Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen. Open en Alert. Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen. Open en Alert. Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg"

Transcriptie

1 Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen Open en Alert Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg

2

3 Clary van der Veen Lonneke van Leeuwen Open en Alert Procesevaluatie van de implementatie in JJI De Heuvelrug, locatie Overberg Trimbos-instuut, Utrecht, 2009

4 Colofon Opdrachtgever en financier Ministerie van Justitie Projectleiding Lonneke van Leeuwen, Trimbos-instituut Uitvoering pilotonderzoek Clary van der Veen, Trimbos-instituut Pilotuitvoering Open en Alert (training en behandeling) Centrum Maliebaan, instelling voor verslavingspsychiatrie, regio Utrecht: Lennard Lamers, afdeling preventie Utrecht Gisèle Hoevenaars, afdeling preventie Utrecht Karin van Doornum, afdeling curatie Veenendaal Annegien Loth, afdeling curatie Utrecht Pilotuitvoering Open en Alert (implementatie) Justitiële Jeugdinrichting De Heuvelrug, locatie Overberg: Marijke van Kraaikamp, directeur behandeling en diagnostiek van de JJI De Heuvelrug Esther Schuitemaker, teamleider Overberg Inge de Boer, behandelcoördinator locatie Overberg Begeleidingscommissie Open en Alert Marijke van Kraaikamp, directeur behandeling en diagnostiek van de JJI De Heuvelrug Harry Bosma, locatiedirecteur Overberg Esther Schuitemaker, teamleider Overberg Herman Kaal, adjunct directeur van het JOC Hans Jagers, senior beleidsadviseur en plv. directeur van de Sprengen Juliette Sonderman, directeur pedagogisch beleid van de Doggershoek Jet Gudden, locatiedirecteur van de Hunnerberg Deborah Leue, Dienst Justitiële Inrichtingen Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van het Trimbos-instituut. Deze procesevaluatie is te downloaden via Trimbos-instituut Da Costakade 45 Postbus AS Utrecht T: F: , Trimbos-instituut, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van het Trimbos-instituut.

5 Inhoud Voorwoord 7 1 Inleiding Aanleiding project Doel, onderzoeksvragen en respondentgroepen procesevaluatie Projectfasen Projectstructuur Projectfinanciering 13 2 Beschrijving uitgangssituaties betrokken organisaties De uitgangssituatie van Overberg Uitgangssituatie instelling voor verslavingszorg, Centrum Maliebaan 15 3 Uitvoering Open en Alert Train-de-trainer bijeenkomst Werkgroep Stuurgroep Begeleidingscommissie Training 19 4 Resultaten Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten onderzoeksvraag Resultaten en aanbevelingen Resultaten Randvoorwaarden Aanbevelingen Slotconclusie 50 6 Literatuur 51 Bijlage 1 Tevredenheid training 53 Bijlage 2: Vragenlijst 55 TRIMBOS-INSTITUUT 5

6 6 TRIMBOS-INSTITUUT

7 Voorwoord Voor u ligt de rapportage over de pilot-implementatie van het door het Ministerie van Justitie gefinancierde project Open en Alert, alcohol- en drugspreventie in de justitiële jeugdinrichting. In hoofdstuk 1 is een beschrijving te vinden waarom de pilot Open en Alert is opgezet, de vraagstelling van de pilot en de onderscheidende fasen in de uitvoering van de pilot. In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de uitgangssituatie van de betrokken organisaties bij de pilot Open en Alert, de Justitiële Jeugdinrichting de Heuvelrug, locatie Overberg en de Instelling voor Verslavingszorg Centrum Maliebaan. In hoofdstuk 3 staat de uitvoering van de pilot Open en Alert beschreven en de randvoorwaarden, onderverdeeld in belemmerende en bevorderende factoren van de uitvoering en implementatie. In hoofdstuk 4 volgt de evaluatie van de pilot Open en Alert en hoofdstuk 5 sluit vervolgens af met het bespreken van resultaten en aanbevelingen. Open en Alert is in eerste instantie ontwikkeld en uitgetest als aanbod voor instellingen voor verslavingszorg en residentiële jeugdhulpverlening. Om Open en Alert verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken voor justitiële jeugdinrichtingen is Open en Alert van in een pilot-implementatie uitgevoerd en geëvalueerd. Dit proces staat in dit rapport beschreven. Op basis van de resultaten uit de pilot-implementatie en de evaluatie is het handboek Open en Alert voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg aangepast en een nieuw handboek voor implementatie in de justitiële jeugdinrichting ontwikkeld. Meer informatie over de materialen kunt u vinden op de website en de materialen kunt u bestellen via Graag willen we de organisaties die hebben deelgenomen aan de pilot Open en Alert bedanken. Ook de deelnemers van de begeleidingscommissie voor het volgen van het proces en de resultaten. Dankzij Centrum Maliebaan, afdeling preventie hebben we een aangepast handboek voor trainers, waarmee andere instellingen voor verslavingszorg Open en Alert aan justitiële jeugdinrichtingen kunnen aanbieden. Dankzij de Heuvelrug, locatie Overberg hebben we Open en Alert uit kunnen testen en hebben we een handboek voor implementatie ontwikkeld, waarmee andere justitiële jeugdinrichtingen van start kunnen gaan met Open en Alert. Ook willen we de werkgroepleden van Overberg bedanken voor het implementeren van Open en Alert. Alle medewerkers van Overberg bedankt voor de deelname aan de training, het invullen van de vragenlijsten en de medewerking aan de interviews. Ook de jongens op Overberg worden bedankt voor het invullen van de vragenlijsten. Clary van der Veen & Lonneke van Leeuwen Trimbos-instituut TRIMBOS-INSTITUUT 7

8 8 TRIMBOS-INSTITUUT

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding project Landelijke cijfers over middelengebruik onder scholieren (10-18 jaar) laten zien dat 79% wel eens alcohol heeft gedronken, 17% wel eens cannabis heeft gebruikt, tussen de 3-4% wel eens andere drugs heeft gebruikt en bijna de helft (44%) ooit op een gokkast heeft gespeeld (Monshouwer e.a., 2008). De omvang van het gebruik van middelen door jongeren in de justitiële jeugdinrichting is echter vele malen groter. In de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) heeft 92% van de jongeren wel eens alcohol gedronken, heeft 86% wel eens cannabis gebruikt en heeft 33% wel eens andere drugs genomen (Vreugdenhil, 2003). Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (www.dji.nl, 2008) meldt dat 80% van de jongeren stevig softdrugs gebruikte voordat zij in de inrichting kwamen. Jongeren die in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) verblijven zijn een risicogroep voor problematisch middelengebruik. Onder problematisch middelengebruik wordt verstaan: Het gebruik van een middel op zo n manier, dat hierdoor lichamelijke, psychische of sociale problemen ontstaan, of op zo n manier dat maatschappelijke overlast ontstaat. Problematisch gebruik is niet altijd verslaving' (van Laar, 2007). Uit onderzoek (Vreugdenhil e.a., 2004) blijkt dat 55% van de jongens in Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen middelen misbruiken of verslaafd zijn. Uit onderzoek onder meisjes (Hamerlynck e.a., 2006) blijkt sprake te zijn van 52% drugsmisbruik en 30% drugsafhankelijkheid. Onder deze groep was het alcoholmisbruik en afhankelijkheid veel lager, respectievelijk 19% en 6%. De recidive onder jongeren die in aanraking komen met justitie is hoog. Van de jongeren die een leerstraf opgelegd hebben gekregen komt ongeveer 60% binnen 5 jaar opnieuw met justitie in aanraking (Plaisier, 2007). Van de jongeren die in een justitiële inrichting hebben gezeten komen meer dan de helft (54%) binnen 2 jaar weer met justitie in aanraking (Wartna e.a., 2008). Het gebruik van alcohol en/of drugs wordt gezien als één van de criminogene factoren die invloed hebben op het risico op recidive (Plaisier, 2007). Ondanks dat veel jongeren in een JJI problematisch alcohol of drugs gebruiken en recidive percentages hoog zijn, maken JJI s weinig gebruik van voorzieningen in de verslavingszorg. Enerzijds heeft dit te maken met een tekort aan kennis over middelen bij professionals en vaardigheden om druggebruik te signaleren en bespreekbaar te maken met jongeren en daardoor geen hulp wordt gezocht. Anderzijds ervaren jongeren hun alcoholof drugsgebruik vaak zelf niet als een probleem en staan niet open voor hulp (Vlugt e.a., 2005). Tegen deze achtergrond is het van belang dat JJI s structureel aandacht hebben voor het voorkomen en behandelen van problematisch alcohol- en drugsgebruik. Dat professionals voldoende kennis over alcohol en drugs hebben, getraind zijn in het signaleren van problematisch gebruik en jongeren (m.b.v. motiverende gespreksvoering) tot behandeling zouden kunnen motiveren. Het is belangrijk dat meer effectieve behandelprogramma s voor jeugdige gebruikers worden ontwikkeld en dat de JJI s de jongeren op een methodische manier toeleiden naar deze behandelprogramma s. Dat betekent meer samenwer- TRIMBOS-INSTITUUT 9

10 king tussen JJI s en verslavingszorg en hulpverlening aan deze jongeren tijdens het verblijf in een JJI en als nazorg. Op aanvraag van het hoofd behandeling van de Heuvelrug, locatie Overberg heeft het Trimbos-instituut een projectplan uitgewerkt voor het uittesten van de interventie Open en Alert binnen justitiële jeugdinrichtingen. Om problematisch alcohol- en druggebruik bij jongeren aan te pakken heeft het Trimbos-instituut in voor professionals werkzaam in de residentiële hulpverlening de interventie Open en Alert ontwikkeld. Open en Alert is gericht op het ontwikkelen van beleid, verbeteren van kennis over middelengebruik, deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de samenwerking met verslavingszorginstellingen. Open en Alert is in de periode als pilot uitgetest op de Heuvelrug, locatie Overberg. 1.2 Doel, onderzoeksvragen en respondentgroepen procesevaluatie Doel van het project Open en Alert vanuit het Trimbos-instituut is het ontwikkelen van een good-practice interventie, een interventie die bruikbaar, werkbaar, succesvol en relevant is voor Justititële Jeugdinrichtingen. Op basis van deze procesevaluatie en het advies van de begeleidingscommisie wordt geconcludeerd of Open en Alert geschikt is voor implementatie in Justitiële Jeugdinrichtingen. Het Trimbos-instituut voert de procesevaluatie uit aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van Open en Alert in een JJI? 2. Hoe worden de pijlers van Open en Alert ingezet en gewaardeerd door de professionals binnen de pilot JJI en Centrum Maliebaan? a. Ontwikkelen alcohol- en drugsbeleid b. Deskundigheidsbevordering c. Samenwerken met verslavingszorg op het gebied van preventie en behandeling 3. Welke invloed heeft Open en Alert op het proces van de ontwikkeling van een alcohol- en drugsbeleid binnen de pilot JJI? 4. Welke invloed heeft het invoeren van Open en Alert op het begeleiden van jongeren die (problematisch) alcohol en drugs gebruiken? 5. Welke invloed heeft Open en Alert op het tot stand komen van eventuele hulpverlening door Centrum Maliebaan bij problematisch alcohol- en drugsgebruik? Het Trimbos-instituut voert daarnaast een behoeftepeiling uit voor Open en Alert onder alle 12 JJI s. Met behulp van deze behoeftepeiling onderzoeken we: 6. In welke mate denken JJI s baat te hebben bij of behoefte te hebben aan Open en Alert. 10 TRIMBOS-INSTITUUT

11 In het opzetten en implementeren van Open en Alert werkt de Heuvelrug nauw samen met de instelling voor verslavingszorg Centrum Maliebaan (CMB) aan de ontwikkeling van een alcohol- en drugsbeleid en deskundigheidsbevordering. Een werkgroep bestaande uit medewerkers werkzaam op Overberg en de preventiewerker van CMB is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van middelenbeleid. Vier teams begeleiders (gesloten en de open afdeling) van Overberg, inclusief behandelaars, onderwijzers en mensen van de beveiliging (AID rs) krijgen een deskundigheidstraining. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn verschillende methoden toegepast: Onderzoeksvraag 1 en 2: Om te weten te komen welke bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van Open en Alert een rol speelden hebben we op drie manieren data verzameld. We hebben met verschillende medewerkers werkzaam op Overberg en CMB gesproken om ervaringen te horen over de uitvoering van Open en Alert. Daarnaast hebben we tijdens overleggen van de werkgroep, stuurgroep en trainingen geobserveerd. Als derde hebben de voorzitter van de werkgroep op Overberg en de preventiewerker /trainer van CMB logboeken ingevuld. Onderzoeksvraag 3: We hebben de invloed van Open en Alert op de ontwikkeling van alcohol- en drugsbeleid binnen de JJI onderzocht door de uitgangssituatie te vergelijken met de situatie aan het einde van de pilot. Met behulp van het vergelijken van beleidsstukken, vragenlijsten en gesprekken met medewerkers van Overberg hebben we dit in kaart gebracht. Onderzoeksvraag 4: We hebben de invloed van Open en Alert op het begeleiden van jongeren die (problematisch) alcohol en drugs gebruiken onderzocht door het ervaren effect te meten van de training en de toename aan kennis en vaardigheden van de deelnemers. We hebben dit gemeten aan de hand van vragenlijsten (voor- en nameting). Daarnaast hebben we met behulp van een vragenlijst bij jongens navraag gedaan of de toename aan vaardigheden van de groepsleiders door hen werd opgemerkt en gemeten of het middelengebruik onder jongens is afgenomen. Onderzoeksvraag 5: De invloed van Open en Alert op het tot stand komen van eventuele hulpverlening door CMB bij problematisch alcohol- en drugsgebruik hebben we onderzocht door een toename van het aantal doorverwijzingen en behandelingen van jongens die problematisch gebruiken en afspraken die zijn gemaakt tussen beide organisaties over vervolgtraining en het geven aan consultatie. Met behulp van registratiecijfers en gesprekken met medewerkers van Overberg (hulpverlener, behandelcoördinator en teamleider) van CMB en Overberg is dit in kaart gebracht. Onderzoeksvraag 6: Door het landelijk uitzetten van een vragenlijst bij alle justitiële jeugdinrichtingen hebben we de behoefte gemeten aan Open en Alert. TRIMBOS-INSTITUUT 11

12 1.3 Projectfasen De pilot-implementatie kende 3 fasen die hieronder worden beschreven. Fase 1 (juli 2007 december 2007) Voorbereiding van uitvoering Open en Alert Werkgroep en stuurgroep samenstellen Probleemanalyse uitvoeren: wat is de huidige en wat de wenselijke situatie op Overberg Ontwikkeling protocollen en alcohol- en drugbeleid Selecteren van de te trainen teams en plannen van data Trainen van de uitvoerders van Centrum Maliebaan (CMB) Voorbereiding van uitvoering Open en Alert Onderzoek naar Open en Alert Voorbereiden van het onderzoek door onderzoeksinstrumenten te ontwikkelen Nulmeting uitvoeren: interviews houden met medewerkers van CMB en Overberg; vragenlijst uitzetten onder medewerkers van Overberg en jongens Fase 2 (januari 2008 september 2008) Invoering Open en Alert: Deskundigheidsbevordering van de teams Invoering nieuwe protocollen en alcohol- en drugbeleid Onderzoek naar Open en Alert: Observeren tijdens vergaderingen van de werkgroep, stuurgroep en trainingen Vragenlijsten uitzetten onder deelnemers om training te evalueren Logboeken analyseren Fase 3 (oktober 2008 december 2008) Evaluatie invoering Open en Alert: Evaluatie en bijstelling protocollen en alcohol- en drugbeleid door de werkgroep Plannen en/of afspraken maken voor continuering of vervolgactiviteiten en implementatie door de werkgroep Onderzoek naar Open en Alert: Nameting uitvoeren: interviews houden met medewerkers van CMB en Overberg; vragenlijst uitzetten onder alle medewerkers en jongens van Overberg Fase 4 (januari 2009 maart 2009) Onderzoek naar Open en Alert Verwerken van resultaten Bijstelling producten Rapportage procesevaluatie 12 TRIMBOS-INSTITUUT

13 1.4 Projectstructuur Deelnemers aan het project Open en Alert zijn de Heuvelrug, locatie Overberg, Centrum Maliebaan, afdeling preventie en behandeling, en het Trimbos-instituut geweest. De drie organisaties hebben in alle fasen samengewerkt en in goed overleg de projectstructuur vastgelegd: De Heuvelrug, locatie Overberg is in dit project de gedelegeerde opdrachtgever geweest. De onderzoeksgroep van het Trimbos-instituut. De onderzoeker voert de procesevaluatie uit en verzamelt hiervoor gegevens. De stuurgroep stuurt de werkgroep aan en hierin nemen de projectleiders deel van Overberg en CMB. De onderzoeker neemt deel aan de stuurgroep als observant. De werkgroep stelt het nieuwe alcohol- en drugsbeleid samen, beschrijft de protocollen/het beleid en is verantwoordelijk voor de verspreiding van het beleid. In de werkgroep nemen afgevaardigden deel vanuit alle disciplines op Overberg en een projectmedewerker van CMB die ook de training uitvoert. De onderzoeker neemt deel als observant. De begeleidingscommissie bestaat uit afgevaardigden van vijf justitiële jeugdinrichtingen en leden van de stuurgroep. De locatiedirecteur van Overberg is voorzitter. De begeleidingscommissie ziet erop toe dat de doelstelling en opzet van het project conform het projectvoorstel worden gerealiseerd. 1.5 Projectfinanciering De pilotimplemenatie en procesevaluatie zijn gefinancierd door het ministerie van Justitie in opdracht van De Heuvelrug, locatie Overberg. TRIMBOS-INSTITUUT 13

14 2 Beschrijving uitgangssituaties betrokken organisaties 2.1 De uitgangssituatie van Overberg De Heuvelrug, locatie Overberg is een justitiële jeugdinrichting voor jongens in de leeftijd jaar met een onder toezichtstelling (OTS) of met een plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). Middelengebruik Op Overberg is het (problematisch)druggebruik een groot probleem. Minder zicht heeft Overberg op de alcoholproblematiek bij jongens. Volgens eigen inschatting gebruikt 70% van de jongens op Overberg softdrugs. De mate van alcohol- en druggebruik heeft een negatieve invloed op het functioneren van de jongens op Overberg en hun prestaties in het werk en onderwijs en het toekomstperspectief van de jongens. Regelmatig worden scholings- en begeleidingsprogramma s van jongens afgebroken door (problematisch) druggebruik. Sommige jongens recidiveren na vrijlating uit de JJI en hierin speelt druggebruik een rol. Beleid Op Overberg werd een zogenaamd zero tolerance beleid gehanteerd om (problematisch) druggebruik tegen te gaan. Bij binnenkomst op Overberg, incidenteel en bij verdenking van alcohol- of druggebruik werd met behulp van een urine controle (UC) jongens gescreend op alcohol en drugs. Daarnaast vinden bij de jongens regelmatig kamercontroles plaats. Een positief bevonden jongen krijgt straf en moet op zijn kamer zitten of verliest zijn verlof. De regelgeving rondom middelengebruik en UC staat beschreven in de laatste Aanpak middelengebruik Overberg, opgesteld in mei De 'zero tolerance' aanpak werd ongeveer 13 jaar geleden ingevoerd en leidde in eerste instantie tot een sterke afname van druggebruik onder de jongens. De laatste jaren werkte deze aanpak onvoldoende; de jongens gebruikten ondanks het verbod, de jongens die problematisch gebruiken kregen geen begeleiding en het zero tolerance beleid werd niet door alle werkers nageleefd. In ons onderzoek (nulmeting) onder 35 medewerkers (groepsleiders en onderwijzers) op Overberg kwam naar voren dat bijna 46% niet op de hoogte was van de Aanpak middelengebruik Overberg en de regels over hoe je moest omgaan met jongens die alcohol of drugs gebruikten. Op de vraag of de regels voor jongens die alcohol- en druggebruiken ook werden toegepast gaf 77% (n=35) aan dat er verschil bestond tussen de regels op papier en de toepassing ervan in de praktijk. Samenwerking met verslavingszorg Een ander probleem waar medewerkers op Overberg tegen aan liepen was de slechte samenwerking en afstemming tussen Overberg en de instelling voor verslavingszorg (IVZ). Incidenteel werkte Overberg samen met de instellingen voor verslavingszorg CMB en Iriszorg. Zij voerden leefstijltrainingen uit bij sommige jongens die op open groep verbleven en die binnen afzienbare tijd Overberg zouden verlaten. Daarnaast werden jongens die problematisch gebruikten soms door Overberg verplicht naar een instelling voor verslavingszorg gestuurd voor behandeling. Deze jongens werden ook vaak weer onbehandeld teruggestuurd omdat ze ongemotiveerd waren voor behandeling. Verschillende visies tussen de instellingen voor verslavingszorg (IVZ) en de justitiële jeugdinrichting de Heuvelrug, locatie Overberg bemoeilijkte de samenwerking. 14 TRIMBOS-INSTITUUT

15 Het moeizaam verlopen van de samenwerking tussen IVZ en Overberg had ook te maken met de cultuur binnen deze jusititiële jeugdinrichting die overigens niet op zichzelf staat. 'De JJI s zijn eilandjes met een eigen cultuur die naar binnen gericht zijn waardoor JJI s minder geneigd zijn om samen te werken met andere organisaties. Samenwerking tussen JJI s en instellingen voor verslavingszorg is niet eenvoudig', aldus John Konings, voormalig hoofd behandeling op Overberg. Niet alleen is sprake van eilandencultuur tussen de verschillende instellingen, maar ook tussen de verschillende afdelingen binnen Overberg. Door de inspectie werden in 2007 problemen gesignaleerd in de samenwerking en communicatie tussen onderwijs, trajectbegeleiding, groepsleiding, behandeling en beveiliging (Inspectie, 2007). Volgens John de Konings hadden de werkers op Overberg onvoldoende kennis en vaardigheden om de jongens te motiveren hun druggebruik aan te pakken en de jongens die problematisch drugs gebruikten te motiveren om hulp te zoeken. In ons onderzoek (nulmeting) hebben we 35 medewerkers (onderwijzers en groepsleiders) gevraagd naar de kennis en vaardigheden op het gebied van middelengebruik. Bijna 30% van de medewerkers gaf aan (ruim)onvoldoende kennis over softdrugs te hebben en ruim 54% had (ruim)onvoldoende kennis over andere drugs zoals xtc en cocaïne. Een groot deel van deze werkers wilde zijn/haar vaardigheden in het omgaan met (problematisch) middelengebruik verbeteren. Ongeveer eenderde beoordeelde de eigen vaardigheden op het gebied van signaleren (ruim)onvoldoende, 60% had (ruim)onvoldoende vaardigheden om de jongens die middelen gebruiken te begeleiden en te motiveren voor behandeling en 64% had (ruim)onvoldoende vaardigheden om de jongens met problematisch gebruik door te verwijzen. 2.2 Uitgangssituatie instelling voor verslavingszorg, Centrum Maliebaan Centrum Maliebaan (CMB) is een instelling voor verslavingspsychiatrie in de provincie Utrecht. Verslavingspsychiatrie is een gespecialiseerde vorm van geestelijke gezondheidszorg. CMB biedt zorg aan mensen (jongeren, volwassenen en ouderen) die problemen hebben door gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of door gokken. CMB heeft 11 locaties in Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en Den Dolder. CMB was van oorsprong een wat meer naar binnen gerichte tweedelijns organisatie waarin weinig aandacht was voor out-reachend werken en voor preventie. Dit beleid is de laatste jaren veranderd. CMB hanteert een wijkgerichte aanpak, ze zijn meer vraag in plaats aanbod gericht en ze zijn gericht op samenwerking. Een andere relevante ontwikkeling is dat CMB in 2008 een zorglijn Jeugd & Jongeren heeft opgezet waarin het team jeugd en jongvolwassenen (t/m 23 jaar) is aangesteld, 'B-open'. Voor jongeren die problematisch middelen gebruiken is het volgende aanbod beschikbaar: Individuele behandeling, voorbereidende (motiverende) gesprekken, leefstijltraining (4 gesprekken), leefstijltraining (10 gesprekken), groepsvariant leefstijltraining en nazorg. Ook CMB erkent dat de samenwerking met Overberg tot nu toe moeizaam is verlopen door een afstand in cultuur en gestelde doelstellingen over behandeling van jongeren met problematisch druggebruik. Overberg zit op het algehele verbod van drugs (zerotolerance) waardoor het drugsgebruik bij de jongens onbespreekbaar is terwijl CMB alleen probleemgebruikers wil behandelen die niet afwijzend staan tegenover een behandeling. Medewerkers van Overberg kunnen een negatieve houding van probleemgebrui- TRIMBOS-INSTITUUT 15

16 kers proberen te beïnvloeden door het aangaan van gesprekken over druggebruik. Door samen met Open en Alert aan de slag te gaan en het beleid op Overberg aan te passen hoopt CMB met Overberg overeenstemming te krijgen. Binnen CMB wordt het belang van samenwerken met JJI s breed gedragen. JJI s passen binnen het preventiebeleid van CMB, onder andere binnen de zorglijn Jeugd & Jongeren (verslavingsproblematiek). Binnen deze zorglijn worden nu maar een te beperkt aantal jongeren behandeld terwijl het een omvangrijke doelgroep is. Door de samenwerking tussen CMB en Overberg zou de doorverwijzing van cliënten sneller kunnen verlopen (inkorten van de wachtlijsten). Door de samenwerking wil CMB ook nieuwe cliënten bereiken en zou zij meer expertise kunnen ontwikkelen over deze jongeren en hun problematiek. 16 TRIMBOS-INSTITUUT

17 3 Uitvoering Open en Alert 3.1 Train-de-trainer bijeenkomst Ter voorbereiding op de pilot organiseerde het Trimbos-instituut op 31 juni 2007 een train-de-trainer bijeenkomst voor de aan de pilot deelnemende IVZ, CMB. Het Trimbosinstituut was verantwoordelijk voor het programma en de uitvoering van de train-detrainer bijeenkomst. Het doel van de training was de preventiewerkers kennis te laten maken met de opzet van Open en Alert, het handboek en om de preventiewerker voor te bereiden op de uit te voeren pilot. Aan de hand van het handboek werden tijdens de train-de-trainer alle fasen van de implementatie van Open en Alert doorgenomen: contactlegging en oriëntatie, voorbereiding, uitvoering, evaluatie en continuering. Bij de train-de-training waren een preventiewerker en de projectleider van CMB aanwezig en twee medewerkers (uitvoerder van het onderzoek en projectleider) van het Trimbosinstituut. Het Trimbos-instituut heeft de train-de-trainer geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. De verschillende programma onderdelen (inleiding Open en Alert, uitwisseling stand van zaken preventie in justitiële jeugdinrichtingen, ingrediënten en inhoud van Open en Alert, discussie en de oefening wat is problematisch ), van de training werden als voldoende tot goed beoordeeld. Door de training zagen de deelnemers de JJI als een belangrijke setting voor preventie activiteiten, waren ze gemotiveerd en enthousiast geworden om te gaan werken met Open en Alert in de JJI. Het gemiddelde rapportcijfer voor de train-de-training was een 7½. 3.2 Werkgroep De werkgroep Open en Alert is met name verantwoordelijk voor het aanpassen of ontwikkelen van alcohol- en drugsbeleid op Overberg. Het hoofd behandeling op Overberg heeft de werkgroep samengesteld. Uit alle disciplines (hoofd onderwijs, behandelcoördinator, groepsleider, AID r, trajectbegeleider en een verpleegkundige) nam een afgevaardigde deel. Ook nam een preventiewerker van de IVZ CMB deel aan de werkgroep. In totaal namen 11 mensen deel aan de werkgroep, waarvan de harde kern uit 6 mensen bestond. Voor het uitvoeren van de pilot zijn uiteindelijk 4 groepen (2 open en 2 gesloten afdelingen) jongens geselecteerd. Iedere groep was in de werkgroep vertegenwoordigd door een groepsleider. De teamleider van deze 4 groepen werd aangesteld als voorzitter van de werkgroep. Als vice-voorzitter werd in eerste instantie het hoofd onderwijs aangesteld, maar deze werd later vervangen door een behandelcoördinator. De preventiewerker van de IVZ hield toezicht op de voortgang van Open en Alert en heeft advies gegeven tijdens de ontwikkeling van het beleid en de protocollen. De werkgroep is van september 2007 tot eind 2008 twaalf keer bijeengekomen. De eerste twee bijeenkomsten stonden in het teken van kennismaken met elkaar, taken en verantwoordelijkheden in het project vaststellen en het bespreken van het beleid met de knelpunten. Een knelpunt was dat het hedendaagse instellingsbeleid niet breed werd gedragen binnen Overberg. Dit was de aanleiding om de werkgroep samen te stellen door afgevaardigden van alle disciplines. Hierdoor heeft Overberg een breed draagvlak neergezet voor beleidsverandering en beleidsuitvoering. TRIMBOS-INSTITUUT 17

18 Het opstarten van de werkgroep ging moeizaam. Een groot deel van de deelnemers was niet of slecht geïnformeerd over het project en de taken en verantwoordelijkheden van de leden van de werkgroep. Deels kwam dit omdat het aan voorbereiding schortte en het handboek voor preventiewerkers nauwelijks was bestudeerd. De informatie gepresenteerd in dit handboek bleek te weinig specifiek te zijn voor de werkgroepleden. Op basis van deze ervaring is besloten om een handboek samen te stellen voor werkgroepleden gericht op de implementatie van Open en Alert binnen een JJI en waarin de taken en verantwoordelijkheden duidelijk staan omschreven. In de drie bijeenkomsten die daarop volgden is gesproken over de knelpunten die de werkgroepleden ervaren met druggebruik en het zero-tolerance beleid dat door sommigen wel en door anderen niet werden toegepast in de praktijk. De werkgroep heeft aan de hand van de twee voorbeeld beleidsstukken uit het handboek Open en Alert een contour geschetst hoe het beleid binnen Overberg eruit moet komen te zien. Na goedkeuring van het management is dit contour uitgewerkt tot een conceptbeleidsstuk met protocollen. In februari 2008 is het concept beleid door de werkgroep aan 55 medewerkers op Overberg gepresenteerd op een kick-off bijeenkomst. In een bijeenkomst van 2 uur werd het beleid toegelicht en konden medewerkers vragen stellen en werd volgens het format van het Lagerhuis discussies over preventie van middelengebruik gevoerd. In de bijeenkomsten van de werkgroep na de kick-off is de aandacht uitgegaan naar de voortgang van de trainingen en knelpunten die optraden bij de uitvoering van het beleid op de 4 pilotgroepen. Vanaf 1 juni is het beleid over geheel Overberg uitgezet en ging in de werkgroep meer aandacht naar de implementatie van Open en Alert, het aanstellen van een aandachtsfunctionaris middelengebruik op Overberg, het uitzetten van vervolgtrainingen voor de medewerkers van de groepen die niet hebben deelgenomen aan de pilot, opfristrainingen, het verloop van de samenwerking met CMB en de uitvoering van het beleid. In november 2008 heeft een werkgroeplid met de onderzoeker van het Trimbos-instituut een workshop gegeven over Open en Alert op de inspiratiedag van de dienst justitiële jeugdinrichtingen. Deze workshop werd door 35 belangstellenden, werknemers van verschillende justitiële jeugdinrichtingen bezocht. Opvallend aan de workshop was dat er veel belangstelling was voor Open en Alert en dat de behoefte aan deskundigheidstraining bij medewerkers van de verschillende JJI's gedeeld werden. Ook is Open en Alert genomineerd voor de 'WHO Health in Prisons Award 2009'. Medio 2009 zal de uitslag van de Award bekend worden gemaakt. 3.3 Stuurgroep De Stuurgroep bestaat uit twee mensen, projectleider Open en Alert van Overberg (hoofd behandeling) en een projectleider van de IVZ CMB. De stuurgroep was verantwoordelijk voor het formeren en de aansturing van de werkgroep. Tijdens de looptijd van het project kwam de stuurgroep vijf keer bijeen. Tijdens de eerste 2 bijeenkomsten werd het accent vooral gelegd op het opstarten van het project, het installeren van de werkgroep en de besluitvorming rondom de deskundigheidstraining. In de andere bijeenkomsten is de voortgang in de werkgroep (beleidsontwikkeling) en de trainingen besproken. Daarnaast werden de mogelijkheden tot samenwerking met CMB verkend bij het vervolgen van deskundigheidstrainingen, het opzetten van consultatie aan teams en intake en de begeleiding van jongens op Overberg. 18 TRIMBOS-INSTITUUT

19 3.4 Begeleidingscommissie Op initiatief van de JJI Heuvelrug, locatie Overberg werd een begeleidingscommissie samengesteld. De begeleidingscommissie bestond uit afgevaardigden van de justitiële jeugdinrichtingen Doggershoek, Hunnerberg, JOC en Sprengen, een afgevaardigde van de dienst justitiële jeugdinrichtingen (DJI) en de locatiedirecteur van Overberg die tevens de vergaderingen voorzat. De begeleidingscommissie kwam tijdens de looptijd van het project drie keer bijeen. Het doel van de begeleidingscommissie was het volgen van de voortgang van Open en Alert op Overberg en het beoordelen van de resultaten en aanbevelingen van Open en Alert. De leden van de stuurgroep, onderzoeksgroep en de werkgroep hebben in de vergaderingen van de begeleidingscommissie informatie gegeven aan de hand van presentaties. In de laatste bijeenkomst heeft het Trimbos-instituut de concept-materialen en de resultaten van de procesevaluatie gepresenteerd. 3.5 Training Vier groepen van ieder 16 medewerkers van Overberg (groepsleiding, verpleegkundigen, gedragscoördinatoren, AID rs, onderwijzers) zijn getraind in de periode maart-mei Er waren drie groepen waarbij de samenstelling van disciplines gemengd waren en een groep bestond hoofdzakelijk uit docenten. In iedere groep zat tenminste één werkgroeplid. Deze had de taak om en het beleid toe te lichten in de trainingsgroep en eventuele vragen en knelpunten over het beleid terug te koppelen naar de werkgroep. De training bestond uit twee gedeelten. Het eerste deel, de basiscursus, bestond uit 2 bijeenkomsten van 3,5 uur met algemene informatie over alcohol, drugs en (problematisch)gebruik. Het tweede deel, de vaardigheidstraining, bestond uit 3 bijeenkomsten van 3,5 uur met aandacht voor de volgende thema's: 1. hoe kun je als onderwijzer/groepsleider/gedragcoördinator (problematisch) gebruik voorkomen; 2. wat zijn de signalen van (problematisch) gebruik; 3. hoe bespreek je als onderwijzer/groepsleider/gedragcoördinator het alcohol- en druggebruik met een jongere; 4. hoe begeleid je een jongere die alcohol- en/of drugs gebruikt; 5. hoe verwijs je een jongere die problematisch alcohol- en/of drugs gebruikt door naar de instelling voor verslavingszorg. TRIMBOS-INSTITUUT 19

20 20 TRIMBOS-INSTITUUT

Procesevaluatie homeparty s Resultaten van het onderzoek naar het draaiboek homeparty s in de praktijk

Procesevaluatie homeparty s Resultaten van het onderzoek naar het draaiboek homeparty s in de praktijk Procesevaluatie homeparty s Resultaten van het onderzoek naar het draaiboek homeparty s in de praktijk Trimbos-instituut Linda Bolier Heleen Riper Colofon Opdrachtgever en financier project: ZonMw Onderzoek

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg

Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg Routine Outcome Monitoring in de bemoeizorg Ervaringen in Tilburg met implementatie en toepassing in de praktijk Hanneke van Gestel Diana Roeg Esther Pallast Daniëlle van Sambeek Henk Garretsen 1 Routine

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings

Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in risicosettings Factsheet Voor wie Met dit factsheet informeren wij gemeenten, zorgverzekeraars, hulpverleners en managers over een programma ter preventie van

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE

Monitorverslag. Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie. Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie Anna van Deth Karin Sok MOVISIE Mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Tien processtappen in het project...5 3. Weergave proces per pilotorganisatie...7

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces

RIOB. Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling. Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces RIOB Landelijke implementatie Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling Eindrapport van de tweede fase van de ondersteuning bij het implementatieproces December 2010 IVO, NISPA Chris Loth (NISPA) Anneke Risselada

Nadere informatie

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs

Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs Een kortdurend onderzoek in het kader van Klein maar Fijn oktober 2012 Lydian Veldhuis

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie Anke van den Borne Stay in Love Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren Proces evaluatie Trimbos-instituut, Utrecht, 2006 STAY IN LOVE 1 Colofon Opdrachtgever en financiering Het OGGZ fonds

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal in beweging Jaarverslag 2007 Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal heeft een ambitie. Ze wil in toenemende mate koppelingen maken met en verwijzingen maken naar het grotere

Nadere informatie

Niets doen is geen optie!

Niets doen is geen optie! prominenter op de agenda gekomen van politiek, professionals in zorg en welzijn en het onderwijs. Zo is in opdracht van de landelijke overheid in alle Nederlandse regio s hard gewerkt aan het realiseren

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod

Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten jeugdzorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen Coleta van Dam, Karin Nijhof, Ron Scholte en Jan Willem Veerman Eindrapport Evaluatie Nieuw Zorgaanbod Gesloten

Nadere informatie

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)

Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014) Sardes Karin Hoogeveen Sandra Beekhoven Oberon Marleen Kieft Afke Donker Michiel van der Grinten

Nadere informatie