Oktober 2010 Torenloper 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2010 Torenloper 1"

Transcriptie

1 Tornlopr 1 Oktobr 2010

2 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622 JJ Born uur dinsdags bij uitsluitnd GSM nummr: Scrtaris Spllocati : Wijkgbouw "d Spil F.Vltkamp Bkforl 9 Dldnsstraat HC Hnglo Tamlidrs 1 Zatrdag N.Hildrink Pnningmstr 2 Avond F.Wntink A.F.M.Drost Anjlir 42 SBO-cup N.Hildrink AM Born Rabo Comptitilidr In- Extrn N.Hildrink Erv Stroombor JB Born Erldn Wim Arns Tho Hrgrav Wbmastr B. tn Lid van vrdinst : Guus Nolt Wdstrijdlidr tornooin Vacatur Rdacti n lay-out J. Wbr Matriaal S.Pist Jacob Marisstraat KH Hnglo adrs Rdacti Jugdlidr G.A. Borsma W.Arns Palmstraat VG Born Adrs wbsit SV Tornlopr 2

3 Jaargang 28 Nummr 1 INHOUDSOPGAVE Van d voorzittr...4 Van d rdacti...5 Vrslag Algmn Ldnvrgadring...6 Schaakproblm...12 Intrn Comptiti...14 Splschma 1 n 2 tam...16 Opstlling xtrn tams...18 Extrn Hrikon bv/born Wdstrijdkalndr S.V. Born Schakrsgluk...22 Jugd Schaak Vrniging Born...24 Wrotn n snuffln op 16 novmbr...28 Tornlopr 3

4 Van d Voorzittr Lx Griffion Vanaf sptmbr is r wr n friss start gmaakt mt ht niuw schaaksizon. D spannnd ontknoping van ht vorig sizon mt ht kampionschap van Patrick Munstr (via n barrag) n d fraai winst van d SBO-cup zijn al wr bijna vrgtn. In d intrn comptiti wordt wr flink gstrdn om d bovnst plaatsn, xtrn hft ht rst tam zijn gbruiklijk ndrlaag in d rst rond (hlaas onnodig dz kr) al wr t pakkn. D al t ambitiuz dolstllingn (w gaan voor ht kampionschap!) kunnn nu bijna wr n jaartj d ijskast in. Ook ht twd tam startt mt n klin ndrlaag. D jaarvrgadring bgin sptmbr wrd matig bzocht. Jammr, al was ht maar omdat r bijvoorbld afschid wrd gnomn van Grard Borsma als scrtaris. Zijn ngn jarn towijding n trouw inzt voor d club mochtn wat mij btrft mt n wat massalr applaus wordn gwaardrd. Grard, nogmaals hartlijk bdankt! In Frans Vltkamp hbbn wij ongtwijfld n capabl opvolgr gvondn. In d vrgadring wrd vrdr aanggvn, dat r nog nkl mnsn nodig zijn als bglidrs voor d jugd op d vrog dinsdagavond. Sjaak n Nico staan r (ondr suprvisi van Wim) nu alln voor. Bij mijn wtn is dit problm nog nit opglost, dus mld j aan! Ht is luk om t don n ht is nit al t moilijk (bginnrnivau: stap 1). Ook bij d rdacti van d Tornlopr is r nu n vacatur, omdat Grard daar ook m gaat stoppn. Hlaas zijn w om uitnlopnd rdnn nkl ldn kwijtgraakt. Glukkig hbbn w in Paul Formanoij ook wr n niuw sniorlid mogn bgrotn. Paul, van hart wlkom. W kunnn ovrigns bst nog mr niuw ldn gbruikn (al is ht maar omdat w krap in d rsrvs zittn bij d xtrn tams), dus gooi alln ns n visj uit bij famili, vrindn of bkndn. En kr n dam bij ons achtr ht bord in plaats van rop zou ook luk zijn. Hoplijk gaan w n sizon tgmot mt mooi schaakpartijn, god rsultatn n n prttig sfr op d club. Latn w daar allmaal ons bst voor don. Tornlopr 4

5 Van d rdacti Grard Borsma Blangrijk voor onz vrniging dat w r toch nog in zijn gslaagd om mt tw tams aan d SBO comptiti dl t nmn. Voor d thuiswdstrijdn is ht rst tam n aantal jarn gastvrij ontvangn in d kantin van onz sponsor Hrikon. Na god ovrlg mt btrokknn is bslotn om voortaan onz thuiswdstrijdn wr in Born, in d Spil, t gaan spln. Zatrdagmiddag 7 oktobr was d rst thuiswdstrijd, mt its mr publik dan w in Almlo gwnd warn. W radn onz ldn aan om vooral wr ns n kijkj t nmn als ht rst thuis splt. Er valt altijd wl wat t blvn, n spannnd indspl of n abrupt ind van n partij als d mobil tlfoon afgaat. En kort wdstrijdvrslag makn is nog wl ns n problmpj voor d tamlidr. Ht komt voor dat hij intnsif bzig is mt zijn partij n dan nit in d glgnhid is om rond t lopn. Daarom stl ik voor dat idr splr, zo snl moglijk, b.v. d dag na d wdstrijd, ht vrloop van zijn partij pr -mail mldt bij zijn tamlidr. D tamlidr maakt dan n samnvatting n stuurt di naar d rdacti van d Tornlopr. Tornlopr 5

6 Vrslag Algmn Ldnvrgadring 7 sptmbr 2010 Frans Vltkamp. Aanwzig: Sjaak Pist, Tonny Drost (gd), Lx Griffion, Grard Borsma, Nico Hildrink, Jos Mullr, Hans Kroz, Guus Nolt, Wim Arns, Frits van Dorp, Patrick Munstr, Norbrt Waandrs, Frans Vltkamp, Han Kuik, Bn tn Dam, Johan Albrts. Afwzig mt knnisgving: Johan Wbr, Frk Wntink, Erik Wittvn, Brt Schuil, Cor van Br, Hinz Eligmann, Brt v.d. Akkr, Tho Hrgrav, Hnk-Jan Hrgrav 1. Opning door d voorzittr D voorzittr opnt d vrgadring mt n wlkomstwoord tot d aanwzign. D notulring van dz vrgadring zal wordn vrzorgd door Frans Vltkamp. 2. Ht vaststlln van d agnda Er wordn gn wijzigingn aan d agnda voorgstld. 3. Bsprking van d notuln van d vorig vrgadring, ghoudn op 1 sptmbr 2009 Er kwamn gn opmrkingn ovr dz notuln waardoor z ondr dankzgging aan d scrtaris zijn vastgstld. 4. Ingkomn stukkn - Enkl -mails ovr ht wijzigingsvoorstl m.b.t. d barrag, dz wordn bhandld bij agndapunt Vrslag kascommissi ovr d jaarstukkn 2009/2010. Grard Borma lst ht vrslag voor van d kascommissi (Guus Nolt n Frans Vltkamp), waarin wordt vrklaard dat d financiël huishouding van d vrniging is gcontrolrd n in ord is bvondn. D commissi wordt door d voorzittr gdchargrd van haar takn. 5. D jaarvrslagn a. Pnningmstr: godgkurd b. Scrtaris: godgkurd c. Comptitilidr: godgkurd d. Jugdlidr: godgkurd. Matriaal Commissaris: godgkurd. Naar aanliding hirvan komt r n aantal vragn op: Guus Nolt: W missn n vlag mt ht logo van onz schaakvrniging, dstijds door hm gschonkn. Tornlopr 6

7 Vrmodlijk dat d gmnt Born hir duidlijkhid ovr kan vrschaffn. D matriaalcommissaris zal hir navraag naar (latn) don. Ht voorstl voor ht aanschaffn van n matriaalkast tr vrvanging van d oud (danwl n xtra kast voor d prijzn) wordt bhandld bij punt 6. Dat is procdurl juistr, omdat ht consquntis hft voor d bgroting, di rst mot wordn godgkurd. En vraag van Wim Arns ovr d schnking van n computr n bldschrm n n sponsoring van FACE/gmnt Enschd. Frans Vltkamp gft n kort tolichting hirop. In d pauz wordn nkl afgschrvn schaakmatrialn aan d ldn aangbodn; bij n grotr vraag dan aanbod zal r wordn gloot. 6. Financiën Bgroting 2010/2011: D pnningmstr (Ton Drost) gft aan dat d post onvoorzin andrs zal wordn omdat tw ldn bdanktn voor ht lidmaatschap nadat d stukkn al warn gmaakt. Dat schlt dus aan contributi-inkomstn. Omdat d afdracht aan d SBO dan ook lagr zal zijn, bdraagt ht vrschil nkl tintjs. Ht bsluit wordt gnomn om n niuw matriaal/prijznkast aan t schaffn (raming 500) di tn last zal wordn gbracht van d algmn rsrv, di ruim toriknd is. Bnoming kascommissi 2010/11: dz zal wordn gvormd door Guus Nolt (twd kr) Norbrt Waandrs (rst kr) n Wim Arns is rsrv. D ovrig financiël stukkn wordn door d vrgadring godgkurd. 7. Bstuur Aftrdnd n nit hrkisbaar was Grard Borsma, scrtaris. Voordracht van ht bstuur: Frans Vltkamp, scrtaris. D vrgadring gaat hirm akkoord. Frans Vltkamp gft n klin tolichting. Hij is na ruim 37 jaar wr trug op ht honk. Frans gft aan om aan ht ind van ht jaar t valurn of dz functi god is t combinrn mt andr wrkzaamhdn. 8. Vacaturs - Rdacti Torn Lopr. Grard Borsma gft aan mt dz taak t stoppn rond oktobr Er vindt n kort Tornlopr 7

8 discussi plaats ovr ht voortbstaan van d Tornlopr; bslotn wordt dz voorlopig t handhavn. - Aanvulling jugdbglidrs (ht lifst tw) Voor bid functis stldn zich gn kandidatn bschikbaar. Wordt dus vrdr naar gzocht. 9. Truglopnd aantal advrtrdrs Sjaak Pist vraagt d aanwzig ldn m t hlpn nadnkn ho w ht aantal advrtntis in d Tornlopr omhoog kunnn krijgn. 10. D bridhid om xtrn t spln Frans Vltkamp gft aan zich t hbbn opggvn als rsrv voor ht 1 tam. 11. Tolichting op d SBO virtalln comptiti Er wordt n tolichting ggvn door Lx Griffion n Nico Hildrink op ht SBO-voorstl om n virtalln comptiti t organisrn, di volldig paralll aan d bstaand comptiti loopt. Mt promoti-n dgradati rgling. En virtal kan chtr nit doorstromn naar d KNSB. D SBO stlt in vrband hirm n niuw comptitirglmnt voor, dat wordt bhandld in d SBO-vrgadring op 8 sptmbr Lx Griffion zal onz schaakvrniging daar vrtgnwoordign. In onz tamopgav is mt dz virtallncomptiti rds rkning ghoudn. 12. Uitriking van d prijzn Nico Hildrink rikt d prijzn (bkrs) uit aan d winnaars van ht afglopn sizon. Zi vrslag comptitilidr. 13. Bstuursvoorstlln: - D wdstrijdkalndr 2010/2011wordt godgkurd. is chtr op nit opn. Daarnaast wordt r gvraagd ht aantal avondn van d Hrikon-trof mr t spridn. - Dri ls/analys-avondn. D vrgadring vindt ht n god voorstl. - Rglmnt Intrn comptiti. Voorstl: Afschaffn barrag om clubkampionschap. Na n aantal discussis (waarondr schriftlijk binnngkomn via d -mail) wordt mt ruim mrdrhid bslotn dit voorstl nit ovr t nmn. D rgling m.b.t. d barrag blijft dus ghandhaafd. Tornlopr 8

9 14. Bnoming Commissi van brop Dz bstond uit Cor van Br n Jos Mullr. Hij wordt nu aangvuld mt Norbrt Waandrs waardoor d commissi wr voltallig is. 15. D opstlling van d tams D vrgadring gaat akkoord mt ht voorstl van d comptitilidr. 16. Rondvraag Wim Arns: Bdankt ht bstuur voor haar inspanningn ht afglopn jaar. En applaus volgt. Hft n vraag ovr ht aantal SBO-wdstrijdn dat wordt ghoudn in rlati mt ht door ons vrstrkt matriaal. En d inkomstn? Antwoord pnningmstr: zi d bgroting. Is ht nit zinvol n volwassnn- cursus t organisrn voor nit-ldn? Antwoord: dat is in ht vrldn al ns gburd, maar trok winig blangstlling. Hft n vraag ovr d sponsorbijdrag ( 1.400). Ho zkr is dat? Wat don w als dat wg zou valln? Antwoord: Lx Griffion n Grard Borsma zijn bij d sponsor (Hrikon) gwst. Dz bkijkn d bijdrag stds van jaar tot jaar. Er zijn chtr gn signaln dat d sponsor voornmns is d jaarlijks bijdrag t bëindign. Er wordt gn tgnprstati vrlangd, op d uitzondring dat d tams d naam Hrikon dragn. Norbrt Waandrs: Maakt zich wat zorgn ovr ht afnmnd aantal ldn. Daarnaast vraagt hij of r in d komnd SBO-vrgadring zakn aan d ord komn di onz vrniging rakn. Antwoord: Lx Griffion gaat r morgn (8 Sptmbr) naar to n zal hirovr trugkoppln. Frans Vltkamp: Vindt d opkomst van ldn voor dz vrgadring (16 ldn) n btj tgnvalln. 17. Sluiting D voorzittr sluit d vrgadring n dankt n idr voor zijn aanwzighid n inbrng Tornlopr 9

10 Tornlopr 10

11 Tornlopr 11

12 Schaakproblm Hinz Eligmann Dit sizon bginnn wij mt tw schaakproblmn uit d praktijk... van d grootmstrs! Vl schaakplzir! Problm 1 San Rmo 1930 Bogoljubow-Monticlli Zwart gft mat in 4. Problm 2 Barmn 1869 Andrssn-Zukrtort Wit gft mat in 5. Tornlopr 12

13 Tornlopr 13

14 Intrn Comptiti Nico Hildrink Tornlopr 14

15 Tornlopr 15

16 Splschma 1 n 2 tam Splschma 1 tam: Rond Hrikon bv/born 1 Dr. Max Euw WSG 2 Raalt HEC 1 Drinrlo in d nahand Xidata Hardnbrg 2 ENO 1 Rond Dr. Max Euw 3 Xidata Hardnbrg ENO 1 HEC Drinrlo in d nahand 1 WSG Raalt 1 Hrikon bv/born 1 Rond Dr. Max Euw 3 Raalt Xidata Hardnbrg 2 HEC Hrikon bv/born 1 Drinrlo in d nahand WSG 2 ENO 1 Rond HEC 1 WSG ENO 1 Hrikon bv/born Raalt 1 Xidata Hardnbrg Drinrlo in d nahand 1 Dr. Max Euw 3 Rond Xidata Hardnbrg 2 WSG Hrikon bv/born 1 HEC Dr. Max Euw 3 ENO Raalt 1 Drinrlo in d nahand 1 Tornlopr 16

17 Rond Drinrlo in d nahand 1 Xidata Hardnbrg ENO 1 Raalt HEC 1 Dr. Max Euw WSG 2 Hrikon bv/born 1 Splschma 2 tam: Dr. Max Euw 4 HSC-Stork Xidata Hardnbrg 3 Hrikon bv/born 2 Rond HEC 2 Dr. Max Euw Hrikon bv/born 2 HSC-Stork Xidata Hardnbrg 3 Park Stokhorst 1 Rond Park Stokhorst 1 Hrikon bv/born Dr. Max Euw 4 Xidata Hardnbrg HSC-Stork 2 HEC 2 Rond Park Stokhorst 1 Dr. Max Euw Hrikon bv/born 2 HEC Xidata Hardnbrg 3 HSC-Stork 2 Rond HEC 2 Xidata Hardnbrg Dr. Max Euw 4 Hrikon bv/born HSC-Stork 2 Park Stokhorst 1 Tornlopr 17

18 Opstlling xtrn tams 1 tam Tamlidr: Nico Patrick Munstr Lx Griffion Nico Hildrink Sjaak Pist Han Kuik Hnk Eillrt Cor van Br Jos Mullr 1587 R Norbrt Waandrs 1849 R Frans Vltkamp 1606 R Ivan Maathuis tam Tamlidr: Frk Tho Hrgrav Hans Kroz Guus Nolt Johan Albrts Frk Wntink Grard Borsma 1272 R Ptr Lvink 1600 R Frans Vltkamp 1606 R Ton Drost 1339 R Tam S.B.O. Cup Tamlidr: Nico Patrick Munstr Lx Griffion Nico Hildrink Sjaak Pist 1981 R Norbrt Waandrs 1848 Tornlopr 18

19 Extrn Hrikon bv/born 2 Frk Wntink Vrijdagavond 15 oktobr 2010 spldn wij onz rst xtrn wdstrijd van dit sizon. Glukkig knt ons tam nkl splrs di w als rsrv kunnn opstlln: door omstandighdn mostn Tho Hrgrav n Guus Nolt vrstk latn gaan. Daarvoor in d plaats kwamn rspctivlijk Frans Vltkamp n Ton Drost. Om its ovr zvn uur vrtrokkn w vanaf station Born n kwamn royaal voor acht uur aan bij `D Pothof` in Haaksbrgn. Na door d tamlidr wlkom t zijn ghtn namn w plaats aan d zs bordn. W warn ons rvan bwust dat w mt vrij strk tgnstandr t makn zoudn krijgn n dat blk ook in d loop van d avond uit ht vrloop van d wdstrijdn. Na andrhalf uur gaf most Grard zijn partij gwonnn gvn, maar kort daarna mldd Johan dat hij n punt voor ons tam had vrdind. In ht volgnd uur blkn ook d tgnstandrs van Frans n Ton strkr n zij mostn hun partij gwonnn gvn. Hans wist op rmis uit t komn. Frk spld nog als laatst n wist tot zijn ign vrrassing d partij naar zijn hand t zttn. D uitslagn op n rij: XiData Haaksbrgn 3 Hrikon b.v. / Born 2 1 Hndrik d Groot 1758 Frans Vltkamp Grwin van Lnth 1615 Hans Kroz 1549 ½ - ½ 3 Dinand Wilps 1582 Ton Drost Robin Bos 1552 Johan Albrts Hrman Hijink 1560 Frk Wntink Ari Spuij 1575 Grard Borsma Tornlopr 19

20 Wdstrijdkalndr S.V. Born Wijziging voorbhoudn Ht laatst bij gwrkt 19 oktobr 10 dag datum aanvang bschrijving plaats di uur Algmn Ldnvrgadring st di uur 1 rond intrn comptiti di uur 2 rond intrn comptiti di uur 3 rond intrn comptiti di uur 4 rond intrn comptiti za uur st 1 tam / Promotiklass rond 1 di uur 5 rond intrn comptiti vr uur 2 tam / 2 klass SBO rond 1 Hardnbrg di uur 6 rond intrn comptiti di uur 7 rond intrn comptiti di uur st 8 rond intrn comptiti di uur 9 rond intrn comptiti di uur Rapid Kampionschap rond 1 t/m 4 2 tam / 2 klass SBO rond 2 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 2 di uur 10 rond intrn comptiti di uur 11 rond intrn comptiti DGT Enschd? ma uur 2 tam / 2 klass SBO rond 3 Enschd di uur 12 st rond intrn comptiti / 1 rond fas 2 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 3 Raalt di uur 13 rond intrn comptiti / 2 rond fas 2 di uur Snlschaakkampionschap di uur 14 rond intrn comptiti / 4 rond fas 2 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 4 st di uur 1 rond hrikontrof d di uur 15 rond intrn comptiti / 5 rond fas 2 d di uur 16 rond intrn comptiti / 6 rond fas 2 d di uur 17 rond intrn comptiti / 7 rond fas 2 Tornlopr 20

21 di uur 2 rond hrikontrof 2 tam / 2 klass SBO rond 4 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 5 d di uur 18 rond intrn comptiti / 8 rond fas 2 st di uur 19 rond intrn comptiti / 9 rond fas 2 di uur 3 rond hrikontrof d di uur Rapid tornooi 2 avond rond 5 t/m 8 2 tam / 2 klass SBO rond 5 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 6 st st di uur 20 rond intrn comptiti / 1 rond fas 3 st di uur 21 rond intrn comptiti / 2 rond fas 3 di uur 4 rond hrikontrof st di uur 22 rond intrn comptiti / 3 rond fas 3 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 7 st di uur 23 rond intrn comptiti / 4 rond fas 3 di uur 5 rond hrikontrof st di uur 24 rond intrn comptiti / 5 rond fas 3 st di uur 25 rond intrn comptiti / 6 rond fas 3 d di uur Rapid tornooi 3 avond rond 9 t/m 12 di uur 6 rond hrikontrof st di uur 26 rond intrn comptiti / 7 rond fas 3 st di uur 27 rond intrn comptiti / 7 rond fas 3 di uur 7 rond hrikontrof Nijvrdal Enschd Wintrswijk di uur Chss 960 tornooi di uur Vrrassingstornooi Tornlopr 21

22 Schakrsgluk Han Kuik Schakrs zijn sukkls. Ik wt nit mr wi dz uitspraak hft gdaan n binnn wlk contxt. Ik vrmod chtr dat dgn di d uitspraak dd hirm bdold dat schakrs (vl) tijd n nrgi bstdn aan n splltj dat z vrdr nits oplvrt dan llnd. Natuurlijk is dz opvatting ovrdrvn, n soort grappig karikatuur, maar r zit absoluut n krn van waarhid in. En di waarhid vindn w nit op ht schaakbord maar in onszlf, in n klin orgaantj in d hrsnn, d amygdala. D amygdala zorgt r namlijk voor dat ngativ rvaringn manifstr in ons bstaan aanwzig zijn n blijvn dan positiv. Wat ook btknt dat w aan vrlizn vl mr motionl btknis toknnn dan aan winnn. Wat d vraag oplvrt of schakn nit mr lijdn dan vrugd vroorzaakt. D amygdala is n ondrdl van ht limbisch systm n bstaat uit n amandlvormig krn van nuronn. D amygdala intrprtrt informati di afkomstig is van zintuiglijk waarnmingn, n bpaalt wlk motionl racti daar bij aansluit. Daarbij gaat chtr d grootst aandacht uit naar gvarn, want bij gvaar mot r immrs snl gragrd kunnn wordn. Ook maakt d amygdala bij d boordling van n situati gbruik van ht ghugn om in t kunnn schattn of n situati gvaarlijk is. Is in ht ghugn bijvoorbld opgslagn dat slangn gvaarlijk zijn, dan wordt ht lichaam binnn fractis van scondn in n total staat van paraathid gbracht om ovr t gaan tot vluchtn of vchtn bij ht zin van n slang. Dit soort ractis gaan rflxmatig n bijna volldig automatisch via d hrsnstam. D amygdala hft chtr ook invlod op d cortx n daarm op ons dnkn. D sociaal psycholoog Jonathan Haidt schrijft hirovr in zijn bok D glukshypoths : Hij (d amygdala) rikt nit alln naar bndn naar d hrsnstam om n racti op gvaar los t makn, maar ook tot d frontal cortx om j dnkn t vrandrn. Hij bwgt ht volldig brin tot n trugtrkracti. Emotionl n bwust gdachtn zijn t vrglijkn mt twrichtingsvrkr. Gdachtn kunnn motis vroorzakn (zoals wannr j nadnkt ovr its doms wat j hbt gzgd), maar motis kunnn ook gdachtn vroorzakn, voornamlijk door d mntal filtrs op t hffn di d daaropvolgnd informativrwrking bïnvlodn. En opwlling van angst kan j xtra waakzaam makn voor nog mr bdrigingn; j bkijkt d wrld door n filtr dat alls wat twijflachtig is ruit pikt als n moglijk gvaar. Tornlopr 22

23 Op n andr plk in zijn bok gft Haidt nkl instructiv voorbldn van ho onz ngativ inslag ons bïnvlodt: Ht grondbginsl dat aanlg tot ngativism wordt gnomd, stkt ovral d kop op in d psychologi. Bij intractis tussn ghuwdn zijn r minstns vijf god of constructiv handlingn nodig om d schad god t makn di door lk kritik of vrnitignd handling is vroorzaakt. Bij financiël transactis n kansspln is ht plzir van ht winnn van n bpaald bdrag klinr dan d pijn bij ht vrlizn van htzlfd bdrag n: Stds wr ontdkkn psychologn dat d mnslijk gst snllr, strkr n volhardndr op slcht dingn ragrt dan op glijk mat van god dingn. Aha, bij kansspln is ht plzir van ht winnn van n bpaald bdrag klinr dan d pijn van ht vrlizn van htzlfd bdrag. Mt andr woordn, wannr w vijf partijn schaak spln n w scorn tw-nn-half punt dan hbbn w mr pijn van d vrlorn puntn dan plzir van d gwonnn puntn. En als w ht voorbld van d intractis tussn ghuwdn r bij nmn motn w dus vijf partijn winnn om d schad van één vrnitignd handling (ht vrlis) t compnsrn. Tja, als j r zo naar kijkt zijn d mst schakrs sukkls, bhalv dan dgnn di van d tin potjs r ngn winnn. Toch is ht nit zo nduidig. Ht vrschil tussn kansspln n schakn is dat gld winnn of vrlizn n andr rvaring is dan n schaakpartij winnn of vrlizn. Gld winnn is tamlijk prozaïsch, maar n gwonnn partij kan n kunstwrk zijn, n ovrstijging van d ign moglijkhdn. Van één fraai gwonnn partij kun j hl lang glukkig zijn. J kunt hm nog rglmatig ns wr naspln n opniuw vrrukt rakn van j ign spl. Eén gwonnn partij kan dan toch mr waard krijgn dan vijf vrlorn partijn. En daar is ht schakrsgluk t vindn! Tornlopr 23

24 Jugd Schaak Vrniging Born Wim Arns W zijn ht sizon inmiddls al wr vn bgonnn. Bijna all jugdldn zijn gblvn, n rdn is dat z ht naar hun zin hbbn. Wij ook als jugdlidrs. Er zijn wl vrandringn. Zlf bn ik gstopt om lk avond aanwzig t zijn. Hnk-Jan is ook gstopt. Ht komt nu dus op Nico n Sjaak aan. D rst tknn gvn aan dat dit n zwar opgav is, maar ondanks dat zijn Nico n Sjaak r vol god mod aan bgonnn. W blijvn op zok naar aanvulling van ht tam bglidrs, om op dinsdagavond van half zvn tot half acht d jugd t bglidn. Zlf zal ik wat mr op d achtrgrond dingn voor julli don. Zo bgin ik in novmbr mt d schaakcursus Activ4kids, n zal d hl maand novmbr, als r voldond aanmldingn zijn, op d club aanwzig zijn. Ook d bijzondr tornooitjs bn ik r wl. Mdio novmbr zulln w ook wr xamns afnmn, in Stap 1 n Stap 2. D jugdldn di d profxamns van ind vorig sizon god hbbn gmaakt zulln hirvoor in aanmrking komn. Omdat r dit sizon mindr bgliding aanwzig is op d clubavondn, zal Sjaak all jugdldn n klin bokj mgvn waarin uitlg n voorbldn staan van d schaakknnis di w julli bij willn brngn. Uitraard krijgt idr Stap n apart bokj. In d loop van ht sizon zal Sjaak wat ofnopgavn uitdln di dan thuis gmaakt kunnn wordn. Voor wi dat wil natuurlijk, want ht is nit vrplicht, ht mot wl luk blijvn! Bgin novmbr zal Sjaak dz bokjs uitdln. Zorg rvoor dat j z nit kwijtraakt! Plannn dit sizon W gaan wr in d xtrn comptiti spln. Hir d opstlling; 1. Wout Lmijr 2. Dirk van Br 3. Thomas Brghuis 4. Mick Bomrs Rsrvs: Woutr van Dijk, Altan Akdag, Ern Kalas D oudrs van Thomas gaan d uitwdstrijdn rgln, dat btknd dat dgn di mgaan bij n uitwdstrijd bnadrd zulln wordn door Harry of Jacqulin Brghuis. Bij thuiswdstrijdn stlt Nico d splrs op di r dan zijn. Tornlopr 24

25 Als d comptiti indling bknd is, zulln zij latn wtn op wlk dagn d uitwdstrijdn zijn. Kan n tamlid nit laat ht hn dan wtn, dan kunnn zij n andr splr opstlln. Twkamp Almlo/Wirdn Ook gaan w mt all jugdldn schakn tgn Almlo n Wirdn. W spln uit n thuis, dus 4 wdstrijdn. Ht gaat dan ook wr om d wisslbkr van bid 2 kampn. Afzggn Kun j nit schakn, mld j dan vn af bij Nico of Dan wtn w dat j r nit bnt, d oudrs rknn rop dat j naar d club bnt n wij hbbn d vrantwoordlijkhid voor julli. Intrnt Nico gaat d stand op intrnt zttn, dus kijk r maar ns op. Tornlopr 25

26 Ht jugdprogramma voor ht komnd sizon zit r zo uit. Jugd programma sizon Dinsdag 21-sp 1 comptiti avond Dinsdag 28-sp 2 comptiti avond Dinsdag 5-okt 3 comptiti avond Dinsdag 12-okt 4 comptiti avond Dinsdag 19-okt Vrindj instuif Dinsdag 26-okt Hrfstvakanti Dinsdag 2-nov act4kids 5 comptiti avond Dinsdag 9-nov act4kids Exams Dinsdag 16-nov act4kids Doorgfschaak Dinsdag 23-nov act4kids 7 comptiti avond Dinsdag 30-nov act4kids Snlschaak tornooi Dinsdag 7-dc 8 comptiti avond jugdlid-oudr Dinsdag 14-dc tornooi Dinsdag 21-dc Krstvakanti Dinsdag 28-dc Krstvakanti 2011 Dinsdag 4-jan 9 comptiti avond Dinsdag 11-jan Snlschaak tornooi Dinsdag 18-jan 10 comptiti avond Dinsdag 25-jan 2 kamp Wirdn Dinsdag 1-fb 11 comptiti avond Dinsdag 8-fb 12 comptiti avond Dinsdag 15-fb 13 comptiti avond Wonsdag 17-fb Schoolschaaktornooi Tornlopr 26

27 Dit is voorlopig, ht kan vrandrn, i.v.m. d xtrn comptiti dus kijk ook vn op d wbsit, dat wordt stds bij ghoudn. Sjaak Pist Nico Hildrink Wim Arns Oplossingn schaakproblm Problm 1: 1... Pf Td2x2 F8-f1+ 3. Kg1xf1 Dc6-h1+ 4. Kf1-f2 P5-g4+ mat Problm 2: 1. Dh5xh7+ Kg8xh7 2. f5-f6+ Kh7-g8 of 2.. Dd6xd3 3. Ld3-h7+ Kg8xh7 3. Tg3-h3+ Kh7-g8 4. Tg3-h3+ Kh7-g8 4. Th3-h8+ mat 5. Th3-h8+ mat Tornlopr 27

28 Wrotn n snuffln op 16 novmbr Sjaak Pist Zoals aangkondigd wrd tijdns d ALV van 7 sptmbr zal ik dit sizon gdurnd 3 avondn, d avondn waarop ht rapidschaaktornooi wordt vrspld, voor gïntrssrd ldn n studi/lsavond vrzorgn. D dolgrop hirvoor zijn d ldn mt n rating tot ongvr D bdoling is om mt n (klin) grop schakrs wat mr in t gaan op d stratgi tijdns d partij. Door middl van analys van stllingn n/of partijn (uit bokn of uit onz ign praktijk) zal r pr avond n thma bhandld wordn n hoop ik d dlnmrs, n uitraard mzlf ook, wat mr inzicht bij t brngn. Zkr in ht bgin zal ht vn zokn wordn naar ht juist nivau n d juist wijz van bhandln, maar ik dnk dat als w gaan bginnn dat d avond dan zlf zijn richting wl zal bpaln. Ik zal r voor zorgn voorbrid t zijn n d vragn/problmn/oplossingn/idën tc. zulln dan vanzlf wl komn. Wat d studiavond nit zal zijn is makklijkr t zggn: Ik ga gn opningn bhandln. Opningn zijn natuurlijk rg blangrijk, maar d bibliothk staat vol mt bokn di tot in d klinst dtails d finsss van vl opningn bvattn. Daar kan ik winig aan tovogn. Ook zal ik m nit brandn aan tactisch wndingn di d partij in nkl zttn kunnn bslissn. Howl vl partijn op zo n wijz bslist wordn, is ht ondonlijk om hir gricht in n paar uurtjs knnis ovr op t don. Voor wi zich wil bkwamn in tactisch wndingn raad ik n cursus Stap 2 t/m Stap 5 aan, zoals di in ht jugdschaak wordt ggvn. D bdoling is dat w rond n thma n paar uurtjs gaan wrotn n snuffln in stllingn om mt zijn alln ovrtuigd t rakn waarom sommig voortzttingn n idën wl kansrijk zijn, n andr nit, n natuurlijk ho j d juist voortzttingn btr kunt lrn hrknnn. Tornlopr 28

29 Voor d rst avond, 16 novmbr a.s., ga ik wat voorbridn ovr d ovrgang van middnspl naar indspl. - Wannr is ht gunstig om aan t sturn op n afruil di ht indspl inluidt? - Ho kun j bpaln of n indspl voordl bidt? - Wlk indspln kun j btr mijdn? - Voorbridn van d ovrgang - Pionnnstructuur - tc. Natuurlijk wt ik r zlf ook hl vl nit van af, dus zulln w af n to ht computrprogramma Fritz latn mdnkn als w r zlf nit uitkomn, n all idën van idrn tijdns ht analysrn zijn zr wlkom. Tot slot wil ik hrhaln dat dz avondn ghoudn wordn tijdns d rgulir rapidschaakavondn, dus mocht j livr willn rapidschakn dan zul j hlaas ht lrzam avondj aan j voorbij motn latn gaan. Voor dignn zal ik probrn in d volgnd Tornlopr n vrslag t gvn van d rst studiavond n van d rsultatn rvan. Tornlopr 29

30 Nijstad LA Born Tl Lvrancirs voor all zorgvrzkraar Tornlopr 30

31 CONTRIBUTIE Sniorn 80,00- pr jaar Juniorn 60,00 pr jaar Aspirantn 50,00 pr jaar Dubblldn 42,50 pr jaar Korting huisgnotn Van huisgnotn is ht oudst lid d volldig contributi vrschuldigd. D ovrig huisgnotn gnitn n korting van 5,00 Opzgging lidmaatschap Ht lidmaatschap kan alln schriftlijk wordn opgzgd bij d scrtaris n wl minstns n maand voor ht ind van ht vrnigingsjaar dat loopt van 1 augustus tot n mt 31 juli. Btaling U kunt d pnningmstr machtign voor n afschrijving ns pr jaar van Uw bank- of gironummr. D contributi kan ook in n kr wordn voldaan, binnn tw maandn na aanvang van ht sizon, dit btknt dus vóór 1 oktobr. Btaling is moglijk: a) contant aan d pnningmstr. b) Rabo-rkning c) Machtiging Bgrippn Snior: Junior: Dubbllid: Aspirant: Huisgnotn: En lid wins lftijd op d rst dag van ht vrnigingsjaar twintig jaar of oudr is. En lid dat op d rst dag van ht vrnigingsjaar zstin jaar of oudr is, doch nog gn twintig jaar. Lid waarvoor n andr schaakvrniging contributi afdraagt aan d SBO. En lid dat op d rst dag van ht vrnigingsjaar jongr is dan zstin jaar. Ldn mt htzlfd woonadrs Tornlopr 31

32

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Parochie H. Antonius Abt Malden

Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: 3580476 Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4,

Nadere informatie