Oktober 2010 Torenloper 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2010 Torenloper 1"

Transcriptie

1 Tornlopr 1 Oktobr 2010

2 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622 JJ Born uur dinsdags bij uitsluitnd GSM nummr: Scrtaris Spllocati : Wijkgbouw "d Spil F.Vltkamp Bkforl 9 Dldnsstraat HC Hnglo Tamlidrs 1 Zatrdag N.Hildrink Pnningmstr 2 Avond F.Wntink A.F.M.Drost Anjlir 42 SBO-cup N.Hildrink AM Born Rabo Comptitilidr In- Extrn N.Hildrink Erv Stroombor JB Born Erldn Wim Arns Tho Hrgrav Wbmastr B. tn Lid van vrdinst : Guus Nolt Wdstrijdlidr tornooin Vacatur Rdacti n lay-out J. Wbr Matriaal S.Pist Jacob Marisstraat KH Hnglo adrs Rdacti Jugdlidr G.A. Borsma W.Arns Palmstraat VG Born Adrs wbsit SV Tornlopr 2

3 Jaargang 28 Nummr 1 INHOUDSOPGAVE Van d voorzittr...4 Van d rdacti...5 Vrslag Algmn Ldnvrgadring...6 Schaakproblm...12 Intrn Comptiti...14 Splschma 1 n 2 tam...16 Opstlling xtrn tams...18 Extrn Hrikon bv/born Wdstrijdkalndr S.V. Born Schakrsgluk...22 Jugd Schaak Vrniging Born...24 Wrotn n snuffln op 16 novmbr...28 Tornlopr 3

4 Van d Voorzittr Lx Griffion Vanaf sptmbr is r wr n friss start gmaakt mt ht niuw schaaksizon. D spannnd ontknoping van ht vorig sizon mt ht kampionschap van Patrick Munstr (via n barrag) n d fraai winst van d SBO-cup zijn al wr bijna vrgtn. In d intrn comptiti wordt wr flink gstrdn om d bovnst plaatsn, xtrn hft ht rst tam zijn gbruiklijk ndrlaag in d rst rond (hlaas onnodig dz kr) al wr t pakkn. D al t ambitiuz dolstllingn (w gaan voor ht kampionschap!) kunnn nu bijna wr n jaartj d ijskast in. Ook ht twd tam startt mt n klin ndrlaag. D jaarvrgadring bgin sptmbr wrd matig bzocht. Jammr, al was ht maar omdat r bijvoorbld afschid wrd gnomn van Grard Borsma als scrtaris. Zijn ngn jarn towijding n trouw inzt voor d club mochtn wat mij btrft mt n wat massalr applaus wordn gwaardrd. Grard, nogmaals hartlijk bdankt! In Frans Vltkamp hbbn wij ongtwijfld n capabl opvolgr gvondn. In d vrgadring wrd vrdr aanggvn, dat r nog nkl mnsn nodig zijn als bglidrs voor d jugd op d vrog dinsdagavond. Sjaak n Nico staan r (ondr suprvisi van Wim) nu alln voor. Bij mijn wtn is dit problm nog nit opglost, dus mld j aan! Ht is luk om t don n ht is nit al t moilijk (bginnrnivau: stap 1). Ook bij d rdacti van d Tornlopr is r nu n vacatur, omdat Grard daar ook m gaat stoppn. Hlaas zijn w om uitnlopnd rdnn nkl ldn kwijtgraakt. Glukkig hbbn w in Paul Formanoij ook wr n niuw sniorlid mogn bgrotn. Paul, van hart wlkom. W kunnn ovrigns bst nog mr niuw ldn gbruikn (al is ht maar omdat w krap in d rsrvs zittn bij d xtrn tams), dus gooi alln ns n visj uit bij famili, vrindn of bkndn. En kr n dam bij ons achtr ht bord in plaats van rop zou ook luk zijn. Hoplijk gaan w n sizon tgmot mt mooi schaakpartijn, god rsultatn n n prttig sfr op d club. Latn w daar allmaal ons bst voor don. Tornlopr 4

5 Van d rdacti Grard Borsma Blangrijk voor onz vrniging dat w r toch nog in zijn gslaagd om mt tw tams aan d SBO comptiti dl t nmn. Voor d thuiswdstrijdn is ht rst tam n aantal jarn gastvrij ontvangn in d kantin van onz sponsor Hrikon. Na god ovrlg mt btrokknn is bslotn om voortaan onz thuiswdstrijdn wr in Born, in d Spil, t gaan spln. Zatrdagmiddag 7 oktobr was d rst thuiswdstrijd, mt its mr publik dan w in Almlo gwnd warn. W radn onz ldn aan om vooral wr ns n kijkj t nmn als ht rst thuis splt. Er valt altijd wl wat t blvn, n spannnd indspl of n abrupt ind van n partij als d mobil tlfoon afgaat. En kort wdstrijdvrslag makn is nog wl ns n problmpj voor d tamlidr. Ht komt voor dat hij intnsif bzig is mt zijn partij n dan nit in d glgnhid is om rond t lopn. Daarom stl ik voor dat idr splr, zo snl moglijk, b.v. d dag na d wdstrijd, ht vrloop van zijn partij pr -mail mldt bij zijn tamlidr. D tamlidr maakt dan n samnvatting n stuurt di naar d rdacti van d Tornlopr. Tornlopr 5

6 Vrslag Algmn Ldnvrgadring 7 sptmbr 2010 Frans Vltkamp. Aanwzig: Sjaak Pist, Tonny Drost (gd), Lx Griffion, Grard Borsma, Nico Hildrink, Jos Mullr, Hans Kroz, Guus Nolt, Wim Arns, Frits van Dorp, Patrick Munstr, Norbrt Waandrs, Frans Vltkamp, Han Kuik, Bn tn Dam, Johan Albrts. Afwzig mt knnisgving: Johan Wbr, Frk Wntink, Erik Wittvn, Brt Schuil, Cor van Br, Hinz Eligmann, Brt v.d. Akkr, Tho Hrgrav, Hnk-Jan Hrgrav 1. Opning door d voorzittr D voorzittr opnt d vrgadring mt n wlkomstwoord tot d aanwzign. D notulring van dz vrgadring zal wordn vrzorgd door Frans Vltkamp. 2. Ht vaststlln van d agnda Er wordn gn wijzigingn aan d agnda voorgstld. 3. Bsprking van d notuln van d vorig vrgadring, ghoudn op 1 sptmbr 2009 Er kwamn gn opmrkingn ovr dz notuln waardoor z ondr dankzgging aan d scrtaris zijn vastgstld. 4. Ingkomn stukkn - Enkl -mails ovr ht wijzigingsvoorstl m.b.t. d barrag, dz wordn bhandld bij agndapunt Vrslag kascommissi ovr d jaarstukkn 2009/2010. Grard Borma lst ht vrslag voor van d kascommissi (Guus Nolt n Frans Vltkamp), waarin wordt vrklaard dat d financiël huishouding van d vrniging is gcontrolrd n in ord is bvondn. D commissi wordt door d voorzittr gdchargrd van haar takn. 5. D jaarvrslagn a. Pnningmstr: godgkurd b. Scrtaris: godgkurd c. Comptitilidr: godgkurd d. Jugdlidr: godgkurd. Matriaal Commissaris: godgkurd. Naar aanliding hirvan komt r n aantal vragn op: Guus Nolt: W missn n vlag mt ht logo van onz schaakvrniging, dstijds door hm gschonkn. Tornlopr 6

7 Vrmodlijk dat d gmnt Born hir duidlijkhid ovr kan vrschaffn. D matriaalcommissaris zal hir navraag naar (latn) don. Ht voorstl voor ht aanschaffn van n matriaalkast tr vrvanging van d oud (danwl n xtra kast voor d prijzn) wordt bhandld bij punt 6. Dat is procdurl juistr, omdat ht consquntis hft voor d bgroting, di rst mot wordn godgkurd. En vraag van Wim Arns ovr d schnking van n computr n bldschrm n n sponsoring van FACE/gmnt Enschd. Frans Vltkamp gft n kort tolichting hirop. In d pauz wordn nkl afgschrvn schaakmatrialn aan d ldn aangbodn; bij n grotr vraag dan aanbod zal r wordn gloot. 6. Financiën Bgroting 2010/2011: D pnningmstr (Ton Drost) gft aan dat d post onvoorzin andrs zal wordn omdat tw ldn bdanktn voor ht lidmaatschap nadat d stukkn al warn gmaakt. Dat schlt dus aan contributi-inkomstn. Omdat d afdracht aan d SBO dan ook lagr zal zijn, bdraagt ht vrschil nkl tintjs. Ht bsluit wordt gnomn om n niuw matriaal/prijznkast aan t schaffn (raming 500) di tn last zal wordn gbracht van d algmn rsrv, di ruim toriknd is. Bnoming kascommissi 2010/11: dz zal wordn gvormd door Guus Nolt (twd kr) Norbrt Waandrs (rst kr) n Wim Arns is rsrv. D ovrig financiël stukkn wordn door d vrgadring godgkurd. 7. Bstuur Aftrdnd n nit hrkisbaar was Grard Borsma, scrtaris. Voordracht van ht bstuur: Frans Vltkamp, scrtaris. D vrgadring gaat hirm akkoord. Frans Vltkamp gft n klin tolichting. Hij is na ruim 37 jaar wr trug op ht honk. Frans gft aan om aan ht ind van ht jaar t valurn of dz functi god is t combinrn mt andr wrkzaamhdn. 8. Vacaturs - Rdacti Torn Lopr. Grard Borsma gft aan mt dz taak t stoppn rond oktobr Er vindt n kort Tornlopr 7

8 discussi plaats ovr ht voortbstaan van d Tornlopr; bslotn wordt dz voorlopig t handhavn. - Aanvulling jugdbglidrs (ht lifst tw) Voor bid functis stldn zich gn kandidatn bschikbaar. Wordt dus vrdr naar gzocht. 9. Truglopnd aantal advrtrdrs Sjaak Pist vraagt d aanwzig ldn m t hlpn nadnkn ho w ht aantal advrtntis in d Tornlopr omhoog kunnn krijgn. 10. D bridhid om xtrn t spln Frans Vltkamp gft aan zich t hbbn opggvn als rsrv voor ht 1 tam. 11. Tolichting op d SBO virtalln comptiti Er wordt n tolichting ggvn door Lx Griffion n Nico Hildrink op ht SBO-voorstl om n virtalln comptiti t organisrn, di volldig paralll aan d bstaand comptiti loopt. Mt promoti-n dgradati rgling. En virtal kan chtr nit doorstromn naar d KNSB. D SBO stlt in vrband hirm n niuw comptitirglmnt voor, dat wordt bhandld in d SBO-vrgadring op 8 sptmbr Lx Griffion zal onz schaakvrniging daar vrtgnwoordign. In onz tamopgav is mt dz virtallncomptiti rds rkning ghoudn. 12. Uitriking van d prijzn Nico Hildrink rikt d prijzn (bkrs) uit aan d winnaars van ht afglopn sizon. Zi vrslag comptitilidr. 13. Bstuursvoorstlln: - D wdstrijdkalndr 2010/2011wordt godgkurd. is chtr op nit opn. Daarnaast wordt r gvraagd ht aantal avondn van d Hrikon-trof mr t spridn. - Dri ls/analys-avondn. D vrgadring vindt ht n god voorstl. - Rglmnt Intrn comptiti. Voorstl: Afschaffn barrag om clubkampionschap. Na n aantal discussis (waarondr schriftlijk binnngkomn via d -mail) wordt mt ruim mrdrhid bslotn dit voorstl nit ovr t nmn. D rgling m.b.t. d barrag blijft dus ghandhaafd. Tornlopr 8

9 14. Bnoming Commissi van brop Dz bstond uit Cor van Br n Jos Mullr. Hij wordt nu aangvuld mt Norbrt Waandrs waardoor d commissi wr voltallig is. 15. D opstlling van d tams D vrgadring gaat akkoord mt ht voorstl van d comptitilidr. 16. Rondvraag Wim Arns: Bdankt ht bstuur voor haar inspanningn ht afglopn jaar. En applaus volgt. Hft n vraag ovr ht aantal SBO-wdstrijdn dat wordt ghoudn in rlati mt ht door ons vrstrkt matriaal. En d inkomstn? Antwoord pnningmstr: zi d bgroting. Is ht nit zinvol n volwassnn- cursus t organisrn voor nit-ldn? Antwoord: dat is in ht vrldn al ns gburd, maar trok winig blangstlling. Hft n vraag ovr d sponsorbijdrag ( 1.400). Ho zkr is dat? Wat don w als dat wg zou valln? Antwoord: Lx Griffion n Grard Borsma zijn bij d sponsor (Hrikon) gwst. Dz bkijkn d bijdrag stds van jaar tot jaar. Er zijn chtr gn signaln dat d sponsor voornmns is d jaarlijks bijdrag t bëindign. Er wordt gn tgnprstati vrlangd, op d uitzondring dat d tams d naam Hrikon dragn. Norbrt Waandrs: Maakt zich wat zorgn ovr ht afnmnd aantal ldn. Daarnaast vraagt hij of r in d komnd SBO-vrgadring zakn aan d ord komn di onz vrniging rakn. Antwoord: Lx Griffion gaat r morgn (8 Sptmbr) naar to n zal hirovr trugkoppln. Frans Vltkamp: Vindt d opkomst van ldn voor dz vrgadring (16 ldn) n btj tgnvalln. 17. Sluiting D voorzittr sluit d vrgadring n dankt n idr voor zijn aanwzighid n inbrng Tornlopr 9

10 Tornlopr 10

11 Tornlopr 11

12 Schaakproblm Hinz Eligmann Dit sizon bginnn wij mt tw schaakproblmn uit d praktijk... van d grootmstrs! Vl schaakplzir! Problm 1 San Rmo 1930 Bogoljubow-Monticlli Zwart gft mat in 4. Problm 2 Barmn 1869 Andrssn-Zukrtort Wit gft mat in 5. Tornlopr 12

13 Tornlopr 13

14 Intrn Comptiti Nico Hildrink Tornlopr 14

15 Tornlopr 15

16 Splschma 1 n 2 tam Splschma 1 tam: Rond Hrikon bv/born 1 Dr. Max Euw WSG 2 Raalt HEC 1 Drinrlo in d nahand Xidata Hardnbrg 2 ENO 1 Rond Dr. Max Euw 3 Xidata Hardnbrg ENO 1 HEC Drinrlo in d nahand 1 WSG Raalt 1 Hrikon bv/born 1 Rond Dr. Max Euw 3 Raalt Xidata Hardnbrg 2 HEC Hrikon bv/born 1 Drinrlo in d nahand WSG 2 ENO 1 Rond HEC 1 WSG ENO 1 Hrikon bv/born Raalt 1 Xidata Hardnbrg Drinrlo in d nahand 1 Dr. Max Euw 3 Rond Xidata Hardnbrg 2 WSG Hrikon bv/born 1 HEC Dr. Max Euw 3 ENO Raalt 1 Drinrlo in d nahand 1 Tornlopr 16

17 Rond Drinrlo in d nahand 1 Xidata Hardnbrg ENO 1 Raalt HEC 1 Dr. Max Euw WSG 2 Hrikon bv/born 1 Splschma 2 tam: Dr. Max Euw 4 HSC-Stork Xidata Hardnbrg 3 Hrikon bv/born 2 Rond HEC 2 Dr. Max Euw Hrikon bv/born 2 HSC-Stork Xidata Hardnbrg 3 Park Stokhorst 1 Rond Park Stokhorst 1 Hrikon bv/born Dr. Max Euw 4 Xidata Hardnbrg HSC-Stork 2 HEC 2 Rond Park Stokhorst 1 Dr. Max Euw Hrikon bv/born 2 HEC Xidata Hardnbrg 3 HSC-Stork 2 Rond HEC 2 Xidata Hardnbrg Dr. Max Euw 4 Hrikon bv/born HSC-Stork 2 Park Stokhorst 1 Tornlopr 17

18 Opstlling xtrn tams 1 tam Tamlidr: Nico Patrick Munstr Lx Griffion Nico Hildrink Sjaak Pist Han Kuik Hnk Eillrt Cor van Br Jos Mullr 1587 R Norbrt Waandrs 1849 R Frans Vltkamp 1606 R Ivan Maathuis tam Tamlidr: Frk Tho Hrgrav Hans Kroz Guus Nolt Johan Albrts Frk Wntink Grard Borsma 1272 R Ptr Lvink 1600 R Frans Vltkamp 1606 R Ton Drost 1339 R Tam S.B.O. Cup Tamlidr: Nico Patrick Munstr Lx Griffion Nico Hildrink Sjaak Pist 1981 R Norbrt Waandrs 1848 Tornlopr 18

19 Extrn Hrikon bv/born 2 Frk Wntink Vrijdagavond 15 oktobr 2010 spldn wij onz rst xtrn wdstrijd van dit sizon. Glukkig knt ons tam nkl splrs di w als rsrv kunnn opstlln: door omstandighdn mostn Tho Hrgrav n Guus Nolt vrstk latn gaan. Daarvoor in d plaats kwamn rspctivlijk Frans Vltkamp n Ton Drost. Om its ovr zvn uur vrtrokkn w vanaf station Born n kwamn royaal voor acht uur aan bij `D Pothof` in Haaksbrgn. Na door d tamlidr wlkom t zijn ghtn namn w plaats aan d zs bordn. W warn ons rvan bwust dat w mt vrij strk tgnstandr t makn zoudn krijgn n dat blk ook in d loop van d avond uit ht vrloop van d wdstrijdn. Na andrhalf uur gaf most Grard zijn partij gwonnn gvn, maar kort daarna mldd Johan dat hij n punt voor ons tam had vrdind. In ht volgnd uur blkn ook d tgnstandrs van Frans n Ton strkr n zij mostn hun partij gwonnn gvn. Hans wist op rmis uit t komn. Frk spld nog als laatst n wist tot zijn ign vrrassing d partij naar zijn hand t zttn. D uitslagn op n rij: XiData Haaksbrgn 3 Hrikon b.v. / Born 2 1 Hndrik d Groot 1758 Frans Vltkamp Grwin van Lnth 1615 Hans Kroz 1549 ½ - ½ 3 Dinand Wilps 1582 Ton Drost Robin Bos 1552 Johan Albrts Hrman Hijink 1560 Frk Wntink Ari Spuij 1575 Grard Borsma Tornlopr 19

20 Wdstrijdkalndr S.V. Born Wijziging voorbhoudn Ht laatst bij gwrkt 19 oktobr 10 dag datum aanvang bschrijving plaats di uur Algmn Ldnvrgadring st di uur 1 rond intrn comptiti di uur 2 rond intrn comptiti di uur 3 rond intrn comptiti di uur 4 rond intrn comptiti za uur st 1 tam / Promotiklass rond 1 di uur 5 rond intrn comptiti vr uur 2 tam / 2 klass SBO rond 1 Hardnbrg di uur 6 rond intrn comptiti di uur 7 rond intrn comptiti di uur st 8 rond intrn comptiti di uur 9 rond intrn comptiti di uur Rapid Kampionschap rond 1 t/m 4 2 tam / 2 klass SBO rond 2 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 2 di uur 10 rond intrn comptiti di uur 11 rond intrn comptiti DGT Enschd? ma uur 2 tam / 2 klass SBO rond 3 Enschd di uur 12 st rond intrn comptiti / 1 rond fas 2 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 3 Raalt di uur 13 rond intrn comptiti / 2 rond fas 2 di uur Snlschaakkampionschap di uur 14 rond intrn comptiti / 4 rond fas 2 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 4 st di uur 1 rond hrikontrof d di uur 15 rond intrn comptiti / 5 rond fas 2 d di uur 16 rond intrn comptiti / 6 rond fas 2 d di uur 17 rond intrn comptiti / 7 rond fas 2 Tornlopr 20

21 di uur 2 rond hrikontrof 2 tam / 2 klass SBO rond 4 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 5 d di uur 18 rond intrn comptiti / 8 rond fas 2 st di uur 19 rond intrn comptiti / 9 rond fas 2 di uur 3 rond hrikontrof d di uur Rapid tornooi 2 avond rond 5 t/m 8 2 tam / 2 klass SBO rond 5 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 6 st st di uur 20 rond intrn comptiti / 1 rond fas 3 st di uur 21 rond intrn comptiti / 2 rond fas 3 di uur 4 rond hrikontrof st di uur 22 rond intrn comptiti / 3 rond fas 3 st za uur 1 tam / Promotiklass rond 7 st di uur 23 rond intrn comptiti / 4 rond fas 3 di uur 5 rond hrikontrof st di uur 24 rond intrn comptiti / 5 rond fas 3 st di uur 25 rond intrn comptiti / 6 rond fas 3 d di uur Rapid tornooi 3 avond rond 9 t/m 12 di uur 6 rond hrikontrof st di uur 26 rond intrn comptiti / 7 rond fas 3 st di uur 27 rond intrn comptiti / 7 rond fas 3 di uur 7 rond hrikontrof Nijvrdal Enschd Wintrswijk di uur Chss 960 tornooi di uur Vrrassingstornooi Tornlopr 21

22 Schakrsgluk Han Kuik Schakrs zijn sukkls. Ik wt nit mr wi dz uitspraak hft gdaan n binnn wlk contxt. Ik vrmod chtr dat dgn di d uitspraak dd hirm bdold dat schakrs (vl) tijd n nrgi bstdn aan n splltj dat z vrdr nits oplvrt dan llnd. Natuurlijk is dz opvatting ovrdrvn, n soort grappig karikatuur, maar r zit absoluut n krn van waarhid in. En di waarhid vindn w nit op ht schaakbord maar in onszlf, in n klin orgaantj in d hrsnn, d amygdala. D amygdala zorgt r namlijk voor dat ngativ rvaringn manifstr in ons bstaan aanwzig zijn n blijvn dan positiv. Wat ook btknt dat w aan vrlizn vl mr motionl btknis toknnn dan aan winnn. Wat d vraag oplvrt of schakn nit mr lijdn dan vrugd vroorzaakt. D amygdala is n ondrdl van ht limbisch systm n bstaat uit n amandlvormig krn van nuronn. D amygdala intrprtrt informati di afkomstig is van zintuiglijk waarnmingn, n bpaalt wlk motionl racti daar bij aansluit. Daarbij gaat chtr d grootst aandacht uit naar gvarn, want bij gvaar mot r immrs snl gragrd kunnn wordn. Ook maakt d amygdala bij d boordling van n situati gbruik van ht ghugn om in t kunnn schattn of n situati gvaarlijk is. Is in ht ghugn bijvoorbld opgslagn dat slangn gvaarlijk zijn, dan wordt ht lichaam binnn fractis van scondn in n total staat van paraathid gbracht om ovr t gaan tot vluchtn of vchtn bij ht zin van n slang. Dit soort ractis gaan rflxmatig n bijna volldig automatisch via d hrsnstam. D amygdala hft chtr ook invlod op d cortx n daarm op ons dnkn. D sociaal psycholoog Jonathan Haidt schrijft hirovr in zijn bok D glukshypoths : Hij (d amygdala) rikt nit alln naar bndn naar d hrsnstam om n racti op gvaar los t makn, maar ook tot d frontal cortx om j dnkn t vrandrn. Hij bwgt ht volldig brin tot n trugtrkracti. Emotionl n bwust gdachtn zijn t vrglijkn mt twrichtingsvrkr. Gdachtn kunnn motis vroorzakn (zoals wannr j nadnkt ovr its doms wat j hbt gzgd), maar motis kunnn ook gdachtn vroorzakn, voornamlijk door d mntal filtrs op t hffn di d daaropvolgnd informativrwrking bïnvlodn. En opwlling van angst kan j xtra waakzaam makn voor nog mr bdrigingn; j bkijkt d wrld door n filtr dat alls wat twijflachtig is ruit pikt als n moglijk gvaar. Tornlopr 22

23 Op n andr plk in zijn bok gft Haidt nkl instructiv voorbldn van ho onz ngativ inslag ons bïnvlodt: Ht grondbginsl dat aanlg tot ngativism wordt gnomd, stkt ovral d kop op in d psychologi. Bij intractis tussn ghuwdn zijn r minstns vijf god of constructiv handlingn nodig om d schad god t makn di door lk kritik of vrnitignd handling is vroorzaakt. Bij financiël transactis n kansspln is ht plzir van ht winnn van n bpaald bdrag klinr dan d pijn bij ht vrlizn van htzlfd bdrag n: Stds wr ontdkkn psychologn dat d mnslijk gst snllr, strkr n volhardndr op slcht dingn ragrt dan op glijk mat van god dingn. Aha, bij kansspln is ht plzir van ht winnn van n bpaald bdrag klinr dan d pijn van ht vrlizn van htzlfd bdrag. Mt andr woordn, wannr w vijf partijn schaak spln n w scorn tw-nn-half punt dan hbbn w mr pijn van d vrlorn puntn dan plzir van d gwonnn puntn. En als w ht voorbld van d intractis tussn ghuwdn r bij nmn motn w dus vijf partijn winnn om d schad van één vrnitignd handling (ht vrlis) t compnsrn. Tja, als j r zo naar kijkt zijn d mst schakrs sukkls, bhalv dan dgnn di van d tin potjs r ngn winnn. Toch is ht nit zo nduidig. Ht vrschil tussn kansspln n schakn is dat gld winnn of vrlizn n andr rvaring is dan n schaakpartij winnn of vrlizn. Gld winnn is tamlijk prozaïsch, maar n gwonnn partij kan n kunstwrk zijn, n ovrstijging van d ign moglijkhdn. Van één fraai gwonnn partij kun j hl lang glukkig zijn. J kunt hm nog rglmatig ns wr naspln n opniuw vrrukt rakn van j ign spl. Eén gwonnn partij kan dan toch mr waard krijgn dan vijf vrlorn partijn. En daar is ht schakrsgluk t vindn! Tornlopr 23

24 Jugd Schaak Vrniging Born Wim Arns W zijn ht sizon inmiddls al wr vn bgonnn. Bijna all jugdldn zijn gblvn, n rdn is dat z ht naar hun zin hbbn. Wij ook als jugdlidrs. Er zijn wl vrandringn. Zlf bn ik gstopt om lk avond aanwzig t zijn. Hnk-Jan is ook gstopt. Ht komt nu dus op Nico n Sjaak aan. D rst tknn gvn aan dat dit n zwar opgav is, maar ondanks dat zijn Nico n Sjaak r vol god mod aan bgonnn. W blijvn op zok naar aanvulling van ht tam bglidrs, om op dinsdagavond van half zvn tot half acht d jugd t bglidn. Zlf zal ik wat mr op d achtrgrond dingn voor julli don. Zo bgin ik in novmbr mt d schaakcursus Activ4kids, n zal d hl maand novmbr, als r voldond aanmldingn zijn, op d club aanwzig zijn. Ook d bijzondr tornooitjs bn ik r wl. Mdio novmbr zulln w ook wr xamns afnmn, in Stap 1 n Stap 2. D jugdldn di d profxamns van ind vorig sizon god hbbn gmaakt zulln hirvoor in aanmrking komn. Omdat r dit sizon mindr bgliding aanwzig is op d clubavondn, zal Sjaak all jugdldn n klin bokj mgvn waarin uitlg n voorbldn staan van d schaakknnis di w julli bij willn brngn. Uitraard krijgt idr Stap n apart bokj. In d loop van ht sizon zal Sjaak wat ofnopgavn uitdln di dan thuis gmaakt kunnn wordn. Voor wi dat wil natuurlijk, want ht is nit vrplicht, ht mot wl luk blijvn! Bgin novmbr zal Sjaak dz bokjs uitdln. Zorg rvoor dat j z nit kwijtraakt! Plannn dit sizon W gaan wr in d xtrn comptiti spln. Hir d opstlling; 1. Wout Lmijr 2. Dirk van Br 3. Thomas Brghuis 4. Mick Bomrs Rsrvs: Woutr van Dijk, Altan Akdag, Ern Kalas D oudrs van Thomas gaan d uitwdstrijdn rgln, dat btknd dat dgn di mgaan bij n uitwdstrijd bnadrd zulln wordn door Harry of Jacqulin Brghuis. Bij thuiswdstrijdn stlt Nico d splrs op di r dan zijn. Tornlopr 24

25 Als d comptiti indling bknd is, zulln zij latn wtn op wlk dagn d uitwdstrijdn zijn. Kan n tamlid nit laat ht hn dan wtn, dan kunnn zij n andr splr opstlln. Twkamp Almlo/Wirdn Ook gaan w mt all jugdldn schakn tgn Almlo n Wirdn. W spln uit n thuis, dus 4 wdstrijdn. Ht gaat dan ook wr om d wisslbkr van bid 2 kampn. Afzggn Kun j nit schakn, mld j dan vn af bij Nico of Dan wtn w dat j r nit bnt, d oudrs rknn rop dat j naar d club bnt n wij hbbn d vrantwoordlijkhid voor julli. Intrnt Nico gaat d stand op intrnt zttn, dus kijk r maar ns op. Tornlopr 25

26 Ht jugdprogramma voor ht komnd sizon zit r zo uit. Jugd programma sizon Dinsdag 21-sp 1 comptiti avond Dinsdag 28-sp 2 comptiti avond Dinsdag 5-okt 3 comptiti avond Dinsdag 12-okt 4 comptiti avond Dinsdag 19-okt Vrindj instuif Dinsdag 26-okt Hrfstvakanti Dinsdag 2-nov act4kids 5 comptiti avond Dinsdag 9-nov act4kids Exams Dinsdag 16-nov act4kids Doorgfschaak Dinsdag 23-nov act4kids 7 comptiti avond Dinsdag 30-nov act4kids Snlschaak tornooi Dinsdag 7-dc 8 comptiti avond jugdlid-oudr Dinsdag 14-dc tornooi Dinsdag 21-dc Krstvakanti Dinsdag 28-dc Krstvakanti 2011 Dinsdag 4-jan 9 comptiti avond Dinsdag 11-jan Snlschaak tornooi Dinsdag 18-jan 10 comptiti avond Dinsdag 25-jan 2 kamp Wirdn Dinsdag 1-fb 11 comptiti avond Dinsdag 8-fb 12 comptiti avond Dinsdag 15-fb 13 comptiti avond Wonsdag 17-fb Schoolschaaktornooi Tornlopr 26

27 Dit is voorlopig, ht kan vrandrn, i.v.m. d xtrn comptiti dus kijk ook vn op d wbsit, dat wordt stds bij ghoudn. Sjaak Pist Nico Hildrink Wim Arns Oplossingn schaakproblm Problm 1: 1... Pf Td2x2 F8-f1+ 3. Kg1xf1 Dc6-h1+ 4. Kf1-f2 P5-g4+ mat Problm 2: 1. Dh5xh7+ Kg8xh7 2. f5-f6+ Kh7-g8 of 2.. Dd6xd3 3. Ld3-h7+ Kg8xh7 3. Tg3-h3+ Kh7-g8 4. Tg3-h3+ Kh7-g8 4. Th3-h8+ mat 5. Th3-h8+ mat Tornlopr 27

28 Wrotn n snuffln op 16 novmbr Sjaak Pist Zoals aangkondigd wrd tijdns d ALV van 7 sptmbr zal ik dit sizon gdurnd 3 avondn, d avondn waarop ht rapidschaaktornooi wordt vrspld, voor gïntrssrd ldn n studi/lsavond vrzorgn. D dolgrop hirvoor zijn d ldn mt n rating tot ongvr D bdoling is om mt n (klin) grop schakrs wat mr in t gaan op d stratgi tijdns d partij. Door middl van analys van stllingn n/of partijn (uit bokn of uit onz ign praktijk) zal r pr avond n thma bhandld wordn n hoop ik d dlnmrs, n uitraard mzlf ook, wat mr inzicht bij t brngn. Zkr in ht bgin zal ht vn zokn wordn naar ht juist nivau n d juist wijz van bhandln, maar ik dnk dat als w gaan bginnn dat d avond dan zlf zijn richting wl zal bpaln. Ik zal r voor zorgn voorbrid t zijn n d vragn/problmn/oplossingn/idën tc. zulln dan vanzlf wl komn. Wat d studiavond nit zal zijn is makklijkr t zggn: Ik ga gn opningn bhandln. Opningn zijn natuurlijk rg blangrijk, maar d bibliothk staat vol mt bokn di tot in d klinst dtails d finsss van vl opningn bvattn. Daar kan ik winig aan tovogn. Ook zal ik m nit brandn aan tactisch wndingn di d partij in nkl zttn kunnn bslissn. Howl vl partijn op zo n wijz bslist wordn, is ht ondonlijk om hir gricht in n paar uurtjs knnis ovr op t don. Voor wi zich wil bkwamn in tactisch wndingn raad ik n cursus Stap 2 t/m Stap 5 aan, zoals di in ht jugdschaak wordt ggvn. D bdoling is dat w rond n thma n paar uurtjs gaan wrotn n snuffln in stllingn om mt zijn alln ovrtuigd t rakn waarom sommig voortzttingn n idën wl kansrijk zijn, n andr nit, n natuurlijk ho j d juist voortzttingn btr kunt lrn hrknnn. Tornlopr 28

29 Voor d rst avond, 16 novmbr a.s., ga ik wat voorbridn ovr d ovrgang van middnspl naar indspl. - Wannr is ht gunstig om aan t sturn op n afruil di ht indspl inluidt? - Ho kun j bpaln of n indspl voordl bidt? - Wlk indspln kun j btr mijdn? - Voorbridn van d ovrgang - Pionnnstructuur - tc. Natuurlijk wt ik r zlf ook hl vl nit van af, dus zulln w af n to ht computrprogramma Fritz latn mdnkn als w r zlf nit uitkomn, n all idën van idrn tijdns ht analysrn zijn zr wlkom. Tot slot wil ik hrhaln dat dz avondn ghoudn wordn tijdns d rgulir rapidschaakavondn, dus mocht j livr willn rapidschakn dan zul j hlaas ht lrzam avondj aan j voorbij motn latn gaan. Voor dignn zal ik probrn in d volgnd Tornlopr n vrslag t gvn van d rst studiavond n van d rsultatn rvan. Tornlopr 29

30 Nijstad LA Born Tl Lvrancirs voor all zorgvrzkraar Tornlopr 30

31 CONTRIBUTIE Sniorn 80,00- pr jaar Juniorn 60,00 pr jaar Aspirantn 50,00 pr jaar Dubblldn 42,50 pr jaar Korting huisgnotn Van huisgnotn is ht oudst lid d volldig contributi vrschuldigd. D ovrig huisgnotn gnitn n korting van 5,00 Opzgging lidmaatschap Ht lidmaatschap kan alln schriftlijk wordn opgzgd bij d scrtaris n wl minstns n maand voor ht ind van ht vrnigingsjaar dat loopt van 1 augustus tot n mt 31 juli. Btaling U kunt d pnningmstr machtign voor n afschrijving ns pr jaar van Uw bank- of gironummr. D contributi kan ook in n kr wordn voldaan, binnn tw maandn na aanvang van ht sizon, dit btknt dus vóór 1 oktobr. Btaling is moglijk: a) contant aan d pnningmstr. b) Rabo-rkning c) Machtiging Bgrippn Snior: Junior: Dubbllid: Aspirant: Huisgnotn: En lid wins lftijd op d rst dag van ht vrnigingsjaar twintig jaar of oudr is. En lid dat op d rst dag van ht vrnigingsjaar zstin jaar of oudr is, doch nog gn twintig jaar. Lid waarvoor n andr schaakvrniging contributi afdraagt aan d SBO. En lid dat op d rst dag van ht vrnigingsjaar jongr is dan zstin jaar. Ldn mt htzlfd woonadrs Tornlopr 31

32

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

De Waterdroppels. In dit nummer: Nummer 6 Juni 2009 Jaargang 69

De Waterdroppels. In dit nummer: Nummer 6 Juni 2009 Jaargang 69 D Watrdroppls JUNI 2009 Nummr 6 Juni 2009 Jaargang 69 D Watrdroppls Rdacti Michal Woolthuis Vast mdwrkrs Famili Tijman Robbrt Hnrichs Kopij D Watrdroppls wordt samngstld uit kopij gschrvn door n voor DWT'rs.

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht!

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! Uitgav mi 204 3 st. Jaargang, nr. 3 39 st jaargang, nummr 3 -bij ). mooi Contactinfo. wr- d nooddurn opn staan. Ook voor d 3 n Pagina 4 nooddurn 2 ). Contactinformati n uitzondring wordn gmaakt. Glas langs

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

De Waterdroppels. In dit nummer: Nummer 6 juni 2008 Jaargang 68

De Waterdroppels. In dit nummer: Nummer 6 juni 2008 Jaargang 68 D Watrdroppls Nummr 6 juni 2008 Jaargang 68 D Watrdroppls Rdacti Michal Woolthuis Vast mdwrkrs Famili Tijman Robbrt Hnrichs Kopij D Watrdroppls wordt samngstld uit kopij gschrvn door n voor DWT'rs. Dus

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie