NIEUWS van KERK en KANSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS van KERK en KANSEL"

Transcriptie

1 NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.:

2 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat CP Ten Boer Tel.: Scriba: J. Wolfs, Schepperij TE Ten Boer. Tel.: Tevens postadres voor alle trouw- rouw en geboortekaarten. Secretaris College van Kerkrentmeesters: J.M. Tonnis de Graaf, Kievitstraat 13a 9791 ER Ten Boer. Tel.: Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: K.E. Huisman, Fivelstraat LM Ten Boer. Tel.: Kerkelijk Bureau: J. en F. Werkman, Stadsweg KE Ten Boer. Tel.: Koster/beheerder: M. v.d. Meulen, Stadsweg KH Ten Boer. Tel.: Gebouw Menorah: Wigboldstraat CP Ten Boer. Tel Website: Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie: W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk Schepperij LW Ten Boer. Tel.: Bankrekeningnr.: NL94 RABO NL 43 INGB Uitgifte van collectebonnen: A.E. Zuidema- Kremer Op de 1 e en 3 e maandag van de maand in Menorah van uur. Giften bestemd voor de diaconie: Geref. Kerk Ten Boer t.n.v. Diakonie Rekeningnr.: NL64 RABO Evangelisatie: p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom BC Ten Boer. Tel.: Rekeningnr.: NL 21 RABO Jeugdraad: Rekeningnr.:NL75 RABO Bij giften voor bijzondere doeleinden graag bestemming vermelden!! Autovervoersdienst: Indien nodig, neem contact op met uw wijkdiaken. Kerktelefoon: R. Menninga, Redgerstraat BH Ten Boer. Tel.:

3 GEGROET, MARIA, JE BENT BEGENADIGD, DE HEER IS MET JE (Lucas 1:28) Protestanten zullen niet zo snel het woord Maria in hun mond nemen. Ook al zijn de tegenstellingen niet meer zo groot als vroeger, toch blijft het een RK verschijnsel. Een vorm van spiritualiteit die zich concentreert op Maria. Zij heeft als moeder van Jezus (Hij heeft geen vader, want de vrucht komt van de Heilige Geest) een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. Met name bij vrouwen roept dat veel herkenning op. Welke vrouw die zelf een kind heeft gebaard en groot-gebracht, kan zich niet gemakkelijk identificeren met de vreugde en het verdriet van Maria als moeder. Nu ben ik niet katholiek, en ook geen vrouw, maar toch fascineert deze vrouw mij. Misschien omdat er relatief gezien zo veel in de bijbel over haar geschreven staat, en we ons dus een redelijk compleet beeld van haar kunnen vormen. Misschien ook omdat zij op de belangrijke momenten in Jezus leven er altijd bij was. De eerste daarvan is natuurlijk de geboorte, maar nog daar aan vooraf komt de aankondiging van Jezus geboorte door de engel Gabriël. Elke keer word ik in de tijd van advent getroffen door de woorden van de engel, en de reactie van Maria erop. De engel groet haar enthousiast. De Heer is met je. Welke Joods meisje droomde er niet van dat zij misschien de moeder van de beloofde Messias mocht worden. En natuurlijk is er vreugde dat Maria ingeschakeld wordt in Gods plannen. Maar toch Veel zaken zijn als droom of fantasie leuker dan in de praktijk. De Heer is met je? Hoeveel pijn en verdriet zal ze niet om dit kind hebben. Het begon al met een onwettige zwangerschap en een lastige reis als hoogzwangere vrouw. Een wilde vlucht naar Egypte toen koning Herodes Jezus wilde doden. De wanhopige zoektocht naar de 12 jarige Jezus, toen hij nergens te vinden was, en uiteindelijk in de tempel bleek te zijn. De woorden waarmee Jezus als volwassen man zich losmaakte van zijn moeder om de weg van zijn Hemelse Vader te gaan. De pijn van de afwijzing door veel mensen. De verschrikking om aan te moeten zien hoe haar zoon werd gemarteld, geslagen, gekruisigd en gedood. Zoiets zou je je ergste vijand nog niet toewensen. En uiteindelijk moest ze na de opstanding haar zoon toch missen, toen Hij met hemelvaart vertrok naar God. Maria heeft het allemaal meegemaakt. Er zijn maar weinigen die met haar zouden willen ruilen, denk ik. Misschien verklaart dat haar populariteit in de katholieke traditie. Zij heeft veel meegemaakt in haar leven, en daarom komen gewone mensen met hun eigen pijn en verdriet graag bij haar. Zij is moeder en begrijpt de pijn van ons mensen, om onszelf en onze dierbaren. 3

4 En toch: de Heer is met je. Ondanks alles heeft God heil gebracht door deze Jezus. Is Maria niet te benijden, te beklagen is ze ook niet. In de vroege gemeente speelde zij een belangrijke rol, en in haar huis kwamen de eerste gelovigen samen. Wonderlijk hoe God werkt. Niet te vatten met ons verstand. Als God zijn gunst aan je geeft, betekent dat niet automatisch een simpel en gelukkig leven, waar alles voor de wind gaat. Veel mensen worstelen met God omdat ze wat hun overkomt als oneerlijk ervaren. Ziekte, dood en tegenslag, en waar is God dan? Ben je werkelijk geïnteresseerd in het antwoord op die vraag, mag je weten dat God daarin met je meegaat. Wat ik zo bijzonder aan Maria vind, is haar grote vertrouwen in God. Weet je hoe ze reageert op de woorden van de engel? Het staat een paar verzen verder. Maria zei: de Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ik heb veel bewondering voor het geloof van deze vrouw. Misschien dat God haar daarom ook had uitgekozen. Toch wel mooi, die katholieke aandacht voor deze Maria. ds. Peter Elzinga VANUIT DE PASTORIE Wat ik heel erg mooi aan deze gemeente vind, is dat er vanuit de basis zomaar prachtige ideeën op kunnen komen, die dan nog uitgevoerd worden ook. Zo was in een gemeentegroeigroep het idee opgekomen om op 2 e Kerstdag na de kindermusical, een gezamenlijke maaltijd te organiseren, waarbij iedereen welkom is, die aan wil schuiven. Of het een succes zal worden, weet ik nog niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is voor mij een teken dat wij een levende gemeente hebben, waarbij veel leden zichzelf afvragen hoe zij hun christenzijn op een praktische manier handen en voeten kunnen geven. Wat is er nu mooier dan een maaltijd. Aan een maaltijd vinden ontmoetingen plaats, en Jezus at ook vaak met mensen, die Hij tegenkwam. Dit is één voorbeeld, maar er zijn wel meer initiatieven te noemen. Ik geniet daar vreselijk van. Ook in de kerkdiensten nodig ik mensen uit om een bijdrage te leveren. Dat kan een muzikale bijdrage zijn, maar ook om iets te vertellen over een belangrijke gemeente activiteit of een persoonlijk geloofsgetuigenis. Zo bouwen we samen als gemeente iets op, en iedereen draagt iets bij aan ervaring, aan talent. Alles tot eer van God en tot welzijn van onze medemensen. U moet niet denken dat ik dat doe omdat ik het zelf de mooiste vorm vind. Wel doe ik het, omdat ik aan de reacties merk dat dit met name jongeren meer aanspreekt dan een uurlange monoloog van een dominee, hoe welbespraakt die ook mag zijn. 4

5 Wat is het mooi om al die (muzikale) talenten in actie te zien. Het ontroert en raakt mij ook persoonlijk. Dan besef je ook hoe mooi het is om samen gemeente te zijn. Perfect wordt het echter nooit, al doen we ons best. Binnenkort gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers, en we zijn ons er terdege van bewust dat dat een hele klus zal worden. Wel wil ik u graag bedanken voor de vele briefjes die we mochten ontvangen met voordrachten voor ambtsdragers. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar! Dat is een prachtig resultaat. Ik bid dat God het mensen in hun hart zal geven om het ambt van ouderling of diaken op zich te willen nemen. Wilt u daar ook voor bidden? Zonder gebed kunnen we het niet doen, en alleen vanuit de kracht van God kan het ambt ook uitgevoerd worden. Anders wordt het puur mensenwerk, en dan komen we tekort. Ik heb het al eerder gezegd: zonder Gods hulp kan ik dit ambt in elk geval niet uitoefenen. Elkaar dragen en elkaar dienen: dat is het werk van een ambtsdrager in een notendop. De inspiratie daarbij mag Jezus Christus zijn, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Mocht iemand van de kerk langskomen om u voor een ambt te vragen, wilt u er dan serieus en in gebed over naden ken? Met advent en Kerst voor de boeg, wens ik u en jou een goede tijd. Niet voor iedereen is het een leuke of gezellige tijd. Daar ben ik mij terdege van bewust. Mag God voor alleenstaanden, eenzamen, teleurgestelde, zieke of onzekere mensen juist dan een Helper en Trooster zijn. Die boodschap blijven wij verkondigen, want dat is ten diepste de boodschap en de vreugde van het Kerstfeest: God laat ons niet aan ons lot over. MEELEVEN EN OMZIEN Ds. Peter Elzinga Deze keer noemen we een aantal gemeenteleden dat in het ziekenhuis heeft gelegen, of hun huis om andere redenen moesten verlaten. Verwijderd om privacy redenen Alle zieken, hun partners, familie, vrienden en mantelzorgers wensen wij van harte Gods steun toe. Met Kerst gedenken wij immers dat God ons niet aan ons lot heeft overgelaten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gestuurd. Ook al ervaren wij Gods liefde en steun niet altijd, wij mogen op zijn daden en beloften vertrouwen, juist ook in moeilijke omstandigheden. Ds. Peter Elzinga 5

6 Verslag Gemeenteavond 6 november 2013 Voorzitter: br. Johan Bos, preses kerkenraad Notulist: zr. Jolanda van der Knaap- van der Beek, 2 e scriba Aantal aanwezigen: 75 Opening door de preses Br. Johan Bos opent de vergadering en geeft aan dat er een mooie opkomst is. Hij geeft een korte inleiding op het programma en gaat voor in gebed. Presentatie ontwerpbegroting 2014 College van kerkrentmeesters (kerk en Menorah) br. Wouter Meerman geeft een toelichting op de cijfers. Vragen/opmerkingen: Er zit een verschil in de presentatie van de personeelskosten ten opzichte van wat in Nieuws van Kerk en Kansel is vermeld. Br. Meerman geeft aan dat het ,- moet zijn. Aangegeven wordt dat we voor 2015 bijna op nul uitkomen, maar in 2014 op een bedrag van ,- in de min. Wat gaan we daaraan doen? De suggestie wordt gedaan om als gemeente samen iets te doen om inkomsten te generen door bijvoorbeeld acties te organiseren. Niet iedereen kan het opbrengen om meer te geven voor de vaste vrijwillige bijdrage. Het College van kerkrentmeesters neemt de suggestie mee. De opbrengsten vanuit de detachering van onze koster bij Q-buzz vallen weg als de koster stopt. Voor 2015 wordt uitgegaan van een parttime koster voor 25%. Toch komt het totaalbedrag dan in de min. Br. Meerman geeft aan dat dat klopt, maar dat de kosten wel aanzienlijk minder zullen zijn. Niet iedere kerkganger (en gast) heeft tegenwoordig contant geld mee. Achter in de kerk zouden eenmalige incassokaarten neergelegd kunnen worden bij erediensten. Deze suggestie wordt ook door het College van kerkrentmeesters meegenomen. Presentatie ontwerpbegroting College van diakenen en collecterooster 2014 Ook hierop wordt door br. Wouter Meerman een toelichting gegeven. Er worden geen vragen gesteld. 6

7 Tijdens de kerkenraadsvergadering van 9 december zullen de begrotingen 2014 en het collecterooster worden vastgesteld; daarna zullen deze naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken worden gestuurd. Het nieuwe liedboek Namens de begeleidingscommissie geeft br. Anne Wietsma een inleiding over de invoering van het nieuwe liedboek. De commissie heeft het liedboek uitvoerig bekeken ter voorbereiding. Het is niet alleen een boek voor in de kerk, maar ook voor thuis. Er staan bijvoorbeeld ook gedichten in. Het boek is er in verschillende uitgaven: voor de jeugd, koren en musici. Ook komt er komt nog een digitale versie voor beamergebruik. Als gemeente zullen we vanaf januari het nieuwe liedboek gaan gebruiken. Na de inleiding gaan we samen in de kerkzaal verder. Ds. Peter Elzinga neemt het van Anne over en geeft tussendoor informatie over de liederen die we zingen. De volgende liederen worden gezongen: Lied 216 begeleiding piano Marten van Esch en saxofoon Eline Bolt Lied 757 met voorzang Geke van Esch, begeleiding piano. Lied 158b begeleiding piano en saxofoon. Lied 982 begeleiding orgel Jan Wolfs. Lied 66a onder begeleiding van de zanggroep, bestaande uit Ellen van der Wolde, Erik van Dijken, Hilda Bulthuis, Ard Westeneng, Janita Meerman, Dick Bos, Annemarie Meerman, Louis Dekens en Lineke Meerman (piano). Lied 117d begeleiding zanggroep. Lied 1005 begeleiding zanggroep. Lied 84a begeleiding piano, zang Ellen van der Wolde en dwarsfluit Ria Meerman. Lied 248 begeleiding orgel. Br. Anne Wietsma laat zien hoe de vermelding op de publicatieborden zal zijn; alleen de nummers worden vermeld. Als er uit het Evangelisch Liedboek wordt gezongen dan worden ook de letters EL vermeld voor het desbetreffende lied. Ds. Peter Elzinga sluit de avond af met gebed en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. Jolanda van der Knaap 7

8 Diaconie VOEDSELBANK GRONINGEN IN PROBLEMEN: TEN BOER HELPT MEE! Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank aan de Oosterhamrikkade 119 nu al zes dagen per week open. Ongeveer 600 huishoudens doen iedere week beroep op deze voedselbank en de criteria zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor zij steeds vaker hun reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen samenstellen. Daarom is begin oktober 2013 een offensief begonnen om houdbaar voedsel binnen te halen. Dat werd een groot succes! Kerken, scholen, organisaties en particulieren kwamen massaal in actie! Ook in Ten Boer nam iemand het initiatief om bij de PLUS supermarkt zegels te verzamelen voor voedselpakketten. Die actie loopt nog door tot midden januari De PKN kerk in Ten Post gaat ook regelmatig inzamelen. In de stad zijn al kerken waar de gemeenteleden iedere zondag iets meenemen. Basisscholen zamelen 1x per maand in op de 1 e maandag als de sirenes loeien. 1 op 7 kinderen in de stad leeft in armoede. Bijna 17% van alle Stadjers leeft onder de armoedegrens. Groningen is na Rotterdam (19%) de stad met de grootste armoede. Op 1 e kerstdag zal de collecte bestemd zijn voor de voedselbank in Groningen. Uw hulp is broodnodig! Jan Willem Medendorp DORCAS VOEDSELACTIE WEER SUCCES De Dorcas Voedselactie in november was opnieuw een succes. In Ten Boer hebben we 163 voedselpakketten ingezameld. Landelijk heeft de actie naar schatting voedselpakketten opgeleverd. Zeker daarvan zullen nog voor Kerst worden verspreid onder de allerarmsten in verschillende Oost-Europese landen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 8

9 RAMP IN DE FILIPIJNEN Normaal gesproken wordt door de Diaconie per kwartaal een aantal doelen uitgezocht die in aanmerking komen voor een gift vanuit de ZWO. In de vergadering van 25 november j.l. heeft de Diaconie besloten om in plaats van aan 4 organisatie een gift te verstrekken van 200,--, nu het totaalbedrag van 800,-- te geven aan Giro 555, bestemming Ramp in de Filipijnen Op zondag 8 december a.s. zal een extra (2 e ) collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte zal ook gaan naar giro 555, bestemming Ramp in de Filipijnen Van harte bij u aanbevolen. Henk Brondsema College van Kerkrentmeesters Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters. Financiën: Dankdagcollecte oktober 2013 De opbrengst van de dankdagcollecte is ruim ,-. Dit is veel meer dan begroot. Wij zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden hun steentje hebben bijgedragen juist in deze tijd. Vanaf deze plek bedanken we alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Toezegging VVB ( kerkelijke bijdrage) Heeft u de toegezegde kerkelijke bijdrage voor 2013 nog niet betaald? Wilt u dit dan deze maand over maken naar het rekeningnummer van de kerk. De bankrekeningnummers vindt u aan de binnenkant van de omslag van Nieuws van Kerk en Kansel. Begroting 2014 Op de gemeenteavond heeft Wouter Meerman onze boekhouder de begroting voor 2014 toegelicht. De begroting wordt in de kerkenraadsvergadering van 9 december definitief gemaakt, voordat deze naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN wordt gestuurd. 9

10 Huisvesting en beheer Onderzoek geluid en beeld nu en in de toekomst Het college doet onderzoek naar het geluid in de kerk en Menorah. Voor Menorah worden andere geluidsboxen aangeschaft. Verder proberen we in de kerk het geluid ( de geluidssterkte) te optimaliseren en wordt met het oog op de toekomst ook gekeken of we de wekelijkse kerkdiensten niet alleen in geluid maar ook in beeld kunnen uitzenden. Overleg koster en hulpkosters Om de dienstverlening goed op elkaar af te stemmen is er jaarlijks overleg met de koster/ hulpkosters en het college. 5 november jl. hebben we weer een overleg gehad. Alle punten en verbetervoorstellen worden als het kan zoveel mogelijk overgenomen. Talenten gezocht BHV en EHBO-ers in kaart brengen In onze kerk zijn enkele BHV-ers beschikbaar wanneer hulpverlening nodig is. Zij worden ook regelmatig bijgeschoold. We weten dat er veel meer gemeenteleden zijn die voor hun werk BHV-er of EHBO zijn. Wij zouden graag in kaart willen brengen welke mensen bevoegd zijn en kunnen worden ingezet wanneer dit nodig is. Bent u BHV-er of EHBO-er wilt u dit dan aan de koster doorgeven? Versterking gezocht voor het Beamteam In deze Nieuws van Kerk en Kansel vindt u een oproep om u aan te melden voor het beamteam. Schroom niet maar geef u op. Wij hebben u nodig. Vrijwilliger gezocht voor het beheren van de website van de kerk Vindt u het werken met computers leuk? Misschien is het beheren van de website van onze kerk dan iets voor u. Heeft u belangstelling voor deze functie bel dan met Jakob Werkman Secretaris College van Kerkrentmeesters Johanna Tonnis de Graaf Nieuws van de Evangelisatiecommissie TERUGBLIK Het is al weer een tijdje geleden, maar veel mensen hebben zondag 20 oktober mogen genieten van een bijzondere dienst, die werd verzorgd door Talitha Nawijn. Ook haar man Bert Grotenhuis en pianiste Judith Koedoot werkten aan 10

11 deze dienst mee. Op de website van de kerk staan mooie foto s van deze dienst. KERSTMARKT Vrijdag 13 december a.s. is van uur weer de ideële kerstmarkt in de kerk. Dit jaar organiseren we de Kerstmarkt voor de 10 e keer! De IDEELE opzet willen we graag benadrukken omdat de vrijwilligers die in de kramen staan zich vaak al jaren belangeloos inzetten voor hun organisatie. Op de kerstmarkt staan dit jaar organisaties die zich inzetten voor Mensenrechten, Gehandicapten in Ghana, exprostituees in o.a. Oeganda, maar ook de noodlijdende mensen in Nederland worden niet vergeten en er is nog veel meer. Voor de kinderen is er weer een gezellige knutselhoek, kunnen er kerststukjes gemaakt worden en draait er een (kerst)film. De Kerstmarkt in de verwarmde kerk is - zoals ieder jaar- weer sfeervol en gezellig ingericht. Er is natuurlijk ook drinken en lekkers verkrijgbaar: koffie met koek, soep, gehaktballen, pannenkoeken, enz. De Kerstmarkt wordt muzikaal opgeluisterd door (jong) talent en een deel van het kinderkoor. Zijn er nog kinderen of volwassenen die een instrument bespelen en het leuk vinden om tijdens de markt een aantal liederen te spelen? Geef het dan door aan een van de commissieleden. Kom dus allemaal kijken op de kerstmarkt; koop leuke dingen, steun de goede doelen en doe mee aan de verschillende activiteiten. Iedereen is van harte welkom!!! Namens de Evangelisatiecommissie, Ineke Werkman Voor de kerstmarkt zijn we zijn nog op zoek naar mensen, of kinderen, die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie. De evangelisatiecommissie zal met een kraam staan voor het Leger des Heils. Misschien hebt u iets leuks om te verkopen voor in de kraam. Of zijn er kinderen die bv. vetbollen, of koekjes /snoepjes leuk verpakt willen inleveren, zodat we samen wat voor de ander kunnen doen. Voor meer info: Maria Myles, 11

12 Jeugdpagina Zo tegen het einde van het jaar is het altijd weer druk. Het jeugdwerk is ook in volle gang. In dit nummer meer over de verschillende activiteiten voor de jeugd. Kindernevendienst De kindernevendienst organiseert ook dit jaar weer het Advent project. In de DMD van afgelopen zondag is de aftrap gegeven. Waar gaat het adventsproject dit jaar over? God geeft een nieuwe Koning. Deze koning wil een koning zijn voor iedereen. Hij wil onze Koning zijn; voor alle mensen op de wereld. Dit geeft verbondenheid. Die Koning brengt vrede en geluk; deze woorden spelen een centrale rol in het project en zullen iedere week klinken. Samen kunnen we in vrede en geluk leven als God bij ons is. Door de geboorte van de Koning is dit werkelijkheid geworden en bij zijn wederkomst zal dit voor eeuwig zijn. Met de kinderen maken we gedurende de advent periode verschillende symbolen en daarbij lezen we uit Micha. In de dienst worden iedere adventszondag de verschillende symbolen toegelicht. Namens de kindernevendienst: Annely, Titia, Ellen en Margriet De tweede kerstdag wordt dit jaar verzorgd door het kinderkoor Eigen Wijs. Zij zullen een kerstmusical opvoeren. CJV De decembermaand is weer in zicht en dat betekent dat er voor de CJV een drukke periode aanbreekt. De kerstkaartenactie, het pannenkoekenrestaurant en sinterkerst zijn de eerstvolgende activiteiten, maar ook kijken we nog even terug naar de Noorderrondritten. Vrijdag 22 november was het weer zo ver: De Noorderrondritten. Een spelletjesavond met verschillende CJV s uit de buurt. Omdat CJV Ten Boer vorig jaar had gewonnen moesten wij het dit jaar organiseren. Om half 9 begon de avond en rond een uur of 12 was het weer afgelopen. We hebben verschillende spellen gedaan zoals blaasvoetbal; daarbij was het de bedoeling dat je de pingpong bal met een rietje in het doel van de tegenstander blies. Ook deden we het spel ei overgooien. In het midden van de zaal was een schot geplaatst. Aan beide kanten van het schot zaten 3 mensen. Je kreeg drie eieren en die moest je overgooien zonder te weten of hij aan de andere kant gevangen werd. Het was een erg gezellige avond waarop we veel gelachen hebben, uiteindelijk heeft het team dat speelde voor Garrelsweer gewonnen. Op naar volgend jaar! (verslag gemaakt door Anne-Linde) 12

13 Kerstkaartenactie Ook dit jaar zullen we de twee zondagen voor kerst, 15 en 22 december, weer in de kerk zitten om uw kerstkaarten bestemd voor mensen wonende IN Ten Boer in ontvangst te nemen. Tegen een vergoeding van 0,25 per kaart bezorgen wij deze kaarten in de week nadat de kaarten bij ons zijn binnengekomen bij de geadresseerden. Het geld dat we hiermee ophalen zal, samen met de opbrengst van het pannenkoekenrestaurant op de kerstmarkt, naar een goed doel gaan. Dit goede doel zal nog bekend worden gemaakt. Kerstmarkt Vrijdagavond 13 december zal het traditionele pannenkoekenrestaurant op de kerstmarkt ook weer geopend zijn. Tegen betaling van 1,- per pannenkoek krijgt u een lekkere warme, zelfgebakken pannenkoek van ons waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Graag zien we u op vrijdag 13 december a.s.! Sinterkerst Dit jaar zullen we als CJV Sinterkerst gaan vieren op zondagmiddag 15 december. Dit jaar zijn er geen lootjes getrokken, maar gaan we een cadeauspel spelen. Na dit spel gaan we met z n allen gourmetten. Overzicht data: CJV avonden: Sinterkerst: Kerstmarkt: Inname kerstkaarten bij kerk: CJV avonden 2014: 1 december, 5 januari 15 december 13 december 15 en 22 december 5 en 19 januari; 2 en 16 februari; 2, 16 en 30 maart; 13 en 27 april Blister Afgelopen keren in Blister was het weer gezellig. De banken die we hebben aangeschaft in Blister worden volop benut. Het is nog steeds wel jammer dat het pas laat op de avond drukker wordt. Ben je 14 jaar of ouder, heb je nog geen plannen de komende zaterdagen op 7 of 21 december, dan kun je naar Blister toekomen om gezellig een praatje te maken met leeftijdsgenoten, een dansje te doen, een frisje of een drankje te nemen. Hopelijk zien we je dan! Groeten namens het Blister bestuur Catechisatie De catechisaties draaien volop. We zijn blij dat een groot aantal jongeren deze avonden volgen en zijn ook zeer blij met de catecheten die het waardevol vinden om zó 13

14 met de jeugd bezig te zijn. De inhoud van de verschillende avonden wordt als zeer zinvol ervaren. We gaan zo door! Impact Afgelopen vrijdag is er in de groepen Sinterklaas gevierd. Hopelijk is iedereen met een passent presentje van de Sint weer naar huis gegaan. Dit jaar bestaat de leiding uit Jolanda Cappon, Berber Haanstra en Willard Berends. Soms kunnen ze nog wel versterking gebruiken. Wie hier belangstelling voor heeft mag contact met hen of de jeugdouderlingen opnemen. Follow Afgelopen zondag 17 november hebben we gespeeld in de ochtenddienst in de eigen kerk, wij kijken met veel voldoening terug op deze dienst. We willen u bedanken voor de mooie en motiverende reacties die we hebben gekregen naar aanleiding van deze dienst. Omdat we heel veel mensen gehoord hebben over het Engelse lied dat in de dienst gespeeld is delen we deze hier ook even: Opwekking 342, More love, more power. De komende tijd hebben we verder nog geen definitieve optredens staan, wel zijn we in overleg over drie mogelijke optredens. En dan nog even dit: The Passion komt op donderdag 17 april naar Groningen!! We hebben al bij de EO aangegeven dat we graag met een (jeugd)groep mee willen lopen om het kruis te dragen. Ook is het mogelijk om je individueel aan te melden. Noteer deze datum alvast in je agenda!! Namens de jeugdouderlingen, Margreet Dekens. De Koning is geboren Graag nodigen wij u en jullie uit voor het bijwonen van de morgendienst, op zondag 25 december a.s. om 9.30 uur met als thema: De Koning is geboren. In deze dienst zal ds. Peter Elzinga voorgaan en muzikale medewerking wordt verleend dooreen koperensemble van muziekvereniging Volharding. Het orgel zal bespeeld worden door Jan Wolfs Wij hopen u en jullie te ontmoeten op eerste kerstdag. Namens commissie bijzondere erediensten Martina Venhuizen, Hilda Bulthuis, Anja Ottens 14

15 Geloof, hoop en tieners Inmiddels heeft zich een aantal ouders opgegeven voor geloof, hoop en tieners. We willen met elkaar ervaringen delen over opvoeden, aan de hand van het boek: Geloof, hoop en tieners, een uitgave van Youth for Christ. Dit boek kun je gratis aanvragen via Het is heel erg geschikt om zelf te lezen en als leidraad voor de bijeenkomsten te nemen. Er staan 27 toptips in voor geloofsopvoeding! We zullen één keer in de maand bij elkaar komen aan de hand van een thema: Januari: Februari: Maart: April: Jouw tiener en de kerk Gebed als fundament In gesprek over je eigen geloof Symbolen en rituelen in je gezin De eerste keer komen we bij elkaar op: woensdag 15 januari vanaf uur in Menorah. We plannen daarna in overleg de overige data. Je bent van harte welkom, ook als je niet alle keren kunt! Ook mag je vrienden, buren of kennissen meenemen. Je kunt je nog steeds opgeven bij Inge Elzinga UITNODIGING BRING & SHARE-BRUNCH 26 DECEMBER 2013 We willen iedereen van harte uitnodigen om samen te brunchen op 2 e kerstdag in Menorah vanaf uur. Dit is aansluitend aan de kerstmusical, die in de kerk door het kinderkoor wordt opgevoerd om uur. Iedereen is van harte welkom, zodat we met z n allen niet alleen het eten, maar ook de gezelligheid kunnen delen. We hebben het een BRING & SHARE-brunch genoemd. Iedereen die komt mag iets te eten meenemen zodat we het met de andere aanwezigen kunnen delen. B.v. kerstbrood, boter, toastjes, beleg, iets lekkers voor de kinderen, servetten etc. Misschien is er wat over uit uw kerstpakket dat u mee kunt nemen! wel 15

16 Wilt u graag komen en hebt u niets om te delen, dan is dat uiteraard helemaal geen probleem. Ook als u er niet bij kan zijn, maar wel iets wil bijdragen, kunt u ons helpen. Vanaf 8 december zitten we na de ochtenddienst in de hal: U kunt zich dan opgeven voor deze brunch zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Als u wel wilt komen, maar slecht ter been bent, kunt u dat ook opgeven. Wij zorgen voor vervoer. Om een basismaaltijd te kunnen samenstellen hebben we allemaal briefjes klaar liggen waarop iets staat wat u kunt inbrengen of meenemen. Daarnaast bent u natuurlijk vrij om iets anders mee te nemen! Uw inbreng wordt enorm gewaardeerd zodat er voldoende aanwezig is om te delen met elkaar. Tijdens de brunch is er oppas voor de kleintjes en voor de iets oudere jeugd is er een film. We hopen dat we met z n allen een hele fijne ochtend/middag zullen hebben! U kunt zich ook telefonisch opgeven bij: Inge Elzinga Namens de groeigroep van Margreeth en André: Margreeth, Inge, Arjan en Jan. Het einde van het jaar komt met rasse schreden al weer in zicht. Dat betekent dat het weer tijd is voor de kniepertjes- en rolletjesactie van Mens voor Mens. Bij dit nummer van Nieuws van Kerk en Kansel vindt u het formulier waarmee u deze overheerlijke lekkernijen kunt bestellen. De ingevulde formulieren kunt u bij de commissieleden afleveren of in de bekende bus bij de ingang van Menorah deponeren. Zoals u gewend bent kunt u uw bestelling ook via de mail of telefonisch doorgeven. U vindt de contactgegevens op het formulier. Op zaterdag 28 december 2013 komen wij uw bestellingen bij u thuis bezorgen. Met een hartelijke groet van Mens voor Mens 16

17 Henk Brondsema Week van Gebed 2014 Van zondag januari 2014 is de Week van Gebed. Het thema: Is Christus dan verdeeld? is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13. Daarin roept Paulus op om eensgezind te zijn als christenen. We staan allemaal in een zelfde relatie tot Christus. Vanuit deze relatie herkennen we ons als christenen in elkaar en zijn we één in Hem. Met het thema: 'Is Christus dan verdeeld? willen we dan ook bena-drukken dat we ons als christenen moeten inzetten die eenheid ook in praktijk te brengen en uit te dragen. Als gemeente doen wij ook mee met de gebedsweek. We dragen in deze week het nieuwe jaar aan God op, staan stil bij het belang van gebed en zoeken de eenheid in ons geloof door samen te bidden. Er is materiaal beschikbaar om thuis of op kringen mee te bidden. Zo zijn er gebedsboekjes voor volwassenen, tieners en kinderen. Op zondag 19 januari starten we de week van gebed met een themadienst/ doemee-dienst. Vanaf 20 t/m 26 januari houden we iedere avond (interkerkelijke) gebedsbijeenkomsten van tot uur in Menorah. U bent van harte uitgenodigd! De Week van Gebed is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Namens de gebedsgroep: Menke Wietsma, Maria Myles Bouko Feitsma en Sake van der Goot Wijkavonden Noteer alvast de datum voor uw/jouw wijkavond: Wijk Blauw: Wijk van Fokko Zuur op: maandag 27 januari 2014 Wijk van Berend Renkema en Ali Schraa op: maandag 17 februari Wijk van Aafke Kooistra op maandag 17 maart Wijk groen, op woensdag 19 februari 17

18 U/jij ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor één van deze avonden. Menke Wietsma Beamteam zoekt versterking De laatste tijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de beamer in een kerkdienst. Liedteksten met bijpassende afbeeldingen op de achtergrond en ook foto s en filmpjes ondersteunen de diensten op een visuele manier. Dit verschijnt echter niet allemaal vanzelf op de beamer. Een team dat momenteel (nog maar) uit drie personen bestaat zet dit alles in elkaar en is dringend op zoek naar versterking. Vindt u/jij het leuk om met de computer bezig te zijn en een visuele bijdrage te leveren aan de dienst? Dan is het beamteam op zoek naar u/jou! Voor meer informatie en/of aanmeldingen kan contact worden opgenomen met één van de beamteamleden: Els Gelling, Rianne Werkman of Lineke Meerman Traditionele Carol-avond Carols meezingen met Amor Cantandi voor Serious Request Zondag 22 december a.s. om uur organiseert Amor Cantandi weer haar traditionele Carol-avond. Dit jaar staat dit in het teken van Serious Request. Zoals gebruikelijk kunt u vlak voor de Kerst weer een uur lang samen met het koor prachtige Carols zingen in de Kloosterkerk van Ten Boer. De Carol-avond is inmiddels niet alleen voor het koor een hoogtepunt in het programma. Ook voor een groot aantal bezoekers is het een traditie geworden. Dit jaar is wel heel speciaal: de opbrengst van de Carol-avond gaat naar Serious Request, dat dit jaar geld ophaalt voor de bestrijding van kindersterfte door diarree. Zoals altijd is de toegang gratis. Het koor hoopt met deze Carol-avond veel geld binnen te halen door o.a. een beroep te doen op sponsoren en adverteerders. Daarnaast is er een collecte bij de uitgang. Het koor hoopt met een groot bedrag naar het Glazen Huis in Leeuwarden te kunnen gaan. Wanneer: Waar: Dirigent: zondag 22 december 19.30uur Kloosterkerk Ten Boer Luuk Tuinder 18

19 Organist en pianist: Kees Steketee Toegang: gratis Meer informatie kunt u vinden op: Zoals u weet is de Stichting Evangelisatie Noord Nederland (SENN) binnen onze gemeente al jaren actief in het organiseren van Evangelisatie projecten. Om verschillende reden zijn wij helaas genoodzaakt de stichting per op te heffen. Wij willen u als gemeente van de Gereformeerde Kerk ( PKN), hartelijk danken voor uw vertrouwen in SENN en voor uw financiële steun de afgelopen jaren. De stichting is opgeheven, maar de mensen erachter zijn met eenzelfde enthousiasme nu bezig om op D.V. 21 april 2014 (2e paasdag) voor iedereen in Ten Boer en omstreken een geweldige dag te organiseren. Om samen te vieren en te gedenken dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Want Pasen vieren betekent: geloven dat Jezus lééft en dat wij kunnen volgen door de Geest. Wij zijn in Christus levend (Romeinen. 6 : 11). Dit geeft ons het enthousiasme om het paasfeest samen met veel mensen te vieren. Heeft u of heb jij ook zin om mee te doen of te luisteren? Hou dan alvast de datum vrij in uw/jouw agenda. Meer informatie volgt later in Nieuws van Kerk en Kansel of neem alvast een kijkje op via deze site houden we je op de hoogte van wat er gaat gebeuren die dag en waar je jezelf eventueel kunt aanmelden. Namens deze groep 19

20 Roelof Jan Wiersema Op donderdagmiddag 12 december 2013 hopen wij onze laatste vergadering van dit jaar te houden. Traditiegetrouw gaan we dan ons voorbereiden op het komend Kerstfeest, de geboorte van Jezus, onze verlosser. De verzorging zal als gebruikelijk weer met eigen krachten plaatsvinden. Het bestuur hoopt u dan allen te ontmoeten om het afgelopen jaar 2013 op gepaste wijze af te sluiten. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom. De vergadering is in Menorah en begint om uur. Heeft u vervoer nodig, bel dan tussen en één van de bestuursleden. De eerstvolgende vergadering in 2014 is gepland op donderdagmiddag 9 januari. Wij hebben dan als spreker de heer Karl May uit Noordlaren met als onderwerp: Ervaring van een deurwaarder. Avondmaalszondagen Hierbij nog een overzicht van de avondmaalszondagen 2014 Zondag 9 februari Zondag 1 juni Zondag 31 augustus Zondag 9 november Dankbetuiging Misschien dat u het ook al hebt gehoord, maar ik ben verhuisd naar een appartement van Bloemhof. Een mooi plekje, waar mevr. Groendijk- Dam lang heeft gewoond. Nadat ik mijn huis had verkocht en nog geen nieuw onderkomen had, hebben veel gemeenteleden mij aangeboden tijdelijk bij hen te komen logeren. Gelukkig was dat niet nodig, maar alsnog hartelijk bedankt voor deze eventuele mogelijkheid. Ook hen die hulp hadden aangeboden, hartelijk bedankt. Wel hebben enkele gemeenteleden mij enorm geholpen voor de verhuizing, wat was dat fijn!! 20

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 5-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 8-2013 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 6-2013 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 48e Jaargang Nr.: 5-2015 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 7-2013 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-302 1548 e-mail:

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 48e Jaargang Nr.: 6-2015 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 3-2013 ADRESSENLIJST : Predikant: Vacant Scriba: J. Wolfs, Schepperij 22 9791 TE Ten Boer. Tel.: 050-302 2131 E-mail:

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 7-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zondag 20 december 2015

Nieuwsbrief Zondag 20 december 2015 Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken Vieringen kerstmis 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 Datum Viering Tijd en plaats Donderdag 24 december 2015 Kinderkerstviering 19.00 uur, Opstandingskerk

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. : ds. J. Hiemstra : dhr. H. Meijer : mw. S. Dorsman : dhr. R.A.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. : ds. J. Hiemstra : dhr. H. Meijer : mw. S. Dorsman : dhr. R.A. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : ds. J. Hiemstra : dhr. H. Meijer : mw. S. Dorsman : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 849 vers 1a, 2 en 3. Lied voor de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP. Jezus. God. Startweek 12 t/m 18 september 2016. Zingen. Omzien. Heilige Geest. Delen. Hoop

DISCIPELSCHAP. Jezus. God. Startweek 12 t/m 18 september 2016. Zingen. Omzien. Heilige Geest. Delen. Hoop Ten Boer DISCIPELSCHAP Startweek 12 t/m 18 september 2016 God Zingen Hoop Familie GGG Bidden Boerderijdienst Talenten Heilige Geest Bijbel Kinderen Delen Omzien Jezus Programmaoverzicht Maandag 12 september

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Zondag 23 augustus 2015 Tafeldienst Voorganger: Clementine van Polvliet Thema: Volhouden m.m.v. Marjolein Dijkstra, piano

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF CHR. BASISSCHOOL DE ARK 6 T/M 12 DECEMBER, JAARGANG 14 NR. 16

NIEUWSBRIEF CHR. BASISSCHOOL DE ARK 6 T/M 12 DECEMBER, JAARGANG 14 NR. 16 NIEUWSBRIEF CHR. BASISSCHOOL DE ARK 6 T/M 12 DECEMBER, JAARGANG 14 NR. 16 NIEUWS UIT DE HEMEL! De komende week is het thema: Nieuws uit de hemel! Zacharias krijgt een bijzonder bericht: zijn vrouw Elisabet

Nadere informatie

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 2 mei 2016, nummer 10, verschijndatum: 12 mei 2016

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 2 mei 2016, nummer 10, verschijndatum: 12 mei 2016 1 Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 2 mei 2016, nummer 10, verschijndatum: 12 mei 2016 Meeleven Wanneer iemand een echtgenoot / partner of een kind verloren heeft, of te maken

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Zondag 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober 2013 Zondag 20 oktober 2013 Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen wij de toekomst tegemoet Zuiderkerkgemeente Voorganger:

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER Nr.: 1-2016 49e Jaargang ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Zondagsbrief. Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5

Zondagsbrief. Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5 Zondagsbrief Gemeentenieuws uit de Protestantse Gemeente Appingedam Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5 Nicolaïkerk Zevende zondag van de herfst Gedachtenis der namen Aanvang dienst: 9.30 uur Voorgangers:

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 49e Jaargang Nr.: 4-2016 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer. 050-230 9276 pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus

Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Zondag 7 juli Vrede voor dit huis Lucas 10: 1-20 en Jes. 66: 10-14 Sexbierum-Pietersbierum Sixtus Gemeente van Christus, Vrede is het kernwoord vandaag. Vrede voor dit huis. Dat zijn de eerste woorden

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 28 december 2015, nummer 1, verschijndatum: 7 januari 2016

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 28 december 2015, nummer 1, verschijndatum: 7 januari 2016 1 Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 28 december 2015, nummer 1, verschijndatum: 7 januari 2016 Focus Een paar weken geleden sprak ik met enkele collega s elders in het land

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je?

Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Lukas 2,8-20 - De hemel gaat open - hoe reageer je? Eerste kerstdag Liturgie Voorzang: LB 138,1.3.4 (Komt allen tezamen) Voorzang: EL 103,1.2.4 (In Bethlehems stal) Voorzang: drie verzen (Heerlijk klonk

Nadere informatie

Zondag24 januari 2016

Zondag24 januari 2016 Zondag24 januari 2016 Voorganger Organist Herghesangertjes Koster Beamist : Ds. Gert Wijnstok : Henk van der Maten : o.l.v. Henk van der Maten : Willeke Mateman : Erik Mateman OM TE BEGINNEN Orgelspel

Nadere informatie

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus

Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners, een vergeten groep? Wil van Nus Tieners over wie hebben we het eigenlijk? Tieners: - Van Dale: iemand tussen de 10 en 20 jaar - alternatief: puber, jeugdige, bakvis -> Iemand tussen de 10 en 13

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Viering van het Avondmaal Paaskerk, Amstelveen Voorganger: Dorien Keus en Ds. Werner Pieterse Organist: Leo Kramer VOORBEREIDING Orgelspel (gemeente gaat staan) Intochtspsalm:

Nadere informatie

Wijkgemeente Emmen-Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost Wijkgemeente Emmen-Oost Protestantse Kerk Emmen-Oost Agenda Financiële gemeenteavond 16 januari 2014, Schepershof, 19:30 uur Door: 1) Opening Petra ten Cate, voorzitter Kerkenraad 2) Uitleg avond Roelof

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie