NIEUWS van KERK en KANSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS van KERK en KANSEL"

Transcriptie

1 NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.:

2 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat CP Ten Boer Tel.: Scriba: J. Wolfs, Schepperij TE Ten Boer. Tel.: Tevens postadres voor alle trouw- rouw en geboortekaarten. Secretaris College van Kerkrentmeesters: J.M. Tonnis de Graaf, Kievitstraat 13a 9791 ER Ten Boer. Tel.: Redactie Nieuws van Kerk en Kansel: K.E. Huisman, Fivelstraat LM Ten Boer. Tel.: Kerkelijk Bureau: J. en F. Werkman, Stadsweg KE Ten Boer. Tel.: Koster/beheerder: M. v.d. Meulen, Stadsweg KH Ten Boer. Tel.: Gebouw Menorah: Wigboldstraat CP Ten Boer. Tel Website: Betaling vaste vrijwillige bijdrage voor Zending en Evangelisatie: W. Meerman, boekhouder Geref. Kerk Schepperij LW Ten Boer. Tel.: Bankrekeningnr.: NL94 RABO NL 43 INGB Uitgifte van collectebonnen: A.E. Zuidema- Kremer Op de 1 e en 3 e maandag van de maand in Menorah van uur. Giften bestemd voor de diaconie: Geref. Kerk Ten Boer t.n.v. Diakonie Rekeningnr.: NL64 RABO Evangelisatie: p/a B.K. Feitsma, Groene Zoom BC Ten Boer. Tel.: Rekeningnr.: NL 21 RABO Jeugdraad: Rekeningnr.:NL75 RABO Bij giften voor bijzondere doeleinden graag bestemming vermelden!! Autovervoersdienst: Indien nodig, neem contact op met uw wijkdiaken. Kerktelefoon: R. Menninga, Redgerstraat BH Ten Boer. Tel.:

3 GEGROET, MARIA, JE BENT BEGENADIGD, DE HEER IS MET JE (Lucas 1:28) Protestanten zullen niet zo snel het woord Maria in hun mond nemen. Ook al zijn de tegenstellingen niet meer zo groot als vroeger, toch blijft het een RK verschijnsel. Een vorm van spiritualiteit die zich concentreert op Maria. Zij heeft als moeder van Jezus (Hij heeft geen vader, want de vrucht komt van de Heilige Geest) een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. Met name bij vrouwen roept dat veel herkenning op. Welke vrouw die zelf een kind heeft gebaard en groot-gebracht, kan zich niet gemakkelijk identificeren met de vreugde en het verdriet van Maria als moeder. Nu ben ik niet katholiek, en ook geen vrouw, maar toch fascineert deze vrouw mij. Misschien omdat er relatief gezien zo veel in de bijbel over haar geschreven staat, en we ons dus een redelijk compleet beeld van haar kunnen vormen. Misschien ook omdat zij op de belangrijke momenten in Jezus leven er altijd bij was. De eerste daarvan is natuurlijk de geboorte, maar nog daar aan vooraf komt de aankondiging van Jezus geboorte door de engel Gabriël. Elke keer word ik in de tijd van advent getroffen door de woorden van de engel, en de reactie van Maria erop. De engel groet haar enthousiast. De Heer is met je. Welke Joods meisje droomde er niet van dat zij misschien de moeder van de beloofde Messias mocht worden. En natuurlijk is er vreugde dat Maria ingeschakeld wordt in Gods plannen. Maar toch Veel zaken zijn als droom of fantasie leuker dan in de praktijk. De Heer is met je? Hoeveel pijn en verdriet zal ze niet om dit kind hebben. Het begon al met een onwettige zwangerschap en een lastige reis als hoogzwangere vrouw. Een wilde vlucht naar Egypte toen koning Herodes Jezus wilde doden. De wanhopige zoektocht naar de 12 jarige Jezus, toen hij nergens te vinden was, en uiteindelijk in de tempel bleek te zijn. De woorden waarmee Jezus als volwassen man zich losmaakte van zijn moeder om de weg van zijn Hemelse Vader te gaan. De pijn van de afwijzing door veel mensen. De verschrikking om aan te moeten zien hoe haar zoon werd gemarteld, geslagen, gekruisigd en gedood. Zoiets zou je je ergste vijand nog niet toewensen. En uiteindelijk moest ze na de opstanding haar zoon toch missen, toen Hij met hemelvaart vertrok naar God. Maria heeft het allemaal meegemaakt. Er zijn maar weinigen die met haar zouden willen ruilen, denk ik. Misschien verklaart dat haar populariteit in de katholieke traditie. Zij heeft veel meegemaakt in haar leven, en daarom komen gewone mensen met hun eigen pijn en verdriet graag bij haar. Zij is moeder en begrijpt de pijn van ons mensen, om onszelf en onze dierbaren. 3

4 En toch: de Heer is met je. Ondanks alles heeft God heil gebracht door deze Jezus. Is Maria niet te benijden, te beklagen is ze ook niet. In de vroege gemeente speelde zij een belangrijke rol, en in haar huis kwamen de eerste gelovigen samen. Wonderlijk hoe God werkt. Niet te vatten met ons verstand. Als God zijn gunst aan je geeft, betekent dat niet automatisch een simpel en gelukkig leven, waar alles voor de wind gaat. Veel mensen worstelen met God omdat ze wat hun overkomt als oneerlijk ervaren. Ziekte, dood en tegenslag, en waar is God dan? Ben je werkelijk geïnteresseerd in het antwoord op die vraag, mag je weten dat God daarin met je meegaat. Wat ik zo bijzonder aan Maria vind, is haar grote vertrouwen in God. Weet je hoe ze reageert op de woorden van de engel? Het staat een paar verzen verder. Maria zei: de Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ik heb veel bewondering voor het geloof van deze vrouw. Misschien dat God haar daarom ook had uitgekozen. Toch wel mooi, die katholieke aandacht voor deze Maria. ds. Peter Elzinga VANUIT DE PASTORIE Wat ik heel erg mooi aan deze gemeente vind, is dat er vanuit de basis zomaar prachtige ideeën op kunnen komen, die dan nog uitgevoerd worden ook. Zo was in een gemeentegroeigroep het idee opgekomen om op 2 e Kerstdag na de kindermusical, een gezamenlijke maaltijd te organiseren, waarbij iedereen welkom is, die aan wil schuiven. Of het een succes zal worden, weet ik nog niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is voor mij een teken dat wij een levende gemeente hebben, waarbij veel leden zichzelf afvragen hoe zij hun christenzijn op een praktische manier handen en voeten kunnen geven. Wat is er nu mooier dan een maaltijd. Aan een maaltijd vinden ontmoetingen plaats, en Jezus at ook vaak met mensen, die Hij tegenkwam. Dit is één voorbeeld, maar er zijn wel meer initiatieven te noemen. Ik geniet daar vreselijk van. Ook in de kerkdiensten nodig ik mensen uit om een bijdrage te leveren. Dat kan een muzikale bijdrage zijn, maar ook om iets te vertellen over een belangrijke gemeente activiteit of een persoonlijk geloofsgetuigenis. Zo bouwen we samen als gemeente iets op, en iedereen draagt iets bij aan ervaring, aan talent. Alles tot eer van God en tot welzijn van onze medemensen. U moet niet denken dat ik dat doe omdat ik het zelf de mooiste vorm vind. Wel doe ik het, omdat ik aan de reacties merk dat dit met name jongeren meer aanspreekt dan een uurlange monoloog van een dominee, hoe welbespraakt die ook mag zijn. 4

5 Wat is het mooi om al die (muzikale) talenten in actie te zien. Het ontroert en raakt mij ook persoonlijk. Dan besef je ook hoe mooi het is om samen gemeente te zijn. Perfect wordt het echter nooit, al doen we ons best. Binnenkort gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers, en we zijn ons er terdege van bewust dat dat een hele klus zal worden. Wel wil ik u graag bedanken voor de vele briefjes die we mochten ontvangen met voordrachten voor ambtsdragers. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar! Dat is een prachtig resultaat. Ik bid dat God het mensen in hun hart zal geven om het ambt van ouderling of diaken op zich te willen nemen. Wilt u daar ook voor bidden? Zonder gebed kunnen we het niet doen, en alleen vanuit de kracht van God kan het ambt ook uitgevoerd worden. Anders wordt het puur mensenwerk, en dan komen we tekort. Ik heb het al eerder gezegd: zonder Gods hulp kan ik dit ambt in elk geval niet uitoefenen. Elkaar dragen en elkaar dienen: dat is het werk van een ambtsdrager in een notendop. De inspiratie daarbij mag Jezus Christus zijn, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Mocht iemand van de kerk langskomen om u voor een ambt te vragen, wilt u er dan serieus en in gebed over naden ken? Met advent en Kerst voor de boeg, wens ik u en jou een goede tijd. Niet voor iedereen is het een leuke of gezellige tijd. Daar ben ik mij terdege van bewust. Mag God voor alleenstaanden, eenzamen, teleurgestelde, zieke of onzekere mensen juist dan een Helper en Trooster zijn. Die boodschap blijven wij verkondigen, want dat is ten diepste de boodschap en de vreugde van het Kerstfeest: God laat ons niet aan ons lot over. MEELEVEN EN OMZIEN Ds. Peter Elzinga Deze keer noemen we een aantal gemeenteleden dat in het ziekenhuis heeft gelegen, of hun huis om andere redenen moesten verlaten. Verwijderd om privacy redenen Alle zieken, hun partners, familie, vrienden en mantelzorgers wensen wij van harte Gods steun toe. Met Kerst gedenken wij immers dat God ons niet aan ons lot heeft overgelaten, maar Zijn geliefde Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gestuurd. Ook al ervaren wij Gods liefde en steun niet altijd, wij mogen op zijn daden en beloften vertrouwen, juist ook in moeilijke omstandigheden. Ds. Peter Elzinga 5

6 Verslag Gemeenteavond 6 november 2013 Voorzitter: br. Johan Bos, preses kerkenraad Notulist: zr. Jolanda van der Knaap- van der Beek, 2 e scriba Aantal aanwezigen: 75 Opening door de preses Br. Johan Bos opent de vergadering en geeft aan dat er een mooie opkomst is. Hij geeft een korte inleiding op het programma en gaat voor in gebed. Presentatie ontwerpbegroting 2014 College van kerkrentmeesters (kerk en Menorah) br. Wouter Meerman geeft een toelichting op de cijfers. Vragen/opmerkingen: Er zit een verschil in de presentatie van de personeelskosten ten opzichte van wat in Nieuws van Kerk en Kansel is vermeld. Br. Meerman geeft aan dat het ,- moet zijn. Aangegeven wordt dat we voor 2015 bijna op nul uitkomen, maar in 2014 op een bedrag van ,- in de min. Wat gaan we daaraan doen? De suggestie wordt gedaan om als gemeente samen iets te doen om inkomsten te generen door bijvoorbeeld acties te organiseren. Niet iedereen kan het opbrengen om meer te geven voor de vaste vrijwillige bijdrage. Het College van kerkrentmeesters neemt de suggestie mee. De opbrengsten vanuit de detachering van onze koster bij Q-buzz vallen weg als de koster stopt. Voor 2015 wordt uitgegaan van een parttime koster voor 25%. Toch komt het totaalbedrag dan in de min. Br. Meerman geeft aan dat dat klopt, maar dat de kosten wel aanzienlijk minder zullen zijn. Niet iedere kerkganger (en gast) heeft tegenwoordig contant geld mee. Achter in de kerk zouden eenmalige incassokaarten neergelegd kunnen worden bij erediensten. Deze suggestie wordt ook door het College van kerkrentmeesters meegenomen. Presentatie ontwerpbegroting College van diakenen en collecterooster 2014 Ook hierop wordt door br. Wouter Meerman een toelichting gegeven. Er worden geen vragen gesteld. 6

7 Tijdens de kerkenraadsvergadering van 9 december zullen de begrotingen 2014 en het collecterooster worden vastgesteld; daarna zullen deze naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken worden gestuurd. Het nieuwe liedboek Namens de begeleidingscommissie geeft br. Anne Wietsma een inleiding over de invoering van het nieuwe liedboek. De commissie heeft het liedboek uitvoerig bekeken ter voorbereiding. Het is niet alleen een boek voor in de kerk, maar ook voor thuis. Er staan bijvoorbeeld ook gedichten in. Het boek is er in verschillende uitgaven: voor de jeugd, koren en musici. Ook komt er komt nog een digitale versie voor beamergebruik. Als gemeente zullen we vanaf januari het nieuwe liedboek gaan gebruiken. Na de inleiding gaan we samen in de kerkzaal verder. Ds. Peter Elzinga neemt het van Anne over en geeft tussendoor informatie over de liederen die we zingen. De volgende liederen worden gezongen: Lied 216 begeleiding piano Marten van Esch en saxofoon Eline Bolt Lied 757 met voorzang Geke van Esch, begeleiding piano. Lied 158b begeleiding piano en saxofoon. Lied 982 begeleiding orgel Jan Wolfs. Lied 66a onder begeleiding van de zanggroep, bestaande uit Ellen van der Wolde, Erik van Dijken, Hilda Bulthuis, Ard Westeneng, Janita Meerman, Dick Bos, Annemarie Meerman, Louis Dekens en Lineke Meerman (piano). Lied 117d begeleiding zanggroep. Lied 1005 begeleiding zanggroep. Lied 84a begeleiding piano, zang Ellen van der Wolde en dwarsfluit Ria Meerman. Lied 248 begeleiding orgel. Br. Anne Wietsma laat zien hoe de vermelding op de publicatieborden zal zijn; alleen de nummers worden vermeld. Als er uit het Evangelisch Liedboek wordt gezongen dan worden ook de letters EL vermeld voor het desbetreffende lied. Ds. Peter Elzinga sluit de avond af met gebed en bedankt iedereen voor zijn of haar komst. Jolanda van der Knaap 7

8 Diaconie VOEDSELBANK GRONINGEN IN PROBLEMEN: TEN BOER HELPT MEE! Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank aan de Oosterhamrikkade 119 nu al zes dagen per week open. Ongeveer 600 huishoudens doen iedere week beroep op deze voedselbank en de criteria zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor zij steeds vaker hun reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen samenstellen. Daarom is begin oktober 2013 een offensief begonnen om houdbaar voedsel binnen te halen. Dat werd een groot succes! Kerken, scholen, organisaties en particulieren kwamen massaal in actie! Ook in Ten Boer nam iemand het initiatief om bij de PLUS supermarkt zegels te verzamelen voor voedselpakketten. Die actie loopt nog door tot midden januari De PKN kerk in Ten Post gaat ook regelmatig inzamelen. In de stad zijn al kerken waar de gemeenteleden iedere zondag iets meenemen. Basisscholen zamelen 1x per maand in op de 1 e maandag als de sirenes loeien. 1 op 7 kinderen in de stad leeft in armoede. Bijna 17% van alle Stadjers leeft onder de armoedegrens. Groningen is na Rotterdam (19%) de stad met de grootste armoede. Op 1 e kerstdag zal de collecte bestemd zijn voor de voedselbank in Groningen. Uw hulp is broodnodig! Jan Willem Medendorp DORCAS VOEDSELACTIE WEER SUCCES De Dorcas Voedselactie in november was opnieuw een succes. In Ten Boer hebben we 163 voedselpakketten ingezameld. Landelijk heeft de actie naar schatting voedselpakketten opgeleverd. Zeker daarvan zullen nog voor Kerst worden verspreid onder de allerarmsten in verschillende Oost-Europese landen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 8

9 RAMP IN DE FILIPIJNEN Normaal gesproken wordt door de Diaconie per kwartaal een aantal doelen uitgezocht die in aanmerking komen voor een gift vanuit de ZWO. In de vergadering van 25 november j.l. heeft de Diaconie besloten om in plaats van aan 4 organisatie een gift te verstrekken van 200,--, nu het totaalbedrag van 800,-- te geven aan Giro 555, bestemming Ramp in de Filipijnen Op zondag 8 december a.s. zal een extra (2 e ) collecte worden gehouden. De opbrengst van deze collecte zal ook gaan naar giro 555, bestemming Ramp in de Filipijnen Van harte bij u aanbevolen. Henk Brondsema College van Kerkrentmeesters Hierbij het laatste nieuws van het College van Kerkrentmeesters. Financiën: Dankdagcollecte oktober 2013 De opbrengst van de dankdagcollecte is ruim ,-. Dit is veel meer dan begroot. Wij zijn dankbaar dat zoveel gemeenteleden hun steentje hebben bijgedragen juist in deze tijd. Vanaf deze plek bedanken we alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Toezegging VVB ( kerkelijke bijdrage) Heeft u de toegezegde kerkelijke bijdrage voor 2013 nog niet betaald? Wilt u dit dan deze maand over maken naar het rekeningnummer van de kerk. De bankrekeningnummers vindt u aan de binnenkant van de omslag van Nieuws van Kerk en Kansel. Begroting 2014 Op de gemeenteavond heeft Wouter Meerman onze boekhouder de begroting voor 2014 toegelicht. De begroting wordt in de kerkenraadsvergadering van 9 december definitief gemaakt, voordat deze naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN wordt gestuurd. 9

10 Huisvesting en beheer Onderzoek geluid en beeld nu en in de toekomst Het college doet onderzoek naar het geluid in de kerk en Menorah. Voor Menorah worden andere geluidsboxen aangeschaft. Verder proberen we in de kerk het geluid ( de geluidssterkte) te optimaliseren en wordt met het oog op de toekomst ook gekeken of we de wekelijkse kerkdiensten niet alleen in geluid maar ook in beeld kunnen uitzenden. Overleg koster en hulpkosters Om de dienstverlening goed op elkaar af te stemmen is er jaarlijks overleg met de koster/ hulpkosters en het college. 5 november jl. hebben we weer een overleg gehad. Alle punten en verbetervoorstellen worden als het kan zoveel mogelijk overgenomen. Talenten gezocht BHV en EHBO-ers in kaart brengen In onze kerk zijn enkele BHV-ers beschikbaar wanneer hulpverlening nodig is. Zij worden ook regelmatig bijgeschoold. We weten dat er veel meer gemeenteleden zijn die voor hun werk BHV-er of EHBO zijn. Wij zouden graag in kaart willen brengen welke mensen bevoegd zijn en kunnen worden ingezet wanneer dit nodig is. Bent u BHV-er of EHBO-er wilt u dit dan aan de koster doorgeven? Versterking gezocht voor het Beamteam In deze Nieuws van Kerk en Kansel vindt u een oproep om u aan te melden voor het beamteam. Schroom niet maar geef u op. Wij hebben u nodig. Vrijwilliger gezocht voor het beheren van de website van de kerk Vindt u het werken met computers leuk? Misschien is het beheren van de website van onze kerk dan iets voor u. Heeft u belangstelling voor deze functie bel dan met Jakob Werkman Secretaris College van Kerkrentmeesters Johanna Tonnis de Graaf Nieuws van de Evangelisatiecommissie TERUGBLIK Het is al weer een tijdje geleden, maar veel mensen hebben zondag 20 oktober mogen genieten van een bijzondere dienst, die werd verzorgd door Talitha Nawijn. Ook haar man Bert Grotenhuis en pianiste Judith Koedoot werkten aan 10

11 deze dienst mee. Op de website van de kerk staan mooie foto s van deze dienst. KERSTMARKT Vrijdag 13 december a.s. is van uur weer de ideële kerstmarkt in de kerk. Dit jaar organiseren we de Kerstmarkt voor de 10 e keer! De IDEELE opzet willen we graag benadrukken omdat de vrijwilligers die in de kramen staan zich vaak al jaren belangeloos inzetten voor hun organisatie. Op de kerstmarkt staan dit jaar organisaties die zich inzetten voor Mensenrechten, Gehandicapten in Ghana, exprostituees in o.a. Oeganda, maar ook de noodlijdende mensen in Nederland worden niet vergeten en er is nog veel meer. Voor de kinderen is er weer een gezellige knutselhoek, kunnen er kerststukjes gemaakt worden en draait er een (kerst)film. De Kerstmarkt in de verwarmde kerk is - zoals ieder jaar- weer sfeervol en gezellig ingericht. Er is natuurlijk ook drinken en lekkers verkrijgbaar: koffie met koek, soep, gehaktballen, pannenkoeken, enz. De Kerstmarkt wordt muzikaal opgeluisterd door (jong) talent en een deel van het kinderkoor. Zijn er nog kinderen of volwassenen die een instrument bespelen en het leuk vinden om tijdens de markt een aantal liederen te spelen? Geef het dan door aan een van de commissieleden. Kom dus allemaal kijken op de kerstmarkt; koop leuke dingen, steun de goede doelen en doe mee aan de verschillende activiteiten. Iedereen is van harte welkom!!! Namens de Evangelisatiecommissie, Ineke Werkman Voor de kerstmarkt zijn we zijn nog op zoek naar mensen, of kinderen, die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie. De evangelisatiecommissie zal met een kraam staan voor het Leger des Heils. Misschien hebt u iets leuks om te verkopen voor in de kraam. Of zijn er kinderen die bv. vetbollen, of koekjes /snoepjes leuk verpakt willen inleveren, zodat we samen wat voor de ander kunnen doen. Voor meer info: Maria Myles, 11

12 Jeugdpagina Zo tegen het einde van het jaar is het altijd weer druk. Het jeugdwerk is ook in volle gang. In dit nummer meer over de verschillende activiteiten voor de jeugd. Kindernevendienst De kindernevendienst organiseert ook dit jaar weer het Advent project. In de DMD van afgelopen zondag is de aftrap gegeven. Waar gaat het adventsproject dit jaar over? God geeft een nieuwe Koning. Deze koning wil een koning zijn voor iedereen. Hij wil onze Koning zijn; voor alle mensen op de wereld. Dit geeft verbondenheid. Die Koning brengt vrede en geluk; deze woorden spelen een centrale rol in het project en zullen iedere week klinken. Samen kunnen we in vrede en geluk leven als God bij ons is. Door de geboorte van de Koning is dit werkelijkheid geworden en bij zijn wederkomst zal dit voor eeuwig zijn. Met de kinderen maken we gedurende de advent periode verschillende symbolen en daarbij lezen we uit Micha. In de dienst worden iedere adventszondag de verschillende symbolen toegelicht. Namens de kindernevendienst: Annely, Titia, Ellen en Margriet De tweede kerstdag wordt dit jaar verzorgd door het kinderkoor Eigen Wijs. Zij zullen een kerstmusical opvoeren. CJV De decembermaand is weer in zicht en dat betekent dat er voor de CJV een drukke periode aanbreekt. De kerstkaartenactie, het pannenkoekenrestaurant en sinterkerst zijn de eerstvolgende activiteiten, maar ook kijken we nog even terug naar de Noorderrondritten. Vrijdag 22 november was het weer zo ver: De Noorderrondritten. Een spelletjesavond met verschillende CJV s uit de buurt. Omdat CJV Ten Boer vorig jaar had gewonnen moesten wij het dit jaar organiseren. Om half 9 begon de avond en rond een uur of 12 was het weer afgelopen. We hebben verschillende spellen gedaan zoals blaasvoetbal; daarbij was het de bedoeling dat je de pingpong bal met een rietje in het doel van de tegenstander blies. Ook deden we het spel ei overgooien. In het midden van de zaal was een schot geplaatst. Aan beide kanten van het schot zaten 3 mensen. Je kreeg drie eieren en die moest je overgooien zonder te weten of hij aan de andere kant gevangen werd. Het was een erg gezellige avond waarop we veel gelachen hebben, uiteindelijk heeft het team dat speelde voor Garrelsweer gewonnen. Op naar volgend jaar! (verslag gemaakt door Anne-Linde) 12

13 Kerstkaartenactie Ook dit jaar zullen we de twee zondagen voor kerst, 15 en 22 december, weer in de kerk zitten om uw kerstkaarten bestemd voor mensen wonende IN Ten Boer in ontvangst te nemen. Tegen een vergoeding van 0,25 per kaart bezorgen wij deze kaarten in de week nadat de kaarten bij ons zijn binnengekomen bij de geadresseerden. Het geld dat we hiermee ophalen zal, samen met de opbrengst van het pannenkoekenrestaurant op de kerstmarkt, naar een goed doel gaan. Dit goede doel zal nog bekend worden gemaakt. Kerstmarkt Vrijdagavond 13 december zal het traditionele pannenkoekenrestaurant op de kerstmarkt ook weer geopend zijn. Tegen betaling van 1,- per pannenkoek krijgt u een lekkere warme, zelfgebakken pannenkoek van ons waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Graag zien we u op vrijdag 13 december a.s.! Sinterkerst Dit jaar zullen we als CJV Sinterkerst gaan vieren op zondagmiddag 15 december. Dit jaar zijn er geen lootjes getrokken, maar gaan we een cadeauspel spelen. Na dit spel gaan we met z n allen gourmetten. Overzicht data: CJV avonden: Sinterkerst: Kerstmarkt: Inname kerstkaarten bij kerk: CJV avonden 2014: 1 december, 5 januari 15 december 13 december 15 en 22 december 5 en 19 januari; 2 en 16 februari; 2, 16 en 30 maart; 13 en 27 april Blister Afgelopen keren in Blister was het weer gezellig. De banken die we hebben aangeschaft in Blister worden volop benut. Het is nog steeds wel jammer dat het pas laat op de avond drukker wordt. Ben je 14 jaar of ouder, heb je nog geen plannen de komende zaterdagen op 7 of 21 december, dan kun je naar Blister toekomen om gezellig een praatje te maken met leeftijdsgenoten, een dansje te doen, een frisje of een drankje te nemen. Hopelijk zien we je dan! Groeten namens het Blister bestuur Catechisatie De catechisaties draaien volop. We zijn blij dat een groot aantal jongeren deze avonden volgen en zijn ook zeer blij met de catecheten die het waardevol vinden om zó 13

14 met de jeugd bezig te zijn. De inhoud van de verschillende avonden wordt als zeer zinvol ervaren. We gaan zo door! Impact Afgelopen vrijdag is er in de groepen Sinterklaas gevierd. Hopelijk is iedereen met een passent presentje van de Sint weer naar huis gegaan. Dit jaar bestaat de leiding uit Jolanda Cappon, Berber Haanstra en Willard Berends. Soms kunnen ze nog wel versterking gebruiken. Wie hier belangstelling voor heeft mag contact met hen of de jeugdouderlingen opnemen. Follow Afgelopen zondag 17 november hebben we gespeeld in de ochtenddienst in de eigen kerk, wij kijken met veel voldoening terug op deze dienst. We willen u bedanken voor de mooie en motiverende reacties die we hebben gekregen naar aanleiding van deze dienst. Omdat we heel veel mensen gehoord hebben over het Engelse lied dat in de dienst gespeeld is delen we deze hier ook even: Opwekking 342, More love, more power. De komende tijd hebben we verder nog geen definitieve optredens staan, wel zijn we in overleg over drie mogelijke optredens. En dan nog even dit: The Passion komt op donderdag 17 april naar Groningen!! We hebben al bij de EO aangegeven dat we graag met een (jeugd)groep mee willen lopen om het kruis te dragen. Ook is het mogelijk om je individueel aan te melden. Noteer deze datum alvast in je agenda!! Namens de jeugdouderlingen, Margreet Dekens. De Koning is geboren Graag nodigen wij u en jullie uit voor het bijwonen van de morgendienst, op zondag 25 december a.s. om 9.30 uur met als thema: De Koning is geboren. In deze dienst zal ds. Peter Elzinga voorgaan en muzikale medewerking wordt verleend dooreen koperensemble van muziekvereniging Volharding. Het orgel zal bespeeld worden door Jan Wolfs Wij hopen u en jullie te ontmoeten op eerste kerstdag. Namens commissie bijzondere erediensten Martina Venhuizen, Hilda Bulthuis, Anja Ottens 14

15 Geloof, hoop en tieners Inmiddels heeft zich een aantal ouders opgegeven voor geloof, hoop en tieners. We willen met elkaar ervaringen delen over opvoeden, aan de hand van het boek: Geloof, hoop en tieners, een uitgave van Youth for Christ. Dit boek kun je gratis aanvragen via Het is heel erg geschikt om zelf te lezen en als leidraad voor de bijeenkomsten te nemen. Er staan 27 toptips in voor geloofsopvoeding! We zullen één keer in de maand bij elkaar komen aan de hand van een thema: Januari: Februari: Maart: April: Jouw tiener en de kerk Gebed als fundament In gesprek over je eigen geloof Symbolen en rituelen in je gezin De eerste keer komen we bij elkaar op: woensdag 15 januari vanaf uur in Menorah. We plannen daarna in overleg de overige data. Je bent van harte welkom, ook als je niet alle keren kunt! Ook mag je vrienden, buren of kennissen meenemen. Je kunt je nog steeds opgeven bij Inge Elzinga UITNODIGING BRING & SHARE-BRUNCH 26 DECEMBER 2013 We willen iedereen van harte uitnodigen om samen te brunchen op 2 e kerstdag in Menorah vanaf uur. Dit is aansluitend aan de kerstmusical, die in de kerk door het kinderkoor wordt opgevoerd om uur. Iedereen is van harte welkom, zodat we met z n allen niet alleen het eten, maar ook de gezelligheid kunnen delen. We hebben het een BRING & SHARE-brunch genoemd. Iedereen die komt mag iets te eten meenemen zodat we het met de andere aanwezigen kunnen delen. B.v. kerstbrood, boter, toastjes, beleg, iets lekkers voor de kinderen, servetten etc. Misschien is er wat over uit uw kerstpakket dat u mee kunt nemen! wel 15

16 Wilt u graag komen en hebt u niets om te delen, dan is dat uiteraard helemaal geen probleem. Ook als u er niet bij kan zijn, maar wel iets wil bijdragen, kunt u ons helpen. Vanaf 8 december zitten we na de ochtenddienst in de hal: U kunt zich dan opgeven voor deze brunch zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Als u wel wilt komen, maar slecht ter been bent, kunt u dat ook opgeven. Wij zorgen voor vervoer. Om een basismaaltijd te kunnen samenstellen hebben we allemaal briefjes klaar liggen waarop iets staat wat u kunt inbrengen of meenemen. Daarnaast bent u natuurlijk vrij om iets anders mee te nemen! Uw inbreng wordt enorm gewaardeerd zodat er voldoende aanwezig is om te delen met elkaar. Tijdens de brunch is er oppas voor de kleintjes en voor de iets oudere jeugd is er een film. We hopen dat we met z n allen een hele fijne ochtend/middag zullen hebben! U kunt zich ook telefonisch opgeven bij: Inge Elzinga Namens de groeigroep van Margreeth en André: Margreeth, Inge, Arjan en Jan. Het einde van het jaar komt met rasse schreden al weer in zicht. Dat betekent dat het weer tijd is voor de kniepertjes- en rolletjesactie van Mens voor Mens. Bij dit nummer van Nieuws van Kerk en Kansel vindt u het formulier waarmee u deze overheerlijke lekkernijen kunt bestellen. De ingevulde formulieren kunt u bij de commissieleden afleveren of in de bekende bus bij de ingang van Menorah deponeren. Zoals u gewend bent kunt u uw bestelling ook via de mail of telefonisch doorgeven. U vindt de contactgegevens op het formulier. Op zaterdag 28 december 2013 komen wij uw bestellingen bij u thuis bezorgen. Met een hartelijke groet van Mens voor Mens 16

17 Henk Brondsema Week van Gebed 2014 Van zondag januari 2014 is de Week van Gebed. Het thema: Is Christus dan verdeeld? is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13. Daarin roept Paulus op om eensgezind te zijn als christenen. We staan allemaal in een zelfde relatie tot Christus. Vanuit deze relatie herkennen we ons als christenen in elkaar en zijn we één in Hem. Met het thema: 'Is Christus dan verdeeld? willen we dan ook bena-drukken dat we ons als christenen moeten inzetten die eenheid ook in praktijk te brengen en uit te dragen. Als gemeente doen wij ook mee met de gebedsweek. We dragen in deze week het nieuwe jaar aan God op, staan stil bij het belang van gebed en zoeken de eenheid in ons geloof door samen te bidden. Er is materiaal beschikbaar om thuis of op kringen mee te bidden. Zo zijn er gebedsboekjes voor volwassenen, tieners en kinderen. Op zondag 19 januari starten we de week van gebed met een themadienst/ doemee-dienst. Vanaf 20 t/m 26 januari houden we iedere avond (interkerkelijke) gebedsbijeenkomsten van tot uur in Menorah. U bent van harte uitgenodigd! De Week van Gebed is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Namens de gebedsgroep: Menke Wietsma, Maria Myles Bouko Feitsma en Sake van der Goot Wijkavonden Noteer alvast de datum voor uw/jouw wijkavond: Wijk Blauw: Wijk van Fokko Zuur op: maandag 27 januari 2014 Wijk van Berend Renkema en Ali Schraa op: maandag 17 februari Wijk van Aafke Kooistra op maandag 17 maart Wijk groen, op woensdag 19 februari 17

18 U/jij ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging voor één van deze avonden. Menke Wietsma Beamteam zoekt versterking De laatste tijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de beamer in een kerkdienst. Liedteksten met bijpassende afbeeldingen op de achtergrond en ook foto s en filmpjes ondersteunen de diensten op een visuele manier. Dit verschijnt echter niet allemaal vanzelf op de beamer. Een team dat momenteel (nog maar) uit drie personen bestaat zet dit alles in elkaar en is dringend op zoek naar versterking. Vindt u/jij het leuk om met de computer bezig te zijn en een visuele bijdrage te leveren aan de dienst? Dan is het beamteam op zoek naar u/jou! Voor meer informatie en/of aanmeldingen kan contact worden opgenomen met één van de beamteamleden: Els Gelling, Rianne Werkman of Lineke Meerman Traditionele Carol-avond Carols meezingen met Amor Cantandi voor Serious Request Zondag 22 december a.s. om uur organiseert Amor Cantandi weer haar traditionele Carol-avond. Dit jaar staat dit in het teken van Serious Request. Zoals gebruikelijk kunt u vlak voor de Kerst weer een uur lang samen met het koor prachtige Carols zingen in de Kloosterkerk van Ten Boer. De Carol-avond is inmiddels niet alleen voor het koor een hoogtepunt in het programma. Ook voor een groot aantal bezoekers is het een traditie geworden. Dit jaar is wel heel speciaal: de opbrengst van de Carol-avond gaat naar Serious Request, dat dit jaar geld ophaalt voor de bestrijding van kindersterfte door diarree. Zoals altijd is de toegang gratis. Het koor hoopt met deze Carol-avond veel geld binnen te halen door o.a. een beroep te doen op sponsoren en adverteerders. Daarnaast is er een collecte bij de uitgang. Het koor hoopt met een groot bedrag naar het Glazen Huis in Leeuwarden te kunnen gaan. Wanneer: Waar: Dirigent: zondag 22 december 19.30uur Kloosterkerk Ten Boer Luuk Tuinder 18

19 Organist en pianist: Kees Steketee Toegang: gratis Meer informatie kunt u vinden op: Zoals u weet is de Stichting Evangelisatie Noord Nederland (SENN) binnen onze gemeente al jaren actief in het organiseren van Evangelisatie projecten. Om verschillende reden zijn wij helaas genoodzaakt de stichting per op te heffen. Wij willen u als gemeente van de Gereformeerde Kerk ( PKN), hartelijk danken voor uw vertrouwen in SENN en voor uw financiële steun de afgelopen jaren. De stichting is opgeheven, maar de mensen erachter zijn met eenzelfde enthousiasme nu bezig om op D.V. 21 april 2014 (2e paasdag) voor iedereen in Ten Boer en omstreken een geweldige dag te organiseren. Om samen te vieren en te gedenken dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Want Pasen vieren betekent: geloven dat Jezus lééft en dat wij kunnen volgen door de Geest. Wij zijn in Christus levend (Romeinen. 6 : 11). Dit geeft ons het enthousiasme om het paasfeest samen met veel mensen te vieren. Heeft u of heb jij ook zin om mee te doen of te luisteren? Hou dan alvast de datum vrij in uw/jouw agenda. Meer informatie volgt later in Nieuws van Kerk en Kansel of neem alvast een kijkje op via deze site houden we je op de hoogte van wat er gaat gebeuren die dag en waar je jezelf eventueel kunt aanmelden. Namens deze groep 19

20 Roelof Jan Wiersema Op donderdagmiddag 12 december 2013 hopen wij onze laatste vergadering van dit jaar te houden. Traditiegetrouw gaan we dan ons voorbereiden op het komend Kerstfeest, de geboorte van Jezus, onze verlosser. De verzorging zal als gebruikelijk weer met eigen krachten plaatsvinden. Het bestuur hoopt u dan allen te ontmoeten om het afgelopen jaar 2013 op gepaste wijze af te sluiten. Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom. De vergadering is in Menorah en begint om uur. Heeft u vervoer nodig, bel dan tussen en één van de bestuursleden. De eerstvolgende vergadering in 2014 is gepland op donderdagmiddag 9 januari. Wij hebben dan als spreker de heer Karl May uit Noordlaren met als onderwerp: Ervaring van een deurwaarder. Avondmaalszondagen Hierbij nog een overzicht van de avondmaalszondagen 2014 Zondag 9 februari Zondag 1 juni Zondag 31 augustus Zondag 9 november Dankbetuiging Misschien dat u het ook al hebt gehoord, maar ik ben verhuisd naar een appartement van Bloemhof. Een mooi plekje, waar mevr. Groendijk- Dam lang heeft gewoond. Nadat ik mijn huis had verkocht en nog geen nieuw onderkomen had, hebben veel gemeenteleden mij aangeboden tijdelijk bij hen te komen logeren. Gelukkig was dat niet nodig, maar alsnog hartelijk bedankt voor deze eventuele mogelijkheid. Ook hen die hulp hadden aangeboden, hartelijk bedankt. Wel hebben enkele gemeenteleden mij enorm geholpen voor de verhuizing, wat was dat fijn!! 20

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode 2 december 10.00 da. F.S.Karelse Kk/C 9 december 10.00 ds. G.J.D. de Haan Oosterzee

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Koude en warme buffetten op uw locatie. recepties overwerk-maaltijden wijnproeverijen geluid & licht partytenten catering-ridderkerk.

Koude en warme buffetten op uw locatie. recepties overwerk-maaltijden wijnproeverijen geluid & licht partytenten catering-ridderkerk. LEVENSBRON Suurmond en Partners UITVAARTBEGELEIDING Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl Brucknerstraat

Nadere informatie