BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 26 april 2011"

Transcriptie

1 f ^f th Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; A. van den Berg, mr. A.W. Bom - Lemstra, P. van der Ende, A.G. Wiegman, I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden, M. C. E. de Graaf, teamleider Communicatie en Crisisbeheersing en drs. J.J. Lieve, notulist Niemand AGENDAPUNTEN BESLUITEN ACTIE 1. AGENDA D&H d.d. 26 april 2011 Kanttekeningen - Van de hamerstukken wordt agendapunt 3.b.3 KRW-brief gemeenten overgeheveld naar de bespreekpunten als agendapunt 3.a.5. Het onderwerp "Garantstelling leningen HVC (DRSH)" wordt als agendapunt 3.a.6. aan de agenda toegevoegd. 2. BESLUITENLIJST EN ACTIEPUNTENLIJST Kanttekeningen Pagina 63, punt 5.4 {brief van het college van de gemeente Westland inzake reactie waterkwaliteitsrapportage Delfland) het besluit "voor kennisgeving aangenomen" aanvullen met het besluit om ambtelijk richting Westland te reageren. Pagina 63, punt 6 (rondvraag). Bij het 2e gedachtestreepje onder Hoogheemraad Bom-Lemstra aan de tweede zin toevoegen dat er overeenstemming is bereikt met de waterschappen met uitzondering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Naar aanleiding van: Pagina 59, punt 6 (besluitenlijst, bij het 2e gedachtestreepje) over de toevoeging onderwerp Nieuwland-Noordland aan de agenda van het bestuurlijk overleg met de deelgemeente Hoek van Holland meldt de gebiedsportefeuillehouder dat er een proces onder leiding van de gemeente wordt opgestart. Pagina 64, punt 6 (rondvraag) koppelt de secretaris-directeur terug uit de bijeenkomst op 12 april 2011 over de aanzet tot uitwerking van het bestuursakkoord water. Acties 1. De W aansluiten op de ontwikkelingen en de door Delfland behaalde resultaten op het gebied van het bestuursakkoord water en dergelijke. Cuypers, M.P. Team bestuur

2 AGENDAPUNTEN BESLUITEN 2 Bestuursakkoord Water & Delfland a Opstellen van een overzicht van de onderwerpen uit het definitieve bestuursakkoord water die relevant zijn voor Delfland (en de W) Hierin dient het (bestuurlijke) tijdpad voor de afzonderlijke onderwerpen in beeld te zijn gebracht b Genoemd overzicht voor D&H agenderen met een voorstel voor afdoening en een informatieve brief aan de W c Proces op gang brengen om vanuit de waterschappen in de provincie Zuid-Holland ook tot afstemming van de vertegenwoordiging in de werkgroepen te komen ACIIEPUNTENLIJST CONFORM VAST GESTELD ACTIE Veer, B van der Veer, B van der Wijngaart, P I M van den 3 BESLISPUNTEN 3a Bespreekstukken 3a 1 Korte meldingen commissies 12 april 2011 Kennis te nemen van de korte meldingen van het verhandelde in de openbare vergadering van de commissies van 12 april 2011 Leem borg, L Kanttekening Naar aanleiding van de commissie Watersystemen pagina 2 punt en onder het kopje actie "ontsluiting" vervangen door "aansluiting" Team bestuur Naar aanleiding van de commissie Watersystemen punt (Oplegnotitie programmaplannen Delfland 2011) wordt gemeld dat de toezegging over de handhaving in de agendacommissie met de fractievoorzitters aan de orde is geweest Volstaan kan worden met het geven van een toelichting aan de commissie door de medewerker Acties 1 Naar aanleiding van de commissie Watersystemen punt 06 (rondvraag en sluiting) het college van D&H neemt kennis van de presentatie van de heer Pannekoek 2 Naar aanleiding van de commissie Waterketen en Waterkeringen punt (oplegnotitie programmaplannen Delfland 2011) wordt toegevoegd dat naar de dekkingsgraad van de nieuwsbrief van Delfland wordt gekeken Hottinga, FH H Graaf, MCE de 66

3 AGENDAPUNTEN BESLUITEN ACTIE 3a2 Besluit op bezwaar last Dreessen, T onder dwangsom Den Haag (bijlagen 1 tot en met 6 liggen ter inzage) 1 het bezwaar van de gemeente Den Haag d d 10 mei 2010 tegen de Delflandse invorderingsbeschikking ddl april 2010 (kenmerk ) ongegrond verklaren en de opgelegde dwangsom van ,00 ongewijzigd laten, 2 bijgevoegd (concept-) besluit op bezwaar verzenden Kanttekening Gezien het advies van de commissie en gelet op het feit dat het werk inmiddels is afgerond acht het college van D&H het redelijk om beslispunt 1 als volgt te besluiten het bezwaar van de gemeente Den Haag dd 10 mei 2010 tegen de Delflandse invorderingsbeschikking ddl april 2010 (kenmerk ) ongegrond te verklaren en om afwijkend van de ambtelijke notitie de opgelegde dwangsom vast te stellen op 5 000,00 Actie Voor verzending bijlage 7, het (concept-) besluit op bezwaar, aanpassen aan het D&H-besluit Dreessen, T 3a 3 Herijking Regionaal Bestuursakkoord Water In te stemmen met de werkwijze vermeld onder punt 8 van de startnotitie voor de herijking van het regionaal bestuursakkoord water en kennis te nemen dat de vaststelling van de startnotitie door de teamleider ruimtelijke planvorming plaatsvindt Filius, J D Kanttekeningen Het college van D&H besluit 1 kennis te nemen van de startnotitie en de voorgestelde werkwijze, 2 de kernboodschap aan te passen, 3 "Van kuub naar maatwerk" op te nemen als ondertitel bij dit onderwerp, 4 zo spoedig mogelijk na de eerste bespreking met de voorzitter Waterkader Haaglanden, de heer B Verkerk, op dit onderwerp terug te komen ten einde aan het eind van dit jaar met een Delflandse gedoogbeschlkking te kunnen volstaan, 5 het voorstel tot instemmen aan te houden Films, J D Het betreft het omklappen naar een gebiedsdekkende actualisering van beleid De strategie en de afbreukrisico's worden be- 67

4 AGENDAPUNTEN BESLUITEN ACTIE sproken Aan de orde komen de aanleiding en achtergrond, de status en de schaal Dit laatste zowel wat betreft de verbreding met kwaliteit als de gebiedsgrenzen 3 a 4 Eindrapportage kwartiermakerschap S&I In te stemmen met (onder voorbehoud positief advies OR) 1 het oprichten van de eenheid Strategie en Innovatie per 1 juli 2011, conform voorstel in eindrapportage kwartiermakerschap Strategie en Innovatie 2 de (voorlopige) positionering van de eenheid onder de secretaris-directeur 3 de financiële dekking zoals opgenomen in de eindrapportage, inclusief materiele uitbreiding van de formatie met 2,8 fte 4 de plaatsing van de medewerkers conform bijgevoegde was-wordt tabel per 1 juli 2011 GEWIJZIGD AKKOORD Kanttekeningen Het college van D&H besluit - Ad 1 waar in het voorstel en de notitie sectorbudget staat, dient gelezen te worden sector-/programmabudget Extra 5 de dijkgraaf en de secretarisdirecteur te machtigen het accountmanagement voor de provincie, alsmede de invulling van de subsidiecoordmatie verder uit te werken Per saldo is het voorstel met budgettair neutraal Zie pagma 14 voor de uitleg en dekking Over het accountmanagement voor de provincie bij het team S&I en de invulling hiervan in relatie tot de vakinhoudelijke teams en het accountmanagement voor de gemeenten bestaan nog onduidelijkheden Vaanholt, BBS Vaanholt, BBS 3a5 KRW brief gemeenten Kennis te nemen van bijgevoegde raambnef en m te stemmen met de verzending na toevoeging van de relevante gegevens per gemeente Kanttekening Het college van D&H besluit in te stemmen met de verzending van de brief met in achtnemmg van onderstaande wijzigingen a de inleiding van de brief wordt herschreven (zie voor eerste alinea ook pagina 4 van het verslag), b de passage over het inbrengen van grond wordt geschrapt Hottinga, FHH Hottinga, FHH 68

5 van26 april2011 AGENDAPUNTEN BESLUITEN Delfland reageert met deze algemene brief aan de gemeenten op de bijeenkomst van 24 januari 2011, waarin tot een gezamenlijke aanpak is afgesproken Voor de provincie volgt nog een aparte brief Actie De gebiedsportefeuillehouders informeren over de brief inclusief het overzicht lokale kansen/knelpunten KRW ten einde deze te betrekken bij de bestuurlijke overleggen met de gemeenten ACTIE Hottinga, FHH 3a6 Garantstelling leningen HVC(DRSH) Te bespreken de terugkoppeling uit de DRSH-bijeenkomst CONFORM Portefeuillehouder Pleun van der Ende informeert over de stand van zaken en de reikwijdte van zijn mandaat Alvorens het college hierover kan besluiten dient uitgezocht te zijn of en wat de W in het kader van de HVC eerder heeft besloten over onder meer de aflossing van leningen vanuit het oogpunt van marktconforme rente en de delegatie aan het college van D&H in deze Naast dit specifieke onderwerp stelt het college van D&H het werkproces rond gemeenschappelijke regelingen in het algemeen en de wijze van informeren van de W aan de orde 3b Hamerstukken Acties 1 voor een volgende vergadering agenderen het voorstel voor een besluit met daarbij aandacht voor - de eerdere besluitvorming, - een overzicht van het werkproces, - het informeren van de W door een afzonderlijke brief of via de Burap 2 Opstellen van een overzicht van gemeenschappelijke regelingen inclusief het werkproces van advisering (bestuurlijke vertegenwoordiging en ambtelijke ondersteuning) Brandt, M i s m Buisman, A J Wijngaart, PIM van den 3bl Provinciaal duinenfietspad 1 Akkoord gaan met de reactie aan de gemeente Westland over het tracé van het duinen fietspad bij Ter Heijde waarbij het eerder ingenomen standpunt van Delfland gehandhaafd blijft 2 De reactie genoemd onder beslispunt 1 ter kennisname toe te sturen aan de W CONFORM Ammerlaan, RA 69

6 AGENDAPUNTEN 3 b2 Monsterschesluis BESLUITEN De brief aan de gemeente Maassluis inzake Monsterse Sluis, ons knemerk vast te stellen CONFORM ACTIE Engelberts, HA 4 SCHRIFTEIT1KE INFOR MATIE 4 1 Openstaande uitnodigingen en overzicht bestuurlijke overleggen Kanttekening uitnodigingen 1 Voor het Europese project wordt een uit wisseling in Zweden georganiseerd, 10 en 11 mei Symposium Pacht (Federatie Particulier Grondbezit), 13 mei Internationaal Water Forum (Netherlands Waterpartnership), 16 en 17 mei Werksessies Aanbesteden op kwaliteit & prijs (Vernieuwing Bouw), 17 mei 2011 m Leiden, 25 mei 2011 in Bronckhorst en 31 mei 2011 m Amersfoort 5 Internationale cursus Understanding dike safety (Deltares Academy), 24, 25 en 26 mei 2011 (met optionele excursiedag op 27 mei) 6 Vooraankondiging Zomerconferentie (Greenport Holland), 16 juni 2011 Van de uitnodigingen 1 t/m 5 wordt geen gebruik gemaakt Ad 6 Hoogheemraad Arie van den Berg neemt deel aan de zomerconferentie (zie ook rondvraag) 5 INGEKOMEN STUKKEN 5 1 Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van D66 inzake vervuild oppervlaktewater Cuypers, M P 52 Lijst ingekomen post D&H 6 RONDVRAAG Hooaheemraad Bom-Lemstra informeert naar het programma van de informatieve W in mei 2011 vanwege de toezegging over de muskusratten Actie Het onderwerp muskusratten agenderen voor informatieve W in 17 mei 2011 Hoogweg, H M J 70

7 AGENDAPUNTEN BESLUITEN ACTIE Hoogheemraad Ter Woorst informeert naar de inbreng van Delfland tijdens de zomerconferentie van Greenport Holland inzake het economisch topgebied glastuinbouw De dijkgraaf zegt hierover contact op te nemen met de Unie Hoogheemraad Van den Berg neemt deel aan de conferentie - verzoekt de gebiedsportefeuillehouders de lokale knelpunten KRW m het bestuurlijk overleg met de gemeenten te melden - meldt dat de programmamanager schoon water als de trekker voor Natuurvriendelijke oevers (NVO) optreedt De dnkqraaf - koppelt terug uit de agendacommissie van afgelopen woensdagavond 20 apnl, meldt dat hij vorige week met zijn collega's van het waterschap de Hollandse Delta en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft gesproken over de Metropool Den Haag - Rotterdam, - informeert portefeuillehouder Wiegman over de stukken voor de vergadering van de Waterschapsbank op 28 april 2011 Hooaheemraad Wieoman zegt dat er 14 van de 26 waterschappen aan het vooroverleg voor de vergadering van de Waterschapsbank hebben deelgenomen en dat Delfland zich vanwege de W-vergadermg aanstaande donderdag laat vertegenwoordigen door het sectorhoofd EFZ Accountmanagers Aldus vastgesteld m de vergadering van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland van 10 mei 2011 (U/U 9^VV mr drs P I M van den Wijngaart Secretaris Haersma Buma 71

8 ^M^J "2.(9"^ BESLOTEN BESLUITENLIJST Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf; mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; A. van den Berg, mr. A.W. Bom - Lemstra, P. van der Ende, A.G. Wiegman, I.J.A. ter Woorst, hoogheemraden, M.C.E. de Graaf, teamleider Communicatie en Crisisbeheersing en drs. J.J. Lieve, notulist Niemand AGENDAPUNTEN V.l. VASTSTELLING VER TROUWELIJKE AGENDA D&H d.d. 26 april 2011 V.2. VERTROUWELIJKE BE SLUITENLIJST, AFSPRA- KENLIJST EN ACIIE PUNTENLIJST BESLUITEN CONFORM BESLUITENLIJST CONFORM VASTGE STELD AFSPRAKEN LIJST GEWIJZIGD VASTGE STELD Kanttekening Pagina 2, eerste actiepunt: glasbeschermingsmiddelen moet zijn gewasbeschermingsmiddelen. ACTIEPUNTENLIJST CONFORM VAST GESTELD ACTIE V.3. BESLISPUNTEN V.3.1. Advisering en terugkoppeling leden- en commissievergaderingen Unie van waterschappen (nazending) De brief aan de voorzitter van de commissie CBCF inzake standpunten op agendapunten van de commissievergadering CBCF 29 april 2011 vast te stellen. Swart, I. Kanttekening In de brief op te nemen het voorbehoud vanwege het verzoek om gegevens en een nadere toelichting nodig om het college in staat te stellen de VV te informeren. Swart, I. Hoogheemraad Wiegman informeert wie bij Delfland enthousiast heeft gereageerd op de conceptvisie e-dienstverlening. De dijkgraaf zegt toe dit in zijn portefeuillehouderoverleg morgen na te vragen. Hoogheemraad Van den Berg merkt op dat er voor de normeringen een speciale sessie wordt georganiseerd. V.4. V.4.1. SCHRIFTELIJKE INFOR MATIE Afsprakenlijsten PFO's V.4.2. DMT verslag V.4.3. Verslag overleg Bestuur-

9 ^ BESLOTEN BESLUITENLIJST van26 april 2011 AGENDAPUNTEN BESLUITEN ACTIE lijk Kernteam Deltaprogramma d d 7 april 2011 V 4 4 Verslag gesprek met wethouder Dekker, gemeente Den Haag V5 RONDVRAAG Hoogheemraad Ter Woorst koppelt terug uit de ontmoeting met Hoek van Holland, verzoekt om het college te informeren over de vergunningverlening aan de tuinder die vanwege FES Oostland een vergunning krijgt zonder dat er vervangend water wordt verkregen Actie college informeren memoreert naar aanleiding van de KRW-bijeenkomst op 24 januari 2011 aan de bezuinigingen en ILG-gelden De gemeenten zouden hierover via een brief geïnformeerd worden Oostdam, M Veer, B van der De secretaris brengt de teleurstelling van de rekeningcommissie over dat het college mets heeft gezegd/ondernomen met haar zelfevaluatie, heeft m de rekeningcommissie toegezegd afspraken te maken om te zorgen dat de volgende managementletter (2011) tijdig aan de commissie wordt aangeboden, kondigt aan dat de rekenmgcommissie een aanbiedingsbrief aan het college zal sturen met het verzoek deze samen met het eerste rapport van Twijnstra Gudde onverwijld en zonder commentaar ter informatie aan de W door te sturen, meldt dat hij de collegebnef over de ad hoc commissie m de rekeningcommissie heeft uitgedeeld en dat deze enthousiast is ontvangen, zegt dat de dijkgraaf in de agendacommissie heeft aangekondigd dat hij, secretaris-directeur - in deze commissie uitleg zal geven over de doorontwikkeling van de organisatie en dat ook de voorzitter van de rekeningcommissie hiervoor is uitgenodigd meldt dat hij maandag 2 mei met de medewerkers in de sectoren (watersystemen, zuiveringsbeheer en vergunningen & handhaving) een bijeenkomst heeft over de toekomst van de sector watersystemen Dit naar aanleiding van het rapport van het bureau Leeuwendaal Deelt zijn ervaring met de excursie van oud medewerkers en oud bestuurders

10 AGENDAPUNTEN BESLOTEN BESLUITENLIJST BESLUITEN De diikoraaf zeat nog te komen met een evaluatie vande oud medewerkers/ bestuurdersdag dat de klokkenluidersmeldmg is afgerond met betrokkenen en de afspraken met directie zijn gemaakt ACTIE V6 SLUITING Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering Aldus vastgesteld m de vergadering van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland van 10 mei 2011 (VOUJU-VX» Vtmr drs P I M van den Wijngaart Secretaris 'aersma Buma

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 14 april 2015

BESLUITENLIJST College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 14 april 2015 Aanwezig: Afwezig: mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris; A. van den Berg, mr. A.W. Bom-Lemstra, J.W.A. van Olphen, I.J.A. ter Woorst, A.G. Wiegman, hoogheemraden,

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010

Hoogheemraadschap van Delfland VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 Hoogheemraadschap van Delfland ^9373 fint/ml^ VERSLAG VAN DE VERENIGDE VERGADERING OP 25 NOVEMBER 2010 W: 16 december 2010 Aanwezig: Afwezig: mevrouw mr. A.W. Bom-Lemstra, voorzitter; de heren A. van den

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 4 december 2012 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, tevens conceptverslag

Nadere informatie

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN

COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN COMMISSIE WATERKETEN EN WATERKERINGEN Delft, 13 november 2012 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Advies van de commissie Waterketen en Waterkeringen, tevens conceptverslag van de vergadering op

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag

2. De aandelen in de naamloze vennootschap Holding IOPW N.V. voor het symbolische bedrag agendapunt H.12 1191235 Aan Verenigde Vergadering BEËINDIGING DEELNAME DELFLAND IN HET INTEGRAAL ONTWIKKELINGSPLAN WESTLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 02-07-2015 1. De afspraken, zoals verwoord

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zu veringsbeheer d.d. 1 apral2014 Onderwerp 1 Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanweziq: de heer P.M. Terpstra (W@l) de heer

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis

CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis Voorzitter: H. Willems Raadsgriffier: A. Emmen Aanwezige leden: J.M.A. Aerts

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen

Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen Agenda Algemeen bestuur Op 5 december 2007, aanvang 09.30 uur Plaats: Hof van Breda Nummer : *07I002908* Barcode : *07I002908* Agenda agendapunt Cie/Woordvoerder Onderwerp Opmerkingen 1. Opening Spreekrecht

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Systeem, Kwaliteit en Keten d.d. 8 mei 2014 Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening en vaststelling agenda Aanwezig: de heer P. Blokdijk (WN) de heer E. Verkaik (W@I) de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) de heer G. van

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010

Adviezen/Conclusies vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 12 januari 2010 CONCEPT Onderwerp Advies / conclusie 1. Opening. Aanwezig zijn: de heer De Beaufort (Natuurterreinen); de heer Beugelink (hoogheemraad); mevr. Hiemstra (AWP); de heer G. Jansen (WN); de heer Ketting (W@I);

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie