bestuurlijke organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestuurlijke organisatie"

Transcriptie

1 103 8 bestuurlijke organisatie

2 bestuurlijke organisatie 8Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Code Cultural Governance, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf) en de Code Goed Bestuur van Goede Doelen (Code Wijffels) van de vfi, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. 8 Regent Sinds de oprichting in 1940 tot zijn overlijden op 1 december 2004 is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden Regent van het Prins Bernhard Cultuurfonds geweest. Hare Majesteit de Koningin heeft in 2005 een belangrijke taak van haar vader, het uitreiken van de Zilveren Anjer, overgenomen. Raad van Toezicht Met de invoering van een Raad van Toezicht in 2006 is er een scheiding gekomen tussen toezicht houden en besturen. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste negen leden, van wie er drie vanwege de provinciale afdelingen worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, waarbij vertegenwoordigers van particuliere organisaties, bedrijfsleven, en openbaar bestuur zitting hebben. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de Stichting. In de statuten van

3 De Stichtingsraad bespreekt het algemene beleid van de stichting. De Stichtingsraad heeft geen beslissingsbevoegdheid. De Stichtingsraad, van het Prins Bernhard Cultuurfonds de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de statutair bestuurder/ directeur en, op basis van wederkerigheid, door een waarnemer van de Europese Culturele Stichting. College van Adviseurs Het College van Adviseurs is samengesteld uit de voorzitters van de adviescommissies. (zie p.110) Ook de leden van het College van Adviseurs worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het College van Adviseurs geeft de Raad van Toezicht en het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de bestedingen van het fonds op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Het College van Adviseurs kwam in 2007 vijf maal bijeen. Statutair bestuur Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De directeur wordt bijgestaan door een College van Gedelegeerden dat is samengesteld uit drie leden van de Raad van Toezicht. Stichtingsraad De Stichtingsraad wordt gevormd door: de Raad van Toezicht het College van Adviseurs het statutair bestuur De scheiding tussen toezicht houden en besturen in de praktijk De scheiding tussen toezicht en bestuur functioneert naar behoren. Het toezicht houden krijgt vorm in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In deze vergaderingen bespreekt de raad voorstellen van het bestuur, of informeert het bestuur de raad. De raad laat zich bij de besluitvorming adviseren door de adviescommissies. Aan de hand van het jaarplan, opgesteld door het bestuur op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbeleidsplan, kan de Raad van Toezicht het beleid kritisch volgen. De scheiding van bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en Bestuur is formeel vastgelegd in het directiereglement. Besluiten van de Raad van Toezicht en bestuursbesluiten worden afzonderlijk vastgelegd. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het bestuur en zijn eigen functioneren. Uit de evaluatie van het afgelopen jaar is naar voren gekomen dat de raad zichtbaarder wil zijn bij de provinciale afdelingen en dat hij de ontwikkelingen van het beleid op de werkterreinen van het Cultuurfonds beter wil volgen. Vergaderfrequentie en agenda De Raad van Toezicht heeft in 2007 vijf maal met het bestuur vergaderd. Het College van Adviseurs is doorgaans bij deze vergaderingen aanwezig. De besprekingen vonden plaats op 26 februari, 23 april, 25 juni, 29 oktober en 17 december. Op de agenda staat een aantal vaste onderwerpen: het overzicht van toe- en afwijzingen van projectaanvragen, het beleid inzake fondsenwerving, het financieel beleid, de (her) benoeming van bestuursleden van de provinciale afdelingen en leden van de adviescommissies, voordrachten voor de prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Zilveren Anjer, roosters van aan- en aftreden, stand van zaken bij het activiteitenbudget en verslagen van vergaderingen van adviescommissies. Overige agendapunten Enkele belangrijke onderwerpen die verder aan de orde kwamen waren: het meerjarenbeleidsplan , het jaarplan 2007, de begroting en jaarrekening 2006, de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, het beleggingsbeleid, de samenwerking met de BankGiro Loterij inzake de jaarlijks uit te reiken Museumprijs, de Bestuurscode die rechten en plichten van vrijwilligers met een adviserende rol regelt, de statuten van de prijzen, reglementen en de statutenwijziging, de overeenkomsten met BankGiro Loterij en De Lotto, het arbeidsvoorwaardenreglement voor het personeel en een profiel voor een nieuw aan te trekken lid voor de Raad van Toezicht (zie volgende paragraaf). Vacature In december heeft een lid van de Raad van Toezicht zijn functie neergelegd, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn. Omdat hij vanwege de provinciale afdelingen zitting had in de raad, is aan de provinciale afdelingen gevraagd kandidaten voor te dragen. Kandidaten dienen te voldoen aan een door de Raad van Toezicht goedgekeurd profiel. Het profiel is te lezen op de website. Het College van Gedelegeerden en het bestuur voeren gesprekken met kandidaten en selecteren een opvolger. Benoeming vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht in

4 Adviescommissies De adviescommissies bestaan uit deskundigen op de werkterreinen van het fonds. Beleidsvoorstellen voor het betreffende werkterrein en aanvragen voor financiële ondersteuning met een landelijke uitstraling worden voorzien van een preadvies van het landelijk bureau aan de adviescommissies voorgelegd. Zij hebben de taak de directie te adviseren. Als de directie afwijkt van het advies, legt zij het voor aan de Raad van Toezicht. In de praktijk komt dat zelden voor. Het Cultuurfonds kende de volgende adviescommissies: Adviescommissie geschiedenis & letteren Adviescommissie beeldende kunst Adviescommissie podiumkunsten Adviescommissie monumentenzorg Adviescommissie kunst- en cultuureducatie (tot zie ook hoofdstuk 11) Adviescommissie natuurbehoud Adviescommissie beurzen Alle commissies, met uitzondering van de commissie beurzen, komen ten minste drie maal en ten hoogste vijf maal per jaar bijeen. De commissie beurzen vergadert één maal per jaar. Overige adviescommissies Naast de adviescommissies die betrekking hebben op de werkterreinen van het Cultuurfonds kent het fonds de Adviescommissie fondsenwerving & communicatie. Dece commissie adviseert het bestuur over het te voeren fondsenwervings- en communicatiebeleid. Zij vergadert in principe drie maal per jaar. Beleggingscommissie. Deze commissie heeft als taak het bestuur en de Raad van Toezicht te adviseren over de te volgen beleggingsstrategie en te nemen beleggingstransacties. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere beleggingsrapportages, de invoering van een duurzaam beleggingsbeleid, een herziening van de Assetmix om hogere rendementen te behalen, het invoeren van fiduciair management (dat wil zeggen het selecteren van een fiduciair manager als tussenpersoon en het zoeken naar nieuwe vermogensbeheerders) en uitbreiding van het aantal leden van de beleggingscommissie. Meer informatie over het beleggingsbeleid van het Prins Bernhard Cultuurfonds is te vinden in het hoofdstuk Financieel Beleid. Financiële Auditcommissie, die als taak heeft de Raad van Toezicht te adviseren over het te volgen financiële beleid. De commissie beoordeelt in elk geval de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting en bespreekt de jaarrekening met de accountant. De evaluatie van de accountant en de herziening van het beleggingsbeleid zijn de overige onderwerpen die aan de orde kwamen. Bestuurlijke organisatie bij de provinciale afdelingen Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. De afdelingen, die geen rechtspersoonlijkheid hebben, worden bestuurd door een afdelingsbestuur. De voorzitter van het afdelingsbestuur is de Commissaris van de Koningin in de betreffende provincie. Deze functie wordt qualitate qua vervuld, maar betreft in de uitvoering een onafhankelijke functie voor een particulier fonds. Benoemingen van afdelingsbestuursleden worden ter bekrachtiging aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Het afdelingsbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Net als op het landelijk bureau laten sommige afdelingsbesturen zich bijstaan door adviescommissies. Afdelingsbesturen hebben elk een eigen vergaderfrequentie. De uitgangspunten voor de bestuurlijke verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en directie enerzijds en de provinciale afdelingsbesturen anderzijds zijn vastgelegd in een bestuurscode. In 2007 zaten drie vertegenwoordigers vanwege de provinciale afdelingen in de Raad van Toezicht: drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, drs. C.G.A.A. Brekelmans en drs. G.H.B. Verberg. De laatste heeft in december zijn functie neergelegd. De relatie tussen het landelijk fonds en de provinciale afdelingen is vastgelegd in serviceovereenkomsten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de ondersteuning van de provinciale afdelingen aan het landelijk fonds en vice versa. Jaarlijks evalueert het fonds deze overeenkomsten met een contactpersoon van de provincie. Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Op Curaçao is het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba gevestigd. Deze vestiging fungeert volledig zelfstandig, doet aan eigen fondsenwerving en legt in een apart jaarverslag verantwoording af over de bestedingen. Jaarlijks ontvangt het Antilliaanse/Arubaanse fonds 2,2 procent uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba heeft een eigen website: com. Samenstelling stichtingscolleges, adviescommissies, afdelingsbesturen en het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting tot 1 januari van de tussen haakjes vermelde jaartallen. College van Gedelegeerden Mr. I.W. Opstelten (2010), voorzitter, burgemeester van Rotterdam Voorzitter Stichting Rotterdam Maaskant Erevoorzitter Stichting Boijmans van Beuningen Voorzitter Vereniging Rijksgesubsideerde Musea Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland (2009), vice-voorzitter, oudvoorzitter ubs Warburg Nederland Voorzitter Stichting Vrienden van de Hermitage Voorzitter Stichting Begunstigers Atlas van Stolk Voorzitter Raad van Commissarissen Deloitte Voorzitter Raad van Commissarissen de Goudse n.v

5 Mr. J.C.L. Kuiper (2010), lid van de Raad van Bestuur van de abn amro Bank n.v. Bestuurslid Het Nationale Ballet Bestuurslid Muziektheater Amsterdam Bestuurslid Stichting Amsterdams Historisch Museum Penningmeester Mondriaan Stichting Leden Mr. R.J.C. van Helden (2011), notaris Penningmeester Nationaal Huidfonds Secretaris Stichting Vrienden van de schilder Martin van Monnickendam Lid Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht Mw. mr. H. Troostwijk (2011), Staatsraad i.b.d. in de Raad van State Bestuurslid Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid (samo) Plv. lid College van Beroep voor het Hoger onderwijs Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek M.J.M. van Rooy (2009), oudredacteur NRC Handelsblad Voorzitter Stichting Kees Verwey Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt Adviseur prijzen Amsterdams Fonds voor de Kunst Leden vanwege de provinciale afdelingen Drs. C.G.A.A. Brekelmans (2011), burgemeester gemeente Borne Voorzitter Stichting De Overijsselse Ombudsman Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (2010), oud-directeur Maritiem Museum Rotterdam Voorzitter Hoge Raad van Adel Kamerheer Hare Majesteit de Koningin Voorzitter Raad van Toezicht Maritiem Museum Rotterdam Lid Raad van Toezicht Legermuseum Lid bestuur Vereniging Rembrandt Drs. G.H.B. Verberg (2008), oud-hoofddirecteur nv Nederlandse Gasunie Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen President-commissaris ucn nv Voorzitter Raad van Toezicht Integraal Kankercentrum Noord-Nederland Bestuur Mw. dr. A. Esmeijer, directeur/ bestuurder (zie verder p. 130) College van Adviseurs Prof. dr. J.T.M. Bank (2010), emeritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt Lid Restitutiecommissie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (ministerie ocw) Lid wetenschappelijke adviescommissie niod Mr. J.E. Bauer (2009), voorzitter Raad van Bestuur De Hartekamp Groep Voorzitter Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer Bestuurslid Vereniging Bedrijfstak Zorg Mw. drs. J.W.M. Buys (2012), directeur Fontys Leraren Opleiding Tilburg Lid Raad van Toezicht Cito Lid Raad van Toezicht Cultuurnetwerk Nederland Voorzitter Stichting de Uitlok Mw. prof. dr. J.M. van Doorne- Huiskes (2009), emeritus hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Nevenfunctie: Senior adviseur VanDoorneHuiskes en partners H. Driessen (2010), directeur De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Bestuurslid Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst Bestuurslid Stichting De Appel Bestuurslid Huis Marseille, Museum voor Fotografie Mw. drs. M.J.H. Willinge (2010), hoofd collectie Nederlands Architectuurinstituut Secretary General International Confederation of Architectural Museums Vice-voorzitter Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement Bestuurslid Stichting Open Monumentendagen Rotterdam Mw. drs. C. Wilson (2009), producer, publicist Adviseur Radio 4 Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties Bestuurslid International Organ Festival and Competition Haarlem Adviescommissies Geschiedenis & Letteren Prof. dr. J.T.M. Bank, voorzitter, emeritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden Prof. dr. A.M. Bevers, hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. dr. E.M.A. van Boven, universitair hoofddocent Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. B.J.F. Colenbrander, hoogleraar Architectuurgeschiedenis en theorie aan de Technische Universiteit Eindhoven Mw. dr. E.M. Kloek, universitair hoofddocent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht Prof. dr. J.M. Koppenol, hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Mw. dr. C.G. Santing, universitair hoofddocent Cultuur- en Wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen Dr. F.C.W.J. Theuws, hoogleraar Historische Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam Prof. dr. N.A. Wilterdink, hoogleraar Cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam Secretariaat: mw. dr. E.J.B. Knibbeler Vergaderdata: 20 maart, 26 juni, 9 oktober, 18 december Beeldende Kunst H. Driessen, voorzitter, directeur De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Lic. P.G.A. van den Bossche, directeur-conservator Provinciaal museum voor moderne kunst te Oostende, België

6 Prof. dr. T.M. Eliëns, hoofd Collecties Gemeentemuseum Den Haag en bijzonder hoogleraar Industriële Vormgeving aan de Universiteit Leiden Mw. drs. N.F.M. Gast, freelance kunsthistoricus en adviseur (per ) Prof. drs. F.P.J. Gierstberg, hoofd Tentoonstellingen Nederlands Fotomuseum en bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. dr. V. Manuth, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen Mw. dr. M.K. van Mechelen, universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam Mw. dr. J.A.H. Reynaerts, conservator Schilderijen (19 e en 20 ste eeuw), Rijksmuseum Amsterdam Mw. drs. M.G. Westen, conservator Museum voor Moderne Kunst Arnhem Secretariaat: drs. H. van Straten Vergaderdata: 1 maart, 5 juni, 13 september, 29 november Podiumkunsten Mw. drs. C. Wilson, voorzitter, producer, publicist R.J. Burgzorg, cultureel ondernemer (tot ) Mw. drs. L. Claus, directeur Stadsschouwburg Utrecht C. Duyns, auteur en documentairemaker Dr. W. Hazeu, auteur en programmamaker Drs. H. Heimans, plv. directeur Kunstfactor Mw. dr. L.D.M. Mutsaers, docent Popular Music Studies aan de Universiteit Utrecht S.A.M.M. Rijven, muziekjournalist, programmamaker en dj Mw. J.E. Smit, directeur Theater Bellevue L. Spreksel, artistiek directeur Korzo Theater Dr. E. Vetter, wetenschappelijk medewerker muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, journalist Drs. J.L.M. Zoet, directeur Rotterdamse Schouwburg Leden muziekbeurzencommissie: R.M.J.G. Bischoff, directeur Nederlands Vocaal Laboratorium, zanger, dirigent Mw. E. Corver, pianist, docent Drs. H. Heimans, plv. directeur Kunstfactor J. Hempel, dirigent Secretariaat: mw. drs. E. Overweel Vergaderdata: 15 februari, 26 april, 28 juni, 4 oktober, 6 december; muziekbeurzen: 2 juni Kunst- en Cultuureducatie Mw. drs. J.W.M. Buys, voorzitter, directeur Fontys Leraren Opleiding Tilburg Mw. drs. C.M.S. Eisenburger, directeur Afrika Museum Berg en Dal Drs. J.D. Oostwoud Wijdenes, kwaliteitsmanager Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Ir. E.J.A.V. Verschuuren, directeur Brabantse Museumstichting Dhr. L.W.M.G. Vaessen, directeur Lindenberg Nijmegen Secretariaat: mw. drs. M. Groenink Vergaderdata: 16 maart, 8 juni, 14 september, 16 november Beurzen Mw. prof. dr. J. van Doorne Huiskes, voorzitter, emeritus hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht Mw. prof. dr. M. Halbertsma, hoogleraar Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. dr. O.M. Heynders, universitair hoofddocent Cultuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg Mw. dr. M. Hoogenboom, lector Kunstpraktijk en Artistieke Ontwikkeling aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Prof. dr. F. van Sluijs, hoogleraar Chirurgie van gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht Prof. ir. K.F. Wakker, hoogleraar Astrodynamica en Geodynamica aan de Technische Universiteit Delft, algemeen directeur nwo Stichting Ruimteonderzoek Nederland Mw. drs. M.P.W. van der Kruijs, medewerker Mw. H.E.G. Vluggen-Hamaekers, medewerker Secretariaat: mw. dr. E.J.B. Knibbeler Vergaderdatum: 6 juni Monumentenzorg Mw. drs. M.J.H. Willinge, voorzitter, hoofd Collectie Nederlands Architectuurinstituut Prof. dr. J.C. Bierens de Haan, adjunct-directeur Kastelen en Collecties Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Ir. M.A. de Boer, bouwkundig adviseur Bureau Weesperzijde Mw. ir. H.C. Brouwer, architect Rijksgebouwendienst en docent aan de Technische Universiteit Delft Ir. P.W. Havik, directeur Libau welstands- en monumentenzorg Mw. A.M.E.M. van Heuven, directeur Landschapsbeheer Nederland Dr. ir. C.S.T.J. Huijts, directeur Vereniging Hendrick de Keyser Drs. G.P. Karstkarel, journalist en architectuurcriticus J. Nieweg, directeur Museumstoomtram Hoorn-Medemblik Prof. dr. K.A. Ottenheym, hoogleraar Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht Secretariaat: drs. H.A. Dijkstra Vergaderdata: 10 maart, 16 juni, 6 oktober, 7 december Natuurbehoud Mr. J.E. Bauer, voorzitter, voorzitter Raad van Bestuur De Hartekamp Groep Prof. dr. J.P. Bakker, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen Mr. C.N. de Boer, directeur Vereniging Natuurmonumenten Drs. W.H. Ferwerda, algemeen directeur iucn Nederland Drs. D.T. de Graaf, directeur Regionaal Historisch Centrum Limburg Dr. J. van der Meer, ecoloog Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (nioz) Mw. A.D. Rensen-Oosting, voorzitter Stichting het Drentse Landschap Mw. drs. A.L.L.M. Verbers, projectleider en adviseur Landelijke gebied Syncera-De Straat Mw. prof. dr. L.E.M. Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie Toegevoegd adviseur: dr. J. Mennema Secretariaat: mw. drs. J.M.S. Perryck Vergaderdata: 29 januari, 14 mei, 24 september en een schriftelijke raadpleging in december

7 Fondsenwerving & Communicatie Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland, voorzitter, oud-voorzitter ubs Warburg Nederland Drs. J.C. van Deth, oud-directeur Nederlandse Hartstichting Mr. R.J.C. van Helden, notaris (tot ) Mw. drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh, partner Boer & Croon R.M. van Kralingen, oprichter van innoa, Innovatie van markten en merken Mr. D. van Laren, directeur kpmg Meijburg & Co Secretariaat: mw. mr. M.H.F. Delprat Vergaderdatum: 21 juni Beleggingscommissie Drs. G.H.B. Verberg, voorzitter Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland, lid Mw. dr. A. Esmeijer, adviseur J.W. Pieterson, ambtelijk secretaris Drs. J.H. van Beem, ambtelijke ondersteuning Vergaderdata: 26 februari en 24 september Financiële Auditcommissie Mr. J.C.L. Kuiper, voorzitter Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland, vice-voorzitter Mr. I.W. Opstelten, lid Mw. dr. A. Esmeijer, adviseur Drs. J.H. van Beem, ambtelijk secretaris J.W. Pieterson, ambtelijke ondersteuning Vergaderdata: 5 april en 17 december Wertheimer-Stichting Het bestuur van de Wertheimer- Stichting, ingesteld volgens de bepalingen in het testament van de schenker van het Wertheimer Fonds, adviseert het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds over de bestedingen uit het Wertheimer Fonds. Mr. drs. C.W.A. Hendrikse, voorzitter, oud-directeur Personeel, Organisatie en Algemene Zaken nv Nederlandse Gasunie Drs. T.L. Tromp, secretaris/ penningmeester, hoofd bestedingen en directiesecretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Drs. F.P.M. Boots, voorzitter Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen W. Diepraam, fotograaf en verzamelaar Dr. J.A. Martis, universitair docent Moderne Kunst en Fotografie aan de Universiteit Utrecht Mr. J.H.L. Meerdink, oud-directeur Prins Bernhard Cultuurfonds Dr. J.B.J. Teeuwisse, directeur Museum Beelden aan Zee Scheveningen Ambtelijk secretariaat: drs. H. van Straten Afdelingsbesturen Drenthe A.L. ter Beek, voorzitter, Mw. drs. J.A. Timmer, vicevoorzitter, programmamaker/ presentator rtv Drenthe Mw. D.S. Westerhof, penningmeester, oud-directeur ico, centrum voor Kunst & Cultuur J.G. de Boer, directeur Vastgoed De Boer (per ) S.B. Dekker, voormalig hoofd Centrum Beeldende Kunst Drenthe Mw. W. de Kleine-Riemersma, directeur Adviesburo voor landschapsarchitectuur Mw. drs. T. Klip-Martin, gedeputeerde provincie Drenthe (tot ) Mr. J.H. van der Laan, burgemeester gemeente Noordenveld Mw. drs. L. Lanjouw, ondernemer bureau voor festivals e.d. (per ) A. Meijer, burgemeester gemeente Westerveld Mw. A.H. Nysingh, directeur Scala, Centrum voor de Kunsten (per ) Mw. J.W.M. Rijnierse, hoofd Centrum Beeldende Kunst Emmen (per ) Drs. M.R. Pastoor, directeur Theater- & Congrescentrum De Tamboer (tot ) Mw. T. Slagman-Bootsma, burgemeester gemeente Borger-Odoorn P.H. Snijders, burgemeester gemeente de Wolden (per ) mw. drs. J.Y.M. Habets mw. R. Dijkstra-Popma, mw. H. Visser (a.i.) Flevoland Mr. M.J.E.M. Jager, voorzitter, Drs. J. de Vletter, vice-voorzitter, directeur woningcorporatie Mw. G.N. Sweringa, penningmeester, directeur woningcorporatie Mw. S. Kramer-Brouwer, secretaris, oud-wethouder Mw. J.M.G. van den Bremer-van Aart, praktijkondersteuning secretariaat Mw. A.J. Geluk-Geluk, boerin, gemeenteraadslid Mw. A. Keur-Jippes, boerin, museummedewerker Mw. A. Meun-Koffeman, boekhouder Mw. A. Voogd-de Boer, docent en coach F.J. Borst, gepensioneerd Mw. A. Bangma-Roosendaal, pr en kwaliteitsmanagement Mw. A.L. Mugie, afdelingshoofd Rijkswaterstaat V.J.M. Sprenkels, zelfstandig consultant mw. H.M. Olde Rikkert-Sweerts Fryslân Drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter, Drs. H. Wondaal, penningmeester, directeur Eurorouting Nederland bv P.Y.J. Boersma, wetenschappelijk medewerker Fryske Akademy te Leeuwarden Drs. A.A.M. Brok, burgemeester gemeente Sneek Drs. E.M. Jansen, directeur Kamer van Koophandel Friesland Mw. drs. R.L.P. Mulder-Radetzky, kunsthistoricus Mw. drs. A.C. Piebenga, kunsthistoricus/ zelfstandig ondernemer Bestuursadviseur: mw. mr. drs. J.A. de Vries, gedeputeerde provincie Fryslân mw. M. Julianus

8 * voorzitter Voorbereidingscommissie ** lid Voorbereidingscommissie Gelderland C.G.A. Cornielje, voorzitter, Drs. A.T.H. van den Hout, penningmeester* J.P.M. Alberse, burgemeester gemeente Lingewaal (tot ) Drs. J.C.G.M. Berends, burgemeester gemeente Harderwijk D.G.J. Fabius, raadsadviseur van de minister van Justitie Mw. drs. A.M. Gerhartl-Witteveen**, oud-directeur Museum Het Valkhof Mw. A. van der Ham**, regisseur amateurtheater A.J.J. van der Heiden, oud-wethouder Cultuur gemeente Beuningen M. Nibbering, directeur De Gruitpoort Doetinchem A. Nijhuis**, adviseur/ projectcoördinator Muziek bij de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland Mw. C.J.R.M. Roorda-Paardekooper, docent Kinderopvang en ambtenaar Burgerlijke Stand L. Sijbers, directeur Edu-Art Gelderland mw. W.J. Kuit mw. H.J.T. den Besten Groningen J.G.M. Alders, voorzitter, commissaris van de Koningin (tot ) Drs. M.J. van den Berg, commissaris van de Koningin (per ) Mw. B. Beugels, hoofd van de Muziek-, Dans- en Theaterschool Mr. drs. C.W.A. Hendrikse, ouddirecteur Personeel, Organisatie en Algemene Zaken nv Nederlandse Gasunie Mw. F. Hopma Zijlema-Westerdijk Zuideveld, Theater Waark Prof. mr. dr. J.H.A. Lokin, hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen Mw. H. Pot, burgemeester gemeente Ten Boer Prof. dr. S.J.H. Reker, hoogleraar Groninger Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen P. Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden Mw. C.A.M. van Tright-Steures, voormalig directeur van het ivak in Delfzijl Drs. J. Wallage, burgemeester gemeente Groningen mw. M. Harmsen mw. L.H.F. Louis Limburg L.J.P.M. Frissen, voorzitter, Mr. J.H.T.M. Scheepers, vicevoorzitter, bankdirecteur F. van Lanschot Bankiers Drs. J.M.G. Kievits, secretaris, chef Kabinet van de commissaris van de Koningin P.L.M. Geraets, penningmeester, strategisch financieel adviseur Provincie Limburg A.F.I.M. Cornelissen, accountmanager ing J.W.G. Derkx, stafmedewerker communicatie Limburgs Museum Mw. M.E.J. Huijbregts, directeur Centrum voor de Kunsten Roermond Mr. A. Lutters, adviseur Mr. A.M.G. Gresel, burgemeester gemeente Heerlen Mw. M.G.H.C. Oomen-Ruijten, lid van het Europese Parlement Mw. drs. C.A.M. Hanselaarvan Loevezijn, burgemeester gemeente Roerdalen mw. M.E.H. Biesheuvel-Niëns mw. S.S.F. Houben-Essers Noord-Brabant Mw. J.R.H. Maij-Weggen, voorzitter, P. Neeb, vice-voorzitter, oudburgemeester gemeente Zundert en Moordrecht Mw. drs. R.W. Verhoef-Bouwknegt, penningmeester, biochemicus Mw. S.J.F.M. Swinkels-van Thiel, secretaris, voorzitter Stichting Gemerts Atelier W.P.M. Bannenberg, architect A.C.P. van den Berg, consulent eigentijdse beeldende kunst Drs. A. Clement, musicus Mw. G. Morel-Meeuwsen, danspedagoog Drs. S.N. Temming, museumdeskundige Drs. W.M. Wamsteker, fysicus P.H.J.C. Rutgers mw. H. van Spijk, J.M.C.M. Deckers, mw. C. Mooren-Apon Noord-Holland Mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter, Mw. M.A.M. v.d. Poel, vice-voorzitter, directeur Blooming Groep Drs. R.A.P. Wortelboer, penningmeester, sectormanager Kabinet Mr. S.J.P. van Geldorp ll.m., oudwethouder gemeente Waterland Mw. E.M. Ludenhoff-van Nimwegen, theaterproducent/coördinator Zina-platform (per ) Mr. J.A.N. Patijn, oud-burgemeester gemeente Naarden Mw. L. Saraber, onafhankelijk onderzoeker, adviseur & publicist (per ) Mr. J.T.J. Schaper, oud-wethouder gemeente Hoorn Drs. H. Wilmink, sectordirecteur Fioretticollege/Teylingen College te Lisse Commissie muziek Mw. A. Broers H.L. Habets Mw. drs. G.J.D. Smit-Pasveer R.E. Voogd Mw. M.A. de Vries Mw. J.J. Westerveld (per ) mw. P. van den Booren mw. H. Man-Izol Overijssel Mr. G.J. Jansen, voorzitter, P.E.J. den Oudsten, vice-voorzitter, burgemeester gemeente Enschede (per ) Mr. P.T. Benschop, penningmeester, chef Kabinet van de commissaris van de Koningin Mr. J.N.M. Blom, officier van Justitie Mw. drs. M.H. Breitbarth-van der Stok, kunsthistorica (tot ) J. Dijkstra, oud-gedeputeerde C.M. Hogenstijn, beleidsmedewerker Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Mw. J.G.A. Kouwelaar-Popma, oud-directeur Centrum voor de Kunsten Deventer J. Kroesen, theaterdirecteur Mw. N.A. van den Nieuwboer- Langenkamp, oud-burgemeester van de gemeente Losser Mw. mr. M.D. Ubbink, advocaat W.J.G.M. Waanders, directeur Waanders Uitgevers, Drukkers, Boekverkopers mw. G.T.M. Bruggeman

9 Utrecht Mr. B. Staal, voorzitter, commissaris van de Koningin (tot ) R.C. Robbertsen, voorzitter, commissaris van de Koningin (per ) Drs. W.M. Hack, vice-voorzitter, chef Kabinet commissaris van de Koningin Mw. H. van Rijnbach-de Groot, penningmeester, burgemeester gemeente Bunnik Dr. J. Streng, burgemeester gemeente Abcoude Drs. P.M.L. van Vlijmen, directeur Het Nederlands Spoorwegmuseum G.J. Esser Adviseur: mw. J.W.J.A. Rutten-Nass Adviescommissie Drs. P.M.L. van Vlijmen, voorzitter, directeur Het Nederlands Spoorwegmuseum Dr. J. Streng, vice-voorzitter, burgemeester gemeente Abcoude Mw. mr. E.S.C. Erkelens-Buttinger, oud-archiefinspecteur Mw. E. Hanselaar, programmeur Theater Aan de Slinger Dr. F.J.W. van Kan, directeur Het Gelders Archief Mw. drs. K.D.N. Kuypers, muziekconsulent Kunsthuis Utrecht Zeeland Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, commissaris van de Koningin (tot ) Mw. drs. K.M.H. Peijs, voorzitter, (vanaf ) J. Hut, directeur Zeeuwse Muziekschool, regio Tholen en De Bevelanden Dr. A.P. de Klerk, consulent regionale geschiedbeoefening C. Kostense, gepensioneerd (tot ) A. Oosthoek, hoofdredacteur Provinciale Zeeuwsche Courant Vacature Financieel adviseur: D. Janse, directeur bedrijfsvoering Scoop, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling. mw. drs. A.H.C. Pijpers-Keijzer mw. C. Gideonse Zuid-Holland J. Franssen, voorzitter, commissaris van de Koningin Mw. M.J.P.M. Stenfert Kroese- Hamel, vice-voorzitter, oudstafmedewerker ing Mw. M.C. Kuster, penningmeester, oud-adjunct-directeur Rotterdams Conservatorium Drs. M.F.M. Fonville, beleidsadviseur Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Mr. S. van Haersma Buma, lid Tweede-Kamerfractie cda Mw. H.J. van Heemst, zelfstandig interim manager, Facet Groep Interim Management Mr. K.E. van Ginkel, zakelijk leider/plv. directeur Museum Boijmans Van Beuningen Mw. drs. M.A. de Jong, directeur Panorama Mesdag D. Oosterman, dirigent, conservatoriumdocent muziek Prof. ir. W. Patijn, decaan Faculteit Bouwkunde Delft mw. drs. M.E. Struving mw. A.L. Lubbers en mw. S. Doerga Ambtelijk secretaris regiocommissie Den Haag: G. Spierenburg. Adviescommissies Commissie Muziek D. Oosterman, voorzitter H. van den Hoek Ostende Mw. M.C. Kuster O. van der Pluijm (vanaf ) Commissie Theater, dans, geschiedenis en letteren Mw. H.J. van Heemst, voorzitter Mw. drs. S. Ammerlaan Mw. N. Bettonviel J. Robbemond Commissie Beeldende kunst, monumentenzorg en natuur(behoud) Prof. ir. W. Patijn, voorzitter Mw. M. Jansen Mw. H. Mesters M. Morel M. Verhoeven Regiocommissie Rotterdam Drs. M.F.M. Fonville, duovoorzitter Mw. M.J.P.M. Stenfert Kroese- Hamel, duovoorzitter Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije Mw. G. Bouma Regiocommissie Den Haag Mw. drs. M.A. de Jong, voorzitter Mw. M.S. van Dijk Mr. J.H. Gisolf Mr. S. van Haersma Buma R. de Hair Drs. A.P. van de Langkruis E. Stotijn Contactpersonen bij de provincie drenthe drs. B.F. Potjer, hoofd stafgroep Kabinet flevoland J.C. Helder, hoofd stafgroep Kabinet fryslân drs. S.S. Akkerman, hoofd Afdeling Cultuur, Taal en Onderwijs gelderland drs. P.J.H.F.M. Nieuwenhuysen, hoofd Welzijn, Zorg en Cultuur groningen mw. mr. G.E. Boerma, hoofd Communicatie en Kabinet limburg drs. W.L.J. Weijnen, algemeen directeur provincie Limburg noord-brabant ir. F.J.L. van Dooremalen, directeur sco noord-holland drs. R.A.P. Wortelboer, sectormanager Kabinet overijssel mr. P.T. Benschop, chef Kabinet mw. dr. ing. G.J.M. Vos, hoofd Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden utrecht drs. W.M. Hack, hoofd Kabinetszaken zeeland R.R. Westerhout, clustercoördinator Cultuur en Jeugd zuid-holland M.M. van der Kraan, hoofd Samenleving mw. drs. A.W.M. Aretz, hoofd Bureau Cultuur (tot ) drs. J.H.L. Vorst, (waarnemend) hoofd bureau Cultuur

10 Bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Curaçao W.R.F. Curiel, voorzitter Drs. S.F. Jonis, secretaris Mw. E.J. Page-Arrindell, wnd. secretaris G.F.M.A. Schob, AA, penningmeester Drs. S.M. de Sola, wnd. penningmeester Mw. A.J. Wormgoor-Broertjes Mw. M. Smeets-Muskus Mw. M. Russel-Capriles Aruba Mw. A.C. van Romondt, wnd. voorzitter Drs. ing. E.N. Lopez ra Mw. L.B. Croes Drs. F.R. Sint Jago J.U. Maduro Mw. M.E. Hage-Barbour F.W. Giel Bonaire Gezaghebber van het Eilandgebied Bonaire H.F. Domacassé Vertegenwoordiger Mw. M.M.C. Clarinda St. Maarten Gezaghebber van het Eilandgebied St. Maarten Mr. F.E. Richards Vertegenwoordiger Mw. drs. J. Lucas-Wuite St. Eustatius Gezaghebber van het Eilandgebied St. Eustatius H.C.I. Gittens, Macc, cpa Vertegenwoordiger Mw. C.D.H. Duinkerk Saba Gezaghebber van het Eilandgebied Saba Vertegenwoordiger Drs. M. Van der Velde Mw. I. Alexander en mw. E. Fontilus 120

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 inhoud Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750, 1000 gt Amsterdam telefoon (020) 520 6130 fax (020) 623 8499 e-mail info@cultuurfonds.nl

Nadere informatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011 jaarverslag 2011 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011 2 jaarverslag prins bernhard cultuurfonds 2011 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2011 Voorwoord 7 1 Onze doelstelling en kerntaken 8 2 Het werk

Nadere informatie

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april

Nadere informatie

Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen

Organisatie 1. Aanpak. Visie. Strategische doelen Organisatie 1 Skanfonds is volop in ontwikkeling. Voortdurend kijken we naar hoe de organisatie nog beter kan, zodat we goed in staat zijn om onze missie te vervullen. Visie De manier waarop onze organisatie

Nadere informatie

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland

Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland Doelstelling De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

2012 j a a r v e r s l a g

2012 j a a r v e r s l a g 2012 jaarverslag 2012 jaarverslag 2 jaarverslag prins bernhard cultuurfonds 2012 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2012 Voorwoord 5 1 Onze doelstelling en kerntaken 7 2 Het werk van het Prins Bernhard

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties

CDA. Jaarverslag 2006. CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2006 CDA en Gelieerde Organen en Organisaties DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POUTIEKË PARTIJEN 2 Inhoudsopgave pagina I. POLITIEK

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag en samengevoegde jaarrekening 2011 Amsterdam, 7 maart 2012 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Colofon Versie: 1.3 Goedgekeurd tijdens de Raad van Toezichtsvergadering d.d. 10 mei

Nadere informatie

Jaarverslag CASA Klinieken 2013

Jaarverslag CASA Klinieken 2013 Jaarverslag CASA Klinieken 2013 1. Voorwoord 2 2. Profiel van de organisatie 3 2.1. Algemene identificatiegegevens 3 2.2. Structuur van het concern 3 2.3. Kerngegevens 4 2.3.1. Kernactiviteiten en nadere

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 mei 2013 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 mei 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23

INHOUDSOPGAVE. 1. Verenigingszaken 2. 2. Ledenontwikkeling 13. 3. Archief 14. 4. Congressen 17. 5. Inhoudelijke verdieping 23 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Verenigingszaken 2 2. Ledenontwikkeling 13 3. Archief 14 4. Congressen 17 5. Inhoudelijke verdieping 23 6. Toekomst van de VVD-structuur 27 7. Netwerken 29 8. Communicatie

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011 Corporate Governance Triodos Bank heeft een Corporate Governancestructuur die haar missie weerspiegelt en beschermt en die voldoet aan alle relevante wettelijke verplichtingen. Algemene informatie over

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2010 Jaarverslag 2010 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2. Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave I. Sector Politiek & Bestuur... 4 1. Binnenland... 4 1.1. Partijbestuur... 4 1.2. Dagelijks Bestuur... 4 1.3.

Nadere informatie

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl jaarverslag 2012 H Ziekenhuis Z Zorgcentrum WEST-TERSCHELLING Z KOLLUM Z TZUMMARUM Z NOARDBURGUM Z HARLINGEN H Z LEEUWARDEN H Z HURDEGARYP Z GROU Z HEERENVEEN H LEMMER H MCL NOORDERBREEDTE Henri Dunantweg

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming

Jaarverslag 2009. Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Dierenbescherming Dierenbescherming Jaarverslag 2009 Colofon Tekst Verenigingsbureau Dierenbescherming Eindredactie Jan Dobbe, Leiden Vormgeving en lay-out Marcia Maûl, Haarlem Fotografie

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Algemeen. Programma. Vrijdag 29 augustus Van 10 uur tot 18 uur. 09.30 Inloop specialisten. 10.00 Inloop deelnemers

Algemeen. Programma. Vrijdag 29 augustus Van 10 uur tot 18 uur. 09.30 Inloop specialisten. 10.00 Inloop deelnemers Algemeen Voorafgaand aan de Uitmarkt 2014, het jaarlijkse startsein voor het nieuwe culturele seizoen, organiseren ABN AMRO en de Uitmarkt de eerste ABN AMRO Uitmarkt Business Dag. Dit jaar vindt de Uitmarkt

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, gevestigd te Amsterdam Aan de Ledenraad van VUvereniging Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 a 1

Jaarverslag 2009 a 1 Jaarverslag 2009 a1 Jaarverslag 2009 Nederlands Openluchtmuseum Jaarverslag 2009 Stichting Het Nederlands Openluchtmuseum Schelmseweg 89 Postbus 649 6800 AP Arnhem Telefoon 026-3576111 Telefax 026-3576147

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie