bestuurlijke organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bestuurlijke organisatie"

Transcriptie

1 103 8 bestuurlijke organisatie

2 bestuurlijke organisatie 8Het Prins Bernhard Cultuurfonds voldoet aan de interne en de externe eisen van de Code Cultural Governance, de keurmerkregels van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf) en de Code Goed Bestuur van Goede Doelen (Code Wijffels) van de vfi, de branchevereniging van landelijk wervende goede doelen. 8 Regent Sinds de oprichting in 1940 tot zijn overlijden op 1 december 2004 is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden Regent van het Prins Bernhard Cultuurfonds geweest. Hare Majesteit de Koningin heeft in 2005 een belangrijke taak van haar vader, het uitreiken van de Zilveren Anjer, overgenomen. Raad van Toezicht Met de invoering van een Raad van Toezicht in 2006 is er een scheiding gekomen tussen toezicht houden en besturen. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste negen leden, van wie er drie vanwege de provinciale afdelingen worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, waarbij vertegenwoordigers van particuliere organisaties, bedrijfsleven, en openbaar bestuur zitting hebben. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de Stichting. In de statuten van

3 De Stichtingsraad bespreekt het algemene beleid van de stichting. De Stichtingsraad heeft geen beslissingsbevoegdheid. De Stichtingsraad, van het Prins Bernhard Cultuurfonds de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de statutair bestuurder/ directeur en, op basis van wederkerigheid, door een waarnemer van de Europese Culturele Stichting. College van Adviseurs Het College van Adviseurs is samengesteld uit de voorzitters van de adviescommissies. (zie p.110) Ook de leden van het College van Adviseurs worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het College van Adviseurs geeft de Raad van Toezicht en het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de bestedingen van het fonds op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Het College van Adviseurs kwam in 2007 vijf maal bijeen. Statutair bestuur Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht. De directeur wordt bijgestaan door een College van Gedelegeerden dat is samengesteld uit drie leden van de Raad van Toezicht. Stichtingsraad De Stichtingsraad wordt gevormd door: de Raad van Toezicht het College van Adviseurs het statutair bestuur De scheiding tussen toezicht houden en besturen in de praktijk De scheiding tussen toezicht en bestuur functioneert naar behoren. Het toezicht houden krijgt vorm in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In deze vergaderingen bespreekt de raad voorstellen van het bestuur, of informeert het bestuur de raad. De raad laat zich bij de besluitvorming adviseren door de adviescommissies. Aan de hand van het jaarplan, opgesteld door het bestuur op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbeleidsplan, kan de Raad van Toezicht het beleid kritisch volgen. De scheiding van bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en Bestuur is formeel vastgelegd in het directiereglement. Besluiten van de Raad van Toezicht en bestuursbesluiten worden afzonderlijk vastgelegd. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van het bestuur en zijn eigen functioneren. Uit de evaluatie van het afgelopen jaar is naar voren gekomen dat de raad zichtbaarder wil zijn bij de provinciale afdelingen en dat hij de ontwikkelingen van het beleid op de werkterreinen van het Cultuurfonds beter wil volgen. Vergaderfrequentie en agenda De Raad van Toezicht heeft in 2007 vijf maal met het bestuur vergaderd. Het College van Adviseurs is doorgaans bij deze vergaderingen aanwezig. De besprekingen vonden plaats op 26 februari, 23 april, 25 juni, 29 oktober en 17 december. Op de agenda staat een aantal vaste onderwerpen: het overzicht van toe- en afwijzingen van projectaanvragen, het beleid inzake fondsenwerving, het financieel beleid, de (her) benoeming van bestuursleden van de provinciale afdelingen en leden van de adviescommissies, voordrachten voor de prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Zilveren Anjer, roosters van aan- en aftreden, stand van zaken bij het activiteitenbudget en verslagen van vergaderingen van adviescommissies. Overige agendapunten Enkele belangrijke onderwerpen die verder aan de orde kwamen waren: het meerjarenbeleidsplan , het jaarplan 2007, de begroting en jaarrekening 2006, de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, het beleggingsbeleid, de samenwerking met de BankGiro Loterij inzake de jaarlijks uit te reiken Museumprijs, de Bestuurscode die rechten en plichten van vrijwilligers met een adviserende rol regelt, de statuten van de prijzen, reglementen en de statutenwijziging, de overeenkomsten met BankGiro Loterij en De Lotto, het arbeidsvoorwaardenreglement voor het personeel en een profiel voor een nieuw aan te trekken lid voor de Raad van Toezicht (zie volgende paragraaf). Vacature In december heeft een lid van de Raad van Toezicht zijn functie neergelegd, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn. Omdat hij vanwege de provinciale afdelingen zitting had in de raad, is aan de provinciale afdelingen gevraagd kandidaten voor te dragen. Kandidaten dienen te voldoen aan een door de Raad van Toezicht goedgekeurd profiel. Het profiel is te lezen op de website. Het College van Gedelegeerden en het bestuur voeren gesprekken met kandidaten en selecteren een opvolger. Benoeming vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht in

4 Adviescommissies De adviescommissies bestaan uit deskundigen op de werkterreinen van het fonds. Beleidsvoorstellen voor het betreffende werkterrein en aanvragen voor financiële ondersteuning met een landelijke uitstraling worden voorzien van een preadvies van het landelijk bureau aan de adviescommissies voorgelegd. Zij hebben de taak de directie te adviseren. Als de directie afwijkt van het advies, legt zij het voor aan de Raad van Toezicht. In de praktijk komt dat zelden voor. Het Cultuurfonds kende de volgende adviescommissies: Adviescommissie geschiedenis & letteren Adviescommissie beeldende kunst Adviescommissie podiumkunsten Adviescommissie monumentenzorg Adviescommissie kunst- en cultuureducatie (tot zie ook hoofdstuk 11) Adviescommissie natuurbehoud Adviescommissie beurzen Alle commissies, met uitzondering van de commissie beurzen, komen ten minste drie maal en ten hoogste vijf maal per jaar bijeen. De commissie beurzen vergadert één maal per jaar. Overige adviescommissies Naast de adviescommissies die betrekking hebben op de werkterreinen van het Cultuurfonds kent het fonds de Adviescommissie fondsenwerving & communicatie. Dece commissie adviseert het bestuur over het te voeren fondsenwervings- en communicatiebeleid. Zij vergadert in principe drie maal per jaar. Beleggingscommissie. Deze commissie heeft als taak het bestuur en de Raad van Toezicht te adviseren over de te volgen beleggingsstrategie en te nemen beleggingstransacties. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn onder andere beleggingsrapportages, de invoering van een duurzaam beleggingsbeleid, een herziening van de Assetmix om hogere rendementen te behalen, het invoeren van fiduciair management (dat wil zeggen het selecteren van een fiduciair manager als tussenpersoon en het zoeken naar nieuwe vermogensbeheerders) en uitbreiding van het aantal leden van de beleggingscommissie. Meer informatie over het beleggingsbeleid van het Prins Bernhard Cultuurfonds is te vinden in het hoofdstuk Financieel Beleid. Financiële Auditcommissie, die als taak heeft de Raad van Toezicht te adviseren over het te volgen financiële beleid. De commissie beoordeelt in elk geval de jaarrekening, het activiteitenbudget en de kostenbegroting en bespreekt de jaarrekening met de accountant. De evaluatie van de accountant en de herziening van het beleggingsbeleid zijn de overige onderwerpen die aan de orde kwamen. Bestuurlijke organisatie bij de provinciale afdelingen Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voorzover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. De afdelingen, die geen rechtspersoonlijkheid hebben, worden bestuurd door een afdelingsbestuur. De voorzitter van het afdelingsbestuur is de Commissaris van de Koningin in de betreffende provincie. Deze functie wordt qualitate qua vervuld, maar betreft in de uitvoering een onafhankelijke functie voor een particulier fonds. Benoemingen van afdelingsbestuursleden worden ter bekrachtiging aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Het afdelingsbestuur wordt bij de uitoefening van zijn taak bijgestaan door een ambtelijk secretariaat. Net als op het landelijk bureau laten sommige afdelingsbesturen zich bijstaan door adviescommissies. Afdelingsbesturen hebben elk een eigen vergaderfrequentie. De uitgangspunten voor de bestuurlijke verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en directie enerzijds en de provinciale afdelingsbesturen anderzijds zijn vastgelegd in een bestuurscode. In 2007 zaten drie vertegenwoordigers vanwege de provinciale afdelingen in de Raad van Toezicht: drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, drs. C.G.A.A. Brekelmans en drs. G.H.B. Verberg. De laatste heeft in december zijn functie neergelegd. De relatie tussen het landelijk fonds en de provinciale afdelingen is vastgelegd in serviceovereenkomsten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de ondersteuning van de provinciale afdelingen aan het landelijk fonds en vice versa. Jaarlijks evalueert het fonds deze overeenkomsten met een contactpersoon van de provincie. Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Op Curaçao is het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba gevestigd. Deze vestiging fungeert volledig zelfstandig, doet aan eigen fondsenwerving en legt in een apart jaarverslag verantwoording af over de bestedingen. Jaarlijks ontvangt het Antilliaanse/Arubaanse fonds 2,2 procent uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba heeft een eigen website: com. Samenstelling stichtingscolleges, adviescommissies, afdelingsbesturen en het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting tot 1 januari van de tussen haakjes vermelde jaartallen. College van Gedelegeerden Mr. I.W. Opstelten (2010), voorzitter, burgemeester van Rotterdam Voorzitter Stichting Rotterdam Maaskant Erevoorzitter Stichting Boijmans van Beuningen Voorzitter Vereniging Rijksgesubsideerde Musea Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland (2009), vice-voorzitter, oudvoorzitter ubs Warburg Nederland Voorzitter Stichting Vrienden van de Hermitage Voorzitter Stichting Begunstigers Atlas van Stolk Voorzitter Raad van Commissarissen Deloitte Voorzitter Raad van Commissarissen de Goudse n.v

5 Mr. J.C.L. Kuiper (2010), lid van de Raad van Bestuur van de abn amro Bank n.v. Bestuurslid Het Nationale Ballet Bestuurslid Muziektheater Amsterdam Bestuurslid Stichting Amsterdams Historisch Museum Penningmeester Mondriaan Stichting Leden Mr. R.J.C. van Helden (2011), notaris Penningmeester Nationaal Huidfonds Secretaris Stichting Vrienden van de schilder Martin van Monnickendam Lid Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht Mw. mr. H. Troostwijk (2011), Staatsraad i.b.d. in de Raad van State Bestuurslid Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid (samo) Plv. lid College van Beroep voor het Hoger onderwijs Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek M.J.M. van Rooy (2009), oudredacteur NRC Handelsblad Voorzitter Stichting Kees Verwey Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt Adviseur prijzen Amsterdams Fonds voor de Kunst Leden vanwege de provinciale afdelingen Drs. C.G.A.A. Brekelmans (2011), burgemeester gemeente Borne Voorzitter Stichting De Overijsselse Ombudsman Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (2010), oud-directeur Maritiem Museum Rotterdam Voorzitter Hoge Raad van Adel Kamerheer Hare Majesteit de Koningin Voorzitter Raad van Toezicht Maritiem Museum Rotterdam Lid Raad van Toezicht Legermuseum Lid bestuur Vereniging Rembrandt Drs. G.H.B. Verberg (2008), oud-hoofddirecteur nv Nederlandse Gasunie Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen President-commissaris ucn nv Voorzitter Raad van Toezicht Integraal Kankercentrum Noord-Nederland Bestuur Mw. dr. A. Esmeijer, directeur/ bestuurder (zie verder p. 130) College van Adviseurs Prof. dr. J.T.M. Bank (2010), emeritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt Lid Restitutiecommissie Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (ministerie ocw) Lid wetenschappelijke adviescommissie niod Mr. J.E. Bauer (2009), voorzitter Raad van Bestuur De Hartekamp Groep Voorzitter Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer Bestuurslid Vereniging Bedrijfstak Zorg Mw. drs. J.W.M. Buys (2012), directeur Fontys Leraren Opleiding Tilburg Lid Raad van Toezicht Cito Lid Raad van Toezicht Cultuurnetwerk Nederland Voorzitter Stichting de Uitlok Mw. prof. dr. J.M. van Doorne- Huiskes (2009), emeritus hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Nevenfunctie: Senior adviseur VanDoorneHuiskes en partners H. Driessen (2010), directeur De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Bestuurslid Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst Bestuurslid Stichting De Appel Bestuurslid Huis Marseille, Museum voor Fotografie Mw. drs. M.J.H. Willinge (2010), hoofd collectie Nederlands Architectuurinstituut Secretary General International Confederation of Architectural Museums Vice-voorzitter Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement Bestuurslid Stichting Open Monumentendagen Rotterdam Mw. drs. C. Wilson (2009), producer, publicist Adviseur Radio 4 Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties Bestuurslid International Organ Festival and Competition Haarlem Adviescommissies Geschiedenis & Letteren Prof. dr. J.T.M. Bank, voorzitter, emeritus hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden Prof. dr. A.M. Bevers, hoogleraar Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. dr. E.M.A. van Boven, universitair hoofddocent Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen Prof. dr. B.J.F. Colenbrander, hoogleraar Architectuurgeschiedenis en theorie aan de Technische Universiteit Eindhoven Mw. dr. E.M. Kloek, universitair hoofddocent Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht Prof. dr. J.M. Koppenol, hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit Mw. dr. C.G. Santing, universitair hoofddocent Cultuur- en Wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen Dr. F.C.W.J. Theuws, hoogleraar Historische Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam Prof. dr. N.A. Wilterdink, hoogleraar Cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam Secretariaat: mw. dr. E.J.B. Knibbeler Vergaderdata: 20 maart, 26 juni, 9 oktober, 18 december Beeldende Kunst H. Driessen, voorzitter, directeur De Pont museum voor hedendaagse kunst, Tilburg Lic. P.G.A. van den Bossche, directeur-conservator Provinciaal museum voor moderne kunst te Oostende, België

6 Prof. dr. T.M. Eliëns, hoofd Collecties Gemeentemuseum Den Haag en bijzonder hoogleraar Industriële Vormgeving aan de Universiteit Leiden Mw. drs. N.F.M. Gast, freelance kunsthistoricus en adviseur (per ) Prof. drs. F.P.J. Gierstberg, hoofd Tentoonstellingen Nederlands Fotomuseum en bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Prof. dr. V. Manuth, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen Mw. dr. M.K. van Mechelen, universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam Mw. dr. J.A.H. Reynaerts, conservator Schilderijen (19 e en 20 ste eeuw), Rijksmuseum Amsterdam Mw. drs. M.G. Westen, conservator Museum voor Moderne Kunst Arnhem Secretariaat: drs. H. van Straten Vergaderdata: 1 maart, 5 juni, 13 september, 29 november Podiumkunsten Mw. drs. C. Wilson, voorzitter, producer, publicist R.J. Burgzorg, cultureel ondernemer (tot ) Mw. drs. L. Claus, directeur Stadsschouwburg Utrecht C. Duyns, auteur en documentairemaker Dr. W. Hazeu, auteur en programmamaker Drs. H. Heimans, plv. directeur Kunstfactor Mw. dr. L.D.M. Mutsaers, docent Popular Music Studies aan de Universiteit Utrecht S.A.M.M. Rijven, muziekjournalist, programmamaker en dj Mw. J.E. Smit, directeur Theater Bellevue L. Spreksel, artistiek directeur Korzo Theater Dr. E. Vetter, wetenschappelijk medewerker muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, journalist Drs. J.L.M. Zoet, directeur Rotterdamse Schouwburg Leden muziekbeurzencommissie: R.M.J.G. Bischoff, directeur Nederlands Vocaal Laboratorium, zanger, dirigent Mw. E. Corver, pianist, docent Drs. H. Heimans, plv. directeur Kunstfactor J. Hempel, dirigent Secretariaat: mw. drs. E. Overweel Vergaderdata: 15 februari, 26 april, 28 juni, 4 oktober, 6 december; muziekbeurzen: 2 juni Kunst- en Cultuureducatie Mw. drs. J.W.M. Buys, voorzitter, directeur Fontys Leraren Opleiding Tilburg Mw. drs. C.M.S. Eisenburger, directeur Afrika Museum Berg en Dal Drs. J.D. Oostwoud Wijdenes, kwaliteitsmanager Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Ir. E.J.A.V. Verschuuren, directeur Brabantse Museumstichting Dhr. L.W.M.G. Vaessen, directeur Lindenberg Nijmegen Secretariaat: mw. drs. M. Groenink Vergaderdata: 16 maart, 8 juni, 14 september, 16 november Beurzen Mw. prof. dr. J. van Doorne Huiskes, voorzitter, emeritus hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Utrecht Mw. prof. dr. M. Halbertsma, hoogleraar Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Mw. dr. O.M. Heynders, universitair hoofddocent Cultuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg Mw. dr. M. Hoogenboom, lector Kunstpraktijk en Artistieke Ontwikkeling aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Prof. dr. F. van Sluijs, hoogleraar Chirurgie van gezelschapsdieren aan de Universiteit Utrecht Prof. ir. K.F. Wakker, hoogleraar Astrodynamica en Geodynamica aan de Technische Universiteit Delft, algemeen directeur nwo Stichting Ruimteonderzoek Nederland Mw. drs. M.P.W. van der Kruijs, medewerker Mw. H.E.G. Vluggen-Hamaekers, medewerker Secretariaat: mw. dr. E.J.B. Knibbeler Vergaderdatum: 6 juni Monumentenzorg Mw. drs. M.J.H. Willinge, voorzitter, hoofd Collectie Nederlands Architectuurinstituut Prof. dr. J.C. Bierens de Haan, adjunct-directeur Kastelen en Collecties Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Ir. M.A. de Boer, bouwkundig adviseur Bureau Weesperzijde Mw. ir. H.C. Brouwer, architect Rijksgebouwendienst en docent aan de Technische Universiteit Delft Ir. P.W. Havik, directeur Libau welstands- en monumentenzorg Mw. A.M.E.M. van Heuven, directeur Landschapsbeheer Nederland Dr. ir. C.S.T.J. Huijts, directeur Vereniging Hendrick de Keyser Drs. G.P. Karstkarel, journalist en architectuurcriticus J. Nieweg, directeur Museumstoomtram Hoorn-Medemblik Prof. dr. K.A. Ottenheym, hoogleraar Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht Secretariaat: drs. H.A. Dijkstra Vergaderdata: 10 maart, 16 juni, 6 oktober, 7 december Natuurbehoud Mr. J.E. Bauer, voorzitter, voorzitter Raad van Bestuur De Hartekamp Groep Prof. dr. J.P. Bakker, universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen Mr. C.N. de Boer, directeur Vereniging Natuurmonumenten Drs. W.H. Ferwerda, algemeen directeur iucn Nederland Drs. D.T. de Graaf, directeur Regionaal Historisch Centrum Limburg Dr. J. van der Meer, ecoloog Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (nioz) Mw. A.D. Rensen-Oosting, voorzitter Stichting het Drentse Landschap Mw. drs. A.L.L.M. Verbers, projectleider en adviseur Landelijke gebied Syncera-De Straat Mw. prof. dr. L.E.M. Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie Toegevoegd adviseur: dr. J. Mennema Secretariaat: mw. drs. J.M.S. Perryck Vergaderdata: 29 januari, 14 mei, 24 september en een schriftelijke raadpleging in december

7 Fondsenwerving & Communicatie Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland, voorzitter, oud-voorzitter ubs Warburg Nederland Drs. J.C. van Deth, oud-directeur Nederlandse Hartstichting Mr. R.J.C. van Helden, notaris (tot ) Mw. drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh, partner Boer & Croon R.M. van Kralingen, oprichter van innoa, Innovatie van markten en merken Mr. D. van Laren, directeur kpmg Meijburg & Co Secretariaat: mw. mr. M.H.F. Delprat Vergaderdatum: 21 juni Beleggingscommissie Drs. G.H.B. Verberg, voorzitter Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland, lid Mw. dr. A. Esmeijer, adviseur J.W. Pieterson, ambtelijk secretaris Drs. J.H. van Beem, ambtelijke ondersteuning Vergaderdata: 26 februari en 24 september Financiële Auditcommissie Mr. J.C.L. Kuiper, voorzitter Jhr. mr. S.E. Beelaerts van Blokland, vice-voorzitter Mr. I.W. Opstelten, lid Mw. dr. A. Esmeijer, adviseur Drs. J.H. van Beem, ambtelijk secretaris J.W. Pieterson, ambtelijke ondersteuning Vergaderdata: 5 april en 17 december Wertheimer-Stichting Het bestuur van de Wertheimer- Stichting, ingesteld volgens de bepalingen in het testament van de schenker van het Wertheimer Fonds, adviseert het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds over de bestedingen uit het Wertheimer Fonds. Mr. drs. C.W.A. Hendrikse, voorzitter, oud-directeur Personeel, Organisatie en Algemene Zaken nv Nederlandse Gasunie Drs. T.L. Tromp, secretaris/ penningmeester, hoofd bestedingen en directiesecretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Drs. F.P.M. Boots, voorzitter Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen W. Diepraam, fotograaf en verzamelaar Dr. J.A. Martis, universitair docent Moderne Kunst en Fotografie aan de Universiteit Utrecht Mr. J.H.L. Meerdink, oud-directeur Prins Bernhard Cultuurfonds Dr. J.B.J. Teeuwisse, directeur Museum Beelden aan Zee Scheveningen Ambtelijk secretariaat: drs. H. van Straten Afdelingsbesturen Drenthe A.L. ter Beek, voorzitter, Mw. drs. J.A. Timmer, vicevoorzitter, programmamaker/ presentator rtv Drenthe Mw. D.S. Westerhof, penningmeester, oud-directeur ico, centrum voor Kunst & Cultuur J.G. de Boer, directeur Vastgoed De Boer (per ) S.B. Dekker, voormalig hoofd Centrum Beeldende Kunst Drenthe Mw. W. de Kleine-Riemersma, directeur Adviesburo voor landschapsarchitectuur Mw. drs. T. Klip-Martin, gedeputeerde provincie Drenthe (tot ) Mr. J.H. van der Laan, burgemeester gemeente Noordenveld Mw. drs. L. Lanjouw, ondernemer bureau voor festivals e.d. (per ) A. Meijer, burgemeester gemeente Westerveld Mw. A.H. Nysingh, directeur Scala, Centrum voor de Kunsten (per ) Mw. J.W.M. Rijnierse, hoofd Centrum Beeldende Kunst Emmen (per ) Drs. M.R. Pastoor, directeur Theater- & Congrescentrum De Tamboer (tot ) Mw. T. Slagman-Bootsma, burgemeester gemeente Borger-Odoorn P.H. Snijders, burgemeester gemeente de Wolden (per ) mw. drs. J.Y.M. Habets mw. R. Dijkstra-Popma, mw. H. Visser (a.i.) Flevoland Mr. M.J.E.M. Jager, voorzitter, Drs. J. de Vletter, vice-voorzitter, directeur woningcorporatie Mw. G.N. Sweringa, penningmeester, directeur woningcorporatie Mw. S. Kramer-Brouwer, secretaris, oud-wethouder Mw. J.M.G. van den Bremer-van Aart, praktijkondersteuning secretariaat Mw. A.J. Geluk-Geluk, boerin, gemeenteraadslid Mw. A. Keur-Jippes, boerin, museummedewerker Mw. A. Meun-Koffeman, boekhouder Mw. A. Voogd-de Boer, docent en coach F.J. Borst, gepensioneerd Mw. A. Bangma-Roosendaal, pr en kwaliteitsmanagement Mw. A.L. Mugie, afdelingshoofd Rijkswaterstaat V.J.M. Sprenkels, zelfstandig consultant mw. H.M. Olde Rikkert-Sweerts Fryslân Drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter, Drs. H. Wondaal, penningmeester, directeur Eurorouting Nederland bv P.Y.J. Boersma, wetenschappelijk medewerker Fryske Akademy te Leeuwarden Drs. A.A.M. Brok, burgemeester gemeente Sneek Drs. E.M. Jansen, directeur Kamer van Koophandel Friesland Mw. drs. R.L.P. Mulder-Radetzky, kunsthistoricus Mw. drs. A.C. Piebenga, kunsthistoricus/ zelfstandig ondernemer Bestuursadviseur: mw. mr. drs. J.A. de Vries, gedeputeerde provincie Fryslân mw. M. Julianus

8 * voorzitter Voorbereidingscommissie ** lid Voorbereidingscommissie Gelderland C.G.A. Cornielje, voorzitter, Drs. A.T.H. van den Hout, penningmeester* J.P.M. Alberse, burgemeester gemeente Lingewaal (tot ) Drs. J.C.G.M. Berends, burgemeester gemeente Harderwijk D.G.J. Fabius, raadsadviseur van de minister van Justitie Mw. drs. A.M. Gerhartl-Witteveen**, oud-directeur Museum Het Valkhof Mw. A. van der Ham**, regisseur amateurtheater A.J.J. van der Heiden, oud-wethouder Cultuur gemeente Beuningen M. Nibbering, directeur De Gruitpoort Doetinchem A. Nijhuis**, adviseur/ projectcoördinator Muziek bij de Stichting voor Kunst en Cultuur Gelderland Mw. C.J.R.M. Roorda-Paardekooper, docent Kinderopvang en ambtenaar Burgerlijke Stand L. Sijbers, directeur Edu-Art Gelderland mw. W.J. Kuit mw. H.J.T. den Besten Groningen J.G.M. Alders, voorzitter, commissaris van de Koningin (tot ) Drs. M.J. van den Berg, commissaris van de Koningin (per ) Mw. B. Beugels, hoofd van de Muziek-, Dans- en Theaterschool Mr. drs. C.W.A. Hendrikse, ouddirecteur Personeel, Organisatie en Algemene Zaken nv Nederlandse Gasunie Mw. F. Hopma Zijlema-Westerdijk Zuideveld, Theater Waark Prof. mr. dr. J.H.A. Lokin, hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen Mw. H. Pot, burgemeester gemeente Ten Boer Prof. dr. S.J.H. Reker, hoogleraar Groninger Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen P. Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden Mw. C.A.M. van Tright-Steures, voormalig directeur van het ivak in Delfzijl Drs. J. Wallage, burgemeester gemeente Groningen mw. M. Harmsen mw. L.H.F. Louis Limburg L.J.P.M. Frissen, voorzitter, Mr. J.H.T.M. Scheepers, vicevoorzitter, bankdirecteur F. van Lanschot Bankiers Drs. J.M.G. Kievits, secretaris, chef Kabinet van de commissaris van de Koningin P.L.M. Geraets, penningmeester, strategisch financieel adviseur Provincie Limburg A.F.I.M. Cornelissen, accountmanager ing J.W.G. Derkx, stafmedewerker communicatie Limburgs Museum Mw. M.E.J. Huijbregts, directeur Centrum voor de Kunsten Roermond Mr. A. Lutters, adviseur Mr. A.M.G. Gresel, burgemeester gemeente Heerlen Mw. M.G.H.C. Oomen-Ruijten, lid van het Europese Parlement Mw. drs. C.A.M. Hanselaarvan Loevezijn, burgemeester gemeente Roerdalen mw. M.E.H. Biesheuvel-Niëns mw. S.S.F. Houben-Essers Noord-Brabant Mw. J.R.H. Maij-Weggen, voorzitter, P. Neeb, vice-voorzitter, oudburgemeester gemeente Zundert en Moordrecht Mw. drs. R.W. Verhoef-Bouwknegt, penningmeester, biochemicus Mw. S.J.F.M. Swinkels-van Thiel, secretaris, voorzitter Stichting Gemerts Atelier W.P.M. Bannenberg, architect A.C.P. van den Berg, consulent eigentijdse beeldende kunst Drs. A. Clement, musicus Mw. G. Morel-Meeuwsen, danspedagoog Drs. S.N. Temming, museumdeskundige Drs. W.M. Wamsteker, fysicus P.H.J.C. Rutgers mw. H. van Spijk, J.M.C.M. Deckers, mw. C. Mooren-Apon Noord-Holland Mr. H.C.J.L. Borghouts, voorzitter, Mw. M.A.M. v.d. Poel, vice-voorzitter, directeur Blooming Groep Drs. R.A.P. Wortelboer, penningmeester, sectormanager Kabinet Mr. S.J.P. van Geldorp ll.m., oudwethouder gemeente Waterland Mw. E.M. Ludenhoff-van Nimwegen, theaterproducent/coördinator Zina-platform (per ) Mr. J.A.N. Patijn, oud-burgemeester gemeente Naarden Mw. L. Saraber, onafhankelijk onderzoeker, adviseur & publicist (per ) Mr. J.T.J. Schaper, oud-wethouder gemeente Hoorn Drs. H. Wilmink, sectordirecteur Fioretticollege/Teylingen College te Lisse Commissie muziek Mw. A. Broers H.L. Habets Mw. drs. G.J.D. Smit-Pasveer R.E. Voogd Mw. M.A. de Vries Mw. J.J. Westerveld (per ) mw. P. van den Booren mw. H. Man-Izol Overijssel Mr. G.J. Jansen, voorzitter, P.E.J. den Oudsten, vice-voorzitter, burgemeester gemeente Enschede (per ) Mr. P.T. Benschop, penningmeester, chef Kabinet van de commissaris van de Koningin Mr. J.N.M. Blom, officier van Justitie Mw. drs. M.H. Breitbarth-van der Stok, kunsthistorica (tot ) J. Dijkstra, oud-gedeputeerde C.M. Hogenstijn, beleidsmedewerker Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Mw. J.G.A. Kouwelaar-Popma, oud-directeur Centrum voor de Kunsten Deventer J. Kroesen, theaterdirecteur Mw. N.A. van den Nieuwboer- Langenkamp, oud-burgemeester van de gemeente Losser Mw. mr. M.D. Ubbink, advocaat W.J.G.M. Waanders, directeur Waanders Uitgevers, Drukkers, Boekverkopers mw. G.T.M. Bruggeman

9 Utrecht Mr. B. Staal, voorzitter, commissaris van de Koningin (tot ) R.C. Robbertsen, voorzitter, commissaris van de Koningin (per ) Drs. W.M. Hack, vice-voorzitter, chef Kabinet commissaris van de Koningin Mw. H. van Rijnbach-de Groot, penningmeester, burgemeester gemeente Bunnik Dr. J. Streng, burgemeester gemeente Abcoude Drs. P.M.L. van Vlijmen, directeur Het Nederlands Spoorwegmuseum G.J. Esser Adviseur: mw. J.W.J.A. Rutten-Nass Adviescommissie Drs. P.M.L. van Vlijmen, voorzitter, directeur Het Nederlands Spoorwegmuseum Dr. J. Streng, vice-voorzitter, burgemeester gemeente Abcoude Mw. mr. E.S.C. Erkelens-Buttinger, oud-archiefinspecteur Mw. E. Hanselaar, programmeur Theater Aan de Slinger Dr. F.J.W. van Kan, directeur Het Gelders Archief Mw. drs. K.D.N. Kuypers, muziekconsulent Kunsthuis Utrecht Zeeland Drs. W.T. van Gelder, voorzitter, commissaris van de Koningin (tot ) Mw. drs. K.M.H. Peijs, voorzitter, (vanaf ) J. Hut, directeur Zeeuwse Muziekschool, regio Tholen en De Bevelanden Dr. A.P. de Klerk, consulent regionale geschiedbeoefening C. Kostense, gepensioneerd (tot ) A. Oosthoek, hoofdredacteur Provinciale Zeeuwsche Courant Vacature Financieel adviseur: D. Janse, directeur bedrijfsvoering Scoop, Zeeuws Instituut voor Sociale en Culturele Ontwikkeling. mw. drs. A.H.C. Pijpers-Keijzer mw. C. Gideonse Zuid-Holland J. Franssen, voorzitter, commissaris van de Koningin Mw. M.J.P.M. Stenfert Kroese- Hamel, vice-voorzitter, oudstafmedewerker ing Mw. M.C. Kuster, penningmeester, oud-adjunct-directeur Rotterdams Conservatorium Drs. M.F.M. Fonville, beleidsadviseur Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Mr. S. van Haersma Buma, lid Tweede-Kamerfractie cda Mw. H.J. van Heemst, zelfstandig interim manager, Facet Groep Interim Management Mr. K.E. van Ginkel, zakelijk leider/plv. directeur Museum Boijmans Van Beuningen Mw. drs. M.A. de Jong, directeur Panorama Mesdag D. Oosterman, dirigent, conservatoriumdocent muziek Prof. ir. W. Patijn, decaan Faculteit Bouwkunde Delft mw. drs. M.E. Struving mw. A.L. Lubbers en mw. S. Doerga Ambtelijk secretaris regiocommissie Den Haag: G. Spierenburg. Adviescommissies Commissie Muziek D. Oosterman, voorzitter H. van den Hoek Ostende Mw. M.C. Kuster O. van der Pluijm (vanaf ) Commissie Theater, dans, geschiedenis en letteren Mw. H.J. van Heemst, voorzitter Mw. drs. S. Ammerlaan Mw. N. Bettonviel J. Robbemond Commissie Beeldende kunst, monumentenzorg en natuur(behoud) Prof. ir. W. Patijn, voorzitter Mw. M. Jansen Mw. H. Mesters M. Morel M. Verhoeven Regiocommissie Rotterdam Drs. M.F.M. Fonville, duovoorzitter Mw. M.J.P.M. Stenfert Kroese- Hamel, duovoorzitter Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije Mw. G. Bouma Regiocommissie Den Haag Mw. drs. M.A. de Jong, voorzitter Mw. M.S. van Dijk Mr. J.H. Gisolf Mr. S. van Haersma Buma R. de Hair Drs. A.P. van de Langkruis E. Stotijn Contactpersonen bij de provincie drenthe drs. B.F. Potjer, hoofd stafgroep Kabinet flevoland J.C. Helder, hoofd stafgroep Kabinet fryslân drs. S.S. Akkerman, hoofd Afdeling Cultuur, Taal en Onderwijs gelderland drs. P.J.H.F.M. Nieuwenhuysen, hoofd Welzijn, Zorg en Cultuur groningen mw. mr. G.E. Boerma, hoofd Communicatie en Kabinet limburg drs. W.L.J. Weijnen, algemeen directeur provincie Limburg noord-brabant ir. F.J.L. van Dooremalen, directeur sco noord-holland drs. R.A.P. Wortelboer, sectormanager Kabinet overijssel mr. P.T. Benschop, chef Kabinet mw. dr. ing. G.J.M. Vos, hoofd Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden utrecht drs. W.M. Hack, hoofd Kabinetszaken zeeland R.R. Westerhout, clustercoördinator Cultuur en Jeugd zuid-holland M.M. van der Kraan, hoofd Samenleving mw. drs. A.W.M. Aretz, hoofd Bureau Cultuur (tot ) drs. J.H.L. Vorst, (waarnemend) hoofd bureau Cultuur

10 Bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba Curaçao W.R.F. Curiel, voorzitter Drs. S.F. Jonis, secretaris Mw. E.J. Page-Arrindell, wnd. secretaris G.F.M.A. Schob, AA, penningmeester Drs. S.M. de Sola, wnd. penningmeester Mw. A.J. Wormgoor-Broertjes Mw. M. Smeets-Muskus Mw. M. Russel-Capriles Aruba Mw. A.C. van Romondt, wnd. voorzitter Drs. ing. E.N. Lopez ra Mw. L.B. Croes Drs. F.R. Sint Jago J.U. Maduro Mw. M.E. Hage-Barbour F.W. Giel Bonaire Gezaghebber van het Eilandgebied Bonaire H.F. Domacassé Vertegenwoordiger Mw. M.M.C. Clarinda St. Maarten Gezaghebber van het Eilandgebied St. Maarten Mr. F.E. Richards Vertegenwoordiger Mw. drs. J. Lucas-Wuite St. Eustatius Gezaghebber van het Eilandgebied St. Eustatius H.C.I. Gittens, Macc, cpa Vertegenwoordiger Mw. C.D.H. Duinkerk Saba Gezaghebber van het Eilandgebied Saba Vertegenwoordiger Drs. M. Van der Velde Mw. I. Alexander en mw. E. Fontilus 120

Organisatie. Vrijwilligersbeleid

Organisatie. Vrijwilligersbeleid Organisatie Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting die haar zetel heeft in Amsterdam. Vanuit Amsterdam opereert een kantoor waar bestedingsverzoeken worden behandeld met een landelijke oriëntatie

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

personeel en organisatie

personeel en organisatie 121 9 personeel en organisatie 9 Organogram Prins Bernhard Cultuurfonds personeel en organisatie 9De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds is gevestigd in Amsterdam. De medewerkers op het bureau aldaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 28 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Regeling ambtelijke organisatie Zeeland. Gedeputeerde Staten maken bekend dat I. provinciale saten van Zeeland in hun vergadering van 23 april 2003 onder

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

ondsen voor monumenten

ondsen voor monumenten 1 doelstelling, werkter einen en kerntaken 02 ilveren anjer 03 het werk an het prins bernhard cul uurfonds 04 inkomsten uit oterijen 05 inkomsten uit igen fondsenwerving 06 ommunicatie en voorlich ing

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening

Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Jaarrekening 2012 BESTUUR Het bestuur van de Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit bestaat uit leden van het Bestuur van de Vereniging Rembrandt. Het Bestuur van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Stichtingenoverzicht OCW

Stichtingenoverzicht OCW Stichtingenoverzicht OCW Naam opgerichte rechtspersoon Jaar oprichting Betrokkenheid Rijk bij oprichting 1) oprichten 2) mede oprichten 3) doen oprichten Financiele relatie: begrotings artikel Bestuurlijke

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Nevenfuncties verenigingsraad

Nevenfuncties verenigingsraad Nevenfuncties verenigingsraad J. Arjaans, Verenigingsraadlid Directeur Dockinga College te Ferwert en de Inspecteur Boelensschool te Schiermonnikoog Voorzitter museum het Admiraliteitshuis Bestuurslid

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep

Benoeming van een voorzitter en twee leden van de raad van Toezicht van NUOVO Scholengroep voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 438742 Vergadering Vergaderdatum 9 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum Amsterdam 1. Algemeen Het scheepvaartmuseum in Amsterdam is het belangrijkste maritieme museum van Nederland. Het is gevestigd in s Lands

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor

Nadere informatie

atie 08 personeel en organi

atie 08 personeel en organi 1 doelstelling, werkter einen en kerntaken 02 ilveren anjer 03 het werk an het prins bernhard cul uuronds 04 inkomsten uit oterijen 05 inkomsten uit igen ondsenwerving 06 ommunicatie en voorlich ing 07

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Profiel Kandidaat Bestuurder. 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7.

Profiel Kandidaat Bestuurder. 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7. Profiel Kandidaat Bestuurder 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7. Procedure Datum: 18 april 2017 1. Organisatie Het pensioenfonds wordt aangestuurd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens tussen drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM

Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens tussen drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM Convenant over uitwisseling van grondwaterkwaliteitsgegevens tussen drinkwaterbedrijven, provincies en het Ministerie van VROM Definitieve versie: 201108 Overwegende dat De Europese Kaderrichtlijn Water

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd B&W, directeur, griffier Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde

Nadere informatie

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 25 juni 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Woensdag 25 juni 2014 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op woensdag 25

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Organisatie. Raad van Toezicht en Vincent van Gogh Stichting. De heer V.W. (Willem) van Gogh (bestuurslid)

Organisatie. Raad van Toezicht en Vincent van Gogh Stichting. De heer V.W. (Willem) van Gogh (bestuurslid) JAARVERSLAG 2015 OVERZICHTEN Organisatie Raad van Toezicht en Vincent van Gogh Stichting Raad van Toezicht Mevrouw drs. T.A. (Trude) Maas-de Brouwer (voorzitter). Onafhankelijk bestuurder en toezichthouder.

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010)

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Drechtraad voorzitter DB en AB nee 2010 Veiligheidsregio Zuid-Holland

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w)

Bestuur van de VGVZ. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam tel. 0205992978 (w) GEGEVENS BESTUUR VGVZ EN DE RADEN Om onderstaande lijst ook up-to-date te kunnen houden willen wij alle werkveldraden en sectoren vragen ons te berichten als er wijzigingen plaatsvinden. Dit kan via info@vgvz.nl.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Bijlagen Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Tabel 1 Te besteden uren in 2013 Provincies % verdeel-sleutel Vergoeding provincie aan SRN Totaal uren per provincie voor provinciaal netwerk voor landelijke

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek.

Ik onderschrijf het advies van de Commissie Bevolkingsonderzoek. Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Briefadvies Amendement DENSE-studie Uw kenmerk : 701406-129805-PG Ons kenmerk : I-1611/JB/pm/894-O1

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 3 april 2012 Agendapunt: 15

Registratienummer: GF Datum: 3 april 2012 Agendapunt: 15 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20046 Datum: 3 april 2012 Agendapunt: 15 Portefeuillehouder: De heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Mevrouw J.H. Klaren Onderwerp: Wijziging van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarstukken 2015

Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie. Jaarstukken 2015 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie Jaarstukken 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5

S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 P U Z Z E L Ve r k o r t J a a r v e r s l a g 2014 v a n S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 H e t k a n t o o r v a n S t i c h t i n g 19 4 0-19 4 5 i s g e v e s t i g d : N i e n o o r d 10 ( b e z o

Nadere informatie

Benoeming van een lid en een voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Benoeming van een lid en een voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Haberland, B.C. (Birgit) Kenmerk 16.509850 Vergadering Vergaderdatum 26 januari 2017 Geheim Commissie Mens en Samenleving Nee Benoeming

Nadere informatie

BENOEMING TOT SECRETARIS-DIRECTEUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

BENOEMING TOT SECRETARIS-DIRECTEUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND agendapunt 7.B 1303708 Aan Verenigde Vergadering BENOEMING TOT SECRETARIS-DIRECTEUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-04-2017 De heer ir. P.C. Janssen te

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing)

1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Samenstelling raad van bestuur (ter beslissing) 4. Samenstelling raad van commissarissen (ter beslissing) Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ( BAVA ) van Koninklijke Ten Cate N.V., die wordt gehouden op donderdag 25 augustus 2016 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap,

Nadere informatie

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht 1. Limburg 2. Limburg Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 3. Limburg 4. Limburg

Nadere informatie