Jaarvergadering OCGL 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarvergadering OCGL 2015"

Transcriptie

1 Jaarvergadering OCGL 2015 Algemene ledenvergadering Datum: donderdag 16 april 2014 Tijd: uur Plaats: Verenigingscentrum: An de Voeëgelsjtang 12 HEEMKUNDE LANDGRAAF (OCGL) Oudheidkundig Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf Secretariaat: J. Baur Bezoekadres: An de Voeëgelsjtang BJ Landgraaf Telefoon: Openingstijden: Woensdag en zaterdag van 13 tot 17 uur Website:

2 Pagina 2 Inhoudsopgave Bladzijde Agenda 3 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 4 April 2014 Secretarieel Jaarverslag Overzicht van de activiteiten in Uitnodiging ledenvergadering 2015 Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering Datum: donderdag 16 april 2015 Tijd: uur Plaats: Parochiezaal bij ons verenigingscentrum An de Voeëgelsjtang 12. De op de vergadering betrekking hebbende stukken zijn vanaf 1 april 2015 verkrijgbaar aan de balie van ons studiecentrum en als pdf te downloaden van de website. Bij binnenkomst van de zaal s.v.p. de presentielijst invullen en ondertekenen.

3 Pagina 3 Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 16 april 2015 om uur. Agenda 1. Welkom door de voorzitter 2. Een moment voor onze overleden leden 3. Opening en vaststellen van de agenda 4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van april Eventuele mededelingen van het bestuur 6. Vaststellen van het jaarverslag over 2014 met toelichting van de secretaris 7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven door de penningmeester 8. Verslag van de kascommissie met voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur 9. Toelichting op de begroting 2015 en het meerjarenperspectief door de penningmeester 10. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie, aftredend is Jo Erkens; nieuwe kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden. 11. Korte toelichting op de activiteiten Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Harrie Mulders, Stef Moonen en Sjef Drabbe. Deze bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur is nog op zoek naar andere kandidaten en wil het bestuur uitbreiden tot het toegestane maximum van 11 leden. Prioriteit wordt gegeven aan een 2de penningmeester met ervaring als financieel controler/ boekhouder met de daarvoor vereiste opleiding. 13. Rondvraag 14. Sluiting om uur en daarna nakeuvelen onder het genot van koffie en iets lekkers.

4 Pagina 4 Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 24 april Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe, Hub Dortants, Harrie Mulders, Jo Kobben, Stef Moonen, Sjef Born, Kees Hessels, Jo Baur. Aanwezige leden: Ewald Haan, May Offermans, Yvonne Schmitz, Marjo Noël, Peter Wetzels, Wiel Langius, Ton Berendsen, Hub Brouns, Nicole Jongen, John Smeets, Lei Verhagen, W. Meulenberg, Hein Quaedflieg, Gertie Thomas, M. Nederpel, Gerda Schiffelers, Piet Schmitz, Jo Erkens, S. Vievermans. Afgemeld: May Quaedflieg, Wim Schoenmaekers, Peter Siemensma, Frank Hanssen, Wim Heinen, Jack Lussenburg, Oswald Ortmanns, Jan Joosten, Jan v.d. Bolt, Frans Schiffelers, Tiny Stormen-Van Kan, Jean Paulssen, Pierre Peters, Hens Hell. Agendapunten: 1.Welkom door de voorzitter. Attendeert op het tekenen van de presentielijst. 2. Herdenking van de overleden leden. Met een moment van stilte worden de overleden leden herdacht. 3. Vaststelling van de agenda. Toegevoegd agendapunt: bestuursbenoeming en aanpassing rooster van aftreden. 4. Vaststellen van het verslag van de Jaarvergadering Na het doorlopen van dit verslag volgt de vaststelling ervan zonder opmerkingen.

5 Pagina 5 5. Mededelingen bestuur. - excursie Kriekenbeck/Brüggen. Nog 13 vrije plaatsen. Gaarne aanmelden. - Rabobank Clubactie. Leden Rabobank kunnen hun stem op OCGL uitbrengen. Aantal stemmen is bepalend voor de hoogte van het uit te keren bedrag. -Jo Schiffelers is namens de vereniging afgevaardigd in het overleg met de gemeente in de Commissie Maatschappelijk Middenveld Jaar van de Mijnen. Aandacht aan besteed in de regio. Verdere aandacht naar kasteel Strijthagen en Landgoed Slot Schaesberg. -Samenwerkingsovereenkomst OCGL en Stichting Slot Schaesberg. Uitwisselen van gegevens en gesprekken met dhr. Aryan Klein. -Website wordt heel druk bezocht. Website en Facebook worden dagelijks bijgehouden. 6. Vaststellen van het jaarverslag 2013 met toelichting van de secretaris. De belangrijkste gebeurtenissen wordt beknopt aangehaald. Het ledenaantal van 400 werd net niet gehaald was in velerlei opzichten een voorspoedig jaar en dat vooral dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven 2013 door de penningmeester. Opbrengsten kwamen voornamelijk uit boekenverkoop, subsidie en contributies. Door de extra subsidie voor Monumentendag was deze over 2013 iets hoger. Uitgaven voor bestuurskosten, huisvesting etc., aanschaf netwerk en nieuwe aankopen. Aan aanschaf netwerk en bijkomend meubilair werd ruim ,- besteed. Vanaf 2014 verplicht om onder ANBI bepaalde financiële stukken te publiceren.

6 Pagina 6 8. Verslag van de kascontrolecommissie met voorstel tot verlenen van décharge aan het bestuur, De financiéle controlecommissie ( Gertie Thomas en Jo Erkens) bevond alle gecontroleerde stukken in orde was een zeer voorspoedig jaar. Dank hiervoor door mevrouw Thomas. 9. Toelichting op de begroting Niet alle inkomsten en uitgaven zijn al te overzien. Met de geraamde in- en uitgaven zal quitte gespeeld worden. 10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Dhr. Ton Berendsen verklaart zich bereid om samen met mevr. Thomas in de kascontrolecommissie zitting te nemen. 11. Korte toelichting op de activiteiten Activiteiten 2014 worden op de website gepubliceerd. Het aantal vergaderingen wordt zoveel mogelijk beperkt, goed gepland en gecombineerd. Projecten die de aandacht krijgen zijn de boekenpublicaties, Monumentendag en Slot Schaesberg. Herdruk boek Slot Schaesberg 2600 exemplaren. OCGL is het kenniscentrum voor Slot Schaesberg. Monumentendagthema: 70 Jaar Bevrijding Het leven tijdens de oorlog. Tentoonstelling en brochure. Romeins Event te Rimburg. Boek Jean Paulssen over de Worm. Deze en een aantal andere activiteiten zijn te realiseren dankzij een dertigtal vrijwilligers. 12. Bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden Hub Dortants, Stef Moonen, Sjef Drabbe en Jo Baur worden met applaus herkozen. Eén van hen zal in 2015 weer aftredend zijn om evenwicht in de lijst van aftreden te brengen. Het bestuur mag uit 11 leden bestaan. Twee bestuursleden erbij zou zeer welkom zijn.

7 Pagina 7 Sjef Born treedt af vanwege zijn vele verplichtingen privé. Wil wel blijven werken voor OCGL. Hij stak heel veel energie in het Romeins Event, kasteel Schaesberg en publicaties en onderwijs. Bedankje met een bos bloemen, enkele cadeaubonnen en applaus van de vergadering. In de opengevallen bestuursplaats wordt dhr. Frans Theunissen, wederom met applaus, gekozen. 13. Rondvraag. Dhr. Vievermans vraagt aan welk project de te vergaren gelden uit de Rabo-Clubactie besteed zullen worden. Dit zal zijn aan de verdere digitalisering van de eigen archieven. Mevr. Yvonne Schmitz wil in haar wijk het verenigingsbulletin verspreiden. Wordt in dank aanvaard. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt uit op koffie met iets lekkers.

8 Pagina 8 Jaarverslag 2014 met toelichting van de secretaris. 1.Bestuurssamenstelling. Voorzitter: Jo Schiffelers, vice-voorzitter Hub Dortants, secretaris Jo Baur, penningmeester Sjef Drabbe. Leden: Harrie Mulders, Stef Moonen, Kees Hessels, Jo Kobben. Sjef Born trad af als bestuurslid op de algemene ledenvergadering van 24 april Frans Theunissen werd als nieuw bestuurslid gekozen. 2.Vrijwilligers De vele activiteiten die OCGL ook weer in 2014 ontplooide, waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van talrijke vrijwilligers t.w. Thea Gielen, Jo Nieswand, Jean Kölgen, Jack Lussenburg, John Maassen, Albert Verreck, Jo Odekerken, Piet Wetzels, Kitty Gybels, Jan Joosten, Riet Nederpel, Gertie Thomas, Pierre Peters, Jo Paffen, Henk Postma, Jan Spiertz, Walter Warzybok, Jurgen Reinheckel, Frans Eekhout, May Quaedflieg, Gerda Schiffelers, May Offermans. Regelmatig of sporadisch verleenden ook andere leden hand- en spandiensten. 3 Interne werkgroepen. Slot Schaesberg: Jo Schiffelers, Sjef Born, Harrie Mulders, Hub Dortants, Kees Hessels. Monumentendag: Jo Schiffelers, Sjef Born, Harrie Mulders, Hub Dortants, Jo Kobben, Kees Hessels. Netwerk: Stef Moonen, Sjef Drabbe. Redactie jaarboek: Harrie Mulders (coördinatie), Frans en Lieke Boumans. Jaarlijks wisselende auteurs. Commissie Bulletin: Harrie Mulders, Stef Moonen, Jo Kobben. Archiefbeheer en inrichting, beveiliging bestanden: Hub Dortants, Jo Kobben, Stef Moonen, Sjef Drabbe.

9 Pagina 9 4. Overleden leden. In het verenigingsjaar 2014 overleden de volgende leden: Jo Vek, Frans Ladeur, Oswald Ortmanns, Johan Becker, Albert Verreck, Leny Paffen-Heuts, Joep Bronckers, Leo Schiffelers. 5. Bezoek studieruimte en website. In 2014 mocht onze Heemkundevereniging zich wederom verheugen in een nog steeds groeiende belangstelling. Het aantal bezoekers van de studieruimte op woensdag- en zaterdagmiddagen groeide van 2300 tot ruim De website werd in 2013 meer dan keer bezocht. In 2014 lag dat aantal ruim boven de Ook was er zeer veel belangstelling voor OCGL via Facebook. Onze baliemedewerkers probeerden ook nu weer hulp te bieden aan leden, verenigingen, stamboomonderzoekers, scholen en studenten. Door de website steeds weer aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen blijft het raadplegen van de inventaris van onze studieruimte optimaal. Scholen en studenten vonden ook in 2014 de weg naar ons documentatiecentrum. Voor de basisschool De Wegwijzer in Abdissenbosch werd er door Sjef Born en May Quaedflieg een schoolproject over W.O.II ontwikkeld en studenten van het Charlemagne- college werkten verder aan hun schoolproject. De belangstelling vanuit primair en voortgezet onderwijs blijft groeien, niet alleen vanwege de laagdrempeligheid van ons kenniscentrum, maar ook omdat de inventaris via de openbare bibliotheek te raadplegen is. 6.Leden. Eind 2013 bedroeg het ledenaantal 396. Ook in 2014 werd het streefgetal van 400 niet gehaald. Enkele leden beëindigden hun lidmaatschap, terwijl ons door overlijden ook een aantal leden ontvielen. Op 31 december 2014 was het aantal contributiebetalende leden 395.

10 Pagina 10 7.Bestuursoverleg. Regulier bestuursoverleg vond plaats op zaterdagmorgen 11 januari, 8 maart, 26 april, 21 juni, 23 augustus, 11 oktober, 8 november en 13 december. Vrije discussiebijeenkomsten van het bestuur waren er op 8 februari, 24 mei, 26 juli, 27 september en 2 november. De vaste, steeds terugkerende agendapunten waren o.a. Slot Schaesberg, Monumentendag, lezingen, netwerkverbeteringen en samenwerking met andere verenigingen. 8.Voornaamste activiteiten in Ook in 2014 moesten er weer door een rijk aanbod aan activiteiten keuzes gemaakt worden. Keuzes die afhankelijk waren van behoeften en belangstelling. Woensdag 22 januari: presentatie nieuw netwerk. Uitleg bij de werking en het gebruik. Zaterdag 8 februari: presentatie netwerk. Donderdag 20 februari: lezing Landgraaf in de Romeinse tijd door Sjef Born. Donderdag 20 maart: Emile Rademakers met een lezing over Friedrich Sigismund Theodor van Schaesberg, de laatste bewoner van Slot Schaesberg. Donderdag 24 april: Algemene Ledenvergadering bedoeld als Jaarvergadering met o.a. de volgende agendapunten: het jaarverslag van de secretaris, de financiële verantwoording door de penningmeester, het verslag van de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing. Donderdag 22 mei: lezing door Klaus Peschke met als titel Limburger Lehnen: die Freiherrlichkeit Alsdorf. Ook deze lezing vond, evenals de overige lezingen, plaats in het Parochiehuis van het MFC en kon zich verheugen in een redelijke publieke belangstelling.

11 Pagina 11 Zaterdag 28 juni: excursie naar kasteel Krickenbeck en de stad Brüggen, Onder leiding van deskundige gidsen werd het gezelschap zowel in het kasteel alsook in de stad Brüggen rondgeleid. Vrijdag 11 juli: boekpresentatie in de serie Ken Landgraaf van het boek De Worm van Jean Paulssen in het gemeenschapshuis D r Eck in Rimburg. Groot was de publieke belangstelling. De zaal puilde uit! Waard om te vermelden is dat koffie en vlaai gesponsord werden door het Waterschap Roer en Maas. Zaterdag 13 september: Nationale Monumentendag waarbij, in het kader van 70 jaar bevrijding, het leven tijdens WO II in Landgraaf uitvoering belicht werd. De eindredactie van de brochure met dat thema was in handen van Sjef Born. In de parochiezaal was een tentoonstelling ingericht en in basisschool De Wegwijzer in Abdissenbosch presenteerden de leerlingen zich i.s.m. de Heemkundevereniging met hetzelfde thema. Als dank voor het vele, belangeloze werk voor de Heemkundevereniging werd s avonds aan alle vrijwilligers een etentje aangeboden in de Overste Hof. Donderdag 23 oktober: Willy Goertz hield een lezing met als titel : Erlebt und unvergessen. Dit als vervanging voor de oorspronkelijk geplande lezing van Oswald Ortmanns. Vrijdag 21 november: verenigingsavond in MFC An d r Put. Presentatie van het 27e jaarboek met onder meer de volgende onderwerpen: Voetbal in Waubach; - Huis aan de grens; Schutterij Wilhelmina; - Kindheit in Grotherath; Louis van Haaren, vaandeldrager; - D r nuije weg; Gemeenschapshuis Rimburg; - Henry Kissinger. Balthasar en Willem Meijs; De talrijk toegestroomde, bezoekende leden konden ook nu weer, bij gezellige muziek, genieten van een overheerlijk warm en koud buffet.

12 Pagina 12 Vrijdag 28 november: presentatie van het fotoboek Van hoes tot hoes. D r Sjeet um hoeëg. Dit deel 2, Van d r Maat bis an ut Iksjke was gescheven en uitvoerig gedocumenteerd door Jo Odekerken en Jo Schiffelers. Donderdag 11 december: Filmavond met o.a. films over de Worm, Nieuwenhagen en Schaesberg kon zich verheugen in een grote publieke belangstelling. Deze filmavond wordt door velen zeer op prijs gesteld en is zeker voor herhaling vatbaar. Vrijdag 12 december: onthulling monument bij basisschool De Wegwijzer. 9. Samenwerking met de gemeente Landgraaf. Enkele keren per jaar is er overleg met wethouder Ancion en de betrokken ambtenaren. De Heemkundevereniging is o.a. als kenniscentrum of door actieve deelname betrokken bij: Herbouw van Slot Schaesberg; De Romeinse weg; Het Romeins Evenement Rimburg; Straatnaamgeving en gebiedsaanduiding; Aanwijzing van monumenten inclusief herbestemming; Erfgoednota van de gemeente Landgraaf; Advisering bij archeologisch onderzoek; Herstel van de Landgraaf. 10. Samenwerking met andere verenigingen en instanties in en buiten Landgraaf. OCGL beheert de archieven van een aantal Landgraafse verenigingen. Ruimtegebrek verhindert verdere uitbreiding van deze activiteit. De Heemkundevereniging ondersteunt bovendien verenigingen die onderzoek doen naar hun verleden, ordent en completeert daar waar mogelijk hun archieven en verleent hulp bij het voorbereiden van publicaties. Een bijdrage werd o.a. geleverd aan het schoolproject W.O.II van de basisschool De Wegwijzer in Abdissenbosch.

13 Pagina 13 Samenwerking, uitwisseling en/of overleg was er o.a. met: Alle participanten in het MFC An de Voeëgelsjtang ; De Heimatsverein Baesweiler, met name met de genealogische werkgroep; Het Gemeentearchief Landgraaf; Het Rijksarchief Maastricht; Parochie Nieuwenhagerheide; Fontes Rodenses Kerkrade o.a. door het beheren van een deel van haar collectie; Afdeling Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging door het beheer van de collectie die zich in de archieven van OCGL bevindt; Het Limburgse Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (L.G.O.G.); De opgeheven Hamersvereniging als verkooppunt van haar boeken; De Archeologische Werkgroep Landgraaf; De Stichting Kruisen en Kapellen; Omroep Landgraaf; De regionale pers; Parkstad Heemkundeoverleg. Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. Dhr. Hub Dortants had, evenals in voorgaande jaren, ook in 2014 namens het bestuur zitting in deze commissie. Via de gemeente Landgraaf liepen de organisatie, agenda, data en tijdstippen van de vergaderingen. Stichting MFC. De bestuursvergaderingen van de Stichting Multi Functioneel Centrum werden bijgewoond door Jo Schiffelers en Sjef Drabbe. Jo Baur was afgevaardigde in het gebruikersoverleg. Participanten in de stichting zijn: Vrije Academie ZOM, Muziek- & Dansschool SMK, Heemkundevereniging Landgraaf, basisschool Op gen Hei, Peuterspeelzaal Ukkepuk en Parochiehuis H.H. van Jezus.

14 Pagina 14 Buitenschoolse opvang De Tovertuin verliet na haar faillissement in 2014 de stichting. De opengevallen plaats werd ingenomen door Kinderopvang Humanitas. Genealogische Werkgroep Waubach. De laatste plaatselijke ontwikkelingen en publicaties op genealogisch gebied waren onderwerp van gesprek. Door een duidelijk afnemende belangstelling werd in 2013 besloten om de werkgroep op te heffen. De mogelijkheid tot minder formele gesprekken op de eerste zaterdag van de maand bleef bestaan. In 2014 waren er ingeplande genealogiebijeenkomsten op elke eerste zaterdag van de maand. Cursus Paleografie. De cursus Paleografie werd in de eigen archiefruimte gegeven door dhr. Jan Spiertz op elke derde dinsdag van de maand. Van tot uur. Coördinator was Stef Moonen. Overleg Heemkundeverenigingen in Parkstadverband. Drie keer per jaar neemt OCGL deel aan een overleg tussen de Heemkundeverenigingen uit Parkstad. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de studiezaal van het OCGL. Het is voornamelijk een uitwisseling van ideeën, een kijken naar gezamenlijk activiteiten en het bespreken van de laatste ontwikkelingen op archiefgebied. Er wordt voortdurend gewerkt aan de mogelijkheid om beeldmateriaal digitaal beschikbaar te stellen. Een der Heemkundeverenigingen organiseert de jaarlijkse Heemkundedag, waarop, naast een kijkje in de keuken van de organiserende vereniging, ook een gezamenlijk thema besproken wordt. Er is gelegenheid om te netwerken en behoort een lezing of excursie tot de programmaonderdelen. 11. Vrijwilligers. De vrijwilligersavond 2014 in de Overste Hof op zaterdag 13 september was een welverdiende beloning voor de belangeloze inzet van een dertigtal vrijwilligers gedurende het gehele jaar.

15 Pagina 15 Zonder hun hand- en spandiensten van deze hardwerkende leden zou het de Heemkundevereniging niet mogelijk zijn zoveel activiteiten te organiseren. 12. Publicaties. Publicaties in 2014 waren: In de serie Ken Landgraaf van de hand van Jean Paulssen het boek De Worm. In de serie Kijk op Landgraaf bij gelegenheid van Nationale Monumentendag, in het teken van 70 jaar bevrijding van Landgraaf het boek van Sjef Born over W.O.II. Het Jaarboek 2014 met bijdragen van eigen leden o.a. over voetbal in Waubach, Louis van Haaren (vaandeldrager), Kindheit in Groterath, d r Nuije Weg, Schutterij Wilhelmina. Het fotoboek Van hoes tot hoes. D r Sjeet um hoeëg van Jo Schiffelers en Jo Odekerken, waarin alle huizen van d r Maat bis an t Ikske beschreven werden. Het Bulletin,ons verenigingsblad, dat elk kwartaal, zowel digitaal alsook als papieren versie, verscheen. In alle vier de edities werd een veelheid en verscheidenheid aan onderwerpen door verschillende auteurs beschreven. 13. Publiciteit. Met medewerking van bestuurslid Frans Theunissen werden lezingen en overige activiteiten regelmatig aangekondigd en beschreven in de regionale weekbladen. Elke drie weken verscheen er in het parochieblad voor de parochies H.H. van Jezus, Nieuwenhagerheide en H. Familie, Schaesberg een artikel waarvoor Jo Schiffelers zorg droeg. Omroep Landgraaf zond enkele documentaires uit over plaatselijke onderwerpen. OCGL verleende daaraan medewerking, o.a. door het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

16 Pagina 16 De website werd wekelijks geactualiseerd. Bovendien werd er gebruik gemaakt van sociale netwerken als Facebook. Op Facebook heeft de Heemkundevereniging een aparte pagina met twee beheerders (Jo Schiffelers en Frans Theunissen). Op Facebook worden dagelijks items onder de aandacht van mensen gebracht. Ook wordt Facebook uitgewisseld met andere groepen die geïnteresseerd zijn in streekgeschiedenis. Webmaster is Jo Schiffelers. 14. Bijzondere projecten. OCGL werkt voortdurend aan het vergroten van de toegankelijkheid tot het Heemkunde-archief. Digitalisering van documenten uit eigen archief en o.a. uit het rijksarchief Maastricht zijn hierbij vaste items. Ter vergroting van de toegankelijkheid is nu een nieuw netwerk volledig operationeel. Het aantal werkplekken biedt meer leden tegelijkertijd de mogelijkheid om bestanden te raadplegen. Voorlichting over werkwijze en gebruik is ook voor 2015 ingepland. Ook is OCGL partner in het herbouwproject Slot Schaesberg. Niet alleen fungeert de Heemkundevereniging in dit project als kenniscentrum, ook neemt zij deel aan het overleg met dhr. Jo Nievelstein van de gemeente Landgraaf en de gemeentelijke projectleider, dhr. Aryan Klein. Daarnaast geven Sjef Born en Jo Schiffelers lezingen en verstrekken informatie. De interne werkgroep bestaat uit de heren Sjef Born, Jo Schiffelers, Harrie Mulders, Kees Hessels en Hub Dortants. In de externe werkgroep Landgoed Kasteel Schaesberg hebben o.a. zitting de heren Aryan Klein, Jo Nievelstein en Kees Hessels. Het bestuur van OCGL sloot eind 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Herbouw Slot Schaesberg.

17 Pagina Collectie. Door de aanschaf van nieuwe uitgaven en acquisitie wordt de zeer uitgebreide en unieke collectie actueel gehouden. Het aantal items in de eigen bibliotheek ligt ruim boven de De archieven van lokale historici als Karel Specker, Hein Goossens en Jacob Jongen zijn geheel of gedeeltelijk in de bibliotheek van de Heemkundevereniging ondergebracht. Ruimtegebrek kan in de toekomst een rem op uitbreiding van de collectie zijn. Een nieuw computersysteem zorgt tegenwoordig voor een gemakkelijke toegankelijkheid van alle in het OCGL-archief aanwezige informatie. 16. Tot slot. Het verenigingsjaar 2014 werd na de tomeloze inzet van vele vrijwilligers met een gevoel van voldoening afgesloten. Onmisbare vrijwilligers zorgden ervoor dat veel aangepakt en gerealiseerd werd. Bovendien zorgden zij door hun activiteiten en bijdragen ervoor dat OCGL een financieel gezonde vereniging is. Een levendig en sociaal onderdeel van de Landgraafse samenleving. Werken in en met het verleden opent een perspectief op de toekomst. Het jaar 2015 zal hiervan niet veel verschillen. Het jaarprogramma is rijkelijk gevuld. De uitwerking ervan ligt wederom in handen van het bestuur en vooral in handen van de vele medewerkers. Misschien wordt 2015 wel het jaar van het gehoopte vierhonderdste lid. In elk geval weer het jaar waarin de Heemkundevereniging haar bestaansrecht binnen de Landgraafse gemeenschap opnieuw overduidelijk bewijst.

18 Pagina 18 Overzicht activiteiten Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van tot uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang te krijgen. Dit geldt niet voor de zaterdagen waarop bestuursvergaderingen (formeel en informeel) worden gehouden. Onze vrijwilligers zijn veelal op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen actief bezig met de collectie in de studiezaal. Ook op andere momenten zijn vrijwilligers binnen en buiten de studiezaal actief. Agenda 2015 Januari 03 bijeenkomst genealogie bestuursvergadering cursus paleografie 24 werkgroep monumentendag regionaal overleg 30 poetsochtend bestuur Februari 07 informeel bestuur uur. Bijeenkomst genealogie uur 17 cursus paleografie 21 werkgroep monumentendag uur 26 lezing netwerk. Hoe en wat voor leden uur 27 poetsochtend bestuur

19 Pagina 19 April 05 bijeenkomst genealogie uur 12 werkgroep monumentendag uur 15 cursus paleografie 24 algemene ledenvergadering u alleen voor leden 26 bestuursvergadering uur Mei 03 bijeenkomst genealogie uur 10 werkgroep monumentendag uur 20 cursus paleografie 22 lezing over Alsdorf uur Klaus Peschke 24 informeel bestuur uur en regionale contact dag Juni 07 bijeenkomst genealogie uur 07 werkgroep monumentendag uur 17 cursus paleografie 21 bestuursvergadering uur 28 excursie naar Krickenbeck en Brüggen vertrek uur Juli 12 werkgroep monumentendag uur 26 informeel bestuur uur Augustus 09/10 Romeins Event Rimburg 23 bestuursvergadering uur 30 bijeenkomst genealogie uur September 13 Monumentendag Landgraaf 70 jaar bevrijding uur 13 Avond voor de vrijwilligers van de vereniging

20 Pagina 20 Maart 07 bestuursvergadering en om bijeenkomst genealogie 14 jaarlijkse contactdag voor bestuursleden heemkunde in regio Land van Herle, Land van Valkenburg 17 cursus paleografie 19 lezing Ontstaan van Landgraaf May Quaedflieg 21 werkgroep monumentendag poetsochtend bestuur April 04 bijeenkomst genealogie werkgroep monumentendag Algemene ledenvergadering alleen voor leden. 21 cursus paleografie 24 poetsochtend bestuur 25 bestuursvergadering uur 26 deelname met stand aan internationale heemkunde markt in Abdij Rolduc tot uur Mei 02 bijeenkomst genealogie Lezing door Jack Aldewereld over "De ervaringen van een Joodse onderduiker" uur 09 werkgroep monumentendag cursus paleografie 21 lezing D r Kueb va Heële H. Haanen 23 informeel bestuur uur Juni 06 bijeenkomst genealogie werkgroep monumentendag cursus paleografie 20 bestuursvergadering poetsochtend bestuur

21 Pagina poetsochtend bestuur 27 excursie naar Thorn met lezing, lunch en rondleiding vertrek uur Thema lezing: de geschiedenis van het voormalige vrouwen stift Thorn en haar belangen in de huidige gemeente Land graaf. Juli 11 werkgroep monumentendag informeel bestuur poetsochtend bestuur Augustus 08 werkgroep monumentendag 22 bestuursvergadering poetsochtend bestuur 29 bijeenkomst genealogie September 10 Lezing Mijnbouw en geologie in Limburg u door O. Op den Kamp 12 Monumentendag in het kader van jaar van de Mijnen Mijnbouw en gevolgen Landgraaf van tot uur in parochiehuis en eigen ruimte 13 Vervolg tentoonstelling monumentendag van tot uur tijdens gezamenlijke activiteit van de participanten van het MFC An de Voeëgelsjtang 15 cursus paleografie 23 regionaal overleg 25 poetsochtend bestuur 26 informeel bestuur Oktober 03 bijeenkomst genealogie bestuursvergadering "Vrijwilligersactiviteit" als "Dank-je-wel" aan de vaste vrijwilligers van de Heemkundevereniging Landgraaf.

22 Pagina cursus paleografie 22 lezing Genealogie voor beginners uur Jo Schiffelers 24 werkgroep monumentendag poetsochtend bestuur November 07 bestuursvergadering en bijeenkomst genealogie cursus paleografie 20 Verenigingsavond en presentatie Jaarboek Alleen voor leden 21 informeel bestuur eventueel extra lezingen over de ON II 27 poetsochtend bestuur December 05 bijeenkomst genealogie filmavond bestuursvergadering cursus paleografie 26 gesloten Wijzigingen voorbehouden Projecten Boekenserie over Slot Schaesberg, zijn bewoners en andere belangrijke zaken Herbouw van Slot Schaesberg in samenwerking met de gemeente Landgraaf en de Stichting Herbouw Slot Schaesberg Jaarlijkse monumentendag (2015 jaar van de mijnen) Jaarlijks project met de gebruikers van het MFC An de Voeëgelsjtang Romeinse weg door Landgraaf en Romeins Event Rimburg

23 Pagina 23 Social media De vereniging is ook actief op Facebook en plaatst bijna dagelijks een of meerdere berichten, foto s en verwijzingen naar activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed. Beschrijven van de pandengeschiedenis met bewoners van Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms in de vorm van (foto)boeken Actualisatie van de archeologische advies- en waardenkaart Erfgoedbeleid van de gemeente met als nieuw wettelijk verplicht onderwerp Cultuurhistorie Digitaliseren bronnen en documenten Digitaliseren en beschrijven van foto s Het ontsluiten van digitale bestanden voor intern gebruik op de server van de vereniging Het jaarlijks samenstellen uitgeven van een eigen jaarboek Communicatie Het Bulletin. Elk kwartaal verschijnt het ledenblad Het Bulletin met ingang van 2012 wordt dit ook digitaal als pdf worden toegezonden. In dat geval ontvangt men geen analoog exemplaar meer. Alle uitgaven van Het Bulletin zijn inmiddels gedigitaliseerd en op CD te koop. Digitale nieuwsbrief. Voor bijzondere activiteiten, lezingen etc. wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Ook voor andere snelle berichtgeving wordt gebruik gemaakt van de digitale nieuwsbrief. Brochure Wie zijn wij, wat doen wij. Deze brochure voor nieuwe leden en geïnteresseerden wordt regelmatig aangepast. Website. De website wordt nagenoeg wekelijks geüpdatet. Naast informatie over vereniging en collectie zijn er veel links naar andere websites en is het beperkt mogelijk om gegevens te downloaden. Kerkklok Parochie Nieuwenhagerheide en Lichtenberg In elk editie van de Kerkklok wordt een bijdrage opgenomen van de vereniging uit de geschiedenis van Landgraaf

24 Pagina 24 Lokale bladen, Omroep Landgraaf. Regelmatig wordt van deze media gebruik gemaakt voor het plaatsen van informatieve artikelen en wordt meegewerkt aan uitzendingen van Omroep Landgraaf. Overleg en samenwerking met anderen Regionaal overleg Drie tot vier keer per jaar met de Heemkundeverenigingen uit Parkstad 14 maart vanaf uur regionale bijeenkomst besturen Heemkundeverenigingen Zuid-Limburg in Lemiers. Incidenteel is er overleg c.q. contact met Heemkundevereniging buiten de landsgrenzen zoals Baesweiler en Henri Chapelle. Ook wordt deelgenomen aan internationale bijeenkomsten. Gebruikersoverleg en bestuur MFC Periodiek overleg tussen de gebruikers van het MFC Drie tot vier keer per jaar overleg met het bestuur van de Stichting MFC Periodiek overleg met wethouder A. Ancion en de beleidsambtenaren Jo Nievelstein en Tim Vaessen en voor het kasteel met beleidsambtenaar Julien Godding. Periodiek overleg met Aryan Klein als directeur/projectleider Herbouw Slot Schaesberg. Na afloop staat de koffie met iets lekkers klaar.

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie:

COLOFON DE VELDLOPER. Redactiecommissie: INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Bestuurssamenstelling 3 Samenstelling Commissie Nacht van Gulpen 4 Voorwoord 5 Verjaardagen 2e kwartaal 2015 7 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 9 Verslag Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1

Jaarstukken 2013. Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Historisch Centrum Overijssel 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Programmaverantwoording 4 1.1.1. Programma Bedrijfsvoering 5 1.1.2. Programma Producten & Diensten

Nadere informatie

Woord vooraf 4. Inleiding 5

Woord vooraf 4. Inleiding 5 Veteraneninstituut Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Inleiding 5 1 Veteranen. Onze missie. 6 1.1 Veteranenloket 6 1.2 Investeren in de nuldelijn 7 1.3 Dienstverlening 9 1.4

Nadere informatie

UITNODIGING Jaarvergadering

UITNODIGING Jaarvergadering UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: 78.14.04.312 K.v.K. te Tiel: 40156764 E: bestuur@nvwc.nl

Nadere informatie

Nederlandse Kastelenstichting

Nederlandse Kastelenstichting Nederlandse Kastelenstichting Jaarverslag 2013 J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 n 1 Nederlandse kastelenstichting Markt 24 3961 BC Wijk bij Duurstede T 0343 578 995 F 0343 591 403 E info@kastelen.nl n www.kastelen.nl

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2014 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING

STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING STICHTS-HOLLANDSE HISTORISCHE VERENIGING opgericht in 1957 gevestigd te Woerden werkgebied: de (voormalige) gemeenten: Bodegraven, Driebruggen, Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater, Snelrewaard,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2013

J A A R V E R S L A G 2013 KBO Groesbeek/de Horst Organisatie van senioren Bijlagen: Notulen Algemene ledenvergadering Financieel verslag. INLEIDING: J A A R V E R S L A G 2013 2013 is het jaar begonnen met een ongekend aantal leden.

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie