Jaarvergadering OCGL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarvergadering OCGL 2015"

Transcriptie

1 Jaarvergadering OCGL 2015 Algemene ledenvergadering Datum: donderdag 16 april 2014 Tijd: uur Plaats: Verenigingscentrum: An de Voeëgelsjtang 12 HEEMKUNDE LANDGRAAF (OCGL) Oudheidkundig Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf Secretariaat: J. Baur Bezoekadres: An de Voeëgelsjtang BJ Landgraaf Telefoon: Openingstijden: Woensdag en zaterdag van 13 tot 17 uur Website:

2 Pagina 2 Inhoudsopgave Bladzijde Agenda 3 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 4 April 2014 Secretarieel Jaarverslag Overzicht van de activiteiten in Uitnodiging ledenvergadering 2015 Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering Datum: donderdag 16 april 2015 Tijd: uur Plaats: Parochiezaal bij ons verenigingscentrum An de Voeëgelsjtang 12. De op de vergadering betrekking hebbende stukken zijn vanaf 1 april 2015 verkrijgbaar aan de balie van ons studiecentrum en als pdf te downloaden van de website. Bij binnenkomst van de zaal s.v.p. de presentielijst invullen en ondertekenen.

3 Pagina 3 Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 16 april 2015 om uur. Agenda 1. Welkom door de voorzitter 2. Een moment voor onze overleden leden 3. Opening en vaststellen van de agenda 4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van april Eventuele mededelingen van het bestuur 6. Vaststellen van het jaarverslag over 2014 met toelichting van de secretaris 7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven door de penningmeester 8. Verslag van de kascommissie met voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur 9. Toelichting op de begroting 2015 en het meerjarenperspectief door de penningmeester 10. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie, aftredend is Jo Erkens; nieuwe kandidaten kunnen zich bij het bestuur aanmelden. 11. Korte toelichting op de activiteiten Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Harrie Mulders, Stef Moonen en Sjef Drabbe. Deze bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur is nog op zoek naar andere kandidaten en wil het bestuur uitbreiden tot het toegestane maximum van 11 leden. Prioriteit wordt gegeven aan een 2de penningmeester met ervaring als financieel controler/ boekhouder met de daarvoor vereiste opleiding. 13. Rondvraag 14. Sluiting om uur en daarna nakeuvelen onder het genot van koffie en iets lekkers.

4 Pagina 4 Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 24 april Aanwezige bestuursleden: Jo Schiffelers, Sjef Drabbe, Hub Dortants, Harrie Mulders, Jo Kobben, Stef Moonen, Sjef Born, Kees Hessels, Jo Baur. Aanwezige leden: Ewald Haan, May Offermans, Yvonne Schmitz, Marjo Noël, Peter Wetzels, Wiel Langius, Ton Berendsen, Hub Brouns, Nicole Jongen, John Smeets, Lei Verhagen, W. Meulenberg, Hein Quaedflieg, Gertie Thomas, M. Nederpel, Gerda Schiffelers, Piet Schmitz, Jo Erkens, S. Vievermans. Afgemeld: May Quaedflieg, Wim Schoenmaekers, Peter Siemensma, Frank Hanssen, Wim Heinen, Jack Lussenburg, Oswald Ortmanns, Jan Joosten, Jan v.d. Bolt, Frans Schiffelers, Tiny Stormen-Van Kan, Jean Paulssen, Pierre Peters, Hens Hell. Agendapunten: 1.Welkom door de voorzitter. Attendeert op het tekenen van de presentielijst. 2. Herdenking van de overleden leden. Met een moment van stilte worden de overleden leden herdacht. 3. Vaststelling van de agenda. Toegevoegd agendapunt: bestuursbenoeming en aanpassing rooster van aftreden. 4. Vaststellen van het verslag van de Jaarvergadering Na het doorlopen van dit verslag volgt de vaststelling ervan zonder opmerkingen.

5 Pagina 5 5. Mededelingen bestuur. - excursie Kriekenbeck/Brüggen. Nog 13 vrije plaatsen. Gaarne aanmelden. - Rabobank Clubactie. Leden Rabobank kunnen hun stem op OCGL uitbrengen. Aantal stemmen is bepalend voor de hoogte van het uit te keren bedrag. -Jo Schiffelers is namens de vereniging afgevaardigd in het overleg met de gemeente in de Commissie Maatschappelijk Middenveld Jaar van de Mijnen. Aandacht aan besteed in de regio. Verdere aandacht naar kasteel Strijthagen en Landgoed Slot Schaesberg. -Samenwerkingsovereenkomst OCGL en Stichting Slot Schaesberg. Uitwisselen van gegevens en gesprekken met dhr. Aryan Klein. -Website wordt heel druk bezocht. Website en Facebook worden dagelijks bijgehouden. 6. Vaststellen van het jaarverslag 2013 met toelichting van de secretaris. De belangrijkste gebeurtenissen wordt beknopt aangehaald. Het ledenaantal van 400 werd net niet gehaald was in velerlei opzichten een voorspoedig jaar en dat vooral dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 7. Rekening en verantwoording over de inkomsten en uitgaven 2013 door de penningmeester. Opbrengsten kwamen voornamelijk uit boekenverkoop, subsidie en contributies. Door de extra subsidie voor Monumentendag was deze over 2013 iets hoger. Uitgaven voor bestuurskosten, huisvesting etc., aanschaf netwerk en nieuwe aankopen. Aan aanschaf netwerk en bijkomend meubilair werd ruim ,- besteed. Vanaf 2014 verplicht om onder ANBI bepaalde financiële stukken te publiceren.

6 Pagina 6 8. Verslag van de kascontrolecommissie met voorstel tot verlenen van décharge aan het bestuur, De financiéle controlecommissie ( Gertie Thomas en Jo Erkens) bevond alle gecontroleerde stukken in orde was een zeer voorspoedig jaar. Dank hiervoor door mevrouw Thomas. 9. Toelichting op de begroting Niet alle inkomsten en uitgaven zijn al te overzien. Met de geraamde in- en uitgaven zal quitte gespeeld worden. 10. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Dhr. Ton Berendsen verklaart zich bereid om samen met mevr. Thomas in de kascontrolecommissie zitting te nemen. 11. Korte toelichting op de activiteiten Activiteiten 2014 worden op de website gepubliceerd. Het aantal vergaderingen wordt zoveel mogelijk beperkt, goed gepland en gecombineerd. Projecten die de aandacht krijgen zijn de boekenpublicaties, Monumentendag en Slot Schaesberg. Herdruk boek Slot Schaesberg 2600 exemplaren. OCGL is het kenniscentrum voor Slot Schaesberg. Monumentendagthema: 70 Jaar Bevrijding Het leven tijdens de oorlog. Tentoonstelling en brochure. Romeins Event te Rimburg. Boek Jean Paulssen over de Worm. Deze en een aantal andere activiteiten zijn te realiseren dankzij een dertigtal vrijwilligers. 12. Bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden Hub Dortants, Stef Moonen, Sjef Drabbe en Jo Baur worden met applaus herkozen. Eén van hen zal in 2015 weer aftredend zijn om evenwicht in de lijst van aftreden te brengen. Het bestuur mag uit 11 leden bestaan. Twee bestuursleden erbij zou zeer welkom zijn.

7 Pagina 7 Sjef Born treedt af vanwege zijn vele verplichtingen privé. Wil wel blijven werken voor OCGL. Hij stak heel veel energie in het Romeins Event, kasteel Schaesberg en publicaties en onderwijs. Bedankje met een bos bloemen, enkele cadeaubonnen en applaus van de vergadering. In de opengevallen bestuursplaats wordt dhr. Frans Theunissen, wederom met applaus, gekozen. 13. Rondvraag. Dhr. Vievermans vraagt aan welk project de te vergaren gelden uit de Rabo-Clubactie besteed zullen worden. Dit zal zijn aan de verdere digitalisering van de eigen archieven. Mevr. Yvonne Schmitz wil in haar wijk het verenigingsbulletin verspreiden. Wordt in dank aanvaard. De voorzitter sluit de vergadering en nodigt uit op koffie met iets lekkers.

8 Pagina 8 Jaarverslag 2014 met toelichting van de secretaris. 1.Bestuurssamenstelling. Voorzitter: Jo Schiffelers, vice-voorzitter Hub Dortants, secretaris Jo Baur, penningmeester Sjef Drabbe. Leden: Harrie Mulders, Stef Moonen, Kees Hessels, Jo Kobben. Sjef Born trad af als bestuurslid op de algemene ledenvergadering van 24 april Frans Theunissen werd als nieuw bestuurslid gekozen. 2.Vrijwilligers De vele activiteiten die OCGL ook weer in 2014 ontplooide, waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van talrijke vrijwilligers t.w. Thea Gielen, Jo Nieswand, Jean Kölgen, Jack Lussenburg, John Maassen, Albert Verreck, Jo Odekerken, Piet Wetzels, Kitty Gybels, Jan Joosten, Riet Nederpel, Gertie Thomas, Pierre Peters, Jo Paffen, Henk Postma, Jan Spiertz, Walter Warzybok, Jurgen Reinheckel, Frans Eekhout, May Quaedflieg, Gerda Schiffelers, May Offermans. Regelmatig of sporadisch verleenden ook andere leden hand- en spandiensten. 3 Interne werkgroepen. Slot Schaesberg: Jo Schiffelers, Sjef Born, Harrie Mulders, Hub Dortants, Kees Hessels. Monumentendag: Jo Schiffelers, Sjef Born, Harrie Mulders, Hub Dortants, Jo Kobben, Kees Hessels. Netwerk: Stef Moonen, Sjef Drabbe. Redactie jaarboek: Harrie Mulders (coördinatie), Frans en Lieke Boumans. Jaarlijks wisselende auteurs. Commissie Bulletin: Harrie Mulders, Stef Moonen, Jo Kobben. Archiefbeheer en inrichting, beveiliging bestanden: Hub Dortants, Jo Kobben, Stef Moonen, Sjef Drabbe.

9 Pagina 9 4. Overleden leden. In het verenigingsjaar 2014 overleden de volgende leden: Jo Vek, Frans Ladeur, Oswald Ortmanns, Johan Becker, Albert Verreck, Leny Paffen-Heuts, Joep Bronckers, Leo Schiffelers. 5. Bezoek studieruimte en website. In 2014 mocht onze Heemkundevereniging zich wederom verheugen in een nog steeds groeiende belangstelling. Het aantal bezoekers van de studieruimte op woensdag- en zaterdagmiddagen groeide van 2300 tot ruim De website werd in 2013 meer dan keer bezocht. In 2014 lag dat aantal ruim boven de Ook was er zeer veel belangstelling voor OCGL via Facebook. Onze baliemedewerkers probeerden ook nu weer hulp te bieden aan leden, verenigingen, stamboomonderzoekers, scholen en studenten. Door de website steeds weer aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen blijft het raadplegen van de inventaris van onze studieruimte optimaal. Scholen en studenten vonden ook in 2014 de weg naar ons documentatiecentrum. Voor de basisschool De Wegwijzer in Abdissenbosch werd er door Sjef Born en May Quaedflieg een schoolproject over W.O.II ontwikkeld en studenten van het Charlemagne- college werkten verder aan hun schoolproject. De belangstelling vanuit primair en voortgezet onderwijs blijft groeien, niet alleen vanwege de laagdrempeligheid van ons kenniscentrum, maar ook omdat de inventaris via de openbare bibliotheek te raadplegen is. 6.Leden. Eind 2013 bedroeg het ledenaantal 396. Ook in 2014 werd het streefgetal van 400 niet gehaald. Enkele leden beëindigden hun lidmaatschap, terwijl ons door overlijden ook een aantal leden ontvielen. Op 31 december 2014 was het aantal contributiebetalende leden 395.

10 Pagina 10 7.Bestuursoverleg. Regulier bestuursoverleg vond plaats op zaterdagmorgen 11 januari, 8 maart, 26 april, 21 juni, 23 augustus, 11 oktober, 8 november en 13 december. Vrije discussiebijeenkomsten van het bestuur waren er op 8 februari, 24 mei, 26 juli, 27 september en 2 november. De vaste, steeds terugkerende agendapunten waren o.a. Slot Schaesberg, Monumentendag, lezingen, netwerkverbeteringen en samenwerking met andere verenigingen. 8.Voornaamste activiteiten in Ook in 2014 moesten er weer door een rijk aanbod aan activiteiten keuzes gemaakt worden. Keuzes die afhankelijk waren van behoeften en belangstelling. Woensdag 22 januari: presentatie nieuw netwerk. Uitleg bij de werking en het gebruik. Zaterdag 8 februari: presentatie netwerk. Donderdag 20 februari: lezing Landgraaf in de Romeinse tijd door Sjef Born. Donderdag 20 maart: Emile Rademakers met een lezing over Friedrich Sigismund Theodor van Schaesberg, de laatste bewoner van Slot Schaesberg. Donderdag 24 april: Algemene Ledenvergadering bedoeld als Jaarvergadering met o.a. de volgende agendapunten: het jaarverslag van de secretaris, de financiële verantwoording door de penningmeester, het verslag van de kascontrolecommissie en de bestuursverkiezing. Donderdag 22 mei: lezing door Klaus Peschke met als titel Limburger Lehnen: die Freiherrlichkeit Alsdorf. Ook deze lezing vond, evenals de overige lezingen, plaats in het Parochiehuis van het MFC en kon zich verheugen in een redelijke publieke belangstelling.

11 Pagina 11 Zaterdag 28 juni: excursie naar kasteel Krickenbeck en de stad Brüggen, Onder leiding van deskundige gidsen werd het gezelschap zowel in het kasteel alsook in de stad Brüggen rondgeleid. Vrijdag 11 juli: boekpresentatie in de serie Ken Landgraaf van het boek De Worm van Jean Paulssen in het gemeenschapshuis D r Eck in Rimburg. Groot was de publieke belangstelling. De zaal puilde uit! Waard om te vermelden is dat koffie en vlaai gesponsord werden door het Waterschap Roer en Maas. Zaterdag 13 september: Nationale Monumentendag waarbij, in het kader van 70 jaar bevrijding, het leven tijdens WO II in Landgraaf uitvoering belicht werd. De eindredactie van de brochure met dat thema was in handen van Sjef Born. In de parochiezaal was een tentoonstelling ingericht en in basisschool De Wegwijzer in Abdissenbosch presenteerden de leerlingen zich i.s.m. de Heemkundevereniging met hetzelfde thema. Als dank voor het vele, belangeloze werk voor de Heemkundevereniging werd s avonds aan alle vrijwilligers een etentje aangeboden in de Overste Hof. Donderdag 23 oktober: Willy Goertz hield een lezing met als titel : Erlebt und unvergessen. Dit als vervanging voor de oorspronkelijk geplande lezing van Oswald Ortmanns. Vrijdag 21 november: verenigingsavond in MFC An d r Put. Presentatie van het 27e jaarboek met onder meer de volgende onderwerpen: Voetbal in Waubach; - Huis aan de grens; Schutterij Wilhelmina; - Kindheit in Grotherath; Louis van Haaren, vaandeldrager; - D r nuije weg; Gemeenschapshuis Rimburg; - Henry Kissinger. Balthasar en Willem Meijs; De talrijk toegestroomde, bezoekende leden konden ook nu weer, bij gezellige muziek, genieten van een overheerlijk warm en koud buffet.

12 Pagina 12 Vrijdag 28 november: presentatie van het fotoboek Van hoes tot hoes. D r Sjeet um hoeëg. Dit deel 2, Van d r Maat bis an ut Iksjke was gescheven en uitvoerig gedocumenteerd door Jo Odekerken en Jo Schiffelers. Donderdag 11 december: Filmavond met o.a. films over de Worm, Nieuwenhagen en Schaesberg kon zich verheugen in een grote publieke belangstelling. Deze filmavond wordt door velen zeer op prijs gesteld en is zeker voor herhaling vatbaar. Vrijdag 12 december: onthulling monument bij basisschool De Wegwijzer. 9. Samenwerking met de gemeente Landgraaf. Enkele keren per jaar is er overleg met wethouder Ancion en de betrokken ambtenaren. De Heemkundevereniging is o.a. als kenniscentrum of door actieve deelname betrokken bij: Herbouw van Slot Schaesberg; De Romeinse weg; Het Romeins Evenement Rimburg; Straatnaamgeving en gebiedsaanduiding; Aanwijzing van monumenten inclusief herbestemming; Erfgoednota van de gemeente Landgraaf; Advisering bij archeologisch onderzoek; Herstel van de Landgraaf. 10. Samenwerking met andere verenigingen en instanties in en buiten Landgraaf. OCGL beheert de archieven van een aantal Landgraafse verenigingen. Ruimtegebrek verhindert verdere uitbreiding van deze activiteit. De Heemkundevereniging ondersteunt bovendien verenigingen die onderzoek doen naar hun verleden, ordent en completeert daar waar mogelijk hun archieven en verleent hulp bij het voorbereiden van publicaties. Een bijdrage werd o.a. geleverd aan het schoolproject W.O.II van de basisschool De Wegwijzer in Abdissenbosch.

13 Pagina 13 Samenwerking, uitwisseling en/of overleg was er o.a. met: Alle participanten in het MFC An de Voeëgelsjtang ; De Heimatsverein Baesweiler, met name met de genealogische werkgroep; Het Gemeentearchief Landgraaf; Het Rijksarchief Maastricht; Parochie Nieuwenhagerheide; Fontes Rodenses Kerkrade o.a. door het beheren van een deel van haar collectie; Afdeling Limburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging door het beheer van de collectie die zich in de archieven van OCGL bevindt; Het Limburgse Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (L.G.O.G.); De opgeheven Hamersvereniging als verkooppunt van haar boeken; De Archeologische Werkgroep Landgraaf; De Stichting Kruisen en Kapellen; Omroep Landgraaf; De regionale pers; Parkstad Heemkundeoverleg. Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. Dhr. Hub Dortants had, evenals in voorgaande jaren, ook in 2014 namens het bestuur zitting in deze commissie. Via de gemeente Landgraaf liepen de organisatie, agenda, data en tijdstippen van de vergaderingen. Stichting MFC. De bestuursvergaderingen van de Stichting Multi Functioneel Centrum werden bijgewoond door Jo Schiffelers en Sjef Drabbe. Jo Baur was afgevaardigde in het gebruikersoverleg. Participanten in de stichting zijn: Vrije Academie ZOM, Muziek- & Dansschool SMK, Heemkundevereniging Landgraaf, basisschool Op gen Hei, Peuterspeelzaal Ukkepuk en Parochiehuis H.H. van Jezus.

14 Pagina 14 Buitenschoolse opvang De Tovertuin verliet na haar faillissement in 2014 de stichting. De opengevallen plaats werd ingenomen door Kinderopvang Humanitas. Genealogische Werkgroep Waubach. De laatste plaatselijke ontwikkelingen en publicaties op genealogisch gebied waren onderwerp van gesprek. Door een duidelijk afnemende belangstelling werd in 2013 besloten om de werkgroep op te heffen. De mogelijkheid tot minder formele gesprekken op de eerste zaterdag van de maand bleef bestaan. In 2014 waren er ingeplande genealogiebijeenkomsten op elke eerste zaterdag van de maand. Cursus Paleografie. De cursus Paleografie werd in de eigen archiefruimte gegeven door dhr. Jan Spiertz op elke derde dinsdag van de maand. Van tot uur. Coördinator was Stef Moonen. Overleg Heemkundeverenigingen in Parkstadverband. Drie keer per jaar neemt OCGL deel aan een overleg tussen de Heemkundeverenigingen uit Parkstad. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de studiezaal van het OCGL. Het is voornamelijk een uitwisseling van ideeën, een kijken naar gezamenlijk activiteiten en het bespreken van de laatste ontwikkelingen op archiefgebied. Er wordt voortdurend gewerkt aan de mogelijkheid om beeldmateriaal digitaal beschikbaar te stellen. Een der Heemkundeverenigingen organiseert de jaarlijkse Heemkundedag, waarop, naast een kijkje in de keuken van de organiserende vereniging, ook een gezamenlijk thema besproken wordt. Er is gelegenheid om te netwerken en behoort een lezing of excursie tot de programmaonderdelen. 11. Vrijwilligers. De vrijwilligersavond 2014 in de Overste Hof op zaterdag 13 september was een welverdiende beloning voor de belangeloze inzet van een dertigtal vrijwilligers gedurende het gehele jaar.

15 Pagina 15 Zonder hun hand- en spandiensten van deze hardwerkende leden zou het de Heemkundevereniging niet mogelijk zijn zoveel activiteiten te organiseren. 12. Publicaties. Publicaties in 2014 waren: In de serie Ken Landgraaf van de hand van Jean Paulssen het boek De Worm. In de serie Kijk op Landgraaf bij gelegenheid van Nationale Monumentendag, in het teken van 70 jaar bevrijding van Landgraaf het boek van Sjef Born over W.O.II. Het Jaarboek 2014 met bijdragen van eigen leden o.a. over voetbal in Waubach, Louis van Haaren (vaandeldrager), Kindheit in Groterath, d r Nuije Weg, Schutterij Wilhelmina. Het fotoboek Van hoes tot hoes. D r Sjeet um hoeëg van Jo Schiffelers en Jo Odekerken, waarin alle huizen van d r Maat bis an t Ikske beschreven werden. Het Bulletin,ons verenigingsblad, dat elk kwartaal, zowel digitaal alsook als papieren versie, verscheen. In alle vier de edities werd een veelheid en verscheidenheid aan onderwerpen door verschillende auteurs beschreven. 13. Publiciteit. Met medewerking van bestuurslid Frans Theunissen werden lezingen en overige activiteiten regelmatig aangekondigd en beschreven in de regionale weekbladen. Elke drie weken verscheen er in het parochieblad voor de parochies H.H. van Jezus, Nieuwenhagerheide en H. Familie, Schaesberg een artikel waarvoor Jo Schiffelers zorg droeg. Omroep Landgraaf zond enkele documentaires uit over plaatselijke onderwerpen. OCGL verleende daaraan medewerking, o.a. door het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

16 Pagina 16 De website werd wekelijks geactualiseerd. Bovendien werd er gebruik gemaakt van sociale netwerken als Facebook. Op Facebook heeft de Heemkundevereniging een aparte pagina met twee beheerders (Jo Schiffelers en Frans Theunissen). Op Facebook worden dagelijks items onder de aandacht van mensen gebracht. Ook wordt Facebook uitgewisseld met andere groepen die geïnteresseerd zijn in streekgeschiedenis. Webmaster is Jo Schiffelers. 14. Bijzondere projecten. OCGL werkt voortdurend aan het vergroten van de toegankelijkheid tot het Heemkunde-archief. Digitalisering van documenten uit eigen archief en o.a. uit het rijksarchief Maastricht zijn hierbij vaste items. Ter vergroting van de toegankelijkheid is nu een nieuw netwerk volledig operationeel. Het aantal werkplekken biedt meer leden tegelijkertijd de mogelijkheid om bestanden te raadplegen. Voorlichting over werkwijze en gebruik is ook voor 2015 ingepland. Ook is OCGL partner in het herbouwproject Slot Schaesberg. Niet alleen fungeert de Heemkundevereniging in dit project als kenniscentrum, ook neemt zij deel aan het overleg met dhr. Jo Nievelstein van de gemeente Landgraaf en de gemeentelijke projectleider, dhr. Aryan Klein. Daarnaast geven Sjef Born en Jo Schiffelers lezingen en verstrekken informatie. De interne werkgroep bestaat uit de heren Sjef Born, Jo Schiffelers, Harrie Mulders, Kees Hessels en Hub Dortants. In de externe werkgroep Landgoed Kasteel Schaesberg hebben o.a. zitting de heren Aryan Klein, Jo Nievelstein en Kees Hessels. Het bestuur van OCGL sloot eind 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Herbouw Slot Schaesberg.

17 Pagina Collectie. Door de aanschaf van nieuwe uitgaven en acquisitie wordt de zeer uitgebreide en unieke collectie actueel gehouden. Het aantal items in de eigen bibliotheek ligt ruim boven de De archieven van lokale historici als Karel Specker, Hein Goossens en Jacob Jongen zijn geheel of gedeeltelijk in de bibliotheek van de Heemkundevereniging ondergebracht. Ruimtegebrek kan in de toekomst een rem op uitbreiding van de collectie zijn. Een nieuw computersysteem zorgt tegenwoordig voor een gemakkelijke toegankelijkheid van alle in het OCGL-archief aanwezige informatie. 16. Tot slot. Het verenigingsjaar 2014 werd na de tomeloze inzet van vele vrijwilligers met een gevoel van voldoening afgesloten. Onmisbare vrijwilligers zorgden ervoor dat veel aangepakt en gerealiseerd werd. Bovendien zorgden zij door hun activiteiten en bijdragen ervoor dat OCGL een financieel gezonde vereniging is. Een levendig en sociaal onderdeel van de Landgraafse samenleving. Werken in en met het verleden opent een perspectief op de toekomst. Het jaar 2015 zal hiervan niet veel verschillen. Het jaarprogramma is rijkelijk gevuld. De uitwerking ervan ligt wederom in handen van het bestuur en vooral in handen van de vele medewerkers. Misschien wordt 2015 wel het jaar van het gehoopte vierhonderdste lid. In elk geval weer het jaar waarin de Heemkundevereniging haar bestaansrecht binnen de Landgraafse gemeenschap opnieuw overduidelijk bewijst.

18 Pagina 18 Overzicht activiteiten Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van tot uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang te krijgen. Dit geldt niet voor de zaterdagen waarop bestuursvergaderingen (formeel en informeel) worden gehouden. Onze vrijwilligers zijn veelal op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen actief bezig met de collectie in de studiezaal. Ook op andere momenten zijn vrijwilligers binnen en buiten de studiezaal actief. Agenda 2015 Januari 03 bijeenkomst genealogie bestuursvergadering cursus paleografie 24 werkgroep monumentendag regionaal overleg 30 poetsochtend bestuur Februari 07 informeel bestuur uur. Bijeenkomst genealogie uur 17 cursus paleografie 21 werkgroep monumentendag uur 26 lezing netwerk. Hoe en wat voor leden uur 27 poetsochtend bestuur

19 Pagina 19 April 05 bijeenkomst genealogie uur 12 werkgroep monumentendag uur 15 cursus paleografie 24 algemene ledenvergadering u alleen voor leden 26 bestuursvergadering uur Mei 03 bijeenkomst genealogie uur 10 werkgroep monumentendag uur 20 cursus paleografie 22 lezing over Alsdorf uur Klaus Peschke 24 informeel bestuur uur en regionale contact dag Juni 07 bijeenkomst genealogie uur 07 werkgroep monumentendag uur 17 cursus paleografie 21 bestuursvergadering uur 28 excursie naar Krickenbeck en Brüggen vertrek uur Juli 12 werkgroep monumentendag uur 26 informeel bestuur uur Augustus 09/10 Romeins Event Rimburg 23 bestuursvergadering uur 30 bijeenkomst genealogie uur September 13 Monumentendag Landgraaf 70 jaar bevrijding uur 13 Avond voor de vrijwilligers van de vereniging

20 Pagina 20 Maart 07 bestuursvergadering en om bijeenkomst genealogie 14 jaarlijkse contactdag voor bestuursleden heemkunde in regio Land van Herle, Land van Valkenburg 17 cursus paleografie 19 lezing Ontstaan van Landgraaf May Quaedflieg 21 werkgroep monumentendag poetsochtend bestuur April 04 bijeenkomst genealogie werkgroep monumentendag Algemene ledenvergadering alleen voor leden. 21 cursus paleografie 24 poetsochtend bestuur 25 bestuursvergadering uur 26 deelname met stand aan internationale heemkunde markt in Abdij Rolduc tot uur Mei 02 bijeenkomst genealogie Lezing door Jack Aldewereld over "De ervaringen van een Joodse onderduiker" uur 09 werkgroep monumentendag cursus paleografie 21 lezing D r Kueb va Heële H. Haanen 23 informeel bestuur uur Juni 06 bijeenkomst genealogie werkgroep monumentendag cursus paleografie 20 bestuursvergadering poetsochtend bestuur

21 Pagina poetsochtend bestuur 27 excursie naar Thorn met lezing, lunch en rondleiding vertrek uur Thema lezing: de geschiedenis van het voormalige vrouwen stift Thorn en haar belangen in de huidige gemeente Land graaf. Juli 11 werkgroep monumentendag informeel bestuur poetsochtend bestuur Augustus 08 werkgroep monumentendag 22 bestuursvergadering poetsochtend bestuur 29 bijeenkomst genealogie September 10 Lezing Mijnbouw en geologie in Limburg u door O. Op den Kamp 12 Monumentendag in het kader van jaar van de Mijnen Mijnbouw en gevolgen Landgraaf van tot uur in parochiehuis en eigen ruimte 13 Vervolg tentoonstelling monumentendag van tot uur tijdens gezamenlijke activiteit van de participanten van het MFC An de Voeëgelsjtang 15 cursus paleografie 23 regionaal overleg 25 poetsochtend bestuur 26 informeel bestuur Oktober 03 bijeenkomst genealogie bestuursvergadering "Vrijwilligersactiviteit" als "Dank-je-wel" aan de vaste vrijwilligers van de Heemkundevereniging Landgraaf.

22 Pagina cursus paleografie 22 lezing Genealogie voor beginners uur Jo Schiffelers 24 werkgroep monumentendag poetsochtend bestuur November 07 bestuursvergadering en bijeenkomst genealogie cursus paleografie 20 Verenigingsavond en presentatie Jaarboek Alleen voor leden 21 informeel bestuur eventueel extra lezingen over de ON II 27 poetsochtend bestuur December 05 bijeenkomst genealogie filmavond bestuursvergadering cursus paleografie 26 gesloten Wijzigingen voorbehouden Projecten Boekenserie over Slot Schaesberg, zijn bewoners en andere belangrijke zaken Herbouw van Slot Schaesberg in samenwerking met de gemeente Landgraaf en de Stichting Herbouw Slot Schaesberg Jaarlijkse monumentendag (2015 jaar van de mijnen) Jaarlijks project met de gebruikers van het MFC An de Voeëgelsjtang Romeinse weg door Landgraaf en Romeins Event Rimburg

23 Pagina 23 Social media De vereniging is ook actief op Facebook en plaatst bijna dagelijks een of meerdere berichten, foto s en verwijzingen naar activiteiten op het gebied van cultuur en erfgoed. Beschrijven van de pandengeschiedenis met bewoners van Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms in de vorm van (foto)boeken Actualisatie van de archeologische advies- en waardenkaart Erfgoedbeleid van de gemeente met als nieuw wettelijk verplicht onderwerp Cultuurhistorie Digitaliseren bronnen en documenten Digitaliseren en beschrijven van foto s Het ontsluiten van digitale bestanden voor intern gebruik op de server van de vereniging Het jaarlijks samenstellen uitgeven van een eigen jaarboek Communicatie Het Bulletin. Elk kwartaal verschijnt het ledenblad Het Bulletin met ingang van 2012 wordt dit ook digitaal als pdf worden toegezonden. In dat geval ontvangt men geen analoog exemplaar meer. Alle uitgaven van Het Bulletin zijn inmiddels gedigitaliseerd en op CD te koop. Digitale nieuwsbrief. Voor bijzondere activiteiten, lezingen etc. wordt een digitale nieuwsbrief verzonden. Ook voor andere snelle berichtgeving wordt gebruik gemaakt van de digitale nieuwsbrief. Brochure Wie zijn wij, wat doen wij. Deze brochure voor nieuwe leden en geïnteresseerden wordt regelmatig aangepast. Website. De website wordt nagenoeg wekelijks geüpdatet. Naast informatie over vereniging en collectie zijn er veel links naar andere websites en is het beperkt mogelijk om gegevens te downloaden. Kerkklok Parochie Nieuwenhagerheide en Lichtenberg In elk editie van de Kerkklok wordt een bijdrage opgenomen van de vereniging uit de geschiedenis van Landgraaf

24 Pagina 24 Lokale bladen, Omroep Landgraaf. Regelmatig wordt van deze media gebruik gemaakt voor het plaatsen van informatieve artikelen en wordt meegewerkt aan uitzendingen van Omroep Landgraaf. Overleg en samenwerking met anderen Regionaal overleg Drie tot vier keer per jaar met de Heemkundeverenigingen uit Parkstad 14 maart vanaf uur regionale bijeenkomst besturen Heemkundeverenigingen Zuid-Limburg in Lemiers. Incidenteel is er overleg c.q. contact met Heemkundevereniging buiten de landsgrenzen zoals Baesweiler en Henri Chapelle. Ook wordt deelgenomen aan internationale bijeenkomsten. Gebruikersoverleg en bestuur MFC Periodiek overleg tussen de gebruikers van het MFC Drie tot vier keer per jaar overleg met het bestuur van de Stichting MFC Periodiek overleg met wethouder A. Ancion en de beleidsambtenaren Jo Nievelstein en Tim Vaessen en voor het kasteel met beleidsambtenaar Julien Godding. Periodiek overleg met Aryan Klein als directeur/projectleider Herbouw Slot Schaesberg. Na afloop staat de koffie met iets lekkers klaar.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

Heemkundevereniging Landgraaf

Heemkundevereniging Landgraaf Heemkundevereniging Landgraaf An de Voeëgelsjtang 12 6373 BJ LANDGRAAF Tel: 0031 (0) 45 532 28 20 E-mail: heemkundelandgraaf@gmail.com www.heemkundelandgraaf.nl Openingstijden: woensdag en zaterdag van

Nadere informatie

Jaarvergadering OCGL 2014

Jaarvergadering OCGL 2014 Jaarvergadering OCGL 2014 Algemene ledenvergadering Datum: donderdag 24 april 2014 Tijd: 19.30 uur Plaats: Verenigingscentrum: An de Voeëgelsjtang 12 HEEMKUNDE LANDGRAAF (OCGL) Oudheidkundig Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Uitnodiging ledenvergadering 2016

Uitnodiging ledenvergadering 2016 Uitnodiging ledenvergadering 2016 Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering 2016 die gehouden zal worden op donderdag 14 april 2016 om 19.30 uur in de parochiezaal bij ons verenigingscentrum

Nadere informatie

Heemkundevereniging Landgraaf

Heemkundevereniging Landgraaf Heemkundevereniging Landgraaf An de Voeëgelsjtang 12 6373 BJ LANDGRAAF Tel: 0031 (0) 45 532 28 20 E-mail: heemkundelandgraaf@gmail.com www.heemkundelandgraaf.nl Openingstijden: woensdag en zaterdag van

Nadere informatie

Jaarvergadering OCGL 2013

Jaarvergadering OCGL 2013 Jaarvergadering OCGL 2013 Algemene ledenvergadering Datum: donderdag 18 april 2013 Tijd: 19.30 uur Plaats: Verenigingscentrum: An de Voeëgelsjtang 12 HEEMKUNDE LANDGRAAF (OCGL) Oudheidkundig Cultuurhistorisch

Nadere informatie

Heemkundevereniging Landgraaf

Heemkundevereniging Landgraaf Sinds 1982 Heemkundevereniging Landgraaf An de Voeëgelsjtang 12 6373 BJ LANDGRAAF Tel: 0031 (0) 45 532 28 20 E-mail : heemkundelandgraaf1982@gmail.com Website : www.heemkundelandgraaf.nl Openingstijden:

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Beleidsplan Heemkundekring Engelbrecht van Nassau PERIODE 2016-2020 Vastgesteld in de bestuursvergadering van woensdag 10 februari 2016 Bekrachtigd in de algemene

Nadere informatie

Financieel jaaroverzicht 2012

Financieel jaaroverzicht 2012 Financieel jaaroverzicht 2012 Opgesteld: maart 2013 door Armin Hamers Hieronder een uitsplitsing van alle financiële transacties in 2012 per item: Af Bij 959 Huur 79 Contributie en giften 3213 Subsidie

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Heemkundevereniging Landgraaf

Jaarrekening 2015 Heemkundevereniging Landgraaf Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2015 Heemkundevereniging Landgraaf Jaarrekening 2015 HKVL pagina 1 Heemkundevereniging Landgraaf Vestiging Voorzitter Secretaris Penningmeester An de Voeëgelsjtang

Nadere informatie

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN DOELSTELLING VERENIGING De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN Plaats: Marishuis 27 juni 2016 Tijd: 14 uur Deelnemers: Leo Ewals (LE) vz. Jan Paul Bevoort (JB) Petra Thijssen (PT) penn. Harrie Joosten (HJ) secr.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe

Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe Algemene gegevens Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe Statutaire naam: Vereniging Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe RSIN : 816512103 KvK: 40271212 ANBI-beschikking: 23-9-2011, nr. 80028 Secretariaat:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

September nummer 3

September nummer 3 Page 1 of 5 September 2013 - nummer 3 Dit is de nieuwsbrief van Het Land van Herle van september 2013. Deze nieuwsbrief verzenden we mede namens de historische en heemkundeorganisaties in Parkstad Limburg.

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ oktober 2015 Uw stem is geld waard voor de Historische Vereniging Als u lid bent van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug ontvangt u per post uw persoonlijke stemcode

Nadere informatie

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017

Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Verslag van de Voorjaarsvergadering op woensdagavond 22 maart 2017 Josien de Jonge opent als voorzitter deze vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De secretaris leest als eerste de namen

Nadere informatie

Secretariaat Heggewikke RW Landgraaf tel

Secretariaat Heggewikke RW Landgraaf tel Nieuwsbrief 28 oktober 2016 Deze Nieuwsbrief verschijnt 10 maal per jaar en wordt met de Nestor verspreid onder de leden van de KBO in Landgraaf. De Nieuwsbrief bevat actueel nieuws en informatie over

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2010 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2010 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2010 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Concept Financiële jaarverslaggeving over 2015

Concept Financiële jaarverslaggeving over 2015 Concept Financiële jaarverslaggeving over 2015 Stadsplein 70 7041 JG 's-heerenberg RSIN nummer 8164.40.050 / 8166.73.287 Inhoudsopgave pagina 1. Jaarverslag 1.1 Doelstelling 3 1.2 Organisatie 3 1.3 Activiteitenverslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

JAARVERSLAG (clubjaar 52)

JAARVERSLAG (clubjaar 52) Secretariaat: Clublokaal: Thijs Geerlings Café Colé In de Haag 1 Donk 33 5768 HB Meijel 5768 XM Meijel Tel. 077 466 92 76 Tel. 077 466 18 73 thijsgeerlings@gmail.com k.coolen@onsbrabantnet.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE, VASTGESTELD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING, 13 MAART 1998 A: Naam Artikel l De vereniging draagt de naam van: 'Werkgroep voor

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie