Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur Deze Algemene voorwaarden voor de verkoop en installatie van (kapitaal-)goederen ( Algemene voorwaarden ) zijn van toepassing en vormen een integraal onderdeel van elke overeenkomst ( Overeenkomst ) tussen Tetra Pak en een koper ( Opdrachtgever ) die bij Tetra Pak Apparatuur al dan niet in combinatie met Diensten bestelt. Deze Algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. De Engelse tekst van de Algemene voorwaarden voor Werken Benelux zal steeds bepalend zijn voor de uitleg ervan. Definities Apparatuur betekent het apparaat, producten, onderdelen, materiaal en Software producten (inclusief specifieke toepassingen gemaakt door Tetra Pak) zoals opgesomd in de Overeenkomst als behorend tot Tetra Pak s leveringsomvang; Diensten betekent bepaalde engineering, projectadministratie, aankoop, begeleiding, ontwerp, installatie, inbedrijfstelling of andere diensten die door Tetra Pak geleverd moeten worden overeenkomstig de omschrijvingen in de Overeenkomst; Garantieperiode betekent de periode, waarin Tetra Pak garantie verleent; Gebrek betekent een relevant gebrek met betrekking tot de uitvoering, materialen en ontwerp. Inbedrijfstellingstests betekent het opstarten van het Werk inclusief bepaalde testprocedures volgens de voorwaarden en condities die zijn vermeld in de Procedures voor Oplevering van Proceslijnen Benelux/Plant Completion Procedures Benelux; Opdrachtgever betekent de persoon of rechtspersoon genoemd in de Overeenkomst, vertegenwoordigd door een agent, werknemer, gelieerde, aannemer en enig ander persoon of rechtspersoon handelend namens hem; Overeenkomst betekent the overeenkomst, deze Algemene voorwaarden, de bijlagen en alle overige documenten (voorzover van toepassing) zoal opgesomd in de Overeenkomst; Prestatietests betekent de prestatie van het Werk inclusief bepaalde testprocedures volgens de voorwaarden en condities in de Overeenkomst; Prijs betekent het geldbedrag dat door de Opdrachtgever aan Tetra Pak betaald dient te worden voor de Apparatuur en Diensten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst; Software producten betekent software producten geleverd door Tetra Pak op grond van de Overeenkomst tezamen met de Apparatuur of in samenhang met de Diensten; Tetra Pak betekent Tetra Pak Processing Systems B.V. zoals genoemd in de Overeenkomst, vertegenwoordigd door enige agent, werknemer, gelieerde, aannemer en enige andere persoon of rechtspersoon die namens haar handelt, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, Nederland, onder nummer , waar deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd; Werk betekent de combinatie van alle Apparatuur en het resultaat van de Diensten. 1 Verplichtingen van Tetra Pak Tetra Pak zal producten, onderdelen, materialen, software producten ( Apparatuur ) en diensten ( Diensten ) (Apparatuur en Diensten worden hierna gezamenlijk genoemd: het Werk ) conform de specificaties in de Overeenkomst leveren en volledig voldoen aan haar verplichtingen zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, op een tijdige en professionele wijze. 2 Verplichtingen van de Opdrachtgever 2.1 De Opdrachtgever zal, voor eigen rekening, volledig voldoen aan haar verplichtingen zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, op een juiste en professionele wijze. Ver Page: 1 (8)

2 2.2 Bij succesvolle voltooiing van elke toepasselijke fase van de installatie, voltooiing- en testprocedures, ongeacht geringe gebreken, zal de Opdrachtgever de in de Overeenkomst genoemde certificaten verstrekken. De Opdrachtgever zal, op verzoek van Tetra Pak, een certificaat verstrekken voor elke relevante sectie indien deze eerder voltooid is dan het Werk in zijn geheel. 2.3 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor alle noodzakelijke licenties, vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de levering en installatie van de Apparatuur en de uitvoering en voltooiing van de Diensten. 2.4 Indien installatie in het Werk inbegrepen is, zal de Opdrachtgever aan Tetra Pak ongehinderd toegaan tot haar bedrijfsgebouwen en terreinen verlenen en voor vakbekwaam bedieningspersoneel alsmede voor gereedschappen, service media, grond- en hulpstoffen, arbeidskrachten, diensten en aansluitingen zorgdragen, noodzakelijk voor de juiste installatie van de Apparatuur,het opstarten, inbedrijfstellen en testen van het Werk. 2.5 De Opdrachtgever zal Tetra Pak informatie verstrekken met betrekking tot haar bedrijfsgebouwen en terreinen, apparatuur, werkmethoden, software en interne processen inclusief beveiliging, veiligheid en noodprocedures, die noodzakelijk zijn voor Tetra Pak voor de uitvoering van de hiervoor genoemde Diensten. 2.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat geen Apparatuur geleverd door Tetra Pak, verkocht, geleverd, verplaatst of geëxporteerd zal worden, direct of indirect door de Opdrachtgever naar enig land met een embargo of sanctie of naar een persoon, natuurlijk of rechtspersoon indien dit verboden is op grond van economische of financiële sancties of handelsembargo s opgelegd, uitgevoerd of gehandhaafd door de Verenigde Naties, Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en/of elke wetgeving inzake exportbeperking die van toepassing is van een ander land tenzij alle noodzakelijke vergunningen zijn verstrekt en dat deze Apparatuur alleen gebruikt wordt voor het beoogde doel zoals vastgelegd in de Overeenkomst. 3 Prijs en betalingsvoorwaarden 3.1 De Opdrachtgever zal de koopprijs van het Werk ( Prijs ) stipt volgens de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst betalen. In geval van te late betaling, zal de Opdrachtgever Tetra Pak rente vergoeden over het te laat betaalde bedrag volgens het percentage dat gespecificeerd is in de Overeenkomst, of indien in de Overeenkomst geen dergelijk percentage vermeld wordt, de wettelijke rente. 3.2 De Prijs is exclusief alle belastingen, in en uitvoerrechten en andere heffingen en zulke heffingen/belastingen dienen door de Opdrachtgever betaald te worden. 3.3 De Prijs staat tot Tetra Pak s vrije beschikking in het land waar Tetra Pak haar hoofdactiviteiten verricht zonder enige verrekening of aftrek vanwege tegenvorderingen. 3.4 Indien de Opdrachtgever niet stipt haar betalingsverplichtingen nakomt, is Tetra Pak gerechtigd haar uitoefening van verplichtingen die zij op grond van de Overeenkomst zal hebben op te schorten of na te laten tot het moment dat de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig nakomt. 4 Levering De leveringsvoorwaarden (inclusief verzekeringspremies en vracht) gelden volgens de Incoterms zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien geen voorwaarden zijn gespecificeerd zal de levering van de Apparatuur af fabriek (EXW) Incoterms 2010 geschieden. 5 Eigendomsvoorbehoud 5.1 Het Werk blijft eigendom van Tetra Pak tot het moment van volledige betaling daarvan. 5.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van enige termijn van de Prijs binnen dertig (30) dagen vanaf het moment dat de betaling verschuldigd is, is Tetra Pak gerechtigd tot toegang tot de bedrijfsgebouwen en terreinen van de Opdrachtgever waar de Apparatuur zich bevindt en deze terug in bezit te nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ver Page: 2 (8)

3 6 Wijziging van orders De Opdrachtgever is gerechtigd een wijziging te verzoeken van de omvang van de verplichtingen van Tetra Pak. Tetra Pak is niet verplicht een dergelijke wijziging te accepteren totdat Tetra Pak en de Opdrachtgever gezamenlijk een orderwijzigingsformulier opgesteld hebben. 7 Voltooide installatie 7.1 Indien Tetra Pak zich verplicht heeft de mechanische installatie van het Werk uit te voeren en, in de omvang die van toepassing is, overige bijbehorende installaties, zijn de bepalingen in dit Artikel 7 van toepassing. Anders maakt dit artikel geen deel uit van de verplichtingen die Tetra Pak op zich heeft genomen. 7.2 Zodra Tetra Pak van mening is dat het Werk of enig passende sectie daarvan substantieel geïnstalleerd is en gereed is voor de uitvoering van haar beoogde mechanische functie zal Tetra Pak de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Deze mededeling bevat het programma voor de komende demonstraties en een opgave welke sectie(s) Tetra Pak zal voorstellen voor de demonstratie. 7.3 Na de geslaagde voltooiing van de demonstratie zal de Opdrachtgever een certificaat van voltooide installatie ondertekenen. De aanwezigheid van een gebrek, dat het beoogde mechanische functioneren van het Werk niet ernstig hindert zal de afgifte dit certificaat van voltooide installatie niet hinderen. Tetra Pak is verplicht enig openstaand item te herstellen zonder ernstige vertraging. 7.4 Tetra Pak is niet verplicht enige demonstratie te herhalen die al met succes voltooid is. Tetra Pak is gerechtigd herhaling van demonstraties in te plannen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerste indien er enig gebrek of fout aan het licht komt dat de ondertekening van het certificaat van voltooide installatie in de weg staat. 8 Inbedrijfstellingstests 8.1 Indien Tetra Pak zich verplicht heeft tot ondersteuning bij het opstarten en het testen van het Werk en te demonstreren dat het Werk haar basis beoogde doel kan vervullen, zoals gespecificeerd in de inbedrijfstellingscriteria zoals vermeld in de Overeenkomst ( Inbedrijfstellingstests ), zijn de bepalingen van dit Artikel 8 van toepassing. Anders maakt dit artikel geen deel uit van de verplichtingen van Tetra Pak. 8.2 De Opdrachtgever zal Inbedrijfstellingstests uitvoeren onder de supervisie van Tetra Pak en volgens de door Tetra Pak gegeven instructies. Tetra Pak is, echter, niet aansprakelijk voor enige schade of verlies behalve voor directe fysieke schade aan het Werk ontstaan als direct gevolg van nalatigheid aan de zijde van Tetra Pak. 8.3 Zodra Tetra Pak van mening is dat het Werk of een passende sectie daarvan aan het beoogde basisdoel voldoet, zal Tetra Pak de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Deze kennisgeving zal het programma van de Inbedrijfstellingstests bevatten en een opgave van de sectie(s) die Tetra Pak voorstelt te demonstreren. 8.4 Na de geslaagde voltooiing van de demonstratie zal de Opdrachtgever een inbedrijfstellingstestcertificaat ondertekenen. De manifestatie van een gebrek, dat de werking van het Werk niet ernstig belemmert met betrekking tot haar beoogde basisdoel, zal de afgifte van het inbedrijfstellingstestcertificaat niet verhinderen. Tetra Pak is verplicht een dergelijk nog openstaand item zonder ernstige vertraging te herstellen. 8.5 Tetra Pak is niet verplicht enige demonstratie te herhalen die al met succes voltooid is. Tetra Pak is gerechtigd herhaling van demonstraties in te plannen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerste indien er zich enig gebrek of fout manifesteert, die de ondertekening van het inbedrijfstellingstest certificaat in de weg staan. 8.6 Het gebruik en de bediening van het Werk zal onder de verantwoordelijkheid van Tetra Pak geschieden tot het moment van afgifte van het inbedrijfstellingstestcertificaat. Indien de Opdrachtgever de controle over de Apparatuur overneemt of een actie uitvoert, die in strijd is met de beslissing van Tetra Pak, zal het Werk per direct geacht te zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever en de Opdrachtgever zal verplicht zijn een inbedrijfstelling test certificaat te ondertekenen. Ver Page: 3 (8)

4 9 Prestatietests 9.1 Indien Tetra Pak bepaalde prestatiedoelstellingen heeft gespecificeerd welke tijdens commercieel gebruik door middel van prestatietests getoetst dienen te worden, of indien door Tetra Pak passend wordt geacht, in samenhang met de Inbedrijfstellingstest ( Prestatietests ), zijn de bepalingen van dit Artikel 9 van toepassing. Anders maakt dit artikel geen deel uit van de verplichtingen van Tetra Pak. 9.2 De Opdrachtgever zal de prestatietests uitvoeren met assistentie van Tetra Pak en in overeenstemming met de door Tetra Pak gegeven instructies. Tetra Pak is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies behalve voor directe fysieke schade aan het Werk ontstaan als direct gevolg van nalatigheid aan de zijde van Tetra Pak. 9.3 Zodra Tetra Pak van mening is dat het Werk of een passend deel daarvan aan de gespecificeerde prestatiedoelstellingen voldoet, zal Tetra Pak de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Deze kennisgeving zal het programma van de Prestatietests bevatten en een opgave van de sectie(s) die Tetra Pak voorstelt te demonstreren. 9.4 Na de geslaagde voltooiing van de demonstratie zal de Opdrachtgever een prestatie testcertificaat ondertekenen. 9.5 Tetra Pak is niet verplicht enige demonstratie te herhalen die al met succes voltooid is. Tetra Pak is gerechtigd herhaling van demonstraties in te plannen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerste indien de gespecificeerde prestatiedoelstellingen niet bereikt kunnen worden. 10 Intellectuele eigendomsrechten, technische gegevens, enz Het Werk maakt geen inbreuk op een patent, auteursrecht, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van enige derde partij indien uitgevoerd in overeenstemming met het doel zoals bepaald in de Overeenkomst en Tetra Pak zal de Opdrachtgever vrijwaren en schadeloos stellen van elke desbetreffende vordering door een derde partij onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Tetra Pak hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en dat Tetra Pak de enige zeggenschap over het verweer zal hebben. Tetra Pak zal echter niet aansprakelijk zijn voor elke vordering die gebaseerd is op het gebruik van de Apparatuur in verband met apparatuur of software die niet door Tetra Pak geleverd is, of bij gebruik van de Apparatuur voor een ander dan het beoogde doel, of op grond van informatie, materialen, of ontwerp gespecificeerd door de Opdrachtgever Alle tekeningen, gegevens, kennis en dergelijke blijven eigendom van de mededelende partij. Behalve indien noodzakelijk voor een partij voor de uitoefening van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst tussen partijen, zal een partij enige tekening of data door de andere partij gekenmerkt als vertrouwelijk niet gebruiken, overdragen of communiceren ten opzichte van niet aan hem gelieerde derde partijen zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing op tekeningen of gegevens die reeds publiekelijk bekend zijn of bij de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de mededelende partij bekend waren. 11 Software 11.1 Tetra Pak verleent hierbij aan de Opdrachtgever een niet-exclusief, kosteloos recht tot het gebruik van software producten indien die geleverd worden op basis van de Overeenkomst ( Software producten ) onder de voorwaarden zoals hier opgenomen en ten behoeve van het beoogde gebruik van het Werk. Eigendomsrecht op of eigendom van de Software producten wordt niet overgedragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de eigendom van de media waarop de Software producten opgeslagen zijn maar niet die van de Software producten zelf Met betrekking tot software producten die ontwikkeld en geleverd zijn aan Tetra Pak door derden is het gebruiksrecht van de Opdrachtgever beperkt tot de omvang die afgeleid zou kunnen worden uit de separate licentieovereenkomsten tussen de Opdrachtgever en de desbetreffende derden De broncode wordt niet in licentie gegeven aan de Opdrachtgever en blijft de uitsluitende eigendom van Tetra Pak onder auteursrecht of overige intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever is het niet toegestaan de applicatie code van de Software producten te wijzigen of te kopiëren, te ontleden of anderszins terug te compileren behoudens binnen de grenzen toegestaan door dwingend recht en toepasselijke wettelijke bepalingen. De Opdrachtgever zal te allen tijde de Software producten als vertrouwelijke informatie van Tetra Pak beschouwen. Ver Page: 4 (8)

5 12 Garantie 12.1 Tetra Pak garandeert dat het Werk geschikt is voor het beoogde doel zoals beschreven in de Overeenkomst en vrij van ernstige gebreken is met betrekking tot de uitvoering, materialen en ontwerp ( Gebrek ), gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf het eind van de Inbedrijfstellingstests of achttien (18) maanden vanaf het moment van levering, afhankelijk van welk moment het eerst bereikt wordt ( Garantieperiode ). Echter, Tetra Pak garandeert niet dat het gebruik van enig Software product vrij zal zijn van geringe gebreken die geen invloed hebben op het functioneren van het Werk of dat dergelijke geringe gebreken hersteld zullen worden door Tetra Pak Tetra Pak zal, naar haar eigen keuze, elk onderdeel van de Apparatuur of Software producten dat een Gebrek bevat repareren of vervangen zonder kosten voor de Opdrachtgever. Op vervangen of gerepareerde delen van het Werk is dezelfde bovenstaande garantie van toepassing voor de resterende Garantieperiode of zes (6) maanden vanaf het moment van reparatie of installatie van het vervangen onderdeel, met toepassing van de langste periode. De Opdrachtgever zal Tetra Pak zonder vertraging van een Gebrek op de hoogte stellen nadat het Gebrek ontdekt is, of had behoren te zijn ontdekt Tetra Pak is niet aansprakelijk voor enig Gebrek veroorzaakt door: (i) normale slijtage; (ii) gebruik van het Werk anders dan voor het beoogde doel; (iii) gebruik van het Werk in combinatie met apparatuur niet geleverd of goedgekeurd door Tetra Pak; (iv) informatie of materialen, inclusief reserve onderdelen, verstrekt door, of gebruik van een ontwerp bedongen of gespecificeerd door de Opdrachtgever. (vi) het niet gebruiken van geschikt personeel ten behoeve van de installatie, onderhoud, reiniging of reparatie van de Apparatuur; of (vii) elke wijziging of ombouw van de Installatie zonder schriftelijke toestemming van Tetra Pak Tetra Pak garandeert dat zij de Diensten zal uitvoeren, of zal verzekeren dat de Diensten uitgevoerd worden, op een competente, toegewijde manier en met redelijke zorg en deskundigheid, gebruikmakend van goed vakmanschap Elke Dienst die niet wezenlijk uitgevoerd wordt in overeenstemming met artikel 12.4 wordt opnieuw uitgevoerd door Tetra Pak zo spoedig als redelijkerwijze praktisch mogelijk is onder de voorwaarde dat (i) de Opdrachtgever Tetra Pak schriftelijk op de hoogte stelt van de geclaimde non-conformiteit zo spoedig als redelijkerwijze praktisch mogelijk is nadat de non-conformiteit is of redelijkerwijs ontdekt had behoren te zijn; en (ii) Tetra Pak s verplichting tot het opnieuw verrichten van enige Diensten beperkt wordt tot elke wezenlijke niet nakoming van artikel 12.4 ontdekt gedurende de uitvoering van de Diensten en gedurende een periode van zes (6) maanden daarna Het Werk zal zowel voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het land/staat waar de Apparatuur zich bevindt of waar het door de Opdrachtgever verklaard is te worden geïnstalleerd als aan de normen en standaarden gespecificeerd in de Overeenkomst, indien gebruikt in overeenstemming met het doel beschreven in de Overeenkomst alsmede in overeenstemming met Tetra Pak s handleidingen en instructies. Echter, in geval van invoering van wetgeving of verandering in wetgeving of introductie of wijziging van enige norm of standaard na de datum van de Overeenkomst welke van invloed is op de kosten en uitgaven van Tetra Pak en/of de projectplanning, zal de Prijs overeenkomstig worden verhoogd of verlaagd en/of de projectplanning zal in redelijkheid aangepast worden voor zover dit invloed heeft op Tetra Pak bij de uitvoering van haar verplichtingen. Ter vermijding van twijfel, deze garantie is alleen van toepassing op het Werk en niet op voedingsmiddelen verwerkt en of voedingsmiddelverpakkingen geproduceerd door het Werk De Apparatuur zal vrij zijn pand en hypotheek, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Tetra Pak Behoudens zoals uitdrukkelijk bepaald in dit artikel 12 en artikel 10.1, verstrekt Tetra Pak geen toezegging of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het Werk, al dan niet op grond van de wet of anderszins, en voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, wordt elke toezegging of garantie hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De garanties genoemd in dit artikel 12 en artikel 10.1 worden verstrekt in plaats van,alle overige garanties, voorwaarden of aansprakelijkheden op grond van de wet of anderszins en sluiten deze uit, behalve indien op grond van de wet een dergelijke beperking of uitsluiting niet mogelijk is. Ver Page: 5 (8)

6 13 Overschrijding van de levertijd Indien Tetra Pak er niet in slaagt het Werk, sectie of enige sub-sectie te leveren op de datum zoals specifiek opgenomen in de Overeenkomst, door uitsluitend Tetra Pak s tekortkoming, is Tetra Pak verplicht aan de Opdrachtgever een vaste schadevergoeding te betalen. Tenzij anders gespecificeerd, zal een dergelijke vaste schadevergoeding voor elke volle week vertraging, 0, 25% bedragen van de prijs die betrekking heeft op de sectie(s) dat (die) als gevolg van de vertraging niet gebruikt kan (kunnen) worden zoals beoogd door de partijen. In geen geval zal de vaste schadevergoeding hoger zijn dan vijf (5) procent van die prijs. 14 Het niet behalen van de prestatiedoelstellingen 14.1 Indien het Werk of enige sectie of sub-sectie daarvan er niet in slaagt een individueel overeengekomen prestatiedoelstelling te behalen, ondanks herhaalde pogingen door Tetra Pak zulke prestatiedoelstellingen te behalen en ondanks dat aangetoond is dat de Opdrachtgever het Werk gebruikt en onderhoudt op de juiste wijze en haar relevante verplichtingen nakomt, heeft de Opdrachtgever recht op prijsvermindering in de met mate waarin de tekortkoming zich verhoudt tot het overeengekomen prestatieniveau, gebonden aan een maximale vermindering van vijf (5) procent van de prijs van de relevante sectie of sub-sectie. De som van eventuele geldelijke vergoedingen voor het niet behalen van de overeengekomen levertijd en de hiervoor in dit artikel genoemde prijsreductie bedraagt maximaal 7,5% van de totale Prijs Indien de feitelijke prestatie minder is dan negentig (90) procent van het overeengekomen prestatieniveau heeft de Opdrachtgever, naar haar keuze en in plaats van de prijsvermindering zoals hierboven beschreven, de sectie die de prestatiedoelstelling niet behaald heeft ter beschikking van Tetra Pak te stellen tegen restitutie van de prijs,die op die sectie betrekking heeft. 15 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het Werk Tetra Pak is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen veroorzaakt door het Werk na voltooiing en zolang dit in het bezit van de Opdrachtgever is. Ook is Tetra Pak niet aansprakelijk voor enige schade aan producten geproduceerd door de Opdrachtgever, of voor producten waarvan de producten van de Opdrachtgever deel uitmaken. 16 Beperking van aansprakelijkheid 16.1 De totale samengestelde aansprakelijkheid van Tetra Pak op basis van de Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot vaste schadevergoeding in geval van overschrijding van de levertijd, vaste schadevergoeding in geval van het niet behalen van de overeengekomen prestatiedoelstellingen, schadevergoeding in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het Werk, en garantieverplichtingen, is beperkt tot een waarde/bedrag gelijk aan twintig (20) procent van de Prijs Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, is Tetra Pak niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve schadevergoeding, gevolgschade of aanvullende schadevergoeding inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, productie of bedrijfsverliezen, misgelopen orders of contracten of schades of boetes betaald door de Opdrachtgever aan derde partijen, verlies van kansen, verlies van goodwill, or verliezen gerelateerd aan marketingactiviteiten voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst zelfs indien Tetra Pak kennis heeft van de mogelijkheid van het optreden van enige zulke schade contractueel of niet contractueel De beperking van de aansprakelijkheid van Tetra Pak zoals bepaald in de Overeenkomst is niet van toepassing indien het niet voldoen aan haar verplichtingen het resultaat is van grove nalatigheid of indien een dergelijke beperking blijkt niet geldig te zijn op grond van dwingend toepasselijk recht. Indien een dergelijke beperking blijkt niet geldig te zijn, zal de aansprakelijkheid van Tetra Pak vastgesteld worden op het minimaal mogelijke niveau volgens dwingend toepasselijk recht. 17 Vrijwaring Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, zal de Opdrachtgever Tetra Pak vrijwaren en schadeloos stellen van elke schade, verlies of kosten vanwege vorderingen door enige derde partij in verband met het gebruik door de Opdrachtgever van het Werk en verkoop en marketing van voedingsmiddelenverpakkingen en/of voedingsmiddelen geproduceerd of verwerkt door het Werk. Ver Page: 6 (8)

7 18 Overgang van risico en verzekering 18.1 Vanaf het moment dat het risico van verlies is overgegaan op grond van artikel 4 en de eigendom van het Werk overgedragen is aan de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever het Werk verzekeren tegen elk verlies, schade, vernietiging, brand, diefstal of ander ongeval, tegen de volledige vervangingswaarde van het Werk Beide partijen zullen een toereikende aansprakelijkheidsverzekering hebben en aanhouden, inclusief fysieke schade aan eigendommen en lichamelijk letsel, ter dekking van hun respectieve verplichtingen op basis van de overeenkomst. 19 Beëindiging 19.1 De Opdrachtgever is gerechtigd op elk moment elk deel van het Werk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving. Na ontvangst van deze kennisgeving van de Opdrachtgever, zal Tetra Pak zijn werkzaamheden stoppen en elke toeleverancier opdragen zijn werkzaamheden te stoppen voor zover de werkzaamheden door de Opdrachtgever beëindigd zijn. De Opdrachtgever zal Tetra Pak vrijwaren en schadeloos stellen van alle schade, kosten of verliezen geleden door Tetra Pak als gevolg van de beëindiging door de Opdrachtgever inclusief, maar niet beperkt tot, de derving van een redelijke winst. In het geval van een beëindiging door de Opdrachtgever op grond van dit artikel, blijven de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden volledig van kracht en van toepassing op dat deel van het Werk, geleverd vóór de kennisgeving van de beëindiging Tot het moment van volledige betaling van de koopprijs voor de Apparatuur en Diensten, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst per direct schriftelijk te beëindigen indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst indien dit niet herstelbaar is, of, indien wel herstelbaar, er niet in geslaagd is tot herstel binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling; of haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, of failliet is of op andere wijze kennelijk insolvent is. 20 Overmacht Elke partij is gerechtigd haar nakoming op grond van deze voorwaarden op te schorten (behalve enige verplichting tot betaling van een geldsom) in de mate waarin dergelijke nakoming wordt verhinderd of onredelijk bezwarend is geworden door elke omstandigheid zonder dat zij daar redelijkerwijs invloed op heeft. Een partij die op deze clausule een beroep doet zal de andere partij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de omstandigheden die daar invloed op hebben en dient alle redelijke maatregelen te nemen teneinde de duur en het effect van zulke omstandigheden te beperken. Indien op deze clausule meer dan drie (3) opeenvolgende maanden een beroep wordt gedaan, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst per direct door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te beëindigen. 21 Overige bepalingen 21.1 Deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst en overige documenten die de overeenkomst tussen Tetra Pak en de Opdrachtgever bevatten vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangen alle voorafgaande communicatie, aanbiedingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk. Tetra Pak wijst hierbij alle afwijkende voorwaarden voorgesteld door de Opdrachtgever van de hand, inclusief die zijn opgenomen in elke bestelling of in elk ander schriftelijk stuk dat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de bovengenoemde documenten De Overeenkomst tussen de partijen kan slechts schriftelijk gewijzigd worden mits rechtsgeldig ondertekend door beide partijen, daarmee de duidelijke bedoeling tot uitdrukking brengend de Overeenkomst te wijzigen Tetra Pak is gerechtigd haar rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst over te dragen of te cederen naar elke aan haar gelieerde onderneming, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot cessie of overdracht van haar rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetra Pak Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal een vertraging of nalatigheid door een partij om een recht, vordering of actie op grond van de wet of de Overeenkomst uit te oefenen, niet geacht of beschouwd worden als verklaring van afstand of wijziging van deze rechten, vorderingen of acties en zulks heeft geen invloed op het recht van die partij deze later uit te voeren of te effectueren. Ver Page: 7 (8)

8 21.5 De ongeldigheid in het geheel of van een deel of elk deel van de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden heeft geen invloed op de overige bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden. De rechten en acties opgenomen in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden zijn de enige exclusieve rechten en acties van iedere partij met betrekking tot de overeenkomst, de uitvoering daarvan en de niet nakoming daarvan. 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst en overige documenten die de overeenkomst tussen Tetra Pak en de Opdrachtgever omvatten (en alle niet contractuele of overige verplichtingen daaruit voortvloeiend of in verband daarmee) is (i) het Nederlands recht indien de plaats van levering voor de Apparatuur en/of Diensten in Nederland of buiten de Benelux landen ligt en (ii) het Belgisch recht indien de plaats van levering voor de Apparatuur en/of Diensten in België en/of het Groothertogdom Luxemburg ligt, van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door (i) een Nederlandse rechtbank indien de plaats van levering van de Apparatuur en Diensten in Nederland of buiten de Benelux landen ligt en (ii) een Belgische rechtbank indien de plaats van levering van de Apparatuur en Diensten in België en/of het Groothertogdom Luxemburg ligt. Ver Page: 8 (8)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4)

Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) Voorwaarden voor verkoop van Producten, Goederen en/of Diensten Formulier ES 104 (Rev. 4) OPMERKING: Verkoop van Goederen en/of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de Koper met deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN Versie: 31 mei 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN DATATRIEVE SOFTWARE B.V., gevestigd te Middelburg, Howlin Wolfstraat 26, 4337 WP. Handelsregister Middelburg K.v.K. nummer: 24272035 ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden E.ON Benelux

Algemene inkoopvoorwaarden E.ON Benelux Inhoud I Algemeen deel 1 1. Toepasselijkheid 1 2. Totstandkoming Overeenkomst 1 3. Fatale termijn 1 4. Aflevering, Oplevering, eigendom en risico 1 5. Conformiteit / kwaliteit van de Prestatie / Garantie,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media.

Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media. Algemene Leveringsvoorwaarden Dharma Media. Artikel 1 1.1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: De VOF Dharma Media., gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan Amersfoortsestraat

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

I. Algemene Bepalingen

I. Algemene Bepalingen I. Algemene Bepalingen TOEPASSELIJKHEID 1.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en geplaatste orders aangegaan door Group Soleil B.V. (KvK 17139145), al haar dochteren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V.

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, te weten: I. Algemene bepalingen II. Bijzondere bepalingen apparatuur III. Bijzondere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van DEN-HAAN.NET managementsystemen 01-01-2010

Algemene leveringsvoorwaarden van DEN-HAAN.NET managementsystemen 01-01-2010 Blad 1 van 8 Algemene Leveringsvoorwaarden van DEN-HAAN.NET Manangementsystemen Algemene Bepalingen Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door DEN-HAAN.NET Managementsystemen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DVE en daaraan gelieerde ondernemingen

Algemene Voorwaarden van DVE en daaraan gelieerde ondernemingen Algemene Voorwaarden van DVE en daaraan gelieerde ondernemingen Artikel 1 Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15 Emanon informatika werkplaats B.V. (hierna: "Emanon") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 09060721. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 Pagina 1 Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport - Versie januari 2010 I Verhuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155

ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155 ALFION B.V., gevestigd te Weert aan de Graafschap Hornelaan 155 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, RECHTSVERHOUDING 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle door

Nadere informatie