Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Apparatuur Deze Algemene voorwaarden voor de verkoop en installatie van (kapitaal-)goederen ( Algemene voorwaarden ) zijn van toepassing en vormen een integraal onderdeel van elke overeenkomst ( Overeenkomst ) tussen Tetra Pak en een koper ( Opdrachtgever ) die bij Tetra Pak Apparatuur al dan niet in combinatie met Diensten bestelt. Deze Algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, Franse en Engelse taal. De Engelse tekst van de Algemene voorwaarden voor Werken Benelux zal steeds bepalend zijn voor de uitleg ervan. Definities Apparatuur betekent het apparaat, producten, onderdelen, materiaal en Software producten (inclusief specifieke toepassingen gemaakt door Tetra Pak) zoals opgesomd in de Overeenkomst als behorend tot Tetra Pak s leveringsomvang; Diensten betekent bepaalde engineering, projectadministratie, aankoop, begeleiding, ontwerp, installatie, inbedrijfstelling of andere diensten die door Tetra Pak geleverd moeten worden overeenkomstig de omschrijvingen in de Overeenkomst; Garantieperiode betekent de periode, waarin Tetra Pak garantie verleent; Gebrek betekent een relevant gebrek met betrekking tot de uitvoering, materialen en ontwerp. Inbedrijfstellingstests betekent het opstarten van het Werk inclusief bepaalde testprocedures volgens de voorwaarden en condities die zijn vermeld in de Procedures voor Oplevering van Proceslijnen Benelux/Plant Completion Procedures Benelux; Opdrachtgever betekent de persoon of rechtspersoon genoemd in de Overeenkomst, vertegenwoordigd door een agent, werknemer, gelieerde, aannemer en enig ander persoon of rechtspersoon handelend namens hem; Overeenkomst betekent the overeenkomst, deze Algemene voorwaarden, de bijlagen en alle overige documenten (voorzover van toepassing) zoal opgesomd in de Overeenkomst; Prestatietests betekent de prestatie van het Werk inclusief bepaalde testprocedures volgens de voorwaarden en condities in de Overeenkomst; Prijs betekent het geldbedrag dat door de Opdrachtgever aan Tetra Pak betaald dient te worden voor de Apparatuur en Diensten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst; Software producten betekent software producten geleverd door Tetra Pak op grond van de Overeenkomst tezamen met de Apparatuur of in samenhang met de Diensten; Tetra Pak betekent Tetra Pak Processing Systems B.V. zoals genoemd in de Overeenkomst, vertegenwoordigd door enige agent, werknemer, gelieerde, aannemer en enige andere persoon of rechtspersoon die namens haar handelt, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, Nederland, onder nummer , waar deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd; Werk betekent de combinatie van alle Apparatuur en het resultaat van de Diensten. 1 Verplichtingen van Tetra Pak Tetra Pak zal producten, onderdelen, materialen, software producten ( Apparatuur ) en diensten ( Diensten ) (Apparatuur en Diensten worden hierna gezamenlijk genoemd: het Werk ) conform de specificaties in de Overeenkomst leveren en volledig voldoen aan haar verplichtingen zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, op een tijdige en professionele wijze. 2 Verplichtingen van de Opdrachtgever 2.1 De Opdrachtgever zal, voor eigen rekening, volledig voldoen aan haar verplichtingen zoals beschreven in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden, op een juiste en professionele wijze. Ver Page: 1 (8)

2 2.2 Bij succesvolle voltooiing van elke toepasselijke fase van de installatie, voltooiing- en testprocedures, ongeacht geringe gebreken, zal de Opdrachtgever de in de Overeenkomst genoemde certificaten verstrekken. De Opdrachtgever zal, op verzoek van Tetra Pak, een certificaat verstrekken voor elke relevante sectie indien deze eerder voltooid is dan het Werk in zijn geheel. 2.3 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor alle noodzakelijke licenties, vergunningen en goedkeuringen ten behoeve van de levering en installatie van de Apparatuur en de uitvoering en voltooiing van de Diensten. 2.4 Indien installatie in het Werk inbegrepen is, zal de Opdrachtgever aan Tetra Pak ongehinderd toegaan tot haar bedrijfsgebouwen en terreinen verlenen en voor vakbekwaam bedieningspersoneel alsmede voor gereedschappen, service media, grond- en hulpstoffen, arbeidskrachten, diensten en aansluitingen zorgdragen, noodzakelijk voor de juiste installatie van de Apparatuur,het opstarten, inbedrijfstellen en testen van het Werk. 2.5 De Opdrachtgever zal Tetra Pak informatie verstrekken met betrekking tot haar bedrijfsgebouwen en terreinen, apparatuur, werkmethoden, software en interne processen inclusief beveiliging, veiligheid en noodprocedures, die noodzakelijk zijn voor Tetra Pak voor de uitvoering van de hiervoor genoemde Diensten. 2.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat geen Apparatuur geleverd door Tetra Pak, verkocht, geleverd, verplaatst of geëxporteerd zal worden, direct of indirect door de Opdrachtgever naar enig land met een embargo of sanctie of naar een persoon, natuurlijk of rechtspersoon indien dit verboden is op grond van economische of financiële sancties of handelsembargo s opgelegd, uitgevoerd of gehandhaafd door de Verenigde Naties, Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en/of elke wetgeving inzake exportbeperking die van toepassing is van een ander land tenzij alle noodzakelijke vergunningen zijn verstrekt en dat deze Apparatuur alleen gebruikt wordt voor het beoogde doel zoals vastgelegd in de Overeenkomst. 3 Prijs en betalingsvoorwaarden 3.1 De Opdrachtgever zal de koopprijs van het Werk ( Prijs ) stipt volgens de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst betalen. In geval van te late betaling, zal de Opdrachtgever Tetra Pak rente vergoeden over het te laat betaalde bedrag volgens het percentage dat gespecificeerd is in de Overeenkomst, of indien in de Overeenkomst geen dergelijk percentage vermeld wordt, de wettelijke rente. 3.2 De Prijs is exclusief alle belastingen, in en uitvoerrechten en andere heffingen en zulke heffingen/belastingen dienen door de Opdrachtgever betaald te worden. 3.3 De Prijs staat tot Tetra Pak s vrije beschikking in het land waar Tetra Pak haar hoofdactiviteiten verricht zonder enige verrekening of aftrek vanwege tegenvorderingen. 3.4 Indien de Opdrachtgever niet stipt haar betalingsverplichtingen nakomt, is Tetra Pak gerechtigd haar uitoefening van verplichtingen die zij op grond van de Overeenkomst zal hebben op te schorten of na te laten tot het moment dat de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig nakomt. 4 Levering De leveringsvoorwaarden (inclusief verzekeringspremies en vracht) gelden volgens de Incoterms zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien geen voorwaarden zijn gespecificeerd zal de levering van de Apparatuur af fabriek (EXW) Incoterms 2010 geschieden. 5 Eigendomsvoorbehoud 5.1 Het Werk blijft eigendom van Tetra Pak tot het moment van volledige betaling daarvan. 5.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van enige termijn van de Prijs binnen dertig (30) dagen vanaf het moment dat de betaling verschuldigd is, is Tetra Pak gerechtigd tot toegang tot de bedrijfsgebouwen en terreinen van de Opdrachtgever waar de Apparatuur zich bevindt en deze terug in bezit te nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ver Page: 2 (8)

3 6 Wijziging van orders De Opdrachtgever is gerechtigd een wijziging te verzoeken van de omvang van de verplichtingen van Tetra Pak. Tetra Pak is niet verplicht een dergelijke wijziging te accepteren totdat Tetra Pak en de Opdrachtgever gezamenlijk een orderwijzigingsformulier opgesteld hebben. 7 Voltooide installatie 7.1 Indien Tetra Pak zich verplicht heeft de mechanische installatie van het Werk uit te voeren en, in de omvang die van toepassing is, overige bijbehorende installaties, zijn de bepalingen in dit Artikel 7 van toepassing. Anders maakt dit artikel geen deel uit van de verplichtingen die Tetra Pak op zich heeft genomen. 7.2 Zodra Tetra Pak van mening is dat het Werk of enig passende sectie daarvan substantieel geïnstalleerd is en gereed is voor de uitvoering van haar beoogde mechanische functie zal Tetra Pak de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Deze mededeling bevat het programma voor de komende demonstraties en een opgave welke sectie(s) Tetra Pak zal voorstellen voor de demonstratie. 7.3 Na de geslaagde voltooiing van de demonstratie zal de Opdrachtgever een certificaat van voltooide installatie ondertekenen. De aanwezigheid van een gebrek, dat het beoogde mechanische functioneren van het Werk niet ernstig hindert zal de afgifte dit certificaat van voltooide installatie niet hinderen. Tetra Pak is verplicht enig openstaand item te herstellen zonder ernstige vertraging. 7.4 Tetra Pak is niet verplicht enige demonstratie te herhalen die al met succes voltooid is. Tetra Pak is gerechtigd herhaling van demonstraties in te plannen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerste indien er enig gebrek of fout aan het licht komt dat de ondertekening van het certificaat van voltooide installatie in de weg staat. 8 Inbedrijfstellingstests 8.1 Indien Tetra Pak zich verplicht heeft tot ondersteuning bij het opstarten en het testen van het Werk en te demonstreren dat het Werk haar basis beoogde doel kan vervullen, zoals gespecificeerd in de inbedrijfstellingscriteria zoals vermeld in de Overeenkomst ( Inbedrijfstellingstests ), zijn de bepalingen van dit Artikel 8 van toepassing. Anders maakt dit artikel geen deel uit van de verplichtingen van Tetra Pak. 8.2 De Opdrachtgever zal Inbedrijfstellingstests uitvoeren onder de supervisie van Tetra Pak en volgens de door Tetra Pak gegeven instructies. Tetra Pak is, echter, niet aansprakelijk voor enige schade of verlies behalve voor directe fysieke schade aan het Werk ontstaan als direct gevolg van nalatigheid aan de zijde van Tetra Pak. 8.3 Zodra Tetra Pak van mening is dat het Werk of een passende sectie daarvan aan het beoogde basisdoel voldoet, zal Tetra Pak de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Deze kennisgeving zal het programma van de Inbedrijfstellingstests bevatten en een opgave van de sectie(s) die Tetra Pak voorstelt te demonstreren. 8.4 Na de geslaagde voltooiing van de demonstratie zal de Opdrachtgever een inbedrijfstellingstestcertificaat ondertekenen. De manifestatie van een gebrek, dat de werking van het Werk niet ernstig belemmert met betrekking tot haar beoogde basisdoel, zal de afgifte van het inbedrijfstellingstestcertificaat niet verhinderen. Tetra Pak is verplicht een dergelijk nog openstaand item zonder ernstige vertraging te herstellen. 8.5 Tetra Pak is niet verplicht enige demonstratie te herhalen die al met succes voltooid is. Tetra Pak is gerechtigd herhaling van demonstraties in te plannen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerste indien er zich enig gebrek of fout manifesteert, die de ondertekening van het inbedrijfstellingstest certificaat in de weg staan. 8.6 Het gebruik en de bediening van het Werk zal onder de verantwoordelijkheid van Tetra Pak geschieden tot het moment van afgifte van het inbedrijfstellingstestcertificaat. Indien de Opdrachtgever de controle over de Apparatuur overneemt of een actie uitvoert, die in strijd is met de beslissing van Tetra Pak, zal het Werk per direct geacht te zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever en de Opdrachtgever zal verplicht zijn een inbedrijfstelling test certificaat te ondertekenen. Ver Page: 3 (8)

4 9 Prestatietests 9.1 Indien Tetra Pak bepaalde prestatiedoelstellingen heeft gespecificeerd welke tijdens commercieel gebruik door middel van prestatietests getoetst dienen te worden, of indien door Tetra Pak passend wordt geacht, in samenhang met de Inbedrijfstellingstest ( Prestatietests ), zijn de bepalingen van dit Artikel 9 van toepassing. Anders maakt dit artikel geen deel uit van de verplichtingen van Tetra Pak. 9.2 De Opdrachtgever zal de prestatietests uitvoeren met assistentie van Tetra Pak en in overeenstemming met de door Tetra Pak gegeven instructies. Tetra Pak is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies behalve voor directe fysieke schade aan het Werk ontstaan als direct gevolg van nalatigheid aan de zijde van Tetra Pak. 9.3 Zodra Tetra Pak van mening is dat het Werk of een passend deel daarvan aan de gespecificeerde prestatiedoelstellingen voldoet, zal Tetra Pak de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Deze kennisgeving zal het programma van de Prestatietests bevatten en een opgave van de sectie(s) die Tetra Pak voorstelt te demonstreren. 9.4 Na de geslaagde voltooiing van de demonstratie zal de Opdrachtgever een prestatie testcertificaat ondertekenen. 9.5 Tetra Pak is niet verplicht enige demonstratie te herhalen die al met succes voltooid is. Tetra Pak is gerechtigd herhaling van demonstraties in te plannen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerste indien de gespecificeerde prestatiedoelstellingen niet bereikt kunnen worden. 10 Intellectuele eigendomsrechten, technische gegevens, enz Het Werk maakt geen inbreuk op een patent, auteursrecht, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van enige derde partij indien uitgevoerd in overeenstemming met het doel zoals bepaald in de Overeenkomst en Tetra Pak zal de Opdrachtgever vrijwaren en schadeloos stellen van elke desbetreffende vordering door een derde partij onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Tetra Pak hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en dat Tetra Pak de enige zeggenschap over het verweer zal hebben. Tetra Pak zal echter niet aansprakelijk zijn voor elke vordering die gebaseerd is op het gebruik van de Apparatuur in verband met apparatuur of software die niet door Tetra Pak geleverd is, of bij gebruik van de Apparatuur voor een ander dan het beoogde doel, of op grond van informatie, materialen, of ontwerp gespecificeerd door de Opdrachtgever Alle tekeningen, gegevens, kennis en dergelijke blijven eigendom van de mededelende partij. Behalve indien noodzakelijk voor een partij voor de uitoefening van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst tussen partijen, zal een partij enige tekening of data door de andere partij gekenmerkt als vertrouwelijk niet gebruiken, overdragen of communiceren ten opzichte van niet aan hem gelieerde derde partijen zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing op tekeningen of gegevens die reeds publiekelijk bekend zijn of bij de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de mededelende partij bekend waren. 11 Software 11.1 Tetra Pak verleent hierbij aan de Opdrachtgever een niet-exclusief, kosteloos recht tot het gebruik van software producten indien die geleverd worden op basis van de Overeenkomst ( Software producten ) onder de voorwaarden zoals hier opgenomen en ten behoeve van het beoogde gebruik van het Werk. Eigendomsrecht op of eigendom van de Software producten wordt niet overgedragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de eigendom van de media waarop de Software producten opgeslagen zijn maar niet die van de Software producten zelf Met betrekking tot software producten die ontwikkeld en geleverd zijn aan Tetra Pak door derden is het gebruiksrecht van de Opdrachtgever beperkt tot de omvang die afgeleid zou kunnen worden uit de separate licentieovereenkomsten tussen de Opdrachtgever en de desbetreffende derden De broncode wordt niet in licentie gegeven aan de Opdrachtgever en blijft de uitsluitende eigendom van Tetra Pak onder auteursrecht of overige intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever is het niet toegestaan de applicatie code van de Software producten te wijzigen of te kopiëren, te ontleden of anderszins terug te compileren behoudens binnen de grenzen toegestaan door dwingend recht en toepasselijke wettelijke bepalingen. De Opdrachtgever zal te allen tijde de Software producten als vertrouwelijke informatie van Tetra Pak beschouwen. Ver Page: 4 (8)

5 12 Garantie 12.1 Tetra Pak garandeert dat het Werk geschikt is voor het beoogde doel zoals beschreven in de Overeenkomst en vrij van ernstige gebreken is met betrekking tot de uitvoering, materialen en ontwerp ( Gebrek ), gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf het eind van de Inbedrijfstellingstests of achttien (18) maanden vanaf het moment van levering, afhankelijk van welk moment het eerst bereikt wordt ( Garantieperiode ). Echter, Tetra Pak garandeert niet dat het gebruik van enig Software product vrij zal zijn van geringe gebreken die geen invloed hebben op het functioneren van het Werk of dat dergelijke geringe gebreken hersteld zullen worden door Tetra Pak Tetra Pak zal, naar haar eigen keuze, elk onderdeel van de Apparatuur of Software producten dat een Gebrek bevat repareren of vervangen zonder kosten voor de Opdrachtgever. Op vervangen of gerepareerde delen van het Werk is dezelfde bovenstaande garantie van toepassing voor de resterende Garantieperiode of zes (6) maanden vanaf het moment van reparatie of installatie van het vervangen onderdeel, met toepassing van de langste periode. De Opdrachtgever zal Tetra Pak zonder vertraging van een Gebrek op de hoogte stellen nadat het Gebrek ontdekt is, of had behoren te zijn ontdekt Tetra Pak is niet aansprakelijk voor enig Gebrek veroorzaakt door: (i) normale slijtage; (ii) gebruik van het Werk anders dan voor het beoogde doel; (iii) gebruik van het Werk in combinatie met apparatuur niet geleverd of goedgekeurd door Tetra Pak; (iv) informatie of materialen, inclusief reserve onderdelen, verstrekt door, of gebruik van een ontwerp bedongen of gespecificeerd door de Opdrachtgever. (vi) het niet gebruiken van geschikt personeel ten behoeve van de installatie, onderhoud, reiniging of reparatie van de Apparatuur; of (vii) elke wijziging of ombouw van de Installatie zonder schriftelijke toestemming van Tetra Pak Tetra Pak garandeert dat zij de Diensten zal uitvoeren, of zal verzekeren dat de Diensten uitgevoerd worden, op een competente, toegewijde manier en met redelijke zorg en deskundigheid, gebruikmakend van goed vakmanschap Elke Dienst die niet wezenlijk uitgevoerd wordt in overeenstemming met artikel 12.4 wordt opnieuw uitgevoerd door Tetra Pak zo spoedig als redelijkerwijze praktisch mogelijk is onder de voorwaarde dat (i) de Opdrachtgever Tetra Pak schriftelijk op de hoogte stelt van de geclaimde non-conformiteit zo spoedig als redelijkerwijze praktisch mogelijk is nadat de non-conformiteit is of redelijkerwijs ontdekt had behoren te zijn; en (ii) Tetra Pak s verplichting tot het opnieuw verrichten van enige Diensten beperkt wordt tot elke wezenlijke niet nakoming van artikel 12.4 ontdekt gedurende de uitvoering van de Diensten en gedurende een periode van zes (6) maanden daarna Het Werk zal zowel voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het land/staat waar de Apparatuur zich bevindt of waar het door de Opdrachtgever verklaard is te worden geïnstalleerd als aan de normen en standaarden gespecificeerd in de Overeenkomst, indien gebruikt in overeenstemming met het doel beschreven in de Overeenkomst alsmede in overeenstemming met Tetra Pak s handleidingen en instructies. Echter, in geval van invoering van wetgeving of verandering in wetgeving of introductie of wijziging van enige norm of standaard na de datum van de Overeenkomst welke van invloed is op de kosten en uitgaven van Tetra Pak en/of de projectplanning, zal de Prijs overeenkomstig worden verhoogd of verlaagd en/of de projectplanning zal in redelijkheid aangepast worden voor zover dit invloed heeft op Tetra Pak bij de uitvoering van haar verplichtingen. Ter vermijding van twijfel, deze garantie is alleen van toepassing op het Werk en niet op voedingsmiddelen verwerkt en of voedingsmiddelverpakkingen geproduceerd door het Werk De Apparatuur zal vrij zijn pand en hypotheek, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Tetra Pak Behoudens zoals uitdrukkelijk bepaald in dit artikel 12 en artikel 10.1, verstrekt Tetra Pak geen toezegging of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot het Werk, al dan niet op grond van de wet of anderszins, en voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, wordt elke toezegging of garantie hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De garanties genoemd in dit artikel 12 en artikel 10.1 worden verstrekt in plaats van,alle overige garanties, voorwaarden of aansprakelijkheden op grond van de wet of anderszins en sluiten deze uit, behalve indien op grond van de wet een dergelijke beperking of uitsluiting niet mogelijk is. Ver Page: 5 (8)

6 13 Overschrijding van de levertijd Indien Tetra Pak er niet in slaagt het Werk, sectie of enige sub-sectie te leveren op de datum zoals specifiek opgenomen in de Overeenkomst, door uitsluitend Tetra Pak s tekortkoming, is Tetra Pak verplicht aan de Opdrachtgever een vaste schadevergoeding te betalen. Tenzij anders gespecificeerd, zal een dergelijke vaste schadevergoeding voor elke volle week vertraging, 0, 25% bedragen van de prijs die betrekking heeft op de sectie(s) dat (die) als gevolg van de vertraging niet gebruikt kan (kunnen) worden zoals beoogd door de partijen. In geen geval zal de vaste schadevergoeding hoger zijn dan vijf (5) procent van die prijs. 14 Het niet behalen van de prestatiedoelstellingen 14.1 Indien het Werk of enige sectie of sub-sectie daarvan er niet in slaagt een individueel overeengekomen prestatiedoelstelling te behalen, ondanks herhaalde pogingen door Tetra Pak zulke prestatiedoelstellingen te behalen en ondanks dat aangetoond is dat de Opdrachtgever het Werk gebruikt en onderhoudt op de juiste wijze en haar relevante verplichtingen nakomt, heeft de Opdrachtgever recht op prijsvermindering in de met mate waarin de tekortkoming zich verhoudt tot het overeengekomen prestatieniveau, gebonden aan een maximale vermindering van vijf (5) procent van de prijs van de relevante sectie of sub-sectie. De som van eventuele geldelijke vergoedingen voor het niet behalen van de overeengekomen levertijd en de hiervoor in dit artikel genoemde prijsreductie bedraagt maximaal 7,5% van de totale Prijs Indien de feitelijke prestatie minder is dan negentig (90) procent van het overeengekomen prestatieniveau heeft de Opdrachtgever, naar haar keuze en in plaats van de prijsvermindering zoals hierboven beschreven, de sectie die de prestatiedoelstelling niet behaald heeft ter beschikking van Tetra Pak te stellen tegen restitutie van de prijs,die op die sectie betrekking heeft. 15 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het Werk Tetra Pak is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen veroorzaakt door het Werk na voltooiing en zolang dit in het bezit van de Opdrachtgever is. Ook is Tetra Pak niet aansprakelijk voor enige schade aan producten geproduceerd door de Opdrachtgever, of voor producten waarvan de producten van de Opdrachtgever deel uitmaken. 16 Beperking van aansprakelijkheid 16.1 De totale samengestelde aansprakelijkheid van Tetra Pak op basis van de Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot vaste schadevergoeding in geval van overschrijding van de levertijd, vaste schadevergoeding in geval van het niet behalen van de overeengekomen prestatiedoelstellingen, schadevergoeding in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het Werk, en garantieverplichtingen, is beperkt tot een waarde/bedrag gelijk aan twintig (20) procent van de Prijs Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, is Tetra Pak niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve schadevergoeding, gevolgschade of aanvullende schadevergoeding inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, productie of bedrijfsverliezen, misgelopen orders of contracten of schades of boetes betaald door de Opdrachtgever aan derde partijen, verlies van kansen, verlies van goodwill, or verliezen gerelateerd aan marketingactiviteiten voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst zelfs indien Tetra Pak kennis heeft van de mogelijkheid van het optreden van enige zulke schade contractueel of niet contractueel De beperking van de aansprakelijkheid van Tetra Pak zoals bepaald in de Overeenkomst is niet van toepassing indien het niet voldoen aan haar verplichtingen het resultaat is van grove nalatigheid of indien een dergelijke beperking blijkt niet geldig te zijn op grond van dwingend toepasselijk recht. Indien een dergelijke beperking blijkt niet geldig te zijn, zal de aansprakelijkheid van Tetra Pak vastgesteld worden op het minimaal mogelijke niveau volgens dwingend toepasselijk recht. 17 Vrijwaring Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, zal de Opdrachtgever Tetra Pak vrijwaren en schadeloos stellen van elke schade, verlies of kosten vanwege vorderingen door enige derde partij in verband met het gebruik door de Opdrachtgever van het Werk en verkoop en marketing van voedingsmiddelenverpakkingen en/of voedingsmiddelen geproduceerd of verwerkt door het Werk. Ver Page: 6 (8)

7 18 Overgang van risico en verzekering 18.1 Vanaf het moment dat het risico van verlies is overgegaan op grond van artikel 4 en de eigendom van het Werk overgedragen is aan de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever het Werk verzekeren tegen elk verlies, schade, vernietiging, brand, diefstal of ander ongeval, tegen de volledige vervangingswaarde van het Werk Beide partijen zullen een toereikende aansprakelijkheidsverzekering hebben en aanhouden, inclusief fysieke schade aan eigendommen en lichamelijk letsel, ter dekking van hun respectieve verplichtingen op basis van de overeenkomst. 19 Beëindiging 19.1 De Opdrachtgever is gerechtigd op elk moment elk deel van het Werk te beëindigen door schriftelijke kennisgeving. Na ontvangst van deze kennisgeving van de Opdrachtgever, zal Tetra Pak zijn werkzaamheden stoppen en elke toeleverancier opdragen zijn werkzaamheden te stoppen voor zover de werkzaamheden door de Opdrachtgever beëindigd zijn. De Opdrachtgever zal Tetra Pak vrijwaren en schadeloos stellen van alle schade, kosten of verliezen geleden door Tetra Pak als gevolg van de beëindiging door de Opdrachtgever inclusief, maar niet beperkt tot, de derving van een redelijke winst. In het geval van een beëindiging door de Opdrachtgever op grond van dit artikel, blijven de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden volledig van kracht en van toepassing op dat deel van het Werk, geleverd vóór de kennisgeving van de beëindiging Tot het moment van volledige betaling van de koopprijs voor de Apparatuur en Diensten, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst per direct schriftelijk te beëindigen indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst indien dit niet herstelbaar is, of, indien wel herstelbaar, er niet in geslaagd is tot herstel binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling; of haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt, of failliet is of op andere wijze kennelijk insolvent is. 20 Overmacht Elke partij is gerechtigd haar nakoming op grond van deze voorwaarden op te schorten (behalve enige verplichting tot betaling van een geldsom) in de mate waarin dergelijke nakoming wordt verhinderd of onredelijk bezwarend is geworden door elke omstandigheid zonder dat zij daar redelijkerwijs invloed op heeft. Een partij die op deze clausule een beroep doet zal de andere partij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de omstandigheden die daar invloed op hebben en dient alle redelijke maatregelen te nemen teneinde de duur en het effect van zulke omstandigheden te beperken. Indien op deze clausule meer dan drie (3) opeenvolgende maanden een beroep wordt gedaan, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst per direct door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te beëindigen. 21 Overige bepalingen 21.1 Deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst en overige documenten die de overeenkomst tussen Tetra Pak en de Opdrachtgever bevatten vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangen alle voorafgaande communicatie, aanbiedingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk. Tetra Pak wijst hierbij alle afwijkende voorwaarden voorgesteld door de Opdrachtgever van de hand, inclusief die zijn opgenomen in elke bestelling of in elk ander schriftelijk stuk dat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de bovengenoemde documenten De Overeenkomst tussen de partijen kan slechts schriftelijk gewijzigd worden mits rechtsgeldig ondertekend door beide partijen, daarmee de duidelijke bedoeling tot uitdrukking brengend de Overeenkomst te wijzigen Tetra Pak is gerechtigd haar rechten of verplichtingen op grond van de Overeenkomst over te dragen of te cederen naar elke aan haar gelieerde onderneming, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot cessie of overdracht van haar rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetra Pak Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal een vertraging of nalatigheid door een partij om een recht, vordering of actie op grond van de wet of de Overeenkomst uit te oefenen, niet geacht of beschouwd worden als verklaring van afstand of wijziging van deze rechten, vorderingen of acties en zulks heeft geen invloed op het recht van die partij deze later uit te voeren of te effectueren. Ver Page: 7 (8)

8 21.5 De ongeldigheid in het geheel of van een deel of elk deel van de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden heeft geen invloed op de overige bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden. De rechten en acties opgenomen in de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden zijn de enige exclusieve rechten en acties van iedere partij met betrekking tot de overeenkomst, de uitvoering daarvan en de niet nakoming daarvan. 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze Algemene voorwaarden, de Overeenkomst en overige documenten die de overeenkomst tussen Tetra Pak en de Opdrachtgever omvatten (en alle niet contractuele of overige verplichtingen daaruit voortvloeiend of in verband daarmee) is (i) het Nederlands recht indien de plaats van levering voor de Apparatuur en/of Diensten in Nederland of buiten de Benelux landen ligt en (ii) het Belgisch recht indien de plaats van levering voor de Apparatuur en/of Diensten in België en/of het Groothertogdom Luxemburg ligt, van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door (i) een Nederlandse rechtbank indien de plaats van levering van de Apparatuur en Diensten in Nederland of buiten de Benelux landen ligt en (ii) een Belgische rechtbank indien de plaats van levering van de Apparatuur en Diensten in België en/of het Groothertogdom Luxemburg ligt. Ver Page: 8 (8)

Algemene voorwaarden Benelux. voor de verkoop van Werken

Algemene voorwaarden Benelux. voor de verkoop van Werken Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Werken PROCESAPPARATUUR EN DIENSTEN Inleiding Deze Algemene voorwaarden Benelux voor de verkoop van Werken (Algemene voorwaarden) zijn van toepassing op

Nadere informatie

Procedures voor Oplevering van Werken Benelux/ Plant Completion Procedures Benelux

Procedures voor Oplevering van Werken Benelux/ Plant Completion Procedures Benelux Procedures voor Oplevering van Werken Benelux/ Plant Completion Procedures Benelux De onderstaande voorwaarden en condities bevatten de verplichtingen van Tetra Pak en de Opdrachtgever met betrekking tot

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen

Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen Voorwaarden van toepassing op inkoop van zaken door en levering van diensten aan Van Straten of aan haar gelieerde vennootschappen 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&W tailors

Algemene voorwaarden D&W tailors Algemene voorwaarden D&W tailors D&W tailors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 55537774, gevestigd te Voorst, hierna te noemen D&W tailors. Artikel 1. Algemeen 1. D&W tailors

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Eigen Energie opdracht geeft tot het verrichten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

van Wijhe Consultancy

van Wijhe Consultancy van Wijhe Consultancy Tel.: 06-511 828 79 Fax.: 084-88 35 696 KVK. Nr. : 06091834 De Veluwe en Twente Bel.Nr.: NL 107686016 B01 E-mail: Internet: info@vanwijhecons.nl www.vanwijhecons.nl Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!juli!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,juli2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie