JAARVERSLAG 2013 STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM DE BOEI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM DE BOEI"

Transcriptie

1 In het woord ontmoeting, dus zonder moeten, zit de kracht en de vrijheid te kunnen en te mogen zijn wie je bent met alle mogelijkheden of onmogelijkheden. JAARVERSLAG 2013 STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM DE BOEI

2 Inhoud Voorwoord en 2014 als overgangsjaren... 2 Vanuit het bestuur... 3 Antwoord en ver-antwoorden... 4 Dezelfde passie, maar net even anders... 6 Eerste verandering... 6 Balans vinden... 6 Toekomst... 6 Dependances... 7 Olievlek... 7 Eigen Karakter... 7 Activiteiten... 8 Groeien in een veilige omgeving... 8 Vast programma... 8 Workshops... 9 Mini-vakantie... 9 Buitenactiviteiten... 9 Zondag openstelling Organisatie Bestuur Stichting Inloophuis Rotterdam Directie Coördinatoren Netwerk Inloophuis de Boei Onze sponsors in Comité van aanbeveling... 13

3 Voorwoord 2013 en 2014 als overgangsjaren Inloophuis de Boei is succesvol in haar aanpak. Onze gasten vinden bij Inloophuis de Boei wat ze zoeken. Onze unieke aanpak en onze unieke vrijwilligers dragen hieraan bij. Kortom een organisatie om trots op te zijn! Het resultaat van dit alles is dat Inloophuis de Boei groeit in het aantal gasten, vrijwilligers, medewerkers en dependances. Zonder dat we het weten hebben wij inmiddels dezelfde karakteristieken als een klein MKB bedrijf. Dit vraagt om aanpassingen. Aanpassingen in de manier waarop Inloophuis de Boei bestuurd wordt, op directie niveau maar ook op de werkvloer. Zonder dat we ons belangrijkste goed geweld aandoen, moeten we professionaliseren. Naast het feit dat dit nodig is om Inloophuis de Boei te kunnen continueren en verder te doen bloeien, wordt het ook van ons gevraagd. Onze donateurs en andere belangengroepen doen een steeds groter beroep op onze professionaliteit. Zowel in de dagelijkse aansturing van Inloophuis de Boei als in het bestuur hebben veranderingen plaatsgevonden in Zo is Jennifer Dekker aangetreden als directeur van Inloophuis de Boei. Verder heeft de voorzitter van het bestuur Ton Jansens besloten om na 13 jaar betrokken te zijn geweest bij het bestuur, zijn functie neer te leggen. Wij willen Ton als bestuur hartelijk danken voor zijn inzet. Gelukkig zal Ton betrokken blijven bij Inloophuis de Boei alleen in een andere rol. Ondergetekende is verzocht Ton op te volgen. Met liefde heb ik aan dit verzoek gehoor gegeven omdat ik al snel door had wat voor een fantastisch werk er door Inloophuis de Boei geleverd wordt is een overgangsjaar. Als gevolg van de benodigde professionalisering zal het bestuur omgevormd worden naar een Raad van Toezicht. Deze Raad zal zich meer op afstand houden van het dagelijks bestuur van de Boei. Hiermee krijgt de directie meer ruimte om het vooraf goedgekeurde beleid ten uitvoer te brengen. De Raad zal uitzicht houden op de uitvoering van het beleid. Ook in het overgangsjaar zijn er weer tal van uitdagingen van financiële aard. Zo zullen we het hoofd moeten bieden aan de stijgende personele kosten die het directe gevolg zijn van de groei van Inloophuis de Boei. Verder is er een algemene tendens waarneembaar waarin wij geacht worden op termijn financieel op eigen benen te kunnen staan. Kortom, er is veel te regelen in er blijft echter een ding voorop staan en dat is de waarde die Inloophuis de Boei levert aan haar gasten. Dat is iets dat zeker niet gaat veranderen... Rob Buijtendijk, voorzitter Bestuur en Voorzitter Raad van Toezicht (i.o.)

4 Vanuit het bestuur In het verslagjaar 2014 vergaderde het bestuur 9 maal. De vergaderingen stonden vooral in het teken van het afscheid nemen van Riet Langstraat als oprichter en directeur en van de voorzitter die voornemens is om aan het eind van het jaar zijn voorzitterschap neer te leggen. Dat vraagt de nodige zorg. Het neerleggen van het directeurschap van de oprichtster van het Inloophuis de Boei Riet Langstraat moet op een goede manier gecontinueerd worden en geborgd. Als opvolgster is Jennifer Dekker aangetrokken. In vergaderingen is ook gekeken hoe de kennis van zaken van Riet Langstraat ingezet kan worden. Het bestuur bestaat in dit jaar nog voor een groot deel uit bestuursleden die er vanaf het eerste uur bij betrokken zijn (vier van de zeven). Zij waren samen met de directeur betrokken bij de opzet en maakten de intentie van de visie waar. De vacature van de voorzitter Ton Jansen wordt vervuld door Rob Buijtendijk. De penningmeester van het bestuur Hazel Vince verruilt haar rol voor boekhouder van de organisatie. De vacature voor penningmeester is nog niet ingevuld. In de 9 vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: De nieuwe rol van het bestuur, er wordt gekozen voor een Raad van Toezicht die in 2014 vorm krijgt. Ook de Stichting Vrienden van de Boei kwam op de agenda. Er is een verbinding met het Stichtingsbestuur van Inloophuis de Boei gemaakt door een bestuurslid van het Inloophuis de Boei te benoemen in het bestuur van de Vrienden. De financiering is en blijft een onderwerp wat veel aandacht vraagt. Ook dit jaar is het aan het eind van het jaar gelukt om de nodige financiën te krijgen voor de salariëring van de medewerkers en voor de activiteiten. Dit vroeg het nodige overleg met de Gemeente Rotterdam. Ook fondsen droegen het nodige bij. De organisatie MANO droeg bij aan de fondsenwerving. Aan PR is de nodige aandacht besteed door onder andere het meedoen aan een uitzending Man bijt hond. Ook het promotiefilmpje was regelmatig te zien op TV-Rijnmond. Het leidt tot meer nieuwe gasten. Door drie studenten van de Hoge School Rotterdam is een Social Marketing Plan de Boei opgesteld, waarbij 2 brochures ontwikkeld zijn. We kregen van Stichting Roparun de heugelijke mededeling dat wij nog 10 jaar gebruik mogen maken van het huis aan de Weimansweg. Inloophuis de Boei aan de Weimansweg is nu eenmaal per maand op ene zondag open. Het voorziet duidelijk in een behoefte, er wordt veel gebruik gemaakt. De dependances: initiatiefneemster en coördinator van de dependance Schiedam Anneke Crama is eind mei 2013 plotseling overleden waardoor er naarstig gezocht moest worden naar een opvolger. Zuidland vierde het 5-jarig bestaan. In Crooswijk heeft een wisseling van coördinator plaatsgevonden. De dependances beschikken nu allemaal over een 06 nummer en een laptop. De koepelorganisatie FINK is toegetreden tot de nieuwe koepel van IPSO. Ook Inloophuis de Boei is mee overgegaan en wacht af hoe de ontwikkeling verder gaat. De studiedag voor bestuur, beroepskrachten en coördinatoren dependances in november werd dit keer op een andere locatie gehouden. Het thema deze keer was: was hoofd en handen, daarbij wordt het speerpunt transparantie meegenomen.

5 Antwoord en ver-antwoorden Inloophuis de Boei is geboren als antwoord op de zielenpijn van de oprichtster, Riet Langstraat. Zij nam ver-antwoordelijkheid voor de boodschap van haar ziel. Maar ook voor de pijn die zij voelde bij andere zielen, in dit geval de medemens met kanker, die toen nog, in 1999, vaak in een moedeloze en vaak uitzichtloze situatie terecht kwam, vooral na de mededeling dat verdere behandeling niet mogelijk was en deze medemens daarmee geweldig in de kou kwam te staan. Het is bijzonder het Inloophuis de Boei te beschouwen als zijnde een antwoord. Een antwoord van uit de ziel richting maatschappij en medemens. Hiervoor werd en wordt verantwoordelijkheid genomen. Zodoende vindt de terugkoppeling richting ziel plaats. Optimaal vindt er dan een voortdurende afstemming plaats tussen ziel, antwoord en verantwoording. En dat is wat we als bestuur en leiding, inclusief de coördinatoren en overige medewerkers en vrijwilligers, blijvend betrachten en bewaken. Riet vond vanaf het begin ondersteuning bij het vormgeven van dit antwoord en die ondersteuning kwam van binnenuit, van de mensen om Riet heen, maar ook van de gasten, vrijwilligers en de medewerkers. Zo ook van buitenaf, sponsors zoals Stichting Roparun en velerlei personen en instanties die support gaven (en geven). Bovenal werd het initiatief ondersteund door een soort hogere macht wat tijdens het pionieren van de eerste jaren en ook later meermalen werd gevoeld en als een grote zegen werd ervaren. En Inloophuis de Boei groeide, breidde zich uit tot en met 6 dependances en bleek te voorzien in een geweldige behoefte. Een behoefte die voortleeft. Ondanks de enorme inzet bleek (en blijkt) de financiële ondersteuning steeds een groot, wederkerend probleem. Dankzij de bovenmatige inspanning van staf en directie is het tot vandaag de dag steeds weer gelukt om ook financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Toch was en is het tot op heden elk jaar weer de vraag of we een volgend jaar nog als Inloophuis de Boei kunnen blijven bestaan wat veel onrust en onzekerheid genereert. Wij vertrouwen stellig dat men het Inloophuis de Boei kan gaan zien als antwoord op een veel grotere vraag dan wat nu gedragen wordt door slechts betrekkelijk weinig, zeer gemotiveerde en bevlogen personen en instanties. Opdat dit prachtige initiatief een breder en breder draagvlak gaat krijgen en dat het structureel geïmplementeerd gaat worden, zowel in de zorg voor onze medemensen met kanker als voor hun naasten. Mocht dat niet gaan gebeuren dan valt het Inloophuis de Boei weg als antwoord en blijft de vraag van onze medemens oningevuld. De vraag naar het je verbonden voelen, naar veiligheid en geborgenheid, naar ondersteuning, naar gezien worden, contact met lotgenoten, het samen eten, het gezamenlijk kunnen

6 stilstaan en rouwen: het samen Zijn en het je verbonden weten met een geheel dat de pijn en de eenzaamheid overstijgt. Wij vertrouwen erop dat Inloophuis de Boei, dat al voor velen een uitkomst was, blijft bestaan als antwoord op een grote onderliggende pijn en ook dat langzamerhand de hele Rotterdamse gemeenschap (de politiek) zich mede verantwoordelijk gaat voelen om structureel te voorzien in zo n veilige plek, veilige plekken voor onze medeburgers. Teneinde deze plekken verder te ontwikkelen, te steunen en op de kaart te zetten. Paul Hoekstra, bestuurslid

7 Dezelfde passie, maar net even anders 2013 Stond erg in het teken van veranderen. Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen heeft de oprichtster van Stichting Inloophuis Rotterdam de Boei, Riet Langstraat, mij de dankbare taak gegeven om haar als directeur op te volgen. Kort daarna besloot Ton Janssen zijn voorzitterschap over te dragen aan Rob Buijtendijk. Een situatie waar iedereen even aan moest wennen, maar één ding hebben Riet en ik gemeen; wij hebben beide een passie voor mensen en dan vooral het welbevinden van mensen. Zowel bij Riet als bij mij staan de gasten, vrijwilligers en medewerkers van Inloophuis de Boei voorop, want zonder hen heb ik als directeur geen bestaansrecht! Eerste verandering Ook al delen Riet en ik dezelfde passie, is onze werkwijze toch heel anders. Ik vind namelijk dat we best, met gepaste trots, mogen laten zien wat we met hulp van de Gemeente, fondsen en andere stichtingen voor elkaar krijgen. Mede om die reden heb ik het gebruik van Social Media geïntroduceerd. Onze gasten, vrijwilligers, medewerkers en andere geïnteresseerde kunnen onze ontwikkelingen op Facebook volgen en dit gebeurd veelvuldig. We hebben inmiddels al 357 volgers en hier komen iedere week weer nieuwe geïnteresseerde bij. Het Twitter account wordt vooral gebruikt om fondsen en/of stichtingen die ons ondersteunen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Om als Inloophuis de Boei nog zichtbaarder te worden, heeft Frank Peters een heel mooi PR filmpje gemaakt. Dit wordt dagelijks op TV Rijnmond uitgezonden en zorgt wekelijks voor een nieuwe gasten. Balans vinden Mede vanwege de PR wordt het steeds drukker op de Weimansweg en bij de dependances. Om een goede balans te vinden en te houden, bieden we steeds vaker buitenactiviteiten aan. Het voordeel is dat onze gasten met elkaar kunnen genieten van de buitenlucht en meer in beweging komen, wat weer bevorderlijk is voor lichaam en geest. Toekomst De waardering van onze gasten en vrijwilligers steunt ons in het bewandelen van de door Riet Langstraat inzette weg en zullen wij onze (nieuwe) gasten ook de komende jaren een luisterend oor, een arm of schouder aanbieden. Financiën Om onze gasten uit een dreigend isolement te houden, is het belangrijk om de komende jaren op zoek te gaan naar partners, sponsors en (innovatieve) manieren om financieel gezond te blijven. Rotterdam, juli 2014 Jennifer Dekker

8 Dependances Olievlek Als Stichting proberen wij zoveel mogelijk mensen in Rotterdam en omgeving een luisterend oor en/of een schouder te bieden, maar wij realiseren ons ook dat niet iedereen in staat is om naar onze hoofdvestiging aan de Weimansweg te komen. Om die reden is ervoor gekozen om dependances te openen in: Barendrecht, Kralingen- Crooswijk, Overschie, Schiedam, Spijkenisse en Zuidland, dit geeft onze gasten de mogelijkheid om dicht bij huis een dependance van Inloophuis de Boei te bezoeken. En net als een olievlek proberen wij ons goede werk verder uit te breiden en zullen er nog meer locaties geopend worden. Zowel in Kralingen-Crooswijk als Zuidland vinden er veelal gesprekken plaats, maar doet met ook actief mee aan yoga, maakt men zelf mandala s en kaarten. Helaas is eind mei de coördinator van de dependance Schiedam geheel onverwachts overleden. Dit heeft een grote impact gehad op de dependance, maar gelukkig is er een nieuwe coördinator die de focus vooral op de buitenactiviteiten legt. De coördinator van dependance Spijkenisse is vooral, onder het genot van een heerlijk hapje en drankje, in gesprek met haar gasten. Kortom, voor ieder wat wils. Eigen Karakter In de afgelopen jaren hebben de vrijwillige coördinatoren een geheel eigen karakter aan de dependances gegeven. Zo is de dependance Barendrecht erg gericht op kunst en hebben zij het afgelopen jaar exposities, workshops en yoga georganiseerd. Bij de dependance Overschie ligt de nadruk voornamelijk op het samen creatief bezig zijn voor andere doelgroepen. Een mooi voorbeeld is het project droomdekentjes (quilts), die worden gemaakt voor jonge zieke kinderen die de geborgenheid vinden in zo n mooi dekentje. Verder organiseren ze vooral activiteiten die gericht zijn op het gezellig samen zijn en genieten van lekkere hapjes.

9 Activiteiten Groeien in een veilige omgeving Vaak komen de gasten, verslagen door een vreselijk bericht of gebeurtenis bij ons terecht. De één zal direct, onder het genot van een kopje koffie of thee direct zijn/haar verhaal vertellen tegen één van de aanwezige gastvrouw of heer. De ander wil gewoon aanwezig zijn. En dat kan bij ons! Onze kracht is dat wij, dankzij ons geweldig team met vrijwillige gastvrouwen en heren, in staat zijn om onze gasten op een laagdrempelige wijze weer te laten stijgen op de maatschappelijke ladder. Ik kan me nog goed herinneren dat één van onze gasten heel verdrietig en boos bij ons kwam, maar naar mate de maanden verstreken groeide haar zelfvertrouwen weer en geeft ze op dit moment les. Niets mooier om te zien hoe onze gasten weer zelfvertrouwen krijgen door gewoon te mogen zijn! Vast programma Naast het koffie en thee drinken met elkaar, worden er ook een aantal vaste programma onderdelen aangeboden. Denk hierbij aan schilderen, fitnessen, biljarten, mediteren en yoga. Dankzij de 4 e jaars leerlingen van ROC Zadkine kunnen we onze gasten ook laten genieten van gezichtsbehandelingen. Daarnaast hebben we ook een poel met masseurs die onze gasten even verwennen. Eén van de belangrijkste activiteit is gezamenlijk lunchen. Mede dankzij de hulp van de Voedselbank kunnen wij onze gasten iedere dag een 3-gangen maaltijd aanbieden. Het is zo knap te zien hoe onze vrijwillige koks iedere keer weer in staat zijn om met geringe producten onze gasten een geweldige 3-gangen maaltijd voor te zetten.

10 Workshops In het afgelopen jaar zijn er verschillende workshops georganiseerd. Deze worden vooral georganiseerd als blijkt dat onze gasten hier behoefte aan hebben. In het komende jaar worden er, mede dankzij de Vrienden van Stichting Inloophuis de Boei, nog meer buitenactiviteiten georganiseerd. Een populaire workshop is het portrettekenen, maar ook de workshop kleuranalyse wordt goed bezocht. Mini-vakantie Dankzij de financiële steun van diverse fondsen kunnen wij onze gasten een mini-vakantie aanbieden. In 2013 zijn we weer naar Olaertsduijn geweest. Het belangrijkste doel van deze vakantie is dat onze gasten even ontzorgt worden en kunnen genieten van alles wat er door de vrijwilligers en staf wordt georganiseerd. Afgelopen jaar is Riet door familie, vrijwilligers, medewerkers en alle genodigden tijdens de vakantie in het zonnetje gezet. En op die feestavond hebben we direct weer een donatie gekregen voor een vakantie in Geweldig! Buitenactiviteiten Het afgelopen jaar hebben we ook geregeld de buitenlucht opgezocht. Zo zijn de gasten, onder begeleiding van vrijwilligers, pizza s gaan bakken bij de Enk en hebben ze genoten van een heerlijke boottocht op de Delflandse wateren. In de december maand hebben we genoten van het bezoek aan Dierentuin Blijdorp.

11 Zondag openstelling Zondag is voor veel van onze gasten een vreselijk eenzame dag en om die reden hebben we vorig jaar besloten om één keer per maand op zondag open te gaan. Dit is tot op heden een groot succes. Onze gasten zijn vanaf 12 uur welkom en kunnen onder het genot van een heerlijke warme 3-gangen maaltijd samen zijn. Als er in de toekomst meer vrijwilligers beschikbaar zijn op zondag, dan zal de zondag openstelling zeker worden uitgebreid.

12 Jaarrekening

13 Organisatie Bestuur Stichting Inloophuis Rotterdam Voorzitter : Ton Jansens Penningmeester Secretaris Bestuurslid voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid : Hazel Vince : Johanna Fijn : Nico Boere, plaatsvervangend : André Rhébergen : Paul Hoekstra : Kees Konings Directie Riet Langstraat-de Zeeuw tot 1 september 2013 Jennifer Dekker per 1 september 2013 Coördinatoren Joke v.d. Hoek-Kooijman Wil Noordermeer - Rotterdam + dependance Voorne- Putten Anneke Crama/Jiska van der Stoep dependance Schiedam Lou Heijnen dependance Barendrecht Jannie Wierenga dependance Overschie Ina van den Brand dependance Spijkenisse Trudy van Bladel dependance Kralingen Croowsijk Netwerk Inloophuis de Boei Landelijk Steunpunt VTZ te Bunnik AZR Daniël Den Hoedkliniek Rotterdam AGORA te Bunnik Stichting VPTZ Rotterdam Landelijke Stichting Rouwbegeleiding te Utrecht SoZaWe Rotterdam O.K. Banken Rotterdam STAP Rotterdam Vrijwilligersnetwerk IJsselmonde Ouderenwerk IJsselmonde Stichting Hospice De Vier Vogels Rotterdam Hospice Calando Dirksland Integraal Kankercentrum Rotterdam Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam, stuurgroep en strategische beleidsgroep IPSO Stichting Thuiszorg Rotterdam Patiëntenverenigingen van de NFK Inloophuis Laurens Cadenza Inloophuis De Regenboog Zorggroep Rijnmond

14 Onze sponsors in 2013 Subsidie werd verleend door de gemeente Rotterdam Diakonale Commissie Zuid Holland Stichting Aelwijn Floris Fonds DBL Stichting Deltaport Fentener van Vlissingen Fonds Janivo Stichting Kamer van Koophandel Stg. AV KWF Sint Laurensfonds Stg. Bevordering Volkskracht/Van Leeuwen Van Lignac Stichting Monuta charity Fund Physico Protestantse kerken Nederland Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Theia Fonds G.Ph. Verhagen Stichting VSB fonds Stichting Voedselbank Rotterdam Martijn Hoogenboom (accountant) Michels Administratie & Belastingadvies (loonadministratie) Stichting Roparun (huisvesting) Thurendrecht Uitgeverij (drukwerk) Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei donaties door diaconieën, particulieren en bedrijven Comité van aanbeveling Raemon Sluiter, tennisprof Peter van Heemst, fractielid PvdA Rotterdam Til Gardeniers, oud politica Rini Baggen, internist Ikazia Ziekenhuis Cees Verzendaal, wethouder Barendrecht Peter Muis, manager zorggroep Rijnmond Clara Sies, oprichtster Voedselbank Rotterdam Rob Ruimschotel, psychiater.

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna

Jaarverslag 2013. Stichting Viva la Donna Jaarverslag 2013 Stichting Viva la Donna INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen 4 2. Organisatie 7 2.1 Bestuur 7 2.2 Personeelszaken 8 3. Inkomsten 10 3.1 Inkomsten commerciële activiteiten 10 3.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013 Hearts & hands Deel 1: De cijfers van 2013 en de verhalen achter de cijfers Voorwoord directeur Ronald McDonald Kinderfonds Marja van Bijsterveldt 4 Verhaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis.

Het Nationaal MS Fonds is opgericht op 28 oktober 1993, KvK Rotterdam 4133967. Gevestigd aan de Wagenstraat 25, 3142 CR Maassluis. Jaarverslag 2012 Colofon Download of bekijk het verkorte jaarverslag op www.nationaalmsfonds.nl. U kunt een papieren exemplaar van het verkorte of het volledige jaarverslag opvragen via 010 59 19 839 of

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012. Johannes Hospitium De Ronde Venen KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 Johannes Hospitium De Ronde Venen Leven met aandacht in een huis van iedereen Augustus 2013 Inhoud Inhoud... 0 Voorwoord... 2 Profiel... 3 Missie, Visie en Kernwaarden... 3 Missie...

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging

Jaarverslag 2012. Full Colour. Palet Welzijn in beweging Jaarverslag 2012 Full Colour Palet Welzijn in beweging Palet Welzijn in beweging Een stroom van energie en verbindingen heeft in 2012 een goede basis gelegd voor de komende jaren. Er is een beweging ontstaan

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Daadkracht met resultaat

Daadkracht met resultaat - Jaarverslag 2011 - Daadkracht met resultaat een impressie van Paardkrachtig in 2011 #Filosofie is: Trainers - Anne Lankester - Annabel Buissink Bestuur - Bestuursvoorzitter: Mevr. Drs. A.H. (Annemieke)

Nadere informatie