JAARVERSLAG 2013 STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM DE BOEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM DE BOEI"

Transcriptie

1 In het woord ontmoeting, dus zonder moeten, zit de kracht en de vrijheid te kunnen en te mogen zijn wie je bent met alle mogelijkheden of onmogelijkheden. JAARVERSLAG 2013 STICHTING INLOOPHUIS ROTTERDAM DE BOEI

2 Inhoud Voorwoord en 2014 als overgangsjaren... 2 Vanuit het bestuur... 3 Antwoord en ver-antwoorden... 4 Dezelfde passie, maar net even anders... 6 Eerste verandering... 6 Balans vinden... 6 Toekomst... 6 Dependances... 7 Olievlek... 7 Eigen Karakter... 7 Activiteiten... 8 Groeien in een veilige omgeving... 8 Vast programma... 8 Workshops... 9 Mini-vakantie... 9 Buitenactiviteiten... 9 Zondag openstelling Organisatie Bestuur Stichting Inloophuis Rotterdam Directie Coördinatoren Netwerk Inloophuis de Boei Onze sponsors in Comité van aanbeveling... 13

3 Voorwoord 2013 en 2014 als overgangsjaren Inloophuis de Boei is succesvol in haar aanpak. Onze gasten vinden bij Inloophuis de Boei wat ze zoeken. Onze unieke aanpak en onze unieke vrijwilligers dragen hieraan bij. Kortom een organisatie om trots op te zijn! Het resultaat van dit alles is dat Inloophuis de Boei groeit in het aantal gasten, vrijwilligers, medewerkers en dependances. Zonder dat we het weten hebben wij inmiddels dezelfde karakteristieken als een klein MKB bedrijf. Dit vraagt om aanpassingen. Aanpassingen in de manier waarop Inloophuis de Boei bestuurd wordt, op directie niveau maar ook op de werkvloer. Zonder dat we ons belangrijkste goed geweld aandoen, moeten we professionaliseren. Naast het feit dat dit nodig is om Inloophuis de Boei te kunnen continueren en verder te doen bloeien, wordt het ook van ons gevraagd. Onze donateurs en andere belangengroepen doen een steeds groter beroep op onze professionaliteit. Zowel in de dagelijkse aansturing van Inloophuis de Boei als in het bestuur hebben veranderingen plaatsgevonden in Zo is Jennifer Dekker aangetreden als directeur van Inloophuis de Boei. Verder heeft de voorzitter van het bestuur Ton Jansens besloten om na 13 jaar betrokken te zijn geweest bij het bestuur, zijn functie neer te leggen. Wij willen Ton als bestuur hartelijk danken voor zijn inzet. Gelukkig zal Ton betrokken blijven bij Inloophuis de Boei alleen in een andere rol. Ondergetekende is verzocht Ton op te volgen. Met liefde heb ik aan dit verzoek gehoor gegeven omdat ik al snel door had wat voor een fantastisch werk er door Inloophuis de Boei geleverd wordt is een overgangsjaar. Als gevolg van de benodigde professionalisering zal het bestuur omgevormd worden naar een Raad van Toezicht. Deze Raad zal zich meer op afstand houden van het dagelijks bestuur van de Boei. Hiermee krijgt de directie meer ruimte om het vooraf goedgekeurde beleid ten uitvoer te brengen. De Raad zal uitzicht houden op de uitvoering van het beleid. Ook in het overgangsjaar zijn er weer tal van uitdagingen van financiële aard. Zo zullen we het hoofd moeten bieden aan de stijgende personele kosten die het directe gevolg zijn van de groei van Inloophuis de Boei. Verder is er een algemene tendens waarneembaar waarin wij geacht worden op termijn financieel op eigen benen te kunnen staan. Kortom, er is veel te regelen in er blijft echter een ding voorop staan en dat is de waarde die Inloophuis de Boei levert aan haar gasten. Dat is iets dat zeker niet gaat veranderen... Rob Buijtendijk, voorzitter Bestuur en Voorzitter Raad van Toezicht (i.o.)

4 Vanuit het bestuur In het verslagjaar 2014 vergaderde het bestuur 9 maal. De vergaderingen stonden vooral in het teken van het afscheid nemen van Riet Langstraat als oprichter en directeur en van de voorzitter die voornemens is om aan het eind van het jaar zijn voorzitterschap neer te leggen. Dat vraagt de nodige zorg. Het neerleggen van het directeurschap van de oprichtster van het Inloophuis de Boei Riet Langstraat moet op een goede manier gecontinueerd worden en geborgd. Als opvolgster is Jennifer Dekker aangetrokken. In vergaderingen is ook gekeken hoe de kennis van zaken van Riet Langstraat ingezet kan worden. Het bestuur bestaat in dit jaar nog voor een groot deel uit bestuursleden die er vanaf het eerste uur bij betrokken zijn (vier van de zeven). Zij waren samen met de directeur betrokken bij de opzet en maakten de intentie van de visie waar. De vacature van de voorzitter Ton Jansen wordt vervuld door Rob Buijtendijk. De penningmeester van het bestuur Hazel Vince verruilt haar rol voor boekhouder van de organisatie. De vacature voor penningmeester is nog niet ingevuld. In de 9 vergaderingen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: De nieuwe rol van het bestuur, er wordt gekozen voor een Raad van Toezicht die in 2014 vorm krijgt. Ook de Stichting Vrienden van de Boei kwam op de agenda. Er is een verbinding met het Stichtingsbestuur van Inloophuis de Boei gemaakt door een bestuurslid van het Inloophuis de Boei te benoemen in het bestuur van de Vrienden. De financiering is en blijft een onderwerp wat veel aandacht vraagt. Ook dit jaar is het aan het eind van het jaar gelukt om de nodige financiën te krijgen voor de salariëring van de medewerkers en voor de activiteiten. Dit vroeg het nodige overleg met de Gemeente Rotterdam. Ook fondsen droegen het nodige bij. De organisatie MANO droeg bij aan de fondsenwerving. Aan PR is de nodige aandacht besteed door onder andere het meedoen aan een uitzending Man bijt hond. Ook het promotiefilmpje was regelmatig te zien op TV-Rijnmond. Het leidt tot meer nieuwe gasten. Door drie studenten van de Hoge School Rotterdam is een Social Marketing Plan de Boei opgesteld, waarbij 2 brochures ontwikkeld zijn. We kregen van Stichting Roparun de heugelijke mededeling dat wij nog 10 jaar gebruik mogen maken van het huis aan de Weimansweg. Inloophuis de Boei aan de Weimansweg is nu eenmaal per maand op ene zondag open. Het voorziet duidelijk in een behoefte, er wordt veel gebruik gemaakt. De dependances: initiatiefneemster en coördinator van de dependance Schiedam Anneke Crama is eind mei 2013 plotseling overleden waardoor er naarstig gezocht moest worden naar een opvolger. Zuidland vierde het 5-jarig bestaan. In Crooswijk heeft een wisseling van coördinator plaatsgevonden. De dependances beschikken nu allemaal over een 06 nummer en een laptop. De koepelorganisatie FINK is toegetreden tot de nieuwe koepel van IPSO. Ook Inloophuis de Boei is mee overgegaan en wacht af hoe de ontwikkeling verder gaat. De studiedag voor bestuur, beroepskrachten en coördinatoren dependances in november werd dit keer op een andere locatie gehouden. Het thema deze keer was: was hoofd en handen, daarbij wordt het speerpunt transparantie meegenomen.

5 Antwoord en ver-antwoorden Inloophuis de Boei is geboren als antwoord op de zielenpijn van de oprichtster, Riet Langstraat. Zij nam ver-antwoordelijkheid voor de boodschap van haar ziel. Maar ook voor de pijn die zij voelde bij andere zielen, in dit geval de medemens met kanker, die toen nog, in 1999, vaak in een moedeloze en vaak uitzichtloze situatie terecht kwam, vooral na de mededeling dat verdere behandeling niet mogelijk was en deze medemens daarmee geweldig in de kou kwam te staan. Het is bijzonder het Inloophuis de Boei te beschouwen als zijnde een antwoord. Een antwoord van uit de ziel richting maatschappij en medemens. Hiervoor werd en wordt verantwoordelijkheid genomen. Zodoende vindt de terugkoppeling richting ziel plaats. Optimaal vindt er dan een voortdurende afstemming plaats tussen ziel, antwoord en verantwoording. En dat is wat we als bestuur en leiding, inclusief de coördinatoren en overige medewerkers en vrijwilligers, blijvend betrachten en bewaken. Riet vond vanaf het begin ondersteuning bij het vormgeven van dit antwoord en die ondersteuning kwam van binnenuit, van de mensen om Riet heen, maar ook van de gasten, vrijwilligers en de medewerkers. Zo ook van buitenaf, sponsors zoals Stichting Roparun en velerlei personen en instanties die support gaven (en geven). Bovenal werd het initiatief ondersteund door een soort hogere macht wat tijdens het pionieren van de eerste jaren en ook later meermalen werd gevoeld en als een grote zegen werd ervaren. En Inloophuis de Boei groeide, breidde zich uit tot en met 6 dependances en bleek te voorzien in een geweldige behoefte. Een behoefte die voortleeft. Ondanks de enorme inzet bleek (en blijkt) de financiële ondersteuning steeds een groot, wederkerend probleem. Dankzij de bovenmatige inspanning van staf en directie is het tot vandaag de dag steeds weer gelukt om ook financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Toch was en is het tot op heden elk jaar weer de vraag of we een volgend jaar nog als Inloophuis de Boei kunnen blijven bestaan wat veel onrust en onzekerheid genereert. Wij vertrouwen stellig dat men het Inloophuis de Boei kan gaan zien als antwoord op een veel grotere vraag dan wat nu gedragen wordt door slechts betrekkelijk weinig, zeer gemotiveerde en bevlogen personen en instanties. Opdat dit prachtige initiatief een breder en breder draagvlak gaat krijgen en dat het structureel geïmplementeerd gaat worden, zowel in de zorg voor onze medemensen met kanker als voor hun naasten. Mocht dat niet gaan gebeuren dan valt het Inloophuis de Boei weg als antwoord en blijft de vraag van onze medemens oningevuld. De vraag naar het je verbonden voelen, naar veiligheid en geborgenheid, naar ondersteuning, naar gezien worden, contact met lotgenoten, het samen eten, het gezamenlijk kunnen

6 stilstaan en rouwen: het samen Zijn en het je verbonden weten met een geheel dat de pijn en de eenzaamheid overstijgt. Wij vertrouwen erop dat Inloophuis de Boei, dat al voor velen een uitkomst was, blijft bestaan als antwoord op een grote onderliggende pijn en ook dat langzamerhand de hele Rotterdamse gemeenschap (de politiek) zich mede verantwoordelijk gaat voelen om structureel te voorzien in zo n veilige plek, veilige plekken voor onze medeburgers. Teneinde deze plekken verder te ontwikkelen, te steunen en op de kaart te zetten. Paul Hoekstra, bestuurslid

7 Dezelfde passie, maar net even anders 2013 Stond erg in het teken van veranderen. Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen heeft de oprichtster van Stichting Inloophuis Rotterdam de Boei, Riet Langstraat, mij de dankbare taak gegeven om haar als directeur op te volgen. Kort daarna besloot Ton Janssen zijn voorzitterschap over te dragen aan Rob Buijtendijk. Een situatie waar iedereen even aan moest wennen, maar één ding hebben Riet en ik gemeen; wij hebben beide een passie voor mensen en dan vooral het welbevinden van mensen. Zowel bij Riet als bij mij staan de gasten, vrijwilligers en medewerkers van Inloophuis de Boei voorop, want zonder hen heb ik als directeur geen bestaansrecht! Eerste verandering Ook al delen Riet en ik dezelfde passie, is onze werkwijze toch heel anders. Ik vind namelijk dat we best, met gepaste trots, mogen laten zien wat we met hulp van de Gemeente, fondsen en andere stichtingen voor elkaar krijgen. Mede om die reden heb ik het gebruik van Social Media geïntroduceerd. Onze gasten, vrijwilligers, medewerkers en andere geïnteresseerde kunnen onze ontwikkelingen op Facebook volgen en dit gebeurd veelvuldig. We hebben inmiddels al 357 volgers en hier komen iedere week weer nieuwe geïnteresseerde bij. Het Twitter account wordt vooral gebruikt om fondsen en/of stichtingen die ons ondersteunen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Om als Inloophuis de Boei nog zichtbaarder te worden, heeft Frank Peters een heel mooi PR filmpje gemaakt. Dit wordt dagelijks op TV Rijnmond uitgezonden en zorgt wekelijks voor een nieuwe gasten. Balans vinden Mede vanwege de PR wordt het steeds drukker op de Weimansweg en bij de dependances. Om een goede balans te vinden en te houden, bieden we steeds vaker buitenactiviteiten aan. Het voordeel is dat onze gasten met elkaar kunnen genieten van de buitenlucht en meer in beweging komen, wat weer bevorderlijk is voor lichaam en geest. Toekomst De waardering van onze gasten en vrijwilligers steunt ons in het bewandelen van de door Riet Langstraat inzette weg en zullen wij onze (nieuwe) gasten ook de komende jaren een luisterend oor, een arm of schouder aanbieden. Financiën Om onze gasten uit een dreigend isolement te houden, is het belangrijk om de komende jaren op zoek te gaan naar partners, sponsors en (innovatieve) manieren om financieel gezond te blijven. Rotterdam, juli 2014 Jennifer Dekker

8 Dependances Olievlek Als Stichting proberen wij zoveel mogelijk mensen in Rotterdam en omgeving een luisterend oor en/of een schouder te bieden, maar wij realiseren ons ook dat niet iedereen in staat is om naar onze hoofdvestiging aan de Weimansweg te komen. Om die reden is ervoor gekozen om dependances te openen in: Barendrecht, Kralingen- Crooswijk, Overschie, Schiedam, Spijkenisse en Zuidland, dit geeft onze gasten de mogelijkheid om dicht bij huis een dependance van Inloophuis de Boei te bezoeken. En net als een olievlek proberen wij ons goede werk verder uit te breiden en zullen er nog meer locaties geopend worden. Zowel in Kralingen-Crooswijk als Zuidland vinden er veelal gesprekken plaats, maar doet met ook actief mee aan yoga, maakt men zelf mandala s en kaarten. Helaas is eind mei de coördinator van de dependance Schiedam geheel onverwachts overleden. Dit heeft een grote impact gehad op de dependance, maar gelukkig is er een nieuwe coördinator die de focus vooral op de buitenactiviteiten legt. De coördinator van dependance Spijkenisse is vooral, onder het genot van een heerlijk hapje en drankje, in gesprek met haar gasten. Kortom, voor ieder wat wils. Eigen Karakter In de afgelopen jaren hebben de vrijwillige coördinatoren een geheel eigen karakter aan de dependances gegeven. Zo is de dependance Barendrecht erg gericht op kunst en hebben zij het afgelopen jaar exposities, workshops en yoga georganiseerd. Bij de dependance Overschie ligt de nadruk voornamelijk op het samen creatief bezig zijn voor andere doelgroepen. Een mooi voorbeeld is het project droomdekentjes (quilts), die worden gemaakt voor jonge zieke kinderen die de geborgenheid vinden in zo n mooi dekentje. Verder organiseren ze vooral activiteiten die gericht zijn op het gezellig samen zijn en genieten van lekkere hapjes.

9 Activiteiten Groeien in een veilige omgeving Vaak komen de gasten, verslagen door een vreselijk bericht of gebeurtenis bij ons terecht. De één zal direct, onder het genot van een kopje koffie of thee direct zijn/haar verhaal vertellen tegen één van de aanwezige gastvrouw of heer. De ander wil gewoon aanwezig zijn. En dat kan bij ons! Onze kracht is dat wij, dankzij ons geweldig team met vrijwillige gastvrouwen en heren, in staat zijn om onze gasten op een laagdrempelige wijze weer te laten stijgen op de maatschappelijke ladder. Ik kan me nog goed herinneren dat één van onze gasten heel verdrietig en boos bij ons kwam, maar naar mate de maanden verstreken groeide haar zelfvertrouwen weer en geeft ze op dit moment les. Niets mooier om te zien hoe onze gasten weer zelfvertrouwen krijgen door gewoon te mogen zijn! Vast programma Naast het koffie en thee drinken met elkaar, worden er ook een aantal vaste programma onderdelen aangeboden. Denk hierbij aan schilderen, fitnessen, biljarten, mediteren en yoga. Dankzij de 4 e jaars leerlingen van ROC Zadkine kunnen we onze gasten ook laten genieten van gezichtsbehandelingen. Daarnaast hebben we ook een poel met masseurs die onze gasten even verwennen. Eén van de belangrijkste activiteit is gezamenlijk lunchen. Mede dankzij de hulp van de Voedselbank kunnen wij onze gasten iedere dag een 3-gangen maaltijd aanbieden. Het is zo knap te zien hoe onze vrijwillige koks iedere keer weer in staat zijn om met geringe producten onze gasten een geweldige 3-gangen maaltijd voor te zetten.

10 Workshops In het afgelopen jaar zijn er verschillende workshops georganiseerd. Deze worden vooral georganiseerd als blijkt dat onze gasten hier behoefte aan hebben. In het komende jaar worden er, mede dankzij de Vrienden van Stichting Inloophuis de Boei, nog meer buitenactiviteiten georganiseerd. Een populaire workshop is het portrettekenen, maar ook de workshop kleuranalyse wordt goed bezocht. Mini-vakantie Dankzij de financiële steun van diverse fondsen kunnen wij onze gasten een mini-vakantie aanbieden. In 2013 zijn we weer naar Olaertsduijn geweest. Het belangrijkste doel van deze vakantie is dat onze gasten even ontzorgt worden en kunnen genieten van alles wat er door de vrijwilligers en staf wordt georganiseerd. Afgelopen jaar is Riet door familie, vrijwilligers, medewerkers en alle genodigden tijdens de vakantie in het zonnetje gezet. En op die feestavond hebben we direct weer een donatie gekregen voor een vakantie in Geweldig! Buitenactiviteiten Het afgelopen jaar hebben we ook geregeld de buitenlucht opgezocht. Zo zijn de gasten, onder begeleiding van vrijwilligers, pizza s gaan bakken bij de Enk en hebben ze genoten van een heerlijke boottocht op de Delflandse wateren. In de december maand hebben we genoten van het bezoek aan Dierentuin Blijdorp.

11 Zondag openstelling Zondag is voor veel van onze gasten een vreselijk eenzame dag en om die reden hebben we vorig jaar besloten om één keer per maand op zondag open te gaan. Dit is tot op heden een groot succes. Onze gasten zijn vanaf 12 uur welkom en kunnen onder het genot van een heerlijke warme 3-gangen maaltijd samen zijn. Als er in de toekomst meer vrijwilligers beschikbaar zijn op zondag, dan zal de zondag openstelling zeker worden uitgebreid.

12 Jaarrekening

13 Organisatie Bestuur Stichting Inloophuis Rotterdam Voorzitter : Ton Jansens Penningmeester Secretaris Bestuurslid voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid : Hazel Vince : Johanna Fijn : Nico Boere, plaatsvervangend : André Rhébergen : Paul Hoekstra : Kees Konings Directie Riet Langstraat-de Zeeuw tot 1 september 2013 Jennifer Dekker per 1 september 2013 Coördinatoren Joke v.d. Hoek-Kooijman Wil Noordermeer - Rotterdam + dependance Voorne- Putten Anneke Crama/Jiska van der Stoep dependance Schiedam Lou Heijnen dependance Barendrecht Jannie Wierenga dependance Overschie Ina van den Brand dependance Spijkenisse Trudy van Bladel dependance Kralingen Croowsijk Netwerk Inloophuis de Boei Landelijk Steunpunt VTZ te Bunnik AZR Daniël Den Hoedkliniek Rotterdam AGORA te Bunnik Stichting VPTZ Rotterdam Landelijke Stichting Rouwbegeleiding te Utrecht SoZaWe Rotterdam O.K. Banken Rotterdam STAP Rotterdam Vrijwilligersnetwerk IJsselmonde Ouderenwerk IJsselmonde Stichting Hospice De Vier Vogels Rotterdam Hospice Calando Dirksland Integraal Kankercentrum Rotterdam Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam, stuurgroep en strategische beleidsgroep IPSO Stichting Thuiszorg Rotterdam Patiëntenverenigingen van de NFK Inloophuis Laurens Cadenza Inloophuis De Regenboog Zorggroep Rijnmond

14 Onze sponsors in 2013 Subsidie werd verleend door de gemeente Rotterdam Diakonale Commissie Zuid Holland Stichting Aelwijn Floris Fonds DBL Stichting Deltaport Fentener van Vlissingen Fonds Janivo Stichting Kamer van Koophandel Stg. AV KWF Sint Laurensfonds Stg. Bevordering Volkskracht/Van Leeuwen Van Lignac Stichting Monuta charity Fund Physico Protestantse kerken Nederland Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Theia Fonds G.Ph. Verhagen Stichting VSB fonds Stichting Voedselbank Rotterdam Martijn Hoogenboom (accountant) Michels Administratie & Belastingadvies (loonadministratie) Stichting Roparun (huisvesting) Thurendrecht Uitgeverij (drukwerk) Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei donaties door diaconieën, particulieren en bedrijven Comité van aanbeveling Raemon Sluiter, tennisprof Peter van Heemst, fractielid PvdA Rotterdam Til Gardeniers, oud politica Rini Baggen, internist Ikazia Ziekenhuis Cees Verzendaal, wethouder Barendrecht Peter Muis, manager zorggroep Rijnmond Clara Sies, oprichtster Voedselbank Rotterdam Rob Ruimschotel, psychiater.

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei"

Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis De Boei Jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van Inloophuis "De Boei" Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening Bestuursverslag 3 1. Balans per 31 december 2014 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Toelichting Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet

Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet Jaarverslag 2013 Hospice De Margriet Jaarverslag 2013 hospice De Margriet. Alstublieft; het eerste jaarverslag van hospice De Margriet en wel het jaarverslag van 2013. Het jaar waarin hospice de Margriet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek

Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek Inleiding Hierbij presenteren wij u het tweede jaarverslag over 2014 van de Stichting Vrienden Inloophuis Groesbeek. Een tweede jaar dat het Inloophuis

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Inleiding. Schenkingen en Bestedingen

Inleiding. Schenkingen en Bestedingen Jaarverslag schooljaar 2012-2013 Inleiding De Stichting Vrienden van de Park (Stichting VvdP) is opgericht op 31 december 2007 en heeft een ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling) status. De stichting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5.

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5. JAARVERSLAG 2014 1 Inhoudsopgave: Pagina 1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5 3.0 Fondsenwerving 6 4.0 Doelstellingen 2015 7 5.0 Dankwoord 8 6.0 Financiële

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis Groesbeek

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis Groesbeek Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis Groesbeek Inleiding Het Inloophuis Groesbeek de Korenbloem is nu drie jaar actief op de locatie in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee

Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Beleidsplan Stichting Inloophuis De Boei Goeree-Overflakkee Hoofdstuk 1 Inleiding/Historie In het jaar 2005 zijn Marja den Eerzamen en haar moeder Bettie Bruinsma, in Goedereede een inloophuis voor mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website.

Jaarverslag april 2014 Zuidwal CH Arnemuiden. Opgericht Secretariaat. Website. Jaarverslag 2015 Opgericht 1. Colofon Opgericht De Zeeuwse Documentaire Stichting is opgericht op. Jaarverslag Het verslagjaar behelst het kalender jaar 2015. Samenstelling bestuur Voorzitter, fondsenwerver,

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus

Jaarverslag 2014. Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus Jaarverslag 2014 Stichting Inloophuis Dordrecht, Inloophuis Helianthus 16 juni 2015 Gedicht voor Inloophuis Helianthus, gemaakt door Marieke van Leeuwen, Stadsdichter van Dordrecht van 2009 2014 2 Voorwoord...

Nadere informatie

end boeijaargang 9Juli 2012

end boeijaargang 9Juli 2012 2012boeiend Jaargang 9 Juli Op de cover schilderij van Corrie Feenstra In gesprek met Corrie Feenstra Hoe gaat het met je? Dit is een vraag die regelmatig door de buitenwereld aan mij gesteld wordt. Spontaan,

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Schng Ismes. U bent van harte welkom! Ismes Huis Brede Haven TL Den Bosch

Schng Ismes. U bent van harte welkom! Ismes Huis Brede Haven TL Den Bosch Nieuwsbrief augustus 2017 Schng Ismes. Inhoud: Schng Ismes Mindfulness Een jaar later.. 10 jaar Jellinek- Minnesota Acviteiten Ismes Huis Brede Haven 26 5211TL Den Bosch 073-6907390 info@ismes.nl www.ismes.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2015-2016 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Doelgroep...2 Activiteiten 2015-2016...2 Marketing en PR...3 Vrijwilligers...4 Club van 100...4 Legaten...4

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds

Activiteitenverslag 2013 CCUFonds CCUFonds CCUFonds 13 februari info@ccufonds.nl Inhoud Inhoud... 1 Algemeen... 2 Doelstelling... 2 Bestuur... 2 Wetenschappelijke Raad... 3 Commissie van aanbeveling... 3 Communicatie... 3 Fondsenwerving...

Nadere informatie

Bestuurlijk Jaarverslag 2014

Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Jaarverslag 2014 Stichting Masanga Nederland Tortelduif 22 7827 NM Emmen Nederland E-mail: masanganederland@gmail.com Website: www.masanga.nl Rekeningnummer: NLRABO0147966515 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Inleiding: De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010.

Inleiding: De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010. Inleiding: Geacht Bestuur, De Stichting Vrienden van OTwee is bij notariële akte opgericht op 3 december 2010. De Stichting heeft ten doel: 1. Het verwerven, aanwenden en beheren van financiële middelen

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015 STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN Jaarverslag 2015 1. Inleiding Het afgelopen jaar zijn wij er wederom in geslaagd om onze taak goed uit te voeren. De uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten vind plaats

Nadere informatie

Jaarverslag De Vlinder

Jaarverslag De Vlinder Jaarverslag 2016 Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o De Vlinder www.bijnathuishuisbest.nl 1 - Inleiding In ons jaarverslag geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2016. Met

Nadere informatie

Jaarverslag Groencertificaat.

Jaarverslag Groencertificaat. Jaarverslag 2016. Voor de voedselbank in Schiedam was het jaar 2016 een belangrijk jaar. We kunnen terugkijken op een jaar met hoogtepunten, zoals het behalen van het Groencertificaat, waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.Voorwoord. 2.Interne organisatie. 3.Apparatuur. 4.Samenwerkingsverbanden. 5.Publiciteit: 6.PR Activiteiten. 7.Ambassadeurs.

Inhoudsopgave. 1.Voorwoord. 2.Interne organisatie. 3.Apparatuur. 4.Samenwerkingsverbanden. 5.Publiciteit: 6.PR Activiteiten. 7.Ambassadeurs. Inhoudsopgave. 1.Voorwoord 2.Interne organisatie 3.Apparatuur. 4.Samenwerkingsverbanden. 5.Publiciteit: 6.PR Activiteiten 7.Ambassadeurs. 8.Voornemens 2012 1. Voorwoord. Het jaar 2011 heeft voor Digibeter

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015

SRG Nieuwsbrief 14. Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 Kaderdag 7 maart 2015 SRG Nieuwsbrief 14 februari 2015 De medewerkers hebben afgelopen periode gehoord op welke reis zij voorlopig ingedeeld zijn. Aan het meegaan als medewerker zijn

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarverslag 2015 Stichting Net Niet Genoeg Jaarverslag 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie januari 2016 Datum 21 februari 2016 Status Definitief Goedgekeurd 23 juni 2016 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Uw gift raakt ons doel! Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber. Tel 06-405 505 00 Fax

Jaarverslag 2015. Uw gift raakt ons doel! Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber. Tel 06-405 505 00 Fax Jaarverslag 2015 Uw gift raakt ons doel! Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber Tel 06-405 505 00 Fax President Rooseveltweg 22 3068 TR Rotterdam www.vriendenhofsteedenaber.nl vriendenhofsteedenaber@laurens.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Stichting Kansarme Dieren

Stichting Kansarme Dieren Stichting Kansarme Dieren Jaarverslag 2012 Algemeen De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren (januari 2011) was de moeilijke situatie van vooral oudere en/of chronisch(e) zieke

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2013-2014 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Problematiek en doelgroep...2 Bereikte doelstellingen...2 Fondsenwerving en PR...3 Nieuwsbrief...3 Website...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Jaarplan 2016 en 2017, Inloophuis Passie. Jaarplan 2016 en Pagina /jaarplan 2016 en 2017

Jaarplan 2016 en 2017, Inloophuis Passie.  Jaarplan 2016 en Pagina /jaarplan 2016 en 2017 Jaarplan 2016 en 2017, Inloophuis Passie. www.inloophuis-passie.nl Jaarplan 2016 en 2017 1 Pagina Index 1 Inleiding 2 Missie, visie en doelstelling 3 Werkwijze 4 Speerpunten/thema s 4.1 PR/marketing 4.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

Jaarbericht Inloophuis De Boei

Jaarbericht Inloophuis De Boei Jaarbericht 2015 Inloophuis De Boei Voorwoord Vijftien jaar én er komen er nog meer! 2015 was voor Inloophuis de Boei een nog mooier jaar dan de jaren hiervoor. Het afgelopen jaar stond in het teken van

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Coördinatoren

Jaarverslag 2014 - Coördinatoren Jaarverslag 2014 - Coördinatoren Jaarverslag 2014 coördinatoren St. Inloophuis de Boei Goeree Overflakkee Algemene informatie: Coördinatoren: Marja den Eerzamen Jantine van Barneveld Bereikbaar: Telefoonnummer

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

end boeijaargang 10Juni 2013

end boeijaargang 10Juni 2013 2013boeiend Jaargang 10 Juni Op de cover schilderij van Hannie Koops Ik ben een ander mens geworden door mijn ziekte, je kijkt anders, je geniet veel meer. De ziekte was als een leerproces en zette me

Nadere informatie

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014

Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 2e uitgave 2014 Onderwerpen nieuwsbrief Een quote uit het gastenboek Als je geboren wordt, word je omringd door liefde, warmte en geborgenheid. Als je sterft en je wordt

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ)

JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) JAARVERSLAG 2016 Zorgcoöperatie en Samen Anders Zorg (SAZ) Inhoud In dit jaarverslag zijn de activiteiten voor zowel de Zorgcoöperatie als de Stichting SAZ (Samen Anders Zorg) beschreven. De stichting

Nadere informatie

Jaarplan De Kraanvogel, 2017

Jaarplan De Kraanvogel, 2017 Jaarplan De Kraanvogel, 2017 26 Januari 2017 Stade de Colombes 64 KvK: 60813520 1098 VV Amsterdam www.dekraanvogel.org NL57TRIO0197910149!1 ALGEMEEN Missie van Stichting De Kraanvogel Het bieden van energierijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning

Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg vakantiehuis De Leeuwenkoning Jaarverslag Stichting Ontspanning en Recreatie Tilburg 2016 vakantiehuis De Leeuwenkoning Februari 2017 Voorwoord Stichting SORT (stichting ontspanning en recreatie Tilburg) is ontstaan vanuit een initiatief

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces

Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces Wilt u de verhalen van stichting Leergeld uit de eerste hand horen? Wilt u kennismaken met de intermediairs en bestuursleden? Dan bent u van harte welkom

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 van de Stichting Inloophuis Den Helder eo. Inhoudsopgave Samenvatting blz: 2 Voorwoord blz: 3 Ontstaan en doelstelling blz: 4 Organisatie blz: 5 Activiteiten blz: 7 Aantallen gasten/bezoekers

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie