Notulen Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen 05-02-14. Punt 1. Opening door Gepke. Punt 2. Vaststelling Agenda"

Transcriptie

1 Notulen Aanwezig: Fenna, Martje, Charlotte, Anneke, Siebe, Peter, Rinke, Anne-Jan, André, Geppie, Hennie, Pim en Jan Steven Afmelding: Sarah en Arie Afwezig: Punt 1. Opening door Gepke Punt 2. Vaststelling Agenda Punt 3. Ingekomen stukken Van de ingekomen post behandelen we de mail van een collega over de kerstpakketten van afgelopen. De collega geeft aan dat hij de kosten van dit pakket liever naar een goed doel ziet gaan. We besluiten hier verder niets mee te doen. Het Bornego heeft ieder jaar een ander pakket en het lijkt ons onmogelijk om ieder jaar elke collega tevreden te stellen. Punt 4. Notulen vorige keer Anne-Jan vraagt of er iets gewijzigd kan in de notulen van de vorige keer. Bij punt 6.9 wordt gesproken over de maximum klassengrootte terwijl Anne-Jan de splitsingsnorm bedoelde. Omdat de term splitsingsnorm feitelijk niet bestaat, wordt besloten om in de notulen te spreken over de streefgetallen. Jan Steven wijzigt dit voordat hij de notulen op de website publiceert. Punt 5. Nieuws van: Ouderpanels: Anneke: Op het Junior College is een bijeenkomst geweest. De ouders geven aan over het algemeen tevreden te zijn. Belangrijk onderwerp was het pesten. De school wordt wel gezien als veilig, toch is het een onderwerp. Op 1 augustus 2015 gaat de antipestwet namelijk in. Dat betekent dat alle scholen vanaf dat moment een antipestmethode moeten gebruiken waarvan bewezen is dat werkt in de praktijk. Het Bornego College anticipeert op deze wetgeving door met het kiva-programma aan het werk te gaan. Dit is een Finse methode die in Nederland gebruikt wordt. OPR: Anneke geeft aan dat ze bang was dat er niet genoeg gecommuniceerd zou worden over Passend Onderwijs. Dat gebeurt ondertussen uitgebreid. Omdat naast de wet op Passend Onderwijs ook de transitie jeugdzorg er aan zit te komen, vraagt Anneke ook informatie bij de gemeente Heerenveen. Leerlingenraden: Martje en Charlotte zullen aan het einde van het jaar de MR verlaten. De MR-leerlingen gaan zelf de verkiezingen organiseren voor nieuwe leden. Daarnaast gaan ze voor 25 maart bij Frits langs over het op te richten klachtenpanel, een (online) plek waar leerlingen uit de hele school hun klachten, tips en ideeën kunnen ventileren.

2 Punt 6. MR Cursus Financiën Er zijn een vijftal MR-leden die graag een cursus schoolfinanciën willen doen. Bij vijf aanmeldingen kan de AOB dit op onze school zelf komen doen. Jan Steven gaat dit regelen. Punt 7. Fries op het Bornego Frits heeft de vorige vergadering aangegeven vrijstelling te willen aanvragen voor het vak Fries. Het is volgens hem lastig in te passen. Anneke zou het graag willen behouden en weet dat het OSG bezig is met een pilot over cultureel erfgoed. Pim denkt dat je inderdaad breed moet houden. Niet alleen de taal. Charlotte geeft aan twijfels te hebben over hoe het momenteel aangeboden wordt. Punt 8. Stukken ter behandeling Punt 8.1 Vakantieregeling Zoals de regeling er nu ligt, is de MR akkoord. Punt 8.2 Wijziging S6 Onderwijsmedewerker Peter vraagt om opheldering en de redenen van het stuk. Vraag aan Frits. Pim en Hennie: Dit leeft onder de collega s, vooral de TOA s zijn bang dat het technische aspect van hun functie, waar ze oorspronkelijk voor aangenomen zijn, minder wordt. Sonja geeft aan dat betrokkenen het niet met andere OOP ers (schaal 4 bijv.) communiceren. Anne-Jan geeft aan dat hierdoor de vraag over het verschil tussen schaal 4 en schaal 6 weer oplaait. Soms doen die collega s hetzelfde werk, maar worden ze minder betaalt. Rinke vraagt of collega s ook informatie hebben opgevraagd bij bijvoorbeeld de AOB. Moeten we hier iets mee richting Frits? Anne-Jan belt de AOB, als we een sterk verhaal hebben, agenderen we het de volgende keer. Gepke is bang dat de oorspronkelijke taak waarvoor iemand is aangenomen vermindert of zelfs verdwijnt. We spreken in ieder geval af dat er een afvaardiging van de PMR naar de informatiebijeenkomst gaat. Punt 8.3 Aangepast voorstel teamleider 1. Sonja merkt op dat er in dit stuk veel macht ligt bij de directeur-bestuurder. 2. Hennie wil weten waarom het stuk is ingetrokken en er meteen een nieuw stuk ligt. 3. Peter vraagt of het wenselijk is om meteen intern en extern te werven. 4. Hennie geeft aan dat het lijkt of de mogelijkheid open gehouden wordt om de functie niet in te vullen. 5. Hennie vraagt zich af of de benoemingsadviescommissie niet alle brieven moet lezen in plaats van alleen de brieven van de opgeroepen kandidaten. We stellen al deze vragen aan Frits.

3 Punt 9. Vragen aan directie Notulen Frits legt uit dat de term splitsingsnorm sinds 1992 niet meer bestaat. We hanteren wel streefgetallen. We hadden al besloten om de term maximum te veranderen in streefgetal. Anne-Jan spreekt nogmaals uit dat de gemiddelde klassengrootte verhoogd kan worden door kleine klassen te laten stijgen en niet de grote klassen nog groter te laten worden. 9.3 Aangepast voorstel teamleider 1. Frits geeft aan dat het stuk gelijk is aan het stuk dat al jaren bestond, met de genoemde wijziging van de procedure, tegelijkertijd intern en extern werven. De hoeveelheid macht die bij de directeur-bestuurder ligt is niet anders dan voorheen. 2. Frits: Op de vraag over het terugtrekken van het stuk is een misverstand ontstaan. Het meerjaren formatiebeleidsplan is inderdaad teruggetrokken en komt later aan de orde. In dat stuk stond een passage over de teamleiders op het Bornego College. Hierin stond niets over de procedure, het onderwerp van het stuk dat we vandaag behandelen. 3. Frits: In Joure hebben de afgelopen jaren nieuwe teamleiders relatief snel hun functie weer neergelegd. Om te voorkomen dat dit weer gebeurt, wil de school direct intern en extern gaan werven. 4. Frits geeft aan dat er voor elke functie die vrijkomt eerst gekeken wordt of die weer wordt ingevuld. Ook dit is dus niet iets nieuws. 5. Op de vraag of de commissie niet alle brieven moet lezen antwoordt Frits dat er soms een extern bureau wordt ingehuurd die een voorselectie doet. Kandidaten die niet door deze voorselectie komen willen niet altijd bekend worden. In dat geval krijgt de commissie alleen de brieven van diegenen die wel door de voorselectie heen komen. Sonja vraagt of de profielschets niet door meerdere mensen opgesteld moet worden, bijvoorbeeld door de hele directie. Frits geeft aan dat er een door de MR vastgesteld functieboek is. Het profiel dat opgesteld wordt, moet hier natuurlijk wel aan voldoen. Besloten wordt dat er aan punt 1a: Zodra er een vacature ontstaat of gaat ontstaan bespreekt de Directeur-Bestuurder de dan ontstane situatie met de directeuren, de volgende zinsnede wordt toegevoegd: en stelt in overleg met hen een functieprofielschets vast. Sonja vraagt of de docent die in de commissie zit niet door de MR wordt voorgedragen. Frits geeft aan dat dit klopt en zal het toevoegen bij punt 3a. Sonja vraagt zich af waarom er een leerling aan de benoemingsadviescommissie wordt toegevoegd. Frits legt uit dat dit een wens was van sommige directeuren. Charlotte vraagt naar de teamleider die vorige jaar de functie neerlegde en toen weer LD-docent werd.

4 Frits legt uit dat deze collega al een LD-functie had voordat deze collega teamleider werd, en daarom in de ouder functie werd teruggeplaatst. Punt 10. Mededelingen directie Inspectiebezoek Frits vertelt over het inspectiebezoek naar de basisberoepsgerichte leerweg. De inspectie heeft met allerlei functionarissen gesproken, dossiers bekeken en lessen bezocht. Ze hebben mondeling aangegeven dat voor het Bornego het basistoezicht wordt gehandhaafd. De inspectie ziet dat de school met vernieuwingen bezig is, ze worden goed ingezet, maar de insectie komt over een tijd wel kijken of de volgende stappen gezet zijn, waarschijnlijk bij een andere afdeling. De inspectie is versterkt en komt sowieso vaker, ieder jaar een gesprek, elke vier jaar een uitgebreider onderzoek. OPR Vorige week is in het bestuur van het samenwerkingsverband het stuk vastgesteld. De ondersteuningsverdeling, de geldverdeling en dergelijke zijn hierin geregeld. Er is ook een communicatieplan opgesteld. Docenten weten al een en ander, maar er komt een presentatie op elke vestiging. De bijgevoegde Power Point presentatie zal dan worden toegelicht. Alles wordt vastgesteld door de OPR waar Anneke namens het Bornego deel van uitmaakt. Ze heeft zitting zonder last en ruggenspraak. Belangrijk wordt de vraag naar de schoolprofielen. Naast een basisprofiel waar elke school aan moet voldoen, moeten scholen zich specialiseren. Positie MR is anders. Alles wordt vastgesteld door de OPR. Anneke zit hier zonder last en ruggenspraak. Het echte werk komt wanneer de schoolprofielen worden vastgesteld. Er is een basisprofiel en de vraag is wat de school daarnaast kan doen. Basisprofiel: wat moet elke school minimaal bieden, daar hebben we vier jaar de tijd voor om dat te bieden. Op basis van die norm laten we leerlingen wel of niet toe. Pim: Hoe komt die verdeling tot stand? Frits: De zorgcoördinator en vestigingsdirecteur hebben een vragenlijst ingevuld. Dit is een soort sterkte-zwakteanalyse van de eigen school. Het gemiddelde dat daaruit komt vormt min of meer het basisprofiel. Daarnaast kunnen scholen zich specialiseren voor verschillende zorgvragen. Het geld moet naar de leerling en niet naar een organisatie. Al het geld dat de afzonderlijke scholen voor zorg kregen wordt bij elkaar genomen en dat moet het samenwerkingsverband verdelen. Het samenwerkingsverband heeft een directeur benoemd om dit in goede banen te leiden. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd: er worden allerlei indicatiecommissies en andere opgeheven waarvoor we geen geld meer kwijt zijn. Hennie vraagt: Wanneer het LGF verdwijnt en het geld daarvoor naar het samenwerkingsverband gaat, hoe gaat het dan met de extra begeleiding voor een leerlingen met problemen die nu nog een rugzakje heeft. Frits: Dat is nog steeds mogelijk. Scholen krijgen een deel zelf, en anders komt het uit het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband krijgt net zo veel geld als voorheen, maar het wordt nu anders verdeeld.

5 Jan Steven geeft aan dat al deze informatie lastig te notuleren is. Hij vraagt hoe er verder gecommuniceerd wordt. Anneke vraagt of het Bornego ook aan de Week van Passend Onderwijs gaat doen. Frits ziet er niet veel in. Hij informeert met behulp van de verschillende vestigingsdirecteuren liever iedereen. Stap voor stap en niet alles in één week. Martje: heeft dit consequenties voor de gewone leerling, komen er meer leerlingen met een zorgvraag? Frits geeft aan dat hij niet verwacht dat er veel verandert op dat punt. Punt 11 Instemmingsronde Vakantieregeling: we geven een positief advies over de vakantieregeling. Aangepast voorstel procedure teamleider: over dit stuk is nog veel discussie. We besluiten het stuk tot de volgende vergadering door te schuiven. Punt 12. Rondvraag Pim vraagt of we de verworvenheid in de vakantieregeling, moeten communiceren? Na wat discussie besluiten we dit niet te doen. Fenna vraagt of er iemand op het Bornego is aangesteld die over de communicatie gaat. Dit lijkt elke keer weer een onderwerp te zijn. Het heeft de aandacht van de directie, maar het is goed dat we dit als MR blijven benoemen. Punt 13. Sluiting Siebe sluit de vergadering.

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering.

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering. Notulen 03-06-2015 Aanwezig: Zoë, Sjoerd, Fenna, Anneke, Leo, Peter, Annelies, Rinke, Anne-Jan, Gepke, Pim, André K., Sybolt en Jan Steven Afmelding: Sarah en André Vellema Afwezig: Punt 1. Opening Fenna

Nadere informatie

Notulen GMR PO (PLENAIR)

Notulen GMR PO (PLENAIR) Notulen GMR PO (PLENAIR) Plaats en datum bespreking: Groningen, 22 oktober 2014 Aantal bladen: 1 van 3 Bijlage(n): - Nummer: 0 Opgemaakt door: S. Tuinsma Onderwerp/overlegorgaan: GMR PO Aanwezigen: Mevr.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Langetermijndiscussiemiddag

Langetermijndiscussiemiddag Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie