Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p Kernfuncties van de openbare bibliotheek p Bibliotheek Breda in cijfers p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p."

Transcriptie

1 BIBLIOTHEEK BREDA BELEIDSVISIE VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009

2 Inhoud - Samenvatting van deze beleidsvisie p Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5 2 Bibliotheek Breda in cijfers p. 6 3 Beleidskaders voor vernieuwend bibliotheekbeleid p Analyse bibliotheekontwikkelingen p Bibliotheek Breda 2013: vitaal knooppunt van informatie p Locatiebeleid: van gebouw naar functie p Taakstelling en nieuw beleid p Van visie naar actie p Geraadpleegde literatuur p Bijlagen (separaat) Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

3 Samenvatting van deze beleidsvisie De gemeente Breda is de opdrachtgever van Bibliotheek Breda voor het uitvoeren van educatieve, informatieve en leesbevorderende taken in de stad. Het gemeentebestuur heeft in de vorm van een inhoudelijke notitie aan de bibliotheek opdracht gegeven om tot een nieuw beleidsplan te komen. De opdracht is in januari 2008 verstrekt. De hoofddoelstellingen van het bibliotheekbeleid zijn: alle burgers toegang geven tot de wereld van kennis en informatie, het bieden van ondersteuning aan instellingen en individuen bij levenslang leren, een actueel en toegankelijk overzicht bieden van cultuuruitingen op alle terreinen van kunst en cultuur, kennis van onze literatuur overdragen en lezen te bevorderen als basisvoorwaarde om in deze informatiesamenleving te kunnen participeren en het bieden van een neutrale ontmoetingsplaats voor alle groepen in de samenleving. Naast de inhoudelijke opdracht van het Bredase gemeentebestuur zijn andere geautoriseerde bronnen gebruikt waarin over de toekomst van de bibliotheek wordt gesproken: de Cultuurvisie Breda (Factor C), het Bredase programma dienstverlening, de WMO en een rapport van het SCP. In dit beleidsplan beschrijft Bibliotheek Breda haar strategie voor de periode De kern van deze beleidsvisie gaat over de vermaatschappelijking van de informatiefunctie, de kwaliteit van de dienstverlening en het transformeren van het fysieke spreidingsplan naar goed gefundeerde bibliotheekvoorzieningen in de stad en de wijken. Tegelijk worden oplossingen aangedragen voor het structurele begrotingstekort van Bibliotheek Breda is een sterk merk Bredanaars zijn lid van de bibliotheek, dat is 28 % van de Bredase bevolking. Veel mensen zien de bibliotheek als een instelling waar je boeken kunt lenen. Dat gebeurt dan ook massaal, in 2008 werd maar liefst keer een boek geleend. Het lenen van boeken is en blijft een belangrijk logistiek proces dat voortkomt uit de landelijke kerntaken van Informatieverstrekking, Leesbevordering en Cultuureducatie. Naast de informatie in gedrukte vorm is steeds meer informatie digitaal beschikbaar. Ook hierin zijn bibliotheken een belangrijke wegwijzer. Het internet is een jungle waarin het vaak moeilijk is om precies te vinden wat je zoekt met de zekerheid van betrouwbaarheid van de informatie. Daarom ondersteunt de bibliotheek de scholen met de digitale onderwijsdossiers zodat leerlingen weer een verantwoord historisch besef kunnen opbouwen en hun weg weten te vinden. Daarom helpt de bibliotheek mensen die laaggeletterd zijn, zodat ze zelfredzaam worden en hun weg weten te vinden in een hoogtechnologische samenleving. De openbare bibliotheek is een culturele instelling met een educatieve opdracht om het welzijn van de burger te bevorderen. De wettelijke verankering ligt in de Wet op het Specifieke Welzijn. De Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning benoemt daarnaast een aantal prestatievelden van informatie en zelfredzaamheid waar de openbare bibliotheek een taak kan en wil vervullen. Bibliotheek Breda wil in 2013 een vitaal knooppunt van informatie zijn. Bibliotheken zijn vooral wegwijzers in de informatiewereld en staan open voor alle burgers. Deze taak zal in de toekomst de belangrijkste functie van de bibliotheek worden: mensen aan informatie helpen, in welke vorm dan ook en zowel in digitale als fysieke vorm. De bibliotheek heeft een basispakket van dienstverlening voor iedereen. En tegelijk ligt een speciale focus op enkele bijzondere doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen en laaggeletterden. De bibliotheek wil de informatiefunctie versterken vanuit een maatschappelijke ketenstructuur. Veel kennis is te specialistisch en daarmee te duur geworden om die zelf in huis te hebben. Het is in toenemende mate noodzakelijk om als netwerkpartner kennis te delen met andere partners. De bibliotheek stelt zich dan ook open voor andere publieke en private informatieleveranciers om met hen samen de informatietaak uit te bouwen. De infrastructuur en de professionals zijn er. De bibliotheek wordt partner in informatiedienstverlening. De dienstverlening zal steeds meer maatwerk worden. Dit vereist een nieuwe attitude van klantgerichtheid. Investeren in de medewerker is een noodzakelijk onderdeel van het ontwikkelproces. Bij een optimale dienstverlening hoort een optimale organisatie. De kwaliteit van de organisatie wordt gemeten aan de hand van landelijke certificeringsnormen. De fysieke en digitale collectie is multimediaal en kent een brede dekking op de belangrijkste kennis- en literatuurgebieden. De bibliotheek heeft een vitale programmering waarin confrontatie met lokale en nationale schrijvers voorop staat. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

4 De openingstijden worden zoveel mogelijk verbreed, door het verleggen of genereren van middelen en door het aangaan van allianties met andere maatschappelijke informatiepartners. De tarieven worden gemoderniseerd en flexibel gemaakt. Om de dienstverlening te moderniseren wordt geïnvesteerd in systemen van zelfservice waarmee de klant zelf zijn eigen leentransacties kan uitvoeren. Door de automatisering van het logistieke proces kunnen grote balies verdwijnen en kan het personeel worden omgeschoold en ingezet als informatiemedewerker. De klanten krijgen een actuele realtime dienstverlening en worden ontvangen en geholpen door goed opgeleide informatieprofessionals die meer persoonlijke aandacht aan de hulpvraag kunnen geven. Om de diversiteit aan klanten beter te leren kennen worden marketingtechnieken steeds meer ingezet als een onlosmakelijk onderdeel van het kwaliteitsproces. Lange tijd is gedacht in termen van gebouwen en boekenkasten. In de toekomst zal het accent verschuiven van bibliotheekgebouw naar bibliotheekfunctie. En die kan op verschillende plekken en op verschillende manieren worden uitgeoefend. Voor een vitaal en toekomstgericht voorzieningenniveau is het noodzakelijk om het huidige spreidingsplan van een centrale stadsbibliotheek en decentrale wijk- en dorpsbibliotheken te herijken op basis van een goed verankerde bibliotheekfunctie, de kwaliteit van de informatiedienstverlening en het maatschappelijke partnerschap. Met een vernieuwd en gelaagd locatiebeleid wordt het Bredase bibliotheekstelsel omgevormd naar een samenhangend stelsel in drie gelaagde serviceniveaus van (1) compleet en omvangrijk, (2) breed en doelgroepgericht en (3) specifiek en toegesneden. Hiermee ontstaat een stelsel van een centrale stadsbibliotheek, stand-alone wijkbibliotheken en geïntegreerde bibliotheekservicepunten in een multifunctionele voorziening. De begroting kent een structureel tekort van Hiervoor worden bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Met de omvorming van stadsdeelbibliotheken naar respectievelijk wijkbibliotheken en bibliotheekservicepunten, het beoogde inverdieneffect van het partnerschap en een efficiëntieslag op de bedrijfsvoering verwacht de directie een bedrag van te besparen. Het restant wordt opgevangen door een beperkte verhoging van de tarieven van volwassenen, het inkrimpen van het aantal digitale studieplekken en het verlagen van het mediabudget. Dit levert nog eens op. Voor 2010 wordt eenmalig een bedrag van beschikbaar gesteld om de overgang naar een nieuwe situatie in gang te zetten waarbij een goede bereikbaarheid van de bibliotheekfunctie voor alle wijken en dorpen wordt gehandhaafd en sprake is van een sluitende begroting. Voor het einde van 2009 is sprake van een plan waarin functieverandering, medegebruik van ruimtes en efficiency oplossingen leiden tot een sluitende begroting. Tenslotte wil Bibliotheek Breda geld vrijmaken voor innovatie: verdergaande automatisering van het uitleenproces ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de persoonlijke en digitale dienstverlening en verbreding van de openingstijden. Voorrang wordt gegeven aan de invoering van de zelfservicebalie waaraan klanten zelf hun leentransacties kunnen uitvoeren. Er kan meer tijd worden vrijgemaakt om de klant te helpen. Deze investering wordt zoveel mogelijk gefinancierd uit de herinzetbare personele middelen die hierdoor vrijvallen. Het voorgenomen beleid om de centrale bibliotheek zeven dagen per week open te stellen wordt aangehouden tot de taakstelling is gerealiseerd en indien er aanvullende middelen kunnen worden vrijgemaakt. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

5 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek De openbare bibliotheek werkt vanuit vijf kernfuncties (zie de bibliotheekpas op titelblad): Warenhuis van kennis en informatie Informatie is tegenwoordig voor iedereen beschikbaar. Met de toename van digitale informatiebronnen zijn er zeer complexe zoekprocessen bij gekomen die nauwelijks te doorgronden zijn. De bibliotheek heeft hier een digitale gidsfunctie, als vertrouwd instituut in onze informatiesamenleving. Goed opgeleide professionals helpen de burger op weg om antwoord op zijn vraag te vinden, om kennis op te doen. Centrum voor ontwikkeling en educatie De bibliotheek helpt de burger te beschikken over kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief zijn weg te kunnen vinden (Raad voor Cultuur 2005). De link met het onderwijs wordt sterker. Door mensen uit verschillende doelgroepen toegang te bieden tot cursus- en studiefaciliteiten, door een relevante collectie samen te stellen en door aantrekkelijke activiteiten te organiseren. De bibliotheek is niet alleen voor leerlingen de vraagbaak bij uitstek, de bibliotheek draagt ook bij aan een leven lang leren, een levenshouding die sterk gestimuleerd wordt door de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Mensen volgen na het afronden van hun formele opleiding vaker cursussen en opleidingen. Vooral voor de groep mensen die moeite heeft om rond te komen en die op maatschappelijke ondersteuning is aangewezen, biedt de bibliotheek hiervoor volop mogelijkheden. Inspiratiebron van lezen en literatuur Leesbevordering is een expliciet geformuleerde kerntaak van openbare bibliotheken. Het inzicht is inmiddels algemeen dat literair lezen een noodzakelijke basis voor begrijpend lezen is. Om de leesvaardigheid te stimuleren en tegelijk de fantasie als creatieve bron te ontwikkelen heeft de Bredase bibliotheek op alle scholen en klassen in het basisonderwijs een longitudinaal leesprogramma verankerd onder de aansprekende naam Rode Draad. Lezen op jonge leeftijd is belangrijk voor het aanscherpen van de geest. Voor plezier in lezen is een attitude nodig die al op zeer jonge leeftijd moet worden aangebracht door de ouders en de kinderdagverblijven. Lezen is een voorwaarde om te kunnen participeren, plezier in lezen is een voorwaarde voor persoonlijk levensgeluk en maatschappelijke betrokkenheid. Boeken zijn nog altijd populair als media voor ontspanning en wegdromen uit de realiteit. De bibliotheek is nu en in de toekomst de plek om boeken te kunnen lenen en lezen. Voor jong en oud een bron van plezier. Podium voor ontmoeting en debat Als ontmoetingspunt van informatie voor mensen, speelt de openbare bibliotheek in Nederland een wezenlijke rol in het versterken van de samenhang tussen bewoners en bevolkingsgroepen. De bibliotheek biedt ruimte als vrijplaats voor lokale initiatieven, voor debat over maatschappelijke thema s, voor voorlichting over complexe onderwerpen en discussie over onderwerpen van lokaal, regionaal, landelijk of mondiaal belang. De bibliotheek is een plek waar je altijd terecht kunt, waar je niets verplicht bent, waar je je kunt ontspannen en waar je kennis kunt opdoen. De bibliotheek is ook een veilige plek en wordt bijvoorbeeld door allochtone meisjes vaak gebruikt om samen te leren. Encyclopedie van kunst en cultuur De bibliotheek is de lokale toegangspoort tot informatie en cultuur en heeft een neutrale en laagdrempelige waarde. De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over intellectuele en artistieke activiteiten. Door samenwerking met andere culturele instellingen geeft de bibliotheek informatie over de achtergronden van museale presentaties en tentoonstellingen, over muziek- en toneeluitvoeringen. De bibliotheek verbindt met het UITpunt professionele en amateurkunst door lezingen, specifieke collecties bij kunstuitingen, en door het bieden van gerichte dienstverlening, zoals programma-informatie en kaartverkoop. Voor het brede publiek, maar ook voor leerlingen en docenten in het kader van CKV. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

6 2 Bibliotheek Breda in cijfers Bibliotheek Breda is een sterk merk. De dienstverlening bereikt leerlingen in scholen, ouderen in verzorgingshuizen, kinderen in peuterspeelzalen, kleuters in kinderdagverblijven, kinderen in allochtone gezinnen, cultuurgenieters, leeshongerigen, studenten op zoek naar een betrouwbare internetplek, allochtone meisjes op zoek naar een veilige leerplek, gezellige krantenlezers en lerende mensen op zoek naar antwoord op hun vragen Bredanaars zijn lid van de bibliotheek, dat is 28 % van de Bredase bevolking Bredanaars bezochten de bibliotheek keer in De vele digitale informatiebronnen werden keer geraadpleegd. Bibliotheek Breda organiseert ontmoetingen met schrijvers, is een platform voor het maatschappelijk debat en onderdeel van het culturele netwerk in de stad. De bibliotheek werkt samen met vele andere instellingen zoals Burgerzaken, SOB, Breda-Actief, De Nieuwe Veste, Surplus etc. De bibliotheek is overal, in brede scholen, mfa s en winkelcentra. De bibliotheek in Breda leeft en bruist. Veel mensen zien de bibliotheek als een instelling waar je boeken kunt lenen. Dat gebeurt dan ook massaal, in 2008 werd maar liefst keer een boek geleend. Het lenen van boeken is en blijft een belangrijk logistiek proces dat voortkomt uit de landelijke kerntaken van Informatieverstrekking, Leesbevordering en Cultuureducatie. Breda geeft veel geld uit aan bibliotheekwerk: in Daarnaast zijn er nog eigen inkomsten van de gebruikers. Desondanks kampt de bibliotheek met een structureel exploitatietekort van dat jaarlijks met incidentele maatregelen wordt gedicht. Tegenover het beschikbare budget van staat een exploitatiebegroting van Het College heeft in zijn opdracht voor het beleidsplan aangegeven een structureel gezonde balans tussen middelen en ambities te willen zien. Vanaf 2010 moet de begroting in evenwicht zijn. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

7 3 Beleidskaders voor vernieuwend bibliotheekbeleid In dit beleidsplan beschrijft Bibliotheek Breda haar strategie voor de periode Aan de totstandkoming van het beleidsplan ligt een uitgebreid proces ten grondslag waarbij zowel de politiek, de eigen organisatie als externe netwerkpartners betrokken zijn geweest. Het College van B&W heeft in de vorm van een inhoudelijke notitie aan de bibliotheek opdracht gegeven om tot een nieuw beleidsplan te komen. Daarnaast ligt een aantal andere geautoriseerde publicaties aan de basis van deze visie op de bibliotheek in de toekomst. Opdracht College voor een nieuw beleidsplan De gemeente Breda is de opdrachtgever van Bibliotheek Breda voor het uitvoeren van educatieve, informatieve en leesbevorderende taken in de stad. Het College van B&W heeft in de vorm van een inhoudelijke notitie aan de bibliotheek opdracht gegeven om tot een nieuw beleidsplan te komen. De opdracht is in januari 2008 verstrekt. Het College stelt hierin dat: De bibliotheek als publiek gefinancierde instelling kan bijdragen aan een aantal brede gemeentelijke doelstellingen op het gebied van welzijn, cultuur en onderwijs. De hoofddoelstellingen van het bibliotheekbeleid zijn: alle burgers toegang geven tot de wereld van kennis en informatie, het bieden van ondersteuning aan instellingen en individuen bij levenslang leren, een actueel en toegankelijk overzicht bieden van cultuuruitingen op alle terreinen van kunst en cultuur, kennis van onze literatuur overdragen en lezen te bevorderen als basisvoorwaarde om in deze informatiesamenleving te kunnen participeren en het bieden van een neutrale ontmoetingsplaats voor alle groepen in de samenleving. Factor C, de Bredase cultuurvisie In Factor C, de cultuurvisie van de gemeente Breda wordt de openbare bibliotheek geplaatst in de culturele hoofdstructuur van de stad op het grensvlak tussen cultuur en welzijn. In het kader van het landelijk ingezette bibliotheekvernieuwingsproces moet de bibliotheek zich vooral opstellen als informatiemakelaar. Naast de klassieke doelen als leesbevordering en aandacht voor literatuur- en cultuurpromotie kan de bibliotheek een rol spelen bij het ondersteunen van burgers in achterstands- Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

8 situaties, bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. In de cultuurvisie van de stad wordt de bibliotheek een aantal uitdagende doelen voor de komende jaren meegegeven: o o o o o o o Vergroten van publieksdeelname Kansen creëren voor kwaliteit in de stad Werken aan een herkenbaar imago van de stad Accent leggen op cultuureducatie Positioneren in de maatschappelijke ketenstructuur Bruggen bouwen naar partners Werken volgens de code Cultural Governance Bibliotheek Breda vindt het belangrijk voor stad en burger om haar kernkwaliteit van informatiebemiddeling samen met de gemeente en andere instellingen in te zetten voor het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. De fijnmazige infrastructuur van het huidige spreidingsplan maakt dit dicht bij de burger mogelijk. Het gemeentelijke programma dienstverlening: Gewoon Doen Het gemeentebestuur van Breda vindt dat de burgers, instellingen en bedrijven in Breda recht hebben op een goede dienstverlening. Dit onderwerp heeft dan ook een prominente plaats gekregen in het coalitie-akkoord. Hierin toont het College van Burgemeester en Wethouders zijn ambitie op het terrein van dienstverlening. Het gaat om het sneller, beter en efficiënter leveren van allerlei gemeentelijke producten, diensten en informatie aan individuele burgers of ondernemers. De overheid zoekt naar mogelijkheden om dichter bij de burger een servicepunt voor zelfredzaamheid te openen in het kader van de WMO. In het Programma Dienstverlening wordt de digitale dienstverlening als een kans gezien om de persoonlijke dienstverlening dicht bij de mensen en decentraal in buurten en wijken te organiseren, ook als men geen beschikking over een computer heeft: Onze klanten zijn mensen van vlees en bloed met eigen wensen en mogelijkheden. Onze klanten zijn onder anderen ouderen, mensen met beperkingen, jonge gezinnen of mensen zonder werk, maar ook bedrijven en instellingen. Daar moeten wij in onze dienstverlening rekening mee houden. Het is terecht dat de burgers van hun gemeente goede service en snelheid verwachten. De persoonlijke dienstverlening kan verbeteren door gemeentelijke producten en diensten dichter bij de mensen in de buurten en dorpen aan te bieden. Voor veel ouderen en/of mensen met beperkingen is de publiekshal van het stadskantoor lastig te bereiken. De digitale dienstverlening stelt de gemeentelijke producten ook aan deze groep beschikbaar zonder dat ze daarvoor naar het stadskantoor hoeven te komen. In bijvoorbeeld het buurthuis of de bibliotheek in eigen buurt of dorp kan het gewenste product verkregen worden. In het programma Dienstverlening van de Gemeente Breda wordt voorgesteld om de decentrale persoonlijke dienstverlening aan te laten sluiten op de bestaande infrastructuur van de gemeentelijke decentrale loketten. Dit in afwachting van de ontwikkeling van de decentrale WMO-loketten en de vaststelling van het spreidingsplan bibliotheken. Bibliotheek Breda zou met zijn fijnmazige netwerk van tien vestigingen de rol van integrale informatiedienstverlener kunnen vervullen door de traditionele bibliotheekfunctie te verbreden naar een brede informatievoorziening voor de Gemeente Breda. Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. De wet vervangt een aantal losse regelingen op het gebied van zorg en welzijn. Doel van het beleid is het ondersteunen van burgers bij het meedoen aan de samenleving. In eerste instantie worden zij daar zelf op aangesproken en treedt de overheid terug. Pas als mensen er zelf niet in slagen om hun problemen op te lossen of mee te doen in de samenleving wordt ondersteuning geboden. De gemeente krijgt in de wet de rol van regisseur van het zorgaanbod. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

9 De centrale doelstellingen van de WMO zijn: Bevorderen dat iedereen deelneemt aan de samenleving. Bevorderen van de vrijwillige inzet van burgers. Versterken van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers Voor de bibliotheek zijn drie prestatievelden van belang voor haar toekomstig beleid: Prestatieveld 1: Bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en dorpen. De bibliotheek kan een rol spelen in het vergroten van de sociale samenhang in de wijk Prestatieveld 3: Advies en ondersteuning aan burgers met een (zorg)vraag. In de voetsporen van het loket Wegwijs in het stadskantoor zijn allerlei initiatieven ontstaan om wijkloketten te ontwikkelen. De gemeente juicht deze ontwikkeling toe. Wijkinformatiepunten staan immers dicht bij de burger. Zij geven algemene en objectieve informatie en kunnen een belangrijke verwijs- en signaleringsfunctie vervullen Prestatieveld 5: Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer. Meer concreet wordt hier gedoeld op het totale voorzieningenpakket dat de gemeente in stand houdt ten behoeve van al haar bewoners. Omdat het uitgangspunt is dat iedereen gelijke kansen moet hebben wordt er extra rekening gehouden met groepen die in een achterstandssituatie verkeren. De voor de bibliotheek relevante Bredase beleidsvelden die hieraan gekoppeld kunnen worden zijn het jeugdbeleid, onderwijsbeleid en integratiebeleid. Er is een duidelijke noodzaak om de informatievoorziening in de stad goed te organiseren, verband houdend met het streven van de overheid om burgers meer en meer voor zichzelf te laten opkomen. Veel nieuwe wetgeving gaat immers uit van een toenemende zelfredzaamheid van de burger. De openbare bibliotheek is laagdrempelig en heeft de infrastructuur, de kennis en kunde om mensen adequaat te informeren. Zo draagt ze bij aan zelfredzaamheid van elke burger. Rapport Sociaal Cultureel Planbureau In april 2008 verscheen een wetenschappelijke studie van het Sociaal Cultureel Planbureau over de toekomstige ontwikkelingen voor de openbare bibliotheek: een vertrouwd instituut dat niet meer is weg te denken in onze informatiesamenleving. Elke dag opnieuw komen er gemiddeld meer dan één miljoen mensen in de Nederlandse openbare bibliotheek op zoek naar informatie, die hen in staat stelt zich te ontplooien en aan de samenleving deel te nemen. Er zijn veel ontwikkelingen in media en communicatie die van belang zijn voor het functioneren van de bibliotheek. De bibliotheek heeft door de tijden heen klanten geholpen hun weg te vinden in de veelheid van informatiebronnen. Met de toename van digitale informatiebronnen zijn er zeer complexe zoekprocessen bij gekomen die nauwelijks te doorgronden zijn. De digitalisering heeft de informatievoorziening ingrijpend veranderd: sneller, ruimer, toegankelijker, internationaler, persoonlijker. De wereld is gemedialiseerd. Om in deze maatschappij zijn weg te kunnen vinden moet de burger beschikken over kennis, vaardigheden en mentaliteit om bewust, kritisch en actief zijn weg te kunnen vinden. De burger moet mediawijs worden. Het huidige kabinetsbeleid is er op gericht om kinderen en jongeren, hun ouders en scholen te ondersteunen in het leren omgaan met de veelheid van media-uitingen. Behoefte aan mediawijsheid is snel groeiende bij docenten en opvoeders. De bibliotheek is er voor de gehele bevolking en heeft bijzondere programma s voor kansarme groepen, zoals laaggeletterden, nieuwkomers en achterstandsleerlingen in het onderwijs. De functie van de bibliotheek als bron van betrouwbare informatie is belangrijk, maar zij zal met haar aanbod maatschappelijk relevant moeten blijven. De democratisering van productie- en distributiemiddelen in media en communicatie levert nieuwe interessante verschijnselen op, die momenteel nog sterk in ontwikkeling zijn en waarvan de toekomstige rol onzeker is. Hoeveelheid, snelheid en toegankelijkheid zijn sterk toegenomen. Het in grote oplagen gedrukte boek zal naar alle waarschijnlijkheid niet verdwijnen maar technologische ontwikkelingen als e-boeken en publishing on demand zullen invloed hebben op het productieproces. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

10 4 Analyse bibliotheekontwikkelingen Veranderingen en ontwikkelingen in de landelijke en lokale samenleving, media en communicatie hebben invloed op de bibliotheek bij het uitoefenen van haar kernfuncties. Deze beperken zich niet tot Breda, maar spreiden zich veel verder uit. Bovenlokaal, landelijk en ook mondiaal. Informatie kunnen bemachtigen is niet moeilijk meer, maar de juiste informatie weten te vinden, dat blijkt de kunst. De behoefte aan adequate informatie groeit. Digitalisering stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening: sneller, ruimer, toegankelijker, internationaler en persoonlijker. Niet het lenen van boeken is core business maar het helpen van de burger aan de juiste informatie, zodat deze zijn weg kan vinden in onze hoogtechnologische samenleving. Boeken uitlenen is daarvan een logisch maar ook secundair gevolg. In het Google-tijdperk blijft de bibliotheek een vertrouwde informatiegids. Veel belangrijke informatiebestanden zijn voor de burger niet toegankelijk vanwege de commercialisering van informatie en de ingewikkelde en dure licentierechten. De bibliotheek stelt die beschikbaar aan iedereen. Met zijn professionals, collectie en gebouwen is de bibliotheek een open partner aan het worden voor andere instellingen van maatschappelijke informatie. Bibliotheken presenteren zich steeds nadrukkelijker als informatiecentrum in een stimulerende leeromgeving. De openbare bibliotheek heeft niet alleen een belangrijke culturele, informerende en educatieve taak, maar speelt in het verlengde daarvan tegenwoordig ook een wezenlijke rol in het versterken van de samenhang tussen bewoners en bevolkingsgroepen van een stad. De bibliotheek biedt haar diensten voor de brede groep burgers aan vanuit een geïndividualiseerd actief klantenconcept en heeft een focus op kansarmen in de samenleving om hen tot zelfredzaamheid te brengen. De veranderende verwachtingen en behoeften van klanten (individueel maatwerk, snellere levering) betekenen dat de bibliotheek haar dienstverlening hieraan moet aanpassen. Tegelijk blijven de uitgebreide collectie en de goede banden met het basisonderwijs sterke punten van de bibliotheek. Om school en samenleving op elkaar aan te laten sluiten worden zowel in de school (leesprogramma De Rode Draad) als in de bibliotheek culturele activiteiten georganiseerd (klassenbezoeken en schrijversontmoetingen). Recente cijfers wijzen uit dat 15 % van de bevolking moeite met lezen heeft (Breda 12 %). De openbare bibliotheek heeft hier een taak om samen met andere instellingen laaggeletterden te helpen uit hun isolement te komen. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

11 5 Bibliotheek Breda 2013: vitaal knooppunt van informatie In het jaar waar in deze visie naar toe gewerkt wordt- is Bibliotheek Breda een vitale bibliotheek die alle landelijke kernfuncties vervult. Een openbare en laagdrempelige basisvoorziening voor Informatie, Educatie en Leesbevordering en een ontmoetingsplaats voor kennisuitwisseling en cultuurbeleving. De burger is in deze visie het uitgangspunt voor de dienstverlening. Bibliotheek Breda wil in 2013 een vitaal knooppunt van informatie zijn. Bibliotheken zijn vooral wegwijzers in de informatiewereld en staan open voor alle burgers. Deze taak zal in de toekomst de belangrijkste functie van de bibliotheek worden: mensen aan literaire, historische, natuurkundige, geografische, culturele, sociale en andere informatie helpen, in welke vorm dan ook. De vitale bibliotheek in 2013 is gebaseerd op een flexibel dienstverleningsconcept van goed geoutilleerde vestigingen met ruime openingstijden, technologisch up-to-date, bereikbaar voor een breed publiek en functioneel inzetbaar als informatiedienstverlener voor de partners in de maatschappelijke ketenstructuur zodat een sterke maatschappelijke infrastructuur van informatievoorzieningen ontstaat. De vitalisering van de bibliotheek als open partner in de infrastructuur van de stad stelt nieuwe eisen aan de bibliotheek: welke kwaliteiten hebben de medewerkers nodig, hoe wordt de kennis van de burger gebruikt, hoe stelt de bibliotheek zich op naar andere instellingen. Hoe wordt de laagdrempelige toegang nog beter benut en wat betekent dat voor het vestigingenbeleid. De burger in de vitale bibliotheek Omarm de klant, kies voor de toekomst. Dat is het motto voor de komende jaren. En met die klant bedoelen we in eerste instantie de bestaande leden. De huidige klanten vormen de basis voor vernieuwingen. Hoe beter je er in slaagt je klanten vast te houden, des te steviger is het fundament waarop je als bibliotheek bouwt aan de toekomst. De persoonlijke voorkeuren, leerstijlen en de mate waarin klanten informatievaardigheden beheersen, zijn leidend voor de manier waarop de bibliotheek haar diensten verleent. Burgers zijn prima in staat om zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leven als daarvoor de juiste instrumenten worden aangereikt. De bibliotheek wil zijn klanten beter leren kennen door onderzoek te doen naar de behoeften van verschillende klantsegmenten om daarmee een meer markt- en maatgerichte dienstverlening te bieden. Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes

Kees Broekhof & Frank Studulski. Augustus 2005. Brochure Casanova, augustus 2005 Sardes Kees Broekhof & Frank Studulski Augustus 2005 1 Voorwoord Brede scholen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Er zijn er momenteel meer dan 600 en geschat wordt dat hun aantal

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu De hoofdlijnen Frank Huysmans Carlien Hillebrink Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2008

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

18 april 2008 MLB/M/5242

18 april 2008 MLB/M/5242 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 april 2008 MLB/M/5242 Onderwerp Mediawijsheid Media zijn alom tegenwoordig en spelen al vroeg

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu

De openbare bibliotheek tien jaar van nu De openbare bibliotheek tien jaar van nu Openbare bibliotheek_3.indd 1 13-3-2008 15:07:22 Openbare bibliotheek_3.indd 2 13-3-2008 15:07:22 De openbare bibliotheek tien jaar van nu Frank Huysmans Carlien

Nadere informatie