Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld"

Transcriptie

1 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld Algemene bepalingen Artikel 1: Doelstelling 1.1 De vereniging stelt zich ten doel om, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, het spel van verkennen te spelen en daarmee een plezierige beleving van vrije tijd te bieden aan kinderen en bij te dragen aan de vorming van hun persoonlijkheid. Artikel 2: Verplichting bestuur en leden 2.1 Het groepsbestuur draagt zorg voor de dagelijkse leiding aan de vereniging op een zodanige wijze dat de speltakken zelfstandig en in onderlinge samenhang het spel van verkennen kunnen spelen. 2.2 De leden van de groepsvereniging zijn verplicht: a) tot het betalen van de door de groepsraad vastgestelde contributies b) zich te gedragen naar de doelstelling van de vereniging, de wet en belofte, bereidverklaring of de beginselverklaring van hun groep c) zich te houden aan de regels in dit huishoudelijk reglement, de statuten en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland Het bestuur Artikel 3: Samenstelling bestuur 3.1 Het bestuur bestaat ten minste uit: a) de voorzitter b) de secretaris c) de penningmeester d) de groepsbegeleider e) de materiaalmeester f) per actieve speltak ten minste één afgevaardigde van het team van leidinggevenden met dien verstande dat alle speltakken gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. 3.2 De functie van voorzitter en groepsbegeleider is onverenigbaar met de functie van leidinggevende bij een speltak 3.3 De functie van secretaris is onverenigbaar met de functie van penningmeester 3.4 De samenstelling van het bestuur overschrijdt het maximum aantal bestuursleden zoals dit in de statuten van de vereniging Zona is vastgelegd. 3.5 Notulen van alle bestuursvergaderingen worden toegezonden aan de leden van de groepsraad. De groepsraad heeft de bevoegdheid om besluiten van het bestuur terug te draaien. Artikel 4: Benoeming bestuursleden 4.1 De leden van het bestuur, genoemd onder a t/m e van artikel 3.1 worden door de groepsraad benoemd voor een periode van drie jaar 4.2 Herbenoeming is mogelijk met een maximale aaneengesloten zittingsperiode van negen jaar. 4.3 Er is geen sprake van een aaneengesloten zittingsperiode als het bestuurslid wordt benoemd in een andere functie. 4.4 Bij de periodieke verkiezing worden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verspreid over de kalenderjaren 4.5 Van het gestelde in artikel 4.3 mag worden afgeweken als de groepsraad met een meerderheid van drie vierde voor stemt en als minimaal twee derde van de leden van de groepsraad aanwezig is. vastgesteld Pagina 1 van 14

2 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Artikel 5: Taakomschrijving bestuursleden 5.1 De taakomschrijving van de bestuursleden, zoals omschreven in artikel 3.1 onder a t/m e, zijn als bijlage bij dit Huishoudelijk Reglement gevoegd en maken daar als zodanig onderdeel van uit. 5.2 Besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een even aantal bestuursleden is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Lidmaatschap Artikel 6: Procedure lidmaatschap jeugdleden 6.1 Aspirant-jeugdleden mogen maximaal vier maal kosteloos deelnemen aan opkomsten. 6.2 Uiterlijk bij de vierde keer levert het jeugdlid, of diens wettelijke vertegenwoordiger, het aanmeldingsformulier ingevuld in. 6.3 Het lidmaatschap begint op het moment dat het ingevulde aanmeldingsformulier door een leidinggevende van de betreffende speltak in ontvangst is genomen. 6.4 De teamleider van de speltak draagt zorg voor het inschrijven van het lid bij Scouting Nederland 6.5 Het bestuur kan beslissen om het lidmaatschap niet te verlenen. Deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk en met opgave van redenen schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld. Artikel 7: Procedure lidmaatschap kaderleden 7.1 Aspirant-kaderleden melden zich aan bij het bestuur met inlevering van het ingevulde aanmeldingsformulier. 7.2 Het aspirant-kaderlid heeft een proeftijd van drie maanden. Binnen deze drie maanden dient het aspirant-kaderlid twee derde van de opkomsten aanwezig te zijn geweest. 7.3 Het aspirant-kaderlid dient een Verklaring omtrent het Gedrag in te leveren. Indien het aspirant-kaderlid deze verklaring niet inlevert voor het einde van de proeftijd, dan wordt het aspirant-lidmaatschap niet als lid toegelaten tot de vereniging. 7.4 Indien het kaderlid een Verklaring omtrent het Gedrag inlevert, worden de kosten voor de aanvraag van deze Verklaring door de vereniging vergoed. 7.5 In de eerstvolgende vergadering van het bestuur na afloop van de proeftijd neemt het bestuur een besluit over de toelating van het aspirant-kaderlid. Artikel 8: Opzegging van het lidmaatschap 8.1 Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt bij voorkeur schriftelijk bij de secretaris 8.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid per is niet eerder geldig dan dat deze opzegging door de secretaris schriftelijk of per is bevestigd. 8.3 De opzegging van het lidmaatschap door het lid treedt in werking op de eerste dag van het eerstvolgende kalenderkwartaal. Contributie 9.1 Alle leden van de vereniging zijn contributie plichtig 9.2 De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de groepsraad met dien verstande dat het bestuur de contributie jaarlijks kan verhogen met het cijfer van de consumentenprijsindex van het voorgaande jaar. 9.3 De groepsraad kan bepalen dat een lagere contributie wordt vastgesteld voor a) leden die, naast deelname aan een speltak, leiding geven bij een andere speltak b) leden die leiding geven aan een speltak en zelf niet deelnemen aan een speltak 9.4 De contributie dient per kalenderkwartaal vooruit te worden betaald. 9.5 Bij aanvang van het lidmaatschap wordt contributie geheven over het resterende aantal weken van het kwartaal. vastgesteld Pagina 2 van 14

3 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement 9.6 Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid of het bestuur en bij ontzetting uit het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats over het resterende aantal weken van het kalenderkwartaal. Groepsraad Artikel 10: samenstelling 10.1 De groepsraad bestaat uit: a) de leden van het groepsbestuur b) de overige leidinggevenden van alle speltakken c) de praktijkbegeleider d) overige leden met een door het bestuur of door de groepsraad benoemde functie e) één ouder of verzorger namens elk van de leeftijdsgroepen van de vereniging. Artikel 11: Agenda 11.1 De groepsraad vergadert minimaal twee maal per kalenderjaar. De eerste vergadering vindt uiterlijk in april plaats. De tweede vergadering vindt plaats in oktober In iedere groepsraad worden in ieder geval aan de orde gesteld: a) het verslag van de voorgaande reguliere groepsraad en van de eventueel tussentijds gehouden groepsraden b) de vervulling van openstaande of tijdens de groepsraad openvallende vacatures in het bestuur en door de groepsraad ingestelde commissies of functies. c) voorstellen die door het bestuur op de agenda worden geplaatst d) eventuele voorstellen van leden e) de rondvraag 11.3 Naast de onderwerpen als genoemd in artikel 11.2 komen tijdens de eerste groepsraad van het kalenderjaar de volgende onderwerpen aan bod: a) het jaarverslag van het bestuur over het voorgaande boekjaar b) de balans en de staat van baten en lasten betreffende het voorgaande boekjaar met het verslag van de kascommissie en van de deskundige, indien deze door de kascommissie is aangewezen Naast de onderwerpen als genoemd in artikel 11.2 komen tijdens de tweede groepsraad van het kalenderjaar de volgende onderwerpen aan bod: a) de begroting voor het komende boekjaar b) een overzicht op hoofdlijnen van de staat van baten en lasten van het lopende boekjaar b) de benoeming van een kascommissie c) de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar 11.5 De agenda en eventuele bijlagen worden uiterlijk 14 dagen voor de vergadering aan de leden van de groepsraad verzonden. Artikel 12: Voorstellen door de leden 12.1 De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen 12.2 Zodanige voorstellen moeten schriftelijk, doch door ten minste tien leden van de vereniging ondertekend, uiterlijk tien dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend Het bestuur voegt de voorstellen, die voldoen aan de in artikel 12.2 gestelde voorwaarden, toe aan de agenda Indien een voorstel niet aan het in artikel 12.2 gestelde voldoet, is het bestuur bevoegd, maar niet verplicht het voorstel aan de agenda toe te voegen. vastgesteld Pagina 3 van 14

4 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Artikel 13: Kascommissie 13.1 De kascommissie wordt benoemd door de leden van de groepsraad en bestaat uit een hoofdlid, een algemeen lid en een reservelid Het onderzoek van de jaarrekening wordt uitgevoerd door het hoofdlid en het algemene lid. Indien één van deze leden niet in de gelegenheid is de werkzaamheden uit te voeren of geen lid meer is van de vereniging, dan neem het reservelid de vrijvallende plaats in Bij benoeming van de kascommissie door de groepsraad wordt het volgende in acht genomen: a) het hoofdlid is automatisch aftredend. b) het algemene lid wordt hoofdlid, het reservelid wordt algemeen lid c) de groepsraad kiest een nieuw reservelid. d) de controle op de jaarrekening wordt geen twee jaar achtereen door dezelfde twee personen uitgevoerd Indien het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis vereist waarover de kascommissie zelf niet beschikt, dan kan zij zich door een deskundige laten bijstaan De kosten voor het inzetten van de externe deskundige komen voor rekening van de vereniging 13.6 Het bestuur is verplicht om, ten behoeve van het onderzoek van de commissie aan deze en aan de eventuele deskundige, inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven en hun alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen. Artikel 14: Goedkeuring jaarrekening 14.1 Goedkeuring van de jaarrekening door de groepsraad houdt in dat de groepsraad van mening is dat het bestuur in voldoende mate verantwoording heeft afgelegd met betrekking tot de jaarrekening en het bestuur décharge verleent Wordt de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de groepsraad geweigerd, dan benoemt de groepsraad een andere kascommissie. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 13.3 zal deze kascommissie volledig uit nieuwe leden bestaan Binnen een maand na haar benoeming, brengt deze kascommissie verslag uit aan de groepsraad. Wordt ook dan goedkeuring aan de jaarrekening onthouden, dan neemt de groepsraad alle maatregelen die zij in het belang van de vereniging noodzakelijk acht. Ouderparticipatie 15.1 Indien het bestuur daartoe aanleiding ziet, kan zij ouders van jeugdleden verplichten om, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, werkzaamheden uit te voeren voor de vereniging De aard van de werkzaamheden die onder de verplichting vallen, worden vastgesteld door het bestuur maar omvatten in ieder geval deelname aan en/of assistentie bij activiteiten, deelname aan werkgroepen of commissies en onderhoudswerkzaamheden 15.3 Het bestuur kan per ouder een maximale verplichting opleggen van zes dagdelen per kalenderjaar De aangewezen ouder is verplicht de werkzaamheden te aanvaarden en uit te voeren, behoudens wettige verhindering, dit ter beoordeling van het bestuur. Trainingen Artikel 16: Training en vergoeding 16.1 Het bestuur stimuleert leidinggevenden en andere kaderleden tot het volgen van trainingen die worden aangeboden door Scouting Academy Het lid komt in aanmerking voor een volledige vergoeding van de training, inclusief eventuele reis- en verblijfskosten, indien de training wordt gevolgd met toestemming van het bestuur. vastgesteld Pagina 4 van 14

5 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement 16.3 De vergoeding wordt uitgekeerd in drie gelijke delen, met een minimale looptijd van drie jaar ingaande het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de training is gevolgd De uitkering van de vergoeding eindigt onmiddellijk zodra het lid zijn leidinggevende functie beëindigt. Er vindt geen gedeeltelijke vergoeding plaats over het lopende kalenderjaar Bij een schorsing van het lid voor een periode langer dan vier maanden, wordt geen vergoeding uitgekeerd over het kalenderjaar waarin het grootste deel van de schorsing plaats vindt. Het bestuur kan besluiten om het lid alsnog in aanmerking te laten komen voor de vergoeding door de looptijd van de vergoeding met één jaar te verlengen Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen en de mate van vergoeding zoals deze in dit artikel zijn genoemd. Artikel 17: Voorschieten trainingskosten 17.1 Indien het lid dat de training wil volgen, de opleiding niet zelf kan betalen, dan kan de vereniging de kosten voorschieten. Dit moet worden beschouwd als een renteloze lening In dit geval dient artikel 16.3 te worden gelezen als het kwijtschelden van een deel van de lening door het bestuur Bij beëindiging van de leidinggevende functie als bedoeld in artikel 16.4 dient het lid onmiddellijk het resterende bedrag in één termijn terug te betalen Bij een schorsing als bedoeld in artikel 16.5 vindt geen kwijtschelding plaats over het kalenderjaar waarin het grootste deel van de schorsing plaats vindt. Indien het bestuur niet besluit tot verlenging van de looptijd als bedoeld in artikel 16.3 dan dient het lid onmiddellijk het betreffende deel van de lening terug te betalen Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen en de mate van vergoeding zoals deze in dit artikel zijn genoemd. Schade, disciplinaire maatregelen Artikel 18: Schade 18.1 Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van enige zaak bij de vereniging in gebruik, wordt, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid, geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebruikt of onder zijn beheer had De kosten van schade en/of vermissing kunnen bij het lid in rekening worden gebracht De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij leden in eigendom Het gestelde in artikel 18.3 is niet van toepassing indien het lid kan aantonen dat het gebruik van de zaak noodzakelijk was voor de uitoefening van de functie op het betreffende moment en de zaak niet op een andere wijze voor vergoeding in aanmerking komt. Artikel 19: Disciplinaire maatregelen 19.1 Indien een lid: a) handelt in strijd met de bij de vereniging geldende regels en gebruiken; b) zich bij de activiteiten onordelijk gedraagt; c) de vereniging in enigerlei wijze benadeelt of schaadt, kan het bestuur het desbetreffende lid d) waarschuwen e) berispen f) uitsluiten van deelname aan met name genoemde activiteiten van de vereniging voor een door het bestuur naar redelijkheid te bepalen termijn g) schorsen voor een door het bestuur naar redelijkheid te bepalen termijn h) ontzetten uit het lidmaatschap 19.2 In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of degene die hem vervangt maatregelen d t/m f uit het voorgaande artikel opleggen. vastgesteld Pagina 5 van 14

6 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement 19.3 Indien het bestuur voornemens is maatregelen f, g of h uit artikel 19.1 aan een lid op te leggen, stelt het de betrokkene hiervan schriftelijk in kennis met opgave van redenen en geeft het lid naar aanleiding daarvan de gelegenheid te worden gehoord Tussen de schriftelijke kennisgeving en het tijdstip waarop het lid wordt gehoord, ligt ten minste een periode van twee weken en maximaal een periode van vier weken Tijdens de zitting of een vervolg op de zitting mag het betrokken lid zich laten bijstaan door getuigen of deskundigen Het bestuur neemt een definitieve beslissing uiterlijk vier weken na de laatste zitting en stelt het betrokken lid hiervan schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis Op basis van het definitieve besluit van het bestuur, of indien het besluit niet na vier weken is genomen, kan het betrokken lid zich richten tot de geschillencommissie van Scouting Nederland Het gestelde in artikelen 19.1 t/m 19.7 hoeven niet in acht te worden genomen, indien het betreft een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap op grond van wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde gelden en nadat het lid tot drie maal toe vergeefs een termijn van veertien dagen is gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen. Wijziging Huishoudelijk reglement 20.1 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaats hebben door een besluit van de groepsraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld Bij de uitnodiging voor de groepsraad wordt een afschrift van het voorstel voor het gewijzigde huishoudelijk reglement gevoegd danwel een lijst met de voorgestelde wijzigingen Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de groepsraad aanwezig is Indien in de vergadering van de groepsraad, waarin een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement zou worden behandeld, niet het benodigde aantal leden aanwezig is, dan wordt binnen één maand een volgende groepsraad gehouden. Het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt hier met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen genomen, ongeacht het aantal leden van de groepsraad dat aanwezig is. Onvoorziene gevallen 21.1 In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, en ook achtereenvolgens de algemene rechtsbeginselen, de wet en het gewoonterecht zwijgen, beslist het bestuur De beslissing van het bestuur moet redelijk zijn en mag niet strijdig zijn met algemene rechtsbeginselen, de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en de statuten van de vereniging. Bijlage: Taakomschrijving bestuursleden Vastgesteld door de groepsraad op vrijdag 18 november 2011 vastgesteld Pagina 6 van 14

7 VOORZITTER Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en algemeen bestuurslid. Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Geeft leiding aan het besturen van scouting Zona Vertegenwoordigt samen met de secretaris scouting Zona in en buiten rechte Leidt de vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de opstelling van de vergaderagenda s Ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten Jaarlijks een plannings en functioneringsgesprek met de leden van het Groepsbestuur Is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van minimaal 6 vergaderingen; te weten 4 keer van het Groepsbestuur en 2 keer van de Groepsraad Is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van een ouderavond; gecombineerd voor alle speltakken Bevordert netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers c.q. derde geldstroom Onderhoudt de bestuurscontacten met de subregio en andere scoutinggroepen Beschikt over vergadertechnische -, communicatieve en organisatorische vaardigheden Moet coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten Dient over goede contactuele eigenschappen te beschikken en dient teamleider kwaliteiten te bezitten Dient een goed overzicht te kunnen houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht De voorzitter wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 7 van 14

8 SECRETARIS Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, penningmeester, groepsbegeleider en algemeen bestuurslid Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat Vertegenwoordigt samen met de voorzitter of samen met de penningmeester scouting Zona in en buiten rechte Bereidt met de voorzitter de vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad voor. Stelt samen met de voorzitter de vergaderagenda s op en zorgt voor de versturing. Verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het bestuur. Interne verdeling van ingekomen poststukken Maakt de noodzakelijke verslagen en zorgt voor de versturing Zorgt voor een voortdurend kloppende ledenadministratie in SOL en regelmatige afstemming daarover met de teamleiders van de speltakken. Informeert de penningmeester over ledenmutaties Maakt het jaarverslag van Zona ter goedkeuring door de Groepsraad Onderhoudt contacten met de subregio en andere scoutinggroepen Voert mede het bestuursbeleid uit Beleids en planmatig kunnen denken en werken Goede contactuele -en schriftelijke vaardigheden De secretaris wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 8 van 14

9 PENNINGMEESTER Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, groepsbegeleider en algemeen bestuurslid. Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Is verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid van de vereniging Zona Is verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid van scoutinggroep Zona Tijdige inning van contributies Tijdige indiening van subsidieaanvragen en verantwoordingen daarover Maakt per halfjaar een overzicht van de financiële positie Dient over een algemeen financieel inzicht te beschikken Heeft ervaring of opleiding genoten m.b.t. financieel beheer De penningmeester wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 9 van 14

10 GROEPSBEGELEIDER Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Fungeren als het oliemannetje voor de hele vereniging Vertrouwenspersoon voor alle leden van de groep Het als een team doen werken van de leiding; zowel in als buiten de eigen speltak Opvang en begeleiding van nieuwe leiding en stagiaires Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden Kennis over scouting en het scoutingspel De groepsbegeleider wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 10 van 14

11 MATERIAALMEESTER Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit alle teamleiders van speltakken ook bestaat uit het dagelijks bestuur oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Het in deugdelijke staat houden van het groepsmateriaal Coördinatie en verdeling van het groepsmateriaal Beheer en onderhoud van het groepsmateriaal Toezien op orde en netheid in de opslagruimten Doet voorstellen voor aanschaf en vervanging van groepsmateriaal Deelname aan vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad Onderhoudt contacten met de subregio en andere scoutinggroepen Beschikt over communicatieve en organisatorische vaardigheden Technische vaardigheid Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht De materiaalmeester wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 11 van 14

12 ALGEMEEN BESTUURSLID Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Algemene ondersteuning van het bestuur Organisatie van acties zoals collecte Jantje Beton en lotenverkoop Jaarlijkse ARBO risico inventarisatie van gebouw en terrein Organiseert 1 x per jaar tijdens de zaterdagopkomst een onaangekondigde ontruimingsoefening, beoordeelt het verloop daarvan en doet aanbevelingen voor verbeteringen Voert mede het bestuursbeleid uit Dient over een algemeen financieel inzicht te beschikken Kennis over ARBO zaken BHV diploma en BHV ervaring Het algemeen bestuurslid wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 12 van 14

13 TEAMLEIDER SPELTAK Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit alle teamleiders van speltakken ook bestaat uit het dagelijks bestuur en Materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Het bieden van een attractief spelprogramma aan de jeugdleden van de betreffende speltak Vertegenwoordigt de speltak in vergaderingen van het Groepsbestuur Leidt de vergaderingen van het eigen speltakteam. Zorgt samen met het speltakteam tijdig voor een halfjaarprogramma en verspreid die in kopie onder de overige leden van het Groepsbestuur Ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat er een goede verdeling is van de speltakactiviteiten; zorgt bijvoorbeeld voor aanstelling van een secretaris en penningmeester binnen de speltak Jaarlijks een plannings en functioneringsgesprek met de teamleden Deelname aan vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad Deelname aan de jaarlijkse gezamenlijke ouderavond Zorgt voor een afgevaardigde van de speltak in vergaderingen van de subregio Onderhoudt contacten met de subregio en andere scoutinggroepen Beschikt over vergadertechnische -, communicatieve en organisatorische vaardigheden Moet coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten Dient over goede contactuele eigenschappen te beschikken en dient teamleider kwaliteiten te bezitten Dient een goed overzicht te kunnen houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht De teamleider speltak wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 13 van 14

14 STAFLID SPELTAK Maakt deel uit van het speltak team oudervertegenwoordiger per speltak Het bieden van een attractief spelprogramma aan de jeugdleden van de betreffende speltak Deelname aan vergaderingen van Groepsraad Deelname aan de jaarlijkse gezamenlijke ouderavond Deelname aan eigen speltakoverleg Samen met andere speltakleden uitvoering geven aan het spelprogramma Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht Het staflid wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 14 van 14

Inhoudsopgave; alle functiebeschrijvingen

Inhoudsopgave; alle functiebeschrijvingen Inhoudsopgave; alle functiebeschrijvingen Voorzitter Groepsbestuur... 2 Secretaris Groepsbestuur... 3 Penningmeester Groepsbestuur... 4 Groepsbegeleider Groepsbestuur... 5 Praktijkbegeleider Groepsbestuur...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie