Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld"

Transcriptie

1 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Scoutinggroep Zona Warnsveld Algemene bepalingen Artikel 1: Doelstelling 1.1 De vereniging stelt zich ten doel om, op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell, het spel van verkennen te spelen en daarmee een plezierige beleving van vrije tijd te bieden aan kinderen en bij te dragen aan de vorming van hun persoonlijkheid. Artikel 2: Verplichting bestuur en leden 2.1 Het groepsbestuur draagt zorg voor de dagelijkse leiding aan de vereniging op een zodanige wijze dat de speltakken zelfstandig en in onderlinge samenhang het spel van verkennen kunnen spelen. 2.2 De leden van de groepsvereniging zijn verplicht: a) tot het betalen van de door de groepsraad vastgestelde contributies b) zich te gedragen naar de doelstelling van de vereniging, de wet en belofte, bereidverklaring of de beginselverklaring van hun groep c) zich te houden aan de regels in dit huishoudelijk reglement, de statuten en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland Het bestuur Artikel 3: Samenstelling bestuur 3.1 Het bestuur bestaat ten minste uit: a) de voorzitter b) de secretaris c) de penningmeester d) de groepsbegeleider e) de materiaalmeester f) per actieve speltak ten minste één afgevaardigde van het team van leidinggevenden met dien verstande dat alle speltakken gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. 3.2 De functie van voorzitter en groepsbegeleider is onverenigbaar met de functie van leidinggevende bij een speltak 3.3 De functie van secretaris is onverenigbaar met de functie van penningmeester 3.4 De samenstelling van het bestuur overschrijdt het maximum aantal bestuursleden zoals dit in de statuten van de vereniging Zona is vastgelegd. 3.5 Notulen van alle bestuursvergaderingen worden toegezonden aan de leden van de groepsraad. De groepsraad heeft de bevoegdheid om besluiten van het bestuur terug te draaien. Artikel 4: Benoeming bestuursleden 4.1 De leden van het bestuur, genoemd onder a t/m e van artikel 3.1 worden door de groepsraad benoemd voor een periode van drie jaar 4.2 Herbenoeming is mogelijk met een maximale aaneengesloten zittingsperiode van negen jaar. 4.3 Er is geen sprake van een aaneengesloten zittingsperiode als het bestuurslid wordt benoemd in een andere functie. 4.4 Bij de periodieke verkiezing worden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester verspreid over de kalenderjaren 4.5 Van het gestelde in artikel 4.3 mag worden afgeweken als de groepsraad met een meerderheid van drie vierde voor stemt en als minimaal twee derde van de leden van de groepsraad aanwezig is. vastgesteld Pagina 1 van 14

2 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Artikel 5: Taakomschrijving bestuursleden 5.1 De taakomschrijving van de bestuursleden, zoals omschreven in artikel 3.1 onder a t/m e, zijn als bijlage bij dit Huishoudelijk Reglement gevoegd en maken daar als zodanig onderdeel van uit. 5.2 Besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij een even aantal bestuursleden is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Lidmaatschap Artikel 6: Procedure lidmaatschap jeugdleden 6.1 Aspirant-jeugdleden mogen maximaal vier maal kosteloos deelnemen aan opkomsten. 6.2 Uiterlijk bij de vierde keer levert het jeugdlid, of diens wettelijke vertegenwoordiger, het aanmeldingsformulier ingevuld in. 6.3 Het lidmaatschap begint op het moment dat het ingevulde aanmeldingsformulier door een leidinggevende van de betreffende speltak in ontvangst is genomen. 6.4 De teamleider van de speltak draagt zorg voor het inschrijven van het lid bij Scouting Nederland 6.5 Het bestuur kan beslissen om het lidmaatschap niet te verlenen. Deze beslissing wordt zo spoedig mogelijk en met opgave van redenen schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld. Artikel 7: Procedure lidmaatschap kaderleden 7.1 Aspirant-kaderleden melden zich aan bij het bestuur met inlevering van het ingevulde aanmeldingsformulier. 7.2 Het aspirant-kaderlid heeft een proeftijd van drie maanden. Binnen deze drie maanden dient het aspirant-kaderlid twee derde van de opkomsten aanwezig te zijn geweest. 7.3 Het aspirant-kaderlid dient een Verklaring omtrent het Gedrag in te leveren. Indien het aspirant-kaderlid deze verklaring niet inlevert voor het einde van de proeftijd, dan wordt het aspirant-lidmaatschap niet als lid toegelaten tot de vereniging. 7.4 Indien het kaderlid een Verklaring omtrent het Gedrag inlevert, worden de kosten voor de aanvraag van deze Verklaring door de vereniging vergoed. 7.5 In de eerstvolgende vergadering van het bestuur na afloop van de proeftijd neemt het bestuur een besluit over de toelating van het aspirant-kaderlid. Artikel 8: Opzegging van het lidmaatschap 8.1 Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt bij voorkeur schriftelijk bij de secretaris 8.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid per is niet eerder geldig dan dat deze opzegging door de secretaris schriftelijk of per is bevestigd. 8.3 De opzegging van het lidmaatschap door het lid treedt in werking op de eerste dag van het eerstvolgende kalenderkwartaal. Contributie 9.1 Alle leden van de vereniging zijn contributie plichtig 9.2 De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de groepsraad met dien verstande dat het bestuur de contributie jaarlijks kan verhogen met het cijfer van de consumentenprijsindex van het voorgaande jaar. 9.3 De groepsraad kan bepalen dat een lagere contributie wordt vastgesteld voor a) leden die, naast deelname aan een speltak, leiding geven bij een andere speltak b) leden die leiding geven aan een speltak en zelf niet deelnemen aan een speltak 9.4 De contributie dient per kalenderkwartaal vooruit te worden betaald. 9.5 Bij aanvang van het lidmaatschap wordt contributie geheven over het resterende aantal weken van het kwartaal. vastgesteld Pagina 2 van 14

3 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement 9.6 Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid of het bestuur en bij ontzetting uit het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats over het resterende aantal weken van het kalenderkwartaal. Groepsraad Artikel 10: samenstelling 10.1 De groepsraad bestaat uit: a) de leden van het groepsbestuur b) de overige leidinggevenden van alle speltakken c) de praktijkbegeleider d) overige leden met een door het bestuur of door de groepsraad benoemde functie e) één ouder of verzorger namens elk van de leeftijdsgroepen van de vereniging. Artikel 11: Agenda 11.1 De groepsraad vergadert minimaal twee maal per kalenderjaar. De eerste vergadering vindt uiterlijk in april plaats. De tweede vergadering vindt plaats in oktober In iedere groepsraad worden in ieder geval aan de orde gesteld: a) het verslag van de voorgaande reguliere groepsraad en van de eventueel tussentijds gehouden groepsraden b) de vervulling van openstaande of tijdens de groepsraad openvallende vacatures in het bestuur en door de groepsraad ingestelde commissies of functies. c) voorstellen die door het bestuur op de agenda worden geplaatst d) eventuele voorstellen van leden e) de rondvraag 11.3 Naast de onderwerpen als genoemd in artikel 11.2 komen tijdens de eerste groepsraad van het kalenderjaar de volgende onderwerpen aan bod: a) het jaarverslag van het bestuur over het voorgaande boekjaar b) de balans en de staat van baten en lasten betreffende het voorgaande boekjaar met het verslag van de kascommissie en van de deskundige, indien deze door de kascommissie is aangewezen Naast de onderwerpen als genoemd in artikel 11.2 komen tijdens de tweede groepsraad van het kalenderjaar de volgende onderwerpen aan bod: a) de begroting voor het komende boekjaar b) een overzicht op hoofdlijnen van de staat van baten en lasten van het lopende boekjaar b) de benoeming van een kascommissie c) de vaststelling van de contributie voor het komende boekjaar 11.5 De agenda en eventuele bijlagen worden uiterlijk 14 dagen voor de vergadering aan de leden van de groepsraad verzonden. Artikel 12: Voorstellen door de leden 12.1 De leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de jaarvergadering voorleggen 12.2 Zodanige voorstellen moeten schriftelijk, doch door ten minste tien leden van de vereniging ondertekend, uiterlijk tien dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend Het bestuur voegt de voorstellen, die voldoen aan de in artikel 12.2 gestelde voorwaarden, toe aan de agenda Indien een voorstel niet aan het in artikel 12.2 gestelde voldoet, is het bestuur bevoegd, maar niet verplicht het voorstel aan de agenda toe te voegen. vastgesteld Pagina 3 van 14

4 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement Artikel 13: Kascommissie 13.1 De kascommissie wordt benoemd door de leden van de groepsraad en bestaat uit een hoofdlid, een algemeen lid en een reservelid Het onderzoek van de jaarrekening wordt uitgevoerd door het hoofdlid en het algemene lid. Indien één van deze leden niet in de gelegenheid is de werkzaamheden uit te voeren of geen lid meer is van de vereniging, dan neem het reservelid de vrijvallende plaats in Bij benoeming van de kascommissie door de groepsraad wordt het volgende in acht genomen: a) het hoofdlid is automatisch aftredend. b) het algemene lid wordt hoofdlid, het reservelid wordt algemeen lid c) de groepsraad kiest een nieuw reservelid. d) de controle op de jaarrekening wordt geen twee jaar achtereen door dezelfde twee personen uitgevoerd Indien het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis vereist waarover de kascommissie zelf niet beschikt, dan kan zij zich door een deskundige laten bijstaan De kosten voor het inzetten van de externe deskundige komen voor rekening van de vereniging 13.6 Het bestuur is verplicht om, ten behoeve van het onderzoek van de commissie aan deze en aan de eventuele deskundige, inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven en hun alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen. Artikel 14: Goedkeuring jaarrekening 14.1 Goedkeuring van de jaarrekening door de groepsraad houdt in dat de groepsraad van mening is dat het bestuur in voldoende mate verantwoording heeft afgelegd met betrekking tot de jaarrekening en het bestuur décharge verleent Wordt de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de groepsraad geweigerd, dan benoemt de groepsraad een andere kascommissie. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 13.3 zal deze kascommissie volledig uit nieuwe leden bestaan Binnen een maand na haar benoeming, brengt deze kascommissie verslag uit aan de groepsraad. Wordt ook dan goedkeuring aan de jaarrekening onthouden, dan neemt de groepsraad alle maatregelen die zij in het belang van de vereniging noodzakelijk acht. Ouderparticipatie 15.1 Indien het bestuur daartoe aanleiding ziet, kan zij ouders van jeugdleden verplichten om, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat, werkzaamheden uit te voeren voor de vereniging De aard van de werkzaamheden die onder de verplichting vallen, worden vastgesteld door het bestuur maar omvatten in ieder geval deelname aan en/of assistentie bij activiteiten, deelname aan werkgroepen of commissies en onderhoudswerkzaamheden 15.3 Het bestuur kan per ouder een maximale verplichting opleggen van zes dagdelen per kalenderjaar De aangewezen ouder is verplicht de werkzaamheden te aanvaarden en uit te voeren, behoudens wettige verhindering, dit ter beoordeling van het bestuur. Trainingen Artikel 16: Training en vergoeding 16.1 Het bestuur stimuleert leidinggevenden en andere kaderleden tot het volgen van trainingen die worden aangeboden door Scouting Academy Het lid komt in aanmerking voor een volledige vergoeding van de training, inclusief eventuele reis- en verblijfskosten, indien de training wordt gevolgd met toestemming van het bestuur. vastgesteld Pagina 4 van 14

5 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement 16.3 De vergoeding wordt uitgekeerd in drie gelijke delen, met een minimale looptijd van drie jaar ingaande het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de training is gevolgd De uitkering van de vergoeding eindigt onmiddellijk zodra het lid zijn leidinggevende functie beëindigt. Er vindt geen gedeeltelijke vergoeding plaats over het lopende kalenderjaar Bij een schorsing van het lid voor een periode langer dan vier maanden, wordt geen vergoeding uitgekeerd over het kalenderjaar waarin het grootste deel van de schorsing plaats vindt. Het bestuur kan besluiten om het lid alsnog in aanmerking te laten komen voor de vergoeding door de looptijd van de vergoeding met één jaar te verlengen Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen en de mate van vergoeding zoals deze in dit artikel zijn genoemd. Artikel 17: Voorschieten trainingskosten 17.1 Indien het lid dat de training wil volgen, de opleiding niet zelf kan betalen, dan kan de vereniging de kosten voorschieten. Dit moet worden beschouwd als een renteloze lening In dit geval dient artikel 16.3 te worden gelezen als het kwijtschelden van een deel van de lening door het bestuur Bij beëindiging van de leidinggevende functie als bedoeld in artikel 16.4 dient het lid onmiddellijk het resterende bedrag in één termijn terug te betalen Bij een schorsing als bedoeld in artikel 16.5 vindt geen kwijtschelding plaats over het kalenderjaar waarin het grootste deel van de schorsing plaats vindt. Indien het bestuur niet besluit tot verlenging van de looptijd als bedoeld in artikel 16.3 dan dient het lid onmiddellijk het betreffende deel van de lening terug te betalen Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen en de mate van vergoeding zoals deze in dit artikel zijn genoemd. Schade, disciplinaire maatregelen Artikel 18: Schade 18.1 Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van enige zaak bij de vereniging in gebruik, wordt, behoudens tegenbewijs door het betrokken lid, geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebruikt of onder zijn beheer had De kosten van schade en/of vermissing kunnen bij het lid in rekening worden gebracht De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van zaken bij leden in eigendom Het gestelde in artikel 18.3 is niet van toepassing indien het lid kan aantonen dat het gebruik van de zaak noodzakelijk was voor de uitoefening van de functie op het betreffende moment en de zaak niet op een andere wijze voor vergoeding in aanmerking komt. Artikel 19: Disciplinaire maatregelen 19.1 Indien een lid: a) handelt in strijd met de bij de vereniging geldende regels en gebruiken; b) zich bij de activiteiten onordelijk gedraagt; c) de vereniging in enigerlei wijze benadeelt of schaadt, kan het bestuur het desbetreffende lid d) waarschuwen e) berispen f) uitsluiten van deelname aan met name genoemde activiteiten van de vereniging voor een door het bestuur naar redelijkheid te bepalen termijn g) schorsen voor een door het bestuur naar redelijkheid te bepalen termijn h) ontzetten uit het lidmaatschap 19.2 In spoedeisende gevallen kan de voorzitter of degene die hem vervangt maatregelen d t/m f uit het voorgaande artikel opleggen. vastgesteld Pagina 5 van 14

6 Scoutinggroep Zona Huishoudelijk Reglement 19.3 Indien het bestuur voornemens is maatregelen f, g of h uit artikel 19.1 aan een lid op te leggen, stelt het de betrokkene hiervan schriftelijk in kennis met opgave van redenen en geeft het lid naar aanleiding daarvan de gelegenheid te worden gehoord Tussen de schriftelijke kennisgeving en het tijdstip waarop het lid wordt gehoord, ligt ten minste een periode van twee weken en maximaal een periode van vier weken Tijdens de zitting of een vervolg op de zitting mag het betrokken lid zich laten bijstaan door getuigen of deskundigen Het bestuur neemt een definitieve beslissing uiterlijk vier weken na de laatste zitting en stelt het betrokken lid hiervan schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis Op basis van het definitieve besluit van het bestuur, of indien het besluit niet na vier weken is genomen, kan het betrokken lid zich richten tot de geschillencommissie van Scouting Nederland Het gestelde in artikelen 19.1 t/m 19.7 hoeven niet in acht te worden genomen, indien het betreft een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap op grond van wanbetaling van aan de vereniging verschuldigde gelden en nadat het lid tot drie maal toe vergeefs een termijn van veertien dagen is gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen. Wijziging Huishoudelijk reglement 20.1 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaats hebben door een besluit van de groepsraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld Bij de uitnodiging voor de groepsraad wordt een afschrift van het voorstel voor het gewijzigde huishoudelijk reglement gevoegd danwel een lijst met de voorgestelde wijzigingen Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de groepsraad aanwezig is Indien in de vergadering van de groepsraad, waarin een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement zou worden behandeld, niet het benodigde aantal leden aanwezig is, dan wordt binnen één maand een volgende groepsraad gehouden. Het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt hier met een meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen genomen, ongeacht het aantal leden van de groepsraad dat aanwezig is. Onvoorziene gevallen 21.1 In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, en ook achtereenvolgens de algemene rechtsbeginselen, de wet en het gewoonterecht zwijgen, beslist het bestuur De beslissing van het bestuur moet redelijk zijn en mag niet strijdig zijn met algemene rechtsbeginselen, de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en de statuten van de vereniging. Bijlage: Taakomschrijving bestuursleden Vastgesteld door de groepsraad op vrijdag 18 november 2011 vastgesteld Pagina 6 van 14

7 VOORZITTER Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en algemeen bestuurslid. Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Geeft leiding aan het besturen van scouting Zona Vertegenwoordigt samen met de secretaris scouting Zona in en buiten rechte Leidt de vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de opstelling van de vergaderagenda s Ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten Jaarlijks een plannings en functioneringsgesprek met de leden van het Groepsbestuur Is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van minimaal 6 vergaderingen; te weten 4 keer van het Groepsbestuur en 2 keer van de Groepsraad Is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van een ouderavond; gecombineerd voor alle speltakken Bevordert netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers c.q. derde geldstroom Onderhoudt de bestuurscontacten met de subregio en andere scoutinggroepen Beschikt over vergadertechnische -, communicatieve en organisatorische vaardigheden Moet coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten Dient over goede contactuele eigenschappen te beschikken en dient teamleider kwaliteiten te bezitten Dient een goed overzicht te kunnen houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht De voorzitter wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 7 van 14

8 SECRETARIS Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, penningmeester, groepsbegeleider en algemeen bestuurslid Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat Vertegenwoordigt samen met de voorzitter of samen met de penningmeester scouting Zona in en buiten rechte Bereidt met de voorzitter de vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad voor. Stelt samen met de voorzitter de vergaderagenda s op en zorgt voor de versturing. Verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het bestuur. Interne verdeling van ingekomen poststukken Maakt de noodzakelijke verslagen en zorgt voor de versturing Zorgt voor een voortdurend kloppende ledenadministratie in SOL en regelmatige afstemming daarover met de teamleiders van de speltakken. Informeert de penningmeester over ledenmutaties Maakt het jaarverslag van Zona ter goedkeuring door de Groepsraad Onderhoudt contacten met de subregio en andere scoutinggroepen Voert mede het bestuursbeleid uit Beleids en planmatig kunnen denken en werken Goede contactuele -en schriftelijke vaardigheden De secretaris wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 8 van 14

9 PENNINGMEESTER Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, groepsbegeleider en algemeen bestuurslid. Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Is verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid van de vereniging Zona Is verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid van scoutinggroep Zona Tijdige inning van contributies Tijdige indiening van subsidieaanvragen en verantwoordingen daarover Maakt per halfjaar een overzicht van de financiële positie Dient over een algemeen financieel inzicht te beschikken Heeft ervaring of opleiding genoten m.b.t. financieel beheer De penningmeester wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 9 van 14

10 GROEPSBEGELEIDER Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Fungeren als het oliemannetje voor de hele vereniging Vertrouwenspersoon voor alle leden van de groep Het als een team doen werken van de leiding; zowel in als buiten de eigen speltak Opvang en begeleiding van nieuwe leiding en stagiaires Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden Kennis over scouting en het scoutingspel De groepsbegeleider wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 10 van 14

11 MATERIAALMEESTER Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit alle teamleiders van speltakken ook bestaat uit het dagelijks bestuur oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Het in deugdelijke staat houden van het groepsmateriaal Coördinatie en verdeling van het groepsmateriaal Beheer en onderhoud van het groepsmateriaal Toezien op orde en netheid in de opslagruimten Doet voorstellen voor aanschaf en vervanging van groepsmateriaal Deelname aan vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad Onderhoudt contacten met de subregio en andere scoutinggroepen Beschikt over communicatieve en organisatorische vaardigheden Technische vaardigheid Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht De materiaalmeester wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 11 van 14

12 ALGEMEEN BESTUURSLID Maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vereniging scouting Zona. Dat dagelijks bestuur bestaat verder uit voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit het dagelijks bestuur ook bestaat uit de teamleiders van de speltakken en de materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Algemene ondersteuning van het bestuur Organisatie van acties zoals collecte Jantje Beton en lotenverkoop Jaarlijkse ARBO risico inventarisatie van gebouw en terrein Organiseert 1 x per jaar tijdens de zaterdagopkomst een onaangekondigde ontruimingsoefening, beoordeelt het verloop daarvan en doet aanbevelingen voor verbeteringen Voert mede het bestuursbeleid uit Dient over een algemeen financieel inzicht te beschikken Kennis over ARBO zaken BHV diploma en BHV ervaring Het algemeen bestuurslid wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 12 van 14

13 TEAMLEIDER SPELTAK Maakt deel uit van het Groepsbestuur dat behalve uit alle teamleiders van speltakken ook bestaat uit het dagelijks bestuur en Materiaalmeester oudervertegenwoordiger per speltak en alle stafleden van de speltakken Het bieden van een attractief spelprogramma aan de jeugdleden van de betreffende speltak Vertegenwoordigt de speltak in vergaderingen van het Groepsbestuur Leidt de vergaderingen van het eigen speltakteam. Zorgt samen met het speltakteam tijdig voor een halfjaarprogramma en verspreid die in kopie onder de overige leden van het Groepsbestuur Ziet erop toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat er een goede verdeling is van de speltakactiviteiten; zorgt bijvoorbeeld voor aanstelling van een secretaris en penningmeester binnen de speltak Jaarlijks een plannings en functioneringsgesprek met de teamleden Deelname aan vergaderingen van Groepsbestuur en Groepsraad Deelname aan de jaarlijkse gezamenlijke ouderavond Zorgt voor een afgevaardigde van de speltak in vergaderingen van de subregio Onderhoudt contacten met de subregio en andere scoutinggroepen Beschikt over vergadertechnische -, communicatieve en organisatorische vaardigheden Moet coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten Dient over goede contactuele eigenschappen te beschikken en dient teamleider kwaliteiten te bezitten Dient een goed overzicht te kunnen houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht De teamleider speltak wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 13 van 14

14 STAFLID SPELTAK Maakt deel uit van het speltak team oudervertegenwoordiger per speltak Het bieden van een attractief spelprogramma aan de jeugdleden van de betreffende speltak Deelname aan vergaderingen van Groepsraad Deelname aan de jaarlijkse gezamenlijke ouderavond Deelname aan eigen speltakoverleg Samen met andere speltakleden uitvoering geven aan het spelprogramma Klantgerichte en resultaatgerichte instelling Vernieuwingsgericht Het staflid wordt benoemd door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar Taakomschrijvingen scouting Zona Pagina 14 van 14

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN...

LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... Inhoudsopgave Scouting Lutemgroep 1 ALGEMEEN... 4 1.1 DOELSTELLING... 4 1.2 HET SPEL... 4 1.3 ORGANISATIE... 4 1.4 LEVENSBESCHOUWING... 4 2 LIDMAATSCHAP EN LEEFTIJDSGRENZEN... 5 2.1 DEFINITIES EN REGELS...

Nadere informatie

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014

Amersfoortse Mixed Hockey Club. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Amersfoortse Mixed Hockey Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewijzigd tijdens de ALV van 17 november 2014 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten. De bepalingen in de statuten zijn

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Scouting The Challenge Tilburg Versie: 1.0 Datum: goedgekeurd in de groepsraad van 16-01-2008 Huishoudelijk reglement scouting The Challenge versie 1.0 pag: 1 van 52 1 Leeswijzer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL

Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en De Zeesterren. NAAM EN ZETEL Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Gymnastiek Vereniging Zeewolde 90 en "De Zeesterren". 2. Zij is gevestigd in

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE Maart 2012 Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Dranken". 2. Zij heeft

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013) MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)! HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: naam vereniging, hierna te noemen de vereniging is

Nadere informatie