ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP LAADPUNTEN, INSTALLATIE & OVERIGE DIENSTEN. Algemene Voorwaarden Verkoop Laadpunten Versie maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP LAADPUNTEN, INSTALLATIE & OVERIGE DIENSTEN. Algemene Voorwaarden Verkoop Laadpunten Versie maart 2013"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP LAADPUNTEN, INSTALLATIE & OVERIGE DIENSTEN Algemene Voorwaarden Verkoop Laadpunten Versie maart 2013 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de producten die door The New Motion worden aangeboden. Samen met de offerte die door de Klant wordt ondertekend, geven deze de rechten en verplichtingen weer in de verhouding tussen de Klant en The New Motion. 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor de verkoop van Laadpunten voor Elektrische Voertuigen. 1.2 Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van The New Motion. 1.3 Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpunt. 1.4 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The New Motion een Overeenkomst aangaat tot afname van één of meer Product(en); een Klant kan tevens Eindgebruiker zijn indien hij (ook) zelf gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van The New Motion. 1.5 Offerte: de door The New Motion uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Product(en). 1.6 Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die kan worden gebruikt om de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden. 1.7 Overeenkomst: de tussen The New Motion en de Klant met betrekking tot Producten en/of Diensten, waarvan onlosmakelijk deel uitmaken deze Algemene Voorwaarden en de ondertekende Offerte. 1.8 Producten: de door The New Motion aangeboden producten, waaronder maar niet beperkt tot de Laadpunten. 1.9 The New Motion: aanbieder van de Producten en Diensten, zijnde The New Motion B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van The New Motion, wordt daarmee mede bedoeld onze groepsondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot The New Motion Snellaad B.V. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten voor het leveren van Producten en op alle aanvragen en aanbiedingen daartoe en op alle andere rechtshandelingen tussen de Klant en The New Motion. 2.2 Door een Offerte dan wel een Overeenkomst te ondertekenen, stemt de Klant ermee in aan deze Algemene Voorwaarden te zijn gebonden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen The New Motion en de Klant zijn overeengekomen. 2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn geen van de door of namens The New Motion afgegeven levertijden en -data fatale termijnen. 2.4 Tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van enige (inkoop) voorwaarden van de Klant uitgesloten.

2 3. Totstandkoming Overeenkomst Een Overeenkomst met The New Motion komt tot stand op het moment dat The New Motion de door de Klant ondertekende Offerte, voorzien van alle noodzakelijke gegevens, heeft ontvangen, tenzij partijen een andere wijze van totstandkoming overeen zijn gekomen. Een Offerte is geldig gedurende de op de Offerte aangegeven periode, bij gebreke waarvan een geldigheidstermijn van toepassing is van 1 maand na de datum van uitbrengen. 4. Tarieven & Betaling 4.1 De Klant is de bedragen verschuldigd zoals nader gespecificeerd in de Offerte, of bij gebreke daarvan, volgens de daarvoor door The New Motion op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen, tarieven en voorwaarden (waaronder publicatie op de website 4.2 The New Motion is gerechtigd eenzijdig de prijzen en tarieven voor nieuw te bestellen Producten aan te passen. 4.3 De betaaltermijn is zoals in de offerte gespecificeerd. De prijzen en tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. The New Motion is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant, inclusief voor lopende offertes. 4.4 The New Motion verzendt facturen elektronisch, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 4.5 Reclamaties dienen uiterlijk voor het einde van de betalingstermijn aan The New Motion gemeld worden. Indien de Klant niet akkoord is met een (onderdeel van een) factuur zal de Klant zulks onder opgaaf van redenen aan The New Motion mededelen binnen 30 dagen na factuurdatum op Klant zal de onbetwiste gedeelten van de factuur betalen binnen de betalingstermijn. 4.6 Indien een geldende betalingstermijn is verstreken, is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Aanvullend op haar wettelijke rechten berekent The New Motion 1% rente per maand over het openstaande bedrag tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan plus een direct opeisbare vergoeding voor invorderingskosten van EUR 40,- op basis van artikel 6:96 BW,- en indien nodig buitengerechtelijke incasso kosten gelijk aan 15% (exclusief BTW) van het openstaande bedrag met een minimum van 25,-. Klant is aansprakelijk voor alle door The New Motion te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) die verband houden met de incasso van de bedragen die de Klant verschuldigd is. The New Motion heeft het recht om het verlenen van Diensten c.q. de levering van Producten op te schorten vanaf de datum waarop de Klant in verzuim verkeert, tot aan het moment waarop The New Motion het volledige door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen. 5. Installatie van Laadpunten 5.1 De Laadpunten dienen gemonteerd te worden op een locatie die voldoet aan de daarvoor geldende eisen en aangesloten te worden op een elektrotechnische installatie die voldoet aan de daaraan gestelde eisen, conform de installatie instructies en de toepasselijke weten regelgeving. 5.2 Indien installatie Diensten door Klant worden afgenomen zal The New Motion zorgdragen voor de volledige installatie van het Laadpunt middels inschakeling van derden die conform de installatievoorschriften een turn key installatie opleveren. 5.3 The New Motion behoudt zich het recht voor om Laadpunten op afstand vanuit haar backoffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.

3 6. Garantie en Aansprakelijkheid 7. Privacy 6.1 Voor The New Motion Laadpunten geldt een garantie van 2 jaar. In deze periode zal The New Motion zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten binnen redelijke termijn kostenloos te (laten) herstellen, danwel, indien herstel niet mogelijk is, zorg te dragen voor een vervangend Laadpunt. Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek of storing zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na ontdekking daarvan telefonisch of per bij de The New Motion Helpdesk is gemeld, waarbij de Klant respectievelijk de Eindgebruiker zo veel mogelijk details van het gebrek of de storing dient te verstrekken. De garantie is niet van toepassing in het geval het defect het gevolg is van verkeerd of onzorgvuldig gebruik, waaronder begrepen slijtage, of het gevolg is van onjuiste installatie en/of onjuiste montage door de Klant of door een door de Klant ingeschakelde derde. 6.2 Indien een Laadpunt (eventueel in combinatie met een Dienst) functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen, staat The New Motion niet in voor het ononderbroken of zonder storingen functioneren daarvan en is The New Motion niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in communicatie infrastructuur. Voor zover in de macht van Klant respectievelijk Eindgebruiker dient deze zorg te dragen dat door hem gebruikte randapparatuur (zoals mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn, zoals bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. 6.3 The New Motion is niet aansprakelijk indien het Elektrisch Voertuig niet (of niet veilig) kan worden opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen onderdeel van het Laadpunt zijn, waaronder maar niet beperkt tot de laadkabel. 6.4 Aansprakelijkheid van The New Motion voor indirecte schade (inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, aantasting of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van de door de Klant aan The New Motion voorgeschreven leveranciers, zaken, materialen of software van derden) is uitgesloten. 6.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The New Motion. 7.1 The New Motion verwerkt in haar bedrijfsvoering bepaalde gegevens van Klant respectievelijk Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens. 7.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt The New Motion zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop The New Motion omgaat met persoonsgegevens van Klant is beschreven in haar Privacy Policy zoals gepubliceerd op de Website. 7.3 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geeft de Klant onvoorwaardelijke toestemming dat The New Motion deze (persoons)gegevens conform haar Privacy Policy mag verwerken.

4 8. Overige bepalingen en toepasselijk recht 8.1 Indien enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling(en) zoveel mogelijk wordt behouden. 8.2 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien worden bij aan bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.

5 Algemene Voorwaarden Installatie & Overige Diensten Laadpunten Versie maart 2013 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de installatie van de producten die door The New Motion worden aangeboden en de daarmee samenhangende Diensten. Samen met de offerte die door de Klant wordt ondertekend (en eventuele aanvullende voorwaarden), geven deze de rechten en verplichtingen weer in de verhouding tussen de Klant en The New Motion. 1. Definities 1.10 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor de installatiewerkzaamheden en daarmee samenhangende Diensten met betrekking tot Laadpunten voor Elektrische Voertuigen Diensten: de door The New Motion aangeboden diensten waaronder maar niet beperkt tot installatiediensten, onderhoudsdiensten, storingsdiensten en The New Motion helpdesk Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van The New Motion Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpunt Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The New Motion een Overeenkomst aangaat tot afname van één of meer Product(en) en/of Dienst(en); een Klant kan tevens Eindgebruiker zijn indien hij (ook) zelf gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van The New Motion Offerte: de door The New Motion uitgebrachte offerte met betrekking tot één of meer Product(en) en/of Dienst(en) Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die kan worden gebruikt om de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden Overeenkomst: de tussen The New Motion en de Klant met betrekking tot Producten en/of Diensten, waarvan onlosmakelijk deel uitmaken deze Algemene Voorwaarden, de ondertekende Offerte (en eventuele aanvullende voorwaarden) Producten: de door The New Motion aangeboden producten, waaronder maar niet beperkt tot de Laadpunten en laadkabels The New Motion: aanbieder van de Producten en Diensten, zijnde The New Motion B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van The New Motion, wordt daarmee mede bedoeld onze groepsondernemingen, waaronder maar niet beperkt tot The New Motion Snellaad B.V. 2. Toepasselijkheid 2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten voor het leveren van Diensten en op alle aanvragen en aanbiedingen daartoe en op alle andere rechtshandelingen tussen de Klant en The New Motion. 2.6 Door een Offerte dan wel een Overeenkomst te ondertekenen dan wel door op enige wijze gebruik te maken van onze Diensten, stemt de Klant ermee in aan deze Algemene Voorwaarden te zijn gebonden. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen The New Motion en de Klant zijn overeengekomen. 2.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn geen van de door of namens The New Motion afgegeven levertijden en -data fatale termijnen.

6 2.8 Tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van enige (inkoop) voorwaarden van de Klant uitgesloten. 3. Totstandkoming Overeenkomst Een Overeenkomst met The New Motion komt tot stand op het moment dat The New Motion de door de Klant ondertekende Offerte, voorzien van alle noodzakelijke gegevens, heeft ontvangen, tenzij partijen een andere wijze van totstandkoming overeen zijn gekomen. Een Offerte is geldig gedurende de op de Offerte aangegeven periode, bij gebreke waarvan een geldigheidstermijn van toepassing is van 1 maand na de datum van uitbrengen. 4. Tarieven & Betaling 4.7 De Klant is de bedragen verschuldigd zoals nader gespecificeerd in de Offerte, of bij gebreke daarvan, volgens de daarvoor door The New Motion op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen, tarieven en voorwaarden (waaronder publicatie op de website The New Motion is gerechtigd eenzijdig, met inachtneming van een termijn van 1 maand, de prijzen en tarieven voor nieuw te bestellen Diensten aan te passen. 4.8 The New Motion hanteert een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum. 4.9 De prijzen en tarieven zijn exclusief (omzet)belasting(en), toeslagen en andere heffingen. The New Motion is gerechtigd om (tussentijdse) verhoging van belasting, toeslagen en andere van overheidswege opgelegde heffingen te allen tijde direct door te berekenen aan de Klant, inclusief voor lopende offertes The New Motion verzendt facturen elektronisch, tenzij schriftelijk anders overeengekomen Reclamaties dienen uiterlijk voor het einde van de betalingstermijn aan The New Motion gemeld worden. Indien de Klant niet akkoord is met een (onderdeel van een) factuur zal de Klant zulks onder opgaaf van redenen aan The New Motion mededelen binnen 30 dagen na factuurdatum op Klant zal de onbetwiste gedeelten van de factuur betalen binnen de betalingstermijn Indien een geldende betalingstermijn is verstreken, is de Klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Aanvullend op haar wettelijke rechten berekent The New Motion 1% rente per maand over het openstaande bedrag tot aan het moment waarop het volledige bedrag is voldaan plus een direct opeisbare vergoeding voor invorderingskosten van EUR 40,- op basis van artikel 6:96 BW,- en indien nodig buitengerechtelijke incasso kosten gelijk aan 15% (exclusief BTW) van het openstaande bedrag met een minimum van 25,-. Klant is aansprakelijk voor alle door The New Motion te maken gerechtelijke kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) die verband houden met de incasso van de bedragen die de Klant verschuldigd is. The New Motion heeft het recht om het verlenen van Diensten c.q. de levering van Producten op te schorten vanaf de datum waarop de Klant in verzuim verkeert, tot aan het moment waarop The New Motion het volledige door de Klant verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

7 5. Onderhoud en Installatie van Laadpunten 5.1 Indien installatie Diensten door Klant worden afgenomen zal The New Motion zorgdragen voor de volledige installatie van het Laadpunt middels inschakeling van derden die conform de installatievoorschriften een turn key installatie opleveren. 5.2 Indien (delen van de) installatie geschiedt door een door de Klant zelf in te schakelen derde kan The New Motion niet instaan voor enige installatiefout of enige schade als gevolg van een onjuiste installatie of een installatie niet conform de installatievoorschriften. Indien en voor zover The New Motion in een dergelijk geval wordt opgeroepen en onze installateur bij de Klant storingsonderzoek heeft verricht en/of de fout heeft hersteld zullen de hieraan verbonden kosten volledig worden doorberekend aan Klant (waaronder installatie, materiaal, reparatiekosten plus voorrijdkosten). De kosten zijn na te lezen op 5.3 The New Motion behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadpunten op afstand vanuit haar backoffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien. 5.4 Schade aan een Laadpunt dient per omgaand aan The New Motion te worden gemeld. 6. Uitvoering 6.1 De The New Motion installateur zal binnen na het aangaan van deze Overeenkomst contact opnemen met de Klant teneinde een installatiedatum af te spreken. 6.2 Klant garandeert dat alle informatie welke door Klant aan installateur in de telefonische schouw en bij installatie zijn verstrekt juist en accuraat zijn. De Offerte welke de basis vormt voor deze Overeenkomst is volledig gebaseerd op de gegevens welke de Klant doorgeeft. Indien bij installatie blijkt dat de door de Klant doorgegeven gegevens niet juist zijn, komen alle meerkosten welke uit deze installatie voortvloeien direct voor rekening van Klant. Meerkosten van installatie worden door installateur ter plekke met Klant afgesproken en door Klant voor akkoord ondertekend. Indien de gegevens over gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast niet juist zijn komen alle daaruit voortvloeiende risico s voor rekening van Klant. 6.3 Indien de Klant een installatieafspraak minder dan 48 uur van tevoren afbelt of er is niemand aanwezig op het moment van de afspraak, dan zal The New Motion kosten in rekening brengen bestaand uit een bedrag voor niet tijdig afzeggen (zie vermeerderd met voorrijdkosten indien de installateur onverrichterzake terug moet keren bij niemand aanwezig. 6.4 De installateur loopt een opleveringschecklist na als de installatie gereed is. Klant zal bij deze check aanwezig zijn en zal hiermee samen met de installateur de oplevering van het Laadpunt accepteren. De acceptatie van Klant in de acceptatie/oplevering houdt in dat de installatie conform de afspraken is gedaan. Daarmee worden reclamaties achteraf met betrekking tot de reeds geaccepteerde installatiewerkzaamheden uitgesloten, behoudens daar waar een vertegenwoordiger van Klant de acceptatie heeft getekend, in welk geval de Klant 48 uur na acceptatie de tijd heeft alsnog te reclameren. 7. Aansprakelijkheid 7.1 Indien een Product (eventueel in combinatie met een Dienst) functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen, staat The New Motion niet in voor het ononderbroken of zonder storingen functioneren daarvan en is The New Motion niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in communicatie infrastructuur. Voor zover in de macht van Klant respectievelijk Eindgebruiker dient deze zorg te dragen dat door hem gebruikte

8 8. Privacy randapparatuur (zoals mobiele telefoons en computers) en verbindingen voldoende beveiligd zijn, zoals bijvoorbeeld tegen onbevoegd gebruik door derden en virussen. 7.2 The New Motion is niet aansprakelijk indien het Elektrisch Voertuig niet (of niet veilig) kan worden opgeladen vanwege een defect in het Elektrisch Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen die geen onderdeel van het Laadpunt zijn, waaronder maar niet beperkt tot de laadkabel. 7.3 The New Motion is aansprakelijk voor door een Klant geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van The New Motion bij de nakoming van haar contractuele verplichtingen indien en voor zover Klant The New Motion binnen 10 werkdagen na de dag waarop hij of zij de tekortkoming heeft geconstateerd (of redelijkerwijs kon constateren) daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en The New Motion in gebreke stelt en een redelijke termijn biedt om alsnog na te komen. 7.4 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is indien en voor zover mogelijk met inachtneming van dwingendrechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade. 7.5 Aansprakelijkheid van The New Motion voor indirecte schade (inclusief gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, aantasting of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van de door de Klant aan The New Motion voorgeschreven leveranciers, zaken, materialen of software van derden) is uitgesloten. 7.6 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The New Motion. 7.7 The New Motion is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers en/of ingeschakelde derden van The New Motion. 7.8 The New Motion is expliciet niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van uitschakelen van de elektriciteit ten behoeve van een veilige installatie. Klant zal alle nodige maatregelen nemen teneinde een veilige installatie mogelijk te maken. 7.9 Afzegging van installatieafspraken door Klant kunnen uitsluitend kostenloos tot 48u tevoren. 8.1 The New Motion verwerkt in haar bedrijfsvoering bepaalde gegevens van Klant respectievelijk Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens. 8.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt The New Motion zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. De manier waarop The New Motion omgaat met persoonsgegevens van Klant is beschreven in haar Privacy Policy zoals gepubliceerd op de Website. 8.3 Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geeft de Klant onvoorwaardelijke toestemming dat The New Motion deze (persoons)gegevens conform haar Privacy Policy mag verwerken.

9 9. Overige bepalingen en toepasselijk recht 9.1 The New Motion is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Diensten te wijzigen. Ook is The New Motion bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 9.2 The New Motion is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen dan wel de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Klant geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming voor overdracht van zijn rechtsverhouding met The New Motion aan een derde in het kader van een (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van The New Motion aan die derde. 9.3 Indien enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling(en) zoveel mogelijk wordt behouden. 9.4 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien worden bij aan bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd. address telephone kvk The New Motion Keizersgracht GD Amsterdam The Netherlands website btw NL B01 bank

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Isaeus Solutions B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60195525 en terug te vinden op onze website www.isaeus.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Tellix Telecom Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59874910 en terug te vinden op onze website www.tellix.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v1.4)

Algemene Voorwaarden (v1.4) Algemene Voorwaarden (v1.4) Algemene Voorwaarden van Cloudly Networks terug te vinden op onze website www.cloudlynetworks.com Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Toepasselijkheid... 2 Artikel

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Best4U Internet Marketing B.V. 1 oktober 2013 Artikel 1. Definities 1. Best4U Internet Marketing B.V.: Best4U Internet Marketing B.V. gevestigd te Zutphen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53968972.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 MijnDomeinReseller: Een handelsnaam van MijnInternetOplossing B.V. Welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52643573. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden itsourbusiness ICT-support 27 februari 2012 itsourbusiness is de handelsnaam van de heer M.R. Visser, een natuurlijke persoon, en staat ingeschreven onder KVK-nummer 30229712 en BTW-nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A2SP B.V. 1

Algemene Leveringsvoorwaarden A2SP B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A2SP gevestigd en kantoorhoudende te (3542 AW) Utrecht aan de Savannahweg 69. A ALGEMEEN DEEL Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Afspraaknietvergeten.nl gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 320 96 362. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Domeinregistratie s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie : Naam : Dhr. Mevr. Adres

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Pagina 1 Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGITAAL COACH DOSSIER 17/3/2013, versie 1.1 Het Digitaal Coach Dossier is een online software-applicatie voor coaches. Coaches kunnen hun coachklanten toegang geven tot het Digitaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie