Vergoedingsrichtlijn instructeurs Brandweer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergoedingsrichtlijn instructeurs Brandweer"

Transcriptie

1 Vergoedingsrichtlijn instructeurs Brandweer M.P. Ardon, teamleider Vakbekwaamheid VRZ M. van de Weerd, adviseur HRM Versie november 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Instructie VRZ... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Team Vakbekwaamheid Uiteenzetting team Vakbekwaamheid Instructie-inspanning regionaal opleidingsinstituut (ROI) VRZ Inzet van medewerkers team Vakbekwaamheid voor instructie... 7 Hoofdstuk 2 Vergoedingen instructie Salarisverwerking instructeurs Scenario s Landelijke ontwikkelingen Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 2

3 Inleiding Aanleiding De laatste jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen Veiligheidsregio Zeeland (VRZ): het samenvoegen van de gemeentelijke brandweerorganisaties naar één organisatie, een opgedragen taakstelling en een doorontwikkeling dragen ertoe bij dat zaken die eerder een goede werkwijze bleken, nu tegen het licht moeten worden gehouden. Daarnaast is wet- en regelgeving van kracht geworden, welke consequenties heeft voor de medewerkers van VRZ. Dit heeft geleid tot een behoefte om de huidige wijze van vergoeding van instructeurs te bezien en een inventarisatie te maken van lopende discussiepunten binnen de brandweer als gevolg van deze ontwikkelingen. Instructie VRZ Binnen VRZ is team Vakbekwaamheid verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van de brandweermedewerkers, het zogenaamde vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Hiervoor is een Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) ingesteld, dat brandweeropleidingen aanbiedt tot het officiersniveau (officiersopleidingen worden landelijk door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) aangeboden). De genoemde opleidingen worden voorbereid, gefaciliteerd en ondersteund door de medewerkers van de afdeling Vakbekwaamheid, worden didactisch begeleid door (soms parttime) docenten en (hulp-) instructeurs verzorgen de daadwerkelijke lessen. Op dit moment worden instructeurs door VRZ via Randstad ingehuurd om de opleidingen te verzorgen. Los van deze inhuur hebben instructeurs veelal een dienstverband bij VRZ in vaste dienst of als (brandweer)vrijwilliger. Uitbetaling van de instructeurs vindt op dit moment plaats door middel van een zogenaamde payroll constructie, welke in hoofdstuk 1 verder wordt toegelicht. Eén van de maatregelen die genomen gaat worden op basis van de taakstelling, is het stopzetten van deze payroll constructie. Naast het financiële aspect, kleven er risico s aan de huidige wijze van vergoeding van instructeurs. Ten eerste brengt het gebruik van inhuur buiten de reguliere aanstelling het risico met zich mee dat medewerkers meer uren werken dan is toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet (ATW). Daarnaast zit er voor de organisatie VRZ een integriteitsrisico aan de inhuur van instructeurs: personen die een aanstelling hebben bij VRZ, worden los van deze aanstelling ingehuurd om de opleidingen of trainingen te verzorgen. Tenslotte gaat inhuur van instructeurs gepaard met vele administratieve handelingen, welke, wanneer deze niet goed uitgevoerd worden, fiscale en juridische risico s met zich meebrengen. Voor de organisatie is het duidelijk dat de payroll constructie voor vergoeding van instructeurs zou moeten eindigen. Het is wel zaak een structureel en realistisch alternatief te vinden, voordat de huidige regeling daadwerkelijk gestopt wordt. Doel Het doel van deze notitie is een beeld te geven bij bovenstaande ontwikkelingen, de knelpunten te benoemen en oplossingsrichtingen aan te geven. De volgende punten zullen behandeld worden: De rol die de medewerkers van team vakbekwaamheid structureel in de totale door het regionale opleidingsinstituut (ROI) te leveren instructie-inspanning zouden kunnen vervullen; Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 3

4 Een passend alternatief voor de huidige payroll constructie, die voor instructie bij de brandweer toegepast wordt. Leeswijzer In hoofdstuk 1 wordt de opzet van team Vakbekwaamheid geduid en wordt aangegeven hoe het team de taak van Regionaal Opleidingsinstituut (ROI) invult. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de verschillende manieren waarop instructeurs vergoed kunnen worden. Voor- en nadelen van de toepassing van iedere vergoedingswijze worden toegelicht. In hoofdstuk 3 zullen conclusies worden getrokken en worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een structurele en realistische oplossing voor het verzorgen van instructie binnen VRZ, zonder dat deze ten koste gaat van de overige reguliere taken en waarbij rekening gehouden wordt met de ingeboekte taakstelling. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 4

5 Hoofdstuk 1 Team Vakbekwaamheid 1.1 Uiteenzetting team Vakbekwaamheid Conform het rapport doorontwikkeling VRZ is het team Vakbekwaamheid verantwoordelijk voor het vakbekwaam worden en blijven van de regionale brandweer. De functionarissen zijn ingedeeld in Vakbekwaamheid Groot en Vakbekwaamheid Basis. Vakbekwaamheid Groot (VB Groot) houdt zich bezig met de bovenlokale aspecten van vakbekwaamheid. Te denken valt hierbij aan het maken van beleid, kennisregie en leeragentschap, de vakbekwaamheid voor officieren, ROL-functionarissen van de brandweer, pelotons- en compagniesoefeningen en de bijdrage van de brandweer aan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Verder valt ook de organisatie van leergangen, manschap, bevelvoerder en specialismen onder VB Groot. Vakbekwaamheid Basis (VB Basis) verzorgt de organisatie en uitvoering van vakbekwaamheid bij de brandweerposten. In principe ondersteunt één medewerker vakbekwaamheid 6 tot 7 posten bij de uitvoering van de oefencyclus. Het team Vakbekwaamheid staat onder leiding van een teamleider, welke naast het leidinggeven aan de medewerkers ook vakinhoudelijk betrokken is en zitting kan nemen in bovenregionale- en landelijke netwerken met betrekking tot Vakbekwaamheid en Kennis. Per 1 november 2014 bestaat team VB Groot uit 9,8 fte. Iedere medewerker heeft eigen taken c.q. specialisaties. Daarnaast wordt ernaar gestreefd op elk dossier een kartrekker en een back-up te hebben, zodat in geval van vakantie, ziekte of hoge werkdruk taken overgedragen kunnen worden. Team VB Basis bestaat per 1 november 2014 uit 11,7 fte. Het team is onderverdeeld in drie werkgebieden, te weten Walcheren/Schouwen-Duiveland, Bevelanden/Tholen en Zeeuws- Vlaanderen. Elk team bestaat uit vier personen en heeft een interne taakverdeling vastgesteld, waarbij één persoon de coördinatie op zich neemt en vanuit die rol primair het inhoudelijk contact met de teamleider onderhoudt. Ten tijde van het schrijven van dit rapport zijn er binnen team Vakbekwaamheid twee vacatures, die ingevuld moeten worden, een vacature bij VB Groot en een vacature bij VB Basis. De komende periode staat in het teken van dossiers oppakken die nodig aandacht behoeven, zoals vakbekwaamheid m.b.t. duiken, technische hulpverlening, realistisch oefenen, de implementatie van een landelijke elektronische leeromgeving (ELO), het realiseren van een handboek kwaliteitszorg en de evaluatie van het oefenbeleidsplan. Verder zijn er dossiers op dit moment niet structureel belegd binnen het team, zoals bijscholing, leerwerkplek leren en trajectbegeleiding, deze moeten vanaf nu ook structureel belegd worden. Dit moet ertoe leiden dat het team Vakbekwaamheid een kwaliteitsslag kan maken in de ondersteuning van de brandweer bij het vakbekwaam worden en blijven, wel blijft het gegeven overeind dat er in de huidige taakverdeling binnen het team geen rekening is gehouden met het geven van instructie als vast onderdeel van de functie, dit is in 2013 ook als randvoorwaarde benoemd als in het deelproject OTO/OV bij de doorontwikkeling van VRZ. 1.2 Instructie-inspanning regionaal opleidingsinstituut (ROI) VRZ De volgende leergangen worden jaarlijks verzorgd door het ROI: leergang manschap, bevelvoerder, chauffeur/voertuigbedienaar. Daarnaast zal vanaf heden jaarlijks de opleiding oefenleider verzorgd Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 5

6 gaan worden. Los daarvan vinden er specialistische leergangen plaats wanneer er voldoende vraag naar is, zoals de leergang duiker en gaspakdrager. Deze worden niet jaarlijks uitgevoerd, in de praktijk komt het neer op éénmaal per 2 tot 3 jaar. Voor de vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kwaliteit van een leergang is een docent verantwoordelijk. Los van de leergangen vindt er bijscholing plaats, bijvoorbeeld op de thema s technische hulpverlening en bijscholing bevelvoerder naar aanleiding van de ROL-evaluatie. Deze bijscholingen zijn zoals aangegeven nog niet structureel geborgd binnen team Vakbekwaamheid en worden op dit moment ad hoc opgepakt. Voor het vakbekwaam blijven geldt als richtlijn de Herziene Leidraad Oefenen. Op basis hiervan moeten per oefencyclus van anderhalf jaar een set oefenkaarten afgewerkt worden, waarmee de blijvende vakbekwaamheid aangetoond wordt. Bij de reguliere oefenavonden op de posten worden, afhankelijk van de soort oefening, hetzij lokale oefenleiders, of instructeurs ingezet om de oefening te leiden. Bij realistisch oefenen op een trainingscentrum worden instructeurs, hulpinstructeurs vanuit VRZ ingezet om de oefeningen te begeleiden. Onderstaand diagram geeft een beeld van de instructie-inspanning die geleverd wordt bij de diverse onderdelen: Minimale frequentie Uurbelasting Leergang manschap 3 maal per jaar 720 uur per leergang Leergang bevelvoerder 1 maal per jaar 1150 uur Leergang chauff./bediener 315 uur per leergang Leergang duiker, verkenner, Verschillend 600 uur gaspakdrager, enz. Bijscholing ad hoc; verschillende onderwerpen 600 uur Bevelvoerderstraining Continu 2800 uur Realistisch oefenen Continu 1040 uur manschappen Nulmeting (op basis van OBP) 1600 uur Op enig moment per jaar kunnen meerdere leergangen (met daaraan gekoppeld een noodzakelijke instructiecapaciteit) tegelijk draaien, dit kan oplopen tot 5 parallel lopende leergangen. Aangezien bij sommige leergangen of bij realistisch oefenen meer instructeurs en waarnemers nodig zijn, kan er meerdere dagen achter elkaar behoefte zijn aan ongeveer 18 instructeurs tegelijkertijd; In de aangegeven uren is nog geen voorbereidingstijd en reistijd inbegrepen. Voor een theorieles van drie uur kan dit (afhankelijk van de reistijd en frequentie waarin de stof behandeld wordt) neerkomen op vijf tot acht uur instructie-inspanning. Voor een praktijkles is minder voorbereidingstijd nodig, ook hier is de reistijd nog niet in meegenomen; Instructie voor ROL-functionarissen, losse opleidingen (bijvoorbeeld opleidingen tot compagniescommandant), tunneltraining, MIRG-training en multidisciplinaire activiteiten en (conform oefenbeleidsplan) op te starten vakbekwaamheidsdagen zijn in bovenstaand nog overzicht niet meegenomen, maar moeten bij het totaal opgeteld worden. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 6

7 1.3 Inzet van medewerkers team Vakbekwaamheid voor instructie Eén van de op voorhand aangedragen oplossingsrichtingen voor het invullen van de beschikbare instructiecapaciteit, is het inzetten van de medewerkers van team Vakbekwaamheid. Alle medewerkers van VRZ met een hoofdbetrekking bij VRZ hebben namelijk een aanstelling in algemene dienst. Dit houdt in dat men inzetbaar moet kunnen zijn in de hele organisatie. Daarnaast werkt VRZ met generieke functiebeschrijvingen, die ervoor zorgen dat een medewerker in de organisatie breed inzetbaar is. Dit maakt het in principe mogelijk om de functie van instructeur uit te oefenen als onderdeel van de hoofdfunctie. Binnen team Vakbekwaamheid zijn de werkzaamheden van instructeur ingepast in de functiefamilie en bandbreedte, behorende bij de medewerker en specialist opleiden en oefenen. De andere kant van de medaille is dat er in het verleden (zowel in Zeeland als de rest van Nederland) niet de keus is gemaakt om instructie deel te laten zijn van de vaste werkzaamheden van de medewerkers vakbekwaamheid. De grootte van team Vakbekwaamheid is primair ingestoken op het opzetten en faciliteren van de verschillende leergangen bij de brandweer (vakbekwaam worden), het ondersteunen van de brandweerposten bij de uitvoering van de oefencyclus en het opzetten van bijscholing voor de repressieve medewerkers (vakbekwaam blijven). Op deze gebieden acteert team Vakbekwaamheid lean and mean : in de Herziene Leidraad Oefenen wordt gesteld dat voor een goede ondersteuning van de posten één medewerker vakbekwaamheid per 50 vrijwilligers aangesteld moet zijn, in Zeeland is er sprake van 100 vrijwilligers per medewerker vakbekwaamheid. Ook bij het project doorontwikkeling is voor de formatie van het team Vakbekwaamheid het geven van instructie buiten beschouwing gelaten. Waar het in theorie dus mogelijk is om als medewerker van team Vakbekwaamheid in reguliere werktijd ingezet te worden als instructeur, blijkt het in de praktijk dan ook noodzakelijk eerst een kerntakendiscussie te gaan voeren voor team Vakbekwaamheid, aangezien alle beschikbare capaciteit op dit moment wordt aangewend voor het creëren van de randvoorwaarden en niet voor de instructie zelf. Los van de vraag wie de instructie uiteindelijk gaat geven, moet de instructie wel doorgaan, er kan niet getornd worden aan het vakbekwaam worden van de ruim 1200 brandweervrijwilligers in Zeeland. Samenvattend kan gesteld worden dat een beroep gedaan moet worden op interne en/of externe instructeurs om de instructie-inspanning waar te kunnen maken. Indien het gewenst is dat team Vakbekwaamheid de instructie voor zijn rekening neemt, moeten bovenstaande aandachtspunten (o.a. gelijktijdige behoefte aan instructeurs) in de overweging worden meegenomen, daarnaast zal dan een kerntakendiscussie gevoerd moeten worden om te bepalen welke taken afgestoten zouden moeten worden. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 7

8 Hoofdstuk 2 Vergoedingen instructie 2.1 Salarisverwerking instructeurs Voor de regionalisatie van de Veiligheidsregio Zeeland had een groot aantal instructeurs geen aanstelling of arbeidsovereenkomst bij VRZ of haar rechtsvoorganger, de Regionale Brandweer Zeeland, maar waren zij in dienst van de gemeentelijke Brandweer als beroepskracht of brandweervrijwilliger. Om uitbetaling mogelijk te maken voor deze parttimers was een raamovereenkomst gesloten met Randstad voor een zogeheten payroll constructie: in dit geval sluit een instructeur een arbeidsovereenkomst met Randstad. Randstad is nu juridisch werkgever en VRZ is opdrachtgever. Met deze constructie liggen de arbeidsrechtelijke risico s niet bij VRZ, maar bij Randstad. Hier is bewust voor gekozen, aangezien een aanstelling enkel als instructeur voor VRZ als te groot risico geacht wordt. In de nieuwe VRZ-organisatie heeft de grote meerderheid van de instructeurs echter wel een aanstelling bij VRZ, zo niet als beroepsmedewerker dan wel als vrijwilliger. Er is een aantal redenen om het gebruik van de payroll constructie tegen het licht te houden. De organisatie onderkent ten aanzien van de huidige constructie de volgende risico s: Financieel en taakstelling: Randstad hanteert een omrekenfactor van 1,79. Voorts dient over het verschuldigde tarief 21% BTW te worden betaald. Dit is aanzienlijk hoger dan wanneer dit afgezet wordt tegen de loonsom die VRZ als werkgever kwijt is. Bij benadering bedraagt de loonsom de brutoloonkosten vermenigvuldigd met een omrekenfactor van 1,3 in verband met werkgeverslasten. Tevens is een bedrag van ,- ingeboekt als taakstelling door de salariswerking van instructeurs in eigen beheer uit te voeren. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de bijkomende kosten voor Veiligheidsregio Zeeland (overhead, uitkeringen die ten laste worden gebracht bij Veiligheidsregio Zeeland e.d.). Integriteitsrisico s voor de organisatie: Een aantal instructeurs die ingehuurd worden via Randstad zijn personen die een hoofdbetrekking hebben bij Veiligheidsregio Zeeland en die zich, naast hun reguliere werkuren, via Randstad laten inhuren. Dit behelst op het niveau van de VRZ-organisatie een integriteitsrisico. Bij de functies: Specialist opleiden en oefenen (functieniveau 9 en hoger); Medewerker opleiden en oefenen (functieniveau 8); Medewerker opleiden en oefenen (functieniveau 7); is de taak van instructeur onderdeel van de kerntaken die zijn ingepast in een functiefamilie en bandbreedte. De kerntaken zijn medebepalend voor het niveau van de functie. In de huidige situatie vindt, in die gevallen dat betrokkenen worden ingezet als instructeur, de salarisverwerking plaats op basis van de constructie met Randstad. Oftewel, betrokkenen worden in de huidige situatie separaat beloond voor werkzaamheden die onderdeel zouden kunnen uitmaken van hun hoofdbetrekking. Organisatorische risico s: Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is het niet praktisch uitvoerbaar om instructie enkel door het team Vakbekwaamheid in de uitvoering van de reguliere functie uit te laten voeren. Door te werken middels de constructie met Randstad is onvoldoende zicht op de totale arbeidsduur van de medewerker die ingezet wordt als instructeur en daarnaast reguliere werkzaamheden uitvoert voor VRZ. Dit behelst een risico dat medewerkers meer dan hun formele arbeidsduur per jaar werken (verkapte formatie-uitbreiding) en niet wordt voldaan aan de Arbeidstijdenwet. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 8

9 De hierboven geschetste problematiek speelt zich niet enkel af in Zeeland, dit is in vrijwel alle veiligheidsregio s het geval. Bij een omzetting van de huidige payroll constructie moet er rekening mee worden gehouden dat het vanuit Brandweer Nederland de wens is om voor instructeurs een landelijke pool op te richten, waarbij een landelijk werkgeverschap hoort. Het is op dit moment niet aan te geven wanneer dit gaat plaatsvinden, maar bij een keuze voor een andere betalingssystematiek moet er rekening mee gehouden worden dat binnen afzienbare tijd de regeling wederom aangepast moet worden. Gezien het onvoorspelbare karakter van de ontwikkeling van de landelijke pool van instructeurs is het echter niet verstandig hierop te blijven wachten. 2.2 Scenario s Kaders De organisatie heeft op voorhand enkele kaders meegegeven waarmee rekening moet worden gehouden. Dat zijn de volgende: de salarisverwerking in eigen beheer moet leiden tot een kostenbesparing zoals deze is ingeboekt in de taakstelling. uitgangspunt bij het vergoeden van de instructeurs is dat dezelfde werkzaamheden op dezelfde wijze vergoed worden. de vergoeding die betaald wordt aan de instructeur dient afhankelijk te zijn van het niveau van de lesstof en het opleidingsniveau van de cursist. er dient rekening te worden gehouden met een flexibele schil waarbij men instructeurs kan inzetten naargelang de benodigde capaciteit. de nieuwe wijze van verlonen moet voldoen aan wet- en regelgeving (fiscaal en rechtspositioneel) alsmede organisatorische (functiehuis) en integriteitkaders. Dienstverbanden t.b.v. het instructie moeten makkelijk overgeheveld kunnen worden bij een (landelijke) wijziging van het vakbekwaamheidsstelsel. Bij de bepaling van de vergoedingstarieven wordt uitgegaan van de kwaliteiten die een instructeur in huis moet hebben om instructie te mogen geven aan een groep mensen van een bepaald opleidingsniveau (manschap, bevelvoerder). Voor specialismen (bijvoorbeeld duiken) wordt onderzocht of deze tarieven onder te brengen zijn in één van de huidige schalen, of dat hier een aparte groep voor vastgesteld moet worden Instructievergoeding via de hoofdbetrekking bij VRZ Voor instructeurs met een hoofdbetrekking bij VRZ zijn de volgende varianten mogelijk: a. Instructie als onderdeel van de hoofdfunctie Een eerste mogelijkheid is om het geven van instructie te behandelen als onderdeel van de hoofdfunctie, met andere woorden: het geven van instructie maakt een vast onderdeel uit van de werkzaamheden van een medewerker die tevens instructeur is. Voordeel hiervan is dat het relatief eenvoudig uitvoerbaar is, weinig registratie behoeft en leidt tot kostenbesparing, want er worden significant minder vergoedingen uitbetaald. Een nadeel is echter dat veel afstemming vereist is om in de reguliere functie van een medewerker een evenwichtige werkverdeling aan te brengen, aangezien de benodigde instructiecapaciteit gedurende het jaar verschilt en er geen mogelijkheid tot differentiatie in tariefstelling mogelijk is. Verder gaan uren die ingezet worden voor instructie ten koste van de uren die beschikbaar zijn voor de reguliere werkzaamheden. Dit wordt nog versterkt door het feit dat niet alleen de instructeur zelf, maar ook de voorbereidings- en reistijd van de instructeur moet worden meegeteld. Tenslotte zal een instructeur een teruggang ervaren in zijn/haar inkomen en uurvergoeding, aangezien de instructie-uren binnen de hoofdfunctie vallen. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 9

10 b. Instructie (naast hoofdfunctie) in een afzonderlijke aanstelling Een tweede mogelijkheid is om een medewerker naast de reguliere aanstelling, een aparte aanstelling aan te bieden voor de uren waarin instructie gegeven wordt. Het voordeel hiervan is dat de medewerker geen teruggang in reguliere werkuren meemaakt, daarnaast kunnen de instructiewerkzaamheden anders ingeschaald worden dan het reguliere niveau. Een nadeel van deze oplossing is dat het aantal administratieve handelingen toeneemt (er is immers sprake van twee aanstellingen). Voorts is er een groot risico op leegloop van instructie-uren in tijden dat er slechts minimaal opleidingen worden verzorgd (doorbetaling van bezoldiging). Er is geen differentiatie in tariefstelling mogelijk (bij één instructeur een verschillende beloning toepassen, toegesneden op het niveau van de cursus). Arbeidsrechtelijke risico s zoals aanstellingsvorm, loondoorbetaling bij ziekte, pensioenafdracht, inhouding en afdracht sociale premies, boven- en nawettelijke uitkeringen bij ontslag anders dan op eigen verzoek alsmede de hiermee samenhangende re-integratieverplichting etc. liggen volledig bij VRZ. Daarnaast wordt de arbeidsduur overschreden en moet door zowel VRZ als instructeurs goed in de gaten worden gehouden dat de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW) niet overschreden worden. 1 De nadelen in deze optie wegen zwaar en deze optie wordt derhalve niet geadviseerd. c. Overschrijding van de arbeidsduur op jaarbasis Het uitgangspunt van de werktijdenregeling van de CAR-UWO is dat de medewerker gemiddeld zijn arbeidsduur per jaar werkt. Indien de medewerker op niet-reguliere tijden (bijvoorbeeld op avonden het geven van instructies) moet werken dan komen leidinggevende en medewerker tot afspraken. Het principe hierbij is dat de medewerker de uren die hij in de avonduren werkt op een ander moment niet werkt. Bij werkzaamheden buiten het dagvenster geldt de buitendagvenstervergoeding. Indien expliciet en ondubbelzinnig komt vast te staan dat door de activiteiten als instructeur de overschrijding van de arbeidsduur per jaar onvermijdelijk is, dan kan de overschrijding in uren worden gecompenseerd in een vergoeding ter hoogte van het uurloon. De rechtspositionele grondslag hiervoor is gelegen in artikel 4:2 lid 7 van de CAR-UWO. Het nadeel is dat er geen mogelijkheid is tot differentiatie in tariefstelling. Verder zal de instructeur een teruggang ervaren in de vergoedingen, aangezien de instructie-uren binnen de hoofdfunctie vallen. Om deze nadelen te ondervangen kan ten aanzien van instructeurs in een lokale aanvullende regeling worden bepaald dat door het verrichten van werkzaamheden als instructeur het onvermijdelijk is dat de arbeidsduur op jaarbasis wordt overschreden. Om die reden dienen deze uren te worden uitbetaald op basis van de huidige tarieven. Met deze variant accepteert de directie dat de arbeidsduur van de desbetreffende medewerkers wordt overschreden, ook in de gevallen dat het aantal uren dat het betreft beperkt is (bijvoorbeeld minder dan 15 uur). Daarnaast moeten VRZ en de betreffende medewerker zich ervan vergewissen dat de ATW niet wordt overschreden. 1 Maximaal 12 uur per dag/ met een maximum van 60 uur per week/ met een maximum van 220 uur per 4 weken/ met een maximum van 760 uur over 16 weken. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 10

11 Ten overvloede wordt vermeld dat de werkzaamheden als instructeur niet als overwerk kunnen worden uitbetaald (overeenkomstig de oude overwerkregeling ). Er is immers geen sprake van overwerk, want de werkzaamheden zijn planbaar Instructie vergoeden op basis van een aanstelling als brandweervrijwilliger Een instructeur, die zowel een beroeps- als een vrijwillige aanstelling heeft, kan voor de instructieuren uitbetaald worden via de aanstelling als vrijwilliger. Voordeel hiervan is dat de reguliere werkzaamheden niet te lijden hebben onder de uren die worden ingezet voor instructie. Indien de vrijwilliger optreedt als instructeur, dan heeft betrokkene recht op de vergoedingen zoals die gelden voor zijn hoogste repressieve functie volgens het tarief oefenen, cursussen en overige werkzaamheden. Een vrijwilliger zonder repressieve taak kan enkel worden aangesteld als aspirant en kan aanspraak maken op de daarbij behorende vergoeding voor overige werkzaamheden. Het nadeel is dus dat er geen mogelijkheid is tot differentiatie in tariefstelling. Daarnaast zal de instructeur een teruggang ervaren in de uurvergoeding en inkomen, aangezien de tarieven van de huidige constructies hoger liggen dan voornoemde vergoeding. Op de brandweervrijwilliger is hoofdstuk 19 van de CAR-UWO van toepassing. Dit hoofdstuk bestaat volledig uit CAR-bepalingen. Volgens de statuten van de VNG zijn CAR-bepalingen bindend. Van CARbepalingen mag niet worden afgeweken, zowel niet in positieve als negatieve zin. Gelet op de in hoofdstuk 2.1 beschreven risico s is het in het belang van de werkgever alsmede de vakorganisaties om te komen tot een oplossing. Het is daarom zinvol de problematiek te bespreken in het Georganiseerd Overleg (indien er afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden is dit overigens verplicht). Wellicht kan er op lokaal niveau overeenstemming worden gevonden ten aanzien van de salarisverwerking van vrijwilligers voor hun verrichtingen als instructeur. Voor de beloning van de instructeurs wordt aangesloten op de huidige vergoedingenniveaus (gebaseerd op de salaristabel voor gemeenteambtenaren). Hierbij dient men zich ervan te vergewissen dat op lokaal niveau besloten wordt af te wijken van CAR-bepalingen, wat in strikt formele zin dus niet mogelijk is Inhuur van ZZP-er Het is mogelijk een instructeur in te huren als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Het voordeel hiervan is dat er geen tussenkomst is van een derde partij, zoals het geval is bij de payroll-constructie en het biedt een grotere mate van flexibiliteit. Het nadeel is echter dat er sprake is van een integriteitsrisico wanneer een instructeur al een aanstelling heeft bij VRZ, en er voor de werkgever fiscale en juridische risico s verbonden zijn aan deze optie Payroll constructie Deze constructie wordt op dit moment gehanteerd. Voordeel voor VRZ is dat het grote flexibiliteit biedt bij de inhuur zelf en er geen sprake is van arbeidsrechtelijke risico s, groot nadeel is echter zijn echter het eerder genoemde integriteitsrisico en het feit dat het door de omrekeningsfactor en BTW een dure oplossing is Uitbesteden Een laatste variant betreft het uitbesteden van opleidingen, waarbij cursisten naar een aanbieder van brandweeropleidingen (private partij of ROI van een andere regio) worden gestuurd. Dit biedt meer flexibiliteit, maar leidt waarschijnlijk tot nog hogere kosten. Samenvattend: er zijn verschillende mogelijkheden om instructeurs te vergoeden, waarbij elke oplossing eigen voor- en nadelen heeft. Bij zowel team HRM als team Vakbekwaamheid bestaat de Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 11

12 wens om de payroll constructie op te heffen, dit kan echter alleen wanneer voor alle partijen goede alternatieven gevonden zijn. 2.3 Landelijke ontwikkelingen Bij een omzetting van de huidige payroll constructie naar één van de andere bovenstaande mogelijkheden, moet er rekening mee worden gehouden dat het vanuit Brandweer Nederland de wens is om voor instructeurs een landelijke pool op te richten, waarbij een landelijk werkgeverschap hoort. Het is op dit moment niet aan te geven wanneer dit gaat plaatsvinden, maar bij een keuze voor een andere betalingssystematiek moet er rekening mee gehouden worden dat binnen afzienbare tijd de regeling wederom aangepast moet worden. Gezien het onvoorspelbare karakter van de ontwikkeling van de landelijke pool van instructeurs is het echter niet verstandig hierop te blijven wachten. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 12

13 Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen Op basis van hoofdstuk 1 en 2 worden de volgende conclusies getrokken: In de huidige situatie is het voor team Vakbekwaamheid niet mogelijk om de instructie ten behoeve van het Regionaal Opleidingsinstituut zelf te verzorgen; De payroll constructie was in het verleden een passende manier om de vergoedingen van instructeurs uit te voeren. In de huidige organisatie en tijdgeest (o.a. taakstelling) is deze constructie niet langer het meest voor de hand liggend; Teneinde te garanderen dat de overige reguliere werkzaamheden binnen VRZ gewoon doorgang blijven vinden, is een alternatief waarbij uitbetaling plaatsvindt (in plaats van alle gemaakte uren te compenseren in tijd) gewenst. Het blijft hierbij van belang de gestelde eisen in de ATW in de gaten te houden; De pool van instructeurs bestaat grotendeels uit vrijwilligers zonder hoofdbetrekking bij VRZ. Indachtig de gegeven kaders worden de volgende aanbevelingen gedaan: Zet instructeurs zonder hoofdbetrekking bij VRZ in op basis van een aanstelling als brandweervrijwilliger onder voorwaarde dat in overeenstemming met het Georganiseerd Overleg een aanvullende lokale regeling wordt vastgesteld. De verrichtingen als instructeurs worden uitbetaald op basis van vastgestelde (huidige) tarieven. Pas voor de vergoeding van instructeurs met een beroepsaanstelling (die geen brandweervrijwilliger zijn) in principe de variant overschrijding van de arbeidsduur op jaarbasis (paragraaf variant c) toe (rekening houdend met de ATW). Leg in een lokale aanvullende regeling vast dat de verrichtingen als instructeurs worden uitbetaald op basis van vastgestelde (huidige) tarieven. Vergoedingsrichtlijn instructeurs VRZ 13

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen Onderwerp Vaststelling Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Nr. 30 14 januari 2016 Aanstellings- en bevorderingsbesluit repressief beroepspersoneel

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 12e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 19 (l) ABVRBN 20130403 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op het voorstel

Nadere informatie

Regeling generatiepact gemeente Heerlen

Regeling generatiepact gemeente Heerlen verordening Datum: 27 oktober 2016 Vastgesteld door: Burgemeester en wethouders Regeling generatiepact gemeente Heerlen gelet op het positieve advies van de commissie voor het georganiseerd overleg gemeente

Nadere informatie

besluiten vast te stellen de DERDE WIJZIGING CAR-UWO GEMEENTE MARUM 1. Bijlage I Salarisverhoging aan te vullen, waarna deze bijlage komt te luiden:

besluiten vast te stellen de DERDE WIJZIGING CAR-UWO GEMEENTE MARUM 1. Bijlage I Salarisverhoging aan te vullen, waarna deze bijlage komt te luiden: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de ledenbrief van het LOGA nummer 16/017; gelet op het bepaalde in artikel 125, lid 2 van de Ambtenarenwet; besluiten vast te stellen de DERDE

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05

ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA 14/05 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uitwerking cao 2013-2015 (3) salarismaatregelen uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401852 Lbr. 14/070 CvA/LOGA

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting:

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting: Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Roosendaal Voorstel Samenvatting: Wij stellen u voor: 1 De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Roosendaal, laatstelijk gewijzigd d.d. 12 maart 2013 en alle

Nadere informatie

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht -

Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en. contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het. vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - Ziezzo. Uw personeel goed geregeld. Ziezzo is gespecialiseerd in payrolling en contractbeheer. Wij hebben ruime ervaring in het vakgebied en zijn zeer betrokken bij onze opdracht - gevers. Uw personeel

Nadere informatie

personeelsbeheer, een vak apart!

personeelsbeheer, een vak apart! personeelsbeheer, een vak apart! posd 3 payroll 4 outplacement 6 salarisadministratie 8 detachering 9 Contact 10 posd Wij zijn een klantgerichte organisatie die volledig personeelsbeheer aanbiedt. POSD

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Brandweer on(der)wijs belangrijk!

Brandweer on(der)wijs belangrijk! Brandweer on(der)wijs belangrijk! Versterking Brandweeronderwijs Brandweeronderwijs is een onderwerp dat het hart van de brandweer raakt. Alle brandweermensen hebben er hun hele carrière mee te maken.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014

Werktijdenregeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2014 Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven besluit: gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4:1 van de CAR-UWO en de arbeidstijdenwet; na verkregen instemming

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen?

Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen? Payrolling & Lastenverlichting bij aanbestedingen? 28 oktober 2008 Mahinder Jainandunsing : Key Accountmanager Overheid Radjoe Dharmlall : Key Accountmanager Overheid Ellis Timmerman : Regiomanager Overheid

Nadere informatie

ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04

ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft cao 2013-2015 (2) car-uwo teksten uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201401851 Lbr. 14/069 CvA/LOGA 14/04 bijlage(n)

Nadere informatie

ons kenmerk ECWGO/U201600159 Lbr. 16/017 CvA/LOGA 16/08

ons kenmerk ECWGO/U201600159 Lbr. 16/017 CvA/LOGA 16/08 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201600159 Lbr.

Nadere informatie

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan

Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Samenwerking implementatie ELO Brandweer opdrachtgever: Brandweer Gelderland-Midden, Bert van Veldhuizen opdrachtnemer: Hogeschool Utrecht, Johan Versendaal & Marijke Hezemans de opdracht Brandweer Gelderland-Midden

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Bijlage: 2 Portefeuillehouder: J.A. Gerritsen

Bijlage: 2 Portefeuillehouder: J.A. Gerritsen Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2014 Onderwerp : Opleidingsinstituut VNOG Agendapunt : 6 Kenmerk : AB/1423 Bijlage: 2 Portefeuillehouder: J.A. Gerritsen Inleiding De VNOG heeft

Nadere informatie

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014

Model kwalificatiedossier. Versie: 1.0, 11 december 2014 Model kwalificatiedossier Versie: 1.0, 11 december 2014 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 2/14 Inhoud Inleiding 4

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten

Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Ik neem een adviseur, kantoormanager en/of participatiemedewerker in dienst Utrecht, 29 mei 2015 Frank Agterkamp en Jos Aal, consulenten Huurdersorganisatie De Woningwet 2015 vraagt om een sterkere huurdersorganisatie,

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008

Provinciaal blad. vast te stellen de Algemene werktijdenregeling provincie Noord-Holland 2008 Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 1 november 2007, nr. 2007-64538, tot afkondiging van hun besluit inzake de vaststelling van de Algemene werktijdenregeling provincie

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 21

Voorstel. Algemene toelichting AGP 21 Voorstel AGP 21 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 april 2013 Bijlagen : - Steller : Jacky Luypen Onderwerp : Jubilea / Attentieregeling Algemene toelichting Aanleiding De attentieregeling is in het afgelopen

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Artikel 6.28 doorbetaling bij ouderschapsverlof Bijlage bij B&W-besluit 16 december 2014 (BD 2014-012864) Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) in verband met het einde van de ouderschapsverlofkorting en het vervallen van

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus

Rechtspositieregelingen. Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Rechtspositieregelingen Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad & Regeling Personele jaarcyclus Inhoud Taakafbakening Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad... 3 Regeling Personele

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie chauffeur werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER

HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER HOOFDSTUK 20 AFWIJKENDE EN AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR DE BEROEPSBRANDWEER Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== 1 BEGRIPSBEPALINGEN * Begripsbepalingen 20:1:1 2 TOEPASSELIJKHEID BEPALINGEN EN

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP

WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! VAN DE PLAS HORECA GROEP WELKOM BIJ VAN DE PLAS HORECA GROEP! Van de Plas Horeca Groep is inmiddels 10 jaar specialist als het gaat om het leveren van vakkundig en bekwaam personeel binnen de horecabranche. Sinds 2013 zijn wij

Nadere informatie

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015

REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Marum. Nr. 60111 30 oktober 2014 REGELING WERKTIJDEN EN VERLOF GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel

Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Blijvende vakbekwaamheid Brandweerpersoneel Van bijscholen en oefenen naar Blijvende vakbekwaamheid Brandweer maakt deel uit van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p

Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging. Toelichting artikel 1.1, onder n en p Bijlage bij B&W-flap d.d. 15 december 2015, BD2015-010709 Wijzigingen van hoofdstuk 1, 4 en 6 van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam in verband met de invoering van de Nieuwe Werktijdenregeling:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Nr. 84 2 februari 2017 Wijziging CAR/UWO Werk en Inkomen Lekstroom ECWGO/U201600159 Het dagelijks

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 oktober 2017 U Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 oktober 2017 U Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 oktober 2017 Ons kenmerk Lbr. 17/057 CvA/LOGA 17/10 Telefoon (070) 373 8456 Onderwerp Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken doorkiesnummer (070) 373 8021 betreft onderhandelingsinzet vrijwillige brandweer uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802258 bijlage(n) datum 9 januari 2009 Geachte vakbondsbestuurder,

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2011/2399 Registratiedatum: Afdeling: Bedrijfsbureau Agendapunt: 21-B-13 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Rechtspositie gemeentepersoneel; aanpassing Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Nulmeting BPV functies brandweer

Nulmeting BPV functies brandweer Nulmeting BPV functies brandweer Landelijke rapportage t.b.v. project Strategisch Personeelsinzicht (SPI), concept, status 12-11-2015. In samenwerking met Aanleiding Bijeenkomst MT s van brandweerregio

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Netwerken in de sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe NH, ZH en Utrecht, Sportkader

Nadere informatie

Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk

Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk Beleidsregels demotiebeleid van de gemeente Waalwijk 1 Inleiding Demotie is één van de vele instrumenten die medewerkers en managers ter beschikking hebben om inzetbaarheid en mobiliteit te bevorderen

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Vakbekwaamheid. Portfolio. Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat

Vakbekwaamheid. Portfolio. Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat Vakbekwaamheid Vakbekwaam Worden Vakbekwaam blijven Oefenen Bijscholen Repressie Portfolio Aantoonbaar vakbekwaam (Beoordelingsportfolio) Diploma/certificaat Beoordeling Certificaat Lerende organisatie

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen Artikel 1 Definities Artikel 2 Melding nevenwerkzaamheden

Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen Artikel 1 Definities Artikel 2 Melding nevenwerkzaamheden Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen gewijzigd door het College van Bestuur in overeenstemming met de ondernemingsraad d.d. 30 januari 2006 Gelet op artikel 1.14, vierde lid van de

Nadere informatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie besluit: gelet op artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen jo. Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie; gelet op artikel

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014

Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en vakbonden bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Overzicht van besprekingspunten en de verschillen daarin tussen werkgever en bij Feenstra Verwarming per 14-10-2014 Huidige regeling volgens De ATW rooster overeenkomst is tussen directie, en OR afgesproken

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1

Het NIEUWE onderwijs. Welkom. Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Het NIEUWE onderwijs Welkom Adri Koedam Hoofd Preparatie Brandweer Ede Vertegenwoordiger onderwijsraad BOGO namens HGM Docent bij de BOGO 1 Duaal Leren Het NIEUWE onderwijs Rollen en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd

Werk en inkomen. Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs. beroepsonderwijs. middelbaar. Bepaalde of onbepaalde tijd Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Flexwerken in het middelbaar beroepsonderwijs Steeds meer docenten werken in het mbo met een flexibel contract. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Nationale Openbare Aanbesteding Flexibele Arbeidskrachten e Nota van Inlichtingen d.d Publicatienummer: 75553

Nationale Openbare Aanbesteding Flexibele Arbeidskrachten e Nota van Inlichtingen d.d Publicatienummer: 75553 Nationale Openbare Aanbesteding Flexibele Arbeidskrachten 2016-2019 d.d. 29-10-2015 Publicatienummer: 75553 # Document Paragraaf Citaat Vraag Antwoord 1 NvI Vraag 1 + 2 CAR-UWO + Wij achten het op basis

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling werktijden Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel D.2, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; gelet op de instemming van de Ondernemingsraad; gelet op artikel 160 van de gemeentewet alsmede artikel 4:1 en 4:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet artikel 4:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 4272 14 januari 2016 Werktijdenregeling gemeente Coevorden Burgemeester en wethouders van Coevorden en de werkgeverscommissie van Coevorden; gelet

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling

GEMEENTEBLAD. Nr. 131202. Gemeente Raalte Werktijdenregeling GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 131202 31 december 2015 Gemeente Raalte Werktijdenregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel.

Artikel 1 Deze regeling heeft betrekking op de volgende rechtspositionele mandaten met betrekking tot het griffiepersoneel. besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 16 onderwerp Mandatenbesluit griffiepersoneel 2010 de raad van de gemeente gouda besluit: 1. Vast te stellen de rechtspositionele mandaten met betrekking

Nadere informatie

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 Door: Annet Kik en René Tromp, HRM-adviseurs VGS Per 1 juli 2015 wijzigt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid de zogenaamde ketenregeling

Nadere informatie

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn

Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Btw, een hele zorg Een onderzoek naar de fiscale aspecten van arbeidsmobiliteit in de sector zorg & welzijn Managementsamenvatting De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is sterk in beweging. Zorg-

Nadere informatie

Markconsultatie ZZP Contractbeheer

Markconsultatie ZZP Contractbeheer Markconsultatie ZZP Contractbeheer Kenmerk: IFV2017-EA-06 Uitgevoerd door: Freek Gielen Versie: Definitief Datum: 15 juni 2017 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7112 2701 AC Zoetermeer Zilverstraat

Nadere informatie

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemene Fiscale Politiek De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 8 april 2008 AFP 2008-266 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten

Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Horizon2020 www.horizon2020.info Nadere toelichting subsidiabele kostensoorten Loonkosten Uitsluitend de kosten van personeel dat direct betrokken is bij de uitvoering van het project is subsidiabel. De

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland. Aanleiding

Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland. Aanleiding Buitendienst afdeling Openbare Werken gemeente Wormerland Aanleiding Op basis van de Nulmeting huishoudelijke afvalstoffen is in januari 2008 besloten dat de huisvuilinzameling wordt inbesteed bij de Huisvuilcentrale

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid

Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar. Bekendmaken van beleid Onderdeel DGOBR/POI Rijk/PR Inlichtingen Wilmar Hagg T (070) 426 7663 F 1 van 5 Aan Onderwerp De ministers Doorwerken na bereiken leeftijd 65 jaar Aantal bijlagen 0 Bezoekadres Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 73 Datum bekendmaking: 23 december 2014 Onderwerp: Regeling flexibele werktijden gemeente Maassluis 2015 Het college van burgemeester en

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016

Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94537 20 juli 2016 Regeling verlof en werktijden Kempengemeenten 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De

Nadere informatie

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf;

WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; WERKTIJDENREGELING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf; gezien de afspraken die in de CAO Gemeenten 2011-2012 zijn gemaakt over modernisering

Nadere informatie