Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch"

Transcriptie

1 Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch

2 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep De missie van de Kober groep Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch Doelstelling van Kober kinderlunch Positie van vrijwilligers in de organisatie Rechten en afspraken Vrijwilligers Functieomschrijving vrijwilligers Aanname beleid Taken en taakafbakening Begeleiding Verzekering en arbobeleid Deskundigheidsbevordering Klachten en conflicten Gedragscode 16 3

3 Inleiding In de eerste plaats heten wij u als vrijwilliger van harte welkom binnen onze organisatie. Wij zijn verheugd dat u zich in wilt zetten voor Kober kinderlunch. Met dit informatieboekje voor vrijwilligers geven wij u als vrijwilliger inzicht in onze organisatie. Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als: Werk dat in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht t.b.v. anderen of de samenleving. Dat wil zeggen dat er geen betaling tegenover staat. Werkelijk gemaakte kosten kunnen vergoed worden, er mag een vrijwilligersvergoeding gegeven worden. De activiteiten die onder het vrijwilligerswerk vallen vinden plaats buiten het formele (betaalde) economische proces. Wanneer u als overblijfvrijwilliger werkzaam bent voor Kober kinderlunch ontvangt u een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is vastgesteld naar wettelijke normen. Meer informatie is terug te vinden op U als vrijwilliger speelt een belangrijke rol bij de dienstverlening van Kober kinderlunch. Juist door uw inzet kunnen wij schoolgaande kinderen een ontspannen en veilige lunchpauze aanbieden! Kober kinderlunch is van mening dat vrijwilligers recht hebben op een respectvolle en goede behandeling. Om dit te waarborgen wil Kober kinderlunch de plaats van de vrijwilliger in de organisatie goed omschrijven en afspraken met elkaar vastleggen. Naast een vrijwilligersvergoeding bestaat er voor ons al onze vrijwilligers ook de mogelijkheid tot het volgen van cursussen of opleidingen. In dit informatieboekje vindt u algemene informatie over de Kober groep en Kober kinderlunch waarvoor u vrijwilligerswerk gaat uitvoeren, maar ook een aantal beleidsaspecten die voor u belangrijk kunnen zijn. Kober kinderlunch Breda, januari

4 1. Kober groep 1.1 De missie van de Kober groep 1.2 Organisatiestructuur Kober groep Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur wettelijk eindverantwoordelijk geworden voor het overblijven op haar scholen. Deze wetswijziging is de reden dat een aantal schoolbesturen een contract heeft afgesloten met de Kober groep om het overblijven te organiseren op al haar scholen. De Kober groep is een organisatie voor kinderopvang in West-Brabant. De Kober groep beschikt over veel kennis en ervaring in het inrichten en exploiteren van voorzieningen voor kinderopvang. Kober kinderlunch is onderdeel van de Kober groep. Kober kinderlunch ziet het overblijven op de scholen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is de reden dat Kober kinderlunch het overblijven budgetneutraal wil aanbieden. (Budgetneutraal betekent dat we geen winst maken op het overblijven). Om de prijs zo laag mogelijk te houden is werken met vrijwilligers noodzakelijk. 7 8

5 2. Kober kinderlunch 2.1 Doelstelling van Kober kinderlunch Kober kinderlunch verzorgt op professionele wijze het overblijven op een groot aantal basisscholen in de regio Breda en Roosendaal. Wij zien het als onze taak om de kinderen een ontspannen, pedagogisch verantwoorde lunchpauze aan te bieden. Dit willen we bereiken door de inzet van deskundige coördinatoren, betrokken vrijwilligers en pedagogisch medewerkers werkzaam bij de Kober groep (samen noemen we dit de overblijfkrachten). Het doel is om tussen de middag met elkaar te zorgen voor een gezellige sfeer, waarin kinderen een boterham kunnen eten en o.a. hun verhaal kwijt kunnen. Wij streven daarbij naar een goede pedagogische afstemming tussen school, overblijven en de buitenschoolse opvang (bso). Bijvoorbeeld wat betreft omgevingsfactoren zoals sfeer en regels. De overblijfkrachten hebben een signaalfunctie bij kinderen die lastig gedrag vertonen of kinderen die zich niet thuis voelen bij het overblijven en plegen daarover overleg met de overblijfcoördinator. Door een goede opvang bij het overblijven, draagt Kober kinderlunch er aan bij dat kinderen weer geconcentreerd kunnen beginnen aan de middaglessen. Elke overblijfsetting vraagt een aantal overblijfkrachten. Kober kinderlunch hanteert de richtlijn van 1 overblijfkracht op 15 kinderen. 2.3 Aannamebeleid Wanneer iemand zich aanmeldt als vrijwilliger bij Kober kinderlunch zal er in eerste instantie een gesprek plaatsvinden met de overblijfcoördinator van de betreffende locatie en/of de teamleider van Kober kinderlunch. In artikel 45 van de Wet Primair Onderwijs is vastgelegd, dat m.i.v. 1 augustus 2010 alle overblijfmedewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs moeten overleggen. De kosten van de VOG worden door Kober kinderlunch vergoed. 2.2 Positie van vrijwilligers in de organisatie De teamleider van Kober kinderlunch is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Unitmanagers van Kober kindercentra ondersteunen en begeleiden diverse overblijfteams. Op de overblijflocatie werken vrijwilligers altijd onder directe verantwoordelijkheid van de overblijfcoördinator en eventueel samen met pedagogisch medewerkers. De overblijfcoördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de overblijflocatie en is minimaal 2 dagen aanwezig. De overblijfcoördinator legt verantwoording af aan de unitmanager, stuurt het vrijwilligersteam aan en zorgt voor een goede begeleiding van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen met vragen en problemen rondom hun werk terecht bij hun overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator zorgt er voor dat de overblijfvrijwilliger geen taken verricht die niet zijn afgesproken en waarvoor hij/zij niet gekwalificeerd is. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het eigen handelen, maar de beroepsmatige verantwoordelijkheid blijft bij de overblijfcoördinator en de unitmanager. 9 10

6 3. Vrijwilligers 3.1 Wanneer kun je vrijwilliger worden bij Kober kinderlunch. Als vrijwilliger die werkzaam is binnen Kober kinderlunch verwachten wij een persoon die affiniteit heeft met kinderen, zelfstandig een groep van 15 kinderen kan begeleiden en zich kan vinden in de missie van de Kober groep en de doelstellingen van Kober kinderlunch. De vrijwilliger is minimaal één keer per week beschikbaar voor het overblijven, is bereid om samen te werken, is aanwezig bij teamoverleg en scholingsbijeenkomsten en beheerst de Nederlandse taal (in woord en geschrift). 3.2 Taken en taakafbakening Een vrijwilliger verricht de volgende taken: Zorgen dat de kinderen het naar hun zin hebben door mee te eten (aan tafel), een praatje te maken en te (begeleiden bij het) spelen, indien nodig het helpen van jongere kinderen zoals begeleiden bij toiletbezoek, snoetjes poetsen en handjes wassen, stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen, op- en afbouwen van de overblijflocatie, spullen klaarzetten, opruimen en schoonmaken, deelnemen aan overleggen en vrijwilligerscursussen, aftekenen van de aanwezigheidslijsten, verwerken van aan- en afmeldingen, signaleren van pestgedrag, gedrag dat problematisch is voor de andere overblijvers en kinderen die het niet naar hun zin hebben tijdens het overblijven. De volgende taken horen NIET tot het takenpakket van de vrijwilliger maar bij de overblijfcoördinator, tenzij hier op locatieniveau andere afspraken over zijn gemaakt met de overblijfcoördinator en de vrijwilliger (de eindverantwoording van deze taken liggen te allen tijde bij de overblijfcoördinator). - Overleg met de ouders - Overleg met de school - Overleg met de teamleider Kober kinderlunch - Maken van planningen en roosters - Supervisie, begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers - Samenstellen en bijhouden van de werkmap - Plannen en voorbereiden van het periodieke werkoverleg 3.3 Rechten en afspraken met vrijwilligers Dat het werk als overblijfkracht vrijwillig wordt gedaan wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Om duidelijk en eerlijk met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk om afspraken te maken, vast te leggen en na te komen. Op deze manier weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Bovendien kunnen we elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en zo een aantal voor de hand liggende conflicten voorkomen. Als overblijfvrijwilliger heeft u recht op: een goed en informatief kennismakingsgesprek met de overblijfcoördinator en/of met de teamleider van Kober kinderlunch, een gedegen inwerkperiode, en een goede informatie verstrekking over zaken die van belang zijn voor een goede uitvoering van het vrijwilligerswerk, zoals: - inhoud van de taken - hoe de begeleiding praktisch vorm krijgt - cursussen en scholing - een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en een respectvolle bejegening - een vrijwilligersvergoeding zoals deze binnen de wettelijke kaders vastgesteld is - het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden vanuit de Arbo-wet We spreken af met de overblijfvrijwilliger om: - zich te conformeren aan het algemene beleid en de visie van Kober kinderlunch en de gedragscode geldend voor alle medewerkers van de Kober groep. - zich aan de afspraken te houden die zijn gemaakt in een teamoverleg. - zich aan de taakinhoud te houden zoals vermeld onder punt 3.2 taken, en de vrijwilligersovereenkomst die u samen met dit informatieboekje hebt ontvangen. - zichzelf tijdig af te melden bij de overblijfcoördinator bij verhindering. - zorgvuldig om te gaan met andermans goederen. - zich te houden aan de opzegtermijn zoals vermeld in de vrijwilligersovereenkomst. Aan u als vrijwilliger vragen wij om een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen, waarin verwezen wordt naar de hierboven genoemde rechten en afspraken. Met het gezamenlijk ondertekenen bezegelen we als het ware onze samenwerking

7 3.4 Begeleiding Vrijwilligers hebben recht op een goede begeleiding door de overblijfcoördinator en een correcte bejegening door collega-vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. In het intakegesprek met de vrijwilliger wordt aandacht besteed aan de geldende regels en gedragscodes bij het omgaan met de kinderen. Deze regels en gedragscode zijn ook ter bescherming van de vrijwilligers. Na een intakegesprek door de overblijfcoördinator en/of door de teamleider van Kober kinderlunch wordt de nieuwe vrijwilliger geïntroduceerd binnen het overblijfteam. De vrijwilliger loopt drie keer mee en wordt in deze periode wegwijs gemaakt binnen het overblijven op de betreffende school. De overblijfcoördinator ziet er op toe dat de nieuwe vrijwilliger binnen deze inwerkperiode kennis neemt van: - de afspraken met de school - onderlinge teamafspraken - algemene bijzonderheden over kinderen met betrekking tot voeding en mogelijk lastig gedrag. - het BHV rooster - de afspraken en regels zowel voor kinderen als voor de overblijfkrachten. - de inhoud van de werkmap Na drie keer meelopen heeft de vrijwilliger een gesprek met de overblijfcoördinator om de inwerkperiode te evalueren en besluit de vrijwilliger of hij/zij definitief vrijwilliger wordt. Als de vrijwilliger en de overblijfcoördinator de samenwerking willen voortzetten ontvangt de vrijwilliger alle benodigde informatie, een vrijwilligersovereenkomst en uitleg over het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Een exemplaar van de ondertekende vrijwilligersovereenkomst, de VOG (met betalingsbewijs) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunnen ingeleverd worden bij de overblijfcoördinator. Pas na ontvangst van de VOG kan de vrijwilliger definitief starten. Alleen voor vrijwilligers onder de 18 jaar, voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, blijven een aantal aanvullende voorschriften vanuit de Arbo-wet van kracht. Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. Zwangere vrouwen en jonge moeders die hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende gelegenheid hebben om te rusten. Het is voor organisaties die met vrijwilligers werken niet noodzakelijk om een risicoinventarisatie of voor bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker te zorgen. Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen wel aansprakelijk gesteld worden voor onveilige arbeidsomstandigheden. Wanneer u de gevaren op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid binnen de organisatie in kaart wilt brengen, kunt u gebruik maken van een risico-inventarisatie. Kijk daarvoor op of 3.6 Deskundigheidsbevordering Kober kinderlunch biedt al haar vrijwilligers de gelegenheid relevante cursussen/ workshops te volgen. Kober kinderlunch vindt het belangrijk dat de vrijwilligers aan de cursussen deelnemen om het overblijven zo goed, gezellig en veilig mogelijk te maken voor de kinderen. Per 1 augustus 2011 is er ook een wettelijke richtlijn, dat 50% van de overblijf-medewerkers enige vorm van scholing, gericht op het overblijven, moet hebben gevolgd. Ook bestaat er de mogelijkheid voor onze vrijwilligers, om via Kober kindercentra een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende leerweg) tot pedagogisch medewerker te volgen. Binnen deze opleiding gaat de vrijwilliger gedurende 1,5 tot 2 jaar, 1 dag per week naar school en werkt uur per week bij Kober kinderlunch en de buitenschoolse opvang (bso) van Kober kindercentra. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in een opleidingsplaats kunnen hiernaar solliciteren. Meer schriftelijke informatie over de opleiding is verkrijgbaar bij de afdeling personeel en opleidingen binnen dekober groep. 3.5 Verzekering en Arbo-beleid (Arbo-wet; arbeidsomstandighedenwet) De overblijfvrijwilliger is via Kober kinderlunch verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het overblijven. Kober kinderlunch is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen kleding of spullen van de overblijfvrijwilliger. De overblijfvrijwilliger binnen Kober kinderlunch heeft net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Sinds 1 januari 2007 vallen vrijwilligers niet meer volledig onder de Arbo-wet

8 3.7 Klachten en conflicten Wanneer er onverhoopt conflicten ontstaan op de werkvloer is de overblijfcoördinator de eerste aangewezene om te proberen het conflict binnen het team zelf op te lossen. Ten slotte is het belangrijk voor het hele team dat er een goede verstandhouding is en blijft. Pas als men er samen niet uitkomt, wordt het conflict voorgelegd aan de unitmanager of teamleider van Kober kinderlunch. 4. Gedragscode 1. Doel protocol Medewerkers, gastouders en vrijwilligers van de Kober groep zijn trots op het kwaliteitsniveau van de geboden dienstverlening. Dit kwaliteitsniveau wordt door meerdere factoren bepaald. In hoge mate ook door de professionele houding en het gedrag van degenen die op welke wijze dan ook aan Kober groep verbonden zijn. Dit protocol heeft als doel duidelijk te maken welk gedrag de Kober groep van medewerkers (waaronder ook leerlingen en stagiaires), gastouders en vrijwilligers verwacht. Omdat kinderen bij Kober groep alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En dat begint met de vertrouwde en uitnodigende omgeving, die wij samen creëren. 2. Iedereen is even welkom Bij de Kober groep is ieder kind even welkom, zo is in de missie te lezen. Deze opvatting gaat verder dan alleen de kinderen. Wij discrimineren niet en gaan respectvol met elkaar om. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door Kober groep niet geaccepteerd. 3. Deskundigheid Bij de Kober groep staat innovatie hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat het altijd beter kan. Wij staan open voor opbouwende kritiek (van elkaar en ook van kinderen en ouders) en gaan daar positief mee om. Kritiek of klachten worden niet alleen afgedaan, maar leiden als dat mogelijk is tot verbetering. Iedereen levert een bijdrage aan de opvang van kinderen, vanuit de eigen deskundigheid, kent de grenzen hiervan en schakelt anderen in als dat nodig is. 4. Kind centraal Bij de Kober groep zien we elk kind als een uniek en krachtig persoon met een aangeboren nieuwsgierigheid. Medewerkers, gastouders en vrijwilligers zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer. Door een uitnodigende houding; sensitief en responsief, vriendelijk en warm. Iedereen die direct met de opvang betrokken is, benadert kinderen zoals aangegeven in het pedagogisch kader van de Kober groep

9 5. Omgang tussen collega s Binnen de Kober groep gaan collega s respectvol en professioneel met elkaar om. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en we luisteren naar elkaar. Wij spreken elkaar aan. Relaties tussen collega s zijn toegestaan, mits dit verenigbaar is met de functies. Zo niet, dan verwacht de Kober groep dat één van de twee meewerkt aan het veranderen van werkplek binnen de organisatie. 6. Presentatie Iedereen die aan de organisatie verbonden is, is een visitekaartje voor de Kober groep. Uiterlijke verzorging en representatieve kleding (passend bij de functie) zijn daarbij belangrijk. Onze kleding brengt anderen niet in verlegenheid. Tussen kinderen dragen we kleding waarin we makkelijk kunnen bewegen. En niets waarmee we onszelf of kinderen bij verzorging of in het spel zouden kunnen bezeren. We houden rekening met hygiënevoorschriften 7. Uitlatingen naar buiten Bij de Kober groep stellen we ons open en positief op ten opzichte kinderen en ouders, collega s en mensen buiten de organisatie. Medewerker, gastouders of vrijwilligers zijn zorgvuldig in wat zij doen, zeggen of schrijven in relatie tot de Kober groep en zijn zich bewust van het effect daarvan. In contact met anderen laten wij zien waar de Kober groep voor staat. Medewerkers, gastouders of vrijwilligers zijn er van op de hoogte, dat voorlichting over formele standpunten van de organisatie naar buiten en perscontacten zijn voorbehouden aan de directie. 8. Gebruik internet, , mobiele telefoon & laptop De Kober groep gaat ervan uit dat iedereen die gebruik maakt van door de organisatie beschikbaar gestelde materialen en middelen, zoals internet, , mobiele telefonie en laptop integer handelt. Daarmee wordt bedoeld: internet, , mobiele telefoon en laptop worden gebruikt voor werkgerelateerde zaken. Het gebruik vloeit voort uit de functie, taak of opdracht. Het mag kortstondig voor privédoeleinden gebruikt worden mits dit niet storend is voor de werkzaamheden en het geen verboden gebruik betreft. 9. Roken Onze locaties zijn rookvrij. Er wordt binnen niet gerookt, tenzij daarvoor een speciale ruimte is. Buiten mag het alleen op de daarvoor (per locatie) aangewezen plaatsen. Er wordt niet gerookt op het speelplein in het bijzijn van kinderen of op zichtbare plaatsen (naast in-/uitgang). 10. Privacy en geheimhouding Met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie wordt zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijke informatie over kinderen, ouders of collega s blijft vertrouwelijk en wordt alleen uitgewisseld als dat in het kader van professionele beroepsuitoefening noodzakelijk is. Bedrijfsinformatie en privacygevoelige gegevens en dossiers worden goed opgeborgen. 11. Ongewenst gedrag In dit protocol wordt aandacht besteed aan gewenst en verwacht gedrag. Niet uit te sluiten is dat de medewerkers, gastouders of vrijwilligers desondanks toch worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals agressie, pesten, discriminatie of seksueel getint gedrag van collega s, ouders of kinderen. Medewerkers, gastouders of vrijwilligers kunnen in geval van ongewenst gedrag een vertrouwenspersoon van de Kober groep inschakelen. 12. Naleving protocol Medewerkers, gastouders en vrijwilligers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Het werkklimaat bij de Kober groep is zodanig, dat wij elkaar collegiaal aanspreken wanneer niet in overeenstemming met dit protocol wordt gehandeld. Ook kunnen leidinggevenden medewerkers aanspreken op gedrag dat in strijd is met dit protocol. Bij herhaaldelijke en/of forse schending kunnen hieraan door de directie disciplinaire of arbeidsrechtelijke consequenties worden verbonden. De eigen (privé) mobiele telefoon staat tijdens het werk in principe uit. Bij het gebruik van een mobiele telefoon (van de werkgever of bij uitzondering privé) wordt rekening gehouden met de kinderen (rust in de groep) en met collega s (op kantoor). Het gebruik ervan mag niet storend zijn voor de werkzaamheden. Tijdens gesprekken en vergaderingen staat de mobiele telefoon op stil-functie of uit

10 Meer informatie? Kober kinderlunch Bezoekadres: Hooilaan 1, 4816 EM Breda Postadres: Postbus 7482, 4800 GL Breda Tel. (076) Fax (076) of via Kijk ook eens op:

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep 7 1.1 De missie van Kober groep 7 1.2 Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Vrijwilligers en vrijwilligerswerk bij SKO-Maasdal Visie op vrijwilligerswerk Het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze. Zij maken de maatschappelijke betrokkenheid van SKO-Maasdal zichtbaar en

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK ***

*** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Titel: *** KWALITEITSDOCUMENT STICHTING ONDERSTEUNING KINDERWERK *** Document code: 5.38 Soort document: Protocol Vrijwilligersbeleid Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Vervang

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

KWESTCODE. Kijk voor meer informatie ook naar onderstaande documenten van stichting Kwest

KWESTCODE. Kijk voor meer informatie ook naar onderstaande documenten van stichting Kwest KWESTCODE Versie Maart 2015, versie 02 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Goedgekeurd OR Eerste versie, jan 2012 Aantal pagina s 5 Geldig tot 31 december 2017 Voorwoord/inhoud De Kwestcode van

Nadere informatie

Gedragscode Estherzorg

Gedragscode Estherzorg Gedragscode Estherzorg 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Estherzorg thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde

Informatiegids. Voor vrijwilligers bij Reinaerde Informatiegids Voor vrijwilligers bij Reinaerde Reinaerde waardeert het dat er veel vrijwilligers binnen de organisatie actief zijn en hecht veel belang aan het vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk heeft

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S

G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S G E D R A G S C O D E V O O R C W Z - M E D E W E R K E R S Hoe gaan we om met onze klant en met elkaar? U als medewerker draagt bij aan het professionele en klantgerichte karakter van het ziekenhuis.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers

Welkom Vrijwilligerswerk bij SWV Wat bieden wij onze vrijwilligers Wat verwachten wij van onze vrijwilligers 1 Welkom 2 Vrijwilligerswerk bij SWV 2.1 Visie Stichting Welzijn Vianen 2.2 Definitie vrijwilligerswerk 2.3 Vrijwilligers SWV zijn actief bij. 2.4 Vrijwilliger worden bij SWV 3 Wat bieden wij onze vrijwilligers

Nadere informatie

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligers Reglement: Vrijwilliger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Vrijwilligerswerk maakt reeds lange tijd onlosmakelijk deel uit van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Zonder de inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

CONCEPT 25 juni 2015. TSO-regelement Basisschool De Diabolo

CONCEPT 25 juni 2015. TSO-regelement Basisschool De Diabolo CONCEPT 25 juni 2015 TSO-regelement Basisschool De Diabolo 1 TSO-regeling Basisschool De Diabolo Wettelijk geregeld De volgende zaken zijn bij wet geregeld (verkorte weergave): De school is verplicht tot

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Gedragscode Martini Ziekenhuis

Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Gedragscode Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis, dat zijn wij. Een dienstverlenende instelling die als speerpunt gastvrijheid heeft en waar mensen centraal staan. Samen

Nadere informatie

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende

Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Verkorte versie vrijwilligersbeleid van Zorgcoöperatie Graag Gedaan Leende Inleiding Welkom bij Zorgcoöperatie Leende. Deze folder is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor ZC GG Leende. Deze brochure

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim

Informatieboekje. tussenschoolse opvang. De Klim Informatieboekje tussenschoolse opvang De Klim Inhoud Voorwoord, contactgegevens... 4 Over Ludens... 5 Tussenschoolse opvang door Ludens... 5 Team TSO De Klim... 5 Tussenschoolse opvang op De Klim...

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE 01-06-2014

GEDRAGSCODE 01-06-2014 GEDRAGSCODE 01-06-2014 Auteur: Erik Los Samenvatting:Om leidraad te geven aan het handelen als professionele medewerker is een gedragscode opgesteld Eerste controledatum:01-06-2015 Controle frequentie:

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersovereenkomst Voorbeelddocument Inleiding Het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst geeft duidelijkheid aan beide partijen die bij een dergelijke

Nadere informatie

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College

Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Toelichting op de gedragscode medewerkers 1 Maaswaal College Het Maaswaal College heeft als motto samen maken we school. De school wil onderwijs verzorgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd en daarvoor

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

De Tussentijd. Tussenschoolse opvang in een veilige, gezellige en ontspannende omgeving. Welkom bij de overblijf

De Tussentijd. Tussenschoolse opvang in een veilige, gezellige en ontspannende omgeving. Welkom bij de overblijf De Tussentijd Tussenschoolse opvang in een veilige, gezellige en ontspannende omgeving Welkom bij de overblijf Inhoudsopgave 1.1 Welkom bij de overblijf blz. 3 Overblijfmomenten Overblijfplek Als uw kind

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie Stichting Don Bosco Werken Nederland - Pomphulweg 106-7346 AN Hoog Soeren 055-519 15 35 - www.donboscowerken.nl - donboscowerken@donbosco.nl Protocol grensoverschrijdend gedrag en instellingsbesluit vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp

Goed voor elkaar. Vrijwilligersbeleid. Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Goed voor elkaar Vrijwilligersbeleid Stichting Maatvast Postbus 166 2130 AD Hoofddorp Januari 2015 INHOUD Inleiding 3 1. Visie op vrijwilligers 3 2. Posities in de organisatie 4 2.1 Positie van vrijwilligers

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso

ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG. Informatieboekje voor vrijwilligers tso ALS JE NIEUW BENT BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Informatieboekje voor vrijwilligers tso INHOUD 1. Voorwoord 2. Organisatie 3. Het centraal kantoor 4. De kindercentra 5. De functie tso-begeleider 6. Werken

Nadere informatie

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Inleiding Pesten op het werk is een ernstige kwestie en heeft vaak een grote impact op de gepeste werknemer. Het vraagt echter wel om een standvastige

Nadere informatie

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang

tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang tussenschoolse opvang o.b.s. de Runde Informatie voor ouders Colofon: O.b.s. de Runde tussenschoolse opvang Runde zz 84 7881 HP Emmer-Compascuum Tel: 0591-351446 Schooljaar 2015 2016 Pagina 2 Pagina 11

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid. Inleiding op het vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van de in het verleden gemaakte en ontstane afspraken met vrijwilligers werden als vanzelfsprekend beschouwd en als zodanig nageleefd. De Stichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SENIOR ASSIST CARE

GEDRAGSCODE SENIOR ASSIST CARE GEDRAGSCODE SENIOR ASSIST CARE 2 / 5 1. INLEIDING Senior Assist wil, dat de cliënten aan wie zij zorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vindt zij het belangrijk dat de medewerkers met plezier hun werk

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid

10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden Inhoud inleiding Status en reikwijdte Definities Begripsomschrijvingen Preventief beleid 10. Gedragscode van Welzijn Rijnwaarden (op basis van de Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang) Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TSO Kumari

Algemene voorwaarden TSO Kumari Kumari kinderdagverblijf BV Vestigingsadres: Kruis 21a 5591 LA Heeze 040-2266780 info@kumariheeze.nl www.kumariheeze.nl KvK Oost-Brabant 17128859 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Visie... 2 3. Belangrijke uitgangspunten...

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Model gedragscode ongewenste omgangsvormen voor Kindercentrum t Rovertje. Juni 2009 Inleiding Kindercentrum t Rovertje wil met deze gedragscode waarborgen scheppen

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Versie 15 augustus 2010 Waar is dit protocol voor? In dit protocol wordt gedefinieerd wat ongewenst gedrag is, hoe een klager daar

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen.

Gedragscode Talis. Talis thuis in Nijmegen en Wijchen. Gedragscode Talis De gedragscode Talis bevat informatie over de algemene werkafspraken die gelden in het kader van integriteit. Algemeen: - Het beleid van Talis dragen wij eenduidig uit. - Wij erkennen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Klachtenreglement SWV

Klachtenreglement SWV Klachtenreglement SWV Oktober 2015 1. Visie en doel reglement Voor de Stichting Welzijn Vianen (SWV) geldt als uitgangspunt dat iedereen binnen de organisatie zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord

Nadere informatie

uw partner in zelfstandigheid

uw partner in zelfstandigheid Vrijwilligerswerk, gewoon doen! Vrijwilligerswerk Dankzij zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers kunnen ouderen en mensen met een beperking in Zwijndrecht langer en beter zelfstandig thuis wonen en deelnemen

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1

Vrijwilligersbeleid. vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 Vrijwilligersbeleid 1 e versie Stichting Matthias pagina 1 1e versie augustus 2015 Inhoudsopgave Visie op vrijwilligers 3 Werving van vrijwilligers 6 Belonen van vrijwilligers 7 Begeleiden van vrijwilligers

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn

Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn Vrijwilligersbeleid ElkWelzijn 1 1. Inleiding....3 2. Wat is vrijwilligerswerk.....3 2.1 Waarom vrijwilligerswerk.....3 2.2 Vrijwilligerswerk binnen ElkWelzijn...4 3. Werving en selectie...4 3.1 Werving.....4

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer:

Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Inhoudsopgave Inleiding 5 Problemen herkennen, oplossen en voorkomen Hoe

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school

Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school Informatieboekje Tussenschoolse opvang / overblijven op school O&Ki kindercentrum TSO door O&Ki op school De organisatie van de tussenschoolse opvang (tso) is voor veel basisscholen een probleem. Het vraagt

Nadere informatie

Brochure voor gastouders Kober kinderland

Brochure voor gastouders Kober kinderland Brochure voor gastouders Kober kinderland Kober kinderland Hooilaan 1 4816 EM Breda Tel: (076) 504 56 00 Pagina 1 van 6 Gastouderopvang via kober kinderland, werken in de kinderopvang en toch thuis! Welkom

Nadere informatie