Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor vrijwilligers. Kober kinderlunch"

Transcriptie

1 Informatie voor vrijwilligers Kober kinderlunch

2 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inleiding 5 1. Kober groep De missie van de Kober groep Organisatiestructuur Kober groep 8 2. Kober kinderlunch Doelstelling van Kober kinderlunch Positie van vrijwilligers in de organisatie Rechten en afspraken Vrijwilligers Functieomschrijving vrijwilligers Aanname beleid Taken en taakafbakening Begeleiding Verzekering en arbobeleid Deskundigheidsbevordering Klachten en conflicten Gedragscode 16 3

3 Inleiding In de eerste plaats heten wij u als vrijwilliger van harte welkom binnen onze organisatie. Wij zijn verheugd dat u zich in wilt zetten voor Kober kinderlunch. Met dit informatieboekje voor vrijwilligers geven wij u als vrijwilliger inzicht in onze organisatie. Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als: Werk dat in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht t.b.v. anderen of de samenleving. Dat wil zeggen dat er geen betaling tegenover staat. Werkelijk gemaakte kosten kunnen vergoed worden, er mag een vrijwilligersvergoeding gegeven worden. De activiteiten die onder het vrijwilligerswerk vallen vinden plaats buiten het formele (betaalde) economische proces. Wanneer u als overblijfvrijwilliger werkzaam bent voor Kober kinderlunch ontvangt u een vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is vastgesteld naar wettelijke normen. Meer informatie is terug te vinden op U als vrijwilliger speelt een belangrijke rol bij de dienstverlening van Kober kinderlunch. Juist door uw inzet kunnen wij schoolgaande kinderen een ontspannen en veilige lunchpauze aanbieden! Kober kinderlunch is van mening dat vrijwilligers recht hebben op een respectvolle en goede behandeling. Om dit te waarborgen wil Kober kinderlunch de plaats van de vrijwilliger in de organisatie goed omschrijven en afspraken met elkaar vastleggen. Naast een vrijwilligersvergoeding bestaat er voor ons al onze vrijwilligers ook de mogelijkheid tot het volgen van cursussen of opleidingen. In dit informatieboekje vindt u algemene informatie over de Kober groep en Kober kinderlunch waarvoor u vrijwilligerswerk gaat uitvoeren, maar ook een aantal beleidsaspecten die voor u belangrijk kunnen zijn. Kober kinderlunch Breda, januari

4 1. Kober groep 1.1 De missie van de Kober groep 1.2 Organisatiestructuur Kober groep Met ingang van 1 augustus 2006 is het schoolbestuur wettelijk eindverantwoordelijk geworden voor het overblijven op haar scholen. Deze wetswijziging is de reden dat een aantal schoolbesturen een contract heeft afgesloten met de Kober groep om het overblijven te organiseren op al haar scholen. De Kober groep is een organisatie voor kinderopvang in West-Brabant. De Kober groep beschikt over veel kennis en ervaring in het inrichten en exploiteren van voorzieningen voor kinderopvang. Kober kinderlunch is onderdeel van de Kober groep. Kober kinderlunch ziet het overblijven op de scholen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is de reden dat Kober kinderlunch het overblijven budgetneutraal wil aanbieden. (Budgetneutraal betekent dat we geen winst maken op het overblijven). Om de prijs zo laag mogelijk te houden is werken met vrijwilligers noodzakelijk. 7 8

5 2. Kober kinderlunch 2.1 Doelstelling van Kober kinderlunch Kober kinderlunch verzorgt op professionele wijze het overblijven op een groot aantal basisscholen in de regio Breda en Roosendaal. Wij zien het als onze taak om de kinderen een ontspannen, pedagogisch verantwoorde lunchpauze aan te bieden. Dit willen we bereiken door de inzet van deskundige coördinatoren, betrokken vrijwilligers en pedagogisch medewerkers werkzaam bij de Kober groep (samen noemen we dit de overblijfkrachten). Het doel is om tussen de middag met elkaar te zorgen voor een gezellige sfeer, waarin kinderen een boterham kunnen eten en o.a. hun verhaal kwijt kunnen. Wij streven daarbij naar een goede pedagogische afstemming tussen school, overblijven en de buitenschoolse opvang (bso). Bijvoorbeeld wat betreft omgevingsfactoren zoals sfeer en regels. De overblijfkrachten hebben een signaalfunctie bij kinderen die lastig gedrag vertonen of kinderen die zich niet thuis voelen bij het overblijven en plegen daarover overleg met de overblijfcoördinator. Door een goede opvang bij het overblijven, draagt Kober kinderlunch er aan bij dat kinderen weer geconcentreerd kunnen beginnen aan de middaglessen. Elke overblijfsetting vraagt een aantal overblijfkrachten. Kober kinderlunch hanteert de richtlijn van 1 overblijfkracht op 15 kinderen. 2.3 Aannamebeleid Wanneer iemand zich aanmeldt als vrijwilliger bij Kober kinderlunch zal er in eerste instantie een gesprek plaatsvinden met de overblijfcoördinator van de betreffende locatie en/of de teamleider van Kober kinderlunch. In artikel 45 van de Wet Primair Onderwijs is vastgelegd, dat m.i.v. 1 augustus 2010 alle overblijfmedewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs moeten overleggen. De kosten van de VOG worden door Kober kinderlunch vergoed. 2.2 Positie van vrijwilligers in de organisatie De teamleider van Kober kinderlunch is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Unitmanagers van Kober kindercentra ondersteunen en begeleiden diverse overblijfteams. Op de overblijflocatie werken vrijwilligers altijd onder directe verantwoordelijkheid van de overblijfcoördinator en eventueel samen met pedagogisch medewerkers. De overblijfcoördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de overblijflocatie en is minimaal 2 dagen aanwezig. De overblijfcoördinator legt verantwoording af aan de unitmanager, stuurt het vrijwilligersteam aan en zorgt voor een goede begeleiding van de vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen met vragen en problemen rondom hun werk terecht bij hun overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator zorgt er voor dat de overblijfvrijwilliger geen taken verricht die niet zijn afgesproken en waarvoor hij/zij niet gekwalificeerd is. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het eigen handelen, maar de beroepsmatige verantwoordelijkheid blijft bij de overblijfcoördinator en de unitmanager. 9 10

6 3. Vrijwilligers 3.1 Wanneer kun je vrijwilliger worden bij Kober kinderlunch. Als vrijwilliger die werkzaam is binnen Kober kinderlunch verwachten wij een persoon die affiniteit heeft met kinderen, zelfstandig een groep van 15 kinderen kan begeleiden en zich kan vinden in de missie van de Kober groep en de doelstellingen van Kober kinderlunch. De vrijwilliger is minimaal één keer per week beschikbaar voor het overblijven, is bereid om samen te werken, is aanwezig bij teamoverleg en scholingsbijeenkomsten en beheerst de Nederlandse taal (in woord en geschrift). 3.2 Taken en taakafbakening Een vrijwilliger verricht de volgende taken: Zorgen dat de kinderen het naar hun zin hebben door mee te eten (aan tafel), een praatje te maken en te (begeleiden bij het) spelen, indien nodig het helpen van jongere kinderen zoals begeleiden bij toiletbezoek, snoetjes poetsen en handjes wassen, stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen, op- en afbouwen van de overblijflocatie, spullen klaarzetten, opruimen en schoonmaken, deelnemen aan overleggen en vrijwilligerscursussen, aftekenen van de aanwezigheidslijsten, verwerken van aan- en afmeldingen, signaleren van pestgedrag, gedrag dat problematisch is voor de andere overblijvers en kinderen die het niet naar hun zin hebben tijdens het overblijven. De volgende taken horen NIET tot het takenpakket van de vrijwilliger maar bij de overblijfcoördinator, tenzij hier op locatieniveau andere afspraken over zijn gemaakt met de overblijfcoördinator en de vrijwilliger (de eindverantwoording van deze taken liggen te allen tijde bij de overblijfcoördinator). - Overleg met de ouders - Overleg met de school - Overleg met de teamleider Kober kinderlunch - Maken van planningen en roosters - Supervisie, begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers - Samenstellen en bijhouden van de werkmap - Plannen en voorbereiden van het periodieke werkoverleg 3.3 Rechten en afspraken met vrijwilligers Dat het werk als overblijfkracht vrijwillig wordt gedaan wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Om duidelijk en eerlijk met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk om afspraken te maken, vast te leggen en na te komen. Op deze manier weten we wat we van elkaar kunnen verwachten. Bovendien kunnen we elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en zo een aantal voor de hand liggende conflicten voorkomen. Als overblijfvrijwilliger heeft u recht op: een goed en informatief kennismakingsgesprek met de overblijfcoördinator en/of met de teamleider van Kober kinderlunch, een gedegen inwerkperiode, en een goede informatie verstrekking over zaken die van belang zijn voor een goede uitvoering van het vrijwilligerswerk, zoals: - inhoud van de taken - hoe de begeleiding praktisch vorm krijgt - cursussen en scholing - een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en een respectvolle bejegening - een vrijwilligersvergoeding zoals deze binnen de wettelijke kaders vastgesteld is - het recht op veilige en gezonde werkomstandigheden vanuit de Arbo-wet We spreken af met de overblijfvrijwilliger om: - zich te conformeren aan het algemene beleid en de visie van Kober kinderlunch en de gedragscode geldend voor alle medewerkers van de Kober groep. - zich aan de afspraken te houden die zijn gemaakt in een teamoverleg. - zich aan de taakinhoud te houden zoals vermeld onder punt 3.2 taken, en de vrijwilligersovereenkomst die u samen met dit informatieboekje hebt ontvangen. - zichzelf tijdig af te melden bij de overblijfcoördinator bij verhindering. - zorgvuldig om te gaan met andermans goederen. - zich te houden aan de opzegtermijn zoals vermeld in de vrijwilligersovereenkomst. Aan u als vrijwilliger vragen wij om een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen, waarin verwezen wordt naar de hierboven genoemde rechten en afspraken. Met het gezamenlijk ondertekenen bezegelen we als het ware onze samenwerking

7 3.4 Begeleiding Vrijwilligers hebben recht op een goede begeleiding door de overblijfcoördinator en een correcte bejegening door collega-vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. In het intakegesprek met de vrijwilliger wordt aandacht besteed aan de geldende regels en gedragscodes bij het omgaan met de kinderen. Deze regels en gedragscode zijn ook ter bescherming van de vrijwilligers. Na een intakegesprek door de overblijfcoördinator en/of door de teamleider van Kober kinderlunch wordt de nieuwe vrijwilliger geïntroduceerd binnen het overblijfteam. De vrijwilliger loopt drie keer mee en wordt in deze periode wegwijs gemaakt binnen het overblijven op de betreffende school. De overblijfcoördinator ziet er op toe dat de nieuwe vrijwilliger binnen deze inwerkperiode kennis neemt van: - de afspraken met de school - onderlinge teamafspraken - algemene bijzonderheden over kinderen met betrekking tot voeding en mogelijk lastig gedrag. - het BHV rooster - de afspraken en regels zowel voor kinderen als voor de overblijfkrachten. - de inhoud van de werkmap Na drie keer meelopen heeft de vrijwilliger een gesprek met de overblijfcoördinator om de inwerkperiode te evalueren en besluit de vrijwilliger of hij/zij definitief vrijwilliger wordt. Als de vrijwilliger en de overblijfcoördinator de samenwerking willen voortzetten ontvangt de vrijwilliger alle benodigde informatie, een vrijwilligersovereenkomst en uitleg over het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Een exemplaar van de ondertekende vrijwilligersovereenkomst, de VOG (met betalingsbewijs) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs kunnen ingeleverd worden bij de overblijfcoördinator. Pas na ontvangst van de VOG kan de vrijwilliger definitief starten. Alleen voor vrijwilligers onder de 18 jaar, voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, blijven een aantal aanvullende voorschriften vanuit de Arbo-wet van kracht. Zij mogen niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten in risicovolle werkomstandigheden altijd begeleiding krijgen. Zwangere vrouwen en jonge moeders die hun baby borstvoeding geven, moeten voldoende gelegenheid hebben om te rusten. Het is voor organisaties die met vrijwilligers werken niet noodzakelijk om een risicoinventarisatie of voor bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker te zorgen. Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen wel aansprakelijk gesteld worden voor onveilige arbeidsomstandigheden. Wanneer u de gevaren op het gebied van welzijn, gezondheid en veiligheid binnen de organisatie in kaart wilt brengen, kunt u gebruik maken van een risico-inventarisatie. Kijk daarvoor op of 3.6 Deskundigheidsbevordering Kober kinderlunch biedt al haar vrijwilligers de gelegenheid relevante cursussen/ workshops te volgen. Kober kinderlunch vindt het belangrijk dat de vrijwilligers aan de cursussen deelnemen om het overblijven zo goed, gezellig en veilig mogelijk te maken voor de kinderen. Per 1 augustus 2011 is er ook een wettelijke richtlijn, dat 50% van de overblijf-medewerkers enige vorm van scholing, gericht op het overblijven, moet hebben gevolgd. Ook bestaat er de mogelijkheid voor onze vrijwilligers, om via Kober kindercentra een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende leerweg) tot pedagogisch medewerker te volgen. Binnen deze opleiding gaat de vrijwilliger gedurende 1,5 tot 2 jaar, 1 dag per week naar school en werkt uur per week bij Kober kinderlunch en de buitenschoolse opvang (bso) van Kober kindercentra. Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in een opleidingsplaats kunnen hiernaar solliciteren. Meer schriftelijke informatie over de opleiding is verkrijgbaar bij de afdeling personeel en opleidingen binnen dekober groep. 3.5 Verzekering en Arbo-beleid (Arbo-wet; arbeidsomstandighedenwet) De overblijfvrijwilliger is via Kober kinderlunch verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het overblijven. Kober kinderlunch is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen kleding of spullen van de overblijfvrijwilliger. De overblijfvrijwilliger binnen Kober kinderlunch heeft net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Sinds 1 januari 2007 vallen vrijwilligers niet meer volledig onder de Arbo-wet

8 3.7 Klachten en conflicten Wanneer er onverhoopt conflicten ontstaan op de werkvloer is de overblijfcoördinator de eerste aangewezene om te proberen het conflict binnen het team zelf op te lossen. Ten slotte is het belangrijk voor het hele team dat er een goede verstandhouding is en blijft. Pas als men er samen niet uitkomt, wordt het conflict voorgelegd aan de unitmanager of teamleider van Kober kinderlunch. 4. Gedragscode 1. Doel protocol Medewerkers, gastouders en vrijwilligers van de Kober groep zijn trots op het kwaliteitsniveau van de geboden dienstverlening. Dit kwaliteitsniveau wordt door meerdere factoren bepaald. In hoge mate ook door de professionele houding en het gedrag van degenen die op welke wijze dan ook aan Kober groep verbonden zijn. Dit protocol heeft als doel duidelijk te maken welk gedrag de Kober groep van medewerkers (waaronder ook leerlingen en stagiaires), gastouders en vrijwilligers verwacht. Omdat kinderen bij Kober groep alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En dat begint met de vertrouwde en uitnodigende omgeving, die wij samen creëren. 2. Iedereen is even welkom Bij de Kober groep is ieder kind even welkom, zo is in de missie te lezen. Deze opvatting gaat verder dan alleen de kinderen. Wij discrimineren niet en gaan respectvol met elkaar om. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap wordt door Kober groep niet geaccepteerd. 3. Deskundigheid Bij de Kober groep staat innovatie hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat het altijd beter kan. Wij staan open voor opbouwende kritiek (van elkaar en ook van kinderen en ouders) en gaan daar positief mee om. Kritiek of klachten worden niet alleen afgedaan, maar leiden als dat mogelijk is tot verbetering. Iedereen levert een bijdrage aan de opvang van kinderen, vanuit de eigen deskundigheid, kent de grenzen hiervan en schakelt anderen in als dat nodig is. 4. Kind centraal Bij de Kober groep zien we elk kind als een uniek en krachtig persoon met een aangeboren nieuwsgierigheid. Medewerkers, gastouders en vrijwilligers zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer. Door een uitnodigende houding; sensitief en responsief, vriendelijk en warm. Iedereen die direct met de opvang betrokken is, benadert kinderen zoals aangegeven in het pedagogisch kader van de Kober groep

9 5. Omgang tussen collega s Binnen de Kober groep gaan collega s respectvol en professioneel met elkaar om. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en we luisteren naar elkaar. Wij spreken elkaar aan. Relaties tussen collega s zijn toegestaan, mits dit verenigbaar is met de functies. Zo niet, dan verwacht de Kober groep dat één van de twee meewerkt aan het veranderen van werkplek binnen de organisatie. 6. Presentatie Iedereen die aan de organisatie verbonden is, is een visitekaartje voor de Kober groep. Uiterlijke verzorging en representatieve kleding (passend bij de functie) zijn daarbij belangrijk. Onze kleding brengt anderen niet in verlegenheid. Tussen kinderen dragen we kleding waarin we makkelijk kunnen bewegen. En niets waarmee we onszelf of kinderen bij verzorging of in het spel zouden kunnen bezeren. We houden rekening met hygiënevoorschriften 7. Uitlatingen naar buiten Bij de Kober groep stellen we ons open en positief op ten opzichte kinderen en ouders, collega s en mensen buiten de organisatie. Medewerker, gastouders of vrijwilligers zijn zorgvuldig in wat zij doen, zeggen of schrijven in relatie tot de Kober groep en zijn zich bewust van het effect daarvan. In contact met anderen laten wij zien waar de Kober groep voor staat. Medewerkers, gastouders of vrijwilligers zijn er van op de hoogte, dat voorlichting over formele standpunten van de organisatie naar buiten en perscontacten zijn voorbehouden aan de directie. 8. Gebruik internet, , mobiele telefoon & laptop De Kober groep gaat ervan uit dat iedereen die gebruik maakt van door de organisatie beschikbaar gestelde materialen en middelen, zoals internet, , mobiele telefonie en laptop integer handelt. Daarmee wordt bedoeld: internet, , mobiele telefoon en laptop worden gebruikt voor werkgerelateerde zaken. Het gebruik vloeit voort uit de functie, taak of opdracht. Het mag kortstondig voor privédoeleinden gebruikt worden mits dit niet storend is voor de werkzaamheden en het geen verboden gebruik betreft. 9. Roken Onze locaties zijn rookvrij. Er wordt binnen niet gerookt, tenzij daarvoor een speciale ruimte is. Buiten mag het alleen op de daarvoor (per locatie) aangewezen plaatsen. Er wordt niet gerookt op het speelplein in het bijzijn van kinderen of op zichtbare plaatsen (naast in-/uitgang). 10. Privacy en geheimhouding Met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie wordt zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijke informatie over kinderen, ouders of collega s blijft vertrouwelijk en wordt alleen uitgewisseld als dat in het kader van professionele beroepsuitoefening noodzakelijk is. Bedrijfsinformatie en privacygevoelige gegevens en dossiers worden goed opgeborgen. 11. Ongewenst gedrag In dit protocol wordt aandacht besteed aan gewenst en verwacht gedrag. Niet uit te sluiten is dat de medewerkers, gastouders of vrijwilligers desondanks toch worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals agressie, pesten, discriminatie of seksueel getint gedrag van collega s, ouders of kinderen. Medewerkers, gastouders of vrijwilligers kunnen in geval van ongewenst gedrag een vertrouwenspersoon van de Kober groep inschakelen. 12. Naleving protocol Medewerkers, gastouders en vrijwilligers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Het werkklimaat bij de Kober groep is zodanig, dat wij elkaar collegiaal aanspreken wanneer niet in overeenstemming met dit protocol wordt gehandeld. Ook kunnen leidinggevenden medewerkers aanspreken op gedrag dat in strijd is met dit protocol. Bij herhaaldelijke en/of forse schending kunnen hieraan door de directie disciplinaire of arbeidsrechtelijke consequenties worden verbonden. De eigen (privé) mobiele telefoon staat tijdens het werk in principe uit. Bij het gebruik van een mobiele telefoon (van de werkgever of bij uitzondering privé) wordt rekening gehouden met de kinderen (rust in de groep) en met collega s (op kantoor). Het gebruik ervan mag niet storend zijn voor de werkzaamheden. Tijdens gesprekken en vergaderingen staat de mobiele telefoon op stil-functie of uit

10 Meer informatie? Kober kinderlunch Bezoekadres: Hooilaan 1, 4816 EM Breda Postadres: Postbus 7482, 4800 GL Breda Tel. (076) Fax (076) of via Kijk ook eens op:

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN

1. Zicht op vrijwilligers: Wie zijn actief als vrijwilliger, waarom zijn ze dat, RICHTEN is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Vrijwilligersbeleid De vraagstukken die zich aandienen als het gaat om vrijwilligers en hun werkzaamheden gaat, vragen om visie en uitwerking

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07

2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06. 2.2 Missie 06. 2.3 Kernwaarden 06. 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 Bedrijfscode Inhoudsopgave 1 Inleiding 04 2 De ambitie van Janssen de Jong Groep 06 2.1 Visie 06 2.2 Missie 06 2.3 Kernwaarden 06 2.4 Onze kernwaarden nader toegelicht 07 3 Welke regels gelden er voor

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie Sammy s Handboekje inhoud 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 2.2 Opvangtijden 3 De gastouder 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder?

Nadere informatie