OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Opdrachtgever, overwegende dat: Leverancier een onderneming is die onder meer programmatuur ontwikkelt; Opdrachtgever een onderneming is in c> die ten behoeve van zijn bedrijf een systeem ten behoeve van c> wenst te laten ontwikkelen; Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder Leverancier voor Opdrachtgever het gewenste systeem zal ontwikkelen; komen als volgt overeen: Artikel 1: Definities In deze overeenkomst hebben de verder in de overeenkomst met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis: Aanvaardbaar gebruik: Het met het Systeem op correcte en normale wijze kunnen verrichten van alle handelingen die conform de Specificaties mogelijk dienen te zijn en niet van ondergeschikte aard zijn, waaronder begrepen handelingen die het Systeem automatisch dient te verrichten. Niet van ondergeschikte aard zijn in ieder geval handelingen die voor het dagelijks gebruik noodzakelijk zijn, of onontbeerlijk zijn voor het langdurig en voortdurend gebruik van het Systeem door Opdrachtgever (zoals jaarafsluiting en jaaroverzichten) en/of voor verzekerde behoorlijke bedrijfsvoering (zoals herstel van reservekopieën van gegevensbestanden). Acceptatie: De aanvaarding van het Systeem na afloop van een positief verlopen Acceptatietest. Acceptatietest: De test(procedure) als bedoeld in artikel 7 waarmee wordt onderzocht of het Systeem aan de overeengekomen Specificaties voldoet en of er gebreken aanwezig zijn. Apparatuur: De computerapparatuur als vermeld in bijlage 1, waar Leverancier de Programmatuur op dient te installeren voor gebruik door Opdrachtgever. Voorzover hierop al andere programmatuur is geïnstalleerd (waaronder besturingssystemen), wordt deze programmatuur voor de uitleg van deze overeenkomst beschouwd als onderdeel uitmakend van de Apparatuur. Documentatie: De documentatie waaronder de gebruikershandleidingen, commentaar op de broncode, en documenten voor ontwikkeling en onderhoud die benodigd is voor behoorlijk gebruik, verdere ontwikkeling en onderhoud van het Systeem. Maatwerkprogrammatuur: De door Leverancier ingevolge deze overeenkomst te 1

2 ontwikkelen programmatuur, ten behoeve van het completeren van de volgens de in bijlage 2 vermelde eisen en de Specificaties vereiste functionaliteit voorzover deze niet dan wel niet toereikend, door de Pakket- en Standaardprogrammatuur wordt geboden. Pakketprogrammatuur: De door Leverancier aan Opdrachtgever krachtens deze overeenkomst te leveren pakket(ten) programmatuur van producent c> genaamd c> versie c>, van producent c> genaamd c> versie c> [et cetera]. Programmatuur: De Pakketprogrammatuur, Standaardprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur. Project: Het vervaardigen, leveren en installeren van het Systeem. Specificaties: De gedetailleerde door Leverancier vooraf, aan de hand van de in bijlage 2 opgesomde eisen, op te stellen en door Opdrachtgever te accorderen beschrijving van functies en eigenschappen die het Systeem dient te hebben en waar het Systeem aan dient te voldoen. Hieronder vallen het minimaal beoogde aantal (gelijktijdige en totaal) gebruikers en de Apparatuur waarop het Systeem dient te functioneren. Standaardprogrammatuur: De door Leverancier aan Opdrachtgever krachtens deze overeenkomst te leveren programmatuur waar Leverancier de auteursrechthebbende op is (alternatief: ten aanzien waarvan Leverancier bevoegd is gebruiksrechten aan derden te verlenen), genaamd c>, versie c>. Systeem: De op de Apparatuur geïnstalleerde, geïntegreerde en ingeregelde Programmatuur. Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst: het project 2.1 Leverancier levert Opdrachtgever het werkend Systeem, dat voldoet aan het pakket van eisen alsmede de Specificaties. De in de eisen en Specificaties vermelde functionaliteit die niet door de Pakket- of Standaardprogrammatuur wordt geboden, zal door de Maatwerkprogrammatuur worden geboden. 2.2 De levering van het Systeem bestaat uit levering van Pakket- en Standaardprogrammatuur, ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur en installatie van de Programmatuur op de Apparatuur. 2.3 Leverancier levert Opdrachtgever de bij de Pakket- en Standaardprogrammatuur behorende Documentatie en vervaardigt en levert Documentatie voor de Maatwerkprogrammatuur. 2.4 Leverancier verleent op voet van artikel 9 onderhoud aan het Systeem. 2.5 Leverancier verzorgt desverzocht op voet van artikel 9 opleiding. 2.6 Leverancier zal een projectplan opstellen, waarin in ieder geval zijn opgenomen de mijlpalen voor het project met daaraan gekoppelde streefdata. 2.7 Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever tussentijds informeren over de voortgang van het project. Leverancier is niet verplicht vaker dan eens per twee weken te rapporteren. Artikel 3: Het project en leverdata 3.1 Leverancier levert Opdrachtgever uiterlijk op c> het gebruiksklaar Systeem, geïnstalleerd op de Apparatuur, gereed voor de in artikel 7 bedoelde acceptatietest. 3.2 Leverancier zal uiterlijk op de in lid 1 genoemde datum voldoen aan de in artikel 4, 5 en 6 genoemde verplichtingen. 3.3 Leverancier levert Opdrachtgever uiterlijk op c> de Documentatie. 3.4 Alvorens op grond van overschrijding van een in de leden 1 tot en met 3 bedoelde termijn 2

3 te ontbinden dient Opdrachtgever Leverancier een termijn van vier weken te gunnen om alsnog de bij de betreffende fatale termijn behorende prestatie te leveren. Mocht Leverancier binnen die nieuwe termijn nog steeds niet volledig presteren, dan verkeert Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden. 3.5 Bij het overschrijden van een van de in lid 1 t/m 3 bedoelde termijnen, behoudens in geval van overmacht, is Leverancier aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van c> per week, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. Artikel 4: Levering Pakketprogrammatuur 4.1 Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de Pakketprogrammatuur met bijbehorende materialen, zoals Documentatie, en met een gebruiksrecht toereikend voor gebruik conform de Specificaties door de organisatie van Opdrachtgever op de Apparatuur, mede als onderdeel van het Systeem. 4.2 Leverancier draagt zorg voor installatie van de Pakketprogrammatuur op de Apparatuur. Artikel 5: Levering Standaardprogrammatuur 5.1 Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de Standaardprogrammatuur met bijbehorende materialen zoals Documentatie. Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur. Dit gebruiksrecht omvat het gebruik door Opdrachtgever op alle door hem gewenste apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste programmatuur, onder welk recht tevens valt het recht om alle gewenste verveelvoudigingen van de Standaardprogrammatuur te maken in het kader van het gebruik van de Programmatuur. 5.2 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval: openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Standaardprogrammatuur ten behoeve van Opdrachtgever; het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën. 5.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op enig eigendomsrecht (intellectueel of stoffelijk) betrekking hebbend op enig onderdeel van de Standaardprogrammatuur. 5.4 Leverancier draagt zorg voor installatie van de Standaardprogrammatuur op de Apparatuur. Artikel 6: Ontwikkeling en levering Maatwerkprogrammatuur 6.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Leverancier om Maatwerkprogrammatuur te ontwikkelen voor en te installeren op de Apparatuur, zodanig dat het Systeem voldoet aan de in bijlage 2 in hoofdlijnen omschreven eisen, alsmede de ingevolge lid 2 op te stellen Specificatie. 6.2 Leverancier zal de in het eerste lid bedoelde eisen in overleg met Opdrachtgever nader uitwerken tot een Specificatie. Pas na schriftelijke goedkeuring van de Specificatie door Opdrachtgever zal Leverancier aanvangen met het ontwikkelen van de Maatwerkprogrammatuur op basis van de Specificatie. 6.3 Leverancier zal de Maatwerkprogrammatuur ontwikkelen en het Systeem installeren op de wijze die van een bekwaam vakman mag worden verwacht. 6.4 Leverancier zal Documentatie voor de Maatwerkprogrammatuur ontwikkelen. 3

4 6.5 Na de in art. 7 bedoelde acceptatie van het Systeem, alsmede na latere wijzigingen van het Systeem zal Leverancier aan Opdrachtgever één kopie van de (gewijzigde) Maatwerkprogrammatuur (inclusief de broncode) verschaffen op een door Opdrachtgever aan te geven hiervoor gebruikelijk medium (zoals floppy disk, cd-rom, tape). Artikel 7: Acceptatie van het Systeem 7.1 Binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie van het volledige Systeem zal Opdrachtgever een acceptatietest uitvoeren, zoals omschreven in bijlage 3 van deze overeenkomst. (Alternatief: Binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie van het volledige Systeem zal Opdrachtgever een acceptatietest uitvoeren, zoals omschreven in bijlage 3 van deze overeenkomst waarbij Opdrachtgever door het uitvoeren van de meest gebruikte dagelijkse handelingen met het Systeem een eerste beoordeling geeft of het Systeem geschikt is voor het Aanvaardbaar gebruik.) 7.2 Indien de Acceptatietest geen gebreken aan het licht brengt die aan het Aanvaardbaar gebruik in de weg staan, is Opdrachtgever verplicht het Systeem als gebruiksgereed te aanvaarden, onverminderd het in lid 4 bepaalde, en heeft Leverancier recht op uitbetaling van de vergoeding voor de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur en de installatie van het Systeem. 7.3 Indien het Systeem gebreken vertoont die in de weg staan aan het Aanvaardbaar gebruik heeft Leverancier een termijn van vier weken om die gebreken te herstellen. Binnen veertien (14) dagen na oplevering van het herstelde Systeem zal Opdrachtgever een nieuwe Acceptatietest uitvoeren. Indien uit de nieuwe Acceptatietest gebreken blijken die in de weg staan aan het Aanvaardbaar gebruik, verkeert Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 7.4 Na acceptatie van het Systeem blijft Leverancier gehouden alsdan nog niet herstelde, of na acceptatie ontdekte gebreken, in het bijzonder tekortkomingen in de zin van het niet voldoen aan de garanties van artikel 10, zonder nadere vergoeding te herstellen. Deze verplichting vervalt, indien het gebreken betreft die meer dan c> jaar na acceptatie zijn aangemeld en waarvan van Opdrachtgever kon worden gevergd dat hij ze eerder had aangemeld. Artikel 8: Intellectuele-eigendomsrechten Maatwerkprogrammatuur 8.1 Leverancier draagt reeds thans voor alsdan aan Opdrachtgever over zijn auteursrecht en alle andere intellectuele-eigendomsrechten (waaronder het databankrecht) op de Maatwerkprogrammatuur en de bijbehorende broncode dan wel onderdelen daarvan, alsmede de bijbehorende Documentatie en werkdocumenten. Het vorenstaande geldt eveneens voor onderdelen van de Maatwerkprogrammatuur, de bijbehorende broncode dan wel onderdelen daarvan, die uit hoofde van deze overeenkomst dan wel een voortbouwende overeenkomst in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Voorzover voor een of meer van deze overdrachten enige nadere handeling vereist is, verbindt Leverancier zich om op eerste afroep en om niet die handeling te verrichten. Voorts machtigt Leverancier Opdrachtgever onherroepelijk om hem bij deze overdracht te vertegenwoordigen. 8.2 Voorzover mogelijk doet Leverancier bij en met deze overeenkomst afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 25 Aw. Leverancier zal de door zijn bij de ontwikkeling van het Systeem ingeschakelde werknemers of derden bij schriftelijke verklaring afstand laten doen van hun rechten ten aanzien van het Systeem uit hoofde van artikel 25 Aw. 4

5 Alternatief voor artikel 8.1 en 8.2: 8.1 Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de Maatwerkprogrammatuur (inclusief broncode). Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht voor het gebruik van de Maatwerkprogrammatuur (waaronder de broncode) door Opdrachtgever op alle door hem gewenste apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste programmatuur, onder welk recht tevens valt het recht om alle gewenste verveelvoudigingen van de Maatwerkprogrammatuur (waaronder de broncode) te maken. 8.2 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval: openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Programmatuur ten behoeve van Opdrachtgever; het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën; het (al dan niet door derden laten) wijzigen (waaronder begrepen het uitbreiden) van de Maatwerkprogrammatuur (waaronder de broncode). 8.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op enig eigendomsrecht (intellectueel of stoffelijk) betrekking hebbend op enig onderdeel van de Maatwerkprogrammatuur. Artikel 9: Onderhoud en dienstverlening 9.1 Leverancier zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst onderhoud verlenen op het Systeem voor het jaarlijkse bedrag genoemd in bijlage 4 voor een onbeperkt aantal uren (alternatief: voor maximaal c> uren. Uren boven het maximum worden vergoed op basis van de in bijlage 4 omschreven tarieven). 9.2 Het in lid 1 genoemde onderhoud geeft recht op updates op de Standaardprogrammatuur (alternatief: Pakket- en Standaardprogrammatuur) gedurende de periode dat het onderhoud loopt. 9.3 Leverancier draagt op verzoek van Opdrachtgever zorg voor opleiding tegen tarieven als omschreven in bijlage 4 aan de personeelsleden van Opdrachtgever teneinde hen in staat te stellen om op behoorlijke wijze het Systeem te gebruiken. Artikel 10: Garanties 10.1 Leverancier garandeert dat het geleverde Systeem functioneert als nodig is voor het daarmee beoogde gebruik en conform de opgestelde Specificaties (alternatief: behoudens voorzover het niet naar behoren functioneren gevolg is van fouten in de Pakketprogrammatuur of de Apparatuur die niet door de Standaard- of Maatwerkprogrammatuur behoren te worden ondervangen) Leverancier garandeert dat de Maatwerkprogrammatuur adequaat is gedocumenteerd om onderhoud door derden mogelijk te maken Leverancier garandeert dat het in artikel 4.1 bedoelde gebruiksrecht op de Pakketprogrammatuur geldig is en toereikend voor het in artikel 4.1 genoemde gebruik Leverancier garandeert dat de Standaardprogrammatuur zal functioneren conform het daarmee beoogde gebruik en conform de bijbehorende Documentatie Leverancier garandeert dat hij de auteursrechthebbende op de Standaardprogrammatuur is (alternatief: door de auteursrechthebbende gerechtigd is Opdrachtgever een gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur te verstrekken). Leverancier garandeert dat bij een eventuele overdracht van het auteursrecht op de Standaardprogrammatuur de verkrijgende van het 5

6 auteursrecht dan wel diens rechtsopvolgers, het gebruiksrecht en de overige rechten van Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst zullen respecteren Leverancier garandeert dat hij de auteursrechten heeft dan wel vóór overdracht aan Opdrachtgever zal verwerven op de Maatwerkprogrammatuur en dat hij geen van de hoofdregel van artikel 7 Aw afwijkende afspraken met zijn werknemers of ondergeschikten heeft gemaakt Op verzoek van Opdrachtgever kan Leverancier aansluiten bij een escrow-regeling voor de broncode van de Standaardprogrammatuur volgens de daarvoor geldende tarieven. Artikel 11: Aansprakelijkheid 11.1 Iedere aanspraak van partijen op schadevergoeding uit hoofde van deze overeenkomst is per jaar beperkt tot een bedrag van c>. Alternatieve aanvulling: 11.2 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade worden gerekend: gederfde winst; gemiste besparingen; schade als gevolg van bedrijfsstilstand De beperkingen van de voorgaande leden zijn niet van toepassing ingeval de schade gevolg is van opzet of grove schuld van de betreffende partij zelf of leidinggevenden van de betreffende partij. Artikel 12: Duur en beëindiging 12.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van c> jaar. Na afloop van die termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van steeds één jaar, tenzij zij schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in de volgende gevallen: indien Leverancier wordt overgenomen door een andere onderneming; indien Opdrachtgever op voet van artikel 12.3 gerechtigd is deze overeenkomst te ontbinden Elk der partijen is in ieder geval gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de volgende gevallen: indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert; indien de wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd; indien de wederpartij tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op voet van Boek 6 BW; zulks onverminderd het recht van de ontbindende partij op schadevergoeding en onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst Na acceptatie van het Systeem, als bedoeld in artikel 7, kan Leverancier deze overeenkomst slechts ontbinden ten aanzien van de in artikel 9 bedoelde prestaties. Na acceptatie van het Systeem, als bedoeld in artikel 7, kan Opdrachtgever deze overeenkomst slechts ontbinden ten aanzien van de in artikel 9 bedoelde prestaties, alsmede ten aanzien van de in artikel 2-8 en 13 bedoelde prestaties, indien de ontbinding is gegrond op gebreken van 6

7 het Systeem die Leverancier op voet van artikel 7.4 dient te herstellen Bij opzegging, ontbinding of andere beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te gelden. Daartoe behoren in ieder geval artikel 7.4, 10, 11 en Ingeval wordt ontbonden op grond van een tekortkoming die niet ziet op het geleverde Systeem blijven ook artikel 5.1 t/m 5.3 en 8 na ontbinding van kracht. Artikel 13: Vergoeding Opdrachtgever is eenmalig aan Leverancier verschuldigd de volgende vergoedingen voor de volgende activiteiten en producten, met inbegrip van de bijbehorende overeengekomen gebruiks- en intellectuele-eigendomsrechten: (levering van) de Pakketprogrammatuur c> (levering van) de Standaardprogrammatuur c> (ontwikkeling van) de Maatwerkprogrammatuur c> installatie en oplevering van het Systeem c> Voor het overige gelden de vergoedingen als vastgesteld in deze overeenkomst en de bijlagen daarbij. De vergoedingen zijn opeisbaar conform artikel 7.2 en worden overigens betaald conform het volgende schema: c> op of vóór c>, c> op of vóór c>. Artikel 14: Algemene bepalingen 14.1 Leverings- en/of andere algemene voorwaarden van Leverancier of Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst of eventuele nadere overeenkomsten De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn overdraagbaar. Alternatief: Opdrachtgever is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen in de volgende situaties: in het kader van inbreng van een [eenmans]onderneming in een andere rechtspersoon; in het kader van fusie of overname; (additioneel alternatief: in het kader van verkoop van het gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur aan een derde). Leverancier is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen in de volgende situaties: in het kader van inbreng van een [eenmans]onderneming in een andere rechtspersoon; in het kader van fusie of overname Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die aan hen door de andere partij is verstrekt en zullen ook bij het inschakelen van derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen nemen ter bescherming van deze informatie. Deze bepaling doet niet af aan het recht van partijen om derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een der partijen, zoals beheer of programmeerwerkzaamheden. (Alternatief: Ingeval een partij uit hoofde van de WOB of enige andere dwingendrechtelijke bepaling verplicht is informatie aan derden te verschaffen, is deze partij daartoe gerechtigd zonder deswege schadeplichtig te zijn jegens de andere partij.) 14.4 Leverancier heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis) en een dienstenaansprakelijkheidsverzekering (DAV-polis) afgesloten, beide tot ten minste het in art. 11 lid 1 genoemde bedrag. 7

8 14.5 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt mede een ondertekende fax. Als akte geldt niet een bericht per . Leverancier verklaart zich ermee bekend dat alleen de volgende werknemers van Opdrachtgever bevoegd zijn tot het overeenkomen van dergelijke wijzigingen en aanvullingen: c>. Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1 Op deze overeenkomst, de wijze van totstandkoming en uitvoering daarvan, alsmede op eventuele nadere overeenkomsten ter zake van het Systeem is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, daaronder begrepen de totstandkoming daarvan en/of de uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te c>, hieronder begrepen de Voorzieningenrechter in kort geding. Alternatief: Alle geschillen welke tussen partijen mochten bestaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement (alternatief: minitrialreglement) van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Aldus overeengekomen en in c>voud opgemaakt en ondertekend te c> op c>, namens Opdrachtgever, namens Leverancier, Bijlagen 1. Omschrijving van apparatuur 2. Pakket van eisen 3. Omschrijving van acceptatietest 4. Onderhoudsvergoeding en tarieven 8

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden en wijzigingen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Robadent goederen en/of diensten van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN

Versie: 31 mei 2002 ALGEMEEN Versie: 31 mei 2002 ALGEMENE VOORWAARDEN DATATRIEVE SOFTWARE B.V., gevestigd te Middelburg, Howlin Wolfstraat 26, 4337 WP. Handelsregister Middelburg K.v.K. nummer: 24272035 ALGEMEEN ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina: 1 van 9 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Opportunity in Sales B.V. Grensstraat 2A 7041 GZ s-heerenberg hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomsten

1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomsten Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap ACCOUNT SOFTWARE B.V., hoofdkantoor gevestigd te: Newtonstraat 30 3902 HP Veenendaal, postadres Postbus 1091, 3900 BB te Veenendaal. Geregistreed

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud,

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege

2. Prijs en betaling 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege Algemene bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untis B.V., Untis NL B.V. of Untis Opleidingen en Trainingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Onze algemene voorwaarden, hierna Voorwaarden staan op onze internetsite www.maybyteservices.nl en zullen u desgewenst ook nog eens per e-mail worden toegezonden. Met het doen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van DEN-HAAN.NET managementsystemen 01-01-2010

Algemene leveringsvoorwaarden van DEN-HAAN.NET managementsystemen 01-01-2010 Blad 1 van 8 Algemene Leveringsvoorwaarden van DEN-HAAN.NET Manangementsystemen Algemene Bepalingen Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden gehanteerd door DEN-HAAN.NET Managementsystemen

Nadere informatie

algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van VPP Artikel 1. Algemeen

algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van VPP Artikel 1. Algemeen algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van VPP Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en

Nadere informatie