OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN SOFTWARE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Opdrachtgever, overwegende dat: Leverancier een onderneming is die onder meer programmatuur ontwikkelt; Opdrachtgever een onderneming is in c> die ten behoeve van zijn bedrijf een systeem ten behoeve van c> wenst te laten ontwikkelen; Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder Leverancier voor Opdrachtgever het gewenste systeem zal ontwikkelen; komen als volgt overeen: Artikel 1: Definities In deze overeenkomst hebben de verder in de overeenkomst met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis: Aanvaardbaar gebruik: Het met het Systeem op correcte en normale wijze kunnen verrichten van alle handelingen die conform de Specificaties mogelijk dienen te zijn en niet van ondergeschikte aard zijn, waaronder begrepen handelingen die het Systeem automatisch dient te verrichten. Niet van ondergeschikte aard zijn in ieder geval handelingen die voor het dagelijks gebruik noodzakelijk zijn, of onontbeerlijk zijn voor het langdurig en voortdurend gebruik van het Systeem door Opdrachtgever (zoals jaarafsluiting en jaaroverzichten) en/of voor verzekerde behoorlijke bedrijfsvoering (zoals herstel van reservekopieën van gegevensbestanden). Acceptatie: De aanvaarding van het Systeem na afloop van een positief verlopen Acceptatietest. Acceptatietest: De test(procedure) als bedoeld in artikel 7 waarmee wordt onderzocht of het Systeem aan de overeengekomen Specificaties voldoet en of er gebreken aanwezig zijn. Apparatuur: De computerapparatuur als vermeld in bijlage 1, waar Leverancier de Programmatuur op dient te installeren voor gebruik door Opdrachtgever. Voorzover hierop al andere programmatuur is geïnstalleerd (waaronder besturingssystemen), wordt deze programmatuur voor de uitleg van deze overeenkomst beschouwd als onderdeel uitmakend van de Apparatuur. Documentatie: De documentatie waaronder de gebruikershandleidingen, commentaar op de broncode, en documenten voor ontwikkeling en onderhoud die benodigd is voor behoorlijk gebruik, verdere ontwikkeling en onderhoud van het Systeem. Maatwerkprogrammatuur: De door Leverancier ingevolge deze overeenkomst te 1

2 ontwikkelen programmatuur, ten behoeve van het completeren van de volgens de in bijlage 2 vermelde eisen en de Specificaties vereiste functionaliteit voorzover deze niet dan wel niet toereikend, door de Pakket- en Standaardprogrammatuur wordt geboden. Pakketprogrammatuur: De door Leverancier aan Opdrachtgever krachtens deze overeenkomst te leveren pakket(ten) programmatuur van producent c> genaamd c> versie c>, van producent c> genaamd c> versie c> [et cetera]. Programmatuur: De Pakketprogrammatuur, Standaardprogrammatuur en Maatwerkprogrammatuur. Project: Het vervaardigen, leveren en installeren van het Systeem. Specificaties: De gedetailleerde door Leverancier vooraf, aan de hand van de in bijlage 2 opgesomde eisen, op te stellen en door Opdrachtgever te accorderen beschrijving van functies en eigenschappen die het Systeem dient te hebben en waar het Systeem aan dient te voldoen. Hieronder vallen het minimaal beoogde aantal (gelijktijdige en totaal) gebruikers en de Apparatuur waarop het Systeem dient te functioneren. Standaardprogrammatuur: De door Leverancier aan Opdrachtgever krachtens deze overeenkomst te leveren programmatuur waar Leverancier de auteursrechthebbende op is (alternatief: ten aanzien waarvan Leverancier bevoegd is gebruiksrechten aan derden te verlenen), genaamd c>, versie c>. Systeem: De op de Apparatuur geïnstalleerde, geïntegreerde en ingeregelde Programmatuur. Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst: het project 2.1 Leverancier levert Opdrachtgever het werkend Systeem, dat voldoet aan het pakket van eisen alsmede de Specificaties. De in de eisen en Specificaties vermelde functionaliteit die niet door de Pakket- of Standaardprogrammatuur wordt geboden, zal door de Maatwerkprogrammatuur worden geboden. 2.2 De levering van het Systeem bestaat uit levering van Pakket- en Standaardprogrammatuur, ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur en installatie van de Programmatuur op de Apparatuur. 2.3 Leverancier levert Opdrachtgever de bij de Pakket- en Standaardprogrammatuur behorende Documentatie en vervaardigt en levert Documentatie voor de Maatwerkprogrammatuur. 2.4 Leverancier verleent op voet van artikel 9 onderhoud aan het Systeem. 2.5 Leverancier verzorgt desverzocht op voet van artikel 9 opleiding. 2.6 Leverancier zal een projectplan opstellen, waarin in ieder geval zijn opgenomen de mijlpalen voor het project met daaraan gekoppelde streefdata. 2.7 Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever tussentijds informeren over de voortgang van het project. Leverancier is niet verplicht vaker dan eens per twee weken te rapporteren. Artikel 3: Het project en leverdata 3.1 Leverancier levert Opdrachtgever uiterlijk op c> het gebruiksklaar Systeem, geïnstalleerd op de Apparatuur, gereed voor de in artikel 7 bedoelde acceptatietest. 3.2 Leverancier zal uiterlijk op de in lid 1 genoemde datum voldoen aan de in artikel 4, 5 en 6 genoemde verplichtingen. 3.3 Leverancier levert Opdrachtgever uiterlijk op c> de Documentatie. 3.4 Alvorens op grond van overschrijding van een in de leden 1 tot en met 3 bedoelde termijn 2

3 te ontbinden dient Opdrachtgever Leverancier een termijn van vier weken te gunnen om alsnog de bij de betreffende fatale termijn behorende prestatie te leveren. Mocht Leverancier binnen die nieuwe termijn nog steeds niet volledig presteren, dan verkeert Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden. 3.5 Bij het overschrijden van een van de in lid 1 t/m 3 bedoelde termijnen, behoudens in geval van overmacht, is Leverancier aan Opdrachtgever een boete verschuldigd van c> per week, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. Artikel 4: Levering Pakketprogrammatuur 4.1 Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de Pakketprogrammatuur met bijbehorende materialen, zoals Documentatie, en met een gebruiksrecht toereikend voor gebruik conform de Specificaties door de organisatie van Opdrachtgever op de Apparatuur, mede als onderdeel van het Systeem. 4.2 Leverancier draagt zorg voor installatie van de Pakketprogrammatuur op de Apparatuur. Artikel 5: Levering Standaardprogrammatuur 5.1 Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de Standaardprogrammatuur met bijbehorende materialen zoals Documentatie. Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur. Dit gebruiksrecht omvat het gebruik door Opdrachtgever op alle door hem gewenste apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste programmatuur, onder welk recht tevens valt het recht om alle gewenste verveelvoudigingen van de Standaardprogrammatuur te maken in het kader van het gebruik van de Programmatuur. 5.2 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval: openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Standaardprogrammatuur ten behoeve van Opdrachtgever; het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën. 5.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op enig eigendomsrecht (intellectueel of stoffelijk) betrekking hebbend op enig onderdeel van de Standaardprogrammatuur. 5.4 Leverancier draagt zorg voor installatie van de Standaardprogrammatuur op de Apparatuur. Artikel 6: Ontwikkeling en levering Maatwerkprogrammatuur 6.1 Opdrachtgever verleent opdracht aan Leverancier om Maatwerkprogrammatuur te ontwikkelen voor en te installeren op de Apparatuur, zodanig dat het Systeem voldoet aan de in bijlage 2 in hoofdlijnen omschreven eisen, alsmede de ingevolge lid 2 op te stellen Specificatie. 6.2 Leverancier zal de in het eerste lid bedoelde eisen in overleg met Opdrachtgever nader uitwerken tot een Specificatie. Pas na schriftelijke goedkeuring van de Specificatie door Opdrachtgever zal Leverancier aanvangen met het ontwikkelen van de Maatwerkprogrammatuur op basis van de Specificatie. 6.3 Leverancier zal de Maatwerkprogrammatuur ontwikkelen en het Systeem installeren op de wijze die van een bekwaam vakman mag worden verwacht. 6.4 Leverancier zal Documentatie voor de Maatwerkprogrammatuur ontwikkelen. 3

4 6.5 Na de in art. 7 bedoelde acceptatie van het Systeem, alsmede na latere wijzigingen van het Systeem zal Leverancier aan Opdrachtgever één kopie van de (gewijzigde) Maatwerkprogrammatuur (inclusief de broncode) verschaffen op een door Opdrachtgever aan te geven hiervoor gebruikelijk medium (zoals floppy disk, cd-rom, tape). Artikel 7: Acceptatie van het Systeem 7.1 Binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie van het volledige Systeem zal Opdrachtgever een acceptatietest uitvoeren, zoals omschreven in bijlage 3 van deze overeenkomst. (Alternatief: Binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie van het volledige Systeem zal Opdrachtgever een acceptatietest uitvoeren, zoals omschreven in bijlage 3 van deze overeenkomst waarbij Opdrachtgever door het uitvoeren van de meest gebruikte dagelijkse handelingen met het Systeem een eerste beoordeling geeft of het Systeem geschikt is voor het Aanvaardbaar gebruik.) 7.2 Indien de Acceptatietest geen gebreken aan het licht brengt die aan het Aanvaardbaar gebruik in de weg staan, is Opdrachtgever verplicht het Systeem als gebruiksgereed te aanvaarden, onverminderd het in lid 4 bepaalde, en heeft Leverancier recht op uitbetaling van de vergoeding voor de ontwikkeling van de Maatwerkprogrammatuur en de installatie van het Systeem. 7.3 Indien het Systeem gebreken vertoont die in de weg staan aan het Aanvaardbaar gebruik heeft Leverancier een termijn van vier weken om die gebreken te herstellen. Binnen veertien (14) dagen na oplevering van het herstelde Systeem zal Opdrachtgever een nieuwe Acceptatietest uitvoeren. Indien uit de nieuwe Acceptatietest gebreken blijken die in de weg staan aan het Aanvaardbaar gebruik, verkeert Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 7.4 Na acceptatie van het Systeem blijft Leverancier gehouden alsdan nog niet herstelde, of na acceptatie ontdekte gebreken, in het bijzonder tekortkomingen in de zin van het niet voldoen aan de garanties van artikel 10, zonder nadere vergoeding te herstellen. Deze verplichting vervalt, indien het gebreken betreft die meer dan c> jaar na acceptatie zijn aangemeld en waarvan van Opdrachtgever kon worden gevergd dat hij ze eerder had aangemeld. Artikel 8: Intellectuele-eigendomsrechten Maatwerkprogrammatuur 8.1 Leverancier draagt reeds thans voor alsdan aan Opdrachtgever over zijn auteursrecht en alle andere intellectuele-eigendomsrechten (waaronder het databankrecht) op de Maatwerkprogrammatuur en de bijbehorende broncode dan wel onderdelen daarvan, alsmede de bijbehorende Documentatie en werkdocumenten. Het vorenstaande geldt eveneens voor onderdelen van de Maatwerkprogrammatuur, de bijbehorende broncode dan wel onderdelen daarvan, die uit hoofde van deze overeenkomst dan wel een voortbouwende overeenkomst in de toekomst zullen worden ontwikkeld. Voorzover voor een of meer van deze overdrachten enige nadere handeling vereist is, verbindt Leverancier zich om op eerste afroep en om niet die handeling te verrichten. Voorts machtigt Leverancier Opdrachtgever onherroepelijk om hem bij deze overdracht te vertegenwoordigen. 8.2 Voorzover mogelijk doet Leverancier bij en met deze overeenkomst afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 25 Aw. Leverancier zal de door zijn bij de ontwikkeling van het Systeem ingeschakelde werknemers of derden bij schriftelijke verklaring afstand laten doen van hun rechten ten aanzien van het Systeem uit hoofde van artikel 25 Aw. 4

5 Alternatief voor artikel 8.1 en 8.2: 8.1 Leverancier levert aan Opdrachtgever een exemplaar van de Maatwerkprogrammatuur (inclusief broncode). Bij en met deze overeenkomst verleent Leverancier aan Opdrachtgever een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht voor het gebruik van de Maatwerkprogrammatuur (waaronder de broncode) door Opdrachtgever op alle door hem gewenste apparatuur in combinatie met alle door hem gewenste programmatuur, onder welk recht tevens valt het recht om alle gewenste verveelvoudigingen van de Maatwerkprogrammatuur (waaronder de broncode) te maken. 8.2 Onder het in het vorige lid genoemde gebruiksrecht valt in ieder geval: openbaarmaking aan en verveelvoudiging door derden in het kader van het verrichten van beheer van de Programmatuur ten behoeve van Opdrachtgever; het maken en controleren van een onbeperkt aantal reservekopieën; het (al dan niet door derden laten) wijzigen (waaronder begrepen het uitbreiden) van de Maatwerkprogrammatuur (waaronder de broncode). 8.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden ter zake van (vermeende) inbreuken op enig eigendomsrecht (intellectueel of stoffelijk) betrekking hebbend op enig onderdeel van de Maatwerkprogrammatuur. Artikel 9: Onderhoud en dienstverlening 9.1 Leverancier zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst onderhoud verlenen op het Systeem voor het jaarlijkse bedrag genoemd in bijlage 4 voor een onbeperkt aantal uren (alternatief: voor maximaal c> uren. Uren boven het maximum worden vergoed op basis van de in bijlage 4 omschreven tarieven). 9.2 Het in lid 1 genoemde onderhoud geeft recht op updates op de Standaardprogrammatuur (alternatief: Pakket- en Standaardprogrammatuur) gedurende de periode dat het onderhoud loopt. 9.3 Leverancier draagt op verzoek van Opdrachtgever zorg voor opleiding tegen tarieven als omschreven in bijlage 4 aan de personeelsleden van Opdrachtgever teneinde hen in staat te stellen om op behoorlijke wijze het Systeem te gebruiken. Artikel 10: Garanties 10.1 Leverancier garandeert dat het geleverde Systeem functioneert als nodig is voor het daarmee beoogde gebruik en conform de opgestelde Specificaties (alternatief: behoudens voorzover het niet naar behoren functioneren gevolg is van fouten in de Pakketprogrammatuur of de Apparatuur die niet door de Standaard- of Maatwerkprogrammatuur behoren te worden ondervangen) Leverancier garandeert dat de Maatwerkprogrammatuur adequaat is gedocumenteerd om onderhoud door derden mogelijk te maken Leverancier garandeert dat het in artikel 4.1 bedoelde gebruiksrecht op de Pakketprogrammatuur geldig is en toereikend voor het in artikel 4.1 genoemde gebruik Leverancier garandeert dat de Standaardprogrammatuur zal functioneren conform het daarmee beoogde gebruik en conform de bijbehorende Documentatie Leverancier garandeert dat hij de auteursrechthebbende op de Standaardprogrammatuur is (alternatief: door de auteursrechthebbende gerechtigd is Opdrachtgever een gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur te verstrekken). Leverancier garandeert dat bij een eventuele overdracht van het auteursrecht op de Standaardprogrammatuur de verkrijgende van het 5

6 auteursrecht dan wel diens rechtsopvolgers, het gebruiksrecht en de overige rechten van Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst zullen respecteren Leverancier garandeert dat hij de auteursrechten heeft dan wel vóór overdracht aan Opdrachtgever zal verwerven op de Maatwerkprogrammatuur en dat hij geen van de hoofdregel van artikel 7 Aw afwijkende afspraken met zijn werknemers of ondergeschikten heeft gemaakt Op verzoek van Opdrachtgever kan Leverancier aansluiten bij een escrow-regeling voor de broncode van de Standaardprogrammatuur volgens de daarvoor geldende tarieven. Artikel 11: Aansprakelijkheid 11.1 Iedere aanspraak van partijen op schadevergoeding uit hoofde van deze overeenkomst is per jaar beperkt tot een bedrag van c>. Alternatieve aanvulling: 11.2 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade worden gerekend: gederfde winst; gemiste besparingen; schade als gevolg van bedrijfsstilstand De beperkingen van de voorgaande leden zijn niet van toepassing ingeval de schade gevolg is van opzet of grove schuld van de betreffende partij zelf of leidinggevenden van de betreffende partij. Artikel 12: Duur en beëindiging 12.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van c> jaar. Na afloop van die termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van steeds één jaar, tenzij zij schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in de volgende gevallen: indien Leverancier wordt overgenomen door een andere onderneming; indien Opdrachtgever op voet van artikel 12.3 gerechtigd is deze overeenkomst te ontbinden Elk der partijen is in ieder geval gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in de volgende gevallen: indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of in surséance van betaling verkeert; indien de wederpartij failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd; indien de wederpartij tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst op voet van Boek 6 BW; zulks onverminderd het recht van de ontbindende partij op schadevergoeding en onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst Na acceptatie van het Systeem, als bedoeld in artikel 7, kan Leverancier deze overeenkomst slechts ontbinden ten aanzien van de in artikel 9 bedoelde prestaties. Na acceptatie van het Systeem, als bedoeld in artikel 7, kan Opdrachtgever deze overeenkomst slechts ontbinden ten aanzien van de in artikel 9 bedoelde prestaties, alsmede ten aanzien van de in artikel 2-8 en 13 bedoelde prestaties, indien de ontbinding is gegrond op gebreken van 6

7 het Systeem die Leverancier op voet van artikel 7.4 dient te herstellen Bij opzegging, ontbinding of andere beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te gelden. Daartoe behoren in ieder geval artikel 7.4, 10, 11 en Ingeval wordt ontbonden op grond van een tekortkoming die niet ziet op het geleverde Systeem blijven ook artikel 5.1 t/m 5.3 en 8 na ontbinding van kracht. Artikel 13: Vergoeding Opdrachtgever is eenmalig aan Leverancier verschuldigd de volgende vergoedingen voor de volgende activiteiten en producten, met inbegrip van de bijbehorende overeengekomen gebruiks- en intellectuele-eigendomsrechten: (levering van) de Pakketprogrammatuur c> (levering van) de Standaardprogrammatuur c> (ontwikkeling van) de Maatwerkprogrammatuur c> installatie en oplevering van het Systeem c> Voor het overige gelden de vergoedingen als vastgesteld in deze overeenkomst en de bijlagen daarbij. De vergoedingen zijn opeisbaar conform artikel 7.2 en worden overigens betaald conform het volgende schema: c> op of vóór c>, c> op of vóór c>. Artikel 14: Algemene bepalingen 14.1 Leverings- en/of andere algemene voorwaarden van Leverancier of Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst of eventuele nadere overeenkomsten De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn overdraagbaar. Alternatief: Opdrachtgever is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen in de volgende situaties: in het kader van inbreng van een [eenmans]onderneming in een andere rechtspersoon; in het kader van fusie of overname; (additioneel alternatief: in het kader van verkoop van het gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur aan een derde). Leverancier is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen in de volgende situaties: in het kader van inbreng van een [eenmans]onderneming in een andere rechtspersoon; in het kader van fusie of overname Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die aan hen door de andere partij is verstrekt en zullen ook bij het inschakelen van derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen nemen ter bescherming van deze informatie. Deze bepaling doet niet af aan het recht van partijen om derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een der partijen, zoals beheer of programmeerwerkzaamheden. (Alternatief: Ingeval een partij uit hoofde van de WOB of enige andere dwingendrechtelijke bepaling verplicht is informatie aan derden te verschaffen, is deze partij daartoe gerechtigd zonder deswege schadeplichtig te zijn jegens de andere partij.) 14.4 Leverancier heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis) en een dienstenaansprakelijkheidsverzekering (DAV-polis) afgesloten, beide tot ten minste het in art. 11 lid 1 genoemde bedrag. 7

8 14.5 Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, bij akte ondertekend door beide partijen, worden overeengekomen. Als akte geldt mede een ondertekende fax. Als akte geldt niet een bericht per . Leverancier verklaart zich ermee bekend dat alleen de volgende werknemers van Opdrachtgever bevoegd zijn tot het overeenkomen van dergelijke wijzigingen en aanvullingen: c>. Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 15.1 Op deze overeenkomst, de wijze van totstandkoming en uitvoering daarvan, alsmede op eventuele nadere overeenkomsten ter zake van het Systeem is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, daaronder begrepen de totstandkoming daarvan en/of de uitvoering daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te c>, hieronder begrepen de Voorzieningenrechter in kort geding. Alternatief: Alle geschillen welke tussen partijen mochten bestaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement (alternatief: minitrialreglement) van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering. Aldus overeengekomen en in c>voud opgemaakt en ondertekend te c> op c>, namens Opdrachtgever, namens Leverancier, Bijlagen 1. Omschrijving van apparatuur 2. Pakket van eisen 3. Omschrijving van acceptatietest 4. Onderhoudsvergoeding en tarieven 8

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier,

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE. c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, OVEREENKOMST VAN OPDRACHT: ONTWIKKELEN WEBSITE Partijen c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door c>, hierna te noemen Leverancier, en c>, gevestigd te c>, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Opdrachtgever Onder Opdrachtgever wordt in algemene voorwaarden verstaan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die direct of indirect diensten en/of producten van TeMeCo

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl)

Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow Overeenkomst Juros B.V. (handelend onder de naam Projectadministratie.nl) Escrow-overeenkomst voor de internetapplicatie Projectadministratie.nl Alle gebruikers van de internetapplicatie projectadministratie.nl

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1)

Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) Gebruiksovereenkomst HYDROMEDAH (versie 1) DE ONDERGETEKENDEN: enerzijds 1. De partijen bij de Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het beheer en ontwikkeling van het hydrologisch modelinstrumentarium

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Tekstschrijver waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:

Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van: Kimara Gevestigd te Utrecht aan de Surinamehof 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30230390 hierna te noemen: 'Kimara' Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V.

Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Algemene Voorwaarden BrosenZ B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van en op alle overeenkomsten waarbij BrosenZ B.V. diensten aan de Opdrachtgever levert, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING

Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Algemene Voorwaarden VOOR DIENSTVERLENING Klusbedrijf Groen/Het Gelders Schildershuis, Tiel Artikel 1 Definities 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie