Beleidsplan Stichting Rechten Instituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Rechten Instituut 2015-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Rechten Instituut

2 Voor u ligt het beleidsplan voor het collegejaar van Stichting Rechten Instituut. Stichting Rechten Instituut stelt zich ten doel een praktijk gerichte honoursprogramma te bieden voor top rechtenstudenten die al vroeg weten dat ze de advocatuur in willen. Stichting Rechten Instituut is een equivalent van de bestaande theoretische honoursprogramma s door rechtenstudenten de mogelijkheid te bieden om reeds tijdens de studie te adviseren en mogelijk te procederen in kanton- en bestuurszaken. Stichting Rechten Instituut bewerkstelligt dit door het aanbieden van leeromgevingen, in de wandelgangen van haar partners en opdrachtgevers. Het practicum is toegankelijk voor talentvolle en ambitieuze WO-rechtenstudenten. Het practicum bestaat uit twee werkgroepen: de werkgroep Rechtsbijstand (voor adviseren & procederen) en de werkgroep Publicaties (voor publicaties in Law Review en RI Magazine). Voor de (overige) onderdelen van Stichting Rechten Instituut wordt verwezen naar de bijlagen. Het practicum wordt ondersteund door partners die de leeromgevingen mogelijk maken. Voor meer informatie over het practicum verwijzen wij naar de website: De centrale vraag in dit beleidsplan luidt: hoe kunnen de Raad van Commissarissen en het bestuur de kwaliteit van Stichting Rechten Instituut het beste waarborgen? O.a. wordt duidelijk hoe de taakverdeling is tussen de Raad van Commissarissen, het bestuur, teamleiders en de studentassociates hoe de begeleiding binnen het practicum is vormgegeven, waaruit het opleidingstraject bestaat en door wie het opleidingstraject wordt verzorgd. Na het lezen van dit plan begrijpt U de werkwijze van Stichting Rechten Instituut. 2

3 Hoofdsponsor Stichting Rechten Instituut De hoofdsponsor van Stichting Rechten Instituut is Wat zijn uw Rechten? Wat zijn uw Rechten? sponsort de stichting met het bedrag dat nodig is om de stichting te bedrijven. Als tegenprestatie worden studentassociates ingezet voor de beantwoording van de rechtsvragen van watzijnuwrechten.nl: deze geeft dossiers uit handen aan de stichting. Deze uren worden door watwijnuwrechten.nl, en al de overige partners van Stichting Rechten Instituut, in rekening gebracht aan de cliënt. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden: oud-bestuursleden of juristen met minimaal zes jaar werkervaring. Kerntaak van de Raad van Commissarissen is de juridische begeleiding van de studentassociates; het nakijken van de stukken, dossiervorming, dossierdelegatie en -registratie. Het e.e.a. wordt besproken met de studentassociates tijdens de wekelijkse sectievergaderingen. Dossier toezicht De Raad van Commissarissen houdt toezicht op o.a. het verloop van de zaak en de werkwijze van de studentassociate. Wat zijn verbeterpunten? Waar dient de studentassociate (meer) onderzoek naar te verrichten? De lopende zaken worden wekelijks tijdens de sectievergadering besproken. Dossierdelegatie De Raad van Commissarissen zal dossiers delegeren aan de studentassociates. Hierbij wordt rekening gehouden met de kennis en kunde van de studentassociate. Statutair heeft de Raad van Commissarissen de volgende taken: - Bepaalt het beleid van de stichting; - Benoeming en ontslag; - Houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en ondersteunt het bestuur met adviezen; - Is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole; op de producties en werkzaamheden van de stichting en de daaraan gelieerde personen en organisaties. De Raad van Commissarissen voor het collegejaar wordt gevormd door: - Mevr. Mr. Sogol Kaveity - Dhr. Mr. Gerolf Hagens - Mw. Nandenie Lachman Bestuur Het bestuursjaar is van september tot september. Het bestuur vangt haar werkzaamheden echter aan in maart/april voorgaand aan de inauguratie in september; in deze inwerkperiode worden de cursussen gevolgd. De bestuursfunctie vergt maximaal twaalf uren per week. Voor een samenvatting van de bestuursbevoegdheden en uitleg over de commissies wordt verwezen naar de functieomschrijving van het bestuur. 3

4 Het bestuur bestaan uit vijf leden: 1. Voorzitter 2. Penningmeester 3. Commissaris M&C 4. Commissaris studieondersteuning 5. Hoofdredacteur RI Magazine Bestuursoverdracht Het bestuur wordt, in beginsel, aangesteld voor de duur van twaalf maanden: van september tot september van het opvolgend collegejaar. Op voornoemd twaalf maanden termijn bestaan uitzonderingen, afhankelijk van het tijdstip waarop de bestuurder zijn functie aanvangt. De inwerkperiode zal vanaf maart/april van het voorgaande collegejaar zijn, zodat iedereen voorbereid is voor nieuwe collegejaar in september. Bestuursoverdracht vindt plaats begin september tijdens de constitutieborrel. Constitutieborrel De bestuursoverdracht wordt tezamen met de partners, bestuursleden, teamleiders en studentassociates gevierd tijdens de constitutieborrel. De constitutieborrel wordt georganiseerd door de commissaris M&C, hiervoor wordt verwezen naar Bijlage 3 Protocol M&C. NB: Alle borrels zijn verplicht! Beleidsvergadering Aan het begin van elk bestuursjaar wordt er een beleidsvergadering gehouden. In de beleidsvergadering worden alle beleidsplannen en protocollen zorgvuldig besproken. De Raad van Commissarissen bepaalt het beleid, en het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. De bestuursleden nemen het beleidsplan en protocollen zorgvuldig door; alle documenten worden kritisch besproken, en worden er over en weer vragen gesteld. Op deze manier is het gehele bestuur op de hoogte van het beleid voor het desbetreffende collegejaar. Elk bestuurslid is immers verantwoordelijk voor het beleid van de tot zijn/haar functie behorende commissie. NB 1: De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid. NB 2: Het bestuur komt regelmatig bij elkaar op een nader te bepalen tijdstip en locatie; zie hiervoor de jaarplanning van Stichting Rechten Instituut. Teamleiders Teamleiders ondersteunen het bestuur betreffende algemene taken. Voor een specifieke taakomschrijving wordt verwezen naar de functieomschrijving van de teamleider. Studentassociates Voor een specifieke taakomschrijving wordt verwezen naar de functieomschrijving van de studentassociate. 4

5 Honorarium Indien er voldoende financiële middelen zin, ontvangen de Raad van Commissarissen, het bestuur en de teamleiders een vergoeding naar evenredigheid van de prestaties. Studentassociates krijgen loon in natura. Werkwijze Werkstudenten werken volgens het nieuwe leren en nieuwe werken: thuis of in de juridische bibliotheek, zonder fysieke aanwezigheid op kantoor. Hiermee volgen wij de digitale revolutie. Locatie Het bestuur werkt thans op woensdag t/m vrijdag vanuit huis. Bestuursleden loggen in op de softphone zodat Stichting Rechten Instituut bereikbaar is per telefoon, hiervoor wordt verwezen naar de ICT- instructie. Rechtspraktijk De clientèle van Stichting Rechten Instituut valt uiteen in drie takken: 1. Studenten. Stichting Rechten Instituut geeft kosteloos juridisch advies aan studenten, door studenten. Rechtsvragen van studenten komen binnen via 2. Stichting Rechten Instituut verzorgt wekelijks juridische spreekuren op locatie van zorginstellingen als daklozentehuizen en jongerencentra. Dit zijn de leeromgevingen van Stichting Rechten Instituut. Deze organisaties zetten zich ook in voor de maatschappij. 3. Cliënten van Wat zijn uw Rechten? uit alle lagen van de bevolking. Wat zijn uw Rechten? Is partner van Stichting Rechten Instituut. De werkstudenten van Stichting Rechten Instituut worden ingezet t.b.v. zaken van Wat zijn uw Rechten? Deze rechtsbijstand is niet kosteloos. De studentassociates worden ingedeeld in tien rechtssecties: Rechtssectie Arbeidsrecht en Sociaal Recht Aansprakelijkheidsrecht Consumentenrecht / verbintenissenrecht Bestuursrecht Intellectuele Eigendomsrecht Huurrecht Personen- en Familierecht (Jeugd)Strafrecht Ondernemingsrecht Vreemdelingenrecht Verantwoordelijke commissaris Dhr. mr. Gerolf Hagens Mevr. Nandenie Lachman Dhr. mr. Gerolf Hagens Mw. mr. Sogol Kaveity Mevr. Nandenie Lachman Dhr. mr. Gerolf Hagens Dhr. mr. Gerolf Hagens Mevr. Mr. Sogol Kaveity Dhr. mr. Gerolf Hagens Mevr. Mr. Sogol Kaveity 5

6 Teams Dit collegejaar worden er teams opgezet in Utrecht (UU), Leiden (UL), Amsterdam (VU en UvA), Tilburg (UT), Maastricht (UM) en Nijmegen (RU). Er worden teams samengesteld met maximaal tien (afhankelijk van het aantal binnenkomende dossiers) studentassociates per universiteit Recruitment Stichting Rechten Instituut is toegankelijk voor ambitieuze top rechten studenten, die al vroeg weten dat ze de advocatuur in willen. Recruitment is gericht op het aantrekken van rechtenstudenten met bovengemiddelde capaciteiten. Zie bijlage 2 voor Protocol Werving & Selectie. Stage contracten (P&O) Alle werkstudenten ondertekenen een stageovereenkomst waarin een geheimhoudingsplicht is bedongen. Begeleiding & Ondersteuning De Raad van Commissarissen heeft integraal toezicht op alle zaken in behandeling door de studentassociates (Hoe gaat de zaak? Wat is de strategie?). De zaakvoortgang wordt elke week besproken met de studentassociates tijdens de sectievergadering. Studentassociates dienen zich te wenden tot de Raad van Commissarissen voor vragen betreffende de rechtsbijstand, en tot de voorzitter voor algemene vragen. Het bestuur is de dirigent van de hele organisatie. De organisatie is transparant en zoveel mogelijk non-hiërarchisch, toch dient besef te zijn dat het bestuur besluit. Formeel is er wel hiërarchie: om adequaat beslissingen te kunnen maken, te kunnen uitvoeren en geschillen te beslechten. Teamleiders ondersteunen De Raad van Commissarissen en het bestuur. Teamleiders zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het voorzitten van de wekelijkse team- en jurisprudentievergaderingen. Zie Bijlage 1 voor Protocol Rechtshulpverlening Begeleiding door (advocaten)kantoren Dit collegejaar moet er per universiteit minimaal één partnercontract met een advocatenkantoor worden gesloten, ter ondersteuning van het leerinstituut. Daarnaast kunnen er landelijke partners gelden, bijv. een gerechtsdeurwaarderkantoor. Met advocatenkantoren dient tevens te worden overlegd dat zij Rechten Instituut voorzien van ondersteuning, bijvoorbeeld door het geven van lezingen of door het mogelijk maken van leeromgevingen. Het is ideaal als de studentassociates uitzoekwerk krijgen van de advocatenkantoren. Zie bijlage 3 Protocol Marketing & Communications. NB: watzijnuwrechten.nl, hoofdsponsor van Stichting Rechten Instituut, mag niet in een concurrentiepositie komen te staan met de partners. 6

7 Opleidingstraject Het opleidingstraject van Rechten Instituut is verplicht voor alle werkstudenten. De Commissaris Studieondersteuning is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van het practicum. Het is de taak van de commissaris studieondersteuning om de juiste partners voor de cursus Rechtspraktijk 3 (lezingen over de rechtspraktijk) te vinden. Goede partners voor de Intelligentie & Asssementtrainingen kunnen zijn: Van Slagmaat en de Geus. Zie Bijlage 5- Protocol Studieondersteuning. Het opleidingstraject is gefaseerd bestaande uit vijftien maanden: Eerste maand. Proefperiode: september In de proefperiode volgen de aspirant studentassociates de cursus Inleiding in de Rechtspraktijk (IRP). Na de cursus IRP volgt de Juridische Kennis Toets (JKT); de JKT is gebaseerd op de cursus IRP. Pas indien aspirant studentassociaties de JKT met het cijfer 7 hebben behaald, kunnen ze aan de slag als studentassociate en vangt het opleidingstraject aan. De studentassociate kijkt in de proefperiode met een ander mee en behandelt geen eigen zaken. Tweede twee maanden. Periode: oktober tot en met november Oefendossiers Nadat de JKT met het cijfer 7 is behaald, dient zich een oefentraject aan waarin studentassociates drie geselecteerde dossiers behandelen. Het oefentraject is landelijk gelijk. Zo hebben wij vergelijkmateriaal, tevens zijn we in staat het werk en niveau van de studentassociate te beoordelen. De studentassociate kijkt in deze periode met een ander mee en behandelt geen eigen zaken. Daarnaast volgt de studentassociate de cursussen Rechtshulpverlening en Rechtspraktijk 1 in oktober, en de cursussen Basenet en Rechtspraktijk 2 in november. Derde drie maanden. Periode: december tot en met februari De studentassociate behandelt eigen zaken onder strenge toezicht. Daarnaast volgt de studentassociate in deze periode de cursussen Rechtspraktijk 2 nogmaals in februari, en Rechtspraktijk 3 vanaf februari. Overige negen maanden. Periode: maart tot en met november van het opvolgend collegejaar. De studentassociate behandelt eigen zaken onder toezicht. Daarnaast volgt de studentassociate in deze periode de cursussen Rechtspraktijk 4 in maart, Rechtspraktijk 5 vanaf maart en Rechtspraktijk 6 in april. 7

8 Vergaderingen Het merendeel van de vergaderingen vinden plaats via Skype omdat werkstudenten uit verschillende steden komen. Enkel de teamleidervergaderingen zijn fysiek. Commissarisvergaderingen De Raad van Commissarissen vergadert wekelijks onderling. De Raad van Commissarissen zal bij elkaar worden geroepen op verzoek van het bestuur voor een gezamenlijke vergadering bij dringende kwesties. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergadert wekelijks op een vast tijdstip, over de gang van zaken en bijzonderheden. Er worden vergaderpunten opgesteld; zo houden de Raad van Commissarissen en het bestuur toezicht. De voorzitter stelt de vergaderpunten enkele dagen voor de vergadering op. De overige bestuursleden kunnen hun vergaderpunten aanvullen: ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de eigen vergaderpunten. Alle commissies worden besproken in de wekelijkse vergadering. Het bestuur houdt ook een jurisprudentievergadering. Sectievergaderingen De Raad van Commissarissen vergadert wekelijks met de studentassociates, ingedeeld per rechtsgebied. Teamvergaderingen Teams vergaderen wekelijks fysiek op de universiteit, op een vast tijdstip en worden voorgezeten door de teamleider. Teamleiders stellen een lijst met vergaderdata op. Lopende zaken worden besproken en er wordt een jurisprudentievergadering gehouden. Redactievergaderingen Redactie vergadert één keer per twee weken op een vast tijdstip. De hoofdredacteur zorgt voor de vergaderpunten. Functionerings- en beoordelingsgesprekken In december en mei worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden met de Raad van Commissarissen, aan de hand van een standaardformulier. Vóór het functioneringsgesprek wordt aan de studentassociate een formulier met vragen g d; deze dient de studentassociate als voorbereiding op het functioneringsgesprek te beantwoorden zodat hier tijdens het functioneringsgesprek eventueel op in gegaan kan worden. Niet alleen het functioneren van de studentassociate wordt besproken; er wordt ook gevraagd naar de bevindingen van de studentassociate. Hoe beoordeelt de studentassociate zijn werk? Hoe beoordeelt de studentassociate Stichting Rechten Instituut? Wat vindt de studentassociate leuk en wat zijn verbeterpunten? Verslaglegging van dit gesprek gebeurt op het formulier voor de functionering- en 8

9 beoordelingsgesprekken. Alle formulieren dienen door de studentassociate te worden ondertekend, en worden in het personeelsdossier gevoegd. Exitgesprekken worden gevoerd met de RvC. Borrels & uitjes Alle Rechten Instituut borrels en uitjes zijn verplicht omwille de interactie met de studentassociates en auteurs. Uitjes geven gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Correspondentie en post Stichting Rechten Instituut doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en verzendt zoveel mogelijk van haar communicatie digitaal. Alles wordt per mail verstuurd: zie de Algemene Voorwaarden. Digitale werkomgeving Digitale werkomgeving Stichting Rechten Instituut: Basenet. Er wordt een cursusdag georganiseerd t.b.v. de uitleg van Basenet. Studentassociates geven hun verjaar-, vakantie- en tentamendagen aan op de centrale agenda; letterlijk alles wordt bijgehouden in Basenet. Zie De ICT- Instructie voor meer uitleg over Basenet Discipline & Gedragscode Er wordt veel waarde gehecht aan respect en discipline. Respect houdt o.a. in dat de heren altijd de dames voor laten gaan en dat er een dresscode wordt gehanteerd, zowel op kantoor als buiten. Discipline houdt o.a. in dat alle deadlines en afspraken nagekomen worden. Laksheid en een ongemotiveerde houding zijn contra-indicaties. Dresscode Heren in pak, dames tip top in lak. Houdt in oog dat je ook het gezicht bent van Stichting Rechten Instituut op je universiteit en dat mag gezien worden! Feestdagen 1. Pakjesavond wordt gevierd door teams onderling. 2. Studentassociates krijgen een kerstpakket indien hier voldoende financiële middelen voor zijn. 3. Nieuwjaarsborrel. Financiën Aan het einde van elk boekjaar zal er een jaarrekening worden gepresenteerd door de penningmeester. Marketing & Communications Zie bijlage 3 voor Protocol Marketing & Communications. Vrije en vakantiedagen Vakantiedagen Alle werkstudenten hebben/heeft recht op vier weken vakantie per RI-jaar. De voorzitter maakt het vakantierooster zorgvuldig op, zodat er voldoende capaciteit is. Vakanties dienen een half jaar van te voren worden aangegeven, dit i.v.m. de zaakwaarneming. Vakanties worden onderling afgestemd! 9

10 Tentamens en ziekte Er is geen vrij tijdens tentamenweken; er kan geruild worden. Stichting Rechten Instituut dient altijd bereikbaar te zijn! Zorg er dus voor dat je een inhaaldag plant welke overeenkomt met de bezetting op de centrale agenda! Bovendien: vergeet niet een afwezigheidsmail in te stellen. Werkmateriaal - Werkstudenten werken op de eigen laptop. - Dossiers - Visitekaartjes - Pennen Mocktrial In mei van het collegejaar wordt de mocktrial georganiseerd door de Commissaris Studieondersteuning. Het winnende team wordt de mocktrial champion van het RI jaar en ontvangt een prijs. Zie Bijlage 5- Protocol Studieondersteuning. Certificaatuitreiking Aan het einde van het RI jaar vindt de certificaatuitreiking plaats, tijdens de laatste RI borrel. Op dit certificaat worden de gevolgde cursussen ook gemeld. Verkrijgbaar via: Zomerstop De zomerstop is tijdens de ov- stop, welke aanvangt op 16 juli Dit houdt in dat de juridische spreekuren pas weer aanvangen per 1 september NB: Tijdens de zomerstop wordt er wel gewerkt; de werkstudent heeft immers recht op vier weken vakantie per RI Jaar. Slot Dit is de werkwijze zoals beoogd in het collegejaar Dit houdt in dat Stichting Rechten Instituut niet van start gaat vóórdat het bestuur is gevormd, de begeleiding van de advocatenkantoren/partners en de medewerking van de universiteiten waterdicht is geregeld. Zo kan er een optimale balans worden gevonden tussen de educatie van de werkstudenten en het verlenen van rechtsbijstand: deze leerwijze is didactisch de beste methode. Bij de afsluiting van het jaar (uitreiking van de certificaat) dient de werkstudent inzicht te hebben in de behoeften voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en daarmee de volgende stappen in zijn of haar carrière. Tevens dient de werkstudent capabel te zijn juridische dossiers zelfstandig te analyseren, adequaat te beoordelen en over te brengen naar de cliënt. Alleen door deze methodiek kan Stichting Rechten Instituut haar integriteit garanderen. 10

11 Doelstellingen collegejaar Meer bekendheid geven aan SRI door: a. Universiteitskranten en studentenkranten van de Universiteiten aan te schrijven; b. Juridisch Loesje; c. Studenten erbij te betrekken door hen aan te spreken met bepaalde quotes welke in RI Magazine worden geplaatst. 2. Partnership met een universiteit voor een pand: a. VU heeft reeds interesse getoond b. UL heeft reeds interesse getoond 3. Subsidies: a. Partnerships met kantoren; minimaal 50 euro excl. BTW per kantoor. SRI heeft geld nodig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de overige kosten te betalen. 4. RI Magazine en Law Review a. Meer bekendheid aan geven 11

Verantwoordelijke commissaris. Dhr. mr. Gerolf Hagens

Verantwoordelijke commissaris. Dhr. mr. Gerolf Hagens PROTOCOL RECHTSHULPVERLENING Voor u ligt het Protocol Rechtshulpverlening voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut. In dit protocol zijn alle richtlijnen en afspraken rondom de rechtshulpverlening

Nadere informatie

In dit beleidsplan zal duidelijk worden: - - -

In dit beleidsplan zal duidelijk worden: - - - Bijlage 5 PROTOCOL PUBLICATIES Voor u ligt het Protocol Publicaties voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut, werkgroep Publicaties. In dit beleidsplan staat de werkgroep Publicaties

Nadere informatie

PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS

PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Bijlage 3 PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Voor u ligt het Protocol M&C voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut. In dit protocol zijn alle richtlijnen en afspraken rondom M&C samengevoegd.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Exploitatierekening 2013 Begroting 2014/2015

JAARVERSLAG 2013 Exploitatierekening 2013 Begroting 2014/2015 STICHTING RECHTSWINKEL ZEIST JAARVERSLAG 2013 Exploitatierekening 2013 Begroting 2014/2015 VOORWOORD... 2. ORGANISATIE.... 3 2. ACTIVITEITEN... 4 2.1 SPREEKUREN... 4 2.2 WERKWIJZE BESTUUR... 4 2.3 DESKUNDIGHEID...

Nadere informatie

Examenprocedure langdurige opleidingen

Examenprocedure langdurige opleidingen Examenprocedure langdurige opleidingen De Nationale Academie voor Media en Maatschappij biedt de langdurige opleiding Nationale Opleiding MediaCoach aan, die uit 10 sessies bestaat: 9 studiesessies waarna

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN STICHTING CERTIFICERING FFP

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN STICHTING CERTIFICERING FFP FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN STICHTING CERTIFICERING FFP 1. Werkveld In de taakverdeling tussen bestuur van de vereniging FFP en bestuur van de Stichting certificering FFP is de laatste met name verantwoordelijk

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

ORDE VAN ADVOCATEN STAGEVERSLAG Staqiaires vanaf 1 maart 2013

ORDE VAN ADVOCATEN STAGEVERSLAG Staqiaires vanaf 1 maart 2013 ORDE VAN ADVOCATEN STAGEVERSLAG Staqiaires vanaf 1 maart 2013 Periodiek verslag aan de raad van toezicht als bedoeld in Stageverordening 2012 artikel 9 sub 7 betreffende de stage en het patronaat, met

Nadere informatie

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken

Taakomschrijving Voorzitter. Hoofdtaken Taakomschrijving Voorzitter. Algemene leiding vereniging: Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder) Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, provincie, KNSA, pers, sponsors, etc. Vereniging

Nadere informatie

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN

OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN OFFERTE- AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ADVOCATEN Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Exploitatierekening 2014 Begroting 2015/2016

JAARVERSLAG 2014 Exploitatierekening 2014 Begroting 2015/2016 STICHTING RECHTSWINKEL ZEIST JAARVERSLAG 2014 Exploitatierekening 2014 Begroting 2015/2016 VOORWOORD... 2 1. ORGANISATIE.... 3 2. ACTIVITEITEN... 4 2.1 SPREEKUREN... 4 2.2 WERKWIJZE BESTUUR... 5 2.3 DESKUNDIGHEID...

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT HAARLEM

ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT HAARLEM ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT HAARLEM Periodiek verslag aan de Raad van Toezicht als bedoeld in het Reglement betreffende de stage en het patronaat, zoals dit in het arrondissement Noord-Holland

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk

een WaardevOlle Opstap naar de praktijk & STUDENTSTAGE een WaardevOlle Opstap naar de praktijk Ben je universitair rechtenstudent in de laatste fase van je studie? Dan krijg je de kans om bij ons een studentstage te volgen. mentaliteit Wij gaan

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr.

Madarsa Anwaaroel Uloom Slijperweg 2 1032 KV Amsterdam Tel: 020-6360338 website: www.anwaaroeluloom.nl Email: info@anwaaroeluloom.nl rek. nr. Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij en wat doen wij 2. Het beleid van Islamitisch educatie Centrum Anwaaroel Uloom 3. Doelstellingen 4. Opstelling van het bestuur 5. Activiteiten van de stichting 6. De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Zijn er tussentijds wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijk aangegane arbeidsovereenkomst?

Zijn er tussentijds wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijk aangegane arbeidsovereenkomst? STAGEVERSLAG Periode..20.. tot..20.. Gegevens stagiaire/patroon Naam : Kantoor : Adres : Postcode/plaats : Telefoon : Fax : E-mail : Beëdigd d.d. : Eerder beëdigd : Datum indiensttreding: Patroon : Mentor

Nadere informatie

Stage Advocatenbureau VS Suriname

Stage Advocatenbureau VS Suriname Stage Advocatenbureau VS Suriname Afdeling: n.v.t Gewenste Opleiding: Rechten Stage omschrijving: Dit prestigieuze dienstverlenende advocatenkantoor staat voor deskundigheid en discretie. Het heeft zich

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Profiel & Curriculum Vitae Elize Sopacuwa

Profiel & Curriculum Vitae Elize Sopacuwa Daadkrachtig Binnen het juridische werkveld is het stellen van prioriteiten zeer belangrijk. Elize is gewend om meerdere dossiers tegelijkertijd in behandeling te hebben en dat is een uitdaging die zij

Nadere informatie

Transparant in declareren

Transparant in declareren Transparant in declareren onze tarieven voor 2013 JPR staat voor transparante declaraties Declaraties van advocatenkantoren worden over het algemeen als weinig transparant ervaren. JPR neemt deze onduidelijkheid

Nadere informatie

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn

Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Overzicht van welk bewijs aangeleverd moet worden om aan te tonen dat opleidingspunten behaald zijn Let op: Op 1 januari 2015 is de nieuwe Verordening op de advocatuur in werking getreden. Deze verordening

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2019

Beleidsplan 2015-2019 Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk Beleidsplan 2015-2019 Tel. 06-23500818 www.sociaalsteunpuntwinterswijk.nl info@sociaalsteunpuntwinterswijk.nl K.v.K.09176599 Inhoud: 1. Visie 2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Advies

Reglement Raad van Advies Reglement Raad van Advies Inleiding Dit Reglement is in overleg met de directie van PAPP B.V. opgesteld en vastgesteld door het bestuur van de besloten vennootschap VANenVOOR.nl en bevat definities en

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

Organisatiebeschrijving. NVvO

Organisatiebeschrijving. NVvO Organisatiebeschrijving NVvO Versie : 2 Datum : 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Doelen NVvO 2 2. Organisatie 3 2.1 Verenigingsstructuur 3 2.2 Contributie 3 3. Functieomschrijving 4 3.1 Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND STAGEVERSLAG

ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND STAGEVERSLAG ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND STAGEVERSLAG Periodiek verslag aan de Raad van de Orde als bedoeld in artikel 3.13 Verordening op de advocatuur betreffende de stage en het patronaat,

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U

Nadere informatie

Enkele plaatsen voor getalenteerde juristen!

Enkele plaatsen voor getalenteerde juristen! Company Profile Vacature: Advocaat-stagiaire(s) Enkele plaatsen voor getalenteerde juristen! Opdrachtgever: Simmons & Simmons Weena 666 Rotterdam www.simmons-simmons.com Contactpersonen: Simmons & Simmons

Nadere informatie

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13 oktober 2010. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 3: Goed Bestuur Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Module

Nadere informatie

VOORBEREIDING Functioneringsgesprekken. Checklist gespreksuitnodiging HET FUNCTIONERINGSGESPREK.NL. 2011-2012 www.hetfunctioneringsgesprek.

VOORBEREIDING Functioneringsgesprekken. Checklist gespreksuitnodiging HET FUNCTIONERINGSGESPREK.NL. 2011-2012 www.hetfunctioneringsgesprek. VOORBEREIDING Functioneringsgesprekken Checklist gespreksuitnodiging HET FUNCTIONERINGSGESPREK.NL 2011-2012 www.hetfunctioneringsgesprek.nl Professionele gespreksuitnodigingen: A. vermelden het doel van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting St. Radboud van Utrecht.

Jaarverslag Stichting St. Radboud van Utrecht. Bestuur: F.J.E. Mollema, Voorzitter D.J. Dolmans, Secretaris S.M. van Ditmarsch, Penningmeester G.J. van Woerden, Vice-Voorzitter Juni 2014 Jaarverslag Stichting St. Radboud van Utrecht. Betreft periode:

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014

Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014 Huishoudelijk Reglement - Versie December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Werkwijze van de Stichting CPO Gelderland.... 3 Kring van Deelnemers... 3 Vergaderregels deelnemersoverleg... 3 Frequentie...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek Gevestigd in het Achterhoekse Aalten, het juridisch adviesbureau Wevers heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde juridische diensten op een veelzijdigheid van rechtsgebieden. Niemand zit te wachten

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek

Dé bemiddelaar uit de Achterhoek Gevestigd in het Achterhoekse Aalten, het juridisch adviesbureau Wevers heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde juridische diensten op een veelzijdigheid van rechtsgebieden. Niemand zit te wachten

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Informatiepakket SSA bestuur

Informatiepakket SSA bestuur Informatiepakket SSA bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 Kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050 595 4094 www.ssaweb.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Informatiepakket

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties

Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Profielen districtsbestuursleden taakomschrijving en competenties Inrichting districtsbestuur Een districtsbestuur van een district nieuwe stijl is een collegiaal bestuur waarin alle functies gelijkwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie