Beleidsplan Stichting Rechten Instituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Rechten Instituut 2015-2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Rechten Instituut

2 Voor u ligt het beleidsplan voor het collegejaar van Stichting Rechten Instituut. Stichting Rechten Instituut stelt zich ten doel een praktijk gerichte honoursprogramma te bieden voor top rechtenstudenten die al vroeg weten dat ze de advocatuur in willen. Stichting Rechten Instituut is een equivalent van de bestaande theoretische honoursprogramma s door rechtenstudenten de mogelijkheid te bieden om reeds tijdens de studie te adviseren en mogelijk te procederen in kanton- en bestuurszaken. Stichting Rechten Instituut bewerkstelligt dit door het aanbieden van leeromgevingen, in de wandelgangen van haar partners en opdrachtgevers. Het practicum is toegankelijk voor talentvolle en ambitieuze WO-rechtenstudenten. Het practicum bestaat uit twee werkgroepen: de werkgroep Rechtsbijstand (voor adviseren & procederen) en de werkgroep Publicaties (voor publicaties in Law Review en RI Magazine). Voor de (overige) onderdelen van Stichting Rechten Instituut wordt verwezen naar de bijlagen. Het practicum wordt ondersteund door partners die de leeromgevingen mogelijk maken. Voor meer informatie over het practicum verwijzen wij naar de website: De centrale vraag in dit beleidsplan luidt: hoe kunnen de Raad van Commissarissen en het bestuur de kwaliteit van Stichting Rechten Instituut het beste waarborgen? O.a. wordt duidelijk hoe de taakverdeling is tussen de Raad van Commissarissen, het bestuur, teamleiders en de studentassociates hoe de begeleiding binnen het practicum is vormgegeven, waaruit het opleidingstraject bestaat en door wie het opleidingstraject wordt verzorgd. Na het lezen van dit plan begrijpt U de werkwijze van Stichting Rechten Instituut. 2

3 Hoofdsponsor Stichting Rechten Instituut De hoofdsponsor van Stichting Rechten Instituut is Wat zijn uw Rechten? Wat zijn uw Rechten? sponsort de stichting met het bedrag dat nodig is om de stichting te bedrijven. Als tegenprestatie worden studentassociates ingezet voor de beantwoording van de rechtsvragen van watzijnuwrechten.nl: deze geeft dossiers uit handen aan de stichting. Deze uren worden door watwijnuwrechten.nl, en al de overige partners van Stichting Rechten Instituut, in rekening gebracht aan de cliënt. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden: oud-bestuursleden of juristen met minimaal zes jaar werkervaring. Kerntaak van de Raad van Commissarissen is de juridische begeleiding van de studentassociates; het nakijken van de stukken, dossiervorming, dossierdelegatie en -registratie. Het e.e.a. wordt besproken met de studentassociates tijdens de wekelijkse sectievergaderingen. Dossier toezicht De Raad van Commissarissen houdt toezicht op o.a. het verloop van de zaak en de werkwijze van de studentassociate. Wat zijn verbeterpunten? Waar dient de studentassociate (meer) onderzoek naar te verrichten? De lopende zaken worden wekelijks tijdens de sectievergadering besproken. Dossierdelegatie De Raad van Commissarissen zal dossiers delegeren aan de studentassociates. Hierbij wordt rekening gehouden met de kennis en kunde van de studentassociate. Statutair heeft de Raad van Commissarissen de volgende taken: - Bepaalt het beleid van de stichting; - Benoeming en ontslag; - Houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en ondersteunt het bestuur met adviezen; - Is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole; op de producties en werkzaamheden van de stichting en de daaraan gelieerde personen en organisaties. De Raad van Commissarissen voor het collegejaar wordt gevormd door: - Mevr. Mr. Sogol Kaveity - Dhr. Mr. Gerolf Hagens - Mw. Nandenie Lachman Bestuur Het bestuursjaar is van september tot september. Het bestuur vangt haar werkzaamheden echter aan in maart/april voorgaand aan de inauguratie in september; in deze inwerkperiode worden de cursussen gevolgd. De bestuursfunctie vergt maximaal twaalf uren per week. Voor een samenvatting van de bestuursbevoegdheden en uitleg over de commissies wordt verwezen naar de functieomschrijving van het bestuur. 3

4 Het bestuur bestaan uit vijf leden: 1. Voorzitter 2. Penningmeester 3. Commissaris M&C 4. Commissaris studieondersteuning 5. Hoofdredacteur RI Magazine Bestuursoverdracht Het bestuur wordt, in beginsel, aangesteld voor de duur van twaalf maanden: van september tot september van het opvolgend collegejaar. Op voornoemd twaalf maanden termijn bestaan uitzonderingen, afhankelijk van het tijdstip waarop de bestuurder zijn functie aanvangt. De inwerkperiode zal vanaf maart/april van het voorgaande collegejaar zijn, zodat iedereen voorbereid is voor nieuwe collegejaar in september. Bestuursoverdracht vindt plaats begin september tijdens de constitutieborrel. Constitutieborrel De bestuursoverdracht wordt tezamen met de partners, bestuursleden, teamleiders en studentassociates gevierd tijdens de constitutieborrel. De constitutieborrel wordt georganiseerd door de commissaris M&C, hiervoor wordt verwezen naar Bijlage 3 Protocol M&C. NB: Alle borrels zijn verplicht! Beleidsvergadering Aan het begin van elk bestuursjaar wordt er een beleidsvergadering gehouden. In de beleidsvergadering worden alle beleidsplannen en protocollen zorgvuldig besproken. De Raad van Commissarissen bepaalt het beleid, en het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. De bestuursleden nemen het beleidsplan en protocollen zorgvuldig door; alle documenten worden kritisch besproken, en worden er over en weer vragen gesteld. Op deze manier is het gehele bestuur op de hoogte van het beleid voor het desbetreffende collegejaar. Elk bestuurslid is immers verantwoordelijk voor het beleid van de tot zijn/haar functie behorende commissie. NB 1: De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het beleid. NB 2: Het bestuur komt regelmatig bij elkaar op een nader te bepalen tijdstip en locatie; zie hiervoor de jaarplanning van Stichting Rechten Instituut. Teamleiders Teamleiders ondersteunen het bestuur betreffende algemene taken. Voor een specifieke taakomschrijving wordt verwezen naar de functieomschrijving van de teamleider. Studentassociates Voor een specifieke taakomschrijving wordt verwezen naar de functieomschrijving van de studentassociate. 4

5 Honorarium Indien er voldoende financiële middelen zin, ontvangen de Raad van Commissarissen, het bestuur en de teamleiders een vergoeding naar evenredigheid van de prestaties. Studentassociates krijgen loon in natura. Werkwijze Werkstudenten werken volgens het nieuwe leren en nieuwe werken: thuis of in de juridische bibliotheek, zonder fysieke aanwezigheid op kantoor. Hiermee volgen wij de digitale revolutie. Locatie Het bestuur werkt thans op woensdag t/m vrijdag vanuit huis. Bestuursleden loggen in op de softphone zodat Stichting Rechten Instituut bereikbaar is per telefoon, hiervoor wordt verwezen naar de ICT- instructie. Rechtspraktijk De clientèle van Stichting Rechten Instituut valt uiteen in drie takken: 1. Studenten. Stichting Rechten Instituut geeft kosteloos juridisch advies aan studenten, door studenten. Rechtsvragen van studenten komen binnen via 2. Stichting Rechten Instituut verzorgt wekelijks juridische spreekuren op locatie van zorginstellingen als daklozentehuizen en jongerencentra. Dit zijn de leeromgevingen van Stichting Rechten Instituut. Deze organisaties zetten zich ook in voor de maatschappij. 3. Cliënten van Wat zijn uw Rechten? uit alle lagen van de bevolking. Wat zijn uw Rechten? Is partner van Stichting Rechten Instituut. De werkstudenten van Stichting Rechten Instituut worden ingezet t.b.v. zaken van Wat zijn uw Rechten? Deze rechtsbijstand is niet kosteloos. De studentassociates worden ingedeeld in tien rechtssecties: Rechtssectie Arbeidsrecht en Sociaal Recht Aansprakelijkheidsrecht Consumentenrecht / verbintenissenrecht Bestuursrecht Intellectuele Eigendomsrecht Huurrecht Personen- en Familierecht (Jeugd)Strafrecht Ondernemingsrecht Vreemdelingenrecht Verantwoordelijke commissaris Dhr. mr. Gerolf Hagens Mevr. Nandenie Lachman Dhr. mr. Gerolf Hagens Mw. mr. Sogol Kaveity Mevr. Nandenie Lachman Dhr. mr. Gerolf Hagens Dhr. mr. Gerolf Hagens Mevr. Mr. Sogol Kaveity Dhr. mr. Gerolf Hagens Mevr. Mr. Sogol Kaveity 5

6 Teams Dit collegejaar worden er teams opgezet in Utrecht (UU), Leiden (UL), Amsterdam (VU en UvA), Tilburg (UT), Maastricht (UM) en Nijmegen (RU). Er worden teams samengesteld met maximaal tien (afhankelijk van het aantal binnenkomende dossiers) studentassociates per universiteit Recruitment Stichting Rechten Instituut is toegankelijk voor ambitieuze top rechten studenten, die al vroeg weten dat ze de advocatuur in willen. Recruitment is gericht op het aantrekken van rechtenstudenten met bovengemiddelde capaciteiten. Zie bijlage 2 voor Protocol Werving & Selectie. Stage contracten (P&O) Alle werkstudenten ondertekenen een stageovereenkomst waarin een geheimhoudingsplicht is bedongen. Begeleiding & Ondersteuning De Raad van Commissarissen heeft integraal toezicht op alle zaken in behandeling door de studentassociates (Hoe gaat de zaak? Wat is de strategie?). De zaakvoortgang wordt elke week besproken met de studentassociates tijdens de sectievergadering. Studentassociates dienen zich te wenden tot de Raad van Commissarissen voor vragen betreffende de rechtsbijstand, en tot de voorzitter voor algemene vragen. Het bestuur is de dirigent van de hele organisatie. De organisatie is transparant en zoveel mogelijk non-hiërarchisch, toch dient besef te zijn dat het bestuur besluit. Formeel is er wel hiërarchie: om adequaat beslissingen te kunnen maken, te kunnen uitvoeren en geschillen te beslechten. Teamleiders ondersteunen De Raad van Commissarissen en het bestuur. Teamleiders zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het voorzitten van de wekelijkse team- en jurisprudentievergaderingen. Zie Bijlage 1 voor Protocol Rechtshulpverlening Begeleiding door (advocaten)kantoren Dit collegejaar moet er per universiteit minimaal één partnercontract met een advocatenkantoor worden gesloten, ter ondersteuning van het leerinstituut. Daarnaast kunnen er landelijke partners gelden, bijv. een gerechtsdeurwaarderkantoor. Met advocatenkantoren dient tevens te worden overlegd dat zij Rechten Instituut voorzien van ondersteuning, bijvoorbeeld door het geven van lezingen of door het mogelijk maken van leeromgevingen. Het is ideaal als de studentassociates uitzoekwerk krijgen van de advocatenkantoren. Zie bijlage 3 Protocol Marketing & Communications. NB: watzijnuwrechten.nl, hoofdsponsor van Stichting Rechten Instituut, mag niet in een concurrentiepositie komen te staan met de partners. 6

7 Opleidingstraject Het opleidingstraject van Rechten Instituut is verplicht voor alle werkstudenten. De Commissaris Studieondersteuning is verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van het practicum. Het is de taak van de commissaris studieondersteuning om de juiste partners voor de cursus Rechtspraktijk 3 (lezingen over de rechtspraktijk) te vinden. Goede partners voor de Intelligentie & Asssementtrainingen kunnen zijn: Van Slagmaat en de Geus. Zie Bijlage 5- Protocol Studieondersteuning. Het opleidingstraject is gefaseerd bestaande uit vijftien maanden: Eerste maand. Proefperiode: september In de proefperiode volgen de aspirant studentassociates de cursus Inleiding in de Rechtspraktijk (IRP). Na de cursus IRP volgt de Juridische Kennis Toets (JKT); de JKT is gebaseerd op de cursus IRP. Pas indien aspirant studentassociaties de JKT met het cijfer 7 hebben behaald, kunnen ze aan de slag als studentassociate en vangt het opleidingstraject aan. De studentassociate kijkt in de proefperiode met een ander mee en behandelt geen eigen zaken. Tweede twee maanden. Periode: oktober tot en met november Oefendossiers Nadat de JKT met het cijfer 7 is behaald, dient zich een oefentraject aan waarin studentassociates drie geselecteerde dossiers behandelen. Het oefentraject is landelijk gelijk. Zo hebben wij vergelijkmateriaal, tevens zijn we in staat het werk en niveau van de studentassociate te beoordelen. De studentassociate kijkt in deze periode met een ander mee en behandelt geen eigen zaken. Daarnaast volgt de studentassociate de cursussen Rechtshulpverlening en Rechtspraktijk 1 in oktober, en de cursussen Basenet en Rechtspraktijk 2 in november. Derde drie maanden. Periode: december tot en met februari De studentassociate behandelt eigen zaken onder strenge toezicht. Daarnaast volgt de studentassociate in deze periode de cursussen Rechtspraktijk 2 nogmaals in februari, en Rechtspraktijk 3 vanaf februari. Overige negen maanden. Periode: maart tot en met november van het opvolgend collegejaar. De studentassociate behandelt eigen zaken onder toezicht. Daarnaast volgt de studentassociate in deze periode de cursussen Rechtspraktijk 4 in maart, Rechtspraktijk 5 vanaf maart en Rechtspraktijk 6 in april. 7

8 Vergaderingen Het merendeel van de vergaderingen vinden plaats via Skype omdat werkstudenten uit verschillende steden komen. Enkel de teamleidervergaderingen zijn fysiek. Commissarisvergaderingen De Raad van Commissarissen vergadert wekelijks onderling. De Raad van Commissarissen zal bij elkaar worden geroepen op verzoek van het bestuur voor een gezamenlijke vergadering bij dringende kwesties. Bestuursvergaderingen Het bestuur vergadert wekelijks op een vast tijdstip, over de gang van zaken en bijzonderheden. Er worden vergaderpunten opgesteld; zo houden de Raad van Commissarissen en het bestuur toezicht. De voorzitter stelt de vergaderpunten enkele dagen voor de vergadering op. De overige bestuursleden kunnen hun vergaderpunten aanvullen: ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de eigen vergaderpunten. Alle commissies worden besproken in de wekelijkse vergadering. Het bestuur houdt ook een jurisprudentievergadering. Sectievergaderingen De Raad van Commissarissen vergadert wekelijks met de studentassociates, ingedeeld per rechtsgebied. Teamvergaderingen Teams vergaderen wekelijks fysiek op de universiteit, op een vast tijdstip en worden voorgezeten door de teamleider. Teamleiders stellen een lijst met vergaderdata op. Lopende zaken worden besproken en er wordt een jurisprudentievergadering gehouden. Redactievergaderingen Redactie vergadert één keer per twee weken op een vast tijdstip. De hoofdredacteur zorgt voor de vergaderpunten. Functionerings- en beoordelingsgesprekken In december en mei worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden met de Raad van Commissarissen, aan de hand van een standaardformulier. Vóór het functioneringsgesprek wordt aan de studentassociate een formulier met vragen g d; deze dient de studentassociate als voorbereiding op het functioneringsgesprek te beantwoorden zodat hier tijdens het functioneringsgesprek eventueel op in gegaan kan worden. Niet alleen het functioneren van de studentassociate wordt besproken; er wordt ook gevraagd naar de bevindingen van de studentassociate. Hoe beoordeelt de studentassociate zijn werk? Hoe beoordeelt de studentassociate Stichting Rechten Instituut? Wat vindt de studentassociate leuk en wat zijn verbeterpunten? Verslaglegging van dit gesprek gebeurt op het formulier voor de functionering- en 8

9 beoordelingsgesprekken. Alle formulieren dienen door de studentassociate te worden ondertekend, en worden in het personeelsdossier gevoegd. Exitgesprekken worden gevoerd met de RvC. Borrels & uitjes Alle Rechten Instituut borrels en uitjes zijn verplicht omwille de interactie met de studentassociates en auteurs. Uitjes geven gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Correspondentie en post Stichting Rechten Instituut doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en verzendt zoveel mogelijk van haar communicatie digitaal. Alles wordt per mail verstuurd: zie de Algemene Voorwaarden. Digitale werkomgeving Digitale werkomgeving Stichting Rechten Instituut: Basenet. Er wordt een cursusdag georganiseerd t.b.v. de uitleg van Basenet. Studentassociates geven hun verjaar-, vakantie- en tentamendagen aan op de centrale agenda; letterlijk alles wordt bijgehouden in Basenet. Zie De ICT- Instructie voor meer uitleg over Basenet Discipline & Gedragscode Er wordt veel waarde gehecht aan respect en discipline. Respect houdt o.a. in dat de heren altijd de dames voor laten gaan en dat er een dresscode wordt gehanteerd, zowel op kantoor als buiten. Discipline houdt o.a. in dat alle deadlines en afspraken nagekomen worden. Laksheid en een ongemotiveerde houding zijn contra-indicaties. Dresscode Heren in pak, dames tip top in lak. Houdt in oog dat je ook het gezicht bent van Stichting Rechten Instituut op je universiteit en dat mag gezien worden! Feestdagen 1. Pakjesavond wordt gevierd door teams onderling. 2. Studentassociates krijgen een kerstpakket indien hier voldoende financiële middelen voor zijn. 3. Nieuwjaarsborrel. Financiën Aan het einde van elk boekjaar zal er een jaarrekening worden gepresenteerd door de penningmeester. Marketing & Communications Zie bijlage 3 voor Protocol Marketing & Communications. Vrije en vakantiedagen Vakantiedagen Alle werkstudenten hebben/heeft recht op vier weken vakantie per RI-jaar. De voorzitter maakt het vakantierooster zorgvuldig op, zodat er voldoende capaciteit is. Vakanties dienen een half jaar van te voren worden aangegeven, dit i.v.m. de zaakwaarneming. Vakanties worden onderling afgestemd! 9

10 Tentamens en ziekte Er is geen vrij tijdens tentamenweken; er kan geruild worden. Stichting Rechten Instituut dient altijd bereikbaar te zijn! Zorg er dus voor dat je een inhaaldag plant welke overeenkomt met de bezetting op de centrale agenda! Bovendien: vergeet niet een afwezigheidsmail in te stellen. Werkmateriaal - Werkstudenten werken op de eigen laptop. - Dossiers - Visitekaartjes - Pennen Mocktrial In mei van het collegejaar wordt de mocktrial georganiseerd door de Commissaris Studieondersteuning. Het winnende team wordt de mocktrial champion van het RI jaar en ontvangt een prijs. Zie Bijlage 5- Protocol Studieondersteuning. Certificaatuitreiking Aan het einde van het RI jaar vindt de certificaatuitreiking plaats, tijdens de laatste RI borrel. Op dit certificaat worden de gevolgde cursussen ook gemeld. Verkrijgbaar via: Zomerstop De zomerstop is tijdens de ov- stop, welke aanvangt op 16 juli Dit houdt in dat de juridische spreekuren pas weer aanvangen per 1 september NB: Tijdens de zomerstop wordt er wel gewerkt; de werkstudent heeft immers recht op vier weken vakantie per RI Jaar. Slot Dit is de werkwijze zoals beoogd in het collegejaar Dit houdt in dat Stichting Rechten Instituut niet van start gaat vóórdat het bestuur is gevormd, de begeleiding van de advocatenkantoren/partners en de medewerking van de universiteiten waterdicht is geregeld. Zo kan er een optimale balans worden gevonden tussen de educatie van de werkstudenten en het verlenen van rechtsbijstand: deze leerwijze is didactisch de beste methode. Bij de afsluiting van het jaar (uitreiking van de certificaat) dient de werkstudent inzicht te hebben in de behoeften voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en daarmee de volgende stappen in zijn of haar carrière. Tevens dient de werkstudent capabel te zijn juridische dossiers zelfstandig te analyseren, adequaat te beoordelen en over te brengen naar de cliënt. Alleen door deze methodiek kan Stichting Rechten Instituut haar integriteit garanderen. 10

11 Doelstellingen collegejaar Meer bekendheid geven aan SRI door: a. Universiteitskranten en studentenkranten van de Universiteiten aan te schrijven; b. Juridisch Loesje; c. Studenten erbij te betrekken door hen aan te spreken met bepaalde quotes welke in RI Magazine worden geplaatst. 2. Partnership met een universiteit voor een pand: a. VU heeft reeds interesse getoond b. UL heeft reeds interesse getoond 3. Subsidies: a. Partnerships met kantoren; minimaal 50 euro excl. BTW per kantoor. SRI heeft geld nodig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de overige kosten te betalen. 4. RI Magazine en Law Review a. Meer bekendheid aan geven 11

PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS

PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Bijlage 3 PROTOCOL MARKETING & COMMUNCATIONS Voor u ligt het Protocol M&C voor het collegejaar 2015-2016 van Stichting Rechten Instituut. In dit protocol zijn alle richtlijnen en afspraken rondom M&C samengevoegd.

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks bestuur Secties 3. Commissies 4. Telefoondienstregistratie 5. Inloopspreekuurregistratie

Inhoudsopgave Voorwoord Dagelijks bestuur Secties 3. Commissies 4. Telefoondienstregistratie 5. Inloopspreekuurregistratie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Dagelijks bestuur 4 2. Secties 5 2.1 Sectie Sociale zekerheid en Arbeidsrecht 5 2.2 Sectie Personen-, Familie en Erfrecht 6 2.3 Sectie Wonen 6 2.4 Sectie Consumentenrecht

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG

Vrijwilligersbeleid Stichting Bio en NCPG Inhoud Vrijwilligersbeleid... 3 Doelstelling vrijwilligersbeleid... 3 Visie en missie Stichting Bio... 3 Missie en visie Manege in 't BioBos... 3 Visie op vrijwilligers en vrijwillige inzet... 3 Toegevoegde

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht >> 4-7-2006

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs De POK en de praktijk De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs Inhoud Inleiding 3 H.1 Wettelijke criteria met betrekking tot de praktijkovereenkomst 5 H.2 Rechtspositie,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie