Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden MICRO MINDER EUROPE LTD Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Micro Minder Europe Ltd heeft zijn handelsnaam geregistreerd als Micro Minder Nederland Micro Minder Europe Ltd is een officiële nevenvestiging van Micro Minder Europe Ltd, geregistreerd bij de Registrar of Companies Dublin, Ierland onder nummer Index A. Definities A1 Overeenkomst A2 Klant A3 Micro Minder Nederland A4 Hardware A5 Orderbevestiging A6 Productspecificatie A7 Producten A8 Diensten A9 Software Licentie A10 Software A11 Algemene Voorwaarden B. Algemene bepalingen B1 Toepasselijkheid B2 Prijs en betalingsvoorwaarden B3 Behoud van eigendom en rechten B4 Specificaties B5 Zorg voor en het gebruik van hardware en software B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer B7 Beperking van aansprakelijkheid B8 Intellectuele eigendomsrechten B9 Opschorting en ontbinding B10 Werknemers B11 Algemeen C. Verkoopvoorwaarden voor Hardware C1 In-en verkoop C2 Levering en installatie C3 Hardware garantie C4 Retourneren van Hardware D. Voorwaarden voor de verkoop van Software D1 Software van derden D2 Verklaring van licentiegebruik D3 Retourneren van Software E. Voorwaarden voor Dienstverlening E1 Diensten E2 Omvang van de dienstverlening E3 Gespecialiseerde diensten E4 Prestatie E5 Start en beëindiging E6 Prijs en betalingsvoorwaarden van de diensten E7 Toegang tot voorzieningen A. Definities A1 Overeenkomst betekent de overeenkomst die bestaat uit de Algemene Voorwaarden en een Orderbevestiging en alle documenten en voorwaarden als bedoeld in de Orderbevestiging. A2 Klant betekent de klant die een bestelling doet bij Micro Minder voor de levering van Producten. A3 Micro Minder Nederland betekent de vestiging van Micro Minder Europe Ltd met maatschappelijke zetel te Groot Mijdrechtstraat 22, 3641RW Mijdrecht, Nederland. A4 Hardware betekent de computer hardware componenten als geheel zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. A5 Orderbevestiging betekent een schriftelijke bevestiging door Micro Minder Nederland van een ontvangen order waarin Micro Minder Nederland aangeeft welke Producten Micro Minder Nederland zal leveren. A6 Productspecificaties zijn de specificaties van de Producten als geheel. In de regel zullen deze specificaties worden opgenomen in de overeenkomst als bijlage. A7 Producten betekent de Apparatuur en / of Programmatuur en / of Diensten in elke combinatie. De samenstellende delen van Producten zijn onderhevig aan de voorwaarden van de relevante delen van deze Algemene Voorwaarden. A8 Dienst betekent de activiteiten en diensten die door Micro Minder Nederland worden geleverd, met inbegrip van maar niet beperkt tot advies, maatwerk, conversie, projectmanagement, onderhoud, systeembeheer diensten opleiding, en helpdesk management diensten, zoals beschreven in de Overeenkomst. A9 Software Licentie betekent het niet-exclusieve, nietoverdraagbare recht om computer software te gebruiken. A10 Software betekent computersoftware in objectcode, inclusief de gebruikers 'documentatie als gespecificeerd in de Overeenkomst. Software bevat ook een element van de software of firmware die een deel van de hardware en eventuele verbeteringen en updates van software die door Micro Minder Nederland aan de Klant na levering of het gebruik voor de eerste keer vormt. A11 Algemene Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden van Micro Minder Nederland voor de levering van Producten en Diensten, uitgegeven januari B. Algemene bepalingen B1 Toepasselijkheid Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Micro Minder Nederland waaronder Micro Minder Nederland Producten levert aan de Klant, ook indien deze Producten en dergelijke niet worden gedefinieerd of niet in detail vastgelegd in deze voorwaarden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Micro Minder Nederland komt tot stand als de klant de overeenkomst ondertekent en Micro Minder Nederland deze aanvaardt door middel van een Orderbevestiging. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing (tenzij Micro Minder Nederland deze expliciet schriftelijk heeft aanvaard). De Overeenkomst vervangt alle eerdere correspondentie, offertes, intentieverklaringen, afspraken en toezeggingen met betrekking tot de levering van Producten tussen partijen, ongeacht de vorm, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De partijen erkennen dat het wordt aangenomen in de Overeenkomst dat de informatie die door de Klant vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst verstrekt is, correct is. Indien wordt vastgesteld dat de verstrekte informatie in principe onjuist Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6

2 of ongegrond is, zullen partijen in overleg treden om de overeenkomst te wijzigen. B2 Prijs en betalingsvoorwaarden B2.1 Prijs a. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door Micro Minder dat Prijzen vast blijven gedurende een bepaalde periode, zijn de opgegeven prijzen onder voorbehoud van verhogingen als gevolg van een toename van de kosten die Micro Minder moet maken uit hoofde van materiaal, arbeid, diensten of vervoer of veranderingen in de wisselkoersen tussen de datum van bestelling en de datum van verzending. b. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief btw, verzekering, vracht- en verzendkosten. c. Prijzen en vergoedingen worden betaald in de wijze zoals vermeld in de Orderbevestiging en in overeenstemming met de eerder genoemde algemene bepalingen. Indien de levering plaatsvindt tenminste drie maanden na de datum waarop Micro Minder Nederland de opdracht voor de levering heeft geaccepteerd, als gevolg van een vertraging die niet te wijten is aan Micro Minder Nederland, behoudt Micro Minder Nederland zich het recht voor om de prijzen en de kosten te wijzigen in lijn met die van kracht zijn op de datum van levering. B2.2 Betalingen a. De betalingen worden verschuldigd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in de Orderbevestiging. De betalingen geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betalingen zijn verschuldigd voor 50% in deposito na bevestiging van de overeenkomst en voor het resterende bedrag na levering. Micro Minder Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om een eerder verstrekt krediet in te trekken indien ze daarvoor redelijke gronden heeft om dat te doen. Klant heeft niet het recht op verrekening van bedragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Micro Minder Nederland. b. Tenzij anders is vermeld in de desbetreffende prijslijst, orderbevestiging, Productspecificatie of aanbieding, zijn deze prijzen exclusief de kosten van vervoer en verzekering te betalen voor levering aan een adres in Nederland zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. c. Klant betaalt alle belastingen, kosten van de vereiste vergunningen en eventuele andere kosten in verband met leveringen aan of verwijderingen uit de lokaties van de Klant. d. Als de Klant enig verschuldigd bedrag verzuimt te betalen of dit bedrag niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan Micro Minder Nederland zowel zijn verplichtingen uit de overeenkomst als enige garantie, verlening van de Diensten en ondersteuningsverplichtingen opschorten. Micro Minder Nederland heeft in een dergelijk voorkomend geval ook het recht de overeenkomst te beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant en / of enige derde partij voor eventuele gevolgen van een dergelijke beëindiging. e. Indien betalingen niet geschieden binnen de gestelde termijn, heeft Micro Minder Nederland het recht om, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de Klant rente in rekening te brengen vanaf de eerste vervaldag gelijk aan de dan geldende wettelijke vertragingsrente, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten. Deze laatste wordt vastgesteld op 15% van het totale uitstaande bedrag vermeerderd met eventuele gerechtelijke kosten. f. Als een levering of installatie of de voltooiing van een Dienst wordt vertraagd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor de Klant verantwoordelijk is, moeten alle relevante overeengekomen bedragen worden betaald door de klant binnen 14 dagen na de datum waarop Micro Minder Nederland de Klant heeft geïnformeerd dat het was klaar voor de levering, installatie of voltooiing. Eventuele redelijke kosten gemaakt door Micro Minder Nederland als gevolg van deze vertraging zijn voor rekening van de Klant. g. Alle betalingen die door Micro Minder Nederland mogelijk aan de Klant worden gedaan zijn steeds onverminderd alle rechten voorbehouden. B2.3 Annulering door de klant In het geval dat de Klant (i) de Order of een gedeelte daarvan annuleert, of (ii) niet voldoet aan enige verplichting hieronder (inclusief het niet tot een bevredigend kredietrelatie komen) waardoor annulering van de opdracht of een gedeelte daarvan het gevolg is, dient de Klant akkoord gaat met het betalen aan Micro Minder van annuleringskosten bij wijze van schadevergoeding als een percentage van de catalogusprijs van de geannuleerde apparatuur zoals hieronder uiteengezet. Annuleringskosten: a. Annulering op meer dan 15 dagen voor de geplande leveringsdatum, 25% of 100, indien dit meer is. b. Annulering ontvangen tussen 7 en 14 dagen voor de geplande leveringsdatum, 50% of 100, indien dit meer is. c. Annulering ontvangen tussen 3 en 6 dagen voor de geplande leveringsdatum, 75% ofwel 100, indien dit meer is. d. Annulering ontvangen niet later dan 2 dagen vóór de geplande leveringsdatum, 100% of 100, indien dit meer is. B3 Behoud van eigendom en rechten B3.1 Eigendom Micro Minder Nederland behoudt de eigendomsrechten van alle geleverde Producten aan de Klant totdat Afnemer volledig alle verschuldigde bedragen voor de geleverde Producten onder de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele rente en incassokosten heeft voldaan. B3.2 Rechten Rechten worden toegekend aan de Klant of, in voorkomend geval, overgedragen aan de klant, tenzij (resolute voorwaarde) de Klant de overeengekomen kosten niet op tijd en volledig heeft betaald. B4 Specificaties Micro Minder Nederland heeft het recht om Producten te leveren met gewijzigde specificaties ten opzichte van de door Opdrachtgever bestelde Producten, mits de werking en de capaciteit daarvan niet wezenlijk verschillen van de specificaties van de Producten die oorspronkelijk besteld zouden worden. B5 Zorg voor en het gebruik van Hardware en Software Klant zal de Hardware en Software gebruiken op de wijze zoals beschreven in de productspecificatie. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Hardware en Software correct worden gebruikt. B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer B6.1 Geen vordering tot verlies of schade aan de geleverde Producten worden vermaakt door Micro Minder, tenzij de kennisgeving van de aard en omvang van een dergelijke vordering wordt ontvangen door Micro Minder binnen 3 werkdagen na verzending. B6.2 De aansprakelijkheid van Micro Minder is in geen geval hoger dan de factuurwaarde van de verloren of beschadigde Producten. B7 Beperking van aansprakelijkheid B7.1 Micro Minder vrijwaart cliënt tegen alle aanspraken die voortvloeien uit directe materiële schade veroorzaakt door een gebrek in de Goederen of door nalatigheid van de medewerkers Micro Minder is in verband met de uitvoering van hun taken. Micro Minder totale Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 2 of 6

3 aansprakelijkheid onder dit artikel is beperkt tot de waarde van de apparatuur als bedoeld in de overeenkomst voor een bepaald evenement of aansluiting van gebeurtenissen. In geen geval zal Micro Minder aansprakelijk jegens de Klant voor verlies van gebruik, winst of contracten of enige andere indirecte schade of gevolgschade of verliezen, maar als gevolg. B7.2 Micro Minder Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor producten, met inbegrip van halffabrikaten en onderdelen etc, dat het niet heeft verstrekt, of tot wijziging van producten, dat het niet heeft gemaakt. B7.3 Micro Minder Nederland is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade veroorzaakt door het verlies van de operationele tijd, verlies van gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie. B7.4 uitzondering van de gevallen bedoeld in dit artikel, wordt Micro Minder Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor schade dan ook, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding kan worden gebaseerd. B7.5 Er zal geen inbreuk op de Overeenkomst door Micro Minder Nederland en geen aansprakelijkheid jegens Klant op grond van schending door Micro Minder Nederland in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, voor zover een dergelijke schending is een gevolg van de niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. B8 Intellectuele eigendomsrechten B8.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten door Micro Minder Nederland onvoorwaardelijk. B8.2 Micro Minder Nederland kan niet garanderen dat de geleverde producten niet op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden. B9 Opschorting en ontbinding B9.1 In aanvulling op de overige bepalingen van de overeenkomst: a. Ieder der partijen het recht om de overeenkomst buiten rechte te beëindigen door middel van een aangetekende brief, of haar prestatie op te schorten, indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn is ingesteld, niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; b. Elke partij heeft het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst buiten rechte te beëindigen door middel van een aangetekende brief, indien de wederpartij aanvraagt of wordt verleend schorsing of voorlopige surseance van betaling, indien de andere partij vraagt in zijn eigen faillissement aanvraagt, indien de wederpartij in staat van faillissement, als de andere partij wordt geliquideerd, indien de andere partij zijn huidige onderneming staakt, als een beslag op een belangrijk deel van het kapitaal van de andere partij of op de hardware en / of software, of indien de andere partij anderszins niet langer mag worden geacht in staat om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen; c. Een verandering van prijzen en / of verschuldigde bedragen niet mee aan de Klant geen grond voor ontbinding of opschorting van de overeenkomst. B9.2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst blijven bestaan na een dergelijke beëindiging. B9.3 Ontbinding ontslaat beide partijen van de verplichting om enige verplichting die vóór het tijdstip van ontbinding, met inbegrip van de betaling van bedragen die zijn geworden als gevolg van, of van de verplichting om elk bedrag opeisbaar als gevolg van de ontbinding te betalen te voldoen. B9.4 In geval van ontbinding, om welke reden dan ook, zal de Klant alle eigendommen van Micro Minder Nederland die onder de overeenkomst vallen retourneren. In een dergelijke situatie geeft Klant Micro Minder Nederland het recht om de locaties van Klant te bezoeken om de eigendommen in bezit te nemen en van de locaties te verwijderen. B10 Werknemers Als medewerkers van Micro Minder Nederland werkzaamheden verrichten op locatie bij klanten, zal de Klant hen voorzien van een werkruimte dat aan alle normale eisen voldoet. B11 Algemeen B11.1 Overdracht van rechten De partijen hebben niet het recht om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. Deze toestemming zal niet worden onthouden op onredelijke gronden; maar de partij aan wie de toestemming gevraagd wordt zal het recht hebben om een dergelijke toestemming onder voorwaarden te geven. B11.2 Vertegenwoordiging en kennisgevingen Elk van de partijen dienen een werknemer aan te wijzen die zal dienen contactpersoon voor de andere partij met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden die personen bevoegd om de partij in kwestie in alle gevallen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst te vertegenwoordigen. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, moeten alle vereiste kennisgevingen schriftelijk (uitsluitend per , post of fax) ter attentie van de contactpersoon als bedoeld in dit artikel verstuurd worden. B11.3 Change management Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden of de Overeenkomst zullen geldig zijn indien zij schriftelijk, uitdrukkelijk worden aangemerkt als wijzigingen in de overeenkomst indien ze worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elk van de partijen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het maken van dergelijke wijzigingen zullen worden overeengekomen en gedragen in een verhouding te bepalen door de partijen. B11.4 Overmacht Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging in of het niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de late verstrekking van de nodige gegevens, informatie of specificaties (indien en voor zover de wederpartij zich verplicht die gegevens, informatie of specificaties) te verstrekken; elke wijziging van deze gegevens, informatie of specificaties, natuurrampen, oorlog, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, stakingen of blikseminslag; stakingen of andere arbeidsconflicten; ongevallen; relletjes of opstootjes van de vrede; ziekte van personeel, overheidsmaatregelen en regelgeving, de onmogelijkheid om de vereiste vergunningen of toestemming, of vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers of een tekort aan materialen. B11.5 Beperkende voorwaarde Iedere claim van cliënt tegen Micro Minder Nederland dient te worden voorgelegd aan de rechtbank als bedoeld in artikel B10.6 uiterlijk binnen 90 dagen nadat de Klant kennis heeft gekregen of had moeten hebben van het bestaan van een dergelijke vordering, bij gebreke waarvan alle rechten die voortvloeien uit een dergelijke claim vervalt. B11.6 Toepasselijk recht en geschillen Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 3 of 6

4 Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. B11.7 Kwijtschelding door Micro Minder Nederland De kwijtschelding door Micro Minder Nederland van een inbreuk op enige bepaling van deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de verdere handhaving van die bepaling en wordt niet geacht een verklaring van afstand van eventuele latere inbreuk te zijn. B11.8 Vertegenwoordiging en toewijzing a. De Klant is een onafhankelijke partij en heeft niet de autoriteit om voor of namens Micro Minder Nederland op enigerlei wijze te handelen en Micro Minder Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het handelen van de Klant. b. Noch deze Overeenkomst, noch enige rechten kunnen worden toegekend door een van de partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere. B11.9 Onrechtmatigheid Als een van de voorwaarden van de Overeenkomst of een deel daarvan geacht wordt onwettig te zijn wordt deze voorwaarde of een deel daarvan geacht op geen enkele manier afbreuk te doen aan de rest. C. Verkoopvoorwaarden voor Hardware C1 In-en verkoop C1.1 Klant koopt van Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland verkoopt aan de Klant de Hardware die in de Orderbevestiging vermeld staat in ruil voor betaling door Klant van de prijzen en de kosten die het bevat en onderworpen aan de bepalingen in deze voorwaarden. C1.2 De Hardware is die welke vermeld staat in de relevante Productspecificatie. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie of schriftelijk of mondeling gedaan, valt onder de Overeenkomst, of wordt geacht te zijn zoals bedoeld in de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Hardware Software bevat, is deze software onderworpen aan de voorwaarden van de verkoop voor Software vermeld onder de rubriek D, en deze voorwaarden met betrekking tot de Software prevaleren in geval van onverenigbaarheid met de Verkoopvoorwaarden voor Hardware. C2 Levering en installatie C2.1 Levering en risico Levering aan de Klant geschiedt op het adres vermeld in de Orderbevestiging. Op het moment van aflevering gaat het risico van verlies van en schade aan de hardware over op de Klant. Met uitzondering van defecten in het materiaal en / of het ontwerp van de hardware, of schade veroorzaakt door medewerkers van Micro Minder Nederland, zal de Klant aansprakelijk zijn jegens Micro Minder Nederland in de periode tussen de levering en het moment van volledige betaling van alle uitstaande rekeningen ( gedurende de periode waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is) voor enig verlies van of schade aan de hardware, ongeacht de oorzaak, waaronder gevolgen van oorlog. De klant moet een adequate verzekering hebben. C2.2 Levering / montage data Micro Minder Nederland zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de levering en / of installatie van de hardware plaatsvindt op of rond de overeengekomen datum, maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de levering of installatie. C2.3 Te nemen maatregelen door de Klant Zo nodig wordt door Micro Minder Nederland de benodigde informatie over de levering en / of installatie van Hardware beschikbaar gemaakt, zodat de Klant de nodige maatregelen in zijn bedrijf kan nemen. Klant zorgt er voor dat voor de installatie van de hardware alle noodzakelijke aansluitingen en bekabeling zijn geïnstalleerd en voert alle verbouwingen uit die noodzakelijk zijn en verkrijgt elke toestemming die vereist is voor de installatie van de hardware en de aansluiting op telecommunicatie-lijnen. C2.4 Levering en installatie Tenzij anders is overeengekomen, zal Micro Minder Nederland de Hardware installeren in de gebouwen van Klant tegen betaling door de Klant van de overeengekomen installatiekosten zoals gespecificeerd in de Orderbevestiging. Tenzij anders is overeengekomen, zal de installatie worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren van Micro Minder Nederland van 8:30-17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. De installatiedatum is de datum waarop de hardware naar behoren de standaard testen van Micro Minder Nederland heeft ondergaan. Indien een andere partij dan Micro Minder Nederland de installatiewerkzaamheden uitvoert, wordt de hardware geacht te zijn geïnstalleerd op de datum van aflevering van de Hardware aan de Klant. Als beide partijen overeenkomen dat de levering en / of installatie is afgerond, stelt Micro Minder Nederland een servicerapport op, dat zal worden ondertekend door beide partijen. Deze bevestiging heeft geen invloed op de acceptatie en garantie bepalingen van de Overeenkomst. Indien en voor zover de partijen niet een bevestiging wensen te ondertekenen als hiervoor bedoeld, zal de levering en / of installatie worden geacht te zijn voltooid in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst, indien de Producten zijn ingezet voor commercieel gebruik of indien de levering en / of installatie heeft plaatsgevonden. C3 Hardware garantie C3.1 De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de Hardware wordt uitsluitend bepaald door de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor zover deze voorwaarden niet bij de levering van de Hardware voorhanden zijn, zal Micro Minder Nederland deze bij het eerste verzoek van de Klant overhandigen. C3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de Klant het recht de gekochte Hardware terug te sturen naar Micro Minder Nederland ingeval van defecten die geconstateerd worden bij normaal en correct gebruik en onder normale omstandigheden en volgens de originele gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, voor een periode van 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen vanaf de datum van levering. Als voorwaarde van deze garantie moet de Klant: (i) de goederen versturen naar Micro Minder op kosten van de Klant: (ii) een ingevuld RMA-formulier bij de zending voegen. C3.3 Indien Micro Minder vaststelt dat de Goederen niet defect zijn zoals hiervoor gedefinieerd, zal de Klant aan Micro Minder Nederland alle kosten van de behandeling, diagnose en vervoer vergoeden. C3.4 Micro Minder s enige verantwoordelijkheid onder de bovenstaande garantie is de mogelijkheid om de Hardware en / of onderdelen daarvan die tijdens de garantieperiode defecten vertonen als gevolg van gebreken als hiervoor bedoeld en waarvan de klant prompt schriftelijk melding heeft gemaakt ter hand te stellen van de fabrikant ter afhandeling onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. C3.5 Ingeval van vervanging van de Hardware die vallen onder de hiervoor genoemde garantievoorwaarden zal alle vervangen Hardware eigendom van Micro Minder worden. C3.6 Micro Minder Nederland staat niet in voor de ononderbroken of foutloze werking van de Hardware. C3.7 Indien op het moment van aankoop van de Hardware, de Klant enige vorm van onderhoudsovereenkomst met Micro Minder Nederland aangaat met ingang van de datum van installatie, wordt Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 4 of 6

5 een defect afgehandeld zonder kosten gedurende de looptijd van de garantie, in overeenstemming met de voorwaarden van de gesloten onderhoudsovereenkomst. C3.8 De aansprakelijkheid van Micro Minder Nederland voor een gebrek in de geleverde Hardware is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen als bedoeld in dit artikel C3. C3.9 Deze garantie geldt niet voor apparatuur of onderdelen die zijn gewijzigd, behandeld, verwerkt of bewerkt zodanig dat deze afwijken van de aanbevelingen van Micro Minder Nederland of de fabrikant, na levering en installatie door Micro Minder Nederland. C3.10 In aanvulling op alle hiervoor vermeldde voorwaarden zijn alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden of garanties, wettelijk of anderszins met betrekking tot de staat, kwaliteit, geschiktheid of de prestaties van de Hardware en onderdelen uitdrukkelijk uitgesloten. C4 Retourzending van Hardware C4.1 Hardware wordt alleen geaccepteerd voor retour zending indien dit is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officiële retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland over de intentie om te retourneren binnen 7 dagen na levering in kennis wordt gesteld. C4.2 Beschadigde Hardware of Hardware welke niet in hun originele verpakking zit wordt niet geaccepteerd. C4.3 Een voorraadtoeslag van 20% van de waarde van de hardware zal van toepassing zijn. C4.4 De verplichting van Micro Minder Nederland voor de defecte hardware is beperkt tot de bepalingen van de artikelen C.3 en C.4. D Verkoopvoorwaarden voor Software D1 Software van derden Software die Micro Minder Nederland levert aan de Klant wordt geleverd onder licentie van derden. Dergelijke software is onderworpen aan de licentievoorwaarden van derden of aan de voorwaarden die aan een eindgebruiker worden gesteld. De voorwaarden als bedoeld in de vorige zin hebben voorrang op de voorwaarden van Micro Minder Nederland en zijn van toepassing op het gebruik van de Software door de Klant, met inbegrip van de garantiebepalingen en beperkingen van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden. D2 Verklaring van licentiegebruik Indien voorkomende gevallen kan op verzoek van Micro Minder de Klant verzocht worden schriftelijk te verklaren dat de Software wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de softwarelicentie. Na ontvangst te zijner tijd van een dergelijk verzoek van Micro Minder Nederland verleent de Klant Micro Minder Nederland toestemming om een audit uit te voeren en zal de Klant Micro Minder Nederland op de hoogte brengen van de plaats of plaatsen waar de software gebruikt wordt. D3 Terugkeer van Software D3.1 Software wordt alleen geaccepteerd voor retour zending indien dit is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officiële retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland over de intentie om te retourneren binnen 7 dagen na levering in kennis wordt gesteld. D3.2 In het geval dat het zegel van de fabrikant van de software is verbroken, zal het retourneren niet worden geaccepteerd. D3.3 Een retourtoeslag van 20% van de waarde van de Software zal moeten worden betaald. D3.4 Micro Minder s verplichtingen voor de defecte Software van derden is beperkt tot de bepalingen van artikel D.3. E. Voorwaarden voor Serviceverlening E1 Service E1.1 Micro Minder Nederland verstrekt Service aan de Klant en Klant zal een dergelijke service aanvaarden in ruil voor betaling door de Klant van de servicekosten vermeld in de Orderbevestiging. E1.2 De Service moeten aan de definities in de relevante Servicespecificatie (s) voldoen. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, of schriftelijk of mondeling verbintenis maakt deel uit van de overeenkomst, of wordt geacht te zijn zoals bedoeld in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. E1.3 De Service omvat niet het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om elke vorm van een ontwerpfout in enig geleverd product recht te zetten anders dan bedoeld in de artikelen C en D van deze overeenkomst. E1.4 Indien partijen niet schriftelijk anders overeengekomen zijn gekomen, zal Micro Minder Nederland de Services uitvoeren tijdens de normale werkuren van 8:30-17:00 uur van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. Services die worden aangeboden buiten de normale werkuren worden in rekening gebracht in overeenstemming met de geldende tarieven van Micro Minder Nederland. E2 Omvang van de serviceverlening E2.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Micro Minder Nederland, strekt de service zich niet uit tot reparatie, vervanging, wijziging, foutcorrectie of meer werkuren dan normaal nodig is, als gevolg van: a. onjuiste installatie (tenzij Micro Minder Nederland de installatie uitgevoerd); b. het niet door de Klant opvolgen van alle instructies die door Micro Minder Nederland gegeven zijn voor het gebruik, de werking en de ruimtelijke voorzieningen; c. onjuist en onzorgvuldig gebruik d. misbruik, nalatigheid of ongevallen; e. wijzigingen, veranderingen of toevoegingen die door andere partijen dan Micro Minder Nederland gedaan zijn; f. het gebruik van hardware, software, verbruiksartikelen of accessoires die niet door Micro Minder Nederland geleverd zijn en die, naar haar mening, niet geschikt zijn voor gebruik met de betrokken producten; g. bliksem of andere onvoorziene omstandigheden; h. onderbrekingen in de stroomvoorziening; i. onderbrekingen in de telecommunicatie-lijnen; j. dienstverlening door derden en niet door Micro Minder Nederland voor zover deze derden niet door Micro Minder zijn gecontracteerd, of h. een verandering in (de hoeveelheid van) de Services. E2.2 Als onderdeel van de Services, kan Micro Minder Nederland onder vooraf schriftelijk overeengekomen voorwaarden defecte onderdelen vervangen door nieuwe onderdelen of gereviseerde of nieuw samengestelde onderdelen die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Vervangende onderdelen worden eigendom van Micro Minder Nederland, tenzij anders overeengekomen. E2.3 Indien vervanging of reparatie wordt uitgevoerd door Micro Minder Nederland en toegang tot de locatie van de klant wordt geweigerd, heeft Micro Minder Nederland het recht aan de Klant extra kosten in rekening te brengen en Micro Minder Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele direct daaruit voortvloeiende kosten voor vertraging of voor enige tekortkoming in de dienstverlening. E2.4 Indien schriftelijk is overeengekomen dat reparaties worden uitgevoerd op basis van carry-in voor hardware zal de Service worden verleend op de locatie van Micro Minder Nederland. De Klant levert de hardware op eigen kosten, correct verpakt en met details over het vermoede defect, op de vooraf overgekomen locatie van Micro Minder Nederland. Cliënt draagt het risico van Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 5 of 6

6 verlies en beschadiging van de hardware tijdens het vervoer. E3 Gespecialiseerde Dienst E3.1 Indien de Service implementatie, training, ondersteuning, advies en andere gespecialiseerde diensten omvat zal dit altijd op een apart contract gespecificeerd zijn. a. Klant zal Micro Minder Nederland adequaat geschoold personeel en benodigde apparatuur, en ook informatie en faciliteiten die Micro Minder Nederland redelijkerwijs verzoekt om de levering of Service te ondersteunen, ter beschikking stellen; b. Klant zal de nodige voorbereidingen treffen en taken uitvoeren die in de Opdrachtbevestiging zijn gespecificeerd; c. Micro Minder Nederland heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen in het geval van uitbreiding of wijziging van of vertragingen ten laste van het verlenen van de Service ten gevolge van een omstandigheid anders dan nalatigheid van Micro Minder Nederland of falen door Micro Minder Nederland van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst; d. Klant betaalt de extra kosten voortvloeiend uit E3.1 lid c. die door medewerkers van Micro Minder Nederland moeten worden gemaakt, gebaseerd op de overeengekomen tarieven; e. Micro Minder wordt geacht de Services te hebben verleend zodra de betrokken dienst voldoet aan de criteria voor de voltooiing zoals vermeld in de Orderbevestiging of, indien van toepassing, in de productspecificaties, of als dienst wordt geleverd op basis van gewerkte uren en / of geleverde materialen wanneer de overeengekomen gewerkte uren en / of materialen zijn verwerkt of geleverd. E3.2 Klant wordt geacht een gebruikslicentie te hebben ontvangen voor elk programma of materiaal dat door Micro Minder Nederland geleverd is overeenkomstig de bepalingen D1 en D2. E4 Uitvoering Micro Minder Nederland zal alle zorgvuldigheid en vaardigheid die redelijkerwijs tijdens de levering van de Dienst mag worden verwacht, uitoefenen. E5 Aanvang en beëindiging E5.1 De datum waarop de dienst vangt aan met betrekking tot het beheer van de hardware zal ofwel de installatie datum zijn of, in het geval van hardware dat al geïnstalleerd is, de begindatum die in de orderbevestiging vermeld is zijn. Indien is overeengekomen dat de dienst wordt verleend voor onbepaalde tijd, zal elke partij het recht hebben om de levering van de dienst te beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen ingaande de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de opzegging bij Micro Minder Nederland is ontvangen. E5.2 Kennisgeving van bovengenoemde beëindiging moet in alle gevallen schriftelijk worden gegeven. Deze bepalingen laat onverlet het recht van ontbinding toegewezen aan partijen elders in de Algemene Voorwaarden. E6 Service tarieven E6.1 Micro Minder Nederland heeft het recht vanaf 1 januari van enig kalenderjaar de prijs van de levering van Diensten aan te passen in overeenstemming met de consumentenprijsindex cijfers (alle consumenten) gepubliceerd door het CBS (Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek) Index 2012 = 100. In het geval van onderhoudskosten die verbonden is aan hardware en / of software van derden, zal Micro Minder Nederland het recht hebben om de prijzen te verhogen in overeenstemming met de verhoging die aan Micro Minder Nederland door de leverancier in kwestie in rekening wordt gebracht. Als Micro Minder Nederland deze rechten wil uitoefenen, moet Klant dienovereenkomstig tijdig vóór de datum van het ingaan van deze tariefsverhoging schriftelijk geïnformeerd worden. E6.3 De kosten van de verbruiksmaterialen en andere leveringen, en ook de reis-en verblijfkosten, moeten afzonderlijk worden betaald door de klant, voor zover ze niet expliciet opgenomen zijn in de servicekosten. E6.4 Voor diensten die buiten de normale kantooruren van 08:00 en 18:00 uur worden uitgevoerd geldt een toeslag op de geldende uurtarieven. Doordeweeks is deze toeslag 50%. Tijdens het weekend en op officiële feestdagen is de toeslag 75%. Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 6 of 6

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Roburmarketing B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag Nederland onder nummer 62617869 met handelsnamen: Rubix Marketing, Rubix Media, Kiss

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman.

Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Algemene voorwaarden van Elise Lentjes Mantelzorgmakelaar Kerkakkers 29, 6923 BX Groessen, vertegenwoordigd door Elise Lentjes-Klutman. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOSTCHA LIVING

ALGEMENE VOORWAARDEN DOSTCHA LIVING ALGEMENE VOORWAARDEN DOSTCHA LIVING Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie