Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden MICRO MINDER EUROPE LTD Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Micro Minder Europe Ltd heeft zijn handelsnaam geregistreerd als Micro Minder Nederland Micro Minder Europe Ltd is een officiële nevenvestiging van Micro Minder Europe Ltd, geregistreerd bij de Registrar of Companies Dublin, Ierland onder nummer Index A. Definities A1 Overeenkomst A2 Klant A3 Micro Minder Nederland A4 Hardware A5 Orderbevestiging A6 Productspecificatie A7 Producten A8 Diensten A9 Software Licentie A10 Software A11 Algemene Voorwaarden B. Algemene bepalingen B1 Toepasselijkheid B2 Prijs en betalingsvoorwaarden B3 Behoud van eigendom en rechten B4 Specificaties B5 Zorg voor en het gebruik van hardware en software B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer B7 Beperking van aansprakelijkheid B8 Intellectuele eigendomsrechten B9 Opschorting en ontbinding B10 Werknemers B11 Algemeen C. Verkoopvoorwaarden voor Hardware C1 In-en verkoop C2 Levering en installatie C3 Hardware garantie C4 Retourneren van Hardware D. Voorwaarden voor de verkoop van Software D1 Software van derden D2 Verklaring van licentiegebruik D3 Retourneren van Software E. Voorwaarden voor Dienstverlening E1 Diensten E2 Omvang van de dienstverlening E3 Gespecialiseerde diensten E4 Prestatie E5 Start en beëindiging E6 Prijs en betalingsvoorwaarden van de diensten E7 Toegang tot voorzieningen A. Definities A1 Overeenkomst betekent de overeenkomst die bestaat uit de Algemene Voorwaarden en een Orderbevestiging en alle documenten en voorwaarden als bedoeld in de Orderbevestiging. A2 Klant betekent de klant die een bestelling doet bij Micro Minder voor de levering van Producten. A3 Micro Minder Nederland betekent de vestiging van Micro Minder Europe Ltd met maatschappelijke zetel te Groot Mijdrechtstraat 22, 3641RW Mijdrecht, Nederland. A4 Hardware betekent de computer hardware componenten als geheel zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. A5 Orderbevestiging betekent een schriftelijke bevestiging door Micro Minder Nederland van een ontvangen order waarin Micro Minder Nederland aangeeft welke Producten Micro Minder Nederland zal leveren. A6 Productspecificaties zijn de specificaties van de Producten als geheel. In de regel zullen deze specificaties worden opgenomen in de overeenkomst als bijlage. A7 Producten betekent de Apparatuur en / of Programmatuur en / of Diensten in elke combinatie. De samenstellende delen van Producten zijn onderhevig aan de voorwaarden van de relevante delen van deze Algemene Voorwaarden. A8 Dienst betekent de activiteiten en diensten die door Micro Minder Nederland worden geleverd, met inbegrip van maar niet beperkt tot advies, maatwerk, conversie, projectmanagement, onderhoud, systeembeheer diensten opleiding, en helpdesk management diensten, zoals beschreven in de Overeenkomst. A9 Software Licentie betekent het niet-exclusieve, nietoverdraagbare recht om computer software te gebruiken. A10 Software betekent computersoftware in objectcode, inclusief de gebruikers 'documentatie als gespecificeerd in de Overeenkomst. Software bevat ook een element van de software of firmware die een deel van de hardware en eventuele verbeteringen en updates van software die door Micro Minder Nederland aan de Klant na levering of het gebruik voor de eerste keer vormt. A11 Algemene Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaarden van Micro Minder Nederland voor de levering van Producten en Diensten, uitgegeven januari B. Algemene bepalingen B1 Toepasselijkheid Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Micro Minder Nederland waaronder Micro Minder Nederland Producten levert aan de Klant, ook indien deze Producten en dergelijke niet worden gedefinieerd of niet in detail vastgelegd in deze voorwaarden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Micro Minder Nederland komt tot stand als de klant de overeenkomst ondertekent en Micro Minder Nederland deze aanvaardt door middel van een Orderbevestiging. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing (tenzij Micro Minder Nederland deze expliciet schriftelijk heeft aanvaard). De Overeenkomst vervangt alle eerdere correspondentie, offertes, intentieverklaringen, afspraken en toezeggingen met betrekking tot de levering van Producten tussen partijen, ongeacht de vorm, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De partijen erkennen dat het wordt aangenomen in de Overeenkomst dat de informatie die door de Klant vóór de aanvangsdatum van de overeenkomst verstrekt is, correct is. Indien wordt vastgesteld dat de verstrekte informatie in principe onjuist Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6

2 of ongegrond is, zullen partijen in overleg treden om de overeenkomst te wijzigen. B2 Prijs en betalingsvoorwaarden B2.1 Prijs a. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door Micro Minder dat Prijzen vast blijven gedurende een bepaalde periode, zijn de opgegeven prijzen onder voorbehoud van verhogingen als gevolg van een toename van de kosten die Micro Minder moet maken uit hoofde van materiaal, arbeid, diensten of vervoer of veranderingen in de wisselkoersen tussen de datum van bestelling en de datum van verzending. b. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief btw, verzekering, vracht- en verzendkosten. c. Prijzen en vergoedingen worden betaald in de wijze zoals vermeld in de Orderbevestiging en in overeenstemming met de eerder genoemde algemene bepalingen. Indien de levering plaatsvindt tenminste drie maanden na de datum waarop Micro Minder Nederland de opdracht voor de levering heeft geaccepteerd, als gevolg van een vertraging die niet te wijten is aan Micro Minder Nederland, behoudt Micro Minder Nederland zich het recht voor om de prijzen en de kosten te wijzigen in lijn met die van kracht zijn op de datum van levering. B2.2 Betalingen a. De betalingen worden verschuldigd in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in de Orderbevestiging. De betalingen geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betalingen zijn verschuldigd voor 50% in deposito na bevestiging van de overeenkomst en voor het resterende bedrag na levering. Micro Minder Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om een eerder verstrekt krediet in te trekken indien ze daarvoor redelijke gronden heeft om dat te doen. Klant heeft niet het recht op verrekening van bedragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Micro Minder Nederland. b. Tenzij anders is vermeld in de desbetreffende prijslijst, orderbevestiging, Productspecificatie of aanbieding, zijn deze prijzen exclusief de kosten van vervoer en verzekering te betalen voor levering aan een adres in Nederland zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. c. Klant betaalt alle belastingen, kosten van de vereiste vergunningen en eventuele andere kosten in verband met leveringen aan of verwijderingen uit de lokaties van de Klant. d. Als de Klant enig verschuldigd bedrag verzuimt te betalen of dit bedrag niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan Micro Minder Nederland zowel zijn verplichtingen uit de overeenkomst als enige garantie, verlening van de Diensten en ondersteuningsverplichtingen opschorten. Micro Minder Nederland heeft in een dergelijk voorkomend geval ook het recht de overeenkomst te beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant en / of enige derde partij voor eventuele gevolgen van een dergelijke beëindiging. e. Indien betalingen niet geschieden binnen de gestelde termijn, heeft Micro Minder Nederland het recht om, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de Klant rente in rekening te brengen vanaf de eerste vervaldag gelijk aan de dan geldende wettelijke vertragingsrente, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten. Deze laatste wordt vastgesteld op 15% van het totale uitstaande bedrag vermeerderd met eventuele gerechtelijke kosten. f. Als een levering of installatie of de voltooiing van een Dienst wordt vertraagd als gevolg van een gebeurtenis waarvoor de Klant verantwoordelijk is, moeten alle relevante overeengekomen bedragen worden betaald door de klant binnen 14 dagen na de datum waarop Micro Minder Nederland de Klant heeft geïnformeerd dat het was klaar voor de levering, installatie of voltooiing. Eventuele redelijke kosten gemaakt door Micro Minder Nederland als gevolg van deze vertraging zijn voor rekening van de Klant. g. Alle betalingen die door Micro Minder Nederland mogelijk aan de Klant worden gedaan zijn steeds onverminderd alle rechten voorbehouden. B2.3 Annulering door de klant In het geval dat de Klant (i) de Order of een gedeelte daarvan annuleert, of (ii) niet voldoet aan enige verplichting hieronder (inclusief het niet tot een bevredigend kredietrelatie komen) waardoor annulering van de opdracht of een gedeelte daarvan het gevolg is, dient de Klant akkoord gaat met het betalen aan Micro Minder van annuleringskosten bij wijze van schadevergoeding als een percentage van de catalogusprijs van de geannuleerde apparatuur zoals hieronder uiteengezet. Annuleringskosten: a. Annulering op meer dan 15 dagen voor de geplande leveringsdatum, 25% of 100, indien dit meer is. b. Annulering ontvangen tussen 7 en 14 dagen voor de geplande leveringsdatum, 50% of 100, indien dit meer is. c. Annulering ontvangen tussen 3 en 6 dagen voor de geplande leveringsdatum, 75% ofwel 100, indien dit meer is. d. Annulering ontvangen niet later dan 2 dagen vóór de geplande leveringsdatum, 100% of 100, indien dit meer is. B3 Behoud van eigendom en rechten B3.1 Eigendom Micro Minder Nederland behoudt de eigendomsrechten van alle geleverde Producten aan de Klant totdat Afnemer volledig alle verschuldigde bedragen voor de geleverde Producten onder de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele rente en incassokosten heeft voldaan. B3.2 Rechten Rechten worden toegekend aan de Klant of, in voorkomend geval, overgedragen aan de klant, tenzij (resolute voorwaarde) de Klant de overeengekomen kosten niet op tijd en volledig heeft betaald. B4 Specificaties Micro Minder Nederland heeft het recht om Producten te leveren met gewijzigde specificaties ten opzichte van de door Opdrachtgever bestelde Producten, mits de werking en de capaciteit daarvan niet wezenlijk verschillen van de specificaties van de Producten die oorspronkelijk besteld zouden worden. B5 Zorg voor en het gebruik van Hardware en Software Klant zal de Hardware en Software gebruiken op de wijze zoals beschreven in de productspecificatie. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Hardware en Software correct worden gebruikt. B6 Verlies of beschadiging tijdens vervoer B6.1 Geen vordering tot verlies of schade aan de geleverde Producten worden vermaakt door Micro Minder, tenzij de kennisgeving van de aard en omvang van een dergelijke vordering wordt ontvangen door Micro Minder binnen 3 werkdagen na verzending. B6.2 De aansprakelijkheid van Micro Minder is in geen geval hoger dan de factuurwaarde van de verloren of beschadigde Producten. B7 Beperking van aansprakelijkheid B7.1 Micro Minder vrijwaart cliënt tegen alle aanspraken die voortvloeien uit directe materiële schade veroorzaakt door een gebrek in de Goederen of door nalatigheid van de medewerkers Micro Minder is in verband met de uitvoering van hun taken. Micro Minder totale Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 2 of 6

3 aansprakelijkheid onder dit artikel is beperkt tot de waarde van de apparatuur als bedoeld in de overeenkomst voor een bepaald evenement of aansluiting van gebeurtenissen. In geen geval zal Micro Minder aansprakelijk jegens de Klant voor verlies van gebruik, winst of contracten of enige andere indirecte schade of gevolgschade of verliezen, maar als gevolg. B7.2 Micro Minder Nederland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor producten, met inbegrip van halffabrikaten en onderdelen etc, dat het niet heeft verstrekt, of tot wijziging van producten, dat het niet heeft gemaakt. B7.3 Micro Minder Nederland is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade veroorzaakt door het verlies van de operationele tijd, verlies van gegevens, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie. B7.4 uitzondering van de gevallen bedoeld in dit artikel, wordt Micro Minder Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor schade dan ook, ongeacht de grond waarop een vordering tot schadevergoeding kan worden gebaseerd. B7.5 Er zal geen inbreuk op de Overeenkomst door Micro Minder Nederland en geen aansprakelijkheid jegens Klant op grond van schending door Micro Minder Nederland in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, voor zover een dergelijke schending is een gevolg van de niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. B8 Intellectuele eigendomsrechten B8.1 Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten door Micro Minder Nederland onvoorwaardelijk. B8.2 Micro Minder Nederland kan niet garanderen dat de geleverde producten niet op enig (ongeschreven) intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van derden. B9 Opschorting en ontbinding B9.1 In aanvulling op de overige bepalingen van de overeenkomst: a. Ieder der partijen het recht om de overeenkomst buiten rechte te beëindigen door middel van een aangetekende brief, of haar prestatie op te schorten, indien de andere partij, ook na schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn is ingesteld, niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; b. Elke partij heeft het recht, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst buiten rechte te beëindigen door middel van een aangetekende brief, indien de wederpartij aanvraagt of wordt verleend schorsing of voorlopige surseance van betaling, indien de andere partij vraagt in zijn eigen faillissement aanvraagt, indien de wederpartij in staat van faillissement, als de andere partij wordt geliquideerd, indien de andere partij zijn huidige onderneming staakt, als een beslag op een belangrijk deel van het kapitaal van de andere partij of op de hardware en / of software, of indien de andere partij anderszins niet langer mag worden geacht in staat om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen; c. Een verandering van prijzen en / of verschuldigde bedragen niet mee aan de Klant geen grond voor ontbinding of opschorting van de overeenkomst. B9.2 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst blijven bestaan na een dergelijke beëindiging. B9.3 Ontbinding ontslaat beide partijen van de verplichting om enige verplichting die vóór het tijdstip van ontbinding, met inbegrip van de betaling van bedragen die zijn geworden als gevolg van, of van de verplichting om elk bedrag opeisbaar als gevolg van de ontbinding te betalen te voldoen. B9.4 In geval van ontbinding, om welke reden dan ook, zal de Klant alle eigendommen van Micro Minder Nederland die onder de overeenkomst vallen retourneren. In een dergelijke situatie geeft Klant Micro Minder Nederland het recht om de locaties van Klant te bezoeken om de eigendommen in bezit te nemen en van de locaties te verwijderen. B10 Werknemers Als medewerkers van Micro Minder Nederland werkzaamheden verrichten op locatie bij klanten, zal de Klant hen voorzien van een werkruimte dat aan alle normale eisen voldoet. B11 Algemeen B11.1 Overdracht van rechten De partijen hebben niet het recht om de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde. Deze toestemming zal niet worden onthouden op onredelijke gronden; maar de partij aan wie de toestemming gevraagd wordt zal het recht hebben om een dergelijke toestemming onder voorwaarden te geven. B11.2 Vertegenwoordiging en kennisgevingen Elk van de partijen dienen een werknemer aan te wijzen die zal dienen contactpersoon voor de andere partij met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden die personen bevoegd om de partij in kwestie in alle gevallen met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst te vertegenwoordigen. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, moeten alle vereiste kennisgevingen schriftelijk (uitsluitend per , post of fax) ter attentie van de contactpersoon als bedoeld in dit artikel verstuurd worden. B11.3 Change management Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden of de Overeenkomst zullen geldig zijn indien zij schriftelijk, uitdrukkelijk worden aangemerkt als wijzigingen in de overeenkomst indien ze worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elk van de partijen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het maken van dergelijke wijzigingen zullen worden overeengekomen en gedragen in een verhouding te bepalen door de partijen. B11.4 Overmacht Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging in of het niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de late verstrekking van de nodige gegevens, informatie of specificaties (indien en voor zover de wederpartij zich verplicht die gegevens, informatie of specificaties) te verstrekken; elke wijziging van deze gegevens, informatie of specificaties, natuurrampen, oorlog, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, stakingen of blikseminslag; stakingen of andere arbeidsconflicten; ongevallen; relletjes of opstootjes van de vrede; ziekte van personeel, overheidsmaatregelen en regelgeving, de onmogelijkheid om de vereiste vergunningen of toestemming, of vertragingen veroorzaakt door toeleveranciers of een tekort aan materialen. B11.5 Beperkende voorwaarde Iedere claim van cliënt tegen Micro Minder Nederland dient te worden voorgelegd aan de rechtbank als bedoeld in artikel B10.6 uiterlijk binnen 90 dagen nadat de Klant kennis heeft gekregen of had moeten hebben van het bestaan van een dergelijke vordering, bij gebreke waarvan alle rechten die voortvloeien uit een dergelijke claim vervalt. B11.6 Toepasselijk recht en geschillen Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 3 of 6

4 Alle geschillen die kunnen ontstaan tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. B11.7 Kwijtschelding door Micro Minder Nederland De kwijtschelding door Micro Minder Nederland van een inbreuk op enige bepaling van deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de verdere handhaving van die bepaling en wordt niet geacht een verklaring van afstand van eventuele latere inbreuk te zijn. B11.8 Vertegenwoordiging en toewijzing a. De Klant is een onafhankelijke partij en heeft niet de autoriteit om voor of namens Micro Minder Nederland op enigerlei wijze te handelen en Micro Minder Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het handelen van de Klant. b. Noch deze Overeenkomst, noch enige rechten kunnen worden toegekend door een van de partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere. B11.9 Onrechtmatigheid Als een van de voorwaarden van de Overeenkomst of een deel daarvan geacht wordt onwettig te zijn wordt deze voorwaarde of een deel daarvan geacht op geen enkele manier afbreuk te doen aan de rest. C. Verkoopvoorwaarden voor Hardware C1 In-en verkoop C1.1 Klant koopt van Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland verkoopt aan de Klant de Hardware die in de Orderbevestiging vermeld staat in ruil voor betaling door Klant van de prijzen en de kosten die het bevat en onderworpen aan de bepalingen in deze voorwaarden. C1.2 De Hardware is die welke vermeld staat in de relevante Productspecificatie. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie of schriftelijk of mondeling gedaan, valt onder de Overeenkomst, of wordt geacht te zijn zoals bedoeld in de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Hardware Software bevat, is deze software onderworpen aan de voorwaarden van de verkoop voor Software vermeld onder de rubriek D, en deze voorwaarden met betrekking tot de Software prevaleren in geval van onverenigbaarheid met de Verkoopvoorwaarden voor Hardware. C2 Levering en installatie C2.1 Levering en risico Levering aan de Klant geschiedt op het adres vermeld in de Orderbevestiging. Op het moment van aflevering gaat het risico van verlies van en schade aan de hardware over op de Klant. Met uitzondering van defecten in het materiaal en / of het ontwerp van de hardware, of schade veroorzaakt door medewerkers van Micro Minder Nederland, zal de Klant aansprakelijk zijn jegens Micro Minder Nederland in de periode tussen de levering en het moment van volledige betaling van alle uitstaande rekeningen ( gedurende de periode waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is) voor enig verlies van of schade aan de hardware, ongeacht de oorzaak, waaronder gevolgen van oorlog. De klant moet een adequate verzekering hebben. C2.2 Levering / montage data Micro Minder Nederland zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de levering en / of installatie van de hardware plaatsvindt op of rond de overeengekomen datum, maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de levering of installatie. C2.3 Te nemen maatregelen door de Klant Zo nodig wordt door Micro Minder Nederland de benodigde informatie over de levering en / of installatie van Hardware beschikbaar gemaakt, zodat de Klant de nodige maatregelen in zijn bedrijf kan nemen. Klant zorgt er voor dat voor de installatie van de hardware alle noodzakelijke aansluitingen en bekabeling zijn geïnstalleerd en voert alle verbouwingen uit die noodzakelijk zijn en verkrijgt elke toestemming die vereist is voor de installatie van de hardware en de aansluiting op telecommunicatie-lijnen. C2.4 Levering en installatie Tenzij anders is overeengekomen, zal Micro Minder Nederland de Hardware installeren in de gebouwen van Klant tegen betaling door de Klant van de overeengekomen installatiekosten zoals gespecificeerd in de Orderbevestiging. Tenzij anders is overeengekomen, zal de installatie worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren van Micro Minder Nederland van 8:30-17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. De installatiedatum is de datum waarop de hardware naar behoren de standaard testen van Micro Minder Nederland heeft ondergaan. Indien een andere partij dan Micro Minder Nederland de installatiewerkzaamheden uitvoert, wordt de hardware geacht te zijn geïnstalleerd op de datum van aflevering van de Hardware aan de Klant. Als beide partijen overeenkomen dat de levering en / of installatie is afgerond, stelt Micro Minder Nederland een servicerapport op, dat zal worden ondertekend door beide partijen. Deze bevestiging heeft geen invloed op de acceptatie en garantie bepalingen van de Overeenkomst. Indien en voor zover de partijen niet een bevestiging wensen te ondertekenen als hiervoor bedoeld, zal de levering en / of installatie worden geacht te zijn voltooid in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst, indien de Producten zijn ingezet voor commercieel gebruik of indien de levering en / of installatie heeft plaatsgevonden. C3 Hardware garantie C3.1 De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op de Hardware wordt uitsluitend bepaald door de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor zover deze voorwaarden niet bij de levering van de Hardware voorhanden zijn, zal Micro Minder Nederland deze bij het eerste verzoek van de Klant overhandigen. C3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de Klant het recht de gekochte Hardware terug te sturen naar Micro Minder Nederland ingeval van defecten die geconstateerd worden bij normaal en correct gebruik en onder normale omstandigheden en volgens de originele gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, voor een periode van 365 (driehonderdvijfenzestig) dagen vanaf de datum van levering. Als voorwaarde van deze garantie moet de Klant: (i) de goederen versturen naar Micro Minder op kosten van de Klant: (ii) een ingevuld RMA-formulier bij de zending voegen. C3.3 Indien Micro Minder vaststelt dat de Goederen niet defect zijn zoals hiervoor gedefinieerd, zal de Klant aan Micro Minder Nederland alle kosten van de behandeling, diagnose en vervoer vergoeden. C3.4 Micro Minder s enige verantwoordelijkheid onder de bovenstaande garantie is de mogelijkheid om de Hardware en / of onderdelen daarvan die tijdens de garantieperiode defecten vertonen als gevolg van gebreken als hiervoor bedoeld en waarvan de klant prompt schriftelijk melding heeft gemaakt ter hand te stellen van de fabrikant ter afhandeling onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. C3.5 Ingeval van vervanging van de Hardware die vallen onder de hiervoor genoemde garantievoorwaarden zal alle vervangen Hardware eigendom van Micro Minder worden. C3.6 Micro Minder Nederland staat niet in voor de ononderbroken of foutloze werking van de Hardware. C3.7 Indien op het moment van aankoop van de Hardware, de Klant enige vorm van onderhoudsovereenkomst met Micro Minder Nederland aangaat met ingang van de datum van installatie, wordt Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 4 of 6

5 een defect afgehandeld zonder kosten gedurende de looptijd van de garantie, in overeenstemming met de voorwaarden van de gesloten onderhoudsovereenkomst. C3.8 De aansprakelijkheid van Micro Minder Nederland voor een gebrek in de geleverde Hardware is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen als bedoeld in dit artikel C3. C3.9 Deze garantie geldt niet voor apparatuur of onderdelen die zijn gewijzigd, behandeld, verwerkt of bewerkt zodanig dat deze afwijken van de aanbevelingen van Micro Minder Nederland of de fabrikant, na levering en installatie door Micro Minder Nederland. C3.10 In aanvulling op alle hiervoor vermeldde voorwaarden zijn alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden of garanties, wettelijk of anderszins met betrekking tot de staat, kwaliteit, geschiktheid of de prestaties van de Hardware en onderdelen uitdrukkelijk uitgesloten. C4 Retourzending van Hardware C4.1 Hardware wordt alleen geaccepteerd voor retour zending indien dit is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officiële retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland over de intentie om te retourneren binnen 7 dagen na levering in kennis wordt gesteld. C4.2 Beschadigde Hardware of Hardware welke niet in hun originele verpakking zit wordt niet geaccepteerd. C4.3 Een voorraadtoeslag van 20% van de waarde van de hardware zal van toepassing zijn. C4.4 De verplichting van Micro Minder Nederland voor de defecte hardware is beperkt tot de bepalingen van de artikelen C.3 en C.4. D Verkoopvoorwaarden voor Software D1 Software van derden Software die Micro Minder Nederland levert aan de Klant wordt geleverd onder licentie van derden. Dergelijke software is onderworpen aan de licentievoorwaarden van derden of aan de voorwaarden die aan een eindgebruiker worden gesteld. De voorwaarden als bedoeld in de vorige zin hebben voorrang op de voorwaarden van Micro Minder Nederland en zijn van toepassing op het gebruik van de Software door de Klant, met inbegrip van de garantiebepalingen en beperkingen van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden. D2 Verklaring van licentiegebruik Indien voorkomende gevallen kan op verzoek van Micro Minder de Klant verzocht worden schriftelijk te verklaren dat de Software wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de softwarelicentie. Na ontvangst te zijner tijd van een dergelijk verzoek van Micro Minder Nederland verleent de Klant Micro Minder Nederland toestemming om een audit uit te voeren en zal de Klant Micro Minder Nederland op de hoogte brengen van de plaats of plaatsen waar de software gebruikt wordt. D3 Terugkeer van Software D3.1 Software wordt alleen geaccepteerd voor retour zending indien dit is goedgekeurd door Micro Minder Nederland en een officiële retournummer is uitgegeven door Micro Minder Nederland en Micro Minder Nederland over de intentie om te retourneren binnen 7 dagen na levering in kennis wordt gesteld. D3.2 In het geval dat het zegel van de fabrikant van de software is verbroken, zal het retourneren niet worden geaccepteerd. D3.3 Een retourtoeslag van 20% van de waarde van de Software zal moeten worden betaald. D3.4 Micro Minder s verplichtingen voor de defecte Software van derden is beperkt tot de bepalingen van artikel D.3. E. Voorwaarden voor Serviceverlening E1 Service E1.1 Micro Minder Nederland verstrekt Service aan de Klant en Klant zal een dergelijke service aanvaarden in ruil voor betaling door de Klant van de servicekosten vermeld in de Orderbevestiging. E1.2 De Service moeten aan de definities in de relevante Servicespecificatie (s) voldoen. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, of schriftelijk of mondeling verbintenis maakt deel uit van de overeenkomst, of wordt geacht te zijn zoals bedoeld in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. E1.3 De Service omvat niet het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn om elke vorm van een ontwerpfout in enig geleverd product recht te zetten anders dan bedoeld in de artikelen C en D van deze overeenkomst. E1.4 Indien partijen niet schriftelijk anders overeengekomen zijn gekomen, zal Micro Minder Nederland de Services uitvoeren tijdens de normale werkuren van 8:30-17:00 uur van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. Services die worden aangeboden buiten de normale werkuren worden in rekening gebracht in overeenstemming met de geldende tarieven van Micro Minder Nederland. E2 Omvang van de serviceverlening E2.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Micro Minder Nederland, strekt de service zich niet uit tot reparatie, vervanging, wijziging, foutcorrectie of meer werkuren dan normaal nodig is, als gevolg van: a. onjuiste installatie (tenzij Micro Minder Nederland de installatie uitgevoerd); b. het niet door de Klant opvolgen van alle instructies die door Micro Minder Nederland gegeven zijn voor het gebruik, de werking en de ruimtelijke voorzieningen; c. onjuist en onzorgvuldig gebruik d. misbruik, nalatigheid of ongevallen; e. wijzigingen, veranderingen of toevoegingen die door andere partijen dan Micro Minder Nederland gedaan zijn; f. het gebruik van hardware, software, verbruiksartikelen of accessoires die niet door Micro Minder Nederland geleverd zijn en die, naar haar mening, niet geschikt zijn voor gebruik met de betrokken producten; g. bliksem of andere onvoorziene omstandigheden; h. onderbrekingen in de stroomvoorziening; i. onderbrekingen in de telecommunicatie-lijnen; j. dienstverlening door derden en niet door Micro Minder Nederland voor zover deze derden niet door Micro Minder zijn gecontracteerd, of h. een verandering in (de hoeveelheid van) de Services. E2.2 Als onderdeel van de Services, kan Micro Minder Nederland onder vooraf schriftelijk overeengekomen voorwaarden defecte onderdelen vervangen door nieuwe onderdelen of gereviseerde of nieuw samengestelde onderdelen die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen. Vervangende onderdelen worden eigendom van Micro Minder Nederland, tenzij anders overeengekomen. E2.3 Indien vervanging of reparatie wordt uitgevoerd door Micro Minder Nederland en toegang tot de locatie van de klant wordt geweigerd, heeft Micro Minder Nederland het recht aan de Klant extra kosten in rekening te brengen en Micro Minder Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele direct daaruit voortvloeiende kosten voor vertraging of voor enige tekortkoming in de dienstverlening. E2.4 Indien schriftelijk is overeengekomen dat reparaties worden uitgevoerd op basis van carry-in voor hardware zal de Service worden verleend op de locatie van Micro Minder Nederland. De Klant levert de hardware op eigen kosten, correct verpakt en met details over het vermoede defect, op de vooraf overgekomen locatie van Micro Minder Nederland. Cliënt draagt het risico van Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 5 of 6

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PERFECT DIRECT MAIL B.V. Gedeponeerd op 6 september 2005 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24151150 EN PERFECT DATABASE MANAGEMENT B.V. Gedeponeerd op 6 september

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V.

Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Algemene Voorwaarden Trivium Software B.V. Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Breda onder nummer 34/2014 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt aan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V.

Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Algemene Voorwaarden van Mostware Automatisering B.V. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, te weten: I. Algemene bepalingen II. Bijzondere bepalingen apparatuur III. Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. TINKiteasy B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. TINKiteasy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN 25 maart 2015 TINKiteasy BV Tinkconnect, Tinklegal, Tinkjuridisch, Tinkzorg, Tinkhealthcare en Tinkfinance zijn allen handelsnamen van TINKiteasy BV INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 11 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Algemeen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Pagina: 1 van 9 ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Opportunity in Sales B.V. Grensstraat 2A 7041 GZ s-heerenberg hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Premiepas Algemeen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Definities 1.3 Bevestiging 1.4 Aanbiedingen 1.5 Overeenkomsten 1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JobsRepublic

Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Producten & Diensten Versie 5.0 1 juli 2013 I. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. In de Algemene Voorwaarden JOBSREPUBLIC worden onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS Versie AV.v.2/2006 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...2 1.4 AANBIEDINGEN...2 1.5 OVEREENKOMSTEN...2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1 Algemeen. 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met HVMP Marketing B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008 ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION Versie AV.v.1/2008 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 3 1.6

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie