School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)"

Transcriptie

1 School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari

2 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel Identiteit, missie en kernwaarden Onderwijs Personeelsbeleid Beleidsplannen Samenwerkingsverbanden en externe contacten Interviews met medewerkers Ontstaan van de vacature 9 2. Functie- en competentieprofiel 2.1 Uw verantwoordelijkheden Functieprofiel Arbeidsvoorwaarden Informatie, sluitingsdatum en procedure Bijlagen 3.1 Organogram 3.2 Teamplan vwo bovenbouw 3.3 Beleidsplan Lyceum De Grundel 3.4 Uitkomst van interviews met medewerkers 3.5 Tijdpad benoemingsprocedure 2

3 1.Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel Scholengemeenschap De Grundel is een scholengemeenschap met afdelingen vmbo, havo en vwo. De scholengemeenschap verzorgt in Hengelo onderwijs op vier locaties: * Lyceum De Grundel havo en vwo inclusief gymnasium * Parkcollege De Grundel vmbo-onderbouw (breed) en vmbo bovenbouw theoretische leerweg * Citycollege De Grundel vmbo-bovenbouw * De Arcade orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) van het regionaal samenwerkingsverband Twente, kamer Hengelo. Lyceum De Grundel bestaat uit een prachtig hoofdgebouw aan de Grundellaan met daartegenover de nieuwe dependance het klooster. De school ligt in een karakteristiek vooroorlogse woonwijk aan de rand van het centrum van Hengelo. De school heeft een goede naam in Hengelo en omgeving. Ouders en oud-leerlingen associëren Lyceum De Grundel met de termen: katholiek, kwaliteit, prestatiegericht en degelijk. Het aantal leerlingen op Lyceum De Grundel in het schooljaar bedraagt circa Op locatie Lyceum De Grundel wordt in het huidige schooljaar aan leerlingen onderwijs verzorgd door circa 120 medewerkers. Op Lyceum De Grundel is de directeur integraal verantwoordelijk binnen de kaders die door de centrale directie beschikbaar zijn vastgesteld. De directie van Lyceum De Grundel bestaat uit de directeur en vier teamleiders. De teamleiders zijn elk verantwoordelijk voor het onderwijs-, organisatie- en personeelsbeleid binnen hun team. De vier teams zijn: havo onderbouw, havo bovenbouw, vwo onderbouw en vwo bovenbouw. Het team vwo bovenbouw bestaat uit 22 docenten. Het organogram van Lyceum De Grundel is als bijlage aan dit document gehecht. Sg. De Grundel en Sg. Twickel vormen samen de Carmelinstelling Hengelo. Beide scholengemeenschappen worden geleid door een tweehoofdige centrale directie. De centrale directie is gehuisvest in Borne. Het bestuur over de Carmelinstellingen wordt gevoerd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur en het stafbureau zijn in Hengelo gehuisvest. Lyceum De Grundel is ontstaan uit diverse fusies. Op 1 augustus 1994 fuseerden vier Hengelose scholen, namelijk t Tichelwerk, de Fatima-mavo, de Dr. Schaepman-mavo en Lyceum De Grundel tot een nieuwe school: Lyceum De Grundel. In 2000 heeft een fusie plaats gevonden met een nevenvestiging van het Ichthus College te Hengelo. Dit betekende het samengaan van een katholieke met een protestants-christelijke school. Sinds 2002 heeft Sg. De Grundel ook de verantwoordelijkheid voor De Arcade, het OPDC. Meer informatie over Lyceum De Grundel is te vinden op de website van de school: Informatie over de Stichting Carmelcollege is te vinden op 3

4 Informatie over de kwaliteit van het onderwijs en de (examen)opbrengsten van Lyceum De Grundel zijn te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs: In het kader van horizontale en verticale verantwoording heeft de directie van Lyceum De Grundel ook relevante informatie op de website van Vensters voor Verantwoording geplaatst: Identiteit, missie en kernwaarden Lyceum de Grundel is een interconfessionele scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo. De identiteit van de school wordt gevormd door de samenhang tussen onderwijs, leerlingbegeleiding en levensbeschouwing. Scholengemeenschap De Grundel en Scholengemeenschap Twickel hebben een gezamenlijke missie geformuleerd. Deze missie vormt het uitgangspunt voor de vormgeving van het onderwijs op alle schoollocaties en is leidend voor het beleid, voor de formulering van doelstellingen en voor de omgang van medewerkers en leerlingen. De gezamenlijke missie luidt: Carmel Hengelo wil voortgezet onderwijs aanbieden in de regio Borne, Delden en Hengelo, gebaseerd op de joods-christelijke traditie, de zeven kernwaarden en algemene maatschappelijke ontwikkelingen. We streven naar een kwalitatief hoog niveau en richten ons op de volledige zorgbreedte. We zien innovatief en waardengericht onderwijs als de kern van onze onderwijskundige en pedagogische opdracht. Hierbij stellen we het wij het leren van de leerling centraal. We besteden expliciet aandacht aan onze identiteit en aan zingevingsvragen. Carmel Hengelo wil de talenten van leerlingen en medewerkers op een zo hoog mogelijk niveau ontwikkelen binnen een inspirerende, veilige en gezonde werkomgeving, met respect voor de centrale positie van de leerlingen en de onmisbare rol van de docenten en de overige medewerkers. Carmel Hengelo wil een professionele en lerende onderwijs- en werkgemeenschap zijn, die anticipeert op de ontwikkelingen in de samenleving. We waarborgen aandacht en zorg voor heel de mens binnen kleinschalige werkverbanden en realiseren ons dat daarvoor maatwerk nodig is. Deze missie wordt binnen de instelling samengevat en ondersteund door de volgende zeven kernwaarden: 1. Er is aandacht, zorg en respect voor héél de mens; 2. De scholen binnen de instelling richten hun onderwijs in vanuit het perspectief van de leerling. Het leren van de leerling staat centraal. 3. De scholen binnen de instelling richten hun onderwijs betekenisvol in; 4. De sturingsprincipes binnen de instelling zijn herkenbaar in de begrippen richting, ruimte en rekenschap; 5. De instelling kiest voor een professionele cultuur binnen een lerende organisatie; 6. De scholen van de instelling staan midden in de samenleving; 7. De missie van de instelling is te herkennen in de concrete dagelijkse praktijk. 4

5 1.3 Onderwijs Het Lyceum besteedt veel aandacht aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Lyceum De Grundel kent een driejarige onderbouw. Na drie jaar is voor iedere leerling de beste leerroute gevonden voor de start van de tweede fase.dit betekent onder andere dat in het tweede en derde leerjaar zo nodig tot hergroepering van leerlingen, passend bij hun talenten wordt besloten. Sommige leerlingen blijven bijvoorbeeld twee jaar in een gemengde havo/atheneumgroep, voor anderen kan vanaf het tweede leerjaar plaatsing in afzonderlijke havo- of atheneumgroepen aan de orde zijn. Deze opzet biedt veel maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van extra ondersteuning in de havogroep, en kan jaarlijks worden bezien in het voordeel van de leerlingen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol. Een deel van de les wordt gebruikt voor klassikale lesactiviteiten. De overige lestijd kan worden besteed aan studiewerktijd, waarin leerlingen met behulp van studiewijzers werken. Alle theoretische vakken werken op deze wijze. Waarom studiewerktijd? - Versterken van zelfstandigheid - Nadruk op differentiatie - Nemen van verantwoordelijkheid Lyceum De Grundel beschikt over een aparte gymnasiumopleiding. In en naast reguliere lessen Grieks en Latijn worden extra opdrachten uitgevoerd waarin creativiteit, combinatievaardigheden en nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke onderwerpen tot ontplooiing kunnen komen. In de bovenbouw van het gymnasium wordt Klassieke Culturele Vorming aangeboden. Leerlingen bereiden ook een eigen presentatie voor die voor medeleerlingen tijdens een excursie in Rome wordt gepresenteerd. In het schooljaar bedroeg het aantal leerlingen in de afdeling gymnasium: 261. De directie wil het gymnasium een sterker profiel geven. Het afgelopen jaar is een docent in een functie LD benoemd met als bijzondere taak het gymnasium te herprofileren. De Grundel ambieert om meer leerlingen te werven voor het volgen van gymnasiaal onderwijs Er is aandacht voor de hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen: er is ruimte om vakoverstijgende vaardigheden te ontwikkelen en om denklessen mogelijk te maken. Op Lyceum De Grundel is veel aandacht voor culturele vorming. Naast de cultuur die in reguliere lessen aan de orde komt, komen de leerlingen in de eerste drie leerjaren in contact met dans, muziek, theater, beeldende kunst, cultureel erfgoed en interculturele voorstellingen. Elk jaar worden andere accenten gelegd. Leerlingen participeren actief in diverse cultuuruitingen. Lyceum De Grundel heeft een sportklas voor leerlingen die een sportieve uitdaging willen aangaan. Deze leerlingen krijgen per week twee extra lesuren sport. Dat betekent, dat de leerling per week vijf uur sport heeft. De extra sporturen worden voor een deel ook buiten de school gegeven: bijvoorbeeld proeftrainingen op een golfbaan, in een squashcentrum of bij een roeivereniging. De leerlingen die de sportklas volgen blijven in de eerste twee leerjaren bij elkaar. De school werkt samen met sportpartners en bedrijven in Hengelo en 5

6 omgeving. De leerlingen van de sportklassen verzorgen onder andere sportactiviteiten voor anderen, zoals leerlingen van basisscholen. Op Lyceum De Grundel wordt met een elektronische leeromgeving (ELO) gewerkt. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning, hulp bij planning, ontwikkelen van studievaardigheden kan een leerling meer regie voeren op zijn eigen leerproces. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor inhoudelijke versterking bij het opnemen van achtergrondinformatie in de vorm van beeldfragmenten van websites in de leeromgeving. De leerling kan ook gebruik maken van diverse vormen van diagnostische toetsing om zijn vorderingen te bekijken. De interactieve component van de ELO bevat mogelijkheden om berichten met medeleerlingen en docenten uit te wisselen. Leerlingen kunnen een elektronisch portfolio bijhouden. 1.4 Personeelsbeleid Binnen de kaders van het beleid van de centrale directie geeft de directie van Lyceum De Grundel uitvoering aan de functiemix-vo. De functiemix-vo is de verdeling van de leraren over de salarisschalen LB, LC en LD (het loongebouw). Het betreft personeel dat betaald wordt in een leraarschaal en in de salarisadministratie geregistreerd staat in de functiegroep leraren. Op instellingsniveau wordt de doelstelling gehanteerd zoals afgesproken in het Convenant Leraren. Scholengemeenschap De Grundel is onderdeel van de Stichting Carmelcollege en dat brengt voordelen met zich mee. Zo heeft de Stichting een plan voor loopbaanbeleid opgesteld dat werk maakt van professionele ontwikkeling en loopbaanperspectief voor iedere medewerker. Binnen de Stichting worden verschillende scholingstrajecten aangeboden, zoals het Professionaliseringstraject voor aanstormend talent, speciaal ontwikkeld voor talentvolle, gemotiveerde medewerkers die zich willen oriënteren op een leidinggevende functie in het onderwijs. Verder is er de Carmel Leergang voor teamleiders ; deze biedt teamleiders uitdaging en ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling. Bijzonder is ook de cursus Train de trainer, gericht op de ontwikkeling van de onderbouw. Docenten die binnen hun onderbouwteam een voortrekkersrol hebben, kunnen hieraan deelnemen. 1.5 Beleidsplannen In de beleidsvoering van Lyceum De Grundel zijn op drie niveaus actuele beleidsplannen vastgesteld: A. Teamplannen B. Beleidsplan Lyceum De Grundel C. Strategisch beleidsplan Twickel De Grundel A. Teamplannen De vier teams op Lyceum De Grundel beschikken alle over een teamplan. Het teamplan van het team vwo bovenbouw dateert van november In dit plan zijn op basis van een format de doelstellingen (wat), wie, wanneer, resultaat en evaluatie betreffende activiteiten in het team geformuleerd. Het plan is smart geformuleerd. Het teamplan bovenbouw vwo is als bijlage aan dit document gehecht. 6

7 B. Beleidsplan Lyceum De Grundel Omdat een actueel schoolplan niet voorhanden is, is onder regie vanuit de schoolleiding het Beleidsplan Lyceum De Grundel opgesteld. In het beleidsplan wordt voor een deel Lyceum De Grundel beschreven zoals het feitelijk is, en wordt voor een deel een beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling. De inhoudsopgave van het beleidplan: - Doelen voor de komende jaren - Kaders voor het te voeren beleid - Een school waar mensen met plezier werken - Organisatie - Resultaten - Processen - Middelen en voorzieningen Het Beleidsplan voor Lyceum De Grundel is als bijlage aan dit document gehecht. Het betreft een concept beleidsplan waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden. C. Strategisch Beleidsplan Twickel De Grundel Dit strategisch beleidsplan zet de koers uit voor de scholengemeenschappen Twickel en De Grundel voor de periode Beide scholen vormen samen de Carmelinstelling Hengelo. Het plan wil richting geven aan de ontwikkeling van deze organisatie en tegelijk ruimte bieden om er op het niveau van de scholen een geheel eigen invulling aan te geven. Die invulling zal verantwoord worden in de vorm van meerjaren beleidsplannen per school. Daarvoor zijn de directeuren van deze scholen verantwoordelijk. Het strategisch Beleidsplan Twickel De Grundel is te vinden op de website van de Stichting Carmelcollege ( 1.6 Samenwerkingsverbanden en externe contacten * Universumschool Sinds 2009 is Lyceum De Grundel een universumschool. De school staat achter de doelstelling dat een beduidend groter aantal mensen een gerichte keus moet maken in de richting van de natuurwetenschappen en de technologie. Met dat oogmerk is in 2005 door de overheid het platform Bèta Techniek ingericht met als doelstelling om in alle sectoren van het onderwijs vijftien procent meer uitstroom in de bèta richting te realiseren. Om deze doelstelling te bereiken neemt Lyceum de Grundel onder andere deel aan de volgende activiteiten: - Het aanbieden van Natuur, Leven en Technologie (NL&T) als schoolexamenvak in het vwo. Leerlingen kunnen dit vak kiezen in de vrije ruimte; - In de onderbouw worden profiel georiënteerde projecten georganiseerd waarin de profielen natuur/gezondheid en natuur/techniek zich als technische profielen profileren; - Deelname aan Jet-Net. Jet-Net is in het leven geroepen om scholen en technische bedrijven duurzaam met elkaar te laten samenwerken om leerlingen een goed beeld van bèta-technische beroepen te kunnen geven. Lyceum De Grundel is een duurzaam samenwerkingsverband met AKZO-Nobel te Hengelo en de Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer aangegaan. 7

8 * Docent Ontwikkel Teams Onder sturing van de Universiteit Twente (ELAN) zijn Docent Ontwikkel Teams gevormd uit vakdocenten van diverse scholen in de regio. Lyceum De Grundel participeert in de vakken natuurkunde en economie. *LinQ Lyceum De Grundel maakt deel uit van LinQ, een netwerk van scholen die vernieuwend onderwijs willen bieden aan hun leerlingen en die de taal in de klas willen halen. LinQ is een project, gesubsidieerd door het Europees Platform, ter versterking van het moderne vreemde talen onderwijs Duits en Frans. Lyceum de Grundel werkt vanuit het uitgangspunt doeltaal = voertaal in de klas door uitwisselingen op te zetten en door het ontwikkelen van projecten. *Opleiden in de School Op het gebied van Opleiden in de School is er een samenwerking tussen Scholengemeenschap Twickel, Scholengemeenschap De Grundel, het Marianum in Groenlo, Pius X / Canisius in Almelo en Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Daarnaast is er een hechte relatie met de Twente School of Education te Hengelo en de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Opleiden in de School beoogt het opleiden van nieuwe leraren en het professionaliseren van de zittende docent. * Samenwerkingsverband Twente, Kamer Hengelo De vo-scholen SG. Twickel, SG. De Grundel, OSG Hengelo, Sg. De Waerdenborch en de scholen van Stichting Attendiz (speciaal onderwijs) participeren in het Regionaal Samenwerkingsverband Twente, kamer Hengelo. Doel is om gezamenlijk een zorgplan op te stellen en heldere afspraken te maken over plaatsing van leerlingen in leerwegondersteunend onderwijs, OPDC en Praktijkonderwijs. *Succes in Beeld Lyceum De Grundel werkt samen met CSG Reggesteyn te Nijverdal en De Waerdenborch te Holten in het project Succes in Beeld. Dit project heeft als doel een extra stimulans te geven aan de kwaliteitsverbetering die door scholen is ingezet ten aanzien van verschillende thema s in de kwaliteitsagenda van de VO-Raad, de sectororganisatie in het voortgezet onderwijs. Door deelname aan het project wordt bereikt dat de school een zelfevaluatie houdt, meedoet aan collegiale intervisie en inzet van expertise en verbeterpunten in beeld worden gebracht. 1.7 Interviews met medewerkers Vaste onderdelen van de aanpak van Erik Versteege Search B.V. bij procedures werving & selectie en zoekopdrachten zijn een documentenonderzoek en het afnemen van interviews met medewerkers. De interviews hebben plaats gevonden op donderdag 30 juni Het resultaat hiervan is tijdens een bijeenkomst met de directeur van Lyceum De Grundel besproken. De uitkomst van de interviews is opgenomen in bijlage 4. 8

9 1.8 Ontstaan van de vacature De vacature teamleider vwo bovenbouw is ontstaan als gevolg van het vrijwillig vertrek van de vorige teamleider. Hij is met zijn gezin naar het westen van ons land verhuisd. De taken van deze teamleider worden door andere leden van de schoolleiding waargenomen. 9

10 2. Functie- en Competentieprofiel 2.1 Uw verantwoordelijkheden Als teamleider vwo bovenbouw geeft u leiding aan een gemotiveerd en betrokken team van circa 22 medewerkers. U zorgt voor het onderwijs-, organisatie- en personeelsbeleid binnen uw team. Uw belangrijkste opdracht is het profileren van de bovenbouw van het vwo. Samen met uw teamleden werkt u aan een teamplan dat u vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Ook het tot stand brengen van de aansluiting tussen onder- en bovenbouw behoort tot uw verantwoordelijkheid. Speerpunten hierbij zijn de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en het stimuleren van zelfstandigheid van leerlingen. Verder evalueert u de leerlingbegeleiding en het mentoraat en zorgt u waar nodig voor verdere ontwikkeling. U onderzoekt de resultaten met betrekking tot de in-, doorstroom- en uitstroomgegevens en u doet aanbevelingen om de resultaten te verbeteren. Met enthousiasme werkt u bovendien aan de ontwikkeling van het universumprogramma bèta en de versterking van profielen van het atheneum en gymnasium. 2.2 Functieprofiel U heeft leidinggevende ervaring in het onderwijs en affiniteit met de volle breedte van het Lyceum. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over een onderwijsbevoegdheid. Bovendien heeft u een managementopleiding gevolgd of u bent bereid deze te volgen. Met uw leiderschapskwaliteiten weet u uw teamleden tot een eenheid te smeden en zorgt u voor binding op zowel teamniveau als op instellingsniveau. Verder bent u in staat leiding te geven aan de ontwikkeling van een professionele cultuur en werkt u bewust aan kwaliteit. U durft mensen daarbij aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en u durft besluiten te nemen. Ook bent u een coach en inspirator voor uw teamleden waardoor u hen stimuleert te werken aan hun professionele ontwikkeling. De visie van Lyceum De Grundel met de daarbij behorende levensbeschouwing wordt door u onderschreven. Daarnaast bent u ook door uw open manier van communiceren en uw heldere visie op onderwijs in staat Lyceum De Grundel representatief te vertegenwoordigen. 2.3 Arbeidsvoorwaarden Ingangsdatum: Diensverband: Salaris: Extra s: Werkplek: per zo spoedig mogelijk of in overleg Fulltime (1,0 Fte); parttime is bespreekbaar Schaal 12, maximaal 4.962,-- per maand bij een volledige werkweek Eindejaarsuitkering conform CAO-VO, 8% vakantietoeslag, reiskostenvergoeding, BAPO en korting op premie ziektekostenverzekering. Lyceum De Grundel, Grundellaan 36 te Hengelo (o). 10

11 2.4 Informatie, sluitingsdatum en procedure Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Erik Versteege (Erik Versteege Search B.V.), telefoon: of Bent u de enthousiaste teamleider vwo bovenbouw voor Lyceum De Grundel die wij zoeken? U dient uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae ter attentie van de heer drs. B. Kozijn, directeur Lyceum De Grundel voor of uiterlijk 17 februari 2012 te sturen naar De eerste ronde sollicitatiegesprekken met commissies zullen plaatsvinden in week 11. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 11

12 3. Bijlagen 3.1 Organogram 12

13 3.2 Teamplan vwo bovenbouw 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3.3 Beleidsplan Lyceum De Grundel 1. Inleiding Op dit moment is niet een geldend beleidsplan voorhanden. Op teamniveau zijn er wel plannen, die besproken en ontwikkeld worden in de teams. Deze teamplannen geven sturing aan het werken binnen de onderwijskundige eenheden van de teams. Een overkoepelend beleidsplan voor het geheel van het Lyceum ontbreekt echter. In het nu volgende beleidsplan wordt voor een deel het Lyceum beschreven zoals het feitelijk is, en wordt voor een deel een beeld geschetst van de richting waarin het Lyceum zich moet gaan ontwikkelen. Veel van wat hier staat, gebeurt al. Waar nodig moeten ontwikkelingen in gang gezet worden of versterkt. En in een aantal gevallen is sprake van urgentie. Dan is het van belang dat snel dingen in gang gezet worden. 2. Doelen Voor de komende jaren richt het Lyceum zich op de volgende doelen: Optimale ontwikkeling van de talenten van iedere leerling Een onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op hun rol in de samenleving in de komende jaren en is afgestemd op de belangrijkste ontwikkelingen in die samenleving Versterking van het ambacht van het onderwijzend personeel Deze doelen worden gerealiseerd in een school waar collega s met plezier werken en leerlingen graag komen. In dit beleidsplan wordt hiervoor richting en inhoud gegeven. De looptijd van dit plan is twee jaar, namelijk tot en met Dit plan geeft geen antwoord op alle vragen die leven en alle problemen die we ervaren op het Lyceum. Het biedt wel een eerste uitdaging die we graag willen aangaan. En het is vooral ontwikkelingsgericht. 3. Kaders voor het beleid We willen werken binnen de kaders van de Stichting Carmelcollege, waarin kernbegrippen als betekenis geven, heel de mens, perspectief bieden aan leerlingen, en aandacht voor zingevingsvraagstukken centraal staan. Deze kernbegrippen bepalen in hoge mate onze visie op onderwijs. Het onderwijs is ingebed in een klimaat dat leerlingen helpt gekend en erkend te worden. Het onderwijs gaat uit van activerende didactiek en samenwerkend leren. Er wordt rekening gehouden met verschillen in leerstijl, interesses en voorkeuren van leerlingen. Onnodige belemmeringen in het leerproces worden weggenomen indien er sprake is van hanteerbare leer- en gedragsproblemen. Het verwerven van kennis en vaardigheden vindt op dusdanige wijze plaats dat het duurzaam is. 1. De schoolleiding zorgt er voor dat in samenspraak met docenten en leerlingen periodiek het onderwijs aan het Lyceum getoetst wordt aan de hierboven beschreven kaders. Per onderwijskundig team ontstaat een beschreven onderwijsprogramma met heldere doelen en maatstaven die gecontroleerd kunnen worden op uitvoering, realisering en 18

19 voortgang. De eerste verantwoordelijkheid voor de nadere invulling en de uitvoering van het onderwijsleerproces ligt bij de onderwijskundige teams. Het onderwijsprogramma vormt de basis voor de verdeling van taken en aandachtsgebieden binnen de teams. De activiteiten voor en door collega s om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren zijn gekoppeld aan de doelen van het onderwijsprogramma in en van de teams. Het onderwijsprogramma is er voor bedoeld en er op gericht om de ruimte voor de docenten te stimuleren en verder vorm en inhoud te geven. Op het Lyceum wordt dagelijks aan bijna 1300 leerlingen lesgegeven in twee prachtige gebouwen. Dit proces wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door het onderwijs ondersteunend personeel en de schoolleiding die ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een goed functionerende school. Het onderwijs wordt gegeven op basis van een goed omschreven onderwijsprogramma. Dit programma wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en zonodig aangepast. Eventuele bijstellingen ontstaan door evaluaties van collega s, inzichten van collega s die zich hebben gespecialiseerd op het terrein van roosteren, toetsen, bevorderen, werkvormen, kwaliteitszorg, didactiek en vakinhoud, suggesties van ouders zoals die worden geformuleerd in persoonlijke contacten maar ook binnen de klankbordgroepen en het ouderplatform, tevredenheid van collega s, ouders en leerlingen zoals die met regelmaat gemeten wordt. 4. Een school waar mensen met plezier werken Geïnspireerd worden en in staat zijn te inspireren. Een grote uitdaging is het om het werk dat in de school moet gebeuren niet allemaal zelf te willen doen, maar verbindingen en steun te zoeken. Samen sta je sterk en kun je meer dan alleen. Iedereen kan en wil aangesproken worden op verantwoordelijkheden en resultaten. Kennis en vaardigheden zijn er en als ze er niet zijn, dan kunnen ze verworven worden. Samenwerken, verbinden en verknopen wordt het motto voor de komende jaren. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen om het leren van leerlingen en onszelf te verbeteren. De cultuur van betrokkenheid op het Lyceum willen we graag behouden en versterken. We stellen onze doelen per jaar ambitieus, haalbaar en meetbaar op. Een maal per jaar wordt op het Lyceum voor medewerkers een bijeenkomst over identiteit en zingeving in en voor het werk georganiseerd. In beeld wordt gebracht welke medewerkers een studie volgen, en waarvan de inhoud een meerwaarde heeft voor de onderwijskundige ontwikkeling van de teams. Voor 1 augustus 2011 start een aantal collega s met een professionaliseringstraject dat in het teken staat van de onderwijskundige ontwikkeling van de teams. Alle collega s voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende. In dit gesprek is aandacht voor persoonlijke ambities in relatie tot de onderwijskundige ontwikkeling van het Lyceum. De gesprekken worden voorafgegaan door een lesbezoek van de leidinggevende. Tevens wordt feed back gebruikt van leerlingen. Het Lyceum doet volwaardig mee aan het partnerschap Opleiden In De School. Stagiaires zijn welkom bij ons op school. Collega s die dit ondersteunen worden hiervoor gefaciliteerd. 2. In het schooljaar wordt een personeelsdag georganiseerd met als thema de identiteit van de school. 3. Collega s worden gestimuleerd deel te nemen aan langerdurende professionaliseringstrajecten. De inhoudelijke kennis die daar wordt opgedaan, staat in dienst van de ontwikkelingsgang van het Lyceum. 5. Organisatie 19

20 We werken binnen een platte organisatie, met zo min mogelijk managementniveaus. Binnen de teams worden de kwaliteiten van de teamleden herkend, erkend en zoveel mogelijk benut en ingezet. Het begrip resultaatverantwoordelijkheid is de rode draad door en voor de hele school. Met het begrip resultaatverantwoordelijkheid willen we bereiken dat er gemeenschappelijk aan doelen wordt gewerkt, vanuit onderscheiden rollen. Dit betreft de school als geheel (de Twickel-Grundel combinatie), het Lyceum als deel binnen die school, en het werken in en met de teams. We streven naar een werk- en overlegklimaat waarin collega s zich kunnen ontwikkelen. Een voorwaarde daarvoor is een professionele cultuur, waarin de vraag naar kwaliteit gesteld mag worden en beantwoord. Kern van de professionaliteit is de erkende ongelijkheid. Hiermee wordt aangegeven dat ieders kwaliteiten op een ander vlak liggen. Op deze wijze ben je in staat met elkaar daarover het gesprek te voeren en bij elkaar aan te geven welke ontwikkelpunten voor het vervolg van belang zijn. Enkele kenmerken voor de professionele cultuur zijn: het maken van afspraken binnen de onderwijskundige teams, aanspreken op gedrag, voorbeeldgedrag laten zien door de hele school heen, uitgaan van erkende ongelijkheid, denken in oplossingen levert meer op dan denken in problemen, minder vergaderingen en meer werkbijeenkomsten, ervoor gaan is belangrijker dan erop terugkomen, speler zijn in plaats van toeschouwer. Het Lyceum wordt in Hengelo vanouds gekenschetst als een degelijke en betrouwbaar overkomende ogende school, waar met name kennisoverdracht en individuele vorming een belangrijke plaats innemen. De directeur is integraal verantwoordelijk voor het Lyceum, binnen de kaders die hem ter beschikking staan op basis van de mandatering van de Centrale Directie Twickel Grundel. In zijn rol als directeur neemt hij deel aan het directieoverleg van Twickel Grundel. Hij brengt daar thema s in die binnen het Lyceum leven en bouwt mee aan de ontwikkeling van Twickel Grundel als geheel. De vier teamleiders geven ieder leiding aan een onderwijskundige bouw en werken samen met de directeur aan het gemeenschappelijk beleid voor het gehele Lyceum. De schoolleiding wil ontwikkelingen binnen de school stimuleren, versterken en uitbouwen en doet dat door te faciliteren, verbindingen te leggen, kaders af te spreken en dat te vertalen in concrete plannen van aanpak. 4. Het Lyceum kenmerkt zich door een professionele cultuur. Binnen deze cultuur worden afspraken gemaakt over te halen doelen, en is er ruimte voor ontplooiing. Feed back op ieders handelen is daarbij vanzelfsprekend. 6. Resultaten We willen werken aan de versterking en verdieping van de pedagogisch didactische relatie tussen docent en leerling. Leerlingen kunnen zich breed oriënteren, cultureel ontwikkelen en op hoog niveau kennis vergaren. Het Lyceum staat bekend als een school die zich profileert door goede resultaten van alle leerlingen in de basisvaardigheden voor rekenen en taal. Het Lyceum gaat zich profileren als een school waar de doorstroomcijfers voor het gymnasium optimaal zijn en leerlingen die starten in het gymnasium deze leerweg ook afmaken. We leren daarbij van andere scholen, waar soortgelijke uitdagingen ook aan de orde zijn. Wat betreft de verschillen tussen de cijfers SE en de Schoolexamens voor alle vakken willen we streefdoelen formuleren die binnen de marge van 0,5 punt en in 2013 voor alle vakken binnen de marge van 0,3 punt. Vanaf 2011 bieden we alle examenleerlingen speciale trainingen aan in het lezen van examenvraagstukken. 20

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector

School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Arnhem conrector Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met M.J. Stuiver-Zaal, tel. 06-83223728; m.stuiver@gymnasiumarnhem.nl. Sollicitatie: We

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Afdelingsleider havo Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 20 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Informatie over de

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep School- en functieprofiel Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep versie 7 april 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan

School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan School- en functieprofiel Locatiedirecteur Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan Hengelo (o), September 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan 1.1.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

OVO Zaanstad Directeur Zuiderzee College

OVO Zaanstad Directeur Zuiderzee College School- en functieprofiel OVO Zaanstad Directeur Zuiderzee College (S14 CAO-VO) Versie 21/3/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Afdelingsleider Stedelijk College 0,8-1,0 FTE

Afdelingsleider Stedelijk College 0,8-1,0 FTE School- en functieprofiel Afdelingsleider Stedelijk College 0,8-1,0 FTE Scholen Combinatie Zoetermeer Sollicitatieprocedure Contactpersoon: Neem contact op met J.I. Kivits, tel: 079-7506709 / 06-18962345;

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver

School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver School- en functieprofiel Locatiedirecteur BC Broekhin Swalmen/Reuver (S14 CAO-VO) Versie 19 juli 2017 Sollicitatieprocedure In verband met het vertrek van de huidige locatiedirecteur is SOML op zoek naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK. IJburgcollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN NADERONDERZOEK IJburgcollege Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:28DH-00 edocsnummer: 4258514 Onderzoek uitgevoerd op: 29 mei 2013 Conceptrapport verzonden op: 20 juni 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede School en functieprofiel Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg Ede Hengelo (o), 2 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over Het Streek 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3.1 Missie

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE)

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE) Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 (0,8-1,0 FTE) 1 Het Etty Hillesum Lyceum Onze ambitie: Het Etty Hillesum Lyceum biedt alle leerlingen uit

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden Teamleider havo bovenbouw Leiden 12 december 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum...

Nadere informatie

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting)

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) School- en functieprofiel vacature Rector Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) Erik Versteege Search B.V. 19 april 2013 Inhoudsopgave 1. Het Christelijk Gymnasium Utrecht 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie

Profielschets. Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Profielschets Locatiedirecteur bovenbouwlocatie Rotterdam, 2016 Profielschets Locatiedirecteur Ramlehweg Libanon Lyceum (S14; 1,0 fte) Een daadkrachtige leider met een autonome onderwijskundige visie Vooraf

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE

AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE AMBITIES 2013 2017 CALS COLLEGE FOCUS OP KWALITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE 1 INLEIDING De ambities die we in 2008 hebben geformuleerd, hebben we in 2012 kritisch bekeken. We hebben met medewerkers, ouders

Nadere informatie

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus School en functieprofiel Vestigingsdirecteur CSG Augustinus Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over CSG Augustinus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Identiteit 4 1.4. Missie

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Teamleider Onderbouw Praktijkonderwijs (Vlierstraat) Bonhoeffer College Enschede

Teamleider Onderbouw Praktijkonderwijs (Vlierstraat) Bonhoeffer College Enschede School- en functieprofiel Teamleider Onderbouw Praktijkonderwijs (Vlierstraat) Bonhoeffer College Enschede (S12 CAO-VO) Versie 24/08/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom,

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Markland College Eindhoven, 5 februari 2012 Drs. M.J. (Rien) Fait Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan

Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan School- en functieprofiel Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan (Schaal LD) Versie 10-06-2013 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Loes Lauteslager,

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem

School- en functieprofiel. Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem School- en functieprofiel Afdelingsleider Havo leerjaar 2 t/m 5 Gerrit Komrij College Winterswijk St Achterhoek VO-Doetinchem Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012

Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Schoolplan 2012-2016 augustus 2012 Inleiding Grensverleggend onderwijs op het Gymnasium Op onze school is er ruimte voor leerlingen en docenten die ergens voor staan, die een stap verder willen komen.

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS - 090217 - FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Beukenrode Onderwijs 3 De organisatie 3 De missie 3 Ondersteuning 3 De structuur 3 2 Locatieleider 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo

Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Standaard Europees Platform Elos grensverleggend onderwijs-vmbo Kwaliteit Elos voor internationalisering in het vmbo in Nederland Elos is een internationale leerroute voor scholen in het Nederlands voorgezet

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken S14 CAO-VO Versie 19/09/16 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11006553;

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Teamleider onderwijs VMBO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 26 februari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Bedrijfsvoering School- en functieprofiel Directeur Bedrijfsvoering (S14 CAO-VO, ca. 83.000,-) Elde College Schijndel Sollicitatieprocedure Informatie: Neem zo spoedig mogelijk contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel:

Nadere informatie

Teamleider Praktijkonderwijs Fioretti College te Veghel

Teamleider Praktijkonderwijs Fioretti College te Veghel School- en functieprofiel Teamleider Praktijkonderwijs Fioretti College te Veghel 1,0 fte Schaal Ld conform de CAO-VO Versie 03/05/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie