School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw. Lyceum De Grundel. Hengelo (o)"

Transcriptie

1 School- en functieprofiel teamleider vwo bovenbouw Lyceum De Grundel Hengelo (o) Erik Versteege Search B.V. Januari

2 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel Identiteit, missie en kernwaarden Onderwijs Personeelsbeleid Beleidsplannen Samenwerkingsverbanden en externe contacten Interviews met medewerkers Ontstaan van de vacature 9 2. Functie- en competentieprofiel 2.1 Uw verantwoordelijkheden Functieprofiel Arbeidsvoorwaarden Informatie, sluitingsdatum en procedure Bijlagen 3.1 Organogram 3.2 Teamplan vwo bovenbouw 3.3 Beleidsplan Lyceum De Grundel 3.4 Uitkomst van interviews met medewerkers 3.5 Tijdpad benoemingsprocedure 2

3 1.Schoolprofiel 1.1 Informatie over Sg. De Grundel Scholengemeenschap De Grundel is een scholengemeenschap met afdelingen vmbo, havo en vwo. De scholengemeenschap verzorgt in Hengelo onderwijs op vier locaties: * Lyceum De Grundel havo en vwo inclusief gymnasium * Parkcollege De Grundel vmbo-onderbouw (breed) en vmbo bovenbouw theoretische leerweg * Citycollege De Grundel vmbo-bovenbouw * De Arcade orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) van het regionaal samenwerkingsverband Twente, kamer Hengelo. Lyceum De Grundel bestaat uit een prachtig hoofdgebouw aan de Grundellaan met daartegenover de nieuwe dependance het klooster. De school ligt in een karakteristiek vooroorlogse woonwijk aan de rand van het centrum van Hengelo. De school heeft een goede naam in Hengelo en omgeving. Ouders en oud-leerlingen associëren Lyceum De Grundel met de termen: katholiek, kwaliteit, prestatiegericht en degelijk. Het aantal leerlingen op Lyceum De Grundel in het schooljaar bedraagt circa Op locatie Lyceum De Grundel wordt in het huidige schooljaar aan leerlingen onderwijs verzorgd door circa 120 medewerkers. Op Lyceum De Grundel is de directeur integraal verantwoordelijk binnen de kaders die door de centrale directie beschikbaar zijn vastgesteld. De directie van Lyceum De Grundel bestaat uit de directeur en vier teamleiders. De teamleiders zijn elk verantwoordelijk voor het onderwijs-, organisatie- en personeelsbeleid binnen hun team. De vier teams zijn: havo onderbouw, havo bovenbouw, vwo onderbouw en vwo bovenbouw. Het team vwo bovenbouw bestaat uit 22 docenten. Het organogram van Lyceum De Grundel is als bijlage aan dit document gehecht. Sg. De Grundel en Sg. Twickel vormen samen de Carmelinstelling Hengelo. Beide scholengemeenschappen worden geleid door een tweehoofdige centrale directie. De centrale directie is gehuisvest in Borne. Het bestuur over de Carmelinstellingen wordt gevoerd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur en het stafbureau zijn in Hengelo gehuisvest. Lyceum De Grundel is ontstaan uit diverse fusies. Op 1 augustus 1994 fuseerden vier Hengelose scholen, namelijk t Tichelwerk, de Fatima-mavo, de Dr. Schaepman-mavo en Lyceum De Grundel tot een nieuwe school: Lyceum De Grundel. In 2000 heeft een fusie plaats gevonden met een nevenvestiging van het Ichthus College te Hengelo. Dit betekende het samengaan van een katholieke met een protestants-christelijke school. Sinds 2002 heeft Sg. De Grundel ook de verantwoordelijkheid voor De Arcade, het OPDC. Meer informatie over Lyceum De Grundel is te vinden op de website van de school: Informatie over de Stichting Carmelcollege is te vinden op 3

4 Informatie over de kwaliteit van het onderwijs en de (examen)opbrengsten van Lyceum De Grundel zijn te vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs: In het kader van horizontale en verticale verantwoording heeft de directie van Lyceum De Grundel ook relevante informatie op de website van Vensters voor Verantwoording geplaatst: 1.2 Identiteit, missie en kernwaarden Lyceum de Grundel is een interconfessionele scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en lwoo. De identiteit van de school wordt gevormd door de samenhang tussen onderwijs, leerlingbegeleiding en levensbeschouwing. Scholengemeenschap De Grundel en Scholengemeenschap Twickel hebben een gezamenlijke missie geformuleerd. Deze missie vormt het uitgangspunt voor de vormgeving van het onderwijs op alle schoollocaties en is leidend voor het beleid, voor de formulering van doelstellingen en voor de omgang van medewerkers en leerlingen. De gezamenlijke missie luidt: Carmel Hengelo wil voortgezet onderwijs aanbieden in de regio Borne, Delden en Hengelo, gebaseerd op de joods-christelijke traditie, de zeven kernwaarden en algemene maatschappelijke ontwikkelingen. We streven naar een kwalitatief hoog niveau en richten ons op de volledige zorgbreedte. We zien innovatief en waardengericht onderwijs als de kern van onze onderwijskundige en pedagogische opdracht. Hierbij stellen we het wij het leren van de leerling centraal. We besteden expliciet aandacht aan onze identiteit en aan zingevingsvragen. Carmel Hengelo wil de talenten van leerlingen en medewerkers op een zo hoog mogelijk niveau ontwikkelen binnen een inspirerende, veilige en gezonde werkomgeving, met respect voor de centrale positie van de leerlingen en de onmisbare rol van de docenten en de overige medewerkers. Carmel Hengelo wil een professionele en lerende onderwijs- en werkgemeenschap zijn, die anticipeert op de ontwikkelingen in de samenleving. We waarborgen aandacht en zorg voor heel de mens binnen kleinschalige werkverbanden en realiseren ons dat daarvoor maatwerk nodig is. Deze missie wordt binnen de instelling samengevat en ondersteund door de volgende zeven kernwaarden: 1. Er is aandacht, zorg en respect voor héél de mens; 2. De scholen binnen de instelling richten hun onderwijs in vanuit het perspectief van de leerling. Het leren van de leerling staat centraal. 3. De scholen binnen de instelling richten hun onderwijs betekenisvol in; 4. De sturingsprincipes binnen de instelling zijn herkenbaar in de begrippen richting, ruimte en rekenschap; 5. De instelling kiest voor een professionele cultuur binnen een lerende organisatie; 6. De scholen van de instelling staan midden in de samenleving; 7. De missie van de instelling is te herkennen in de concrete dagelijkse praktijk. 4

5 1.3 Onderwijs Het Lyceum besteedt veel aandacht aan zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Lyceum De Grundel kent een driejarige onderbouw. Na drie jaar is voor iedere leerling de beste leerroute gevonden voor de start van de tweede fase.dit betekent onder andere dat in het tweede en derde leerjaar zo nodig tot hergroepering van leerlingen, passend bij hun talenten wordt besloten. Sommige leerlingen blijven bijvoorbeeld twee jaar in een gemengde havo/atheneumgroep, voor anderen kan vanaf het tweede leerjaar plaatsing in afzonderlijke havo- of atheneumgroepen aan de orde zijn. Deze opzet biedt veel maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van extra ondersteuning in de havogroep, en kan jaarlijks worden bezien in het voordeel van de leerlingen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol. Een deel van de les wordt gebruikt voor klassikale lesactiviteiten. De overige lestijd kan worden besteed aan studiewerktijd, waarin leerlingen met behulp van studiewijzers werken. Alle theoretische vakken werken op deze wijze. Waarom studiewerktijd? - Versterken van zelfstandigheid - Nadruk op differentiatie - Nemen van verantwoordelijkheid Lyceum De Grundel beschikt over een aparte gymnasiumopleiding. In en naast reguliere lessen Grieks en Latijn worden extra opdrachten uitgevoerd waarin creativiteit, combinatievaardigheden en nieuwsgierigheid naar wetenschappelijke onderwerpen tot ontplooiing kunnen komen. In de bovenbouw van het gymnasium wordt Klassieke Culturele Vorming aangeboden. Leerlingen bereiden ook een eigen presentatie voor die voor medeleerlingen tijdens een excursie in Rome wordt gepresenteerd. In het schooljaar bedroeg het aantal leerlingen in de afdeling gymnasium: 261. De directie wil het gymnasium een sterker profiel geven. Het afgelopen jaar is een docent in een functie LD benoemd met als bijzondere taak het gymnasium te herprofileren. De Grundel ambieert om meer leerlingen te werven voor het volgen van gymnasiaal onderwijs Er is aandacht voor de hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen: er is ruimte om vakoverstijgende vaardigheden te ontwikkelen en om denklessen mogelijk te maken. Op Lyceum De Grundel is veel aandacht voor culturele vorming. Naast de cultuur die in reguliere lessen aan de orde komt, komen de leerlingen in de eerste drie leerjaren in contact met dans, muziek, theater, beeldende kunst, cultureel erfgoed en interculturele voorstellingen. Elk jaar worden andere accenten gelegd. Leerlingen participeren actief in diverse cultuuruitingen. Lyceum De Grundel heeft een sportklas voor leerlingen die een sportieve uitdaging willen aangaan. Deze leerlingen krijgen per week twee extra lesuren sport. Dat betekent, dat de leerling per week vijf uur sport heeft. De extra sporturen worden voor een deel ook buiten de school gegeven: bijvoorbeeld proeftrainingen op een golfbaan, in een squashcentrum of bij een roeivereniging. De leerlingen die de sportklas volgen blijven in de eerste twee leerjaren bij elkaar. De school werkt samen met sportpartners en bedrijven in Hengelo en 5

6 omgeving. De leerlingen van de sportklassen verzorgen onder andere sportactiviteiten voor anderen, zoals leerlingen van basisscholen. Op Lyceum De Grundel wordt met een elektronische leeromgeving (ELO) gewerkt. Door het aanbieden van diverse vormen van ondersteuning, hulp bij planning, ontwikkelen van studievaardigheden kan een leerling meer regie voeren op zijn eigen leerproces. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor inhoudelijke versterking bij het opnemen van achtergrondinformatie in de vorm van beeldfragmenten van websites in de leeromgeving. De leerling kan ook gebruik maken van diverse vormen van diagnostische toetsing om zijn vorderingen te bekijken. De interactieve component van de ELO bevat mogelijkheden om berichten met medeleerlingen en docenten uit te wisselen. Leerlingen kunnen een elektronisch portfolio bijhouden. 1.4 Personeelsbeleid Binnen de kaders van het beleid van de centrale directie geeft de directie van Lyceum De Grundel uitvoering aan de functiemix-vo. De functiemix-vo is de verdeling van de leraren over de salarisschalen LB, LC en LD (het loongebouw). Het betreft personeel dat betaald wordt in een leraarschaal en in de salarisadministratie geregistreerd staat in de functiegroep leraren. Op instellingsniveau wordt de doelstelling gehanteerd zoals afgesproken in het Convenant Leraren. Scholengemeenschap De Grundel is onderdeel van de Stichting Carmelcollege en dat brengt voordelen met zich mee. Zo heeft de Stichting een plan voor loopbaanbeleid opgesteld dat werk maakt van professionele ontwikkeling en loopbaanperspectief voor iedere medewerker. Binnen de Stichting worden verschillende scholingstrajecten aangeboden, zoals het Professionaliseringstraject voor aanstormend talent, speciaal ontwikkeld voor talentvolle, gemotiveerde medewerkers die zich willen oriënteren op een leidinggevende functie in het onderwijs. Verder is er de Carmel Leergang voor teamleiders ; deze biedt teamleiders uitdaging en ondersteuning bij hun professionele ontwikkeling. Bijzonder is ook de cursus Train de trainer, gericht op de ontwikkeling van de onderbouw. Docenten die binnen hun onderbouwteam een voortrekkersrol hebben, kunnen hieraan deelnemen. 1.5 Beleidsplannen In de beleidsvoering van Lyceum De Grundel zijn op drie niveaus actuele beleidsplannen vastgesteld: A. Teamplannen B. Beleidsplan Lyceum De Grundel C. Strategisch beleidsplan Twickel De Grundel A. Teamplannen De vier teams op Lyceum De Grundel beschikken alle over een teamplan. Het teamplan van het team vwo bovenbouw dateert van november In dit plan zijn op basis van een format de doelstellingen (wat), wie, wanneer, resultaat en evaluatie betreffende activiteiten in het team geformuleerd. Het plan is smart geformuleerd. Het teamplan bovenbouw vwo is als bijlage aan dit document gehecht. 6

7 B. Beleidsplan Lyceum De Grundel Omdat een actueel schoolplan niet voorhanden is, is onder regie vanuit de schoolleiding het Beleidsplan Lyceum De Grundel opgesteld. In het beleidsplan wordt voor een deel Lyceum De Grundel beschreven zoals het feitelijk is, en wordt voor een deel een beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling. De inhoudsopgave van het beleidplan: - Doelen voor de komende jaren - Kaders voor het te voeren beleid - Een school waar mensen met plezier werken - Organisatie - Resultaten - Processen - Middelen en voorzieningen Het Beleidsplan voor Lyceum De Grundel is als bijlage aan dit document gehecht. Het betreft een concept beleidsplan waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden. C. Strategisch Beleidsplan Twickel De Grundel Dit strategisch beleidsplan zet de koers uit voor de scholengemeenschappen Twickel en De Grundel voor de periode Beide scholen vormen samen de Carmelinstelling Hengelo. Het plan wil richting geven aan de ontwikkeling van deze organisatie en tegelijk ruimte bieden om er op het niveau van de scholen een geheel eigen invulling aan te geven. Die invulling zal verantwoord worden in de vorm van meerjaren beleidsplannen per school. Daarvoor zijn de directeuren van deze scholen verantwoordelijk. Het strategisch Beleidsplan Twickel De Grundel is te vinden op de website van de Stichting Carmelcollege (www.carmel.nl). 1.6 Samenwerkingsverbanden en externe contacten * Universumschool Sinds 2009 is Lyceum De Grundel een universumschool. De school staat achter de doelstelling dat een beduidend groter aantal mensen een gerichte keus moet maken in de richting van de natuurwetenschappen en de technologie. Met dat oogmerk is in 2005 door de overheid het platform Bèta Techniek ingericht met als doelstelling om in alle sectoren van het onderwijs vijftien procent meer uitstroom in de bèta richting te realiseren. Om deze doelstelling te bereiken neemt Lyceum de Grundel onder andere deel aan de volgende activiteiten: - Het aanbieden van Natuur, Leven en Technologie (NL&T) als schoolexamenvak in het vwo. Leerlingen kunnen dit vak kiezen in de vrije ruimte; - In de onderbouw worden profiel georiënteerde projecten georganiseerd waarin de profielen natuur/gezondheid en natuur/techniek zich als technische profielen profileren; - Deelname aan Jet-Net. Jet-Net is in het leven geroepen om scholen en technische bedrijven duurzaam met elkaar te laten samenwerken om leerlingen een goed beeld van bèta-technische beroepen te kunnen geven. Lyceum De Grundel is een duurzaam samenwerkingsverband met AKZO-Nobel te Hengelo en de Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer aangegaan. 7

8 * Docent Ontwikkel Teams Onder sturing van de Universiteit Twente (ELAN) zijn Docent Ontwikkel Teams gevormd uit vakdocenten van diverse scholen in de regio. Lyceum De Grundel participeert in de vakken natuurkunde en economie. *LinQ Lyceum De Grundel maakt deel uit van LinQ, een netwerk van scholen die vernieuwend onderwijs willen bieden aan hun leerlingen en die de taal in de klas willen halen. LinQ is een project, gesubsidieerd door het Europees Platform, ter versterking van het moderne vreemde talen onderwijs Duits en Frans. Lyceum de Grundel werkt vanuit het uitgangspunt doeltaal = voertaal in de klas door uitwisselingen op te zetten en door het ontwikkelen van projecten. *Opleiden in de School Op het gebied van Opleiden in de School is er een samenwerking tussen Scholengemeenschap Twickel, Scholengemeenschap De Grundel, het Marianum in Groenlo, Pius X / Canisius in Almelo en Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Daarnaast is er een hechte relatie met de Twente School of Education te Hengelo en de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Opleiden in de School beoogt het opleiden van nieuwe leraren en het professionaliseren van de zittende docent. * Samenwerkingsverband Twente, Kamer Hengelo De vo-scholen SG. Twickel, SG. De Grundel, OSG Hengelo, Sg. De Waerdenborch en de scholen van Stichting Attendiz (speciaal onderwijs) participeren in het Regionaal Samenwerkingsverband Twente, kamer Hengelo. Doel is om gezamenlijk een zorgplan op te stellen en heldere afspraken te maken over plaatsing van leerlingen in leerwegondersteunend onderwijs, OPDC en Praktijkonderwijs. *Succes in Beeld Lyceum De Grundel werkt samen met CSG Reggesteyn te Nijverdal en De Waerdenborch te Holten in het project Succes in Beeld. Dit project heeft als doel een extra stimulans te geven aan de kwaliteitsverbetering die door scholen is ingezet ten aanzien van verschillende thema s in de kwaliteitsagenda van de VO-Raad, de sectororganisatie in het voortgezet onderwijs. Door deelname aan het project wordt bereikt dat de school een zelfevaluatie houdt, meedoet aan collegiale intervisie en inzet van expertise en verbeterpunten in beeld worden gebracht. 1.7 Interviews met medewerkers Vaste onderdelen van de aanpak van Erik Versteege Search B.V. bij procedures werving & selectie en zoekopdrachten zijn een documentenonderzoek en het afnemen van interviews met medewerkers. De interviews hebben plaats gevonden op donderdag 30 juni Het resultaat hiervan is tijdens een bijeenkomst met de directeur van Lyceum De Grundel besproken. De uitkomst van de interviews is opgenomen in bijlage 4. 8

9 1.8 Ontstaan van de vacature De vacature teamleider vwo bovenbouw is ontstaan als gevolg van het vrijwillig vertrek van de vorige teamleider. Hij is met zijn gezin naar het westen van ons land verhuisd. De taken van deze teamleider worden door andere leden van de schoolleiding waargenomen. 9

10 2. Functie- en Competentieprofiel 2.1 Uw verantwoordelijkheden Als teamleider vwo bovenbouw geeft u leiding aan een gemotiveerd en betrokken team van circa 22 medewerkers. U zorgt voor het onderwijs-, organisatie- en personeelsbeleid binnen uw team. Uw belangrijkste opdracht is het profileren van de bovenbouw van het vwo. Samen met uw teamleden werkt u aan een teamplan dat u vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Ook het tot stand brengen van de aansluiting tussen onder- en bovenbouw behoort tot uw verantwoordelijkheid. Speerpunten hierbij zijn de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en het stimuleren van zelfstandigheid van leerlingen. Verder evalueert u de leerlingbegeleiding en het mentoraat en zorgt u waar nodig voor verdere ontwikkeling. U onderzoekt de resultaten met betrekking tot de in-, doorstroom- en uitstroomgegevens en u doet aanbevelingen om de resultaten te verbeteren. Met enthousiasme werkt u bovendien aan de ontwikkeling van het universumprogramma bèta en de versterking van profielen van het atheneum en gymnasium. 2.2 Functieprofiel U heeft leidinggevende ervaring in het onderwijs en affiniteit met de volle breedte van het Lyceum. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over een onderwijsbevoegdheid. Bovendien heeft u een managementopleiding gevolgd of u bent bereid deze te volgen. Met uw leiderschapskwaliteiten weet u uw teamleden tot een eenheid te smeden en zorgt u voor binding op zowel teamniveau als op instellingsniveau. Verder bent u in staat leiding te geven aan de ontwikkeling van een professionele cultuur en werkt u bewust aan kwaliteit. U durft mensen daarbij aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en u durft besluiten te nemen. Ook bent u een coach en inspirator voor uw teamleden waardoor u hen stimuleert te werken aan hun professionele ontwikkeling. De visie van Lyceum De Grundel met de daarbij behorende levensbeschouwing wordt door u onderschreven. Daarnaast bent u ook door uw open manier van communiceren en uw heldere visie op onderwijs in staat Lyceum De Grundel representatief te vertegenwoordigen. 2.3 Arbeidsvoorwaarden Ingangsdatum: Diensverband: Salaris: Extra s: Werkplek: per zo spoedig mogelijk of in overleg Fulltime (1,0 Fte); parttime is bespreekbaar Schaal 12, maximaal 4.962,-- per maand bij een volledige werkweek Eindejaarsuitkering conform CAO-VO, 8% vakantietoeslag, reiskostenvergoeding, BAPO en korting op premie ziektekostenverzekering. Lyceum De Grundel, Grundellaan 36 te Hengelo (o). 10

11 2.4 Informatie, sluitingsdatum en procedure Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Erik Versteege (Erik Versteege Search B.V.), telefoon: of Bent u de enthousiaste teamleider vwo bovenbouw voor Lyceum De Grundel die wij zoeken? U dient uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae ter attentie van de heer drs. B. Kozijn, directeur Lyceum De Grundel voor of uiterlijk 17 februari 2012 te sturen naar De eerste ronde sollicitatiegesprekken met commissies zullen plaatsvinden in week 11. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 11

12 3. Bijlagen 3.1 Organogram 12

13 3.2 Teamplan vwo bovenbouw 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3.3 Beleidsplan Lyceum De Grundel 1. Inleiding Op dit moment is niet een geldend beleidsplan voorhanden. Op teamniveau zijn er wel plannen, die besproken en ontwikkeld worden in de teams. Deze teamplannen geven sturing aan het werken binnen de onderwijskundige eenheden van de teams. Een overkoepelend beleidsplan voor het geheel van het Lyceum ontbreekt echter. In het nu volgende beleidsplan wordt voor een deel het Lyceum beschreven zoals het feitelijk is, en wordt voor een deel een beeld geschetst van de richting waarin het Lyceum zich moet gaan ontwikkelen. Veel van wat hier staat, gebeurt al. Waar nodig moeten ontwikkelingen in gang gezet worden of versterkt. En in een aantal gevallen is sprake van urgentie. Dan is het van belang dat snel dingen in gang gezet worden. 2. Doelen Voor de komende jaren richt het Lyceum zich op de volgende doelen: Optimale ontwikkeling van de talenten van iedere leerling Een onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op hun rol in de samenleving in de komende jaren en is afgestemd op de belangrijkste ontwikkelingen in die samenleving Versterking van het ambacht van het onderwijzend personeel Deze doelen worden gerealiseerd in een school waar collega s met plezier werken en leerlingen graag komen. In dit beleidsplan wordt hiervoor richting en inhoud gegeven. De looptijd van dit plan is twee jaar, namelijk tot en met Dit plan geeft geen antwoord op alle vragen die leven en alle problemen die we ervaren op het Lyceum. Het biedt wel een eerste uitdaging die we graag willen aangaan. En het is vooral ontwikkelingsgericht. 3. Kaders voor het beleid We willen werken binnen de kaders van de Stichting Carmelcollege, waarin kernbegrippen als betekenis geven, heel de mens, perspectief bieden aan leerlingen, en aandacht voor zingevingsvraagstukken centraal staan. Deze kernbegrippen bepalen in hoge mate onze visie op onderwijs. Het onderwijs is ingebed in een klimaat dat leerlingen helpt gekend en erkend te worden. Het onderwijs gaat uit van activerende didactiek en samenwerkend leren. Er wordt rekening gehouden met verschillen in leerstijl, interesses en voorkeuren van leerlingen. Onnodige belemmeringen in het leerproces worden weggenomen indien er sprake is van hanteerbare leer- en gedragsproblemen. Het verwerven van kennis en vaardigheden vindt op dusdanige wijze plaats dat het duurzaam is. 1. De schoolleiding zorgt er voor dat in samenspraak met docenten en leerlingen periodiek het onderwijs aan het Lyceum getoetst wordt aan de hierboven beschreven kaders. Per onderwijskundig team ontstaat een beschreven onderwijsprogramma met heldere doelen en maatstaven die gecontroleerd kunnen worden op uitvoering, realisering en 18

19 voortgang. De eerste verantwoordelijkheid voor de nadere invulling en de uitvoering van het onderwijsleerproces ligt bij de onderwijskundige teams. Het onderwijsprogramma vormt de basis voor de verdeling van taken en aandachtsgebieden binnen de teams. De activiteiten voor en door collega s om zich verder te ontwikkelen en te professionaliseren zijn gekoppeld aan de doelen van het onderwijsprogramma in en van de teams. Het onderwijsprogramma is er voor bedoeld en er op gericht om de ruimte voor de docenten te stimuleren en verder vorm en inhoud te geven. Op het Lyceum wordt dagelijks aan bijna 1300 leerlingen lesgegeven in twee prachtige gebouwen. Dit proces wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door het onderwijs ondersteunend personeel en de schoolleiding die ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een goed functionerende school. Het onderwijs wordt gegeven op basis van een goed omschreven onderwijsprogramma. Dit programma wordt jaarlijks tegen het licht gehouden en zonodig aangepast. Eventuele bijstellingen ontstaan door evaluaties van collega s, inzichten van collega s die zich hebben gespecialiseerd op het terrein van roosteren, toetsen, bevorderen, werkvormen, kwaliteitszorg, didactiek en vakinhoud, suggesties van ouders zoals die worden geformuleerd in persoonlijke contacten maar ook binnen de klankbordgroepen en het ouderplatform, tevredenheid van collega s, ouders en leerlingen zoals die met regelmaat gemeten wordt. 4. Een school waar mensen met plezier werken Geïnspireerd worden en in staat zijn te inspireren. Een grote uitdaging is het om het werk dat in de school moet gebeuren niet allemaal zelf te willen doen, maar verbindingen en steun te zoeken. Samen sta je sterk en kun je meer dan alleen. Iedereen kan en wil aangesproken worden op verantwoordelijkheden en resultaten. Kennis en vaardigheden zijn er en als ze er niet zijn, dan kunnen ze verworven worden. Samenwerken, verbinden en verknopen wordt het motto voor de komende jaren. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen om het leren van leerlingen en onszelf te verbeteren. De cultuur van betrokkenheid op het Lyceum willen we graag behouden en versterken. We stellen onze doelen per jaar ambitieus, haalbaar en meetbaar op. Een maal per jaar wordt op het Lyceum voor medewerkers een bijeenkomst over identiteit en zingeving in en voor het werk georganiseerd. In beeld wordt gebracht welke medewerkers een studie volgen, en waarvan de inhoud een meerwaarde heeft voor de onderwijskundige ontwikkeling van de teams. Voor 1 augustus 2011 start een aantal collega s met een professionaliseringstraject dat in het teken staat van de onderwijskundige ontwikkeling van de teams. Alle collega s voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende. In dit gesprek is aandacht voor persoonlijke ambities in relatie tot de onderwijskundige ontwikkeling van het Lyceum. De gesprekken worden voorafgegaan door een lesbezoek van de leidinggevende. Tevens wordt feed back gebruikt van leerlingen. Het Lyceum doet volwaardig mee aan het partnerschap Opleiden In De School. Stagiaires zijn welkom bij ons op school. Collega s die dit ondersteunen worden hiervoor gefaciliteerd. 2. In het schooljaar wordt een personeelsdag georganiseerd met als thema de identiteit van de school. 3. Collega s worden gestimuleerd deel te nemen aan langerdurende professionaliseringstrajecten. De inhoudelijke kennis die daar wordt opgedaan, staat in dienst van de ontwikkelingsgang van het Lyceum. 5. Organisatie 19

20 We werken binnen een platte organisatie, met zo min mogelijk managementniveaus. Binnen de teams worden de kwaliteiten van de teamleden herkend, erkend en zoveel mogelijk benut en ingezet. Het begrip resultaatverantwoordelijkheid is de rode draad door en voor de hele school. Met het begrip resultaatverantwoordelijkheid willen we bereiken dat er gemeenschappelijk aan doelen wordt gewerkt, vanuit onderscheiden rollen. Dit betreft de school als geheel (de Twickel-Grundel combinatie), het Lyceum als deel binnen die school, en het werken in en met de teams. We streven naar een werk- en overlegklimaat waarin collega s zich kunnen ontwikkelen. Een voorwaarde daarvoor is een professionele cultuur, waarin de vraag naar kwaliteit gesteld mag worden en beantwoord. Kern van de professionaliteit is de erkende ongelijkheid. Hiermee wordt aangegeven dat ieders kwaliteiten op een ander vlak liggen. Op deze wijze ben je in staat met elkaar daarover het gesprek te voeren en bij elkaar aan te geven welke ontwikkelpunten voor het vervolg van belang zijn. Enkele kenmerken voor de professionele cultuur zijn: het maken van afspraken binnen de onderwijskundige teams, aanspreken op gedrag, voorbeeldgedrag laten zien door de hele school heen, uitgaan van erkende ongelijkheid, denken in oplossingen levert meer op dan denken in problemen, minder vergaderingen en meer werkbijeenkomsten, ervoor gaan is belangrijker dan erop terugkomen, speler zijn in plaats van toeschouwer. Het Lyceum wordt in Hengelo vanouds gekenschetst als een degelijke en betrouwbaar overkomende ogende school, waar met name kennisoverdracht en individuele vorming een belangrijke plaats innemen. De directeur is integraal verantwoordelijk voor het Lyceum, binnen de kaders die hem ter beschikking staan op basis van de mandatering van de Centrale Directie Twickel Grundel. In zijn rol als directeur neemt hij deel aan het directieoverleg van Twickel Grundel. Hij brengt daar thema s in die binnen het Lyceum leven en bouwt mee aan de ontwikkeling van Twickel Grundel als geheel. De vier teamleiders geven ieder leiding aan een onderwijskundige bouw en werken samen met de directeur aan het gemeenschappelijk beleid voor het gehele Lyceum. De schoolleiding wil ontwikkelingen binnen de school stimuleren, versterken en uitbouwen en doet dat door te faciliteren, verbindingen te leggen, kaders af te spreken en dat te vertalen in concrete plannen van aanpak. 4. Het Lyceum kenmerkt zich door een professionele cultuur. Binnen deze cultuur worden afspraken gemaakt over te halen doelen, en is er ruimte voor ontplooiing. Feed back op ieders handelen is daarbij vanzelfsprekend. 6. Resultaten We willen werken aan de versterking en verdieping van de pedagogisch didactische relatie tussen docent en leerling. Leerlingen kunnen zich breed oriënteren, cultureel ontwikkelen en op hoog niveau kennis vergaren. Het Lyceum staat bekend als een school die zich profileert door goede resultaten van alle leerlingen in de basisvaardigheden voor rekenen en taal. Het Lyceum gaat zich profileren als een school waar de doorstroomcijfers voor het gymnasium optimaal zijn en leerlingen die starten in het gymnasium deze leerweg ook afmaken. We leren daarbij van andere scholen, waar soortgelijke uitdagingen ook aan de orde zijn. Wat betreft de verschillen tussen de cijfers SE en de Schoolexamens voor alle vakken willen we streefdoelen formuleren die binnen de marge van 0,5 punt en in 2013 voor alle vakken binnen de marge van 0,3 punt. Vanaf 2011 bieden we alle examenleerlingen speciale trainingen aan in het lezen van examenvraagstukken. 20

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM

Strategie 2012-2016. Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM Uitdagingen in het Onderwijs Inleiding Voor u ligt de strategienota van de Stichting Het Rijnlands Lyceum voor de periode 2012-2016. Het document

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum

Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Schoolplan 2014-2017 Het Nieuwe Lyceum Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 4 2. SCHOOLGEGEVENS... 5 2.1 SCHOOL... 5 2.2 DIRECTIE EN BESTUUR... 5 2.3 SCHOOLGROOTTE... 5 2.4 ORGANOGRAM... 6 3. MISSIE EN VISIE...

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie