Avicenna College Schoolplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avicenna College Schoolplan 2014-2015"

Transcriptie

1 Avicenna College Schoolplan Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen? Onderwijs vanuit Islamitische uitgangspunten Onderwijskundige ontwikkeling Zorg en begeleiding Werken met een zorgplan Taal- en rekenbeleid Ouderbetrokkenheid Personeel Kwaliteitszorg PR 16 Bijlage 1. Algemene schoolgegevens 17 Bijlage 2. Planning van de school 18 Bijlage 3. Bevoegdheden van medewerkers 32

3 1. Inleiding Onze school legt verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs. Om verantwoording af te kunnen leggen wordt de school aangestuurd via een plan, het schoolplan. Het schoolplan geeft richting aan het onderwijskundig, personeel en kwaliteitszorgbeleid. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school komt daarmee in een jaarlijkse cyclus van PDCA waarin continue kwaliteitsverbetering aan de orde is. Vanaf 1 november 2013 tot 1 augustus 2014 heeft de school onder de naam ISG de Opperd gefunctioneerd als nevenvestiging van Melanchton (CVO Rotterdam). In deze periode is de school opgestart. De belangrijke doelstelling in deze periode is geweest de school te laten voldoen aan de criteria die worden gesteld in het waarderingskader van de inspectie van het Voortgezet Onderwijs. Deze inspanning heeft geleid tot een basisarrangement. Daarnaast is veel energie gestoken in het bewerkstelligen van vertrouwen bij de Islamitische achterban, het op orde krijgen van de kwaliteit van het personeel, de bedrijfsvoering en de verzelfstandiging van de school binnen de stichting SIVOR. Het Avicenna college is als zelfstandige school gestart op 1 augustus In juni 2014 heeft een studiedag plaats gehad met het management team waarin het functioneren van de school is geëvalueerd en waar vervolgens een aantal thema s zijn benoemd die het beleid van de school richting geven. In september 2014 heeft een studiedag plaats gehad met het voltallige personeel. Doel was om alle personeels leden in staat te stellen ideeën te genereren om het beleid van de school verder vorm te geven. In dit jaarplan vindt u de doelstellingen die de school zich stelt in het schooljaar In dit schooljaar zal ook het schoolplan worden gemaakt. Aansluitend zal de school in de gebruikelijke vierjaarlijkse cyclus van het schoolplan komen.

4 2. Waar gaat het ons om? Bij de start van het Avicenna hebben het management en medewerkers zich de vraag gesteld wie wij als school willen zijn en wat de speerpunten van het beleid zouden moeten zijn. De volgende ambitie en beschrijving van de school is daarbij uitgesproken: Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Rotterdamse samenleving. Om dit te kunnen bereiken voldoet de school met haar onderwijs aan de volgende beschrijving: De school en het onderwijs voldoen aan de aan de eisen die de wetgever / inspectie voor het onderwijs stelt. Het waarderingskader van de inspectie van het voortgezet onderwijs is een belangrijk sturingsdocument voor het management. Het wordt als de minimale kwaliteit gezien waar het onderwijs aan moet voldoen. Bij de vormgeving van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden en gemotiveerde bevoegde / bekwame leraren ingezet. De school maakt daarbij gebruik van een doorlopend bemenste mediatheek op beide locaties, moderne onderwijs en ondersteuningsmiddelen als computers en touchscreens. Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Er vindt onderwijskundige differentiatie plaats in de klas. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. Bij de start de intake van de aanname commissie en vervolgens de afname van genormeerde toetsing zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar zij het meest van leert. In het onderwijs worden overstijgende (metacognitieve) vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag gestimuleerd. Het gaat hier om vaardigheden die naar onze overtuiging, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) leven bepalen. Veel aandacht wordt geschonken aan een veilig pedagogisch klimaat. Een leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn of haar omgeving. De vormgeving van de islamitische identiteit speelt hierbij een rol. De leraren op school zijn voor 80% moslim. Zij zijn als rolmodel en significant other herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en normen en waarden. De school organiseert rolmodel bijeenkomsten. Eenmaal in de maand wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leerlingen waar een geslaagde ondernemer, topsporter, manager enz. van Marokkaanse, Turkse of Bosnische afkomst vertelt over de weg naar succes, doorzettingsvermogen en integratie in de Nederlandse samenleving. Het Islamitische karakter van de school wordt zichtbaar vormgegeven in de school. In de fysieke uitingsvormen, het hanteren van de normen en waarden en de inspiratie en richting die het geloof geeft. De school hanteert daarin een gematigde opvatting van de Islam. Een opvatting waar het merendeel van de moslims in Rotterdam vertrouwen in heeft en achter kan staan. Naast het organiseren van hoogwaardig onderwijs stelt de school zich tot doel de leerlingen te stimuleren gezond te leven en aan sport te doen. De sporten die worden aangeboden zijn: voetbal, zwemmen, boksen en taekwondo. Met name op de taekwondo doet de school een forse investering (sportpakken, trainers, ruimte enz.). De leerlingen worden in staat gesteld om niet alleen een diploma op school te halen maar gelijktijdig een bepaald niveau te halen in de beheersing van de sport in de vier tot zes jaar dat ze op school zitten. Ook kunnen leerlingen kiezen voor activiteiten in de sfeer van kunst en beeldende vorming. Naast de lestijd worden diverse workshops aan geboden. De leerlingen worden gestimuleerd deel te nemen aan de leerlingraad. Een goed lopende leerlingraad waar van uit kinderen daadwerkelijk meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en de school wordt van groot belang geacht.

5 Een deel van de populatie van de school heeft een taalachterstand. De school heeft taalbeleid geïmplementeerd. Voor de kinderen die dat nodig hebben organiseert de school huiswerkklassen en huiswerktoezicht. Hier wordt begeleiding geboden bij het huiswerk maken. Waar nodig worden studievaardigheden aangeleerd en er wordt bijles gegeven in de kernvakken. De school hecht eraan samenwerkingsrelaties aan te gaan met de omgeving. Effectieve samenwerking wordt gezocht met collega-scholen waarbij supervisie wordt gevraagd (b.v. met betrekking tot de vormgeving van een project of vakgebied), hulpverleningsinstanties, politie, childrens zone ed. Met het mbo wordt samenwerking gezocht op doorlopende leerlijnen economie en techniek. De school werkt mee aan een Rotterdams project waarin onderzocht wordt welke vaardigheden zij moeten beheersen om hun slagingskans op het hbo te vergroten. Van groot belang is ook de samenwerkingsrelatie met het Islamitische primair onderwijs op het niveau van warme overdracht en een doorlopende leerlijn identiteit. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd met het IPO met als doel de samenwerking te verbeteren en de overgang van de kinderen naar het IVO te vergemakkelijken. De school wil een volstrekt transparante school zijn waar iedereen welkom is. Een school die het vertrouwen heeft van de Islamitische achterban en haar gedrag kan verklaren, verantwoorden en legitimeren naar de Rotterdamse samenleving. Essentieel in de opvoeding en de schoolcarrière van onze leerlingen is de samenwerking met de ouders. De school informeert, betrekt de ouders bij de opvoeding. De mentor heeft een sleutelrol in het contact met de ouders en maakt afspraken met de ouders. De school heeft een visie op mentorschap geïmplementeerd. Ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De ouders kunnen hun kinderen volgen via het leerlingvolgsysteem Magister. Ouders weten dat ze een rol hebben in de ondersteuning en stimulering van hun kind om naar school te gaan en daar prestaties te leveren. Waar ouders dat nodig hebben worden activiteiten aangeboden in het omgaan met Magister, huiswerkbegeleiding en Nederlands. De school heeft een visie op ouderbetrokkenheid geïmplementeerd. Binnen de school wordt de gesprekscyclus vorm gegeven. Elke medewerker krijgt een functioneringsgesprek en voor het einde van het jaar een beoordeling waarbij wordt aangegeven of het contract wordt verlengd. De wensen van de medewerker m.b.t. deskundigheidsbevordering leiden tot een opleidingsplan. De cursussen en trainingen worden vervolgens aangeboden aan de medewerkers. Alle medewerkers hebben inzicht in hun normjaartaak. Hierover is een gesprek geweest met de teamleider. In de normjaartaak is een indeling gemaakt: lesgevende taken (met ruimte voor voor en nazorg), taken of deelname aan werkgroepen die een doelstelling hebben gerelateerd aan de opbouw van de school, ruimte voor vergaderingen en overleg en deskundigheidsbevordering. De aard van de normjaartaak is dat er helderheid wordt verschaft over en weer over de inzet van de medewerker. De school heeft een functiebouwwerk en streeft naar een gepaste inschaling in LB, LC en LD functies. Alle medewerkers hebben een akte van benoeming voor een tijdelijk contract van de duur van een jaar. De school werkt met een PDCA cyclus. Dat betekent dat de school stuurt met plannen en doelstellingen, deze plannen uitvoert, evalueert en het plan / beleid bijstelt waar nodig. De school komt daarmee in een cyclus van constante kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering. - De school heeft een jaarplan in de aanloop naar een vierjarig schoolplan De belangrijke gebeurtenissen van het jaar zijn in kaart gebracht en weergegeven op een jaarkalender. Deze jaarkalender is uitgangspunt voor het MT en de sturing van activiteiten op de school. - De school verricht metingen m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs proces en opbrengst. - De school onderzoekt de ouder-, leerling-, en medewerkerstevredenheid. - De uitkomsten van metingen en onderzoeken worden serieus genomen en dienen als input voor het schoolplan

6 De school heeft een visie op zorg en leerling begeleiding beschreven in het zorgplan. Intern zijn de nodige functionarissen benoemd en extern zijn de nodige samenwerkingsrelaties aangegaan om het zorgplan uit te kunnen voeren. De zorg coördinator stuurt het zorgteam aan. Het zorgplan wordt uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school heeft een PR commissie. Deze commissie beheert de website, Facebook, open dagen en de contacten naar het Islamitisch primair onderwijs. De commissie doet voorstellen aan het management over de verbetering van de kwaliteit van de interne en externe communicatie. De school kent een raad van toezicht model. Naast de raad van toezicht is er hierbij sprake van een dagelijks bestuurder en een directie. Op termijn zal er gekozen worden voor een raad van toezicht met een directeur / bestuurder. Binnen de raad heeft de helft van de leden een islamitische achtergrond. De raad van toezicht heeft een heldere opvatting over toezicht en verantwoording. Uitgangspunt hierbij is de wet op goed bestuur en verantwoording naar de inspectie van het onderwijs. Het management van de school bestaat uit een directie en parttime teamleiders. De teamleiders hebben naast de taak het team aan te sturen een portefeuille. Het gaat hierbij om de portefeuille onderwijs, zorg, identiteit en examinering en toetsing. De portefeuille personeel en de portefeuille financiën is belegd bij de directie. De organisatie heeft een medewerker in dienst als hoofd (leerling)administratie, deze medewerker stuurt het team aan van administratief medewerkers en mediatheek personeel. Daarnaast heeft de organisatie een medewerker in dienst als hoofd facilitaire zaken en ict. Deze medewerker stuurt de conciërges en ict medewerkers aan. Tot slot heeft de school een boekhouder / controller aangetrokken op freelance basis. De school werkt met een sluitende onderwijsrijke meer jaren begroting. Op een aantal plekken in Nederland is vraag naar Islamitisch VO, een aantal initiatieven hierin is mislukt. De school wil de factoren die van belang zijn bij het tot stand brengen van een stabiele school gaan documenteren. Uiteindelijk zal dit gaan leiden tot een beschrijving van een model van een succesvolle Islamitische VO school. Wellicht kan dit model als uitgangspunt dienen tot de oprichting van Islamitisch onderwijs op andere plekken in Nederland. Bij aanvang van het schooljaar heeft de school 530 leerlingen. De school wil binnen een termijn van drie jaar groeien naar een school van 1000 leerlingen. Binnen de Rotterdamse populatie is dat goed mogelijk.

7 3. Wat gaan we doen? Op grond van het bij 2 geformuleerde beeld over wat het Avicenna College voor school wil zijn, worden voor het jaar een aantal te realiseren doelstellingen geformuleerd. Om de school te ontwikkelen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - In de school werken hoog opgeleide gemotiveerde professionals. Bij de ontwikkeling van de organisatie wordt maximaal gebruik gemaakt van de aanwezige inspiratie, kennis, vaardigheden en creativiteit van deze professionals. Het Avicenna College wil een sterke school zijn waar de uitgangspunten en vormgeving van het onderwijs gedragen en onderschreven wordt door haar medewerkers. - De ontwikkeling van de organisatie vindt plaats in werkgroepen. De medewerkers worden hierbij gefaciliteerd in hun normjaartaak en waar nodig ondersteund door training en opleiding. - Elke werkgroep zal op de hoofdlijn een plan van aanpak leveren op grond waarvan het ontwikkelwerk gerealiseerd wordt. In dit plan is beschreven; doelstelling / opbrengst, tijdlijn, evaluatie, capaciteitsplanning en gewenste ondersteuning. - Waar nodig wordt intervisie gezocht bij collega-scholen (divers aanbod is aanwezig). - In de werkgroepen is een afgevaardigde van het MT aanwezig. De MT leden hebben naast de verantwoordelijkheid in de aansturing van een team de verantwoordelijkheid over een portefeuille. Het gaat hierbij om de volgende portefeuilles: onderwijsontwikkeling, zorg, identiteit en PR. De portefeuilles personeel, financiën en kwaliteitszorg zijn belegd bij de directie. - Op teamvergaderingen doen de werkgroepen verslag van hun vorderingen. Waar nodig worden keuzes en besluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de medewerkers. - De activiteiten vinden plaats in een PDCA cyclus. Elk werkgroep formuleert een moment van evaluatie van de opbrengst, een implementatie voorstel en vervolgens input voor het schoolplan De verbeterdoelstellingen worden geformuleerd m.b.t. de identiteit, het onderwijs en de zorg Onderwijs vanuit Islamitische uitgangspunten Het Avicenna college biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs gekoppeld aan de Islamitische levensovertuiging. Er zijn vele mensen die de Islam evenzoveel gezichten toekennen. Een vredelievend gezicht, een extreem gezicht, een gewelddadig gezicht, een geweldloos gezicht, een flexibel gezicht, een star gezicht..voor al deze mensen is dit de ware Islam. De invulling van de Ware Islam voor het Avicenna College is er een die gebaseerd is op de bewijsvoering van de Koran en de Soenna, de gedragingen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem). De enige Ware Islam voor het Avicenna College is er een van vrede, liefde, geweldloosheid, onderwerping van de wetten van het land waar men leeft, het goede gedrag naar alle mensen toe ongeacht hun afkomst, religie, cultuur, geaardheid enz. De perfecte omgangsvormen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem). Transparantie van waar wij als school mee bezig zijn en al het goede waar de mens van nature naar streeft. Iedere moslim of niet moslim die zich hierin herkent en deze standpunten over de enige Ware Islam onderschrijft is van harte welkom. Vanuit de enige Ware Islam zal de school, als maatschappelijke organisatie, zich te allen tijden uitspreken tegen alle vormen van geweld. Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen Islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven. De Islam is de basis van ons handelen. In de opvoeding en in de praktijk van elke dag worden wij geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeet. Emancipatie en integratie worden gestimuleerd doordat de school een Nederlandse school is die de onderwijsdoelstellingen moet behalen zoals elke andere Nederlandse school. De school hecht eraan dat de leerlingen ook kennisnemen van zaken die binnen de islamitische traditie minder belicht worden. Vanuit de veiligheid van de school worden de leerlingen voorbereid op de multiculturele Rotterdamse samenleving. Met name de lessen Burgerschap/maatschappijleer, maar ook Nederlands spelen hierbij een rol.

8 De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving. Respect voor de mens en het milieu staan in deze opvatting centraal, onderdelen daarvan zijn de ontwikkeling van innerlijke en uiterlijke reinheid. Het verwerven van kennis is een verplichting binnen de Islam, kennis kan een grotere mate van bewustwording en een gezonde en rustige ontwikkeling van de leerlingen bevorderen De identiteitscommissie waarborgt de Islamitische culturele en religieuze identiteit binnen de school. Zij adviseert het management in voorkomende gevallen. O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste. 49/13 De identiteit wordt in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar. - Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de Islam. - Turks & Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter te kunnen beheersen. - Gescheiden gym & zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes. - Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema's extra belicht binnen de hele school. - Vakoverstijgend Islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer worden er rekening gehouden met Islamitische gevoeligheden. - Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een Hadith mee via Facebook, de website en school. Dit doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende Hadith. - Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de Islam. - Edhan: iedere grote pauze wordt door een leerling de edhan (oproep tot het gebed) voorgelezen. - Gebedsruimtes: de school beschikt over opgeknapte gebedsruimtes waar leerlingen hun gebed kunnen uitvoeren. - Ramadanprogramma: voor de Ramadan is een apart rooster opgesteld. Tijdens de Ramadan worden er verschillende programma's georganiseerd voor de leerlingen. - Islam en wetenschap. Alle vakgroepen besteden in hun curriculum aandacht aan inzichten in de wetenschap die zijn ontleend aan het werk van Islamitische geleerden. In het schooljaar zullen de volgende doelstellingen worden gerealiseerd op aangeven van de identiteits commissie. - De islamitische identiteit wordt waar nodig of wenselijk verder uitgewerkt. - De identiteitscommissie organiseert in de periode januari maart een interne cursus voor de medewerkers over de ware Islam. - In de lessen godsdienst en maatschappijleer wordt waar dat aan de orde is het onderwerp Islam, geweld en Jihad besproken. Geweld wordt altijd afgewezen. De Identiteitscommissie komt met een voorstel hoe de school een systeem kan opzetten waarbij vroegtijdig leerlingen worden gesignaleerd met sympathieën voor agressieve uitingen van het geloof. Dit signaleringssysteem is gereed in januari In samenwerking met de PR commissie en het MT worden activiteiten georganiseerd waarbij een positief beeld wordt geschetst over de school met een islamitische identiteit. Het plan hiertoe is gereed in november De activiteiten worden uitgevoerd in december 2014 juni 2015.

9 3.2.Onderwijskundig ontwikkeling In hoofdstuk 2 van deze notitie worden een aantal kenmerken geschetst van het onderwijs zoals ons dat voor ogen staat. Wij vertrekken daarbij vanuit de slogan: excellent, ambitieus, Islamitisch Voortgezet onderwijs. We formuleren een aantal doelstellingen die we dit schooljaar in dat licht willen bereiken. 1. De school voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit het waarderingskader van de inspectie. Eenmaal per 2 maanden zal met de sectievoorzitters en de leden van het MT een vergadering worden belegd waarin thema s uit het waarderingskader aan de orde zijn. De vraag die daarbij gesteld wordt is: voldoen wij aan deze eisen en kunnen we dat bewijzen. De teamleiders bezoeken de klassen in het kader van de gesprekscyclus en hebben daarmee een duidelijk beeld van de kwaliteit van het onderwijs. Waar zaken niet op orde zijn worden ze geduid toegevoegd aan het verbeterplan van de werkgroep onderwijs. 2. De school start met het project jong ondernemen. De keuze voor de afdeling economie (en administratie in het bijzonder) is voor geen enkele leerling een positieve keuze, het programma wordt door de leerlingen als saai en niet inspirerend aangeduid. Om deze reden maakt de school een andere keuze en wel voor het project jong ondernemen. Uitgangspunten onderwijsprogramma jong ondernemen: Veel aandacht voor (sociale) competenties, leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor eigen opleiding. Aansluiting bij landelijk programma Jong Ondernemen en Vecon Business school. Leerlingen richten een bedrijf op en krijgen een bedrijfscoach. Vaste groep docenten die verantwoordelijk is / lesgeeft aan / mentor is van deze groep leerlingen. BBL en KBL door elkaar, mogelijkheid voor leerlingen om ook GL te doen. Stimulering van talenten / leerstijlen. Vakoverstijgende samenwerking, docenten werken samen en maken samen 1 programma. Intensieve begeleiding leerlingen, veel natuurlijke en geplande reflectiemomenten. Het onderwijs wordt aantrekkelijker, de motivatie van de leerlingen wordt verhoogd en de opbrengst wordt verhoogd. Evaluatie en opbrengst: Het project start in September Een enthousiast team heeft het programma voorbereid en voert het programma uit.1 maal per maand worden de ervaringen gedeeld in de werkgroep onder leiding van de teamleider. Aan het einde van het schooljaar wordt het project geëvalueerd en op opbrengst gebenchmarkt. De verwachting is dat het project inzichten zal opleveren die de ingrediënten zijn voor de onderwijs visie. Vanuit het project wordt de kennis gedeeld met de andere docenten zodat er leerrendement door de hele school ontstaat. 3. De ideale les. Avicenna heeft gekozen voor een standaard in de uitvoering van de lessen. Het gaat er hierbij om dat elke les in ieder geval een aantal elementen bevat zoals: opening met recitatie inleiding op het te behandelen onderwerp instructie differentiatie verwerking reflectie huiswerk opgeven afsluiting

10 In september 2014 wordt het model de ideale les ingevoerd op school. Ondersteuning hierbij wordt georganiseerd in de teamvergaderingen. In november 2014 wordt de kwaliteit van de invoering en de opbrengst van deze manier van werken geëvalueerd. 4. In september 2014 wordt de zogenaamde mentormap ingevoerd. In deze map worden de taken beschreven van de mentor. We bereiken hiermee een standaardisatie in het werk van de mentoren. Evaluatie van het werken met de mentormap vindt plaats in juni Uiterlijk maart 2015 zal de onderwijsvisie zijn ontwikkeld. 6. In oktober 2014 zullen huiswerkklassen starten op het Avicenna college. Vanaf september hebben twee leraren de taak gekregen een projectplan te maken over het opzetten van huiswerk begeleiding en huiswerk toezicht. In oktober zullen op grond van het eerste schoolonderzoek de huiswerk lessen starten voor de eerste- en tweedejaars leerlingen. Het gaat hierbij om huiswerkbegeleiding, aanleren van studievaardigheden en het bijscholen van de kernvakken. 7. Genormeerde toetsen en differentiatie. Op grond van het TTI model zullen genormeerde toetsen worden ontwikkeld voor alle vakken. Hiermee wordt niet alleen in beeld gebracht hoe hoog of laag de leerling scoort op de toets maar ook waar het cijfer door veroorzaakt wordt. De achterliggende taxonomie (de duiding van de soort kennis of vaardigheid) geeft de mogelijkheid te snappen of het onvoldoende cijfer dat de leerling haalt wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, inzicht of toepassing. Vervolgens kan naar aanleiding van dit inzicht differentiatie plaats vinden in de klassen. De kinderen krijgen dan dus de kennis aangereikt dan wel de mogelijkheid te oefenen met toepassingen. Onderwijs op maat wordt hiermee in toenemende mate mogelijk. Aan het einde van het jaar hebben alle vakgroepen genormeerd toetsen en een opvatting over differentiatie ontwikkeld. Waar nodig zal hierbij cursus en training worden georganiseerd voor de docenten. 8. In september starten een aantal sportklassen voor de leerlingen (en medewerkers). De combinatie tussen leren en bewegen is een krachtige combinatie. Het gaat hierbij naast fysieke activiteit ook om organisatorische-, sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining. Leidinggeven aan de groep en elkaar motiveren en stimuleren. We bieden aan: taekwondo (tot de zwarte band), zwemmen (diploma s), voetbal en boksen. Kunst, cultuur en multimedia projectweken. Succesvol zijn in het leven zonder creatief te denken is ondenkbaar. Wij bieden verschillende disciplines aan om de leerlingen hiermee in aanraking te brengen met bijvoorbeeld film maken en monteren. We bezoeken musea, galeries en geven workshops. Hierbij worden rolmodellen uitgenodigd uit de schrijverswereld, modewereld en het toneel. Workshops kunnen worden gevolgd over: dichten, ontwerptalent (sneakers en kleding), drama en film, games en apps. De vakgroep sport en beeldende vorming leveren een plan m.b.t. wat er met welke doelstelling georganiseerd wordt. Aan het einde van het jaar vindt evaluatie plaats over de opbrengst van de activiteiten.

11 3.3. Zorg en begeleiding Werken met een zorgplan Het Avicenna college zal de zorg voor leerlingen vorm geven zoals dat in het zorgplan 2014 is verwoord. Het gaat op de hoofdlijn op de inzet van het volgende in het komende leerjaar Voor het Avicenna College is goed onderwijs het uitgangspunt. Onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften van de leerling en zorgt voor welbevinden. Andersom zijn leerlingen minder in staat optimaal gebruik te maken van het geboden onderwijs wanneer zij persoonlijk niet goed functioneren of wanneer omstandigheden in de thuissituatie of in relatie met vrienden tot verhoogde emotionele druk leiden. Een veilig schoolklimaat is dan ook voor de leerlingen van groot belang om verminderde schoolprestaties en uitval te voorkomen. Van belang is de onderwijszorgbehoefte van leerlingen goed in beeld te brengen en hierop aan te sluiten via een handelingsgerichte aanpak. Hiertoe hebben we binnen het Avicenna College gekozen voor een zorgstructuur, waarin op het gebied van onderwijsondersteuning langs drie lijnen wordt gewerkt. Om goed te kunnen leren, is het nodig dat een leerling zich rustig met zijn / haar werk op school kan bezighouden. Door allerlei oorzaken kan het zijn dat dit niet lukt en kan (tijdelijke) extra begeleiding en zorg voor de leerling nodig zijn. Avicenna College wil een school zijn waar zorg voor de leerling een belangrijke plaats inneemt. Avicenna College signaleert zo goed mogelijk wat voor problemen er spelen die aandacht behoeven. Het bieden van zorg is voor ons een kwaliteitskenmerk. De zorg voor de leerling wordt op de eerste plaats door de leraren gegeven, de klassenmentor is de spil van de zorg. De persoonlijke geschiedenis van een kind is van groot belang teneinde die signaleringsfunctie te kunnen waarmaken. Hij of zij heeft een mentoruur waarin een en ander aan bod kan komen. (Eén maal per vier weken komen de mentoren bij elkaar. In deze vergaderingen worden individuele leerlingen of hele groepen besproken). Het zorgteam van Avicenna College is er om leerlingen te ondersteunen in hun didactisch proces. Iedere week komt het zorgteam samen om leerlingen met problemen te bespreken. Deze problemen variëren van spijbelen, faalangst, dyslexie, leerachterstanden tot gedragsproblemen. Het zorgteam wordt aangestuurd door de teamleider zorg (zorgcoördinator), verder zijn er een schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleiders, en een schoolpsycholoog. Samen kijken zij hoe zij een leerling weer op de rails kunnen krijgen. Eén keer in de zes weken is er een Zorg Advies Team (ZAT). Hierin zijn ook externe partners aanwezig om gezamenlijk te kijken hoe een probleem het best is op te lossen. De externe partners zijn de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, het gemeentelijke Centrum voor Jeugd en gezin, soms Bureau Jeugdzorg en een ambulant begeleider van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Yulius. Wanneer de problemen de zorg van de school overstijgt wordt er altijd contact met de ouders opgenomen. De zorgcoördinator adviseert dan de ouders hoe zij het best verder kunnen handelen. De ondersteuning en de zorg voor de leerlingen wordt langs drie lijnen vormgegeven, in de eerste, tweede en derde lijn, gericht op het behalen van onderwijsdoelen en een actieve, betekenisvolle rol in de maatschappij. Onderwijsondersteuning in de eerste lijn De eerste zorg is die docenten aan leerlingen kunnen bieden, waarbij sprake is van een wisselwerking. Wanneer een leerling opvalt qua prestaties, gedrag, motivatie, aanwezigheid, sociaal-emotioneel functioneren, etc. brengt de mentor deze leerling in tijdens de leerlingbespreking. Deze leerlingbespreking vindt elke vier weken plaats per onderwijsteam met de vakdocenten, mentoren en onder leiding van de teamleider zorg. Onderwijsondersteuning in de tweede lijn Als een leerling meer steun nodig heeft dan vanuit de eerste lijn geboden kan worden, dan kan een beroep worden gedaan op extra ondersteuning door deskundigen in en om de school. Ook bij handelingsverlegenheid van de

12 mentor of vakdocent kunnen experts worden ingeschakeld. Deze extra ondersteuning staat in het teken van het onderwijs en is gericht op het behalen van onderwijsdoelen. Binnen de tweede lijn komt een aantal mensen structureel met de teamleiders als zorgteam bijeen. Binnen het zorgteam wordt onder andere de voortgang in de leerlingbegeleiding besproken en worden ervaringen in de uitvoering van het beleid uitgewisseld. Onderwijsondersteuning in de derde lijn Mocht inzet van externe deskundigheid nodig zijn dan wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de school dat o.a. via het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam samenkomt. De ondersteuning vanuit de derde lijn is meestal curatief van aard. In sommige gevallen zal de leerling (of ouders) direct vanuit de tweede lijn naar een externe deskundige worden verwezen voor ondersteuning, maar in principe vervult het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam van de school de poort naar deze derde lijns zorg. In de toekomst wil de school zich meer richten op preventieve inzet van externe partners. Hierbij valt te denken aan een spreekuur voor de leerplichtambtenaar, vroeg signalering door de schoolverpleegkundige, consultatie van externe netwerkpartners en nauwe samenwerking met wijkteams. Bij alle vormen van overleg wordt de samenwerking met de leerling zelf en de ouders zoveel mogelijk opgezocht. Pestprotocol Avicenna College ziet het als haar taak om leerlingen een veilig pedagogisch klimaat te bieden. Hierbinnen wordt pestgedrag als onacceptabel ervaren. De school pakt pesten dan ook volgens een vooraf bepaalde handelwijze aan. Om deze handelwijze succesvol te laten zijn is het van belang dat pesten tijdig wordt gesignaleerd, docenten en onderwijsondersteunend personeel stelling nemen tegen het pesten en alle betrokken partijen (docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen) bereid zijn tot samenwerking om de problemen rond pesten aan te pakken. De handelwijze van het Avicenna College is vastgelegd in een pestprotocol. Om pesten te voorkomen besteden de mentoren in de onderbouw tijd aan dit onderwerp tijdens de mentorlessen. Invoering van de Kanjertraining zal Avicenna College nog meer richting geven om sterk in te steken op preventie. Faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining Avicenna College vindt het belangrijk de sociale zelfredzaamheid, weerbaarheid en het goed kunnen omgaan met je medemensen, te bevorderen. Om deze vaardigheden te trainen oriënteert de school zich op het aanbieden van de Kanjertraining aan alle leerlingen in de onderbouw. Daarnaast is het mogelijk om, op individueel niveau, een faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining te volgen. Deze trainingen worden door opgeleide interne trainers verzorgd. De aanmelding en selectie hiervoor verloopt via het zorgteam van de school. Ondersteuning van leerlingen met LWOO Voor iedere leerling met een LWOO-indicatie wordt door de remedial teacher, in samenwerking met de leerling en ouders en onder toeziend oog van de teamleider zorg, een (individueel) handelingsplan opgesteld. Bij Avicenna College fungeert dit plan als leidraad voor het handelen van de docent en als sturings- en planningsinstrument voor de ontwikkeling en de te behalen resultaten van de leerling. Leerlingen die geen LWOO-indicatie hebben, maar wel hinder ondervinden door een taal- en/of rekenachterstand en op basis daarvan begeleiding van de remedial teacher nodig hebben, krijgen eveneens een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan wordt iedere rapportperiode geëvalueerd. Voor clusters leerlingen met een relatief kleine achterstand op het gebied van taal en/of rekenen wordt een groepshandelingsplan opgesteld. Dyslexie en dyscalculie Avicenna College werkt met een dyslexieprotocol en een dyscalculie protocol. Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van het lezen en / of spellen op woordniveau. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot / accuraat oproepen / toepassen van rekenwiskundekennis (feiten). De betreffende leerlingen hebben een pas met daarop relevante informatie omtrent hun dyslexie of dyscalculie. Uitgebreide informatie over dyslexie en dyscalculie is te vinden in het dyslexie- en/of dyscalculie protocol.

13 Taal- en rekenbeleid "Een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Taal leert een kind het best op een sociale en interactieve wijze. Het is van belang dat dit plaatsvindt binnen een betekenisvolle context met activiteiten die passen bij de belevingswereld van de leerling. Goed taalonderwijs is gebaseerd op strategisch leren. Het gaat daarbij om reflecteren op taal en het taalgebruik." Op Het Avicenna College omarmen wij bovenstaande woorden van het Expertisecentrum Nederlands en streven wij ernaar ons onderwijs in te richten volgens de gestelde normen. Wij willen de schoolse taal- en rekenvaardigheden van onze leerlingen ontwikkelen om zodoende te komen tot een verbetering van de onderwijsresultaten en het bereiken van de door de overheid opgestelde referentieniveaus. Daarom voert het Avicenna College een actief taal- en rekenbeleid. "Het bevorderen van goed taal- en rekenonderwijs doet geen afbreuk aan identiteit. Een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft een positieve uitwerking op de prestaties van de leerling. Goede rekenvaardigheden dragen bovendien bij aan de zelfredzaamheid van een mens." Concreet betekent het dat de resultaten en leeropbrengsten van onze leerlingen nauwkeurig in kaart worden gebracht, zodat wij adequate hulp kunnen bieden en eventueel tijdig actie kunnen ondernemen indien een leerling een taal- en / of rekenachterstand heeft. Het reguliere taalonderwijs (de lessen Nederlands) op het Avicenna College wordt dit schooljaar uitgebreid met diverse ondersteuningsmethoden, zoals Muiswerk, het Posterproject en het volgsysteem van CITO. Deze middelen worden door onze vakdocenten ingezet om het hoogst haalbare taalniveau na te streven. Het taalbeleid / rekenbeleid en de uitvoering daarvan wordt tussentijds in december, april en aan het einde van het jaar geëvalueerd op proces en opbrengst. 4. Ouderbetrokkenheid Bij het organiseren van ouderbetrokkenheid gaat het om het versterken van het leren en samenwerken in de opvoeding van de kinderen. Activiteiten gericht op ouders staan in dienst van effecten op de ontwikkeling en schoolloopbaan van de kinderen. Ouders zijn in dit verband partners. De invloed die ouders hebben op de ontwikkeling van hun kinderen is erg groot, het is dan ook belangrijk dat we op de hoogte zijn van de verschillende thuissituaties. Samenwerking in de opvoeding en afstemming daarin tussen ouders en school is essentieel. Als school inspelen op de behoeftes van de ouders, maar ook afstemmen en soms eisen stellen aan de ouders. Dat betekent intensief met elkaar samenwerken en communiceren om afstemming te bereiken tussen de opvoeding thuis en de opvoeding op school. De school en ouders zijn bondgenoten. Docenten en ouders werken samen om de kinderen optimale ontwikkelingskansen en een succesvolle schoolloopbaan te bieden. Zij richten zich op het belang van het kind, ieder vanuit een andere positie, ieder met de eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. De ouders en de school hebben hier hun eigen taak en verantwoordelijkheid in en zij kunnen op allerlei manieren samenwerken, een samenwerking waarbij de doelstellingen zijn afgestemd. Als school organiseren wij de communicatie met de ouders, structureel op diverse niveaus. Via de leiding van de school, de mentoren en de leraren. Als school zullen wij ook in toenemende mate eisen gaan stellen aan de mate van betrokkenheid van de ouders. De mentor zal hier een cruciale rol in spelen. De mentor zal met de ouders afspraken willen maken over de kwaliteit en kwantiteit van de communicatie. In ieder geval wordt in georganiseerd: * Kennismaking met de mentoren in oktober * Informatieavond voor de ouders in november

14 * Ouderavond rapportbespreking 1 in november * Ouderavond rapportbespreking 2 in februari * Ouderavond rapportbespreking 3 in april * Moederochtenden, 1 maal per maand op de beide locaties * Presentatie Profielwerkstuk havo/vwo waarbij de ouders van deze leerlingen aanwezig zijn * Informatieavond over profielkeuze * Informatieavond over sectorkeuze * Examenfeest waarbij de ouders ook betrokken worden (juni) Bij aanvang van de school is een ouderraad opgericht die elke maand vergadert met de directie. De ouderraad fungeert voornamelijk als denktank. De ouderraad houdt de school scherp en nodigt uit kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Daarnaast heeft de ouderraad een adviserende rol m.b.t. voorgenomen beleid. Het thema ouderbetrokkenheid is een speerpunt voor de school. We willen dan ook: * Betrokkenheid ouders versterken in het nieuwe schooljaar met themadagen voor ouders met name over opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. * Succesvolle ouders uitnodigen om als rolmodel een inleiding op school te verzorgen. * Huiswerkklassen organiseren, in ieder geval rond studievaardigheid en de kernvakken Engels, Wiskunde en Nederlands. Bij de opzet en organisatie worden ouders betrokken. * In toenemende mate ouders betrekken bij de zorglessen, maaltijden worden geserveerd en de ouders fungeren als patiënt in zorglessen. * De rol van de ouders versterken in de medezeggenschapsraad. * De Islamitische feesten toegankelijk maken voor de buurt. 5. Personeel Het Avicenna college is trots op haar medewerkers. We gaan ervan uit dat de taakverantwoordelijkheid groot is en de professionaliteit hoog. Naast de vanzelfsprekende eis aan bekwaamheid en bevoegdheid in het lesgeven hebben we leraren die bij het opvoeden en begeleiden van de leerlingen een significant other willen zijn. Een te vertrouwen volwassene die het belangrijk vindt om jonge mensen te ondersteunen in de keuzes die moeten worden gemaakt in het leven. Deze bijdrage kan worden vormgegeven vanuit de Islamitische cultuur maar ook vanuit de Nederlandse cultuur. We streven naar een school waar een positieve sfeer heerst, waar roddelen not done is en waar met name afspraak afspraak is. Om dit te bereiken moeten een aantal zaken ook formeel op orde zijn. Avicenna college heeft m.b.t. het personeelsbeleid in de volgende doelstellingen te realiseren. Iedere medewerker heeft een normjaartaak waar inzichtelijk is gemaakt welke lessen en taken uit te voeren zijn. Alle medewerkers van Avicenna college zijn bevoegd, bekwaam in het bezit van een VOG. Medewerkers die niet bevoegd zijn volgen een opleiding waardoor zij bevoegd worden. De gesprekscyclus bestaat uit een functioneringsgesprek met de nadruk op ontwikkeling en beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar waar het gaat om de verlenging van het arbeidscontract. Vanuit de gesprekscyclus wordt een opleidingsplan geformuleerd voor de medewerkers. De eerste cursussen en trainingen worden georganiseerd in de lente van De medewerkers formuleren voor zichzelf een POP. Avicenna college heeft een functie bouwwerk waarin de aanwezige functies worden beschreven en gewaardeerd. Afspraken over de invulling van de functiemix zijn gemaakt uiterlijk juni Een notitie begeleiding van nieuwe docenten is geïmplementeerd.

15 6. Kwaliteitszorg We werken continu aan verbetering van onze kwaliteit. Kwaliteitszorg bevat externe verantwoording, maar ook interne verantwoording. Het betreft in feite alles wat de school doet. Bij kwaliteitszorg horen een aantal zaken: het doelgericht werken door doelen zo concreet mogelijk te formuleren (SMART). het cyclisch werken: PDCA; Plannen maken, Doen, Check/evaluatie en Act (verbeteren/borgen). systematisch, dus op grond van prioriteiten keuzes maken. In het jaar 2015 zal het Avicenna in een cyclus komen. - De school wordt aangestuurd d.m.v. een jaarplan. - De leden van het MT sturen de teams aan en de portefeuilles met doelstellingen zijn geformuleerd. - De leraren/medewerkers werken aan de doelstellingen. - De resultaten worden geëvalueerd. - Verantwoording vindt plaats van docent naar teamleider naar directie naar raad van toezicht Het systeem om dit professioneel te kunnen doen zal in het seizoen operationeel zijn. Naast het werken volgen de PDCA cyclus is een ander belangrijk aspect van de kwaliteitszorg het meten van opbrengst en proces. Om vervolgens op grond van de meting doelstellingen te formuleren om wederom tot verbetering van de kwaliteit te kunnen komen. In 2015 zullen tevredenheidsonderzoeken worden gehouden: medewerkers tevredenheid, oudertevredenheid en leerling tevredenheid. De school zal zich verantwoorden naar de omgeving over de geleverde kwaliteit en gerealiseerde opbrengst: de website, Facebook een digitale nieuwsbrief waarin periodiek verslag wordt gedaan van de ontwikkeling en resultaten op de school. 7. PR 1. Het is belangrijk dat het Avicenna college zijn eigen positieve imago gaat veroorzaken in Rotterdam. 2. De school wil groeien naar 900 leerlingen in Avicenna college heeft een PR commissie en in oktober 2014 presenteert de PR commissie een plan aan het MT hoe deze doelstellingen vanuit PR gerealiseerd kunnen worden.

16 Tot slot Voortgezet Islamitisch onderwijs wordt alleen georganiseerd door het Avicenna college in Rotterdam. Het Avicenna college is daarmee een unieke school in Nederland. Het is gebleken dat het niet zo eenvoudig is om een Islamitische VO succesvol te laten worden. De leiding en medewerkers van Avicenna college gaan de uitdaging aan om de school tot een succes te maken en te laten zien dat het wel degelijk kan. De vraag die wij ons in feite stellen is wat de factoren zijn die er voor zorgen dat de school succesvol is en kan blijven. We willen deze vraag beantwoorden, de factoren benoemen en in feite komen tot een model dat een blauwdruk is voor een succesvolle Islamitische VO school. We zoeken een hogeschool / universiteit die ons wil gaan ondersteunen bij het onderzoek naar die factoren en de beschrijving van dit model. Hiertoe is in december is de onderzoeksvraag geformuleerd, uiterlijk februari wordt het onderzoek gestart. Afhankelijk van de mogelijkheden van de onderzoeker zal het onderzoek in augustus dan wel in december 2015 zijn afgerond. De kinderen van het Avicenna college zijn de moeite waard, zij verdienen goed onderwijs en de kans om naar het mbo, hbo of universiteit te komen en vervolgens in de Rotterdamse maatschappij een plek te veroveren. Wij gaan ervoor! Avicenna college voor Excellent, Ambitieus Islamitisch Onderwijs. MT en medewerkers Avicenna college Rotterdam, september 2014

17

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK

SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK SCHOOLPLAN 2011-2015 OP C.B.S. DE ARK CBS De Ark Gedupeteerdenlaan 47 8016 AX Zwolle www.dearkzwolle.nl 0 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Missie Vivente:... 2 1.2 Visie Vivente:... 2 1.3 Missie en visie

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad

Schoolplan 2013 2017. van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Schoolplan 2013 2017 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Inhoudsopgave 1. GSR: EEN GEREFORMEERDE SCHOLENGEMEENSCHAP 4 1.1 STATUTEN 4 1.2 UITGANGSPUNTEN 4 2. VISIE & MISSIE GSR 5 2.1 inspireren

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving

1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving Schoolplan 2014-2018 1 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk kader... 4 1.2. Het jaarplan... 4 1.3. Willibrord Stichting - het meerjarige beleidsplan... 4 2. Korte beschrijving van de school en de contet van

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie