Avicenna College Schoolplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avicenna College Schoolplan 2014-2015"

Transcriptie

1 Avicenna College Schoolplan Op weg naar excellent, islamitisch voortgezet onderwijs. Rotterdam, september 2014 Rotterdam

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Waar gaat het ons om? 4 3. Wat gaan we doen? Onderwijs vanuit Islamitische uitgangspunten Onderwijskundige ontwikkeling Zorg en begeleiding Werken met een zorgplan Taal- en rekenbeleid Ouderbetrokkenheid Personeel Kwaliteitszorg PR 16 Bijlage 1. Algemene schoolgegevens 17 Bijlage 2. Planning van de school 18 Bijlage 3. Bevoegdheden van medewerkers 32

3 1. Inleiding Onze school legt verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs. Om verantwoording af te kunnen leggen wordt de school aangestuurd via een plan, het schoolplan. Het schoolplan geeft richting aan het onderwijskundig, personeel en kwaliteitszorgbeleid. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school komt daarmee in een jaarlijkse cyclus van PDCA waarin continue kwaliteitsverbetering aan de orde is. Vanaf 1 november 2013 tot 1 augustus 2014 heeft de school onder de naam ISG de Opperd gefunctioneerd als nevenvestiging van Melanchton (CVO Rotterdam). In deze periode is de school opgestart. De belangrijke doelstelling in deze periode is geweest de school te laten voldoen aan de criteria die worden gesteld in het waarderingskader van de inspectie van het Voortgezet Onderwijs. Deze inspanning heeft geleid tot een basisarrangement. Daarnaast is veel energie gestoken in het bewerkstelligen van vertrouwen bij de Islamitische achterban, het op orde krijgen van de kwaliteit van het personeel, de bedrijfsvoering en de verzelfstandiging van de school binnen de stichting SIVOR. Het Avicenna college is als zelfstandige school gestart op 1 augustus In juni 2014 heeft een studiedag plaats gehad met het management team waarin het functioneren van de school is geëvalueerd en waar vervolgens een aantal thema s zijn benoemd die het beleid van de school richting geven. In september 2014 heeft een studiedag plaats gehad met het voltallige personeel. Doel was om alle personeels leden in staat te stellen ideeën te genereren om het beleid van de school verder vorm te geven. In dit jaarplan vindt u de doelstellingen die de school zich stelt in het schooljaar In dit schooljaar zal ook het schoolplan worden gemaakt. Aansluitend zal de school in de gebruikelijke vierjaarlijkse cyclus van het schoolplan komen.

4 2. Waar gaat het ons om? Bij de start van het Avicenna hebben het management en medewerkers zich de vraag gesteld wie wij als school willen zijn en wat de speerpunten van het beleid zouden moeten zijn. De volgende ambitie en beschrijving van de school is daarbij uitgesproken: Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Rotterdamse samenleving. Om dit te kunnen bereiken voldoet de school met haar onderwijs aan de volgende beschrijving: De school en het onderwijs voldoen aan de aan de eisen die de wetgever / inspectie voor het onderwijs stelt. Het waarderingskader van de inspectie van het voortgezet onderwijs is een belangrijk sturingsdocument voor het management. Het wordt als de minimale kwaliteit gezien waar het onderwijs aan moet voldoen. Bij de vormgeving van het onderwijs worden beproefde moderne lesmethoden en gemotiveerde bevoegde / bekwame leraren ingezet. De school maakt daarbij gebruik van een doorlopend bemenste mediatheek op beide locaties, moderne onderwijs en ondersteuningsmiddelen als computers en touchscreens. Het onderwijs is zoveel als mogelijk onderwijs op maat. Er vindt onderwijskundige differentiatie plaats in de klas. Het beste wordt uit het kind gehaald door aan te sluiten bij het niveau en het tempo van het kind. Bij de start de intake van de aanname commissie en vervolgens de afname van genormeerde toetsing zorgen ervoor dat het kind goed op niveau geplaatst kan worden en vervolgens op haar behoefte afgestemd onderwijs krijgt. Onderwijs dus waar zij het meest van leert. In het onderwijs worden overstijgende (metacognitieve) vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de eigen ontwikkeling en reflecteren op het eigen gedrag gestimuleerd. Het gaat hier om vaardigheden die naar onze overtuiging, naast inhoudelijke kennis van zaken, in grote mate het succes in het latere (werkzame) leven bepalen. Veel aandacht wordt geschonken aan een veilig pedagogisch klimaat. Een leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in zijn of haar omgeving. De vormgeving van de islamitische identiteit speelt hierbij een rol. De leraren op school zijn voor 80% moslim. Zij zijn als rolmodel en significant other herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en normen en waarden. De school organiseert rolmodel bijeenkomsten. Eenmaal in de maand wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de leerlingen waar een geslaagde ondernemer, topsporter, manager enz. van Marokkaanse, Turkse of Bosnische afkomst vertelt over de weg naar succes, doorzettingsvermogen en integratie in de Nederlandse samenleving. Het Islamitische karakter van de school wordt zichtbaar vormgegeven in de school. In de fysieke uitingsvormen, het hanteren van de normen en waarden en de inspiratie en richting die het geloof geeft. De school hanteert daarin een gematigde opvatting van de Islam. Een opvatting waar het merendeel van de moslims in Rotterdam vertrouwen in heeft en achter kan staan. Naast het organiseren van hoogwaardig onderwijs stelt de school zich tot doel de leerlingen te stimuleren gezond te leven en aan sport te doen. De sporten die worden aangeboden zijn: voetbal, zwemmen, boksen en taekwondo. Met name op de taekwondo doet de school een forse investering (sportpakken, trainers, ruimte enz.). De leerlingen worden in staat gesteld om niet alleen een diploma op school te halen maar gelijktijdig een bepaald niveau te halen in de beheersing van de sport in de vier tot zes jaar dat ze op school zitten. Ook kunnen leerlingen kiezen voor activiteiten in de sfeer van kunst en beeldende vorming. Naast de lestijd worden diverse workshops aan geboden. De leerlingen worden gestimuleerd deel te nemen aan de leerlingraad. Een goed lopende leerlingraad waar van uit kinderen daadwerkelijk meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en de school wordt van groot belang geacht.

5 Een deel van de populatie van de school heeft een taalachterstand. De school heeft taalbeleid geïmplementeerd. Voor de kinderen die dat nodig hebben organiseert de school huiswerkklassen en huiswerktoezicht. Hier wordt begeleiding geboden bij het huiswerk maken. Waar nodig worden studievaardigheden aangeleerd en er wordt bijles gegeven in de kernvakken. De school hecht eraan samenwerkingsrelaties aan te gaan met de omgeving. Effectieve samenwerking wordt gezocht met collega-scholen waarbij supervisie wordt gevraagd (b.v. met betrekking tot de vormgeving van een project of vakgebied), hulpverleningsinstanties, politie, childrens zone ed. Met het mbo wordt samenwerking gezocht op doorlopende leerlijnen economie en techniek. De school werkt mee aan een Rotterdams project waarin onderzocht wordt welke vaardigheden zij moeten beheersen om hun slagingskans op het hbo te vergroten. Van groot belang is ook de samenwerkingsrelatie met het Islamitische primair onderwijs op het niveau van warme overdracht en een doorlopende leerlijn identiteit. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd met het IPO met als doel de samenwerking te verbeteren en de overgang van de kinderen naar het IVO te vergemakkelijken. De school wil een volstrekt transparante school zijn waar iedereen welkom is. Een school die het vertrouwen heeft van de Islamitische achterban en haar gedrag kan verklaren, verantwoorden en legitimeren naar de Rotterdamse samenleving. Essentieel in de opvoeding en de schoolcarrière van onze leerlingen is de samenwerking met de ouders. De school informeert, betrekt de ouders bij de opvoeding. De mentor heeft een sleutelrol in het contact met de ouders en maakt afspraken met de ouders. De school heeft een visie op mentorschap geïmplementeerd. Ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De ouders kunnen hun kinderen volgen via het leerlingvolgsysteem Magister. Ouders weten dat ze een rol hebben in de ondersteuning en stimulering van hun kind om naar school te gaan en daar prestaties te leveren. Waar ouders dat nodig hebben worden activiteiten aangeboden in het omgaan met Magister, huiswerkbegeleiding en Nederlands. De school heeft een visie op ouderbetrokkenheid geïmplementeerd. Binnen de school wordt de gesprekscyclus vorm gegeven. Elke medewerker krijgt een functioneringsgesprek en voor het einde van het jaar een beoordeling waarbij wordt aangegeven of het contract wordt verlengd. De wensen van de medewerker m.b.t. deskundigheidsbevordering leiden tot een opleidingsplan. De cursussen en trainingen worden vervolgens aangeboden aan de medewerkers. Alle medewerkers hebben inzicht in hun normjaartaak. Hierover is een gesprek geweest met de teamleider. In de normjaartaak is een indeling gemaakt: lesgevende taken (met ruimte voor voor en nazorg), taken of deelname aan werkgroepen die een doelstelling hebben gerelateerd aan de opbouw van de school, ruimte voor vergaderingen en overleg en deskundigheidsbevordering. De aard van de normjaartaak is dat er helderheid wordt verschaft over en weer over de inzet van de medewerker. De school heeft een functiebouwwerk en streeft naar een gepaste inschaling in LB, LC en LD functies. Alle medewerkers hebben een akte van benoeming voor een tijdelijk contract van de duur van een jaar. De school werkt met een PDCA cyclus. Dat betekent dat de school stuurt met plannen en doelstellingen, deze plannen uitvoert, evalueert en het plan / beleid bijstelt waar nodig. De school komt daarmee in een cyclus van constante kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de bedrijfsvoering. - De school heeft een jaarplan in de aanloop naar een vierjarig schoolplan De belangrijke gebeurtenissen van het jaar zijn in kaart gebracht en weergegeven op een jaarkalender. Deze jaarkalender is uitgangspunt voor het MT en de sturing van activiteiten op de school. - De school verricht metingen m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs proces en opbrengst. - De school onderzoekt de ouder-, leerling-, en medewerkerstevredenheid. - De uitkomsten van metingen en onderzoeken worden serieus genomen en dienen als input voor het schoolplan

6 De school heeft een visie op zorg en leerling begeleiding beschreven in het zorgplan. Intern zijn de nodige functionarissen benoemd en extern zijn de nodige samenwerkingsrelaties aangegaan om het zorgplan uit te kunnen voeren. De zorg coördinator stuurt het zorgteam aan. Het zorgplan wordt uitgevoerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De school heeft een PR commissie. Deze commissie beheert de website, Facebook, open dagen en de contacten naar het Islamitisch primair onderwijs. De commissie doet voorstellen aan het management over de verbetering van de kwaliteit van de interne en externe communicatie. De school kent een raad van toezicht model. Naast de raad van toezicht is er hierbij sprake van een dagelijks bestuurder en een directie. Op termijn zal er gekozen worden voor een raad van toezicht met een directeur / bestuurder. Binnen de raad heeft de helft van de leden een islamitische achtergrond. De raad van toezicht heeft een heldere opvatting over toezicht en verantwoording. Uitgangspunt hierbij is de wet op goed bestuur en verantwoording naar de inspectie van het onderwijs. Het management van de school bestaat uit een directie en parttime teamleiders. De teamleiders hebben naast de taak het team aan te sturen een portefeuille. Het gaat hierbij om de portefeuille onderwijs, zorg, identiteit en examinering en toetsing. De portefeuille personeel en de portefeuille financiën is belegd bij de directie. De organisatie heeft een medewerker in dienst als hoofd (leerling)administratie, deze medewerker stuurt het team aan van administratief medewerkers en mediatheek personeel. Daarnaast heeft de organisatie een medewerker in dienst als hoofd facilitaire zaken en ict. Deze medewerker stuurt de conciërges en ict medewerkers aan. Tot slot heeft de school een boekhouder / controller aangetrokken op freelance basis. De school werkt met een sluitende onderwijsrijke meer jaren begroting. Op een aantal plekken in Nederland is vraag naar Islamitisch VO, een aantal initiatieven hierin is mislukt. De school wil de factoren die van belang zijn bij het tot stand brengen van een stabiele school gaan documenteren. Uiteindelijk zal dit gaan leiden tot een beschrijving van een model van een succesvolle Islamitische VO school. Wellicht kan dit model als uitgangspunt dienen tot de oprichting van Islamitisch onderwijs op andere plekken in Nederland. Bij aanvang van het schooljaar heeft de school 530 leerlingen. De school wil binnen een termijn van drie jaar groeien naar een school van 1000 leerlingen. Binnen de Rotterdamse populatie is dat goed mogelijk.

7 3. Wat gaan we doen? Op grond van het bij 2 geformuleerde beeld over wat het Avicenna College voor school wil zijn, worden voor het jaar een aantal te realiseren doelstellingen geformuleerd. Om de school te ontwikkelen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - In de school werken hoog opgeleide gemotiveerde professionals. Bij de ontwikkeling van de organisatie wordt maximaal gebruik gemaakt van de aanwezige inspiratie, kennis, vaardigheden en creativiteit van deze professionals. Het Avicenna College wil een sterke school zijn waar de uitgangspunten en vormgeving van het onderwijs gedragen en onderschreven wordt door haar medewerkers. - De ontwikkeling van de organisatie vindt plaats in werkgroepen. De medewerkers worden hierbij gefaciliteerd in hun normjaartaak en waar nodig ondersteund door training en opleiding. - Elke werkgroep zal op de hoofdlijn een plan van aanpak leveren op grond waarvan het ontwikkelwerk gerealiseerd wordt. In dit plan is beschreven; doelstelling / opbrengst, tijdlijn, evaluatie, capaciteitsplanning en gewenste ondersteuning. - Waar nodig wordt intervisie gezocht bij collega-scholen (divers aanbod is aanwezig). - In de werkgroepen is een afgevaardigde van het MT aanwezig. De MT leden hebben naast de verantwoordelijkheid in de aansturing van een team de verantwoordelijkheid over een portefeuille. Het gaat hierbij om de volgende portefeuilles: onderwijsontwikkeling, zorg, identiteit en PR. De portefeuilles personeel, financiën en kwaliteitszorg zijn belegd bij de directie. - Op teamvergaderingen doen de werkgroepen verslag van hun vorderingen. Waar nodig worden keuzes en besluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de medewerkers. - De activiteiten vinden plaats in een PDCA cyclus. Elk werkgroep formuleert een moment van evaluatie van de opbrengst, een implementatie voorstel en vervolgens input voor het schoolplan De verbeterdoelstellingen worden geformuleerd m.b.t. de identiteit, het onderwijs en de zorg Onderwijs vanuit Islamitische uitgangspunten Het Avicenna college biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs gekoppeld aan de Islamitische levensovertuiging. Er zijn vele mensen die de Islam evenzoveel gezichten toekennen. Een vredelievend gezicht, een extreem gezicht, een gewelddadig gezicht, een geweldloos gezicht, een flexibel gezicht, een star gezicht..voor al deze mensen is dit de ware Islam. De invulling van de Ware Islam voor het Avicenna College is er een die gebaseerd is op de bewijsvoering van de Koran en de Soenna, de gedragingen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem). De enige Ware Islam voor het Avicenna College is er een van vrede, liefde, geweldloosheid, onderwerping van de wetten van het land waar men leeft, het goede gedrag naar alle mensen toe ongeacht hun afkomst, religie, cultuur, geaardheid enz. De perfecte omgangsvormen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem). Transparantie van waar wij als school mee bezig zijn en al het goede waar de mens van nature naar streeft. Iedere moslim of niet moslim die zich hierin herkent en deze standpunten over de enige Ware Islam onderschrijft is van harte welkom. Vanuit de enige Ware Islam zal de school, als maatschappelijke organisatie, zich te allen tijden uitspreken tegen alle vormen van geweld. Onze doelstelling is de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen Islamitische identiteit. De islamitische levensovertuiging brengen we tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop we in de school samenleven. De Islam is de basis van ons handelen. In de opvoeding en in de praktijk van elke dag worden wij geïnspireerd en geleid door de woorden van de profeet. Emancipatie en integratie worden gestimuleerd doordat de school een Nederlandse school is die de onderwijsdoelstellingen moet behalen zoals elke andere Nederlandse school. De school hecht eraan dat de leerlingen ook kennisnemen van zaken die binnen de islamitische traditie minder belicht worden. Vanuit de veiligheid van de school worden de leerlingen voorbereid op de multiculturele Rotterdamse samenleving. Met name de lessen Burgerschap/maatschappijleer, maar ook Nederlands spelen hierbij een rol.

8 De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Zelfbewustwording door verdieping van de identiteit, met als doel volwaardige deelname aan de Nederlandse samenleving. Respect voor de mens en het milieu staan in deze opvatting centraal, onderdelen daarvan zijn de ontwikkeling van innerlijke en uiterlijke reinheid. Het verwerven van kennis is een verplichting binnen de Islam, kennis kan een grotere mate van bewustwording en een gezonde en rustige ontwikkeling van de leerlingen bevorderen De identiteitscommissie waarborgt de Islamitische culturele en religieuze identiteit binnen de school. Zij adviseert het management in voorkomende gevallen. O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste. 49/13 De identiteit wordt in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar. - Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de Islam. - Turks & Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter te kunnen beheersen. - Gescheiden gym & zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met de gevoeligheden tussen jongens en meisjes. - Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema's extra belicht binnen de hele school. - Vakoverstijgend Islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer worden er rekening gehouden met Islamitische gevoeligheden. - Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een Hadith mee via Facebook, de website en school. Dit doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende Hadith. - Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de Islam. - Edhan: iedere grote pauze wordt door een leerling de edhan (oproep tot het gebed) voorgelezen. - Gebedsruimtes: de school beschikt over opgeknapte gebedsruimtes waar leerlingen hun gebed kunnen uitvoeren. - Ramadanprogramma: voor de Ramadan is een apart rooster opgesteld. Tijdens de Ramadan worden er verschillende programma's georganiseerd voor de leerlingen. - Islam en wetenschap. Alle vakgroepen besteden in hun curriculum aandacht aan inzichten in de wetenschap die zijn ontleend aan het werk van Islamitische geleerden. In het schooljaar zullen de volgende doelstellingen worden gerealiseerd op aangeven van de identiteits commissie. - De islamitische identiteit wordt waar nodig of wenselijk verder uitgewerkt. - De identiteitscommissie organiseert in de periode januari maart een interne cursus voor de medewerkers over de ware Islam. - In de lessen godsdienst en maatschappijleer wordt waar dat aan de orde is het onderwerp Islam, geweld en Jihad besproken. Geweld wordt altijd afgewezen. De Identiteitscommissie komt met een voorstel hoe de school een systeem kan opzetten waarbij vroegtijdig leerlingen worden gesignaleerd met sympathieën voor agressieve uitingen van het geloof. Dit signaleringssysteem is gereed in januari In samenwerking met de PR commissie en het MT worden activiteiten georganiseerd waarbij een positief beeld wordt geschetst over de school met een islamitische identiteit. Het plan hiertoe is gereed in november De activiteiten worden uitgevoerd in december 2014 juni 2015.

9 3.2.Onderwijskundig ontwikkeling In hoofdstuk 2 van deze notitie worden een aantal kenmerken geschetst van het onderwijs zoals ons dat voor ogen staat. Wij vertrekken daarbij vanuit de slogan: excellent, ambitieus, Islamitisch Voortgezet onderwijs. We formuleren een aantal doelstellingen die we dit schooljaar in dat licht willen bereiken. 1. De school voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit het waarderingskader van de inspectie. Eenmaal per 2 maanden zal met de sectievoorzitters en de leden van het MT een vergadering worden belegd waarin thema s uit het waarderingskader aan de orde zijn. De vraag die daarbij gesteld wordt is: voldoen wij aan deze eisen en kunnen we dat bewijzen. De teamleiders bezoeken de klassen in het kader van de gesprekscyclus en hebben daarmee een duidelijk beeld van de kwaliteit van het onderwijs. Waar zaken niet op orde zijn worden ze geduid toegevoegd aan het verbeterplan van de werkgroep onderwijs. 2. De school start met het project jong ondernemen. De keuze voor de afdeling economie (en administratie in het bijzonder) is voor geen enkele leerling een positieve keuze, het programma wordt door de leerlingen als saai en niet inspirerend aangeduid. Om deze reden maakt de school een andere keuze en wel voor het project jong ondernemen. Uitgangspunten onderwijsprogramma jong ondernemen: Veel aandacht voor (sociale) competenties, leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor eigen opleiding. Aansluiting bij landelijk programma Jong Ondernemen en Vecon Business school. Leerlingen richten een bedrijf op en krijgen een bedrijfscoach. Vaste groep docenten die verantwoordelijk is / lesgeeft aan / mentor is van deze groep leerlingen. BBL en KBL door elkaar, mogelijkheid voor leerlingen om ook GL te doen. Stimulering van talenten / leerstijlen. Vakoverstijgende samenwerking, docenten werken samen en maken samen 1 programma. Intensieve begeleiding leerlingen, veel natuurlijke en geplande reflectiemomenten. Het onderwijs wordt aantrekkelijker, de motivatie van de leerlingen wordt verhoogd en de opbrengst wordt verhoogd. Evaluatie en opbrengst: Het project start in September Een enthousiast team heeft het programma voorbereid en voert het programma uit.1 maal per maand worden de ervaringen gedeeld in de werkgroep onder leiding van de teamleider. Aan het einde van het schooljaar wordt het project geëvalueerd en op opbrengst gebenchmarkt. De verwachting is dat het project inzichten zal opleveren die de ingrediënten zijn voor de onderwijs visie. Vanuit het project wordt de kennis gedeeld met de andere docenten zodat er leerrendement door de hele school ontstaat. 3. De ideale les. Avicenna heeft gekozen voor een standaard in de uitvoering van de lessen. Het gaat er hierbij om dat elke les in ieder geval een aantal elementen bevat zoals: opening met recitatie inleiding op het te behandelen onderwerp instructie differentiatie verwerking reflectie huiswerk opgeven afsluiting

10 In september 2014 wordt het model de ideale les ingevoerd op school. Ondersteuning hierbij wordt georganiseerd in de teamvergaderingen. In november 2014 wordt de kwaliteit van de invoering en de opbrengst van deze manier van werken geëvalueerd. 4. In september 2014 wordt de zogenaamde mentormap ingevoerd. In deze map worden de taken beschreven van de mentor. We bereiken hiermee een standaardisatie in het werk van de mentoren. Evaluatie van het werken met de mentormap vindt plaats in juni Uiterlijk maart 2015 zal de onderwijsvisie zijn ontwikkeld. 6. In oktober 2014 zullen huiswerkklassen starten op het Avicenna college. Vanaf september hebben twee leraren de taak gekregen een projectplan te maken over het opzetten van huiswerk begeleiding en huiswerk toezicht. In oktober zullen op grond van het eerste schoolonderzoek de huiswerk lessen starten voor de eerste- en tweedejaars leerlingen. Het gaat hierbij om huiswerkbegeleiding, aanleren van studievaardigheden en het bijscholen van de kernvakken. 7. Genormeerde toetsen en differentiatie. Op grond van het TTI model zullen genormeerde toetsen worden ontwikkeld voor alle vakken. Hiermee wordt niet alleen in beeld gebracht hoe hoog of laag de leerling scoort op de toets maar ook waar het cijfer door veroorzaakt wordt. De achterliggende taxonomie (de duiding van de soort kennis of vaardigheid) geeft de mogelijkheid te snappen of het onvoldoende cijfer dat de leerling haalt wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, inzicht of toepassing. Vervolgens kan naar aanleiding van dit inzicht differentiatie plaats vinden in de klassen. De kinderen krijgen dan dus de kennis aangereikt dan wel de mogelijkheid te oefenen met toepassingen. Onderwijs op maat wordt hiermee in toenemende mate mogelijk. Aan het einde van het jaar hebben alle vakgroepen genormeerd toetsen en een opvatting over differentiatie ontwikkeld. Waar nodig zal hierbij cursus en training worden georganiseerd voor de docenten. 8. In september starten een aantal sportklassen voor de leerlingen (en medewerkers). De combinatie tussen leren en bewegen is een krachtige combinatie. Het gaat hierbij naast fysieke activiteit ook om organisatorische-, sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining. Leidinggeven aan de groep en elkaar motiveren en stimuleren. We bieden aan: taekwondo (tot de zwarte band), zwemmen (diploma s), voetbal en boksen. Kunst, cultuur en multimedia projectweken. Succesvol zijn in het leven zonder creatief te denken is ondenkbaar. Wij bieden verschillende disciplines aan om de leerlingen hiermee in aanraking te brengen met bijvoorbeeld film maken en monteren. We bezoeken musea, galeries en geven workshops. Hierbij worden rolmodellen uitgenodigd uit de schrijverswereld, modewereld en het toneel. Workshops kunnen worden gevolgd over: dichten, ontwerptalent (sneakers en kleding), drama en film, games en apps. De vakgroep sport en beeldende vorming leveren een plan m.b.t. wat er met welke doelstelling georganiseerd wordt. Aan het einde van het jaar vindt evaluatie plaats over de opbrengst van de activiteiten.

11 3.3. Zorg en begeleiding Werken met een zorgplan Het Avicenna college zal de zorg voor leerlingen vorm geven zoals dat in het zorgplan 2014 is verwoord. Het gaat op de hoofdlijn op de inzet van het volgende in het komende leerjaar Voor het Avicenna College is goed onderwijs het uitgangspunt. Onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften van de leerling en zorgt voor welbevinden. Andersom zijn leerlingen minder in staat optimaal gebruik te maken van het geboden onderwijs wanneer zij persoonlijk niet goed functioneren of wanneer omstandigheden in de thuissituatie of in relatie met vrienden tot verhoogde emotionele druk leiden. Een veilig schoolklimaat is dan ook voor de leerlingen van groot belang om verminderde schoolprestaties en uitval te voorkomen. Van belang is de onderwijszorgbehoefte van leerlingen goed in beeld te brengen en hierop aan te sluiten via een handelingsgerichte aanpak. Hiertoe hebben we binnen het Avicenna College gekozen voor een zorgstructuur, waarin op het gebied van onderwijsondersteuning langs drie lijnen wordt gewerkt. Om goed te kunnen leren, is het nodig dat een leerling zich rustig met zijn / haar werk op school kan bezighouden. Door allerlei oorzaken kan het zijn dat dit niet lukt en kan (tijdelijke) extra begeleiding en zorg voor de leerling nodig zijn. Avicenna College wil een school zijn waar zorg voor de leerling een belangrijke plaats inneemt. Avicenna College signaleert zo goed mogelijk wat voor problemen er spelen die aandacht behoeven. Het bieden van zorg is voor ons een kwaliteitskenmerk. De zorg voor de leerling wordt op de eerste plaats door de leraren gegeven, de klassenmentor is de spil van de zorg. De persoonlijke geschiedenis van een kind is van groot belang teneinde die signaleringsfunctie te kunnen waarmaken. Hij of zij heeft een mentoruur waarin een en ander aan bod kan komen. (Eén maal per vier weken komen de mentoren bij elkaar. In deze vergaderingen worden individuele leerlingen of hele groepen besproken). Het zorgteam van Avicenna College is er om leerlingen te ondersteunen in hun didactisch proces. Iedere week komt het zorgteam samen om leerlingen met problemen te bespreken. Deze problemen variëren van spijbelen, faalangst, dyslexie, leerachterstanden tot gedragsproblemen. Het zorgteam wordt aangestuurd door de teamleider zorg (zorgcoördinator), verder zijn er een schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleiders, en een schoolpsycholoog. Samen kijken zij hoe zij een leerling weer op de rails kunnen krijgen. Eén keer in de zes weken is er een Zorg Advies Team (ZAT). Hierin zijn ook externe partners aanwezig om gezamenlijk te kijken hoe een probleem het best is op te lossen. De externe partners zijn de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, het gemeentelijke Centrum voor Jeugd en gezin, soms Bureau Jeugdzorg en een ambulant begeleider van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Yulius. Wanneer de problemen de zorg van de school overstijgt wordt er altijd contact met de ouders opgenomen. De zorgcoördinator adviseert dan de ouders hoe zij het best verder kunnen handelen. De ondersteuning en de zorg voor de leerlingen wordt langs drie lijnen vormgegeven, in de eerste, tweede en derde lijn, gericht op het behalen van onderwijsdoelen en een actieve, betekenisvolle rol in de maatschappij. Onderwijsondersteuning in de eerste lijn De eerste zorg is die docenten aan leerlingen kunnen bieden, waarbij sprake is van een wisselwerking. Wanneer een leerling opvalt qua prestaties, gedrag, motivatie, aanwezigheid, sociaal-emotioneel functioneren, etc. brengt de mentor deze leerling in tijdens de leerlingbespreking. Deze leerlingbespreking vindt elke vier weken plaats per onderwijsteam met de vakdocenten, mentoren en onder leiding van de teamleider zorg. Onderwijsondersteuning in de tweede lijn Als een leerling meer steun nodig heeft dan vanuit de eerste lijn geboden kan worden, dan kan een beroep worden gedaan op extra ondersteuning door deskundigen in en om de school. Ook bij handelingsverlegenheid van de

12 mentor of vakdocent kunnen experts worden ingeschakeld. Deze extra ondersteuning staat in het teken van het onderwijs en is gericht op het behalen van onderwijsdoelen. Binnen de tweede lijn komt een aantal mensen structureel met de teamleiders als zorgteam bijeen. Binnen het zorgteam wordt onder andere de voortgang in de leerlingbegeleiding besproken en worden ervaringen in de uitvoering van het beleid uitgewisseld. Onderwijsondersteuning in de derde lijn Mocht inzet van externe deskundigheid nodig zijn dan wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de school dat o.a. via het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam samenkomt. De ondersteuning vanuit de derde lijn is meestal curatief van aard. In sommige gevallen zal de leerling (of ouders) direct vanuit de tweede lijn naar een externe deskundige worden verwezen voor ondersteuning, maar in principe vervult het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam van de school de poort naar deze derde lijns zorg. In de toekomst wil de school zich meer richten op preventieve inzet van externe partners. Hierbij valt te denken aan een spreekuur voor de leerplichtambtenaar, vroeg signalering door de schoolverpleegkundige, consultatie van externe netwerkpartners en nauwe samenwerking met wijkteams. Bij alle vormen van overleg wordt de samenwerking met de leerling zelf en de ouders zoveel mogelijk opgezocht. Pestprotocol Avicenna College ziet het als haar taak om leerlingen een veilig pedagogisch klimaat te bieden. Hierbinnen wordt pestgedrag als onacceptabel ervaren. De school pakt pesten dan ook volgens een vooraf bepaalde handelwijze aan. Om deze handelwijze succesvol te laten zijn is het van belang dat pesten tijdig wordt gesignaleerd, docenten en onderwijsondersteunend personeel stelling nemen tegen het pesten en alle betrokken partijen (docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders en leerlingen) bereid zijn tot samenwerking om de problemen rond pesten aan te pakken. De handelwijze van het Avicenna College is vastgelegd in een pestprotocol. Om pesten te voorkomen besteden de mentoren in de onderbouw tijd aan dit onderwerp tijdens de mentorlessen. Invoering van de Kanjertraining zal Avicenna College nog meer richting geven om sterk in te steken op preventie. Faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining Avicenna College vindt het belangrijk de sociale zelfredzaamheid, weerbaarheid en het goed kunnen omgaan met je medemensen, te bevorderen. Om deze vaardigheden te trainen oriënteert de school zich op het aanbieden van de Kanjertraining aan alle leerlingen in de onderbouw. Daarnaast is het mogelijk om, op individueel niveau, een faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining te volgen. Deze trainingen worden door opgeleide interne trainers verzorgd. De aanmelding en selectie hiervoor verloopt via het zorgteam van de school. Ondersteuning van leerlingen met LWOO Voor iedere leerling met een LWOO-indicatie wordt door de remedial teacher, in samenwerking met de leerling en ouders en onder toeziend oog van de teamleider zorg, een (individueel) handelingsplan opgesteld. Bij Avicenna College fungeert dit plan als leidraad voor het handelen van de docent en als sturings- en planningsinstrument voor de ontwikkeling en de te behalen resultaten van de leerling. Leerlingen die geen LWOO-indicatie hebben, maar wel hinder ondervinden door een taal- en/of rekenachterstand en op basis daarvan begeleiding van de remedial teacher nodig hebben, krijgen eveneens een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan wordt iedere rapportperiode geëvalueerd. Voor clusters leerlingen met een relatief kleine achterstand op het gebied van taal en/of rekenen wordt een groepshandelingsplan opgesteld. Dyslexie en dyscalculie Avicenna College werkt met een dyslexieprotocol en een dyscalculie protocol. Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van het lezen en / of spellen op woordniveau. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot / accuraat oproepen / toepassen van rekenwiskundekennis (feiten). De betreffende leerlingen hebben een pas met daarop relevante informatie omtrent hun dyslexie of dyscalculie. Uitgebreide informatie over dyslexie en dyscalculie is te vinden in het dyslexie- en/of dyscalculie protocol.

13 Taal- en rekenbeleid "Een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal is erg belangrijk voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Taal leert een kind het best op een sociale en interactieve wijze. Het is van belang dat dit plaatsvindt binnen een betekenisvolle context met activiteiten die passen bij de belevingswereld van de leerling. Goed taalonderwijs is gebaseerd op strategisch leren. Het gaat daarbij om reflecteren op taal en het taalgebruik." Op Het Avicenna College omarmen wij bovenstaande woorden van het Expertisecentrum Nederlands en streven wij ernaar ons onderwijs in te richten volgens de gestelde normen. Wij willen de schoolse taal- en rekenvaardigheden van onze leerlingen ontwikkelen om zodoende te komen tot een verbetering van de onderwijsresultaten en het bereiken van de door de overheid opgestelde referentieniveaus. Daarom voert het Avicenna College een actief taal- en rekenbeleid. "Het bevorderen van goed taal- en rekenonderwijs doet geen afbreuk aan identiteit. Een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft een positieve uitwerking op de prestaties van de leerling. Goede rekenvaardigheden dragen bovendien bij aan de zelfredzaamheid van een mens." Concreet betekent het dat de resultaten en leeropbrengsten van onze leerlingen nauwkeurig in kaart worden gebracht, zodat wij adequate hulp kunnen bieden en eventueel tijdig actie kunnen ondernemen indien een leerling een taal- en / of rekenachterstand heeft. Het reguliere taalonderwijs (de lessen Nederlands) op het Avicenna College wordt dit schooljaar uitgebreid met diverse ondersteuningsmethoden, zoals Muiswerk, het Posterproject en het volgsysteem van CITO. Deze middelen worden door onze vakdocenten ingezet om het hoogst haalbare taalniveau na te streven. Het taalbeleid / rekenbeleid en de uitvoering daarvan wordt tussentijds in december, april en aan het einde van het jaar geëvalueerd op proces en opbrengst. 4. Ouderbetrokkenheid Bij het organiseren van ouderbetrokkenheid gaat het om het versterken van het leren en samenwerken in de opvoeding van de kinderen. Activiteiten gericht op ouders staan in dienst van effecten op de ontwikkeling en schoolloopbaan van de kinderen. Ouders zijn in dit verband partners. De invloed die ouders hebben op de ontwikkeling van hun kinderen is erg groot, het is dan ook belangrijk dat we op de hoogte zijn van de verschillende thuissituaties. Samenwerking in de opvoeding en afstemming daarin tussen ouders en school is essentieel. Als school inspelen op de behoeftes van de ouders, maar ook afstemmen en soms eisen stellen aan de ouders. Dat betekent intensief met elkaar samenwerken en communiceren om afstemming te bereiken tussen de opvoeding thuis en de opvoeding op school. De school en ouders zijn bondgenoten. Docenten en ouders werken samen om de kinderen optimale ontwikkelingskansen en een succesvolle schoolloopbaan te bieden. Zij richten zich op het belang van het kind, ieder vanuit een andere positie, ieder met de eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. De ouders en de school hebben hier hun eigen taak en verantwoordelijkheid in en zij kunnen op allerlei manieren samenwerken, een samenwerking waarbij de doelstellingen zijn afgestemd. Als school organiseren wij de communicatie met de ouders, structureel op diverse niveaus. Via de leiding van de school, de mentoren en de leraren. Als school zullen wij ook in toenemende mate eisen gaan stellen aan de mate van betrokkenheid van de ouders. De mentor zal hier een cruciale rol in spelen. De mentor zal met de ouders afspraken willen maken over de kwaliteit en kwantiteit van de communicatie. In ieder geval wordt in georganiseerd: * Kennismaking met de mentoren in oktober * Informatieavond voor de ouders in november

14 * Ouderavond rapportbespreking 1 in november * Ouderavond rapportbespreking 2 in februari * Ouderavond rapportbespreking 3 in april * Moederochtenden, 1 maal per maand op de beide locaties * Presentatie Profielwerkstuk havo/vwo waarbij de ouders van deze leerlingen aanwezig zijn * Informatieavond over profielkeuze * Informatieavond over sectorkeuze * Examenfeest waarbij de ouders ook betrokken worden (juni) Bij aanvang van de school is een ouderraad opgericht die elke maand vergadert met de directie. De ouderraad fungeert voornamelijk als denktank. De ouderraad houdt de school scherp en nodigt uit kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Daarnaast heeft de ouderraad een adviserende rol m.b.t. voorgenomen beleid. Het thema ouderbetrokkenheid is een speerpunt voor de school. We willen dan ook: * Betrokkenheid ouders versterken in het nieuwe schooljaar met themadagen voor ouders met name over opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. * Succesvolle ouders uitnodigen om als rolmodel een inleiding op school te verzorgen. * Huiswerkklassen organiseren, in ieder geval rond studievaardigheid en de kernvakken Engels, Wiskunde en Nederlands. Bij de opzet en organisatie worden ouders betrokken. * In toenemende mate ouders betrekken bij de zorglessen, maaltijden worden geserveerd en de ouders fungeren als patiënt in zorglessen. * De rol van de ouders versterken in de medezeggenschapsraad. * De Islamitische feesten toegankelijk maken voor de buurt. 5. Personeel Het Avicenna college is trots op haar medewerkers. We gaan ervan uit dat de taakverantwoordelijkheid groot is en de professionaliteit hoog. Naast de vanzelfsprekende eis aan bekwaamheid en bevoegdheid in het lesgeven hebben we leraren die bij het opvoeden en begeleiden van de leerlingen een significant other willen zijn. Een te vertrouwen volwassene die het belangrijk vindt om jonge mensen te ondersteunen in de keuzes die moeten worden gemaakt in het leven. Deze bijdrage kan worden vormgegeven vanuit de Islamitische cultuur maar ook vanuit de Nederlandse cultuur. We streven naar een school waar een positieve sfeer heerst, waar roddelen not done is en waar met name afspraak afspraak is. Om dit te bereiken moeten een aantal zaken ook formeel op orde zijn. Avicenna college heeft m.b.t. het personeelsbeleid in de volgende doelstellingen te realiseren. Iedere medewerker heeft een normjaartaak waar inzichtelijk is gemaakt welke lessen en taken uit te voeren zijn. Alle medewerkers van Avicenna college zijn bevoegd, bekwaam in het bezit van een VOG. Medewerkers die niet bevoegd zijn volgen een opleiding waardoor zij bevoegd worden. De gesprekscyclus bestaat uit een functioneringsgesprek met de nadruk op ontwikkeling en beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar waar het gaat om de verlenging van het arbeidscontract. Vanuit de gesprekscyclus wordt een opleidingsplan geformuleerd voor de medewerkers. De eerste cursussen en trainingen worden georganiseerd in de lente van De medewerkers formuleren voor zichzelf een POP. Avicenna college heeft een functie bouwwerk waarin de aanwezige functies worden beschreven en gewaardeerd. Afspraken over de invulling van de functiemix zijn gemaakt uiterlijk juni Een notitie begeleiding van nieuwe docenten is geïmplementeerd.

15 6. Kwaliteitszorg We werken continu aan verbetering van onze kwaliteit. Kwaliteitszorg bevat externe verantwoording, maar ook interne verantwoording. Het betreft in feite alles wat de school doet. Bij kwaliteitszorg horen een aantal zaken: het doelgericht werken door doelen zo concreet mogelijk te formuleren (SMART). het cyclisch werken: PDCA; Plannen maken, Doen, Check/evaluatie en Act (verbeteren/borgen). systematisch, dus op grond van prioriteiten keuzes maken. In het jaar 2015 zal het Avicenna in een cyclus komen. - De school wordt aangestuurd d.m.v. een jaarplan. - De leden van het MT sturen de teams aan en de portefeuilles met doelstellingen zijn geformuleerd. - De leraren/medewerkers werken aan de doelstellingen. - De resultaten worden geëvalueerd. - Verantwoording vindt plaats van docent naar teamleider naar directie naar raad van toezicht Het systeem om dit professioneel te kunnen doen zal in het seizoen operationeel zijn. Naast het werken volgen de PDCA cyclus is een ander belangrijk aspect van de kwaliteitszorg het meten van opbrengst en proces. Om vervolgens op grond van de meting doelstellingen te formuleren om wederom tot verbetering van de kwaliteit te kunnen komen. In 2015 zullen tevredenheidsonderzoeken worden gehouden: medewerkers tevredenheid, oudertevredenheid en leerling tevredenheid. De school zal zich verantwoorden naar de omgeving over de geleverde kwaliteit en gerealiseerde opbrengst: de website, Facebook een digitale nieuwsbrief waarin periodiek verslag wordt gedaan van de ontwikkeling en resultaten op de school. 7. PR 1. Het is belangrijk dat het Avicenna college zijn eigen positieve imago gaat veroorzaken in Rotterdam. 2. De school wil groeien naar 900 leerlingen in Avicenna college heeft een PR commissie en in oktober 2014 presenteert de PR commissie een plan aan het MT hoe deze doelstellingen vanuit PR gerealiseerd kunnen worden.

16 Tot slot Voortgezet Islamitisch onderwijs wordt alleen georganiseerd door het Avicenna college in Rotterdam. Het Avicenna college is daarmee een unieke school in Nederland. Het is gebleken dat het niet zo eenvoudig is om een Islamitische VO succesvol te laten worden. De leiding en medewerkers van Avicenna college gaan de uitdaging aan om de school tot een succes te maken en te laten zien dat het wel degelijk kan. De vraag die wij ons in feite stellen is wat de factoren zijn die er voor zorgen dat de school succesvol is en kan blijven. We willen deze vraag beantwoorden, de factoren benoemen en in feite komen tot een model dat een blauwdruk is voor een succesvolle Islamitische VO school. We zoeken een hogeschool / universiteit die ons wil gaan ondersteunen bij het onderzoek naar die factoren en de beschrijving van dit model. Hiertoe is in december is de onderzoeksvraag geformuleerd, uiterlijk februari wordt het onderzoek gestart. Afhankelijk van de mogelijkheden van de onderzoeker zal het onderzoek in augustus dan wel in december 2015 zijn afgerond. De kinderen van het Avicenna college zijn de moeite waard, zij verdienen goed onderwijs en de kans om naar het mbo, hbo of universiteit te komen en vervolgens in de Rotterdamse maatschappij een plek te veroveren. Wij gaan ervoor! Avicenna college voor Excellent, Ambitieus Islamitisch Onderwijs. MT en medewerkers Avicenna college Rotterdam, september 2014

17

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Avicenna College Schoolplan 2015-2019

Avicenna College Schoolplan 2015-2019 Avicenna College Schoolplan 2015-2019 Op weg naar excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs, Rotterdam, september 2015 Schoolplan 2015-2019 Scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Avicenna

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050

1.1 Schoolprofiel. Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel Schakelcollege Tilburg Reitse Hoevenstraat 20 5042 EH Tilburg tel.: 013-5397050 Het Schakelcollege is een school voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo

Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo Naam school Charles de Foucauld Mavo Adres Lisstraat 13 Telefoon 0181-614583 E-mail info.cf@lmc-vo.nl Website www.cdfmavo.nl Onderwijstypen Mavo Aantal

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1

Rekenbeleid. Procesbeschrijving. Versie: 1 Rekenbeleid Procesbeschrijving Versie: 1 Taakhouder: H. Cox Gemaakt: April 2016 Geldig tot: Januari 2018 Rekenbeleid HSL Hoe presteert HSL op de basisvaardigheden rekenen en hoe kunnen die prestaties worden

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

WELKOM. Focus op jou!

WELKOM. Focus op jou! WELKOM Focus op jou! Onderdeel van Scholengroep Het Plein - Sint-Joriscollege - Antoon Schellenscollege - Vakcollege Eindhoven - Praktijkschool Eindhoven - Pleinschool Helder Missie Leerlingen begeleiden

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School

Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Schoolondersteuningsprofiel De Nieuwste School Januari 2016 Algemeen... 2 Schoolprofiel... 2 Onderwijsaanbod... 2 Fysieke toegankelijkheid... 2 Leerlingprofiel... 2 (Gemiddelde) klassengrootte... 2 Visie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Willen (persoonsontwikkeling) Medisch Thuissituatie Schoolvragenlijst. Informatie opnemen Informatie begrijpen Informatie toepassen Leerproblemen

Willen (persoonsontwikkeling) Medisch Thuissituatie Schoolvragenlijst. Informatie opnemen Informatie begrijpen Informatie toepassen Leerproblemen Procedure handelingsplannen Comenius College Het Comenius College kent een systeem van geïntegreerde leerlingbegeleiding 1 waarbij in principe ieder medewerker in de school medeverantwoordelijk is voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland Naam school: Haemstede Barger Adres: Koediefslaan 73 Telefoon: 023-5282380 Naam en functie van de invuller: Onderwijstypen:

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t

Ondersteuning. school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Ondersteuning school voor mavo met determinatie onderbouw vmbo-k/g/t Inhoud 1. Niveaus van begeleiding en zorg 3 1.1 Niveau 1: de dagelijkse gang (het Team) 4 1.1.1 Mentoraat 4 1.1.2 Didactische toetsen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie