Algemene Voorwaarden ivizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden ivizi"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden ivizi Laatst bijgewerkt op 26 maart 2013 Adres: Kemenadeplein 33, 6222 VD Maastricht KvK: BTW: NL B01 adres: Domeinnaam: 1. DEFINITIES ivizi: ivizi B.V., Kemenadeplein 33, (6222 VD) Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ; en/of ivizi XL B.V., Kemenadeplein 33, (6222 VD) Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ; en/of ivizi Maastricht B.V., Wycker Brugstraat 30, (6221 ED Maastricht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ; en/of ivizi Heerlen B.V., Saroleastraat 45b, (6411 LR) Heerlen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ; en/of ivizi Venlo B.V., Vleesstraat 75, (5911 JD) Venlo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ; Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van ivizi koopt voor privégebruik. Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is. Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van ivizi. Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover ivizi verbindt, zoals apparatuur, software en/of supplies. Diensten: de door of namens ivizi, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, educatie, reparatie en onderhoud. Software: computerprogrammatuur. Occasions: tweedehands producten. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ivizi en koper. Koop op afstand: een overeenkomst tussen ivizi en consument in de zin van artikel 7:46a BW en welke tot stand komt door middel van een door ivizi georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en waarbij gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Online winkel: de digitale winkel van ivizi via haar website Winkel: alle (inloop)vestigingen van ivizi.

2 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door ivizi aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet- consumenten dan wordt dat vermeld. Voor overeenkomsten die tot stand komen via de online winkel gelden de bijzondere bepalingen uit artikel 9 die bij voorrang gelden in geval van tegenstrijdigheid met de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ivizi. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door ivizi aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2.4 ivizi behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 2.6 Naast de algemene voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn. 2.7 Bij het betreden van een winkel van ivizi wordt aan (potentiële) kopers op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat ivizi beschikt over algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten overeenkomsten en welke ter inzage liggen in iedere vestiging van ivizi. Deze algemene voorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar en worden op verzoek van koper kosteloos per toegezonden én zijn tevens te raadplegen op

3 3. AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN 3.1 Alle door ivizi gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende tien dagen van offertedatum. 3.2 Voor niet-consumenten zijn de door ivizi genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient ivizi in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. 3.3 Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient ivizi in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. 3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. 3.5 Indien ivizi door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is ivizi gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ivizi op betaling door de koper van de reeds door ivizi verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal ivizi alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van ivizi is sprake, indien ivizi verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van ivizi, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van ivizi aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is ivizi op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel. 3.6 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. ivizi aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt. ivizi is vrij om - binnen haar normale bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren. 3.7 De door ivizi gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door ivizi en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding. 3.8 Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van ivizi gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door ivizi. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres Kemenadeplein 33, (6222 VD) Maastricht de plaats van aflevering zijn.

4 4. KOOPPRIJS EN BETALINGEN 4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald: a. Indien de order door ivizi is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven; b. indien de order door ivizi op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van ivizi, die van kracht zijn op de datum van de order. 4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is ivizi gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft nietconsumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. ivizi is geheel vrij in de keuze van transport. ivizi is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren. 4.4 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen voor aflevering plaatsvindt in contanten, pinbetaling, bancair, per creditcard of door middel van tegoed- en cadeaubonnen te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. ivizi is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst. 4.5 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is ivizi gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding. 4.6 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument zonder dat enige ingebrekestelling nodig is van rechtswege in verzuim en is ivizi, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument zonder dat enige ingebrekestelling nodig is van rechtswege in verzuim en is ivizi, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. 4.7 Indien ivizi na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 40,--. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort. 4.8 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van ivizi niet het recht op verrekening of opschorting. 4.9 Van koopprijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan geen nakoming worden geëist.

5 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1 De eigendom van alle door ivizi aan koper geleverde producten blijft bij ivizi, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens ivizi heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens ivizi is nagekomen. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen nieuwwaarde. Eventuele uitgekeerde schadepenningen die in de plaats treden van de producten komen toe aan ivizi. 5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ivizi te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is ivizi zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient ivizi tot het terughalen in de gelegenheid te stellen. 6. RETOURNEREN EN RUILEN 6.1 Retournering van een bij ivizi gekocht product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is mogelijk binnen 8 dagen na aankoop. ivizi is alleen gehouden een verzoek tot restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon te honoreren, indien de koper binnen 8 dagen na aankoop terugbetaling van de koopprijs of omruil verlangt, zonder dat er sprake is van een defect, en aan de volgende voorwaarden voldoet: a. De koper moet gelijktijdig de originele kassabon overleggen. b. Het product dient aangekocht te zijn in een vestiging van ivizi in Nederland. c. Het product inclusief eventuele accessoires moet compleet en onbeschadigd in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt. d. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken. e. Het product is ongebruikt. 6.2 Retournering van een bij ivizi gekocht Product tegen restitutie van de koopprijs in de vorm van een tegoedbon is alleen mogelijk met originele kassabon. Indien ivizi uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, niettemin bereid is het bij ivizi gekochte product zonder originele kassabon terug te nemen, geschiedt dit alleen tegen ruiling voor een ander ivizi product of tegen uitreiking van een tegoedbon. 6.3 Uitgesloten van retour en omruiling zijn: a. Prepaidpakketten en -kaarten. b. Softwarepakketten. c. Licentiegebonden producten. d. Serienummer gebonden producten. e. Hygiënische producten (koptelefoons en dergelijke). f. Verbruiksartikelen (inktcartridges, toners en dergelijke) g. Zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatwerk) of speciaal voor de koper bestelde producten. 6.4 Ook uitgesloten van retour en omruiling zijn producten die enige verandering hebben ondergaan - in de breedste zin van het woord door toedoen van de koper of derden. 6.5 Tegoedbonnen, Giftcards en cadeaubonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoed- of cadeaubon, ontvangt de koper in beginsel een nieuwe tegoed- of cadeaubon.

6 7. GARANTIES EN REPARATIES 7.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert ivizi dat de door haar geleverde producten gedurende zes maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal ivizi of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het product aan ivizi is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan ivizi gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan. 7.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan ivizi is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, verminking, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre. 7.3 Op samengevoegde producten en onderdelen en op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.) geeft ivizi geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd of indien de zaak gedemonteerd is (geweest). 7.4 Bij melding van een defect dient de koper steeds uitdrukkelijk voorafgaand te melden dat aanspraak wordt gemaakt op garantie. 7.5 Na de garantieperiode maar tijdens de economische levensduur van een product, moet de koper kunnen aantonen dat een product non-conform is en het product juist is gebruikt. 7.6 Als door een reparatie vanwege non-conformiteit de economische levensduur wordt verlengd, dan kan ivizi een deel van de reparatiekosten aan de koper in rekening brengen naar rato van de verlenging van de economische levensduur. Ook bij vervanging kan ivizi kosten in rekening brengen naar rato van de verlengde economische levensduur. Bij vervanging houdt ivizi zich het recht voor een technisch gelijkwaardig product te leveren. 7.7 Buiten Nederland of buiten de winkel van ivizi gekochte Apple producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van ivizi in Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest. ivizi behoudt zich het recht ongekwalificeerde producten te weigeren. 7.8 Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent ivizi of haar leverancier een beperkte garantie van 3 maanden, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. 7.9 Gerepareerde producten waarvan de kosten door de koper moeten worden betaald, worden uitsluitend tegen contante betaling van het totaalbedrag afgegeven Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van ivizi worden afgegeven. ivizi is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van ivizi de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal ivizi de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van ivizi het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.

7 7.12 Indien de koper al dan niet op basis van garantie ivizi opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van ivizi. De koper zal alsdan ivizi vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd Occasions worden door ivizi aan koper verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor door ivizi geleverde occasions, garandeert ivizi niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van occasions met een verkoopprijs van EUR 150,- of meer garandeert ivizi dat deze vrij zijn van gebreken gedurende drie maanden na aflevering. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal ivizi het product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar keus terugnemen en de koopprijs aan koper restitueren, mits het product aan ivizi is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De aansprakelijkheid van ivizi is beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen. 8. NON-CONFORMITEIT 8.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door ivizi geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren. 8.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan ivizi binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. 8.3 Consumenten dienen ivizi binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. 8.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft ivizi de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor ivizi redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de koper het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is ivizi met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

8 9. KOOP OP AFSTAND 9.1 De koper kan uit het aanbod via de online winkel artikelen kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de koper gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd en een wijze van betaling te kiezen. De koper moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie. 9.2 Prijzen op de online winkel staan aangegeven bij de artikelen en zijn inclusief btw. Bij bestelling of betaling wordt de koper gevraagd de algemene voorwaarden te aanvaarden. 9.3 De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven adres, met welke ontvangstbevestiging de overeenkomst tot stand komt. ivizi is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren. 9.4 Bij bestellingen via de online winkel kan de koper kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt. Een remboursbetaling vindt contant plaats dan wel op een wijze als door de vervoerder bepaald. 9.5 In het geval van een koop op afstand geldt voor consumenten het volgende: Consumenten mogen de koop van producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een product ontbinden. ivizi mag om een schriftelijke bevestiging vragen. 9.6 Ontbinding is uitgezonderd voor a. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur (zoals softwareproducten) en vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken b. verbruiksartikelen zoals cartridges en toners waarvan de verpakking is geopend c. hygiënische producten (zoals koptelefoons en dergelijke) d. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument e. producten die voor verkoop ongeschikt zijn geworden of zijn gebruikt. 9.7 De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. 9.8 Als plaats van levering geldt het huisadres dat de koper aan ivizi heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de koper tijdens de bestelling is geselecteerd. 10. RESERVERING VAN PRODUCTEN 10.1 De klant kan een product reserveren. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, maar ivizi kan voor sommige producten een aanbetaling eisen van minimaal 10% van de koopprijs. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk door ivizi gemeld Indien de klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen via de telefonische klantendesk van ivizi, via of in samenwerking met een verkoopmedewerker in de betreffende ivizi winkel. ivizi bericht de klant, zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald in de winkel ivizi houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product maximaal 3 werkdagen beschikbaar ivizi behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren alsmede de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen te bepalen.

9 11. DIENSTEN 11.1 Indien ivizi diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing ivizi spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. ivizi behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door koper aanvaard is, behoudt ivizi zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten Indien naar het oordeel van ivizi derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen ivizi spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. ivizi is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren De koper dient ivizi op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat ivizi de diensten kan verlenen De koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat ivizi de diensten uitvoert ivizi zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren Indien er sprake is van meerwerk is ivizi gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk door ivizi aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door ivizi Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is ivizi gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is ivizi gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. ivizi is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan. 12. VRIJWARINGEN 12.1 De koper vrijwaart ivizi voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen ivizi en de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt Indien de koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

10 13. INTELLECTUELE EIGENDOM 13.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde softwareproducten of andere producten - waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten - berusten uitsluitend bij ivizi en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door ivizi vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van ivizi De koper heeft het recht een reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar ivizi behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 14. AANSPRAKELIJKHEID 14.1 ivizi is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan ivizi voor het product of de dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door ivizi of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt ivizi aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door ivizi binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van ivizi op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat ivizi gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

11 15. BESCHERMING PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENS 15.1 ivizi leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een koper zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kan de koper hierover met ivizi contact opnemen. ivizi zal de koper alle gewenste informatie verstrekken en indien door de koper gewenst de gegevens aanpassen of verwijderen De door de koper verstrekte gegevens worden door ivizi gebruikt voor het verwerken van de overeenkomsten en opgenomen in haar klantenbestand ivizi gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen De koper geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan ivizi tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. 17. KLANTENREGELING 17.1 Indien een koper niet tevreden is over de wijze waarop ivizi uitvoering geeft of heeft gegeven aan de overeenkomst, kan de koper zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd bij ivizi melden door middel van een beschrijving van de klacht via 17.2 Bij ivizi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door ivizi beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door ivizi binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de koper gezonden met een indicatietermijn waarbinnen de koper een uitgebreider bericht kan verwachten. 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 18.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Ten aanzien van geschillen is de rechter in Maastricht bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en ivizi is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd. 19. DIVERSEN 19.1 Deze algemene voorwaarden zijn op 28 maart 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Sittard en zijn tevens in te zien op De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN HVTRADING

ALGEMENE VOORWAARDEN HVTRADING ALGEMENE VOORWAARDEN HVTRADING Adres: Westvlietweg 68F KvK: 63154870 BTW nr: NL NL181664756B01 IBAN: NL NL50 RABO 0167 8362 18 Email adres: info@hvtrading.nl DEFINITIES Consument: natuurlijk persoon die

Nadere informatie

SFM Service-for-Mac - Algemene Voorwaarden

SFM Service-for-Mac - Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN SFM Servce-for-Mac (hierna te noemen SFM), Van Aldenburglaan 26, 6994 AW te De Steeg geregistreerd als onderneming bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr: 09193296 hanteert onderstaande

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering

Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Quality Solar: Een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55988652. Consument: natuurlijk persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B-YOURS V.O.F. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN B-YOURS V.O.F. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN B-YOURS V.O.F. 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. B-Yours: de vennootschap onder firma (B-Your V.O.F.) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Sunn Solar Design & Integration v.o.f., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53521331

Sunn Solar Design & Integration v.o.f., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53521331 Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Sunn Solar Design & Integration v.o.f., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53521331 Consument:

Nadere informatie

Artikel 1 Bepalingen Artikel 2 Eigendomsvoorbehoud Artikel 3 Terugvordering

Artikel 1 Bepalingen Artikel 2 Eigendomsvoorbehoud Artikel 3 Terugvordering Artikel 1 Bepalingen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SubsidieZon, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel 69146411 te Roermond. Privé perso(o)n(en): natuurlijk persoon die materialen

Nadere informatie

WattGroen Algemene voorwaarden

WattGroen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Wattgroen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wattgroen B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDE WATTZONENERGIE BV 2016

ALGEMENE VOORWAARDE WATTZONENERGIE BV 2016 ALGEMENE VOORWAARDE WATTZONENERGIE BV 2016 Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: WattZonEnergie: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WattZonEnergie

Nadere informatie

algemene voorwaarden 1/6 metdezon b.v.

algemene voorwaarden 1/6 metdezon b.v. algemene voorwaarden 1/6 Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: MetDeZon: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk- 2.1

Nadere informatie

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Zonnepaneelopjedak.nl koopt voor privégebruik.

Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Zonnepaneelopjedak.nl koopt voor privégebruik. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Zonnepaneelopjedak.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klijnstra beheer BV, geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Artikel 1 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ondernemer: Benefitz B.V..,handelend onder de naam Benefitz Energie en Benefitz Energie is gevestigd aan Laan door de Veste 1. Bereikbaar

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Megasolar: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61234222.

Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Megasolar: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61234222. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Megasolar: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61234222. Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

is gevestigd aan Laan door de Veste 1. Bereikbaar op het telefoonnummer

is gevestigd aan Laan door de Veste 1. Bereikbaar op het telefoonnummer Artikel 1 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ondernemer: Sunny Crew, handelend onder de naam Sunny Crew is gevestigd aan Laan door de Veste 1. Bereikbaar op het telefoonnummer 088-1166066

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 2. Aanbiedingen en offertes 3. Levering, reclames en garantie 4. Verlading en transport 5. Honorarium en prijzen 6. Betaling 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Incassokosten

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van SolarChamp zijn vrijblijvend en tussentijds SolarChamp: de besloten vennootschap met beperkte

Alle aanbiedingen van SolarChamp zijn vrijblijvend en tussentijds SolarChamp: de besloten vennootschap met beperkte Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Overeenkomst en levering 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 2.1 Alle aanbiedingen van SolarChamp zijn vrijblijvend en tussentijds SolarChamp: de besloten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN A-MAC B.V. Artikel 1 Definities 1 Amac: de besloten vennootschap A-Mac B.V. ( Amac ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30194102; 2 Consument: een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: PK Trade, handelend onder de naam en hierna te noemen PK Solar, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Leveringsvoorwaarden i-phone-shop.nl Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van i-phone-shop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene- / Garantievoorwaarden SPT-Benelux B.V.

Algemene- / Garantievoorwaarden SPT-Benelux B.V. Algemene- / Garantievoorwaarden SPT-Benelux B.V. Artikel 1. Algemeen: 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SPT Benelux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPT Benelux,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nedpanelen.nl

Algemene voorwaarden Nedpanelen.nl Algemene voorwaarden Nedpanelen.nl Artikel 1 Definities 1. Nedpanelen.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Atoomweg 21, 1627 LE te Hoorn. 2. Consument: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken.

1.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WVA, waarvoor bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden betrokken. 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden tussen Wim Visser Automatiseringen, hierna te noemen WVA, en Opdrachtgever, hierna te noemen Klant. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

Barrois Engineering & Automatisering (bedrijven) Tudderenderweg CB Sittard

Barrois Engineering & Automatisering (bedrijven) Tudderenderweg CB Sittard Barrois Engineering & Automatisering (bedrijven) Tudderenderweg 105 6137 CB Sittard 046-4514984 info@barrois.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Barrois Engineering

Nadere informatie