Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands)"

Transcriptie

1 Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands) Dit zijn de algemene verkoop-, Service- en leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) Graphic Supports (Netherlands). Afschrift van deze Algemene Voorwaarden is daarnaast kosteloos verkrijgbaar door telefonisch contact op te nemen met Graphic Supports of door naar te gaan. 1. Definities 2. Totstandkoming van de overeenkomst 3. Telefoon- en bevestiging 4. Prijzen 5. Levering, service, risico overdracht. 6. Illustraties en beschrijving 7. Garantie op goederen en dienstverlening 8. Retournering / RMA 9. Betalingstermijn/Bankgegevens 10. Intellectuele eigendomsrechten 11. Eigendomsvoorbehoud 12. Overmacht 13. Aansprakelijkheid 14. Gegevensbescherming 15. Slotbepalingen 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder A. Bestelformulier De bestelling die de klant maakt en telefonisch dan wel elektronisch toezendt B. Graphic Supports Graphic Supports (Netherlands) waarmee de klant de overeenkomst aangaat. C. Service Service, technische ondersteuning die de klant aanvraagt, telefonisch dan wel elektronisch toezendt D. Goederen Alle artikelen aan de klant verkocht, inclusief vervanging van defecte goederen, hardware, documentatie en software producten die voor gebruik door de klant zijn gelicenseerd; E. Klant degene aan wie -op grond van het klantnummer identificatie formulier- een klantnummer is toegekend en met wie Graphic Supports een overeenkomst is aangegaan waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing is. F. Prijs: De prijs of prijzen welke geldig zijn op het moment van verzending van de goederen. De prijs / kosten die betrekking hebben op de uit te voeren opdracht. Prijs van te leveren diensten of prijzen in aangeboden offerte kunnen afwijkende voorwaarden omvatten waarover u in het betreffende aanbod of gesteld door de accountmanager geïnformeerd zal worden. Alle prijzen of additionele kosten luiden exclusief BTW en transport G. Klantnummer Het unieke identificatienummer dat door Graphic Supports aan de klant is toegekend; H. Overeenkomst De afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan Graphic Supports de goederen en diensten levert. I. Partijen of partij, klant en Graphic Supports gezamenlijk en/of afzonderlijk; J. Werkdag Van maandag tot en met vrijdag van uur tot en met uur, met uitzondering van feestdagen.

2 2. Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand, zodra aanvaarding door een klant van een aanbod door middel van het verstrekken van een opdracht op aangeboden dienstverlening en of door plaatsen van een bestelling Graphic Supports heeft bereikt en Graphic Supports akkoord gaat met de acceptatie van haar aanbod door de klant. Om een overeenkomst met Graphic Supports te sluiten dient de klant de volgende informatie te verstrekken: - een volledig ingevuld accountformulier met vermelding van het registratie bij de Kamer van Koophandel. (let op pdf moet toe te voegen zijn) De aanvaarding door Graphic Supports worden geweigerd indien: - de Klant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens Graphic Supports niet nakomt. Graphic Supports zal een weigering van de aanvraag desgewenst motiveren. 3. Telefoon- en bestellingen Telefoon- en mailbestellingen worden vanzelfsprekend als dringend behandeld en gewoonlijk op dezelfde dag verzonden en afgehandeld. Klantenservice wordt dezelfde dag contact met de klant opgenomen om de aanvraag te bespreken en te plannen. Bestellingen mits op werkdagen ontvangen voor uur. Indien de klant nadien een schriftelijke bevestiging stuurt, is het verstandig dat de klant voor efficiënte behandeling ook haar eigen bestelnummer en klantnummer vermeldt en dient de klant voor bestellingen op het bestelformulier uitdrukkelijk bestelbevestiging te vermelden. 4. Prijzen De prijs van de goederen en diensten is de prijs welke geldig is op moment van bestelling of overeenkomst van de goederen en/of diensten, tenzij expliciet anders met de klant overeengekomen. Uitgezonderd zijn artikelen die valuta koers gekoppeld zijn daarbij te denken aan overzeese import artikelen bijvoorbeeld Amerika. Alle door Graphic Supports aan de klant afgegeven facturen, creditnota s, verzendformulieren en andere documentatie worden slechts eenmaal kosteloos verstrekt. Indien een klant één enkele bestelling doet van goederen met een totaalprijs tot 50,- exclusief BTW, zal 15,- verwerkingskosten in rekening worden gebracht. 5. Levering, service, risico overdracht Graphic Supports spant zich in om de door de klant bij Graphic Supports bestelde goederen of in opdracht genomen service zo snel mogelijk te verwerken, uitzondering goederen of service waar Graphic Supports expliciet een voorbehoud op heeft gemaakt, goederen of service wordt geleverd dan wel uitgevoerd bij het door de klant opgegeven adres. Levering geschiedt door Graphic Supports of door Graphic Supports aangewezen partijen. Het risico van de goederen gaat over van Graphic Supports op de klant vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Graphic Supports verlaten. Het risico van de uitgevoerde service gaat over van Graphic Supports op de klant vanaf het moment dat de klant de service opdracht opgesteld door Graphic Supports of door Graphic Supports aangewezen partij accordeert. Graphic Supports zal al het mogelijke in het werk stellen om de afgesproken leverdatum te halen, maar accepteert geen aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook, ingeval bij gebreke. Wanneer Graphic Supports voor de verpakking en het transport van de goederen laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derden - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de klant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking van de goederen gaat) deze laadborden enz. terug te zenden op kosten koper naar het door Graphic Supports opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is. Zowel vervoerder(s) van Graphic Supports alsmede Graphic Supports zelf moeten binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen, of in geval van niet leveren direct na ontvangst van de factuur, door de klant geïnformeerd worden over enig gebrek en/of aansprakelijkheid op straffe van verval van enige aansprakelijkheid. Door transport beschadigde goederen moeten bewaard blijven voor inspectie of controle door Graphic Supports of door haar aangewezen agenten. Bestellingen worden dezelfde dag verzonden, dit geldt niet voor nalevering of voor producten die of niet voorradig zijn. Graphic Supports zal alle inspanning leveren de bestelde goederen zo spoedig mogelijk na te leveren. Bij niet meer leverbare producten of producten met een langere uitlevertijd dan 2 weken zal Graphic Supports zich met de klant in verbindingstellen over voortzetting van de order of het annuleren ervan. Afwijkende producten door formaat en/of gewicht die niet via de standaard levering geschieden wordt met u contact opgenomen met betrekking de levertijd en bijkomende verzendkosten.

3 6. Illustraties en beschrijvingen Specificaties, tekeningen en beschrijvingen van gewicht of andere details zijn bedoeld om een algemeen idee van onze producten en of diensten te geven en zijn geen onderdeel van enige overeenkomst. Graphic Supports is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder tevens valt gevolg- en of vertragingsschade, letsel direct of indirect, welke het gevolg is van de door Graphic Supports mogelijk verkeerd verstrekte informatie of in punt 1A en 1C genoemde activiteiten.. 7. Garantie op goederen en dienstverlening Enig defect dat, gedurende correct gebruik, ontstaat in de goederen binnen een periode van 12 maanden na levering, welke het gevolg is van een defect in het materiaal, fabricage of ontwerp van de goederen zal door Graphic Supports gepast worden verholpen, uitsluitend door hetzij reparatie hetzij (door Graphic Supports te bepalen) vervanging van de betreffende goederen of defecte onderdelen. Software wordt geleverd onder de uitdrukkelijke bepaling dat Graphic Supports niet garandeert dat het programma vrij van fouten of defecten is. In het geval van een defect dient de klant binnen 30 dagen na aflevering het defect schriftelijk en gespecificeerd aan Graphic Supports te melden. Graphic Supports verstrekt de klant vervolgens per een Return Material Authorisation number (RMA-nummer). Een kopie van Graphic Supports met volledig ingevuld retourformulier dient samen met de goederen waaraan een defect kleeft, deugdelijk verpakt klaar te worden gezet door de klant op het adres waar de goederen afgeleverd zijn. De klant zal dit schriftelijk of telefonisch aan Graphic Supports bevestigen. Alle zaken die door de klant bij en in de defecte goederen zijn toegevoegd of opgenomen moeten voor retournering verwijderd worden. Graphic Supports accepteert geen aansprakelijkheid bij verlies van, of schade door, deze artikelen. Graphic Supports is bij retournering gerechtigd deze zaken permanent te verwijderen. De garantie wordt uitsluitend door Graphic Supports gegeven en als dusdanig door de klant geaccepteerd. Alle in overleg met de klant aangenomen of veronderstelde condities welke zouden kunnen gelden ten aanzien van de toestand, kwaliteit, geschiktheid of capaciteit van de goederen of een deel daarvan, worden hiermee uitgesloten. Op uitgevoerde betaalde dienstverlening geldt een garantie van 3 maanden. reiskosten zijn van garantiebepalingen uitgesloten. Kwaliteit Waarborg: al onze goederen worden op voorraad gehouden volgens strikte overeenkomst met de standaard kwaliteitsprocedures 8. Retournering Voorafgaand aan het - om welke reden dan ook - retourneren van goederen, dient de klant contact op te nemen met Graphic Supports om een Return Material Authorisation ('RMA-nummer') aan te vragen. Alle goederen dienen onbeschadigd in hun originele verpakking te worden geretourneerd voor rekening en risico van de klant. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van goederen aan Graphic Supports en voor het verstrekken van een ontvangstbewijs voor een dergelijke retournering. Graphic Supports hanteert een retourneringsbeleid van 14 kalenderdagen. Om op deze basis voor retournering in aanmerking te komen, dienen de goederen geretourneerd te worden binnen 14 kalenderdagen na levering. De klant dient de goederen te retourneren aan Graphic Supports Jaagweg GC Avenhorn Netherlands. met een volledig ingevuld retourformulier, klantnummer en het ordernummer. Goederen die na 14 kalenderdagen retour worden gezonden en die door de klant 'niet langer nodig' worden geacht of 'onjuist besteld' zijn, kunnen naar het oordeel van Graphic Supports geaccepteerd worden maar zullen onderhevig zijn aan een tarief van 20% van de factuurwaarde van de goederen of 10,-, afhankelijk van wat het hoogste bedrag is. Voor defecte goederen is punt 7 van de overeenkomstig van toepassing. Goederen als softwareprogramma's, of speciaal vervaardigde goederen, zijnde goederen die gefabriceerd of samengesteld zijn naar de specifieke wensen van de klant, of die welke gevaarlijke stoffen bevatten zoals vermeld in Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zijn uitgesloten van retournering. Statisch gevoelige goederen of vocht gevoelige componenten worden geleverd in verzegelde pakketten, kunnen niet geretourneerd worden indien de sticker of zegel waarmee zij werd geleverd, is geopend of beschadigd. 9. Betalingstermijn/Bankgegevens De klant is verplicht de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. De klant is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer IBAN: NL68RBRB onder vermelding van het klant- en factuurnummer. Indien een betaling niet direct traceerbaar is tot enige factuur, wordt deze geacht verrekend te moeten worden met de oudste openstaande factuur. Indien de klant niet binnen 30 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Graphic Supports bevoegd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de klant aansprakelijk voor de door Graphic Supports geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en enige andere gerelateerde kosten. Indien Graphic Supports bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,-.

4 Graphic Supports behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant vast te houden of te annuleren totdat Graphic Supports betaling van de klant van de factuur op haar rekening heeft bevestigd. Er worden elektronische facturen verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens het aanvragen van het account. Dit adres kan worden gewijzigd of een papieren factuur kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de afdeling administratie van Graphic Supports. Als u een papieren factuur wenst, kunt u deze gratis opvragen via administratie van Graphic Supports of via De aanvraag van een schriftelijke factuur is geen recht voor uitstel van betaling. De elektronisch verstuurde factuurdatum is geldend. 10. Intellectuele eigendomsrechten Graphic Supports heeft al het mogelijke ondernomen om te voorkomen dat goederen patent, octrooi, handelsmerk, copyright of andere rechten van derden schenden, maar geeft echter geen garantie op dit punt en accepteert geen enkele aansprakelijkheid hoe dan ook in geval van zulke schending. Eigendomsrechten op software, softwareprogramma s als onderdeel en of ontwikkeld door Graphic Supports en goederen zijn niet overdraagbaar. Het gebruik van dergelijke software programma s brengt een licentieverplichtingen met zich mee. Software programma s onderhevig aan genoemde licenties mogen alleen gebruikt worden zoals aangegeven en mogen niet gekopieerd of gewijzigd worden. Zonder uitzondering zijn al onze overige voorwaarden van toepassing op de overeenkomst. 11. Eigendomsvoorbehoud Alle goederen blijven eigendom van Graphic Supports totdat de klant de volledige factuurprijs en verdere uitstaande schulden aan Graphic Supports heeft betaald. In geval van niet betalen kan Graphic Supports 14 dagen na schriftelijke melding alle eerder geleverde goederen terughalen ten einde met de opbrengst het uitstaande bedrag te verminderen. Onverminderd het bepaalde in punt 9 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Graphic Supports, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit enige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 12. Overmacht De in punt 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Graphic Supports door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van Graphic Supports is sprake, indien Graphic Supports na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Graphic Supports als bij derden, van wie Graphic Supports de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Graphic Supports ontstaan. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Graphic Supports terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 13. Aansprakelijkheid Graphic Supports is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. Graphic Supports is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen lichamelijke schade, bedrijfsverliezen, gebruiksderving en andere gevolgschade, die de klant lijdt door (mogelijke) tekortkomingen van Graphic Supports, bij de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Graphic Supports is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de goederen en uitgevoerde dienstverlening. Graphic Supports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties, toleranties of eigenschappen van de

5 producten of service, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk door Graphic Supports zijn gegarandeerd. Verantwoordelijkheid van de overeenkomst of dat de goederen voldoende geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik van de klant is voor de verantwoordelijkheid van de klant, zelfs indien Graphic Supports de klant een advies heeft gegeven over de toepassing. Schade als genoemd in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 (twee) weken na het ontstaan schriftelijk aan Graphic Supports te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Graphic Supports is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Graphic Supports is niet aansprakelijk voor adviezen, handelen en/of aanbevelingen welke door haar medewerkers of agenten, al dan niet schriftelijk of mondeling, zijn gedaan. Goederen: De goederen zijn niet ontworpen en goedgekeurd voor, noch wordt er gegarandeerd dat de goederen geschikt zijn voor implantatie in lichaam of medische apparatuur of goederen die redelijkerwijs zou kunnen leiden tot persoonlijk letsel de dood of schade aan eigendommen en of milieu. 14. Gegevens Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Partijen zullen informatie van inhoudelijke aard niet aanwenden ten eigen bate. Graphic Supports neemt de gegevens van de klant en de door hem/haar verstrekte gegevens op in een gegevensbestand. Graphic Supports zal de gegevens uit dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. Graphic Supports heeft het recht naam- en adresgegevens uit haar bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, zulks met inachtneming van het gestelde in het eerste lid van dit artikel. 15. Slotbepalingen Graphic Supports heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. Als Graphic Supports gewijzigde Algemene Voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaart, zullen deze in werking treden op de datum zoals vermeld in deze schriftelijke bekendmaking. Indien de klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren omdat de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor hem/haar onredelijke gevolgen hebben, heeft hij/zij het recht de overeenkomst binnen 21 kalenderdagen na de bekendmaking met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uitoefening van dit recht geschiedt door hiervan schriftelijk en gemotiveerd aan Graphic Supports melding van te maken. Geen der partijen kan haar verplichtingen onder een overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij overdragen. Het feit dat één der partijen op enig moment niet staat op de strikte uitvoering van één van de artikelen in de Algemene Voorwaarden bij de overeenkomst leidt niet automatisch tot het algemeen recht om in het vervolg deze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing te verklaren. Zonder uitzondering zijn de laatste voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, bestelling en service genoemd in punt 1A en 1C gesteld vanaf datum van de aanvraag. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. December 2014 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van deze Algemene Voorwaarden. December 2014

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009

Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Algemene Leveringsvoorwaarden Totallion Webdesign & Webhosting versie 1.0, 01 januari 2009 Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3: Aanbiedingen en het tot stand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van

Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Algemene Voorwaarden voor alle activiteiten van Pagina 1 van 13 Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden voor levering van diensten en producten (door NIKOLAI NL Design Studio).

Nadere informatie

De rechtspersoon Media & Internet statutair gevestigd te Tilburg.

De rechtspersoon Media & Internet statutair gevestigd te Tilburg. Algemene Voorwaarden Media & Internet Augustus 2011 Inleiding Dit zijn de algemene voorwaarden van Media & Internet. Het gaat hier niet om de kleine lettertjes, waar u zich als Afnemer aan verbindt zonder

Nadere informatie

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft.

Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Algemene aanbiedings-,verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Speedfreak Carparts V.O.F. te Delft. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag 50898922. Algemeen: Door uw bestelling geeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH. ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV)

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV) Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV) Artikel 1 / DEFINITIES Marketing Guys Marketing Guys is een officiële bij de KvK geregistreerde- handels naam van Margu

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548

Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Algemene voorwaarden van: Technisch Bureau Holl B.V. Hogelandseweg 89 6545 AB Nijmegen Inschrijfnummer K.v.K.: 10039548 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel

Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel Algemene voorwaarden van: V.O.F. Matthijs Industrial Supplies Drieschouwen Zuid 31 4571 RV Axel (AS 133C-10) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 210181370000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000

Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer. Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Algemene voorwaarden van: M.H.L. Dams h.o.d.n. Easy Brothers Software Hammermolen 26 6086 BG Neer (AS 115-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 130309100000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000

Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam. Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Algemene voorwaarden van: Mobicom B.V. Kiotoweg 139 3047 BG Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24283796 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede

Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede Algemene voorwaarden van: De Kunst Zeefdruk, Reclame en Sport h.o.d.n. V.O.F. De Kunst Spoorbaanstraat 27-A 7532 AH Enschede (AS 159-11) Inschrijfnummer K.v.K. voor Oost Nederland: 060535660000 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen

Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen Algemene voorwaarden van: C.J. Klijs h.o.d.n. Software Center Brabant Watermanseweg 6 4891 SZ Rijsbergen (AS 115-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland:

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE Algemene voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het bedenken, schrijven, ontwerpen en/of

Nadere informatie