&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie VMBO-groen is onderdeel van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van"

Transcriptie

1 Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene techniek Dier & Welzijn VMBO-groen is onderdeel van

2 Inhoudsopgave 1. Schoolkenmerken 1.1 Wat is het Nordwin College, locatie Buitenpost? 1.2 Plattegrond Buitenpost 1.3 Identiteit van de locatie 1.4 Eco-School 1.5 Schooladviesraad (SAR) 1.6 Leerlingenraad 1.7 Medezeggenschap 2. Uitgangspunten VMBO-groen 2.1 Pedagogische visie Nordwin College VMBO-groen 3. Opbouw VMBO-groen 3.1 Algemeen 3.2 Bijzonderheden per leerjaar 3.3 Resultaten VMBO-groen, 3.4 Bestemming van de VMBO-leerlingen 4. MBO 1&2 5. Lascursussen 6. De dagelijkse schoolpraktijk 6.1 De begeleiding 6.2 Dyslexie 6.3 LeerlingGebonden Financiering 6.4 Communicatie over resultaten 6.5 Oudercontact 6.6 Onze visie op zittenblijven 7. De verschillende functies in de school 7.1 De teamleider Onderbouw 7.2 De teamleider Bovenbouw 7.3 De zorgcoördinator 7.4 De teamleider MBO 1&2 en VM2 7.5 De klassenmentor 7.6 De schooldecaan 7.7 De vertrouwenspersoon 7.8 De GGD op school 7.9 Schoolmaatschappelijk werk 7.10 Het Zorg Advies Team 8. Rechten en plichten binnen het Nordwin College 8.1 Klachtenregeling 8.2 Leerlingenstatuut 8.3 Machtsmisbruik 8.4 Sponsorbeleid Nordwin College 9. Praktische zaken 9.1 Schoolkosten 9.2 Werkschoenen 9.3 Kluisjes 9.4 Rekenmachine 9.5 Schoolfoto 9.6 Tegemoetkoming ouders 9.7 Verzekering 9.8 Ziekmelding 9.9 Vrijvragen 9.10 Medicijnverstrekking en medisch handelen op school 9.11 Excursies / Schoolreis 9.12 Schade en vermissingen 9.13 Lesbenodigdheden 9.14 Diplomering 9.15 Openbaar vervoer 9.16 Frisdrank 9.17 Ontruimingsplan 9.18 Vakanties minuten rooster 9.20 Roosterwijzigingen 9.21 Lestijden 10. Algemene schoolregels 11. College van Bestuur 12. Overzicht medewerkers en contactadressen Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Je wordt een Nordwinnaar! Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Daarom doen we erg ons best om ons onderwijs en onze school op een manier vorm te geven dat je het bij ons naar de zin hebt. Afgelopen jaar zijn we daar aardig in geslaagd: veel leerlingen spreken uit dat ze het goed hebben bij ons en dat zien we terug in prachtige slagingspercentages! Leren is hier niet alleen leuk, praktisch, maar ook succesvol. Bij het Nordwincollege word je een echte Nordwinnaar! In deze schoolgids staat de vestiging Buitenpost centraal en wordt informatie gegeven over de werkwijze van de school, over onderwijs en over hoe de zorg voor leerlingen is vormgegeven. Verder vinden jullie in deze schoolgids informatie over de organisatie, haar uitgangspunten en de dagelijkse gang van zaken. Leidend hierbij is dat we hieraan invulling geven vanuit onze christelijke identiteit. Tot slot kunnen jullie in deze gids een aantal onderwerpen vinden die voor het Nordwin College als geheel gelden. Voor algemene zaken, regelingen en schoolkosten verwijs ik naar onze site Wij verwachten dat de schoolgids bijdraagt aan een goede samenwerking en dat het de basis mag zijn voor een leuk, leerzaam en succesvol schooljaar. Met vriendelijke groet, J. J. v.d. Heide Directeur VMBO-groen en MBO 1&2, Nordwin College locatie Buitenpost 2

3 1. Schoolkenmerken 1.1 Wat is het Nordwin College, locatie Buitenpost? Locatie Buitenpost van het Nordwin College is een christelijke school voor VMBO-groen en MBO 1&2. Het aantal leerlingen bedraagt bijna vierhonderd. De school werd in 1948 opgericht en in 1990 onderdeel van AOC Friesland, op 1 september 2012 is de naam veranderd in Nordwin College. In de beginjaren bestond de schoolbevolking hoofdzakelijk uit jongens. Tegenwoordig is de verhouding ongeveer 50 procent meisjes en 50 procent jongens. Vooral door de invoering van nieuwe vakrichtingen en een verbrede aanpak daarbij, is het onderwijs voor meisjes aantrekkelijk geworden. Bovendien kunnen leerlingen tegenwoordig doorstromen naar alle richtingen van het middelbaar beroepsonderwijs en de Havo. Het Nordwin College in Buitenpost is een typische streekschool met leerlingen uit bijna geheel Noordoost-Friesland. De school biedt een VMBO-groen opleiding en een tweejarige middelbare beroeps-opleidende leerweg onder de naam MBO 1&2 met een groot aantal verschillende vakrichtingen. De school ligt op nog geen tien minuten lopen van het treinstation en is derhalve prima te bereiken met het openbaar vervoer. 1.3 Identiteit van de locatie Het Nordwin College is een samenwerkingsschool voor algemeen en bijzonder onderwijs. De locatie Buitenpost is een christelijke school. Dit blijkt onder andere uit: de dagopeningen, waarvoor we het boekje Oase gebruiken, aan de speciale aandacht die geschonken wordt aan de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen, op bijzondere (of moeilijke) momenten en tijdens bijvoorbeeld de godsdienstlessen. Bovendien is het te merken aan de manier waarop we met elkaar om willen gaan: Respect hebben voor elkaar. Daarbij is altijd het uitgangspunt onze grondslag van de school: de Bijbel als woord van God en de Bijbelse normen en waarden als richtinggevend in de visie op het gehele onderwijsgebeuren. 1.2 Plattegrond Buitenpost Nordwin College Buitenpost 1.4 Eco-School We willen een groene en duurzame school zijn en daarom hebben wij ons onder andere aangesloten bij Eco-Schools, een wereldwijde organisatie van groene en duurzame scholen. Sinds vorig jaar zijn wij in heb bezit van de Groene Vlag. Dit betekent dat de school voldoet aan alle voorwaarden de door de Eco-School organisatie aan de deelnemende scholen gesteld worden. De Groene Vlag van Eco-Schools is dan ook hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Er is een Eco-Team van leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Het Eco-Team coördineert alle activiteiten. Dit schooljaar werken we aan: het thema duurzaamheid als onderwerp in lessen en projecten; de gezonde kantine; bekendheid van ons beleid en onze activiteiten bij ouders/verzorgers; een Eco-Code die alle leerlingen kennen. VMBO-groen & MBO BOL niveau 1 & 2 Prof. Wassenberghstraat PS Buitenpost Tel Ook doet de school mee aan Energy Challenges. Leerlingen gaan daarbij aan de slag met het in kaart brengen én terugbrengen van het energie- en waterverbruik op school. 1.5 Schooladviesraad (SAR) Iedere VMBO-groen school van het Nordwin College heeft een schooladviesraad (SAR). De schooladviesraad heeft vooral een advies- en klankbordfunctie voor de school. Onderwerpen waar men zich mee bezig houdt zijn o.a.: het welzijn van de leerlingen, de identiteit van de school en de daarbij behorende vieringen. De raad bestaat uit ouders/verzorgers van de leerlingen. 3

4 1.6 Leerlingenraad Tevens heeft de school een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit een groep leerlingen die de belangen van de leerlingen behartigt en de schoolleiding advies geeft. De directeur neemt het initiatief om de leerlingenraad uit te nodigen. Naast deze taak organiseert de leerlingenraad tevens activiteiten voor de leerlingen. Elke klas van het VMBO-groen levert een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad. 1.7 Medezeggenschap Het Nordwin College heeft een ondernemingsraad (personeel), een ouderraad (ouders VMBOgroen) en een studentenraad (studenten MBO). Deze raden praten mee over belangrijke besluiten binnen het Nordwin College, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De ouderraad is gesprekspartner voor het college van bestuur als het gaat om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen in het VMBO-groen, hoe we kunnen inspelen op de krimp waarmee we te maken krijgen, de schoolkosten en de kwaliteit van het onderwijs. In de (centrale) ouderraad zitten ouders vanuit de schooladviesraden van onze locaties Leeuwarden, Sneek, Buitenpost en Heerenveen. Als u ook wilt meedenken over het beleid en de keuzes van de school van uw zoon of dochter - en eventueel ook deel wilt uitmaken van de ouderraad - kunt u uw belangstelling voor de schooladviesraad aangeven bij de directeur van de school. Nadere informatie kunt u krijgen bij ouders die nu in de schooladviesraad en eventueel in de ouderraad zitten: Mevr. M. de Graaf, tel Dhr./Mevr. Van der Mey tel Mevr. A. Meyer tel Mevr. M. Rinzema, tel Het personeel van de locatie Buitenpost wordt in de ondernemingsraad vertegenwoordigd door dhr. J.N. Roosdorp. Eruit halen wat erin zit! 4

5 2. Uitgangspunten VMBO-groen Natuurlijk is het streven om alle leerlingen een plezierige schoolloopbaan bij het VMBO-groen te laten volgen. Om dit te realiseren en om alle leerlingen succesvol te laten uitstromen zijn door het Nordwin College de volgende uitgangspunten voor het VMBO-groen geformuleerd. De school: verzorgt een breed onderwijsaanbod. In klas 1 en 2 wordt de onderbouw aangeboden. In klas 3 en 4: de Basisberoepsgerichte Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Gemengde Leerweg. Door het aanbieden van het extra vak Duits kunnen de leerlingen zelfs het diploma van de Theoretische Leerweg behalen en kunnen daarmee doorstromen naar de Havo. Voor leerlingen met leerproblemen is er het LeerWegOndersteunend Onderwijs; biedt voor een specifieke groep leerlingen tevens LWT-traject aan, een meer praktische variant van de Basisberoepsgerichte Leerweg; biedt leerlingen brede uitstroommogelijkheden naar vervolgberoepsopleidingen; biedt leerlingen optimale begeleiding om de opleiding succesvol af te ronden; onderkent verschillen in aanleg en tempo van leerlingen en houdt hier rekening mee in het onderwijs; stelt de leerling centraal en richt het onderwijs hier op in; past nieuwe technologische en communicatieve ontwikkelingen toe (ICT); gaat uit van een gezonde en veilige school voor de leerlingen; gaat uit van een samenleving die multicultureel, internationaal gericht en voortdurend in beweging is; heeft aandacht voor seksuele diversiteit (LHBT); ontwikkelt de zelfredzaamheid van de leerlingen. 2.1 Pedagogische visie Nordwin College VMBO-groen Leerlingen kunnen zich in het VMBO-groen zowel theoretisch als praktisch goed ontwikkelen. Daarom sluit het onderwijs aan bij de belevingswereld van de leerling. Omdat we uitgaan van de mogelijkheden van de leerling, zal de één meer theorie krijgen en de ander meer praktijk. Leerlingen worden zo voorbereid op verdere scholing en een plaats in de maatschappij. De onderwijskundige aanpak van het VMBO-groen is gericht op Leren door ervaren. De leerling staat centraal in de pedagogisch-didactische benadering. Tevens wordt veel aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden. Op deze wijze worden de leerlingen optimaal voorbereid op de toekomstige beroepspraktijk en/of de Middelbare Beroepsopleiding. 5

6 3. Opbouw VMBO-groen 3.1 Algemeen Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden op onze school Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent dat scholen een passende onderwijsplek moeten zoeken voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, op de eigen school of op een andere school. Ouders hoeven dus niet meer alleen op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft zal onze school samen met de ouders in kaart brengen wat de ondersteuningsbehoefte precies is en of het mogelijk is binnen onze school deze extra ondersteuning te bieden. Het is aan de toelatingscommissie van de school om te bepalen of we kunnen voldoen aan de gevraagde ondersteuningsbehoefte. Wanneer dat niet het geval is helpen we bij het vinden van passend onderwijs. Onze school heeft hiervoor een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin de ondersteuningsmogelijkheden zijn beschreven. Dit ondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij onze school. Voor specifieke vragen hierover kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van onze school. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden op school kunnen we niet voor elke leerling een passende onderwijsaanbod bieden. Daarom werken samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio samen in het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland zodat er voor elke leerling een passend onderwijsaanbod geboden kan worden. Wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft die alleen kan worden geboden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 of 4) dan kan de school de leerling aanmelden bij de Toewijzingscommissie. Deze onafhankelijke commissie binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland bepaalt op grond van de aangeleverde informatie of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs. Als dat het geval is dan zal deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring afgeven waarmee ouders hun kind kunnen aanmelden bij het voortgezet speciaal onderwijs. Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland. LWOO Voor de leerlingen van klas 1 die extra zorg nodig hebben wordt op basis van de testgegevens en de aangeleverde informatie van de toeleverende school bij de RVC VO (Regionale Verwijzings Commissie voor Voortgezet Onderwijs) LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aangevraagd. Deze leerlingen krijgen net als alle andere VMBO-leerlingen in de derde klas te maken met de leerwegen. Door het aanvragen van deze extra ondersteuning hopen we dat zij uiteindelijk ook het VMBO-diploma zullen behalen. 3.2 Bijzonderheden per leerjaar Klas 1 De onderbouw Door welbewuste keuzes te maken op zowel pedagogisch als didactisch gebied, wil de school de onderstaande doelstellingen realiseren. VMBO-groen Buitenpost wil: elke leerling een succesvolle schoolloopbaan garanderen; elke leerling de zorg bieden waar hij of zij om vraagt; recht doen aan de verschillen tussen de leerlingen; ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg op een hoog peil blijft; trachten ervoor te zorgen dat er een duidelijke samenhang is in de leerstof van de verschillende vakken; de leerlingen een leeromgeving bieden die uitdagend en betekenisvol is. Dit wordt onder andere bereikt door te werken met kleinere en soms grotere groepen. 6

7 Niveaugroepen Dit jaar is de Friese Plaatsingswijzer gebruikt om leerlingen in de juiste leerweg te laten instromen. Docenten van het Nordwin College verzorgen ook een zogenaamde warme overdracht; er heeft een gesprek plaatsgevonden met de toeleverende basisschool waarbij belangrijke informatie over de nieuwe leerling wordt uitgewisseld en besproken. In de onderbouw wordt er in het stamlokaal tegelijkertijd gewerkt met verschillende niveaugroepen. De leerlingen krijgen uiteraard de lesstof op hun eigen niveau aangeboden. De leerprestaties worden gedurende het gehele schooljaar in de gaten gehouden. Indien nodig krijgt de leerling speciale begeleiding. Na elk rapport kan er, als dit in het belang van de leerling is, een herschikking plaatsvinden. Concreet betekent dit dat de leerling in een hogere of lagere niveaugroep wordt geplaatst. Stamgroepen Naast de indeling in niveaugroepen worden de leerlingen van het eerste leerjaar verdeeld over twee stamgroepen. In het stamlokaal werken ze aan stamtafels waaraan plaats is voor vier leerlingen. Voor de praktische vakken wordt de groep opgesplitst in groepen van ongeveer zestien leerlingen. Bij de gymnastieklessen en het mentoruur wordt de stamgroep in vier groepen gesplitst. Dit betekent komend schooljaar zes groepen van ongeveer zestien of zeventien leerlingen. Het stamlokaal Dit is een ruimte waar plaats is voor ongeveer vijfenveertig leerlingen. Naast de tafels voor de tafelgroepen staan hierin computers, kluisjes, kasten, docententafels en een podium. Men streeft ernaar dat in het stamlokaal minimaal 2 docenten en 1 onderwijsassistent(e) aanwezig zijn. Zij coachen de leerlingen bij het maken van hun opdrachten. De hele week is er ook een instructielokaal beschikbaar. Docenten kunnen in dit lokaal bijvoorbeeld een groepje leerlingen een toets afnemen of aparte instructie geven. Het instructielokaal zal ook gebruikt worden om bijvoorbeeld aandacht te geven aan de spreek- en luistervaardigheid bij de vreemde talen. De weekkaart en huiswerk Iedere week ontvangen de leerlingen een weekkaart. Op deze kaart is per leergebied aangegeven wat van de leerling tijdens de week wordt verwacht. In het rooster staat aangegeven aan welk leergebied of welke leergebieden mag worden gewerkt. De leerling bepaalt zelf met welke opdracht begonnen wordt en houdt ook zelf bij wat wel of niet gedaan is. Ondanks dat in klas 1 gestreefd wordt naar een huiswerkarme aanpak bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen toch geregeld huiswerk krijgen. Computergebruik in het stamlokaal In het stamlokaal is per drie leerlingen een computer beschikbaar. Op deze computer kan informatie worden opgezocht of er kunnen werkstukken en presentaties op gemaakt worden. Kernteam Voor elke stamgroep wordt het onderwijs verzorgd door een kernteam. Zij verzorgen het onderwijs in de volgende leergebieden: 1. Nederlands 2. Engels 3. Wiskunde 4. Rekenen 5. Mens en maatschappij (hieronder valt ook economie) 6. Mens en cultuur 7. Biologie 8. NaSk 9. Sport en beweging 10. PSO Vragen of opmerkingen Het is mogelijk dat u vragen of opmerkingen heeft over de werkwijze in klas 1. Daarvoor kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze teamleider Onderbouw. 7

8 ICT Netwerk In ons schoolgebouw zijn ruim 200 computers te vinden, die allemaal deel uitmaken van ons netwerk. Het netwerk heeft een snelle verbinding met het internet. Om op het netwerk in te kunnen loggen krijgt elke leerling een eigen inlogaccount, waarmee hij/zij toegang heeft tot een persoonlijke map (home-directory) op de server. adres Elke leerling krijgt een eigen adres. Dit adres wordt door docenten ook gebruikt om informatie door te geven. Het is de bedoeling dat iedere leerling minstens 1 x per dag op zijn/haar mail kijkt. Koptelefoon Met name bij de taalvakken en studiebegeleiding wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van sites en software met geluidsondersteuning. Hiervoor heeft de leerling een koptelefoon of oordopjes nodig. De leerling is verplicht om deze elke dag, ongeacht de vakken die voor die dag op het rooster staan, bij zich te hebben. Digiborden Om ook in een klassikale situatie optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die ICT biedt, zijn de meeste theorielokalen voorzien van een digibord. Laptops Naast de vaste computers heeft de bovenbouw van het VMBO-groen ook de beschikking over een laptopkar met 21 laptops. Een school waar jij je thuis voelt Praktische Sector Oriëntatie (PSO) De praktijkvakken in klas 1 en 2 hebben een breed oriënterend karakter en worden daarom aangeduid met de naam Praktische Sector Oriëntatie (PSO). is een elektronische leeromgeving (Elo) Elke leerling kan hier op inloggen. Via deze startpagina heeft de leerling toegang tot algemene informatie zoals roosters en digitaal leermateriaal van uitgeverijen waar wij als Nordwin College een contract mee hebben afgesloten. Daarnaast heeft de leerling binnen de Elo een eigen ruimte waar hij bestanden in op kan slaan. Een USB stick is hiermee overbodig geworden. Weekkaarten De weekkaarten van klas 1 en 2 worden elke week op de website geplaatst. De links naar deze weekkaarten kunt vinden via Standaardmenu, Leerlingen, Weekkaarten. In de toekomst zullen de weekkaarten op de Elo, elonordwincollege.nl te vinden zijn. Ouderportal De absentiegegevens en cijfers van leerlingen kunnen via de Ouder-leerlingportal worden geraadpleegd. De portal is te vinden in het standaardmenu van onze website (vmbgroenbuitenpost.nl). Brieven met accountgegevens van nieuwe leerlingen worden automatisch naar het huisadres verstuurd. Excursie De leerlingen van klas 1 maken enkele weken na de start van het nieuwe cursusjaar een meerdaagse excursie. Het doel van deze excursie is dat de leerlingen eens op een andere manier kennis maken met hun klasgenoten en bovendien ook met de docenten en de leerlingen van de andere klassen. 8 Klas 2 Ook in klas 2 werken de leerlingen in stamgroepen en in een stamlokaal. Ondanks dat de aanpak ook in klas 2 gedeeltelijk nog huiswerkarm zal zijn, zullen de leerlingen in de loop van het tweede leerjaar in toenemende mate met huiswerk te maken krijgen. Aan het eind van klas 2 krijgen de ouders/verzorgers van de leerling een studieadvies met betrekking tot het studieniveau en de studierichting. Tevens worden de leerlingen aan het eind van het tweede jaar op grond van hun prestaties ingedeeld in de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of in de Gemengde Leerweg. Voor de indeling in het LWT-traject gelden naast de behaalde prestaties ook nog andere criteria.

9 In de onderbouw wordt op dinsdag het zevende lesuur een begeleidingsuur aangeboden. Dit uur is verplicht voor iedereen! Tijdens dit uur worden leerlingen ingedeeld in groepen waarbinnen achterstanden of vakspecifieke problemen worden behandeld. Na de voorjaarsvakantie worden de ouders van de leerlingen van klas 2 uitgenodigd voor een informatie avond m.b.t. klas 3. Op deze avond zullen zaken als: het leerweg advies, de stage, de profielkeuze enz. aan de orde komen. Excursie In de tweede klas vindt er geen meerdaagse excursie plaats. Er zullen echter wel projecten georganiseerd worden. Overgangsnormen in de onderbouw We gaan uit van overgangsnormen en niet van zittenblijversnormen. Uitgangspunt Doubleren is alleen aan de orde wanneer de teamvergadering besluit dat dit de schoolontwikkeling van de leerling ten goede komt. Begrippen Examenvakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, NaSk en Biologie voor klas 1 Nederlands, Engels, Wiskunde, NaSk en Biologie voor klas 2 Basis en Kader Nederlands, Engels, Wiskunde, NaSk, Biologie, Duits en Economie voor klas 2 Gemengd Overige vakken: Alle vakken niet behorende tot de examenvakken. Bevordering: Een leerling gaat van zijn huidige leerjaar naar een leerjaar hoger. Gerichte bevordering: De teamvergadering bevordert een leerling naar een eerstvolgend leerjaar, echter in een andere leerweg. Doublure: De leerling voldoet niet aan de overgangsnormen en moet het schooljaar over doen. Bespreekgeval: Een leerling kan, indien daar aanleiding toe is, worden besproken in de teamvergadering. De uitspraak van de teamvergadering is bindend. Cijfers: De gemiddelde eindcijfers tussen en gelijk aan 4,5 en 5,4 tellen voor 1 onvoldoende. De gemiddelde eindcijfers tussen en gelijk aan 3,5 en 4,4 tellen voor 2 onvoldoendes. Klas 3 In klas 3 krijgen de leerlingen te maken met de leerwegen. De leerwegen maken onderdeel uit van het VMBO. De leerweg die een leerling gekozen heeft, bepaalt het niveau van alle vakken. Tevens worden in klas 3 een aantal vakken afgerond. Zoals bij de informatie over klas 2 al vermeld werd, kan de leerling kiezen uit de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Gemengde Leerweg. Door het aanbieden van het extra vak Duits in de Gemengde Leerweg kunnen de leerlingen zelfs het diploma van de Theoretische Leerweg behalen en daarmee doorstromen naar de Havo. Bij de Basisberoepsgerichte Leerweg bestaat de mogelijkheid het LWT-traject te volgen. Vanuit het leerwegadvies klas 2 worden de leerlingen dus geplaatst in de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte of de Gemengde Leerweg. Op- of afstromen komt bij hoge uitzondering voor. In voorkomende gevallen zal dat voor de herfstvakantie in klas 3 moeten plaatsvinden. Profielen In de bovenbouw hebben basis- en kaderleerlingen een zogenaamde profieldag. Op deze dag worden vier praktijkvakken in samenhang aangeboden. Aan het einde van het tweede jaar kiezen leerlingen voor een profiel dat zij dan tijdens de gehele bovenbouwperiode volgen. De leerlingen binnen de Gemengde Leerweg hebben geen keuze: voor hen is een intra sectoraal programma samengesteld. LWT-leerlingen kiezen twee groene examenvakken en het vak Nederlands. Examen In het derde jaar zijn de leerlingen met hun examen begonnen. De leerlingen hebben al een aantal deelschoolexamencijfers behaald. In het vierde jaar krijgen de leerlingen uitsluitend les in de gekozen examenvakken en daarnaast nog in godsdienst en gymnastiek. Voor zowel de praktijk- als de theorievakken behalen de leerlingen weer deelschoolexamencijfers. Deze cijfers zullen samen met de cijfers van de landelijke examens het eindexamencijfer vormen. Landelijke examens worden echter niet bij alle vakken afgenomen. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3: Voor de examenvakken ten hoogste 1 onvoldoende. Bij twee onvoldoendes dient er met een 7 gecompenseerd te worden. Bij 3 onvoldoendes doubleren. In totaal, examenvakken + overige vakken, maximaal 3 onvoldoendes. Bij 4 onvoldoendes een bespreekgeval. Bij 5 of meer onvoldoendes doubleren. 9

10 Overgangsnormen van klas 3 naar 4 Klas 3 en 4 vormen de bovenbouw en vormen samen de examenperiode. De cijfers die behaald worden in klas 3 tellen mee voor het examen. Uitgaande van het gemiddelde na 3 deelschoolexamens: Een leerling wordt bevorderd van klas 3 naar klas 4 als het gemiddelde voor de gekozen vakken tenminste 5,5 bedraagt. Een leerling doet examen in NaSk of in biologie. Maatschappijleer doet niet mee in dit gemiddelde. De leerling mag één 5 halen voor de examenvakken inclusief maatschappijleer maar moet dan verder allemaal 6 of hoger halen. Ook mag een leerling één 4 halen of twee maal een 5 maar dan moet er een 7 tegenover staan en verder allemaal een 6. Excursie De leerlingen van klas 3 gaan enkele dagen op excursie. Gezien het aantal leerlingen zal men waarschijnlijk uit meerdere excursies kunnen kiezen. In de afgelopen jaren kon er een keuze gemaakt worden uit een bezoek aan Londen of een survival in de Ardennen. Het LWT-traject Het LWT-traject is een variant op de Basisberoepsgerichte Leerweg. Dit traject bereidt leerlingen in een combinatie van leren en werken voor op doorstroming naar MBO (middelbaar beroepsonderwijs). Het LWT-traject is een goede manier om veel praktijkervaring op te doen en veel praktijkvaardigheden te leren. Leerlingen kunnen vanaf klas 3 in aanmerking komen voor het LWT-traject. De leerlingen gaan dan minder naar school, in plaats daarvan gaan ze stagelopen op een leerbedrijf. Het LWT-traject omvat minder vakken. Naast de verplichte vakken Nederlands en ICT en een beroepsgericht vak komen vakken aan de orde die belangrijk zijn voor een succesvolle doorstroming naar het MBO. Door middel van dit traject kunnen leerlingen het diploma Basisberoepsgerichte Leerweg met de aantekening LWT halen. Dit diploma biedt veelal de mogelijkheid tot doorstroming naar het 2-jarige niveau van het eigen MBO, maar LWT-leerlingen zijn ook welkom bij de ROC s. Bedrijfsoriëntatie In de derde klas krijgen alle leerlingen te maken met bedrijfsoriëntatie. De leerlingen lopen dan stage. Voor de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte Leerweg zijn er twee soorten stages, namelijk: de profielstage en de oriënterende stage. Het doel van de profielstage is dat de leerlingen de kennis die zij hebben opgedaan bij hun gekozen praktijkvakken op het stageadres in praktijk kunnen brengen. Anderzijds kunnen ook de ervaringen op hun stageadres bij de praktijklessen op school behandeld worden. De profielstage vindt het hele jaar door plaats op dinsdag. De andere stage is de oriënterende stage. Deze stage is voor alle derdeklassers en vindt plaats aan het einde van het schooljaar. De leerlingen zijn dan niet verplicht stage te lopen op een bedrijf dat gekoppeld is aan hun gekozen profiel. Zij kunnen stage lopen op een willekeurig adres en zich op die manier op eventuele toekomstige beroepen oriënteren. Door deze stage kunnen leerlingen vaak een bewustere keuze uit de verschillende vervolgopleidingen maken. Klas 4 Bedrijfsoriëntatie In de vierde klas krijgen alle leerlingen opnieuw te maken met bedrijfsoriëntatie. Dit is een zogenaamde groene stage. Het bedrijf of de instelling waar de stage gelopen wordt moet affiniteit hebben met het groen binnen onze opleiding. Aan het begin van het nieuwe cursusjaar is er een blokstage van twee weken voor de leerlingen van de Basisberoepsgerichte en de Kaderberoepsgerichte Leerweg. De leerlingen van de Gemengde Leerweg lopen 1 week stage. In de bovenbouw wordt op donderdag het achtste lesuur een begeleidingsuur aangeboden. Dit uur is verplicht voor iedereen! Tijdens dit uur worden leerlingen ingedeeld in groepen waarbinnen achterstanden of vakspecifieke problemen worden behandeld. 10

11 3.3 Resultaten VMBO-groen Doorstroom Percentage leerlingen doorgestroomd van klas 1 naar klas 2 100% Percentage leerlingen doorgestroomd van klas 2 naar klas 3 100% Percentage leerlingen doorgestroomd van klas 3 naar klas 4 98,9% Examenresultaten Basisberoepsgerichte Leerweg gemiddeld schoolexamencijfer 6,7 6,7 6,7 6,6 gemiddeld centraal examencijfer 7,2 6,7 7,6 6,4 slagingspercentage Kaderberoepsgerichte Leerweg gemiddeld schoolexamencijfer 6,5 6,5 6,3 6,7 gemiddeld centraal examencijfer 6,2 6,3 6,7 6,0 slagingspercentage Gemengde en Theoretische Leerweg gemiddeld schoolexamencijfer 6,6 6,4 6,3 6,6 gemiddeld centraal examencijfer 6,5 6,2 6,1 6,1 slagingspercentage Bestemming van de VMBO-leerlingen De leerlingen van het VMBO stromen over het algemeen uit naar bijvoorbeeld de volgende richtingen: groene ruimte loonwerk bloemsierkunst detailhandel onderwijsassistent(e) veehouderij doktersassistente autotechniek grafimedia ICT schoonheidsspecialiste gezondheidszorg horeca 11

12 4. MBO 1&2 Onder de naam MBO 1&2 worden er op de locatie Buitenpost de volgende MBO opleidingen aangeboden: Tuin, park & landschap (hovenier) Recreatie Dierverzorging Paardensport Paardenhouderij Veehouderij Voeding Tuinbouw Akkerbouw Groen, grond & infra (loonwerk) Bloem Logistiek (groothandel) Groene detailhandel Wat is de inhoud van MBO 1&2? 2 tot 3 dagen stage en 2 tot 3 dagen naar school; Aanleren / vergroten van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid; Op school: leren om te werken; Op stage: werkend leren; Uitgestelde keuze voor leerlingen, die nog niet precies weten wat ze willen. Voor de kerstvakantie in leerjaar 1 moet er een definitieve keuze gemaakt worden. Wat wil MBO 1&2? Leerlingen op eigen niveau en tempo laten werken; Rekening houden met individuele verschillen tussen de leerlingen; Leerlingen (niveau 1) helpen bij het vinden van (betaalde) arbeid. Voor wie is MBO 1&2? Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn; Praktisch ingestelde leerlingen uit de Basisberoepsgerichte Leerweg van het VMBO; Leerlingen die gemotiveerd zijn voor groen werk. Hoe lang duurt MBO 1&2? Niveau 1 duurt 1 jaar (Entreeopleidingen); Niveau 2 duurt 2 jaar. Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met onze administratie, of de teamleider van de opleiding, dhr. T. Jansen op de Haar. Tevens is er voor geïnteresseerden een speciale MBO folder beschikbaar. 12

13 5. Lascursussen Wij bieden diverse las-avondcursussen aan die opleiden tot het NIL-1 en NIL-2 examen. Diverse derde- en vierdeklassers en ook oud-leerlingen hebben de afgelopen jaren met succes deze cursussen doorlopen. Lasdiploma s vergoten de kans op boeiend en goed betaald werk. De cursussen zijn ook toegankelijk voor belangstellenden van buiten de school. Meer informatie vindt u op onze site, bij de rubriek cursussen. 6. De dagelijkse schoolpraktijk 6.1 De begeleiding Een belangrijk onderdeel van de dagelijkse schoolpraktijk is de begeleiding van leerlingen. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. In de onderbouw heeft elke klas een mentoruur. In dit uur wordt aandacht besteed aan: het oefenen van studievaardigheden, het goed met elkaar omgaan, het zelfstandig oplossen van problemen en het dragen van verantwoordelijkheid. Daarnaast voert de mentor in de onderbouw, individuele gesprekken met de leerling waarin de leer- en ontwikkellijn van de leerling centraal staat. Leerlingen met een LWOO indicatie hebben meer coachgesprekken dan leerlingen zonder deze indicatie. In de bovenbouw hebben de leerlingen ook een mentoruur. Tijdens dit uur wordt klassikaal aandacht besteed aan de studievoortgang en de mogelijkheden na het VMBO-groen. Ook zal de mentor individuele gesprekken met zijn mentorleerlingen voeren. Ook wordt er in elk leerjaar een uur studiebegeleiding geboden voor elke leerling. Tijdens dit uur wordt specifieke hulp geboden op het gebied van leerachterstanden, vakspecifieke hulp en sociaal emotionele begeleiding (bijvoorbeeld trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en examenvreesreductie). Voor leerlingen die meer kunnen worden plustaken aangeboden. Onder begeleiding wordt dus alles verstaan wat in de school gedaan wordt om het goed functioneren van de leerlingen te bevorderen. 6.2 Dyslexie Een voorbeeld van een specifiek leerprobleem is dyslexie. Om leerlingen zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van dit probleem is een dyslexieprotocol opgesteld. Hierin staat aangegeven wanneer de leerlingen getest kunnen worden en welke begeleidingsvormen, faciliteiten en vrijstellingen er mogelijk zijn voor dyslectische leerlingen. De dyslexiecoach zorgt voor de uitvoering. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator mevr. A. Dantuma-Zuidersma of bij de dyslexiecoach mevr. T. Kamstra-Zaadnoordijk. 13

14 6.3 LeerlingGebonden Financiering Op 1 augustus 2014 vervalt de LGF-/ rugzakregeling. Op onze school blijft de mogelijkheid bestaan om leerlingen die vóór 1 augustus 2014 een rugzakje toegekend hebben gekregen extra ondersteuning te bieden en ambulante begeleiding vanuit het voortgezet speciaal onderwijs te laten ontvangen. Wij gaan graag of blijven met u in gesprek over de extra ondersteuning die uw kind nodig heeft en hoe dat in de komende jaren zal worden gerealiseerd. Voor leerlingen met een speciale zorgbehoefte, zonder indicatie, zal gekeken worden of wij als school hier een passend aanbod voor hebben. Is dit het geval, dan maken we samen met de ouders een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) waarin de extra zorg zal worden beschreven. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van onze locatie, Mevr. A.S. Dantuma-Zuidersma. 6.4 Communicatie over resultaten De leerlingen van het VMBO-groen krijgen drie keer per cursusjaar een rapport. In klas 4 twee keer per jaar. In de periodes tussen de rapporten kunnen ouders/verzorgers toch op de hoogte blijven van de resultaten. Zij hebben de mogelijkheid om via internet de vorderingen van hun kind te bekijken. 6.5 Oudercontact Naast de specifieke informatie-avonden per leerjaar zijn er twee keer per jaar oudercontactavonden naar aanleiding van het eerste of tweede rapport. Ouders/verzorgers kunnen dan met meerdere docenten spreken over het wel en wee van hun kind. 6.6 Onze visie op zittenblijven Omdat we elke leerling zo goed mogelijk begeleiden en ook de juiste zorg geven, is zittenblijven een uitzondering. Alleen in die gevallen waarin dit in het belang van de leerling is, zullen we in overleg met mentor, vakdocenten en ouders, een leerling laten zitten. 14

15 7. De verschillende functies in de school Om alles goed te kunnen organiseren en leerlingen de juiste begeleiding te kunnen bieden, hebben we binnen onze school een aantal mensen met een speciale functie, zoals: 7.1 De teamleider Onderbouw De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de onderwijskundige zaken in de onderbouw ligt bij de teamleider Onderbouw, mevr. J. Lubbelinkhof. Zij verzorgt onder andere ook het overleg tussen ouders, docenten en mentoren. 7.2 De teamleider Bovenbouw De teamleider Bovenbouw, mevr. H. Lap, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijskundige zaken in de bovenbouw. Ook is de teamleider verantwoordelijk voor het overleg tussen ouders, docenten en mentoren. 7.3 De zorgcoördinator Voor zowel vragen en/of problemen m.b.t. het verloop van de studie, als vragen op meer persoonlijk gebied, is de zorgcoördinator aanspreekpunt. De zorgcoördinator kan er voor zorgen dat leerlingen op deze vlakken zullen worden bijgestaan. De zorgcoördinator heeft tevens de leiding van het op de school aanwezige Zorg Advies Team. De zorgcoördinator voor onze locatie is mevr. A. Dantuma-Zuidersma. Voor meer informatie over het Zorg Advies Team, zie De teamleider MBO 1&2 en LWT Dit is de eerst verantwoordelijke persoon voor deze opleiding. Voor onze locatie is dit dhr. T. Jansen op de Haar. 7.5 De klassenmentor De klassenmentor is het eerste aanspreekpunt op school voor de ouders. De mentor geeft vaak meerdere uren les aan de klas waarvan hij mentor is. Niet alleen zaken op het persoonlijke vlak worden door een klassenmentor geregeld, ook draagt de mentor zorg voor het organisatorische deel. De mentor maakt tijdens vergaderingen waarin leerlingen besproken worden een verslag over zijn eigen klas, draagt zorg voor de rapporten, cijferkaarten enz. 7.6 De schooldecaan De taak van de schooldecaan is het begeleiden van de leerlingen bij het maken van studiekeuzes. In de derde klas moet er door de leerlingen een examenpakket gekozen worden en in de vierde klas moeten de leerlingen een vervolgopleiding kiezen. Een gesprek met de schooldecaan maakt het voor veel leerlingen gemakkelijker hun keuzes te maken. Decaan voor het VMBO-groen is dhr. W. Feenstra. 7.7 De vertrouwenspersoon Leerlingen kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Op de school zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. De leerlingen kunnen daar terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Onderwerpen die in een dergelijk gesprek aan de orde zouden kunnen komen, zijn onder andere: pesten, seksuele intimidatie, lichamelijk geweld enz. Ook ouders kunnen indien nodig contact opnemen met de vertrouwenspersonen. De informatie die vertrouwenspersonen krijgen wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Vertrouwenspersonen van de school zijn: mevr. A. van der Veen en dhr. M. IJzer. 15

16 7.8 De GGD op school De sociaal verpleegkundige ziet alle VMBO-leerlingen in het eerste jaar. In de derde klas wordt door de sociaal verpleegkundige een vragenlijst afgenomen bij alle leerlingen van dit leerjaar om na te gaan of er gezondheidsproblemen zijn. Sommige leerlingen worden naar aanleiding van hun antwoorden uitgenodigd voor een gesprekje. 7.9 Schoolmaatschappelijk werk Aan de school is een maatschappelijk werker verbonden. Leerlingen en eventueel hun ouders kunnen een gesprek aanvragen wanneer er hulp nodig is in de relationele of persoonlijke sfeer Het Zorg Advies Team Het zorgteam bestaat uit mensen met specifieke deskundigheid in het omgaan met jongeren. Samen kunnen zij een vollediger beeld van een jongere krijgen dan alleen. Zij delen de zorg over jongeren met vragen of problemen. In overleg bekijkt het zorgteam wie het beste het contact met de jongere of eventueel het gezin kan onderhouden. De gesignaleerde vragen of problemen waarmee het team te maken krijgt, kunnen o.a. zijn: zwakke leerprestaties, relatie met ouders/verzorgers, pesten, spijbelen, agressie, mishandeling enz. Het zorgteam staat onder leiding van de zorgcoördinator mevr. A. Dantuma. Leden van het zorgteam zijn: een vertrouwenspersoon, de sociaalverpleegkundige van de GGD, de leerplichtambtenaar, een maatschappelijk werker, een ambulant begeleider van RENN4, de teamleider Onderbouw en de teamleider Bovenbouw. Op verzoek kan het zorgteam worden bijgestaan door: een orthopedagoog, de directie, mentoren, docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders enz. 16

17 8. Rechten en plichten binnen het Nordwin College Op enkele gebieden heeft het Nordwin College voor alle locaties dezelfde regelgeving. Hieronder vindt u een aantal van deze onderwerpen. 8.1 Klachtenregeling Het Nordwin College VMBO-groen streeft naar een open communicatie met leerlingen en ouders/verzorgers. Korte lijnen zijn hierbij het uitgangspunt. Problemen willen we dan ook het liefst via direct contact zo snel mogelijk oplossen. Soms lukt dat niet. Vandaar dat het Nordwin College een klachtenregeling heeft, die ervoor zorgt dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. De klachtenregeling ligt ter inzage op de locatie. 8.2 Leerlingenstatuut Het Nordwin College heeft een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van leerlingen, medewerkers, het bestuur en de ouders/verzorgers zijn vastgelegd. Dit leerlingenstatuut is bindend. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage op de locatie. 8.3 Machtsmisbruik Het Nordwin College heeft een regeling voor machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik verstaan wij discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Alle leerlingen van het Nordwin College ontvangen aan het begin van het schooljaar een folder over hoe te handelen bij machtsmisbruik. Iedere locatie van het Nordwin College heeft een vertrouwenspersoon. De naam en het privé telefoonnummer van deze vertrouwenspersonen staat achter op de folder. Tevens staat het adres achter in deze schoolgids. 8.4 Sponsorbeleid Nordwin College De school acht sponsoring van belang vanwege de wenselijke relatie van de school met de maatschappij - dit in de eerste plaats - als ook vanwege de wenselijkheid om voor het bekostigen van ondersteunende activiteiten extra middelen te genereren. Concreet houdt dit in: de erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin de school een aantrekkelijke, zelfstandige partner wenst te zijn; dat de pedagogisch/didactische opdracht van de school het primaat behoort te houden; dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag worden van sponsoring. Het Nordwin College voert geen actief beleid ten aanzien van het zoeken naar sponsoring. De school conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat sponsoring: de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school niet in gevaar mag brengen; sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren. sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren. 17

18 9. Praktische zaken 9.1 Schoolkosten Informatie over de regeling schoolkosten is te vinden op de site van het Nordwin College (www.nordwincollege.nl) Schoolkosten locatie Buitenpost De school hecht ook waarde aan andere activiteiten. Om deze reden wordt er een financiële bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Alle ouderbijdragen zijn op vrijwillige basis. Het niet betalen van een bijdrage kan wel betekenen dat de leerling kan worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen of niet kan deelnemen aan bepaalde activiteiten. De school organiseert dan voor deze leerlingen een apart programma. De Algemene Vrijwillige Bijdrage is voor het schooljaar vastgesteld op 65,- per leerling. Van deze inkomsten worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd: vieringen (bijvoorbeeld: Sinterklaas, kerst, schoolfeesten e.d.), culturele activiteiten, sportdagen en projecten, enz. Hoewel u wettelijk niet verplicht bent deze bijdrage te betalen, hopen wij dat u de noodzaak er van inziet en ons zo de mogelijkheid biedt ons onderwijs op een goed niveau aan te bieden. Algemene Vrijwillige Bijdrage 65,- Schoolreis / bijzonder activiteit leerjaar bedrag Profiel 4 excursie naar veiling 3 en 4 40,- Profiel 1 excursie 3 en 4 22,50 Profiel 3 excursie 3 en 4 22,50 Schoolreis 2 30,- Schoolreis Londen, Ardennen 3 325,- Algemene Vrijwillige Bijdrage 65,- Schoolreis Roderesch 1 105,- Excursie / WO ll 2 40,- 9.2 Werkschoenen In overleg met de school kan de leerling zelf overgaan tot eventuele aanschaf van goedgekeurd veiligheidsschoeisel. De ARBO-wet verplicht de school dat de leerlingen bij alle praktijkvakken goedgekeurd veiligheidsschoeisel dragen. 9.3 Kluisjes Op school zijn kluisjes te huur waarin waardevolle spullen zoals helmen, laarzen, mobieltjes, enz. bewaard kunnen worden. De huurprijs bedraagt 20,- voor vier jaar. Daarnaast vragen we een borg van 10,-. U betaalt dus in totaal 30,- voor vier jaar. Bij het inleveren van de sleutel ontvangt u de borg terug. Als uw zoon of dochter eerder stopt met de opleiding krijgt u ook dat deel van de huur terug. Voorheen werd dit per jaar in rekening gebracht, dat bracht veel werk met zich mee, daarom gaan we over naar eens per vier jaar, te beginnen bij de eerstejaars leerlingen. 9.4 Rekenmachine Alle leerlingen van klas 1 krijgen aan het begin van het schooljaar een rekenmachine: TI-30XA (Texas) uitgereikt. Deze rekenmachine staat niet op de schoolnota maar dient bij ontvangst apart betaald te worden. Wanneer de rekenmachine stuk of verloren is, kan voor 8,- contant een nieuwe rekenmachine TI-30XA (Texas) bij de wiskunde docent worden besteld. 18

19 9.5 Schoolfoto Van alle leerlingen worden aan het begin van het schooljaar door de schoolfotograaf zowel individuele als klassenfoto s gemaakt. Dit geldt ook voor de leerlingen van MBO 1& Tegemoetkoming ouders In het verleden was het mogelijk onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming ouders te krijgen. Door een wetswijziging is vanaf het schooljaar deze tegemoetkoming ouders voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs niet meer mogelijk. Het budget hiervoor is dan overgedragen naar het kindgebonden budget van de Belastingdienst. 9.7 Verzekering Voor 6,- per jaar worden de leerlingen via de school verzekerd voor lichamelijk letsel tijdens de schooluren en tijdens de reis van huis naar school en van school naar huis via de kortste weg. Materiële schade (bijvoorbeeld een fiets) is niet verzekerd. Tijdens zijn/haar stage is de leerling verzekerd voor het toebrengen van schade aan derden. Trekkerrijden op het stagebedrijf is alleen toegestaan als het trekkerrijbewijs is behaald. Ook is de leerling verzekerd tegen materiële schade, als aangetoond kan worden dat de schuld bij de school ligt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie. 9.8 Ziekmelding Bij ziekte is het van belang dat dit diezelfde dag voor 9.00 uur wordt gemeld bij de school. Leerlingen die afwezig zijn geweest en weer voor het eerst op school komen, moeten zich eerst melden bij de conciërge. 9.9 Vrijvragen Vrijvragen kan alleen door middel van speciale vrijvraagbriefjes. Dit vrijvragen moet ten minste drie dagen van tevoren gebeuren. Naast de reguliere vakanties mag alleen vrij worden gegeven wanneer het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Daarnaast wordt er ook vrij gegeven bij huwelijk, overlijden of huwelijksjubilea van 12,5 jaar, 25 jaar of 40 jaar van familieleden, bij verhuizing en bij gezinsuitbreiding. Wanneer leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn wordt er een melding richting leerplichtambtenaar gedaan. Leerlingen die afwezig zijn geweest, zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van het schoolwerk. Sportdagen zijn verplicht Medicijnverstrekking en medisch handelen op school Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en zich tijdens de schooluren niet lekker voelt (bijv. hoofdpijn), zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. De conciërge (gediplomeerd EHBO-er) maakt dan de zorgvuldige afweging of uw kind gebaat is bij een eenvoudige pijnstiller (paracetamol) en daarna de lessen kan vervolgen of dat uw kind naar huis moet. In het laatste geval zal altijd contact worden opgenomen met de ouders. In overleg wordt dan bepaald of uw kind zelf naar huis gaat of dat u uw kind komt halen. In ernstige gevallen zal de school direct een arts inschakelen of het alarmnummer 112 bellen. Wanneer ouders bezwaar hebben tegen het verstrekken van paracetamol, moeten ze dit schriftelijk kenbaar maken aan de school. Wanneer een kind medicijnen nodig heeft gedurende het verblijf op school kunnen ouders hun zeggenschap over de toediening van de geneesmiddelen eventueel overdragen aan een medewerker van de school. Dit geldt ook voor het uitvoeren van medische handelingen. Om de gezondheid van kinderen te waarborgen is het van groot belang dat de geneesmiddelen op de juiste manier worden verstrekt en de medische handelingen correct worden uitgevoerd. De school hanteert hierbij het protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op school. In deze gevallen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld. Onze zorgcoördinator mevrouw A. Dantuma kan u daar meer informatie over geven Excursies / schoolreis Voor de veiligheid en de sfeer is het belangrijk dat de leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken. Excursies en schoolreizen zijn gepland als onderwijstijd, deelname aan deze activiteiten of een alternatief programma is verplicht. Voor de kosten van excursies en meerdaagse schoolreizen, zie het hoofdstuk Schoolkosten Schade en vermissingen De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, die door de leerling(en) wordt veroorzaakt. Alle schade en overlast die door een leerling aan de school en de eigendommen van anderen wordt toegebracht, zal op de betreffende leerling worden verhaald. Tevens aanvaart de school geen verantwoordelijkheid voor vermiste eigendommen. Wel stelt de school, tegen een geringe vergoeding, kluisjes voor de leerlingen beschikbaar voor het opbergen van waardevolle spullen Lesbenodigdheden Alle boeken met bijbehorende schriften enz. voor een dag moeten worden meegenomen, ook als er op de lesroosterwijziging een invalles staat. Verder hebben de leerlingen standaard bij zich: blauwe / zwarte pennen potlood gum liniaal / geodriehoek rekenmachine kleurpotloden koptelefoon (oordopjes) Bij gymnastiek dienen de leerlingen een wit shirt en een zwart of blauw sportbroekje te dragen Diplomering Alle aan de leerling opgedragen werkzaamheden en opdrachten moeten zijn uitgevoerd tot tevredenheid van de docenten alvorens het einddiploma kan worden uitgereikt Openbaar vervoer Leerlingen die reizen met lijn 63 (Dokkum Buitenpost) van het openbaar vervoer mogen in verband met aansluitingen het negende lesuur met toestemming van de leerkracht iets eerder de les verlaten. 19

20 9.16 Frisdrank In de kantine kan voor een redelijke vergoeding iets te drinken worden gekocht. In verband met lekkage in schooltassen wordt aangeraden van huis geen drinken mee te nemen Ontruimingsplan Op de school is een ontruimingsplan aanwezig. In geval van nood, bijvoorbeeld bij brand en dergelijke, zal dit plan in werking treden. Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer men het specifieke signaal van het brandalarm hoort. Dit signaal onderscheidt zich duidelijk van het normale belsignaal tijdens het begin en het eind van de lessen. In het kort dienen de leerlingen zich aan de volgende aanwijzingen te houden: Blijf rustig en volg de instructies van de leerkracht op. Blijf op de verzamelplaats en wacht op nadere instructies Vakanties Herfstvakantie 13 okt. t/m 17 okt Kerstvakantie 22 dec t/m 2 jan Voorjaarsvakantie 23 febr. t/m 27 febr Goede vrijdag 3 april 2015 Paasmaandag 6 april 2015 Meivakantie 4 mei t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Pinkstermaandag 25 mei 2015 Zomervakantie 6 juli t/m 14 aug minuten rooster De school kent een 45-minuten rooster d.w.z. elke les duurt 45 minuten in plaats van de gebruikelijke 50 minuten. Men heeft hier voor gekozen om een hoger rendement te krijgen. Door elke les met 5 minuten in te korten komen er per week voor een klas ongeveer 3 extra lesuren vrij. Deze lesuren worden ingezet voor extra leerlingbegeleiding en voor het splitsen van klassen bij vakken waar leerlingen in kleinere groepen beter tot hun recht komen. In de stamlokalen van klas 1 en 2 wordt echter altijd gewerkt met blokuren van minimaal 90 minuten Roosterwijzigingen Roosterwijzigingen worden vermeld op een monitor in de hal van de school en bekend gemaakt via de website van de school ( Ook zijn de roosterwijzigingen te vinden via Omrop Fryslân. Teletekstpagina Lestijden 1 e uur uur 2 e uur uur Pauze 3 e uur uur 4 e uur uur Pauze 5 e uur uur 6 e uur uur Pauze 7 e uur uur 8 e uur uur 9 e uur uur Bij het maken van het lesrooster wordt ernaar gestreefd dat klassen na het achtste lesuur geen les meer hebben. In uitzonderingsgevallen zal dit echter onvermijdelijk zijn. 20

&meer. Groen is... Buitenpost. dé nieuwe naam van AOC Friesland 2012-2013. VMBO-groen is onderdeel van. Groen & Recreatie. Voeding & Gezondheid

&meer. Groen is... Buitenpost. dé nieuwe naam van AOC Friesland 2012-2013. VMBO-groen is onderdeel van. Groen & Recreatie. Voeding & Gezondheid Groen is... Groen & Recreatie Groene economie dé nieuwe naam van AOC Friesland Groene techniek Bloem & Design &meer Buitenpost 2012-2013 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem &

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost 2013-2014. VMBO-groen is onderdeel van. Groene economie. Voeding & Gezondheid. Groen & Recreatie.

&meer. Groen is... Buitenpost 2013-2014. VMBO-groen is onderdeel van. Groene economie. Voeding & Gezondheid. Groen & Recreatie. Groen is... Groen & Recreatie Groene economie Groene techniek Bloem & Design &meer Buitenpost 2013-2014 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene techniek

Nadere informatie

Groene techniek. Voeding & Gezondheid. Dier & Welzijn. Bloem & Design. Buitenpost

Groene techniek. Voeding & Gezondheid. Dier & Welzijn. Bloem & Design. Buitenpost Voeding & Gezondheid Groene techniek Bloem & Design Dier & Welzijn Buitenpost 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Schoolkenmerken 1.1 Wat is het Nordwin College, locatie Buitenpost? 1.2 Plattegrond Buitenpost 1.3

Nadere informatie

Groen is... Voeding & Gezondheid. Natuur & Recreatie. Groene Techniek. Water & Natuur. &meer. Buitenpost

Groen is... Voeding & Gezondheid. Natuur & Recreatie. Groene Techniek. Water & Natuur. &meer. Buitenpost Groen is... Voeding & Gezondheid Natuur & Recreatie Groene Techniek Water & Natuur &meer Buitenpost 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Schoolkenmerken 1.1 Wat is Nordwin College, locatie Buitenpost? 1.2 Plattegrond

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Groene techniek Techniek & Innovatie. Groene economie. Dier & Welzijn. Water & Natuur. Bloem & Design

Groene techniek Techniek & Innovatie. Groene economie. Dier & Welzijn. Water & Natuur. Bloem & Design Groene economie Groene techniek Techniek & Innovatie Water & Natuur Bloem & Design Dier & Welzijn 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Schoolkenmerken 1.1 Nordwin College 1.2 Het bestuur 1.3 Nordwin College VMBO-groen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling Beste ouders/verzorgers, beste leerling, Welkom op Focus Beroepsacademie, de school voor de vmbo-leerling. Fijn dat u interesse heeft in onze school!

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen.

Afstroom: Indien leerlingen naar een lager niveau doorstromen spreken we van afstromen. 4. Doorstroom, opstroom en afstroom Doorstroom van leerlingen staat voor leerlingen die op een bepaald niveau op t Venster begonnen zijn en door de behaalde resultaten doorstromen binnen onze school op

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO Programma Opening Voorlichting PTA en eindexamen Arbeid oriënterende stage Vervolgopleidingen na het behalen van het diploma Examenvakken Verplichte vakken 4 Keuzevakken Nederlands

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL - voor ouders - Schooljaar 2015-2016. B.R. Termaat

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL - voor ouders - Schooljaar 2015-2016. B.R. Termaat SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL - voor ouders - Schooljaar 2015-2016 B.R. Termaat 2 3 Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u zich verdiept in de ondersteuning die een (toekomstige) school uw zoon/dochter kan

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

Informatieboekje Klas 1

Informatieboekje Klas 1 Informatieboekje Klas 1 2016-2017 Welkom op Melanchthon Mathenesse! Maandag 22 augustus 2016 begint voor jou het nieuwe schooljaar. In de laatste week van de vakantie krijg je een brief met daarin informatie

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! R CSG Liudger voor u Foto cover: Afian Stornebrink, onderwijs- en organisatiecoördinator en docent AVO Eelze de Boer, stagebegeleider en docent AVO Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian

Nadere informatie

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014 Leerjaar 2 Ouderavond 16 september 2014 Doel van deze avond Informatie over: Niveaubepaling (hoe en waarom?) De leerwegen VMBO MBO + Contact mentor Waarom niveaubepaling? Klas 1 en 2 kunnen nog heterogeen(gemixt)

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015

Welkom. Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Welkom Ouderavond Leerjaar 4 7 september 2015 Programma Opening door dhr. H.Heerts (teamleider) - PTA en Examen Informatie vervolgopleidingen door dhr. B. Kremer (decaan) Met mentor naar een lokaal en

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND

OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND OVERGANGSNORMEN VMBO SALLAND Inleiding In de overgangsvergadering wordt vastgesteld of een leerling het onderwijsproces in voldoende mate heeft afgesloten om te worden bevorderd. Onze school gaat uit van

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen Comenius College

Overgangsrichtlijnen Comenius College Overgangsrichtlijnen Comenius College unit P.C. Boutenssingel een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Comenius College september 2005 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten september 2005

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie