STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief"

Transcriptie

1 STAAT VAN DE INSTELLING MBO Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam definitief Januari, 2013

2 BRIN: 02PG Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd in: september en oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 13 december 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 14 januari 2013

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Conclusie en vervolgtoezicht Conclusie Vervolgtoezicht Instellingsbrede resultaten Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Risico s op relevante indicatoren Resultaten per opleiding Machinaal houtbewerker Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw) Bijlagen Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden Bijlage II Overzicht cp-codes Bijlage III Beoordeling indicatoren kwaliteitsborging instellingsbreed Bijlage IV Beoordeling indicatoren opleiding Machinaal houtbewerker, crebo Bijlage V Beoordeling indicatoren opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer), crebo Bijlage VI Beoordeling indicatoren opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw), crebo Bijlage VII Situatie voorafgaande aan herstel... 31

4

5 1 Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voerde in september en oktober 2012 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij het Hout- en Meubileringscollege. Dit onderzoek heeft betrekking op het mbo-onderwijs. Het Hout- en Meubileringscollege is een vakinstelling met ongeveer 2900 studenten en 15 opleidingen. De instelling heeft onderwijslocaties in Rotterdam en Amsterdam. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. De informatie over de instelling die bij de inspectie aanwezig is, zoals het jaarverslag, financiële gegevens, opbrengstgegevens, uitkomsten tevredenheidonderzoek en signalen is geanalyseerd en is aangevuld met onderzoeken op uw instelling. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Voorts zijn er telefonische contacten met het bedrijfsleven geweest. Ook maakte een gesprek met het college van bestuur deel uit van het onderzoek. De volgende opleidingen zijn onderzocht: CP code 1 Gebied Onderwijsproces Gebied Examinering en diplomering Leerweg, niveau, locatie shm , Machinaal houtbewerker 95000, Machinaal houtbewerker - bol, 2, Erasmuspad 10, Rotterdam shm , Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) 94582, Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) bol, 3, Arlandaweg , Amsterdam shm , Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouw) n.v.t. bol, 4, Arlandaweg , Amsterdam Over de gebieden Opbrengsten en Examinering en diplomering kunnen wij bij de opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouw), geen oordeel geven, omdat er nog geen sprake is van gediplomeerde uitstroom. De eerste studenten worden vanaf juni 2013 gediplomeerd. De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging leiden, in combinatie met geconstateerde risico s en de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken, tot een risicobepaling voor uw instelling. De omvang van de risico's bepaalt mede het vervolgtoezicht. De inspectie heeft zich bij het onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader bve Dit is te vinden op De normering is als bijlage I toegevoegd aan dit rapport. 1 Voor de beoordeling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van cijfers uit BRON, schooljaar In bijlage II zijn de opleidingen van de onderzochte cp-codes opgenomen. Rapport Staat van de instelling mbo Hout - en Meubileringscollege pagina 1 van 31

6 In hoofdstuk 2 leest u de conclusies waaronder ook het vervolgtoezicht voor de instelling. De resultaten van het instellingsbrede onderzoek naar kwaliteitsborging en de resultaten van de analyse kunt u lezen in hoofdstuk 3. De resultaten van de kwaliteitsonderzoeken van de onderzochte opleidingen vindt u in hoofdstuk 4. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 2 van 31

7 2 Conclusie en vervolgtoezicht In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek naar de Staat van de instelling en wat het vervolgtoezicht voor u inhoudt. Het vervolgtoezicht is bepaald op basis van het onderzoek naar kwaliteitsborging, de kwaliteitsonderzoeken en de analyse van risico s. In het onderzoek naar de Staat van de instelling geven we een oordeel over de kwaliteitsborging. We gebruiken daarbij een vierdeling: goed, voldoende, onvoldoende of slecht. Voorts geven we aan in welke mate er risico s zijn geconstateerd. Daarbij gebruiken we een driedeling: geen risico s, enkele risico s of veel risico s. In de hoofdstukken 3 en 4 volgt een nadere onderbouwing van de oordelen. 2.1 Conclusie Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Staat van de instelling komen we tot de conclusie dat de kwaliteitsborging bij het Hout- en Meubileringscollege (HMC) voldoende is. Voorts concluderen we dat er geen risico s in de zin van het toezichtkader zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel dat de kwaliteitsborging voldoende is, gecombineerd met de constatering dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of voor de examinering leidt er toe dat we geen aanvullend vervolgtoezicht uitvoeren bij het Hout- en Meubileringscollege. Voor het onderzoek naar de Staat van de instelling hebben we drie opleidingen onderzocht. Bij deze drie opleidingen hebben we alle onderzochte gebieden voldoende beoordeeld. 2.2 Vervolgtoezicht De inspectie voert geen vervolgtoezicht uit bij het Hout- en meubileringscollege, omdat er geen risico s gesignaleerd zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of voor de examinering en omdat de kwaliteitsborging voldoende is. Er zijn geen verhoogde financiële risico s geconstateerd die aanleiding geven voor aangepast financieel toezicht. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 3 van 31

8 Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 4 van 31

9 3 Instellingsbrede resultaten In dit hoofdstuk geven we de oordelen over de kwaliteitsborging op instellingsniveau weer. Tevens bespreken we op basis waarvan is bepaald in welke mate er risico s zijn bij de instelling. 3.1 Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Het onderzoek naar kwaliteitsborging heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende 4. Kwaliteitsborging Slecht Hieronder geven we het oordeel van de aspecten van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging weer. Een detaillering van het oordeel vindt u in bijlage III. Daarin is de beoordeling van de onderliggende indicatoren per aspect opgenomen. Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Aspect 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Onvoldoende Beschouwing Het HMC is een tamelijk overzichtelijke organisatie met korte lijnen waardoor het proces van de kwaliteitsborging overzichtelijk is. Verbeteractiviteiten hebben aanwijsbaar invloed op het primaire proces. De kwaliteitsborging heeft een cyclisch karakter en is met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd in de organisatie. Wij vinden daarom dat de kwaliteitsborging voldoende is. De ingezette weg om de kwaliteitsborging maximaal effect te laten hebben is nog niet af. Er wordt evident gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, maar nog niet alle teamleden voelen zich eigenaar van de gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling. Het eigenaarschap van de teams voor de ambities in een teamplan kan daarom vergroot worden. Wat beter kan is het nauwkeurig analyseren van data die de doorlopende monitoring van de kwaliteit en evaluaties opleveren. Hierdoor kunnen doelen nog concreter geformuleerd worden en verbetermaatregelen nog efficiënter ingezet worden. Slaagt men erin deze zaken ook voor elkaar te krijgen dan vinden wij dat de kwaliteitsborging als goed beoordeeld kan worden. De instellingsbrede aanpak van kwaliteitsborging is herkenbaar op de verschillende niveaus (instelling, locatie en team(s)) van de organisatie. Op elk niveau is een doelenbarometer c.q. plan gemaakt. De doelenbarometers hebben betrekking op vijf gebieden van het Toezichtkader van de inspectie. In de plannen staan de doelstellingen en staat wie verantwoordelijk (eigenaar) is voor het behalen van de betreffende doelstelling. Deze verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie op het niveau van de teamleider en de docenten. Voorts is er een staffunctionaris kwaliteitszorg die een centrale plek binnen de organisatie inneemt. Doordat hij ook functioneert als adviseur van het college van bestuur vervult hij een spilfunctie binnen de instelling. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 5 van 31

10 Het college van bestuur bestaat uit één persoon. Deze gaat regelmatig bij de locaties langs en houdt met een timmermansoog de kwaliteit in de gaten. Hij heeft frequent overleg met de locatiedirecteuren en hij voert gesprekken met teamleiders. De korte lijnen binnen de instelling maken het mogelijk dat snel en adequaat gereageerd kan worden. Jaarlijks worden teamplannen opgesteld en voorafgaand aan elk schooljaar wordt geëvalueerd wat de bereikte resultaten zijn. Vervolgens wordt een nieuw en actueel teamplan opgesteld. Tussentijds vinden evaluaties plaats en worden interne audits uitgevoerd. De resultaten van de monitoring en evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen op tekortkomingen en daarbij aansluitend verbeteringen te realiseren. Opvallend is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de plannen op de verschillende niveaus. Bij één team team Meubel/Amsterdam - hebben we geconstateerd dat bewust gekozen is voor een andere benadering. Dit team werkt met ingang van dit schooljaar met een speerpuntennotitie, die nauw aansluit bij de plannen op hoger gelegen niveaus. De speerpunten zijn door de teamleden zelf geprioriteerd. Het is evident dat deze punten de uitvoerenden op de werkvloer echt aanspreken en inspireren. Wij constateren tegelijkertijd dat de aanpak van het genoemde team gebeurt op basis van een heldere probleemanalyse en passende, scherpe doelformulering. In zijn algemeenheid kunnen de teamplannen op dit punt verbeterd worden. Dat een dergelijke benadering van kwaliteitsborging binnen het HMC mogelijk is, vormt het bewijs dat het zoeken naar een optimale match tussen instellingsbrede ambities en teamaspiraties een voortdurende finetuning betekent. Binnen het proces van kwaliteitsborging ligt er veel nadruk op het genereren van managementinformatie, c.q. kwantitatieve en kwalitatieve data. Op de verschillende organisatieniveaus is daardoor periodiek een actueel beeld van de staat van het onderwijs beschikbaar waardoor problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Zo heeft het college van bestuur de enige risicovolle opleiding die het HMC kent goed in beeld, incluis de oorzaken. Daardoor kunnen risico s effectief worden gereduceerd. 3.2 Risico s op relevante indicatoren Bij het bepalen van de risico s in de zin van het toezichtkader hebben we, in samenhang met de toezichthistorie, gekeken naar de kwaliteit van onderwijs en examinering, de opbrengsten, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers, de stabiliteit van organisatie en management en de financiële continuïteit. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende risicobepaling: Mate van risico's Geen Enkele Veel Kwaliteit onderwijs Wij zien geen risico s voor de onderwijskwaliteit van het Hout- en Meubileringscollege. De onderwijskwaliteit van de onderzochte opleidingen is voldoende. Onze inschatting is tevens gebaseerd op het feit dat alle opleidingen in het verleden een basisarrangement toegekend hebben gekregen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 6 van 31

11 Kwaliteit examens Het risico voor de examenkwaliteit schatten we in als geen tot gering. In het kader van het huidige onderzoek naar de staat van de instelling is bij twee opleidingen de kwaliteit van de examens onderzocht. De examenkwaliteit van de derde opleiding is niet onderzocht omdat de eerste studenten pas in juni 2013 worden gediplomeerd. Bij de twee onderzochte opleidingen is de examenkwaliteit voldoende, respectievelijk goed. Uit de toezichthistorie blijkt tevens dat er geen lopende trajecten zijn voor examinering. In het onderzoek in 2011 scoorden alle onderzochte opleidingen bovendien een voldoende voor examinering. Opbrengsten Wij zien geen tot gering risico voor de opbrengsten en het voortijdig schoolverlaten. De opbrengsten van de onderzochte opleidingen liggen voor zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat boven de norm. Een vergelijking van de opbrengsten per cluster van opleidingen met onze normen laat één risicovolle opleiding zien. Tijdens het onderzoek is ons gebleken dat het college van bestuur goed geïnformeerd is over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de opbrengsten, inclusief de risicovolle opleiding en de oorzaken hiervan. Het percentage voortijdige schoolverlaters ligt onder het landelijk gemiddelde. De gegevens laten zien dat het percentage sinds ( 7,9 procent) gedaald is tot 3,7 procent in Tevredenheid studenten/medewerkers/werkgevers Wij zien geen risco s ten aanzien van de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkveld. In de JOB-monitor (maart 2012) zijn de scores van de studenten voor zowel de instelling als de opleidingen respectievelijk 7,1 en 7,2. Gelet op de respons van 56,6 procent is dit een behoorlijk goed resultaat. De tevredenheid van de studenten in de opleidingen die wij onderzocht hebben, bevestigen het beeld dat de tevredenheid ruim voldoende is. Om het jaar wordt middels de HMC-spiegel de tevredenheid van de medewerkers onderzocht. Het cijfer voor alle medewerkers (onderwijsgevenden, ondersteunende (staf)diensten en management) was in 2008: 6,4, in 2010: 7,1 en in 2012: 7,3. De enquêtes werden on-line uitgevoerd en de respons was zo n 60 procent. De tevredenheid van het werkveld wordt ook door het HMC onderzocht. Door naar een reactie op teamniveau te vragen was er een relatief grote respons, namelijk van 65 procent. Daarbij vraagt het HMC naar een aantal aspecten op het gebied van de beroepspraktijkvorming en examinering. De eindbeoordeling van de bpv is 6,5 op een schaal van 10 en wat de examinering betreft 3,3 op een schaal van 5. Tevens houdt het HMC enquêtes onder alumni. In de enquête wordt de alumnus gevraagd om op een aantal aspecten terug te blikken, zoals het nut van de genoten opleiding en de aansluiting bij het vervolg. De gemiddelde respons is ongeveer 50 procent en de resultaten stemmen tot tevredenheid. Stabiliteit organisatie en management Wij zien geen risico s op het gebied van de stabiliteit van de organisatie en het management. Het Hout- en Meubileringscollege is bewust overgegaan naar een éénhoofdige leiding in de persoon van voorzitter van het college van bestuur. Hij wordt bijgestaan door twee directeuren, die elk leiding geven aan een opleidingslocatie. Op het niveau van de opleidingen zijn teamleiders aangesteld. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 7 van 31

12 De teams bestaan uit bekwame vakdocenten. Het werven hiervan levert geen problemen op. Er zijn geen vacatures en het verloop is verwaarloosbaar. Wij vinden de stabiliteit het HMC op het niveau van het college van bestuur, de directie en het middenmanagement stabiel. Financiële continuïteit Elk jaar voeren we een financiële risicoanalyse uit voor alle bekostigde onderwijsinstellingen op basis van de meest recente jaarrekeningen. Daarbij kijken we naar drie kengetallen, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze zomer zijn alle instellingen betrokken in het onderzoek naar de financiële staat van het mbo. Hierbij is gebruik gemaakt van de jaarrekening 2011 en aanvullend opgevraagde informatie over investeringsplannen voor huisvesting en derivaten. De financiële kengetallen uit deze jaarrekening en onze analyse van de aanvullende informatie gaven geen aanwijzing voor verhoogde financiële risico s. Samenvattend Het Hout- en meubileringscollege is een kleinschalige mbo-vakschool met vakbekwame docenten die jarenlang in de praktijk hebben gewerkt of dat nog steeds doen. De instelling streeft er naar om op haar vakgebied de beste te zijn. Door de kleinschaligheid heeft de instelling relatief veel aandacht voor de individuele student en is er een positief en veilig schoolklimaat. Het onderwijs en de examinering sluiten goed aan op de beroepspraktijk doordat de docenten intensieve contacten hebben met het bedrijfsleven. Over de gehele linie is de kwaliteit van het onderwijs en examinering degelijk en zien wij geen risico s. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 8 van 31

13 4 Resultaten per opleiding In dit hoofdstuk vermelden we per opleiding de oordelen over de vijf kwaliteitsgebieden. Tevens geven we per opleiding een beschouwing. 4.1 Machinaal houtbewerker Het kwaliteitsonderzoek bij Machinaal houtbewerker, 95000, niveau 2, locatie Erasmuspad 10, Rotterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1. Onderwijsproces 2. Examinering en diplomering 3. Opbrengsten 4. Kwaliteitsborging 5.Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor de vijf kwaliteitsgebieden. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met het college van bestuur te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel over de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage IV is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 3: Opbrengsten 3.1 Rendement Onvoldoende Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 9 van 31

14 Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten 5.1 Naleving wettelijke vereisten Beschouwing Algemeen De opleiding Machinaal houtbewerker is een overzichtelijke bol-opleiding op niveau 2 die binnen het Hout- en Meubileringscollege in een gestructureerd tweejarig traject wordt uitgevoerd. In het onderwijs staan de beroepstaken en de beroepspraktijkvorming centraal en beiden geven sturing aan het onderwijsproces waardoor een krachtig en evenwichtig programma wordt gerealiseerd. Het team is betrokken en toont een grote inzet waarbij men, samen met het teammanagement, kwaliteitsbewust is en zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Onderwijsproces Het didactisch handelen, de studieloopbaanbegeleiding en de beroepspraktijkvorming voldoen aan de daarvoor geldende vereisten, daardoor is de kern van de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Het onderwijsproces vertoont voldoende samenhang. Het tweejarig onderwijsprogramma is opgebouwd aan de hand van de integrale leerlijn, de kennis- en vaardighedenlijn en de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Studieloopbaanbegeleiding heeft een structurele plaats binnen de opleiding. Diverse zaken zoals de OER, het portfolio van de student en de inhoud van de beroepspraktijkvorming worden met de studenten besproken. De leervorderingen worden volgens een vaste systematiek door de studieloopbaanbegeleider besproken met de studenten. Met behulp van Magister (digitaal studentvolgsysteem) worden alle behaalde resultaten, aan-en afwezigheid en gespreksverslagen bijgehouden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten, studenten en ouders zicht hebben op de studievoortgang. De opleiding geeft voldoende vorm aan maatwerk. Versnelling van de opleiding is mogelijk bij de start. Het onderwijsprogramma voor niveau 2 en 3 komt in de eerste periode overeen. Het is mogelijk om na één onderwijsperiode over te stappen naar een hoger niveau. Dit komt echter in de praktijk niet vaak voor. Doordat de praktijkopdrachten, die uitgevoerd worden op school, een essentieel onderdeel van de opleiding vormen en sturend zijn, vindt differentatiatie vooral plaats binnen deze opdrachten. Hiermee kunnen studenten ook zichtbaar excelleren. Daarnaast worden aan studenten ondersteuningsmogelijkheden geboden in de vorm van bijlessen voor de algemeen vormende - en beroepsgerichte vakken. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 10 van 31

15 De beroepspraktijkvorming is stevig neergezet. Zij is verweven met de opleiding en is dusdanig geprogrammeerd dat de op school behandelde theorie en de aangeleerde vaardigheden direct toepasbaar zijn in de praktijk. Alle studenten worden één keer per bpv-periode bezocht op hun stageplek om de voortgang te bespreken. Studenten en docenten ervaren de leeromgeving als veilig en open. De materiële voorzieningen zijn goed. Examinering en diplomering Het aspect examinering en diplomering is voldoende. Het beroepsgerichte exameninstrumentarium voldoet aan de vereisten. De examinering van het beroepsgerichte deel bestaat uit twee identieke examens. Beide examens moeten met minimaal een voldoende afgesloten worden. Eén examen wordt afgenomen in de beroepspraktijkvorming en het tweede examen wordt afgenomen op school. Reden voor deze keuze is dat de examenomstandigheden bij de bpv-bedrijven sterk verschillen. Dit heeft met name betrekking op de machines waarmee de verschillende bpv-bedrijven werken. Ook is het voor het team praktisch onuitvoerbaar om, vanwege de grote regionale spreiding van bpv-bedrijven, bij alle bpv-examens aanwezig te zijn. Om de betrouwbaarheid van de examinering te borgen heeft het opleidingsteam daarom besloten om nogmaals een examen op school uit te laten voeren, waarbij de context en de examen-omstandigheden voor alle studenten gelijk zijn. Ook het exameninstrumentarium van Nederlands voldoet aan de eisen. Voor drie vaardigheden, te weten schrijven, lezen en luisteren, geldt dat de exameninstrumenten ingekocht zijn bij Deviant en ongewijzigd worden ingezet. Deze instrumenten hebben wij op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De exameninstrumenten voor de overige twee vaardigheden (spreken en gesprekken voeren) heeft de opleiding zelf geconstrueerd en deze voldoen eveneens aan de vereisten. De afname en beoordeling zijn deugdelijk. De opleiding heeft minder zicht op de beoordeling van het bpv-examen. Door de gekozen examensystematiek waarbij beide examens met een voldoende moeten zijn afgerond zien wij geen risico s met betrekking tot de afname en beoordeling. De examencommissie vergewist zich van de kwaliteit van het examen, de afname de deskundigheid van betrokkenen en de besluitvorming met betrekking tot diplomering. De examencommissie kan zich ook verantwoorden over de besluitvorming voor het toekennen van vrijstellingen en het verstrekken van diploma s. Hierbij is sprake van voldoende controle tijdens deze processen. De examencommissie houdt goed zicht op de examenkwaliteit door resultatenanalyses uit te voeren, door structureel examens te evalueren en door steekproefsgewijs afnames van examens te observeren. Opbrengsten De opbrengsten zijn met een jaarresultaat van 66,7 procent en een diplomaresultaat van 50,0 procent voldoende. Voor de beoordeling van de opbrengsten, gebaseerd op de BRON-gegevens zijn de resultaten van de cp-code shm05, niveau 2 gebruikt. In bijlage II is te zien welke opleidingen hierbij betrokken zijn. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 11 van 31

16 Kwaliteitsborging De kwaliteitsborging van de opleiding beoordelen wij als voldoende. Het teamplan Hout+ sluit aan bij zowel het instellingsplan HMC als het locatieplan Rotterdam. Het bevat duidelijke onderwijs- en rendementsdoelen. Binnen het team heeft men oog voor de kwaliteit van het onderwijs en de teamleden zijn zich bewust van de verbeterpunten waaraan structureel wordt gewerkt. In het teamoverleg komen deze punten steeds terug en de teamleider heeft goed zicht op de ontwikkelingen. De teamleider monitort de kwaliteit van de opleiding door veel informeel contact te hebben met alle betrokkenen. Daarnaast maakt hij gebruik van de beschikbare informatie uit evaluaties en metingen. De schriftelijke evaluatie van de voortgang vindt slechts eenmaal per jaar plaats waardoor de tussentijdse voortgang niet duidelijk zichtbaar is. Een punt van verbetering is het vastleggen van een gedegen probleemanalyse en het scherper formuleren van de doelen voor verbeteracties. Er is een voldoende werkende dialoog zowel intern als extern. Er is regelmatig overleg met medewerkers en studenten. Het teammanagement heeft bijvoorbeeld regelmatig met de klassenvertegenwoordigers een gesprek over de dagelijkse gang van zaken en er is een leerlingenraad waarin de bevindingen van de studenten worden besproken. Periodiek legt het teammanagement verantwoording af over de resultaten van de opleidingen aan de locatiedirecteur. Wettelijke vereisten De opleiding voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen. Schoolkosten/wettelijke bijdragen De opleiding voldoet aan de eisen gesteld in artikel van de WEB. 4.2 Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) Het kwaliteitsonderzoek bij Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer), 94582, niveau 3, locatie Arlandaweg , Amsterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1. Onderwijsproces 2. Examinering en diplomering 3. Opbrengsten 4. Kwaliteitsborging Voldoet Voldoet niet 5. Naleving wettelijke vereisten Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor vier van de vijf kwaliteitsgebieden en voor een gebied het oordeel goed. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met het college van bestuur te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel op de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage V is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 12 van 31

17 Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 3: Opbrengsten 3.1 Rendement Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten 5.1 Naleving wettelijke vereisten De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage 1 voor normering per gebied. Onvoldoende Beschouwing Algemeen De opleiding wordt, vanwege de nauwe verwantschap en het beperkte aantal studenten, in combinatie met de opleidingen Allround meubelmaker en Allround Scheepsinterieurbouwer in een driejarig traject aangeboden. De kracht van de opleiding zit in de sterke beroepsgerichtheid van het onderwijsprogramma en de aandacht die er is voor studenten met een zorgvraag. Het opleidingsteam is continu bezig met het aanscherpen en verbeteren van het onderwijs en de examinering. Wij beoordelen dit laatstgenoemde onderdeel als goed. Kwaliteitsbewust handelen is binnen het team duidelijk aanwezig. De lijnen zijn kort en bij gesignaleerde tekortkomingen wordt snel actie ondernomen. Onderwijsproces Het didactisch handelen, de studieloopbaanbegeleiding en de beroepspraktijkvorming voldoen aan de daarvoor geldende vereisten, daardoor is de kern van de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Het onderwijsprogramma vertoont voldoende samenhang en kenmerkt zich door praktijk- en theorielessen die sterk beroepsgericht zijn. De uitvoering van deze lessen gebeurt door docenten met veel praktijkervaring en vakkennis. Om de samenhang tussen lessen te versterken bezoeken docenten elkaars lessen. Wat beter kan is meer aandacht te schenken aan de theorie die aangeboden wordt voor de studenten die specifiek de opleiding Allround Scheepsinterieurbouwer volgen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 13 van 31

18 Studieloopbaanbegeleiding heeft een stucturele plaats binnen de opleiding. De inrichting van de studieloopbaanbegeleiding, in combinatie met de zorg voor studenten, is stevig vormgegeven. De studiecoördinator heeft hierin een essentiële rol. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met de diverse betrokkenen over de voortgang en zorgbehoefte van studenten. Diverse zaken zoals de OER, het portfolio van de student en de inhoud van de beroepspraktijkvorming worden met de studenten besproken tijdens de studieloopbaanbegeleiding. De leervorderingen worden volgens een vaste systematiek door de studieloopbaanbegeleider besproken met de studenten. Met behulp van het digitale studentvolgsysteem (Magister) worden alle behaalde resultaten, aan- en afwezigheid en gespreksverslagen bijgehouden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten, studenten en ouders actueel en goed zicht hebben op de studievoortgang. De opleiding geeft voldoende vorm en inhoud aan maatwerk. Docenten weten tijdens lessen voldoende rekening te houden met de verschillen tussen studenten van de drie opleidingen én met de individuele verschillen tussen de studenten. De praktijkopdrachten vormen een essentieel onderdeel van de opleiding. In het onderwijsproces zijn de opdrachten sturend en daarbinnen is er sprake van differentiatie. Het minimumniveau moet door alle studenten beheerst worden en verdieping is mogelijk voor studenten die vanuit een intrinsieke motivatie meer complexe praktijkopdrachten willen uitvoeren. Hierdoor kunnen studenten ook zichtbaar excelleren. Versnelling van de opleiding is niet mogelijk. Vertraging is wel mogelijk maar door het aanbieden van ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van bijlessen voor de algemeen vormende - en beroepsgerichte vakken wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen. Studenten en docenten ervaren de leeromgeving als veilig en open. Docenten bezoeken elkaars lessen en er zijn intervisiemogelijkheden in het kader van deskundigheidsbevordering. Studenten geven echter te kennen dat zij soms niet weten waar zij aan toe zijn omdat docenten verschillende eisen stellen. Het teammanagement herkent dit en heeft het gemarkeerd als aandachtspunt. Examinering en diplomering Het beroepsgerichte instrumentarium sluit aan bij de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Alle werkprocessen worden per kerntaak op het juiste niveau geëxamineerd en de opleiding heeft de examens zo ingericht dat er sprake is van een optimale dekking. Er bestaat een opbouw in complexiteit van examens in de diverse leerjaren. Daardoor en door de variatie in examenvormen die zowel op school als in de beroepspraktijk plaatsvinden, is gezorgd voor een gedegen en uitdagende examineringssystematiek. Ook het exameninstrumentarium van Nederlands voldoet aan de eisen. Voor twee vaardigheden, te weten lezen en luisteren, geldt dat de exameninstrumenten ingekocht zijn bij Deviant en ongewijzigd ingezet worden. Deze instrumenten hebben wij op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De exameninstrumenten voor de overige drie vaardigheden, te weten schrijven, spreken en gesprekken voeren, heeft de opleiding zelf geconstrueerd en deze voldoen eveneens aan de vereisten. De afname en beoordeling verlopen bij alle examens deugdelijk. De examencommissie kan zich verantwoorden over de besluitvorming voor het toekennen van vrijstellingen en het verstrekken van diploma s. Zij heeft over deze processen voldoende controle. Voorts houdt de examencommissie goed zicht op de examenkwaliteit. Zij voert resultatenanalyses uit, evalueert structureel examens en Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 14 van 31

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stichting Vakopleiding Techniek Plaats : Cuijk BRIN nummer : 30PY Onderzoeksnummer : 278354 Datum onderzoek : 18 september 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio STAAT VAN DE INSTELLING MBO Tio Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23NG Onderzoeksnummer : 196389 Datum onderzoek : 7 oktober 2013 Datum vaststelling : 19 december 2013 Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut voor Beveiligingsopleidingen (IBO) te Amsterdam november 2012 BRIN: 30FJ Onderzoeksnummer: 128015 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 24UY Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127973 HB3488161 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva STAAT VAN DE INSTELLING MBO Studiecentrum Minerva Plaats : Almere BRIN nummer : 24KK Onderzoeksnummer : 196014 Datum onderzoek : 24-27 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van 24

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven STAAT VAN DE INSTELLING MBO NIPA Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25TP Onderzoeksnummer : 196385 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 12 november 2013 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO KOS Kappersopleidingen Kapper (Junior kapper) Oktober 2012 Plaats: Tilburg BRIN: 24KT Onderzoeksnummer: 127548 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) KWALITEITSONDERZOEK MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) Maart 2013 BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 128083 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Dirksen Opleidingen Utrecht, september 2012 Plaats: ARNHEM BRIN: 25RR Onderzoeksnummer: 126854 Onderzoek uitgevoerd in: April 2012 Conceptrapport verzonden op: Juli 2012 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education STAAT VAN DE INSTELLING MBO Fairfield Life & Education Plaats : Oirschot BRIN nummer : 30RV Onderzoeksnummer : 278352 Datum onderzoek : 3-4 september 2014 Datum vaststelling : 14 november 2014 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 196721 Datum onderzoek : 16 september 2013 Datum vaststelling : 26 november 2013 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO ASOP te Amsterdam November, 2012 H3312513/2 BRIN: 25WV Onderzoeksnummer: 127826 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 21 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Nova College te Haarlem Opleidingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Crebonummers 92650, 92660, 92661 en 92662 Februari 2013 BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: 128012 Kenmerk:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Mbo-Verpleegkundige december 2014 BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 278548 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273116

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leeuwenborgh te Sittard Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 95280 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar KWALITEITSONDERZOEK MBO Horizon College te Alkmaar Vormgever productpresentatie (Vormgeving, ruimtelijke presentatie en communicatie) Januari, 2015 3257863/5 BRIN: 25PT Onderzoeksnummer: 279225 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253049 Datum onderzoek : 26-27 september 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle - Verkoopspecialist (Eerste verkoper detailhandel) - Reizen (Verkoper reizen) - Sport- en bewegingsbegeleider - Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO te Zwolle

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO te Zwolle ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO te Zwolle Middenkader engineering (Technicus) Medewerker beheer ICT Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)

Nadere informatie