STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief"

Transcriptie

1 STAAT VAN DE INSTELLING MBO Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam definitief Januari, 2013

2 BRIN: 02PG Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd in: september en oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 13 december 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 14 januari 2013

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Conclusie en vervolgtoezicht Conclusie Vervolgtoezicht Instellingsbrede resultaten Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Risico s op relevante indicatoren Resultaten per opleiding Machinaal houtbewerker Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw) Bijlagen Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden Bijlage II Overzicht cp-codes Bijlage III Beoordeling indicatoren kwaliteitsborging instellingsbreed Bijlage IV Beoordeling indicatoren opleiding Machinaal houtbewerker, crebo Bijlage V Beoordeling indicatoren opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer), crebo Bijlage VI Beoordeling indicatoren opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw), crebo Bijlage VII Situatie voorafgaande aan herstel... 31

4

5 1 Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voerde in september en oktober 2012 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij het Hout- en Meubileringscollege. Dit onderzoek heeft betrekking op het mbo-onderwijs. Het Hout- en Meubileringscollege is een vakinstelling met ongeveer 2900 studenten en 15 opleidingen. De instelling heeft onderwijslocaties in Rotterdam en Amsterdam. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. De informatie over de instelling die bij de inspectie aanwezig is, zoals het jaarverslag, financiële gegevens, opbrengstgegevens, uitkomsten tevredenheidonderzoek en signalen is geanalyseerd en is aangevuld met onderzoeken op uw instelling. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Voorts zijn er telefonische contacten met het bedrijfsleven geweest. Ook maakte een gesprek met het college van bestuur deel uit van het onderzoek. De volgende opleidingen zijn onderzocht: CP code 1 Gebied Onderwijsproces Gebied Examinering en diplomering Leerweg, niveau, locatie shm , Machinaal houtbewerker 95000, Machinaal houtbewerker - bol, 2, Erasmuspad 10, Rotterdam shm , Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) 94582, Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) bol, 3, Arlandaweg , Amsterdam shm , Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouw) n.v.t. bol, 4, Arlandaweg , Amsterdam Over de gebieden Opbrengsten en Examinering en diplomering kunnen wij bij de opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouw), geen oordeel geven, omdat er nog geen sprake is van gediplomeerde uitstroom. De eerste studenten worden vanaf juni 2013 gediplomeerd. De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging leiden, in combinatie met geconstateerde risico s en de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken, tot een risicobepaling voor uw instelling. De omvang van de risico's bepaalt mede het vervolgtoezicht. De inspectie heeft zich bij het onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader bve Dit is te vinden op De normering is als bijlage I toegevoegd aan dit rapport. 1 Voor de beoordeling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van cijfers uit BRON, schooljaar In bijlage II zijn de opleidingen van de onderzochte cp-codes opgenomen. Rapport Staat van de instelling mbo Hout - en Meubileringscollege pagina 1 van 31

6 In hoofdstuk 2 leest u de conclusies waaronder ook het vervolgtoezicht voor de instelling. De resultaten van het instellingsbrede onderzoek naar kwaliteitsborging en de resultaten van de analyse kunt u lezen in hoofdstuk 3. De resultaten van de kwaliteitsonderzoeken van de onderzochte opleidingen vindt u in hoofdstuk 4. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 2 van 31

7 2 Conclusie en vervolgtoezicht In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek naar de Staat van de instelling en wat het vervolgtoezicht voor u inhoudt. Het vervolgtoezicht is bepaald op basis van het onderzoek naar kwaliteitsborging, de kwaliteitsonderzoeken en de analyse van risico s. In het onderzoek naar de Staat van de instelling geven we een oordeel over de kwaliteitsborging. We gebruiken daarbij een vierdeling: goed, voldoende, onvoldoende of slecht. Voorts geven we aan in welke mate er risico s zijn geconstateerd. Daarbij gebruiken we een driedeling: geen risico s, enkele risico s of veel risico s. In de hoofdstukken 3 en 4 volgt een nadere onderbouwing van de oordelen. 2.1 Conclusie Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Staat van de instelling komen we tot de conclusie dat de kwaliteitsborging bij het Hout- en Meubileringscollege (HMC) voldoende is. Voorts concluderen we dat er geen risico s in de zin van het toezichtkader zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel dat de kwaliteitsborging voldoende is, gecombineerd met de constatering dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of voor de examinering leidt er toe dat we geen aanvullend vervolgtoezicht uitvoeren bij het Hout- en Meubileringscollege. Voor het onderzoek naar de Staat van de instelling hebben we drie opleidingen onderzocht. Bij deze drie opleidingen hebben we alle onderzochte gebieden voldoende beoordeeld. 2.2 Vervolgtoezicht De inspectie voert geen vervolgtoezicht uit bij het Hout- en meubileringscollege, omdat er geen risico s gesignaleerd zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of voor de examinering en omdat de kwaliteitsborging voldoende is. Er zijn geen verhoogde financiële risico s geconstateerd die aanleiding geven voor aangepast financieel toezicht. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 3 van 31

8 Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 4 van 31

9 3 Instellingsbrede resultaten In dit hoofdstuk geven we de oordelen over de kwaliteitsborging op instellingsniveau weer. Tevens bespreken we op basis waarvan is bepaald in welke mate er risico s zijn bij de instelling. 3.1 Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Het onderzoek naar kwaliteitsborging heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende 4. Kwaliteitsborging Slecht Hieronder geven we het oordeel van de aspecten van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging weer. Een detaillering van het oordeel vindt u in bijlage III. Daarin is de beoordeling van de onderliggende indicatoren per aspect opgenomen. Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Aspect 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Onvoldoende Beschouwing Het HMC is een tamelijk overzichtelijke organisatie met korte lijnen waardoor het proces van de kwaliteitsborging overzichtelijk is. Verbeteractiviteiten hebben aanwijsbaar invloed op het primaire proces. De kwaliteitsborging heeft een cyclisch karakter en is met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd in de organisatie. Wij vinden daarom dat de kwaliteitsborging voldoende is. De ingezette weg om de kwaliteitsborging maximaal effect te laten hebben is nog niet af. Er wordt evident gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, maar nog niet alle teamleden voelen zich eigenaar van de gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling. Het eigenaarschap van de teams voor de ambities in een teamplan kan daarom vergroot worden. Wat beter kan is het nauwkeurig analyseren van data die de doorlopende monitoring van de kwaliteit en evaluaties opleveren. Hierdoor kunnen doelen nog concreter geformuleerd worden en verbetermaatregelen nog efficiënter ingezet worden. Slaagt men erin deze zaken ook voor elkaar te krijgen dan vinden wij dat de kwaliteitsborging als goed beoordeeld kan worden. De instellingsbrede aanpak van kwaliteitsborging is herkenbaar op de verschillende niveaus (instelling, locatie en team(s)) van de organisatie. Op elk niveau is een doelenbarometer c.q. plan gemaakt. De doelenbarometers hebben betrekking op vijf gebieden van het Toezichtkader van de inspectie. In de plannen staan de doelstellingen en staat wie verantwoordelijk (eigenaar) is voor het behalen van de betreffende doelstelling. Deze verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie op het niveau van de teamleider en de docenten. Voorts is er een staffunctionaris kwaliteitszorg die een centrale plek binnen de organisatie inneemt. Doordat hij ook functioneert als adviseur van het college van bestuur vervult hij een spilfunctie binnen de instelling. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 5 van 31

10 Het college van bestuur bestaat uit één persoon. Deze gaat regelmatig bij de locaties langs en houdt met een timmermansoog de kwaliteit in de gaten. Hij heeft frequent overleg met de locatiedirecteuren en hij voert gesprekken met teamleiders. De korte lijnen binnen de instelling maken het mogelijk dat snel en adequaat gereageerd kan worden. Jaarlijks worden teamplannen opgesteld en voorafgaand aan elk schooljaar wordt geëvalueerd wat de bereikte resultaten zijn. Vervolgens wordt een nieuw en actueel teamplan opgesteld. Tussentijds vinden evaluaties plaats en worden interne audits uitgevoerd. De resultaten van de monitoring en evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen op tekortkomingen en daarbij aansluitend verbeteringen te realiseren. Opvallend is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de plannen op de verschillende niveaus. Bij één team team Meubel/Amsterdam - hebben we geconstateerd dat bewust gekozen is voor een andere benadering. Dit team werkt met ingang van dit schooljaar met een speerpuntennotitie, die nauw aansluit bij de plannen op hoger gelegen niveaus. De speerpunten zijn door de teamleden zelf geprioriteerd. Het is evident dat deze punten de uitvoerenden op de werkvloer echt aanspreken en inspireren. Wij constateren tegelijkertijd dat de aanpak van het genoemde team gebeurt op basis van een heldere probleemanalyse en passende, scherpe doelformulering. In zijn algemeenheid kunnen de teamplannen op dit punt verbeterd worden. Dat een dergelijke benadering van kwaliteitsborging binnen het HMC mogelijk is, vormt het bewijs dat het zoeken naar een optimale match tussen instellingsbrede ambities en teamaspiraties een voortdurende finetuning betekent. Binnen het proces van kwaliteitsborging ligt er veel nadruk op het genereren van managementinformatie, c.q. kwantitatieve en kwalitatieve data. Op de verschillende organisatieniveaus is daardoor periodiek een actueel beeld van de staat van het onderwijs beschikbaar waardoor problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Zo heeft het college van bestuur de enige risicovolle opleiding die het HMC kent goed in beeld, incluis de oorzaken. Daardoor kunnen risico s effectief worden gereduceerd. 3.2 Risico s op relevante indicatoren Bij het bepalen van de risico s in de zin van het toezichtkader hebben we, in samenhang met de toezichthistorie, gekeken naar de kwaliteit van onderwijs en examinering, de opbrengsten, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers, de stabiliteit van organisatie en management en de financiële continuïteit. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende risicobepaling: Mate van risico's Geen Enkele Veel Kwaliteit onderwijs Wij zien geen risico s voor de onderwijskwaliteit van het Hout- en Meubileringscollege. De onderwijskwaliteit van de onderzochte opleidingen is voldoende. Onze inschatting is tevens gebaseerd op het feit dat alle opleidingen in het verleden een basisarrangement toegekend hebben gekregen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 6 van 31

11 Kwaliteit examens Het risico voor de examenkwaliteit schatten we in als geen tot gering. In het kader van het huidige onderzoek naar de staat van de instelling is bij twee opleidingen de kwaliteit van de examens onderzocht. De examenkwaliteit van de derde opleiding is niet onderzocht omdat de eerste studenten pas in juni 2013 worden gediplomeerd. Bij de twee onderzochte opleidingen is de examenkwaliteit voldoende, respectievelijk goed. Uit de toezichthistorie blijkt tevens dat er geen lopende trajecten zijn voor examinering. In het onderzoek in 2011 scoorden alle onderzochte opleidingen bovendien een voldoende voor examinering. Opbrengsten Wij zien geen tot gering risico voor de opbrengsten en het voortijdig schoolverlaten. De opbrengsten van de onderzochte opleidingen liggen voor zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat boven de norm. Een vergelijking van de opbrengsten per cluster van opleidingen met onze normen laat één risicovolle opleiding zien. Tijdens het onderzoek is ons gebleken dat het college van bestuur goed geïnformeerd is over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de opbrengsten, inclusief de risicovolle opleiding en de oorzaken hiervan. Het percentage voortijdige schoolverlaters ligt onder het landelijk gemiddelde. De gegevens laten zien dat het percentage sinds ( 7,9 procent) gedaald is tot 3,7 procent in Tevredenheid studenten/medewerkers/werkgevers Wij zien geen risco s ten aanzien van de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkveld. In de JOB-monitor (maart 2012) zijn de scores van de studenten voor zowel de instelling als de opleidingen respectievelijk 7,1 en 7,2. Gelet op de respons van 56,6 procent is dit een behoorlijk goed resultaat. De tevredenheid van de studenten in de opleidingen die wij onderzocht hebben, bevestigen het beeld dat de tevredenheid ruim voldoende is. Om het jaar wordt middels de HMC-spiegel de tevredenheid van de medewerkers onderzocht. Het cijfer voor alle medewerkers (onderwijsgevenden, ondersteunende (staf)diensten en management) was in 2008: 6,4, in 2010: 7,1 en in 2012: 7,3. De enquêtes werden on-line uitgevoerd en de respons was zo n 60 procent. De tevredenheid van het werkveld wordt ook door het HMC onderzocht. Door naar een reactie op teamniveau te vragen was er een relatief grote respons, namelijk van 65 procent. Daarbij vraagt het HMC naar een aantal aspecten op het gebied van de beroepspraktijkvorming en examinering. De eindbeoordeling van de bpv is 6,5 op een schaal van 10 en wat de examinering betreft 3,3 op een schaal van 5. Tevens houdt het HMC enquêtes onder alumni. In de enquête wordt de alumnus gevraagd om op een aantal aspecten terug te blikken, zoals het nut van de genoten opleiding en de aansluiting bij het vervolg. De gemiddelde respons is ongeveer 50 procent en de resultaten stemmen tot tevredenheid. Stabiliteit organisatie en management Wij zien geen risico s op het gebied van de stabiliteit van de organisatie en het management. Het Hout- en Meubileringscollege is bewust overgegaan naar een éénhoofdige leiding in de persoon van voorzitter van het college van bestuur. Hij wordt bijgestaan door twee directeuren, die elk leiding geven aan een opleidingslocatie. Op het niveau van de opleidingen zijn teamleiders aangesteld. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 7 van 31

12 De teams bestaan uit bekwame vakdocenten. Het werven hiervan levert geen problemen op. Er zijn geen vacatures en het verloop is verwaarloosbaar. Wij vinden de stabiliteit het HMC op het niveau van het college van bestuur, de directie en het middenmanagement stabiel. Financiële continuïteit Elk jaar voeren we een financiële risicoanalyse uit voor alle bekostigde onderwijsinstellingen op basis van de meest recente jaarrekeningen. Daarbij kijken we naar drie kengetallen, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze zomer zijn alle instellingen betrokken in het onderzoek naar de financiële staat van het mbo. Hierbij is gebruik gemaakt van de jaarrekening 2011 en aanvullend opgevraagde informatie over investeringsplannen voor huisvesting en derivaten. De financiële kengetallen uit deze jaarrekening en onze analyse van de aanvullende informatie gaven geen aanwijzing voor verhoogde financiële risico s. Samenvattend Het Hout- en meubileringscollege is een kleinschalige mbo-vakschool met vakbekwame docenten die jarenlang in de praktijk hebben gewerkt of dat nog steeds doen. De instelling streeft er naar om op haar vakgebied de beste te zijn. Door de kleinschaligheid heeft de instelling relatief veel aandacht voor de individuele student en is er een positief en veilig schoolklimaat. Het onderwijs en de examinering sluiten goed aan op de beroepspraktijk doordat de docenten intensieve contacten hebben met het bedrijfsleven. Over de gehele linie is de kwaliteit van het onderwijs en examinering degelijk en zien wij geen risico s. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 8 van 31

13 4 Resultaten per opleiding In dit hoofdstuk vermelden we per opleiding de oordelen over de vijf kwaliteitsgebieden. Tevens geven we per opleiding een beschouwing. 4.1 Machinaal houtbewerker Het kwaliteitsonderzoek bij Machinaal houtbewerker, 95000, niveau 2, locatie Erasmuspad 10, Rotterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1. Onderwijsproces 2. Examinering en diplomering 3. Opbrengsten 4. Kwaliteitsborging 5.Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor de vijf kwaliteitsgebieden. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met het college van bestuur te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel over de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage IV is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 3: Opbrengsten 3.1 Rendement Onvoldoende Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 9 van 31

14 Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten 5.1 Naleving wettelijke vereisten Beschouwing Algemeen De opleiding Machinaal houtbewerker is een overzichtelijke bol-opleiding op niveau 2 die binnen het Hout- en Meubileringscollege in een gestructureerd tweejarig traject wordt uitgevoerd. In het onderwijs staan de beroepstaken en de beroepspraktijkvorming centraal en beiden geven sturing aan het onderwijsproces waardoor een krachtig en evenwichtig programma wordt gerealiseerd. Het team is betrokken en toont een grote inzet waarbij men, samen met het teammanagement, kwaliteitsbewust is en zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Onderwijsproces Het didactisch handelen, de studieloopbaanbegeleiding en de beroepspraktijkvorming voldoen aan de daarvoor geldende vereisten, daardoor is de kern van de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Het onderwijsproces vertoont voldoende samenhang. Het tweejarig onderwijsprogramma is opgebouwd aan de hand van de integrale leerlijn, de kennis- en vaardighedenlijn en de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Studieloopbaanbegeleiding heeft een structurele plaats binnen de opleiding. Diverse zaken zoals de OER, het portfolio van de student en de inhoud van de beroepspraktijkvorming worden met de studenten besproken. De leervorderingen worden volgens een vaste systematiek door de studieloopbaanbegeleider besproken met de studenten. Met behulp van Magister (digitaal studentvolgsysteem) worden alle behaalde resultaten, aan-en afwezigheid en gespreksverslagen bijgehouden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten, studenten en ouders zicht hebben op de studievoortgang. De opleiding geeft voldoende vorm aan maatwerk. Versnelling van de opleiding is mogelijk bij de start. Het onderwijsprogramma voor niveau 2 en 3 komt in de eerste periode overeen. Het is mogelijk om na één onderwijsperiode over te stappen naar een hoger niveau. Dit komt echter in de praktijk niet vaak voor. Doordat de praktijkopdrachten, die uitgevoerd worden op school, een essentieel onderdeel van de opleiding vormen en sturend zijn, vindt differentatiatie vooral plaats binnen deze opdrachten. Hiermee kunnen studenten ook zichtbaar excelleren. Daarnaast worden aan studenten ondersteuningsmogelijkheden geboden in de vorm van bijlessen voor de algemeen vormende - en beroepsgerichte vakken. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 10 van 31

15 De beroepspraktijkvorming is stevig neergezet. Zij is verweven met de opleiding en is dusdanig geprogrammeerd dat de op school behandelde theorie en de aangeleerde vaardigheden direct toepasbaar zijn in de praktijk. Alle studenten worden één keer per bpv-periode bezocht op hun stageplek om de voortgang te bespreken. Studenten en docenten ervaren de leeromgeving als veilig en open. De materiële voorzieningen zijn goed. Examinering en diplomering Het aspect examinering en diplomering is voldoende. Het beroepsgerichte exameninstrumentarium voldoet aan de vereisten. De examinering van het beroepsgerichte deel bestaat uit twee identieke examens. Beide examens moeten met minimaal een voldoende afgesloten worden. Eén examen wordt afgenomen in de beroepspraktijkvorming en het tweede examen wordt afgenomen op school. Reden voor deze keuze is dat de examenomstandigheden bij de bpv-bedrijven sterk verschillen. Dit heeft met name betrekking op de machines waarmee de verschillende bpv-bedrijven werken. Ook is het voor het team praktisch onuitvoerbaar om, vanwege de grote regionale spreiding van bpv-bedrijven, bij alle bpv-examens aanwezig te zijn. Om de betrouwbaarheid van de examinering te borgen heeft het opleidingsteam daarom besloten om nogmaals een examen op school uit te laten voeren, waarbij de context en de examen-omstandigheden voor alle studenten gelijk zijn. Ook het exameninstrumentarium van Nederlands voldoet aan de eisen. Voor drie vaardigheden, te weten schrijven, lezen en luisteren, geldt dat de exameninstrumenten ingekocht zijn bij Deviant en ongewijzigd worden ingezet. Deze instrumenten hebben wij op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De exameninstrumenten voor de overige twee vaardigheden (spreken en gesprekken voeren) heeft de opleiding zelf geconstrueerd en deze voldoen eveneens aan de vereisten. De afname en beoordeling zijn deugdelijk. De opleiding heeft minder zicht op de beoordeling van het bpv-examen. Door de gekozen examensystematiek waarbij beide examens met een voldoende moeten zijn afgerond zien wij geen risico s met betrekking tot de afname en beoordeling. De examencommissie vergewist zich van de kwaliteit van het examen, de afname de deskundigheid van betrokkenen en de besluitvorming met betrekking tot diplomering. De examencommissie kan zich ook verantwoorden over de besluitvorming voor het toekennen van vrijstellingen en het verstrekken van diploma s. Hierbij is sprake van voldoende controle tijdens deze processen. De examencommissie houdt goed zicht op de examenkwaliteit door resultatenanalyses uit te voeren, door structureel examens te evalueren en door steekproefsgewijs afnames van examens te observeren. Opbrengsten De opbrengsten zijn met een jaarresultaat van 66,7 procent en een diplomaresultaat van 50,0 procent voldoende. Voor de beoordeling van de opbrengsten, gebaseerd op de BRON-gegevens zijn de resultaten van de cp-code shm05, niveau 2 gebruikt. In bijlage II is te zien welke opleidingen hierbij betrokken zijn. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 11 van 31

16 Kwaliteitsborging De kwaliteitsborging van de opleiding beoordelen wij als voldoende. Het teamplan Hout+ sluit aan bij zowel het instellingsplan HMC als het locatieplan Rotterdam. Het bevat duidelijke onderwijs- en rendementsdoelen. Binnen het team heeft men oog voor de kwaliteit van het onderwijs en de teamleden zijn zich bewust van de verbeterpunten waaraan structureel wordt gewerkt. In het teamoverleg komen deze punten steeds terug en de teamleider heeft goed zicht op de ontwikkelingen. De teamleider monitort de kwaliteit van de opleiding door veel informeel contact te hebben met alle betrokkenen. Daarnaast maakt hij gebruik van de beschikbare informatie uit evaluaties en metingen. De schriftelijke evaluatie van de voortgang vindt slechts eenmaal per jaar plaats waardoor de tussentijdse voortgang niet duidelijk zichtbaar is. Een punt van verbetering is het vastleggen van een gedegen probleemanalyse en het scherper formuleren van de doelen voor verbeteracties. Er is een voldoende werkende dialoog zowel intern als extern. Er is regelmatig overleg met medewerkers en studenten. Het teammanagement heeft bijvoorbeeld regelmatig met de klassenvertegenwoordigers een gesprek over de dagelijkse gang van zaken en er is een leerlingenraad waarin de bevindingen van de studenten worden besproken. Periodiek legt het teammanagement verantwoording af over de resultaten van de opleidingen aan de locatiedirecteur. Wettelijke vereisten De opleiding voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen. Schoolkosten/wettelijke bijdragen De opleiding voldoet aan de eisen gesteld in artikel van de WEB. 4.2 Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) Het kwaliteitsonderzoek bij Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer), 94582, niveau 3, locatie Arlandaweg , Amsterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1. Onderwijsproces 2. Examinering en diplomering 3. Opbrengsten 4. Kwaliteitsborging Voldoet Voldoet niet 5. Naleving wettelijke vereisten Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor vier van de vijf kwaliteitsgebieden en voor een gebied het oordeel goed. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met het college van bestuur te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel op de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage V is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 12 van 31

17 Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 3: Opbrengsten 3.1 Rendement Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten 5.1 Naleving wettelijke vereisten De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage 1 voor normering per gebied. Onvoldoende Beschouwing Algemeen De opleiding wordt, vanwege de nauwe verwantschap en het beperkte aantal studenten, in combinatie met de opleidingen Allround meubelmaker en Allround Scheepsinterieurbouwer in een driejarig traject aangeboden. De kracht van de opleiding zit in de sterke beroepsgerichtheid van het onderwijsprogramma en de aandacht die er is voor studenten met een zorgvraag. Het opleidingsteam is continu bezig met het aanscherpen en verbeteren van het onderwijs en de examinering. Wij beoordelen dit laatstgenoemde onderdeel als goed. Kwaliteitsbewust handelen is binnen het team duidelijk aanwezig. De lijnen zijn kort en bij gesignaleerde tekortkomingen wordt snel actie ondernomen. Onderwijsproces Het didactisch handelen, de studieloopbaanbegeleiding en de beroepspraktijkvorming voldoen aan de daarvoor geldende vereisten, daardoor is de kern van de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Het onderwijsprogramma vertoont voldoende samenhang en kenmerkt zich door praktijk- en theorielessen die sterk beroepsgericht zijn. De uitvoering van deze lessen gebeurt door docenten met veel praktijkervaring en vakkennis. Om de samenhang tussen lessen te versterken bezoeken docenten elkaars lessen. Wat beter kan is meer aandacht te schenken aan de theorie die aangeboden wordt voor de studenten die specifiek de opleiding Allround Scheepsinterieurbouwer volgen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 13 van 31

18 Studieloopbaanbegeleiding heeft een stucturele plaats binnen de opleiding. De inrichting van de studieloopbaanbegeleiding, in combinatie met de zorg voor studenten, is stevig vormgegeven. De studiecoördinator heeft hierin een essentiële rol. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met de diverse betrokkenen over de voortgang en zorgbehoefte van studenten. Diverse zaken zoals de OER, het portfolio van de student en de inhoud van de beroepspraktijkvorming worden met de studenten besproken tijdens de studieloopbaanbegeleiding. De leervorderingen worden volgens een vaste systematiek door de studieloopbaanbegeleider besproken met de studenten. Met behulp van het digitale studentvolgsysteem (Magister) worden alle behaalde resultaten, aan- en afwezigheid en gespreksverslagen bijgehouden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten, studenten en ouders actueel en goed zicht hebben op de studievoortgang. De opleiding geeft voldoende vorm en inhoud aan maatwerk. Docenten weten tijdens lessen voldoende rekening te houden met de verschillen tussen studenten van de drie opleidingen én met de individuele verschillen tussen de studenten. De praktijkopdrachten vormen een essentieel onderdeel van de opleiding. In het onderwijsproces zijn de opdrachten sturend en daarbinnen is er sprake van differentiatie. Het minimumniveau moet door alle studenten beheerst worden en verdieping is mogelijk voor studenten die vanuit een intrinsieke motivatie meer complexe praktijkopdrachten willen uitvoeren. Hierdoor kunnen studenten ook zichtbaar excelleren. Versnelling van de opleiding is niet mogelijk. Vertraging is wel mogelijk maar door het aanbieden van ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van bijlessen voor de algemeen vormende - en beroepsgerichte vakken wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen. Studenten en docenten ervaren de leeromgeving als veilig en open. Docenten bezoeken elkaars lessen en er zijn intervisiemogelijkheden in het kader van deskundigheidsbevordering. Studenten geven echter te kennen dat zij soms niet weten waar zij aan toe zijn omdat docenten verschillende eisen stellen. Het teammanagement herkent dit en heeft het gemarkeerd als aandachtspunt. Examinering en diplomering Het beroepsgerichte instrumentarium sluit aan bij de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Alle werkprocessen worden per kerntaak op het juiste niveau geëxamineerd en de opleiding heeft de examens zo ingericht dat er sprake is van een optimale dekking. Er bestaat een opbouw in complexiteit van examens in de diverse leerjaren. Daardoor en door de variatie in examenvormen die zowel op school als in de beroepspraktijk plaatsvinden, is gezorgd voor een gedegen en uitdagende examineringssystematiek. Ook het exameninstrumentarium van Nederlands voldoet aan de eisen. Voor twee vaardigheden, te weten lezen en luisteren, geldt dat de exameninstrumenten ingekocht zijn bij Deviant en ongewijzigd ingezet worden. Deze instrumenten hebben wij op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De exameninstrumenten voor de overige drie vaardigheden, te weten schrijven, spreken en gesprekken voeren, heeft de opleiding zelf geconstrueerd en deze voldoen eveneens aan de vereisten. De afname en beoordeling verlopen bij alle examens deugdelijk. De examencommissie kan zich verantwoorden over de besluitvorming voor het toekennen van vrijstellingen en het verstrekken van diploma s. Zij heeft over deze processen voldoende controle. Voorts houdt de examencommissie goed zicht op de examenkwaliteit. Zij voert resultatenanalyses uit, evalueert structureel examens en Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 14 van 31

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scalda Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 25PV Onderzoeksnummer : 273977 Datum onderzoek : 10-28 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 68 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen Jaarverslag 31-3-2013 Voorwoord Het jaarverslag van Amice is een document waarin de beleidsvoornemens voor het komende jaar zijn geformuleerd

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo Het teamperspectief Informatie voor teams in het mbo Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Teamverantwoordelijkheid en informatiebehoefte 6 3 Generieke informatie voor operationeel sturen en verantwoorden 8 4

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voltijd/deeltijd/duaal/associate degree Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070)

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie