STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam. definitief"

Transcriptie

1 STAAT VAN DE INSTELLING MBO Hout- en Meubileringscollege te Rotterdam definitief Januari, 2013

2 BRIN: 02PG Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd in: september en oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 13 december 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 14 januari 2013

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Conclusie en vervolgtoezicht Conclusie Vervolgtoezicht Instellingsbrede resultaten Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Risico s op relevante indicatoren Resultaten per opleiding Machinaal houtbewerker Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw) Bijlagen Bijlage I Normeringen kwaliteitsgebieden Bijlage II Overzicht cp-codes Bijlage III Beoordeling indicatoren kwaliteitsborging instellingsbreed Bijlage IV Beoordeling indicatoren opleiding Machinaal houtbewerker, crebo Bijlage V Beoordeling indicatoren opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer), crebo Bijlage VI Beoordeling indicatoren opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw), crebo Bijlage VII Situatie voorafgaande aan herstel... 31

4

5 1 Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voerde in september en oktober 2012 een onderzoek naar de Staat van de instelling uit bij het Hout- en Meubileringscollege. Dit onderzoek heeft betrekking op het mbo-onderwijs. Het Hout- en Meubileringscollege is een vakinstelling met ongeveer 2900 studenten en 15 opleidingen. De instelling heeft onderwijslocaties in Rotterdam en Amsterdam. Het onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. De informatie over de instelling die bij de inspectie aanwezig is, zoals het jaarverslag, financiële gegevens, opbrengstgegevens, uitkomsten tevredenheidonderzoek en signalen is geanalyseerd en is aangevuld met onderzoeken op uw instelling. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Voorts zijn er telefonische contacten met het bedrijfsleven geweest. Ook maakte een gesprek met het college van bestuur deel uit van het onderzoek. De volgende opleidingen zijn onderzocht: CP code 1 Gebied Onderwijsproces Gebied Examinering en diplomering Leerweg, niveau, locatie shm , Machinaal houtbewerker 95000, Machinaal houtbewerker - bol, 2, Erasmuspad 10, Rotterdam shm , Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) 94582, Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) bol, 3, Arlandaweg , Amsterdam shm , Meubelmaker/ (scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouw) n.v.t. bol, 4, Arlandaweg , Amsterdam Over de gebieden Opbrengsten en Examinering en diplomering kunnen wij bij de opleiding Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/ (scheeps)interieurbouw), geen oordeel geven, omdat er nog geen sprake is van gediplomeerde uitstroom. De eerste studenten worden vanaf juni 2013 gediplomeerd. De resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsborging leiden, in combinatie met geconstateerde risico s en de resultaten van de kwaliteitsonderzoeken, tot een risicobepaling voor uw instelling. De omvang van de risico's bepaalt mede het vervolgtoezicht. De inspectie heeft zich bij het onderzoek gebaseerd op het Toezichtkader bve Dit is te vinden op De normering is als bijlage I toegevoegd aan dit rapport. 1 Voor de beoordeling van de opbrengsten is gebruikgemaakt van cijfers uit BRON, schooljaar In bijlage II zijn de opleidingen van de onderzochte cp-codes opgenomen. Rapport Staat van de instelling mbo Hout - en Meubileringscollege pagina 1 van 31

6 In hoofdstuk 2 leest u de conclusies waaronder ook het vervolgtoezicht voor de instelling. De resultaten van het instellingsbrede onderzoek naar kwaliteitsborging en de resultaten van de analyse kunt u lezen in hoofdstuk 3. De resultaten van de kwaliteitsonderzoeken van de onderzochte opleidingen vindt u in hoofdstuk 4. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 2 van 31

7 2 Conclusie en vervolgtoezicht In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek naar de Staat van de instelling en wat het vervolgtoezicht voor u inhoudt. Het vervolgtoezicht is bepaald op basis van het onderzoek naar kwaliteitsborging, de kwaliteitsonderzoeken en de analyse van risico s. In het onderzoek naar de Staat van de instelling geven we een oordeel over de kwaliteitsborging. We gebruiken daarbij een vierdeling: goed, voldoende, onvoldoende of slecht. Voorts geven we aan in welke mate er risico s zijn geconstateerd. Daarbij gebruiken we een driedeling: geen risico s, enkele risico s of veel risico s. In de hoofdstukken 3 en 4 volgt een nadere onderbouwing van de oordelen. 2.1 Conclusie Op basis van de resultaten uit het onderzoek naar de Staat van de instelling komen we tot de conclusie dat de kwaliteitsborging bij het Hout- en Meubileringscollege (HMC) voldoende is. Voorts concluderen we dat er geen risico s in de zin van het toezichtkader zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het oordeel dat de kwaliteitsborging voldoende is, gecombineerd met de constatering dat er geen risico s zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of voor de examinering leidt er toe dat we geen aanvullend vervolgtoezicht uitvoeren bij het Hout- en Meubileringscollege. Voor het onderzoek naar de Staat van de instelling hebben we drie opleidingen onderzocht. Bij deze drie opleidingen hebben we alle onderzochte gebieden voldoende beoordeeld. 2.2 Vervolgtoezicht De inspectie voert geen vervolgtoezicht uit bij het Hout- en meubileringscollege, omdat er geen risico s gesignaleerd zijn voor de kwaliteit van het onderwijs of voor de examinering en omdat de kwaliteitsborging voldoende is. Er zijn geen verhoogde financiële risico s geconstateerd die aanleiding geven voor aangepast financieel toezicht. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 3 van 31

8 Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 4 van 31

9 3 Instellingsbrede resultaten In dit hoofdstuk geven we de oordelen over de kwaliteitsborging op instellingsniveau weer. Tevens bespreken we op basis waarvan is bepaald in welke mate er risico s zijn bij de instelling. 3.1 Oordeel kwaliteitsborging op instellingsniveau Het onderzoek naar kwaliteitsborging heeft geleid tot het volgende oordeel: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende 4. Kwaliteitsborging Slecht Hieronder geven we het oordeel van de aspecten van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging weer. Een detaillering van het oordeel vindt u in bijlage III. Daarin is de beoordeling van de onderliggende indicatoren per aspect opgenomen. Gebied 4: Kwaliteitsborging Voldoende Aspect 4.1 Sturing * 4.2 Beoordeling * 4.3 Verbetering en verankering * 4.4 Dialoog en verantwoording De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage I voor normering per gebied. Onvoldoende Beschouwing Het HMC is een tamelijk overzichtelijke organisatie met korte lijnen waardoor het proces van de kwaliteitsborging overzichtelijk is. Verbeteractiviteiten hebben aanwijsbaar invloed op het primaire proces. De kwaliteitsborging heeft een cyclisch karakter en is met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd in de organisatie. Wij vinden daarom dat de kwaliteitsborging voldoende is. De ingezette weg om de kwaliteitsborging maximaal effect te laten hebben is nog niet af. Er wordt evident gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs, maar nog niet alle teamleden voelen zich eigenaar van de gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling. Het eigenaarschap van de teams voor de ambities in een teamplan kan daarom vergroot worden. Wat beter kan is het nauwkeurig analyseren van data die de doorlopende monitoring van de kwaliteit en evaluaties opleveren. Hierdoor kunnen doelen nog concreter geformuleerd worden en verbetermaatregelen nog efficiënter ingezet worden. Slaagt men erin deze zaken ook voor elkaar te krijgen dan vinden wij dat de kwaliteitsborging als goed beoordeeld kan worden. De instellingsbrede aanpak van kwaliteitsborging is herkenbaar op de verschillende niveaus (instelling, locatie en team(s)) van de organisatie. Op elk niveau is een doelenbarometer c.q. plan gemaakt. De doelenbarometers hebben betrekking op vijf gebieden van het Toezichtkader van de inspectie. In de plannen staan de doelstellingen en staat wie verantwoordelijk (eigenaar) is voor het behalen van de betreffende doelstelling. Deze verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie op het niveau van de teamleider en de docenten. Voorts is er een staffunctionaris kwaliteitszorg die een centrale plek binnen de organisatie inneemt. Doordat hij ook functioneert als adviseur van het college van bestuur vervult hij een spilfunctie binnen de instelling. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 5 van 31

10 Het college van bestuur bestaat uit één persoon. Deze gaat regelmatig bij de locaties langs en houdt met een timmermansoog de kwaliteit in de gaten. Hij heeft frequent overleg met de locatiedirecteuren en hij voert gesprekken met teamleiders. De korte lijnen binnen de instelling maken het mogelijk dat snel en adequaat gereageerd kan worden. Jaarlijks worden teamplannen opgesteld en voorafgaand aan elk schooljaar wordt geëvalueerd wat de bereikte resultaten zijn. Vervolgens wordt een nieuw en actueel teamplan opgesteld. Tussentijds vinden evaluaties plaats en worden interne audits uitgevoerd. De resultaten van de monitoring en evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen op tekortkomingen en daarbij aansluitend verbeteringen te realiseren. Opvallend is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de plannen op de verschillende niveaus. Bij één team team Meubel/Amsterdam - hebben we geconstateerd dat bewust gekozen is voor een andere benadering. Dit team werkt met ingang van dit schooljaar met een speerpuntennotitie, die nauw aansluit bij de plannen op hoger gelegen niveaus. De speerpunten zijn door de teamleden zelf geprioriteerd. Het is evident dat deze punten de uitvoerenden op de werkvloer echt aanspreken en inspireren. Wij constateren tegelijkertijd dat de aanpak van het genoemde team gebeurt op basis van een heldere probleemanalyse en passende, scherpe doelformulering. In zijn algemeenheid kunnen de teamplannen op dit punt verbeterd worden. Dat een dergelijke benadering van kwaliteitsborging binnen het HMC mogelijk is, vormt het bewijs dat het zoeken naar een optimale match tussen instellingsbrede ambities en teamaspiraties een voortdurende finetuning betekent. Binnen het proces van kwaliteitsborging ligt er veel nadruk op het genereren van managementinformatie, c.q. kwantitatieve en kwalitatieve data. Op de verschillende organisatieniveaus is daardoor periodiek een actueel beeld van de staat van het onderwijs beschikbaar waardoor problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Zo heeft het college van bestuur de enige risicovolle opleiding die het HMC kent goed in beeld, incluis de oorzaken. Daardoor kunnen risico s effectief worden gereduceerd. 3.2 Risico s op relevante indicatoren Bij het bepalen van de risico s in de zin van het toezichtkader hebben we, in samenhang met de toezichthistorie, gekeken naar de kwaliteit van onderwijs en examinering, de opbrengsten, de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers, de stabiliteit van organisatie en management en de financiële continuïteit. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende risicobepaling: Mate van risico's Geen Enkele Veel Kwaliteit onderwijs Wij zien geen risico s voor de onderwijskwaliteit van het Hout- en Meubileringscollege. De onderwijskwaliteit van de onderzochte opleidingen is voldoende. Onze inschatting is tevens gebaseerd op het feit dat alle opleidingen in het verleden een basisarrangement toegekend hebben gekregen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 6 van 31

11 Kwaliteit examens Het risico voor de examenkwaliteit schatten we in als geen tot gering. In het kader van het huidige onderzoek naar de staat van de instelling is bij twee opleidingen de kwaliteit van de examens onderzocht. De examenkwaliteit van de derde opleiding is niet onderzocht omdat de eerste studenten pas in juni 2013 worden gediplomeerd. Bij de twee onderzochte opleidingen is de examenkwaliteit voldoende, respectievelijk goed. Uit de toezichthistorie blijkt tevens dat er geen lopende trajecten zijn voor examinering. In het onderzoek in 2011 scoorden alle onderzochte opleidingen bovendien een voldoende voor examinering. Opbrengsten Wij zien geen tot gering risico voor de opbrengsten en het voortijdig schoolverlaten. De opbrengsten van de onderzochte opleidingen liggen voor zowel het jaarresultaat als het diplomaresultaat boven de norm. Een vergelijking van de opbrengsten per cluster van opleidingen met onze normen laat één risicovolle opleiding zien. Tijdens het onderzoek is ons gebleken dat het college van bestuur goed geïnformeerd is over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de opbrengsten, inclusief de risicovolle opleiding en de oorzaken hiervan. Het percentage voortijdige schoolverlaters ligt onder het landelijk gemiddelde. De gegevens laten zien dat het percentage sinds ( 7,9 procent) gedaald is tot 3,7 procent in Tevredenheid studenten/medewerkers/werkgevers Wij zien geen risco s ten aanzien van de tevredenheid van studenten, medewerkers en werkveld. In de JOB-monitor (maart 2012) zijn de scores van de studenten voor zowel de instelling als de opleidingen respectievelijk 7,1 en 7,2. Gelet op de respons van 56,6 procent is dit een behoorlijk goed resultaat. De tevredenheid van de studenten in de opleidingen die wij onderzocht hebben, bevestigen het beeld dat de tevredenheid ruim voldoende is. Om het jaar wordt middels de HMC-spiegel de tevredenheid van de medewerkers onderzocht. Het cijfer voor alle medewerkers (onderwijsgevenden, ondersteunende (staf)diensten en management) was in 2008: 6,4, in 2010: 7,1 en in 2012: 7,3. De enquêtes werden on-line uitgevoerd en de respons was zo n 60 procent. De tevredenheid van het werkveld wordt ook door het HMC onderzocht. Door naar een reactie op teamniveau te vragen was er een relatief grote respons, namelijk van 65 procent. Daarbij vraagt het HMC naar een aantal aspecten op het gebied van de beroepspraktijkvorming en examinering. De eindbeoordeling van de bpv is 6,5 op een schaal van 10 en wat de examinering betreft 3,3 op een schaal van 5. Tevens houdt het HMC enquêtes onder alumni. In de enquête wordt de alumnus gevraagd om op een aantal aspecten terug te blikken, zoals het nut van de genoten opleiding en de aansluiting bij het vervolg. De gemiddelde respons is ongeveer 50 procent en de resultaten stemmen tot tevredenheid. Stabiliteit organisatie en management Wij zien geen risico s op het gebied van de stabiliteit van de organisatie en het management. Het Hout- en Meubileringscollege is bewust overgegaan naar een éénhoofdige leiding in de persoon van voorzitter van het college van bestuur. Hij wordt bijgestaan door twee directeuren, die elk leiding geven aan een opleidingslocatie. Op het niveau van de opleidingen zijn teamleiders aangesteld. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 7 van 31

12 De teams bestaan uit bekwame vakdocenten. Het werven hiervan levert geen problemen op. Er zijn geen vacatures en het verloop is verwaarloosbaar. Wij vinden de stabiliteit het HMC op het niveau van het college van bestuur, de directie en het middenmanagement stabiel. Financiële continuïteit Elk jaar voeren we een financiële risicoanalyse uit voor alle bekostigde onderwijsinstellingen op basis van de meest recente jaarrekeningen. Daarbij kijken we naar drie kengetallen, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Deze zomer zijn alle instellingen betrokken in het onderzoek naar de financiële staat van het mbo. Hierbij is gebruik gemaakt van de jaarrekening 2011 en aanvullend opgevraagde informatie over investeringsplannen voor huisvesting en derivaten. De financiële kengetallen uit deze jaarrekening en onze analyse van de aanvullende informatie gaven geen aanwijzing voor verhoogde financiële risico s. Samenvattend Het Hout- en meubileringscollege is een kleinschalige mbo-vakschool met vakbekwame docenten die jarenlang in de praktijk hebben gewerkt of dat nog steeds doen. De instelling streeft er naar om op haar vakgebied de beste te zijn. Door de kleinschaligheid heeft de instelling relatief veel aandacht voor de individuele student en is er een positief en veilig schoolklimaat. Het onderwijs en de examinering sluiten goed aan op de beroepspraktijk doordat de docenten intensieve contacten hebben met het bedrijfsleven. Over de gehele linie is de kwaliteit van het onderwijs en examinering degelijk en zien wij geen risico s. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 8 van 31

13 4 Resultaten per opleiding In dit hoofdstuk vermelden we per opleiding de oordelen over de vijf kwaliteitsgebieden. Tevens geven we per opleiding een beschouwing. 4.1 Machinaal houtbewerker Het kwaliteitsonderzoek bij Machinaal houtbewerker, 95000, niveau 2, locatie Erasmuspad 10, Rotterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1. Onderwijsproces 2. Examinering en diplomering 3. Opbrengsten 4. Kwaliteitsborging 5.Naleving wettelijke vereisten Voldoet Voldoet niet Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor de vijf kwaliteitsgebieden. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met het college van bestuur te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel over de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage IV is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 3: Opbrengsten 3.1 Rendement Onvoldoende Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 9 van 31

14 Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten 5.1 Naleving wettelijke vereisten Beschouwing Algemeen De opleiding Machinaal houtbewerker is een overzichtelijke bol-opleiding op niveau 2 die binnen het Hout- en Meubileringscollege in een gestructureerd tweejarig traject wordt uitgevoerd. In het onderwijs staan de beroepstaken en de beroepspraktijkvorming centraal en beiden geven sturing aan het onderwijsproces waardoor een krachtig en evenwichtig programma wordt gerealiseerd. Het team is betrokken en toont een grote inzet waarbij men, samen met het teammanagement, kwaliteitsbewust is en zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Onderwijsproces Het didactisch handelen, de studieloopbaanbegeleiding en de beroepspraktijkvorming voldoen aan de daarvoor geldende vereisten, daardoor is de kern van de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Het onderwijsproces vertoont voldoende samenhang. Het tweejarig onderwijsprogramma is opgebouwd aan de hand van de integrale leerlijn, de kennis- en vaardighedenlijn en de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Studieloopbaanbegeleiding heeft een structurele plaats binnen de opleiding. Diverse zaken zoals de OER, het portfolio van de student en de inhoud van de beroepspraktijkvorming worden met de studenten besproken. De leervorderingen worden volgens een vaste systematiek door de studieloopbaanbegeleider besproken met de studenten. Met behulp van Magister (digitaal studentvolgsysteem) worden alle behaalde resultaten, aan-en afwezigheid en gespreksverslagen bijgehouden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten, studenten en ouders zicht hebben op de studievoortgang. De opleiding geeft voldoende vorm aan maatwerk. Versnelling van de opleiding is mogelijk bij de start. Het onderwijsprogramma voor niveau 2 en 3 komt in de eerste periode overeen. Het is mogelijk om na één onderwijsperiode over te stappen naar een hoger niveau. Dit komt echter in de praktijk niet vaak voor. Doordat de praktijkopdrachten, die uitgevoerd worden op school, een essentieel onderdeel van de opleiding vormen en sturend zijn, vindt differentatiatie vooral plaats binnen deze opdrachten. Hiermee kunnen studenten ook zichtbaar excelleren. Daarnaast worden aan studenten ondersteuningsmogelijkheden geboden in de vorm van bijlessen voor de algemeen vormende - en beroepsgerichte vakken. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 10 van 31

15 De beroepspraktijkvorming is stevig neergezet. Zij is verweven met de opleiding en is dusdanig geprogrammeerd dat de op school behandelde theorie en de aangeleerde vaardigheden direct toepasbaar zijn in de praktijk. Alle studenten worden één keer per bpv-periode bezocht op hun stageplek om de voortgang te bespreken. Studenten en docenten ervaren de leeromgeving als veilig en open. De materiële voorzieningen zijn goed. Examinering en diplomering Het aspect examinering en diplomering is voldoende. Het beroepsgerichte exameninstrumentarium voldoet aan de vereisten. De examinering van het beroepsgerichte deel bestaat uit twee identieke examens. Beide examens moeten met minimaal een voldoende afgesloten worden. Eén examen wordt afgenomen in de beroepspraktijkvorming en het tweede examen wordt afgenomen op school. Reden voor deze keuze is dat de examenomstandigheden bij de bpv-bedrijven sterk verschillen. Dit heeft met name betrekking op de machines waarmee de verschillende bpv-bedrijven werken. Ook is het voor het team praktisch onuitvoerbaar om, vanwege de grote regionale spreiding van bpv-bedrijven, bij alle bpv-examens aanwezig te zijn. Om de betrouwbaarheid van de examinering te borgen heeft het opleidingsteam daarom besloten om nogmaals een examen op school uit te laten voeren, waarbij de context en de examen-omstandigheden voor alle studenten gelijk zijn. Ook het exameninstrumentarium van Nederlands voldoet aan de eisen. Voor drie vaardigheden, te weten schrijven, lezen en luisteren, geldt dat de exameninstrumenten ingekocht zijn bij Deviant en ongewijzigd worden ingezet. Deze instrumenten hebben wij op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De exameninstrumenten voor de overige twee vaardigheden (spreken en gesprekken voeren) heeft de opleiding zelf geconstrueerd en deze voldoen eveneens aan de vereisten. De afname en beoordeling zijn deugdelijk. De opleiding heeft minder zicht op de beoordeling van het bpv-examen. Door de gekozen examensystematiek waarbij beide examens met een voldoende moeten zijn afgerond zien wij geen risico s met betrekking tot de afname en beoordeling. De examencommissie vergewist zich van de kwaliteit van het examen, de afname de deskundigheid van betrokkenen en de besluitvorming met betrekking tot diplomering. De examencommissie kan zich ook verantwoorden over de besluitvorming voor het toekennen van vrijstellingen en het verstrekken van diploma s. Hierbij is sprake van voldoende controle tijdens deze processen. De examencommissie houdt goed zicht op de examenkwaliteit door resultatenanalyses uit te voeren, door structureel examens te evalueren en door steekproefsgewijs afnames van examens te observeren. Opbrengsten De opbrengsten zijn met een jaarresultaat van 66,7 procent en een diplomaresultaat van 50,0 procent voldoende. Voor de beoordeling van de opbrengsten, gebaseerd op de BRON-gegevens zijn de resultaten van de cp-code shm05, niveau 2 gebruikt. In bijlage II is te zien welke opleidingen hierbij betrokken zijn. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 11 van 31

16 Kwaliteitsborging De kwaliteitsborging van de opleiding beoordelen wij als voldoende. Het teamplan Hout+ sluit aan bij zowel het instellingsplan HMC als het locatieplan Rotterdam. Het bevat duidelijke onderwijs- en rendementsdoelen. Binnen het team heeft men oog voor de kwaliteit van het onderwijs en de teamleden zijn zich bewust van de verbeterpunten waaraan structureel wordt gewerkt. In het teamoverleg komen deze punten steeds terug en de teamleider heeft goed zicht op de ontwikkelingen. De teamleider monitort de kwaliteit van de opleiding door veel informeel contact te hebben met alle betrokkenen. Daarnaast maakt hij gebruik van de beschikbare informatie uit evaluaties en metingen. De schriftelijke evaluatie van de voortgang vindt slechts eenmaal per jaar plaats waardoor de tussentijdse voortgang niet duidelijk zichtbaar is. Een punt van verbetering is het vastleggen van een gedegen probleemanalyse en het scherper formuleren van de doelen voor verbeteracties. Er is een voldoende werkende dialoog zowel intern als extern. Er is regelmatig overleg met medewerkers en studenten. Het teammanagement heeft bijvoorbeeld regelmatig met de klassenvertegenwoordigers een gesprek over de dagelijkse gang van zaken en er is een leerlingenraad waarin de bevindingen van de studenten worden besproken. Periodiek legt het teammanagement verantwoording af over de resultaten van de opleidingen aan de locatiedirecteur. Wettelijke vereisten De opleiding voldoet aan de onderzochte wettelijke eisen. Schoolkosten/wettelijke bijdragen De opleiding voldoet aan de eisen gesteld in artikel van de WEB. 4.2 Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer) Het kwaliteitsonderzoek bij Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer), 94582, niveau 3, locatie Arlandaweg , Amsterdam heeft geleid tot de volgende oordelen: Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende Slecht 1. Onderwijsproces 2. Examinering en diplomering 3. Opbrengsten 4. Kwaliteitsborging Voldoet Voldoet niet 5. Naleving wettelijke vereisten Het kwaliteitsonderzoek heeft geleid tot het oordeel voldoende voor vier van de vijf kwaliteitsgebieden en voor een gebied het oordeel goed. Dat betekent dat de inspectie geen aanleiding heeft vervolgonderzoek uit te voeren of afspraken met het college van bestuur te maken voor deze opleiding. Oordeel per aspect Hieronder geven we het oordeel op de aspecten van de vijf kwaliteitsgebieden weer. In bijlage V is de beoordeling van de onderliggende indicatoren van de betreffende aspecten per kwaliteitsgebied opgenomen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 12 van 31

17 Kwaliteitsgebied Voldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Gebied 3: Opbrengsten 3.1 Rendement Gebied 4: Kwaliteitsborging 4.1 Sturing* 4.2 Beoordeling* 4.3 Verbetering en verankering* 4.4 Dialoog en verantwoording Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten 5.1 Naleving wettelijke vereisten De aspecten met een * zijn kernaspecten, zie bijlage 1 voor normering per gebied. Onvoldoende Beschouwing Algemeen De opleiding wordt, vanwege de nauwe verwantschap en het beperkte aantal studenten, in combinatie met de opleidingen Allround meubelmaker en Allround Scheepsinterieurbouwer in een driejarig traject aangeboden. De kracht van de opleiding zit in de sterke beroepsgerichtheid van het onderwijsprogramma en de aandacht die er is voor studenten met een zorgvraag. Het opleidingsteam is continu bezig met het aanscherpen en verbeteren van het onderwijs en de examinering. Wij beoordelen dit laatstgenoemde onderdeel als goed. Kwaliteitsbewust handelen is binnen het team duidelijk aanwezig. De lijnen zijn kort en bij gesignaleerde tekortkomingen wordt snel actie ondernomen. Onderwijsproces Het didactisch handelen, de studieloopbaanbegeleiding en de beroepspraktijkvorming voldoen aan de daarvoor geldende vereisten, daardoor is de kern van de kwaliteit van het onderwijs voldoende. Het onderwijsprogramma vertoont voldoende samenhang en kenmerkt zich door praktijk- en theorielessen die sterk beroepsgericht zijn. De uitvoering van deze lessen gebeurt door docenten met veel praktijkervaring en vakkennis. Om de samenhang tussen lessen te versterken bezoeken docenten elkaars lessen. Wat beter kan is meer aandacht te schenken aan de theorie die aangeboden wordt voor de studenten die specifiek de opleiding Allround Scheepsinterieurbouwer volgen. Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 13 van 31

18 Studieloopbaanbegeleiding heeft een stucturele plaats binnen de opleiding. De inrichting van de studieloopbaanbegeleiding, in combinatie met de zorg voor studenten, is stevig vormgegeven. De studiecoördinator heeft hierin een essentiële rol. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met de diverse betrokkenen over de voortgang en zorgbehoefte van studenten. Diverse zaken zoals de OER, het portfolio van de student en de inhoud van de beroepspraktijkvorming worden met de studenten besproken tijdens de studieloopbaanbegeleiding. De leervorderingen worden volgens een vaste systematiek door de studieloopbaanbegeleider besproken met de studenten. Met behulp van het digitale studentvolgsysteem (Magister) worden alle behaalde resultaten, aan- en afwezigheid en gespreksverslagen bijgehouden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat docenten, studenten en ouders actueel en goed zicht hebben op de studievoortgang. De opleiding geeft voldoende vorm en inhoud aan maatwerk. Docenten weten tijdens lessen voldoende rekening te houden met de verschillen tussen studenten van de drie opleidingen én met de individuele verschillen tussen de studenten. De praktijkopdrachten vormen een essentieel onderdeel van de opleiding. In het onderwijsproces zijn de opdrachten sturend en daarbinnen is er sprake van differentiatie. Het minimumniveau moet door alle studenten beheerst worden en verdieping is mogelijk voor studenten die vanuit een intrinsieke motivatie meer complexe praktijkopdrachten willen uitvoeren. Hierdoor kunnen studenten ook zichtbaar excelleren. Versnelling van de opleiding is niet mogelijk. Vertraging is wel mogelijk maar door het aanbieden van ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van bijlessen voor de algemeen vormende - en beroepsgerichte vakken wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen. Studenten en docenten ervaren de leeromgeving als veilig en open. Docenten bezoeken elkaars lessen en er zijn intervisiemogelijkheden in het kader van deskundigheidsbevordering. Studenten geven echter te kennen dat zij soms niet weten waar zij aan toe zijn omdat docenten verschillende eisen stellen. Het teammanagement herkent dit en heeft het gemarkeerd als aandachtspunt. Examinering en diplomering Het beroepsgerichte instrumentarium sluit aan bij de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Alle werkprocessen worden per kerntaak op het juiste niveau geëxamineerd en de opleiding heeft de examens zo ingericht dat er sprake is van een optimale dekking. Er bestaat een opbouw in complexiteit van examens in de diverse leerjaren. Daardoor en door de variatie in examenvormen die zowel op school als in de beroepspraktijk plaatsvinden, is gezorgd voor een gedegen en uitdagende examineringssystematiek. Ook het exameninstrumentarium van Nederlands voldoet aan de eisen. Voor twee vaardigheden, te weten lezen en luisteren, geldt dat de exameninstrumenten ingekocht zijn bij Deviant en ongewijzigd ingezet worden. Deze instrumenten hebben wij op een eerder moment onderzocht en voldoende bevonden. De exameninstrumenten voor de overige drie vaardigheden, te weten schrijven, spreken en gesprekken voeren, heeft de opleiding zelf geconstrueerd en deze voldoen eveneens aan de vereisten. De afname en beoordeling verlopen bij alle examens deugdelijk. De examencommissie kan zich verantwoorden over de besluitvorming voor het toekennen van vrijstellingen en het verstrekken van diploma s. Zij heeft over deze processen voldoende controle. Voorts houdt de examencommissie goed zicht op de examenkwaliteit. Zij voert resultatenanalyses uit, evalueert structureel examens en Rapport Staat van de instelling mbo - Hout- en Meubileringscollege pagina 14 van 31

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Tio STAAT VAN DE INSTELLING MBO Tio Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23NG Onderzoeksnummer : 196389 Datum onderzoek : 7 oktober 2013 Datum vaststelling : 19 december 2013 Pagina 2 van 20 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 24UY Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127973 HB3488161 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut voor Politie- en Beveiligingspersoneel BV Plaats : Sittard BRIN nummer : 27GM Onderzoeksnummer : 196012 Datum onderzoek : 21 september 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven STAAT VAN DE INSTELLING MBO NIPA Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25TP Onderzoeksnummer : 196385 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 12 november 2013 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Studiecentrum Minerva STAAT VAN DE INSTELLING MBO Studiecentrum Minerva Plaats : Almere BRIN nummer : 24KK Onderzoeksnummer : 196014 Datum onderzoek : 24-27 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van 24

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) KWALITEITSONDERZOEK MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) Maart 2013 BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 128083 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO

STAAT VAN DE INSTELLING MBO STAAT VAN DE INSTELLING MBO ASOP te Amsterdam November, 2012 H3312513/2 BRIN: 25WV Onderzoeksnummer: 127826 Onderzoek uitgevoerd in: oktober 2012 Conceptrapport verzonden op: 21 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Dirksen Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Dirksen Opleidingen Utrecht, september 2012 Plaats: ARNHEM BRIN: 25RR Onderzoeksnummer: 126854 Onderzoek uitgevoerd in: April 2012 Conceptrapport verzonden op: Juli 2012 Rapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Profit Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 196721 Datum onderzoek : 16 september 2013 Datum vaststelling : 26 november 2013 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Fairfield Life & Education STAAT VAN DE INSTELLING MBO Fairfield Life & Education Plaats : Oirschot BRIN nummer : 30RV Onderzoeksnummer : 278352 Datum onderzoek : 3-4 september 2014 Datum vaststelling : 14 november 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Mbo-Verpleegkundige december 2014 BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 278548 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Nova College te Haarlem Opleidingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 Crebonummers 92650, 92660, 92661 en 92662 Februari 2013 BRIN: 25PX Onderzoeksnummer: 128012 Kenmerk:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende) 94180 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273116

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar KWALITEITSONDERZOEK MBO Horizon College te Alkmaar Vormgever productpresentatie (Vormgeving, ruimtelijke presentatie en communicatie) Januari, 2015 3257863/5 BRIN: 25PT Onderzoeksnummer: 279225 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253049 Datum onderzoek : 26-27 september 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle - Verkoopspecialist (Eerste verkoper detailhandel) - Reizen (Verkoper reizen) - Sport- en bewegingsbegeleider - Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem Kapper (Junior kapper) BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: 283000 en 283011 Onderzoek uitgevoerd:

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kuva Opleidingen Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29YY Onderzoeksnummer : 284016 Datum onderzoek : 22 september 2015 Datum vaststelling : 1 december 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A) KWALITEITSONDERZOEK MBO SBK Opleidingen te Eindhoven Operator (Operator A) BRIN: 30XZ Onderzoeksnummer: 284978 Onderzoek uitgevoerd: 9 december 2015 t/m 14 december 2015 Conceptrapport verzonden op: 20

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Amice Opleidingscentrum

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Amice Opleidingscentrum STAAT VAN DE INSTELLING MBO Amice Opleidingscentrum Plaats : Barneveld BRIN nummer : 24YG Onderzoeksnummer : 278721 Datum onderzoek : 31 oktober 2014 Datum vaststelling : 21 januari 2015 Pagina 2 van 32

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015

STAAT VAN DE INSTELLING. SVGB Exameninstelling te Utrecht. Februari 2015 STAAT VAN DE INSTELLING SVGB Exameninstelling te Utrecht Februari 2015 BRIN: 29ZC Onderzoeksnummer: 280565 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 13 januari 2015 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Veneberg Beveiligings Opleidingen B.V. Plaats : Borculo BRIN nummer : 30UL Onderzoeksnummer : 278191 Datum onderzoek : 6 oktober 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Sociaal Pedagogisch Werker Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244348 Onderzoek uitgevoerd in: maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Broers BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Broers BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Broers BV Plaats : Tilburg BRIN nummer : 26CR Onderzoeksnummer : 196638 Datum onderzoek : 30 september - 2 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage Assistent operator (Basisoperator) Allround operator (Operator B) KWALITEITSONDERZOEK

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU IMKO Opleidingen te s-hertogenbosch Kapper (Junior Kapper) Schoonheidsspecialiste BRIN: 27BK Onderzoeksnummer: 285108 en 285104

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leiden. Sociaal maatschappelijk dienstverlener

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leiden. Sociaal maatschappelijk dienstverlener KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leiden Sociaal maatschappelijk dienstverlener Januari 2015 BRIN: 25 MA Onderzoeksnummer: 278424 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport verzonden op: 29 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) Definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280124 Onderzoek uitgevoerd: 19-02-2015 t/m 20-02-2015 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Technicom B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Technicom B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Technicom B.V. Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 27VT Onderzoeksnummer : 248489 Datum onderzoek : 5-13 september 2013 Datum vaststelling : 13 november 2013 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Regio College te Zaandam Monteur sterkstroominstallaties (MSI) / Monteur elektrotechnische installaties (MEI) Maart 2013 Plaats: Zaandam BRIN: 25RA Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Eerste monteur sterkstroominstallaties (EMSI) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278019 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Kappers Opleiding Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING. Kappers Opleiding Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING Kappers Opleiding Doetinchem Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 26TX Onderzoeksnummer : 283635 Datum onderzoek : 12-13 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 december 2015 Pagina 2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO SVOZ B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO SVOZ B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO SVOZ B.V. Plaats : Utrecht BRIN nummer : 26DZ Onderzoeksnummer : 250804 Datum onderzoek : 26 september - 3 oktober 2013 Datum vaststelling : 13 december 2013 Pagina 2 van 24

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort eca15 Financiële beroepen. Utrecht, 23 mei 2012 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca15 Financiële beroepen Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: BRIN: GRONINGEN 25LW Onderzoeksnummer 126043 Kenmerk 3279473 Onderzoek uitgevoerd in: Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROVC Technische opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROVC Technische opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROVC Technische opleidingen B.V. Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 30HP Onderzoeksnummer : 276961 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 17 december 2014 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Privé Coiffures Vakopleiding

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Privé Coiffures Vakopleiding STAAT VAN DE INSTELLING MBO Privé Coiffures Vakopleiding Plaats : Hoorn Nh BRIN nummer : 25VA Onderzoeksnummer : 278725 Datum onderzoek : 30 september 2014 Datum vaststelling : 20 januari 2015 Pagina 2

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. ken41 - Middenkader engineering

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. ken41 - Middenkader engineering ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort ken41 - Middenkader Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126041 Kenmerk 3279730 Onderzoek uitgevoerd in: Februari 2012

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kosmos

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kosmos STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kosmos Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25BD Onderzoeksnummer : 253670 Datum onderzoek : 23-26 september 2013 Datum vaststelling : 14 maart 2014 Pagina 2 van 27 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen ICT Medewerker definitief Juli 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126700 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel te Arnhem Pedagogisch Werk definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127711 H3478332/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Regio College

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Regio College STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Regio College Plaats : Zaandam BRIN nummer : 25RA Onderzoeksnummer : 271796 Datum onderzoek : 13 januari - 6 februari 2014 Datum vaststelling : 12 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Steekproef mbo SVI bekostigde

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Gilde Opleidingen te Roermond

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Gilde Opleidingen te Roermond ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Gilde Opleidingen te Roermond Manager transport en logistiek (Manager transport en logistiek) Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden)

Nadere informatie