Schoolgids TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs"

Transcriptie

1 Schoolgids TVMBO voor tweetalig onderwijs

2 @anna

3 Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media (o.a. Facebook en Twitter). Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan, verzoeken wij dit door middel van een aangetekend schrijven kenbaar te maken. In een volgende editie van de schoolgids zullen wij de betreffende foto s niet meer opnemen. Ook zullen wij de betreffende foto s van onze website en/of sociale media verwijderen. Om de leesbaarheid te vergroten gebruiken we in de schoolgids de termen ouders als we zowel ouders als verzorgers bedoelen; je als we zowel ouders als leerlingen bedoelen. We hebben ervoor gekozen om ons in eerste instantie rechtstreeks tot de leerling te richten. Vanzelfsprekend is de informatie ook voor ouders bestemd. In sommige gevallen is de informatie vooral voor ouders bedoeld. In dat geval is dat duidelijk omdat we ouders met u aanspreken. 1

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De manier waarop wij lesgeven 4 Leerlingbegeleiding 7 Internationalisering en tweetalig onderwijs 10 TVMBO 11 Cultuur 12 Samenwerking, communicatie en informatie 13 Kwaliteit 17 Zakelijk 19 2 Bijlagen 23 Namen en adressen 25 Bijlagen lessentabel 30

5 Voorwoord Hartelijk welkom op onze tweetalige VMBO! Je hebt een goede keuze gemaakt door te kiezen voor een opleiding die naast het gewone aanbod ook een extra uitdaging biedt met tweetalige lessen en veel aandacht voor Europese en internationale oriëntatie. De schoolgids geeft je informatie die nodig is voor goed onderwijs op het Anna van Rijn College: nuttige weetjes, namen, adressen en adressen. In de schoolgids lees je ook waar we enthousiast over zijn bij ons op school: ons nieuwe onderwijsconcept, ons tweetalig onderwijs, de leerlingbegeleiding en onze extra aandacht voor internationalisering. We streven elk jaar naar een continurooster waardoor je elke dag op dezelfde tijd op school bent en ook steeds op dezelfde tijd weer thuis bent. Elke dag sluit je af met een keuzewerktijduur, waarin je onder andere al veel huiswerk op school kunt maken. We noemen ons daarom ook een huiswerkarme school. We zijn daarnaast een school waar je je snel thuis voelt en waar ouders en leerlingen actief meedoen. Daar zijn we best trots op. Ook daarover gaat het in deze schoolgids. De schoolgids is het hart van de communicatie tussen medewerkers, ouders en leerlingen. Maar er zijn nog meer manieren waarop we met elkaar communiceren. Ook daar valt veel over te lezen in de schoolgids. De schoolgids bevat tenslotte ook zakelijke en financiële informatie en de lessentabellen voor dit schooljaar. Ik wens je veel leesplezier en een heel leerzaam en prettig schooljaar toe. 3 Dhr. E.A.J. Lucassen, MA, Directeur

6 De manier waarop wij les geven Het Anna van Rijn College is een openbare school, en toch ook bijzonder. Dat merk je bijvoorbeeld aan onze visie op onderwijs. Deze vatten we samen in ons motto: Samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Wat dit voor ons inhoudt, geven we hier in woord en beeld weer. We zetten de leerling in het middelpunt. Het draait niet in eerste instantie om de leerstof, maar om het leren van de leerling. Onderscheidend voor ons onderwijs is de samenhang die leerlingen ervaren: verbanden worden gelegd en de manier waarop soorten werk worden aangepakt is hetzelfde van vak tot vak. In projecten leer je ook de samenhang tussen de vakken. Om leren leuk te maken is verscheidenheid essentieel: variation is the spice of life. Bovendien doet variatie recht aan verschillen in leerstijl en niveau van leerlingen. Het Anna TVMBO duurt in totaal vier jaar en is verdeeld in een onderbouw en bovenbouw die beide twee jaar in beslag nemen. 4 Onderbouw In de Anna TVMBO klassen worden leerlingen geplaatst die van hun basisschool een VMBO basis of kader advies hebben gekregen, al dan niet met een LWOO-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs). De Anna TVMBO klassen zijn maximaal 20 leerlingen groot en krijgen verschillende vakken van hun mentor. Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis worden bijvoorbeeld door de mentor gegeven. Alle leerlingen krijgen hun (theorie) lessen op de eerste verdieping in een vast lokaal. Deze lokalen zijn op een gang gesitueerd waardoor de leerlingen een duidelijke plek en daarmee structuur hebben. Op deze gang is ook een kamer waarin de onderwijsassistent leerlingen in kleine groepjes extra hulp biedt (verlengde instructie, rekenen, begrijpend lezen). Tijdens het laatste jaar van de onderbouw (klas 2) word je door je mentor en de decaan begeleid bij het maken van studiekeuzes (richting, afdeling en niveau) voor de bovenbouw. De docenten beslissen uiteindelijk naar welk type derde klas een leerling wordt bevorderd. Dit gebeurt op basis van de resultaten, werkhouding, inzet en inzicht. Waar nodig vindt er overleg plaats met de leerling zelf en/of de ouders. Bovenbouw Het Anna TVMBO telt diverse afdelingen en leerwegen in de bovenbouw. Enerzijds zijn er de beroepsgerichte afdelingen die zowel op basisniveau als kaderniveau kunnen worden afgerond. Leerlingen die graag met hun handen werken en hier graag later mee verder gaan, kunnen hier terecht.

7 Het betreft de volgende sectoren: Intersectoraal: Back & Stage Zorg en Welzijn: Verzorging Techniek: Mobiliteit en Transport (met een belangrijk deel voertuigentechniek) PIE (met een belangrijk deel installatietechniek) Anderzijds biedt onze locatie ook de TMAVO (GL of TL) aan. Met name voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in theoretische vakken en die het niet erg vinden de praktijkvakken te moeten missen, is deze opleiding een goede keuze. De Gemengde Leerweg is een tussenvorm. Leerlingen die deze leerweg volgen, behalen een diploma op GL- of TL niveau, maar volgen daarnaast een praktijkgericht vak, technologie, waarbinnen ze kennis maken met verschillende praktijkrichtingen. In het eerste jaar van de bovenbouw (klas 3) ontvangen leerlingen het zogenaamde PTA, Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staan alle schoolexamens, praktische opdrachten en andere belangrijke zaken vermeld en uitgelegd. In de bovenbouw begeleiden de decaan en je mentor je bij het maken van keuzes voor beroep en/of verdere opleiding. Continurooster/KWT/Huiswerkarm Op het Anna TVMBO werken we met een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat leerlingen elke dag in ieder geval van 8.30 uur tot uur op school aanwezig zijn. In lessen van 35 minuten (al dan niet samengevoegd tot 70 of 105 minuten) krijgen leerlingen de leerstof aangeboden. In het afsluitende keuzewerktijduur (KWT) krijgen leerlingen de gelegenheid de dag met hun mentor of vakdocent af te sluiten. Het KWT uur kan gebruikt worden om talenten naar boven te laten komen, achterstanden weg te werken en/of huiswerk te maken. 5 Didactiek en ICT Er wordt op de locatie Harmonielaan veel gebruik gemaakt van ICT, zodat leerlingen goed worden voorbereid op de vaardigheden die de huidige maatschappij van hen vraagt. In bijna elk lokaal hangt een digibord waar veel gebruik van wordt gemaakt door de docent. Tweetalig onderwijs Ongeveer 30 % van de lessen van zowel de TMAVO als het TVMBO vindt in het Engels plaats. De vakken lichamelijke opvoeding en Engels zijn compleet Engelstalig. Voor de overige vakken geldt dat er gewerkt wordt in projecten. Dat betekent dat er afwisselend in zowel Engels als Nederlands wordt les gegeven. Leerlingen sluiten hun tweetalige opleiding af met een Anglia examen. Hiermee behalen ze een internationaal erkend certificaat dat, naast hun diploma, van meerwaarde is bij het kiezen van een (eventueel tweetalige) vervolgopleiding.

8

9 Leerlingbegeleiding We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want je leert beter als je je op school op je gemak voelt. Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers goed aanspreken en je hoeft voor niemand bang te zijn. Dat geldt voor de leden van de schoolleiding, voor de conciërges, de leerlingenadministratie en ook voor de onderwijsassistenten, docenten en mentoren. Brugklasleerlingen geven we bijzondere aandacht. Voor de zomervakantie leren zij hun mentor en klasgenoten al kennen. Je leert al snel hoe het er aan toegaat op school en je maakt vrienden in de klas. Tijdens de wendag, de eerste schooldag op je nieuwe school, leer je door middel van een speurtocht de school goed kennen. Je doet ook een instroomonderzoek: zo checken we of er iets is waar we bijzondere aandacht aan moeten besteden. In het begin van het nieuwe schooljaar zijn er drie introductiedagen, samen met je mentor. Na afloop voel je je al helemaal thuis op het Anna van Rijn College. Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke regels, voldoende toezicht en consequente handhaving. Net als thuis, eigenlijk. 7 Je leert op het Anna TVMBO steeds beter om zelfstandig te leren. Maar dat wil niet zeggen dat je alles altijd zelf maar moet uitzoeken. Je mentor, docenten en onderwijsassistenten begeleiden je tijdens de lessen en daarnaast. Mentor Je mentor speelt een bijzondere rol in de begeleiding. Hij/zij houdt samen met jou je vorderingen in de gaten en geeft je advies. De mentor bewaakt ook de (leer)sfeer in de klas. Elke dag sluit je af met een KWT uur. Meestal is dit een uur waarin je samen met je mentor de dag afsluit. Het KWT uur is bedoeld voor het wegwerken van (leer)achterstanden maar ook om belangrijke zaken, zoals pestgedrag of jouw toekomst te bespreken. Je mentor geeft je het merendeel van de week les en maakt samen met een aantal andere docenten die aan jouw klas lesgeven deel uit van een team. Team(leider) Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team heeft een teamleider. Als je er met je mentor niet uitkomt, kun je in veel gevallen bij je teamleider terecht. Intern begeleider De intern begeleider (IB-er) heeft als taak alle leerlingen waarbij dat nodig is in de bovenbouw extra in de gaten te houden. Wanneer daar aanleiding toe is, kan de IB-er

10 docenten van advies dienen, een handelingsplan opstellen en in overleg met de zorgcommissie andere begeleiders inschakelen. Het kan dus zijn dat je naast gesprekken met je mentor, ook gesprekken voert met de intern begeleider. Orthopedagoog/Zorgcoördinator Wanneer daar aanleiding voor is, kan extra hulp worden ingeschakeld en/of onderzoek gedaan worden door de orthopedagoog/zorgcoördinator. Deze overlegt met je mentor en teamleider over je ondersteuningsbehoefte. 8 Loopbaancoördinator Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen een aantal keren een keuze maken. In klas 2 is dat een keuze voor een afdeling/leerweg en niveau bij de overgang naar klas 3. In de 3e klas moet er in een aantal gevallen een vakkenpakket worden gekozen voor klas 4. En in de 4e klas moeten de leerlingen natuurlijk besluiten op welke manier ze hun opleiding zullen voortzetten na het Anna van Rijn College. Samen met de mentoren begeleidt de decaan deze keuzeprocessen. Ook ouders kunnen contact opnemen met de decaan als het gaat om zaken die te maken hebben met studie en beroep. Via de website van de school kunnen rechtstreeks vragen worden gesteld. Ook tijdens ouderavonden kan met de schooldecaan worden gesproken. Remedial Teacher De remedial teacher begeleidt leerlingen die extra ondersteund moeten worden op het gebied van rekenen, lezen en/of spelling. Door middel van gerichte oefeningen kan de remedial teacher helpen eventueel aanwezige leerachterstanden verder in te lopen. Voor een aantal dyslectische leerlingen die een officiële diagnose hebben, bieden we extra tijd bij toetsen en vergroot schrift. Daarnaast is er RT (Remedial Teaching) Nederlands en moderne vreemde talen voor deze leerlingen. Wij hebben bovendien een aantal afspraken gemaakt hoe om te gaan met dyslectische leerlingen voor wat betreft de beoordeling van hun resultaten. Al deze afspraken staan vastgelegd in ons dyslexieprotocol. Counselor Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover je met iemand in vertrouwen wilt spreken. Je kunt hiervoor, behalve bij je mentor, ook terecht bij de counselor. Zij luistert, geeft advies en maakt afspraken met je over verdere actie. De counselor onderhoudt contact met hulpverleningsinstanties buiten school en kan je dus ook vertellen waar je nog meer terecht kunt. Voor informatie: ( ). Schoolmaatschappelijk werkster De schoolmaatschappelijk werkster helpt de leerling als er een probleem thuis is. Als hier behoefte aan is, dan meldt de mentor (via de zorgcommissie) de leerling aan bij schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de zorg die

11 de school al aan de leerlingen biedt. De leerling staat centraal, maar als het nodig is worden ook ouders en/of docenten erbij betrokken. Samen met de leerling - en eventueel ouders of verzorgers - kijkt de schoolmaatschappelijk werkster wat er aan de hand is en welke aanpak het meest geschikt is om het probleem op te lossen. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg; daarna kan een leerling weer verder. Soms verwijst de schoolmaatschappelijk werkster de leerling naar andere vormen van hulpverlening. Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierdoor is (indien nodig) een goede en snelle samenwerking met andere instanties gewaarborgd. Schoolarts Leerlingen worden in het tweede schooljaar, of als daar aanleiding toe is, eerder of nogmaals in de bovenbouw, opgeroepen bij de schoolarts. Hij/zij is verbonden aan de GGD Midden Nederland. De schoolarts kan leerlingen individueel spreken of bij overleg met ouders op school aanschuiven. Zorg Advies Team De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over -leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in het zorgteam wordt besproken, dan kunt u dit gemotiveerd aangeven bij de teamleider van uw kind. 9 Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Lekstroom Vragen staat vrij, voor u maar ook voor jou! Waarom één loket? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor álle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. Website per gemeente Op de verschillende websites, per gemeente, vind je algemene -informatie vanaf de zwangerschap en geboorte van een kind tot het opvoeden en opgroeien van een jong volwassene. Daarnaast ook allerlei informatie over activiteiten en cursussen. Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Gemeente Vianen

12 Internationalisering en tweetalig onderwijs Onze wereld is internationaal: daar moet je je op voorbereiden. Via facebook, twitter, en bijvoorbeeld Instagram heb je net zo gemakkelijk contact met de buren als met iemand aan de andere kant van de oceaan. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken. Door kennis te maken met andere culturen binnen en buiten Europa leer je verder te kijken dan je Nederlandse neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Sinds 2004 zijn wij ook ELOS school. Dat houdt in dat we een school zijn die een voortrekkersrol vervult ten aanzien van internationalisering in het onderwijs. Samen met een aantal andere Nederlandse en buitenlandse scholen vergroten we de aandacht voor Europa in onze lessen en organiseren we uitwisselingen, gezamenlijke projecten en -contacten. Je krijgt hier meteen vanaf de eerste klas mee te maken. Uiteraard helpen we de leerlingen die hier wat moeite mee hebben. 10 Daarnaast kun je deelnemen aan verschillende uitwisselingen. Deze uitwisselingen zijn niet alleen fysiek, maar ook virtueel. Zo nemen wij deel aan E-Twinning. Dat zijn uitwisselingen die volledig digitaal plaatsvinden. In het eerste leerjaar is er bovendien een uitwisseling met leerlingen uit Münster (Duitsland) mogelijk en in het tweede leerjaar met leerlingen uit Zaragoza (Spanje). De betreffende leerlingen uit het buitenland komen ook naar Nederland. We hebben partnerscholen in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Turkije. In de bovenbouw doe je mee aan verschillende internationale projecten gericht op Europese beroepenoriëntatie.

13 TVMBO Engels is wereldtaal nummer 1. Ook in Nederland is dat van belang in alle beroepen. Of je nu in een theater werkt waar je buitenlandse gasten ontvangt. Of in een ziekenhuis waar je een Engelstalige patiënt verzorgt. Als je goed Engels spreekt, heb je een voorsprong zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt. Daarom krijg je op de Harmonielaan Tweetalig Onderwijs. Nergens anders in de regio Utrecht kun je tweetalig onderwijs binnen het VMBO volgen. We zijn daarin dus uniek! Tweetalig Onderwijs houdt in dat je Engelstalige projecten doet en dat je steeds meer Engels zult spreken tijdens de les, zo n 30% van de lestijd. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het Scandinavië project en de Fashion show. In het begin is het waarschijnlijk even wennen, maar natuurlijk oefenen we geleidelijk. Je zult zien dat het snel steeds makkelijker gaat. Kijkje over de grenzen Ook laten we je over de grenzen van ons land kijken en maak je kennis met andere culturen. Zo zijn er uitwisselingsprogramma s met buitenlandse partnerscholen, chatsessies en interactieve toneelvoorstellingen met Engelstalige toneelspelers. Je leert gegarandeerd goed Engels. Je krijgt o.a. les van docenten die native speaker zijn of van Nederlandse docenten die een speciale opleiding hebben gevolgd en goed Engels spreken. Het Europees Platform helpt ons samen met het landelijk tweetalig netwerk om de kwaliteit van het Engels zo hoog mogelijk te houden en bewaakt de standaard die hiervoor geldt. 11 Grijp deze unieke kans! Het Anna behoorde tot de eerste groep scholen in Nederland waar je deze vorm van onderwijs kunt volgen. In de provincie Utrecht zijn wij zelfs de enige.

14 Cultuur Cultuur vinden we belangrijk op het Anna van Rijn College. Daarom krijg je in de onderbouw het vak Back & Stage junior. We zijn trots op het werk van onze leerlingen: je ziet het dan ook door de hele school hangen. Alle bovenbouwleerlingen krijgen het vak CKV waarin je kennis maakt met allerlei vormen van Kunst en Cultuur. Ook naast de lessen, is er veel te doen op school. Je kunt op diverse podia je talenten laten zien en podiumervaring opdoen. Zo is er het Fashion Project. Het eerste Anna van Rijn Fashion Project vond in 2008 plaats. Het was een succesvolle start van een waardevolle traditie. Leerlingen maken onder professionele begeleiding zelf een eigentijdse versie van een modeshow. Ook achter de schermen werken leerlingen mee: decor, licht, geluid, publiciteit en ga zo maar door. Dit is een intensief en leerzaam groepsproces. Alle inspanning wordt beloond in de voorstellingen in de aula van het Anna van Rijn College locatie Harmonielaan. 12 En dan de Anna van Rijn lezing. Hoogleraren, staatssecretarissen, ministers, Europarlementariërs: een lange rij sprekers heeft op de jaarlijkse Anna van Rijn lezing al een betoog gehouden over een actueel onderwerp dat een raakvlak heeft met onderwijs. Een discussie met leerlingen maakt deel uit van de traditie van deze lezing. En verder hebben we een activiteitencoördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verschillende feesten die gedurende het jaar plaatsvinden. Voor een aantal vakken worden excursies georganiseerd. Ook zijn er sportdagen. En de examenklassen sluiten hun loopbaan af met een voor hen georganiseerd gala.

15 Samenwerking, communicatie en informatie Samenwerking Samenwerking is naar onze mening essentieel voor succesvol leren. Volgens het Anna van Rijn College lijkt leren op een krukje met drie poten: de leerling, de medewerkers en de ouders. Is een van de poten te kort, dan valt het krukje om. Om goed te kunnen samenwerken moeten ouders, leerlingen en medewerkers afspreken wat ze van elkaar kunnen verwachten. Hiervoor hebben we Anna s Omgangsregels opgesteld. Ouders tonen op verschillende manieren hun betrokkenheid bij het Anna van Rijn College. Wij stellen dat zeer op prijs. Zo denkt een aantal ouders mee met de school: wat zijn sterke punten en waar zouden we ons verder in moeten ontwikkelen? Dit gebeurt tijdens een aantal bijeenkomsten per jaar waarbij het contact tussen school en ouders voorop staat. Op een positief kritische wijze wordt gesproken over wat beter kan. Op die manier vormen de bijeenkomsten ook een klankbord voor de ouders. Ouders worden ook regelmatig gevraagd aanwezig te zijn en te assisteren bij een aantal schoolactiviteiten zoals de open dagen, excursies, diploma uitreikingen en dergelijke. 13 Als u hiervoor belangstelling heeft, laat het ons weten door middel van een mail of een telefoontje: vacature ( ). Ouders en leerlingen maken ook deel uit van de Medezeggenschapsraad (MR). De directie vraagt de MR om advies en / of instemming bij belangrijke besluiten. U kunt de MR bereiken via de secretaris, de heer M. Peulen: Communicatie en informatie Naast dit jaarboekje informeren we leerlingen en ouders/verzorgers op de volgende manieren. De mededelingenschermen In de kleine aula op school hangt een mededelingenscherm. Hierop staan de dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen. Dit scherm kun je ook van huis uit zien via onze elektronische leeromgeving (ELO). De rapporten Vier maal per jaar ontvangen leerlingen een overzicht van de prestaties van de voorgaande periode, met een voortschrijdend gemiddelde over het gehele schooljaar. Op basis van dit

16 voortschrijdend gemiddelde vindt de bevordering plaats. LWOO-leerlingen ontvangen naast een cijferrapportage ook een aantal keren per jaar een voortgangsrapportage waarmee de werkhouding, het huiswerk, het tempo en het inzicht wordt aangegeven. Anna Actueel Via de ontvangen je ouders een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie en leuke nieuwtjes. Er wordt gestreefd naar een verschijningsfrequentie van één Anna Actueel per zes weken. Hiervoor hebben we wel het adres van je ouders nodig. Een brief Bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld langdurige ziekte van een docent, ontvangen de ouders / verzorgers van de betrokken klassen een brief via hun zoon of dochter, of per . De website: Op onze website vind je allerlei informatie over onze school en onze locaties. Neem een kijkje op voor een impressie. 14 Elektronische leeromgeving Naast algemene informatie kun je op de volledig ingerichte elektronische leeromgeving van het Anna van Rijn College terecht voor steeds meer zaken. Een overzicht van de belangrijkste: Bijzondere activiteiten. Informatie over excursies, feesten en de musical vind je op de ELO. Ook (foto)impressies van activiteiten die al hebben plaatsgevonden. adressen van alle medewerkers. Examen. Het PTA kun je nalezen op de ELO. Herkansingen (bovenbouw). Internationalisering. Informatie over komende internationaliseringsactiviteiten en activiteiten die hebben plaatsgevonden. Jaaragenda: up-to-date overzicht van speciale schoolactiviteiten. Klachtenregeling. Leerlingenstatuut. Nieuws. Roosters. Voor je gewone rooster en het dagrooster (beschikbaar vanaf uur op de voorgaande dag, en geactualiseerd om 8.15 uur op de dag zelf) kun je terecht op de ELO. Resultaten Als ouder krijgt u vier keer per jaar een rapport van uw kind uitgereikt. Naast het rapport ontvangen de ouders van de brugklasleerlingen een inlogcode en een wachtwoord om de resultaten en het verzuim te bekijken via ons leerlingvolgsysteem Magister. Hierdoor bent u in staat om op ieder moment de stand van zaken met uw kind te bekijken.

17 Ouderinformatieavonden Voor alle klassen worden ouderavonden georganiseerd, die meestal plaatsvinden aan het begin van het schooljaar. Voor de ouderavond ontvangt u, via uw zoon of dochter, een aparte uitnodiging. Ouderspreekavonden Na het eerste en tweede rapport kunt u met docenten en de mentor spreken over de voortgang van uw zoon of dochter. Na het derde rapport kunt u hierover spreken met de mentor. U ontvangt met het rapport een formulier, en voor de ouderspreekavonden een rooster met de docenten, de tijden en de lokalen. Telefonisch Als het eerste uur onverwacht uitvalt, stelt de school de telefoonpiramide in werking en worden de leerlingen gebeld. Als een leerling onverwacht absent is worden de ouders gebeld. Bij bijzonderheden kan de mentor of de teamleider telefonisch contact opnemen met de ouders. Wanneer uw zoon of dochter onverhoopt ziek mocht worden op school en naar huis willen gaan, dan belt de verzuimcoördinator of teamleider van uw zoon of dochter altijd naar de ouders. Uiteraard kunt ook u contact opnemen met de mentor of teamleider van uw zoon of dochter. Als daar aanleiding toe is, kunt u ook tussendoor een gesprek aanvragen. 15 Bij ziekte van uw zoon of dochter: telefonisch op de eerste ziektedag (voor 8.00 uur) de verzuimcoördinator, mevrouw H. van Grevengoed, graag inlichten: (via keuzemenu) of mail: Op de eerste dag dat uw zoon of dochter beter is graag een absentiebriefje laten inleveren waarop begin- en einddatum van de ziekteperiode staan vermeld. Bij absentie die voorspelbaar is (bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist) graag minstens een dag van tevoren een absentiebriefje inleveren. Bij vragen over de vorderingen van uw zoon of dochter bij een bepaald vak kunt u via contact opnemen met de vakdocent. adressen staan op de ELO vermeld. Bij vragen over de algehele vorderingen van een leerling, kunt u contact opnemen met de mentor. Hij/zij geeft in de eerste weken van het schooljaar zijn/haar telefoonnummer aan de leerlingen. U kunt ook met de mentor contact opnemen als je vragen of -opmerkingen heeft over de school.

18 Leerlingen met vragen of opmerkingen over een bepaald vak dienen eerst contact op te nemen met de vakdocent. Als ze er met hem of haar niet uitkomen, dan vragen ze hun mentor om advies. Mentoren en een aantal vakdocenten vormen samen een team, dat aangestuurd wordt door een teamleider. U kunt contact opnemen met de teamleider als de mentor niet verder kan helpen. De teamleiders zijn te bereiken onder nummer: Wanneer ook de teamleider niet naar tevredenheid kan helpen kunt u contact opnemen met de directeur Harmonielaan/Linie: de heer E. Lucassen, ( ) Plaatsvervangend directeur Harmonielaan: vacature Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen klachten in goed overleg te voorkomen. Bij officiële klachten wordt u verzocht de klachtenprocedure te volgen. Deze is te vinden op de ELO. Uw contactpersoon is: de heer L. van Putten, ( ). 16 Counselor Voor zaken waar je in vertrouwen over wilt praten: mevrouw M. Jeths, ( ). Vertrouwensinspecteur Wordt u binnen of in relatie tot uw school geconfronteerd met signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering, extremisme dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Tel: (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief). Aan deze tekst van de onderwijsinspectie voegen we toe: maak vooral ook gebruik van de mogelijkheden binnen school (zie boven). adres Als school communiceren we steeds meer via . Dit betekent dat we bij aanmelding al vragen naar uw adres.

19 Kwaliteit Op het Anna van Rijn College werken we hard aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs: ook wij willen leren op school. Dat doen we door te evalueren met ouders en met leerlingen, bijvoorbeeld in de leerlingenraad. We voeren ook kwaliteitsmetingen uit: hoe ervaren de leerlingen lessen? Zo vindt er regelmatig een kwaliteitsonderzoek plaats onder de leerlingen, ouders en alle personeelsleden. Op deze manier leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen. De examenresultaten zijn één van de graadmeters voor kwaliteit: Percentage geslaagd VMBO b VMBO k Onze resultaten voor het VMBO bewegen zich rond het landelijk gemiddelde. 17 Percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder doubleren VMBO b VMBO k Land. Gem Percentage leerlingen van 3 e leerjaar naar diploma zonder doubleren VMBO b VMBO k Land. Gem

20 18

21 Zakelijk Verplichte gegevensverstrekking Als ouders / verzorgers bent u er voor verantwoordelijk dat de school voor 1 september in het bezit is van een uittreksel van het Gemeentelijke Basis Administratie of een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leerling (alle leerlingen die zich nieuw hebben aangemeld). Verzekering De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw verzekering. Deze verzekering is geldig gedurende het verblijf op school, de heen- en terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed. Diefstal In de huur van de kluisjes is een bijdrage opgenomen voor een verzekering tegen diefstal. Als er sporen zijn van braak kan de verzekering een vergoeding uitkeren van ten hoogste 500,- met een eigen risico van 25. Er dient altijd aangifte te worden gedaan bij de politie. Aansprakelijkheid De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om s nachts vervoermiddelen in de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevolle spullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouder zijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en / of diefstal van deze identiteitskaart stelt de school zich niet aansprakelijk. 19 Boeken Het boekenpakket voor leerlingen van het Anna van Rijn College kan worden besteld bij Van Dijk Educatie. Adresgegevens: Van Dijk Educatie Postbus 23, 8260 AA Kampen Tel: , Schoolkosten Het Anna van Rijn College ontvangt van de overheid een vergoeding voor personeel, voor onze gebouwen en voor schoolboeken en andere lesmaterialen die specifiek door onze school worden voorgeschreven en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze vergoeding is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra aantrekkelijk voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee gemoeid die niet door de overheid bekostigd worden. Voor deze kosten vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage.

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie