Schoolgids TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs"

Transcriptie

1 Schoolgids TVMBO voor tweetalig onderwijs

2 @anna

3 Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media (o.a. Facebook en Twitter). Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan, verzoeken wij dit door middel van een aangetekend schrijven kenbaar te maken. In een volgende editie van de schoolgids zullen wij de betreffende foto s niet meer opnemen. Ook zullen wij de betreffende foto s van onze website en/of sociale media verwijderen. Om de leesbaarheid te vergroten gebruiken we in de schoolgids de termen ouders als we zowel ouders als verzorgers bedoelen; je als we zowel ouders als leerlingen bedoelen. We hebben ervoor gekozen om ons in eerste instantie rechtstreeks tot de leerling te richten. Vanzelfsprekend is de informatie ook voor ouders bestemd. In sommige gevallen is de informatie vooral voor ouders bedoeld. In dat geval is dat duidelijk omdat we ouders met u aanspreken. 1

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De manier waarop wij lesgeven 4 Leerlingbegeleiding 7 Internationalisering en tweetalig onderwijs 10 TVMBO 11 Cultuur 12 Samenwerking, communicatie en informatie 13 Kwaliteit 17 Zakelijk 19 2 Bijlagen 23 Namen en adressen 25 Bijlagen lessentabel 30

5 Voorwoord Hartelijk welkom op onze tweetalige VMBO! Je hebt een goede keuze gemaakt door te kiezen voor een opleiding die naast het gewone aanbod ook een extra uitdaging biedt met tweetalige lessen en veel aandacht voor Europese en internationale oriëntatie. De schoolgids geeft je informatie die nodig is voor goed onderwijs op het Anna van Rijn College: nuttige weetjes, namen, adressen en adressen. In de schoolgids lees je ook waar we enthousiast over zijn bij ons op school: ons nieuwe onderwijsconcept, ons tweetalig onderwijs, de leerlingbegeleiding en onze extra aandacht voor internationalisering. We streven elk jaar naar een continurooster waardoor je elke dag op dezelfde tijd op school bent en ook steeds op dezelfde tijd weer thuis bent. Elke dag sluit je af met een keuzewerktijduur, waarin je onder andere al veel huiswerk op school kunt maken. We noemen ons daarom ook een huiswerkarme school. We zijn daarnaast een school waar je je snel thuis voelt en waar ouders en leerlingen actief meedoen. Daar zijn we best trots op. Ook daarover gaat het in deze schoolgids. De schoolgids is het hart van de communicatie tussen medewerkers, ouders en leerlingen. Maar er zijn nog meer manieren waarop we met elkaar communiceren. Ook daar valt veel over te lezen in de schoolgids. De schoolgids bevat tenslotte ook zakelijke en financiële informatie en de lessentabellen voor dit schooljaar. Ik wens je veel leesplezier en een heel leerzaam en prettig schooljaar toe. 3 Dhr. E.A.J. Lucassen, MA, Directeur

6 De manier waarop wij les geven Het Anna van Rijn College is een openbare school, en toch ook bijzonder. Dat merk je bijvoorbeeld aan onze visie op onderwijs. Deze vatten we samen in ons motto: Samen werken aan zelfstandigheid binnen een veilig en inspirerend schoolklimaat. Wat dit voor ons inhoudt, geven we hier in woord en beeld weer. We zetten de leerling in het middelpunt. Het draait niet in eerste instantie om de leerstof, maar om het leren van de leerling. Onderscheidend voor ons onderwijs is de samenhang die leerlingen ervaren: verbanden worden gelegd en de manier waarop soorten werk worden aangepakt is hetzelfde van vak tot vak. In projecten leer je ook de samenhang tussen de vakken. Om leren leuk te maken is verscheidenheid essentieel: variation is the spice of life. Bovendien doet variatie recht aan verschillen in leerstijl en niveau van leerlingen. Het Anna TVMBO duurt in totaal vier jaar en is verdeeld in een onderbouw en bovenbouw die beide twee jaar in beslag nemen. 4 Onderbouw In de Anna TVMBO klassen worden leerlingen geplaatst die van hun basisschool een VMBO basis of kader advies hebben gekregen, al dan niet met een LWOO-indicatie (leerwegondersteunend onderwijs). De Anna TVMBO klassen zijn maximaal 20 leerlingen groot en krijgen verschillende vakken van hun mentor. Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis worden bijvoorbeeld door de mentor gegeven. Alle leerlingen krijgen hun (theorie) lessen op de eerste verdieping in een vast lokaal. Deze lokalen zijn op een gang gesitueerd waardoor de leerlingen een duidelijke plek en daarmee structuur hebben. Op deze gang is ook een kamer waarin de onderwijsassistent leerlingen in kleine groepjes extra hulp biedt (verlengde instructie, rekenen, begrijpend lezen). Tijdens het laatste jaar van de onderbouw (klas 2) word je door je mentor en de decaan begeleid bij het maken van studiekeuzes (richting, afdeling en niveau) voor de bovenbouw. De docenten beslissen uiteindelijk naar welk type derde klas een leerling wordt bevorderd. Dit gebeurt op basis van de resultaten, werkhouding, inzet en inzicht. Waar nodig vindt er overleg plaats met de leerling zelf en/of de ouders. Bovenbouw Het Anna TVMBO telt diverse afdelingen en leerwegen in de bovenbouw. Enerzijds zijn er de beroepsgerichte afdelingen die zowel op basisniveau als kaderniveau kunnen worden afgerond. Leerlingen die graag met hun handen werken en hier graag later mee verder gaan, kunnen hier terecht.

7 Het betreft de volgende sectoren: Intersectoraal: Back & Stage Zorg en Welzijn: Verzorging Techniek: Mobiliteit en Transport (met een belangrijk deel voertuigentechniek) PIE (met een belangrijk deel installatietechniek) Anderzijds biedt onze locatie ook de TMAVO (GL of TL) aan. Met name voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in theoretische vakken en die het niet erg vinden de praktijkvakken te moeten missen, is deze opleiding een goede keuze. De Gemengde Leerweg is een tussenvorm. Leerlingen die deze leerweg volgen, behalen een diploma op GL- of TL niveau, maar volgen daarnaast een praktijkgericht vak, technologie, waarbinnen ze kennis maken met verschillende praktijkrichtingen. In het eerste jaar van de bovenbouw (klas 3) ontvangen leerlingen het zogenaamde PTA, Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staan alle schoolexamens, praktische opdrachten en andere belangrijke zaken vermeld en uitgelegd. In de bovenbouw begeleiden de decaan en je mentor je bij het maken van keuzes voor beroep en/of verdere opleiding. Continurooster/KWT/Huiswerkarm Op het Anna TVMBO werken we met een zogenaamd continurooster. Dit houdt in dat leerlingen elke dag in ieder geval van 8.30 uur tot uur op school aanwezig zijn. In lessen van 35 minuten (al dan niet samengevoegd tot 70 of 105 minuten) krijgen leerlingen de leerstof aangeboden. In het afsluitende keuzewerktijduur (KWT) krijgen leerlingen de gelegenheid de dag met hun mentor of vakdocent af te sluiten. Het KWT uur kan gebruikt worden om talenten naar boven te laten komen, achterstanden weg te werken en/of huiswerk te maken. 5 Didactiek en ICT Er wordt op de locatie Harmonielaan veel gebruik gemaakt van ICT, zodat leerlingen goed worden voorbereid op de vaardigheden die de huidige maatschappij van hen vraagt. In bijna elk lokaal hangt een digibord waar veel gebruik van wordt gemaakt door de docent. Tweetalig onderwijs Ongeveer 30 % van de lessen van zowel de TMAVO als het TVMBO vindt in het Engels plaats. De vakken lichamelijke opvoeding en Engels zijn compleet Engelstalig. Voor de overige vakken geldt dat er gewerkt wordt in projecten. Dat betekent dat er afwisselend in zowel Engels als Nederlands wordt les gegeven. Leerlingen sluiten hun tweetalige opleiding af met een Anglia examen. Hiermee behalen ze een internationaal erkend certificaat dat, naast hun diploma, van meerwaarde is bij het kiezen van een (eventueel tweetalige) vervolgopleiding.

8

9 Leerlingbegeleiding We zijn een school waar je je snel thuis voelt. Dat houden we ook graag zo, want je leert beter als je je op school op je gemak voelt. Daarom werken we aan een plezierige, laagdrempelige sfeer. Je kunt alle medewerkers goed aanspreken en je hoeft voor niemand bang te zijn. Dat geldt voor de leden van de schoolleiding, voor de conciërges, de leerlingenadministratie en ook voor de onderwijsassistenten, docenten en mentoren. Brugklasleerlingen geven we bijzondere aandacht. Voor de zomervakantie leren zij hun mentor en klasgenoten al kennen. Je leert al snel hoe het er aan toegaat op school en je maakt vrienden in de klas. Tijdens de wendag, de eerste schooldag op je nieuwe school, leer je door middel van een speurtocht de school goed kennen. Je doet ook een instroomonderzoek: zo checken we of er iets is waar we bijzondere aandacht aan moeten besteden. In het begin van het nieuwe schooljaar zijn er drie introductiedagen, samen met je mentor. Na afloop voel je je al helemaal thuis op het Anna van Rijn College. Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Daarom hebben we duidelijke regels, voldoende toezicht en consequente handhaving. Net als thuis, eigenlijk. 7 Je leert op het Anna TVMBO steeds beter om zelfstandig te leren. Maar dat wil niet zeggen dat je alles altijd zelf maar moet uitzoeken. Je mentor, docenten en onderwijsassistenten begeleiden je tijdens de lessen en daarnaast. Mentor Je mentor speelt een bijzondere rol in de begeleiding. Hij/zij houdt samen met jou je vorderingen in de gaten en geeft je advies. De mentor bewaakt ook de (leer)sfeer in de klas. Elke dag sluit je af met een KWT uur. Meestal is dit een uur waarin je samen met je mentor de dag afsluit. Het KWT uur is bedoeld voor het wegwerken van (leer)achterstanden maar ook om belangrijke zaken, zoals pestgedrag of jouw toekomst te bespreken. Je mentor geeft je het merendeel van de week les en maakt samen met een aantal andere docenten die aan jouw klas lesgeven deel uit van een team. Team(leider) Het team maakt afspraken over de aanpak van klassen en individuele leerlingen. Elk team heeft een teamleider. Als je er met je mentor niet uitkomt, kun je in veel gevallen bij je teamleider terecht. Intern begeleider De intern begeleider (IB-er) heeft als taak alle leerlingen waarbij dat nodig is in de bovenbouw extra in de gaten te houden. Wanneer daar aanleiding toe is, kan de IB-er

10 docenten van advies dienen, een handelingsplan opstellen en in overleg met de zorgcommissie andere begeleiders inschakelen. Het kan dus zijn dat je naast gesprekken met je mentor, ook gesprekken voert met de intern begeleider. Orthopedagoog/Zorgcoördinator Wanneer daar aanleiding voor is, kan extra hulp worden ingeschakeld en/of onderzoek gedaan worden door de orthopedagoog/zorgcoördinator. Deze overlegt met je mentor en teamleider over je ondersteuningsbehoefte. 8 Loopbaancoördinator Tijdens hun schoolloopbaan moeten de leerlingen een aantal keren een keuze maken. In klas 2 is dat een keuze voor een afdeling/leerweg en niveau bij de overgang naar klas 3. In de 3e klas moet er in een aantal gevallen een vakkenpakket worden gekozen voor klas 4. En in de 4e klas moeten de leerlingen natuurlijk besluiten op welke manier ze hun opleiding zullen voortzetten na het Anna van Rijn College. Samen met de mentoren begeleidt de decaan deze keuzeprocessen. Ook ouders kunnen contact opnemen met de decaan als het gaat om zaken die te maken hebben met studie en beroep. Via de website van de school kunnen rechtstreeks vragen worden gesteld. Ook tijdens ouderavonden kan met de schooldecaan worden gesproken. Remedial Teacher De remedial teacher begeleidt leerlingen die extra ondersteund moeten worden op het gebied van rekenen, lezen en/of spelling. Door middel van gerichte oefeningen kan de remedial teacher helpen eventueel aanwezige leerachterstanden verder in te lopen. Voor een aantal dyslectische leerlingen die een officiële diagnose hebben, bieden we extra tijd bij toetsen en vergroot schrift. Daarnaast is er RT (Remedial Teaching) Nederlands en moderne vreemde talen voor deze leerlingen. Wij hebben bovendien een aantal afspraken gemaakt hoe om te gaan met dyslectische leerlingen voor wat betreft de beoordeling van hun resultaten. Al deze afspraken staan vastgelegd in ons dyslexieprotocol. Counselor Er kunnen op school of thuis dingen spelen waarover je met iemand in vertrouwen wilt spreken. Je kunt hiervoor, behalve bij je mentor, ook terecht bij de counselor. Zij luistert, geeft advies en maakt afspraken met je over verdere actie. De counselor onderhoudt contact met hulpverleningsinstanties buiten school en kan je dus ook vertellen waar je nog meer terecht kunt. Voor informatie: ( ). Schoolmaatschappelijk werkster De schoolmaatschappelijk werkster helpt de leerling als er een probleem thuis is. Als hier behoefte aan is, dan meldt de mentor (via de zorgcommissie) de leerling aan bij schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de zorg die

11 de school al aan de leerlingen biedt. De leerling staat centraal, maar als het nodig is worden ook ouders en/of docenten erbij betrokken. Samen met de leerling - en eventueel ouders of verzorgers - kijkt de schoolmaatschappelijk werkster wat er aan de hand is en welke aanpak het meest geschikt is om het probleem op te lossen. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg; daarna kan een leerling weer verder. Soms verwijst de schoolmaatschappelijk werkster de leerling naar andere vormen van hulpverlening. Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierdoor is (indien nodig) een goede en snelle samenwerking met andere instanties gewaarborgd. Schoolarts Leerlingen worden in het tweede schooljaar, of als daar aanleiding toe is, eerder of nogmaals in de bovenbouw, opgeroepen bij de schoolarts. Hij/zij is verbonden aan de GGD Midden Nederland. De schoolarts kan leerlingen individueel spreken of bij overleg met ouders op school aanschuiven. Zorg Advies Team De school overlegt geregeld met instanties buiten de school over -leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Zo werken we met een Zorg Advies Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van school, van de jeugdhulpverlening, de politie, GGD en de leerplichtambtenaar. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in het zorgteam wordt besproken, dan kunt u dit gemotiveerd aangeven bij de teamleider van uw kind. 9 Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Lekstroom Vragen staat vrij, voor u maar ook voor jou! Waarom één loket? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor álle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. Website per gemeente Op de verschillende websites, per gemeente, vind je algemene -informatie vanaf de zwangerschap en geboorte van een kind tot het opvoeden en opgroeien van een jong volwassene. Daarnaast ook allerlei informatie over activiteiten en cursussen. Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik Gemeente Nieuwegein Gemeente Vianen

12 Internationalisering en tweetalig onderwijs Onze wereld is internationaal: daar moet je je op voorbereiden. Via facebook, twitter, en bijvoorbeeld Instagram heb je net zo gemakkelijk contact met de buren als met iemand aan de andere kant van de oceaan. Dat heeft wel gevolgen. Om de interactie met de grote wereld aan te kunnen, is het belangrijk al vroeg ruimer te leren denken, internationaal te leren denken. Door kennis te maken met andere culturen binnen en buiten Europa leer je verder te kijken dan je Nederlandse neus lang is. Wij vinden dat belangrijk. Sinds 2004 zijn wij ook ELOS school. Dat houdt in dat we een school zijn die een voortrekkersrol vervult ten aanzien van internationalisering in het onderwijs. Samen met een aantal andere Nederlandse en buitenlandse scholen vergroten we de aandacht voor Europa in onze lessen en organiseren we uitwisselingen, gezamenlijke projecten en -contacten. Je krijgt hier meteen vanaf de eerste klas mee te maken. Uiteraard helpen we de leerlingen die hier wat moeite mee hebben. 10 Daarnaast kun je deelnemen aan verschillende uitwisselingen. Deze uitwisselingen zijn niet alleen fysiek, maar ook virtueel. Zo nemen wij deel aan E-Twinning. Dat zijn uitwisselingen die volledig digitaal plaatsvinden. In het eerste leerjaar is er bovendien een uitwisseling met leerlingen uit Münster (Duitsland) mogelijk en in het tweede leerjaar met leerlingen uit Zaragoza (Spanje). De betreffende leerlingen uit het buitenland komen ook naar Nederland. We hebben partnerscholen in Spanje, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Turkije. In de bovenbouw doe je mee aan verschillende internationale projecten gericht op Europese beroepenoriëntatie.

13 TVMBO Engels is wereldtaal nummer 1. Ook in Nederland is dat van belang in alle beroepen. Of je nu in een theater werkt waar je buitenlandse gasten ontvangt. Of in een ziekenhuis waar je een Engelstalige patiënt verzorgt. Als je goed Engels spreekt, heb je een voorsprong zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt. Daarom krijg je op de Harmonielaan Tweetalig Onderwijs. Nergens anders in de regio Utrecht kun je tweetalig onderwijs binnen het VMBO volgen. We zijn daarin dus uniek! Tweetalig Onderwijs houdt in dat je Engelstalige projecten doet en dat je steeds meer Engels zult spreken tijdens de les, zo n 30% van de lestijd. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het Scandinavië project en de Fashion show. In het begin is het waarschijnlijk even wennen, maar natuurlijk oefenen we geleidelijk. Je zult zien dat het snel steeds makkelijker gaat. Kijkje over de grenzen Ook laten we je over de grenzen van ons land kijken en maak je kennis met andere culturen. Zo zijn er uitwisselingsprogramma s met buitenlandse partnerscholen, chatsessies en interactieve toneelvoorstellingen met Engelstalige toneelspelers. Je leert gegarandeerd goed Engels. Je krijgt o.a. les van docenten die native speaker zijn of van Nederlandse docenten die een speciale opleiding hebben gevolgd en goed Engels spreken. Het Europees Platform helpt ons samen met het landelijk tweetalig netwerk om de kwaliteit van het Engels zo hoog mogelijk te houden en bewaakt de standaard die hiervoor geldt. 11 Grijp deze unieke kans! Het Anna behoorde tot de eerste groep scholen in Nederland waar je deze vorm van onderwijs kunt volgen. In de provincie Utrecht zijn wij zelfs de enige.

14 Cultuur Cultuur vinden we belangrijk op het Anna van Rijn College. Daarom krijg je in de onderbouw het vak Back & Stage junior. We zijn trots op het werk van onze leerlingen: je ziet het dan ook door de hele school hangen. Alle bovenbouwleerlingen krijgen het vak CKV waarin je kennis maakt met allerlei vormen van Kunst en Cultuur. Ook naast de lessen, is er veel te doen op school. Je kunt op diverse podia je talenten laten zien en podiumervaring opdoen. Zo is er het Fashion Project. Het eerste Anna van Rijn Fashion Project vond in 2008 plaats. Het was een succesvolle start van een waardevolle traditie. Leerlingen maken onder professionele begeleiding zelf een eigentijdse versie van een modeshow. Ook achter de schermen werken leerlingen mee: decor, licht, geluid, publiciteit en ga zo maar door. Dit is een intensief en leerzaam groepsproces. Alle inspanning wordt beloond in de voorstellingen in de aula van het Anna van Rijn College locatie Harmonielaan. 12 En dan de Anna van Rijn lezing. Hoogleraren, staatssecretarissen, ministers, Europarlementariërs: een lange rij sprekers heeft op de jaarlijkse Anna van Rijn lezing al een betoog gehouden over een actueel onderwerp dat een raakvlak heeft met onderwijs. Een discussie met leerlingen maakt deel uit van de traditie van deze lezing. En verder hebben we een activiteitencoördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verschillende feesten die gedurende het jaar plaatsvinden. Voor een aantal vakken worden excursies georganiseerd. Ook zijn er sportdagen. En de examenklassen sluiten hun loopbaan af met een voor hen georganiseerd gala.

15 Samenwerking, communicatie en informatie Samenwerking Samenwerking is naar onze mening essentieel voor succesvol leren. Volgens het Anna van Rijn College lijkt leren op een krukje met drie poten: de leerling, de medewerkers en de ouders. Is een van de poten te kort, dan valt het krukje om. Om goed te kunnen samenwerken moeten ouders, leerlingen en medewerkers afspreken wat ze van elkaar kunnen verwachten. Hiervoor hebben we Anna s Omgangsregels opgesteld. Ouders tonen op verschillende manieren hun betrokkenheid bij het Anna van Rijn College. Wij stellen dat zeer op prijs. Zo denkt een aantal ouders mee met de school: wat zijn sterke punten en waar zouden we ons verder in moeten ontwikkelen? Dit gebeurt tijdens een aantal bijeenkomsten per jaar waarbij het contact tussen school en ouders voorop staat. Op een positief kritische wijze wordt gesproken over wat beter kan. Op die manier vormen de bijeenkomsten ook een klankbord voor de ouders. Ouders worden ook regelmatig gevraagd aanwezig te zijn en te assisteren bij een aantal schoolactiviteiten zoals de open dagen, excursies, diploma uitreikingen en dergelijke. 13 Als u hiervoor belangstelling heeft, laat het ons weten door middel van een mail of een telefoontje: vacature ( ). Ouders en leerlingen maken ook deel uit van de Medezeggenschapsraad (MR). De directie vraagt de MR om advies en / of instemming bij belangrijke besluiten. U kunt de MR bereiken via de secretaris, de heer M. Peulen: Communicatie en informatie Naast dit jaarboekje informeren we leerlingen en ouders/verzorgers op de volgende manieren. De mededelingenschermen In de kleine aula op school hangt een mededelingenscherm. Hierop staan de dagelijkse roosterwijzigingen en andere belangrijke mededelingen. Dit scherm kun je ook van huis uit zien via onze elektronische leeromgeving (ELO). De rapporten Vier maal per jaar ontvangen leerlingen een overzicht van de prestaties van de voorgaande periode, met een voortschrijdend gemiddelde over het gehele schooljaar. Op basis van dit

16 voortschrijdend gemiddelde vindt de bevordering plaats. LWOO-leerlingen ontvangen naast een cijferrapportage ook een aantal keren per jaar een voortgangsrapportage waarmee de werkhouding, het huiswerk, het tempo en het inzicht wordt aangegeven. Anna Actueel Via de ontvangen je ouders een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie en leuke nieuwtjes. Er wordt gestreefd naar een verschijningsfrequentie van één Anna Actueel per zes weken. Hiervoor hebben we wel het adres van je ouders nodig. Een brief Bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld langdurige ziekte van een docent, ontvangen de ouders / verzorgers van de betrokken klassen een brief via hun zoon of dochter, of per . De website: Op onze website vind je allerlei informatie over onze school en onze locaties. Neem een kijkje op voor een impressie. 14 Elektronische leeromgeving Naast algemene informatie kun je op de volledig ingerichte elektronische leeromgeving van het Anna van Rijn College terecht voor steeds meer zaken. Een overzicht van de belangrijkste: Bijzondere activiteiten. Informatie over excursies, feesten en de musical vind je op de ELO. Ook (foto)impressies van activiteiten die al hebben plaatsgevonden. adressen van alle medewerkers. Examen. Het PTA kun je nalezen op de ELO. Herkansingen (bovenbouw). Internationalisering. Informatie over komende internationaliseringsactiviteiten en activiteiten die hebben plaatsgevonden. Jaaragenda: up-to-date overzicht van speciale schoolactiviteiten. Klachtenregeling. Leerlingenstatuut. Nieuws. Roosters. Voor je gewone rooster en het dagrooster (beschikbaar vanaf uur op de voorgaande dag, en geactualiseerd om 8.15 uur op de dag zelf) kun je terecht op de ELO. Resultaten Als ouder krijgt u vier keer per jaar een rapport van uw kind uitgereikt. Naast het rapport ontvangen de ouders van de brugklasleerlingen een inlogcode en een wachtwoord om de resultaten en het verzuim te bekijken via ons leerlingvolgsysteem Magister. Hierdoor bent u in staat om op ieder moment de stand van zaken met uw kind te bekijken.

17 Ouderinformatieavonden Voor alle klassen worden ouderavonden georganiseerd, die meestal plaatsvinden aan het begin van het schooljaar. Voor de ouderavond ontvangt u, via uw zoon of dochter, een aparte uitnodiging. Ouderspreekavonden Na het eerste en tweede rapport kunt u met docenten en de mentor spreken over de voortgang van uw zoon of dochter. Na het derde rapport kunt u hierover spreken met de mentor. U ontvangt met het rapport een formulier, en voor de ouderspreekavonden een rooster met de docenten, de tijden en de lokalen. Telefonisch Als het eerste uur onverwacht uitvalt, stelt de school de telefoonpiramide in werking en worden de leerlingen gebeld. Als een leerling onverwacht absent is worden de ouders gebeld. Bij bijzonderheden kan de mentor of de teamleider telefonisch contact opnemen met de ouders. Wanneer uw zoon of dochter onverhoopt ziek mocht worden op school en naar huis willen gaan, dan belt de verzuimcoördinator of teamleider van uw zoon of dochter altijd naar de ouders. Uiteraard kunt ook u contact opnemen met de mentor of teamleider van uw zoon of dochter. Als daar aanleiding toe is, kunt u ook tussendoor een gesprek aanvragen. 15 Bij ziekte van uw zoon of dochter: telefonisch op de eerste ziektedag (voor 8.00 uur) de verzuimcoördinator, mevrouw H. van Grevengoed, graag inlichten: (via keuzemenu) of mail: Op de eerste dag dat uw zoon of dochter beter is graag een absentiebriefje laten inleveren waarop begin- en einddatum van de ziekteperiode staan vermeld. Bij absentie die voorspelbaar is (bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist) graag minstens een dag van tevoren een absentiebriefje inleveren. Bij vragen over de vorderingen van uw zoon of dochter bij een bepaald vak kunt u via contact opnemen met de vakdocent. adressen staan op de ELO vermeld. Bij vragen over de algehele vorderingen van een leerling, kunt u contact opnemen met de mentor. Hij/zij geeft in de eerste weken van het schooljaar zijn/haar telefoonnummer aan de leerlingen. U kunt ook met de mentor contact opnemen als je vragen of -opmerkingen heeft over de school.

18 Leerlingen met vragen of opmerkingen over een bepaald vak dienen eerst contact op te nemen met de vakdocent. Als ze er met hem of haar niet uitkomen, dan vragen ze hun mentor om advies. Mentoren en een aantal vakdocenten vormen samen een team, dat aangestuurd wordt door een teamleider. U kunt contact opnemen met de teamleider als de mentor niet verder kan helpen. De teamleiders zijn te bereiken onder nummer: Wanneer ook de teamleider niet naar tevredenheid kan helpen kunt u contact opnemen met de directeur Harmonielaan/Linie: de heer E. Lucassen, ( ) Plaatsvervangend directeur Harmonielaan: vacature Bovenstaande maakt duidelijk dat we proberen klachten in goed overleg te voorkomen. Bij officiële klachten wordt u verzocht de klachtenprocedure te volgen. Deze is te vinden op de ELO. Uw contactpersoon is: de heer L. van Putten, ( ). 16 Counselor Voor zaken waar je in vertrouwen over wilt praten: mevrouw M. Jeths, ( ). Vertrouwensinspecteur Wordt u binnen of in relatie tot uw school geconfronteerd met signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering, extremisme dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Tel: (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief). Aan deze tekst van de onderwijsinspectie voegen we toe: maak vooral ook gebruik van de mogelijkheden binnen school (zie boven). adres Als school communiceren we steeds meer via . Dit betekent dat we bij aanmelding al vragen naar uw adres.

19 Kwaliteit Op het Anna van Rijn College werken we hard aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs: ook wij willen leren op school. Dat doen we door te evalueren met ouders en met leerlingen, bijvoorbeeld in de leerlingenraad. We voeren ook kwaliteitsmetingen uit: hoe ervaren de leerlingen lessen? Zo vindt er regelmatig een kwaliteitsonderzoek plaats onder de leerlingen, ouders en alle personeelsleden. Op deze manier leren we onze sterke punten en verbeterpunten kennen. De examenresultaten zijn één van de graadmeters voor kwaliteit: Percentage geslaagd VMBO b VMBO k Onze resultaten voor het VMBO bewegen zich rond het landelijk gemiddelde. 17 Percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder doubleren VMBO b VMBO k Land. Gem Percentage leerlingen van 3 e leerjaar naar diploma zonder doubleren VMBO b VMBO k Land. Gem

20 18

21 Zakelijk Verplichte gegevensverstrekking Als ouders / verzorgers bent u er voor verantwoordelijk dat de school voor 1 september in het bezit is van een uittreksel van het Gemeentelijke Basis Administratie of een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leerling (alle leerlingen die zich nieuw hebben aangemeld). Verzekering De school heeft een aanvullende collectieve ongevallenverzekering afgesloten op uw verzekering. Deze verzekering is geldig gedurende het verblijf op school, de heen- en terugreis van en naar school en tijdens schoolreizen. Materiële schade wordt niet vergoed. Diefstal In de huur van de kluisjes is een bijdrage opgenomen voor een verzekering tegen diefstal. Als er sporen zijn van braak kan de verzekering een vergoeding uitkeren van ten hoogste 500,- met een eigen risico van 25. Er dient altijd aangifte te worden gedaan bij de politie. Aansprakelijkheid De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen en medewerkers. Het stallen of parkeren van vervoermiddelen gebeurt op eigen risico. Wij raden ten sterkste af om s nachts vervoermiddelen in de fietsenstalling te laten staan. Evenzeer raden wij af om waardevolle spullen mee te nemen naar school. Leerlingen van 14 jaar en ouder zijn verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ook voor verlies en / of diefstal van deze identiteitskaart stelt de school zich niet aansprakelijk. 19 Boeken Het boekenpakket voor leerlingen van het Anna van Rijn College kan worden besteld bij Van Dijk Educatie. Adresgegevens: Van Dijk Educatie Postbus 23, 8260 AA Kampen Tel: , Schoolkosten Het Anna van Rijn College ontvangt van de overheid een vergoeding voor personeel, voor onze gebouwen en voor schoolboeken en andere lesmaterialen die specifiek door onze school worden voorgeschreven en die noodzakelijk zijn om de lessen te kunnen volgen. Deze vergoeding is sober. Wij streven er naar om ons onderwijs uitdagend en extra aantrekkelijk voor leerlingen te maken. Hier zijn extra kosten mee gemoeid die niet door de overheid bekostigd worden. Voor deze kosten vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage.

Schoolgids 2015-2016 TMAVO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2015-2016 TMAVO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2015-2016 TMAVO voor tweetalig onderwijs Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media (o.a.

Nadere informatie

Schoolgids TMAVO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids TMAVO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TMAVO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Schoolgids TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2015-2016 TVMBO voor tweetalig onderwijs Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media (o.a.

Nadere informatie

ANNA NEXT VMBO Schoolgids

ANNA NEXT VMBO Schoolgids ANNA NEXT VMBO Schoolgids 2017-2018 Vooraf 3 Voorwoord 4 De manier waarop wij lesgeven 5 Bovenbouw 7 Sport, Cultuur en excursies 13 Samenwerking, Communicatie en informatie 14 Zakelijk 19 Bijlagen 24 Bijdragen

Nadere informatie

Schoolgids TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2016-2017 TVMBO voor tweetalig onderwijs Vooraf De schoolgids, de nieuwsbrieven en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Hoe Anna ben jij? TVMBO. @anna. voor tweetalig onderwijs

Hoe Anna ben jij? TVMBO. @anna. voor tweetalig onderwijs Hoe Anna ben jij? TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Wij zijn Anna Welkom @anna TVMBO Nu zit je nog op de basisschool en lijkt werken nog ver weg. Gelukkig heb je nog heel veel tijd om je daarop voor

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

LOCATIE HARMONIELAAN - VMBO. Schoolgids

LOCATIE HARMONIELAAN - VMBO. Schoolgids LOCATIE HARMONIELAAN - VMBO Schoolgids 2013-2014 inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Ik ben anna 3 2. Andere tijden, andere lesmethoden 5 3. Leerlingbegeleiding 7 4. Thuis op het Anna van Rijn College 11 5. Internationalisering

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. De Linie

Schoolgids 2015-2016. De Linie Schoolgids 20152016 De Linie Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan, verzoeken

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

IEDEREEN NAAR SCHOOL

IEDEREEN NAAR SCHOOL IEDEREEN NAAR SCHOOL Leerplicht en aanpak van schoolverzuim Bestemd voor ouders, verzorgers en leerlingen in het voortgezet onderwijs 1. Woord vooraf Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015 Informatieavond 2 e klas 20 augustus 2015 Hartelijk welkom Mentorklas 2H Informatie Welkom Uitleg mentoraat en mentorlessen Klas 2H1 Rapporten en informatie-avonden SOMtoday SWT Studiewijzers Informatie

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 MAVO

Schoolgids 2014-2015 MAVO Schoolgids 2014-2015 MAVO @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Hoe Anna ben jij? voor tweetalig onderwijs

Hoe Anna ben jij? voor tweetalig onderwijs Hoe Anna ben jij? TMAVO voor tweetalig onderwijs @anna Wij zijn Anna Welkom @anna TMAVO Weet je wat je later worden wil? Misschien wel, maar grote kans dat je het nog niet weet. Dat hoeft ook niet, want

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie

Aandacht voor elke leerling. Begeleidingscommissie Begeleidingscommissie Aandacht voor elke leerling In deze brochure vindt u alle informatie over individuele begeleiding voor leerlingen op het Don Bosco College Wie doet wat? Het Don Bosco College besteedt

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013

WELKOM. infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 WELKOM infoavond Mavo, leerjaar 3 24 september 2013 Grote veranderingen: voor u, uw zoon / dochter, voor ons Max opvallend prettig lesrooster vertrekhal Schiphol? Lo, capaciteit, locaties Mentoren, decaan,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

VOORLICHTING LEERJAAR 3

VOORLICHTING LEERJAAR 3 VOORLICHTING LEERJAAR 3 Programma: Algemene informatie Kennismaking met de mentor Programma Dhr. Erens: teamleider bovenbouw Welkom Verschillen onderbouw en bovenbouw Examens Mevr. Rompen; decaan Keuzes

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) rapportage zorgteam samenwerking leerling-thuis-school MaS Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Programma van toetsing en doorstroming Onderbouw (PTD-O) - Versie voor ouders en leerlingen 2015-2016

Programma van toetsing en doorstroming Onderbouw (PTD-O) - Versie voor ouders en leerlingen 2015-2016 Programma van toetsing en doorstroming Onderbouw (PTD-O) - Versie voor ouders en leerlingen 2015-2016 1 Inleiding Voor u ligt de 2015-2016 versie van het programma van toetsing en doorstroming Onderbouw

Nadere informatie

Leerjaarspecifieke informatie klas 1

Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Met het schooljaar 2017-2018 is ook de carrière van uw kind in het voortgezet onderwijs gestart. Voor veel leerlingen is het een spannend begin in de brugklas, maar

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie