Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI juni Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI juni 2013. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding Als gevolg van het Masterplan zal een aantal inrichtingen helaas moeten sluiten. Zij zullen hun personeel zo goed mogelijk willen ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Zoals benoemd in het Personeelsplan DJI, kunnen opleidingen, EVC-trajecten en het motiveren van personeel hierin een belangrijke rol spelen. Als opleidingsinstituut voorzien wij graag in uw behoeftes op deze gebieden. Meer hierover in deze nieuwsflits. Ook zullen onze opleidingsadviseurs binnenkort contact opnemen met de betrokken inrichtingen. In het kader van professionaliseren jeugdzorg en het streven naar optimale efficiency zal het opleidingsinstituut op korte termijn de opleidingen voor de Raad voor de Kinderbescherming overnemen. Een convenant hierover is in de maak. Daarnaast wordt momenteel in samenwerking met de jeugdsector een nieuwe Jeugd Introductie Cursus ontwikkeld. Ook in het kader van efficiency staat het streven van de hoofddirectie om opleidingen steeds meer enkel en alleen door het Opleidingsinstituut te laten organiseren. 1 loket voor alle DJI opleidingen! Het beleid hieromtrent wordt nog nader uitgewerkt. In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie over nieuwe producten en de trainingskalender. Met vriendelijke groet, Michael Kool Mobiliteit Als gevolg van het Masterplan zullen vele collega s van werk naar werk geholpen gaan worden. Het OI ondersteunt u hier graag bij. Wij bieden een groot aantal mbo gecertificeerde opleidingen die door- en uitstroom mogelijk maken, zoals de mbo 4 opleiding Verpleegkunde en de mbo opleidingen voor Logistiek Medewerker en Teamleider. Zie hiervoor onze opleidingsgids [link naar de opleidingsgids]. Via het OI kunnen medewerkers zich ook inschrijven voor opleidingen die niet in onze gids staan. Ook kan het OI ondersteunen in de erkenning van de werkervaring van de medewerker middels een Ervaringscertificaat. En bestaat de mogelijkheid middels een EVC-traject versneld een diploma halen. Zie voor meer informatie de bijlage of neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot EVC of mail naar Ondersteuning Accountmanagement [link naar Behalve de MBO opleidingen, kunt u ook bij het Opleidingsinstituut terecht voor al uw andere opleidingsvragen. U kunt gebruik maken van ons open inschrijvingsaanbod, en voortaan kunt u ook een individuele opleidingsvraag bij ons beleggen die niet in ons aanbod staat. Zoals voor een medewerker die in het kader van de werk-naar-werkbegeleiding een specifieke opleiding voor ogen heeft. Veiligheid en bejegening Veiligheidsbewustzijn voor alle sectoren van DJI en de DV&O In het kader van het programma Veilige Publieke Taak heeft het Opleidingsinstituut DJI in 2011 op verzoek van de Directie Bijzondere Voorzieningen een training Veiligheidsbewustzijn verzorgd. De training is zeer succesvol en blijkt een passend

2 instrument te zijn in het voorkomen van interne en externe bedreiging van medewerkers van DJI. Momenteel wordt de training dan ook uitgerold bij de andere sectoren: Jeugd, DV&O en FoZo in het voor- en najaar 2013 en GW in De training is bedoeld voor directie en middenkader. Tijdens de training wordt ingegaan op de bewustwording en het bespreekbaar maken van risico s en het opstellen van lokaal beleid. Belangrijk onderdeel van de training vormt de toolkit die specifiek is afgestemd op iedere sector/dienst en daardoor goed herkenbaar en toepasbaar. Omgaan met Sociale Media is een thema dat binnen alle sectoren aan bod komt. Met behulp van de toolkit, bestaande uit folders, signalenkaart, PowerPoint presentatie en werkvormen, kan de leidinggevende het onderwerp veilgheidsbewustzijn blijvend op de kaart zetten. Actualiseren G-Opleidingen Het projectteam Actualisering G-beleid heeft een plan van aanpak opgesteld om het G- beleid te actualiseren. Het Opleidingsinstituut is gevraagd de opleidingen in dit kader te actualiseren voor alle sectoren en diensten van DJI. Om de tijdsbelasting en de kosten voor DJI tot een minimum te beperken zal het OI instructiefilms ontwikkelen die face-tofacte trainingen kunnen vervangen. Daarnaast onderzoekt het Opleidingsinstituut of een meer op instructie gericht aanbod de huidige opleidingen op verantwoorde wijze kan vervangen. Actualiseren Weerbaarheidstrainingen Uit Onderzoek is gebleken dat de weerbaarheid van het executieve personeel bij DJI onder de maat is. De Kerngroep Versterking Fysieke Weerbaarheid heeft daarom samen met het Opleidingsinstituut een nieuw weerbaarheidprogramma opgesteld. Zo is het fysiek ingrijpen vereenvoudigd en beter afgestemd op de praktijk en wordt meer aandacht besteed aan mentale weerbaarheid. Een pilot moet uitwijzen of het nieuwe programma voldoet. De ILO-ers uit de Kerngroep zullen samen met de fysiek mentale trainers (FMT ers) van het OI de bijscholingen in een tiental pilot-inrichtingen gaan verzorgen. Eind 2013 zal de evaluatie van het nieuwe weerbaarheidprogramma plaatsvinden, waarna in 2014 de uitrol in de overige inrichtingen kan starten. Ketenpartners Informatie-uitwisseling vreemdelingenketen De informatie-uitwisseling in de vreemdelingenketen moet scherper, aldus het inspectierapport. In opdracht van het departement heeft het OI in overleg met de ketenpartners (Nationale Politie, DJI, Dienst Terugkeer & Vertrek, DV&O en KMAR) een aanbod ontwikkeld om dit te realiseren. Na de zomer zal het OI starten met workshops gericht op het vergroten van het ketenbewustzijn met betrekking tot informatieoverdracht. De deelnemers aan de workshops zijn afkomstig uit de verschillende ketenorganisaties en de workshops vinden plaats door het hele land. Het OI biedt de workshop vervolgens jaarlijks aan voor nieuwe medewerkers. Tevreden klanten buiten DJI: JeugdGezondheidsZorg (JGZ) Nijmegen Binnen het gevangeniswezen wordt Motiverende Bejegening inmiddels breed toegepast. Ook bij andere instellingen, zoals de GGZ kan deze methodiek uitstekend bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. Toen de Jeugdgezondheidszorg Nijmegen een professionaliseringslag op het gebied van communicatie wilde realiseren, kozen ze voor het Opleidingsinstituut vanwege onze brede ervaring en expertise ten aanzien van motiverende bejegening en ons aanbod van een totaalpakket van training tot implementatie en borging. Daarnaast is de training geaccrediteerd zodat artsen en verpleegkundigen er studiepunten voor krijgen. Inmiddels zijn ruim 130 medewerkers getraind: artsen, verpleegkundigen, doktersassistentes, balie- en stafmedewerkers en directie. Binnenkort start de volgende projectfase, namelijk het opleiden van de aandachtsfunctionarissen. De JGZ Nijmegen is zo enthousiast over onze werkwijze en expertise, dat zij het OI zullen aanbevelen bij andere JGZ instellingen.

3 Veranderingen bij het Opleidingsinstituut Unit Werving & Selectie per 1 mei naar SSC De Unit Werving & Selectie is per 1 mei 2013 overgegaan naar het SSC. Het Opleidingsinstituut en het SSC zullen er uiteraard voor zorgen dat de goede aansluiting van selectie tot en met opleiding geborgd blijft. Nieuwe producten en diensten Uniforme Jeugdopleiding Justitiele Jeugdinrichtingen Sector en veld geven aan behoefte te hebben aan een verplichte, uniforme functieopleiding. Een samenhangend pakket waarin ook de verschillende onderwerpen die de afgelopen jaren naar aanleiding van incidenten en inspectierapporten projectmatig zijn opgepakt worden geborgd. Denk daarbij aan: Veiligheidsbewustzijn, Verlofbegeleiding en Youturn. Het streven is te komen tot een verplichte uniforme functiescholing voor beveiligers en groepsleiders/pedagogisch medewerkers. In een werkgroep wordt samen met een afvaardiging van het veld geïnventariseerd uit welke onderdelen de opleiding zou moeten bestaan en hoe gebruik kan worden gemaakt van de expertise in de inrichtingen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen middels deze nieuwsbrief. Slachtofferbewust werken De rol van het slachtoffer is aanzienlijk versterkt met de aanname van de Wet versterking positie slachtoffer per 1 januari Door deze wet is het slachtoffer een zelfstandige procesdeelnemer in het strafrecht geworden en is o.a. het recht op correcte bejegening en op informatie sterk verruimd, als ook de mogelijkheid tot schadevergoeding. Voor de hele strafrechtketen, en dus ook voor DJI, heeft dit gevolgen. Zo zal DJI dat met name een dadergerichte organisatie is, ook slachtofferbewust moeten leren handelen. DJI kan hier op verschillende manieren invulling aangeven. Door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan slachtofferbewustzijn tijdens de intake (ISS), als mentor in het kader van DBT, tijdens de training Kiezen Voor Verandering en uiteraard tijdens het MDO. Het Opleidingsinstituut is momenteel bezig een deskundigheidspakket te onwikkelen voor de veschillende functiegroepen zoals de (toekomstige) casemanager, de mentor en uiteraard het middenkader. De aansluiting met de keten is hierin van groot belang. Daarom neemt het OI actief deel aan een landelijk overleg waarin de hele keten (politie, OM, slachtofferhulp Nederland, 3RO en onderzoekers) gezamenlijk een ketenproces ontwikkelen. In een volgende nieuwsflits volgt uitgebreidere informatie over het opleidingspakket voor slachtofferbewust werken bij DJI. DJI Kleurenpaspoort U wilt patronen in de teamsamenwerking veranderen, als individueel teamlid of als team handvatten krijgen om op een andere, meer constructieve manier samen te werken en resultaten te bereiken. Met het DJI kleurenpaspoort krijgt u een praktisch, laagdrempelig instrument om gedragspatronen bespreekbaar te maken. Het product bestaat uit een online test. Deze test geeft inzicht in de eigen overtuigingen en die van collega's en de patronen die zich voordoen in de samenwerking. De uitslag kan individueel worden teruggekoppeld, of in een workshop met het gehele team. Het levert inzicht op in de manier waarop mensen reageren op anderen en geeft een andere kijk op mogelijkheden om de kwaliteit van de samenwerking te verbeteren. De eerste positieve ervaringen zijn al opgedaan in het kader van het Vakmanschapstraject van het hoofdkantoor. Wilt u weten hoe u in uw team (en dat kan ook het opvangteam of het crisisteam zijn) de samenwerking en de teamresultaten kunt verbeteren? Lees dan de bijlage voor meer informatie of neem contact op met uw accountmanager of mail naar Ondersteuning Accountmanagement [link naar

4 Workshop A3 Opleidingsplan maken - 5 juni j.l. Er is overweldigend ingeschreven op de workshop A3-Opleidingsplan maken op 5 juni. Tijdens deze dag hebben de deelnemers geleerd dat het A-3 opleidingsplan een uitstekend instrument is om organisatiedoelen en opleidingsbehoeften aan elkaar te koppelen en hoe hier praktisch vorm aan te geven. 1-Loket U kunt voortaan voor al uw trainingen terecht bij het Opleidinginstituut. Als het gaat om trainingen en opleidingen die wij niet zelf uitvoeren, makelen en schakelen wij voor u. Zo organiseren wij momenteel o.a. de volgende opleidingen: Klassikale Microsoft Office cursussen Er blijkt grote behoefte te zijn aan klassikale opleidingsmogelijkheden voor Office cursussen. Daarom biedt het Opleidingsinstituut vanaf september 2013 de mogelijkheid om klassikaal Office trainingen te volgen. Deze 2-daagse cursussen vinden plaats op vier locaties: Den Haag, Nieuwegein, Zwolle en Oisterwijk. In de bijlage vindt u uitgebreide informatie over ons aanbod voor trainingen Excel Basis, Excel Gevorderden, Word Basis, Word Gevorderden, Outlook en Powerpoint. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de Ondersteuning Accountmanagement, door een mail te sturen naar of te bellen naar Training Nota schrijven

5 Alle beleidsmedewerkers op het Hoofdkantoor DJI kunnen zich in het kader van het project Vakmanschap Hoofdkantoor aanmelden voor de training Nota DJI Nieuwe stijl van het Opleidingsinstituut. De training is zo positief ontvangen dat het Opleidingsinstituut hiervoor ook open inschrijvingen zal organiseren. Aanmelding kan via uw accountmanager of mail naar Ondersteuning Accountmanagement [link naar Training Verweerschriften schrijven Bij een klachtafhandeling is de kwaliteit van de veweerschriften van cruciaal belang. Volgens artikel 3 van de Penitentiaire beginselen wet (Pbw) zijn de afdelingshoofden bevoegd om beschikkingen en verweerschriften te schrijven. Met deze praktijkgerichte training zullen zij steviger in hun schoenen staan en zal de communicatie met de Commissie van Toezicht soepeler verlopen. Lees de bijlage voor meer informatie over deze training. Ook kunt contact opnemen met uw accountmanager of de Ondersteuning Accountmanagement, door een mail te sturen naar of te bellen naar

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 8 september 2014 Inhoud Weer vol in bedrijf! Cedeo-erkenning is beloning en prikkel VWNW: Juiste bagage voor een nieuwe baan Train-de-trainer-traject in België Opleidingsinstituut

Nadere informatie

2014 Opleidingsinstituut DJI

2014 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI a a n b o d 2014 Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Opleidingsinstituut DJI AANBOD

Opleidingsinstituut DJI AANBOD Opleidingsinstituut Waar sta jij? sinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI DJI? Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI AANBOD 2013 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Meer rendement uit uw opleidingseuro. Werkervaring erkend door middel van EVC. Effectief opleiden en trainen bij NCOI

ERK&OPLEIDING. Meer rendement uit uw opleidingseuro. Werkervaring erkend door middel van EVC. Effectief opleiden en trainen bij NCOI MEI 2012 - NUMMER 4 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Meer rendement uit uw opleidingseuro Effectief opleiden en trainen bij NCOI Werkervaring erkend door middel van EVC Samenwerking

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG Auteur: Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Februari2012 Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland Dit document is geschreven in het kader van

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Leidinggeven aan beweging Training

Leidinggeven aan beweging Training Helpt managers met de ontwikkeling van medewerkers Leidinggeven aan beweging Training INFORMATIE VOOR HR EN ORGANISATIE Inleiding Er verandert veel bij gemeenten. Dat heeft invloed op het werk van ambtenaren.

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer Veiligezorg Handreiking 'Blijvende aandacht' 1 Voorwoord Een jaar geleden brachten we de handreiking uit: 'De aanhouder wint'. Daarin staan twaalf praktijkvoorbeelden van een succesvolle aanpak van agressie

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie