SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI. Logistiek Medewerker Crebo bbl niveau 2. Logistiek Teamleider Crebo bbl - niveau 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI. Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2. Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3"

Transcriptie

1 SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI Logistiek Medewerker Crebo bbl niveau 2 Logistiek Teamleider Crebo bbl - niveau 3 Logistiek Supervisor Crebo bbl niveau 4 Oktober 2014

2 Plaats: Hilversum BRIN: 24KB Onderzoeksnummer: Onderzoeksperiode: 20 mei 22 juli 2014 Conceptrapport verzonden op: 12 september 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 15 oktober 2014

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Conclusie en vervolgtoezicht Conclusie Vervolgtoezicht Bevindingen Algemeen voor alle onderzochte opleidingen Specifieke opleidingsinformatie en -oordelen Bijlage zienswijze... 19

4

5 1 Inleiding In de periode mei juli 2014 heeft de inspectie een specifiek onderzoek uitgevoerd naar bedrijfsgerichte trajecten bij de niet bekostigde instelling (hierna nbi) NCOI. In dit hoofdstuk beschrijven wij de aanleiding, de doelstelling en de uitvoering van het onderzoek. De aanleiding voor dit onderzoek Dit specifiek onderzoek werd uitgevoerd vanwege wisselende signalen over de leerlingaantallen. Meer specifiek: De bij de Inspectie van het Onderwijs beschikbare informatie over de deelnemersaantallen per opleiding uit de vragenlijsten 2012 en 2013 zijn niet in overeenstemming met andere informatiebronnen, waaronder die van de Belastingdienst. De door de instelling opgegeven aantallen lagen beduidend lager dan de aantallen die we ontvingen van de Belastingdienst. De aantallen uit andere bronnen wijken dermate sterk af van de door de instelling opgegeven aantallen uit de vragenlijst dat het onderzoek naar de reguliere uitvoering van deze opleiding tijdens de Staat van de Instelling mogelijk geen goed beeld gaf van de kwaliteit van de uitvoering van deze opleiding. In het reguliere onderzoek is een variant van de opleiding onderzocht met weinig deelnemers; de informatie over de variant met veel deelnemers was niet beschikbaar. Eén van de opleidingen is ook onderzocht tijdens de de Staat van de Instelling, bij deze opleiding zou een onderzoek naar kwaliteitsverbetering (hierna okv) plaatsvinden. Dit onderzoek is uitgesteld, in afwachting van de conclusies van dit specifiek onderzoek. De aard en de doelstelling van het onderzoek Het onderzoek betreft een specifiek onderzoek in de zin van artikel 15 van de Wet op het Onderwijstoezicht. Het onderzoek spitst zich toe op de uitvoering van het onderwijs bij één leerbedrijf, gezien de omvang van het aantal deelnemers (totaal 756) dat door dit bedrijf is ingeschreven. De doelstelling van het onderzoek spitst zich toe op de naleving van de wet en regelgeving volgend uit de WEB en de kwaliteit van de opleiding. Het betreft de binnen een bedrijf aangeboden crebo-opleidingen: Crebo Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) bbl niveau 2 Crebo Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) bbl - niveau 3 Crebo Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) bbl niveau 4 Het onderzoek betreft de drie geselecteerde logistieke opleidingen die NCOI bij dit bedrijf (hierna: leerbedrijf) verzorgt. De niveau 2 opleiding is afgerond bij dit leerbedrijf en de diploma s zijn verstrekt; bij de niveau 3 en 4 opleiding is nog niet geëxamineerd bij het afsluiten van de uitvoering van het inspectieonderzoek. De uitvoering van deze laatste twee opleidingen bij dit leerbedijf loopt nog door tot 1 juli Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 18 van 19

6 Uitvoering van het onderzoek Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij NCOI en op de locatie van het leerbedrijf waar de opleidingen worden uitgevoerd, respectievelijk op 20 mei en 16 juni Het leerbedrijf houdt zich bezig met het vervoer van waardepapieren. Ook is een examenonderzoek uitgevoerd in de periode tussen 16 juni en 22 juli Op 22 juli zijn de resultaten van het totale onderzoek besproken met de directie van NCOI. NCOI is gevraagd om inzage te geven in de opleidingen en de deelnemersaantallen in de bedrijfsgerichte trajecten sinds 1 januari Daarnaast is gestart met een documentenonderzoek van de genoemde opleidingen zoals die zijn uitgevoerd bij het betreffende leerbedrijf. Naar aanleiding van het documentenonderzoek en de gevoerde gesprekken op 20 mei 2014 is besloten om het onderzoek uit te breiden op de locatie van het leerbedrijf en een examenonderzoek uit te voeren om te kunnen bepalen of het kwalificatiedossier wordt gedekt met de opzet van deze opleiding. Op 16 juni 2014 heeft het onderzoek op de locatie van het leerbedrijf plaatsgevonden. Daarna is het examenmateriaal nader onderzocht. Bij het onderzoek is steeds naar het zittende cohort gekeken. Voor de opleidingen op het leerbedrijf is gesproken met de deelnemers van de drie afzonderlijke opleidingen, met de praktijkopleiders van het leerbedrijf, met het management van de locatie van het leerbedrijf en met de HR functionaris die verantwoordelijk is voor het uitzetten van de opleiding binnen het totale leerbedrijf. Bij de onderwijsinstelling is gesproken met de salesmanager, de programmamanager, met de trainer en ontwikkelaar van de trainingen van de opleidingen, de begeleider van de bpv-begeleiders/opleiders van de opleidingen, met een docent en assessor. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de beide verantwoordelijke directeuren voor het mbo onderwijs, waaronder de bedrijfsgerichte trajecten. De terugkoppeling heeft ook aan de directeuren plaatsgevonden. Er zijn verschillende documenten bekeken, zoals de onderwijs- en praktijkovereenkomsten, deelnemersportfolio s, praktijkwerkboeken en ingevulde werkopdrachten van de deelnemers, informatie over de onderwijsprogramma s, opleidingsprogramma s, studiegidsen, aanwezigheidsregistraties en overeenkomsten tussen de onderwijsinstelling en het leerbedrijf, evaluaties, Best People gesprekken, onderwijs- en examenplan en deelnemerslijsten. Aan de hand van de deelnemerslijsten zijn voor niveau 2 ad random zesendertig ingevulde portfolio s opgevraagd en bestudeerd. Voor niveau 3 ging het om zes en voor niveau 4 om vier portfolio s. De instelling heeft aan de levering van materialen voor het onderzoek en de organisatie van de diverse onderzoeksactiviteiten volledige medewerking verleend. Dit vanuit de intentie dat men de kwaliteit van het onderwijs op orde wil hebben. De resultaten van het onderzoek leiden tot het bepalen van het vervolgtoezicht. In hoofdstuk 2 leest u de conclusies. Een nadere toelichting op de conclusies vindt u in hoofdstuk 3. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 2 van 19

7 2 Conclusie en vervolgtoezicht In dit hoofdstuk geven we aan welke conclusie we trekken uit het onderzoek en wat het vervolgtoezicht is. 2.1 Conclusie Algemene conclusie De kwaliteit van de crebo-opleidingen Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) bbl niveau 2, Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) bbl - niveau 3 en Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) bbl niveau 4, voldoet niet. De opleidingen voldoen niet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de beroepspraktijkvorming (hierna bpv), artikel lid 1 en 3 van de WEB en niet aan de kwaliteit van examinering en diplomering zoals vastgesteld in de regeling standaarden examenkwaliteit mbo Daarmee wordt niet voldaan aan artikel van de WEB. Tevens zijn diverse uitvoeringsaspecten van de opleidingen onder de maat, zoals de intake en plaatsing en de begeleiding en voortgang van de deelnemers. De inrichting, begeleiding en beoordeling van de bpv is onvoldoende. NCOI is gevraagd om inzage te geven in de opleidingen en de deelnemersaantallen in de bedrijfsgerichte trajecten sinds 1 januari Gebleken is namelijk dat de instelling de gegevens van de bedrijfsgerichte trajecten niet aan de inspectie had verstrekt. Daarmee werd niet aan de informatieplicht voldaan. Dit had volgens NCOI te maken met het feit dat er twee gescheiden systemen operationeel zijn. Een voor de bedrijfsgerichte trajecten waarbij het bedrijf een groep tegelijk inschrijft en één voor de open lijn inschrijvingen waarbij de individuele deelnemer zichzelf inschrijft. De instelling geeft aan nu wel volledige inzage te hebben verstrekt. Als we kijken naar de relatie met het onderzoek naar de Staat van de Instelling concluderen wij het volgende. De uitvoering van de onderzochte opleiding crebo Logistiek Teamleider (Logistiek teamleider) in dit bedrijfsgerichte traject wijkt in uitvoering en werkwijze sterk af van de variant van dezelfde opleiding in de open lijn zoals deze onderzocht is tijdens de Staat van de Instelling. Tijdens de Staat van de Instelling was niet bekend dat de opleiding ook in de nu onderzochte bedrijfsgerichte variant werd uitgevoerd en dat het om een behoorlijk groter aantal deelnemers ging. De instelling heeft de inspectie op dat punt onvolledig en dus onjuist geïnformeerd. De instelling handelde daarmee in strijd met de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 5:20 AWB, artikel 11.1 eerste en tweede lid van de WEB). Tijdens het onderzoek naar de Staat van de Insteling is de opleiding onderzocht in een uitvoering met zeer weinig deelnemers. Daarmee is overigens de in het rapport naar aanleiding van de Staat van de Instelling getrokken conclusie voor die opleiding niet in het geding. De onjuist verstrekte informatie heeft er echter wel toe geleid dat het onderzoek zich nu richtte op een andere variant van de opleiding dan gekozen zou zijn als de juiste informatie was verstrekt. De inspectie let namelijk bij de bepaling van de onderzoeksopzet op het aantal deelnemers dat een bepaalde variant van een opleiding volgt. De inspectie kiest bij voorkeur een variant of een locatie met veel deelnemers. Met een andere onderzoeksopzet zou Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 3 van 19

8 de uitkomst van het onderzoek naar de Staat van de instelling mogelijk ook anders zijn geweest. Tijdens het onderzoek hebben we geconstateerd dat de instelling de conclusies van de inspectie meteen oppakt om verbeteringen aan te brengen en deze ook breed door te voeren. De bedrijfsopleidingen krijgen nu dezelfde benadering als de open lijn inschrijvingen, zowel administratief als inhoudelijk, inclusief de bijbehorende kwaliteitsborging. Deelconclusies Hieronder wordt de hoofdconclusie in een aantal deelconclusies uitgewerkt. De onderwijs- en praktijkovereenkomsten zijn maanden eerder afgesloten dan de periode waarin de opleiding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De duur van de overeenkomsten is hiermee onnodig opgerekt en er wordt niet voldaan aan artikel lid 8 en artikel lid 1 van de WEB. De inhoud van onderwijs- en praktijkovereenkomsten, alsmede die van studiegidsen is niet consistent en niet in overeenstemming met de wijze waarop de opleiding daadwerkelijk wordt vormgegeven. Zo vindt de in het examenplan opgenomen beoordeling op de leerwerkplek niet plaats. Intake en plaatsing gebeurt door het leerbedrijf, maar deelnemers worden geplaatst op basis van de functie die ze in het bedrijf vervullen. NCOI heeft geen invloed gehad op deze procedure. De niveau 2 deelnemers hebben meestal al een diploma beveiliger op hetzelfde niveau. Dit is verplicht om bij het bedrijf te mogen werken. Op de andere niveaus hebben veel deelnemers al een opleiding afgerond, waar echter geen rekening mee wordt gehouden bij de plaatsing en bij de inrichting van het programma voor de betreffende deelnemer. Het maatwerk is geleverd op bedrijfsniveau en is niet afgestemd op de deelnemer. Daarnaast is onduidelijk of aan de voorpleidingseisen wordt voldaan. Hiermee word t niet voldaan aan artikel van de WEB. Bij de onderzochte opleidingen waren deelnemers ingeschreven die niet als beginnend beroepsbeoefenaar gekenmerkt konden worden. De meeste werkten immers al jaren in deze functie. Daarnaast konden veel logistieke werkzaamheden die in het kwalificatiedossier genoemd zijn in dit bedrijf niet plaatsvinden. Het leerbedrijf is erkend door het Kenniscentrum Transport en Logistiek (VTL). Het aantal door de instelling aangeboden begeleide onderwijsactiviteiten is minimaal, volgens het addendum bij de offerte voor de niveau 2 opleiding twee maal één bijeenkomst per jaar. Het gaat dan om een dag onderwijs en een dag begeleiding op de werkplek. De studieloopbaanbegeleidng ontbreekt. NCOI heeft geen inzicht in de vorderingen van de deelnemer en kan daar niet actief op begeleiden. De begeleiding van de beroepspraktijk door NCOI is onvoldoende. De deelnemers zijn met een gemiddelde werkervaring van 8 jaar aan het werk en worden begeleid door de direct leidinggevenden van de deelnemers, die overigens zelf ook in de niveau 3 opleiding zitten en een verkorte cursus module niveau 2 hebben gehad in één bijeenkomst. Dit Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 4 van 19

9 laatste geldt niet voor de deelnemers in de niveau 4 opleiding die door de vestigingsmanager worden begeleid. NCOI heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit van de begeleiding en de voortgang van de deelnemers. De examinering en diplomering is onder de maat. De bpv-opdrachten zijn tevens de examenopdrachten. Daarmee worden het onderwijsproces en de examinering niet van elkaar gescheiden en is er geen sprake van een objectieve en herkenbare examinering. Daarnaast vindt geen expliciete beoordeling van de bpv plaats door het bevoegd gezag met betrokkenheid van het leerbedrijf (artikel lid 3 van de WEB). NCOI vertrouwt volledig op het oordeel van de praktijkopleiders van het leerbedrijf. De assessor van NCOI voert geen beoordelende observaties ten behoeve van de examinering op de werkplek uit. De leidinggevende is de beoordelaar van het functioneren in het werk en nu ook van de opleiding, inclusief de examinering. Het leerproces is daarmee geen eigenstandig onderdeel van de opleiding. Voor de deelnemer is niet duidelijk wanneer nu sprake is van leren in de beroepspraktijk of van examineren dan wel van reguliere werkzaamheden. De validiteit en betrouwbaarheid van het examen is hiermee in het geding en daarmee de waarde van het diploma. De aan praktijkopleiders verzorgde starttraining is niet toereikend om als examinator op te kunnen treden, wel als begeleider/beoordelaar van de bpv en de daarbij behorende onderliggende opdrachten. Deze zijn nu echter (tevens) examenopdrachten. Aan het einde van de opleiding wordt een criteriumgericht interview gehouden, maar een dergelijk gesprek is niet passend om een volledig praktijkgerichte opleiding te toetsen. Zeker voor een niveau 4 opleiding is dit onder de maat. Te meer daar voor het criteriumgericht interview zowel de richtlijnen voor de wijze van afname als beoordelingscriteria ontbreken. Daarnaast worden vaardigheden in een gesprek getoetst die feitelijk door observaties op de werkplek getoetst zouden moeten worden. Hier mist dan ook het werkplekonderzoek door de assessor, zoals dat in de andere open lijn uitvoering van de opleiding door NCOI wel gebeurt. Ook voor de mondelinge taalonderdelen van het examen ontbreken afname richtlijnen en beoordelingscriteria. De opdrachten voor Loopbaan en Burgerschap zijn mager te noemen. De examencommissie van NCOI heeft in bovenstaande situatie onvoldoende zicht op de kwaliteit van de beoordelingen van de bpvopdrachten en het criteriumgericht interview. De toekenning van het diploma heeft daarmee een onvoldoende basis. Bij de examinering wordt niet voldaan aan de ministeriële regeling Standaarden examenkwaliteit mbo 2012, en daarmee aan artikel lid a en b van de WEB. Het betreft dan het instrumentarium (standaard 1), het afnameproces (standaard 2) en de diplomering (standaard 3). NCOI heeft in een eigen nader onderzoek ook deze constatering gedaan en heeft de genoemde onderdelen zoals observaties op de werkplek en een bredere opzet dan alleen een criterium gericht interview van het examen opgepakt om te verbeteren. De conclusies worden nader toegelicht in hoofdstuk 3. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 5 van 19

10 2.2 Vervolgtoezicht Er wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen, aan de eisen voor examinering en aan de kwaliteit van het onderwijs. In het vervolgtoezicht zal dit opnieuw worden onderzocht. Bij NCOI zal vervolgtoezicht plaatsvinden naar de wettelijke vereisten en de kwaliteit van het onderwijs en de examinering van de opleidingen: Crebo Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) bbl niveau 2. Crebo Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) bbl - niveau 3. Crebo Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) bbl niveau 4. Dit onderzoek naar kwaliteitsverbetering kan ook worden uitgevoerd bij andere locaties van het leerbedrijf waar de opleiding wordt uitgevoerd en/of bij andere leerbedrijven waar deze opleiding door de instelling wordt verzorgd. Het onderzoek kan zich ook richten op andere leerwegen. Beoordeling Toezichtvorm Vervolgtoezicht Kwaliteit onderwijsproces is onvoldoende (zwak onderwijs) Aangepast toezicht vanwege zwak onderwijs. Het onderwijsproces is onder andere onvoldoende op de gebieden intake en plaatsing, bpv, De instelling herstelt de tekortkomingen. Tenminste 1 jaar na de datum van het begeleiding en onderwijsaanbod. definitieve rapport onderzoekt de inspectie het herstel. Beoordeling Toezichtvorm Vervolgtoezicht Niet naleven wet- en Aangepast toezicht vanwege niet naleving wettelijke vereisten WEB: De inspectie meldt het oordeel aan de regelgeving - Art derde lid van de WEB; er vindt een beoordeling van de bpv plaats met betrokkenheid bevoegd gezag - Art eerste lid van de WEB; Er vindt onderwijs in de praktijk plaats van de WEB; vooropleidingseisen. - Art eerste lid zorgplicht jo eerste lid van de WEB; zorgdragen voor een goede organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering. - Art lid 8 van de WEB; deelnemers worden opgeleid overeenkomstig het minister De instelling ontvangt een waarschuwing o.g.v. art tweede lid jo eerste lid onder b van de WEB Tenminste drie maanden na de datum van de waarschuwingsbrief volgt een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 6 van 19

11 kwalificatiedossier en het bevoegd gezag stelt de studieduur vast met in achtneming van de studielast en de eigenschappen van de deelnemers waaronder de bpv. - Art van de WEB jo derde lid van de WEB; Het examen van een beroepsopleiding is eerst dan met goed gevolg afgesloten wanneer zowel de beroepspraktijkvorming als het overige deel van de beroepsopleiding met goed gevolg is afgesloten. Beoordeling Toezichtvorm Vervolgtoezicht Kwaliteit van de examinering is Aangepast toezicht vanwege niet voldoen aan de standaarden De inspectie meldt het oordeel aan de onvoldoende examenkwaliteit mbo 2012 (art lid a en b van de WEB. minister. De instelling ontvangt een waarschuwing o.g.v. artikel b tweede lid jo b eerste lid. Tenminste een jaar na de datum van de waarschuwingsbrief volgt een onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering voor de onderdelen onderwijsproces, examinering/diplomering en naleving wettelijke eisen wordt gelijktijdig uitgevoerd. De in de waarschuwingsbrief voor examinering en diplomering genoemde datum is derhalve leidend voor het moment waarop het onderzoek naar kwaliteitsverbetering plaatsvindt voor alle genoemde kwaliteitsgebieden. Het onderzoek naar kwaliteitsverbetering voor de opleiding Logistiek Teamleider dat voortvloeit uit het rapport van de Staat van de instelling (reguliere variant) wordt uitgesteld. Dat onderzoek wordt eind 2015 uitgevoerd, tezamen met het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de bedrijfsgerichte variant dat voortvloeit uit dit specifiek onderzoek. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 7 van 19

12 Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 8 van 19

13 3 Bevindingen In dit hoofdstuk geven we een nadere onderbouwing van de conclusies uit het vorige hoofdstuk weer. Daarbij geven we een aantal algemene bevindingen weer die voor alle opledingen geldend zijn en vervolgens in paragraaf 3.2 de noodzakelijke informatie per opleiding. We doen dit aan de hand van de volgende vragen: - Is de kwaliteit van het onderwijs voldoende? - Voldoet de opleiding aan de wettelijke vereisten? - Is de kwaliteit van examinering en diplomering voldoende? 3.1 Algemeen voor alle onderzochte opleidingen De opleidingen zijn op één locatie van het leerbedrijf onderzocht. De onderzochte situatie is representatief voor de andere locaties van het leerbedrijf omdat de opleiding volgens NCOI overal op dezelfde wijze is vormgegeven en wordt uitgevoerd. Onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst Alle praktijk- en onderwijsovereenkomsten zijn gedateerd op 1 juli 2012 als startdatum. De feitelijke ondertekening heeft echter plaatsgevonden in oktober en november Op dat moment in oktober/november zijn ook de feitelijke onderwijsactiviteiten voor de deelnemers aan de opleiding op niveau 3 en 4 gestart. Deze onderwijsactiviteiten bestonden echter grotendeels uit het traject Train-de-Trainer. De deelnemers aan de opleiding op niveau 3 waren de praktijkbegeleiders voor de deelnemers aan de opleiding op niveau 2; de de deelnemers aan de opleiding op niveau 4 waren de praktijkbegeleiders van de deelnemers aan de opleiding op niveau 3. Dit gedeelte Train-de-Trainer liep door tot in 2013 maar vormt geen onderdeel van de opleidingen op niveau 3 en 4, het is immers geen onderdeel van de kwalificatiedossiers. Bij de Train-de-Trainer bijeenkomsten kregen de aanwezigen een werkinstructie aangeboden en een workshop praktijkopleiden. Vervolgens werden zij in een dagdeel getraind om als praktijkopleider en beoordelaar op te treden. Daarnaast heeft er per groep één bijeenkomst in oktober of november 2012 plaatsgevonden voor niveau 3 en niveau 4. Dit had de naam Logistiek management, maar was eerder de versnelde module voor de begeleiding van de niveau 2 deelnemer. De opleiding op niveau 2 is feitelijk pas in januari 2013 gestart. Samenvattend is de conclusie dat de overeenkomsten gedateerd zijn op 1 juli 2012, maar dat de feitelijke start van het onderwijs pas in 2013 plaatsvond. Onderwijsprogramma Er is gekozen voor crebo-opleidingen op het gebied van de logistiek. De opleidingen zijn op basis van de wensen van het leerbedrijf vormgegeven, waarbij niet alleen naar de inhoud van de opleiding maar ook naar de begeleidingswijze is gekeken. Tevens heeft het bedrijf zelf bepaald welke functiegroep in welke opleiding moest worden ingeschreven. Er is een inventarisatie van de ontwikkelbehoefte van het leerbedrijf gemaakt waar vervolgens de opleiding op is aangepast, waardoor het programma echter Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 9 van 19

14 niet meer geheel aansloot op het kwalficatiedossier. Daarnaast is gebleken dat de beroepscontext van het leerbedrijf niet aansluit bij deze logistieke opleidingen zoals beschreven in het kwalificatiedossier. De logistieke processen in dit bedrijf zijn beperkt en bieden onvoldoende inhoud voor de kerntaken en werkprocessen van deze crebo-opleiding op het gebied van de logistiek. De kerntaken uit het kwalificatiedossier kunnen dan ook onvoldoende op de werkplek worden aangeleerd. Wel waren de deelnemers te spreken over de aanpak en toonzetting van de docent tijdens de modules. De geplande uren voor de opleidingen, met name die van de niveau 2 opleiding, zijn minimaal. Alhoewel NCOI heeft aangegeven dat er uitbreiding heeft plaatsgevonden is dit onvoldoende onderbouwd om te kunnen bepalen of het ook onderdeel van de opleiding is geweest. Doordat de bpv gericht is op de dagelijkse werkzaamheden, is er geen gelegenheid om in het beperkte aantal begeleide onderwijsuren een programma te verzorgen dat ook de rest van het kwalificatiedossier behandelt. Deelnemers geven dan ook aan dat zij de bpv-opdrachten niet in hun werk herkennen. Overigens kunnen deze opleidingen bij NCOI ook gevolgd worden in de open lijn. Dat betekent dat de deelnemers zich individueel inschrijven en niet namens een leerbedrijf. De werkwijze van NCOI bij deze open lijn opleidingen wijkt af van de onderzochte opleidingen met name omdat bij het leerbedrijf geen werkplekonderzoek door de assessor heeft plaatsgevonden. Samenvattend voldoet de inrichting van de opleidingen waaronder de bpv niet aan de eisen die gesteld mogen worden en wordt niet voldaan aan de vereiste kwaliteit van de opleiding zoals bedoeld in de wet (artikel lid 1 van de WEB, artikel lid 1 van de WEB, artikel lid 1 van de WEB). Beroepspraktijkvorming en bpv-begeleiding De deelnemers werken veelal al jaren bij het leerbedrijf (gemiddeld 8 jaar werkervaring). Uit de uitgewerkte opdrachten van de niveau 2 opleiding is te lezen dat de deelnemers vinden dat er weinig geleerd is en dat de relevantie voor het werk ontbreekt. De bpv is onvoldoende vormgegeven omdat er maar zeer beperkt begeleiding op de werkplek is gerealiseerd. Tevens is er onvoldoende sprake van leeractiviteiten die zijn gericht op de ontwikkeling van de competenties, kennis en beroepsvaardigheden van de individuele deelnemer op de werkplek. Onderricht in de beroepspraktijk houdt in dat sprake is van gestructureerde en gerichte leeractiviteiten, waarop begeleiding plaatsvindt. De leerdoelen, die afgeleid zijn van het deel van de kwalificatie dat in de bpv behaald moet worden, moeten het uitgangspunt zijn en de daaraan gerelateerde leeractiviteiten worden dan door de deelnemer op de werkvloer uitgevoerd. Daarvan is hier in onvoldoende mate sprake. De bpv-opdrachten zijn in samenspraak met het leerbedrijf opgesteld en aangepast aan de werkprocessen in het leerbedrijf. De bpv-opdrachten zijn op zich wel gericht op de inhoud van het kwalificatiedossier, maar sluiten niet aan op de werkzaamheden van de deelnemers. Zoals eerder aangegeven ontbreekt het aan extra leeractiviteiten om deelnemers hier wel in te scholen. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 10 van 19

15 De beroepspraktijkvorming bestaat volgens de offerte uit 3 maal per jaar een praktijksessie van een uur. De deelnemer moet dan aantonen welke werkprocessen beheerst worden en wat en hoe er verbetering gerealiseerd gaat worden of wat nog geleerd moet worden. Dit zijn de Best People gesprekken. Deze hebben echter slechts eenmaal plaatsgevonden zoals wij hebben gezien in de deelnemersdossiers en duurden ongeveer 10 minuten. De relatie met het feitelijke werk ontbreekt voor met name de niveau 2 opleiding, maar ook bij de niveau 3 en 4 opleiding zijn de werkzaamheden niet te matchen met het kwalificatiedossier. Vanuit NCOI zijn er spreekuren ingericht om de praktijkbegeleiders en/of de deelnemer te ondersteunen. Hier is echter nauwelijks gebruik van gemaakt door de deelnemers en/of de praktijkopleiders. De uitwerkingen van de opdrachten worden door de deelnemers als zelfstudie gemaakt. Deze uitwerking wordt ingeleverd en door de praktijkopleiders beoordeeld, maar hier ontbreekt het aan duidelijke richtlijnen en beoordelingscriteria. De door de inspectie bekeken deelnemersdossiers bevatten uitwerkingen die veel te mager zijn voor het niveau van de opleiding maar wel goedgekeurd zijn door de praktijkopleider. Gezien het feit dat de beoordeling van de bpv-opdrachten ook als examen wordt beschouwd is de kwaliteit van de beoordeling onvoldoende door NCOI gewaarborgd. Daarmee is het onderscheid tussen de opleiding (en de daarin voorkomende opdrachten en toetsen) en de examinering onvoldoende helder (standaard 1.1 van de regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012). Samenvattend is de conclusie dat de feitelijke inrichting en uitvoering van de bpv onvoldoende is vormgegeven. De combinatie van bpv-opdrachten die tegelijkertijd examenopdrachten zijn, is onvoldoende onderscheidend voor het leerproces en voor het examenproces. Daarnaast vindt er geen expliciete beoordeling van de bpv plaats door het bevoegd gezag met betrokkenheid van het leerbedrijf (artikel van de WEB, artikel lid 3 van de WEB). Intake en begeleiding door de onderwijsinstelling Het leerbedrijf heeft beslist welke deelnemer in welke opleiding wordt ingeschreven, dit gebeurde op basis van de functie in het bedrijf. In de niveau 2 opleiding zijn vier type functies geplaatst. In de niveau 3 en 4 opleiding zijn respectievelijk assistent hoofden en hoofden geplaatst. NCOI heeft niet zelf de intake uitgevoerd en is niet betrokken geweest bij de plaatsing. Daarnaast is onduidelijk of aan de vooropleidingseisen wordt voldaan. Hiermee word t niet voldaan aan artikel lid 1 van de WEB. NCOI heeft niet de regie op het leren en de voortgang van de deelnemers in de opleiding. Hiermee heeft NCOI niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen over de plaatsing van de deelnemer op de juiste opleiding. Ook is het programma niet afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Om te kunnen werken in het leerbedrijf zijn alle medewerkers verplicht het diploma beveiliger te behalen. Dat wil zeggen dat iedereen minstens een niveau 2 diploma heeft. Verder blijkt uit de deelnemersdossiers dat de variatie in vooropleiding groot is en geen basis is geweest voor intake en plaatsing in de opleidingen. Ook is er geen zicht op de voortgang van de Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 11 van 19

16 opleiding door de onderwijsinstelling. Zoals hierboven aangegeven vindt de begeleiding met name plaats door de leidinggevende die zelf ook in een opleiding zit. Er zijn evaluatie formulieren bij de bpv-opdrachten en er is een formulier dat wordt ingevuld bij een Best People gesprek, een soort voortgangsgesprek. De status van deze formulieren, die overigens vaak niet of met antwoorden van lage kwaliteit ingevuld worden, is echter in relatie tot het leerproces of het examen onduidelijk. Termen als leuk, iedereen maakt fouten, weet door zijn jarenlange ervaring etc. zijn geen gerichte en goed onderbouwde teksten in begeleidingsdocumenten of summatieve examenbeoordelingen. Pas als de deelnemer zijn portfolio inlevert controleert NCOI of het compleet is en stelt vast of er voor het assessement kan worden opgegaan. Er wordt in de offerte gesproken over een digitale leeromgeving. Deze leeromgeving wordt echter door de deelnemers niet gebruikt en is dan ook niet operationeel behalve met betrekking tot de taaltoetsen en het checken van de beoordelingen van de moduletoetsen. Dat laatste wordt veelal door de leidinggevende gedaan. Ook de reflectie door de onderwijsinstelling op de opdrachten die de deelnemers maken en de vertaalslag naar leermomenten ontbreekt in de opleiding. Samenvattend is de conclusie dat de intake en de begeleiding onvoldoende zijn vormgegeven. Examinering en diplomering De examinering van de opleidingen verloopt als volgt. De deelnemers maken uitwerkingen van bpv-opdrachten, die door de praktijkopleider van het leerbedrijf worden beoordeeld. NCOI neemt de beoordeling van de praktijkopleiders rechtstreeks en in alle gevallen over. De assessor van NCOI controleert of alle opdrachten zijn gemaakt en het portfolio volledig is. De kandidaat kan dan opgaan voor het assessment. Dat is het afleggen van een criteriumgericht interview bij de assessor van NCOI op de locatie van het leerbedrijf, maar niet op de leerwerkplek. De examensystematiek, de uitvoering van de examinering en het bepalen of het diploma terecht wordt verstrekt zijn onvoldoende. Er is geen onderscheid tussen de examinering en het onderwijsproces (standaard 1.1). Bpv-opdrachten worden voor beide doeleinden gebruikt. Als examinering zijn de bpv-opdrachten en de beoordeling daarvan volstrekt onvoldoende. Er zijn geen beoordelingscriteria en er zijn geen duidelijke examenmomenten gecreëerd. Er zijn geen aparte beoordelingscriteria opgesteld voor de afzonderlijke werkprocessen, waardoor onduidelijk is hoe aan de diverse werkprocessen uiteindelijk wordt voldaan. De status van het criteriumgerichte interview is onduidelijk, ook ontbreekt het hierbij aan beoordelingscriteria. De grote hoeveelheid praktijk in de kwalificatiedossiers van deze opleidingen is niet te beoordelen met een criterium gericht interview, want dit vereist observatie door de assesor op de werkplek of in een laboratorium situatie. Er wordt derhalve niet voldaan aan standaard 1 (deugdelijk exameninstrumentarium). In een aantal gevallen zijn de bpv-opdrachten ontoereikend voor het werkproces. Ook zijn er geen observatieformulieren in het examendossier opgenomen. Wij hebben nergens aangetroffen dat opdrachten in eerste instantie niet voldeden en verbetering behoefden. Daarnaast blijkt uit de Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 12 van 19

17 beoordeling van de door de inspectie ontvangen examendossiers dat deze vaak niet volledig zijn. De praktijkopleider gaat 1 dag tijdens de opleiding met de deelnemer mee en daarmee is dat de enige mogelijkheid om de praktijk te beoordelen. Er zijn geen instructies over hoe de praktijk beoordeeld moet worden. Ook is niet duidelijk welke activiteteiten op die dag zijn uitgevoerd. De assessor vult het beoordelingsformulier al deels in op basis van het portfolio en het beoordelingsformulier dat achter iedere bpv-opdracht zit. Dit beoordelingsformulier (feedbackformulier) wordt eerst ingevuld door de praktijkbegeleider. Het is onduidelijk wat de rol van het assessment is en hoe de beoordeling van de assessor tot stand komt. Er wordt derhalve niet voldaan aan standaard 2 (deugdelijke afname en beoordeling). De examencommissie van NCOI kan geen oordeel geven over de examinering. Enerzijds omdat zij voornamelijk een papieren excercitie uitvoert, daarbij volledig afgaat op het oordeel van de praktijkopleiders en geen eigen check uitvoert of deze oordelen terecht zijn. Gezien deze constatering is het voor de examencommissie dan ook onmogelijk om op juiste gronden een oordeel te vormen over de beoordeling. Daarnaast kan de examencommissie geen oordeel geven over de uitvoering en het niveau van de praktijk in de opleiding omdat er geen observaties hebben plaatsgevonden, hetgeen noodzakelijk is omdat de bpv opdrachten ook het examen zijn. Er wordt derhalve evenmin voldaan aan standaard 3 voor wat betreft het besluitvormingsproces (de diplomering is deugdelijk). Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de examinering niet voldoet aan de eisen gesteld in de wet (artikel lid a en b van de WEB). Er wordt voor de opleiding crebo Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) niet voldaan aan de examenstandaarden 1, 2 en 3. De examinering is daarmee van slechte kwaliteit. De opleidingen crebo Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) en crebo Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL) voldoen niet aan de standaarden 1 en 2. De examenkwaliteit is daarmee onvoldoende. Omdat de diplomering nog niet heeft plaatsgevonden kan de conclusie over standaard 3 nog niet volledig getrokken worden. Verbetermaatregelen Wij hebben gemerkt dat er bij NCOI sprake is van een verbetercultuur waarbij alle opleidingen moeten voldoen aan wet- en regelgeving alsmede de vereiste kwaliteit. Tijdens het onderzoek zijn dan ook al verbetermaatregelen ingezet voor de onderzochte opleidingen. Tevens werden de geconstateerde onvolkomenheden ook onderzocht voor andere opleidingen en waar wenselijk verbetermaatregelen breed ingezet. Het oordeel van de deelnemers over de docenten was overigens zeer positief. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 13 van 19

18 3.2 Specifieke opleidingsinformatie en -oordelen Naast de in de vorige paragraaf voor alle onderzochte opleidingen geldende constateringen zijn er per opleiding verschillen in de aangetroffen situatie en de oordelen van de inspectie daarover. Deze oordelen worden in deze paragraaf per opleiding aangegeven. De opmerkingen die voor alle opleidingen gelijk zijn en zijn beschreven in paragraaf 3.1 worden hier niet herhaald Crebo Logistiek Medewerker (Logistiek medewerker)- bbl -niveau 2 Crebo Niveau 2 Leerweg bbl Opleidingsduur (OO, POK) 1 juli juli uur bpv Aantal deelnemers 662 Datum onderzoek 20 mei en 16 juni 2014 Het gaat hier om een opleiding voor beginnend beroepsbeoefenaren waarbij specifieke logistieke werkzaamheden aan de orde komen. De logistiek medewerker werkt volgens de tekst van het kwalificatiedossier in het warehouse/magazijn van verschillende type bedrijven. De deelnemers van de opleiding werken in casu echter vooral op transportauto s. Bij de onderzochte opleidingen waren deelnemers ingeschreven die niet als beginnend beroepsbeoefenaar gekenmerkt konden worden. De meeste werkten immers al jaren in deze functie. Daarnaast konden veel logistieke werkzaamheden die genoemd zijn in het kwalificatiedossier, zoals de ontvangst, controle en opslag van goederen, goederen verzamelen en verzendklaar maken, de voorraad inventariseren en daarover rapporteren en de gegevens invoeren in de digitale systemen, in dit bedrijf niet plaatsvinden. Het dagelijks werk is daartoe te beperkt en afwijkend. Het leerbedrijf is erkend door het Kenniscentrum Transport en Logistiek (VTL). Programmering en uitvoering van de opleiding. Deelnemers aan deze tweejarige opleiding hebben allen verplicht al een diploma beveiliging. Bij de opleiding worden twee modules aangeboden met een minimum aan onderwijsactiviteiten. In de afspraken die met het leerbedrijf in het addendum zijn gemaakt wordt gesproken over één dag per jaar klassikaal en één dag op de wagen. De rest van de opleidingsduur wordt door de deelnemer besteed aan de opbouw van een portfolio en het schrijven van reflectieverslagen. Hiervan is één reflectieverslag en één Best People gesprek in het deelnemersdossier aangetroffen. De door de instelling verstrekte opgave van studieduur en studiebelasting uit de studiegids is niet terug te vinden in de uitvoering van dit bedrijfsgerichte traject. Hierin staat dat er portfolio begeleidingsbijeenkomsten (13 bijeenkomsten van 3 uur), kick-off en kick-out (4 uur) en beroepspraktijklessen (12 uur) plaatsvinden voor de duur van in totaal 55 uur. De aangegeven meester-gezel praktijkbegeleidingsuren (80 x 0,5 uur) worden door NCOI als lessen gerekend maar vallen onder de beoogde bpv-begeleiding. In de studiegids staat dat er 640 uur stage wordt verzorgd, in de praktijkovereenkomst wordt 480 uur genoemd. Feitelijk is er nauwelijks sprake van bpv op de leerwerkplek. Ook zouden er thema s Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 14 van 19

19 met een podcast of cd worden aangeleverd. Dat laatste is niet gebeurd, hiervoor in de plaats zijn volgens NCOI extra activiteiten aangeboden. Dit is echter niet met inhoudelijke documenten onderbouwd zodat niet te bepalen is of dit uitgevoerd is en of het daadwerkelijk onderdeel van de opleiding heeft uitgemaakt. Op diverse punten zijn de bpv-opdrachten niet goed te koppelen aan de werkzaamheden die in het bedrijf zijn uitgevoerd. Dat geldt met name voor de modules bij de afdeling transport (CIT). Verder blijkt dat op de beoordelingsformulieren Logistiek Medewerker niveau 2 alleen maar de beoordeling voldoende is aan te geven. Samenvattend is de conclusie dat de inrichting en uitvoering van de opleiding Logistiek Medewerker onvoldoende is vormgegeven. Dit betreft zowel de onderwijsinhoud als de bpv Crebo Logistiek Teamleider (Logistiek teamleider) bbl - niveau 3 Crebo Niveau 3 Leerweg bbl Opleidingsduur (OO,POK) 1 juli juli uur bpv Aantal deelnemers 58 Datum onderzoek 20 mei en 16 juni 2014 Context van de opleiding in relatie tot het kwalificatiedossier. De Logistiek Teamleider voert coördinerende taken uit en is een meewerkend voorman op kantoor en in het magazijn, aldus het kwalificatiedossier. Hij heeft een uitvoerende en aansturende rol en een signalerende functie naar zijn leidinggevende. De deelnemers aan de opleiding Logistiek teamleider zijn tevens de praktijkbegeleider en beoordelaar van de deelnemers die in de opleiding Logistiek Medewerker zijn geplaatst. De dagelijkse werkzaamheden binnen het leerberdrijf van de deelnemers die zijn ingeschreven voor de opleiding Logistiek teamleider liggen in het verlengde van die van de deelnemers aan de niveau 2 opleiding en sluiten derhalve eveneens maar beperkt aan bij het kwalificatiedossier. Programmering en uitvoering van de opleiding Het programma van deze driejarige opleiding omvat oorspronkelijk 12 dagbijeenkomsten van ieder 6 uur (voor elk van de 4 modules drie bijeenkomsten). Dit is vervolgens in het addendum op de offerte door het leerbedrijf teruggebracht tot 8 bijeenkomsten van een dag en twee trainde-trainer bijeenkomsten voor de hele opleiding verspreid over drie jaar. Deze twee train de trainer dagen maken echter geen deel uit van de opleiding. Voor eventuele extra opdrachten wordt 14 uur per jaar berekend aldus het addendum. Dit komt echter niet overeen met de door de instelling verstrekte opgave van studieduur en studiebelasting. Hierin staat dat er portfolio begeleidingsbijeenkomsten (13 bijeenkomsten van 3 uur), kick off en kick out (4 uur) en lessen beroepsmodules (48 uur) plaatsvinden voor de duur van totaal 91 uur. NCOI geeft totaal 169 uur begeleide onderwijstijd op als studiebelasting. Voor de BPV wordt 960 uur Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 15 van 19

20 voor drie jaar opgegeven terwijl in de pok wordt gesproken over 640 uur. De feitelijke planning van NCOI laat aanzienlijk minder uren zien. Uit het geanalyseerde materiaal blijkt dat niet alle bpv opdrachten zijn gemaakt. Bij een aantal opdrachten had dat al wel verwacht mogen worden omdat dat deel van de opleiding al behandeld is, de opleiding is immers al voor tweederde afgerond. Van die opdrachten ontbreekt soms de uitwerking en soms de beoordeling. Samenvattend is de conclusie dat de inrichting en uitvoering van de opleiding Logistiek Teamleider onvoldoende is vormgegeven. Dit betreft zowel de onderwijsinhoud als de bpv Crebo Logistiek Supervisor (Logistiek supervisor VTL) bbl niveau 4 Crebo Niveau 4 Leerweg bbl Opleidingsduur (OO,POK) 1 juli juli uur bpv Aantal deelnemers 36 Datum onderzoek 20 mei en 16 juni 2014 Context van de opleiding in relatie tot het kwalificatiedossier. De Logistiek supervisor werkt eveneens in een warehouse en kent dezelfde context als de Logistiek medewerker en Logistiek Teamleider, met dit verschil dat de Logistiek supervisor ook beleid ontwikkelt en met verbetervoorstellen komt. Voorts voert hij actief personeelsgesprekken en is hij mede verantwoordelijk voor de werving en selectie. Daarnaast onderhoudt hij klantcontacten. Vanwege dezelfde reden als bij de opleiding Logistiek teamleider is de context van het onderzochte leerbedrijf niet vergelijkbaar met een warehouse waar dergelijke logistieke processen plaatsvinden. Derhalve isde aansluiting met het kwalificatiedossier beperkt. Hoewel de aspecten die op het terrein van Personeel en Organisatie liggen wel in de context van het onderzochte leerbedrijf uitgevoerd kunnen worden missen deze toch de logistieke context. Programmering en uitvoering van de opleiding Het programma van deze drie-jarige opleiding omvat volgens de offerte 24 dagbijeenkomsten van ieder 6 uur (voor elk van de 8 modules gaat het om drie bijeenkomsten). Voor eventuele extra BPV opdrachten wordt 14 uur per jaar berekend aldus het addendum. De 24 dagbijeenkomsten zijn vervolgens in het addendum teruggebracht tot 12 bijeenkomsten voor de totale opleiding. Dat is 4 bijeenkomsten per jaar. Voor een niveau 4 opleiding is dit volstrekt onvoldoende. Dit komt echter niet overeen met door de instelling verstrekte opgave van studieduur en studiebelasting in de studiegids. Daarin zijn 248 begeleide uren aangegeven, omdat onder andere ook mentortaken zijn meegeekend. Opvallend is dat voor deze niveau 4 opleiding, die over hetzelfde aantal jaren is gespreid als de niveau 3 opleiding, wel een aanzienlijk hoger aantal uren bpv uren op de bpv overeenkomst staat vermeld en ook in het door NCOI verstrekte overzicht van de studiebelasting is opgenomen. Onduidelijk is hoe dit is vormgegeven, tijdens het onderzoek is geen overtuigend verschil tussen de twee opleidingen aangetroffen. Rapport specifiek onderzoek mbo NCOI pagina 16 van 19

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO. ROC Landstede. Crebo 95520 Mbo-Verpleegkundige Crebo 95530 Verzorgende-IG Crebo 95769 Entree opleiding

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO. ROC Landstede. Crebo 95520 Mbo-Verpleegkundige Crebo 95530 Verzorgende-IG Crebo 95769 Entree opleiding SPECIFIEK ONDERZOEK MBO ROC Landstede Crebo 95520 Mbo-Verpleegkundige Crebo 95530 Verzorgende-IG Crebo 95769 Entree opleiding Juni 2015 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 283566 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A) KWALITEITSONDERZOEK MBO SBK Opleidingen te Eindhoven Operator (Operator A) BRIN: 30XZ Onderzoeksnummer: 284978 Onderzoek uitgevoerd: 9 december 2015 t/m 14 december 2015 Conceptrapport verzonden op: 20

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Beroepsopleidingen Procesindustrie (BEPRO) te s-gravenhage Assistent operator (Basisoperator) Allround operator (Operator B) KWALITEITSONDERZOEK

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. KOS Kappersopleidingen. Kapper (Junior kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO KOS Kappersopleidingen Kapper (Junior kapper) Oktober 2012 Plaats: Tilburg BRIN: 24KT Onderzoeksnummer: 127548 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Kop van Noord-Holland te Den Helder Verkoper (Verkoper detailhandel) BRIN: 04EU Onderzoeksnummer: 283491 Onderzoek uitgevoerd: 28 mei 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West Brabant te Etten-Leur Chauffeur goederenvervoer Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280559 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Helicon Opleidingen te Boxtel. Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) KWALITEITSONDERZOEK MBO Helicon Opleidingen te Boxtel Logistiek vakman (Vakbekwaam medewerker vershandel, logistiek en transport) Maart 2013 BRIN: 26CC Onderzoeksnummer: 128083 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten. ROC West Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten. ROC West Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Naleving wettelijke vereisten ROC West Brabant te Etten-Leur Crebo 91830 Chauffeur goederenvervoer Crebo 90311 Operator (Operator A) Crebo 90313 Operator (Voedingsoperator)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV KWALITEITSONDERZOEK MBO Supplement BV Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 30ZW Onderzoeksnummer : 292742 Datum onderzoek : 20 maart tot en met 17 mei 2017 Datum vaststelling : 26 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail Plaats : Schiedam, Veghel, Tilburg BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292937 Datum onderzoek : 22, 27 en 28

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur KWALITEITSONDERZOEK MBO Vak & Werk School B.V. te Etten-Leur 90383, Verkoopspecialist (bbl); 92512, Werkvoorbereider fabricage (bbl); 90012, Operator B (bbl); 92500, Technisch tekenaar (bbl). Utrecht,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Saba Comprehensive School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Saba Comprehensive School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Saba Comprehensive School Plaats : Saba BRIN-nummer : 30GU Crebo-nummers : 92180 en 90760 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Marlijn Academie te Langeweg. Allround operator productietechniek

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Marlijn Academie te Langeweg. Allround operator productietechniek KWALITEITSONDERZOEK MBO Marlijn Academie te Langeweg Allround operator productietechniek BRIN: 30UW Onderzoeksnummer: 280441 Onderzoek uitgevoerd: 15-01-2015 t/m 24-03-2015 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC De Leijgraaf Logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer/chauffeur wegvervoer Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)/verkoopspecialist

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) Definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280124 Onderzoek uitgevoerd: 19-02-2015 t/m 20-02-2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Savantis exameninstelling Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder) Plaats Waddinxveen BRIN nummer: 26EJ Onderzoeksnummer: 280112

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC van Twente te Hengelo. Administratief medewerker (secretarieel medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Twente te Hengelo Administratief medewerker (secretarieel medewerker) november, 2012 H3331186/1, Plaats: Utrecht BRIN: 27 YU Onderzoeksnummer: 127805 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Landstede te Zwolle. Mediavormgever/AV-productie ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Mediavormgever/AV-productie januari 2013 Plaats: Zwolle BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 128105 Onderzoek uitgevoerd in: December 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO ROC West Brabant Prinsentuin College. Natuur en groene ruimte niveau 2 Crebo 97531 Medewerker buitenruimte

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO ROC West Brabant Prinsentuin College. Natuur en groene ruimte niveau 2 Crebo 97531 Medewerker buitenruimte SPECIFIEK ONDERZOEK MBO ROC West Brabant Prinsentuin College Natuur en groene ruimte niveau 2 Crebo 97531 Medewerker buitenruimte Natuur en groene ruimte niveau 3 Crebo 97252 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU AOC Terra Plaats : Groningen BRIN nummer : 01NJ Onderzoeksnummer : 290340 en 290341 Datum onderzoek : 10 t/m 27 oktober 2016

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Arcus College College van Bestuur Postbus AE Heerlen. Datum 6 december 2016 Betreft Aanbieding definitief rapport okv mbo.

Arcus College College van Bestuur Postbus AE Heerlen. Datum 6 december 2016 Betreft Aanbieding definitief rapport okv mbo. > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Arcus College College van Bestuur Postbus 207 6400 AE Heerlen Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3500 GS Utrecht www.onderwijsinspectie.nl Contact De heer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROVC Technische opleidingen B.V.

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROVC Technische opleidingen B.V. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROVC Technische opleidingen B.V. Plaats : Ede BRIN nummer : 30HP Onderzoeksnummer : 289116, 290527 Datum onderzoek : 14 april

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Saba Reach Foundation, instelling voor Sociale Kanstrajecten Plaats : Saba BRIN-nummer : 30KZ Datum schoolbezoek : 9 oktober 2014 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam. Particuliere beveiliging (Beveiliger)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam. Particuliere beveiliging (Beveiliger) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam Particuliere beveiliging (Beveiliger) november, 2013 H3331188/1 Plaats: Schiedam BRIN: 29YH Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING/ KWALITEITSONDERZOEK MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC de Leijgraaf te Veghel. Logistiek medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING/ KWALITEITSONDERZOEK MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC de Leijgraaf te Veghel. Logistiek medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING/ KWALITEITSONDERZOEK MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC de Leijgraaf te Veghel Logistiek medewerker Juni 2014 BRIN: 28DE Onderzoeksnummers: 258546 (OKV) en 273870 (KO) Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen

STAAT VAN DE INSTELLING. Savantis exameninstelling te Waddinxveen STAAT VAN DE INSTELLING Savantis exameninstelling te Waddinxveen Definitief December 2013 BRIN: 26EJ Onderzoeksnummer: 269802 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2013 Conceptrapport verzonden op: 6 augustus

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROVC Technische opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROVC Technische opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROVC Technische opleidingen B.V. Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 30HP Onderzoeksnummer : 276961 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 17 december 2014 Pagina

Nadere informatie