Onderzoek functionerings-en beoordelingsgeprekken bij het Rijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek functionerings-en beoordelingsgeprekken bij het Rijk"

Transcriptie

1 Onderzoek functioneringsgesprekken en beoordelingsgeprekken bij het Rijk Onderzoek functionerings-en beoordelingsgeprekken bij het Rijk Hoe kan het Rijk de de kwantiteit en kwaliteit van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende verhogen? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee borgen wij de kernwaarden van onze democratie. Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk Postbus EA Den Haag Mei BZK 2084

2 Onderzoek functioneringsen beoordelingsgesprekken bij het Rijk Hoe kan het rijk de kwantiteit en de kwaliteit van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende verhogen? Versie Ministerie van BZK/ DGOBR / OPR Dit document is tot stand gekomen n.a.v. een interdepartementale werkgroep Auteurs: Betty Feenstra en Andries de Rooij 1

3 2

4 Voorwoord Het Rijk is in beweging. Meer met minder ñ kleiner en beter. De Rijksdienst van de toekomst is een themagerichte en mensgerichte organisatie. De ambtenaar van de toekomst is in dienst van het Rijk en voelt dat ook zo. Binnenkort is er niet alleen één rijkslogo, maar ook één rijkspas, één rijkswerkplek en éénn functiegebouw. Bovendien is de bedrijfsvoering van het Rijk modern en duurzaam ingericht. In 2009 is een flinke stap gezet op weg naar één concern Rijk. Een eigentijdse en aantrekkelijke werkgever, die rekening houdt met de uiteenlopende wensen en behoeften van medewerkers. Die hen stimuleert om zichzelf zo te ontwikkelen dat zij duurzaam inzetbaar zijn op verschillende plaatsen in de rijksdienst. Een maatschappelijk verantwoorde werkgever, die ook werk en ervaring biedt aan groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een werkgever met een gevarieerd personeelsbestand: jonge en oudere medewerkers, mannen en vrouwen, van verschillende culturele achtergrond, met verschillende opleiding en ervaring. Daarbij hoort ook dat er jaarlijks een kwalitatief hoogwaardig gesprek met de medewerker plaatsvindt over zijn of haar functioneren, inzetbaarheid en ambities. Vanuit het programma Vernieuwing Rijksdienst is de kwantiteit van deze gesprekken op de agenda gezet, met de ambitie dat met minstens 90% van de medewerkers in Rijksdienst jaarlijks een functioneringsgesprek wordt gevoerd. Die ambitie is door de ICOP niet alleen omarmd, de ICOP heeft ook uitgesproken naast de kwantiteit ook de kwaliteit van de functioneringsgesprekken te willen onderzoeken. Er is een interdepartementale werkgroep ingesteld, die het hier voorliggende rapport heeft opgeleverd. Het rapport biedt allereerst inzicht in de verschillende gesprekscycli bij het Rijk; het laat zien op welke punten de cycli bij de departementen verschillen en geeft een rijksbreed beeld over de kwantiteit en de kwaliteit van de gesprekken. Het laat zien dat er binnen het Rijk vele goede voorbeelden zijn om de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren. Daarnaast geeft het rapport aanbevelingen die meegenomen worden in de lopende projecten bij DGOBR en in het ICOP jaarplan. 3

5 Op de tweede plaats is dit rapport een opstap voor het gesprek over de wijze waarop de departementen kunnen toewerken naar een Rijksbrede gesprekkencyclus, die kwantitatief en kwalitatief voldoet aan de eisen die daaraan vanuit de visie van een themagerichte en mensgerichte overheid worden gesteld. Zodat ook op dit punt een volgende stap wordt gezet naar één concern Rijk. Jaap Uijlenbroek directeur-generaal Organisatie & Bedrijfsvoering Rijk 4

6 Inhoud Voorwoord 3 1 Aanleiding en leeswijzer Kwantiteit stijgt, ruimte voor verbetering kwaliteit functioneringsgesprekken Werkwijze: onderzoek via interdepartementale werkgroep Leeswijzer Functioneringsgesprekken bij het rijk in beeld Volgens ARAR: elk ministerie verplicht minstens 1 x per jaar 15 FG met medewerker 2.2 Formeel wel maar in de praktijk niet voldaan aan gespreksthema s 18 vastgelegd in ARAR 2.3 Het gespreksonderwerp loopbaan: een ondergeschoven kindje Weinig aandacht voor integriteit en begeleiding leidinggevende in FG Het FG formulier P-direkt doet departementale aanpak tekort Oudere medewerkers en lagere schalen minder goed bediend Beoordelen en waarderen bij het rijk Sommige ministeries voeren afzonderlijke beoordelingsgesprekken Drie beoordelingscriteria bij EZ, ingevuld door competenties en een 32 beoordelingsschaal 3.3 Financiën: een tweezijdig en een eenzijdig gesprek over het functioneren Belastingdienst: Beoordelingsgesprek en voortgangsgesprek in 35 de vorm van functioneringsgesprek 3.5 SZW en VenW: objectieve beoordeling over functioneren onderdeel 36 M&M en RKW gesprekken 3.6 Performance management in de publieke sector: een lastige zaak 38 5

7 4. Hoe ministeries de kwaliteit van de gesprekken verbeteren Het ideale FG en de ideale cyclus volgens de literatuur Een goed functioneringsgesprek bij het rijk: een kwestie van leidinggeven Voorbeelden: hoe verbeteren ministeries de gesprekscyclus? Naar één functiegebouw Rijk De kwantiteit van de gesprekken bij het rijk: registratie blijkt onvolledig Sociaal Jaarverslag: ruim driekwart van de gesprekken geregistreerd Analyse huidige cijfers kwantiteit Analyse onjuiste cijfers Sociaal jaarverslag: VROM, VenW, VWS en BZ Streefpercentage VRD ambitieus Conclusies en aanbevelingen Conclusie kwaliteit gesprekken Conclusies kwantiteit 58 Bijlagen I Bronnen: 63 II Artikel 71 ARAR: Periodieke beoordeling 69 III Gevoerde gesprekken en samenvatting FG cyclus per departement FG Gesprekken bij AZ 72 FG Gesprekken bij BZ 75 FG Gesprekken bij BZK 77 FG Gesprekken bij EZ 79 FG Gesprekken bij Financiën (departement) 81 FG Gesprekken bij Financiën (Belastingdienst) 83 FG-gesprekken bij Justitie 85 FG Gesprekken bij OCW 87 FG Gesprekken bij SZW 89 FG Gesprekken bij VenW 91 FG Gesprekken bij VROM 93 FG Gesprekken bij VWS 95 IV Overzicht informatie het functioneringsgesprek op Rijksweb 97 V Voorbeeld training Abvakabo 99 6

8 1 7

9 In de toekomst is de functie van P&O niet alleen het bieden van een goed instrument, maar de implementatiebegeleiding. Rijksbreed kunnen we nog veel van elkaar leren. Bron: gesprekken P&O managers over functioneringsgesprekken

10 1. Aanleiding en leeswijzer 1.1 Kwantiteit stijgt, ruimte voor verbetering kwaliteit functioneringsgesprekken In het programma Vernieuwing Rijksdienst (VRD) uit 2007 is vastgelegd dat er aandacht wordt besteed aan de functioneringsgesprekken (FG s) bij het rijk. 1 De data uit 2007 wezen uit dat het percentage van gevoerde gesprekken bij het Rijk 68% was. Alom was overeenstemming dat het bereikte percentage te laag was. VRD formuleerde een streefwaarde van 90%. Het verhogen van de kwantiteit was de directe aanleiding om een interdepartementaal project te starten over het onderwerp functioneringsgesprekken. De ICOP voegde daar de doelstelling verhogen van de kwaliteit aan toe. Daar bleek ook aanleiding toe, want FG s zijn een belangrijk instrument in de personeelscyclus 2 en rijksambtenaren vinden de gesprekken dan ook belangrijk. Uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO) uit 2008 blijkt dat 88% van de medewerkers het gesprek redelijk tot heel belangrijk vindt. 3 De tevredenheid onder rijksambtenaren over de gesprekken is echter niet bijzonder hoog: 60,8% van de respondenten uit het Rijk is tamelijk tot zeer tevreden, 16,3% is tamelijk tot zeer ontevreden. In het onderzoek is alleen gevraagd naar de algemene tevredenheid over het gesprek; er wordt dus geen uitsluitsel gegeven over wáár men precies (on)tevreden over is of aan welke voorwaarden een goed gesprek voldoet. Het doel van dit project is te bepalen hoe het Rijk zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de functioneringsgesprekken kan verhogen. Een nevendoel is inzichtelijk te maken hoe de praktijken binnen het rijk verschillen en/of overeenkomen en op basis daarvan van elkaar te leren. Omdat in het traject al snel bleek dat beoordelings- en functioneringsgesprekken binnen ministeries nauw verweven met elkaar zijn, is besloten ook in te gaan op beoordelingsgesprekken in dit project. 1 Ministerie BZK (2007). Nota Vernieuwing Rijksdienst. Den Haag: Ministerie BZK. 2 Zo heeft het onderwerp betrekking op het thema uitbouw en versterking systematisch schouwen zoals vastgelegd in het Meerjarenplan P&O Rijk en op het thema kwalitatief en hoogwaardig personeelsbestand zoals vastgelegd in het werkplan P&O Rijk ICPR (2008). ICPR. Meerjarenplan P&O Rijk. Den Haag: ICPR. en ICPR (2008). ICPR. Werkplan P&O Rijk Den Haag: ICPR 3 Het POMO onderzoek is een tweejaarlijks rijksbreed onderzoek waaraan ruim 4000 rijksambtenaren deelnemen, het recentste POMO onderzoek stamt uit

11 1.2 Werkwijze: onderzoek via interdepartementale werkgroep Om functioneringsgesprekken rijksbreed in kaart te brengen en aanbevelingen te doen over verbeteringen m.b.t. de kwantiteit èn de kwaliteit is een rijksbrede werkgroep ingesteld. De leden zijn aangewezen door de directeuren P&O. Dit onderzoeksrapport is het resultaat van de werkgroep. De samenstelling van de werkgroep was als volgt: AZ: Mike Hijdra BZ: Titia Engel en Siebette Wester BZK: Maaike Post EZ: Cécile Gorter en Arjan Nugteren Fin: Jacqueline Suurd (dep) en Tamar Kaduri (Belastingdienst) OCW: Annelies Korteweg SZW: Elise Koning VenW: Edith Gerritse, Karen de Boer en Ingeborg van Gasteren VROM: Corinne Back VWS: Jelle Tiernego en Ineke Hoens Betty Feenstra (senior beleidmedewerker BZK) nam de projectleiding voor haar rekening, Andries de Rooij (trainee BZK) ondersteunde hierbij. De ministeries Justitie en LNV ontbreken. Beiden hebben niet aangegeven te willen participeren, justitie heeft wel een uitgebreide beschrijving van de praktijk aangeleverd, deze is terug te vinden in bijlage III. De werkgroep is in de periode september - januari drie keer bijeen geweest om de thematiek te bespreken. Daarnaast heeft het projectteam vanuit BZK per departement een gesprek gevoerd, een geaccordeerd verslag hiervan is te vinden in bijlage III. Andere bronnen waar gebruik van is gemaakt zijn het POMO onderzoek (daterend uit 2008), onderzoeken/bronnen per departement en overige literatuur. Onderstaand is de aanpak van het projectteam schematisch weergegeven. 10

12 Figuur 1: overzicht werkwijze projectteam 4 In eerste instantie leken de resultaten van het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoeken per departement ook een mogelijke bron van informatie, maar niet alle departementen waren bereid inzicht in de resultaten te geven. Omwille van de vergelijkbaarheid is hier van afgezien. Voortgang project 2010 Het project heeft een looptijd van 6 maanden en eindigt in principe wanneer dit rapport en de aanbevelingen in de ICOP vergadering van 16 februari en door de DGOBR en de SG VRD (op 26 februari) besproken zijn. Naar aanleiding daarvan kan de ICOP en/ of DGOBR besluiten aanbevelingen over te nemen, dan wel uitvoering te geven aan voorstellen. 1.3 Leeswijzer Het volgende hoofdstuk start met een beschrijving van de verschillende FG cycli bij het Rijk. Ook gaat dit hoofdstuk in op de rijksbrede voorgestelde praktijk zoals vastgelegd in het ARAR, de Ambtenarenwet en P-direkt en de overeenkomsten en verschillen ten opzichte van de departementale praktijken. Daarnaast kijkt dit hoofdstuk in hoeverre verschillende groepen medewerkers tevreden zijn over het gesprek. Hoofdstuk drie gaat nader in op het onderdeel beoordelen en waarderen. Het vierde hoofdstuk kijkt hoe de ministeries zelf de kwaliteit verhogen. Het vijfde hoofdstuk schetst de huidige stand van zaken m.b.t. de kwantiteit en formuleert aanbevelingen om dit te verbeteren. 4 In de CAO staan geen afspraken opgenomen over FG s, zie verder paragraaf

13 12 Op basis van de inventarisatie per departement zijn een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Deze staan kort verwoord in de oplegger bij dit onderzoek en komen uitgebreid aan bod in hoofdstuk zes. Bijlage III bevat per departement een overzicht van de gespreksverslagen.

14 2 13

15 14 Dit hoofdstuk laat zien wat er formeel rijksbreed is vastgelegd (in ARAR, de AW en in P-direkt) over FG s en hoe de departementen de FG cyclus inrichten. Bijvoorbeeld of ze ook een loopbaangesprek voeren en of er afzonderlijke beoordelingsgesprekken gevoerd worden. Ook komt in dit hoofdstuk de overige beschikbare data aan bod.

16 2. Functioneringsgesprekken bij het rijk in beeld 2.1 Volgens ARAR: elk ministerie verplicht minstens 1 x per jaar FG met medewerker Het Sociaal Jaarverslag Rijk van 2008 stelt dat het functioneringsgesprek het periodieke gesprek tussen leidinggevende en medewerker is en bij het Rijk de kern van de begeleiding en ontwikkeling van medewerkers vormt. 5 In het gesprek komen vooral werkafspraken (vooruitkijken) en resultaten (terugkijken) aan de orde. Er wordt ook periodiek gesproken over de loopbaan. In de meeste recente CAO afspraken, CAO is niets opgenomen over het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) is wel een aantal zaken over het functioneringsgesprek tussen leidinggevende en medewerker vastgelegd (zie bijlage II voor het complete overzicht). Zo is vastgelegd dat er minimaal één keer per jaar een gesprek wordt gevoerd over het functioneren, de werkomstandigheden, toekomstige werkzaamheden en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Ook is vastgelegd dat, als een ambtenaar vijf aaneengesloten jaren dezelfde functie heeft vervuld, aandacht besteed wordt aan de continuering van de loopbaan. Het gesprek wordt schriftelijk vastgelegd. 5 Ministerie BZK, DGOBR (2009). Sociaal Jaarverslag Rijk Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk. 6 Ministerie BZK. (2007) Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk Den Haag: Ministerie BZK 15

17 Het ARAR vermeldt dat ministeries zelf kunnen bepalen aan welke eisen een gesprek moet voldoen. Elk ministerie vult het functioneringsgesprek in op de manier die het beste past bij het departement. Onderstaand enkele voorbeelden. Voorbeelden gesprekscyclus departementen In december worden de managementjaarplannen vastgesteld die voor de directies zijn opgesteld. In december, januari en februari volgen de FG s, waarin deze plannen vertaald worden naar het werk van individuele medewerkers, met in maart een collectieve beloningsmaand (VenW); In januari wordt een planningsgesprek gehouden waarin een individueel werkplan wordt vastgelegd. In mei vindt het functioneringsgesprek plaats en in november een beoordelingsgesprek (EZ); In het eerste kwartaal wordt het FG gehouden en in oktober een beoordelingsgesprek, waarin de periodiek wordt toegekend en afspraken worden gemaakt over de te behalen doelstellingen (AZ); Het FG en de beoordeling zijn gekoppeld in één gesprek (SZW). In april/mei worden FG s gehouden waarin afspraken worden gemaakt die in oktober/november in het beoordelingsgesprek worden besproken (Fin); Bron: gesprekken per departement zie bijlage III Uit ons onderzoek blijkt dat elk ministerie minimaal eens per jaar met de medewerkers een FG voert, alleen bij BZ gaan deze niet in personeelsdossier. 7 Wat in het gesprek aan bod komt verschilt per departement. Onderstaand eerst een overzicht van de begrippen en vervolgens een beeld van de aanpak per departement. 7 Bijlage III geeft per ministerie een beschrijving. 16

18 Uitleg begrippen: Functioneringsgesprek Een functioneringsgesprek is het periodieke gesprek tussen medewerker en leidinggevende zoals vastgelegd in het ARAR. In dit gesprek wordt terug- en vooruit gekeken en is er aandacht voor de ontwikkeling van de medewerker. Ook wordt minimaal eens in de vijf jaar ingegaan op de loopbaan. Verkorte beoordeling/ waardering Een verkorte beoordeling (VB) houdt in dat de leidinggevende aan het eind van het functioneringsof een ander gesprek met de medewerker aangeeft of de medewerker naar behoren heeft gefunctioneerd. Dit is vaak de basis voor de periodieke salarisverhoging. Sommige departementen spreken niet van beoordelen, maar van waarderen, dat een positievere connotatie heeft. Hoofdstuk drie gaat nader in op de beoordelingspraktijken bij het rijk. Beoordelingsgesprek Een formeel beoordelingsgesprek wordt bij de meeste departementen niet gehouden, tenzij daar aanleiding voor is. Hetzij bij de leidinggevende, hetzij bij de medewerker. Belonen Periodieke beloning: 40% van de medewerkers zit nog niet aan het eind van zijn of haar schaal, hiervoor geldt dat zij, op basis van goed functioneren (BBRA artikel 7) recht hebben op een periodieke verhoging. En evenzo, op basis van onvoldoende functioneren de periodiek niet toegekend kunnen krijgen ; Op basis van uitzonderlijk presteren of een uitzonderlijke prestatie kan een departement de medewerker een bijzondere beloning toekennen; Boter bij de vis: een andere incidentele beloning die vaak direct na de prestatie wordt uitgekeerd. Ontwikkelingsgesprek/ loopbaangesprek Sommige departementen voeren een apart ontwikkelingsgesprek of loopbaangesprek. Waarin uitvoeriger wordt stilgestaan bij de loopbaan van de medewerker. Praktijk per departement verschilt sterk De aanpak van de FG-cyclus verschilt per ministerie. De meeste ministeries voeren jaarlijkse een FG, waar een verkorte beoordeling. in vast wordt gelegd. OCW hanteert naast het FG ook nog een startgesprek aan het begin van het jaar, V enw een voortgangsgesprek en AZ een aparte verkorte beoordeling. BZ voert eens per twee jaar een formeel beoordelingsgesprek, Financiën en EZ voeren jaarlijks een formeel beoordelingsgesprek met iedere medewerker. De Belastingdienst voert zowel een (verkort) beoordelingsgesprek als een voortgangsgesprek in de vorm van een functioneringsgesprek. De cyclus van EZ is het meest uitgebreid: In het begin van elk jaar een gesprek over het individueel werk- en ontwikkelplan, de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een individueel werkplan (IWP) en een persoonlijk ontwikkelingsplan 17

19 (POP). EZ voert halverwege het jaar een functioneringsgesprek waarin de stand van zaken van het IWP en het POP worden besproken. Aan het eind van het jaar wordt op basis van de resultaten van het IWP een verkorte beoordeling opgemaakt. Figuur 2: Overzicht van de verschillende gesprekscycli per departement (bron: bijlage III) FG cyclus uitgesplitst naar soort gesprek FG incl. verkorte beoordeling FG & apart een verkorte beoordeling FG incl. verkorte beoordeling & startgesprek Startgesprek incl. loopbaangesprek & FG & verkorte beoordeling; Startgesprek, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. De cyclus is gekoppeld aan de plaatsingsperiode van de medewerker in functie, die doorgaans 4 jaar is. Een FG op basis waarvan alles kan FG + beoordelingsgesprek Voortgangsgesprek in de vorm van functioneringsgesprek en (verkort) beoordelingsgesprek Departement Jus, LNV, SZW, VWS, VROM, BZK AZ OCW EZ BZ VenW Fin- departement Fin -Belastingdienst Aan de hand van de verschillende gespreksformulieren kan worden opgemerkt dat de departementen vrij goed hebben nagedacht over hoe het functioneringsgesprek het beste kan worden vormgegeven. De meeste departementen kennen een begeleidende tekst waarin uitgelegd wordt hoe een bepaald thema aan bod dient te komen en hoe de afspraken dienen te worden vastgelegd (veelal smart). Een aantal departementen bieden hun medewerkers en leidinggevende ter voorbereiding checklists aan. Een overzicht van alle kwaliteitsimpulsen staat in hoofdstuk vier. 2.2 Formeel wel maar in de praktijk niet voldaan aan gespreksthema s vastgelegd in ARAR Op basis van de inventarisatie bij de departementen blijkt dat in theorie alle gespreksonderwerpen aan bod komen, in de formulieren zijn ze veelal opgenomen als gespreksonderwerp en als afsprakenonderwerp. Er is bij de departementen weinig informatie beschikbaar over wat werkelijk aan bod komt in de gesprekken. Wel heeft VenW voor de invoering van de huidige RKW gesprekken de praktijk onderzocht en VWS voerde onlangs een intern onderzoek uit naar de kwaliteit van de functioneringsgesprekken. Daarbij werden in een aselecte steekproef 111 gespreksverslagen onder de loep genomen en beoordeeld op verschillende gebieden. 18

20 Ook is er een enquête gehouden onder de onderzochte groep. In de steekproef van VWS lijkt te worden aangetoond dat onderstaande acties de tevredenheid bij de medewerker lijken te vergroten: - Het vantevoren opstellen van een agenda voor het gesprek; - Het hebben van een checklist voor een leidinggevende; - Het gebruik maken van meerdere informanten; - Duidelijkheid over de procedures en de vorm/inhoud van het gesprek Opmerkelijk is dat uit het POMO onderzoek uit 2008 blijkt dat in het formele gesprek tussen medewerker en leidinggevende verschillende thema s niet aan de orde komen en het gesprek ook lang niet altijd tot concrete afspraken leidt. 8 Het meest besproken thema is de behaalde werkresultaten, het minst de beloning. De werkafspraken en de loopbaan (de verblijfsduur in de huidige functie en/of de oriëntatie op een andere functie) komen lang niet altijd aan bod. Bij de medewerkers waar bepaalde thema s aan bod kwamen leidde dat bovendien niet altijd tot concrete afspraken. Figuur 3: Onderwerpen van gesprek met leidinggevende Rijksambtenaren (Bron: POMO) Onderstaande tabel geeft in de eerste koom aan over welke onderwerpen de medewerker en de leidinggevende behoren te spreken in het functioneringsgesprek, zoals vastgelegd in het ARAR (artikel 71, zie bijlage II). De tweede kolom betreft het percentage medewerkers dat in het POMO onderzoekt aangaf dat het onderwerp ook 8 bron Arbeidsmarktmonitor Rijk 2007/

21 daadwerkelijk besproken is. De derde kolom geeft aan of er over het onderwerp ook concrete afspraken over zijn gemaakt. Over gesproken? a. Uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten 77% Nvt b. Onder welke omstandigheden dat is gebeurd 46% Nvt c. Toekomstige werkzaamheden en te behalen resultaten 73% 71% d. Onder welke omstandigheden dat zal gebeuren 46% 14% e. Hoe de persoonlijke ontwikkeling bevorderd kan worden. 56% 42% Concrete afspraken? Bovendien is in het ARAR vastgelegd dat over c, d en e ook concrete afspraken worden gemaakt. Aan de afspraken in het ARAR is bij het rijk (op basis van de POMO gegevens) niet voldaan. Er wordt slechts in circa driekwart van de gesprekken gesproken over de gehaalde werkresultaten en de werkafspraken voor de komende periode. In maar 45% van de gevallen worden er concrete afspraken gemaakt over de te behalen werkresultaten. Over de persoonlijke ontwikkeling praat men slechts in een krappe meerderheid van de gesprekken en in slechts 42% hiervan worden er afspraken over gemaakt. De persoonlijke omstandigheden komen in nauwelijks de helft van de gesprekken aan de orde, en hierover worden nog minder afspraken gemaakt (14%). Een aantal afspraken tijdens het gesprek geeft medewerkers bij het Rijk extra motivatie. Ruim de helft van de respondenten (54,3%) meldt dat resultaatafspraken extra motivatie geeft en een kans op extra beloning geeft 55,9 % extra motivatie. De afspraken met het sterkste motiverende effect zijn ontwikkelafspraken (64%). Het is op basis van het POMO onderzoek mogelijk de besproken onderwerpen en de onderwerpen waar vervolgens ook concrete afspraken over werden gemaakt te vergelijken tussen het rijk, de publieke sector als geheel en de steekproef uit de private sector. Dat levert het volgende beeld op: 20

22 Figuur 4: Besproken onderwerpen en gemaakte afspraken in gesprekken met leidinggevende (percentages werknemers) Rijk Publiek Privaat Rijk Privaat Uw werkresultaten 76,3% 71% 65% 45,1% 40% 38% Werkafspraken voor de komende periode De taakverdeling/samenwerking binnen uw afdeling/team 72,8%* 73% 56% 70,8%* 70% 55% 56,3% 64% 48% 42,9% 50% 38% Uw beloning 14,7% 13% 24% 8,1% 7% 19% Uw persoonlijke omstandigheden 46,3%* 55% 42% 14,1%* 14% 15% Uw persoonlijke ontwikkeling (opleiding, training, coaching, stage, etc.) Uw loopbaan (verblijfsduur in huidige functie en oriëntatie op andere functie) 56%* 57% 40% 41,9%* 40% 26% 35% 36% 27% 20,5% 20% 16% De onderwerpen met een * zouden op basis van het ARAR minimaal in elk gesprek aan bod moeten komen Uit de vergelijking tussen de publieke sector als geheel en de private steekproef blijkt dat rijksambtenaren relatief goed af zijn. Hoewel de percentages niet in lijn zijn met de afspraken (dan zou immers bijna 100% van de onderwerpen besproken moeten zijn) scoort het rijk op bijna alle thema s wel hoger dan de overige sectoren en steekt de publieke sector als geheel positief af bij de private. 2.3 Het gespreksonderwerp loopbaan: een ondergeschoven kindje Uit het onderzoek bij de verschillende ministeries blijkt dat het onderwerp loopbaan formeel wel bijna altijd op de agenda staat. Uit het POMO onderzoek blijkt dat het slechts bij een derde van de medewerkers ook daadwerkelijk besproken is. EZ voert jaarlijks een afzonderlijk loopbaangesprek met haar medewerkers. VenW heeft een nadrukkelijke koppeling tussen het FG en het programma loopbaanontwikkeling en mobiliteit. Beiden zijn ook vaste onderdelen op het formulier van het RKW gesprek (het FG gesprek bij VenW). OCW koppelt de P-schouw aan het FG. Na het functioneringgesprek wordt de medewerker ook besproken in het MT. Dit maakt het voor de leidinggevende ook belangrijk om een goed FG te voeren. Op deze manier wil OCW ook het belang voor de leidinggevende laten terugkomen. 21

23 In het ARAR is vastgelegd dat: Indien de ambtenaar gedurende vijf aaneengesloten jaren dezelfde functie heeft vervuld, wordt in het gesprek als bedoeld in het eerste lid specifieke aandacht besteed aan de continuering van de loopbaan. Om het thema loopbaan nader te kunnen duiden is, naar analogie van het ARAR, een uitsplitsing op de POMO data gemaakt van verblijfsduur binnen de functie van korter dan vijf jaar en dan vijf jaar. Vervolgens is gekeken in hoeverre deze twee groepen verschillen. Figuur 5: mate waarin men de vraag positief beantwoordde, uitgesplitst naar verblijfsduur Verblijfsduur < 5 jaar Gesproken over de loopbaan 40,7% 29,4% Concrete afspraken gemaakt over de loopbaan 23,6% 17,5% Verblijfsduur 5 jaar In principe zou men kunnen verwachten dat bij de groep die al langer dan vijf jaar in dezelfde functie werkzaam is vaker wordt gesproken over de loopbaan, en dat dit vaker tot concrete afspraken leidt. Daar zou immers aanleiding voor zijn, gezien hun langere verblijfsduur. Dit is niet het geval, met de medewerkers die langer dan vijf jaar in dezelfde functie zitten wordt zelfs ruim 10% minder gesproken over hun loopbaan. De vraag die dan rijst is of de werknemers die al langer in dezelfde functie zitten ook ontevredener zijn over hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Dit blijkt het geval te zijn. Met andere woorden: er lijkt een correlatie tussen een langere verblijfsduur in de functie en de ontevredenheid over loopbaanmogelijkheden te bestaan. Figuur 6: tevredenheid over loopbaanontwikkelingsmogelijkheden: Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tamelijk tevreden Zeer tevreden Verblijfsduur > 5 jaar 8,3% 20,6% 38,1% 27,8% 5,3% Verblijfsduur < 5 jaar 6% 17,5% 28,3% 37,3% 11,0% Totaal gemiddelde 7,1% 19,1% 33,2% 32,5% 8,1% 28,9% is ontevreden over de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden tegenover 23,5% van de medewerkers die korter dan 5 jaar in dezelfde functie werken. Van de medewerkers die langer dan 5 jaar in dezelfde functie werken is slechts 33,1% is hier tevreden over, een groot gedeelte is neutraal. Aan de loopbaanontwikkeling van deze medewerkers wordt dus en minder aandacht besteedt en ze zijn hier ook ontevredener over. 22

24 2.4 Weinig aandacht voor integriteit en begeleiding leidinggevende in FG De analyse van de ministeries laat zien dat er bij een aantal departementen ook nog andere thema s vast op de agenda staan. Zo geven EZ, FIN (BD) SZW, BZ, OCW, VROM en EZ en VenW aan aandacht te besteden aan integriteit. Bij BZ, EZ, SZW en VenW is dit onderwerp ook opgenomen in het gespreksformulier, bij OCW is dit optioneel. Bij EZ bespreken de medewerker en de leidinggevende in het IWP op basis van de werkzaamheden of het risico van financiële belangenverstrengeling bestaat. Daarvoor kent EZ drie kleurcodes: groen: geen risico, geen meldingsplicht; oranje: mogelijk risico, mogelijke melding; rood: hoog risico, meldingsplicht. Bij BZ komt integriteit in de gesprekken voor, met het accent op de competentie. Het is vreemd dat integriteit niet bij alle ministeries aan de orde komt. Want hoewel het thema niet in het ARAR wordt genoemd, geldt de verplichting om integriteit in de functioneringsgesprekken aan de orde te laten komen wel. Deze is namelijk vastgelegd in artikel 125quater, onderdeel b, van de Ambtenarenwet: Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld, B: zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid in ieder geval door integriteit in functioneringsgesprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het aanbieden van scholing en vorming op het gebied van integriteit. 9 Aandachtspunt: Interne en externe integriteit Integriteit kan op twee manieren benaderd worden: intern en extern. Interne integriteit is onderdeel van de eigen organisatiecultuur. Externe integriteit betreft de integriteit van medewerkers t.o.v. externe partijen. Dit speelt vooral in bepaalde sectoren die zich in een extern krachtenveld bevinden, zoals Rijkswaterstaat en Buitenlandse Zaken. Welke vorm van integriteit aan de orde zou moeten komen op grond van de Ambtenarenwet is onduidelijk. Bespreken van begeleiding door leidinggevende soms ook vast onderdeel in FG Een ander onderdeel dat bij een paar ministeries vast aan bod komt is de mate waarin de leidinggevende de medewerker begeleidt en/ of ondersteunt. Bij EZ is dit bijvoorbeeld onderwerp van gesprek. De ministeries BZ, FIN, OCW en VenW hebben dit onderwerp als vast gespreksonderwerp opgenomen in het FG. Bij SZW is een vast gespreksonderwerp in het M&M gesprek de samenwerking tussen de leidinggevende en de medewerker. Bij VenW wordt besproken en bezien op welke wijze de leidinggevende de loopbaan van de medewerker kan faciliteren. 9 Artikel 125quarter AW (Ambtenarenwet) 23

Onderzoek Personeelsbeleid

Onderzoek Personeelsbeleid ONDERZOEK PERSONEELSBELEID MEI 2010 Gemeen tewah E RLAN D Onderzoek Personeelsbeleid Vastgesteld: 21 mei 2010 Samenstelling rekenkamercommissie Externe leden De heer G.D. Scholtes, voorzitter De heer mr.

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling

Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Hoe beoordeel je een beoordelingssysteem? een brochure over de ins en outs van beoordeling Inhoudsopgave Waarom een brochure over beoordelen? 1. De brochure in vogelvlucht. 5 2. Beoordelen: waarom, wie,

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen!

Functiemix in VO. Verschil maken: durven en kunnen! Functiemix in VO Verschil maken: durven en kunnen! Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het

Nadere informatie

Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. (versie 1.0, datum: 2 maart 2012)

Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk. (versie 1.0, datum: 2 maart 2012) Overzicht Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (versie 1.0, datum: 2 maart 2012) 1 Woord vooraf Voor u ligt een overzicht van de rijksbrede kaders op het terrein van organisatie en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Functioneren aan de UvA

Functioneren aan de UvA Functioneren aan de UvA Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 1 maart 2001, zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 10 januari 2006 INHOUD Functioneren aan de UvA...

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

De school als professionele organisatie

De school als professionele organisatie H2 De school als professionele organisatie PAGINA 23 De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog en daarmee de prestaties van leerlingen. Dat is de ambitie van dit kabinet. Daarvoor zijn goed opgeleide

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid

Evaluatie implementatie social return rijksoverheid Evaluatie implementatie social return rijksoverheid eindrapport Den Haag, juli 2014 M.C.J. den Hoedt K. Schofaerts D. Turmel Ipso Facto Beleidsonderzoek Raamweg 22, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

PERSPECTIEF VOOR WETENSCHAPPERS

PERSPECTIEF VOOR WETENSCHAPPERS PERSPECTIEF VOOR WETENSCHAPPERS OVERZICHT VAN HET TALENTBELEID AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT HRM, Arbo & Milieu INHOUD 6 VOORWOORD TALENTBELEID voor wetenschappers 3 Inleiding Perspectief voor wetenschappers

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie. vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie vierde rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2012 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie