INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR 25-11-2013. 340 adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR"

Transcriptie

1 INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR GEMEENTE & KERKENRAAD VAN DE GEREFORMEERD VRIJGEMAAKT KERK TE SCHILDWOLDE

2 Kandelaarkerk - Schildwolde Projectgroep Nieuwe Gemeentestructuur 25 november 2013 Inhoud blz 1 Aanleiding 3 2 Opdracht Opdrachtformulering Projectgroep 4 3 Aanpak en programma van eisen Aanpak Gesignaleerde knelpunten Gemeente Kerkenraad Programma van eisen actieve gemeente Vieren (eredienst) Verkondigen (woordverkondiging) Leren (groei in kennis en geloof) Zorgen (pastorale toerusting) Dienen (gebruik en inzet van alle gaven) Programma van eisen organisatie en communicatie Organisatorische aspecten Heldere communicatie 8 4 Advies, motivatie en kanttekeningen 4.1 Uitgangspunten Toerusting ambtsdragers Bestaande structuren Toerusting gemeenteleden Het Kandelaar model (definitief model) De Kandelaarkerk Wijkverdeling Ambtsdragers Kringen Vergaderingen Pastoraal team Moderamen 13 5 Voorstellen m.b.t. het vervolgtraject Toerusting Informeren gemeente Organisatie kringen Inzetten spelers in de structuur (pastoraal werker, kerkelijk werker) Beknopte risicoanalyse Visie op de ambten Draagvlak Leiderschap Communicatie Doelgericht Voorstel fasering implementatie van de nieuwe structuur 16 6 Samenvatting 17 1

3 Kandelaarkerk - Schildwolde Projectgroep Nieuwe Gemeentestructuur 25 november 2013 Bijlagen: A B C D E Modelbladen A01 Spelers: Welke personen spelen een rol in de nieuwe gemeentestructuur A02 Toevoegen extra organisatie laag A03 Kring globaal toegelicht A04 Model huidige situatie A05 Model toekomstige situatie: Kandelaar model A06 Wijkomzetting: huidige wijkindeling en toekomstige wijkindeling naast elkaar A07 Vergaderingen: Samenkomsten en vergaderingen A08 Theoretische jaaragenda A09 Verbeelding volledige gemeenteopbouw A10 Pastoraal Team Samenvatting input gemeente en predikant 1 Inleiding 2 Problematiek 3 Oplossingen/aanbevelingen Kringen, wat is de meerwaarde 1- Aanleiding 2- Voors en tegens 3- Wat verstaan we onder kring 4- Benaming Globale persoonlijke veranderingen 1- Predikant 2- Ouderling 3- Diaken 4- Wijkcoördinator 5- Gemeentelid Bronvermelding 1- Materiaal uit eigen gemeente 2- Materiaal van buiten onze gemeente 2

4 Bijlage B Samenvatting input gemeente en input predikant Projectgroep Nieuwe gemeentestructuur - 01 mei 2013 Hieronder de reacties die vanuit de gemeente zijn gekomen op de vraag om vóór 24 april 2013 ideeën te genereren om de projectgroep inzicht te geven in wat er in de gemeente leeft. In dit document zijn alle aangeleverde teksten gesorteerd in groepen die met elkaar verband hebben. 1 INLEIDEND 1.1 Over de Projectgroep Deze opmerkingen zijn naar aanleiding van de samenstelling van de projectgroep en de gewenste werkwijze van deze groep. Eerste resultaten in wijkbijeenkomsten al dan niet gecombineerd bespreken, vervolgens deze signalen en mogelijk concrete voorstellen verwerken. Regelmatig communiceren met de gemeente via de Band, beamer, etc. Hierdoor zal draagvlak en betrokkenheid worden vergroot. De bemensing van de projectgroep heroverwegen, jongeren en ouderen zijn hierin niet vertegenwoordigd. 1.2 Over de structuur Deze opmerkingen t.a.v. legitimiteit van structuurverandering en de daarbij behorende bereidheid in onze gemeente. Ik denk als we de bereidheid hebben om naar elkaar om te zien, dat het dan niet uitmaakt wat voor systeem of structuur we hebben. Is die bereidheid er niet dan zal elke verandering geen enkel blijvend effect hebben. Geconstateerd dat Schildwolde een actieve gemeente is, waarbij via het NBC een adequate structuur is neergelegd, die goed functioneert (ondanks de verbeterpunten die in elke structuur van tijd tot tijd moeten worden aangepakt). Vooral ingaan op de cultuurverandering en de inhoud: De structuur is volgend! 2 PROBLEMATIEK 2.1 Gesignaleerde problematiek gemeente Deze opmerkingen geven duidelijk de pijnpunten aan t.a.v. de huidige situatie in de gemeente. Complexere problematiek in de gemeente dan vroeger. Onduidelijkheid in de positie van de bezoekbroeders. communicatie KR en Gemeente kan beter (laagdrempeliger). Gemeente te grootschalig. Werken met huidige twee secties kent risico van tweedeling. Er is soms onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van taakgroepen, commissies, kerkenraad, moderamen (vgl discussies over financiën, CBZ, agendering vanuit de secties enz). 02 Gesignaleerde problematiek kerkenraad. Deze opmerkingen geven duidelijk de pijnpunten aan t.a.v. de huidige situatie in de kerkenraad. Grote druk op ambtsdragers doordat de gemeente teveel aan hen overlaat. Onvoldoende toerusting van ambtsdragers. Bekleden van het ambt onaantrekkelijk. 2

5 Te log lichaam van de kerkrenraad (vergaderingen en huisbezoeken). Overleg en afstemming tussen ouderlingen en diakenen kan verbeterd. De aansturing van de smalle kerkenraad is niet duidelijk in de organisatie neergelegd. De blijvende vacatures voor ouderling zijn zorgelijk. De bezetting van het moderamen: de vergaderdruk is hoog en het is onduidelijk wie er nu precies zitting in moeten nemen. 3 OPLOSSINGEN / AANBEVELINGEN 3.1 Ambten Deze aanbevelingen zijn gericht op de ouderlingen, diakenen en predikant. Mogelijkheden om het ambt aantrekkelijker te maken, de communicatie verbeteren, etc. Combinatie ouderling en diaken op 1 of 2 wijken Betere toerusting ambtsdragers Aantal ambtsdragers verminderen Diakenen minder KR taak (dus minder geestelijke leiding) meer directe ondersteuning in gemeente: budget coaching en stimuleren van algemeen dienstbetoon. Aanvulling/ ondersteuning ambtsdragers (aanvullende rol): oudsten-echtparen, wijk coördinatie, pastoraal bezoekers. Meer taken van de KR in de gemeente neerleggen. Werk ouderlingen verminderen (minder vergaderen en officiële huisbezoeken). Bijzondere ambtsdragers benoemen: jeugdouderling/ouderling voor de ouderen. Predikant koppelen aan pastoraal werker (soort octopus met tentakels) Ouderlingen koppelen aan pastoraal bezoekers. Diakenen koppelen aan wijk coördinatoren. Een kleinere groep waarin de ambtsdragers kunnen rapporteren en overleggen over pastoraat/diaconaat. Een grote rol voor het moderamen (in de lijn van het NBC), met heldere verantwoording naar de kerkenraad-breed. Een minimale vergaderbelasting voor de ambtsdragers: maximaal twee keer per maand (voor de niet-moderamen-leden). Een open en transparante communicatie tussen ambtsdragers en gemeente. Bezinning op overleg en inbreng van predikant en ambtsdragers in de pastorale zorg. Heroverwegen van bevoegdheden die in de secties zijn weggelegd. 3.2 Erediensten Deze aanbevelingen zijn gemaakt vanuit de gedachte om zoveel mogelijk 1 gemeente te kunnen zijn in de viering. Er blijven altijd praktische problemen te overwinnen. Eén gemeente: Eén predikant: 1 morgendienst 9.30 uur. 1 middagdienst uur. Goed nadenken over bijvoorbeeld het HA: kan dat in 1 dienst of moeten we daar toch splitsen. Dit zou kunnen door voldoende kleine gemeentewijken te maken zodat je vrij kunt mixen. 3.3 Dienen en pastoraat Deze aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van gemeenteactiviteiten die er op gericht zijn elkaar toe te rusten. Uitgangspunt hele gemeente: Iedereen heeft de taak elkaar tot steun te zijn. Meer vrouwen inzetten in pastorale bezoeken. Meer bezoeken in de gemeente onderling: mensen gewoon adressen geven, soort maatjessysteem, o.i.d. (op wijkniveau actief zijn) Meer toerusting pastorale bezoekers/werkers: cursus, gesprekstechnieken, etc. Per wijk samen-sprekingen laten plaatsvinden van hart tot hart in kleine kring (niet over koetjes en kalfjes): onderlinge pastorale hulp/steun (in kleine kring is bijv. de 3

6 problematiek t.a.v. huwelijkse staat bekend en er kan makkelijker samen gebeden worden). Bij problemen de hiërarchie laten werken: coördinator diaken taakgroep/predikant of pastoraal bezoeker ouderling predikant. Inventariseren gavenlijst: iedereen zijn taak. Een duidelijke jaaragenda die ook mogelijkheden geeft voor plan control van de diverse commissies inclusief financiën. 3.4 Werk in de wijk Deze aanbevelingen zijn gericht op de aansturing van kleinere eenheden binnen de gemeente voor een betere interactie tussen de gemeenteleden. Kleinere wijken of kleinere eenheden binnen de huidige wijken is persoonlijker Per wijk minimaal 2 contactpersonen: kleinschaligheid en steun aan elkaar leidt tot laagdrempeligheid. De gemeente opdelen in 3 6/8 clusters met maximaal aantal gezinnen. Elke cluster bemannen met ouderling en diaken (duo samenwerking) Meer organiseren als wijk zoals bijvoorbeeld bijbelstudie of thema-besprekingen etc. Zoveel mogelijk bestaande structuur handhaven. Mogelijke verbeteringen per geval bekijken. Veel verschil van mening bij wijkindeling onder gemeenteleden onderling. Dit varieert van geen verandering tot alles veranderen. 3.5 Kerkenraad vergaderingen Deze aanbevelingen zijn gericht op de overlegorganen binnen de kerkenraad en gemeente t.b.v. zo efficiënt mogelijke informatie uitwisseling. Wijkteam overleg wijkouderling, wijkdiaken, wijkcoördinator, bezoekbroeder, wijkzuster. Overleg: eens per jaar een vergadering, verder voortdurend informeren en afstemmen. Aandacht: wijkactiviteiten, onderling meeleven, bezoekafspraken. Sectieoverleg: teams van ambtsdragers (ca. 10 personen: ouderlingen en diakenen) Overleg: eens per maand. Aandacht: Rapportage bezoeken, onderling meeleven, uitwisseling situaties in de wijk, advies en beleid individuele gevallen. Eventueel: beoordeling geschiktheid nieuwe ambtsdragers. Recht om te agenderen voor smal / diaconie / breed. Opmerking: Verslaglegging beknopt en naar alle ambtsdragers. Overwogen kan worden om hiervoor ook de bezoekbroeders uit te nodigen. Te werken is met een externe notulist. Kerkenraad smal (KRS): kerkenraad (smal): alle ouderlingen. Overleg: regelmatig. Aandacht: Complexe situaties, censuur, kerkelijke beslissingen. Onderlinge toerusting. Toezicht op catechese, predikant. Opmerking: agendaplanning moet worden geborgd. Voorstel: moderamen-ouderlingen. Diaconie: alle diakenen. Overleg: regelmatig. Aandacht: Complexe diaconale situaties. Kerkelijke ondersteuning. Verdeling aandachtsvelden en knowhow. Gemeentelijk leven. Oog voor diaconale kansen in lokale omgeving. Kerkenraad breed (KRB): kerkenraad met diakenen (breed): alle ambtsdragers. Overleg: regelmatig. Aandacht: Algemeen beleid. Beleidskaders diverse taakgroepen en commissies. Toezicht moderamen. Talstelling, kerkverband. 4

7 Moderamen: zestal broeders/zusters, hoeft niet perse verdeeld over secties. Overleg: minstens elke maand. Aandacht: Uitvoering beleid, overleg met commissies, voorbereiden vergaderingen, informatie en bestuur kerkenraad en gemeente. Volledige rapportage aan KRD. Vergaderrooster Voor ambtsdragers liefst max 2 x per maand vergaderen: 1 x sectie en 1 x KR(D) Voor moderamen 1 x per maand extra vergaderen (kan evt. 2 x). Ene maand KRD (kan desgewenst een stukje KR/diak indien nodig) Andere maand KR/diak (kan desgewenst een stukje KRD indien nodig) Predikant: per sectie overleg. Daarin: rapportage van zijn bezoeken. Uitwisseling/overleg/afstemming. Jaarplanning Er is een goede jaarplanning vereist, waarbij terugkerende punten worden ingepland (talstelling, financiën, beleidsterreinen). Ook het sectieoverleg kan aantal terugkerende agendapunten krijgen (bv. oudere doopleden; gastleden; studenten enz). Dit geeft ook mogelijkheden voor plan&control van de diverse commissies inclusief financiën. 5

ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR

ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR Deze presentatie is in basis gebruikt voor de communicatie in de gemeente over het werken in kringen. Voor publicatie is deze op enkele punten aangepast. ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR Presentatie t.b.v.

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

Structuur en Pastoraat

Structuur en Pastoraat Handreiking voor kerkelijk handelen: Structuur en Pastoraat Serie: Gemeenteopbouw Tabernakelkerk: NGK Apeldoorn Vastgesteld op KKR van 11 december 2008 606-v2 Samenvatting Na overleg met de gemeente stelt

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid

BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid BELEIDSPLAN 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Hardenberg Centrum-Zuid Hoofdstuk 1: Doel van dit beleidsplan en het daarin geformuleerde beleid: Dit beleidsplan heeft als doel om, naast het (onder-)nemen

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS

HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS HERVORMDE GEMEENTE ZWARTSLUIS MISSIE VISIE BELEID Voorwoord Identiteit van de Christelijke kerk De kerk/de gemeente heeft haar ontstaan en bestaan te danken aan het werk van God. God doet de gemeente samenkomen

Nadere informatie

Gemeenteopbouw. Hervormde gemeente Voorthuizen 2013-2016. Deelbeleidsplan

Gemeenteopbouw. Hervormde gemeente Voorthuizen 2013-2016. Deelbeleidsplan Deelbeleidsplan Gemeenteopbouw Hervormde gemeente Voorthuizen 2013-2016 Deelbeleidsplan Gemeenteopbouw23 november 201528 januari 20137 november 2012 1 van 10 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Een (deel)beleidsplan

Nadere informatie

Taakomschrijvingen Tabernakelkerk

Taakomschrijvingen Tabernakelkerk Taakomschrijvingen Tabernakelkerk Inhoud Versie september 2013 Klik betreffende functie aan. Taakomschrijvingen Tabernakelkerk... 1 1 Wijkouderlingen... 2 1.1 Wijktaken... 2 1.2 Gemeentetaken... 2 2 Wijkdiakenen...

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. Lelystad, 25 november 2008. Uitnodiging

BEWAAREXEMPLAAR. Lelystad, 25 november 2008. Uitnodiging BEWAAREXEMPLAAR Lelystad, 25 november 2008 Uitnodiging Op dinsdag 25 november 2008 is er een gemeentevergadering. In het eerste deel van de avond zal de Gemeentegroepen iets vertellen over de voortgang

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2019

BELEIDSPLAN 2015-2019 ~ 1 ~ BELEIDSPLAN 2015-2019 Van de HERVORMDE GEMEENTE TER HEIJDE AAN ZEE ~ 2 ~ Dit beleidsplan 2015-2019 bestaat uit de volgende onderdelen: Blad 1: voorblad Blad 2: inhoudsopgave en inleiding Blad 3:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan GKU 2015-2019

Beleidsplan GKU 2015-2019 Beleidsplan GKU 2015-2019 Wat de toekomst brengen moge Vastgesteld: Urk, 6 november 2015 1 Inhoudsopgave: Inleiding 1. Typering van de gemeente 1.1. Missie 1.2. Visie 2. Adviezen van de beleidscommissie

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO

MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO . Versie 4 e concept met aanvullingen notities + CBB 03.03.2016 Pagina 1 van 5 MODEL VOOR EEN PLAATSELIJKE REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Joure c.a. Vaststelling Deze plaatselijke regeling is gewijzigd en vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse

Nadere informatie

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen PKN Woerden en Zegveld Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West Pastoraat langs nieuwe wegen Pastoraat is omzien naar elkaar! Beste leden van wijk Kruiskerk/Gereformeerd

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Concept-REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt te ZAAMSLAG

Concept-REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt te ZAAMSLAG Concept-REGELING VOOR DE WERKWIJZE VAN DE KERKENRAAD EN DE DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK vrijgemaakt te ZAAMSLAG VERSIE 3 (nov 2015) Ingevolge artikel B30.1 KO A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel A1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad,

Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012. Geachte kerkenraad, Aan de Algemene Kerkenraad GKE Ermelo, 21 april 2012 Geachte kerkenraad, Wijkkerkenraad Noord heeft met grote interesse kennis genomen van het rapport van Commissie Toekomst 2. Dit leidde tot niet minder

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE SNEEK 2011 t/m 2014 1 1. Inleiding. Het hebben van een beleidsplan is voor elke protestantse gemeente voorgeschreven. Nu het tijdvak van het eerste beleidsplan van onze

Nadere informatie

Gemeenteprofiel Nederlands Gereformeerde Kerk Ermelo-Harderwijk-Pu;en

Gemeenteprofiel Nederlands Gereformeerde Kerk Ermelo-Harderwijk-Pu;en Gemeenteprofiel Nederlands Gereformeerde Kerk Ermelo-Harderwijk-Pu;en 8 juli 2014 Gemeenteprofiel NGK Ermelo-Harderwijk-Pu;en A. De basis van ons gemeente-zijn Als Nederlands Gereformeerde Kerk maken we

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Wijkkerkenraad. De Drieklankde. Taakgroep. Pastoraat

Wijkkerkenraad. De Drieklankde. Taakgroep. Pastoraat Pastoraat in de wijkgemeente De Drieklank Assen 19 november 2015 Op 19 november 2015 heeft een informatieavond plaatsgevonden voor alle gemeenteleden in De Drieklank, die werkzaam zijn in het pastoraat.

Nadere informatie

Beleidsplan Wijk Noord

Beleidsplan Wijk Noord Beleidsplan Wijk Noord 2015 2019 Protestantse gemeente te Terneuzen september 2014 1 Beleidsplan 2014 2019 Wijk Noord PGT Voor u ligt het beleidsplan 2014 2019 van Wijk Noord van de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Heemse

Gereformeerde Kerk Heemse Gereformeerde Kerk Heemse Versie: 20-02-2012 Index DEEL I blad 2 Hoofdstuk 1 ALGEMEEN: 1.1 Inleiding 1.2 Organisatieschema (apart document) blad 2 1.3 Organisatieschema met functies / namen (apart document)

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Beleidsplan Een gezonde gemeente 2013-2016

Beleidsplan Een gezonde gemeente 2013-2016 Beleidsplan Een gezonde gemeente 2013-2016 versie 16 oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Profielschets... 4 Wie zijn we?... 4 Waar staan we?... 4 Waar gaan we naar toe?... 5 Wat is er nodig?... 6 Concretisering

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018

Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Gereformeerde Kerk de Bron Westerhaar BELEIDSPLAN 2014-2018 Voorwoord Gereformeerde kerk de Bron te Westerhaar: Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Gereformeerde kerk Noordeloos

Gereformeerde kerk Noordeloos Profielschets van de burgerlijke gemeente Het dorp Noordeloos maakt deel uit van de gemeente Giessenlanden en is gelegen in het oosten van de Alblasserwaard (Zuid-Holland) langs de N214, ongeveer 3 km

Nadere informatie

Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost. Beleidsplan 2011-2015

Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost. Beleidsplan 2011-2015 Gereformeerde wijkgemeente Woerden Oost Beleidsplan 2011-2015 Uitgave: april 2011 Het eerste plan is besproken in de wijkkerkenraadsvergadering van januari 2010. Het is daarna in de koelkast gezet wegens

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland)

Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) 14 maart 2013 Samen liefdevol en getuigend op weg, in één eigentijdse kerk Gereformeerde Kerk Schoonoord De Wijngaard (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland) BELEIDSPLAN van de GEREFORMEERDE Kerk

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Jaarplan Laarkerk

Jaarplan Laarkerk LAARKERK Zuidlaren (Protestantse gemeente i.w. Anloo-Zuidlaren) Scriba: Fer Harleman, Egge 4, 9472 VE Zuidlaren. Tel: 050-4095904. E-mail: laarkerk-scriba@pknanloozuidlaren.nl Jaarplan Laarkerk 2015 2016.

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

In de eredienst en in gemeentelijke samenkomsten geldt de (herziene) Statenvertaling als leidend.

In de eredienst en in gemeentelijke samenkomsten geldt de (herziene) Statenvertaling als leidend. Bijlage 1: WIJZE VAN WERKEN 1. Prediking en liturgie Prediking De eigen predikant gaat in de regel 60 keer per jaar in de eigen gemeente voor. De verantwoordelijkheid voor het uitnodigingenbeleid voor

Nadere informatie

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gedurende de looptijd dit meerjaren plan bij te stellen. Een eventuele bijstelling zal jaarlijks worden bezien.

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gedurende de looptijd dit meerjaren plan bij te stellen. Een eventuele bijstelling zal jaarlijks worden bezien. Protestantse Gemeente Alkmaar Beleidsplan College van Diakenen 2013 2017 Inleiding: Dit nieuwe beleidsplan heeft een looptijd van 2013 2017. Was het tot nu toe de gewoonte om vanuit de wijkraden van diakenen

Nadere informatie

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente.

Brochure. Pastoraat in en door de gemeente. Brochure Pastoraat in en door de gemeente. Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba (scriba@ngkvoorthuizenbarneveld.nl).

Nadere informatie

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 Beleidsplan van de Hervormde Gemeente binnen de P.K.N. te Hoornaar voor de jaren 2011-2015 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Woord vooraf:... 4 1.2 Kerkelijke gegevens:... 4 1.3 Samenwerking met andere

Nadere informatie

Toelichting besluiten wijkkerkenraden Centrum en Oost met betrekking tot samengaan en pastoraat

Toelichting besluiten wijkkerkenraden Centrum en Oost met betrekking tot samengaan en pastoraat Toelichting besluiten wijkkerkenraden Centrum en Oost met betrekking tot samengaan en pastoraat Toelichting op de besluiten die de kerkenraden Centrum en Oost resp. 16 april en 19 mei genomen hebben. Augustus

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTE

PROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTE PROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTE Leek, burgerlijke gemeente De gemeente Leek ligt in het Westerkwartier van Groningen. De dorpen Leek en Tolbert zijn de grootste kernen van de gemeente. De gemeente Leek heeft

Nadere informatie

ANBI gegevens. A. Algemene gegevens

ANBI gegevens. A. Algemene gegevens ANBI gegevens. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente Hengelo Gld. Telefoon: 0575-460404 RSIN/Fiscaal nr.: 002702241 Website adres: protestantsegemeentehengelogld.nl E-mail: disbergen@planet.nl

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

HOGEWALKERK. Op weg blijven naar een vitale gemeente STEENWIJK. De wijze van besturen en organisatie en inrichting van het pastoraat

HOGEWALKERK. Op weg blijven naar een vitale gemeente STEENWIJK. De wijze van besturen en organisatie en inrichting van het pastoraat HOGEWALKERK STEENWIJK Op weg blijven naar een vitale gemeente De wijze van besturen en organisatie en inrichting van het pastoraat Moderamen Nederlands Gereformeerde Kerk Steenwijk, Inhoudsopgave: pag

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Aalten

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Aalten Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Aalten Inhoud Inhoud... 1 Vaststelling... 3 Leeswijzer... 3 1. Samenstelling van de kerkenraad... 4 Ordinantietekst...

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012

Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012 Notulen van de kleine kerkenraadvergadering op maandag 6 februari 2012 1. Opening door Gijs Gijs opent met het lezen van een stukje uit het boekje Aanbidding van Michael W. Smith en gaat voor in gebed.

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Een zorgende gemeente

Een zorgende gemeente Beleidsplan 204 209 Een zorgende gemeente BELEIDSPLAN van de WIJKGEMEENTE HEERENVEEN-ZUID van de PROTESTANTSE GEMEENTE te HEERENVEEN bladzijde Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3 2. Typering en visie 4 3. Beleid

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. wijkgemeente Oranjekerk HOE GAAN WE VERDER?

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand. wijkgemeente Oranjekerk HOE GAAN WE VERDER? Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand wijkgemeente Oranjekerk HOE GAAN WE VERDER? notities voor het beleid 2011-2016 Inleiding Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid (Mattheüs 6:33) Op de

Nadere informatie

Instructiemap voor de kerkenraadsleden van. de protestantse wijkgemeente Centrum-Zuid

Instructiemap voor de kerkenraadsleden van. de protestantse wijkgemeente Centrum-Zuid Instructiemap voor de kerkenraadsleden van de protestantse wijkgemeente Centrum-Zuid Inhoud: Inleiding (Klik op de link) A Wijkgemeente en Wijkkerkenraad Centrum Zuid (CZ) 1 Centrum Zuid in vogelvlucht

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT VAN WINSUM

REGLEMENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT VAN WINSUM REGLEMENTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT VAN WINSUM Inhouds opgave: Inhouds opgave:... 1 Indienen en behandelen van een appèlschrift... 1 Regelingen voor gastlidmaatschap... 5 Gastlidmaatschap

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Brochure. De organisatie van het pastoraat in de gemeente

Brochure. De organisatie van het pastoraat in de gemeente Brochure De organisatie van het pastoraat in de gemeente Niets uit deze brochure mag - op welke wijze dan ook - worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming. Neem hiervoor contact op met de scriba

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil.

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil. Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente Philippine - Sas van Gent - Sluiskil. Deze Regeling is definitief vastgesteld in de Kerkenraadsvergadering van 12

Nadere informatie

In vertrouwen Samen onderweg. Beleidsplan Hervormde Gemeente Vorden

In vertrouwen Samen onderweg. Beleidsplan Hervormde Gemeente Vorden In vertrouwen Samen onderweg 2014-2018 2 Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Regionale en landelijke structuren

Regionale en landelijke structuren pagina 1 v. 10 Regionale en landelijke structuren Regionale en landelijke structuren Johan Harmanny> Structuren en regels binnen de kerken 2 Verzamelde wijsheid 2 Kerkstructuur 3 De

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2019

Beleidsplan 2016-2019 Beleidsplan Hervormde Gemeente Ichthus van bijzondere aard 2016-2019 Beleidsplan 2016-2019 Hervormde Gemeente Ichthus te Sleeuwijk van bijzondere aard Vastgesteld door kerkenraad 4 februari 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON. Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Driesum ca. LEVEN UIT DE BRON Vastgesteld plan 1.0 d.d. 24-6-2015 2015-2019 Voorwoord Zoals aangegeven in de kerkorde is het een taak van de kerkenraad om een beleidsplan

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep

Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van diaconie Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

VISIE- EN MISSIEDOCUMENT VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE BETHELKERK TE LEEUWARDEN

VISIE- EN MISSIEDOCUMENT VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE BETHELKERK TE LEEUWARDEN VISIE- EN MISSIEDOCUMENT VAN DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE BETHELKERK TE LEEUWARDEN HART VOOR GOD EN HART VOOR MENSEN HUIZUMERLAAN 102. 8934 BK LEEUWARDEN. TEL.: (058) 289 05 02. EMAIL: INFO@CGKLEEUWARDEN.NL.

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA

BELEIDSPLAN WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA BELEIDSPLAN 2008 2012 WIJKGEMEENTE PAULUSKERK VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE GOUDA Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en

Nadere informatie

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 Evaluatie van het plan van aanpak Hand aan de Ploeg Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 In april 2009 biedt een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. C.P.Veerman aan de Generale

Nadere informatie

Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Kampen

Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Kampen Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde Kerk te Kampen Regeling Gereformeerde Kerk Kampen - Pagina 1 1. Samenstelling van de Algemene Kerkenraad Ordinantietekst ord. 4 art. 9

Nadere informatie

College van Diakenen. Jaarplan 2014-2015

College van Diakenen. Jaarplan 2014-2015 College van Diakenen Jaarplan 2014-2015 Het jaarplan van het College van Diakenen (CvD) sluit aan op het beleidsplan 2011 2016 van de Protestantse gemeente s-hertogenbosch. Het jaarplan volgt, evenals

Nadere informatie

3.8. Toehoorders in de vergadering

3.8. Toehoorders in de vergadering Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Open Hof Ommoord van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand De plaatselijke regeling legt vast hoe we als

Nadere informatie