INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR 25-11-2013. 340 adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR"

Transcriptie

1 INPUT GEMEENTE NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR adressen DE KANDELAARKERK OPGESTELD DOOR: PROJECTGROEP NIEUWE GEMEENTESTRUCTUUR GEMEENTE & KERKENRAAD VAN DE GEREFORMEERD VRIJGEMAAKT KERK TE SCHILDWOLDE

2 Kandelaarkerk - Schildwolde Projectgroep Nieuwe Gemeentestructuur 25 november 2013 Inhoud blz 1 Aanleiding 3 2 Opdracht Opdrachtformulering Projectgroep 4 3 Aanpak en programma van eisen Aanpak Gesignaleerde knelpunten Gemeente Kerkenraad Programma van eisen actieve gemeente Vieren (eredienst) Verkondigen (woordverkondiging) Leren (groei in kennis en geloof) Zorgen (pastorale toerusting) Dienen (gebruik en inzet van alle gaven) Programma van eisen organisatie en communicatie Organisatorische aspecten Heldere communicatie 8 4 Advies, motivatie en kanttekeningen 4.1 Uitgangspunten Toerusting ambtsdragers Bestaande structuren Toerusting gemeenteleden Het Kandelaar model (definitief model) De Kandelaarkerk Wijkverdeling Ambtsdragers Kringen Vergaderingen Pastoraal team Moderamen 13 5 Voorstellen m.b.t. het vervolgtraject Toerusting Informeren gemeente Organisatie kringen Inzetten spelers in de structuur (pastoraal werker, kerkelijk werker) Beknopte risicoanalyse Visie op de ambten Draagvlak Leiderschap Communicatie Doelgericht Voorstel fasering implementatie van de nieuwe structuur 16 6 Samenvatting 17 1

3 Kandelaarkerk - Schildwolde Projectgroep Nieuwe Gemeentestructuur 25 november 2013 Bijlagen: A B C D E Modelbladen A01 Spelers: Welke personen spelen een rol in de nieuwe gemeentestructuur A02 Toevoegen extra organisatie laag A03 Kring globaal toegelicht A04 Model huidige situatie A05 Model toekomstige situatie: Kandelaar model A06 Wijkomzetting: huidige wijkindeling en toekomstige wijkindeling naast elkaar A07 Vergaderingen: Samenkomsten en vergaderingen A08 Theoretische jaaragenda A09 Verbeelding volledige gemeenteopbouw A10 Pastoraal Team Samenvatting input gemeente en predikant 1 Inleiding 2 Problematiek 3 Oplossingen/aanbevelingen Kringen, wat is de meerwaarde 1- Aanleiding 2- Voors en tegens 3- Wat verstaan we onder kring 4- Benaming Globale persoonlijke veranderingen 1- Predikant 2- Ouderling 3- Diaken 4- Wijkcoördinator 5- Gemeentelid Bronvermelding 1- Materiaal uit eigen gemeente 2- Materiaal van buiten onze gemeente 2

4 Bijlage B Samenvatting input gemeente en input predikant Projectgroep Nieuwe gemeentestructuur - 01 mei 2013 Hieronder de reacties die vanuit de gemeente zijn gekomen op de vraag om vóór 24 april 2013 ideeën te genereren om de projectgroep inzicht te geven in wat er in de gemeente leeft. In dit document zijn alle aangeleverde teksten gesorteerd in groepen die met elkaar verband hebben. 1 INLEIDEND 1.1 Over de Projectgroep Deze opmerkingen zijn naar aanleiding van de samenstelling van de projectgroep en de gewenste werkwijze van deze groep. Eerste resultaten in wijkbijeenkomsten al dan niet gecombineerd bespreken, vervolgens deze signalen en mogelijk concrete voorstellen verwerken. Regelmatig communiceren met de gemeente via de Band, beamer, etc. Hierdoor zal draagvlak en betrokkenheid worden vergroot. De bemensing van de projectgroep heroverwegen, jongeren en ouderen zijn hierin niet vertegenwoordigd. 1.2 Over de structuur Deze opmerkingen t.a.v. legitimiteit van structuurverandering en de daarbij behorende bereidheid in onze gemeente. Ik denk als we de bereidheid hebben om naar elkaar om te zien, dat het dan niet uitmaakt wat voor systeem of structuur we hebben. Is die bereidheid er niet dan zal elke verandering geen enkel blijvend effect hebben. Geconstateerd dat Schildwolde een actieve gemeente is, waarbij via het NBC een adequate structuur is neergelegd, die goed functioneert (ondanks de verbeterpunten die in elke structuur van tijd tot tijd moeten worden aangepakt). Vooral ingaan op de cultuurverandering en de inhoud: De structuur is volgend! 2 PROBLEMATIEK 2.1 Gesignaleerde problematiek gemeente Deze opmerkingen geven duidelijk de pijnpunten aan t.a.v. de huidige situatie in de gemeente. Complexere problematiek in de gemeente dan vroeger. Onduidelijkheid in de positie van de bezoekbroeders. communicatie KR en Gemeente kan beter (laagdrempeliger). Gemeente te grootschalig. Werken met huidige twee secties kent risico van tweedeling. Er is soms onduidelijkheid over verantwoordelijkheden van taakgroepen, commissies, kerkenraad, moderamen (vgl discussies over financiën, CBZ, agendering vanuit de secties enz). 02 Gesignaleerde problematiek kerkenraad. Deze opmerkingen geven duidelijk de pijnpunten aan t.a.v. de huidige situatie in de kerkenraad. Grote druk op ambtsdragers doordat de gemeente teveel aan hen overlaat. Onvoldoende toerusting van ambtsdragers. Bekleden van het ambt onaantrekkelijk. 2

5 Te log lichaam van de kerkrenraad (vergaderingen en huisbezoeken). Overleg en afstemming tussen ouderlingen en diakenen kan verbeterd. De aansturing van de smalle kerkenraad is niet duidelijk in de organisatie neergelegd. De blijvende vacatures voor ouderling zijn zorgelijk. De bezetting van het moderamen: de vergaderdruk is hoog en het is onduidelijk wie er nu precies zitting in moeten nemen. 3 OPLOSSINGEN / AANBEVELINGEN 3.1 Ambten Deze aanbevelingen zijn gericht op de ouderlingen, diakenen en predikant. Mogelijkheden om het ambt aantrekkelijker te maken, de communicatie verbeteren, etc. Combinatie ouderling en diaken op 1 of 2 wijken Betere toerusting ambtsdragers Aantal ambtsdragers verminderen Diakenen minder KR taak (dus minder geestelijke leiding) meer directe ondersteuning in gemeente: budget coaching en stimuleren van algemeen dienstbetoon. Aanvulling/ ondersteuning ambtsdragers (aanvullende rol): oudsten-echtparen, wijk coördinatie, pastoraal bezoekers. Meer taken van de KR in de gemeente neerleggen. Werk ouderlingen verminderen (minder vergaderen en officiële huisbezoeken). Bijzondere ambtsdragers benoemen: jeugdouderling/ouderling voor de ouderen. Predikant koppelen aan pastoraal werker (soort octopus met tentakels) Ouderlingen koppelen aan pastoraal bezoekers. Diakenen koppelen aan wijk coördinatoren. Een kleinere groep waarin de ambtsdragers kunnen rapporteren en overleggen over pastoraat/diaconaat. Een grote rol voor het moderamen (in de lijn van het NBC), met heldere verantwoording naar de kerkenraad-breed. Een minimale vergaderbelasting voor de ambtsdragers: maximaal twee keer per maand (voor de niet-moderamen-leden). Een open en transparante communicatie tussen ambtsdragers en gemeente. Bezinning op overleg en inbreng van predikant en ambtsdragers in de pastorale zorg. Heroverwegen van bevoegdheden die in de secties zijn weggelegd. 3.2 Erediensten Deze aanbevelingen zijn gemaakt vanuit de gedachte om zoveel mogelijk 1 gemeente te kunnen zijn in de viering. Er blijven altijd praktische problemen te overwinnen. Eén gemeente: Eén predikant: 1 morgendienst 9.30 uur. 1 middagdienst uur. Goed nadenken over bijvoorbeeld het HA: kan dat in 1 dienst of moeten we daar toch splitsen. Dit zou kunnen door voldoende kleine gemeentewijken te maken zodat je vrij kunt mixen. 3.3 Dienen en pastoraat Deze aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van gemeenteactiviteiten die er op gericht zijn elkaar toe te rusten. Uitgangspunt hele gemeente: Iedereen heeft de taak elkaar tot steun te zijn. Meer vrouwen inzetten in pastorale bezoeken. Meer bezoeken in de gemeente onderling: mensen gewoon adressen geven, soort maatjessysteem, o.i.d. (op wijkniveau actief zijn) Meer toerusting pastorale bezoekers/werkers: cursus, gesprekstechnieken, etc. Per wijk samen-sprekingen laten plaatsvinden van hart tot hart in kleine kring (niet over koetjes en kalfjes): onderlinge pastorale hulp/steun (in kleine kring is bijv. de 3

6 problematiek t.a.v. huwelijkse staat bekend en er kan makkelijker samen gebeden worden). Bij problemen de hiërarchie laten werken: coördinator diaken taakgroep/predikant of pastoraal bezoeker ouderling predikant. Inventariseren gavenlijst: iedereen zijn taak. Een duidelijke jaaragenda die ook mogelijkheden geeft voor plan control van de diverse commissies inclusief financiën. 3.4 Werk in de wijk Deze aanbevelingen zijn gericht op de aansturing van kleinere eenheden binnen de gemeente voor een betere interactie tussen de gemeenteleden. Kleinere wijken of kleinere eenheden binnen de huidige wijken is persoonlijker Per wijk minimaal 2 contactpersonen: kleinschaligheid en steun aan elkaar leidt tot laagdrempeligheid. De gemeente opdelen in 3 6/8 clusters met maximaal aantal gezinnen. Elke cluster bemannen met ouderling en diaken (duo samenwerking) Meer organiseren als wijk zoals bijvoorbeeld bijbelstudie of thema-besprekingen etc. Zoveel mogelijk bestaande structuur handhaven. Mogelijke verbeteringen per geval bekijken. Veel verschil van mening bij wijkindeling onder gemeenteleden onderling. Dit varieert van geen verandering tot alles veranderen. 3.5 Kerkenraad vergaderingen Deze aanbevelingen zijn gericht op de overlegorganen binnen de kerkenraad en gemeente t.b.v. zo efficiënt mogelijke informatie uitwisseling. Wijkteam overleg wijkouderling, wijkdiaken, wijkcoördinator, bezoekbroeder, wijkzuster. Overleg: eens per jaar een vergadering, verder voortdurend informeren en afstemmen. Aandacht: wijkactiviteiten, onderling meeleven, bezoekafspraken. Sectieoverleg: teams van ambtsdragers (ca. 10 personen: ouderlingen en diakenen) Overleg: eens per maand. Aandacht: Rapportage bezoeken, onderling meeleven, uitwisseling situaties in de wijk, advies en beleid individuele gevallen. Eventueel: beoordeling geschiktheid nieuwe ambtsdragers. Recht om te agenderen voor smal / diaconie / breed. Opmerking: Verslaglegging beknopt en naar alle ambtsdragers. Overwogen kan worden om hiervoor ook de bezoekbroeders uit te nodigen. Te werken is met een externe notulist. Kerkenraad smal (KRS): kerkenraad (smal): alle ouderlingen. Overleg: regelmatig. Aandacht: Complexe situaties, censuur, kerkelijke beslissingen. Onderlinge toerusting. Toezicht op catechese, predikant. Opmerking: agendaplanning moet worden geborgd. Voorstel: moderamen-ouderlingen. Diaconie: alle diakenen. Overleg: regelmatig. Aandacht: Complexe diaconale situaties. Kerkelijke ondersteuning. Verdeling aandachtsvelden en knowhow. Gemeentelijk leven. Oog voor diaconale kansen in lokale omgeving. Kerkenraad breed (KRB): kerkenraad met diakenen (breed): alle ambtsdragers. Overleg: regelmatig. Aandacht: Algemeen beleid. Beleidskaders diverse taakgroepen en commissies. Toezicht moderamen. Talstelling, kerkverband. 4

7 Moderamen: zestal broeders/zusters, hoeft niet perse verdeeld over secties. Overleg: minstens elke maand. Aandacht: Uitvoering beleid, overleg met commissies, voorbereiden vergaderingen, informatie en bestuur kerkenraad en gemeente. Volledige rapportage aan KRD. Vergaderrooster Voor ambtsdragers liefst max 2 x per maand vergaderen: 1 x sectie en 1 x KR(D) Voor moderamen 1 x per maand extra vergaderen (kan evt. 2 x). Ene maand KRD (kan desgewenst een stukje KR/diak indien nodig) Andere maand KR/diak (kan desgewenst een stukje KRD indien nodig) Predikant: per sectie overleg. Daarin: rapportage van zijn bezoeken. Uitwisseling/overleg/afstemming. Jaarplanning Er is een goede jaarplanning vereist, waarbij terugkerende punten worden ingepland (talstelling, financiën, beleidsterreinen). Ook het sectieoverleg kan aantal terugkerende agendapunten krijgen (bv. oudere doopleden; gastleden; studenten enz). Dit geeft ook mogelijkheden voor plan&control van de diverse commissies inclusief financiën. 5

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Gebundelde versie: maart 2013

Gebundelde versie: maart 2013 Gebundelde versie: maart 2013 Protestantse Gemeente te Oegstgeest Beleidsplan 2010-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Pastoraat: vertrouwen, ontmoeten, verlangen.... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Dynamiek...

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE

Protestantse gemeente te Markelo. Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE. Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Protestantse gemeente te Markelo Beleidsplan 2010-2014 MARTINUSVISIE Voor ZWO en Jeugd- en jongerenwerk zijn aparte beleidsplannen beschikbaar.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg

SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg 40 SAMENWERKEN WERKT Eindrapportage van de Beleidscommissie Predikanten bij thema 3 en thema 4 van het Project Hand aan de Ploeg Generale Synode 9 november 2012 KTO 12-09 40 Pagina 3 van 40 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

BeleidsPlan 2007-2010

BeleidsPlan 2007-2010 Vastgesteld Kerkenraad d.d.: 11 december 2006 Vastgesteld Ledenvergadering d.d.: 2 mei 2007 Gereformeerde Kerk van Lopik Herkenbaar Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid BeleidsPlan 2007-2010 Voorjaar

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL

Beleidsplan. Hervormde Gemeente Zuidland WWW.KERKENINZUIDLAND.NL Beleidsplan 2005 2008 VERSIE: definitief DATUM: januari 2005 WWW.KERKENINZUIDLAND.NL 1 Voorwoord... 2 2 Gemeente-zijn.... 3 3 Samen op weg... 4 3.1 Overzicht gezamenlijke activiteiten... 5 4 Organisatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014

MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014 MEMO Bijlage 4 Voorstellen tot het verbeteren van het besluitvormingsproces Stadsregio Amsterdam Versie, 6 februari 2014 De portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst agendeert dit memo ter kennisgeving

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013

Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Handboek Vrijwilligerswerk in de RK Kerk Geloven in groei Productenoverzicht project bisdom s-hertogenbosch Stimulering vrijwilligerswerk in de nieuwe parochies Periode november 2010-2013 Dit project is

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie