Huisartsopleiding Jaarbericht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsopleiding Jaarbericht 2009"

Transcriptie

1 Huisartsopleiding Jaarbericht 2009 Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

2 Voorwoord In dit jaarbericht geven we een beeld van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in Aanvullende cijfermatige informatie over dit jaar kunt u vinden bij de sectie huisartsopleiding op onze website Herman Bueving, Hoofd Huisartsopleiding Erasmus MC Een jaar na de komst van het nieuwe afdelingshoofd Patrick Bindels profileert de afdeling zich steeds meer. In oktober zag de Augustijn het licht, een tijdschrift met gemengd nieuws van de afdeling en het Erasmus MC. Het wordt verspreid onder alle huisartsen in de opleidingsregio en is enthousiast ontvangen. Daarnaast gaat de afdeling in academische netwerken investeren: samenwerkingsverbanden met huisartspraktijken op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek. Verder zijn er plannen voor het opzetten van een kaderopleiding Houding en Bewegingsapparaat. De afdeling heeft zich gespecialiseerd in onderzoek op dit terrein naast haar onderzoek naar aandoeningen bij kinderen en naar de gezondheid van verstandelijk gehandicapten. Naar diepgaande kennis over houding en het bewegingsapparaat lijkt veel vraag te zijn en huisartsen hebben meer dan voorheen behoefte aan differentiatie. Hiermee draagt Rotterdam bij aan een breed aanbod aan kaderopleidingen in Nederland. We gebruiken de term docenten voor de onderwijzende staf van het opleidingsinstituut, opleider voor de huisartsopleider (hao) tijdens de opleidingsperioden in de praktijk en stageopleider voor de opleider tijdens de stages in het tweede opleidingsjaar. De term huisartsopleiding staat voor opleiders, stageopleiders en het opleidingsinstituut. Met afdeling bedoelen we de afdeling huisartsgeneeskunde. 2

3 Inhoud van het onderwijs aan aios Inleiding In 2009 voltooiden 60 aios, artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde, de huisartsopleiding. Gemiddeld leiden we ruim 200 aios op, waarbij het grootste deel van de opleiding in de praktijk plaatsvindt. We beginnen dit hoofdstuk met wat we in 2009 bereikten in de opleidingspraktijk. Vervolgens gaan we in op het competentiegerichte onderwijs, de onderwijslijnen en de toetsen. Tenslotte lichten we andere ontwikkelingen toe. Het leren in de praktijk Een aios wordt in de huisartspraktijk opgeleid. Ogenschijnlijk verandert er ieder jaar weinig als het gaat om het opleiden in de praktijk. Het doen van consulten en huisbezoeken staat centraal. Opleiden betekent vooral het op regelmatige momenten houden van leergesprekken, samen dienstdoen op de huisartsenpost, voorbereidingen treffen voor de videotoets en het coachen van de aios. Wat verandert er dan eigenlijk? Er komt steeds meer interactie tussen het opleidingsinstituut en de opleiders onder andere door periodiek bezoek vanuit het instituut. De Competentie Beoordelings Lijst (ComBeL) is niet meer weg te denken. Voortgangsrapportages vereisen meer inzet en deskundigheid van de opleider. Hoe beoordeel je een aios en hoe begeleid je een aios bij een Individueel Opleidings Plan (IOP)? De diensten van aios op de huisartsenpost worden geregistreerd. Er is een start gemaakt met de accreditering van de opleiderspraktijken. Er is een verplichte boekenlijst voor opleiders. Kortom: professionalisering van de opleiders is het motto! In 2009 we gingen we op de ingeslagen weg verder. Het belang van een goede opleidingsituatie in de praktijk klinkt steeds meer door, en dat is toe te juichen vinden de opleiders. 3

4 Aansluiting praktijk- en terugkomdagonderwijs We maakten een start met het betrekken van opleiders, kaderartsen en aios bij het ontwerpen van terugkomdagonderwijs. In de workshops besteedden we meer aandacht aan de praktijkopdrachten en informeerden we de opleiders over het terugkomdagonderwijs van de aios. Eens in de acht weken overlegt het management van het instituut over de gang van zaken in de opleiding met de vertegenwoordigers van de lokale aios vertegenwoordigd in de ROVAH. Hetzelfde gebeurt met de vertegenwoordigers van de lokale opleiders vertegenwoordigd in het ROER. Competenties De huisartsopleiding Erasmus MC verbetert haar kwaliteit door meer en meer competentiegericht te werken. Aios leren aan de hand van een Individueel Opleidings Schema (IOS) met Individuele Opleidings Plannen (IOPs), we toetsen en beoordelen hun competenties en zorgen voor een goede samenhang tussen het leren in de praktijk van de huisartsopleider en de terugkomdag in het Erasmus MC. Sinds 2009 dragen drie lijncoördinatoren er zorg voor dat er door de drie opleidingsjaren heen een inhoudelijk continuüm ontstaat in het onderwijs (vakinhoudelijk onderwijs, artspatiënt communicatie, professionaliteit en maatschappelijk handelen, samenwerken en organiseren en wetenschap en onderwijs). Vakinhoudelijk handelen Inleiding Een speerpunt in ons beleid is het zodanig veranderen van het vakinhoudelijk terugkomdagonderwijs dat dit een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van de praktijk en zelfstudie. In diverse bijeenkomsten en enquêtes gaven aios namelijk aan dat dit deel 4

5 van het terugkomdagonderwijs onvoldoende meerwaarde bood. Ontwikkeling vakinhoudelijke lijn Nadat we op de staftweedaagse samen met aios en kaderartsen de opzet maakten voor vernieuwd onderwijs in diabetes en palliatieve zorg, werden er ontwikkelteams samengesteld. De teams bestaan uit docenten en een onderwijskundige die onder begeleiding van de lijncoördinator doelstellingen per jaar formuleren, zo nodig onderwijsmaterialen aanpassen of ontwikkelen en de programma s in roosters implementeren. De ontwikkelteams kunnen terugvallen op klankbordgroepen bestaande uit aios, opleiders, stafleden en kaderartsen. Met deze opzet willen we per thema de afstemming tussen de jaren verbeteren en overlap voorkomen. Opfriscursus medisch technische vaardigheden In maart 2009 implementeerden we een opfriscursus voor net gestarte aios over veel voorkomende en acute medisch technische vaardigheden zoals het beoordelen van het trommelvlies, catheterisatie, een infuusnaald inbrengen en een wond hechten. De aios blijken het herhalen van deze vaardigheden nuttig te vinden. Ter voorbereiding kunnen aios een aantal e-learning modules doen. MPO Voortbouwend op de basisopleiding geneeskunde van het Erasmus MC ontwikkelden we Medisch Probleemoplossend Onderwijs (MPO) dat is gericht op het leren toepassen van kennis op concrete huisartsgeneeskundige situaties. Doel van dit onderwijs is dat aios hun strategieën expliciteren en onderbouwen om tot een diagnose en een behandelvoorstel te 5

6 praktische cursus van twee weken ter voorbereiding op de SEH-stage. Daarin worden de meest relevante onderwerpen uit de spoedeisende geneeskunde behandeld. De evaluaties waren erg positief; de aios vonden dat ze veel geleerd hadden en voelden zich minder onzeker. De stageopleiders gaven aan dit bij de aios te herkennen en dat de aios meer initiatief tonen dan voorheen. Het terugkomdagonderwijs hebben we in deze module grondig herzien aangezien het aantal reguliere terugkomdagen met ruim de helft afnam naar negen terugkomdagen in vijfenhalve maand. komen (klinisch redeneren). Daarbij is het de kunst de hulpvraag van de patiënt in verband te brengen met kennis op het gebied van de pathologie, fysiologie, anatomie en de epidemiologie. Deze werkvorm biedt een goede kwaliteit van onderwijs en aios bereiden zich, mede door het gebruik van een feedbacksysteem, zeer goed voor. In 2009 ontwikkelden we zes nieuwe MPO-casus en stelden andere casus bij. STARtclass Vanaf maart namen Rotterdamse aios deel aan de landelijke STARtclass, een intensieve Arts-patiëntcommunicatie De voor het derde opleidingsjaar ontwikkelde programma s met betrekking tot contextspecifieke consultvoering, worden nu structureel ingeroosterd. Het gaat om programma s over partnergeweld, ongezonde leefgewoonten, diversiteit, rouw en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Als voorbeeld: aios leren om te gaan met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten aan de hand van de multidisciplinaire CBO richtlijn en de NHG-cursus gesprekstechnieken die zijn 6

7 ontleend aan cognitieve gedragstherapie. Ze doen dat door middel van rollenspellen, oefeningen en praktijkopdrachten. Organisatie en samenwerking Jaarlijks organiseren we een minisymposium voor derdejaars aios, waarin we onderwijs over actuele onderwerpen aanbieden. Dit jaar was het thema hoe het beleid van de overheid de zorg beïnvloedt. Wetenschappelijk onderwijs De syllabus van het tweede opleidingsjaar werd geactualiseerd. In het derde jaar werd het terugkomdagonderwijs over praktijkverbeterplannen aangepast. We verduidelijkten de opdrachten, zorgden dat de plannen meer werden toegespitst op basis van wetenschappelijke inzichten, comprimeerden het aantal bijeenkomsten van vier naar drie en verbeterden de didactische opbouw. De aios oefenen nu eerst met het beoordelen van een bestaand praktijkverbeterplan. Maatschappelijk handelen en professionaliteit Het derdejaars onderwijs in verzekerings- en bedrijfskunde is geheel herzien. De nieuwe evaluatiecyclus liet zien dat dit onderwijs nu beter aansluit bij de leerbehoeften van de aios, die vooral liggen bij het verkrijgen van kennis over de uitgebreide en ingewikkelde sociale wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook over de kwaliteit van de externe docent zijn de aios nu tevreden. Voorheen was dit onderwijs in hoofdzaak gericht op samenwerking met bedrijfsartsen. De doelen van het onderwijs zijn van samenwerking naar kennisoverdracht verschoven. 7

8 voorspoedig. Alle stageplekken stapten probleemloos over van de tot nu toe gebruikte criteriumlijsten naar de ComBeL voor het beoordelen van de competenties van de aios aan het einde van de stage. Aandachtspunt blijft het inzetten van de ComBeL bij tussentijdse evaluaties. Dit is met name voor het tijdig signaleren van problemen en het bijsturen van belang. Bij elk stagebezoek in de kliniek geven we informatie over hoe de ComBeL gebruikt kan worden. Toetsing Inleiding Op vrijwel elk van de bovenstaande lijnen maken we per opleidingsjaar gebruik van een toets. Inmiddels kennen we naast de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets, twee consultvoeringstoetsen, twee toetsen voor wetenschappelijke vorming, een supervisietoets, een intervisietoets (beiden taakgebied professionaliteit), de GGZ-kennistoets, de vaardighedentoets en de Kennis Over Vaardighedentoets. Stagebeoordelingen aan de hand van de ComBeL De implementatie van de ComBeL in de kliniek, de GGZ en de chronische zorg verliep GGZ-kennistoets Sinds 2009 nemen we de landelijke GGZkennistoets af bij de aiosgroepen. De toets wordt online afgenomen en aios krijgen direct na afloop feedback in de vorm van het juiste antwoord en de uitleg daarbij. Aios geven aan hier veel van te leren en maken aan de hand hiervan een Individueel Opleidings Plan voor het GGZ-blok. Rotterdamse CAT-prijs Sinds januari 2009 is Rotterdam een prijs rijker: de Rotterdamse CAT prijs. Aios presenteren aan het einde van hun eerste jaar een Critically Appraised Topic. Hun startpunt is een casus uit de praktijk, waarbij ze in de literatuur nagaan 8

9 wat er wetenschappelijk over bekend is. De aios met een uitmuntende beoordeling strijden voor een driekoppige jury om de Rotterdamse CATprijs. De twee beste aios dragen we voor voor de Jan van Esprijs die op de NHG-wetenschapsdag wordt uitgereikt. Helaas wonnen we deze prijs in 2009 niet. Onze beste CAT s staan op ons WetenschapsWeb, te vinden op: onderwijs/huisartsopleiding Masterclass huisartsopleiding In het voorjaar vervolgden we de masterclass. Daarin werken aios onder begeleiding van het afdelingshoofd en een universitair hoofddocent ieder aan een wetenschappelijk artikel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het vak huisartsgeneeskunde. De aios worden voorgedragen door docenten. In 2009 startten er twee masterclasses. Van de eerste masterclass dienden twee aios een artikel in bij een Nederlands tijdschrift, één betreft een klinische les over bijwerkingen van antipsychotica, het andere artikel is een beschouwing over pseudokroep. De derde aios zond haar systematische review over internationale richtlijnen voor acute gastro enteritis bij kinderen voor publicatie naar een buitenlands tijdschrift. De tweede masterclass startte voortvarend. Broodje Verstand De ROVAH en het instituut organiseerden gezamenlijk lunchbijeenkomsten voor aios, opleiders en medewerkers, met als titel Broodje Verstand. Het eerste thema betrof de zin en onzin van preventiechecks, waarbij we dieper ingingen op de niercheck. Het tweede thema betrof Functionele Bekostiging dat de overheid inzet om ketenzorg te bewerkstelligen. De Broodje Verstand lunches blijken te voorzien in een behoefte van aios om zich te oriënteren op actuele thema s. 9

10 10

11 Organisatie van het onderwijs aan aios Inleiding Dit hoofdstuk geeft inzicht in wat we deden om de organisatie en kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dienstdoen op de huisartsenpost Aansluitend bij het landelijke project Aios op de HAP slaagden we er gedurende het jaar in om met vrijwel alle huisartsendienstenstructuren waar onze aios werken afspraken te maken over de kwaliteit van de opleiding op de huisartsenpost. Het gaat hierbij om het aanbieden van een introductiecursus, een eigen inlogcode in het systeem voor patiëntencontacten, een feedback systeem, een eigen spreekkamer voor de aios en andere faciliteiten die ten goede komen aan de opleiding van de aios. Verder zullen opleiders en docenten voortaan beter monitoren welke voortgang aios boeken in hun opleiding op de huisartsenpost. van de stages bespraken en afspraken maakten over verbeteringen. Onderwerp van gesprek waren de inwerkperiode, leerwerkplannen en het voeren van leergesprekken. Ook bespraken we in hoeverre de inhoud van de werkzaamheden duidelijk is en de mogelijkheden voor aios om de stageopleider of de dienstdoende arts te consulteren. Medio 2010 zullen we alle GGZstageplaatsen hebben bezocht. Werving stageplekken Zowel bij de klinische stages als de GGZ-stages liepen we tegen een tekort aan stageplekken aan. Bij de klinische stages betrof het tekort specifiek SEH-stageplekken. We vonden ruim Bezoeken stageplaatsen We slaagden erin alle actieve klinische stageplaatsen en een groot deel van de GGZ-stageplaatsen te bezoeken, waarbij we de kwaliteit 11

12 voldoende nieuwe klinische stageplaatsen die door de HVRC werden erkend. Door marktwerking ontstaan in de GGZ steeds grotere ketens waardoor er intern veel geschoven wordt. Vooral door een persoonlijke benadering hebben we voldoende nieuwe GGZ-stageplekken gevonden. Vaste terugkomdagen Om de kwaliteit van het terugkomdagonderwijs te verbeteren hebben we stap voor stap gerealiseerd dat elk opleidingsjaar een vaste terugkomdag heeft. Hierdoor kunnen docenten roteren en programma s door meerdere groepen tegelijk gevolgd worden, expertonderwijs kan efficiënter worden ingezet en zijn er vaste overlegmogelijkheden voor docenten. Veel onderwijs is beter te coördineren, al moesten sommige aios, opleiders en docenten hun werkschema omgooien om de verschuivingen mogelijk te maken. We stuitten tevens op een aantal problemen waarvoor we oplossingen zoeken. Zo bleek het roteren van docenten minder gemakkelijk dan vooraf ingeschat en werd de inzet van supervisoren en intervisiebegeleiders lastiger omdat deze over twee in plaats van drie dagen gespreid moest worden. Realistisch rooster We vertaalden de visie van de huisartsopleiding naar het niveau van het curriculum van de aios. Daartoe maakten de jaarcoördinatoren in 2009 een eerste opzet voor een uitvoerbaar terugkomdagrooster (een realistisch rooster ) voor de drie opleidingsjaren. Ze keken daarbij naar samenhang tussen verschillende onderdelen in het curriculum. Aan de hand hiervan maken we keuzen over welk terugkomdagonderwijs we wanneer en in welk volume bieden; wat we door middel van zelfstudie, het leren in de praktijk en het leren op de terugkomdag aanbieden; en wat om specifieke scholing van opleiders vraagt. 12

13 Verhuizing Medio 2009 verhuisde de afdeling naar een ander gebouw van het Erasmus MC om ruimte te maken voor nieuwbouw. Hoewel we er wederom niet in zijn geslaagd de gehele afdeling Huisartsgeneeskunde hier te huisvesten, kunnen we nu wel gebruik maken van acht vaste onderwijszalen met goede faciliteiten, waarbij iedere aiosgroep zoveel mogelijk zijn eigen zaal heeft. Knelpunten Docenten Hoewel we twee nieuwe huisartdocenten en een gedragwetenschapper hebben aangetrokken, bleven we door zwangerschappen en pensionering een tekort houden aan docenten. Het (afdelings)hoofd en adjunct hoofd sprongen bij in het geven van onderwijs. Ook vonden we een supervisor bereid om een groep te begeleiden. Opleiders De huidige krapte aan opleiders zal toenemen aangezien we in de komende jaren door pensionering een grote uitstroom aan opleiders kunnen verwachten. Met de nieuwe wervingscampagne door ambassadeurs hopen we voldoende nieuwe opleiders te rekruteren. Parkeren Omdat de parkeerfaciliteiten voor aios, opleiders en bezoekers nu op 15 minuten loopafstand zijn, blijft parkeren een knelpunt. Wel zijn we met het openbaar vervoer sneller te bereiken. 13

14 14

15 Scholing van opleiders Inleiding Aangezien de opleiding voor het grootste deel in de opleidingspraktijk plaatsvindt, zijn de huisartsgeneeskundige en didactische kwaliteiten van onze opleiders essentieel. De opleider is rolmodel en coach voor de aios. We bieden hen naast didactische tevens inhoudelijke cursussen. Hao-curriculum Een werkgroep bestaande uit twee opleiders en een hao-begeleider gaf een aanzet voor een nieuw hao-curriculum. We willen het scholingsplan zodanig vorm geven dat de opleiders na een curriculum van vier tot zes jaar de competenties uit het CHVG-profiel volledig beheersen. De opleider gebruikt een portfolio om zijn competentieontwikkeling aan te tonen en de voortgangsgesprekken hebben vooral betrekking op die ontwikkeling. In het scholingsprogramma 2010 maken wij hiermee een begin tijdens de centrale opleidersdagen in april. De LHK-toets zal ook voor opleiders verplicht worden. Rotterdamse opleidersdag 2009 Het ROER organiseerde in februari de vierde Rotterdamse opleidersdag, die door zo n 60 opleiders en stafleden werd bezocht. Het thema van de dag was: De digitale opleider, van e-consult tot e-opleiding. We werden ons bewust van de vele medische scholingsmogelijkheden via internet. We kregen advies in het opzetten van consult en een website voor de praktijk en er werd een medisch expertise programma ter ondersteuning van het klinisch handelen gepresenteerd. De presentaties bleken van meerwaarde, het voorzitterschap kreeg lof en het cabaret werd erg gewaardeerd. Ambassadeurs Sinds het najaar hebben we een nieuwe wervingscampagne voor opleiders. Elf opleiders en collega s benaderen in hun eigen regio huisartsen actief en persoonlijk om opleider bij ons of bij de basisopleiding te worden. We streven ernaar om in 2010 op deze manier 40 nieuwe opleiders te werven. Huisartsopleiding Nederland maakte deze wervingscampagne mogelijk, mede door het ontwerpen van posters met foto s van deze ambassadeurs. Het is de bedoeling dat de ambassadeurs hun posters ophangen bij nascholingen en huisartsenposten, zodat huisartsen weten bij wie ze meer informatie kunnen verkrijgen. 15

16 Workshop stagebegeleiders In oktober organiseerden we voor de derde maal een workshop voor stagebegeleiders in de GGZ en chronische zorg. Ditmaal was het thema het belang van het reflecteren. We inventariseerden hoe de stageopleiders in leergesprekken aios begeleiden bij het reflecteren op praktijkervaringen en reikten handvatten aan. Het was een zinvolle bijeenkomst, aangezien het geven van adviezen verleidelijker blijkt dan de aios zelf te laten reflecteren en de gehele leercirkel te laten doorlopen. Project Accreditering Huisartsopleidingspraktijken Medio 2009 deden we een nulmeting onder de 225 aan ons instituut verbonden opleiders. Bijna 70% reageerde. Zes procent is bezig met accreditatie en 25% is reeds geaccrediteerd. Ons streven is om 70 extra opleiders in 2 jaar te helpen bij het accrediteren. Een meerwaarde van accreditatie is dat aios goede voorbeelden krijgen over de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor patiënten. We trokken een projectleider aan die opleidingspraktijken benaderde voor deelname aan het accreditatieproject. In 2009 zijn er 30 gestart, in 2010 willen er 33 starten. Er is ondersteuning bij het opstellen van een verbeterplan middels goed getrainde consulenten en het bewerken van de extracties uit het HIS. De verbeterplannen worden uitgewisseld en besproken op de workshops, waar opleiders elkaar stimuleren. Verder koppelden we het wetenschappelijk onderwijs in het derde jaar, waarbij aios praktijkverbeterplannen schrijven, aan dit project. 16

17 Scholing van staf Inleiding Onze docenten volgen landelijke cursussen van de Docenten Scholing Huisartsopleiding (DSH). Drie docenten deden de basiscursus docent huisartsopleiding. Op lokaal niveau schoolden we de staf middels intervisie, de staftweedaagse, het scholingsgedeelte op stafdagen en door het mentoraat voor nieuwe stafleden en individuele begeleiding van stafleden. Staftweedaagse De staftweedaagse stond dit jaar in het teken van het ontwikkelen van een vakinhoudelijke lijn door de drie opleidingsjaren heen en het aanbrengen van samenhang tussen zelfstudie, het praktijk- en terugkomdagonderwijs. Stafdagen De stafdag bestaat uit een gedeelte waarin onderwijsinhoudelijke, organisatorische, logistieke en personele zaken aan de orde komen. Hierbij is een vertegenwoordiger van ROER en ROVAH uitgenodigd. Daarnaast is er voor de staf een onderdeel didactische scholing of thematische verdieping. Een voorbeeld hiervan: onder begeleiding van een advocaat werd de staf duidelijk hoe noodzakelijk het volledig invullen van het beoordelingsdossier van de aios is. Vooral als het gaat over de vroegtijdige verwoording van signalen dat de opleiding van een aios niet goed gaat. Op de volgende drie stafdagen gingen we daarom in op hoe je concreet gedrag kunt benoemen en waar je grenzen legt in gedogen of handhaven. 17

18 18

19 Publicaties en scholing van derden Een aantal aios en aioto s publiceerde in 2009 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in Huisarts en Wetenschap, gaf presentaties op congressen, bood nascholing en was lid van een werkgroep voor het opstellen of herzien van een NHG-standaard. Onze stafleden verzorgden scholing voor de DSH, coördineerden de landelijke Beekbergencursus voor opleiders, publiceerden regelmatig in tijdschriften en boden nascholingen. Ook waren we betrokken bij het opstellen van richtlijnen, NHGstandaarden en cursusboeken, droegen we bij in commissies en gaven presentaties of waren betrokken in de organisatie van congressen voor andere doelgroepen. Onder de opleiders en stafleden bevinden zich diverse kaderartsen, zoals voor palliatieve zorg, diabetes mellitus, urogynaecologie en hart- en vaatziekten. andere huisartsdocent een hoofdstuk over de ontstoken slijmbeurs van de knie. Een ander staflid gaf aan diverse groepen huisartsen nascholing over culturele diversiteit. Ook gaf hij nascholing aan Rotterdamse huisartsen over taalverschillen en het gebruik van tolken in het kader van het Europese project Training Intercultural and Bilingual Competencies in Health and Social Care. Voorbeelden Twee huisartsdocenten schreven voor het Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk een hoofdstuk over het ganglion en een 19

20 Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Postbus CA Rotterdam tel.: fax: Samenstelling: Thérèse Brans Vormgeving: Jules van der Vuurst de Vries Druk: BGS-grafisch

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2010

Huisartsopleiding Jaarbericht 2010 Huisartsopleiding Jaarbericht 2010 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Inleiding PAUKH Niet achterom kijken? Bij dit jaarbericht doen we dat wel. Er is veel gebeurd in 2010! Dit jaar voltooiden 69

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Jaarverslag 2010 Huisartsopleiding VU medisch centrum De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Colofon Huisartsopleiding VU medisch centrum De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2011

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2011 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2011 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 6 april 2011 woensdag 5 oktober

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Handleiding bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Maart 2008 Huisartsopleiding Contactpersoon: P.L. Schoonheim Telefoon: 020 4448235 E-mail: pl.schoonheim@vumc.nl Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken Procedurebeschrijving indeling Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2009

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2009 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2009 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 7 oktober Aiosdag donderdag

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012 OPLEIDINGSPLAN Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 0 Inhoudsopgave. Inleiding.... Begrippenlijst.... Onderwijskundige uitgangspunten.... Onderwijskundige visie.... Opleider, stageopleider en praktijk....

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Educatieve en selectieve beoordeling 3. Selectieve beslissingen over de voortgang 3.1 Overzicht van momenten van selectieve

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016. Huisartsopleiding Utrecht

Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016. Huisartsopleiding Utrecht Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016 Huisartsopleiding Utrecht Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016 Uitgebreide informatie voor huisartsopleiders over

Nadere informatie

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Utrecht, januari 2013 Colofon Werkgroep Coördinatoren Huisartsopleiders Huisartsopleiding Nederland Drs. L. Bernsen, huisarts, coördinator huisartsopleiders,

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 2) 2011

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 2) 2011 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 2) 2011 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! Aiosdag donderdag 24 november 2011 Centrale opleidersdagen

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten editie juni (nr 2) 2010

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten editie juni (nr 2) 2010 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten editie juni (nr 2) 2010 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 6 oktober 2010 LHK-toets hao's 1-15 nov 2010 NHG-Wetenschapsdag

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST

Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking LEREN EN WERKEN OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut UMCG en akkoord bevonden

Nadere informatie

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8 Jaarplan 2015 2 Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 3 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie, visie en strategie SOON 5 1. Kwaliteit van de opleiding 6 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Werkplan MMV maart 2011 2

Werkplan MMV maart 2011 2 Werkplan MMV Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) ondersteunt opleiders, aios, opleidingsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde

Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Naar een Landelijk Opleidingsplan Huisartsgeneeskunde Thema Chronische Zorg Colofon Expertgroep Chronische Zorg Dr. Jean Muris (voorzitter), huisarts, hoofd huisartsopleiding Maastricht Drs. Marie-Anne

Nadere informatie

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL)

Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) Competentie Beoordeling Lijst (ComBeL) JAAR 2 GGZ stage Naam aios: Naam stageopleider/docent: Locatie/stageplaats: Naam groepsbegeleider(s): Stageperiode: werkgroep Toetsing 0804 febr 2009 Colofon Samenstelling

Nadere informatie

CAPHRI School for Public Health and Primary Care. Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten. www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl

CAPHRI School for Public Health and Primary Care. Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten. www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl CAPHRI School for Public Health and Primary Care Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl Inleiding De kaderopleiding is bedoeld voor huisartsen die hun deskundigheid op

Nadere informatie

Kaderhuisarts! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee?

Kaderhuisarts! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee? ! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee? Dr. Annet Wind, huisarts Hoorn en coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde, LUMC Jan Palmen, kaderhuisarts DM, Aarveld Medisch Centrum, Heerlen

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

GEAR Eindrapportage 2013

GEAR Eindrapportage 2013 Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Extra thema Academisch niveau Leeromgeving Toetsing, beoordeling en resultaten

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

Kwartaal Zelfstudie Praktijkonderwijs Cursorisch onderwijs

Kwartaal Zelfstudie Praktijkonderwijs Cursorisch onderwijs Eerste opleidingsjaar huisartsopleiding Rotterdam Eerste kwartaal Spoedeisende hulp en korte episode problemen Syllabus consultvoering en Vaardig communiceren in de gezondheidszorg van Silvermann, Kurtz

Nadere informatie

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Laatste revisie: Datum: Naam: 1. PERSOONSGEGEVENS opleider Naam: Voorletter(s): Tussenvgsl: Voornaam:

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

De moderne opleider. Dr. Jan C.M. Lavrijsen. Een kijkje in een andere keuken. Hoofd vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen

De moderne opleider. Dr. Jan C.M. Lavrijsen. Een kijkje in een andere keuken. Hoofd vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen De moderne opleider Een kijkje in een andere keuken Dr. Jan C.M. Lavrijsen Hoofd vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde Nijmegen Inhoud Boodschappen Kijk in andere keuken Professionalisering

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN. Huisartsopleiding. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

OPLEIDINGSPLAN. Huisartsopleiding. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam OPLEIDINGSPLAN Huisartsopleiding Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Divisie Klinische Methoden & Public Health Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Meibergdreef 15 1105 AZ

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

EVALUATIE EN PLANNING

EVALUATIE EN PLANNING EVALUATIE EN PLANNING Introductie Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op het onderwijsmateriaal 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHGStandaard M71 van mei 2012 Van geen enkel medicament is aangetoond dat dit effectief zou zijn bij de behandeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Opleiding tot huisarts

Jaarverslag 2010 Opleiding tot huisarts Statistische gegevens conform richtlijnen HVRC Jaarverslag 2010 Opleiding tot huisarts Redactie: Thérèse Brans Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Postbus 2040 3000 CA Rotterdam 010 70 300 04 010 70

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 3) 2009

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 3) 2009 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 3) 2009 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 7 oktober 2009 woensdag

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Algemene informatiegids 2013. Vervolgopleiding tot Huisarts UMC St Radboud Nijmegen

Algemene informatiegids 2013. Vervolgopleiding tot Huisarts UMC St Radboud Nijmegen Algemene informatiegids 2013 Vervolgopleiding tot Huisarts UMC St Radboud Nijmegen Inhoud Inhoud Inleiding... 3 1. De structuur van de opleiding... 4 1.1 Visie op opleiden... 4 1.2 De opleiding in schema...

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC. Beleidsplan 2014-2017

Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC. Beleidsplan 2014-2017 Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC Beleidsplan 2014-2017 Versie: mei 2014 1 1. Inleiding Het academisch huisartsen netwerk Primeur van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC is in 2011

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Procedure tot de start van de huisartsopleiding Huisarts: specialist in veelzijdigheid! 1. De koppelingsprocedure 2. Opleidingsregister HVRC, arbeidsovereenkomst SBOH, deeltijdwerken en reisafstand 3.

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

GEAR Auditrapportage 2013

GEAR Auditrapportage 2013 GEAR Auditrapportage 2013 VUmc Amsterdam Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Academisch niveau Leeromgeving Toetsing,

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST

DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Handreiking DE OPLEIDINGSCOÖRDINATOR OP DE HUISARTSENPOST Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het opleidingsinstituut AMC-UvA en

Nadere informatie

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER

HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER HET IENE2 MODEL CURSUS : TRAIN DE TRAINER Dit project werd gefinancierd en ondersteund door de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020

Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020 Welkom op het E-learningsymposium Flexibel leren in 2020 Erasmus MC Desiderius School Erasmus MC Zorgacademie E learningsymposium 11 juni 2015 Programma 13:00 Opening / inleiding 13:15 Keynote prof.dr.

Nadere informatie

Leve de competente coach!

Leve de competente coach! Silvia van Schaik-Kuijer Leve de competente coach! Van competentieanalyse naar ontwikkelplan Inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 Deel 1 Algemene informatie over Leve de competente coach! Coachen en coachcompetenties:

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE MISSION STATEMENT. Pleidooi voor het verder professionaliseren van medisch leiderschap; een competentie van en voor artsen

ACHTERGRONDINFORMATIE MISSION STATEMENT. Pleidooi voor het verder professionaliseren van medisch leiderschap; een competentie van en voor artsen ACHTERGRONDINFORMATIE MISSION STATEMENT Pleidooi voor het verder professionaliseren van medisch leiderschap; een competentie van en voor artsen Aanleiding Wij, ondergetekenden, constateren dat: Huisartsen,

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD

PAO-H JAARPROGRAMMA 2013 NASCHOLING VOOR HUISARTSEN UTRECHT GEACCREDITEERD UTRECHT PAO-H NASCHOLING VOOR HUISARTSEN GEACCREDITEERD JAARPROGRAMMA 2013 NIEUWE PAO-H CURSUSSEN IN 2013! Het nieuwe jaarprogramma van het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt u weer

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie