Huisartsopleiding Jaarbericht 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisartsopleiding Jaarbericht 2009"

Transcriptie

1 Huisartsopleiding Jaarbericht 2009 Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

2 Voorwoord In dit jaarbericht geven we een beeld van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in Aanvullende cijfermatige informatie over dit jaar kunt u vinden bij de sectie huisartsopleiding op onze website Herman Bueving, Hoofd Huisartsopleiding Erasmus MC Een jaar na de komst van het nieuwe afdelingshoofd Patrick Bindels profileert de afdeling zich steeds meer. In oktober zag de Augustijn het licht, een tijdschrift met gemengd nieuws van de afdeling en het Erasmus MC. Het wordt verspreid onder alle huisartsen in de opleidingsregio en is enthousiast ontvangen. Daarnaast gaat de afdeling in academische netwerken investeren: samenwerkingsverbanden met huisartspraktijken op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek. Verder zijn er plannen voor het opzetten van een kaderopleiding Houding en Bewegingsapparaat. De afdeling heeft zich gespecialiseerd in onderzoek op dit terrein naast haar onderzoek naar aandoeningen bij kinderen en naar de gezondheid van verstandelijk gehandicapten. Naar diepgaande kennis over houding en het bewegingsapparaat lijkt veel vraag te zijn en huisartsen hebben meer dan voorheen behoefte aan differentiatie. Hiermee draagt Rotterdam bij aan een breed aanbod aan kaderopleidingen in Nederland. We gebruiken de term docenten voor de onderwijzende staf van het opleidingsinstituut, opleider voor de huisartsopleider (hao) tijdens de opleidingsperioden in de praktijk en stageopleider voor de opleider tijdens de stages in het tweede opleidingsjaar. De term huisartsopleiding staat voor opleiders, stageopleiders en het opleidingsinstituut. Met afdeling bedoelen we de afdeling huisartsgeneeskunde. 2

3 Inhoud van het onderwijs aan aios Inleiding In 2009 voltooiden 60 aios, artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde, de huisartsopleiding. Gemiddeld leiden we ruim 200 aios op, waarbij het grootste deel van de opleiding in de praktijk plaatsvindt. We beginnen dit hoofdstuk met wat we in 2009 bereikten in de opleidingspraktijk. Vervolgens gaan we in op het competentiegerichte onderwijs, de onderwijslijnen en de toetsen. Tenslotte lichten we andere ontwikkelingen toe. Het leren in de praktijk Een aios wordt in de huisartspraktijk opgeleid. Ogenschijnlijk verandert er ieder jaar weinig als het gaat om het opleiden in de praktijk. Het doen van consulten en huisbezoeken staat centraal. Opleiden betekent vooral het op regelmatige momenten houden van leergesprekken, samen dienstdoen op de huisartsenpost, voorbereidingen treffen voor de videotoets en het coachen van de aios. Wat verandert er dan eigenlijk? Er komt steeds meer interactie tussen het opleidingsinstituut en de opleiders onder andere door periodiek bezoek vanuit het instituut. De Competentie Beoordelings Lijst (ComBeL) is niet meer weg te denken. Voortgangsrapportages vereisen meer inzet en deskundigheid van de opleider. Hoe beoordeel je een aios en hoe begeleid je een aios bij een Individueel Opleidings Plan (IOP)? De diensten van aios op de huisartsenpost worden geregistreerd. Er is een start gemaakt met de accreditering van de opleiderspraktijken. Er is een verplichte boekenlijst voor opleiders. Kortom: professionalisering van de opleiders is het motto! In 2009 we gingen we op de ingeslagen weg verder. Het belang van een goede opleidingsituatie in de praktijk klinkt steeds meer door, en dat is toe te juichen vinden de opleiders. 3

4 Aansluiting praktijk- en terugkomdagonderwijs We maakten een start met het betrekken van opleiders, kaderartsen en aios bij het ontwerpen van terugkomdagonderwijs. In de workshops besteedden we meer aandacht aan de praktijkopdrachten en informeerden we de opleiders over het terugkomdagonderwijs van de aios. Eens in de acht weken overlegt het management van het instituut over de gang van zaken in de opleiding met de vertegenwoordigers van de lokale aios vertegenwoordigd in de ROVAH. Hetzelfde gebeurt met de vertegenwoordigers van de lokale opleiders vertegenwoordigd in het ROER. Competenties De huisartsopleiding Erasmus MC verbetert haar kwaliteit door meer en meer competentiegericht te werken. Aios leren aan de hand van een Individueel Opleidings Schema (IOS) met Individuele Opleidings Plannen (IOPs), we toetsen en beoordelen hun competenties en zorgen voor een goede samenhang tussen het leren in de praktijk van de huisartsopleider en de terugkomdag in het Erasmus MC. Sinds 2009 dragen drie lijncoördinatoren er zorg voor dat er door de drie opleidingsjaren heen een inhoudelijk continuüm ontstaat in het onderwijs (vakinhoudelijk onderwijs, artspatiënt communicatie, professionaliteit en maatschappelijk handelen, samenwerken en organiseren en wetenschap en onderwijs). Vakinhoudelijk handelen Inleiding Een speerpunt in ons beleid is het zodanig veranderen van het vakinhoudelijk terugkomdagonderwijs dat dit een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van de praktijk en zelfstudie. In diverse bijeenkomsten en enquêtes gaven aios namelijk aan dat dit deel 4

5 van het terugkomdagonderwijs onvoldoende meerwaarde bood. Ontwikkeling vakinhoudelijke lijn Nadat we op de staftweedaagse samen met aios en kaderartsen de opzet maakten voor vernieuwd onderwijs in diabetes en palliatieve zorg, werden er ontwikkelteams samengesteld. De teams bestaan uit docenten en een onderwijskundige die onder begeleiding van de lijncoördinator doelstellingen per jaar formuleren, zo nodig onderwijsmaterialen aanpassen of ontwikkelen en de programma s in roosters implementeren. De ontwikkelteams kunnen terugvallen op klankbordgroepen bestaande uit aios, opleiders, stafleden en kaderartsen. Met deze opzet willen we per thema de afstemming tussen de jaren verbeteren en overlap voorkomen. Opfriscursus medisch technische vaardigheden In maart 2009 implementeerden we een opfriscursus voor net gestarte aios over veel voorkomende en acute medisch technische vaardigheden zoals het beoordelen van het trommelvlies, catheterisatie, een infuusnaald inbrengen en een wond hechten. De aios blijken het herhalen van deze vaardigheden nuttig te vinden. Ter voorbereiding kunnen aios een aantal e-learning modules doen. MPO Voortbouwend op de basisopleiding geneeskunde van het Erasmus MC ontwikkelden we Medisch Probleemoplossend Onderwijs (MPO) dat is gericht op het leren toepassen van kennis op concrete huisartsgeneeskundige situaties. Doel van dit onderwijs is dat aios hun strategieën expliciteren en onderbouwen om tot een diagnose en een behandelvoorstel te 5

6 praktische cursus van twee weken ter voorbereiding op de SEH-stage. Daarin worden de meest relevante onderwerpen uit de spoedeisende geneeskunde behandeld. De evaluaties waren erg positief; de aios vonden dat ze veel geleerd hadden en voelden zich minder onzeker. De stageopleiders gaven aan dit bij de aios te herkennen en dat de aios meer initiatief tonen dan voorheen. Het terugkomdagonderwijs hebben we in deze module grondig herzien aangezien het aantal reguliere terugkomdagen met ruim de helft afnam naar negen terugkomdagen in vijfenhalve maand. komen (klinisch redeneren). Daarbij is het de kunst de hulpvraag van de patiënt in verband te brengen met kennis op het gebied van de pathologie, fysiologie, anatomie en de epidemiologie. Deze werkvorm biedt een goede kwaliteit van onderwijs en aios bereiden zich, mede door het gebruik van een feedbacksysteem, zeer goed voor. In 2009 ontwikkelden we zes nieuwe MPO-casus en stelden andere casus bij. STARtclass Vanaf maart namen Rotterdamse aios deel aan de landelijke STARtclass, een intensieve Arts-patiëntcommunicatie De voor het derde opleidingsjaar ontwikkelde programma s met betrekking tot contextspecifieke consultvoering, worden nu structureel ingeroosterd. Het gaat om programma s over partnergeweld, ongezonde leefgewoonten, diversiteit, rouw en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Als voorbeeld: aios leren om te gaan met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten aan de hand van de multidisciplinaire CBO richtlijn en de NHG-cursus gesprekstechnieken die zijn 6

7 ontleend aan cognitieve gedragstherapie. Ze doen dat door middel van rollenspellen, oefeningen en praktijkopdrachten. Organisatie en samenwerking Jaarlijks organiseren we een minisymposium voor derdejaars aios, waarin we onderwijs over actuele onderwerpen aanbieden. Dit jaar was het thema hoe het beleid van de overheid de zorg beïnvloedt. Wetenschappelijk onderwijs De syllabus van het tweede opleidingsjaar werd geactualiseerd. In het derde jaar werd het terugkomdagonderwijs over praktijkverbeterplannen aangepast. We verduidelijkten de opdrachten, zorgden dat de plannen meer werden toegespitst op basis van wetenschappelijke inzichten, comprimeerden het aantal bijeenkomsten van vier naar drie en verbeterden de didactische opbouw. De aios oefenen nu eerst met het beoordelen van een bestaand praktijkverbeterplan. Maatschappelijk handelen en professionaliteit Het derdejaars onderwijs in verzekerings- en bedrijfskunde is geheel herzien. De nieuwe evaluatiecyclus liet zien dat dit onderwijs nu beter aansluit bij de leerbehoeften van de aios, die vooral liggen bij het verkrijgen van kennis over de uitgebreide en ingewikkelde sociale wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook over de kwaliteit van de externe docent zijn de aios nu tevreden. Voorheen was dit onderwijs in hoofdzaak gericht op samenwerking met bedrijfsartsen. De doelen van het onderwijs zijn van samenwerking naar kennisoverdracht verschoven. 7

8 voorspoedig. Alle stageplekken stapten probleemloos over van de tot nu toe gebruikte criteriumlijsten naar de ComBeL voor het beoordelen van de competenties van de aios aan het einde van de stage. Aandachtspunt blijft het inzetten van de ComBeL bij tussentijdse evaluaties. Dit is met name voor het tijdig signaleren van problemen en het bijsturen van belang. Bij elk stagebezoek in de kliniek geven we informatie over hoe de ComBeL gebruikt kan worden. Toetsing Inleiding Op vrijwel elk van de bovenstaande lijnen maken we per opleidingsjaar gebruik van een toets. Inmiddels kennen we naast de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets, twee consultvoeringstoetsen, twee toetsen voor wetenschappelijke vorming, een supervisietoets, een intervisietoets (beiden taakgebied professionaliteit), de GGZ-kennistoets, de vaardighedentoets en de Kennis Over Vaardighedentoets. Stagebeoordelingen aan de hand van de ComBeL De implementatie van de ComBeL in de kliniek, de GGZ en de chronische zorg verliep GGZ-kennistoets Sinds 2009 nemen we de landelijke GGZkennistoets af bij de aiosgroepen. De toets wordt online afgenomen en aios krijgen direct na afloop feedback in de vorm van het juiste antwoord en de uitleg daarbij. Aios geven aan hier veel van te leren en maken aan de hand hiervan een Individueel Opleidings Plan voor het GGZ-blok. Rotterdamse CAT-prijs Sinds januari 2009 is Rotterdam een prijs rijker: de Rotterdamse CAT prijs. Aios presenteren aan het einde van hun eerste jaar een Critically Appraised Topic. Hun startpunt is een casus uit de praktijk, waarbij ze in de literatuur nagaan 8

9 wat er wetenschappelijk over bekend is. De aios met een uitmuntende beoordeling strijden voor een driekoppige jury om de Rotterdamse CATprijs. De twee beste aios dragen we voor voor de Jan van Esprijs die op de NHG-wetenschapsdag wordt uitgereikt. Helaas wonnen we deze prijs in 2009 niet. Onze beste CAT s staan op ons WetenschapsWeb, te vinden op: onderwijs/huisartsopleiding Masterclass huisartsopleiding In het voorjaar vervolgden we de masterclass. Daarin werken aios onder begeleiding van het afdelingshoofd en een universitair hoofddocent ieder aan een wetenschappelijk artikel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het vak huisartsgeneeskunde. De aios worden voorgedragen door docenten. In 2009 startten er twee masterclasses. Van de eerste masterclass dienden twee aios een artikel in bij een Nederlands tijdschrift, één betreft een klinische les over bijwerkingen van antipsychotica, het andere artikel is een beschouwing over pseudokroep. De derde aios zond haar systematische review over internationale richtlijnen voor acute gastro enteritis bij kinderen voor publicatie naar een buitenlands tijdschrift. De tweede masterclass startte voortvarend. Broodje Verstand De ROVAH en het instituut organiseerden gezamenlijk lunchbijeenkomsten voor aios, opleiders en medewerkers, met als titel Broodje Verstand. Het eerste thema betrof de zin en onzin van preventiechecks, waarbij we dieper ingingen op de niercheck. Het tweede thema betrof Functionele Bekostiging dat de overheid inzet om ketenzorg te bewerkstelligen. De Broodje Verstand lunches blijken te voorzien in een behoefte van aios om zich te oriënteren op actuele thema s. 9

10 10

11 Organisatie van het onderwijs aan aios Inleiding Dit hoofdstuk geeft inzicht in wat we deden om de organisatie en kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dienstdoen op de huisartsenpost Aansluitend bij het landelijke project Aios op de HAP slaagden we er gedurende het jaar in om met vrijwel alle huisartsendienstenstructuren waar onze aios werken afspraken te maken over de kwaliteit van de opleiding op de huisartsenpost. Het gaat hierbij om het aanbieden van een introductiecursus, een eigen inlogcode in het systeem voor patiëntencontacten, een feedback systeem, een eigen spreekkamer voor de aios en andere faciliteiten die ten goede komen aan de opleiding van de aios. Verder zullen opleiders en docenten voortaan beter monitoren welke voortgang aios boeken in hun opleiding op de huisartsenpost. van de stages bespraken en afspraken maakten over verbeteringen. Onderwerp van gesprek waren de inwerkperiode, leerwerkplannen en het voeren van leergesprekken. Ook bespraken we in hoeverre de inhoud van de werkzaamheden duidelijk is en de mogelijkheden voor aios om de stageopleider of de dienstdoende arts te consulteren. Medio 2010 zullen we alle GGZstageplaatsen hebben bezocht. Werving stageplekken Zowel bij de klinische stages als de GGZ-stages liepen we tegen een tekort aan stageplekken aan. Bij de klinische stages betrof het tekort specifiek SEH-stageplekken. We vonden ruim Bezoeken stageplaatsen We slaagden erin alle actieve klinische stageplaatsen en een groot deel van de GGZ-stageplaatsen te bezoeken, waarbij we de kwaliteit 11

12 voldoende nieuwe klinische stageplaatsen die door de HVRC werden erkend. Door marktwerking ontstaan in de GGZ steeds grotere ketens waardoor er intern veel geschoven wordt. Vooral door een persoonlijke benadering hebben we voldoende nieuwe GGZ-stageplekken gevonden. Vaste terugkomdagen Om de kwaliteit van het terugkomdagonderwijs te verbeteren hebben we stap voor stap gerealiseerd dat elk opleidingsjaar een vaste terugkomdag heeft. Hierdoor kunnen docenten roteren en programma s door meerdere groepen tegelijk gevolgd worden, expertonderwijs kan efficiënter worden ingezet en zijn er vaste overlegmogelijkheden voor docenten. Veel onderwijs is beter te coördineren, al moesten sommige aios, opleiders en docenten hun werkschema omgooien om de verschuivingen mogelijk te maken. We stuitten tevens op een aantal problemen waarvoor we oplossingen zoeken. Zo bleek het roteren van docenten minder gemakkelijk dan vooraf ingeschat en werd de inzet van supervisoren en intervisiebegeleiders lastiger omdat deze over twee in plaats van drie dagen gespreid moest worden. Realistisch rooster We vertaalden de visie van de huisartsopleiding naar het niveau van het curriculum van de aios. Daartoe maakten de jaarcoördinatoren in 2009 een eerste opzet voor een uitvoerbaar terugkomdagrooster (een realistisch rooster ) voor de drie opleidingsjaren. Ze keken daarbij naar samenhang tussen verschillende onderdelen in het curriculum. Aan de hand hiervan maken we keuzen over welk terugkomdagonderwijs we wanneer en in welk volume bieden; wat we door middel van zelfstudie, het leren in de praktijk en het leren op de terugkomdag aanbieden; en wat om specifieke scholing van opleiders vraagt. 12

13 Verhuizing Medio 2009 verhuisde de afdeling naar een ander gebouw van het Erasmus MC om ruimte te maken voor nieuwbouw. Hoewel we er wederom niet in zijn geslaagd de gehele afdeling Huisartsgeneeskunde hier te huisvesten, kunnen we nu wel gebruik maken van acht vaste onderwijszalen met goede faciliteiten, waarbij iedere aiosgroep zoveel mogelijk zijn eigen zaal heeft. Knelpunten Docenten Hoewel we twee nieuwe huisartdocenten en een gedragwetenschapper hebben aangetrokken, bleven we door zwangerschappen en pensionering een tekort houden aan docenten. Het (afdelings)hoofd en adjunct hoofd sprongen bij in het geven van onderwijs. Ook vonden we een supervisor bereid om een groep te begeleiden. Opleiders De huidige krapte aan opleiders zal toenemen aangezien we in de komende jaren door pensionering een grote uitstroom aan opleiders kunnen verwachten. Met de nieuwe wervingscampagne door ambassadeurs hopen we voldoende nieuwe opleiders te rekruteren. Parkeren Omdat de parkeerfaciliteiten voor aios, opleiders en bezoekers nu op 15 minuten loopafstand zijn, blijft parkeren een knelpunt. Wel zijn we met het openbaar vervoer sneller te bereiken. 13

14 14

15 Scholing van opleiders Inleiding Aangezien de opleiding voor het grootste deel in de opleidingspraktijk plaatsvindt, zijn de huisartsgeneeskundige en didactische kwaliteiten van onze opleiders essentieel. De opleider is rolmodel en coach voor de aios. We bieden hen naast didactische tevens inhoudelijke cursussen. Hao-curriculum Een werkgroep bestaande uit twee opleiders en een hao-begeleider gaf een aanzet voor een nieuw hao-curriculum. We willen het scholingsplan zodanig vorm geven dat de opleiders na een curriculum van vier tot zes jaar de competenties uit het CHVG-profiel volledig beheersen. De opleider gebruikt een portfolio om zijn competentieontwikkeling aan te tonen en de voortgangsgesprekken hebben vooral betrekking op die ontwikkeling. In het scholingsprogramma 2010 maken wij hiermee een begin tijdens de centrale opleidersdagen in april. De LHK-toets zal ook voor opleiders verplicht worden. Rotterdamse opleidersdag 2009 Het ROER organiseerde in februari de vierde Rotterdamse opleidersdag, die door zo n 60 opleiders en stafleden werd bezocht. Het thema van de dag was: De digitale opleider, van e-consult tot e-opleiding. We werden ons bewust van de vele medische scholingsmogelijkheden via internet. We kregen advies in het opzetten van consult en een website voor de praktijk en er werd een medisch expertise programma ter ondersteuning van het klinisch handelen gepresenteerd. De presentaties bleken van meerwaarde, het voorzitterschap kreeg lof en het cabaret werd erg gewaardeerd. Ambassadeurs Sinds het najaar hebben we een nieuwe wervingscampagne voor opleiders. Elf opleiders en collega s benaderen in hun eigen regio huisartsen actief en persoonlijk om opleider bij ons of bij de basisopleiding te worden. We streven ernaar om in 2010 op deze manier 40 nieuwe opleiders te werven. Huisartsopleiding Nederland maakte deze wervingscampagne mogelijk, mede door het ontwerpen van posters met foto s van deze ambassadeurs. Het is de bedoeling dat de ambassadeurs hun posters ophangen bij nascholingen en huisartsenposten, zodat huisartsen weten bij wie ze meer informatie kunnen verkrijgen. 15

16 Workshop stagebegeleiders In oktober organiseerden we voor de derde maal een workshop voor stagebegeleiders in de GGZ en chronische zorg. Ditmaal was het thema het belang van het reflecteren. We inventariseerden hoe de stageopleiders in leergesprekken aios begeleiden bij het reflecteren op praktijkervaringen en reikten handvatten aan. Het was een zinvolle bijeenkomst, aangezien het geven van adviezen verleidelijker blijkt dan de aios zelf te laten reflecteren en de gehele leercirkel te laten doorlopen. Project Accreditering Huisartsopleidingspraktijken Medio 2009 deden we een nulmeting onder de 225 aan ons instituut verbonden opleiders. Bijna 70% reageerde. Zes procent is bezig met accreditatie en 25% is reeds geaccrediteerd. Ons streven is om 70 extra opleiders in 2 jaar te helpen bij het accrediteren. Een meerwaarde van accreditatie is dat aios goede voorbeelden krijgen over de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor patiënten. We trokken een projectleider aan die opleidingspraktijken benaderde voor deelname aan het accreditatieproject. In 2009 zijn er 30 gestart, in 2010 willen er 33 starten. Er is ondersteuning bij het opstellen van een verbeterplan middels goed getrainde consulenten en het bewerken van de extracties uit het HIS. De verbeterplannen worden uitgewisseld en besproken op de workshops, waar opleiders elkaar stimuleren. Verder koppelden we het wetenschappelijk onderwijs in het derde jaar, waarbij aios praktijkverbeterplannen schrijven, aan dit project. 16

17 Scholing van staf Inleiding Onze docenten volgen landelijke cursussen van de Docenten Scholing Huisartsopleiding (DSH). Drie docenten deden de basiscursus docent huisartsopleiding. Op lokaal niveau schoolden we de staf middels intervisie, de staftweedaagse, het scholingsgedeelte op stafdagen en door het mentoraat voor nieuwe stafleden en individuele begeleiding van stafleden. Staftweedaagse De staftweedaagse stond dit jaar in het teken van het ontwikkelen van een vakinhoudelijke lijn door de drie opleidingsjaren heen en het aanbrengen van samenhang tussen zelfstudie, het praktijk- en terugkomdagonderwijs. Stafdagen De stafdag bestaat uit een gedeelte waarin onderwijsinhoudelijke, organisatorische, logistieke en personele zaken aan de orde komen. Hierbij is een vertegenwoordiger van ROER en ROVAH uitgenodigd. Daarnaast is er voor de staf een onderdeel didactische scholing of thematische verdieping. Een voorbeeld hiervan: onder begeleiding van een advocaat werd de staf duidelijk hoe noodzakelijk het volledig invullen van het beoordelingsdossier van de aios is. Vooral als het gaat over de vroegtijdige verwoording van signalen dat de opleiding van een aios niet goed gaat. Op de volgende drie stafdagen gingen we daarom in op hoe je concreet gedrag kunt benoemen en waar je grenzen legt in gedogen of handhaven. 17

18 18

19 Publicaties en scholing van derden Een aantal aios en aioto s publiceerde in 2009 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en in Huisarts en Wetenschap, gaf presentaties op congressen, bood nascholing en was lid van een werkgroep voor het opstellen of herzien van een NHG-standaard. Onze stafleden verzorgden scholing voor de DSH, coördineerden de landelijke Beekbergencursus voor opleiders, publiceerden regelmatig in tijdschriften en boden nascholingen. Ook waren we betrokken bij het opstellen van richtlijnen, NHGstandaarden en cursusboeken, droegen we bij in commissies en gaven presentaties of waren betrokken in de organisatie van congressen voor andere doelgroepen. Onder de opleiders en stafleden bevinden zich diverse kaderartsen, zoals voor palliatieve zorg, diabetes mellitus, urogynaecologie en hart- en vaatziekten. andere huisartsdocent een hoofdstuk over de ontstoken slijmbeurs van de knie. Een ander staflid gaf aan diverse groepen huisartsen nascholing over culturele diversiteit. Ook gaf hij nascholing aan Rotterdamse huisartsen over taalverschillen en het gebruik van tolken in het kader van het Europese project Training Intercultural and Bilingual Competencies in Health and Social Care. Voorbeelden Twee huisartsdocenten schreven voor het Handboek verrichtingen in de huisartspraktijk een hoofdstuk over het ganglion en een 19

20 Afdeling Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Postbus CA Rotterdam tel.: fax: Samenstelling: Thérèse Brans Vormgeving: Jules van der Vuurst de Vries Druk: BGS-grafisch

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2008

Huisartsopleiding Jaarbericht 2008 Huisartsopleiding Jaarbericht 2008 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Voorwoord Visitatie door de HVRC Dit jaarbericht geeft naar mijn mening een helder beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2010

Huisartsopleiding Jaarbericht 2010 Huisartsopleiding Jaarbericht 2010 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Inleiding PAUKH Niet achterom kijken? Bij dit jaarbericht doen we dat wel. Er is veel gebeurd in 2010! Dit jaar voltooiden 69

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding Rotterdam Algemeen Deel versie maart 2012 2011, Erasmus MC, Afdeling Huisartsgeneeskunde 1/9

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarverslag Afdeling Huisartsgeneeskunde

Huisartsopleiding Jaarverslag Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Jaarverslag 2006 Afdeling Huisartsgeneeskunde Voorwoord en Inleiding De medewerkers en opleiders van de huisartsopleiding Erasmus MC hebben zich ook dit jaar weer ingezet voor het verzorgen

Nadere informatie

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Coördinator namens studentenonderwijs: dr. S. Koning, coördinator coschappen. Opleider: Dr. H.J. Bueving, huisarts, Hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen

Jaarverslag 2010. Huisartsopleiding VU medisch centrum. De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Jaarverslag 2010 Huisartsopleiding VU medisch centrum De opleiding voor medisch deskundige, communicatief vaardige huisartsen Colofon Huisartsopleiding VU medisch centrum De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER MAART 2016 DOCUMENTBEHEER CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden

Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Leiden Het opleidingsplan van de Huisartsopleiding Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding

Nadere informatie

Individueel Opleidingsplan en -schema AIOS

Individueel Opleidingsplan en -schema AIOS Individueel Opleidingsplan en -schema AIOS Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde GERTRUDE GRIJPINK MAART 2016 DOCUMENTBEHEER DEFINITIEF Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel:

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2011

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2011 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2011 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 6 april 2011 woensdag 5 oktober

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING UMCG

OPLEIDINGSPLAN HUISARTSOPLEIDING UMCG Pagina 1 van 16 Bijlage B Opleidingsplan huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 2. Onderwijskundige uitgangspunten... 6 Onderwijskundige visie... 6 Opleider,

Nadere informatie

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders

Leer meer van de dagelijkse praktijk. KBA s als handvat voor aios en opleiders Leer meer van de dagelijkse praktijk KBA s als handvat voor aios en opleiders disclosure belangen sprekers: geen (potentiële) belangenverstrengeling Structuur Huisartsopleiding Opleidingspraktijk 4 dagen

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan www.soon.nl Het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is hét doel van SOON. Alle activiteiten van SOON zijn hier in meer of mindere mate op gericht. SOON maakt

Nadere informatie

Dienstdoen op de post

Dienstdoen op de post Dienstdoen op de post Consultarts Kennis De aios is in staat het volgende te benoemen: Het verschil in morbiditeitpatroon bij huisartsgeneeskundige zorg binnen kantoortijden en tijdens het dienstdoen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Handleiding bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Maart 2008 Huisartsopleiding Contactpersoon: P.L. Schoonheim Telefoon: 020 4448235 E-mail: pl.schoonheim@vumc.nl Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2009

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2009 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie april (nr 1) 2009 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 7 oktober Aiosdag donderdag

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING JANU N ARI

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING JANU N ARI PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING 2011 JANUARI 201 Colofon werkgroep Toetsing Huisartsopleiding Nederland Drs. C. den Boer, huisarts, huisartsopleider VU Landelijke Huisartsopleiders

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van?

Wat doet de SBOH? Waar doet de SBOH het van? SBOH in beeld 2015 Wat doet de SBOH? De stichting SBOH financiert sinds 1989 de huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en met ingang van 2016 de opleiding tot arts

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering

Leren doe je niet in je eentje. Strategisch Scholingsplan Afdeling Deskundigheidsbevordering Leren doe je niet in je eentje Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Afdeling Deskundigheidsbevordering Coöperatie Cohesie U.A. Strategisch Scholingsplan 2017-2019 Leren doe je niet in je eentje Inhoud:

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012

Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 2012 OPLEIDINGSPLAN Vervolgopleiding tot Huisarts Nijmegen 0 Inhoudsopgave. Inleiding.... Begrippenlijst.... Onderwijskundige uitgangspunten.... Onderwijskundige visie.... Opleider, stageopleider en praktijk....

Nadere informatie

Professionaliteit in de opleiding. een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders

Professionaliteit in de opleiding. een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders Professionaliteit in de opleiding een handreiking aan aios, groepsbegeleiders en opleiders Professionaliteit: wat is dat? Van huisartsen en aios* verwachten we dat ze professioneel zijn. Maar wat bedoelen

Nadere informatie

Leids opleidingsplan 2017

Leids opleidingsplan 2017 Leids opleidingsplan 2017 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER Oktober 2017 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids Universitair

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2011

Huisartsopleiding Jaarbericht 2011 Huisartsopleiding Jaarbericht 2011 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Inleiding Aiosenquête Het NIVEL heeft in 2011 onder aios en de recent afgestudeerde huisartsen de ervaren kwaliteit van de opleiding

Nadere informatie

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken

Procedurebeschrijving indeling opleidings/stage praktijken Procedurebeschrijving indeling Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie juni (nr 2) 2009

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie juni (nr 2) 2009 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie juni (nr 2) 2009 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 7 oktober 2009 woensdag 7

Nadere informatie

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding

Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Werkplekleren: professionalisering van de opleiders in de artsenopleiding Prof. dr. Lieve Van den Block Vakgroep Huisartsgeneeskunde Vakgroep Klinische Wetenschappen VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) Centraal

Nadere informatie

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Een handleiding voor AIOS en HAO Susan Ruitenberg AIOS Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht Versie: augustus 2013 Inhoud

Nadere informatie

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal

Takenpakket van het O team, Secretariële ondersteuning en aantal O-team taken en planning I:\OPLEIDING EN NASCHOLING\OPLEIDING\HAO-ONDERWIJS\O-team\O team taken en planning.doc Inleiding Het Opleidersteam (O team) stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van

Nadere informatie

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN

Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN Toetsplan Huisartsopleiding LEIDEN maart 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Educatieve en selectieve beoordeling 3. Selectieve beslissingen over de voortgang 3.1 Overzicht van momenten van selectieve

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2013

Huisartsopleiding Jaarbericht 2013 Huisartsopleiding Jaarbericht 2013 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Inleiding Uitbreiding opleiding Na jarenlang 200 aios in opleiding te hebben gehad, groeien we nu naar 300 aios. In december 2013

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam huisartsopleider. Plaats praktijk. Opleidingsjaar. jaar 1. jaar 3. Moment van invullen LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE AIOS IN TE VULLEN DOOR DE AIOS Naam aios IN TE VULLEN DOOR DE OPLEIDER Datum gezien Groepsnummer aios BIG-nummer Naam huisartsopleider Paraaf

Nadere informatie

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders

Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders Utrecht, januari 2013 Colofon Werkgroep Coördinatoren Huisartsopleiders Huisartsopleiding Nederland Drs. L. Bernsen, huisarts, coördinator huisartsopleiders,

Nadere informatie

Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016. Huisartsopleiding Utrecht

Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016. Huisartsopleiding Utrecht Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016 Huisartsopleiding Utrecht Utrechts Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders 2013-2016 Uitgebreide informatie voor huisartsopleiders over

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) Achtergrondinformatie Binnen de Nederlandse universiteiten en universitaire medische centra is een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ontwikkeld. Dit is een onderwijskwalificatie

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie augustus (nr 1) 2012

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie augustus (nr 1) 2012 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie augustus (nr 1) 2012 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! Aiosdag donderdag 22 november 2012 LHK-toets aios

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CO14.049d Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsverbeterplan Systematische evaluaties externe stages GGZ en Ouderen CONCEPT Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Leids Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 2) 2011

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 2) 2011 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten Huisartsopleiding Rotterdam editie september (nr 2) 2011 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! Aiosdag donderdag 24 november 2011 Centrale opleidersdagen

Nadere informatie

Audit HOVUmc voorjaar 2013

Audit HOVUmc voorjaar 2013 Audit HOVUmc voorjaar 2013 Samenvatting resultaten en beleidsvoornemens Barend van Duin, huisarts/onderwijscoördinator; september 2013 Inleiding: In 2012 zijn de tot dat jaar los van elkaar bestaande kwaliteitsystemen

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar werknemers alle opleidingskosten aan. aantal aios per opleidingsinstituut BOH inbeeld 2014 waar de sboh voor staat al 25 jaar Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Nadere informatie

Peilstation Intensief Melden

Peilstation Intensief Melden Peilstation Intensief Melden Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC Presentatie casus beroepsziekte en Capita Selecta 5 e PIM workshop, najaar 2013 Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC/Coronel

Nadere informatie

Leerwerkplan formats

Leerwerkplan formats Leerwerkplan formats Organisatie: Afdeling: Adres: Titel: Onderdeel: Auteur(s): Houder: Beheerder: Bestandsnaam en pad: Leids Universitair Medisch Centrum PHEG - Huisartsopleiding Postbus 9600 2300 RC

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Werkplan MMV maart 2011 2

Werkplan MMV maart 2011 2 Werkplan MMV Het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) ondersteunt opleiders, aios, opleidingsinstellingen en wetenschappelijke verenigingen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen.

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Van Klacht tot Patiënt

Van Klacht tot Patiënt Van Klacht tot Patiënt Master I-fase 1 Toelichting Achtergrondinformatie In de fase tot het doctoraal examen krijgt u een visie op de taak van de arts aangereikt, die wordt bepaald door de gedachte dat

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING

PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE HUISARTSOPLEIDING PROJECT VERNIEUWING HUISARTSOPLEIDING DATUM 24 JUNI 2005 VERSIE DEFINITIEF Colofon Samenstelling van de projectgroep Drs. H. Düsman (methodoloog)

Nadere informatie

De sociaal-geneeskundig specialist in 2020

De sociaal-geneeskundig specialist in 2020 1 De sociaal-geneeskundig specialist in 2020 Mogelijkheden en rol van de praktijkopleiders Marjolein Bastiaanssen (NVAB) Rolf Foekens (NVVG) namens het coördinatieteam implementatie KOERS (Tineke Woldberg

Nadere informatie

Kaderhuisarts! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee?

Kaderhuisarts! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee? ! Iets voor jou? Wat levert het op? Wat kun je ermee? Dr. Annet Wind, huisarts Hoorn en coördinator NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde, LUMC Jan Palmen, kaderhuisarts DM, Aarveld Medisch Centrum, Heerlen

Nadere informatie

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8

Voorwoord 4. Missie, visie en strategie SOON 5. 1. Kwaliteit van de opleiding 6. 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 8 Jaarplan 2015 2 Jaarplan 2015 Jaarplan 2015 3 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie, visie en strategie SOON 5 1. Kwaliteit van de opleiding 6 2. Gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van onderwijs

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Procedure tot de start van de huisartsopleiding Huisarts: specialist in veelzijdigheid! 1. De koppelingsprocedure 2. Opleidingsregister HVRC, arbeidsovereenkomst SBOH, deeltijdwerken en reisafstand 3.

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ]

[OPZET AIOS-TRAINING THE SELF-DIRECTED LEARNER ] Aanleiding Als gevolg van de individualisering van de medische vervolgopleiding wordt sterker dan voorheen een proactieve attitude verwacht van de AIOS. Hij/zij zal, vanaf het begin van de vervolgopleiding,

Nadere informatie

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Laatste revisie: Datum: Naam: 1. PERSOONSGEGEVENS opleider Naam: Voorletter(s): Tussenvgsl: Voornaam:

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

Huisartsopleiding Leiden

Huisartsopleiding Leiden Kwaliteitsplan Onderwijs Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health and Primary care G. ESSERS 2 MAART 2016 Documentbeheer Organisatie: Afdeling: Adres: Leids Universitair Medisch Centrum Public Health

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten editie juni (nr 2) 2010

Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten editie juni (nr 2) 2010 Informatiebulletin Aios, (stage)opleiders en consulenten editie juni (nr 2) 2010 Redactie: Thérèse Brans VOOR UW AGENDA!!! LHK-toets aios woensdag 6 oktober 2010 LHK-toets hao's 1-15 nov 2010 NHG-Wetenschapsdag

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

GEAR Eindrapportage 2013

GEAR Eindrapportage 2013 Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Extra thema Academisch niveau Leeromgeving Toetsing, beoordeling en resultaten

Nadere informatie

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde LUMC 5 augustus 2016 HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN. Huisartsopleiding. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

OPLEIDINGSPLAN. Huisartsopleiding. Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam OPLEIDINGSPLAN Huisartsopleiding Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Divisie Klinische Methoden & Public Health Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Meibergdreef 15 1105 AZ

Nadere informatie