Bezoldiging directeur/bestuurder en Raad van Toezicht Tiwos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoldiging directeur/bestuurder en Raad van Toezicht Tiwos"

Transcriptie

1 Bezoldiging directeur/bestuurder en Raad van Toezicht Tiwos Deze notitie bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beleidskader waarin de belangrijkste punten zijn samengevat. 2. Een uitwerking hiervan en vertaling naar de actuele situatie bij Tiwos. Versie: juni 2014 Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op: 22 november

2 Beleidskader bezoldiging In dit beleidskader wordt op hoofdlijnen de wettelijke context en de afspraken rondom bezoldiging weergegeven. De notitie beperkt zich tot de bezoldiging van topfunctionarissen. Voor afspraken rondom benoeming van topfunctionarissen worden de bepalingen hieromtrent van de in de sector geldende Governancecode gevolgd. Wettelijk kader Nadat in het verleden diverse honoreringscodes de grondslag vormden voor het bezoldigingsbeleid is met ingang van 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens (WNT) het wettelijk kader. In de WNT is een sectorspecifieke regeling opgenomen met een bijbehorende staffel voor topfunctionarissen van toegelaten instellingen/woningcorporaties. Topfunctionarissen De WNT is van toepassing op topfunctionarissen. Uitgaande van de definitie (zie deel 2) worden bij Tiwos de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht aangemerkt als topfunctionaris. Besluitvorming over de bezoldiging Op basis van een voorstel van de remuneratiecommissie besluit de Raad van Toezicht over de bezoldiging van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht, met inachtneming van de bezoldigingsmaxima in de WNT. Onderdelen van de bezoldiging In de Regeling bezoldigingscomponenten WNT worden alle componenten genoemd die tot de bezoldiging moeten worden gerekend (bijlage 1). Directeur/bestuurder Het in de WNT vastgestelde maximum geldt voor de volgende onderdelen Bruto beloning. Belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Deze onderdelen vormen communicerende vaten. Dat houdt in dat overschrijding van één van de onderdelen kan worden gecompenseerd in andere onderdelen. Alle onderdelen samen mogen het vastgestelde maximum niet overschrijden. Pensioen Conform CAO Woondiensten. Auto Aan de directeur/bestuurder wordt een auto ter beschikking gesteld op basis van de voorwaarden en bepalingen in de geldende autoregeling van Tiwos. De directeur/bestuurder is de enige functionaris binnen Tiwos aan wie een auto ter beschikking wordt gesteld. Raad van Toezicht De bezoldiging van de Raad van Toezicht is afgeleid van de WNT bezoldigingsnorm voor de directeur/bestuurder. De bezoldiging voor de voorzitter bedraagt 7,5% van de toepasselijke norm en van de leden 5%. In de door de Raad van Toezicht vastgestelde bezoldiging zijn uren, reiskosten en andere kostenvergoedingen begrepen. BTW Over de bezoldiging is BTW verschuldigd. De BTW komt voor rekening van Tiwos. 2

3 1. Bezoldiging directeur/bestuurder en raad van toezicht Tiwos Zoals in het beleidskader is aangegeven is de WNT het wettelijk kader waarbinnen bezoldigingsafspraken worden gemaakt. Minstens even belangrijk als dit wettelijk kader is het feit dat Tiwos zich bewust is van haar maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat bezoldigingsafspraken altijd én passen binnen het wettelijk kader, én getuigen van een gepaste terughoudendheid. Het niveau en de vorm van beloning van topfunctionarissen wordt altijd afgezet tegen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en identiteit van Tiwos. Goed is goed genoeg ; het motto van Tiwos in het arbeidsvoorwaardenbeleid is integraal van toepassing. Dus ook op topfunctionarissen bij Tiwos. WNT De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en is daarmee ook van toepassing op de corporatiesector en dus op Tiwos. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi)publieke instelling. Daarnaast kent de WNT een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen. Voorts verbiedt de WNT het om aan topfunctionarissen ontslagvergoedingen toe te kennen die meer bedragen dan (of indien lager maximaal eenmaal de som van de jaarbeloning en de jaarbeloning betaalbaar op termijn) 1, en mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert (non-activiteit). Voor zover deze regels niet worden nageleefd dan wel afspraken worden gemaakt die uitgaan boven het door de WNT opgelegd maximum, is op grond van de WNT sprake van een onverschuldigde betaling. Het teveel ontvangen bedrag dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald aan Tiwos. In deze notitie wordt het beleidskader verder uitgewerkt en toegelicht en naar de specifieke afspraken en situatie van Tiwos. 1 Betalingen die dit bedrag overschrijden worden op grond van de WNT aangemerkt als een onverschuldigde betaling, tenzij zij voortvloeien uit een rechterlijke uitspraak. 3

4 Overgangs en afbouwregeling De WNT kent overgangsrecht voor afspraken die zijn gemaakt vóór inwerkingtreding van de WNT, te weten vóór 1 januari Dit overgangsrecht kan schematisch als volgt worden weergegeven: Gemaakte afspraken Vóór 6 december 2011 Gewijzigd tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013 Nieuw vóór 1 januari 2013 Bezoldiging Duur dienstverband Ontslagvergoeding Overgangsrecht van 4 jaar; daarna een 3-jarige afbouwperiode Het met de WNT strijdige deel van de afspraken wordt niet gerespecteerd; het deel dat reeds vóór 6 december 2011 bestond wel (overgangsrecht 4 jaar, daarna een 3-jarige afbouwperiode) Overgangsrecht van 4 jaar, daarna een 3-jarige afbouwperiode Gerespecteerd Afspraken zoals die zijn overeengekomen vóór 6 december 2011 worden gerespecteerd; overige niet Gerespecteerd 4 jaar gerespecteerd 4 jaar gerespecteerd 2 4 jaar gerespecteerd Na 1 januari 2013 Geen overgangsrecht - Geen overgangsrecht In deze notitie wordt aangegeven: 1. Welke sectorspecifieke regeling op Tiwos van toepassing is. 2. Op welke functionarissen van Tiwos de WNT van toepassing is. 3. Wat de bezoldiging van deze functionarissen in 2013 is en voor zover sprake is van afspraken die de normbedragen van de WNT overschrijden, of sprake is van overgangsrecht. 4. Vergoeding bij beëindiging dienstverband. 5. Overige afspraken met betrekking tot bezoldiging. 6. Op welke wijze invulling wordt gegeven aan de publicatievereisten van de WNT. Niet aan de orde in Uitkeringen die door Tiwos zijn gedaan bij beëindiging van het dienstverband. 2. Loondoorbetaling aan (gewezen) topfunctionarissen gedurende een periode van non-activiteit bij Tiwos. 3. Variabele beloningscomponenten bij topfunctionarissen van Tiwos. 2 In het wetsvoorstel Aanpassingswet WNT dat op dit moment in behandeling is in de Tweede en Eerste Kamer is ten aanzien van het overgangsrecht voor ontslagvergoedingen opgenomen dat bij wijzigingen in de ontslagvergoeding tussen 6 december 2011 en 1 januari 2013 zal gelden dat alleen de afspraken zoals die zijn overeengekomen vóór 6 december 2011 gedurende 4 jaar zullen worden gerespecteerd, de overige afspraken worden niet gerespecteerd. 4

5 1. Sectorspecifieke regeling De maximale bezoldiging in de tabel van de regeling bestaat uit de onderdelen bruto beloning, onkostenvergoedingen en werkgeversbijdrage pensioenpremie. In de Toelichting op de regeling is opgenomen dat vóór 1 januari 2014 gemaakte bezoldigingsafspraken die de normbedragen uit regeling overschrijden (niet zijnde het maximum van artikel 2.3 WNT van ), met ingang van onder het overgangsrecht vallen. In onderstaande tabel is te zien wat de Regeling 2014 betekent voor de bruto beloning van bestuurders en de honorering van leden en voorzitters van RvC s. Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging bestuurder Maximale bruto beloning bestuurder* Maximale bezoldiging RvClid (5%) A B C D E F G H I J * Afgeronde richtbedragen op basis van opgave door Aedes Maximale bezoldiging RvC-voorzitter (7,5%) Op grond van de criteria in de tabel horende bij de Regeling is Tiwos ingedeeld in: bezoldigingsklasse F. De indeling vindt plaats op basis van twee criteria. Het aantal verhuureenheden (VHE) en het aantal inwoners van de grootste gemeente waar Tiwos minstens 20% van haar VHE in eigendom of beheer heeft. Op grond van het feit dat Tiwos qua VHE tussen en zit en Tilburg tussen inwoners heeft is klasse F van toepassing. 2. Topfunctionarissen Iemand wordt als topfunctionaris aangemerkt, als hij: a. behoort tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling (welke automatisch aan het hoofd staan van de gehele rechtspersoon of instelling); b. behoort tot de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan én in deze rol (gezamenlijk) verantwoordelijk is voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling; c. belast is met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of de gehele instelling. Hierbij staan dan twee vragen centraal: 1. Maakt iemand formeel deel uit van een centraal managementteam, directieoverleg et cetera? en 2. Worden in dit orgaan (gezamenlijk) besluiten genomen die betrekking hebben op de gehele rechtspersoon of de gehele instelling, dan wel dat dit orgaan verantwoordelijk is voor de gehele rechtspersoon of de gehele instelling? Indien beide vragen met ja kunnen worden beantwoord, kwalificeren desbetreffende hoogste ondergeschikten (categorie b) en zij die belast zijn met de dagelijkse leiding (categorie c) als topfunctionaris. 5

6 Op grond van het voorgaande kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van Tiwos Naam Functie C.Scherpenisse Directeur/bestuurder M. Wilke Voorzitter Raad van Toezicht P.P.M. de Roij Lid Raad van Toezicht P.C.A. de Regt Lid Raad van Toezicht G.C.J. van Gerwen Lid Raad van Toezicht M. de Bruijn Lid Raad van Toezicht F.P.W. Schilder Lid Raad van Toezicht 3. Bezoldiging De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt voor Tiwos Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Bruto beloning: Belastbare vaste en variabele kostenvergoedingen en voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: Deze onderdelen vormen communicerende vaten. Dit houdt in dat overschrijding van één van de onderdelen kan worden gecompenseerd in andere onderdelen. De bezoldigingsbedragen zijn exclusief omzetbelasting. Ingeval het dienstverband korter dan een jaar en/of in deeltijd is, dient de bezoldigingsnorm naar rato te worden herrekend. Voor de RvT geldt een afzonderlijke norm. De bezoldigingsnorm voor toezichthouders is gesteld op 7,5% (voorzitter) en 5% (leden) van de op de Tiwos toepasselijke norm. Hierna is per topfunctionaris van Tiwos weergegeven hoe de bezoldiging over 2013 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de WNT: Naam topfunctionaris: C. Scherpenisse, directeur/bestuurder Bezoldigingscomponent WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Totaal Naam topfunctionaris: M. Wilke, voorzitter RvT Bezoldigingscomponent 2013 WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Nvt Nvt Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Totaal Zie de bijlage 2 bij dit memo voor een (niet uitputtend) overzicht van veelvoorkomende bezoldigingscomponenten 6

7 Naam topfunctionaris: P.P.M. de Roij, lid RvT Bezoldigingscomponent 2013 WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Nvt Nvt Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Totaal Naam topfunctionaris: P. C.A. de Regt, lid RvT Bezoldigingscomponent 2013 WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Nvt Nvt Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Totaal Naam topfunctionaris: G.C.J. van Gerwen, lid RvT Bezoldigingscomponent 2013 WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Nvt Nvt Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Totaal Naam topfunctionaris: M. de Bruijn, lid RvT Bezoldigingscomponent 2013 WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Nvt Nvt Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Totaal Naam topfunctionaris: F. Schilder, lid RvT Bezoldigingscomponent 2013 WNT Bruto beloning Kostenvergoeding Nvt Nvt Beloningen betaalbaar op termijn Nvt nvt Totaal Voor topfunctionarissen waarvan de totale bezoldiging het maximum van de WNT overstijgt is het van belang vast te stellen of overgangsrecht van toepassing is. De WNT bevat een uitgebreid overgangsregime, zie hiervoor het schematische overzicht in paragraaf 1. Om te bepalen of en zo ja hoe lang het overgangsrecht geldt, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de data van de verschillende benoemingen, en of tussentijds nieuwe afspraken zijn overeengekomen met betrekking tot de bezoldiging. In onderstaande tabel is een overzicht hiervan gegeven. Datum indienst/ benoeming Datum herbenoeming Looptijd actuele dienstbetrekking /benoeming Wijziging tussen en Wijziging afspraken na Naam C. Scherpenisse jaar ja Nee M. Wilke jaar Ja Ja P.P.M. de Roij jaar Nee Ja P.C.A. de Regt jaar Nee Ja G.C.J. van Gerwen jaar Nee Ja M. de Bruijn jaar Nvt Nvt F.P.W. Schilder jaar Nvt Nvt 7

8 Op basis van het voorgaande, en rekening houdend met de bepalingen in de WNT, gelden de volgende overgangsregelingen en termijnen: Datum Naam einde Overgangsrecht Duur overgangsrecht overgangsrecht C. Scherpenisse Ja 4 jaar M. Wilke Ja 4 maanden P.P.M. de Roij Ja 1 jaar, 3 maanden P.C.A. de Regt Ja 1 jaar, 1 maand G.C.J. van Gerwen Ja 2 jaar, 5 maanden M. de Bruijn Nee nvt nvt F. Schilder Nee nvt nvt 4. Vergoeding bij beëindigen dienstverband Onder de WNT bedraagt de maximale overeengekomen vergoeding voor topfunctionarissen bij het beëindigen van hun dienstverband (of indien lager maximaal eenmaal de som van de jaarbeloning en de jaarbeloning betaalbaar op termijn), tenzij de betaling voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak. Bij een parttime dienstverband dient dit bedrag naar rato hiervan te worden verminderd. De hiervoor genoemde maximale vergoeding geldt ook indien de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. In de bijlage is opgenomen welke uitkeringen worden gerekend tot een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. Voor topfunctionarissen waarvan de totale uitkering bij beëindiging van het dienstverband het maximum van de WNT overstijgt is het van belang vast te stellen of overgangsrecht van toepassing is. De WNT bevat een uitgebreid overgangsregime, zie hiervoor het schematische overzicht in paragraaf 1. Om te bepalen of en zo ja hoe lang het overgangsrecht geldt, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de data van de verschillende benoemingen, en of tussentijds nieuwe afspraken zijn overeengekomen met betrekking tot de vergoedingen bij beëindiging van het dienstverband. In onderstaande tabel is een overzicht hiervan gegeven. Wijziging Naam Datum overeenkomst Looptijd overeenkomst tussen en Wijziging afspraken na C. Scherpenisse, directeur/bestuurder Onbepaalde tijd Ja Nee Op basis van het voorgaande, en rekening houdend met de bepalingen in de WNT, gelden de volgende overgangsregelingen en termijnen: Naam Overgangsrecht Duur overgangsrecht Datum einde overgangsrecht C. Scherpenisse, directeur/bestuurder Ja 4 jaar

9 5. Overige afspraken rondom bezoldiging Directeur/bestuurder Auto van de zaak Aan de directeur/bestuurder wordt een auto of een maandbedrag toegekend op basis van de geldende Tiwos-autoregeling.: Tarieven per 1 januari 2014 Functie Normbedrag Maandbedrag Directeur/bestuurder Beëindigingsvergoeding In de arbeidsovereenkomst van de huidige bestuurder is een vergoeding van maximaal éénmaal het vaste jaarinkomen opgenomen. Op deze afspraak is het overgangsrecht van de WNT van toepassing. Bij een volgende benoeming van een directeur/bestuurder geldt het maximum van de WNT. Pensioen De directeur/bestuurder neemt deel aan de bij Tiwos geldende pensioenregeling. De premieverdeling is conform de afspraken hierover in de CAO Woondiensten. Verlof Het verlof wordt toegekend op basis van de cao Woondiensten. Ziekte en arbeidsongeschiktheid In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de regeling van toepassing die gelden voor de medewerkers van Tiwos en zijn vastgelegd in de cao Woondiensten. Raad van Toezicht Er zijn geen aanvullende afspraken rondom bezoldiging gemaakt. 9

10 Bijlage 1: Publicatie Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening evenals een opgave daarvan bij vakminister. Met betrekking tot de publicatieverplichting zijn de volgende voorschriften van toepassing: Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen: o De bezoldigingen moeten gepubliceerd worden, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm. o Topfunctionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking dienen altijd gepubliceerd te worden, ongeacht de duur van het dienstverband/de werkzaamheden. o De bezoldigingen moeten zowel op functienaam en persoonsnaam gepubliceerd worden. Overige functionarissen (niet zijnde topfunctionarissen): o De bezoldiging moet gepubliceerd worden, indien deze de WNT-norm overschrijdt. o Functionarissen die werkzaam zijn anders dan in dienstbetrekking hoeven alleen gepubliceerd te worden indien zij meer dan 6 maanden werkzaam zijn in een periode van 18 maanden. o Ingeval het dienstverband korter is dan een jaar en/of sprake is van een deeltijd-dienstverband, dient te bezoldiging naar rato te worden herrekend. o De bezoldigingen hoeven alleen op functienaam gepubliceerd te worden, niet op persoonsnaam. Van iedere (gewezen) topfunctionaris moet gepubliceerd worden: de naam; de functie c.q. functies; de beloning; de door de werkgever betaalde verzekeringspremies; de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie); de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar; de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband; de naam en functie c.q. functies die tijden het dienstverband zijn bekleed; het jaar waarin het dienstverband is geëindigd; verplichte motivering ingeval van overschrijding van de WNT. Van iedere reguliere functionaris waarvan de bezoldiging hoger is dan de WNT-norm moet gepubliceerd worden: de functie c.q. functies; de beloning; de door de werkgever betaalde verzekeringspremies; de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie); de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar; de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband; de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband waarbij het dienstverband is geëindigd vóór 1 januari 2013, indien het totaal van de beëindigingsuitkeringen meer zal bedragen dan de algemene bezoldigingsnorm van de WNT; verplichte motivering ingeval van overschrijding. De uitwerking van bovenstaande gegevens is opgenomen in bijlage 3. 10

11 Bijlage 2: Publicatieverplichting niet-topfunctionarissen Onder de WNT geldt een publicatieverplichting in de jaarrekening voor niet-topfunctionarissen van wie de bezoldiging hoger is dan de bezoldigingsnorm die geldt op grond van de WNT. Ook hier geldt dat de bezoldiging van dienstverbanden korter dan een jaar en/of in deeltijd naar rato dient te worden herrekend. Is niet aan de orde bij Tiwos. Ook geldt een publicatieverplichting voor uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband gedaan aan niettopfunctionarissen van wie: De gegevens in enig voorafgaand jaar in het financieel jaarverslag zijn opgenomen of hadden moeten worden opgenomen of Het totaal van de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband meer bedraagt of zal bedragen dan de maximale bezoldigingsnorm die gold in het jaar waarin het dienstverband is geëindigd. 11

12 Bijlage 3: Overzicht bezoldigingscomponenten WNT Topfunctionarissen in dienstbetrekking werkzaam: Component Beloningen Lonen en salarissen Vakantiegeld/vakantietoeslag Doorbetaling tijdens vakantie Uitbetaling tijdens het dienstverband van niet opgenomen vakantiedagen en ook van uitbetaalde dagen bij ontslag Langdurig verlof/sabbaticals (doorbetaling bij opnemen van bv. sabbatical) Doorbetaling bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (maakt al deel uit van bruto loon/salaris) Loonsuppletie Doorbetalen loon/salaris tijdens opnemen ouderschapsverlof Doorbetaling loon/salaris bij non-actiefstelling tijdens verplicht in acht te nemen opzegtermijn De werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling Belastbare verstrekkingen in natura (regels Wet op de Loonbelasting 1964)4 o Terbeschikkingstelling van huisvesting (voor zover het belastbaar is) o Medische verzorging o Terbeschikkingstelling van een auto, (mede) voor privégebruik o Voordelen uit laagrentende leningen o Overige belastbare vergoedingen in natura Fiscale bijtelling wegens privégebruik auto van de zaak5 Financiële compensatie van de werkgever voor de fiscale bijtelling wegens privégebruik van de dienstauto (bijv. omdat een dienstauto verplicht is) (Vrijwillige) werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering Werkgeversdeel premies van niet-verplichte sociale verzekeringen (zijnde uitkeringen die niet voortvloeien uit de wet of een algemeen bindend verklaarde cao) Presentiegelden vacatiegelden Cadeaubonnen (fiscaal belast) Jubileumuitkeringen Een gratificatie ter gelegenheid van het bereiken van een diensttijd van 12½, 25, 40 en 50 jaar. Ook de proportionele ambtsjubileumgratificaties die bij bepaalde ontslagvormen worden uitgekeerd. Eindejaarsuitkering of 13e maand Loonheffing (of soortgelijke belasting) indien de rechtspersoon deze draagt die is verschuldigd over de verleende aandelenopties Tantièmes Stock appreciation rights (SAR s) of Phantom Stock Opties Waarde van de toegekende rechten bij uitoefening (intrinsieke waarde) Winstdeling of bonusregeling Waarde van aandelen Periodieke en eenmalige toe(s)lagen Eenmalige bindingspremie Eenmalige mobiliteitstoeslag Andere (volgens de WNT toegestane) incidentele beloningen Wachtgelduitkeringen of aanvullingen op sociale uitkeringen (voor zover deze niet voortvloeien uit de wet of een algemeen bindend verklaarde CAO) Compensatie voor het afzien van wachtgeld of andere uitkeringen 4 Eigen bijdragen voor natura dienen met de vergoedingen in natura gesaldeerd te worden. 5 Eigen bijdragen voor privégebruik mag op de bijtelling in mindering worden gebracht. 12

13 Component belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen (belastbaar volgens regels Wet op de Loonbelasting 1964) Fiscaal belaste vaste en variabele vergoedingen Eindheffingsbestanddelen in het werkkostenforfait, tenzij sprake is van een zogenoemde nihilwaardering als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 of indien deze bestanddelen niet individueel toerekenbaar zijn. Onder niet individueel toerekenbare bestanddelen kan onder andere worden verstaan een personeelsfeest buiten de werkplek. Wel individueel toerekenbaar zijn bijvoorbeeld het kerstpakket of de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering. Component voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Werkgeversdeel van premies voor pensioenregelingen Werkgeversdeel van premies voor regelingen voor vervroegde uittreding (VUT/VPL, prepensioen e.d.) Werkgeversdeel van premies voor geïndividualiseerde vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (of aanvullingen daarop) (voor zover deze niet voortvloeien uit de wet of een algemeen bindend verklaarde CAO) Werkgeversdeel van premies voor het recht op aanvulling van een sociale uitkering (voor zover deze niet voortvloeien uit de wet of een algemeen bindend verklaarde CAO) Dotatie aan voorzieningen in eigen beheer voor pensioen, VUT, prepension en arbeidsongeschikt voorziening (bijvoorbeeld APPA) Reserveringen voor te verwachten wachtgelduitkeringen of aanvullingen op sociale uitkeringen (voor zover deze niet voortvloeien uit de wet of een algemeen bindend verklaarde CAO) Reservering loonsuppletieregeling (verschil tussen oud salarisniveau en eventueel nieuw salaris voor een bepaalde periode) Topfunctionarissen niet in dienstbetrekking werkzaam: Het honorarium of vergoeding voor het vervullen van de functie (incl. vergoedingen in natura), met uitzondering van de vergoedingen die bij een functievervulling op grond van een dienstbetrekking onbelast zouden zijn. Niet: omzetbelasting Componenten die niet onder de bezoldiging van de WNT vallen: Werkgeverspremies en bijdragen voor (sociale) verzekeringen en collectieve regelingen, waar de functionaris verplicht aan moet deelnemen op grond van de wet, de cao of een andere collectieve regeling van de instelling Uitkeringen ineens en/of wachtgelduitkeringen die voortvloeien uit een algemeen verbindend verklaarde CAO of een wettelijk voorschrift. Door de rechter vastgestelde uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (let op bij pro forma beschikking) Loonheffing die werkgever als inhoudingsplichtige (in vorm van eindheffing) afdraagt, in geval deze eindheffing niet kan worden toegerekend aan de (top)functionaris (bijvoorbeeld bij de werkkostenregeling) Opname van levensloopverlof of tegoed Uitkeringen van levensloop- of andere spaarregelingen (dit valt onder de bezoldiging van het jaar waarin werd gespaard) Crisisheffing (pseudo-eindheffing ingevolge artikel 32bd Wet op de Loonbelasting) Correcties op verantwoorde beloning van voorgaande boekjaren Mutatie reservering niet-opgenomen vakantiedagen De fiscale onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als bedoeld in Hoofdstuk IIA van de Wet op de loonbelasting 1964, thans opgenomen in het Overgangsrecht Wet op de loonbelasting 1964; 13

14 de zogenoemde gerichte vrijstellingen als bedoeld in artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964 de zogenoemde nihil- en lagere waarderingen als bedoeld in artikelen 3.7 t/m 3.9 Uitvoeringsregeling loonbelasting Bezoldigingscomponenten die niet zijn toegestaan volgens WNT voor topfunctionarissen (met uitzondering van het overgangsrecht): Variabele beloningen Loondoorbetaling tijdens non-activiteit Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Afvloeiingsregelingen Golden parachute regelingen Kantonrechterformule Gouden handdrukken Beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op de beëindiging van het dienstverband (bijvoorbeeld aanvullende pensioenstorting) Het opnemen of uitbetalen van opgebouwde verlofrechten bij het beëindigen van een dienstverband, wordt niet tot de vergoeding bij het beëindigen van een dienstverband gerekend, deze wordt tot de bezoldiging gerekend. 14

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende nadere regels over hetgeen bij de toepassing van de Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2014 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015

Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 Bezoldigingsbeleid voor het bestuur van Intermaris Hoofdlijnen van het remuneratierapport over 2015 In de Governancecode Woningcorporaties (2015: artikel 3.5) is het hierna vermelde principe ten aanzien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING BELEIDSREGELS TOEPASSING WNT (2013)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING BELEIDSREGELS TOEPASSING WNT (2013) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17835 30 juni 2014 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2014, nr. 2014-0000315901,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36379 18 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2014, nr.

Nadere informatie

Koninkrijksrelaties. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Koninkrijksrelaties. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104g20, houdende nadere regels over hetgeen

Nadere informatie

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (Staatsblad 2012, 583);

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (Staatsblad 2012, 583); Deze bijlage behoort bij het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing

Nadere informatie

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ]

bedragen x 1 [NAAM 1] [NAAM 2] [NAAM ] WNT-verantwoording 2015 [NAAM INSTELLING] Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 715 Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HO AMSTERDAM Zeist, 15 mei 2013 Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2013-8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen

De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT Het antwoord op veel gestelde vragen De WNT (Wet Normering Topinkomens) is volop in beweging sinds haar invoering op 1 januari 2013. Er heeft reparatiewetgeving plaatsgevonden, de WNT 2 is ingevoerd

Nadere informatie

Wet normering topinkomens

Wet normering topinkomens Wet normering topinkomens Zorgseminar 7 oktober 2013 Mr. Dymphy Schuurman en Mr. Léon Peeters Inleiding: de achtergrond van de WNT WOPT Invoering WNT Doel WNT: - de normering van beloningen van topfunctionarissen

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Wet Normering Topinkomens (WNT) FACTSHEET Wet Normering Topinkomens (WNT) Deze factsheet geeft de stand van zaken weer per januari 2017. Doel WNT De Wet ering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO

RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO RAPPORTAGE SPECIFIEK ONDERZOEK WNT BIJ STICHTING OSG HENGELO Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41824 Onderzoeksnummer : 279812 Datum onderzoek : najaar 2014/voorjaar 2015 Voorwoord De Inspectie van het

Nadere informatie

Toelichting beloning bestuurders

Toelichting beloning bestuurders A.â.Æò Toelichting beloning bestuurders Anton Dieleman RA* Inleiding Deze bijdrage aan de Leidraad AA gaat in op de toelichting op de beloning van de bestuurders voor jaarrekeningen die vallen onder de

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 / 2016

Remuneratierapport 2015 / 2016 Remuneratierapport 2015 / 2016 Selectie- en Remuneratiecommissie Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht 1. Inleiding Voorliggend rapport behandelt het remuneratiebeleid van het College van Bestuur en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Menzis 2014

Remuneratierapport Menzis 2014 Remuneratierapport Menzis 2014 1. Inleiding Dit remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in 2014 in

Nadere informatie

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA

Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Wet normering topinkomens Eendaagse arbeidszaken CVA Marion van den Brekel Amersfoort, 26 mei 2016 Inhoud Introductie WNT: * doel * instellingen * (gewezen) topfunctionaris * bezoldigingsmaximum * einde

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

Wet Normering bezoldiging

Wet Normering bezoldiging Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Op 13 november 2012 heeft de Eerste Kamer met algemene stemmen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; (Tekst geldend op: 01-01-2015) Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

raad Verordening vergoeding voorzitter SER 2012

raad Verordening vergoeding voorzitter SER 2012 raad Verordening vergoeding voorzitter SER 2012 Verordening van de Sociaal-Economische Raad van l 5 juni 2012, houdende regelen voor de vergoeding van zijn voorzitter (Verordening vergoeding voorzitter

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector RJ-Uiting 2013-8: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Algemeen RJ-Uiting 2013-8 is een gevolg van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet normering bezoldiging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. AMSTERDAM > 1 Postbus 58944 1040 EE AMSTERDAM NVZ vereniging van ziekenhuizen Postbus 9696 3506 GR UTRECHT Telefoon Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 22 februari 2013 Uw kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij stichting R.K. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 78482 Onderzoeksnummer: 283553 Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT. Geachte lezer,

Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT. Geachte lezer, Groningen : 18 september 2013 Betreft : Notitie inzake WNT Geachte lezer, Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen sietse@hofsteengezeeman.nl ellen@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl U hebt

Nadere informatie

Kasstroom personeelsuitgaven

Kasstroom personeelsuitgaven Samengesteld gegeven Kasstroom personeelsuitgaven 196 Onderliggende basisgegevens en dimensies omschrijving Betaalde personeelsbeloningen zoals beschreven in de actuele RJ Richtlijn hoofdstuk 271, inclusief

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 189 Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of

Nadere informatie

Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie

Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie bestuurder woningcorporatie Deze arbeidsovereenkomst is een handreiking voor de Raad van Commissarissen en de bestuurder. Uiteraard dient een arbeidsovereenkomst in welk vorm dan ook te voldoen aan wet-en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6629 6 maart 2014 Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36280 18 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr.

Nadere informatie

kantoor Haarlem BETA t.a.v. secretariaat Postbus BC Rotterdam Geachte heer, mevrouw,

kantoor Haarlem BETA t.a.v. secretariaat Postbus BC Rotterdam Geachte heer, mevrouw, kantoor Haarlem > 1 Postbus 1682 2003 BS HAARLEM Kennisgroep CAO BETA tav secretariaat Postbus 19128 3001 BC Rotterdam Datum 22 september 2014 Uw kenmerk KG cao 2014-44 Kenmerk Betreft Beoordeling CAO

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014 kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO De Glas Branche Organisatie Postbus 2075 2800 BE GOUDA Datum 18 december 2014 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

RJ-Uiting 2007-2: Richtlijn Personeelsbeloningen - beloningen tijdens het dienstverband

RJ-Uiting 2007-2: Richtlijn Personeelsbeloningen - beloningen tijdens het dienstverband RJ-Uiting 2007-2: Richtlijn Personeelsbeloningen - beloningen tijdens het dienstverband Ten geleide De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een aantal wijzigingen in hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. R.M. Smit) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datumonderzoek: najaar 2014 - voorjaar 2015 Datum vaststelling:

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.

REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 21 mei 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen

Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen Thema Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen Lianne Suurland en André van Vliet Samenvatting In dit artikel worden de resultaten van een empirisch onderzoek gepresenteerd

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op

Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op Ontbinding, Transitievergoeding telt niet mee voor de maximale uitkering op grond van de WNT Publicatie JAR 2016 afl. 10 Publicatiedatum 19 juli 2016 College Kantonrechter Rechtbank Midden Nederland zp

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

... Betreft Cao Glastuinbouw 2012-2014, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2014

... Betreft Cao Glastuinbouw 2012-2014, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2014 kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland Postbus 29773 2502 LT Den

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33942 29 november 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013, nr. 2013 0000717365, houdende

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven.

De uitwerking in de GCW van het hiervoor vermelde principe kan als volgt worden weergegeven. Hoofdlijnen remuneratierapport over 2010 Inleiding: Governance, principes en uitwerkingen De Governance Code Woningcorporaties is per 1 januari 2007 in werking getreden. Het principe uit de GCW ten aanzien

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Jaarverslag 2013 21. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eindverantwoordelijke Raad

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. CUMELA Nederland. Postbus RJ NIJKERK. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. CUMELA Nederland. Postbus RJ NIJKERK. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO CUMELA Nederland Postbus 1156 3861 RJ NIJKERK Datum 11 augustus 2014 Uw kenmerk Kenmerk Betreft

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Nadere informatie

Datum 21 augustus 2014 Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen ...

Datum 21 augustus 2014 Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen ... Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 21 augustus 2014 Vereniging Sociaal Comité van Werkgevers in de Groothandel in Textielgoederen

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV NH

Rapport van bevindingen WNT RTV NH Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV NH Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de eerste wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur Het doel van dit rapport is om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Alliander en voor de Raad van Commissarissen, alsmede de uitvoering daarvan in 2013, transparant en gestructureerd weer te

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

... Betreft Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2014-2016, algemeen verbindend verklaard tot en met 29 februari 2016

... Betreft Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2014-2016, algemeen verbindend verklaard tot en met 29 februari 2016 kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) Postbus 1010 3990 CA Houten Datum

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m

Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van t/m Principe akkoord CAO-MHS voor de periode van 01-01-2005 t/m 31-03-2006 1. Looptijd De CAO heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2005 t/m 31 maart 2006. 2. Inkomen Ingaande 1 januari 2005 worden

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw,

kantoor Den Haag Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Geachte mevrouw, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Vereniging Openbare Bibliotheken Postbus 16146 2500 BC Den Haag Datum 20 augustus 2014

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet normering bezoldiging topfunctionar... pagina 1 van 18

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet normering bezoldiging topfunctionar... pagina 1 van 18 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet normering bezoldiging topfunctionar... pagina 1 van 18 http://wetten.overheid.nl/bwbr0032249/geldigheidsdatum_/afdrukken Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus GD UTRECHT.

Kantoor Arnhem. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus GD UTRECHT. Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 98 52 Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV Secretariaat CAO voor de Tandtechniek Postbus 3183

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 583 Wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Nadere informatie

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

Gelet op artikel C.22 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 juli 2016, nr. 805709, tot vaststelling van de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet op artikel

Nadere informatie

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152 35 00 Kennisgroep CAO Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM Datum 13

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer,

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus 64 2700 AB ZOETERMEER Kennisgroep CAO Datum 27 oktober 2016 Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers

Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Toelichting Fietsregeling Helder Onderwijs voor werknemers Deze informatie is bestemd voor de in dienst zijnde werknemers van schoolbesturen indien zij gebruik willen maken van een fiets-privéregeling

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E

REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU. Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT. Inlichtingen E Auteur SELECTIE- & REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 30 mei 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2012 REMUNERATIE RAPPORT 2012 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie