Ondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Januari 2015 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Daltonschool Corlaer is een openbare school, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar met de uitgangspunten van het Daltononderwijs leert om te gaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. In een rustige en veilige omgeving met een duidelijke structuur voorzien we onze kinderen van kennis en vaardigheden, waarmee ze in de huidige en toekomstige samenleving optimaal kunnen functioneren en zich zo breed mogelijk blijven ontwikkelen. Verbinding met elkaar en de buitenwereld staat centraal op de school. Door deze verbinding en het bewust worden van het eigen leerproces krijgen de kinderen de mogelijkheid de aangeboden kennis en vaardigheden een leven lang te gebruiken en te integreren in de verworvenheden van de opvoeding thuis. 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam:Daltonschool Corlaer Naam school Adres:C. van Ramshorstlaan 1 Brin:23BT Telefoon: Opgesteld namens Datum januari 2015 directie en team Directeur Liesbeth Kranenburg Opgesteld met Advies Datum MR Voorzitter MR Vastgesteld door Datum bestuur Voorzitter Bestuur 2b. Onderwijskundig concept van de school Op Daltonschool Corlaer leren kinderen op basis van de uitgangspunten: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Kinderen doen zelfstandig en samenwerkend kennis en ervaring op. Verantwoordelijkheid en zelfkennis zijn noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. De basisvoorwaarde voor deze manier van leren is dat kinderen geholpen worden om deze verantwoordelijkheid en zelfkennis te ontwikkelen, stevige basiskennis aangeboden krijgen, continue worden uitgedaagd en geïnspireerd en in situaties worden geplaatst waarin zij worden geprikkeld en ervaringen worden opgedaan. De kerndoelen zijn op Daltonschool Corlaer de basiskennis die wij aan alle kinderen meegeven. We streven hierbij naar een bovengemiddeld uitstroomniveau in groep 8 op het gebied van de vakken taal, lezen en rekenen. Deze stevige basiskennis is noodzakelijk om de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een goede voedingsbodem te bieden. Op Daltonschool Corlaer leert een kind om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkrachten geven inspirerende instructies volgens het directe instructiemodel (DI-model) en maken met de leerling afspraken over de verwerking en verrijking. De leerling leert zelf inschatten wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. De leerling en de leerkracht gaan in gesprek over de gevolgde werkwijze. Het leren omgaan met deze verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Bovenstaande werkwijze is het meest effectief als er gewerkt wordt volgens de principes van verantwoordelijkeheid. Kinderen ontwikkelen de vrijheid om te differentiëren in de wijze van verwerken, in leerstijl, in tijd en in hoeveelheid. De leerkracht speelt daar op in. Vanuit een inspirerende instructie, rekening

2 houdend met de specifieke leerbehoeften van elk kind, biedt de leerkracht de lesstof aan. Deze leerstof is ingedeeld volgens de opbouw en indeling van de SLO die is verwerkt in onze lesmethoden. Vanuit deze aangeboden lesstof kunnen kinderen differentiëren. Deze werkwijze wordt convergente differentiatie genoemd. 2c. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 1 leerlingen Aantal lln 1,2:5 leerlingen Aantal sbo-verwijzingen Aantal verwijzingen so cl Aantal verwijzingen so cl Aantal arrangementen Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief 2014/2015 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk onderwijs VMBO BB VMBO K VMBO T HAVO VWO Basisondersteuning 3a. Resultaat meting Basisondersteuning Datum vaststelling: september 2014 Gemiddelde score Indicator 1 Veilige omgeving 3,4 Indicator 2 Zicht op continue ontwikkeling 3,5 Indicator 3 Opbrengst- en handelingsgericht ontwikkelingsperspectief 3,0 Indicator 4 Effectieve methoden en aanpakken 3,0 Indicator 5 Handelingsbekwaamheid en competenties leerkrachten 3,1 Indicator 6 Ambitieuze ontwikkelingsperspectieven 3,0 Indicator 7 Zorgvuldige overdracht 2,5 Indicator 8 Ouderbetrokkenheid 3,3 Indicator 9 Beleid leerling-ondersteuning 2,7 Indicator 10 Ondersteuningsprofiel 2,4 Indicator 11 Effectieve leerling-ondersteuning 3,4 Indicator 12 Effectieve ondersteuningsstructuur 3,4 Indicator 13 Effectief ondersteuningsteam 2,8

3 slecht matig voldoende goed zeer goed 3c. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning Datum laatste inspectierapport 1 oktober 2013 Gebied Opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op de grond van de kenmerken van de leerling-populatie verwacht mag worden 1.2 De resultaten van de leerlingen voor Nederlands taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 1.5 De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. Gebied Begeleiding De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures Gebied Zorg 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke l.l. ondersteuning nodig hebben 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning Gebied Kwaliteitszorg 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbetertrajecten 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces d. Oordeel van de school/team over de - De standaarden kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuningsstructuur - De standaarden handelingsgericht werken Standaarden kwaliteit van de schoolorganisatie Onderstaand schema geeft aan hoe de school zichzelf beoordeelt op een aantal standaarden uit het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen Leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg

4 slecht matig voldoe nde goed Zeer goed De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt een school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen De school voert de zorg planmatig uit De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg Standaarden handelingsgericht werken Onderstaand schema geeft weer in hoeverre de school op dit moment handelingsgericht werken (HGW) heeft ingevoerd. Leerkrachten volgen systematisch de ontwikkeling van kinderen Leerkrachten signaleren welke leerlingen extra aandacht nodig hebben Leerkrachten benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen Leerkrachten stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van leerlingen Leerkrachten stellen een doelgericht groepsplan op Leerkrachten voeren het groepsplan op Leerkrachten evalueren het groepsplan Leerkrachten en intern begeleiders bespreken de groep Ouders worden behandeld als partner van de school 4. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4a. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften Meer aanwezig dan omschreven in de basisondersteuning OZK Toelichting Spraak- taalproblemen x We hebben een leerling met dysfasie op school. We hebben extra ondersteuning gekregen vanuit Auris om zo de RT-er en de leerkrachten bij te scholen. Dyslexie x We hebben op school veel leerlingen met een dyslexieverklaring. Leerkrachten hebben veel ervaring om te werken met kinderen met dyslexie. Dyscalculie Motorische beperkingen x We hebben op school ervaring met kinderen met een motorische beperking. Onze school is rolstoeltoegankelijk. Bijna alle leerkrachten hebben een kind met een motorische beperking in hun groep gehad. Zieke kinderen x We hebben ervaring met leerlingen met suikerziekte. De leerkracht die een kind in de groep krijgt volgt meestal een bijeenkomst hoe om te gaan met een kind die suikerziekte heeft. ZML- kinderen Auditieve beperkingen x We hebben een leerling op school met een CI. Een paar leerkrachten hebben cursussen gevolgd om zo beter met de handicap om te kunnen gaan. Visuele beperkingen Gedragsproblemen We hebben een gedragsspecialist. Ze geeft geregeld voorlichting over gedragsproblematiek. ADHD x We hebben op school een aantal leerlingen met ADHD. Het hele team heeft een voorlichting gehad over ADHD van een ambulant begeleider. Autisme x We hebben op school een aantal leerlingen met een vorm van

5 autisme. Een aantal leerkrachten hebben een cursus gehad hoe om te gaan met kinderen met autisme. Het hele team heeft een lezing over autisme gevolgd van een ambulant begeleider Jonge risico kind x Bij de jong risico leerlingen hebben de leerkrachten en Ib-er veel contact met ouders en eventuele instanties die in het gezin aanwezig zijn. Anderstaligen Hier hebben wij weinig ervaring mee. Hoogbegaafdheid x We hebben op school een aantal hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen krijgen verrijkingsstof. In schooljaar zullen wij hiervoor een doorgaande lijn opzetten. 4b. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra-onderwijsbehoeften Zorg in de school zelf Preventieve ambulante begeleiding vanuit Auris / Verschoorschool KCO / Gebiedsteam Corlaer Intern begeleider Remedial teacher voor leerlingen met een arrangement Kurzweil voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie Zorg om de school heen van onderwijs- en ketenpartners Samenwerkingsverband PO (IB-netwerken, trajectbegeleider) (V)SO Rec 1,2,3,4 Onderwijsinstellingen CJG Bureau jeugdzorg Centrum Jeugd en Gezin Maatschappelijk werk GGZ Leerplicht Club en buurthuiswerk De school maakt vooral gebruik van de expertise en de ondersteuning van ambulante begeleiders. Verder wordt samengewerkt op het niveau van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld met SBO scholen en het netwerk voor interne begeleiders. De school vindt het van belang dat in de gemeente Nijkerk de samenwerking met onderwijs en ketenpartners verder wordt uitgewerkt Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Met onderwijszorgarrangementen worden de mogelijkheden beschreven die een school heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze arrangementen zijn aanvullend op de basiszorg. Ze worden soms gerealiseerd met hulp van buitenaf, soms binnen de school en soms niet. Voor het beschrijven van onderwijszorgarrangementen is informatie verzameld over deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft; de tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden; specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt; de mogelijkheden van het schoolgebouw; de samenwerking met relevante organisaties. Daltonschool Corlaer heeft een onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op: 4.1 leer- en ontwikkelingskenmerken en werkhouding; 4.2 fysieke en medische kenmerken; 4.3 sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken en 4.4 de thuissituatie.

6 4.1 Leer en ontwikkeling en werkhouding Leer- en ontwikkelingsproblemen kunnen betrekking hebben op intellectuele problemen, leerachterstand, ontwikkelingsproblemen, taalproblemen (algemeen en specifiek) en ontwikkeling voorsprong. Huidige situatie De school heeft een aanpak voor leesproblemen en dyslexie. De school werkt gericht met het leerlingvolgsysteem en gebruikt de toetsscores om het niveau van de leerling in kaart te brengen. De groepsresultaten (vaardigheidsscores) dienen als uitgangspunt voor het groepsplan. De school maakt gebruik van het effectieve instructiemodel en convergente differentiatie Invulling Deskundigheid De leerkrachten geven leerlingen regelmatig positieve feedback. De leerkrachten zijn in staat om goed te observeren (waar heeft het kind behoefte aan). Leerkrachten kunnen een doorgaande lijn volgen. Zij kunnen de lesstof registreren en organiseren. Leerkrachten kunnen gedifferentieerd werken zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan werken. Aandacht en tijd Dagelijks werken de leerlingen met een taakkaart / takenbord. De leerlingen kiezen bij de start van de nieuwe weektaak hun eigen niveau. Er kan uit 3 niveaus gekozen worden. Tijdens het werken aan de taakkaart mogen de kinderen vrij werken in de klas of in de hal. De nieuwe taakkaarten worden op donderdagochtend uitgedeeld. Op woensdag moeten de taken af zijn. Leerlingen leren zelfstandig hun taken te plannen. Leerlingen krijgen extra begeleiding van de eigen leerkracht tijdens de lessen. Voordat de leerkracht met de extra hulp gaat beginnen wordt er, in samenspraak met de ouders een handelingsplan gemaakt. Na zes weken wordt er geëvalueerd. Voorzieningen Via verschillende instanties vindt dyslexiebehandeling plaats (bekostiging via zorgverzekeraar) Gebouw Leerlingen kunnen in de klas en in de gangen hun eigen werkplek kiezen. Samenwerking Met ambulante begeleiders, RID, De Ziel e.a. Netwerk voor interne begeleiders 4.2 Fysiek en medisch Fysieke en medische problemen kunnen betrekking hebben op problemen met het gehoor, gezicht, spraak, motorische problemen en anders (epilepsie/downsyndroom). Huidige situatie De school wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen zodat zij een normale plek in de maatschappij krijgen. Bij de toelating van een leerling wordt bekeken of Daltonschool Corlaer voor een kind met een geestelijke of lichamelijke handicap de juiste school is. Bij deze afweging staan de belangen van alle kinderen centraal. Dit houdt in dat de belangen van het aangemelde kind in relatie tot de belangen van de reeds toegelaten kinderen overwogen moeten worden. Invulling Deskundigheid Het team heeft ervaring met cluster 2 3,4 problematiek. Er is ervaringsdeskundigheid, expertise op het gebied van de handicap. Aandacht en tijd Mocht een leerling een arrangement nodig hebben dan gaan we op zoek dat er ondersteuning binnen de school geboden kan worden. Voorzieningen Indien nodig worden aanpassingen verricht in het gebouw en/of aanschaf van middelen. Voorziening. Het team beslist gezamenlijk of een leerling wordt toegelaten op school

7 Het kind dat op school wordt toegelaten, moet in principe ook de school kunnen afmaken (eventueel met een eigen programma). Gebouw Het gebouw voldoet aan de fysieke eisen voor leerlingen met bijvoorbeeld een rolstoel. Er is een lift aanwezig. Samenwerking De school maakt gebruik van ambulante begeleiding en van eventueel verpleegkundig personeel. 4.3 Sociaal-emotioneel en gedrag Sociaal-emotionele problemen kunnen betrekking hebben op (faal)angst, teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep en contactname (dit zijn leerlingen die emotioneel moeite hebben met het maken en houden van contact, het invoelen van emoties en dit kunnen toepassen). Gedragsproblemen kunnen betrekking hebben op overactief, impulsief, naar binnen gericht, naar buiten gericht, bizar en storend gedrag. Huidige situatie De school wil een omgeving creëren waarin alle kinderen zich veilig voelen. Invulling Deskundigheid Er is een leerkracht die opgeleid is tot gedragssepcialist. Er is een coach/schoolvideo interactiebegeleider Op dit moment heeft het team nog geen specifieke aanpak voor leerlingen met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen.( sinds schooljaar 2012/2013 hebben we een gedragsspecialist, in schooljaar 2014/2015 gaan we onderzoeken met welke methode we gaan werken voor de socialeen emotionele ontwikkeling). De school gebruikt samenwerken als een van de leervormen van het Daltononderwijs. met maatjes werken en hulp kunnen vragen of bieden leren samenwerken verantwoordelijkheid leren nemen en deelnemen aan sociale activiteiten zoals muziek, gym en kringgesprekken Aandacht en tijd Voorzieningen De school maakt gebruik van Sociale talenten. De methode is niet geïntegreerd in de school De school maakt gebruik van Teambouwers en Klassenbouwers De School maakt gebruik van SCOL Gebouw Samenwerking CJG KCO Verschillende onderzoeksbureaus 4.4 Thuissituatie Bij problemen in de thuissituatie kan het gaan om onderstimulering, pedagogische verwaarlozing en overbescherming. Huidige situatie Het schoolteam heeft goed contact met ouders, er is wederzijds vertrouwen en er zijn korte lijnen. De leerkracht deelt zowel negatieve als positieve ervaringen met de ouders. Indien nodig worden ouders uitgenodigd voor gesprek. Invulling Deskundigheid Gesprekstechnieken kunnen nog beter/in schooljaar 2013/2014 heeft het hele team een training gehad in t voeren van gesprekken met ouders. In schooljaar 2014/2015 heeft het team een traing gehad hoe we gesprekken met leerkracht, leerling en ouder kunnen voeren. Voorzieningen Er is een contactpersoon en een vertrouwenspersoon. Samenwerking De school werkt samen met KCO/Gebiedsteam Centrum Jeugd en Gezin Samenwerkingsverband

8 4c. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften Stimulerende factoren Belemmerende factoren Gebouw Toegankelijk voor rolstoelen Er is een lift zodat elke leerling naar boven kan. We hebben een Er is geen gymzaal aanwezig voor de groepen 3 t/m 8. Deze groepen gaan naar Sporthal Corlaer of Watergoor. automatische klapdeur. Stilwerkplekken (de kinderen kunnen in de klas en in de gangen hun eigen werkplek kiezen). Er is ruimte voor een time-out. Schoolomgeving Er is veel speel en leefruimte om de school.we hebben een kiss en ride zone Leerling/ouderpopulatie Het aantal hbo / academisch gevormde ouders neemt toe en de groep allochtone ouders neemt af. Evengoed bestaat de populatie van de school uit gemengd publiek. De meeste ouders stellen zich bewust kritisch op en nemen snel contact op met de leerkrachten en / of met de school, indien nodig. Op dit moment heeft de school te maken met aanwas van gezinnen die van buitenaf in Nijkerk zijn komen wonen. Teamfactoren Leerkrachtfactoren Samenwerking met partners Een hecht en stabiel team, staat open voor verbetering van het onderwijs, wil zich blijven ontwikkelen. Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uivoeren van de aanpak. Er vinden regelmatig overleggen plaats met de verschillende instanties die bij de leerlingen betrokken zijn. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Er staan alleen vrouwelijke leerkrachten voor de groepen. Er is 1 professional per groep. Binnen de school zelf zijn er geen instanties gevestigd. 5. Grenzen aan het onderwijs Waar liggen de grenzen in ons onderwijs uit rapport Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs Het team benoemt een aantal randvoorwaarden om een kind met extra zorgbehoeften goed te kunnen opvangen. Dat gaat om: Aanwezigheid extra ondersteuning, met name voor de leerlingen met een fysiekmedische beperking of een geestelijke beperking. De balans tussen wat een leerling individueel nodig heeft ten opzicht van wat de rest van de groep nodig heeft. Het welbevinden van het kind. De mate van de handicap ( is er ontwikkeling mogelijk). De benodigde medische zorg moet zoveel mogelijk door een externe worden uitgevoerd. De school bekijkt per kind wat mogelijk is en maakt gebruikt van de zorgzwaarte systematiek, waarbij ze aan de hand van de niveaus van zorg bekijkt hoe de zorgzwaarte er per klas uitziet en wat de onderwijsbehoeften zijn. Het een en ander heeft te maken met de bezetting voor de groep en de extra ondersteuning die mogelijk is om een extra onderwijs - zorgarrangement uit te voeren. Bijvoorbeeld een co teacher in de groep.

9 6. Conclusie en ambities 6a. Ontwikkelpunten n.a.v. de Eindrapportage Corlaer Nijkerk 2014 Tussenmeting september 2014 ( verslag is op school aanwezig) De indicatorenlijst is in tegenstelling met voorgaande jaren ingevuld door de directeur, intern begeleider en een leerkracht. Dit geeft een ander beeld om te vergelijken. In de komende jaren zullen de directeur en de intern begeleider deze lijsten invullen. Vorig jaar was het streven van ons samenwerkingsverband om op alle onderdelen 3,0 te scoren. Indicator 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving/ score 3,4 Indicator 2 De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen/score 3,5 Indicator 3 Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen./score 3,1 Indicator 4 Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken/score 3,2 Indicator 5 Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties./score 3,1 Indicator 6 Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ambitieus ontwikkelperspectief vastgesteld./score 3,0 Indicator 7 De school draagt leerlingen zorgvuldig over./score 2,5 Op dit onderdeel scoren we laag omdat in Nijkerk geen terugkoppeling is van leerlingen met extra onderwijsbehoeften naar de voorschoolse instelling. Indicator 8 Ouder en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning./score 3,3 Indicator 9 De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenondersteuning./score 2,7 Inmiddels is bekend wat de inzet van de ondersteuningsmiddelen is en hebben we in kaart wat de extra

10 onderwijsbehoeften zijn van de leerlingen. Indicator 10 De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld/score2,4 Inmiddels heeft het team het ondersteuningsprofiel besproken en zal binnenkort een terugkoppeling in de M.R. komen. Indicator 11 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het beleid zo nodig aan./score 3,4 Indicator 12 De school heeft een effectieve interne ondersteuningstructuur./score3,4 Indicator 13 De school heeft een effectief ondersteuningsteam./score 2,8 Bij het invullen van deze lijst hebben we het woord ondersteuningsteam verkeerd geïnterpreteerd. De directeur en de ib er zorgen voor het beleid van de zorgstructuur. 6b. Beschrijving van Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen De komende jaren willen we aan investeren in talentontwikkeling. In schooljaar gaat dit een speerpunt worden. 6c. Conclusies Conclusie en ontwikkelpunten Daltonschool Corlaer beoordeelt zichzelf voldoende op de kwaliteitsstandaarden van de inspectie en op de standaarden handelingsgericht werken en voldoet daarmee aan de basiszorg. In hun werkwijze heeft de school de uitgangspunten van Dalton gekoppeld aan de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken. De beschreven uitgangspunten zijn leidend voor het handelen van de leerkrachten. Op Daltonschool de Corlaer is een kind geen zorgleerling maar spreekt het team in termen van leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Hiermee wordt benadrukt dat de leerling niet de oorzaak is met een probleem, maar wordt de leerkracht centraal gesteld: wat kan deze doen om het onderwijs zo te arrangeren dat dit past bij de onderwijsbehoefte van die leerling? De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het signaleren van stagnatie. De school biedt veel extra ondersteuning aan leerlingen uit vooral cluster 2 en 3. De school ervaart dit als gewoon, zij heeft voldoende expertise opgebouwd om deze taak uit te voeren. Opvallend is dat de school geen leerlingen uitsluit maar voortdurend op zoek is wat een kind, een klas of een leerkracht nodig heeft. Het team zoekt op dit moment naar een goede aanpak voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en werkhoudingproblemen. De aandacht is een tijd uitgegaan naar de cognitieve ontwikkeling. In het schooljaar 2014/2015 zullen we gaan onderzoeken met welke methode we gaan werken voor de sociale/emotionele ontwikkeling.

11 De school wil leerlingen met een extra onderwijsvraag een passend aanbod bieden. Zij merkt wel op dat de kwaliteit van het aanbod te maken heeft met de bezetting voor de groep en de extra ondersteuning die mogelijk is om een extra onderwijszorg arrangement uit te voeren. De school denkt dan bijvoorbeeld aan een co-teacher in de groep en/of samenwerking met ambulante begeleiders. Samenwerking met ketenpartners op gemeenteniveau is van belang om de juiste aanpak te bieden aan leerlingen en hun ouders. Om passende vormen van onderwijs te bieden heeft de school per onderwijsgebied haar ambitie geformuleerd. Leer en ontwikkeling De school heeft de ambitie een leeromgeving te creëren waarin iedere leerling tot zijn/haar recht komt. De school wil een aanpak ontwikkelen voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. De school wil haar leerlingen voldoende uitdaging bieden zodat leerlingen gemotiveerd zijn hun taken uit te voeren. De school wil inzicht krijgen op werkhoudingproblemen zoals concentratieproblemen, taakgerichtheid en motivatie (gaat samen met andere vormen van gedragsproblemen). Implementatie handelingsgericht werken. Het team wil zich blijven ontwikkelen als Daltonschool. Veel van deze doelen liggen in het verlengde van het HGW. Fysiekmedisch Het team stelt zich open voor het begeleiden van leerlingen met een fysiek medische beperking. Extra begeleiding door verpleegkundigen is een voorwaarde om deze groep leerlingen goed te begeleiden. Het komt het kind ten goede. Het verrichten van aanpassingen en aanschaf van middelen is nodig om deze leerlingen een passend aanbod te bieden. De school wil dat er vaste budgetvoorzieningen mogelijk zijn. Samenwerking met ambulante begeleiders en verpleegkundig personeel is nodig om een kwalitatief goed onderwijsprogramma en begeleiding aan te bieden. Sociaal emotioneel en gedrag Het schoolteam wil onderzoeken hoe zij om wil gaan met leerlingen die lastig en/of probleemgedrag vertonen, bijvoorbeeld in de sociale omgang. De school wil duidelijk kunnen aangeven bij gedragsproblemen /gedragsstoornissen wat zij wel en niet aankan. Het team wil vaststellen welk gedrag wel of niet acceptabel is t.o.v. de leerling zelf, medeleerlingen en de leerkracht. Het team wil als onderdeel van handelingsgericht werken de pedagogische behoeften van leerlingen kunnen waarnemen en benoemen. Het team wil de kwaliteiten en sterke kanten van leerlingen in kaart brengen. Problematische werksituatie De school heeft de ambitie een open communicatie te ontwikkelen waarbij wordt samengewerkt met ouders conform de uitgangspunten van handelingsgericht werken. De school wil de communicatie met ouders vergroten door het team een cursus gesprekstechnieken te laten volgen. Handvatten om professioneel om te kunnen gaan met lastige gezinsproblematiek

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l

Schoolondersteuningsprofiel. Zevensprong. Versie 1 l Schoolondersteuningsprofiel Zevensprong Versie 1 l 15 07 2014 INLEIDING Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die etra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel

School Ondersteunings Profiel School Ondersteunings Profiel Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school Naam: Het Noordermerk Adres: Noorderbrink 2 Brin: 03EH01 Telefoon: 0525-621718 E-mail: info@hetnoordermerk.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal ( ) 64 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 2 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 1. Inleiding Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. Ingevuld door cbs De Bron sept. 214 Martin Oenema Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze school is een protestants christelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Het Baken (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam Het Baken (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 23 WK Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school RKBS De Horizon Ingevuld op 20-12-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Motto: 'Lachend de school in, maar ook lachend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening

Schoolconcept, typering als onderwijsondersteuningsvoorziening SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school Adres en plaats Naam directeur Naam IB-er(s) Obs Beatrixschool Middenweg 4, 8332 CZ Steenwijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel 2016-2017 Naam school OBS De Regenboog Ingevuld op 10-11-2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school Adres en plaats Naam directeur Naam IB-er(s) Vrije basisschool De Stroeten Stroetweg 10, 7812 BA Emmen Tonneke Eissens Rian Renting Ingevuld op Aangepast

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015

Schoolondersteuningsprofiel Calvijn - 17 februari 2015 Calvijn - 17 februari 215 Contactgegevens school Naam Calvijn Straat + huisnummer Prinses Margrietstraat 17 Plaats Bunschoten Postcode 3751 CP Land Nederland Brinnummer 18H Telefoon (33)298-1731 E-mailadres

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding 1. Positieve visie op leren en ontwikkeling Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst Hieruit spreekt een positieve en optimistische kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Harmpje Visser school Ingevuld op september 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Met onze schoolmissie: " Geloof in talenten" sluiten

Nadere informatie

Onderwijs ondersteuningsprofiel

Onderwijs ondersteuningsprofiel Onderwijs ondersteuningsprofiel Naam school Calvijnschool Hoogeveen Laatste borging 1 oktober 2015 Volgende borging 1 mei 2016 (vernieuwde evaluatie basiszorg) Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015

Schoolondersteuningsprofiel De Kosmos - 26 augustus 2015 Contactgegevens school Naam De Kosmos Straat + huisnummer De Bovenkruier 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 AR Land Nederland Brinnummer 22FH Telefoon (033)480-7515 E-mailadres dekosmos@dekosmos.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe

Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Schoolondersteuningsprofiel St. Bernardusschool Epe Algemene gegevens Contact en vaststellingsgegevens Naam school Naam: St. Bernardusschool Adres: Willem Tellstraat 70, 8162 ET, Epe Brin: 06YN Telefoon:

Nadere informatie

Schoolprofiel ondersteunings

Schoolprofiel ondersteunings Schoolprofiel ondersteunings Naam school Ingevuld d.d. CBS De Morgenster 28-06-204 9-05-205 Ingevuld door IB-ers Als Christelijke basisschool De Morgenster bieden wij een veilige omgeving waarin de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team Basisschool Zilverlinde 26-09-2013 Datum advies MR A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Analyse en beleid deel II

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Analyse en beleid deel II Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Analyse en beleid deel II 1. Domein Onderwijs Beeldvorming domein Onderwijs: Wat zien wij? Pedagogisch Handelen: Er ligt een stevig pedagogisch fundament, waarin

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld September 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander Schoolondersteuningsprofiel CBS De Meander 4 december 2013 Liesbeth Luycx, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Koningin Emmaschool- Nijkerk juni 2016

Ondersteuningsprofiel Koningin Emmaschool- Nijkerk juni 2016 Ondersteuningsprofiel Koningin Emmaschool- Nijkerk juni 2016 1. Inleiding De Koningin Emmaschool is een Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs, waarbij alle stromingen en gezindten welkom zijn.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie