Ondersteuningsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Januari 2015 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Daltonschool Corlaer is een openbare school, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar met de uitgangspunten van het Daltononderwijs leert om te gaan met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. In een rustige en veilige omgeving met een duidelijke structuur voorzien we onze kinderen van kennis en vaardigheden, waarmee ze in de huidige en toekomstige samenleving optimaal kunnen functioneren en zich zo breed mogelijk blijven ontwikkelen. Verbinding met elkaar en de buitenwereld staat centraal op de school. Door deze verbinding en het bewust worden van het eigen leerproces krijgen de kinderen de mogelijkheid de aangeboden kennis en vaardigheden een leven lang te gebruiken en te integreren in de verworvenheden van de opvoeding thuis. 2. Algemene gegevens l 2a. Contact en vaststellingsgegevens l Naam:Daltonschool Corlaer Naam school Adres:C. van Ramshorstlaan 1 Brin:23BT Telefoon: Opgesteld namens Datum januari 2015 directie en team Directeur Liesbeth Kranenburg Opgesteld met Advies Datum MR Voorzitter MR Vastgesteld door Datum bestuur Voorzitter Bestuur 2b. Onderwijskundig concept van de school Op Daltonschool Corlaer leren kinderen op basis van de uitgangspunten: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Kinderen doen zelfstandig en samenwerkend kennis en ervaring op. Verantwoordelijkheid en zelfkennis zijn noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. De basisvoorwaarde voor deze manier van leren is dat kinderen geholpen worden om deze verantwoordelijkheid en zelfkennis te ontwikkelen, stevige basiskennis aangeboden krijgen, continue worden uitgedaagd en geïnspireerd en in situaties worden geplaatst waarin zij worden geprikkeld en ervaringen worden opgedaan. De kerndoelen zijn op Daltonschool Corlaer de basiskennis die wij aan alle kinderen meegeven. We streven hierbij naar een bovengemiddeld uitstroomniveau in groep 8 op het gebied van de vakken taal, lezen en rekenen. Deze stevige basiskennis is noodzakelijk om de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een goede voedingsbodem te bieden. Op Daltonschool Corlaer leert een kind om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkrachten geven inspirerende instructies volgens het directe instructiemodel (DI-model) en maken met de leerling afspraken over de verwerking en verrijking. De leerling leert zelf inschatten wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. De leerling en de leerkracht gaan in gesprek over de gevolgde werkwijze. Het leren omgaan met deze verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Bovenstaande werkwijze is het meest effectief als er gewerkt wordt volgens de principes van verantwoordelijkeheid. Kinderen ontwikkelen de vrijheid om te differentiëren in de wijze van verwerken, in leerstijl, in tijd en in hoeveelheid. De leerkracht speelt daar op in. Vanuit een inspirerende instructie, rekening

2 houdend met de specifieke leerbehoeften van elk kind, biedt de leerkracht de lesstof aan. Deze leerstof is ingedeeld volgens de opbouw en indeling van de SLO die is verwerkt in onze lesmethoden. Vanuit deze aangeboden lesstof kunnen kinderen differentiëren. Deze werkwijze wordt convergente differentiatie genoemd. 2c. Kengetallen Leerlingaantal op Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 1 leerlingen Aantal lln 1,2:5 leerlingen Aantal sbo-verwijzingen Aantal verwijzingen so cl Aantal verwijzingen so cl Aantal arrangementen Aantal kinderen met een ontwikkelingsperspectief 2014/2015 Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr Uitstroom naar VO Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk onderwijs VMBO BB VMBO K VMBO T HAVO VWO Basisondersteuning 3a. Resultaat meting Basisondersteuning Datum vaststelling: september 2014 Gemiddelde score Indicator 1 Veilige omgeving 3,4 Indicator 2 Zicht op continue ontwikkeling 3,5 Indicator 3 Opbrengst- en handelingsgericht ontwikkelingsperspectief 3,0 Indicator 4 Effectieve methoden en aanpakken 3,0 Indicator 5 Handelingsbekwaamheid en competenties leerkrachten 3,1 Indicator 6 Ambitieuze ontwikkelingsperspectieven 3,0 Indicator 7 Zorgvuldige overdracht 2,5 Indicator 8 Ouderbetrokkenheid 3,3 Indicator 9 Beleid leerling-ondersteuning 2,7 Indicator 10 Ondersteuningsprofiel 2,4 Indicator 11 Effectieve leerling-ondersteuning 3,4 Indicator 12 Effectieve ondersteuningsstructuur 3,4 Indicator 13 Effectief ondersteuningsteam 2,8

3 slecht matig voldoende goed zeer goed 3c. Oordeel inspectie: Kwaliteit van de ondersteuning Datum laatste inspectierapport 1 oktober 2013 Gebied Opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op de grond van de kenmerken van de leerling-populatie verwacht mag worden 1.2 De resultaten van de leerlingen voor Nederlands taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht 1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 1.5 De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht. Gebied Begeleiding De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures Gebied Zorg 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke l.l. ondersteuning nodig hebben 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning Gebied Kwaliteitszorg 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 9.4 De school werkt planmatig aan verbetertrajecten 9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces d. Oordeel van de school/team over de - De standaarden kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuningsstructuur - De standaarden handelingsgericht werken Standaarden kwaliteit van de schoolorganisatie Onderstaand schema geeft aan hoe de school zichzelf beoordeelt op een aantal standaarden uit het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen leraren volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen Leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg

4 slecht matig voldoe nde goed Zeer goed De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt een school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen De school voert de zorg planmatig uit De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg Standaarden handelingsgericht werken Onderstaand schema geeft weer in hoeverre de school op dit moment handelingsgericht werken (HGW) heeft ingevoerd. Leerkrachten volgen systematisch de ontwikkeling van kinderen Leerkrachten signaleren welke leerlingen extra aandacht nodig hebben Leerkrachten benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen Leerkrachten stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van leerlingen Leerkrachten stellen een doelgericht groepsplan op Leerkrachten voeren het groepsplan op Leerkrachten evalueren het groepsplan Leerkrachten en intern begeleiders bespreken de groep Ouders worden behandeld als partner van de school 4. Extra ondersteuning: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 4a. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften Meer aanwezig dan omschreven in de basisondersteuning OZK Toelichting Spraak- taalproblemen x We hebben een leerling met dysfasie op school. We hebben extra ondersteuning gekregen vanuit Auris om zo de RT-er en de leerkrachten bij te scholen. Dyslexie x We hebben op school veel leerlingen met een dyslexieverklaring. Leerkrachten hebben veel ervaring om te werken met kinderen met dyslexie. Dyscalculie Motorische beperkingen x We hebben op school ervaring met kinderen met een motorische beperking. Onze school is rolstoeltoegankelijk. Bijna alle leerkrachten hebben een kind met een motorische beperking in hun groep gehad. Zieke kinderen x We hebben ervaring met leerlingen met suikerziekte. De leerkracht die een kind in de groep krijgt volgt meestal een bijeenkomst hoe om te gaan met een kind die suikerziekte heeft. ZML- kinderen Auditieve beperkingen x We hebben een leerling op school met een CI. Een paar leerkrachten hebben cursussen gevolgd om zo beter met de handicap om te kunnen gaan. Visuele beperkingen Gedragsproblemen We hebben een gedragsspecialist. Ze geeft geregeld voorlichting over gedragsproblematiek. ADHD x We hebben op school een aantal leerlingen met ADHD. Het hele team heeft een voorlichting gehad over ADHD van een ambulant begeleider. Autisme x We hebben op school een aantal leerlingen met een vorm van

5 autisme. Een aantal leerkrachten hebben een cursus gehad hoe om te gaan met kinderen met autisme. Het hele team heeft een lezing over autisme gevolgd van een ambulant begeleider Jonge risico kind x Bij de jong risico leerlingen hebben de leerkrachten en Ib-er veel contact met ouders en eventuele instanties die in het gezin aanwezig zijn. Anderstaligen Hier hebben wij weinig ervaring mee. Hoogbegaafdheid x We hebben op school een aantal hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen krijgen verrijkingsstof. In schooljaar zullen wij hiervoor een doorgaande lijn opzetten. 4b. Structurele voorzieningen binnen de school voor kinderen met extra-onderwijsbehoeften Zorg in de school zelf Preventieve ambulante begeleiding vanuit Auris / Verschoorschool KCO / Gebiedsteam Corlaer Intern begeleider Remedial teacher voor leerlingen met een arrangement Kurzweil voor leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie Zorg om de school heen van onderwijs- en ketenpartners Samenwerkingsverband PO (IB-netwerken, trajectbegeleider) (V)SO Rec 1,2,3,4 Onderwijsinstellingen CJG Bureau jeugdzorg Centrum Jeugd en Gezin Maatschappelijk werk GGZ Leerplicht Club en buurthuiswerk De school maakt vooral gebruik van de expertise en de ondersteuning van ambulante begeleiders. Verder wordt samengewerkt op het niveau van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld met SBO scholen en het netwerk voor interne begeleiders. De school vindt het van belang dat in de gemeente Nijkerk de samenwerking met onderwijs en ketenpartners verder wordt uitgewerkt Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Met onderwijszorgarrangementen worden de mogelijkheden beschreven die een school heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze arrangementen zijn aanvullend op de basiszorg. Ze worden soms gerealiseerd met hulp van buitenaf, soms binnen de school en soms niet. Voor het beschrijven van onderwijszorgarrangementen is informatie verzameld over deskundigheid die de school heeft of binnen handbereik heeft; de tijd en aandacht die de school aan leerlingen kan besteden; specifieke materialen of voorzieningen waarover de school beschikt; de mogelijkheden van het schoolgebouw; de samenwerking met relevante organisaties. Daltonschool Corlaer heeft een onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze behoeften kunnen betrekking hebben op: 4.1 leer- en ontwikkelingskenmerken en werkhouding; 4.2 fysieke en medische kenmerken; 4.3 sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken en 4.4 de thuissituatie.

6 4.1 Leer en ontwikkeling en werkhouding Leer- en ontwikkelingsproblemen kunnen betrekking hebben op intellectuele problemen, leerachterstand, ontwikkelingsproblemen, taalproblemen (algemeen en specifiek) en ontwikkeling voorsprong. Huidige situatie De school heeft een aanpak voor leesproblemen en dyslexie. De school werkt gericht met het leerlingvolgsysteem en gebruikt de toetsscores om het niveau van de leerling in kaart te brengen. De groepsresultaten (vaardigheidsscores) dienen als uitgangspunt voor het groepsplan. De school maakt gebruik van het effectieve instructiemodel en convergente differentiatie Invulling Deskundigheid De leerkrachten geven leerlingen regelmatig positieve feedback. De leerkrachten zijn in staat om goed te observeren (waar heeft het kind behoefte aan). Leerkrachten kunnen een doorgaande lijn volgen. Zij kunnen de lesstof registreren en organiseren. Leerkrachten kunnen gedifferentieerd werken zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan werken. Aandacht en tijd Dagelijks werken de leerlingen met een taakkaart / takenbord. De leerlingen kiezen bij de start van de nieuwe weektaak hun eigen niveau. Er kan uit 3 niveaus gekozen worden. Tijdens het werken aan de taakkaart mogen de kinderen vrij werken in de klas of in de hal. De nieuwe taakkaarten worden op donderdagochtend uitgedeeld. Op woensdag moeten de taken af zijn. Leerlingen leren zelfstandig hun taken te plannen. Leerlingen krijgen extra begeleiding van de eigen leerkracht tijdens de lessen. Voordat de leerkracht met de extra hulp gaat beginnen wordt er, in samenspraak met de ouders een handelingsplan gemaakt. Na zes weken wordt er geëvalueerd. Voorzieningen Via verschillende instanties vindt dyslexiebehandeling plaats (bekostiging via zorgverzekeraar) Gebouw Leerlingen kunnen in de klas en in de gangen hun eigen werkplek kiezen. Samenwerking Met ambulante begeleiders, RID, De Ziel e.a. Netwerk voor interne begeleiders 4.2 Fysiek en medisch Fysieke en medische problemen kunnen betrekking hebben op problemen met het gehoor, gezicht, spraak, motorische problemen en anders (epilepsie/downsyndroom). Huidige situatie De school wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze leerlingen zodat zij een normale plek in de maatschappij krijgen. Bij de toelating van een leerling wordt bekeken of Daltonschool Corlaer voor een kind met een geestelijke of lichamelijke handicap de juiste school is. Bij deze afweging staan de belangen van alle kinderen centraal. Dit houdt in dat de belangen van het aangemelde kind in relatie tot de belangen van de reeds toegelaten kinderen overwogen moeten worden. Invulling Deskundigheid Het team heeft ervaring met cluster 2 3,4 problematiek. Er is ervaringsdeskundigheid, expertise op het gebied van de handicap. Aandacht en tijd Mocht een leerling een arrangement nodig hebben dan gaan we op zoek dat er ondersteuning binnen de school geboden kan worden. Voorzieningen Indien nodig worden aanpassingen verricht in het gebouw en/of aanschaf van middelen. Voorziening. Het team beslist gezamenlijk of een leerling wordt toegelaten op school

7 Het kind dat op school wordt toegelaten, moet in principe ook de school kunnen afmaken (eventueel met een eigen programma). Gebouw Het gebouw voldoet aan de fysieke eisen voor leerlingen met bijvoorbeeld een rolstoel. Er is een lift aanwezig. Samenwerking De school maakt gebruik van ambulante begeleiding en van eventueel verpleegkundig personeel. 4.3 Sociaal-emotioneel en gedrag Sociaal-emotionele problemen kunnen betrekking hebben op (faal)angst, teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep en contactname (dit zijn leerlingen die emotioneel moeite hebben met het maken en houden van contact, het invoelen van emoties en dit kunnen toepassen). Gedragsproblemen kunnen betrekking hebben op overactief, impulsief, naar binnen gericht, naar buiten gericht, bizar en storend gedrag. Huidige situatie De school wil een omgeving creëren waarin alle kinderen zich veilig voelen. Invulling Deskundigheid Er is een leerkracht die opgeleid is tot gedragssepcialist. Er is een coach/schoolvideo interactiebegeleider Op dit moment heeft het team nog geen specifieke aanpak voor leerlingen met sociale, emotionele en/of gedragsproblemen.( sinds schooljaar 2012/2013 hebben we een gedragsspecialist, in schooljaar 2014/2015 gaan we onderzoeken met welke methode we gaan werken voor de socialeen emotionele ontwikkeling). De school gebruikt samenwerken als een van de leervormen van het Daltononderwijs. met maatjes werken en hulp kunnen vragen of bieden leren samenwerken verantwoordelijkheid leren nemen en deelnemen aan sociale activiteiten zoals muziek, gym en kringgesprekken Aandacht en tijd Voorzieningen De school maakt gebruik van Sociale talenten. De methode is niet geïntegreerd in de school De school maakt gebruik van Teambouwers en Klassenbouwers De School maakt gebruik van SCOL Gebouw Samenwerking CJG KCO Verschillende onderzoeksbureaus 4.4 Thuissituatie Bij problemen in de thuissituatie kan het gaan om onderstimulering, pedagogische verwaarlozing en overbescherming. Huidige situatie Het schoolteam heeft goed contact met ouders, er is wederzijds vertrouwen en er zijn korte lijnen. De leerkracht deelt zowel negatieve als positieve ervaringen met de ouders. Indien nodig worden ouders uitgenodigd voor gesprek. Invulling Deskundigheid Gesprekstechnieken kunnen nog beter/in schooljaar 2013/2014 heeft het hele team een training gehad in t voeren van gesprekken met ouders. In schooljaar 2014/2015 heeft het team een traing gehad hoe we gesprekken met leerkracht, leerling en ouder kunnen voeren. Voorzieningen Er is een contactpersoon en een vertrouwenspersoon. Samenwerking De school werkt samen met KCO/Gebiedsteam Centrum Jeugd en Gezin Samenwerkingsverband

8 4c. Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften Stimulerende factoren Belemmerende factoren Gebouw Toegankelijk voor rolstoelen Er is een lift zodat elke leerling naar boven kan. We hebben een Er is geen gymzaal aanwezig voor de groepen 3 t/m 8. Deze groepen gaan naar Sporthal Corlaer of Watergoor. automatische klapdeur. Stilwerkplekken (de kinderen kunnen in de klas en in de gangen hun eigen werkplek kiezen). Er is ruimte voor een time-out. Schoolomgeving Er is veel speel en leefruimte om de school.we hebben een kiss en ride zone Leerling/ouderpopulatie Het aantal hbo / academisch gevormde ouders neemt toe en de groep allochtone ouders neemt af. Evengoed bestaat de populatie van de school uit gemengd publiek. De meeste ouders stellen zich bewust kritisch op en nemen snel contact op met de leerkrachten en / of met de school, indien nodig. Op dit moment heeft de school te maken met aanwas van gezinnen die van buitenaf in Nijkerk zijn komen wonen. Teamfactoren Leerkrachtfactoren Samenwerking met partners Een hecht en stabiel team, staat open voor verbetering van het onderwijs, wil zich blijven ontwikkelen. Leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uivoeren van de aanpak. Er vinden regelmatig overleggen plaats met de verschillende instanties die bij de leerlingen betrokken zijn. Ouders worden hier nauw bij betrokken. Er staan alleen vrouwelijke leerkrachten voor de groepen. Er is 1 professional per groep. Binnen de school zelf zijn er geen instanties gevestigd. 5. Grenzen aan het onderwijs Waar liggen de grenzen in ons onderwijs uit rapport Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs Het team benoemt een aantal randvoorwaarden om een kind met extra zorgbehoeften goed te kunnen opvangen. Dat gaat om: Aanwezigheid extra ondersteuning, met name voor de leerlingen met een fysiekmedische beperking of een geestelijke beperking. De balans tussen wat een leerling individueel nodig heeft ten opzicht van wat de rest van de groep nodig heeft. Het welbevinden van het kind. De mate van de handicap ( is er ontwikkeling mogelijk). De benodigde medische zorg moet zoveel mogelijk door een externe worden uitgevoerd. De school bekijkt per kind wat mogelijk is en maakt gebruikt van de zorgzwaarte systematiek, waarbij ze aan de hand van de niveaus van zorg bekijkt hoe de zorgzwaarte er per klas uitziet en wat de onderwijsbehoeften zijn. Het een en ander heeft te maken met de bezetting voor de groep en de extra ondersteuning die mogelijk is om een extra onderwijs - zorgarrangement uit te voeren. Bijvoorbeeld een co teacher in de groep.

9 6. Conclusie en ambities 6a. Ontwikkelpunten n.a.v. de Eindrapportage Corlaer Nijkerk 2014 Tussenmeting september 2014 ( verslag is op school aanwezig) De indicatorenlijst is in tegenstelling met voorgaande jaren ingevuld door de directeur, intern begeleider en een leerkracht. Dit geeft een ander beeld om te vergelijken. In de komende jaren zullen de directeur en de intern begeleider deze lijsten invullen. Vorig jaar was het streven van ons samenwerkingsverband om op alle onderdelen 3,0 te scoren. Indicator 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving/ score 3,4 Indicator 2 De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen/score 3,5 Indicator 3 Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen./score 3,1 Indicator 4 Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken/score 3,2 Indicator 5 Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties./score 3,1 Indicator 6 Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ambitieus ontwikkelperspectief vastgesteld./score 3,0 Indicator 7 De school draagt leerlingen zorgvuldig over./score 2,5 Op dit onderdeel scoren we laag omdat in Nijkerk geen terugkoppeling is van leerlingen met extra onderwijsbehoeften naar de voorschoolse instelling. Indicator 8 Ouder en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning./score 3,3 Indicator 9 De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenondersteuning./score 2,7 Inmiddels is bekend wat de inzet van de ondersteuningsmiddelen is en hebben we in kaart wat de extra

10 onderwijsbehoeften zijn van de leerlingen. Indicator 10 De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld/score2,4 Inmiddels heeft het team het ondersteuningsprofiel besproken en zal binnenkort een terugkoppeling in de M.R. komen. Indicator 11 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het beleid zo nodig aan./score 3,4 Indicator 12 De school heeft een effectieve interne ondersteuningstructuur./score3,4 Indicator 13 De school heeft een effectief ondersteuningsteam./score 2,8 Bij het invullen van deze lijst hebben we het woord ondersteuningsteam verkeerd geïnterpreteerd. De directeur en de ib er zorgen voor het beleid van de zorgstructuur. 6b. Beschrijving van Ambities die boven de basisondersteuning uitstijgen De komende jaren willen we aan investeren in talentontwikkeling. In schooljaar gaat dit een speerpunt worden. 6c. Conclusies Conclusie en ontwikkelpunten Daltonschool Corlaer beoordeelt zichzelf voldoende op de kwaliteitsstandaarden van de inspectie en op de standaarden handelingsgericht werken en voldoet daarmee aan de basiszorg. In hun werkwijze heeft de school de uitgangspunten van Dalton gekoppeld aan de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken. De beschreven uitgangspunten zijn leidend voor het handelen van de leerkrachten. Op Daltonschool de Corlaer is een kind geen zorgleerling maar spreekt het team in termen van leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Hiermee wordt benadrukt dat de leerling niet de oorzaak is met een probleem, maar wordt de leerkracht centraal gesteld: wat kan deze doen om het onderwijs zo te arrangeren dat dit past bij de onderwijsbehoefte van die leerling? De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het signaleren van stagnatie. De school biedt veel extra ondersteuning aan leerlingen uit vooral cluster 2 en 3. De school ervaart dit als gewoon, zij heeft voldoende expertise opgebouwd om deze taak uit te voeren. Opvallend is dat de school geen leerlingen uitsluit maar voortdurend op zoek is wat een kind, een klas of een leerkracht nodig heeft. Het team zoekt op dit moment naar een goede aanpak voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen en werkhoudingproblemen. De aandacht is een tijd uitgegaan naar de cognitieve ontwikkeling. In het schooljaar 2014/2015 zullen we gaan onderzoeken met welke methode we gaan werken voor de sociale/emotionele ontwikkeling.

11 De school wil leerlingen met een extra onderwijsvraag een passend aanbod bieden. Zij merkt wel op dat de kwaliteit van het aanbod te maken heeft met de bezetting voor de groep en de extra ondersteuning die mogelijk is om een extra onderwijszorg arrangement uit te voeren. De school denkt dan bijvoorbeeld aan een co-teacher in de groep en/of samenwerking met ambulante begeleiders. Samenwerking met ketenpartners op gemeenteniveau is van belang om de juiste aanpak te bieden aan leerlingen en hun ouders. Om passende vormen van onderwijs te bieden heeft de school per onderwijsgebied haar ambitie geformuleerd. Leer en ontwikkeling De school heeft de ambitie een leeromgeving te creëren waarin iedere leerling tot zijn/haar recht komt. De school wil een aanpak ontwikkelen voor hoog- en meerbegaafde leerlingen. De school wil haar leerlingen voldoende uitdaging bieden zodat leerlingen gemotiveerd zijn hun taken uit te voeren. De school wil inzicht krijgen op werkhoudingproblemen zoals concentratieproblemen, taakgerichtheid en motivatie (gaat samen met andere vormen van gedragsproblemen). Implementatie handelingsgericht werken. Het team wil zich blijven ontwikkelen als Daltonschool. Veel van deze doelen liggen in het verlengde van het HGW. Fysiekmedisch Het team stelt zich open voor het begeleiden van leerlingen met een fysiek medische beperking. Extra begeleiding door verpleegkundigen is een voorwaarde om deze groep leerlingen goed te begeleiden. Het komt het kind ten goede. Het verrichten van aanpassingen en aanschaf van middelen is nodig om deze leerlingen een passend aanbod te bieden. De school wil dat er vaste budgetvoorzieningen mogelijk zijn. Samenwerking met ambulante begeleiders en verpleegkundig personeel is nodig om een kwalitatief goed onderwijsprogramma en begeleiding aan te bieden. Sociaal emotioneel en gedrag Het schoolteam wil onderzoeken hoe zij om wil gaan met leerlingen die lastig en/of probleemgedrag vertonen, bijvoorbeeld in de sociale omgang. De school wil duidelijk kunnen aangeven bij gedragsproblemen /gedragsstoornissen wat zij wel en niet aankan. Het team wil vaststellen welk gedrag wel of niet acceptabel is t.o.v. de leerling zelf, medeleerlingen en de leerkracht. Het team wil als onderdeel van handelingsgericht werken de pedagogische behoeften van leerlingen kunnen waarnemen en benoemen. Het team wil de kwaliteiten en sterke kanten van leerlingen in kaart brengen. Problematische werksituatie De school heeft de ambitie een open communicatie te ontwikkelen waarbij wordt samengewerkt met ouders conform de uitgangspunten van handelingsgericht werken. De school wil de communicatie met ouders vergroten door het team een cursus gesprekstechnieken te laten volgen. Handvatten om professioneel om te kunnen gaan met lastige gezinsproblematiek

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018 Schoolondersteuningsprofiel OBS De Taaltuin 2014-2018 Inleiding Een schoolondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Tarthorst, Wageningen Datum bezoek: 14 september 2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Rapporteur: Caroline van

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Bijstelling Schoolondersteuningsplan

Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling Schoolondersteuningsplan Bijstelling september 2014 Obs. De Reijer Het huidige schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vastgesteld in maart 2012. In de afgelopen twee jaar is er met betrekking

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie