ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVATE LEASE OOSTENDORP AUTOLEASE EN VERHUUR B.V. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN VOORKOMENDE BEGRIPPEN 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door Oostendorp Autolease en Verhuur B.V. te sluiten overeenkomsten van operationele leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Oostendorp Autolease en Verhuur B.V. wordt hierna aangeduid als OAL ook wel genoemd lessor ; de persoon met wie de overeenkomst wordt aangegaan als klant Op grond van de overeenkomst zal OAL aan klant gedurende een overeengekomen periode een personenauto ter beschikking stellen en een deel van de daarmee gepaard gaande kosten voor haar rekening nemen, waartegenover klant een vergoeding betaalt Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan klant het gebruiksrecht verkrijgt (hierna: de auto ), de duur van de periode waarin klant bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken (hierna: de contractduur ), het maximale aantal kilometers dat in een contractjaar zonder betaling van een aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: het jaarkilometrage ), het maximale aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden ( het maximale kilometrage ), de maandelijkse vergoeding (hierna: de leaseprijs ), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna "de leaseovereenkomst" te noemen De contractduur wordt verdeeld in contractjaren. De eerste periode van 365 dagen van de contractduur is het eerste contractjaar; de tweede periode van 365 dagen is het tweede contractjaar enzovoort De leaseovereenkomst komt tot stand zodra deze is ondertekend door klant en door OAL De contractduur en de verplichting tot betaling van de leaseprijs beginnen zodra OAL klant heeft bericht dat de auto voor aflevering aan klant gereed is De auto blijft eigendom van OAL. Het is klant niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of daarop anderszins rechten ten behoeve van derden te vestigen In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bepalingen van de leaseovereenkomst, zijn de bepalingen van de leaseovereenkomst van toepassing Oostendorp kan deze algemene voorwaarden eenzijdig aanpassen indien dit noodzakelijk is ten gevolge van wettelijke voorschriften. 2. BETALING VAN DE WAARBORGSOM; AFLEVERING VAN DE AUTO 2.1. De auto wordt op het terrein van OAL te Uden of bij een van de Oostendorp Autogroep vestigingen ter beschikking van klant gesteld Klant is een minimale waarborgsom ter grootte van 1000,- inclusief BTW aan OAL verschuldigd. Indien de creditbeoordeling een twijfelachtig beeld laat zien mag OAL dit bedrag verhogen. Wanneer OAL alle benodigde en ondertekende documenten, te weten: leaseovereenkomst, machtiging automatische incasso, kopie recente loonstrook, kopie bankafschrift lopende rekening waar salaris/ inkomen op wordt gestort, bewijs van schadevrije jaren, kopie paspoort of ID bewijs, kopie van een geldig Nederlands rijbewijs, bewijs van betaling van de waarborgsom en positieve creditbeoordeling retour heeft ontvangen, zal OAL de auto bestellen. Bij gebreke daarvan wordt de auto niet aan klant afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van klant tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Klant dient de auto in persoon af te halen en dient daarbij een geldig op zijn naam gesteld Nederlands rijbewijs te overleggen Bij aflevering van de auto wordt een afleveringsformulier opgesteld, waarop het kenteken, de kilometerstand, een beschrijving van de staat van de auto en een opsomming van bij de auto geleverde toebehoren worden opgetekend. Dit afleveringsformulier dient door de klant en OAL te worden ondertekend, bij gebreke waarvan de auto niet wordt afgegeven, onverminderd de gehoudenheid van klant tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in Indien OAL de auto ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst moet aanschaffen, is OAL niet gebonden aan een door haar of door de dealer uitgesproken verwachting ten aanzien van de leveringsdatum Indien OAL de auto ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst moet aanschaffen en de auto ten tijde van de aflevering niet volledig met de gewenste specificaties geleverd kan worden, kan de auto in een op ondergeschikte onderdelen afwijkende uitvoering ter beschikking worden gesteld Indien de klant de auto niet afneemt, na daartoe in de gelegenheid gesteld te zijn, is klant een boete ter hoogte van 10 % van de catalogusprijs van de auto, verschuldigd Het kenteken van de auto wordt op naam van klant gesteld. 3. DE LEASEPRIJS 3.1. In de leaseprijs zijn begrepen de volgende kostencomponenten: - de afschrijving op de waarde van de auto tijdens de contractduur - de kosten van aflevering en rijklaar maken - de kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en de kentekencard Paraaf paraaf Pagina 1

2 - de kosten van onderhoud en keuringen - de kosten van reparaties en het vervangen van banden bij normale slijtage - de kosten die OAL maakt voor beheer en administratie van de overeenkomst - de premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto - de houderschapsbelasting - rente - de premies voor een Schade Verzekering Inzittenden 3.2. De volgende componenten zijn niet opgenomen in de leaseovereenkomst en komen voor rekening van de klant: - vervangende auto na 24 uur voor de duur van de reparatie (tenzij opgenomen in de leaseovereenkomst) zie ook artikel 9.1 van deze voorwaarden. - brandstof - bekeuringen - parkeren en tolheffingen - nieuwe kentekencard met of zonder kentekenplaten bij verlies of diefstal - verhaalsrechtbijstand verzekering - kilometerheffing - reinigen van de auto Indien OAL de kosten genoemd in 3.2 betaalt, dient klant OAL op eerste verzoek schadeloos te stellen Indien met de auto in een contractjaar meer kilometers worden gereden dan het jaarkilometrage, is klant per meer gereden kilometer de in de leaseovereenkomst bepaalde meer kilometerprijs verschuldigd. De meer kilometers worden telkens na een contractjaar en na inlevering van de auto gefactureerd. Voor een periode korter dan een contractjaar wordt de jaarkilometrage evenredig verminderd en is klant per kilometer boven de aldus verminderde jaarkilometrage de meer kilometerprijs verschuldigd Klant dient telkens op de laatste werkdag van een contractjaar en overigens indien OAL daarom verzoekt, de kilometerstand aan OAL op te geven. Bij gebreke daarvan wordt de meer kilometerprijs over de gehele contractduur verdubbeld. Klant dient daarnaast uit eigen beweging en onverwijld nadat daarvan sprake is, OAL te informeren over overschrijding van de maximale kilometrage Indien de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt is de klant verplicht dit binnen 24 uur aan OAL te melden. Door OAL zal de kilometerstand op het moment van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, een schatting worden gemaakt waarbij onder andere wordt gekeken naar het aantal kilometers dat is gereden voor het defect van de kilometerteller of het moment van vermissing. 4. WIJZIGING VAN DE LEASEPRIJS 4.1. Indien de kosten van onderhoud en reparatie 5% of meer wijzigen sinds de ingangsdatum, c.q. de vorige wijzigingsdatum van de leaseovereenkomst, behoud OAL zich het recht voor om de leaseprijs aan te passen. Basis hiervoor zijn de indexceringscijfers zoals deze gepubliceerd worden door het C.B.S Een toename van de kosten en lasten genoemd in 3.1 ten gevolge van wijzigingen of invoeringen van belastingen en heffingen of ten gevolge van andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na ondertekening van deze overeenkomst, kan vanaf het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden doorberekend Indien OAL de auto ten tijde van de ondertekening van de leaseovereenkomst moet aanschaffen, kan een toename van de rentelast ten gevolge van een stijging van de marktrente tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van aflevering van de auto, met ingang van de vierde maand na de totstandkoming van de overeenkomst in de leaseprijs worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor een wijziging van de catalogusprijs van de auto ten gevolge van aanpassingen van de auto Een verhoging of verlaging van de verzekeringspremie kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de verzekeringsmaatschappij deze doorvoert Tijdens de eerste drie maanden na de totstandkoming van de leaseovereenkomst kan de leaseprijs niet worden verhoogd. 5. BETALING 5.1. Betaling door klant vindt plaats door middel van automatische incasso door OAL van de bankrekening van klant. Klant dient voor ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen. Bij gebreke daarvan wordt de auto niet aan klant afgegeven onverminderd de gehoudenheid van klant tot betaling van de leaseprijs vanaf het moment genoemd in De leaseprijs wordt maandelijks vooraf bij klant in rekening gebracht en betaling zal bij wijze van automatische incasso telkens op de 1 ste dag van de daarop volgende maand plaatsvinden. Hiervoor geeft de klant aan OAL een incassovolmacht voor al hetgeen OAL te vorderen heeft onder of in verband met de leaseovereenkomst. Andere dan door klant te betalen bedragen worden geïncasseerd op of kort na de veertiende dag na verzending door OAL van een factuur. Klant dient ervoor zorg te dragen dat op de hiervoor omschreven tijdstippen van incasso voldoende saldo op de rekening staat Als de leaseprijs niet is betaald op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarop de leaseprijs betrekking heeft, of als een ander door klant te betalen bedrag op de veertiende dag na de factuurdatum nog niet is betaald, is klant in verzuim. Klant dient het verschuldigde bedrag dan alsnog, op andere wijze dan door automatische incasso aan OAL te betalen. Klant is over de periode van verzuim de wettelijke rente verschuldigd Als klant 14 dagen na aanmaning waarin hij is gewezen op de gevolgen van niet-betaling nog niet heeft betaald, is hij Paraaf paraaf Pagina 2

3 incassokosten verschuldigd volgens het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 6. PERSOONSREGISTRATIE EN TOETSING BIJ EDR CREDIT SERVICES 6.1. De persoonsgegevens van klant worden door OAL verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie kan OAL de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven. Als klant zich verzet tegen verwerking ten behoeve van laatstgenoemd doel zal dit verzet worden gehonoreerd OAL zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst toetsen of klant is geregistreerd bij EDR Credit services Tijdens de duur van de leaseovereenkomst kan OAL toetsen of klant ook uit anderen hoofde dan in verband met de leaseovereenkomst bij EDR Credit Services is geregistreerd Indien klant een of meer van zijn financiële verplichtingen jegens OAL niet nakomt, kan en zal OAL daarvan voorts melding maken bij EDR Credit Services. 7. WA- EN CASCOVERZEKERING 7.1. OAL zal een WA- en cascoverzekering voor de auto afsluiten Klant is aansprakelijk voor de volledige schade aan de auto, door vermissing van de auto en met of door de auto veroorzaakt voor zover deze niet door de verzekeraar vergoed wordt. Klant dient OAL schadeloos te stellen en zo nodig te vrijwaren Ingeval de schade, behoudens het eigen risico in de verzekeringsovereenkomst, wel door de verzekeraar wordt vergoed, is klant per schadegeval het op de leaseovereenkomst genoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en/of, indien verplicht, BTW alsmede met de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij in de leaseprijs doorbelast Op de verzekeringsdekking zijn algemene verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Klant is gebonden aan die algemene verzekeringsvoorwaarden Op de verzekeringspremie is een stelsel van premiedifferentiatie van toepassing, waarbij de hoogte van de premie bij aanvang van de leaseovereenkomst afhankelijk is van het aantal schadevrije jaren van klant en vervolgens van het optreden dan wel uitblijven van schade. De voorwaarden daarvan zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden De toepasselijke verzekeringspremie wordt bij aanvang van de leaseovereenkomst vastgesteld aan de hand van de opgave van het (al dan niet negatieve) aantal schadevrije jaren van klant. Indien die opgave niet overeenkomt met het werkelijke aantal schadevrije jaren, kan de toepasselijke verzekeringspremie aan het werkelijke aantal worden aangepast In de leaseovereenkomst is het bedrag van het eigen risico vermeld. OAL is gemachtigd, wanneer door klant meer dan 2 niet verhaalbare schade zijn veroorzaakt binnen 1 jaar, het eigen risico en/of verzekeringspremie te verhogen voor de resterende looptijd van de leaseovereenkomst In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan, of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is binnen 24 uur de klant verplicht : - OAL daarvan onverwijld per fax, of online of, als kennisgeving op deze wijzen niet onverwijld mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen; - bij vermissing van de auto en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit onverwijld aangifte te doen bij de politie; - de door OAL gegeven instructies op te volgen; - binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingformulier (schade aangifteformulier) aan OAL te zenden; - OAL, haar verzekeraar en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen, inlichtingen te verstrekken en stukken te overleggen die voor de regeling van de schade vereist zijn en zich te onthouden van alles wat de belangen van OAL en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden Voor het transport van de auto na een ongeval dient klant gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde hulporganisatie OAL kan de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. OAL zal klant in dat geval van het voornemen tot wijziging of vervanging op de hoogte stellen, met opgave van de voorgenomen wijzigingen of nieuwe voorwaarden. Indien klant niet akkoord is met voorgenomen wijziging, heeft klant het recht om de auto van OAL te kopen tegen de op dat moment door OAL te bepalen overnameprijs. 8. ONDERHOUD, REPARATIE EN KEURING 8.1. Klant dient met inachtneming van de in dit artikel omschreven procedure: - de auto te laten onderhouden bij een van de Oostendorp vestigingen volgens het bij de auto verstrekte onderhoudsschema; - wanneer voor de auto de verplichting tot periodieke keuring (APK) geldt, daarvoor zorg te dragen. Indien de klant de auto niet tijdig, voor vervaldatum APK zoals deze bij RDW staat geregistreerd, aanbiedt en hieruit enige kosten voortvloeien komen deze geheel voor rekening van de klant. - in geval van schade en problemen van technische aard, voor herstel daarvan zorg te doen dragen. Paraaf paraaf Pagina 3

4 8.2. Mits de in dit artikel omschreven procedure is gevolgd, zal OAL de nota's betalen van reparatie- en onderhoudsbedrijven bij wie klant de auto heeft aangeboden voor onderhoud, reparatie, vervanging van banden, of APK. Indien deze kosten op grond van deze overeenkomst of de wet voor rekening van klant komen, bijvoorbeeld omdat ze verband houden met schade waarvoor geen verzekeringsdekking bestaat of onzorgvuldig handelen met de auto, dient klant het bedrag van deze kosten op eerste verzoek aan OAL te vergoeden. De kosten van reparatie, vervanging en onderhoud van door of namens klant aangebrachte accessoires en andere toegevoegde of vervangen onderdelen, komen telkens voor rekening van klant en dienen door klant rechtstreeks aan het onderhouds- of herstelbedrijf te worden voldaan Reparaties waarvan de noodzaak niet voortvloeit uit een schadegeval en onderhoudsbeurten dienen te worden verricht door een door de fabrikant van de auto erkende reparateur of door een door klant voorgesteld en door OAL schriftelijk geaccepteerd ander garagebedrijf. Reparaties waarvan de noodzaak voortvloeit uit een schadegeval dienen te worden verricht bij een door OAL aan te wijzen schadeherstelbedrijf Indien de auto bij een van de Oostendorp vestigingen voor een onderhoudsbeurt, een APK of voor reparatie wordt aangeboden, dient de bestuurder mede te delen dat de auto eigendom van OAL is en dat aan OAL toestemming moet worden gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Indien het aanbieden bij een Oostendorp vestiging niet mogelijk is, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval, kan in overleg en na toestemming van OAL de auto bij een ander autobedrijf worden aangeboden. Het is klant niet toegestaan om zelf voor rekening van OAL een opdracht tot onderhoud of reparatie te geven OAL vergoedt niet de kosten van werkzaamheden waartoe zij geen toestemming heeft verleend Bij onderhoud dient klant het bij de auto verstrekte onderhoudsboek door de reparateur te laten invullen Indien buiten Nederland reparatie noodzakelijk is, dient klant OAL daarvoor toestemming te vragen. Indien deze wordt gegeven, dient klant de reparatiekosten voor te schieten. OAL zal dan tegen inlevering van de originele nota de kosten van reparatie vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat in Nederland normaliter met een dergelijke reparatie gemoeid is. De voorwaarden zijn opgenomen in de instructiekaart. Deze instructiekaart is te vinden op Op verzoek kan u ook een papieren instructiekaart worden toegezonden Klant dient volgens de in het instructieboek bij de auto opgenomen regeling te (doen) controleren of er nog voldoende motorolie en koelvloeistof aanwezig zijn en deze vloeistoffen zo nodig bij te vullen en de bandenspanning te controleren en zonodig te corrigeren. Voor het bijvullen van olie dient de voorgeschreven kwaliteit gebruikt te worden De kosten van vloeistoffen die niet tijdens reparaties en de reguliere onderhoudsbeurten worden aangevuld en/of vervangen, komen voor rekening van klant. In afwijking daarvan zal OAL na overlegging van de originele nota's de kosten vergoeden van ten behoeve van de auto aangeschafte motorolie, tot een maximum van drie liter per keer Indien de auto anders dan door een aanrijding onberijdbaar is geworden, vergoedt OAL de sleepkosten naar de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur, mits de instructies vermeld op de instructiekaart zijn opgevolgd Mits - indien van toepassing - het bijbehorende afneembare front bij OAL wordt ingeleverd, wordt niet herstelbare of gestolen audioapparatuur waarvoor de leaseprijs een vergoeding inhoudt, vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien en voor zover de cascoverzekering dekking biedt voor de kosten daarvan. Telefoons worden niet vervangen. In geval van diefstal of onherstelbare beschadiging van het navigatiesysteem wordt dat vervangen door een gelijkwaardig systeem, waarbij de kosten van aanschaf en vervanging tot 500,00 incl. BTW voor rekening van OAL komen en voor het meerdere voor rekening van klant. Indien een navigatiesysteem voor de tweede keer gestolen wordt of beschadigd raakt, wordt dat niet meer vervangen. De kosten van aanschaf van gegevens en gegevensdragers ten behoeve van navigatieapparatuur zijn voor rekening van klant. Bij beschadiging of diefstal van niet vast in de auto gemonteerde apparatuur vindt geen herstel of vervanging plaats. 9. VERVANGING VAN DE AUTO TIJDENS REPARATIE 9.1. Indien de auto moet worden gerepareerd, heeft klant recht op vervangend vervoer indien dit in de leaseovereenkomst is opgenomen en zodra met herstel van de auto een periode langer dan 24 uur gemoeid is. In dat geval zal OAL ook de kosten van vervangend vervoer voor de eerste periode van 24 uur voor haar rekening nemen, mits in vervangend vervoer is voorzien na bemiddeling en toestemming van OAL. Indien de auto niet kan worden gebruikt door een andere oorzaak dan reparatie, zoals wegens onderhoud, bestaat geen recht op vervangend vervoer. Wanneer de reparatie korter duurt dan 24 uur komen de kosten van vervangend vervoer voor rekening van de klant Indien de omstandigheden met zich brengen dat niet na 24 uur in vervanging van de auto kan worden voorzien, gaat het recht op vervanging in zodra OAL redelijkerwijze de voor vervanging nodige maatregelen heeft kunnen nemen. Dit geldt alleen wanneer vervangend vervoer in de leaseovereenkomst is opgenomen Indien de auto zich in Nederland bevindt, zal OAL hetzij zelf vervangend vervoer ter beschikking stellen, hetzij de kosten van een huurauto vergoeden, mits die auto wordt gehuurd bij een door OAL aangewezen verhuurder. De keuze van de vervangende auto is aan OAL. Paraaf paraaf Pagina 4

5 9.4. Indien de auto zich buiten Nederland bevindt, geldt geen recht op vervangend vervoer Het recht op vervangend vervoer geldt niet indien de kosten van reparatie op grond van de wet of deze overeenkomst voor rekening van klant komen en wanneer deze niet zijn opgenomen in de leaseovereenkomst Het recht op vervangend vervoer, indien opgenomen in de leaseovereenkomst, bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. Klant of de berijder dient zelf bij de reparateur te informeren naar de vorderingen van het herstel. Klant dient zelf zorg te dragen voor afmelding van de huurauto bij de verhuurder. Kosten die in rekening gebracht worden aan OAL ten gevolge van het niet of niet tijdig afmelden, worden doorberekend aan de klant De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal meer gereden kilometers van de te vervangen auto. Bij schade aan, met of door de vervangende auto veroorzaakt is klant het eigen risico verschuldigd. Indien de schade verband houdt met overtreding van enig gebod of verbod van deze algemene voorwaarden of een anderszins overeengekomen voorwaarde, is klant aansprakelijk voor de volledige schade. Als de schade gedekt is onder de voor de vervangen auto afgesloten verzekering, telt een schadegeval voorts mee bij de bepaling van de verzekeringspremie Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle brandstoftank te worden ingeleverd Klant dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van deze overeenkomst in acht te nemen. 10. INLEVERING VAN DE AUTO BIJ OAL; RETOURNERING VAN DE WAARBORGSOM De auto dient uiterlijk op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, direct na het moment van beëindiging, te worden ingeleverd en afgemeld bij OAL te Uden. Klant dient daartoe een afspraak te maken met OAL Bij inlevering van de auto dient deze schoon te zijn. Bij nietnakoming van deze verplichting is klant 100,00 inclusief BTW aan schoonmaakkosten verschuldigd Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan klant ter beschikking gestelde kentekencard, sleutels, sleutelcodes, de groene kaart, de OAL mobiliteitspas, te worden ingeleverd. Indien 1 van deze toebehoren niet worden ingeleverd zullen alle kosten die hieruit voortvloeien worden doorbelast aan de klant Indien de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is OAL gerechtigd de auto op kosten van klant te laten ophalen. Voorts is klant alsdan voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd een boete verschuldigd van 500,00 per dag, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. Daarnaast blijft de verplichting tot betaling van de leaseprijs van kracht totdat de auto is ingeleverd Binnen een maand nadat de auto is ingeleverd retourneert OAL het bedrag van de waarborgsom aan klant, verminderd met het bedrag dat klant op dat moment nog aan OAL schuldig is. Dat geldt niet indien niet binnen een maand na inlevering van de auto is vast te stellen welk bedrag klant aan OAL schuldig is of zal zijn. In dat geval wordt het bedrag van de waarborgsom minus het door klant verschuldigde geretourneerd binnen twee weken nadat te dier zake duidelijkheid is verkregen. 11. INSPECTIE VAN DE AUTO NA INLEVERING EN VERGOEDING VAN VERWIJTBARE SCHADE Na inlevering wordt de auto geïnspecteerd door OAL. Klant kan daarbij aanwezig zijn en opmerkingen maken Bij de inspectie kwalificeert OAL aan de hand van het Innameprotocol, dat op de leaseovereenkomst van toepassing is, de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade hetzij verwijtbare schade. Het innameprotocol is te vinden op Voor gebruiksschade worden geen kosten bij klant in rekening gebracht. Voor verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol is klant aan OAL een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan In geval OAL van oordeel is dat er sprake is van verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol, zal zij zo spoedig mogelijk na inlevering van de auto een factuur voor deze kosten sturen Indien klant zich niet kan verenigen met de kwalificatie van schade als verwijtbare schade in de zin van het Innameprotocol of met de begroting van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel daarvan, dient hij dat binnen een week na verzending van de in 11.4 bedoelde factuur met een aangetekend verzonden brief aan OAL kenbaar te maken. Bij gebreke van tijdig bezwaar als voormeld zal OAL de auto kunnen verkopen en staat de juistheid van de factuur tussen partijen vast Indien klant binnen de in 11.5 genoemde termijn bezwaar heeft gemaakt, zal een onafhankelijke expert volgens de maatstaven van het innameprotocol beoordelen of de schade is te kwalificeren als verwijtbare schade in de zin van het innameprotocol en, als hij tot het oordeel komt dat dat het geval is, hoe hoog de redelijkerwijze te verwachten kosten van herstel daarvan zijn. De expert kan daarbij tot een hoger of een lager bedrag voor verwijtbare schade komen dan door OAL aan klant in rekening gebracht is. Het oordeel van de expert is in beide gevallen bindend voor partijen Tenzij klant de keuze aan OAL overlaat, is de keuze van de expert aan klant, met dien verstande dat de expert moet voldoen aan de volgende voorwaarden: Paraaf paraaf Pagina 5

6 - hij moet bij het Nederlands Instituut voor Registerexperts zijn ingeschreven; - hij moet zijn standplaats binnen 50 kilometer van Uden hebben; - hij moet in staat en bereid zijn binnen twee weken na het verzoek tot arbitrage zijn rapport uit te brengen. - Klant dient zijn keuze van de expert tegelijkertijd met zijn bezwaar tegen de factuur voor verwijtbare schade kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is de keuze aan OAL Oostendorp geeft de expert de opdracht tot expertise. Indien de expert OAL in overwegende mate in het gelijk stelt, dient klant de kosten van de expertise aan OAL te vergoeden. 12. INSPECTIE TIJDENS DE CONTRACTDUUR OAL heeft te allen tijde het recht de auto te doen inspecteren, waar deze zich ook bevindt. Klant is gehouden op eerste verzoek van OAL direct mee te delen waar de auto zich bevindt en toegang te verschaffen tot de ruimte waar deze staat. Bij niet-nakoming van deze verplichting is klant voor elke dag waarin niet wordt nagekomen, aan OAL een boete verschuldigd van 500,00 incl. BTW per dag, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt. 13. WIJZIGING VAN DE STAAT VAN DE AUTO; AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES Het is klant slechts na schriftelijke toestemming van OAL toegestaan verandering te brengen in de inrichting of het uiterlijk van de auto of toevoegingen aan te brengen Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen Voorafgaand aan inlevering van de auto is klant gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en toevoegingen weg te nemen, tenzij daardoor schade ontstaat. Als klant niet voldoet aan deze verplichting, is klant aan OAL vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging en eventuele schade te vergoeden OAL is klant geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen toevoegingen. 14. SCHADE VAN KLANT OAL is niet aansprakelijk voor schade van klant ten gevolge van een gebrek van de auto, tenzij dat gebrek gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van OAL of OAL het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen Alleen een gebrek aan de auto zelf, anders dan ten gevolge van beschadiging van de auto, kan tussen partijen als gebrek gelden In geval van verschil van mening tussen OAL en klant of er is sprake van een gebrek zullen partijen deze vraag voorleggen aan een expert die voldoet aan de in artikel 11.7 genoemde voorwaarde. Artikel 11.8 is eveneens van toepassing. 15. GEBRUIK VAN DE AUTO De gebruikers van de auto dienen zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en overeenkomstig de bestemming daarvan met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. Met de auto mogen geen strafbare handelingen worden gepleegd De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de vaardigheid en de bevoegdheid om de auto te besturen. Indien de berijder geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar zijn bevoegdheid en vaardigheid om de auto te besturen, wordt hij vermoed daarover niet beschikt te hebben. Indien op grond van wet- of regelgeving naast de bestuurder ook een of meer in de auto aanwezige andere personen aan bepaalde eisen moeten voldoen, dient of dienen zij aan die bijzondere eisen te voldoen. Indien zij geen medewerking hebben verleend aan een onderzoek daarnaar, worden zij vermoed niet aan die eisen te hebben voldaan De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs (de groene kaart ) verzekeringsdekking bestaat, waarbij Rusland beperkt is tot het Europese deel van de Russische Federatie Het is niet toegestaan: - de auto te gebruiken voor snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidswedstrijden of -ritten; - de auto te verhuren of deze anderszins tegen betaling aan een derde ter beschikking te stellen; - de auto te gebruiken voor vervoer van personen of zaken tegen betaling; - de auto te gebruiken voor rijles; - met de auto te rijden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg; - de auto achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico s van diefstal en beschadiging te hebben beschermd In geval van vermissing van de sleutels dient klant adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal van de auto Klant dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze overeenkomst en van de leaseovereenkomst die zich richten op de feitelijk gebruiker van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de auto en toe te zien op de nakoming daarvan Klant is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat klant gelijk als voor eigen handelen en nalaten aansprakelijk is voor de gedragingen en het nalaten van allen die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken of daartoe toegang hebben. Paraaf paraaf Pagina 6

7 Dat geldt niet voor handelingen van dieven en van joyriders, mits de vermissing van de auto onverwijld na constatering daarvan aan OAL en aan de politie is gemeld en vervolgens zo spoedig mogelijk aangifte van diefstal is gedaan. 16. JUSTITIËLE SANCTIES EN MAATREGELEN, BESLAGLEGGING OP DE AUTO Op eerste verzoek van OAL dient klant de volledige naam, de geboorteplaats en het adres door te geven van de persoon die de auto op een door OAL op te geven moment heeft bestuurd. Indien het verzoek van OAL daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig strafbaar feit is gepleegd, en klant niet aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, is klant na aanmaning een boete verschuldigd van 500,- incl. BTW per dag per overtreding, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn voor rekening van klant, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan OAL. Als deze aan OAL worden opgelegd, dient klant OAL op eerste verzoek schadeloos te stellen Indien de auto in beslag wordt genomen, dient klant de beslaglegger terstond te informeren over de eigendom van OAL van de auto en OAL van het beslag op de hoogte te stellen. Als er een reële mogelijkheid bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient klant OAL daarvan ook op de hoogte te stellen Voor zover nodig geldt de ondertekening van de leaseovereenkomst door klant als machtiging van OAL om in naam van klant maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Klant dient alle kosten van deze maatregelen en schade aan OAL te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot betaling van de leaseprijs voort, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduurt. 17. ADRESWIJZIGING VAN KLANT Klant is verplicht OAL schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres binnen 30 dagen na verhuizing. OAL mag het door klant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres is opgegeven. Indien de klant niet binnen de gestelde termijn een adreswijziging aan OAL doorgeeft, is de klant een boete verschuldigd van 100,- incl. BTW per dag. 18. OVERDRACHT VAN RECHTEN Klant van object verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de auto bij een derde kan (komen te) berusten of dat de auto kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van OAL te vorderen heeft of mocht hebben Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige lease- en (verhuur)overeenkomst zal klant de auto op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat klant zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van de auto zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van OAL jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige lease- en (verhuur)overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie Indien de situatie van artikel 18, lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van het object door klant zou willen continueren, is klant verplicht om op eerst verzoek van de derde een lease- en (verhuur)overeenkomst met de derde af te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige leaseen (verhuur)overeenkomst en onder gelijkluidende condities Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit De hiervoor in lid 1 tot en met 4 opgenomen derdenbeding en kunnen noch door klant, noch door OAL worden herroepen. 19. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR OAL EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT OAL kan de leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien: a. klant enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de nietnakoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; b. beslag wordt gelegd op de auto; c. de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan OAL toerekenbaar is, van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; d. klant failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, hij overlijdt of op een van zijn goederen executoriaal beslag wordt gelegd; e. klant zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto gebruikelijk in het buitenland stalt; f. klant de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot automatische incasso is afgegeven; g. klant bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn dat, indien OAL bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; h. de verzekeringsdekking wordt beëindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden die voor rekening van klant komen; i. klant ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks Paraaf paraaf Pagina 7

8 aanmaning niet meewerkt aan inspectie door OAL van de auto; j. met de auto meer kilometers zijn gereden dan de op de leaseovereenkomst vermelde maximale kilometrage; k. wanneer men zich niet houdt aan de in artikel 15.4 genoemde voorwaarden. l. de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; m. de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of technisch niet verantwoord is; In geval van ontbinding door OAL: - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 19.1 onder A tot en met K, of - op grond van een omstandigheid als bedoeld in 19.1 onder L en M die aan klant is toe te rekenen; is klant gehouden tot vergoeding aan OAL van het totaal van de door klant nog verschuldigde toekomstige leasetermijnen over de reguliere contractduur, vermeerderd met de waarde die de auto bij normaal uitdienen van de overeenkomst naar redelijke verwachting aan het einde van de contractduur zou hebben gehad, verminderd met de kostenbesparing van OAL ten gevolge van de voortijdige beëindiging en de opbrengst van de auto bij de voortijdige verkoop. Deze verplichting laat de eventuele verplichting van klant tot betaling uit andere hoofde onverlet Klant is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden op te zeggen, mits hij aan OAL de in 19.2 omschreven vergoeding betaalt. De opzegging leidt pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding betaald is. 20. TOEPASSELIJK RECHT Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te Uden d.d. 18 juli 2014 Lessor : Oostendorp Autolease en Verhuur B.V. Klant : Naam : De heer V.B.A.M. van Boeckel Rijbewijsnummer : Functie : Vestigingsmanager Handtekening : Handtekening : Paraaf paraaf Pagina 8

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. VERSIE 1.3 maart 2012 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASEM.NL VERSIE 1.0 mei 2013 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Private Lease

Algemene Voorwaarden Private Lease Algemene Voorwaarden Private Lease Versie 1-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitleg van een aantal in deze Algemene voorwaarden voorkomende begrippen.... 1 2. De leaseprijs... 1 3. Wijziging van de leaseprijs...

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN

MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN MANTELOVEREENKOMST LEASE PERSONENAUTO PRIVÉ -PERSONEN Mantelnummer : Vision Car Lease B.V. Kerkhofstraat 21 5554 HG VALKENSWAARD hierna te noemen: lessor en hierna te noemen: lessee Bankrekening / IBAN

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur

Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur Huurvoorwaarden Visser/Wiegman Verhuur ARTIKEL 1 BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft.

U neemt het voertuig persoonlijk in ontvangst nadat u zich, met een geldig paspoort of rijbewijs, gelegitimeerd heeft. ; Deze aanvullende voorwaarden dienen als aanvulling, toelichting en nadere uitwerking op de Algemene voorwaarden van de Stichting Keurmerk Private Lease. Art.1 In welke documenten staan de rechten en

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden 1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden Aanvulling op artikel 1 In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb? Naast de documenten genoemd in artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;

Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande 01-07-2012 blad 1 Algemene Huurvoorwaarden Solexverhuur Oudelande Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan: Onder voertuig: de e-solex, die

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OPTELEC NEDERLAND B.V. VOOR HET OPTELEC FLEXIBEL HUUR EN BETAAL PLAN VERSIE 1, JULI 2013 Optelec flexibel huur en betaalplan Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig? Wilt u niet in één keer het hele aanschafbedrag van een hulpmiddel betalen? Wilt u flexibele betaling met volledige service en

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE

OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE De ondergetekenden: OVEREENKOMST OPERATIONELE LEASE 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vemo Lease B.V., alsmede handelend onder de naam Autopermaand.nl, gevestigd te s-gravenzande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen.

- Gebruik niet langer dan twee aansluitende werkdagen. Gebruikersvoorwaarden Electric Car sharing MisterGreen - PGGM biedt in het kader van Duurzaamheid@PGGM haar werknemers de mogelijkheid om kennis te maken met het rijden in een elektrische auto. - PGGM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden:

Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Algemene voorwaarden Bij het huren van een fiets zijn de algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zoals u hieronder kunt vinden: Begripsomschrijving In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Fiets: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Private Lease

Aanvullende Voorwaarden Private Lease Aanvullende Voorwaarden Private Lease In dit document vindt u de aanvullingen en afwijkingen die u niet in de Algemene Voorwaarden kan vinden. Dit zijn voor u tevens de onderwerpen waarop u ons kan vergelijken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Daar waar Jobe CitySup staat vermeld geldt tevens TsjûkemarSUP. Daar waar SUP wordt genoemd in onderstaande voorwaarden, gelden dezelfde bepalingen voor de andere verhuur-objecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service

Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service Algemene Voorwaarden Leentoestel Service KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 SLUITEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&W tailors

Algemene voorwaarden D&W tailors Algemene voorwaarden D&W tailors D&W tailors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 55537774, gevestigd te Voorst, hierna te noemen D&W tailors. Artikel 1. Algemeen 1. D&W tailors

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen. Alle kosten in de hand met Suzuki All-inclusive. Inhoudsopgave veelgestelde vragen Inhoudsopgave veelgestelde vragen Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Klik op een categorie: 1. Contract 2. Schade en onderhoud 3. Financiële aspecten 4. Einde contract 5. Verzekering 6. Contact

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie