Ruimtelijke motivering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke motivering"

Transcriptie

1 12 juli 2016 Ruimtelijke motivering NOC*NSF - Welkom Thuis 23-o Locatie Zuidas, Amsterdam RAI, Parkeerterrein hal 12 (definitief)

2 1. Inhoud 1. Aanvraag Voorgenomen gebruik Juridisch planologisch kader Beleidskader Juridisch-planologische aspecten

3 1. Aanvraag Ten behoeve van het evenement NOC*NSF - Welkom Thuis 2016, te houden op 23 augustus 2016 bij Amsterdam RAI, is een verzoek om een evenementenvergunning en geluidsontheffing ingediend. Het gaat om een evenement ter verwelkoming van de olympische sporters. Het evenement zal voor een deel plaatsvinden op het buitenterrein van Amsterdam RAI. Het evenement zal een beperkt aantal uren duren. Bij het evenement staan op het buitenterrein DJ s geprogrammeerd, die versterkte muziek ten gehore zullen brengen. Gelet op het ter plaatse geldende bestemmingsplan Amsterdam RAI en de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 5 augustus 2015, wordt het erop gehouden dat het gebruik ten behoeve van een evenement waarbij op het buitenterrein een DJ s staat geprogrammeerd, in strijd is met de ter plaatse geldende bestemming. Dit betekent dat voor zover het houden van het evenement in strijd is met het bestemmingsplan, een afwijkingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) noodzakelijk is. Deze vergunning is door de organisator, Kumpany B.V., aangevraagd op 6 juli Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 o, Wabo jo. artikel 4, onder 11, van bijlage II van het besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), voor gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan omgevingsvergunning worden verleend voor maximaal 10 jaar. Het beoogde gebruik kan met gebruikmaking van deze afwijkingsmogelijkheid worden vergund. Voorwaarde is wel dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimtelijke motivering dient ter onderbouwing daarvan. Naast de evenementenvergunning en de omgevingsvergunning is in dit geval tevens een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voorgeschreven, en is een geluidsontheffing op grond van artikel 5.6 APV nodig. Voorgenomen besluit Het voorgenomen besluit ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 o, Wabo jo. artikel 4, onder 11, van bijlage II Bor, waarop voorliggende motivering betrekking heeft, ziet op het éénmalig gebruik op en rond 23 augustus 2016 van een deel van de buitenruimte rondom Amsterdam RAI, ten behoeve van het (doen) houden van het evenement NOC*NSF Welkom Thuis 2016, waarbij het evenement zelf plaatsvindt op 23 augustus

4 2. Voorgenomen gebruik Ten behoeve van het evenement NOC*NSF Welkom Thuis 2016 is een verzoek om een evenementenvergunning ingediend. Het gaat om een evenement op 23 augustus 2016, dat moet plaatsvinden bij Amsterdam RAI (voor de ligging van het RAI-terrein, zie onderstaande figuur). Ligging Amsterdam RAI Het gaat om een evenement ter verwelkoming van de olympische sporters. Het evenement zal voor een deel plaatsvinden op het buitenterrein van Amsterdam RAI (zie onderstaande figuur). Het gebied binnen de rode contouren met blauw transparante opvulling betreft de projectlocatie waarbinnen het evenement wordt gehouden. Het betreft een gedeelte van de bebouwing en het buitenterrein. 4

5 Het evenement zelf zal plaatsvinden op 23 augustus 2016, en een beperkt aantal uren duren. De gehele Nederlandse Olympische ploeg zal direct bij terugkomst vanuit Rio de Janeiro hier in Amsterdam middels een zeer compact programma, Welkom Thuis geheten, met familie en vrienden herenigd worden, waarna de medaillewinnaars op het podium worden gehuldigd. Deze landelijke huldiging zal worden uitgezonden door de NOS. De opbouw van het evenement begint vanaf 18 augustus 2016, en uiterlijk 25 augustus zal het terrein weer schoon worden opgeleverd. Bij het evenement staan op het buitenterrein DJ s geprogrammeerd, die versterkte muziek ten gehore zullen brengen (zie onderstaande figuur). Positionering podium (het groene vlak) 5

6 3. Juridisch planologisch kader 3.1 Bestemmingsplan Ter plaatse van de beoogde locatie geldt het bestemmingsplan Amsterdam RAI, vastgesteld bij besluit van 18 december 2014 door de gemeenteraad van Amsterdam. Aan de gronden waarop het evenement zal plaatsvinden, is een bestemming Gemengd en Verkeer 2 toegekend. Uitsnede plankaart Amsterdam RAI. Volledigheidshalve wordt voor de juridisch bindende, digitale versie ervan verwezen naar (planidentificatienummer NL.IMRO.0363.K1005BPGST-VG01. Als bijlage bij de toelichting is tevens een PDF-versie van de plankaart gevoegd. Op de gronden met de bestemming Gemengd is, naast een aantal algemene bepalingen, met name artikel 3 van de planregels van toepassing. Daarbij is van belang dat de Afdeling bij uitspraak van 5 augustus 2015 (zaak nr /1/R6) artikel 3, lid 3.1, onder a, van onderstaande regels vernietigd voor zover het betreft de zinsneden "festivals" en "en daarmee vergelijkbare evenementen". 1 Met betrekking tot de betreffende gronden geldt, voor zover relevant, dat deze als gevolg daarvan zijn bestemd voor tentoonstellingen, congressen, beurzen, (film)theater met 1 Het geldend juridisch-planologisch kader is derhalve de optelsom van het bestemmingsplan zoals vastgesteld en de uitspraak van de Afdeling. Op is (mede) een geconsolideerde versie geplaatst (identificatienummer NL.IMRO.0363.K1005BPGST-VG02). 6

7 de daarbij behorende kantoorruimte, restaurants, bergingen en andere nevenruimten. Deze bestemming (en de uitspraak) geldt zowel de bebouwde als onbebouwde gronden binnen de bestemming gemengd. Bij zijn uitspraak van 5 augustus 2015 heeft de Afdeling tevens de voorlopige voorziening getroffen dat de vernietigde zinsneden blijven gelden voor zover het betreft de bestaande hallen op het terrein van Amsterdam RAI. Deze voorlopige voorziening vervalt op het moment waarop het door de raad te nemen besluit in werking treedt. Dit betekent kort gezegd dat er voor het (doen) houden van het evenement, voor zover dit wordt gehouden in de bestaande bebouwing, geen juridisch-planologische belemmeringen aanwezig zijn. Voor het buitenterrein is dat anders. Omdat het bestemmingsplan niet voorziet in het gebruik zoals dat wordt beoogd, en evenmin de voorlopige voorziening hierop van toepassing is, is er sprake van met de bestemming strijdig gebruik. Voor wat betreft de gronden met de bestemming Verkeer 2 geldt dat de mogelijkheid van het houden van evenementen in de bestemmingsomschrijving niet expliciet is opgenomen. De bestemming ligt op gronden die moeten worden beschouwd als de openbare ruimte. Het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van evenementen is in zijn algemeenheid niet met elkaar onverenigbaar. De vraag of het houden van dit specifieke evenement in strijd met de bestemming is, kan echter achterwege blijven, nu er gelet op het bovenstaande reeds sprake is van strijdig gebruik van de gronden. 3.2 Kortdurend en incidenteel gebruik De Afdeling heeft in meerdere uitspraken duidelijk gemaakt dat een bestemmingsplan zich bij wijze van uitzondering niet verzet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. 2 Dat kan het geval zijn wanneer het gaat om een evenement dat kortdurend is (bijvoorbeeld slechts enkele uren), zij het dat dit genuanceerder kan liggen wanneer het een jaarlijks terugkerend evenement betreft. 3 Wanneer de strijdige activiteit telkens op zichzelf kortdurend is, maar soortgelijke activiteiten met regelmaat plaatsvinden, dan is het gebruik niet kortdurend en incidenteel, maar structureel. 4 Voor zover het evenement kortdurend en daadwerkelijk incidenteel is, speelt voorts een rol dat niet alleen moet worden gekeken naar de duur van het evenement zelf, maar ook naar de voorbereiding van het evenement en de afbraak ervan. 5 Wanneer het festival, het opbouwen en afbreken van de voorzieningen hieronder begrepen, verscheidene dagen duurt, ligt minder voor de hand dat het bestemmingsplan zich er niet tegen een strijdig gebruik verzet. 6 2 ABRvS 1 juli 2015, zaaknr /1/A3. 3 ABRvS 15 oktober 2014, zaaknr /1/A1. 4 ABRvS 6 juni 2012, zaaknr /1/A1. 5 ABRvS 1 juli 2015, zaaknr /1/A3. 6 ABRvS 3 maart 2010, zaaknr /1/H1. 7

8 Alles overwegende wordt geconcludeerd dat er in dit geval, ondanks het kortdurende karakter van het evenement zelf (slechts enkele uren) geen sprake lijkt te zijn van een dusdanig kortdurend en incidenteel gebruik, dat het bestemmingsplan zich er evident niet tegen verzet. Daarbij weegt zwaar mee dat in haar uitspraak van 5 augustus 2015, de Afdeling juist de functie evenement heeft vernietigd, en er in dit specifieke geval sprake is van versterkte muziek. 3.3 Wabo-afwijking Gelet op het bovenstaande is in verband met het betreffende evenement een omgevingsvergunning aangevraagd voor het (tijdelijk) gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo. Deze vergunning kan worden verleend met toepassing van het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 o, Wabo jo. artikel 4, lid 11, van Bijlage II Bor. Vereist is dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In dat kader wordt hieronder voor zover relevant ingegaan op geldend beleid en overige juridisch-planologische aspecten. Aangezien voorliggende ruimtelijke motivering uitsluitend van toepassing is op het doen organiseren van het evenement NOC*NSF Welkom Thuis 2016, en wel uitsluitend voor zover dit op het buitenterrein van Amsterdam RAI zal plaatsvinden, zal hierna uitsluitend worden ingegaan op de daarvoor relevante onderdelen. Vanwege de eerdere uitspraak van de Afdeling zal daarbij met name aandacht worden besteed aan hetgeen in beroep speelde. 3.4 Uitspraak 5 augustus 2015: geluid centraal aspect Wat dat betreft was voor zover relevant in beroep aan de orde de aan het terrein van de Amsterdam RAI toegekende bestemming "Gemengd", voor zover deze bestemming het mogelijk maakt de bestaande hallen en het buitenterrein te gebruiken voor het houden van muziekevenementen en festivals. Het was kort gezegd de ervaren geluidsoverlast vanwege met name dancefeesten die in het geding aan de orde is gesteld. Vooropgesteld moet worden dat de Afdeling met haar uitspraak niet heeft gesteld dat het doen houden van evenementen met versterkte muziek op de locatie onaanvaardbaar is. Het is een motiveringsgebrek in combinatie met het feit dat er geen beperkende regeling was opgenomen met betrekking tot evenementen, op grond waarvan het bestemmingsplan gedeeltelijk is vernietigd. Het evenement NOC*NSF Welkom Thuis 2016 betreft een evenement met versterkte muziek (DJ s 538 en kort optreden Nielson) op een buitenpodium. Hoewel er, mede gelet op de korte duur van het evenement zelf, geen sprake lijkt te zijn van een type evenement in verband waarmee het beroep was ingesteld, en waarop de uitspraak van de Afdeling met name betrekking heeft, zal het voorgenomen evenement gepaard kunnen gaan met geluidsoverlast. 8

9 Bij zijn uitspraak van 5 augustus 2015 heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen met betrekking tot bedoeld planonderdeel. Het herstelbesluit en de voorbereiding ervan blijken meer complex dan de Afdeling mogelijk heeft voorzien, en vraagt meer tijd, en het herstelbesluit is nog altijd niet genomen. Nu het herstelbesluit nog niet is genomen, moet in het kader van de te maken ruimtelijke belangenafweging worden onderzocht in hoeverre met betrekking tot geluidhinder via de omgevingsvergunning regels aan het evenement moeten worden gesteld, en zo ja welke. 9

10 4. Beleidskader Hoewel de benodigde juridisch-planologische afwijkingsvergunning betrekking heeft op een te maken ruimtelijke afweging, wordt die afweging in grote mate bepaald door dezelfde aspecten die ook een rol spelen in het kader van de benodigde evenementenvergunning en geluidsontheffing welke op grond van de APV nodig zijn, en het daarop betrekking hebbend beleid. Gelet op de zeer beperkte duur van het evenement zelf, en van de ermee gepaard gaande geluidsoverlast, zal hieronder summier worden stilgestaan bij van toepassing zijnde beleid en regelgeving. 4.1 Evenementenbeleid Het gemeentebestuur staat in zijn algemeenheid positief tegenover het houden van evenementen waarbij het publiek breed is betrokken. Amsterdam heeft echter ook haar beperkingen. De hoge bevolkingsdichtheid, de oude binnenstad met veelal dichte bebouwing en de smalle straten hebben consequenties voor bijvoorbeeld het toegestane geluidsniveau of het bezoekersaantal. Om een evenement veilig te laten verlopen en om de overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, moet een evenement daarom aan een aantal regels voldoen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is bepaald dat voor het houden van een voor publiek toegankelijk evenement, of dat nu binnen is of buiten, een evenementenvergunning vereist is. In die vergunning bepaalt de burgemeester aan welke randvoorwaarden de organisator moet voldoen en met welke beperkingen hij rekening moet houden. De gemeente Amsterdam stelt voorwaarden voor een veilig verloop van evenementen, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving waar het evenement wordt georganiseerd. De algemene kaders zijn vindbaar op de gemeentelijke website. 7 Met betrekking tot de aspecten geluid en het voorkomen van onaanvaardbare geluidhinder zijn met name het Draaiboek evenementen Amsterdam en het handboek Milieuzorg van belang. Behalve aspecten van openbare orde en veiligheid, speelt bij het genoemde beleid tevens het voorkomen van onaanvaardbare overlast een grote rol. Daarmee heeft het beleid tevens een belangrijke ruimtelijke component. Draaiboek evenementen Amsterdam Het doel van het draaiboek is om duidelijk te maken onder welke voorwaarden een evenement in Amsterdam kan plaatsvinden. Het draaiboek bevat de voorschriften, eisen en aandachtspunten, die de vergunningverlener aan de vergunning verbindt. Daarbij is tevens aandacht gegeven aan geluid en geluidhinder. In het draaiboek zijn de uitgangspunten zoals de toenmalige Dienst Milieu

11 en Bouwtoezicht die in het Handboek Milieuzorg had geformuleerd op het gebied van geluid en geluidhinder, overgenomen. Bij de vaststelling van de geluidsnormen in verband met evenementen zal men enerzijds moeten uitgaan van het geluidsniveau dat minimaal nodig is om het evenement mogelijk te maken en anderzijds van de maximale geluidbelasting waaraan men de woonomgeving kan en mag blootstellen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie situaties: - geen geluidsoverlast - duldbare geluidsoverlast - ernstige of onduldbare geluidsoverlast Van de eerste situatie is sprake zolang voldaan kan worden aan de geluidsnormen zoals beschreven in het Besluit horeca, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer. Deze normen gelden ook voor reguliere bedrijven en bedragen voor de dag-, avond- en nachtperiode L aeq = 50 respectievelijk 45 en 40 db(a) gemeten op de gevels van woningen. Van de tweede situatie, waarbij sprake is van duldbare overlast, is sprake bij een gevelbelasting van 70 tot 75 db(a). Uitgangspunt hierbij is de spraakverstaanbaarheid binnen in de woning die, rekening houdend met een gevelisolatie van 20 db, bij binnenniveaus van 50 tot 55 db in het geding is. Voor een aantal evenementen(locaties) zal de situatie van toepassing zijn waarbij sprake is van ernstige of onduldbare overlast. Uit geluidsmetingen verricht door (toen) de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en akoestisch bureau Omegam is gebleken dat op locaties waar zich woningen bevinden op korte afstand van het evenement gevelwaarden van minimaal 80 tot 85 db nodig zijn om het evenement mogelijk te maken. Met name in de binnenstad, waar het merendeel van de evenementen zich afspeelt vlak bij woningen, moeten dergelijk hoge geluidsnormen worden gehanteerd. Omdat in die gevallen feitelijk sprake is van gereguleerde hinder zal het aantal van dit soort evenementen per locatie per jaar beperkt moeten blijven. Verder kunnen deze hoge gevelwaarden alleen worden toegestaan in de dag- en of avondperiode, dus tot uur met een uitloopmogelijkheid tot uur voor de zaterdag en vrijdag en in uitzonderlijke gevallen zelfs nog later. Voor evenementenlocaties, zoals in parken of op pleinen, die zich op betrekkelijk grote afstand van woningen bevinden, worden geluidsnormen gesteld te meten op een bepaalde afstand van de geluidsbron. Het is moeilijk op voorhand exact aan te geven welke geluidsnormen voor welk evenement van toepassing zijn. Daarvoor is er qua aard, duur en locatie een te grote verscheidenheid aan evenementen. In onderstaand overzicht staan gerangschikt naar locatie en tijdsduur de maximaal toelaatbare geluidsnormen zoals gehanteerd door (toen) de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en geldend voor de dag- en avondperiode. 11

12 Voor evenementen die langer duren dan 1 tot 2 dagen of die gedeeltelijk plaatsvinden in de nachtperiode zullen doorgaans strengere geluidsnormen gelden, variërend van 70 db(a) op de gevel tot geluidswaarden die niet of nauwelijks boven het reguliere achtergrondgeluid ter plekke uitkomen. 4.2 APV Amsterdam De APV regelt met betrekking tot een groot aantal verschillende onderwerpen aspecten op het gebied van de orde en veiligheid in de stad, de zedelijkheid, het woon- en leefklimaat, het toezicht op de voor publiek toegankelijke gebouwen, het gebruik van de openbare ruimte en voor de leefomgeving in het algemeen. Op grond van artikel 2.40 van de APV is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te houden. Voor zover er een vergunningplicht geldt, dan kunnen daaraan voorschriften en beperkingen worden verbonden, onder andere met het oog op het voorkomen van een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving (artikel 2.44 jo 2.43, onder f APV). Voor zover echter het evenement plaatsvindt binnen een inrichting waarop de algemene regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn (zoals de RAI), wordt het aspect geluid gereguleerd door het Activiteitenbesluit. Van de op grond daarvan van toepassing zijn geluidsnormen, kan op grond van artikel 5.6 APV ontheffing worden verleend (hierna: geluidsontheffing). Aan deze geluidsontheffing kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbonden die nodig zijn met het voorkomen van onaanvaardbare geluidhinder. Voor zover relevant in verband met de uitspraak van de Afdeling kunnen derhalve voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder. 12

13 5. Juridisch-planologische aspecten In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op die aspecten die, gelet op het voorgenomen gebruik, vanuit oogpunt van goede ruimtelijke ordening relevant zijn. In zijn algemeenheid kan hierover het volgende worden opgemerkt. Locatiekeuze De locatie Amsterdam RAI voldoet aan alle logistieke vereisten. Belangrijk aspect in dit geval is de goede bereikbaarheid vanaf Schiphol. De Atleten komen vanuit Rio, hebben een lange vlucht achter de rug en zullen zich zo snel als mogelijk willen herenigen met het thuisfront. De capaciteit, de nabijheid van Schiphol, de toerusting van de Amsterdam RAI voor ontvangst atleten, de familie, de douane functie/uitgifte van bagage, het inrichten van een mixed zone, de bereikbaarheid voor de Amsterdammers en Nederlandse fans en de mogelijkheid voor de atleten en om direct na het podiumprogramma snel en zonder al te veel publiekshinder met hun familie weer weg kunnen rijden is zwaarwegend. De locatie Amsterdam RAI is, gelet op de omgevingskenmerken ervan, namelijk nabij de ring Amsterdam, met een optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer, en de aanvullende faciliteiten die Amsterdam RAI biedt, dan ook bij uitstek geschikt. Overigens geldt dat in zijn algemeenheid voor het (doen) houden van grootschalige evenementen. Amsterdam RAI is functioneel reeds decennia lang als evenementenlocatie in gebruik, en zowel onder het vorige als het huidige bestemmingsplan Amsterdam RAI ook als evenementenlocatie aangewezen. De uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 maakt dat niet anders, nu die met name betrekking heeft op evenementen waarbij sprake is van versterkte muziek, en er bovendien de voorlopige voorziening is getroffen ten aanzien van de hallen. Het nu voorgenomen evenement onderscheidt zich van de reeds binnen de RAI-locatie toegestane activiteiten dat het gaat om een evenement dat voor wat betreft het optreden met een DJ op het buitenterrein plaatsvindt. Dit vraagt in het kader van het te nemen ruimtelijk besluit een nadere afweging met betrekking tot het aspect geluidhinder. Daarbij moet echter voorop worden gesteld dat de duur van geluidshinder, zeker gelet op de evenementen waarover het in beroep ging, zeer beperkt is. Nadere afweging met betrekking tot geluidhinder Hoewel de locatie, gelet op de ruimtelijke kenmerken, bij uitstek geschikt is, moet vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan worden overwogen in hoeverre in verband met een goede ruimtelijke ordening nadere regels moeten worden gesteld. Daarbij moet worden opgemerkt dat het bestemmingsplan Amsterdam RAI reeds voorziet in een evenementenlocatie. Vanwege de uitspraak van de Afdeling moet met name worden beoordeeld of in verband met het voorkomen van onaanvaardbare geluidhinder, in het ruimtelijk spoor regels moeten worden gesteld. Het stellen van nadere voorschriften en beperkingen gebeurt in dit geval door middel van de geluidsontheffing. Het stellen van deze voorschriften en beperkingen gebeurt met het oog op het voorkomen van een onaanvaardbare geluidhinder. De afweging die met betrekking tot 13

14 geluidhinder in het kader van deze geluidsontheffing wordt gemaakt, is dezelfde als zou moeten plaatsvinden in het kader van voorliggende onderbouwing. Nu de geluidsontheffing specifiek in het leven is geroepen om specifiek geluidhinder vanwege evenementen binnen inrichtingen te reguleren, wordt op deze plaats volstaan met een verwijzing naar de betreffende ontheffing, en de in het kader daarvan gemaakte afweging. Aangezien door middel van de geluidsontheffing ook die voorschriften en beperkingen worden gesteld die nodig zijn ter voorkoming van een onaanvaardbare geluidhinder, kan nadere regulering door middel van de afwijkingsvergunning met het oog op een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, achterwege blijven. Conclusie Gelet op het bovenstaande wordt niet noodzakelijk geacht nadere voorwaarden te koppelen aan de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. De geluidsbelasting op de omgeving wordt bepaald door het maximaal toelaatbare geluidsniveau zoals vastgelegd in de geluidsontheffing. De daarin op te nemen voorwaarden en beperkingen strekken tot het voorkomen van een onaanvaardbare geluidhinder. Er is geen aanleiding in aanvulling daarop ook aan de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan (dezelfde) geluidsnormen te verbinden. Daarmee verband houdend wordt het evenmin noodzakelijk geacht regels op te nemen met betrekking tot de duur van het evenement, anders dan dat het evenement plaatsvindt op 23 augustus 2016, en daarbij de benodigde periode die nodig is voor op- en afbouw. De periode waarbinnen het evenement daadwerkelijk plaatsvindt wordt reeds gereguleerd via de evenementenvergunning. Ook de daadwerkelijk benodigde periode voor op- en afbouw zal aldaar worden gereguleerd. Vanuit oogpunt van goede ruimtelijke ordening is het stellen van nadere regels derhalve niet noodzakelijk. 14

Ruimtelijke motivering Kingsland 2016 Locatie Zuidas, Amsterdam RAI

Ruimtelijke motivering Kingsland 2016 Locatie Zuidas, Amsterdam RAI Ruimtelijke motivering Kingsland 2016 Locatie Zuidas, Amsterdam RAI 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen gebruik... 4 3. Juridisch planologisch kader... 6 4. Beleidskader... 9 5. Juridisch-planologische

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Kingsland 2016

Ruimtelijke motivering Kingsland 2016 Definitieve versie 21 januari 2016 Ruimtelijke motivering Kingsland 2016 Locatie Zuidas, Amsterdam RAI DEFINITIEVE VERSIE 21 januari 2016 Gemeente Amsterdam Ruimtelijke motivering Kingsland 2016, Amsterdam

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V.

Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. Notitie Contactpersoon Rosalie Geerlinks Datum 16 november 2015 Kenmerk N001-1232547RGE-los-V01-NL Bijlage 1 Toelichting aanvraag milieuneutrale verandering RAI Amsterdam B.V. In deze notitie wordt de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening

Zaaknummer: Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool. Overwegingen ruimtelijke ordening Zaaknummer: 701520 Vergunninghouder: S. van Dusschoten Projectomschrijving het oprichten van een hondenschool Overwegingen ruimtelijke ordening Activiteit strijd gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1

Nadere informatie

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste,

Schouwburg Amphion De heer C. Droste. Hofstraat JD DOETINCHEM. Geachte heer Droste, Schouwburg Amphion De heer C. Droste Hofstraat 159 7001 JD DOETINCHEM uw brief van: 5 december 2013 datum: 24 april 2014 onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure nummers: 2013.0774 / 2014.13318/hn

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) LJN: BP4832,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 11/816 Print uitspraak Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 16-02-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver

OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen. Laura van der Meulen en Daan Corver OMGEVINGSWET en regulering van evenementen: kansen en valkuilen Laura van der Meulen en Daan Corver 2 november 2017 Agenda Introductie en casus Hoe is het NU geregeld? Hoe kan het STRAKS geregeld worden?

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. blz 1 GEMEENTE DE FRIESE MEREN ONTSLUITINGSWEG WYTLÂN NIJEMIRDUM BESTEMMINGSPLAN Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Status: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. /

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015

Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Geluidberekening evenementen de Heus d.d. 30 januari 2015 Het oude fabrieksterrein van de Heus aan de Veemarktweg te s-hertogenbosch wordt herontwikkeld. Om te onderzoeken wat het geluid in de omgeving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei 7 te Opeinde 1 Ruimtelijke onderbouwing voor oprichting hondenschool Kommisjewei

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1491 (AB 2014/400)

Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1491 (AB 2014/400) Uit: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1491 (AB 2014/400) Mr. N.S.J. Koeman Wet ruimtelijk ordening: art. 3.1; Wet milieubescherming: art. 1.1; Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd.

Omgevingsvergunning. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de omgevingsvergunning waarom u heeft gevraagd. Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 februari 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het herbouwen van een bedrijfshal op het perceel aan Het Ambacht 12-14 in Westervoort.

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

(Ruimtelijk)wettelijk kader. menselijk stemgeluid. Nico Haselager. 21 december 2016

(Ruimtelijk)wettelijk kader. menselijk stemgeluid. Nico Haselager. 21 december 2016 (Ruimtelijk)wettelijk kader en menselijk stemgeluid Nico Haselager 21 december 2016 Indeling Intro Activiteitenbesluit Algemene Plaatselijke Verordening o Voorkomen van geluidhinder (Exploitatievergunning

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Raadsnotitie bestuurlijke lus Bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld"

Raadsnotitie bestuurlijke lus Bestemmingsplan Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld Raadsnotitie bestuurlijke lus Bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld" 03-09-2015 Bij besluit van 27 november 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatieplas Cattenbroek

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept 1. Inleiding In de gemeente Grootegast vinden jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten plaats. Dergelijke activiteiten

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 maart 2015 van de heer H.M. van der Veen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201604252/6001982 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5219265 B&W verg. : 4 november 2015 Commissie : ROB Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354-358 Cie_verg. : 1 december 2015 Raadsverg. : 15 december 2015 1)

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr. ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN Nr. OV/UV 2015/294 Burgemeester en Wethouders van Beesel, gezien de aanvraag

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

7. Bij de planvaststelling heeft de raad (voor zover in casu relevant) besloten om:

7. Bij de planvaststelling heeft de raad (voor zover in casu relevant) besloten om: Bijlage 2. Juridische uiteenzetting De onderbouwing van dit raadsbesluit is juridisch complex door de chronologie van besluitvorming (in de procedures voor aanlegvergunning en vaststelling bestemmingsplan)

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit Datum : Nummer beschikking : Gegevens inrichting Naam inrichting : C.V.V. Be Fair Adres : Toernooiweg 101 Postcode

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Op 28 november 2013 heeft uw gemeenteraad het uitvoeringsbesluit genomen (Rv. nr ) Hierin is voor de Garenmarkt expliciet opgenomen dat:

Op 28 november 2013 heeft uw gemeenteraad het uitvoeringsbesluit genomen (Rv. nr ) Hierin is voor de Garenmarkt expliciet opgenomen dat: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Programma Bereikbaarheid en programma Binnenstad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Garenmarkt Aanleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O N T W E R P O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Datum : 21 augustus 2017 Nummer : CUO-5402382 Omgevingsvergunning voor : Het herinrichten van het ingangsgebied t.b.v. ambulances en het kappen van 1

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD Dossiernummer: 6225 Omgevingsloketnummer: 569467 Kenmerk: 1190867 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Op 25 september 2012 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2144823/3654471 op de op 17 maart 2014 bij hen ingekomen aanvraag van Fransen Gerrits Vastgoed BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614798/6127077 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:2989

ECLI:NL:RVS:2015:2989 ECLI:NL:RVS:2015:2989 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-09-2015 Datum publicatie 23-09-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201502358/1/A1 Eerste

Nadere informatie

B e l e i d s r e g e l s. E r f a f s c h e i d i n g e n. B e d r ij f s p e r c e l e n

B e l e i d s r e g e l s. E r f a f s c h e i d i n g e n. B e d r ij f s p e r c e l e n B e l e i d s r e g e l s E r f a f s c h e i d i n g e n B e d r ij f s p e r c e l e n A p r i l 2 0 1 6 Inhoudsopgaaf 1. Aanleiding 3 2. Wettelijk kader 3 3. Beleidsuitgangspunten 4 4. Beleidsregels

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205

ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 ECLI:NL:RBOBR:2017:3205 Instantie Datum uitspraak 12-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 17_175 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Omgevingsrecht Eerste

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609516 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Van der Woertstraat 42 door middel van een aanbouw Adres: Van der Woertstraat

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING afdeling Milieu & Bouwen i.s.m. afdeling Ontwikkeling & Grondzaken 29 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 42/2013 Datum : 11 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : Onderwerp : beantwoording vragen gesteld in de RTG B&F/Ruimte d.d. 2 april 2013 inzake voorstel tot vaststellen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

RUIMTELIJK MOTIVERING

RUIMTELIJK MOTIVERING RUIMTELIJK MOTIVERING Tijdelijke horeca Prinses Irenestraat 31-33 t.b.v. BAUT (Omgevingsvergunning Wabo handelen in strijd met het bestemmingsplan, reguliere procedure) 6 oktober 2015 Pagina 2 van 6 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten:

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten: Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede De heer K. Schimmel Schoonhorsterweg 14 3772 TK BARNEVELD Onderwerp Omgevingsvergunning Geachte heer Schimmel, Op 2 oktober 2014 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP)OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Mevr. S.D. van der Veen voor het oprichten van een kleinschalige koffie- en theeschenkerij met kleine kaart en tevens verkoop van meubelen, curiosa, planten en

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo) Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 23 april 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een werkplaats/garage. De aanvraag

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201617592 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van het hotel Binckhorstlaan 131 tot hotel met horeca categorie 1 Adres: Binckhorstlaan

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie