AEGON Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen. Wegwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEGON Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen. Wegwijzer"

Transcriptie

1 AEGON Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen Wegwijzer

2

3 Inhoud Algemeen De vernieuwde AEGON Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen 4 Dekkingsoverzicht 5 Wie verleent de Rechtshulp 6 Telefonische adviesservice 7 Incassorechtsbijstand 7 Wegwijzers Wegwijzer Detailhandel, Groothandel en Zakelijke Dienstverlening 8 Wegwijzer Horeca 10 Hoedanigheid, Verzekerden en Onroerende Zaken 11 Rechtsbijstand voor ZZP ers 12 Wegwijzer Bouw 13 Wegwijzer VvE 15 Wegwijzer Overige Bedrijven en Beroepen 16 Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden 18 Belangrijke begrippen uit de polisvoorwaarden Belangenconflict 20 Franchise 20 Gebeurtenis 20 Niet redelijkerwijs te voorzien of te verwachten 21 Wachttermijn 21 Geschillenregeling 21 Inschakeling experts en deskundigen 21 Inschakeling externe advocaten 21 Tips Tips bij melding 22 Spelregels van deze Rechtsbijstandverzekering 23 Verkooptips 24 Sterke punten AEGON Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen 25 3

4 AEGON biedt u een vernieuwde Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen Nieuw is: Telefonische Juridische Adviesservice; Incassorechtsbijstand, waar het de zuivere incasso betreft; Specifiek product voor ZZP ers; Betere opbouw van het product, waarbij diverse nieuwe aparte doelgroepen zijn ontwikkeld, te weten Horeca, Bouw en Zakelijke Dienstverlening; Een vereenvoudiging in het acceptatiebeleid; Dat voor veel meer risico s de dekking inkomende en uitgaande goederen & dienstenstroom wordt aangeboden; Elektronisch acceptatiesysteem voor de Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen indien u als intermediar met Zakennet van AEGON werkt. Sterke punten: Dekking voor het verzekerde bedrijf voor vrijwel alle rechtsgebieden en binnen de e hoedanigheid. Ook dekking voor werknemers en bestuurders voor het verhalen van tijdens het werk opgelopen schade. De rechtshulpverlening wordt verleend door één van de grootste juridische dienstverleners in Nederland, te weten SRK Rechtsbijstand. Vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand, ook voor het oproepen van getuigen en deskundigen, zelfs als u bij verlies van een procedure wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten van de tegenpartij. Vrije advocatenkeuze als vertegenwoordiging in de gerechtelijke fase noodzakelijk is. Voor de meeste rechtsgebieden geldt geen dekkingssom voor de te maken externe kosten. Indien verzekeringnemer het niet eens is met het standpunt van SRK dat in een zaak geen redelijke kans op succes aanwezig is of hij is het niet eens met de juridische aanpak door SRK, dan is er de Geschillenregeling. Dit houdt in dat hij SRK kan verzoeken de zaak door een advocaat van eigen keuze te laten toetsen. Voor de Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen geldt géén eigen risico. Er is dus geen eigen bijdrage nodig wanneer de aangemelde zaak in behandeling wordt genomen. 4

5 Dekkingsoverzicht De AEGON Rechtsbijstandverzekering voor Bedrijven en Beroepen is Maatwerk. AEGON houdt rekening met specifieke wensen. Geen bedrijf of beroep is hetzelfde en daarmee wordt bij de premieopbouw en opbouw product rekening gehouden. Welke doelgroepen zijn er: Doelgroep Inkomende goederen/ diensten Uitgaande goederen/ diensten * Incasso ** Rechtsbijstand Particulieren *** Rechtsbijstand bedrijfsmotorrijtuigen 1. Detailhandel Groothandel facultatief facultatief 3. Horeca facultatief facultatief 4. Bouw facultatief facultatief 5. Zakelijke Dienstverlening 6. Agrarische bedrijven 7. (Para)Medische beroepen 8. Garagebedrijven 9. Verenigingen (sport en ontspanning) 10. Vereniging van Appartementseigenaren (VvE s) facultatief facultatief standaard standaard standaard facultatief Standaard + * alleen advies facultatief facultatief standaard Totaal facultatief, incl. klantenauto s 11. Overige Bedrijven en Beroepen + + _ + + _ Standaard alleen advies alleen advies facultatief facultatief facultatief Beperkt + * alleen advies facultatief facultatief facultatief Uitgebreid + * + + facultatief facultatief 12. Speciale risico s afhankelijk van aard risico wordt dekking samengesteld * = dekkingssom van E ,- ** = dekkingssom van E ,- *** = inclusief personenauto s voor zowel privé als zakelijk gebruik bestemd (geen grijs kenteken) 5

6 Wie verleent de rechtshulpverlening? De rechtshulp wordt verleend door SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer, een van de grootste juridische dienstverleners in Nederland. SRK is een geheel onafhankelijke instantie, geheel gespecialiseerd in het verlenen van rechtshulp op een breed scala van juridische terreinen. Diverse grotere en kleinere verzekeraars hebben de uitvoering van hun rechtsbijstandverzekeringen uitbesteed aan SRK. Meer dan 270 juristen en 50 advocaten staan klaar om de benodigde rechtshulp te verlenen. Onafhankelijkheid SRK gewaarborgd In zijn bedrijfs- of beroepsuitoefening kan verzekeringnemer natuurlijk met veel mensen of bedrijven een juridisch geschil krijgen, zelfs met AEGON. Ook dan is een objectieve en onafhankelijke schadebehandeling/rechtshulpverlening uiteraard van essentieel belang. Daarom laat AEGON de uitvoering van zijn eigen rechtsbijstandverzekeringen over aan SRK Rechtsbijstand. Met deze constructie is een objectieve en gespecialiseerde rechtshulpverlening gewaarborgd. 6

7 Telefonische Advies Service een belangrijke aanvulling op de dienstverlening van SRK Rechtsbijstand Als er een dreigend geschil is, kan uw klant preventief te werk gaan door contact op te nemen met de Telefonische Adviesservice van SRK Rechtsbijstand. Hij krijgt dan direct telefonisch advies. Mocht direct handelen nodig zijn, dan adviseert SRK daarbij. Bij een e zaak wordt de rechtshulp voor de klant ter hand genomen. Ook als er geen dekking is omdat de zaak bijvoorbeeld binnen de zogenaamde wachttermijn valt of men meldt in een te laat stadium de zaak aan, dan kan nog wel van deze Telefonische Advies Service gebruik worden gemaakt. Incassorechtsbijstanddekking In zaken waar het gaat om zogenaamde zuivere incasso biedt deze verzekering voor de meeste doelgroepen standaard deze incassodekking. SRK Rechtsbijstand maakt daarbij voor het eigenlijke incassotraject (de zogenaamde buitengerechtelijke incasso) gebruik van een gespecialiseerd extern Incassobureau. Belangrijkste spelregels bij deze incassodekking: Uw klant moet eerst tot tweemaal toe schriftelijk hebben aangemaand. Hierbij is tevens van belang dat de klant/schuldenaar bij de aanmaning aangezegd krijgt dat bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke kosten/incassokosten verschuldigd zijn. Dit is veelal in de algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden van het bedrijf/ beroepsbeoefenaar opgenomen. Daar moet dan naar verwezen worden. Binnen 6 maanden na het toesturen van de eerste nota aan de klant moet de zaak bij SRK zijn aangemeld. Het verzekeringsgebied is Nederland. Een eventuele volgende incassozaak tegen dezelfde klant/schuldenaar wordt pas na afronding van de eerste zaak in behandeling genomen. Na melding geen afspraken meer maken met de klant/schuldenaar over de betaling van de geldvordering. Er geldt een dekkingssom van maximaal E ,- als een externe advocaat/procureur ingeschakeld wordt. 7

8 Wegwijzer Detailhandel, Groothandel en Zakelijke dienstverlening Dekking Detailhandel Groothandel Zakelijke Dienstverlening Algemeen (buiten verkeer) verhaalsrechtsbijstand Algemeen (buiten verkeer) strafrechtsbijstand Werkgever arbeidsrecht sociale verzekeringen arbeid en veiligheid regresrecht werkgever bij ziekteverzuim Bedrijfspand huur contractsrechtsbijstand bedrijfspand bouwrecht appartementsrecht bestuursrecht burenrecht/erfdienstbaarheden Verzekeringen Bedrijfsinventaris inclusief onderhoudscontracten Inkomende goederen en diensten ter zake van handelsverkeer Uitgaande goederen en diensten ter zake van handelsverkeer afnemersrisico Incassorechtsbijstand zuivere incasso Juridische adviesbijstand schriftelijk advies telefonische adviesservice (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (Bedrijfs)Motorrijtuigen standaard mee voor 1 bedrijfsauto apart mee te verzekeren Gezinsrechtsbijstand standaard mee voor 1 eigenaar apart mee te verzekeren Belangrijkste uitsluitingen Uitsluitingen Bedrijven: surséance van betaling/faillissement/schuldsanering fiscaal recht, inclusief kosten inschakeling van fiscaal deskundigen bedrijfsfinancieringen, beleggingen en dergelijke borgtocht, subrogatie of cessie, industriële of intellectuele eigendom (handelsnaam, domeinnaam wel ) vermogensbeheer geschillen tussen (ex)maten en (ex)vennoten onderling niet de juiste vakdiploma s en/of vergunningen niet naleven CAO milieu/milieuwetgeving in ruime zin antimisbruikwetgeving Verzekeringsgebied Onroerende zaken Bedrijven: algemeen: Europa + Middellandse Zee-landen; Contractuele zaken, inclusief inkomende en uitgaande goederenen dienstenstroom en exclusief onroerende zaken: Nederland; Voor alle overige zaken, inclusief onroerende zaken: Nederland in Nederland gelegen en bij bedrijven op polisblad vermeld. Franchise Bedrijven: E 450,- Gezin: E 200,- Auto: E 75,- Dekkingssom zowel interne kosten (SRK-juristen), als te maken externe kosten zijn onbeperkt. Uitzondering externe kosten bij Bedrijven: uitgaande goederen en diensten E ,-, incassorechtsbijstand E ,- en E ,- voor geschillen met en als statutair directeur. 8

9 Praktijkvoorbeelden verhalen van schade op derden die eigendommen onrechtmatig vernielen, bijvoorbeeld klant vernielt iets verhalen van schade ten gevolge van onrechtmatig gebruik door ander bedrijf van handelsnaam strafdagvaarding naar aanleiding van illegaal terras op de stoep of omhakken oude boom. Let op: alleen kostendekking achteraf bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijvoorbeeld ontslag, geschil over functiewijziging, overuren, vakantie en dergelijke geschil over toepassing sociale verzekeringswetten geschil als werkgever met UWV/CWI over passende arbeid werknemer / reïntegratie werknemer geschil met de Arbeidsinspectie over de veiligheid in de winkel/het bedrijf geschil over de beëindiging of verlenging van de huur geschil met verhuurder over achterstallig onderhoud geschil met aannemer over nieuwe winkelpui of meer-/minderwerk verbouwing (aanneemsom van max. E inclusief BTW) weigering bouwvergunning voor uitbreiding bedrijfspand geschil met buurman met betrekking tot erfafscheiding/gezamenlijke uitrit geschil met avb-verzekeraar over uitkering geschil over onderhoudscontract kopieerapparaten geschil over niet goed werkende alarminstallatie geschil met leverancier over garantie kantoormeubilair geschil met freelancemedewerker over uitvoering diensten geschil met toeleverancier over geleverde goederen geschil met advertentiebureau over plaatsen advertentie zonder toestemming geschil met elektriciteitsbedrijf over hoogte rekening geschil met klant over de inhoud van de te geven garantie geschil met afnemer ten aanzien van zijn stelling dat het om geleverde goederen met een verborgen gebrek zou gaan vermeende ondeugdelijke advisering aan klant het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van een vordering op de klant nadat deze twee maal door verzekeringnemer is aangemaand. Het betreft hier de zuivere incassoprocedure, dus het innen van een openstaande vordering, zonder dat de klant verweer voert men wil een werknemer op staande voet ontslaan. In die situatie is het telefonisch krijgen van preventief advies of dit kan en hoe het beste te handelen zeer aan te bevelen dekking voor onder andere verkeersschaden, inclusief bedrijfsschade en geschillen met garage over onderhoud, reparatie en dergelijke dekking is inclusief het rechtsbijstandrisico ter zake van personenauto s voor zakelijk en privégebruik bestemd Uitsluitingen Gezin: vermogensbeheer en fiscaalrecht geschil als statutair directeur huwelijksvermogens- en echtscheidingsrecht, beëindiging samenlevingsverband, verplichtingen tot levensonderhoud, alleen advies. Mediation echtscheiding wel ontruimings-, huur-, burenrechtelijke geschillen alsmede geschillen ter zake van erfdienstbaarheden, indien de betreffende onroerende zaak bij aankoop door verzekerde of bij aanvang van diens huur was gekraakt of verhuurd respectievelijk de met het burenrecht/erfdienstbaarheid strijdige situatie reeds bestond eigendom, aankoop of garantie van tweedehands voer- of vaartuigen, zonder officiële (BOVAG)garantie borgtocht, subrogatie, overgang van vorderingen of schuldvernieuwing taxatiekosten ter vaststelling van waarde eigen woning bij onteigening industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs- en portretrechten verhuur of exploitatie van goederen door een verzekerde financieel onvermogen, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement verzekerde geschil over onderhavige rechtsbijstandverzekering bij verweer onrechtmatige daad, alleen advies geldleningen tussen particulieren onderling vreemdelingenrecht, inclusief statusproblemen Verzekeringsgebied Gezin: Verhaal en straf: Europa + Middellandse Zee-landen, dan wel Wereld (kostendekking tot max. E 5.000,-) Arbeidsrecht/sociale verzekeringen/consumentengeschillen: EU; Overige zaken: Nederland (inclusief adviesrechtsbijstand) Uitzondering externe kosten bij Gezin: personen-, familie- en erfrecht en burenruzies E ,-, mediation echtscheiding E 3.000,-. Al deze bedragen zijn inclusief BTW. 9

10 Wegwijzer Horeca Dekking Horeca Praktijkvoorbeelden Algemeen (buiten verkeer) verhaalsrechtsbijstand Algemeen (buiten verkeer) strafrechtsbijstand Werkgever arbeidsrecht sociale verzekeringen arbeid en veiligheid regresrecht werkgever bij ziekteverzuim Bedrijfspand huur contractsrechtsbijstand bedrijfspand bouwrecht appartementsrecht bestuursrecht burenrecht/erfdienstbaarheden verhalen van schade op derden die eigendommen onrechtmatig vernielen, bijvoorbeeld klant vernielt iets verhalen van schade als gevolg van onrechtmatig gebruik handelsnaam door ander bedrijf strafdagvaarding naar aanleiding van illegaal terras op de stoep. Let op: alleen kostendekking achteraf bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijvoorbeeld ontslag, geschil over overuren, reiskostenvergoeding, vakantie en dergelijke geschil over toepassing sociale verzekeringswetten geschil als werkgever met UWV/CWI over passende arbeid werknemer geschil terzake van reïntegratie werknemer geschil met de Arbeidsinspectie over de veiligheid horecagelegenheid geschil over de beëindiging of verlenging van de huur geschil met verhuurder over achterstallig onderhoud geschil met aannemer over nieuwe pui van het horecapand of meer-/ minderwerk verbouwing (aanneemsom van max ,- inclusief BTW) weigering bouwvergunning voor uitbreiding horecapand geschil met gemeente over gebruiksvergunning ten aanzien van brandveiligheidvoorziening nooduitgang / brandtrap geschil met buurman met betrekking tot erfafscheiding/gezamenlijke uitrit Verzekeringen geschil met brandverzekeraar over uitkering na een keukenbrand Bedrijfsinventaris inclusief onderhoudscontracten Inkomende goederen en diensten ter zake van handelsverkeer Uitgaande goederen en diensten ter zake van handelsverkeer afnemersrisico Incassorechtsbijstand zuivere incasso Juridische adviesbijstand schriftelijk advies telefonische adviesservice (Bedrijfs)Motorrijtuigen Gezinsrechtsbijstand Belangrijkste uitsluitingen Verzekeringsgebied Onroerende zaken geschil over onderhoudscontract koel-/vriesinstallatie geschil ten aanzien van garantie geleverde bierpompen geschil met freelancemedewerker over uitvoering diensten geschil over geleverde goederen drankenleverancier/toeleverancier komt verplichtingen niet na geschil met elektriciteitsbedrijf over onjuiste rekeningen (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) geschil met klant over de kwaliteit van een feest geschil met klant over annuleringskosten bij afzeggen van een feest vermeende ondeugdelijke advisering aan klant het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van een vordering op de klant nadat deze twee maal door verzekeringnemer is aangemaand. Het betreft hier de zuivere incassoprocedure, dus het innen van een openstaande vordering zonder dat de klant verweer voert. men wil een werknemer op staande voet ontslaan. In die situatie is het telefonisch krijgen van preventief advies of dit kan en hoe het beste te handelen zeer aan te bevelen apart mee te verzekeren apart mee te verzekeren dekking voor o.a. verkeersschaden, inclusief bedrijfsschade en geschillen met garage over onderhoud, reparatie en dergelijke dekking is inclusief het rechtsbijstandrisico ter zake van personenauto s voor zakelijk en privégebruik bestemd Uitsluitingen Bedrijven: surséance van betaling/faillissement/schuldsanering fiscaal recht, inclusief kosten inschakeling van fiscaal deskundigen bedrijfsfinancieringen, beleggingen en dergelijke borgtocht, subrogatie of cessie, industriële of intellectuele eigendom (handelsnaam, domeinnaam wel ) vermogensbeheer geschillen tussen (ex)maten en (ex)vennoten onderling niet de juiste vakdiploma s en/of vergunningen niet naleven CAO milieu/milieuwetgeving in ruime zin antimisbruikwetgeving Bedrijven: algemeen: Europa + Middellandse Zee-landen; Contractuele zaken, inclusief inkomende en uitgaande goederenen dienstenstroom en exclusief onroerende zaken: Nederland; Voor alle overige zaken, inclusief onroerende zaken: Nederland in Nederland gelegen en bij bedrijven op polisblad vermeld. Franchise Bedrijven: E 450,- Gezin: E 200,- Auto: E 75,- Dekkingssom zowel interne kosten (SRK-juristen), als te maken externe kosten zijn onbeperkt. Uitzondering externe kosten bij Bedrijven: uitgaande goederen en diensten E ,-, incassorechtsbijstand E ,- en E ,- voor geschillen met en als statutair directeur. Uitzondering externe kosten bij Gezin: personen-, familie- en erfrecht en burenruzies E ,-, mediation echtscheiding E 3.000,-. Al deze bedragen zijn inclusief BTW. 10

11 Zonnig terras (praktijkvoorbeeld) Ergens in het zuiden des lands heeft onze verzekerde een goed lopende grand café met een flink terras. Hij heeft zijn vennootschap met één vennoot omgezet in een eenmanszaak. Verder is hij recent van leverancier veranderd. Een andere brouwerij levert nu aan het grand café. Een deel van het terras ligt vrijwel voor de ingang van het naastgelegen hypotheekkantoor. Het hypotheekkantoor (met horeca bestemming) wordt verkocht. De nieuwe buren starten een brasserie en willen een deel van het terras van onze verzekerde in gebruik nemen. In het verleden heeft onze verzekerde altijd een terrasvergunning gekregen voor het gehele terras. Bij het uitgeven van de terrasvergunning heeft de gemeente bepaald dat bij wijziging in de exploitatie een wijziging in de verdeling van het terras kan plaatsvinden. De brasserie eist van de gemeente dat een deel van het terras aan de brasserie wordt gegund. SRK bepleit met succes dat de rechten van onze verzekerde voor de exploitatie niet zijn gewijzigd. Een andere brouwerij is daarvoor onvoldoende. Het niet wijzigen van de tenaamstelling van de vergunning zou in strijd zijn met de rechtszekerheid. Het terras is en blijft voor onze verzekerde. Laat het mooie weer nu maar komen. Het terras van onze verzekerde is beschikbaar. Hoedanigheid bij de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven en Beroepen als eigenaar en/of exploitant van het verzekerde bedrijf als beroepsbeoefenaar niet het oprichten en het in stand houden, alsmede niet de verkoop van het bedrijf Kring Verzekerden verzekeringnemer werknemers tijdens werkzaamheden, uitsluitend voor verhaalsrechtsbijstand bij detailhandel: tevens meewerkende huisgenoten en familieleden van verzekeringnemer nabestaanden Onroerende zaken de verzekering heeft uitsluitend betrekking op (dat gedeelte van) het bedrijfspand waar verzekeringnemer daadwerkelijk zijn bedrijf / beroep uitoefent let op: bedrijfspand moet in Nederland zijn gelegen. 11

12 Rechtsbijstand voor ZZP ers AEGON heeft binnen de doelgroepen Bouw, Zakelijke Dienstverlening en Overige Bedrijven en Beroepen (uitgebreid) voor een aantal bedrijfs-/beroepsgroepen een specifieke dekking voor ZZP ers ontwikkeld. Verzekeringnemer komt in aanmerking voor deze ZZP-dekking als hij binnen een van deze groepen valt en tevens voldoet aan de volgende eisen: hij voert alleen het bedrijf en heeft geen personeel in dienst het betreft geen vof of bv er worden geen werkzaamheden die gebruikelijk tot de eigen bedrijfsvoering (= eigen bedrijfstak, eigen beroepsgroep) behoren aan derden uitbesteed. Op deze dekking zijn uiteraard arbeidsgeschillen en sociale verzekeringszaken die met personeel te maken hebben uitgesloten. Verzekeringnemer kan deze dekking facultatief uitbreiden met een Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren en/of Bedrijfsmotorrijtuigen. 12

13 Wegwijzer Bouw Dekking Bouw Praktijkvoorbeelden Algemeen (buiten verkeer) verhaalsrechtsbijstand Algemeen (buiten verkeer) strafrechtsbijstand Werkgever arbeidsrecht sociale verzekeringen arbeid en veiligheid regresrecht werkgever bij ziekteverzuim Bedrijfspand huur contractsrechtsbijstand bedrijfspand bouwrecht appartementsrecht bestuursrecht burenrecht/erfdienstbaarheden verhalen van schade op derden die eigendommen onrechtmatig vernielen, bijvoorbeeld vandalen vernielen bouwkeet strafdagvaarding naar aanleiding van plaatsen bouwkeet zonder vergunning. Let op: alleen kostendekking achteraf bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijvoorbeeld ontslag, geschil over overuren, vakantie en dergelijke geschil over toepassing sociale verzekeringswetten geschil als werkgever met UWV/CWI over passende arbeid werknemer geschil met de Arbeidsinspectie over de veiligheid in het bedrijf/op een bouwplaats regres loondoorbetaling op wettelijk aansprakelijke derde naar aanleiding van ongeluk werknemer geschil over de beëindiging of verlenging van de huur geschil met dakdekkersbedrijf ten aanzien van vernieuwen dak geschil met aannemer meer-/ minderwerk verbouwing (aanneemsom van max ,- inclusief BTW) geschil met VvE over hoogte servicekosten bedrijfsunit weigering bouwvergunning voor uitbreiding bedrijfspand geschil met buurman met betrekking tot erfafscheiding/gezamenlijke uitrit Verzekeringen geschil met CAR-verzekeraar over uitkering geschil met verzekeraar ten aanzien van toepassing vorstverletverzekering Bedrijfsinventaris inclusief onderhoudscontracten Inkomende goederen en diensten ter zake van handelsverkeer Uitgaande goederen en diensten ter zake van handelsverkeer afnemersrisico Incassorechtsbijstand zuivere incasso Juridische adviesbijstand schriftelijk advies telefonische adviesservice (Bedrijfs)Motorrijtuigen Gezinsrechtsbijstand Belangrijkste uitsluitingen Verzekeringsgebied Onroerende zaken geschil over onderhoudscontract grote boormachine geschil met leverancier van nieuwe meubilair in de kantine geschil met freelancemedewerker over uitvoering diensten geschil met toeleverancier die verplichtingen niet nakomt geschil met verhuurder ten aanzien van huurcontract groot bouwmaterieel geschil met externe boekhouder ten aanzien van diens declaraties geschil met elektriciteitsbedrijf ten aanzien van rekeningen (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) geschil met klant over de inhoud van de te geven garantie geschil met klant ten aanzien van oplevering verbouwing/aanbouw woning geschil met klant ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden/inhouding klant op openstaande factuur vermeende ondeugdelijke advisering aan klant het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van een vordering op de klant nadat deze twee maal door verzekeringnemer is aangemaand. Het betreft hier de zuivere incassoprocedure, dus het innen van een openstaande vordering, zonder dat de klant verweer voert men wil een werknemer op staande voet ontslaan. In die situatie is het telefonisch krijgen van preventief advies of dit kan en hoe het beste te handelen zeer aan te bevelen apart mee te verzekeren apart mee te verzekeren dekking voor onder andere verkeersschaden, inclusief bedrijfsschade en geschillen met garage over onderhoud, reparatie en dergelijke dekking is inclusief het rechtsbijstandrisico ter zake van personenauto s voor zakelijk en privégebruik bestemd Uitsluitingen Bedrijven: surséance van betaling/faillissement/schuldsanering fiscaal recht, inclusief kosten inschakeling van fiscaal deskundigen bedrijfsfinancieringen, beleggingen en dergelijke borgtocht, subrogatie of cessie, industriële of intellectuele eigendom (handelsnaam, domeinnaam wel ) vermogensbeheer geschillen tussen (ex)maten en (ex)vennoten onderling niet de juiste vakdiploma s en/of vergunningen niet naleven CAO milieu/milieuwetgeving in ruime zin antimisbruikwetgeving Bedrijven: algemeen: Europa + Middellandse Zee-landen; Contractuele zaken, inclusief inkomende en uitgaande goederen- en dienstenstroom en exclusief onroerende zaken: Nederland; Voor alle overige zaken, inclusief onroerende zaken: Nederland in Nederland gelegen en bij bedrijven op polisblad vermeld. Franchise Bedrijven: E 450,- Gezin: E 200,- Auto: E 75,- Dekkingssom zowel interne kosten (SRK-juristen), als te maken externe kosten zijn onbeperkt. Uitzondering externe kosten bij Bedrijven: uitgaande goederen en diensten E ,-, incassorechtsbijstand E ,- en E ,- voor geschillen met en als statutair directeur. Uitzondering externe kosten bij Gezin: personen-, familie- en erfrecht en burenruzies E ,-, mediation echtscheiding E 3.000,-. Al deze bedragen zijn inclusief BTW.

14 Gladde galerijen (praktijkvoorbeeld) Nadat ergens in de Randstad een flatgebouw na renovatie is opgeleverd, constateert de Vereniging van Eigenaren na ingebruikneming daarvan dat er een probleem is met de galerijen van het complex. Deze worden tijdens en na een regenbui spiegelglad. Dit heeft al tot verschillende valpartijen van bewoners geleid. Ook de trappen in het gemeenschappelijk trappenhuis en de balkons zijn erg glad. De Vereniging schrijft eerst zelf de aannemer aan met het verzoek om dit probleem op te lossen. De aannemer stelt zich op het standpunt dat het geleverde werk voldoet aan de toepasselijke regelgeving. Na enkele briefwisselingen geeft de aannemer aan dat de klacht niet verder in behandeling wordt genomen en dat er geen actie wordt ondernomen. De Vereniging doet vervolgens een beroep op haar rechtsbijstandverzekering en de zaak wordt door SRK Rechtsbijstand in behandeling genomen. SRK heeft een arbitrageverzoek ingediend bij de Stichting Garantie Instituut Woningbouw (het GIW) en zich daarbij op het standpunt gesteld dat de galerijen, balkons en trappen niet voldoen aan de garantienormen zoals deze door de aannemer verstrekt zijn. De Arbiter van het GIW heeft opdracht gegeven tot een deskundigenonderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de balkons, galerijen en trappen inderdaad niet aan de normen voldoen, die daarvoor gelden. De aannemer is door de Arbiter veroordeeld om bepaalde werkzaamheden te verrichten om de gladheid op te heffen. De aannemer heeft binnen de gestelde termijn aan het vonnis voldaan, zodat de bewoners nu ook in slecht weer veilig gebruik kunnen maken van de voorzieningen van de flat. Hoedanigheid Vereniging die als rechtspersoon/deelnemer aan het rechtsverkeer, de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren behartigt. Verzekerden verzekeringnemer werknemers van verzekeringnemer tijdens werkzaamheden en bestuurders verenigingsleden op uitdrukkelijk verzoek van verzekeringnemer optredend (voor verhaalsrechtsbijstand) nabestaanden Onroerende zaak appartementsgebouw zoals omschreven in de akte van splitsing (aan AEGON overgelegd) nieuwbouw en opleveringsproblemen zijn niet bij het aangaan van de verzekering 14

15 Wegwijzer Vereniging van Appartementseigenaren Dekking VvE Praktijkvoorbeelden Algemeen (buiten verkeer) verhaalsrechtsbijstand Algemeen (buiten verkeer) strafrechtsbijstand Werkgever arbeidsrecht sociale verzekeringen Onroerende zaak contractsrechtsbijstand gebouw bestuursrecht burenrecht/erfdienstbaarheden verhalen van schade aan complex in verband met heien buurpand verhalen van schade ten gevolge van wateroverlast verhalen van schade die een derde heeft veroorzaakt aan de gemeenschappelijke ruimten (bijvoorbeeld brievenbussen in centrale hal) strafdagvaarding wegens het omhakken van een oude eik zonder kapvergunning. Let op: alleen kostendekking achteraf bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. ontslagprocedure voor huismeester, die zijn plichten zeer verzaakt geschil met bedrijfsvereniging ter zake van hoogte sociale verzekeringspremie van huismeester of andere werknemer in dienst van de VvE geschil met aannemer die renovatie pand uitvoert geschil met dakdekker ten aanzien van herstelwerkzaamheden dak geschil ter zake van onderhoud centrale installaties (bijvoorbeeld liften, cv, antennesysteem) geschil met gemeente/overheid over een bestemmingsplan-wijziging in verband met de komst van een jongerencentrum tegenover appartementencomplex geschil met omwonenden over het recht van overpad ten aanzien van brandgang achter het flatgebouw stopzetting werkzaamheden ten aanzien van derde die onrechtmatig aanbouwt (inbalking) Appartementsrecht geschil met lid VvE die in strijd met het huishoudelijk reglement - een plavuizenvloer laat aanbrengen - een schotelantenne heeft geplaatst - een hond houdt, die in verband met blaffen voor geluidsoverlast zorgt - een afwijkende kleur zonwering aanbrengt - een praktijk begint in zijn woonflat - een dakterras heeft aangebracht, waardoor lekkage is ontstaan Contractrechtsbijstand geschil met de externe administrateur, die volgens het bestuur van de VvE te hoge declaraties stuurt geschil met verzekeraar ten aanzien van uitkering na een brand geschil met de glazenwasser Juridische adviesbijstand schriftelijk advies telefonische adviesservice advies over een contract dat de VvE wenst aan te gaan (= toetsing van dat contract) de VvE wil afscheid nemen van de externe administrateur die zijn plicht verzaakt. In die situatie is het telefonisch verkrijgen van preventief advies of dit kan en hoe het beste te handelen zeer aan te bevelen. uitleg huishoudelijk reglement in verband met te houden Algemene Ledenvergadering VvE Belangrijkste uitsluitingen incasso van vorderingen verkopen, verhuren of verpachten onroerende zaak geschillen tussen appartementseigenaren onderling beleggingen, financieringen, bedrijfskredieten, subsidies en dergelijke vermogensbeheer overheidsmaatregelen nieuwbouw en opleveringsproblemen zijn niet mee Verzekeringsgebied Franchise Dekkingssom algemeen: Europa + Middellandse Zee-landen. De wachttermijn wordt niet ingeroepen. voor alle overige zaken is het verzekeringsgebied Nederland en geldt een wachttermijn van drie maanden. 450,=, niet van toepassing bij juridische adviezen zowel interne kosten ( SRK-juristen), als te maken externe kosten zijn onbeperkt. Uitzondering externe kosten bij VvE s: inkomende goederen en diensten ,- (inclusief BTW). 15

16 Wegwijzer overige bedrijven, beroepen en instellingen Dekking Overigen Praktijkvoorbeelden Algemeen (buiten verkeer) verhaalsrechtsbijstand Algemeen (buiten verkeer) strafrechtsbijstand Werkgever arbeidsrecht sociale verzekeringen arbeid en veiligheid regresrecht werkgever bij ziekteverzuim Bedrijfspand huur contractsrechtsbijstand bedrijfspand bouwrecht appartementsrecht bestuursrecht burenrecht/erfdienstbaarheden verhalen van schade op derden die eigendommen onrechtmatig vernielen, bijvoorbeeld klant vernielt iets Let op: alleen kostendekking achteraf bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging. arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijvoorbeeld ontslag, geschil over functiewijziging, overuren, vakantie en dergelijke geschil over toepassing sociale verzekeringswetten geschil als werkgever met UWV/CWI over passende arbeid werknemer / reïntegratie werknemer geschil met de Arbeidsinspectie over de veiligheid in de winkel/het bedrijf geschil over tussentijdse beëindiging of verlenging van de huur geschil met verhuurder over achterstallig onderhoud geschil over garantie lekkende dubbele beglazing geschil met aannemer over nieuwe winkelpui of meer-/ minderwerk verbouwing bedrijf (aanneemsom van max ,- inclusief BTW) geschil over niet goed functionerende sprinklerinstallatie weigering bouwvergunning voor uitbreiding bedrijfspand geschil met gemeente over vergunning lichtreclames geschil met buurman met betrekking tot erfafscheiding/gezamenlijke uitrit Verzekeringen geschil met avb-verzekeraar over uitkering Bedrijfsinventaris inclusief onderhoudscontracten Juridische adviesbijstand schriftelijk advies telefonische adviesservice (Bedrijfs)Motorrijtuigen Gezinsrechtsbijstand Belangrijkste uitsluitingen Verzekeringsgebied geschil over onderhoudscontract kopieerapparaten geschil over kosten alarminstallatie men wil een werknemer op staande voet ontslaan. In die situatie is het telefonisch krijgen van preventief advies of dit kan en hoe het beste te handelen zeer aan te bevelen apart mee te verzekeren apart mee te verzekeren dekking voor onder andere verkeersschaden, inclusief bedrijfsschade en geschillen met garage over onderhoud, reparatie en dergelijke dekking is inclusief het rechtsbijstandrisico ter zake van personenauto s voor zakelijk en privégebruik bestemd Bedrijven: surséance van betaling/faillissement/schuldsanering fiscaal recht, inclusief kosten inschakeling van fiscaal deskundigen bedrijfsfinancieringen, beleggingen en dergelijke borgtocht, subrogatie of cessie, industriële of intellectuele eigendom (handelsnaam, domeinnaam wel ) vermogensbeheer geschillen tussen (ex)maten en (ex)vennoten onderling niet de juiste vakdiploma s en/of vergunningen niet naleven CAO milieu/milieuwetgeving in ruime zin antimisbruikwetgeving Bedrijven: algemeen: Europa + Middellandse Zee-landen; Contractuele zaken, inclusief inkomende en uitgaande goederen- en dienstenstroom en exclusief onroerende zaken: Nederland; Voor alle overige zaken, inclusief onroerende zaken: Nederland Franchise Bedrijven: E 450,- Gezin: E 200,- Auto: E 75,- Dekkingssom zowel interne kosten (SRK-juristen), als te maken externe kosten zijn onbeperkt. Uitzondering externe kosten bij Bedrijven: uitgaande goederen en diensten E ,-, incassorechtsbijstand E ,- en E ,- voor geschillen met en als statutair directeur. Uitzondering externe kosten bij Gezin: personen-, familie- en erfrecht en burenruzies E ,-, mediation echtscheiding E 3.000,-. Al deze bedragen zijn inclusief BTW. 16

17 Wegwijzer overige bedrijven, beroepen en instellingen Dekking Overigen Praktijkvoorbeelden Inkomende goederen en diensten ter zake van handelsverkeer uitgebreid standaard beperkt Uitgaande goederen en diensten ter zake van handelsverkeer afnemersrisico Incassorechtsbijstand zuivere incasso uitgebreid standaard beperkt uitgebreid (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) alleen advies (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) alleen advies alleen advies (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) (met dekkingssom externe kosten van max. E ,-) standaard niet op aanvraag: facultatief mogelijk beperkt niet op aanvraag: facultatief mogelijk geschil met externe accountant over diens declaraties geschil over kwaliteit geleverde goederen toeleverancier geschil met een advertentiebureau/geen toestemming voor vermelding geschil met ontwikkelaar website of met softwarebouwer geschil met bedrijf dat domeinnaamregistratie regelt geschil met klant over de inhoud van de te geven garantie geschil met afnemer ten aanzien van zijn stelling dat het om geleverde goederen met een verborgen gebrek zou gaan vermeende ondeugdelijke advisering aan klant het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van een vordering op de klant nadat deze tweemaal door verzekeringnemer is aangemaand. Het betreft hier de zuivere incassoprocedure, dus het innen van een openstaande vordering, zonder dat de klant verweer voert 17

18 De nieuwe rolluiken van onze winkel (praktijkvoorbeeld) Een medewerker van het rolluikenbedrijf heeft de maten al opgenomen, als de aannemer die de verbouwing van de winkel uitvoert toch besluit dat de voorpui eveneens veranderd zal worden. Onze verzekerde, eigenaar van de winkel, geeft door dat hierdoor de maten van betreffend rolluik moeten worden aangepast. De medewerker komt opnieuw langs en neemt tevens een kopie van de bouwtekening mee. De medewerker van het rolluikenbedrijf veranderde van werkgever en verzocht onze verzekerde of hij diens opdracht mee mocht nemen. Onze verzekerde ging hier mee akkoord mits het eerste bedrijf niet zou reclameren en de prijs hetzelfde zou blijven. Een nieuwe bevestiging van de opdracht wordt door onze verzekerde getekend. Bij het plaatsen van de luiken blijkt het rolluik van de nieuwe pui niet te passen. Pas nu blijkt ook dat op de door onze verzekerde getekende nieuwe opdracht de oude maten vermeld stonden. Om die reden wil het rolluikenbedrijf alleen tegen een forse bijbetaling het betreffende rolluik aanpassen. Onze verzekerde heeft haast en voelt zich door de gang van zaken onder druk gezet en gaat onder protest akkoord met de meerprijs. Ook blijken na plaatsing de rolluiken niet allemaal juist geïnstalleerd te zijn, terwijl bij herstel daarvan ook nog eens de geleiders scheef zijn komen te staan. Ook is een aantal bevestigingen niet uitgevoerd. SRK schrijft de leverancier aan, waarbij niet alleen herstel van alle gebreken wordt geëist. Het bedrijf wordt ook voor eventuele gevolgen van diefstal aansprakelijk gehouden. Dat risico komt voor de leverancier. De gebreken worden allen verholpen, maar het bedrijf houdt vast aan betaling van de meerprijs en dreigt met gerechtelijke stappen. Ook dreigt het bedrijf bij niet betaling het betreffende rolluik weg te halen. Het bedrijf wordt nadrukkelijk gewezen op zijn verplichtingen en de branchevoorwaarden, dat na betaling van de oorspronkelijke factuur de eigendom wel degelijk aan onze verzekerde is overgegaan en dat schade door het eventueel onbevoegd verwijderen op het bedrijf zal worden verhaald. Kort en krachtig wordt gemeld dat de gevolgen van de foute maten in de opdracht geheel aan het bedrijf zijn toe te rekenen. Immers onze verzekerde heeft de wijzigingen meer dan volledig doorgegeven en mocht er op vertrouwen dat na opmeting dit in orde kwam. Een korte mailwisseling volgde nog, maar uiteindelijk liet het rolluikenbedrijf weten de zaak als gesloten te beschouwen. 18

19 De gevolgen van het naast je schoenen gaan lopen (praktijkvoorbeeld) De zaak van onze verzekerde loopt als een trein, waardoor hij al na een jaar elders in de stad een filiaal opent. Dit filiaal wordt geleid door de beste man uit de eigen zaak van onze verzekerde. Na enige maanden wordt het onze verzekerde duidelijk dat zijn filiaalchef zich ontpopt heeft als slecht manager. Zowel medewerkers als klanten weet hij met zijn hooghartige gedrag weg te jagen. Onze verzekerde praat en praat en waarschuwt zijn filiaalchef dat er snel iets moet veranderen, anders is hij niet te handhaven in die functie. Uiteindelijk zet onze verzekerde hem voor de keus: terug naar zijn oude plek in de andere zaak of vertrekken. De filiaalchef weigert beiden. Na melding bij SRK wordt de rechtshulpverlening richting filiaalchef voortgezet. Ook de filiaalchef heeft zich via een andere rechtsbijstandsverzekeraar van rechtshulp voorzien. SRK nodigt alle betrokkenen uit om de tafel te gaan zitten, maar dit gesprek levert niets op. Onze verzekerde gaat na overleg over tot schorsing van de filiaalchef en onmiddellijk wordt gestart met een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst. De filiaalchef vecht via een kort geding de schorsing aan, echter zonder succes, waarna de ontbindingsprocedure voor de rechter wordt uitgevochten. Twee maanden later doet de rechter uitspraak, die op alle fronten in het voordeel van onze verzekerde eindigt. Het ontbindingsverzoek wordt door de rechter ingewilligd. Omdat na de schorsing al drie maanden zijn verstreken, hoeft onze verzekerde ook geen verdere schadevergoeding aan zijn filiaalchef te betalen. 19

20 Belangrijke begrippen uit de polisvoorwaarden Belangenconflict Stel dat verzekeringnemer een zaak meldt en de tegenpartij doet dat ook. In zo n geval zal SRK beide partijen hierover informeren. In deze situatie heeft hij het recht om de zaak verder te laten behandelen door een advocaat. Dit is een waarborg voor de verzekerde dat SRK bij de behandeling van beide zaken geen belangenconflict ontstaat. SRK bespreekt dit altijd vooraf met de betrokken verzekerden. Ook kan hij ervoor kiezen de zaak volledig door SRK te laten behandelen. Beide zaken worden dan strikt gescheiden behandeld. Ieder krijgt een eigen behandelaar en de dossiers worden behandeld alsof er een externe tegenpartij is. Franchise Om rechtshulp te krijgen op een rechtsbijstandverzekering moet het belang in een zaak boven een bepaald bedrag liggen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Voorbeeld U hebt een geschil met uw reclamebureau over een nog openstaande rekening van E 425,-. Stel nu dat de franchise op uw polis E 450,- bedraagt. Dan heeft u dekking voor rechtshulpverlening door SRK wanneer het belang meer dan E 450,- is. In dit geval kunt u dus geen beroep op de polis doen. Het begrip gebeurtenis Een gebeurtenis is het voorval dat aanleiding is voor een juridisch geschil waardoor behoefte aan rechtsbijstand ontstaat. Het juridisch geschil ontstaat op het moment dat er voor het eerst een belangentegenstelling met de tegenpartij is. Wanneer er sprake is van met elkaar samenhangende geschillen is het eerste voorval in de reeks bepalend voor het tijdstip van de gebeurtenis. Voorbeeld U hebt een verkeersongeval gehad, waarbij u letsel oploopt. Door het ongeval krijgt u een geschil met uw werkgever over uw arbeidsongeschiktheid. Er is hier sprake van een reeks van gebeurtenissen die zijn terug te voeren op het ongeval. De datum van het ongeval bepaalt of u rechten aan uw verzekering kunt ontlenen. Op het moment van het ongeval moet uw rechtsbijstandverzekering al lopen. Alleen dan wordt dekking gegeven voor het ongeval en/of eventueel daaruit voortvloeiende schade. Niet redelijkerwijs te voorzien of te verwachten De gebeurtenis mag bij het afsluiten van de verzekering niet redelijkerwijs te voorzien of te verwachten zijn. Voorbeeld Uw werkgever gaat reorganiseren en u weet dat ook uw afdeling zal worden getroffen. U weet dus al dat u daarvoor misschien behoefte gaat krijgen aan rechtsbijstand. Als u nu een rechtsbijstandverzekering sluit, is dat te laat voor rechtshulp bij geschillen rond de reorganisatie. 20

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstand verzekering Gezin 2007 Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Ook

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007. Model M.9100.07 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Gezin 2007. Model M.9100.07 Inhoudsopgave Model M.9100.07 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Ook bij belangenconflicten tussen twee verzekerden

Nadere informatie

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier

Privé Pakket Online Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier HOEKSCHE WAARD TOTAALPAKKET RECHTSBIJSTAND PARTICULIER Versie 1.0 AANVULLENDE VOORWAARDEN VERSIE 1.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Rechtsbijstand vormen één geheel met

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Rechtsbijstand Particulier Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. U wordt ontslagen.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408

Aanvullende Voorwaarden All In Verzekeringspakket Rechtsbijstand Particulier 0408 Inhoudsopgave Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Gezin Artikel 2. Uitvoering van rechtsbijstand 2.1 SRK Rechtsbijstand 2.2 Belangenconflicten Artikel 3. Wie kunnen een beroep op deze rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden GRB061 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Particulieren Artikel 2. Wie voert de rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Comfort

Woongarant Rechtsbijstand Comfort Woongarant Rechtsbijstand Comfort Bijzondere voorwaarden 0113 Wat vindt u waar? Artikel 1 Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert de rechtsbijstand uit?

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden GRB071 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel van een Rechtsbijstandverzekering Particulieren Artikel 2. Wie voert de rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR PARTICULIEREN London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2015)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven en Vrije Beroepen (SVRB-2015) 10-5554-081 U De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB 2010) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2013 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online of schriftelijk.

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ 09 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang, begin en einde van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Particulieren Algemeen PP 1200-03

Particulieren Algemeen PP 1200-03 Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Algemeen PP 1200-03 Wegwijzer zie pagina Algemeen 1 Dekking Consument PP 1201-01 9 Dekking Wonen PP 1202-01 12 Dekking Verkeer PP 1203-01 13

Nadere informatie