Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie 22 december 2016

2 Inhoudsopgave partijdefinitie 4 Moet ik in geval van samenvoegen van partijen grond en baggerspecie kwalibo-erkend zijn voor BRL9335 of BRL 7500? Valt het opslaan van grond onder de erkenningsplicht? Wordt het gezamenlijk toepassen van verschillende partijen in een toepassing of productieproces ook gezien als samenvoegen? Valt het samenvoegen van partijen grond op Nederlands grondgebied met als bestemming export onder de erkenningsplicht van het Besluit Bodemkwaliteit? Moet bij het ontgraven van grond onderscheid gemaakt worden in deelpartijen van verschillende kwaliteit? Welke bewijsmiddelen kent het Besluit bodemkwaliteit? Waarmee dient rekening te worden gehouden bij het indelen van een partij bij een partijkeuring? Hoe moet het criterium aaneengesloten percelen of depots van de partijdefinitie uit protocol 1001 (monsterneming bij partijkeuringen) worden gelezen? Het behalen van een certificaat en erkenning voor BRL 9335 is mij te kostbaar. Welke alternatieven heb ik? Is het toegestaan om een partij grond of bagger op te splitsen in meerdere deelpartijen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Een partij grond is samengevoegd door een niet erkende organisatie? Wat moet er met de grond gebeuren? Is voor het inzamelen van RKGV (riool-, kolken-, gemalenslib en veegvuil) dat vrijkomt bij onderhoud aan openbare ruimtes, een erkenning nodig voor de BRL 7500 of BRL 9335? 10

3 10 10 Colofon 11

4 baggerspecie - Samenvoegen en partijdefinitie Onze helpdesk krijgt vaak terugkomende vragen. Hieronder staat een overzicht van de pagina's met veelgestelde vragen over het Besluit bodemkwaliteit. Moet ik in geval van samenvoegen van partijen grond en baggerspecie kwalibo-erkend zijn voor BRL9335 of BRL 7500? Moet ik in geval van samenvoegen van partijen grond en baggerspecie kwalibo-erkend zijn voor BRL9335 of BRL 7500? Ja. Artikel van de Regeling bodemkwaliteit schrijft voor dat het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie tot een partij die groter is dan 25 m3, uitsluitend is toegestaan, indien deze: a. in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en b. zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 of BRL7500 door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning Het samenvoegen van verschillende partijen verontreinigde grond of baggerspecie vooruitlopend op bewerking valt niet onder de BRL De samenvoegregels (clusteren) vooruitlopend op bewerking van grond of baggerspecie zijn opgenomen in BRL 7500 en bijbehorende protocollen. De samenvoegregels vooruitlopend op stort van grond zijn opgenomen in de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond Samenvoegen van herbruikbare grond met herbruikbare grond Samenvoegen is alleen toegestaan voor zover sprake van dezelfde kwaliteitsklasse (< Achtergrondwaarde, Wonen of Industrie) en conform en onder erkenning van de BRL Protocol geeft de mogelijkheid om kleine partijen grond van onbekende kwaliteit op basis van beperkte voorinformatie op te bulken tot een partij van maximaal 100 ton. Dit volgt onder ander uit hoofdstuk 18 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) als uitwerking van Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer: "Een menghandeling mag niet tot gevolg hebben dat een van de afvalstoffen (of beide) op een laagwaardiger wijze wordt verwerkt". Samenvoegen van herbruikbare grond met niet-herbruikbare grond Het is niet toegestaan om herbruikbare (dwz onder het Besluit bodemkwaliteit toepasbare) grond te mengen met grond die niet toepasbaar is op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Dit volgt onder andere uit hoofdstuk 18 van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en specifiek in paragraaf VI onder 2 van het Sectorplan 39 (Grond). Samenvoegen van niet-herbruikbare grond met niet-herbruikbare grond Indien het samenvoegen plaatsvindt voorafgaand aan de procesmatige bewerking (reiniging), is een erkenning verplicht voor de BRL Indien het samenvoegen plaatsvindt voorafgaand aan het storten (met verklaring van niet reinigbaarheid), is de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond van toepassing en dient het samenvoegen plaats te vinden door een BRL 9335 of BRL 7500 erkend bedrijf. partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 4

5 Paragraaf van protocol geeft de mogelijkheid om kleine partijen niet reinigbare grond (tot 100 ton) samen te voegen tot één partij van maximaal 500 ton, waarvoor een verklaring van niet reinigbaarheid aangevraagd kan worden. Ook indien de inrichting zelf niet de procesmatige bewerking uitvoert, maar toch niet herbruikbare partijen samenvoegt, geldt de erkenningsplicht. Op vindt u meer informatie over hoe om te gaan met samengevoegde partijen grond die niet onder de vereiste erkenningen BRL 9335 of BRL 7500 zijn samengevoegd. Valt het opslaan van grond onder de erkenningsplicht? Valt het opslaan van grond onder de erkenningsplicht? Nee, het separaat opslaan van partijen van verschillende herkomst is niet erkenningsplichtig. Indien van de partij reeds een bewijsmiddel beschikbaar is, kan deze (mits nog representatief) gebruikt worden bij toekomstige toepassing van de partij. Wordt het gezamenlijk toepassen van verschillende partijen in een toepassing of productieproces ook gezien als samenvoegen? Wordt het gezamenlijk toepassen van verschillende partijen in een toepassing of productieproces ook gezien als samenvoegen? Nee, het gezamenlijk toepassen van verschillende partijen (van verschillende herkomst en met verschillende bewijsmiddelen) in é;é;n toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit wordt niet gezien als samenvoegen van een partij en is zonder erkenning mogelijk. Ook het samenvoegen van ingangsmaterialen voor een productieproces, zoals bijvoorbeeld een betoncentrale, waarbij zand uit verschillende winninglocaties (en met verschillende bewijsmiddelen) wordt aangevoerd, geldt niet als het samenvoegen zoals bedoeld in het Bbk. De eisen aan de ingangsproducten zijn opgenomen in de BRL waaronder het eindproduct wordt geproduceerd. Valt het samenvoegen van partijen grond op Nederlands grondgebied met als bestemming export onder de erkenningsplicht van het Besluit Bodemkwaliteit? Valt het samenvoegen van partijen grond op Nederlands grondgebied met als bestemming export onder de erkenningsplicht van het Besluit Bodemkwaliteit? partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 5

6 Ja, ook het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie voorafgaand aan export, valt onder de erkenningsplicht. Dit is rechtstreeks geregeld middels onderdeel s van artikel 2.1 van de Regeling bodemkwaliteit. Dit impliceert dat het verboden is om grond of baggerspecie zonder erkenning (overtreding artikel 15 Besluit bodemkwaliteit) of in strijd met daarvoor geldende normdocumenten (BRL 9335 en BRL 7500) uit te voeren (overtreding artikel 18 Besluit bodemkwaliteit). Moet bij het ontgraven van grond onderscheid gemaakt worden in deelpartijen van verschillende kwaliteit? Moet bij het ontgraven van grond onderscheid gemaakt worden in deelpartijen van verschillende kwaliteit? Ja, op grond van hoofdstuk 18 van het Landelijk afvalbeheerplan is het niet toegestaan afvalstoffen (waaronder grond) te mengen. 'Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel als mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.' Dit betekent dat bij een ontgraving waarbij (naar verwachting) verschillende kwaliteiten grond vrijkomen deze gescheiden ontgraven en opgeslagen moeten worden. Uiteraard voor zover technisch uitvoerbaar. Bij grotere projecten verdient het aanbeveling om vooraf een grondstromenplan op te stellen. Partijen van dezelfde kwaliteitsklasse die op verschillende locaties vrijkomen, mogen wel worden samengevoegd maar uitsluitend door BRL 9335 erkende bedrijven. Ook bij een bodemsanering kunnen verschillende kwaliteiten grond vrijkomen. Via artikel 28a van de Wet bodembescherming zijn regels gesteld aan de wijze van indeling in partijen van de verontreinigde bodem op de te ontgraven locatie. Bijlage 4 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond geeft een handvat voor een goede partijindeling. Hier wordt geadviseerd om op basis van grondsoort en verontreinigingsgraad een partijindeling te maken. De partijindeling is vaak uitgewerkt in het saneringsplan en er wordt op toegezien door de milieukundig begeleider. Welke bewijsmiddelen kent het Besluit bodemkwaliteit? Welke bewijsmiddelen kent het Besluit bodemkwaliteit? Lees meer hierover in de FAQ rubriek over milieuhygiënische verklaringen. Waarmee dient rekening te worden gehouden bij het indelen van een partij bij een partijkeuring? Waarmee dient rekening te worden gehouden bij het indelen van een partij bij een partijkeuring? In protocol 1001 (partijkeuring grond of baggerspecie) en de NEN 5740 (in-situ partijkeuring landbodem) partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 6

7 zijn aanvullende criteria opgenomen wanneer een partij grond of baggerspecie mag worden aangemerkt als één partij. In protocol 1001 staat in paragraaf (partijdefinitie) het volgende: 'Bodem en waterbodem (in-situ) resp. grond en baggerspecie (depots - dus na ontgraving) mogen worden aangemerkt als één partij (tot een maximum van ton), indien: sprake is van een eenduidige en gelijke textuur, bepaald overeenkomstig NEN 5706 en sprake is van aaneengesloten percelen of depots en de aangetroffen bijmengingen van de individuele partijen qua samenstelling en percentage, bepaald conform protocol 2001, gelijk zijn en sprake is van een gelijke milieuhygiënische kwaliteit (vastgesteld aan de hand van een indicatieve partijkeuring zoals bedoeld in BRL 9335 en BRL 7500, verkennend bodemonderzoek, bodemverwachtingenkaart (waterbodem), historisch bodemonderzoek en/of vastgestelde bodemkwaliteitskaart van gemeente of waterkwaliteitsbeheerder).' Voor het hanteren van voornoemde criteria wordt verwezen naar bijlage 8 "Nota van toelichting in relatie tot partijdefinitie". In het vooronderzoek wordt de herkomst van de partij vastgelegd middels de adresgegevens van de locatie, de ligging (xy-coördinaten) en de laagdiepte (z-coördinaten) van de partij. Ook moet gecontroleerd wordt of de partij niet afkomstig is van een verdachte- of ernstig verontreinigde locatie en op de mogelijke aanwezigheid van asbest of vluchtige verbindingen. De medewerking van de opdrachtgever c.q. eigenaar voor het aanleveren van gegevens over de herkomst van de ex-situ partij is hierbij van belang. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling om gegevens over de herkomst van de partij in de rapportage te vermelden. In-situ partijkeuring Specifiek voor in-situ partijkeuringen staat in paragraaf van protocol 1001 vermeld hoe de partij moet worden ingedeeld. Bij in-situ partijkeuringen kan de te ontgraven grond bestaan uit verschillende bodemlagen. De kwaliteit van de verschillende bodemlagen kan aanzienlijk verschillen. Voorafgaand aan een partijkeuring moet vooronderzoek naar textuur en bodemopbouw worden uitgevoerd (dit is een ander vooronderzoek dan het onderzoek naar mogelijke verontreinigingen in de grond). Dit kan onder andere uit enkele proefboringen bestaan. De rapportage van dit vooronderzoek moet bij het monsternemingsplan zijn gevoegd, of - indien het direct voor de monsterneming gebeurt - aan het monsternemingsformulier worden toegevoegd. Bij de indeling moet dus rekening worden gehouden met eventuele bijmengingen (aanwezigheid puin, koolas etc.), verwachte verschillen in milieuhygiënische kwaliteit (bekende of mogelijk verontreinigde lagen mogen niet met onverdachte lagen worden gemengd) en de textuur van de grond (veen, zand, grind, klei, leem). Ook in de NEN 5740 voor het uitvoeren van een in-situ partijkeuring van de bodem vermeld dat rekening gehouden moet worden met verschillende bodemlagen. Waterbodemonderzoek Voor (natte) waterbodems worden er vanwege baggertechnische beperkingen andere eisen aan het onderzoek voor de partijindeling gesteld, waardoor het accent wat meer kan komen te liggen op de gemiddelde kwaliteit van de bagger zoals deze uit het watersysteem of baggervak vrijkomt. In de NEN 5720 is met deze uitzondering rekening gehouden. In andere gevallen blijkt vaak uit onderzoek dat de waterbodem een sterk heterogene bodemopbouw heeft qua textuur en kwaliteit en is het niet mogelijk of zinvol om deeltrajecten separaat te ontgraven. partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 7

8 Hoe moet het criterium aaneengesloten percelen of depots van de partijdefinitie uit protocol 1001 (monsterneming bij partijkeuringen) worden gelezen? Hoe moet het criterium aaneengesloten percelen of depots' van de partijdefinitie uit protocol 1001 (monsterneming bij partijkeuringen) worden gelezen? In een uitspraak in een zaak (zaaknummer /1) van 7 augustus 2013 tussen de ILT en een milieuadviesbureau heeft de Raad van State aangegeven dat het criterium aaneengesloten' strikt gehanteerd moet worden. In de uitspraak staat vermeld dat deelpartijen die niet tegen elkaar aan liggen, niet als een aaneengesloten depot als bedoeld in paragraaf gezien kunnen worden. Daaruit volgt dat keuring als één partij niet toegestaan is. In bijlage 8 "Nota van toelichting in relatie tot partijdefinitie" van het BRL SIKB protocol 1001 is een inhoudelijke uitwerking gegeven over de interpretatie van de term "aaneengesloten". Het behalen van een certificaat en erkenning voor BRL 9335 is mij te kostbaar. Welke alternatieven heb ik? Het behalen van een certificaat en erkenning voor BRL 9335 is mij te kostbaar. Welke alternatieven heb ik? Voor kleine organisaties of organisaties die geringe hoeveelheden grond of baggerspecie samenvoegen kan certificering en erkenning op grond van BRL9335 kostbaar zijn. Het inkeuren van kleine partij als één afzonderlijke partij via een partijkeuring is eveneens kostbaar. Er zijn echter verschillende alternatieven: 1. Niet samenvoegen van partijen, maar separaat opslaan van de partijen. Voorwaarde hiervoor is dat voldoende ruimte op het terrein aanwezig is. Indien van de partij reeds een vanuit het Bbk erkend bewijsmiddel beschikbaar is (partijkeuring, bodemkwaliteitskaart), blijft deze bij de partij horen en kan gebruikt worden bij latere toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit. Is nog geen bewijsmiddel beschikbaar van de partij, dan kan de partij (al dan niet op basis van indicatieve onderzoeksgegevens) worden afgevoerd naar een BRL 9335 erkend bedrijf. 2. Samenvoegen van hele kleine partijen tot 25m³ is toegestaan zonder erkenning. Het gevolg van deze samenvoeging is wel dat de bewijsmiddelen van de afzonderlijke partijen komen te vervallen. Deze partijen dienen te worden afgevoerd naar een instelling die deze onder erkenning verder kan opbulken en inkeuren. 3. Samenwerken met een intermediair (certificaathouder) die wel erkend is (zoals een grondbank). In de praktijk werkt dit op hoofdlijnen als volgt: de certificaathouder moet aan de certificerende instelling kunnen aantonen dat volgens de regels is gewerkt. De certificaathouder doet de acceptatie van de partijen en houdt de administratie bij. De depothouder doet fysiek de samenvoeging en houdt een logboek en een situatietekening bij van het depot en geeft daarvan een afschrift aan certificaathouder, die hierop kan controleren. De certificaathouder laat de partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 8

9 locatie waar wordt samengevoegd bijschrijven op het certificaat en erkenning. Ook zijn voorbeelden bekend van overheden die met elkaar samenwerken en onder één certificaat en erkenning werken. Lees meer over de alternatieven in een artikel van Cumela (pdf, 244 kb). Is het toegestaan om een partij grond of bagger op te splitsen in meerdere deelpartijen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Is het toegestaan om een partij grond of bagger op te splitsen in meerdere deelpartijen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Ja, het is toegestaan om een partij op te splitsen in deelpartijen. Wel is degene die de splitsing uitvoert conform art van de Regeling bodemkwaliteit verantwoordelijk om het volgende in de administratie vast te leggen: de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd de datum waarop de splitsing is uitgevoerd Als de gesplitste partij wordt toegepast, dienen bij de melding deze splitsingsgegevens overlegd te worden. Alleen voor schone grond (<Achtergrondwaarden) is het melden van deze gegevens niet verplicht. Verder is relevant dat bepaalde beoordelingsrichtlijnen (BRL) nadere voorwaarden hebben gesteld aan het opsplitsen van partijen. Zo stelt paragraaf 6.8 van protocol van de BRL 9335 nadere eisen aan het splitsen van samengevoegde partijen. Een partij grond is samengevoegd door een niet erkende organisatie? Wat moet er met de grond gebeuren? Een partij grond is samengevoegd door een niet erkende organisatie? Wat moet er met de grond gebeuren? Samenvoegen van partijen grond mag uitsluitend door BRL 9335 of BRL 7500 erkende instellingen. In de praktijk komt het voor dat in afwijking van de regelgeving partijen zijn samengevoegd door organisaties die niet beschikken over een erkenning. Diegene die de regelgeving heeft overtreden kan worden aangepakt, maar de overtreding zelf (lees het fysiek samenvoegen van een partij) kan meestal niet meer ongedaan gemaakt worden. Vanuit handhavers en milieuadviesbureaus komt dan de vraag of en op welke wijze de partij ingekeurd en hergebruikt mag worden. Dit uitvoeringsvraagstuk is in 2012 besproken in de taskforce verbeteren beleid en regelgeving en in het Implementatieteam Bbk. Op de webpagina over Omgaan met illegaal samengevoegde partijen grond leest u meer over de uitkomst hiervan en een praktische wijze om de partij toch uit te keuren. Let op: Deze notitie ziet alleen toe op illegaal samengevoegde partijen grond binnen de kaders van het Besluit bodemkwaliteit (samenvoegingen van hergebruiksgrond met hergebruiksgrond), teneinde een mogelijkheid te partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 9

10 verschaffen om, na bestuurlijke dan wel strafrechtelijke sancties jegens de samenvoeger, een mogelijkheid te creëren om de eenmaal samengestelde partij te kunnen verwerken. De notitie ziet expliciet niet toe op het samenvoegen van niet herbruikbare (ernstig verontreinigde) grond met hergebruiksgrond (licht verontreinigd). Is voor het inzamelen van RKGV (riool-, kolken-, gemalenslib en veegvuil) dat vrijkomt bij onderhoud aan openbare ruimtes, een erkenning nodig voor de BRL 7500 of BRL 9335? Is voor het inzamelen van RKGV (riool-, kolken-, gemalenslib en veegvuil) dat vrijkomt bij onderhoud aan openbare ruimtes, een erkenning nodig voor de BRL 7500 of BRL 9335? Zie voor het antwoord op deze vraag een memo (pdf, 285 kb) dat is opgesteld door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in overleg met SIKB en Rijkswaterstaat Bodem+. partijdefinitie Rijkswaterstaat Leefomgeving 10

11 Colofon URL: Datum: 22 december 2016 Over Rijkswaterstaat Leefomgeving Sinds 1 januari 2013 voert Rijkswaterstaat diverse kennis- en uitvoeringstaken uit op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat is nu dé uitvoeringsorganisatie van beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Hiermee bundelt IenM alle uitvoeringstaken op het gebied van milieu en leefomgeving. Rijkswaterstaat voert ook programma's uit voor andere opdrachtgevers, zoals decentrale overheden en andere ministeries. Als beheerder van het wegennet, vaarwegennet en watersysteem voert Rijkswaterstaat belangrijke leefomgevingtaken uit. Denk aan het terugdringen van blauwalg, het saneren van waterbodems, maar ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ecoducten en wildtunnels. Meer informatie over Rijkswaterstaat vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders

Samenvoegen partijen grond. Informatieblad voor toezichthouders Samenvoegen partijen grond Informatieblad voor toezichthouders In Nederland komen bij allerlei werkzaamheden, zoals bouwen, wegenaanleg, natuurontwikkeling en bodemsaneringen, grote hoeveelheden grond

Nadere informatie

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella

Samenvoegen van grond op eigen terrein. Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven. 1 december 2010. Michiel Gadella Samenvoegen van grond op eigen terrein Voorlichting Cumela 30 november 2010 Eindhoven 1 december 2010 Michiel Gadella MENU Kwalibo achtergrond en doelstelling Erkenningsregeling wat betekent dat Werkzaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3

Inhoudsopgave. 4.1 Niet samenvoegen Samenwerken met certificaathouder, onder de vlag van erkend intermediair 3 Informatiebrochure Opslag, bewerking en levering grond op eigen terrein Een handreiking die toelicht hoe te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit Aanleiding Reeds op 1 januari

Nadere informatie

Geen grond samenvoegen zonder erkenning

Geen grond samenvoegen zonder erkenning Geen grond samenvoegen zonder erkenning Er zijn wettelijke regels voor handelingen met grond om te voorkomen dat de bodem (verder) verontreinigd raakt. Die regels gelden voor zowel marktpartijen als overheden.

Nadere informatie

Het belang van (goed) vooronderzoek

Het belang van (goed) vooronderzoek Het belang van (goed) vooronderzoek Waarom verankering in de regelgeving nodig is Informatiebijeenkomst 'NEN 5725 Vooronderzoek landbodem' Marcel Cassee Rijkswaterstaat Bodem+ 21 november 2017 Belang van

Nadere informatie

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk

Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Discussies over het Besluit bodemkwaliteit in de dagelijkse praktijk Platform Toezicht Bodembeheer Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 12 september 2013 Opzet workshop Voorstelronde: Wie bent u? Waarover

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011

Grondopslag & Actiemaand. Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Grondopslag & Actiemaand Regiodag Den Bosch 18 oktober 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding 2. Actiemaand november 3. Theorie 4. Praktijk 5. Documenten 6. IVW ontwateringsdepots 2 Aanleiding & Actiemaand

Nadere informatie

De regels over grondstromen in Bbk en BRL9335

De regels over grondstromen in Bbk en BRL9335 De regels over grondstromen in Bbk en BRL9335 Vraagstukken en oplossingen Marcel Cassee RWS Leefomgeving Bodem+ 27 maart 2013 Inhoud 1. Introductie - BRL 9335 - de huidige regels over grondstromen 2. Verbetertraject

Nadere informatie

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1

Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 Cursus BKK Milieuadviesdienst 1 2 2 Wat gaan we doen? Introductie De theorie in het kort(st) Aan de slag met projecten Bespreken Doorkijk naar de volgende bijeenkomst Afsluiting (12.30 u) 3 Introductie

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. grond- en materiaalstromenplan

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. grond- en materiaalstromenplan Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1 1.3. Richtlijnen

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

ILT Sectordag. Eigen Werken RWS. aandachtspunten NEN februari Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport

ILT Sectordag. Eigen Werken RWS. aandachtspunten NEN februari Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport ILT Sectordag Eigen Werken RWS aandachtspunten NEN 5720 16 februari 2016 Joris van Kesteren Inspectie Leefomgeving en Transport Kaders I -NEN5720 NEN5717 november 2009 (vooronderzoek) NEN5720 november

Nadere informatie

Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten. Michiel Gadella

Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten. Michiel Gadella Wijzigende kaders voor grondstromen - Kwaliteit in de keten Michiel Gadella 22-9-2017 Menu Veranderingen op het toneel Ik hou van Holland: Historisch perspectief & Belang van grondverzet voor de economie

Nadere informatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie

Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie Tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie onderdeel van tijdelijke uitname BBK? Zorgplicht Opslaan > 6 maanden? Is de kwaliteit Kwaliteit grond/bagger > Interventiewaarde én > LMW nota bodembeheer?

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij puin in grond. Maarten Busstra

Asbestonderzoek bij puin in grond. Maarten Busstra Asbestonderzoek bij puin in grond Maarten Busstra Aanleiding Juiste werkwijze Samenwerking Vragen Aanleiding Last onder dwangsom Bijmengingen met puin tijdens partijkeuring Ingeval asbestverdachte locatie

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Handreiking voor vastlegging in vergunningen Wet milieubeheer 29 juli 2004 sikb/stukken/04.3392 1 Inleiding De MVS voor baggerspecie houdt in dat baggerspecie

Nadere informatie

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28

29-5-2013. Inhoud presentatie. Immobilisaten. Taken BG s uit Bbk. Taken Bbk art 28 Inhoud presentatie Immobilisaten Vast en (on)zeker Richard Welling OMWB Chris Schuurbiers ILT Taken van bevoegde gezagen bij productie en toepassing van immobilisaten Taken Bbk art 28 / memo NBr Eisen

Nadere informatie

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010

analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 Implementatieteam Bbk analyse helpdeskvragen Bbk 1 e trimester 2010 NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Contactpersoon

Nadere informatie

sectorplan Ernstig verontreinigde grond

sectorplan Ernstig verontreinigde grond sectorplan Ernstig verontreinigde grond 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ernstig verontreinigde grond 2. Belangrijkste bronnen Gemeenten en aannemers 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief

Grond-op-hopen. Samenvoegen grond zonder erkenning. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Grond-op-hopen Samenvoegen grond zonder erkenning Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Bodem en Afval nationaal Nieuwe Uitleg 1 Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH

BROCHURE. GRONDVERZET Gemeente HOUTEN. 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling VTH BROCHURE GRONDERZET Gemeente HOUTEN 1 september 2009 Gemeente Houten Afdeling TH 2 INLEIDING Wat is het Besluit bodemkwaliteit? Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels

Nadere informatie

Het opbulken van kleine partijtjes grond, hoe moet dat en kan dat zo maar?

Het opbulken van kleine partijtjes grond, hoe moet dat en kan dat zo maar? Het opbulken van kleine partijtjes grond, hoe moet dat en kan dat zo maar? Kleine grondstromen Veel gemeenten hebben te maken met kleine grondstromen. Bij onder meer onderhoudswerkzaamheden komen kleine

Nadere informatie

NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit

NOTITIE Opdrachtgevers vragen om kwaliteit NOTITIE Aan : Organisaties die werk uitbesteden in bodembeheer Van : Programmabureau SIKB Datum : 1 januari 2009 Kenmerk : SIKB-Cor_C_08_33373 versie 8 1. Kwaliteit, daar kunt u gewoon om vragen U wilt

Nadere informatie

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND HOE KOMEN DE MEETWAARDEN VAN ASBEST IN GROND TOT STAND EN HOE BETROUWBAAR ZIJN DEZE MEETWAARDEN? JAAP VAN DER BOM DIRECTEUR/SECRETARIS BRANCHEVERENIGING

Nadere informatie

Ketenhandhavingsproject

Ketenhandhavingsproject Ketenhandhavingsproject Van grondbank naar bestemming Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht Inhoud Inleiding Doel van het project Onderzoeksopzet Resultaten onderzoek Conclusie & Evaluatie Samenwerking

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen

Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Samenwerking tussen toezichthouders in de bodemketen Vanuit brede analyse en prioritering naar concrete inspecties in de bodemketen Francisco Leus Maarten Busstra Platform Toezicht Bodembeheer 11 november

Nadere informatie

Algemeen acceptatiebeleid

Algemeen acceptatiebeleid Pagina 1 van 7 Algemeen acceptatiebeleid Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Hellinga BV, gevestigd aan de Oevers 15 te Steenwijk. Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging Grond Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever)

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2)

Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Belangrijkste wijzigingen BRL 9335 (versie 2.1 naar versie 3.2) Versie 3.2 van BRL 9335 en de bijbehorende protocollen bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 2.1. - Versie 2.1

Nadere informatie

Hoe houden we het werkbaar?

Hoe houden we het werkbaar? Hoe houden we het werkbaar? Veranderende eisen aan asbestonderzoek in bodem Arthur de Groof Landelijke Asbest Praktijkdag Van der Valk, Utrecht, 18 mei 2017 Wat ik u wil vertellen wijzigingen aan eisen:

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar of opdrachtgever) Naam Straat Nummer Toevoeging IBC-Bouwstof Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Argonautenstraat Amsterdam Beschrijving van een praktijkvoorbeeld van de uitwerking van een funderingsvraagstuk conform de VAF. In beknopte vorm

Nadere informatie

Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars

Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling. RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Boren zonder Zorgen Erkenningsregeling RWS Leefomgeving / Bodem+ Jan Frank Mars Inhoud 1. Wet- en regelgeving 2. Erkenningsregeling 3. Rol Inspectie Leefomgeving & Transport 4. Rol toezicht & Handhaving

Nadere informatie

Activiteiten in de bovengrond. Algemene regels of decentraal? Marcel Cassee Ordenen en faciliteren gebruik bodem

Activiteiten in de bovengrond. Algemene regels of decentraal? Marcel Cassee Ordenen en faciliteren gebruik bodem Activiteiten in de bovengrond Algemene regels of decentraal? Marcel Cassee Ordenen en faciliteren gebruik bodem STRONG? Bouwen verblijfsfuncties. Onderzoek Toets Saneren Voorkomen verontreinigingen Zorgplicht

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie VROM Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie Bijlage bij brief van 5 april 2004, Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XI, nr. 90 maart 2004 1. Inleiding Vanaf 2002 wordt op grond van de Wet belastingen

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

Kwaliteit en naleven loont

Kwaliteit en naleven loont Kwaliteit en naleven loont Naar een optimale mix tussen private borging en publiek toezicht Essentiële eisen en het Bbk Michiel Gadella Bodem+ 14-11-2014 Jullie hebben een mooie dag uitgekozen om naar

Nadere informatie

Maastricht. Telefoonnummer:

Maastricht. Telefoonnummer: Raadsvergadering 16 mei 2017 Volgnummer 18-2017 Onderwerp Programmanummer Maastricht 14 Natuur, milieu, water en afval Registratienummer 2017.09540 Collegevergadering 28-03-2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep)

Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Platform toezicht bodem 17 april 2008 Vragen en antwoorden (gesorteerd per groep) Vraag groep 5 Nieuwe stoffen pakket versus oude bewijsmiddelen. Bij het toepassen van een partij grond met een oude bewijsmiddelen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9335

Wijzigingsblad BRL 9335 - 1 - Wijzigingsblad BRL 9335 Grond Wijzigingsdatum 21 maart 2013 Techniekgebied H2: zand en grind en BSB: Besluit bodemkwaliteit Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer d.d.

Nadere informatie

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014 Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers Ronald Peters PTB 11 november 2014 Inhoud 1. Even voorstellen; ILT 2. ILT-inspectie puinbrekers; scope & selectie bedrijven. 3. Controlepunten ILT &

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717)

Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717) Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717) Voorwoord In 2009 zijn NEN 5720:2009 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Leefomgeving Veelgestelde vragen over Registratie van Bodemenergiesystemen 1 februari 2017 Inhoudsopgave van Bodemenergiesystemen

Nadere informatie

Individuele partijen grond. Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Individuele partijen grond. Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit SIKB protocol 9335-1 Dit protocol is op 19-06-2014 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen

Nadere informatie

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant?

Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Wilt u grond ontgraven of toepassen? Past u puingranulaat toe in (weg)funderingen? Verspreidt u baggerspecie op de kant? Dan krijgt u te maken met regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie!

Nadere informatie

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET

2. DOELSTELLING PROTOCOL GRONDVERZET Onderdelen van het protocol grondverzet zijn de in de bijlage opgenomen asbeststappenplan (bijlage I), asbestkansenkaart (bijlage II) en checklist vooronderzoek asbest (bijlage III). 2. DOELSTELLING PROTOCOL

Nadere informatie

e.a. Voorwoord pag. 2 algemene tekst rond certificering idem redactionele aanpassing

e.a. Voorwoord pag. 2 algemene tekst rond certificering idem redactionele aanpassing Onderdeel BRL 9335 (paginanummer versie 3.8) Gehele document Oude tekst (versie 3.6) Nieuwe tekst (versie 3.8) Reden aanpassing / divers; o.m. verwijzing naar divers; o.m. verwijzing naar redactionele

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 1000, versie 8 van 17 juni 2009 Versie : 3 datum vaststelling : 16 december 2010 Datum in werking treden :

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Kwaliteit: zorg of zegen?

Kwaliteit: zorg of zegen? Kwaliteit: zorg of zegen? Toezicht en kwaliteitsborging bij het beheer van de waterbodem Themadag Baggernet op 30 januari 2008 In samenwerking met SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer),

Nadere informatie

Sectorplan 22 Ernstig verontreinigde grond

Sectorplan 22 Ernstig verontreinigde grond Sectorplan 22 Ernstig verontreinigde grond 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Ernstig verontreinigde grond 2. Belangrijkste bronnen Gemeenten en aannemers 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

SIKB protocol

SIKB protocol Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 1 Excavated Soil stockpiles Environmental hygienic qualification of excavated soil stockpiles up to.000

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie

Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie Implementatieteam Bbk, werkgroep G&B Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl

Nadere informatie

Programma uur: Ontvangst

Programma uur: Ontvangst Informatie-uitwisseling Besluit bodemkwaliteit December 2009 Hardenberg/Zwolle Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door de voorzitter 19.40 uur: Wat is het Besluit bodemkwaliteit? 20.00 uur:

Nadere informatie

IBC bouwstoffen en Immobilisaten. Inhoud van de presentatie. Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013

IBC bouwstoffen en Immobilisaten. Inhoud van de presentatie. Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013 IBC bouwstoffen en Immobilisaten Chris Schuurbiers (ILT) Beverwijk, 27 juni 2013 Inhoud van de presentatie Taken Bevoegde gezagen Bbk IBC bouwstoffen eisen voor toepassing Meldingsplicht AEC bodemassen,

Nadere informatie

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE PROTOCOL 1001

MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE PROTOCOL 1001 MONSTERNEMING VOOR PARTIJKEURINGEN GROND EN BAGGERSPECIE PROTOCOL 1001 Dit protocol, versie 2.1, is op 12-12-2013 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

Ontwateren en rijpen van baggerspecie

Ontwateren en rijpen van baggerspecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Ontwateren en rijpen van baggerspecie Dewatering and maturation of dredged sludge Protocol 7511

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 3 april 2013 (versie 5) Opgemaakt door : Thomas De Vriese Thomas De Vriese Diensthoofd 1 INLEIDING... 1 1.1 ONDERWERP... 1 1.2 TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Definities. Samensteller(s): Riza. Document: Definities TJS.doc. Datum: 9 maart Versie: 2.0 Definitief

Definities. Samensteller(s): Riza. Document: Definities TJS.doc. Datum: 9 maart Versie: 2.0 Definitief Programmering en Monitoring TienJarenScenario s Samensteller(s): Riza Document:.doc Datum: 9 maart 2006 Versie: 2.0 f s TienJarenScenario 9 maart 2006 2 van 7 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 De website www.baggereninnederland.nl...

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant

Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant HARDCOVER VOORKANT Veldgids Bodembeheer Regio NO-Brabant Bernheze Boxmeer Boxtel Landerd Maasdonk Mill & Sint Hubert Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Uden Veghel Landerd Bodembeheer Regio NO-Brabant

Nadere informatie

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Deze bijlage is geldig : 25-06-2015 tot 01-01-2019 Vergt bijlage d.d.: 01-01-2015 Venusstraat 2 4105 JH Culemborg Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking

Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie. Technisch-inhoudelijke uitwerking maart 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 MVS voor baggerspecie 3 3 Technisch-inhoudelijke invulling 4 3.1 Bepaling

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit

HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit HUM Bbk Handhaving Uitvoeringsmethode Besluit bodemkwaliteit Errata Velduitgave Bodem + 1 Schema 6: Verstrekken van gegevens aan een bestuursorgaan 1. Worden gegevens aan een bestuursorgaan verstrekt ter

Nadere informatie

BESLISSINGSONDERSTEUNEND MODEL HERGEBRUIKSINSTRUMENTARIUM GROND (BHG) Beschrijving en vergelijking van de instrumenten en toelichting op het model

BESLISSINGSONDERSTEUNEND MODEL HERGEBRUIKSINSTRUMENTARIUM GROND (BHG) Beschrijving en vergelijking van de instrumenten en toelichting op het model BESLISSINGSONDERSTEUNEND MODEL HERGEBRUIKSINSTRUMENTARIUM GROND (BHG) Beschrijving en vergelijking van de instrumenten en toelichting op het model BESLISSINGSONDERSTEUNEND MODEL HERGEBRUIKSINSTRUMENTARIUM

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

RWS is verantwoordelijk voor het toezicht op de Scheepvaartverkeerswet (SVW) waarin alle verkeersregels voor de scheepvaart zijn opgenomen.

RWS is verantwoordelijk voor het toezicht op de Scheepvaartverkeerswet (SVW) waarin alle verkeersregels voor de scheepvaart zijn opgenomen. Toelichting op de Casus Sectordag ILT 16 februari 2016 Beschrijving van de casus Bij een rivierproject wordt in opdracht van het Rijk/Rijkswaterstaat het rijkswater verbreed door de winterdijk in het winterbed

Nadere informatie

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen

NOTITIE. 1. Inleiding. 2. Beleidsruimte. Gemeente Bunnik. J. Neyssen NOTITIE aan Gemeente Bunnik t.a.v. J. Neyssen kopie aan -- opsteller M. de Jong telefoon 088 02 25 111 datum 27 maart 2015 kenmerk Z-2014-07555/9131 doc.ref NOTITIE werkafspraken bodem onderwerp Werkafspraken

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.)

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.) BIJLAGE 2 AAN : Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek/Provincie Flevoland VAN : Bouwcombinatie SAAone KOPIE : DATUM : 29-10-2013 KENMERK : aanvraag om milieuvergunning asfaltdepot Almere (Poortdreef

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

AgentschapNL. Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten

AgentschapNL. Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten AgentschapNL Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten AgentschapNL Handvatten voor bodemkwaliteit in projecten referentie projectcode status GV894-3/posm/005 GV894-3 definitief projectleider projectdirecteur

Nadere informatie

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof

Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof Verkenning regelgeving gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof NSTT Werkgroep: Verkenning regelgeving inzake gebruik en verwerking bentoniet bevattende boorvloeistof, november 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer

INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer - 1 - INTERPRETATIEDOCUMENT vastgesteld door het Accreditatiecollege Bodembeheer Van toepassing op : AS SIKB 1000, versie 1.1 van 4 maart 2010 Versie en datum vaststelling : 2, 2 oktober 2012 Datum in

Nadere informatie

bodemenergie erkennen en uitbesteden

bodemenergie erkennen en uitbesteden bodemenergie erkennen en uitbesteden Manfred Beckman Lapre Bodem+ SIKB jaarcongres 2015 21-9-2015 Wat is een erkenning? Toestemming van de minister om werkzaamheden te mogen uitvoeren. De minister toets

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 07-01-2016 tot 01-01-2019 Vergt bijlage d.d.: 25-06-2015 Venusstraat 2 4105 JH Culemborg Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor

Nadere informatie

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT

TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT TOELICHTING BESLUIT BODEMKWALITEIT Besluit Bodemkwaliteit (afkorting: Bbk) Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht en is het Bouwstoffenbesluit (Bsb) ingetrokken (zie Bbk, art. 75) 1.

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

Toepassing van zeefzand uit groenafval.

Toepassing van zeefzand uit groenafval. Toepassing van zeefzand uit groenafval. Vanuit de praktijk heeft de LWBG de vraag gekregen hoe om te gaan met zeefzand uit groenafval in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het gaat in deze om groenafval

Nadere informatie