ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V. ARTIKEL 1: ALGEMEEN De voorwaarden van deze leaseovereenkomst zijn van toepassing op alle door HUURDER te leasen auto s. PURE zal aan HUURDER op basis van deze leaseovereenkomst door middel van leasing ter beschikking stellen, gelijk HUURDER van PURE in gebruik zal nemen, aan PURE toebehorende auto s. Het contract zal onder meer vermelden specificaties van de auto en eventuele opties en/of accessoires, de aanvangsdatum van de lease, de leaseperiode, de leaseprijs per kilometer, de leaseprijs per maand als mede het maximum totaal kilometrage van de auto. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bestaat deze leaseovereenkomst uit de artikelen 1 t/m 24. ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING LEASECONTRACT Iedere auto die onder deze leaseovereenkomst wordt geleast, zal in een in tweevoud op te maken Contract worden vastgelegd en door partijen worden getekend. Deze ordebevestiging wordt hierna aangeduid als leasecontract. Dit leasecontract zal worden beheerst door de algemene regels uit deze leaseovereenkomst en de aanvullende en/of afwijkende bepalingen. PURE is te alle tijde gerechtigd, dus zowel voor als na het ondertekenen van het contract, het leasecontract te weigeren. Indien PURE van dit recht gebruik maakt, zal het desbetreffende leasecontract van rechtswege zijn ontbonden. ARTIKEL 3: GEBRUIKSRECHT a) PURE blijft steeds eigenaar van de auto. HUURDER verkrijgt het gebruiksrecht. Met name is het HUURDER verboden een auto te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven voor een ander doel dan waarvoor de auto bestemd is danwel ingericht is. Het is HUURDER niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit bedoelde leaseovereenkomsten aan derden over te dragen. b) HUURDER verplicht zich de auto s uitsluitend te doen gebruiken door personen, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, en/of andere voorgeschreven documenten en verplicht zich tevens te voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen, onder andere ten aanzien van de inrichtingen van de auto. Hij zal ervoor zorg dragen, dat de auto s overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt, met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften in het instructieboekje en het leasereglement. c) Het is niet toegestaan de auto te gebruiken voor vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, voor het geven van rijonderricht, voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor gebruik op terreinen en/of omstandigheden die onvoorzichtig en/of omstandigheden die onvoorzichtig en/of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken. HUURDER dient zelf zorg te dragen voor het aanbieden van de auto voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, waaronder met name doch niet uitsluitend A.P.K.- en L.P.G.-keuringen. d) Het is HUURDER niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PURE enige verandering aan te brengen of te laten aanbrengen aan een geleaste auto. Daaronder begrepen het aanbrengen van reclame of het op enigerlei wijze beschilderen van de auto, het aanbrengen van accessoires, zoals imperiaal, trekhaak en dergelijke. Herstel en/of verwijderen en/of waardevermindering als gevolg van door HUURDER, met name maar niet uitsluitend aangebrachte accessoires en/of veranderingen en/of reclame uitingen op de auto zijn komen voor rekening van HUURDER. Overmatige slijtage als gevolg van gebruik van trekhaak, zulks ter beoordeling van PURE, zal aan HUURDER in rekening worden gebracht. e) De kosten van aanschaf en aanbrengen van accessoires, reclame uitingen en dergelijke zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor rekening van HUURDER, alsmede herstel van eventuele reclame uitingen. De kosten van onderhoud, reparatie en eventueel vervanging van extra s zowel vermeld als niet vermeld in het contract, waaronder begrepen audiovisuele apparatuur, antennes, autotelefoons en dergelijke zijn voor rekening van HUURDER. f) Gebreken die het normaal gebruik van een auto verhinderen en niet worden gedekt door de fabrieksgarantie, zullen, wanneer het ontstaan niet aan HUURDER is te wijten, aan PURE het recht geven het leasecontract met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen. PURE zal in een dergelijk geval HUURDER een gelijkwaardige vervangende auto aanbieden. HUURDER is verplicht bij het constateren van een vermeend gebrek dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, aan PURE mede te delen, bij gebreke waarvan door HUURDER in een later stadium op generlei wijze op bedoeld gebrek nog een beroep kan worden gedaan en HUURDER aansprakelijk is voor alle schade ontstaan door het voortduren van het gebrek. g) Voor gebruik van een geleaste auto in het buitenland, anders dan gedurende incidentele reizen zoals vakantie heeft HUURDER vooraf schriftelijk toestemming van PURE nodig. Bij gebruik van een geleaste auto buiten Nederland dient HUURDER zelf een geldige reis- en kredietbrief van de ANWB of een soortgelijk document met gelijkluidende voorwaarden te verzorgen. h) Alle kosten welke naar aanleiding van de bepalingen van deze overeenkomst voor rekening van Pure komen, zullen indien deze kosten in het buitenland worden gemaakt of ontstaan, danwel veroorzaakt worden slechts voor rekening van PURE komen voor zover PURE voor het maken van deze kosten voorafgaande toestemming

2 aan HUURDER heeft verleend en tevens tot maximaal het bedrag waarop deze kosten naar Nederlandse maatstaven zouden worden gemaakt. Alle koers- en valutarisico s alsmede buitenlandse B.T.W. zijn voor rekening van HUURDER. i) HUURDER mag de auto slechts in die landen gebruiken, waarvoor de diverse documenten de vereiste dekking geven. j) Het voertuig is opgenomen onder de werking van de overeenkomst registratie leasevoertuigen (RTL). Het in het kader van de vermissings- of modificatieprocedure door de RDW afgegeven kentekenbewijs wordt naar de leasemaatschappij gezonden. ARTIKEL 4: AFLEVERING a) De aflevering vindt plaats bij de dealer. HUURDER wordt hieromtrent door PURE geïnformeerd. HUURDER zal de auto op de overeengekomen dag in ontvangst nemen en hiervoor een afleveringsbewijs ondertekenen. Bij aflevering ontvangt HUURDER deel І en И van het kentekenbewijs en de autosleutels. b) Het kenteken van de auto zal te allen tijde op naam van HUURDER worden gesteld. c) Opties en/of accessoires komen ten laste van HUURDER en kunnen behoudens afwijkende schriftelijke afspraak worden voldaan middels verhoging van de leaseprijs. De auto zal afgeleverd worden volgens de specificaties als opgenomen in het contract en voorzien van de wettelijke vereiste documenten, kentekenplaten, set reservelampen, vloermatten (voor), een instructieboekje en een gebruikershandleiding. Wijzigingen van fabriekswege in de specificaties van de auto kunnen geen aanleiding zijn tot annulering van de in bestelling staande auto danwel het niet aanvaarden bij aflevering. d) Als HUURDER ten tijde van de aflevering geen melding maakt op het daarvoor bestemde afleverbewijs van een eventuele schade of onvolkomenheid aan de auto, wordt de auto geacht schadevrij en conform de specificaties, zoals vermeld in het contract, in ontvangst te zijn genomen. ARTIKEL 5: VERZEKERING a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen draagt PURE zorg voor een verzekering die de normale WA en casco risico s afdekt, samenhangend met het gebruik van de geleaste auto. b) HUURDER dient ervoor te zorgen, dat PURE zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, telefonisch en schriftelijk door middel van een schadeaangifteformulier op de hoogte wordt gebracht van alle omstandigheden die van belang zouden kunnen zijn voor een aanspraak ter zake van het in dit artikel genoemde en op eerste aanvraag alle verdere gegevens, die aan hem gevraagd zullen worden door PURE of verzekeraar te verschaffen. c) Wanneer een niet verhaalbare schade aan de auto ontstaat draagt HUURDER een eigen risico van 400,- per gebeurtenis aan PURE te voldoen. Pure is gerechtigd het eigen risico direct na het ontstaan van de schade in rekening te brengen aan HUURDER en zal dit restitueren indien de schade aan de auto op derden is verhaald. Indien naar het oordeel van PURE of diens verzekeraar het noodzakelijk wordt om het eigen risico te verhogen en/of de premies en/of de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen is PURE daartoe bevoegd. HUURDER kan op grond hiervan nimmer het leasecontract beëindigen. Ongeacht of er een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ter zake plaats heeft gevonden. d) Verlies, inbeslagname, verduistering, diefstal, joyriding, tenietgaan en beschadiging van een geleaste auto en/of autopapieren en alle overige evenementen, die ingevolge deze leaseovereenkomst niet voor risico van PURE komen, zijn voor rekening van HUURDER voor zover dit niet door de verzekering wordt gedekt. Onverminderd de overige bepalingen van deze leaseovereenkomst dient HUURDER tenminste aan PURE te vergoeden de boekwaarde van de auto ten tijde van het voorval dan wel de kosten voor het herstellen van de schade, verminderd met een eventueel door de verzekeraar uit te keren bedrag en de waarde van eventuele restanten. e) PURE behoudt zich het recht voor om in afwijking van het oordeel van de verzekeraar, een beschadigde auto total loss te verklaren. Als gevolg hiervan eindigt het leasecontract. f) Onder de navolgende omstandigheden is HUURDER niet bevoegd om de auto te rijden onder invloed van alcoholische drank, drugs en/of medicijnen, alsmede onverantwoord rijgedrag en het rijden zonder geldig rijbewijs, daaronder begrepen de situatie dat het rijbewijs ingevorderd is. g) Accessoires en/of reclame uitingen, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs zijn niet door PURE meeverzekerd. Indien HUURDER PURE schriftelijk hiertoe verzoekt met een gespecificeerde opgave met inbegrip van aanschafnota s van de desbetreffende accessoires en/of reclame uitingen, zal PURE voor de verzekering zorg dragen. Voor audio- en audiovisuele apparatuur geldt een maximum verzekerd bedrag van 454,-. Uitkering vindt plaats op basis van het verzekerd bedrag onder aftrek van het alsdan geldende eigen risico en een gebruikelijk afschrijvingspercentage. Er zal geen uitkering plaatsvinden indien audioapparatuur, voorzien van een zogenaamde antidiefstalslede of afneembaar front, inclusief deze beveiliging wordt ontvreemd. h) Niet of niet volledig door de verzekering gedekte schade en alle overige evenementen voor rekening van HUURDER met of door een geleaste auto ontstaan, zijn steeds voor rekening van HUURDER, die zonodig

3 PURE vrijwaart tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Onder deze evenementen wordt in ieder geval rijden onder invloed van alcoholische drank, drugs of medicijnen verstaan, alsmede onverantwoord rijgedrag. HUURDER staat er voor in dat de auto niet wordt gebruikt voor het tegen vergoeding vervoeren van personen en/of goederen, voor snelheids- prestatie en/of betrouwbaarheidsritten, sport- of terreinritten of soortgelijke evenementen, voor het geven van rijondericht of het vervoeren van radioactieve, gevaarlijke en/of explosieve stoffen. i) PURE kan zelf (deels) als risicodrager optreden voor de verzekerde risico s in welk geval PURE zich zal richten naar de gebruikelijke polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. ARTIKEL 6: LOOPTIJD VAN HET LEASECONTRACT a) De ingangsdatum van ieder individueel leasecontract begint op de dag van aflevering van de auto en eindigt wanneer de looptijd en/of het totaalkilometrage, zoals vastgelegd in het contract, zijn verstreken c.q. verreden. Indien bij een afwijking tussen het aantal gereden kilometers per jaar en het geschatte jaarkilometrage het leasecontract eerder eindigt dan overeengekomen, treedt hierover bepaalde in het artikel 9 van deze leaseovereenkomst in werking. PURE is gerechtigd om haar moverende redenen, een onder leasecontract ter beschikking gestelde auto te vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg gelijk type. PURE verplicht zich in zo n geval tot het aanbrengen of de overplaatsing van de op het contract omschreven accessoires. ARTIKEL 7: BETALING a) De maandelijkse leaseprijs is door HUURDER bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste maal bij aflevering van een auto en vervolgens rond de 20e van iedere maand. Betaling van de overige facturen dient plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum. b) De in het contract overeengekomen prijs en overige kosten volgens deze leaseovereenkomst zijn voor rekening van HUURDER en zullen middels automatische incasso worden betaald. HUURDER zal daartoe aan PURE een ondertekende machtiging tot incasso verstrekken. c) Alle betalingen die HUURDER aan PURE verschuldigd is of in de toekomst zal zijn dienen te geschieden op de daartoe door PURE aan te wijzen bank- of girorekening en zijn verschuldigd zonder dat enig beroep op korting of compensatie van toepassing zal zijn. Als datum waarop de betaling wordt verricht, geldt de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag op bedoelde rekening wordt bijgeschreven. d) Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht te rekenen vanaf de vervaldatum. Bovendien is PURE bij overschrijding van een betalingstermijn gerechtigd 15% met een minimum van 1150,- van het niet betaalde bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Voorts is PURE gerechtigd alle gerechtelijke incassokosten en kosten van juridische bijstand aan HUURDER in rekening te brengen. PURE is voorts gerechtigd te allen tijde van HUURDER te verlangen dat twee maandtermijnen als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van HUURDER worden gestort op een door PURE aan te geven rekeningnummer. e) Wanneer op verzoek van HUURDER PURE de facturen op grond van deze leaseovereenkomst aan een ander dan HUURDER zendt blijft HUURDER jegens PURE volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze leaseovereenkomst en zal HUURDER geen enkel recht kunnen ontlenen aan het feit dat de facturen aan een derde worden gezonden en door deze derde worden of meermalen zijn betaald. ARTIKEL 8: LEASEPRIJS Bij berekening van de leaseprijs wordt uitgegaan van de overeengekomen duur van de huurovereenkomst en het overeengekomen aantal kilometers dat tijdens de periode zal worden gereden, of op grond van enige andere schriftelijk tussen partijen vastgelegde basis. De leaseprijs wordt in het contract uitgedrukt in een bedrag per kilometer en omgerekend in periodiek te betalen vaste voorschotbedragen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De berekening van de leaseprijs is gebaseerd op het prijspeil op de datum van het contract. Indien zich tussen het moment van bestellen en afleveren wijzigingen voordoen die de leaseprijs beïnvloeden is PURE gerechtigd de leaseprijs aan te passen. Maatregelen van overheidswege geven PURE het recht indien deze wijzigingen betrekking hebben op componenten waaruit het leasetarief is opgebouwd of in de toekomst zullen gaan uitmaken, deze door te berekenen aan HUURDER. a) In de leaseprijs zijn de volgende kosten ten laste van PURE begrepen: 1. Afschrijving en rente; 2. Premie voor een WA/casco/SVI verzekering, inclusief eventuele assurantiebelasting; 3. Houderschapsbelasting en overschrijvingskosten; 4. Administratiekosten en beheervergoeding; 5. Noodzakelijke reparaties, welke naar het oordeel van PURE niet te wijten zijn aan nalatigheid of ondeskundig gebruik. Banden zullen, zulks ter beoordeling van PURE, gedekt zijn of door andere vervangen worden. Onder reparaties worden mede begrepen revisies en vervanging van onderdelen;

4 6. Periodieke onderhoudsbeurten en olie verversen volgens de fabrieksvoorschriften van de desbetreffende auto; 7. APK-keuring; 8. Een vervangende auto conform artikel 12; b) Voor rekening van HUURDER komen: 1. Wassen, poetsen, inwendig reinigen en stallen; de hier bedoelde werkzaamheden dienen zo frequent te geschieden, dat geen waardevermindering van de auto uit dien hoofde ontstaat; 2. Reparaties welke het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer; 3. Vervangend vervoer voor zover niet gedekt door het bepaalde in artikel 12; 4. Vernieuwing van banden in geval van karkasbreuk; 5. Motorbrandstof en tussentijds olie bijvullen; 6. Al het niet onder punt a) genoemde en op de overeenkomsten en/of op de auto s vallende belastingen, heffingen en retributies, onder welke naam ook; 7. BTW; De kosten t.b.v. het vervoeren van de administratie alsmede de beheersvergoeding kunnen op basis ban het CBS indexcijfers (tussentijds) worden aangepast. Deze aanpassing geeft HUURDER niet het recht om de leaseovereenkomst en daaronder ressorterenhet contracten te beëindigen. De in artikel 8, lid a, sub 5 genoemde kosten van reparaties, periodiek onderhoud en banden zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik van een geleaste auto en gebaseerd op het ten tijde van het afleveren van de auto geldende prijspeil, alsmede op de door HUURDER aan PURE van toepassing zijnde gemelde situatie. PURE is gerechtigd de leaseprijs gedurende de looptijd te herzien indien afwijkingen op het hiervoor gemelde, naar het oordeel van PURE, daartoe aanleiding geven. Bij een wijziging van de leaseprijs zal PURE uitgaan van de indexcijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS), gegevens verstrekt door de BOVAG en eigen gegevens. Per ultimo van het kalenderjaar is PURE gerechtigd deze wijzigingen voor de nog niet verstreken contractduur in de leaseprijs aan HUURDER door te berekenen. Als gedurende de looptijd van een leasecontract veranderingen optreden in de factoren die de vaste en/of variabele kosten beïnvloeden, is PURE gerechtigd de leaseprijs voor de nog resterende periode van het contract vast te stellen. Dit resulteert in een leaseprijs die de in het contract genoemde prijs zal vervangen. Met vaste en variabele kosten worden met name, doch niet uitsluitend, bedoeld de verzekeringspremie, de houderschapsbelasting, de rentevoet en alle van overheidswege opgelegde belastingen en/of overige heffingen. Indien door een wijziging in (fiscale) wetgeving, met name doch niet uitsluitend BPM, subsidies, kortingen en/of investeringspremies, op enig moment veranderingen ontstaan die, als deze wijziging op moment van afsluiten van het contract bekend en te overzien waren, de grondslag van de calculatie beïnvloeden, is PURE gerechtigd deze tussentijds en naar rato door te voeren. Hieronder worden tevens begrepen (sterk) veranderende omstandigheden als gevolg van wijzigingen in markt- en/of politieke omstandigheden. Aan doorvoering van deze wijzigingen kan geen van beide partijen het recht ontlenen om een leasecontract tussentijds te beëindigen. ARTIKEL: 9 OPGAVE JAARKILOMETRAGE Op basis van door HUURDER aan PURE verstrekte gegevens over het jaarlijks te verrijden kilometers doet PURE een voorstel omtrent de looptijd van een individuele auto. Uitgangspunt van dit contract vormen de kilometers. Op basis van deze gegevens kan het contract worden opgemaakt. Binnen 14 dagen na beëindiging van het kalenderjaar zal HUURDER het aantal gereden kilometers aan PURE doorgeven. Indien dit een afwijking oplevert op het aantal geraamde kilometers op jaarbasis, zal PURE de meer gereden kilometers in rekening brengen volgens de in het contract vermelde meer-kilometerprijs. Indien de auto minder heeft gereden dan het overeengekomen jaarkilometrage zal PURE volgens de genoemde minderkilometerprijs in het contract de minder kilometers aan HUURDER crediteren. Bij een afwijking t.o.v. het geschatte aantal per jaar te rijden kilometers conform het contract van meer dan 10%, heeft PURE het recht om met terugwerkende kracht tot het moment van aanvang van het leasecontract dit aan te passen op basis van het alsdan gebleken verreden en/of te verrijden aantal kilometers. PURE kan zowel tussentijds, als aan het eind van een contract, het jaarkilometrage, de leasetermijn per maand en per kilometer aanpassen, met terugwerkende kracht vanaf ingangsdatum van het contract. Dit zal geschieden indien het werkelijk aantal kilometers dat met een auto wordt gereden, meer dan 10% afwijkt van het geschatte jaarkilometrage. Bij de vaststelling van deze gegevens wordt uitgegaan van het contract. HUURDER dient alle medewerking te geven aan PURE ter controle van de kilometerstanden. Indien HUURDER eerder dan contractueel overeengekomen het aantal kilometers heeft verreden, doch dit een afwijking is van minder dan 10%, is PURE gerechtigd de afschrijvingscomponent uit het onderhavige leasecontract voor de resterende periode aanvullend in rekening te brengen. ARTIKEL 10: KILOMETERVERANTWOORDING

5 Indien de kilometerteller onklaar raakt dient dit binnen 24 uur door HUURDER aan PURE te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers, afgelegd in de periode waarin de kilometerteller defect is, wordt door PURE vastgesteld op basis van het geraamde jaarverbruik, zoals in de betreffende leaseovereenkomst omschreven, of op basis van het laatst bekende gemiddelde jaarkilometrage, zulks ter keuze van PURE. HUURDER dient bij het eerder dan contractueel overeengekomen bereiken van het totaal kilometrage, PURE hiervan in kennis te stellen. Mocht PURE op basis hiervan besluiten het individuele leasecontract te beëindigen, dan zal dit conform de overeenkomst worden afgewikkeld. PURE is te allen tijde gerechtigd de auto te inspecteren en te controleren zowel tijdens gebruik als bij reparaties. HUURDER is verplicht desgevraagd aan PURE op te geven waar de auto zich bevindt en medewerking te verlenen aan inspectie en controle door PURE. Op eerste verzoek van PURE dient HUURDER kilometeropgave te verstrekken, naar waarheid ingevuld en ondertekend binnen veertien dagen na ontvangst aan PURE te retourneren. ARTIKEL 11: REPARATIES EN ONDERHOUD Met behulp van de door fabrikant gegeven richtlijnen zal HUURDER zorgdragen voor het onderhoud van de auto. Onderhoud herstel, vervanging van onderdelen, etc. welke niet zijn ontstaan door de schuld van HUURDER en/of van personen die de auto hebben gebruikt, komen voor rekening van PURE. De aangebrachte onderdelen worden en blijven eigendom van PURE. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een door HUURDER en door PURE goed te keuren werkplaats, die toebehoort aan een officiële dealer van het merk van de auto. Voor reparaties dient PURE van te voren toestemming te geven. Gebeurt dit niet, dan zijn de kosten voor rekening van HUURDER. HUURDER verplicht zich aan PURE tijdig volledig ingevulde en gespecificeerde nota s met vermelding van datum, contractnummer, kilometerstand en omschrijving der reparaties aan PURE op te sturen, waarna PURE zal zorgen voor betaling aan de dealer. Indien er in bijzondere gevallen rechtstreekse betaling aan de dealer plaatsvindt, zal PURE na overlegging van nota s en het betalingsbewijs de door HUURDER betaalde bedragen aan HUURDER terugbetalen. Voor zover anders vastgelegd in deze leaseovereenkomst, is HUURDER aansprakelijk voor: a) Alle kosten en/of schaden die voortkomen uit gebreken of het gebruik van de auto, hoe ook genaamd, die zijn ontstaan door schuld van HUURDER en niet zijn opgenomen in het leasetarief, zijn voor rekening van HUURDER. b) Alle, al dan niet door schuld van HUURDER en/of berijder van de geleaste auto, aan de geleaste auto toegebrachte schade. c) Alle vorderingen tegen PURE op grond van a). d) artikel 31 in de wegenverkeerswet en alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan PURE mochten worden opgelegd, als gevolg van door HUURDER en/of de bestuurder(s) van de geleaste auto gepleegde strafbare feiten. Ook reparaties in het buitenland dient PURE vooraf toestemming te verlenen. Indien er een reparatie in het buitenland plaatsvindt, dienen er een nota en een betalingsbewijs van deze nota aan PURE overlegd te worden, waarna een verrekening plaatsvindt tussen HUURDER en PURE op basis van in Nederland geldende normen.. In beginsel zullen de volgende kosten voor rekening van HUURDER komen: - reparatie en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normaal gebruik, uitsluitend en alleen ter beoordeling van PURE. - reparatie van en onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot de standaarduitrusting van de lease-auto, zoals omschreven in het leasecontract. - alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik van de lease-auto, overbelasting, enz. uitsluitend en allen ter beoordeling van PURE. ARTIKEL 12: VERVANGENDE AUTO Mocht een reparatie aan de lease-auto langer duren dan 24 uur, (zaterdag, zon- en feestdagen niet meegerekend) dan heeft HUURDER desverlangd recht op een vervangende auto. Uitgangspunt hierbij is dat de duur niet langer zal zijn dan de duur van de reparatie. Een bij derden gehuurde vervangende auto zal verzekerd zijn volgens de polisvoorwaarden van het desbetreffende verhuurbedrijf. Deze regeling is niet van toepassing op bestel- en vrachtauto s. Dit geldt tevens voor personenauto s met een kortere huurperiode dan 24 uur. ARTIKEL 13: BRANDSTOFKOSTEN De in de leaseovereenkomst opgenomen brandstofkosten worden berekend op basis van de kostprijs van de kostprijs op het moment van het sluiten van het leasecontract en het geschatte verbruik van de auto in combinatie met het verwachte kilometrage. Het verschil tussen werkelijk door PURE betaalde en door PURE aan HUURDER berekende brandstofkosten zal tussen PURE en HUURDER worden verrekend. HUURDER is

6 aansprakelijk voor alle gevolgen van misbruik, verlies of diefstal van de brandstofkaart voor rekening van HUURDER. Het hierboven genoemde zal worden vastgelegd in een tussen HUURDER en PURE separaat te sluiten overeenkomst die alsdan een bindend onderdeel van deze leaseovereenkomst en/of het betreffende leasecontract vormt. ARTIKEL 14: DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST Deze leaseovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven. De bepalingen van deze leaseovereenkomst blijven van kracht totdat alle afzonderlijke leasecontracten zijn beëindigd. Het feit dat een auto om enigerlei reden niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van HUURDER jegens PURE. ARTIKEL 15: BEEINDIGING LEASECONTRACT a) PURE is gerechtigd door inname van de lease-auto het leasecontract en eventueel ook andere met HUURDER gesloten leasecontracten, na deugdelijke ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens HUURDER gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding in de volgende gevallen: - door het verstrijken van de tijd waarvoor het leasecontract is aangegaan; - door het tenietgaan van de leaseauto; - HUURDER bij het aangaan van deze leaseovereenkomst of bij het aangaan van een onder deze leaseovereenkomst tot stand gekomen leasecontracten onjuiste of onvolledige gegevens mocht hebben verstrekt; - HUURDER nalatig is in het betalen van enig door het krachtens de leaseovereenkomst en/of een onder deze leaseovereenkomst tot stand gekomen leasecontract; - HUURDER te kort schiet in de behoorlijke en/of tijdige nakoming van enige verplichting van HUURDER ten opzichte van PURE, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook; - De verzekering van de geleaste auto eindigt terwijl naar het oordeel van PURE geen voldoende dekking bij een andere verzekeraar verkregen kan worden; - Een geleaste auto schade heeft geleden, die niet door de in artikel 5 bedoelde verzekering is gedekt; - HUURDER de plaats van zijn inwoning verlaat en zich in het buitenland vestigt zonder voldoende zekerheid te stellen bij PURE voor het door hem ter zake van deze overeenkomst verschuldigde; - Het faillissement van HUURDER mocht worden aangevraagd of uitgesproken, hem surseance van betaling wordt verleend, een regeling zijner schulden aan zijn schuldeisers mocht worden aangeboden, te zijnen laste enige maatregel van executoriale of conservatoire aard mochten worden genomen, of hij op enige andere wijze de vrije beschikking en/of het beheer over zijn vermogen verliest; - HUURDER zijn bedrijf liquideert en/of opeisbare schulden onbetaald laat; - een maand is verstreken nadat de leaseauto door verlies, inbeslagname, verduistering, diefstal of enige andere gebeurtenis ten aanzien waarvan in dit artikel niets anders is bepaald, aan PURE als eigenaar is ontnomen. b) In het geval van een tussentijdse beëindiging zoals beschreven onder a), is HUURDER aan PURE een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totaal der voor het leasecontract verschuldigde aantal overeengekomen leasetermijnen, voorzover niet reeds door HUURDER voldaan, onverminderd het bepaalde in andere artikelen van deze voorwaarden. c)in geval van een hiervoor onder sub. A) bedoelde beëindiging van het leasecontract, zal HUURDER aan PURE dienen te vergoeden alle door de voortijdige beëindiging van het leasecontract te lijden en reeds geleden schade. Deze schadevergoeding bestaat uit het verschil tussen boekwaarde en handelswaarde, rentederving, winstderving, derving administratiekosten, managementfee en andere inkomstenderving. Schade door het verlies van de auto en/of daarbij behorende bescheiden en/of accessoires dient door HUURDER aan PURE vergoed te worden, tenzij deze schade wordt vergoed door verzekeraar of derden. HUURDER is verplicht aan PURE te vergoeden alle kosten voortkomende uit de onder sub. a) bedoelde beëindiging. d) Als het leasecontract op verzoek van HUURDER op grond van HUURDER moverende redenen wordt beëindigd, zal HUURDER de kosten die hieruit voortvloeien aan PURE moeten vergoeden. e) In geval van tussentijdse beëindiging zoals bedoeld in sub. a) is HUURDER verplicht de auto s binnen 2 dagen bij PURE in te leveren. Bij gebreke van tijdige inlevering is PURE of een door PURE aan te wijze derde gerechtigd tot inname van de auto over te gaan op kosten van HUURDER. f) Wanneer HUURDER na bestelling, maar voor aflevering van de auto, één of meerdere leasecontracten danwel de leaseovereenkomst annuleert is PURE gerechtigd HUURDER 15% van de cataloguswaarde van de auto( s) van de betreffende leasecontracten in rekening te brengen voor vergoeding van door PURE gemaakte kosten en derving van geplande inkomsten. Eventueel wordt dit bedrag vermeerderd met de kosten die door de dealer zijn gemaakt c.q. in rekening worden gebracht.

7 g) Door ondertekening van deze leaseovereenkomst verleent HUURDER onherroepelijk volmacht aan PURE, in gevallen waarin HUURDER verzuimt de auto( s) in bezit van PURE te stellen, om de auto( s) tot zich te nemen, waar deze zich mocht bevinden. h) Bij tussentijdse wijziging en beëindiging van een leasecontract almede indien het gebruiksrecht van een auto door een afwijking tussen het aantal gereden kilometers per jaar en het verwachte jaarkilometrage eerder eindigt dan de overeengekomen looptijd in maanden en geen herberekening heeft plaatsgevonden, blijft voor de klant ongeacht de overige betalingsverplichtingen van de klant op grond van de leaseovereenkomst de verplichting bestaan dat vaste kosten van de overeengekomen resterende termijnen vermeerderd met de kosten van de beëindiging van het desbetreffende leasecontract te betalen. ARTIKEL 16: INLEVERING VAN DE AUTO Inlevering van de auto zal geschieden op een door PURE aan HUURDER op te geven adres. Een auto kan alleen worden ingenomen indien de kentekendelen 1 en 2 alsmede de sleutels, reservesleutels, groene kaart, resterende reparatiebonnen behorende bij de desbetreffende auto, gelijktijdig worden aangeboden. Bij het ontbreken van een van bovengenoemde bescheiden worden de kosten voor vervanging door PURE aan HUURDER in rekening gebracht. Het leasecontract kan pas worden beëindigd, als PURE over alle hiervoor genoemde bescheiden beschikt. Bij inlevering van de auto wordt door PURE een (voorlopig) inname rapport opgemaakt. Hierop wordt de algemene staat van de auto vastgelegd alsmede de eindkilometerstand en inleverdatum. De definitieve inname, voor wat betreft de staat van de auto, wordt ten kantore van PURE uitgevoerd door de daartoe gemachtigde persoon. Als bij inlevering van de auto blijkt dat deze schade heeft (anders dan gebruiksschade, zoals steenslag en krasjes rond de handgreep) en dientengevolge waarneembaar mindere staat verkeerd, is PURE gerechtigd de hierdoor veroorzaakte waardevermindering aan HUURDER in rekening te brengen. HUURDER heeft het recht om, voordat hij de auto inlevert, hetgeen op zijn kosten is aangebracht te verwijderen zonder dat de auto beschadigd wordt of dat zichtbaar wordt dat accessoires zijn verwijderd. Indien accessoires op verzoek van HUURDER door PURE verwijderd dienen te worden, zal dit voor rekening van HUURDER geschieden. ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING HUURDER is ten opzichte van PURE aansprakelijk voor en zal PURE vrijwaren tegen elke vordering betreffende schade, kosten en boetes, direct of indirect veroorzaakt door, aan of met de auto, hoe ook genaamd, door wie ook ingesteld en uit welke hoofde ook behoudens voorzover de aansprakelijkheid volgens de aansprakelijkheid volgens deze leaseovereenkomst en/of de daaronder ressorterenhet contract voor rekening van PURE is. HUURDER vrijwaart PURE tegen elke vordering betreffende schade die HUURDER of derden lijden en die direct of indirect het gevolg is van enig gebrek aan de auto, of van de omstandigheid dat niet met de auto kan worden gereden. HUURDER is aansprakelijk voor alle: a) kosten en boetes door het plegen van een strafbaar feit met de auto vanaf het moment van het in ontvangst nemen tot op de datum van inleveren van de auto. b) belastingen die bij of na beëindiging van het leasecontract verschuldigd zijn en die PURE niet kan terugvorderen of die door de overheid aan PURE worden opgelegd, zoals onder andere houderschapsbelasting, bijzonder gebruiks- of verbruiksbelastingen, belasting van personen auto s en/of motorrijwielen en eventueel van toepassing zijnde of komende belastingen; c)vorderingen voortvloeiende uit samenhangende met artikel 31 van de wegenverkeerswet. ARTIKEL 18: OVERDRACHT EN VERPANDING VAN RECHTEN HUURDER verklaart zich ermee bekend te zijn dat PURE de auto s alsmede al haar rechten die krachtens deze leaseovereenkomst en/of iedere daaronder ressorterenhet contract aan derden zal overdragen of verpanden en dat HUURDER zich als pandhoudster voor deze derden zal houden. ARTIKEL 19: HOOFDELIJKHEID a) Indien door HUURDER twee of meerdere (rechts)personen aangeduid worden, dan kunnen zij door PURE hoofdelijk en/of gezamenlijk aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ieder van hen is voor het geheel aansprakelijk. Wanneer enige verplichting op één of meerdere rechtsopvolgers overgaat zullen deze voor de nakoming daarvan hoofdelijk verbonden zijn. b) Uitstel van betaling, ontslag uit hoofdelijke verbondenheid en afstand om niet (kwijtschelding) of afstand om baat (schuldvernieuwing) die HUURDER aan een van de hoofdelijke schuldenaren verleent of een aanbod tot afstand om niet of om baat dat HUURDER tot een van de hoofdelijke schuldenaren richt, betreft alleen die schuldenaar. c) Ondertekening van een akte, waarin hoofdelijke gebondenheid wordt vastgelegd, houdt mede in afstand door een hoofdelijk schuldenaar van het recht om de bevrijding van zijn aansprakelijkheid in te roepen indien

8 HUURDER een bevoegdheid tot verrekening met een schuld aan een andere schuldenaar verloren heeft doen gaan. d) Een hoofdelijke schuldenaar blijft volledig gebonden ook indien de looptijd wordt verlengd, de voorwaarden van een leaseovereenkomst worden gewijzigd of met een akkoord in welke vorm ook wordt ingestemd, tot welk een en ander HUURDER uitdrukkelijk bevoegd is, zonder daartoe de medewerking of toestemming van die schuldenaar te behoeven. e) Onder hoofdelijk schuldenaar is in dit artikel een borg begrepen. ARTIKEL 20: OVERMACHT In geval van overmacht is PURE gerechtigd te harer keuze en zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de leaseovereenkomst te annuleren, hetzij zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat PURE tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt mede verstaan niet tijdige aanlevering door importeur/fabrikant/leverancier/gebruiker aan PURE, alsmede onder andere belemmerende overheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld: Opvorderen van overheidswege, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van auto s tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en het moment van aflevering. ARTIKEL 21: JURIDISCHE KOSTEN EN BELASTINGEN Alle kosten voor PURE, voortvloeiende uit de overeenkomst en/of uit het behoud van haar rechten, zoals bijvoorbeeld kosten van incasso, door de banken in rekening gebrachte overboekingkosten, kosten van gerechtelijke procedures, kosten van sommaties, stallingkosten, etc., alsmede alle eventuele belastingen welke niet in de leaseprijs zijn inbegrepen dienen door HUURDER te worden betaald en gedragen. ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING De leaseovereenkomst wordt in alle opzichten beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen, voortkomende uit en/of samenhangend met de leaseovereenkomst dan wel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, met dien verstande dat PURE het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen HUURDER aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen. ARTIKEL 23: ADRES HUURDER is verplicht om adreswijzigingen of wijzigingen in de tenaamstelling en/of andere relevante wijzigingen van de inschrijving in het handelsregister zo spoedig mogelijk, voorafgaand aan de wijziging, per aangetekend schrijven aan PURE bekend te maken. Een beroep op een eventuele wijziging van de inschrijving in het handelsregister is uitgesloten totdat HUURDER schriftelijk aan PURE kennis heeft gegeven van de desbetreffende wijziging in de gegevens en PURE zich akkoord heeft verklaard met deze wijzigingen. ARTIKEL 24: SLOTBEPALINGEN Deze overeenkomst treedt in plaats van alle voorafgaande overeenkomsten, schriftelijk zowel als mondelinge, tussen partijen aangegaan met betrekking tot aangelegenheden in deze overeenkomst geregeld. Deze overeenkomst alsmede alle daarbij behorenhet contracten kunnen, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, slechts worden aangevuld of gewijzigd met de voorafgaande schriftelijke instemming van partijen.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN VERACHTERT NEDERLAND B.V. Artikel 1: Algemeen - terbeschikkingstelling 1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomsten die Verachtert Nederland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v.

Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Algemene voorwaarden Full-service verhuur Service Bikes b.v. Inhoudsopgave Definities... 3 Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden... 4 Artikel 2 De Overeenkomst... 4 Artikel 3 Het Huurtarief... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen:

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: a. Alle huur wordt aangegaan bij schriftelijke overeenkomst, waarop behoudens de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. 1.2 Algemene voorwaarden van huurder

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V.

BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN SMELT INTERIM DETACHERING B.V. BIJLAGE 2: AUTOREGLEMENT VOOR WERKNEMERS VAN De ondergetekenden, SMELT INTERIM DETACHERING B.V. Smelt Interim Detachering B.V., gevestigd te Baarn aan de Amalialaan 41B, verder te noemen werkgever en

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling. Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Noor Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Noor betreffende de verkoop, levering en betaling.

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER

VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER VOORWAARDEN ZOEKOPDRACHTFORMULIER - HUURDER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Model door Pararius

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders.

In al onze campers liggen de gidsen van ASCI, Camperstop en diverse campingbladen en folders. Alle Vrijheid Campers zijn compleet ingericht en o.a. voorzien van: inventaris, cassette toilet, douche met warm en koud stromend water, koelkast met diepvries, 3-pits gaskomfoor, ringverwarming, horren,

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747

ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747 ALGEMENE VOORWAARDEN BUMPINGBALL V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer: 63120747 Vooraf: BumpingBall v.o.f. (hierna te noemen BumpingBall) verhuurt bumpingballen. De bumpingbal

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie