ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN PURE LEASE B.V. ARTIKEL 1: ALGEMEEN De voorwaarden van deze leaseovereenkomst zijn van toepassing op alle door HUURDER te leasen auto s. PURE zal aan HUURDER op basis van deze leaseovereenkomst door middel van leasing ter beschikking stellen, gelijk HUURDER van PURE in gebruik zal nemen, aan PURE toebehorende auto s. Het contract zal onder meer vermelden specificaties van de auto en eventuele opties en/of accessoires, de aanvangsdatum van de lease, de leaseperiode, de leaseprijs per kilometer, de leaseprijs per maand als mede het maximum totaal kilometrage van de auto. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bestaat deze leaseovereenkomst uit de artikelen 1 t/m 24. ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING LEASECONTRACT Iedere auto die onder deze leaseovereenkomst wordt geleast, zal in een in tweevoud op te maken Contract worden vastgelegd en door partijen worden getekend. Deze ordebevestiging wordt hierna aangeduid als leasecontract. Dit leasecontract zal worden beheerst door de algemene regels uit deze leaseovereenkomst en de aanvullende en/of afwijkende bepalingen. PURE is te alle tijde gerechtigd, dus zowel voor als na het ondertekenen van het contract, het leasecontract te weigeren. Indien PURE van dit recht gebruik maakt, zal het desbetreffende leasecontract van rechtswege zijn ontbonden. ARTIKEL 3: GEBRUIKSRECHT a) PURE blijft steeds eigenaar van de auto. HUURDER verkrijgt het gebruiksrecht. Met name is het HUURDER verboden een auto te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven voor een ander doel dan waarvoor de auto bestemd is danwel ingericht is. Het is HUURDER niet toegestaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit bedoelde leaseovereenkomsten aan derden over te dragen. b) HUURDER verplicht zich de auto s uitsluitend te doen gebruiken door personen, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, en/of andere voorgeschreven documenten en verplicht zich tevens te voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen, onder andere ten aanzien van de inrichtingen van de auto. Hij zal ervoor zorg dragen, dat de auto s overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt, met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften in het instructieboekje en het leasereglement. c) Het is niet toegestaan de auto te gebruiken voor vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, voor het geven van rijonderricht, voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor gebruik op terreinen en/of omstandigheden die onvoorzichtig en/of omstandigheden die onvoorzichtig en/of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken. HUURDER dient zelf zorg te dragen voor het aanbieden van de auto voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, waaronder met name doch niet uitsluitend A.P.K.- en L.P.G.-keuringen. d) Het is HUURDER niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PURE enige verandering aan te brengen of te laten aanbrengen aan een geleaste auto. Daaronder begrepen het aanbrengen van reclame of het op enigerlei wijze beschilderen van de auto, het aanbrengen van accessoires, zoals imperiaal, trekhaak en dergelijke. Herstel en/of verwijderen en/of waardevermindering als gevolg van door HUURDER, met name maar niet uitsluitend aangebrachte accessoires en/of veranderingen en/of reclame uitingen op de auto zijn komen voor rekening van HUURDER. Overmatige slijtage als gevolg van gebruik van trekhaak, zulks ter beoordeling van PURE, zal aan HUURDER in rekening worden gebracht. e) De kosten van aanschaf en aanbrengen van accessoires, reclame uitingen en dergelijke zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor rekening van HUURDER, alsmede herstel van eventuele reclame uitingen. De kosten van onderhoud, reparatie en eventueel vervanging van extra s zowel vermeld als niet vermeld in het contract, waaronder begrepen audiovisuele apparatuur, antennes, autotelefoons en dergelijke zijn voor rekening van HUURDER. f) Gebreken die het normaal gebruik van een auto verhinderen en niet worden gedekt door de fabrieksgarantie, zullen, wanneer het ontstaan niet aan HUURDER is te wijten, aan PURE het recht geven het leasecontract met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen. PURE zal in een dergelijk geval HUURDER een gelijkwaardige vervangende auto aanbieden. HUURDER is verplicht bij het constateren van een vermeend gebrek dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, aan PURE mede te delen, bij gebreke waarvan door HUURDER in een later stadium op generlei wijze op bedoeld gebrek nog een beroep kan worden gedaan en HUURDER aansprakelijk is voor alle schade ontstaan door het voortduren van het gebrek. g) Voor gebruik van een geleaste auto in het buitenland, anders dan gedurende incidentele reizen zoals vakantie heeft HUURDER vooraf schriftelijk toestemming van PURE nodig. Bij gebruik van een geleaste auto buiten Nederland dient HUURDER zelf een geldige reis- en kredietbrief van de ANWB of een soortgelijk document met gelijkluidende voorwaarden te verzorgen. h) Alle kosten welke naar aanleiding van de bepalingen van deze overeenkomst voor rekening van Pure komen, zullen indien deze kosten in het buitenland worden gemaakt of ontstaan, danwel veroorzaakt worden slechts voor rekening van PURE komen voor zover PURE voor het maken van deze kosten voorafgaande toestemming

2 aan HUURDER heeft verleend en tevens tot maximaal het bedrag waarop deze kosten naar Nederlandse maatstaven zouden worden gemaakt. Alle koers- en valutarisico s alsmede buitenlandse B.T.W. zijn voor rekening van HUURDER. i) HUURDER mag de auto slechts in die landen gebruiken, waarvoor de diverse documenten de vereiste dekking geven. j) Het voertuig is opgenomen onder de werking van de overeenkomst registratie leasevoertuigen (RTL). Het in het kader van de vermissings- of modificatieprocedure door de RDW afgegeven kentekenbewijs wordt naar de leasemaatschappij gezonden. ARTIKEL 4: AFLEVERING a) De aflevering vindt plaats bij de dealer. HUURDER wordt hieromtrent door PURE geïnformeerd. HUURDER zal de auto op de overeengekomen dag in ontvangst nemen en hiervoor een afleveringsbewijs ondertekenen. Bij aflevering ontvangt HUURDER deel І en И van het kentekenbewijs en de autosleutels. b) Het kenteken van de auto zal te allen tijde op naam van HUURDER worden gesteld. c) Opties en/of accessoires komen ten laste van HUURDER en kunnen behoudens afwijkende schriftelijke afspraak worden voldaan middels verhoging van de leaseprijs. De auto zal afgeleverd worden volgens de specificaties als opgenomen in het contract en voorzien van de wettelijke vereiste documenten, kentekenplaten, set reservelampen, vloermatten (voor), een instructieboekje en een gebruikershandleiding. Wijzigingen van fabriekswege in de specificaties van de auto kunnen geen aanleiding zijn tot annulering van de in bestelling staande auto danwel het niet aanvaarden bij aflevering. d) Als HUURDER ten tijde van de aflevering geen melding maakt op het daarvoor bestemde afleverbewijs van een eventuele schade of onvolkomenheid aan de auto, wordt de auto geacht schadevrij en conform de specificaties, zoals vermeld in het contract, in ontvangst te zijn genomen. ARTIKEL 5: VERZEKERING a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen draagt PURE zorg voor een verzekering die de normale WA en casco risico s afdekt, samenhangend met het gebruik van de geleaste auto. b) HUURDER dient ervoor te zorgen, dat PURE zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, telefonisch en schriftelijk door middel van een schadeaangifteformulier op de hoogte wordt gebracht van alle omstandigheden die van belang zouden kunnen zijn voor een aanspraak ter zake van het in dit artikel genoemde en op eerste aanvraag alle verdere gegevens, die aan hem gevraagd zullen worden door PURE of verzekeraar te verschaffen. c) Wanneer een niet verhaalbare schade aan de auto ontstaat draagt HUURDER een eigen risico van 400,- per gebeurtenis aan PURE te voldoen. Pure is gerechtigd het eigen risico direct na het ontstaan van de schade in rekening te brengen aan HUURDER en zal dit restitueren indien de schade aan de auto op derden is verhaald. Indien naar het oordeel van PURE of diens verzekeraar het noodzakelijk wordt om het eigen risico te verhogen en/of de premies en/of de verzekeringsvoorwaarden te wijzigen is PURE daartoe bevoegd. HUURDER kan op grond hiervan nimmer het leasecontract beëindigen. Ongeacht of er een wijziging van de verzekeringsvoorwaarden ter zake plaats heeft gevonden. d) Verlies, inbeslagname, verduistering, diefstal, joyriding, tenietgaan en beschadiging van een geleaste auto en/of autopapieren en alle overige evenementen, die ingevolge deze leaseovereenkomst niet voor risico van PURE komen, zijn voor rekening van HUURDER voor zover dit niet door de verzekering wordt gedekt. Onverminderd de overige bepalingen van deze leaseovereenkomst dient HUURDER tenminste aan PURE te vergoeden de boekwaarde van de auto ten tijde van het voorval dan wel de kosten voor het herstellen van de schade, verminderd met een eventueel door de verzekeraar uit te keren bedrag en de waarde van eventuele restanten. e) PURE behoudt zich het recht voor om in afwijking van het oordeel van de verzekeraar, een beschadigde auto total loss te verklaren. Als gevolg hiervan eindigt het leasecontract. f) Onder de navolgende omstandigheden is HUURDER niet bevoegd om de auto te rijden onder invloed van alcoholische drank, drugs en/of medicijnen, alsmede onverantwoord rijgedrag en het rijden zonder geldig rijbewijs, daaronder begrepen de situatie dat het rijbewijs ingevorderd is. g) Accessoires en/of reclame uitingen, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs zijn niet door PURE meeverzekerd. Indien HUURDER PURE schriftelijk hiertoe verzoekt met een gespecificeerde opgave met inbegrip van aanschafnota s van de desbetreffende accessoires en/of reclame uitingen, zal PURE voor de verzekering zorg dragen. Voor audio- en audiovisuele apparatuur geldt een maximum verzekerd bedrag van 454,-. Uitkering vindt plaats op basis van het verzekerd bedrag onder aftrek van het alsdan geldende eigen risico en een gebruikelijk afschrijvingspercentage. Er zal geen uitkering plaatsvinden indien audioapparatuur, voorzien van een zogenaamde antidiefstalslede of afneembaar front, inclusief deze beveiliging wordt ontvreemd. h) Niet of niet volledig door de verzekering gedekte schade en alle overige evenementen voor rekening van HUURDER met of door een geleaste auto ontstaan, zijn steeds voor rekening van HUURDER, die zonodig

3 PURE vrijwaart tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Onder deze evenementen wordt in ieder geval rijden onder invloed van alcoholische drank, drugs of medicijnen verstaan, alsmede onverantwoord rijgedrag. HUURDER staat er voor in dat de auto niet wordt gebruikt voor het tegen vergoeding vervoeren van personen en/of goederen, voor snelheids- prestatie en/of betrouwbaarheidsritten, sport- of terreinritten of soortgelijke evenementen, voor het geven van rijondericht of het vervoeren van radioactieve, gevaarlijke en/of explosieve stoffen. i) PURE kan zelf (deels) als risicodrager optreden voor de verzekerde risico s in welk geval PURE zich zal richten naar de gebruikelijke polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. ARTIKEL 6: LOOPTIJD VAN HET LEASECONTRACT a) De ingangsdatum van ieder individueel leasecontract begint op de dag van aflevering van de auto en eindigt wanneer de looptijd en/of het totaalkilometrage, zoals vastgelegd in het contract, zijn verstreken c.q. verreden. Indien bij een afwijking tussen het aantal gereden kilometers per jaar en het geschatte jaarkilometrage het leasecontract eerder eindigt dan overeengekomen, treedt hierover bepaalde in het artikel 9 van deze leaseovereenkomst in werking. PURE is gerechtigd om haar moverende redenen, een onder leasecontract ter beschikking gestelde auto te vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg gelijk type. PURE verplicht zich in zo n geval tot het aanbrengen of de overplaatsing van de op het contract omschreven accessoires. ARTIKEL 7: BETALING a) De maandelijkse leaseprijs is door HUURDER bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste maal bij aflevering van een auto en vervolgens rond de 20e van iedere maand. Betaling van de overige facturen dient plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum. b) De in het contract overeengekomen prijs en overige kosten volgens deze leaseovereenkomst zijn voor rekening van HUURDER en zullen middels automatische incasso worden betaald. HUURDER zal daartoe aan PURE een ondertekende machtiging tot incasso verstrekken. c) Alle betalingen die HUURDER aan PURE verschuldigd is of in de toekomst zal zijn dienen te geschieden op de daartoe door PURE aan te wijzen bank- of girorekening en zijn verschuldigd zonder dat enig beroep op korting of compensatie van toepassing zal zijn. Als datum waarop de betaling wordt verricht, geldt de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag op bedoelde rekening wordt bijgeschreven. d) Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt een rente van 1,5% per maand in rekening gebracht te rekenen vanaf de vervaldatum. Bovendien is PURE bij overschrijding van een betalingstermijn gerechtigd 15% met een minimum van 1150,- van het niet betaalde bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Voorts is PURE gerechtigd alle gerechtelijke incassokosten en kosten van juridische bijstand aan HUURDER in rekening te brengen. PURE is voorts gerechtigd te allen tijde van HUURDER te verlangen dat twee maandtermijnen als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van HUURDER worden gestort op een door PURE aan te geven rekeningnummer. e) Wanneer op verzoek van HUURDER PURE de facturen op grond van deze leaseovereenkomst aan een ander dan HUURDER zendt blijft HUURDER jegens PURE volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze leaseovereenkomst en zal HUURDER geen enkel recht kunnen ontlenen aan het feit dat de facturen aan een derde worden gezonden en door deze derde worden of meermalen zijn betaald. ARTIKEL 8: LEASEPRIJS Bij berekening van de leaseprijs wordt uitgegaan van de overeengekomen duur van de huurovereenkomst en het overeengekomen aantal kilometers dat tijdens de periode zal worden gereden, of op grond van enige andere schriftelijk tussen partijen vastgelegde basis. De leaseprijs wordt in het contract uitgedrukt in een bedrag per kilometer en omgerekend in periodiek te betalen vaste voorschotbedragen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De berekening van de leaseprijs is gebaseerd op het prijspeil op de datum van het contract. Indien zich tussen het moment van bestellen en afleveren wijzigingen voordoen die de leaseprijs beïnvloeden is PURE gerechtigd de leaseprijs aan te passen. Maatregelen van overheidswege geven PURE het recht indien deze wijzigingen betrekking hebben op componenten waaruit het leasetarief is opgebouwd of in de toekomst zullen gaan uitmaken, deze door te berekenen aan HUURDER. a) In de leaseprijs zijn de volgende kosten ten laste van PURE begrepen: 1. Afschrijving en rente; 2. Premie voor een WA/casco/SVI verzekering, inclusief eventuele assurantiebelasting; 3. Houderschapsbelasting en overschrijvingskosten; 4. Administratiekosten en beheervergoeding; 5. Noodzakelijke reparaties, welke naar het oordeel van PURE niet te wijten zijn aan nalatigheid of ondeskundig gebruik. Banden zullen, zulks ter beoordeling van PURE, gedekt zijn of door andere vervangen worden. Onder reparaties worden mede begrepen revisies en vervanging van onderdelen;

4 6. Periodieke onderhoudsbeurten en olie verversen volgens de fabrieksvoorschriften van de desbetreffende auto; 7. APK-keuring; 8. Een vervangende auto conform artikel 12; b) Voor rekening van HUURDER komen: 1. Wassen, poetsen, inwendig reinigen en stallen; de hier bedoelde werkzaamheden dienen zo frequent te geschieden, dat geen waardevermindering van de auto uit dien hoofde ontstaat; 2. Reparaties welke het gevolg zijn van nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer; 3. Vervangend vervoer voor zover niet gedekt door het bepaalde in artikel 12; 4. Vernieuwing van banden in geval van karkasbreuk; 5. Motorbrandstof en tussentijds olie bijvullen; 6. Al het niet onder punt a) genoemde en op de overeenkomsten en/of op de auto s vallende belastingen, heffingen en retributies, onder welke naam ook; 7. BTW; De kosten t.b.v. het vervoeren van de administratie alsmede de beheersvergoeding kunnen op basis ban het CBS indexcijfers (tussentijds) worden aangepast. Deze aanpassing geeft HUURDER niet het recht om de leaseovereenkomst en daaronder ressorterenhet contracten te beëindigen. De in artikel 8, lid a, sub 5 genoemde kosten van reparaties, periodiek onderhoud en banden zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik van een geleaste auto en gebaseerd op het ten tijde van het afleveren van de auto geldende prijspeil, alsmede op de door HUURDER aan PURE van toepassing zijnde gemelde situatie. PURE is gerechtigd de leaseprijs gedurende de looptijd te herzien indien afwijkingen op het hiervoor gemelde, naar het oordeel van PURE, daartoe aanleiding geven. Bij een wijziging van de leaseprijs zal PURE uitgaan van de indexcijfers van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS), gegevens verstrekt door de BOVAG en eigen gegevens. Per ultimo van het kalenderjaar is PURE gerechtigd deze wijzigingen voor de nog niet verstreken contractduur in de leaseprijs aan HUURDER door te berekenen. Als gedurende de looptijd van een leasecontract veranderingen optreden in de factoren die de vaste en/of variabele kosten beïnvloeden, is PURE gerechtigd de leaseprijs voor de nog resterende periode van het contract vast te stellen. Dit resulteert in een leaseprijs die de in het contract genoemde prijs zal vervangen. Met vaste en variabele kosten worden met name, doch niet uitsluitend, bedoeld de verzekeringspremie, de houderschapsbelasting, de rentevoet en alle van overheidswege opgelegde belastingen en/of overige heffingen. Indien door een wijziging in (fiscale) wetgeving, met name doch niet uitsluitend BPM, subsidies, kortingen en/of investeringspremies, op enig moment veranderingen ontstaan die, als deze wijziging op moment van afsluiten van het contract bekend en te overzien waren, de grondslag van de calculatie beïnvloeden, is PURE gerechtigd deze tussentijds en naar rato door te voeren. Hieronder worden tevens begrepen (sterk) veranderende omstandigheden als gevolg van wijzigingen in markt- en/of politieke omstandigheden. Aan doorvoering van deze wijzigingen kan geen van beide partijen het recht ontlenen om een leasecontract tussentijds te beëindigen. ARTIKEL: 9 OPGAVE JAARKILOMETRAGE Op basis van door HUURDER aan PURE verstrekte gegevens over het jaarlijks te verrijden kilometers doet PURE een voorstel omtrent de looptijd van een individuele auto. Uitgangspunt van dit contract vormen de kilometers. Op basis van deze gegevens kan het contract worden opgemaakt. Binnen 14 dagen na beëindiging van het kalenderjaar zal HUURDER het aantal gereden kilometers aan PURE doorgeven. Indien dit een afwijking oplevert op het aantal geraamde kilometers op jaarbasis, zal PURE de meer gereden kilometers in rekening brengen volgens de in het contract vermelde meer-kilometerprijs. Indien de auto minder heeft gereden dan het overeengekomen jaarkilometrage zal PURE volgens de genoemde minderkilometerprijs in het contract de minder kilometers aan HUURDER crediteren. Bij een afwijking t.o.v. het geschatte aantal per jaar te rijden kilometers conform het contract van meer dan 10%, heeft PURE het recht om met terugwerkende kracht tot het moment van aanvang van het leasecontract dit aan te passen op basis van het alsdan gebleken verreden en/of te verrijden aantal kilometers. PURE kan zowel tussentijds, als aan het eind van een contract, het jaarkilometrage, de leasetermijn per maand en per kilometer aanpassen, met terugwerkende kracht vanaf ingangsdatum van het contract. Dit zal geschieden indien het werkelijk aantal kilometers dat met een auto wordt gereden, meer dan 10% afwijkt van het geschatte jaarkilometrage. Bij de vaststelling van deze gegevens wordt uitgegaan van het contract. HUURDER dient alle medewerking te geven aan PURE ter controle van de kilometerstanden. Indien HUURDER eerder dan contractueel overeengekomen het aantal kilometers heeft verreden, doch dit een afwijking is van minder dan 10%, is PURE gerechtigd de afschrijvingscomponent uit het onderhavige leasecontract voor de resterende periode aanvullend in rekening te brengen. ARTIKEL 10: KILOMETERVERANTWOORDING

5 Indien de kilometerteller onklaar raakt dient dit binnen 24 uur door HUURDER aan PURE te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers, afgelegd in de periode waarin de kilometerteller defect is, wordt door PURE vastgesteld op basis van het geraamde jaarverbruik, zoals in de betreffende leaseovereenkomst omschreven, of op basis van het laatst bekende gemiddelde jaarkilometrage, zulks ter keuze van PURE. HUURDER dient bij het eerder dan contractueel overeengekomen bereiken van het totaal kilometrage, PURE hiervan in kennis te stellen. Mocht PURE op basis hiervan besluiten het individuele leasecontract te beëindigen, dan zal dit conform de overeenkomst worden afgewikkeld. PURE is te allen tijde gerechtigd de auto te inspecteren en te controleren zowel tijdens gebruik als bij reparaties. HUURDER is verplicht desgevraagd aan PURE op te geven waar de auto zich bevindt en medewerking te verlenen aan inspectie en controle door PURE. Op eerste verzoek van PURE dient HUURDER kilometeropgave te verstrekken, naar waarheid ingevuld en ondertekend binnen veertien dagen na ontvangst aan PURE te retourneren. ARTIKEL 11: REPARATIES EN ONDERHOUD Met behulp van de door fabrikant gegeven richtlijnen zal HUURDER zorgdragen voor het onderhoud van de auto. Onderhoud herstel, vervanging van onderdelen, etc. welke niet zijn ontstaan door de schuld van HUURDER en/of van personen die de auto hebben gebruikt, komen voor rekening van PURE. De aangebrachte onderdelen worden en blijven eigendom van PURE. Reparaties en onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een door HUURDER en door PURE goed te keuren werkplaats, die toebehoort aan een officiële dealer van het merk van de auto. Voor reparaties dient PURE van te voren toestemming te geven. Gebeurt dit niet, dan zijn de kosten voor rekening van HUURDER. HUURDER verplicht zich aan PURE tijdig volledig ingevulde en gespecificeerde nota s met vermelding van datum, contractnummer, kilometerstand en omschrijving der reparaties aan PURE op te sturen, waarna PURE zal zorgen voor betaling aan de dealer. Indien er in bijzondere gevallen rechtstreekse betaling aan de dealer plaatsvindt, zal PURE na overlegging van nota s en het betalingsbewijs de door HUURDER betaalde bedragen aan HUURDER terugbetalen. Voor zover anders vastgelegd in deze leaseovereenkomst, is HUURDER aansprakelijk voor: a) Alle kosten en/of schaden die voortkomen uit gebreken of het gebruik van de auto, hoe ook genaamd, die zijn ontstaan door schuld van HUURDER en niet zijn opgenomen in het leasetarief, zijn voor rekening van HUURDER. b) Alle, al dan niet door schuld van HUURDER en/of berijder van de geleaste auto, aan de geleaste auto toegebrachte schade. c) Alle vorderingen tegen PURE op grond van a). d) artikel 31 in de wegenverkeerswet en alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan PURE mochten worden opgelegd, als gevolg van door HUURDER en/of de bestuurder(s) van de geleaste auto gepleegde strafbare feiten. Ook reparaties in het buitenland dient PURE vooraf toestemming te verlenen. Indien er een reparatie in het buitenland plaatsvindt, dienen er een nota en een betalingsbewijs van deze nota aan PURE overlegd te worden, waarna een verrekening plaatsvindt tussen HUURDER en PURE op basis van in Nederland geldende normen.. In beginsel zullen de volgende kosten voor rekening van HUURDER komen: - reparatie en vervanging van banden, anders dan ten gevolge van normaal gebruik, uitsluitend en alleen ter beoordeling van PURE. - reparatie van en onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot de standaarduitrusting van de lease-auto, zoals omschreven in het leasecontract. - alle werkzaamheden die het gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik van de lease-auto, overbelasting, enz. uitsluitend en allen ter beoordeling van PURE. ARTIKEL 12: VERVANGENDE AUTO Mocht een reparatie aan de lease-auto langer duren dan 24 uur, (zaterdag, zon- en feestdagen niet meegerekend) dan heeft HUURDER desverlangd recht op een vervangende auto. Uitgangspunt hierbij is dat de duur niet langer zal zijn dan de duur van de reparatie. Een bij derden gehuurde vervangende auto zal verzekerd zijn volgens de polisvoorwaarden van het desbetreffende verhuurbedrijf. Deze regeling is niet van toepassing op bestel- en vrachtauto s. Dit geldt tevens voor personenauto s met een kortere huurperiode dan 24 uur. ARTIKEL 13: BRANDSTOFKOSTEN De in de leaseovereenkomst opgenomen brandstofkosten worden berekend op basis van de kostprijs van de kostprijs op het moment van het sluiten van het leasecontract en het geschatte verbruik van de auto in combinatie met het verwachte kilometrage. Het verschil tussen werkelijk door PURE betaalde en door PURE aan HUURDER berekende brandstofkosten zal tussen PURE en HUURDER worden verrekend. HUURDER is

6 aansprakelijk voor alle gevolgen van misbruik, verlies of diefstal van de brandstofkaart voor rekening van HUURDER. Het hierboven genoemde zal worden vastgelegd in een tussen HUURDER en PURE separaat te sluiten overeenkomst die alsdan een bindend onderdeel van deze leaseovereenkomst en/of het betreffende leasecontract vormt. ARTIKEL 14: DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST Deze leaseovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven. De bepalingen van deze leaseovereenkomst blijven van kracht totdat alle afzonderlijke leasecontracten zijn beëindigd. Het feit dat een auto om enigerlei reden niet kan worden gebruikt, heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van HUURDER jegens PURE. ARTIKEL 15: BEEINDIGING LEASECONTRACT a) PURE is gerechtigd door inname van de lease-auto het leasecontract en eventueel ook andere met HUURDER gesloten leasecontracten, na deugdelijke ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens HUURDER gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding in de volgende gevallen: - door het verstrijken van de tijd waarvoor het leasecontract is aangegaan; - door het tenietgaan van de leaseauto; - HUURDER bij het aangaan van deze leaseovereenkomst of bij het aangaan van een onder deze leaseovereenkomst tot stand gekomen leasecontracten onjuiste of onvolledige gegevens mocht hebben verstrekt; - HUURDER nalatig is in het betalen van enig door het krachtens de leaseovereenkomst en/of een onder deze leaseovereenkomst tot stand gekomen leasecontract; - HUURDER te kort schiet in de behoorlijke en/of tijdige nakoming van enige verplichting van HUURDER ten opzichte van PURE, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook; - De verzekering van de geleaste auto eindigt terwijl naar het oordeel van PURE geen voldoende dekking bij een andere verzekeraar verkregen kan worden; - Een geleaste auto schade heeft geleden, die niet door de in artikel 5 bedoelde verzekering is gedekt; - HUURDER de plaats van zijn inwoning verlaat en zich in het buitenland vestigt zonder voldoende zekerheid te stellen bij PURE voor het door hem ter zake van deze overeenkomst verschuldigde; - Het faillissement van HUURDER mocht worden aangevraagd of uitgesproken, hem surseance van betaling wordt verleend, een regeling zijner schulden aan zijn schuldeisers mocht worden aangeboden, te zijnen laste enige maatregel van executoriale of conservatoire aard mochten worden genomen, of hij op enige andere wijze de vrije beschikking en/of het beheer over zijn vermogen verliest; - HUURDER zijn bedrijf liquideert en/of opeisbare schulden onbetaald laat; - een maand is verstreken nadat de leaseauto door verlies, inbeslagname, verduistering, diefstal of enige andere gebeurtenis ten aanzien waarvan in dit artikel niets anders is bepaald, aan PURE als eigenaar is ontnomen. b) In het geval van een tussentijdse beëindiging zoals beschreven onder a), is HUURDER aan PURE een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totaal der voor het leasecontract verschuldigde aantal overeengekomen leasetermijnen, voorzover niet reeds door HUURDER voldaan, onverminderd het bepaalde in andere artikelen van deze voorwaarden. c)in geval van een hiervoor onder sub. A) bedoelde beëindiging van het leasecontract, zal HUURDER aan PURE dienen te vergoeden alle door de voortijdige beëindiging van het leasecontract te lijden en reeds geleden schade. Deze schadevergoeding bestaat uit het verschil tussen boekwaarde en handelswaarde, rentederving, winstderving, derving administratiekosten, managementfee en andere inkomstenderving. Schade door het verlies van de auto en/of daarbij behorende bescheiden en/of accessoires dient door HUURDER aan PURE vergoed te worden, tenzij deze schade wordt vergoed door verzekeraar of derden. HUURDER is verplicht aan PURE te vergoeden alle kosten voortkomende uit de onder sub. a) bedoelde beëindiging. d) Als het leasecontract op verzoek van HUURDER op grond van HUURDER moverende redenen wordt beëindigd, zal HUURDER de kosten die hieruit voortvloeien aan PURE moeten vergoeden. e) In geval van tussentijdse beëindiging zoals bedoeld in sub. a) is HUURDER verplicht de auto s binnen 2 dagen bij PURE in te leveren. Bij gebreke van tijdige inlevering is PURE of een door PURE aan te wijze derde gerechtigd tot inname van de auto over te gaan op kosten van HUURDER. f) Wanneer HUURDER na bestelling, maar voor aflevering van de auto, één of meerdere leasecontracten danwel de leaseovereenkomst annuleert is PURE gerechtigd HUURDER 15% van de cataloguswaarde van de auto( s) van de betreffende leasecontracten in rekening te brengen voor vergoeding van door PURE gemaakte kosten en derving van geplande inkomsten. Eventueel wordt dit bedrag vermeerderd met de kosten die door de dealer zijn gemaakt c.q. in rekening worden gebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL CAR LEASE MANTELOVEREENKOMST NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: Cliënt wenst bij wege van operationele lease te huren en in gebruik te nemen vrachtauto( s), bestelauto( s),

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Shortlease Overeenkomst Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen Lessor en Cliënt gesloten overeenkomst van Operationele Privé

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat.

Cliënt = de in de hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon, met wie ZWL een leasecontract aangaat. Algemene voorwaarden operationele lease / ZuidWest rent versie februari 2003 DEFINITIES Auto = de door ZWL of ZWR aan cliënt ter beschikking gestelde auto, uit hoofde van een leasecontract of huurcontract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease

Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease Algemene Voorwaarden Suzuki Private Lease 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle tussen Suzuki Financial Services en een klant,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE (SHORT-)LEASE VAN VWP CAR RENT BV Artikel 1: Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de tussen VWP en Contractant gesloten overeenkomst

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf...

Pagina 1 van 7. V102013 Paraaf... Pagina 1 van 7 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Fiat Financial Solutions, Alfa Romeo Financial Solutions en Lancia Financial Solutions zijn handelsnamen van FGA Capital Netherlands B.V. 1.2 Deze algemene

Nadere informatie

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee

«ctekenbevoegd2» «ctekenbevoegd3» Lessee OPERATIONELE LEASE OVEREENKOMST Mantelovereenkomst De ondergetekenden: Naam: Adres: Vestigingsplaats: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: BTW-nummer: «naam» «adres» «huisnummer» «postcode» «plaats»

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement.

Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. Algemene Voorwaarden Auto.nl abonnement Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van jouw Auto.nl abonnement. 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden 2012

Algemene Leasevoorwaarden 2012 Algemene Algemene Leasevoorwaarden Leasevoorwaarden 01 01 Algemene behorende bij Leasevoorwaarden Mantel-en Leaseovereenkomsten 01 behorende bij de Mantel-en Leaseovereenkomsten behorende van Athlon bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ProLease B.V.

Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Algemene Voorwaarden ProLease B.V. Begrippen Auto: Brandstofpas: Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan de Cliënt ter beschikking gestelde voertuig. De door ProLease aan de Cliënt ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V.

Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Algemene Voorwaarden Athlon Leaseloket 2014 VAN ATHLON CAR LEASE NEDERLAND B.V. Inhoud A L G E M E N E BEPALI N G E N ALGEMEEN 1 BEGRIPSBEPALING 2 DOMICILIEKEUZE 3 GESCHILLENREGELING 4 TOEPASSELIJK RECHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V.

Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. Algemene voorwaarden van autoleasing LeaseVisie B.V. 1. Definities Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van

Nadere informatie

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011)

Mantelovereenkomst. Algemene bepalingen. voor het operationeel. leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Mantelovereenkomst & Algemene bepalingen voor het operationeel leasen van auto s (versienummer: M&AB.2013/1) (versiedatum: 01-01-2011) Afgesloten tussen: Lease Quality B.V. Franqois Haverschmidtwei 5 8914

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. Operationele leaseovereenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN Operationele leaseovereenkomst Inhoud Algemene voorwaarden operationele leaseovereenkomst... 3 Algemene voorwaarden verzekering... 8 Voorwaarden van ongevallen-inzittendenverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJL 001A pagina 1 van 18 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S

ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S ALGEMENE BEPALINGEN OPERATIONELE LEASE EN AFGELEIDE VORMEN INZAKE PERSONEN AUTO S SFJLZ 2.0 pagina 1 van 19 Begrippenlijst: Auto: De krachtens het leasecontract door lessor aan de lessee ter beschikking

Nadere informatie

Operational Lease Alphabet

Operational Lease Alphabet Operational Lease Alphabet P S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E I J K L M N O P A L G E M E N E C D E F G H I J K L J K L M N O P Q R

Nadere informatie

Volvo Car Lease. Inhoud

Volvo Car Lease. Inhoud 2011-1 Algemene Voorwaarden Volvo Car Lease Inhoud 1 Algemeen 2 Aflevering en tenaamstelling 3 Leaseprijs en betalingsverplichtingen 4 Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs 5 Gebruik, onderhoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN MKB LEASE B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM LEASE M.NL Versie april 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 23 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015

Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Algemene Voorwaarden Athlon Privé Lease 2015 Getting you there Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene Voorwaarden die bij je Privé

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK!

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉ FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.5 april 2015 WATDUIDELIJK! DEZE SET ALGEMENE VOORWAARDEN BESTAAT UIT 21 ARTIKELEN. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE FULLSERVICE LEASE VAN NOORDLEASE B.V. Versie 1.4 januari 2014 Deze set algemene voorwaarden bestaat uit 22 artikelen. 1. INLEIDING EN UITLEG VAN EEN AANTAL IN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie