Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus 2015 -"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus Aanwijzing: Alle voor de verzekeraar bestemde mededelingen en verklaringen (bijv. schademeldingen) moeten uitsluitend gericht worden aan simplesurance GmbH via het webportaal Wendt u zich bij vragen alstublieft tot simplesurance-klantenservice: Telefoon: 0800 / (gratis) Verzekeraar: R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, Wiesbaden, Duitsland Gebonden verzekeringstussenpersoon: simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, Berlijn, Duitsland De verzekeringstussenpersoon is gerechtigd, mededelingen, wilsverklaringen en betalingen van de verzekerde in ontvangst te nemen en is verplicht, deze onverwijld aan de verzekeraar door te geven. De binnenkomst bij de verzekeringstussenpersoon staat juridisch gelijk met de binnenkomst bij de verzekeraar. Verzekeringsnemer: simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, Berlijn, Duitsland Verzekerde persoon/verzekerde: De betreffende klant, voor wiens elektronisch apparaat een certificaat werd afgegeven. 1 Verzekerde en niet verzekerde zaken 1. Verzekerde zaken Verzekeringsdekking wordt verleend voor de onderstaande nieuwe en gebruikte elektronische apparaten, welke vrij van bekende schade zijn, met een maximale ouderdom van 6 maanden na aankoop inclusief de accessoires, die in de originele verpakking zaten: a) smartphones Smartphones, mobiele telefoons b) mobiele elektronische apparaten Notebook, powerbook, tablet-pc, e-book-reader, autoradio, beamer, flitsapparaat, camcorder, auto-hifi, diaprojector, digitale fotolijsten, digitale camera, discman, foto-set, fotoapparat, MP3- speler, navigatie, draagbare LCD-TV, scheerapparaat, spiegelreflexcamera, draagbare DVD-speler, draagbare radio, videoprojector, walkman, PDA/MDA/XDA, Smartwatch 1.1 Er is altijd sprake van een tweedehands apparaat als dit niet binnen 14 dagen na nieuwaanschaf wordt verzekerd. Voor tweedehands apparaten (die niet ouder mogen zijn dan 6 maanden) begint de verzekeringsdekking na verloop van een wachttijd van 4 weken, gerekend vanaf het tijdstip dat is aangegeven in de door simplesurance per bezorgde verzekeringsdocumenten. 2 Niet verzekerde zaken a) verwisselbare gegevensdragers, b) grond- en hulpstoffen, verbruiksmaterialen en arbeidsmiddelen, zoals bijv. accu s, batterijen, toners, fusers, inkt, koolborstels, trommels en lampen, c) schade aan overige delen, die tijdens de levensduur op bais van ervaring meermaals moeten worden verwisseld, zoals bijv. koel- en oplosmiddelen, schrijflinten, filmen, beeld- en geluidsdragers, zekeringen, lichtbronnen (bijv. van projectoren), kabels, rubberslangen, d) allerlei gereedschappen, e)afzonderlijke resp. extra gekochte accessoires en achteraf gekochte accessoires, f) allerlei software, g) defect aangeleverde apparaten, h)speelgoed, robotten, instrumenten, hardware-uitbreidingen, joysticks, gamepads, stuurwielen, koelboxen. 2 Verzekerde en niet verzekerde risico s en schade 1. Verzekerde risico s en schade De verzekeraar verleent schadevergoeding voor materiële schade door zich plotseling en onvoorzienbaar voordoende gebeurtenissen. Onvoorzienbaar is schade, die de verzekerde persoon en simplesurance of haar vertegenwoordigers noch tijdig hebben voorzien, noch hadden kunnen voorzien met de voor de bedrijfsmatig uitgeoefende activiteit vereiste vakkennis, waarbij slechts grove nalatigheid nadelig is en deze de verzekeraar ertoe gerechtigt, haar prestaties in evenredige verhouding tot de ernst van de schuld te korten. Met name wordt schadevergoeding verleend voor materiële schade door: a) bedieningsfouten; b) valschade, breukschade, vloeistofschade echter zonder weersinvloeden; c) brand, blikseminslag, explosie, implosie, overspanning, inductie, kortsluiting; d) sabotage, vandalisme. Verzekeringsdekking bestaat bij zoekraken van apparaten, voor zover dit in het verzekeringscertificaat is aangetoond, door: e) diefstal alleen, als het apparaat in persoonlijke bewaring veilig werd meegenomen; f) inbraakdiefstal alleen, als het apparaat zich in een afgesloten ruimte van een gebouw of in een afgesloten kofferruimte, waar niet ingekeken kan worden, of in het handschoenenkastje van een afgesloten personenauto bevond en de inbreekdiefstal in de auto aantoonbaar tussen 6 en 22 uur gepleegd werd; g) roof en plundering. In geval van total loss, is er alleen verzekeringsdekking als het door schade getroffen apparaat inclusief de volledige standaardaccessoires ter controle aan de verzekeraar werd voorgelegd. Definitie van risico s In de zin van deze overeenkomst, gaat het om: brand, blikseminslag, explosie. - Brand is een vuur dat zonder een reglementair(e) haard of fornuis is ontstaan of daaruit is voortgekomen en op eigen kracht in staat is zich uit te breiden. - Blikseminslag is de directe overdracht van een bliksem op zaken.

2 - Explosie is een op de uitzettingsneiging van gassen of dampen berustende, plotseling optredende krachtuiting. 2. Niet verzekerde risico s en schade a) De verzekeraar verleent tijdens de duur van de garantie van de fabrikant geen dekking tegenover de verzekerde of fabrikant, voor zover deze in geval van schade daarvoor aantoonbaar verantwoordelijk zijn. b) Schade door verduistering, laten liggen, vergeten en verliezen. c) Schadeposten waarvoor de fabrikant/handelaar in het kader van de wettelijke garantie verantwoordelijk is. d) Schade aan afstandsbedieningen, controlemechanismen, 3Dbrillen na verloop van 24 maanden na het begin van het contract (aankoopdatum). e) Storingen, die door instelling volgens de bedieningshandleiding van de fabrikant verholpen kunnen worden. f) Schade of storingen aan het apparaat, die door reiniging van het apparaat verholpen kunnen worden. g) Schade door ontoereikende verpakking van de apparaten bij transport of verzending. h) Prestaties, die geleverd worden voor het uit de wereld helpen van onbeduidende gebreken, met name kras-, schamp-, en schuurschade, evenals andere schoonheidsfoutjes, die aan het technische gebruik van de apparaten geen afbreuk doen. i) Schade, die door een andere verzekering of garantie wordt geregeld. j) Schade, waarvoor een derde als fabrikant of handelaar resp. reparatiebedrijf moet opkomen. k) Pixelfouten, die binnen het kader van de fouttolerantie categorie 1-2 van de ISO Norm liggen. l) Standaardschade zoals terugroepacties van de kant van de fabrikant. m)oorlogs- of burgeroorlogsachtige gebeurtenissen, oproer, binnenlandse onrust, politieke gewelddadigheden, aanslagen of terroristische acties, staking, uitsluiting of arbeidsonrust, onteigeningen of onteigeningsachtige ingrepen, beslaglegging, onttrekkingen, beschikkingen of overige ingrepen van hogerhand, evenals door elementaire natuurgebeurtenissen of kernenergie. n) Schade door voortdurende invloeden van het bedrijf, normale slijtage; o) schade door niet-vakkundige inbouw, ondeskundige reparatie / ingrepen door niet door verzekeraar geautoriseerde derde, door ondeskundig gebruik, door niet-reglementair of ongewoon gebruik, met name gebruik of reiniging van het apparaat niet conform de richtlijnen van de fabrikant; p) schade aan, of door software of gegevensdragers, door computervirussen, programmerings- of softwarefouten; q) schade aan slijtdelen en verbruiksmaterialen evenals aan batterijen en accu s; r) schade waarvoor een derde op grond van garantie- of garantiebepalingen, evenals andere wettelijke of contractuele bepalingen aansprakelijk is; tenzij het gaat om schade door sabotage of vandalisme; s) schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen of nalatigheden van de verzekerde of van een gerechtigde gebruiker van het apparaat; t) indirecte en directe materiële gevolg- of vermogensschade; u) prestaties, die op grond van service-, afstellings- en reinigingswerkzaamheden nodig worden. 3 Verzekerd belang Verzekerd is het belang van de verzekerde persoon. Is de verzekerde persoon geen eigenaar, dan is ook het belang van de eigenaar verzekerd. De bepalingen met betrekking tot de verzekerde schade en risico s blijven onaangetast. Verzekerde persoon is de eigenaar van het certificaat. De verzekeringsdekkingsbrief voor apparaten is slechts door simplesurance schriftelijk op een andere verzekerde persoon overdraagbaar. 4 Verzekeringswaarde Verzekeringssom is de verkoopprijs inclusief BTW zonder premie of subsidie (ondersteuning door bijv. fabrikant of provider) van het in het certificaat opgenomen apparaat. De verzekeringssom vormt de maximale schadevergoedingsgrens ingeval van schade. Wordt op grond van valse gegevens pas na documentatie, bijv. naar aanleiding van een schade, vastgesteld, dat: - het verzekerde apparaat voor een valse verzekeringssom werd aangemeld, dan vindt een correcte inschaling plaats met terugwerkende kracht plus een afhandelingstarief van Euro 10,00. De premies worden met terugwerkende kracht vanaf het begin van het contract aangepast; - het verzekerde apparaat niet via dit contract verzekerbaar is, dan wordt het contract met terugwerkende kracht opgeheven. Tot dan toe betaalde premies worden gerestitueerd resp. kunnen met een nieuwe verzekering worden verrekend. 5 Omvang van de schadeloosstelling 1. De schadeloosstelling beperkt zich met uitsluiting van enige verdere aanspraak tot het vrijstellen van de verzekerde van de kosten van de vereiste reparatie van het beschadigde apparaat door een door verzekeraar of simplesurance gemachtigd reparatieservicebedrijf. Meerkosten, die ontstaan doordat bij de reparatie veranderingen of constructieverbeteringen worden uitgevoerd, komen ten laste van de verzekerde. 2. De verzekeringsprestatie is beperkt tot de dagwaarde verminderd met het overeengekomen eigen risico. Overschrijden de reparatiekosten of de aanschafkosten voor een vervangend apparaat de dagwaarde van het verzekerde apparaat bij het optreden van de schade, of is dit door een verzekerde gebeurtenis zoekgeraakt, dan ontvangt de verzekerde naar keuze van de verzekeraar eventueel een gebruikt vervangend apparaat, dan wel de overeenkomstige waarde als financiële vergoeding. De verzekerde kan in geval van schade geen aanspraak maken op een financiële vergoeding. 3. De dagwaarde is vanaf de aankoopdatum van het apparaat door de eerste eigenaar als volgt beperkt: Leeftijd van het apparaat in maanden Maximale schadevergoeding van de koopprijs % % % % De bijbetaling van het verschil door de verzekerde persoon resulteert uit de verkoopprijs van het nieuwe apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit, na aftrek van de dagwaarde van vernielde apparaat. 4. Overschrijdt de waarde van het apparaat ten tijde van het optreden van de schade de dekkingssom, dan keert de verzekeraar uit tot de hoogte van de overeengekomen dekkingssom, na aftrek van het eigen risico. 75 VVG ((Duitse) Wet op Verzekeringscontracten) is niet van toepassing. 5. Bij aanschaf van een vervangend apparaat, dan wel schadevergoeding in de vorm van een financiële vergoeding, kan de verzekeraar de teruggave van het verzekerde apparaat en de standaardaccessoires eisen. 6. De verzekerde apparaten moeten met inbegrip van de volledige standaardaccessoires, naar het gemachtigde reparatieservicebedrijf worden verzonden of gebracht. De kosten voor verzending worden overgenomen. Daarvoor ontvangt de verzekerde een voorgefrankeerd verzendingsformulier van Klikzeker resp. simplesurance 7. Bij materiële schade die overeenkomstig de voorwaarden is verzekerd, draagt de verzekerde een eigen risico van: * Euro 25,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat tot en met Euro 500,00 * Euro 50,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 500,01 tot en met Euro 1000,00 * Euro 75,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 1000,01 tot en met Euro 3000,00 * Euro 150,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 3000,01 tot en met Euro 4000,00 * Euro 200,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 4000,01 tot en met Euro 5000,00 ten tijde van de aanschaf van het apparaat/de bundel; Bij een eigendomsdelict dat overeenkomstig de voorwaarden is verzekerd, draagt de verzekerde een eigen risico van 25% van de koopprijs ten tijde van de aanschaf van het apparaat/de bundel,

3 echter minstens het overeengekomen eigen risico bij materiële schade. De verzekerde moet het eigen risico vóór de schaderegeling (aflevering van het gerepareerde apparaat resp. vervangende apparaat) aan de gemachtigde op een door simplesurance vastgelegde wijze betalen. 6 Subsidiariteit De verzekeraar verleent de verzekerde in zoverre geen verzekeringsdekking, als de verzekerde aanspraak kan maken op een schadevergoeding op basis van een ander verzekeringscontract. 7 Verzekeringsgebied De verzekering geldt wereldwijd. De plaats van betaling voor alle prestaties op basis van de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten is uitsluitend de woonplaats van de verzekerde in Nederland. 8 Verantwoordelijkheid apparaatidentificatie Voor de juistheid van de in het verzekeringscertificaat afgedrukte identificatiegegevens van het apparaat (bijv. serienummer) is uitsluitend de klant verantwoordelijk. Hij moet deze onmiddellijk na ontvangst van het verzekeringscertificaat controleren en eventuele onjuistheden onverwijld per aan melden. Laat hij dit achterwege en stemmen de identificatiegegevens van het product niet overeen met de in het certificaat afgedrukte gegevens, dan is er geen verzekeringsdekking. 9 Begin van de verzekeringsdekking; duur en einde van het contract Het contract komt tot stand met de aankoop via het portaal (www.klikzeker.nl of van partnershops) en na onmiddellijke betaling van de premie. De verzekeringsdekking begint op het tijdstip dat aangegeven is in de door simplesurance per bezorgde verzekeringsdocumenten. Bij het verkrijgen van de verzekering later dan 14 dagen na aankoop van de apparaten, begint de verzekeringsdekking pas na afloop van een wachttijd van 4 weken, gerekend vanaf het tijdstip, dat in de door simplesurance per bezorgde verzekeringsstukken is aangegeven. De verzekeringsdekking eindigt automatisch na afloop van de gekozen looptijd zonder dat er een afzonderlijke opzegging nodig is. Het verzekeringseinde kan uit de door simplesurance per bezorgde verzekeringsstukken worden afgeleid. Een verlenging van de bestaande verzekeringsdekking is mogelijk, tot een maximale totaalduur van 36 maanden, als deze tijdig vóór het einde van de oorspronkelijke verzekeringsdekking werd aangevraagd. simplesurance zal de verzekerde tijdig vóór afloop van de verzekeringsdekking wijzen op de verlengingsmogelijkheid. In gevallen van total loss, dan wel bij schadegevallen overeenkomstig 5 punt 2, vervalt de verzekering. Voor het overige kan elke contractpartij na het optreden van het verzekeringsgeval de verzekeringsrelatie opzeggen. De opzegging is slechts toegestaan na verloop van één maand sinds het afsluiten van de onderhandelingen over de schadevergoeding. De verzekeraar moet een opzegtermijn van één maand aanhouden. De verzekerde kan niet voor een later tijdstip opzeggen dan de einddatum van de lopende verzekeringsperiode. In deze gevallen heeft de verzekeraar recht op de premie evenredig naar de tijd waarin de verzekeringsdekking heeft bestaan. 10 Vervaldatum; gevolgen van verlate betaling of niet-betaling van de eenmalige premie 1. Vervaldatum van de eenmalige premie De eenmalige premie moet onafhankelijk van het bestaan van een herroepingsrecht onmiddellijk worden betaald en wordt ingevorderd in naam en voor rekening van R+V Allgemeine Versicherung AG. 2. Gevolgen van de niet-betaling van de eenmalige premie Wordt de eenmalige premie niet betaald op het volgens paragraaf 1 beslissende tijdstip van de vervaldatum, dan zijn wij met inachtneming van 37 VVG ((Duitse) Wet op Verzekeringscontracten) gerechtigd, ons uit het contract terug te trekken oftewel hoeven we niet te presteren. 11 Wisseling, ruil, doorgeven/verkoop van de verzekerde zaken, total loss 1. Mocht u in het kader van de wettelijke garantie het koopcontract voor het apparaat terug willen draaien, dan kan de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten tegen vergoeding van de tijdsevenredige premie ter kennisname worden opgezegd (doorslaggevend is de binnenkomst per post bij ons of bij onze gemachtigde). Als alternatief heeft u de mogelijkheid om de ongebruikte verzekeringstijd met een nieuw verzekeringscontract te laten verrekenen. 2. Wordt het apparaat tijdens de looptijd van de wettelijke garantietermijn verruild voor een nieuw apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit, dan gaat de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten over op het nieuwe apparaat. Om een prestatie op te eisen, moeten eveneens de volgende overeenkomstige bewijzen (afleveringsbewijs, ruildocument etc.) worden overlegd. 3. Aangezien de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten betrekking heeft op het apparaat, kan het apparaat binnen de looptijd van het verzekeringscontract worden doorgegeven/verkocht, waarbij de dekking blijft bestaan, zolang de verkrijger de rechten en plichten van de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten aanvaardt. De verkoper en de verkrijger zijn als gezamenlijke schuldenaars aansprakelijk voor de premie, die vervalt op het moment van de aanvang van de lopende verzekeringsperiode van de verkrijger. De verkrijger is gerechtigd, de verzekeringsrelatie met onmiddellijke ingang op te zeggen. Het opzeggingsrecht vervalt, als het niet binnen één maand na de verkrijging wordt uitgeoefend. 12 Plichten na het optreden van een verzekeringsgeval 1. U bent verplicht, a) het optreden van een verzekeringsgeval onmiddellijk, uiterlijk binnen 7 dagen na het bekend worden ervan, online aan simplesurance GmbH resp. onze gemachtigde te melden; b) ons bij vernieling of beschadiging van het apparaat dit met inbegrip van de volledige standaardaccessoires (in het geval van total loss) ter controle te laten zien; c) voor zover mogelijk te zorgen voor het verhinderen of verminderen van de schade en daarbij onze instructies of die van onze gemachtigden in te winnen en op te volgen, evenals vergoedingsclaims jegens derden in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn eventueel ook gerechtelijk kenbaar te maken of op andere wijze veilig te stellen; d) ons en onze gemachtigden bij de vaststelling en regeling van de schade naar vermogen te ondersteunen, uitvoerig en waarheidsgetrouw verslag te doen van de schade en alle omstandigheden, die op het verzekeringsgeval betrekking hebben (desgevraagd schriftelijk) mee te delen, met name ook de vereiste documenten in te dienen. Ontstaan vanwege valse of onware opgaven kosten, die bij waarheidsgetrouwe opgaven niet zouden zijn ontstaan, dan behouden wij ons het recht voor de ontstane kosten in te vorderen; e) van schade door diefstal, inbraakdiefstal, roof of plundering, vandalisme en sabotage met gedetailleerde opgave van de verloren gegane, vernielde of beschadigde apparaten onmiddellijk bij het dichtstbijzijnde politiebureau aangifte te doen en ons of onze gemachtigde een kopie van de aangifte toe te zenden. 2. Verzaakt u één van de onder punt 1 genoemde plichten opzettelijk, dan zijn wij ontlast van de verplichting om te presteren. a) Bij grof nalatig plichtsverzuim zijn wij gerechtigd, onze prestatie te korten in de verhouding die overeenstemt met de ernst van uw schuld. Het niet aan de orde zijn van een grove nalatigheid moet u bewijzen. b) Behalve in het geval van arglistig plichtsverzuim zijn wij echter tot prestatie verplicht, voor zover u aantoont dat het verzaken van de plicht noch oorzaak was van het optreden of de vaststelling van

4 het verzekeringsgeval, noch van de vaststelling of de omvang van onze prestatieplicht. c) Komt u een na het optreden van het verzekeringsgeval bestaande informatie- of ophelderingsplicht niet na, dan zijn wij slechts dan volledig of gedeeltelijk van prestatie ontheven, als wij of onze gemachtigde u door een aparte schriftelijke mededeling op deze regeling hebben gewezen. 13 Teruggevonden zaken 1. Meldingsplicht Wordt de verblijfplaats van verloren zaken vastgesteld, dan moet de verzekerde persoon dit na er kennis van te hebben genomen, onmiddellijk schriftelijk aan de verzekeraar melden. 2. Terugkrijgen vóór betaling van de schadevergoeding. Heeft de verzekerde persoon het bezit van een zoekgeraakte zaak teruggekregen, voordat de volledige schadeloosstelling voor deze zaak is betaald, dan behoudt hij de aanspraak op de schadevergoeding, voor het geval hij de zaak binnen twee weken aan de verzekeraar ter beschikking stelt. Anders moet een voor deze zaak verleende betaling worden teruggegeven. 3. Terugkrijgen na betaling van de schadevergoeding. a) Heeft de verzekerde persoon het bezit van een zoekgeraakte zaak teruggekregen, nadat voor deze zaak een schadevergoeding voor het volle bedrag van de verzekeringswaarde ervan is betaald, dan moet de verzekerde persoon de schadevergoeding terugbetalen, of de zaak aan de verzekeraar ter beschikking stellen. De verzekerde persoon moet dit keuzerecht binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de verzekeraar uitoefenen; na vruchteloos verloop van deze termijn gaat het keuzerecht over op de verzekeraar. b) Heeft de verzekerde persoon het bezit van een zoekgeraakte zaak teruggekregen, nadat voor deze zaak een schadevergoeding is betaald, die volgens de voorwaarden geringer is dan de verzekeringswaarde, dan kan de verzekerde persoon de zaak behouden en moet vervolgens de schadevergoeding terugbetalen. Verklaart hij zich binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de verzekeraar niet bereid, dan moet de verzekerde persoon de zaak in overeenstemming met de verzekeraar, publiekelijk aan de hoogst biedende laten verkopen. Van de opbrengst minus de verkoopkosten, ontvangt de verzekeraar het aandeel, dat overeenkomt met de door hem volgens de voorwaarden verleende schadevergoeding. 4. Beschadigde zaken Zijn teruggekregen zaken beschadigd, dan kan de verzekerde persoon de met de voorwaarden overeen-komende schadevergoeding ter hoogte van de reparatiekosten ook dan eisen of behouden, als de zaken in de gevallen van nummer 2 of nummer 3 bij hem blijven. 5. Gelijkstelling Het bezit van een teruggekregen zaak staat er mee gelijk, als de verzekerde persoon de mogelijkheid heeft het bezit weer te verkrijgen. 6. Overdracht van rechten Moet de verzekerde persoon de verzekeraar teruggekregen zaken ter beschikking stellen, dan moet hij de verzekeraar het bezit, het eigendom en alle andere rechten overdragen, die hem met betrekking tot deze zaken toekomen. 14 Speciale gronden voor verlies van rechten 1. Heeft u ons arglistig misleid over feiten, die voor de grond of hoogte van de schadevergoeding van betekenis zijn, dan wel heeft u dat geprobeerd, dan zijn wij ontheven van de plicht tot schadevergoeding. Is de misleiding door een rechtsgeldig vonnis of een poging tot bedrog vastgesteld, dan gelden de voorwaarden overeenkomstig zin 1 als bewezen. 2. Brengt u de schade teweeg door grove nalatigheid, dan zijn wij gerechtigd, onze prestatie in een verhouding die overeenkomt met de ernst van uw schuld te korten. 15 Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank 1. Voor dit contract geldt het Duitse recht. 2. Voor klachten op basis van het verzekeringscontract jegens ons is de juridische bevoegdheid overeenkomstig onze vestigingsplaats of ons voor het verzekeringscontract verantwoordelijk filiaal. Bent u een natuurlijk persoon en woont u in Nederland, dan is ook de rechtbank bevoegd, in het district waarvan ten tijde van de klachtindiening uw woonplaats zich bevond, of bij het ontbreken daarvan, u uw gebruikelijke verblijfplaats heeft gehad. 3. Bent u een natuurlijk persoon en woont u in Nederland, dan moeten klachten op basis van het verzekeringscontract jegens u bij de rechtbank worden ingediend, die voor uw woonplaats, dan wel bij het ontbreken daarvan, voor de plaats van uw gebruikelijke verblijf bevoegd is. Is ten tijde van de klachtindiening uw woonplaats of gebruikelijke verblijf in een land buiten de Europese Gemeenschap, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, of is uw woonplaats resp. uw gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van de klachtindiening niet bekend, dan kunnen wij u aanklagen bij de rechtbank die bevoegd is voor onze vestigingsplaats. Bent u een rechtspersoon, dan wordt de bevoegde rechtbank bepaald aan de hand van uw vestigingsplaats of het filiaal ervan. 4. Andere op het Duitse recht gebaseerde rechtbanken worden door deze overeenkomst niet uitgesloten. 5. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Contractvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onuitvoerbaar blijken, dan wel tengevolge van veranderingen in de wetgeving na afsluiting van het contract onwerkzaam of onuitvoerbaar worden, dan blijven de overige contractbepalingen en de werkzaamheid van het contract in zijn geheel hierdoor onaangetast. In plaats van de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling kan de verzekeraar een werkzame en uitvoerbare bepaling opstellen, die de zin en het doel van de niet-werkzame of onuitvoerbare bepaling het dichtst mogelijk benadert, als dit voor het voortzetten van het contract vereist is, of als het vasthouden aan het contract zonder nieuwe regeling voor één van de contractpartijen - ook rekening houdend met de belangen van de andere contractpartij - een onredelijke last zou betekenen. De nieuwe regeling is slechts werkzaam, als deze met inachtneming van het contractdoel op adequate wijze met de belangen van de klant rekening houdt. Deze wordt twee weken nadat de nieuwe regeling en de hiervoor beslissende gronden aan de klant zijn meegedeeld, bestanddeel van het contract. Dit geldt dienovereenkomstig ingeval van een leemte in het contract. 16 Herroepingsrecht U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, ) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten, de verdere informatie volgens 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig 312 g passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. De herroeping moet gericht worden aan: De herroeping dient te worden gericht aan: simplesurance GmbH Am Karlsbad 16, Berlijn, Duitsland. Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het faxnummer: +49 (0) Bij herroeping per , dient deze gericht te worden aan het e- mailadres: (Paid. Kosten variëren met elke telefoon provider afhankelijk.) Gevolgen van de herroeping Ingeval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk 30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

5 Speciale aanwijzingen Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend. 17 Buitengewone klachten Bij klachten kunt u aanspraak maken op de buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures bij de Vereniging Versicherungsombudsmann e.v.. Het adres luidt: Versicherungsombudsmann e. V. Postfach , Berlijn, Duitsland Leipziger Straße 121, Berlijn, Duitsland Fax: +49-(0) Telefoon +49-(0) (Paid. Kosten variëren met elke telefoon provider afhankelijk.) De procedure is voor u gratis. Beslissingen van de ombudsman tot een klachtwaarde van Euro 5000 zijn voor ons bindend. Onafhankelijk van het al of niet gebruik maken van een buitengerechtelijk klachteninstelling, bestaat voor u voorts de mogelijkheid de gerechtelijke weg te bewandelen. worden ingevuld en uitgeprint. De schadetoedracht moet door uzelf worden geformuleerd, op het schadeformulier worden ingevoerd en worden ondertekend. 3. Schadeovername Schadeovername gebeurt door ons resp. onze gemachtigde. Voor controle en inschatting van de schade wordt ons een redelijke tijd gegund. Een aanspraak op onmiddellijke reparatie, onmiddellijke vervanging van het verzekerde apparaat of een leenapparaat bestaat niet. 4. Schadeafwikkeling Na toestemming betreffende de schadeovername door ons resp. onze gemachtigde, wordt de reparatie voorbereid resp. bij total loss een vergelijkbaar vervangingsapparaat aan u verstrekt. Eventuele kosten voor niet gedekte schade, evenals niet gedekte kosten, moeten direct aan simplesurance GmbH of onze gemachtigden worden betaald. De op grond van het overeengekomen eigen risico niet overgenomen kosten, moeten direct door u aan simplesurance of onze gemachtigde worden betaald. 5. Bevestiging van de autoriteiten In alle gevallen, waarbij een bestuurlijk ingrijpen in het geding is (brand, natuurrampen etc.), moet u de overeenkomstige officiële bevestigingen indienen. 18 Klachten bij de toezichtinstantie U kunt zich met een klacht wenden tot het (Duitse) Rijksinstituut voor Toezicht op Financiële Dienstverlening. Het adres luidt: Graurheindorfer Straße 108, Bonn, Duitsland 19 Aanwijzing voor het herroepingsrecht tegen reclame en markt- en opinieonderzoek Wij, R+V Allgemeine Versicherung AG, simplesurance GmbH en onze gemachtigden slaan uw gegevens op en gebruiken die binnen het kader van de gerechtelijke toelaatbaarheid qua gegevensbescherming met het oog op reclame, evenals markt- en opinieonderzoek. Tegen dit gebruik van uw gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. Ingeval van schade, kunnen uw persoonsgebonden gegevens die in de schademelding zijn opgenomen met het oog op de schadeafwikkeling, op grond van de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten, worden doorgespeeld aan de met de schadeafwikkeling belaste verzekeringstussenpersoon, simplesurance GmbH en haar gemachtigde, evenals aan R+V Allgemeine Versicherung AG als risicodragers. 20 Elektronische post De communicatie met simplesurance vindt uitsluitend plaats langs elektronische weg per , dan wel via het portaal Met de gegevensoverdracht per ongecodeerde kunnen aanzienlijke veiligheidsrisico s zijn verbonden, zoals bijv. het bekend worden van de gegevens door ongerechtigde toegang van derden, verlies van gegevens, overdracht van virussen, verzendingsfouten, enz.. De klant alleen is verantwoordelijk voor de technisch vlekkeloze toestand van zijn -postvak. Met name moet het postvak bij het ontvangen van documenten met aanhangsels met gegevens tot de grootte van 5 MB te allen tijde gereed zijn, en s van simplesurance mogen niet door spamfilters worden geblokkeerd. Speciale overeenkomst betreffende schadeafwikkeling 1. Voorwaarden: De verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten geldt onafhankelijk van een voorafgegane of geldige fabrieksgarantie. Voorwaarde is, dat u het beschadigde apparaat ter reparatie aan simplesurance GmbH resp. onze gemachtigde stuurt. Hiertoe ontvangt u een voorgefrankeerd verzenddocument van Klikzeker. Voorts moet u, naast het defecte apparaat, absoluut ook het certificaat en het aankoopbewijs aan simplesurance GmbH of onze gemachtigde sturen. 2. Schadeformulier Bij elke schade moet het schadeformulier betreffende de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten online

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus 2016 - Aanwijzing: Alle voor de verzekeraar bestemde mededelingen en verklaringen (bijv. schademeldingen)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus 2016 - Aanwijzing: Alle voor de verzekeraar bestemde mededelingen en verklaringen (bijv. schademeldingen)

Nadere informatie

Herroepingsrecht & melding herroeping

Herroepingsrecht & melding herroeping Herroepingsrecht & melding herroeping Stand: 08.06.2015 1. Herroeping van verzekeringsovereenkomsten voor mobiele elektronica (smartphone, tablet, laptop, camera) 2. Herroeping van verzekeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor bouwmarktapparaten - Stand augustus

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor bouwmarktapparaten - Stand augustus Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor bouwmarktapparaten - Stand augustus 2016 - Aanwijzing: Alle voor de verzekeraar bestemde mededelingen en verklaringen (bijv. schademeldingen)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotalCare van European Warranty Partners SE

Algemene voorwaarden TotalCare van European Warranty Partners SE Print hier de voorwaarden! Algemene voorwaarden TotalCare van European Warranty Partners SE 1. Definities In deze algemene voorwaarden die gelden voor de verkoop aan consumenten van de TotalCare Polis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus

Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus Bijlage 1 bij de raamovereenkomst betreffende de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor stationaire elektronische apparaten Contractnummer: 405/82/XXXXXXXX Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

G A R A N T I E. Fabrieksgarantie 3. editie

G A R A N T I E. Fabrieksgarantie 3. editie 2 JAREN G A R A N T I E NL Fabrieksgarantie 3. editie 01.06.2015 Fabrieksgarantie van Solare Datensysteme GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen - Binsdorf Verkorte Versie: Deze fabrieksgarantie is uitsluitend

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAARDEN DBR FIETSZEKERPLAN Artikel 1: Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: DBR: Dutch Bicycle Rental B.V. gevestigd aan de Solingerstraat 49, 7421 ZR te Deventer,

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13

IAK Fietsverzekering. Verzekeringsvoorwaarden FT13 IAK Fietsverzekering Verzekeringsvoorwaarden FT13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Fietsverzekering FT13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Fietsverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking 4 3

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A.

Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. Onderlinge paardenverzekering Maatschappij Marum en Omstreken W.A. REGLEMENT HOUDENDE DE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING VAN DE ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING MAATSCHAPPIJ MARUM EN OMSTREKEN W.A. AANVANG EN

Nadere informatie

Het Schoonenberg HoorZeker Pakket

Het Schoonenberg HoorZeker Pakket Het Schoonenberg HoorZeker Pakket Algemene voorwaarden 5 jaar 465.2015/09 www.schoonenberg.nl 1007.01.703 SB Algemene voorwaarden_5 jaar_16 pag.indd 1-2 26-08-15 10:19 Algemene Voorwaarden HoorZeker Pakket

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE

VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VERZEKERINGSVOORWAARDEN GAZELLE E-BIKE VERLENGDE GARANTIE VVS-GZVG-2016.01 INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Definities 2 Artikel 2: Geldigheidsgebied 2 Artikel 3: Vergoedingen 2 Artikel 4: Schadevaststelling 2

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener BRUIKLEENOVEREENKOMST LOW VISION HULPMIDDELEN Ondergetekenden: En Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Asoka-Onderwijs en advies Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017

Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Bijzondere Voorwaarden Machinebedrijfsschade COEN.MBS.2017 Inhoud Algemeen... 3 1 Aanvullende algemene bepalingen... 3 1.1 Dekkingsgebied... 3 1.2 Berekening van de premie... 3 1.2.1 Verrekening... 3 1.2.1.1

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.

1.2 Door het verstrekken van de opdracht accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden. ABIS Automatisering Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering

Nadere informatie

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden

Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden Voorwaarden autoverzekering schadeverzekering inzittenden ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Deze voorwaarden beschrijven de schadeverzekering inzittenden van uw autoverzekering. Deze verzekering keert een

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Wattsgreen Versie geldig vanaf: 2 januari 2011 Artikel 1 Definities 1.1 Wattsgreen: een handelsnaam van Investosave. Investosave is statutair gevestigd te Bodegraven en ingeschreven

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Algemene Voorwaarden van: Jasnante Holding B.V. te Amsterdam. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Jasnante Holding B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Offertes. Artikel 3 Overeenkomsten. Artikel 4 Afbeeldingen. Artikel 5 Prijzen en betaling Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Projectieschermen.net betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis:

De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: Artikel 1 Definitie De in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen worden gebruikt in de navolgende betekenis: 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van Algemene verkoopsvoorwaarden: 1. Algemeen, klantenkring, taal. (1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden zaken van www.nded.nl, verder in de tekst Webshop, en op alle door onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

De huurder dient aanspraken van derden op de (aanhang)wagen af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

De huurder dient aanspraken van derden op de (aanhang)wagen af te wijzen en de verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen. Duur De huurovereenkomst gaat in op de aangegeven datum om 9 uur in de morgen. De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen tijdstip. Indien de huurder de niet

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht

Algemene Voorwaarden. van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht Algemene Voorwaarden van Tail Lift Parts Europe GmbH, besloten vennootschap volgens Duits recht 1 Algemeen (1) Alle contracten met Tail Lift Parts Europe GmbH worden op basis van de volgende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Naam ondernemer: Sharp Trading

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Naam ondernemer: Sharp Trading Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Ondernemer Consument Overeenkomst op afstand Techniek voor communicatie op afstand Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering,

Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering, Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Slaats Computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur,

Nadere informatie