Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus 2015 -"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten - Stand augustus Aanwijzing: Alle voor de verzekeraar bestemde mededelingen en verklaringen (bijv. schademeldingen) moeten uitsluitend gericht worden aan simplesurance GmbH via het webportaal Wendt u zich bij vragen alstublieft tot simplesurance-klantenservice: Telefoon: 0800 / (gratis) Verzekeraar: R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, Wiesbaden, Duitsland Gebonden verzekeringstussenpersoon: simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, Berlijn, Duitsland De verzekeringstussenpersoon is gerechtigd, mededelingen, wilsverklaringen en betalingen van de verzekerde in ontvangst te nemen en is verplicht, deze onverwijld aan de verzekeraar door te geven. De binnenkomst bij de verzekeringstussenpersoon staat juridisch gelijk met de binnenkomst bij de verzekeraar. Verzekeringsnemer: simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, Berlijn, Duitsland Verzekerde persoon/verzekerde: De betreffende klant, voor wiens elektronisch apparaat een certificaat werd afgegeven. 1 Verzekerde en niet verzekerde zaken 1. Verzekerde zaken Verzekeringsdekking wordt verleend voor de onderstaande nieuwe en gebruikte elektronische apparaten, welke vrij van bekende schade zijn, met een maximale ouderdom van 6 maanden na aankoop inclusief de accessoires, die in de originele verpakking zaten: a) smartphones Smartphones, mobiele telefoons b) mobiele elektronische apparaten Notebook, powerbook, tablet-pc, e-book-reader, autoradio, beamer, flitsapparaat, camcorder, auto-hifi, diaprojector, digitale fotolijsten, digitale camera, discman, foto-set, fotoapparat, MP3- speler, navigatie, draagbare LCD-TV, scheerapparaat, spiegelreflexcamera, draagbare DVD-speler, draagbare radio, videoprojector, walkman, PDA/MDA/XDA, Smartwatch 1.1 Er is altijd sprake van een tweedehands apparaat als dit niet binnen 14 dagen na nieuwaanschaf wordt verzekerd. Voor tweedehands apparaten (die niet ouder mogen zijn dan 6 maanden) begint de verzekeringsdekking na verloop van een wachttijd van 4 weken, gerekend vanaf het tijdstip dat is aangegeven in de door simplesurance per bezorgde verzekeringsdocumenten. 2 Niet verzekerde zaken a) verwisselbare gegevensdragers, b) grond- en hulpstoffen, verbruiksmaterialen en arbeidsmiddelen, zoals bijv. accu s, batterijen, toners, fusers, inkt, koolborstels, trommels en lampen, c) schade aan overige delen, die tijdens de levensduur op bais van ervaring meermaals moeten worden verwisseld, zoals bijv. koel- en oplosmiddelen, schrijflinten, filmen, beeld- en geluidsdragers, zekeringen, lichtbronnen (bijv. van projectoren), kabels, rubberslangen, d) allerlei gereedschappen, e)afzonderlijke resp. extra gekochte accessoires en achteraf gekochte accessoires, f) allerlei software, g) defect aangeleverde apparaten, h)speelgoed, robotten, instrumenten, hardware-uitbreidingen, joysticks, gamepads, stuurwielen, koelboxen. 2 Verzekerde en niet verzekerde risico s en schade 1. Verzekerde risico s en schade De verzekeraar verleent schadevergoeding voor materiële schade door zich plotseling en onvoorzienbaar voordoende gebeurtenissen. Onvoorzienbaar is schade, die de verzekerde persoon en simplesurance of haar vertegenwoordigers noch tijdig hebben voorzien, noch hadden kunnen voorzien met de voor de bedrijfsmatig uitgeoefende activiteit vereiste vakkennis, waarbij slechts grove nalatigheid nadelig is en deze de verzekeraar ertoe gerechtigt, haar prestaties in evenredige verhouding tot de ernst van de schuld te korten. Met name wordt schadevergoeding verleend voor materiële schade door: a) bedieningsfouten; b) valschade, breukschade, vloeistofschade echter zonder weersinvloeden; c) brand, blikseminslag, explosie, implosie, overspanning, inductie, kortsluiting; d) sabotage, vandalisme. Verzekeringsdekking bestaat bij zoekraken van apparaten, voor zover dit in het verzekeringscertificaat is aangetoond, door: e) diefstal alleen, als het apparaat in persoonlijke bewaring veilig werd meegenomen; f) inbraakdiefstal alleen, als het apparaat zich in een afgesloten ruimte van een gebouw of in een afgesloten kofferruimte, waar niet ingekeken kan worden, of in het handschoenenkastje van een afgesloten personenauto bevond en de inbreekdiefstal in de auto aantoonbaar tussen 6 en 22 uur gepleegd werd; g) roof en plundering. In geval van total loss, is er alleen verzekeringsdekking als het door schade getroffen apparaat inclusief de volledige standaardaccessoires ter controle aan de verzekeraar werd voorgelegd. Definitie van risico s In de zin van deze overeenkomst, gaat het om: brand, blikseminslag, explosie. - Brand is een vuur dat zonder een reglementair(e) haard of fornuis is ontstaan of daaruit is voortgekomen en op eigen kracht in staat is zich uit te breiden. - Blikseminslag is de directe overdracht van een bliksem op zaken.

2 - Explosie is een op de uitzettingsneiging van gassen of dampen berustende, plotseling optredende krachtuiting. 2. Niet verzekerde risico s en schade a) De verzekeraar verleent tijdens de duur van de garantie van de fabrikant geen dekking tegenover de verzekerde of fabrikant, voor zover deze in geval van schade daarvoor aantoonbaar verantwoordelijk zijn. b) Schade door verduistering, laten liggen, vergeten en verliezen. c) Schadeposten waarvoor de fabrikant/handelaar in het kader van de wettelijke garantie verantwoordelijk is. d) Schade aan afstandsbedieningen, controlemechanismen, 3Dbrillen na verloop van 24 maanden na het begin van het contract (aankoopdatum). e) Storingen, die door instelling volgens de bedieningshandleiding van de fabrikant verholpen kunnen worden. f) Schade of storingen aan het apparaat, die door reiniging van het apparaat verholpen kunnen worden. g) Schade door ontoereikende verpakking van de apparaten bij transport of verzending. h) Prestaties, die geleverd worden voor het uit de wereld helpen van onbeduidende gebreken, met name kras-, schamp-, en schuurschade, evenals andere schoonheidsfoutjes, die aan het technische gebruik van de apparaten geen afbreuk doen. i) Schade, die door een andere verzekering of garantie wordt geregeld. j) Schade, waarvoor een derde als fabrikant of handelaar resp. reparatiebedrijf moet opkomen. k) Pixelfouten, die binnen het kader van de fouttolerantie categorie 1-2 van de ISO Norm liggen. l) Standaardschade zoals terugroepacties van de kant van de fabrikant. m)oorlogs- of burgeroorlogsachtige gebeurtenissen, oproer, binnenlandse onrust, politieke gewelddadigheden, aanslagen of terroristische acties, staking, uitsluiting of arbeidsonrust, onteigeningen of onteigeningsachtige ingrepen, beslaglegging, onttrekkingen, beschikkingen of overige ingrepen van hogerhand, evenals door elementaire natuurgebeurtenissen of kernenergie. n) Schade door voortdurende invloeden van het bedrijf, normale slijtage; o) schade door niet-vakkundige inbouw, ondeskundige reparatie / ingrepen door niet door verzekeraar geautoriseerde derde, door ondeskundig gebruik, door niet-reglementair of ongewoon gebruik, met name gebruik of reiniging van het apparaat niet conform de richtlijnen van de fabrikant; p) schade aan, of door software of gegevensdragers, door computervirussen, programmerings- of softwarefouten; q) schade aan slijtdelen en verbruiksmaterialen evenals aan batterijen en accu s; r) schade waarvoor een derde op grond van garantie- of garantiebepalingen, evenals andere wettelijke of contractuele bepalingen aansprakelijk is; tenzij het gaat om schade door sabotage of vandalisme; s) schade veroorzaakt door opzettelijke handelingen of nalatigheden van de verzekerde of van een gerechtigde gebruiker van het apparaat; t) indirecte en directe materiële gevolg- of vermogensschade; u) prestaties, die op grond van service-, afstellings- en reinigingswerkzaamheden nodig worden. 3 Verzekerd belang Verzekerd is het belang van de verzekerde persoon. Is de verzekerde persoon geen eigenaar, dan is ook het belang van de eigenaar verzekerd. De bepalingen met betrekking tot de verzekerde schade en risico s blijven onaangetast. Verzekerde persoon is de eigenaar van het certificaat. De verzekeringsdekkingsbrief voor apparaten is slechts door simplesurance schriftelijk op een andere verzekerde persoon overdraagbaar. 4 Verzekeringswaarde Verzekeringssom is de verkoopprijs inclusief BTW zonder premie of subsidie (ondersteuning door bijv. fabrikant of provider) van het in het certificaat opgenomen apparaat. De verzekeringssom vormt de maximale schadevergoedingsgrens ingeval van schade. Wordt op grond van valse gegevens pas na documentatie, bijv. naar aanleiding van een schade, vastgesteld, dat: - het verzekerde apparaat voor een valse verzekeringssom werd aangemeld, dan vindt een correcte inschaling plaats met terugwerkende kracht plus een afhandelingstarief van Euro 10,00. De premies worden met terugwerkende kracht vanaf het begin van het contract aangepast; - het verzekerde apparaat niet via dit contract verzekerbaar is, dan wordt het contract met terugwerkende kracht opgeheven. Tot dan toe betaalde premies worden gerestitueerd resp. kunnen met een nieuwe verzekering worden verrekend. 5 Omvang van de schadeloosstelling 1. De schadeloosstelling beperkt zich met uitsluiting van enige verdere aanspraak tot het vrijstellen van de verzekerde van de kosten van de vereiste reparatie van het beschadigde apparaat door een door verzekeraar of simplesurance gemachtigd reparatieservicebedrijf. Meerkosten, die ontstaan doordat bij de reparatie veranderingen of constructieverbeteringen worden uitgevoerd, komen ten laste van de verzekerde. 2. De verzekeringsprestatie is beperkt tot de dagwaarde verminderd met het overeengekomen eigen risico. Overschrijden de reparatiekosten of de aanschafkosten voor een vervangend apparaat de dagwaarde van het verzekerde apparaat bij het optreden van de schade, of is dit door een verzekerde gebeurtenis zoekgeraakt, dan ontvangt de verzekerde naar keuze van de verzekeraar eventueel een gebruikt vervangend apparaat, dan wel de overeenkomstige waarde als financiële vergoeding. De verzekerde kan in geval van schade geen aanspraak maken op een financiële vergoeding. 3. De dagwaarde is vanaf de aankoopdatum van het apparaat door de eerste eigenaar als volgt beperkt: Leeftijd van het apparaat in maanden Maximale schadevergoeding van de koopprijs % % % % De bijbetaling van het verschil door de verzekerde persoon resulteert uit de verkoopprijs van het nieuwe apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit, na aftrek van de dagwaarde van vernielde apparaat. 4. Overschrijdt de waarde van het apparaat ten tijde van het optreden van de schade de dekkingssom, dan keert de verzekeraar uit tot de hoogte van de overeengekomen dekkingssom, na aftrek van het eigen risico. 75 VVG ((Duitse) Wet op Verzekeringscontracten) is niet van toepassing. 5. Bij aanschaf van een vervangend apparaat, dan wel schadevergoeding in de vorm van een financiële vergoeding, kan de verzekeraar de teruggave van het verzekerde apparaat en de standaardaccessoires eisen. 6. De verzekerde apparaten moeten met inbegrip van de volledige standaardaccessoires, naar het gemachtigde reparatieservicebedrijf worden verzonden of gebracht. De kosten voor verzending worden overgenomen. Daarvoor ontvangt de verzekerde een voorgefrankeerd verzendingsformulier van Klikzeker resp. simplesurance 7. Bij materiële schade die overeenkomstig de voorwaarden is verzekerd, draagt de verzekerde een eigen risico van: * Euro 25,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat tot en met Euro 500,00 * Euro 50,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 500,01 tot en met Euro 1000,00 * Euro 75,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 1000,01 tot en met Euro 3000,00 * Euro 150,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 3000,01 tot en met Euro 4000,00 * Euro 200,00 bij een nieuwwaarde van het apparaat van Euro 4000,01 tot en met Euro 5000,00 ten tijde van de aanschaf van het apparaat/de bundel; Bij een eigendomsdelict dat overeenkomstig de voorwaarden is verzekerd, draagt de verzekerde een eigen risico van 25% van de koopprijs ten tijde van de aanschaf van het apparaat/de bundel,

3 echter minstens het overeengekomen eigen risico bij materiële schade. De verzekerde moet het eigen risico vóór de schaderegeling (aflevering van het gerepareerde apparaat resp. vervangende apparaat) aan de gemachtigde op een door simplesurance vastgelegde wijze betalen. 6 Subsidiariteit De verzekeraar verleent de verzekerde in zoverre geen verzekeringsdekking, als de verzekerde aanspraak kan maken op een schadevergoeding op basis van een ander verzekeringscontract. 7 Verzekeringsgebied De verzekering geldt wereldwijd. De plaats van betaling voor alle prestaties op basis van de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten is uitsluitend de woonplaats van de verzekerde in Nederland. 8 Verantwoordelijkheid apparaatidentificatie Voor de juistheid van de in het verzekeringscertificaat afgedrukte identificatiegegevens van het apparaat (bijv. serienummer) is uitsluitend de klant verantwoordelijk. Hij moet deze onmiddellijk na ontvangst van het verzekeringscertificaat controleren en eventuele onjuistheden onverwijld per aan melden. Laat hij dit achterwege en stemmen de identificatiegegevens van het product niet overeen met de in het certificaat afgedrukte gegevens, dan is er geen verzekeringsdekking. 9 Begin van de verzekeringsdekking; duur en einde van het contract Het contract komt tot stand met de aankoop via het portaal (www.klikzeker.nl of van partnershops) en na onmiddellijke betaling van de premie. De verzekeringsdekking begint op het tijdstip dat aangegeven is in de door simplesurance per bezorgde verzekeringsdocumenten. Bij het verkrijgen van de verzekering later dan 14 dagen na aankoop van de apparaten, begint de verzekeringsdekking pas na afloop van een wachttijd van 4 weken, gerekend vanaf het tijdstip, dat in de door simplesurance per bezorgde verzekeringsstukken is aangegeven. De verzekeringsdekking eindigt automatisch na afloop van de gekozen looptijd zonder dat er een afzonderlijke opzegging nodig is. Het verzekeringseinde kan uit de door simplesurance per bezorgde verzekeringsstukken worden afgeleid. Een verlenging van de bestaande verzekeringsdekking is mogelijk, tot een maximale totaalduur van 36 maanden, als deze tijdig vóór het einde van de oorspronkelijke verzekeringsdekking werd aangevraagd. simplesurance zal de verzekerde tijdig vóór afloop van de verzekeringsdekking wijzen op de verlengingsmogelijkheid. In gevallen van total loss, dan wel bij schadegevallen overeenkomstig 5 punt 2, vervalt de verzekering. Voor het overige kan elke contractpartij na het optreden van het verzekeringsgeval de verzekeringsrelatie opzeggen. De opzegging is slechts toegestaan na verloop van één maand sinds het afsluiten van de onderhandelingen over de schadevergoeding. De verzekeraar moet een opzegtermijn van één maand aanhouden. De verzekerde kan niet voor een later tijdstip opzeggen dan de einddatum van de lopende verzekeringsperiode. In deze gevallen heeft de verzekeraar recht op de premie evenredig naar de tijd waarin de verzekeringsdekking heeft bestaan. 10 Vervaldatum; gevolgen van verlate betaling of niet-betaling van de eenmalige premie 1. Vervaldatum van de eenmalige premie De eenmalige premie moet onafhankelijk van het bestaan van een herroepingsrecht onmiddellijk worden betaald en wordt ingevorderd in naam en voor rekening van R+V Allgemeine Versicherung AG. 2. Gevolgen van de niet-betaling van de eenmalige premie Wordt de eenmalige premie niet betaald op het volgens paragraaf 1 beslissende tijdstip van de vervaldatum, dan zijn wij met inachtneming van 37 VVG ((Duitse) Wet op Verzekeringscontracten) gerechtigd, ons uit het contract terug te trekken oftewel hoeven we niet te presteren. 11 Wisseling, ruil, doorgeven/verkoop van de verzekerde zaken, total loss 1. Mocht u in het kader van de wettelijke garantie het koopcontract voor het apparaat terug willen draaien, dan kan de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten tegen vergoeding van de tijdsevenredige premie ter kennisname worden opgezegd (doorslaggevend is de binnenkomst per post bij ons of bij onze gemachtigde). Als alternatief heeft u de mogelijkheid om de ongebruikte verzekeringstijd met een nieuw verzekeringscontract te laten verrekenen. 2. Wordt het apparaat tijdens de looptijd van de wettelijke garantietermijn verruild voor een nieuw apparaat van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit, dan gaat de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten over op het nieuwe apparaat. Om een prestatie op te eisen, moeten eveneens de volgende overeenkomstige bewijzen (afleveringsbewijs, ruildocument etc.) worden overlegd. 3. Aangezien de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten betrekking heeft op het apparaat, kan het apparaat binnen de looptijd van het verzekeringscontract worden doorgegeven/verkocht, waarbij de dekking blijft bestaan, zolang de verkrijger de rechten en plichten van de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten aanvaardt. De verkoper en de verkrijger zijn als gezamenlijke schuldenaars aansprakelijk voor de premie, die vervalt op het moment van de aanvang van de lopende verzekeringsperiode van de verkrijger. De verkrijger is gerechtigd, de verzekeringsrelatie met onmiddellijke ingang op te zeggen. Het opzeggingsrecht vervalt, als het niet binnen één maand na de verkrijging wordt uitgeoefend. 12 Plichten na het optreden van een verzekeringsgeval 1. U bent verplicht, a) het optreden van een verzekeringsgeval onmiddellijk, uiterlijk binnen 7 dagen na het bekend worden ervan, online aan simplesurance GmbH resp. onze gemachtigde te melden; b) ons bij vernieling of beschadiging van het apparaat dit met inbegrip van de volledige standaardaccessoires (in het geval van total loss) ter controle te laten zien; c) voor zover mogelijk te zorgen voor het verhinderen of verminderen van de schade en daarbij onze instructies of die van onze gemachtigden in te winnen en op te volgen, evenals vergoedingsclaims jegens derden in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn eventueel ook gerechtelijk kenbaar te maken of op andere wijze veilig te stellen; d) ons en onze gemachtigden bij de vaststelling en regeling van de schade naar vermogen te ondersteunen, uitvoerig en waarheidsgetrouw verslag te doen van de schade en alle omstandigheden, die op het verzekeringsgeval betrekking hebben (desgevraagd schriftelijk) mee te delen, met name ook de vereiste documenten in te dienen. Ontstaan vanwege valse of onware opgaven kosten, die bij waarheidsgetrouwe opgaven niet zouden zijn ontstaan, dan behouden wij ons het recht voor de ontstane kosten in te vorderen; e) van schade door diefstal, inbraakdiefstal, roof of plundering, vandalisme en sabotage met gedetailleerde opgave van de verloren gegane, vernielde of beschadigde apparaten onmiddellijk bij het dichtstbijzijnde politiebureau aangifte te doen en ons of onze gemachtigde een kopie van de aangifte toe te zenden. 2. Verzaakt u één van de onder punt 1 genoemde plichten opzettelijk, dan zijn wij ontlast van de verplichting om te presteren. a) Bij grof nalatig plichtsverzuim zijn wij gerechtigd, onze prestatie te korten in de verhouding die overeenstemt met de ernst van uw schuld. Het niet aan de orde zijn van een grove nalatigheid moet u bewijzen. b) Behalve in het geval van arglistig plichtsverzuim zijn wij echter tot prestatie verplicht, voor zover u aantoont dat het verzaken van de plicht noch oorzaak was van het optreden of de vaststelling van

4 het verzekeringsgeval, noch van de vaststelling of de omvang van onze prestatieplicht. c) Komt u een na het optreden van het verzekeringsgeval bestaande informatie- of ophelderingsplicht niet na, dan zijn wij slechts dan volledig of gedeeltelijk van prestatie ontheven, als wij of onze gemachtigde u door een aparte schriftelijke mededeling op deze regeling hebben gewezen. 13 Teruggevonden zaken 1. Meldingsplicht Wordt de verblijfplaats van verloren zaken vastgesteld, dan moet de verzekerde persoon dit na er kennis van te hebben genomen, onmiddellijk schriftelijk aan de verzekeraar melden. 2. Terugkrijgen vóór betaling van de schadevergoeding. Heeft de verzekerde persoon het bezit van een zoekgeraakte zaak teruggekregen, voordat de volledige schadeloosstelling voor deze zaak is betaald, dan behoudt hij de aanspraak op de schadevergoeding, voor het geval hij de zaak binnen twee weken aan de verzekeraar ter beschikking stelt. Anders moet een voor deze zaak verleende betaling worden teruggegeven. 3. Terugkrijgen na betaling van de schadevergoeding. a) Heeft de verzekerde persoon het bezit van een zoekgeraakte zaak teruggekregen, nadat voor deze zaak een schadevergoeding voor het volle bedrag van de verzekeringswaarde ervan is betaald, dan moet de verzekerde persoon de schadevergoeding terugbetalen, of de zaak aan de verzekeraar ter beschikking stellen. De verzekerde persoon moet dit keuzerecht binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de verzekeraar uitoefenen; na vruchteloos verloop van deze termijn gaat het keuzerecht over op de verzekeraar. b) Heeft de verzekerde persoon het bezit van een zoekgeraakte zaak teruggekregen, nadat voor deze zaak een schadevergoeding is betaald, die volgens de voorwaarden geringer is dan de verzekeringswaarde, dan kan de verzekerde persoon de zaak behouden en moet vervolgens de schadevergoeding terugbetalen. Verklaart hij zich binnen twee weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de verzekeraar niet bereid, dan moet de verzekerde persoon de zaak in overeenstemming met de verzekeraar, publiekelijk aan de hoogst biedende laten verkopen. Van de opbrengst minus de verkoopkosten, ontvangt de verzekeraar het aandeel, dat overeenkomt met de door hem volgens de voorwaarden verleende schadevergoeding. 4. Beschadigde zaken Zijn teruggekregen zaken beschadigd, dan kan de verzekerde persoon de met de voorwaarden overeen-komende schadevergoeding ter hoogte van de reparatiekosten ook dan eisen of behouden, als de zaken in de gevallen van nummer 2 of nummer 3 bij hem blijven. 5. Gelijkstelling Het bezit van een teruggekregen zaak staat er mee gelijk, als de verzekerde persoon de mogelijkheid heeft het bezit weer te verkrijgen. 6. Overdracht van rechten Moet de verzekerde persoon de verzekeraar teruggekregen zaken ter beschikking stellen, dan moet hij de verzekeraar het bezit, het eigendom en alle andere rechten overdragen, die hem met betrekking tot deze zaken toekomen. 14 Speciale gronden voor verlies van rechten 1. Heeft u ons arglistig misleid over feiten, die voor de grond of hoogte van de schadevergoeding van betekenis zijn, dan wel heeft u dat geprobeerd, dan zijn wij ontheven van de plicht tot schadevergoeding. Is de misleiding door een rechtsgeldig vonnis of een poging tot bedrog vastgesteld, dan gelden de voorwaarden overeenkomstig zin 1 als bewezen. 2. Brengt u de schade teweeg door grove nalatigheid, dan zijn wij gerechtigd, onze prestatie in een verhouding die overeenkomt met de ernst van uw schuld te korten. 15 Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank 1. Voor dit contract geldt het Duitse recht. 2. Voor klachten op basis van het verzekeringscontract jegens ons is de juridische bevoegdheid overeenkomstig onze vestigingsplaats of ons voor het verzekeringscontract verantwoordelijk filiaal. Bent u een natuurlijk persoon en woont u in Nederland, dan is ook de rechtbank bevoegd, in het district waarvan ten tijde van de klachtindiening uw woonplaats zich bevond, of bij het ontbreken daarvan, u uw gebruikelijke verblijfplaats heeft gehad. 3. Bent u een natuurlijk persoon en woont u in Nederland, dan moeten klachten op basis van het verzekeringscontract jegens u bij de rechtbank worden ingediend, die voor uw woonplaats, dan wel bij het ontbreken daarvan, voor de plaats van uw gebruikelijke verblijf bevoegd is. Is ten tijde van de klachtindiening uw woonplaats of gebruikelijke verblijf in een land buiten de Europese Gemeenschap, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, of is uw woonplaats resp. uw gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van de klachtindiening niet bekend, dan kunnen wij u aanklagen bij de rechtbank die bevoegd is voor onze vestigingsplaats. Bent u een rechtspersoon, dan wordt de bevoegde rechtbank bepaald aan de hand van uw vestigingsplaats of het filiaal ervan. 4. Andere op het Duitse recht gebaseerde rechtbanken worden door deze overeenkomst niet uitgesloten. 5. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Contractvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onuitvoerbaar blijken, dan wel tengevolge van veranderingen in de wetgeving na afsluiting van het contract onwerkzaam of onuitvoerbaar worden, dan blijven de overige contractbepalingen en de werkzaamheid van het contract in zijn geheel hierdoor onaangetast. In plaats van de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling kan de verzekeraar een werkzame en uitvoerbare bepaling opstellen, die de zin en het doel van de niet-werkzame of onuitvoerbare bepaling het dichtst mogelijk benadert, als dit voor het voortzetten van het contract vereist is, of als het vasthouden aan het contract zonder nieuwe regeling voor één van de contractpartijen - ook rekening houdend met de belangen van de andere contractpartij - een onredelijke last zou betekenen. De nieuwe regeling is slechts werkzaam, als deze met inachtneming van het contractdoel op adequate wijze met de belangen van de klant rekening houdt. Deze wordt twee weken nadat de nieuwe regeling en de hiervoor beslissende gronden aan de klant zijn meegedeeld, bestanddeel van het contract. Dit geldt dienovereenkomstig ingeval van een leemte in het contract. 16 Herroepingsrecht U kunt uw contractverklaring binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, ) herroepen. De termijn gaat in nadat u het certificaat, de contractbepalingen met inbegrip van de Algemene Voorwaarden voor de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten, de verdere informatie volgens 7 passage 1 en 2 van de (Duitse) Wet op Verzekeringscontracten, in combinatie met de 1 tot 4 van de VVG-verordening betreffende de informatieplicht en deze instructie, steeds schriftelijk heeft ontvangen, echter niet vóór vervulling van onze plichten overeenkomstig 312 g passage 1 zin 1 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel van de invoeringswet betreffende het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Voor de inachtneming van het herroepingsrecht is de tijdige verzending van de herroeping voldoende. De herroeping moet gericht worden aan: De herroeping dient te worden gericht aan: simplesurance GmbH Am Karlsbad 16, Berlijn, Duitsland. Bij herroeping per fax, dient deze gericht te worden aan het faxnummer: +49 (0) Bij herroeping per , dient deze gericht te worden aan het e- mailadres: (Paid. Kosten variëren met elke telefoon provider afhankelijk.) Gevolgen van de herroeping Ingeval van een werkzame herroeping eindigt de verzekeringsdekking en restitueren wij u de verzekeringspremie. De vergoeding van de terug te betalen premies gebeurt onmiddellijk, uiterlijk 30 dagen na binnenkomst van de herroeping. Begint de verzekeringsdekking niet vóór het einde van de herroepings-termijn, dan heeft de werkzame herroeping tot gevolg dat ontvangen prestaties moeten worden terugbetaald en genoten gebruik (bijv. rente) moet worden teruggegeven.

5 Speciale aanwijzingen Uw herroepingsrecht vervalt, als het contract op uw uitdrukkelijke wens, zowel door u als door ons, volledig vervuld is, voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend. 17 Buitengewone klachten Bij klachten kunt u aanspraak maken op de buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures bij de Vereniging Versicherungsombudsmann e.v.. Het adres luidt: Versicherungsombudsmann e. V. Postfach , Berlijn, Duitsland Leipziger Straße 121, Berlijn, Duitsland Fax: +49-(0) Telefoon +49-(0) (Paid. Kosten variëren met elke telefoon provider afhankelijk.) De procedure is voor u gratis. Beslissingen van de ombudsman tot een klachtwaarde van Euro 5000 zijn voor ons bindend. Onafhankelijk van het al of niet gebruik maken van een buitengerechtelijk klachteninstelling, bestaat voor u voorts de mogelijkheid de gerechtelijke weg te bewandelen. worden ingevuld en uitgeprint. De schadetoedracht moet door uzelf worden geformuleerd, op het schadeformulier worden ingevoerd en worden ondertekend. 3. Schadeovername Schadeovername gebeurt door ons resp. onze gemachtigde. Voor controle en inschatting van de schade wordt ons een redelijke tijd gegund. Een aanspraak op onmiddellijke reparatie, onmiddellijke vervanging van het verzekerde apparaat of een leenapparaat bestaat niet. 4. Schadeafwikkeling Na toestemming betreffende de schadeovername door ons resp. onze gemachtigde, wordt de reparatie voorbereid resp. bij total loss een vergelijkbaar vervangingsapparaat aan u verstrekt. Eventuele kosten voor niet gedekte schade, evenals niet gedekte kosten, moeten direct aan simplesurance GmbH of onze gemachtigden worden betaald. De op grond van het overeengekomen eigen risico niet overgenomen kosten, moeten direct door u aan simplesurance of onze gemachtigde worden betaald. 5. Bevestiging van de autoriteiten In alle gevallen, waarbij een bestuurlijk ingrijpen in het geding is (brand, natuurrampen etc.), moet u de overeenkomstige officiële bevestigingen indienen. 18 Klachten bij de toezichtinstantie U kunt zich met een klacht wenden tot het (Duitse) Rijksinstituut voor Toezicht op Financiële Dienstverlening. Het adres luidt: Graurheindorfer Straße 108, Bonn, Duitsland 19 Aanwijzing voor het herroepingsrecht tegen reclame en markt- en opinieonderzoek Wij, R+V Allgemeine Versicherung AG, simplesurance GmbH en onze gemachtigden slaan uw gegevens op en gebruiken die binnen het kader van de gerechtelijke toelaatbaarheid qua gegevensbescherming met het oog op reclame, evenals markt- en opinieonderzoek. Tegen dit gebruik van uw gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. Ingeval van schade, kunnen uw persoonsgebonden gegevens die in de schademelding zijn opgenomen met het oog op de schadeafwikkeling, op grond van de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten, worden doorgespeeld aan de met de schadeafwikkeling belaste verzekeringstussenpersoon, simplesurance GmbH en haar gemachtigde, evenals aan R+V Allgemeine Versicherung AG als risicodragers. 20 Elektronische post De communicatie met simplesurance vindt uitsluitend plaats langs elektronische weg per , dan wel via het portaal Met de gegevensoverdracht per ongecodeerde kunnen aanzienlijke veiligheidsrisico s zijn verbonden, zoals bijv. het bekend worden van de gegevens door ongerechtigde toegang van derden, verlies van gegevens, overdracht van virussen, verzendingsfouten, enz.. De klant alleen is verantwoordelijk voor de technisch vlekkeloze toestand van zijn -postvak. Met name moet het postvak bij het ontvangen van documenten met aanhangsels met gegevens tot de grootte van 5 MB te allen tijde gereed zijn, en s van simplesurance mogen niet door spamfilters worden geblokkeerd. Speciale overeenkomst betreffende schadeafwikkeling 1. Voorwaarden: De verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten geldt onafhankelijk van een voorafgegane of geldige fabrieksgarantie. Voorwaarde is, dat u het beschadigde apparaat ter reparatie aan simplesurance GmbH resp. onze gemachtigde stuurt. Hiertoe ontvangt u een voorgefrankeerd verzenddocument van Klikzeker. Voorts moet u, naast het defecte apparaat, absoluut ook het certificaat en het aankoopbewijs aan simplesurance GmbH of onze gemachtigde sturen. 2. Schadeformulier Bij elke schade moet het schadeformulier betreffende de verzekeringsdekkingsbrief van Klikzeker voor apparaten online

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarde- en aankoopwaarderegelingen 9 VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 C INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

Technische Verzekeringen

Technische Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Computer Simple Risk verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL V 0606.CSR ONDERDEEL Technische Verzekeringen INHOUD ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering BV 03.2.86 B

Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering BV 03.2.86 B polisvoorwaarden Prominent Kostbaarhedenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.86 B Inleiding Prominent Kostbaarhedenverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Prominent

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 1 van 29

WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 1 van 29 WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop is uw verzekering gebaseerd? Artikel 3 Met welke

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd Artikel 4 Premie Artikel 5 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering. Steijnborg Assuradeuren B.V. MODEL. Model Subliem M200801

Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering. Steijnborg Assuradeuren B.V. MODEL. Model Subliem M200801 Polisvoorwaarden Steijnborg Subliem Autoverzekering Steijnborg Assuradeuren B.V. Hilversum MODEL Subliem M200801 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en

Nadere informatie

OPERATIONELE LEASING

OPERATIONELE LEASING OPERATIONELE LEASING Algemene Bepalingen 2 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen van Operationele Leasing Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging 4 Artikel 2 Rechtsverhouding 4 Artikel 3 Duur van het Contract

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB

Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Polisvoorwaarden Autoverzekering AUT UGB Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel Begripsomschrijvingen Artikel Grondslag Artikel Algemene en Bijzondere Voorwaarden Artikel Begin van de verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015.

Algemene Voorwaarden MKB Webfactory. Tot stand gekomen op 19-2-2015. 1 Algemene Voorwaarden MKB Webfactory Tot stand gekomen op 19-2-2015. Wijngaardplein 7 5632 MA EINDHOVEN +31 (0) 408424299 www.mkbwebfactory.nl info@mkbwebfactory.nl IBAN: NL82 INGB 0006 0733 63 KvK nr.

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotalCare van European Warranty Partners SE

Algemene voorwaarden TotalCare van European Warranty Partners SE Print hier de voorwaarden! Algemene voorwaarden TotalCare van European Warranty Partners SE 1. Definities In deze algemene voorwaarden die gelden voor de verkoop aan consumenten van de TotalCare Polis

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN B.A.S. MOBILITEITSBEHEER B.V. Artikel 1: definities De navolgende begrippen in de mantelovereenkomst, de bijlagen bij de mantelovereenkomst en/of de individuele vervolgovereenkomsten

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9 MINI-CASCO BESTAANDE UIT:

SCHADEVERGOEDING Artikel 12 Verplichtingen bij schade 8 Artikel 13 Schaderegeling 8 Artikel 14 Nieuwwaarderegeling 9 MINI-CASCO BESTAANDE UIT: VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.05 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat. Polisvoorwaarden. nr. 1411

AEGON Auto op Maat. Polisvoorwaarden. nr. 1411 AEGON Auto op Maat Polisvoorwaarden nr. 1411 Inhoudsopgave Pagina Algemene voorwaarden 7 Definitie verzekeringsovereenkomst 7 Mededelingsplicht 7 1. Begripsomschrijvingen 7 2. Algemene uitsluitingen 8

Nadere informatie

De Drie Steden Assuradeuren BV

De Drie Steden Assuradeuren BV De Drie Steden Assuradeuren BV Polisvoorwaarden Autoverzekering Wegwijzer zie Artikel zie Artikel Algemeen 1 Mini-Casco bestaande uit: Begripsomschrijvingen 2 Module Brand, Storm en Natuur 17 Waar en wanneer

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Polisvoorwaarden

AEGON Auto op Maat Polisvoorwaarden AEGON Auto op Maat Polisvoorwaarden nr. 1411 AEGON Polisvoorwaarden Auto op Maat nr. 1411 III Inhoudsopgave Pagina Algemene voorwaarden 1 Definitie verzekeringsovereenkomst 1 Mededelingsplicht 1 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Totstandkoming leasecontract 1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig (hierna te noemen: het object ) komen tot stand door ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model ME 03.5.03 A Autoverzekering Inhoudsopgave Pagina Algemeen Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6

UITSLUITINGEN Artikel 9 Algemene uitsluitingen 5. EIGEN RISICO Artikel 10 Eigen risico 6. NO-CLAIMKORTING Artikel 11 No-claimkorting 6 VOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL ME 03.5.03 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd

Nadere informatie

Auto-Online Kies en Sluit 2011.01

Auto-Online Kies en Sluit 2011.01 Module verkeer Rubriek Auto Rubriek Ongevallen inzittenden Rubriek Schadeverzekering voor inzittenden Autoverzekering Model 03.5.03 C ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN Wanneer u kiest voor Geek Squad Protect & Support, gaat u twee overeenkomsten aan: de eerste met Aviva voor uw verzekeringsovereenkomst en de tweede met Connected World Services Netherlands B.V. voor de

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module verkeer Rubriek Auto Rubriek Motor Rubriek Schadeverzekering voor inzittenden en gezinsleden Rubriek Verkeer Autoverzekering Model 03.5.03 C ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING

01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING 01-001.04 ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGVERZEKERING NR. 2004-100, DD. 01 JANUARI 2004 ARTIKEL 1A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst De met het aanvraagformulier, het wijzigingsformulier of door

Nadere informatie

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2 Biezenvijver ALGEMENE 7 VOORWAARDEN 3297 GK Hoeksche Puttershoek Waard Garagepolis T 078 676 MODEL 90 00 F 078 676 A 03.5.04 90 01 A ING Bank Postbus INHOUD 67.47.28.491 5621 KvK nr. 3297 51928116 ZG Puttershoek

Nadere informatie