Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2011 p.4/ Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht voor de bijzondere regels inzake btw Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke boekhouder(-fiscalist) verplicht is zich te verzekeren in het kader van zijn beroepsaansprakelijkheid. Deze verplichting is uitdrukkelijk opgenomen in artikel 50, 1, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen die bepaalt dat : «Om erkend te worden en te blijven als boekhouder of als boekhouder-fiscalist, moet de betrokkene aan volgende voorwaarden voldoen : 1 instaan, in overeenstemming met het gemeen recht, voor de uitvoering van de professionele opdrachten die hij vervult en zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren door een verzekeringsovereenkomst goedgekeurd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut. Het is hem verboden, zich aan deze aansprakelijkheid te onttrekken, zelfs gedeeltelijk, door een bijzondere overeenkomst in geval van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden. Telkens als een opdracht bedoeld in artikel 49 wordt gegeven aan een door het Instituut erkende rechtspersoon, moet die onder haar vennoten, zaakvoerders of bestuurders een door het Instituut erkende vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aanduiden die instaat voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Voor die vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde tuchtrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.» Het koninklijk besluit van 23 december 1997 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Instituut voorziet bovendien in artikel 14 dat : «De boekhouder BIB(F) is verplicht om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren door een verzekeringsovereenkomst. De algemene basisvoorwaarden en de minimumwaarborgen waaraan de verzekeringsovereenkomsten moeten voldoen, worden door de Raad vastgesteld. Het bewijs van deze onderschrijving zal steeds op verzoek van de Kamer moeten kunnen voorgelegd worden.» Het BIBF biedt net zoals de andere Instituten, sinds jaren, de mogelijkheid aan zijn leden om toe te treden tot de collectieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid die het BIBF onderschrijft. Vanzelfsprekend beantwoordt deze polis in elk opzicht aan de minimale waarborgen vastgesteld door de Raad van het BIBF en dient hij als refe- P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli 1

2 rentie voor de boekhouders(-fiscalisten) die zich via een andere verzekeraar naar keuze willen verzekeren conform de minimale waarborgen voorzien in deze referentiepolis. 2. De evolutie van het contract sinds de aanvang Het is steeds ons doel en dat van het BIBF geweest om aan de leden van het BIBF de beste dekking aan de beste prijs aan te bieden. Ter informatie vindt u hieronder een vergelijkende tabel betreffende de verzekeringspremies sinds de aanvangsdatum van het contract. Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF 01/10/ ,33 31/12/ ,29 31/12/ /12/ Zoals u zal merken is de premie nog steeds lager dan de basispremie vastgesteld bij de initiële onderschrijving van het contract. De keerzijde van de medaille is echter dat de schadestatistiek aantoont dat de evolutie van het aantal schadegevallen en hun schadelast niet gecompenseerd worden door de betaalde premies. Hieronder vindt u een aantal cijfergegevens in het kader van de collectieve polis betreffende de laatste jaren : Jaar Aantal aangegeven Schadelast schades Totaal Gemiddeld aantal schade-aangiftes per jaar : 97 Gezien deze evolutie, hadden het BIBF, de makelaar en de verzekeraar Marsh twee doelstellingen voor ogen in het kader van de hernieuwing van dit contract op 31 december 2010 : het nemen van noodzakelijke maatregelen om het economische evenwicht van de polis te behouden; het aanpassen van bepaalde clausules die aanleiding konden geven tot interpretatieproblemen wanneer een schadegeval zich voordoet. 3. Belangrijkste wijzigingen in de collectieve polis vanaf 31 december 2010 a) De verzekeringspremie Teneinde de resultaten van de collectieve polis te verbeteren, hebben wij een aanvaardbare verhoging van de jaarlijkse premie onderhandeld. Vanaf de volgende vervaldatum (01/01/2011) zal de premie 214 euro bedragen, hetgeen echter nog steeds lager is dan de initiële premie bij het begin van deze polis (220,33 euro). b) De vrijstellingen Een ander manier om de resultaten van het verzekeringscontract te beïnvloeden is een beduidende verhoging van de vrijstelling. Deze optie werd evenwel niet weerhouden. De vrijstellingen van de huidige polis (versie 2010) blijven ook in deze nieuwe polis behouden, met name : voor het eerste schadegeval : 500 euro; voor het tweede schadegeval : 625 euro; vanaf het derde schadegeval : euro. en dit per verzekeringsperiode van twee jaar. De frequentie van schadegevallen wordt geanalyseerd over een periode van twee jaar, waaronder men twee kalenderjaren verstaat (t.t.z. observatieperiode van 31/12/2010 tot 31/12/2012, vervolgens worden de tellers terug op nul gezet voor een nieuwe observatieperiode van 31/12/2012 tot 31/12/2014 en zo verder). Twee nieuwe bijzondere vrijstellingen werden echter geïntroduceerd in de polisvoorwaarden : In geval van verhoging n.a.v. een laattijdige neerlegging van jaarrekeningen bij de NBB zal een vrijstelling van toepassing zijn per jaarrekening (hetgeen in de praktijk reeds het geval is). Invoering van een nieuwe vrijstelling (10% van het schadegeval, minimum 500 euro en maximum euro) in geval van het niet respecteren van een termijn bepaald door de wet of het reglement waarvoor de bevoegde autoriteit ten minste één formele kennisgeving heeft verstuurd waaraan geen gevolg werd verleend en waardoor de verzekerde niet meer in staat is om tijdig te reageren omdat de uiterst toegestane termijn is verstreken. De bedoeling van deze nieuwe specifieke franchise is de tussenkomst van de verzekeraar te 2

3 beperken in het geval van reële nalatigheid van een boekhouder(-fiscalist). Pro memorie : in de huidige alsook in de nieuwe versie van deze polis is er nog een andere specifieke vrijstelling voorzien in het kader van het systeem «sos boekhouder». Deze bedraagt 500 euro per schadegeval en stijgt niet bij een nieuw schadegeval. c) Wijziging van een aantal contractuele bepalingen Inzake de verzekerde bedragen blijft de nieuwe polis ongewijzigd. Ook inzake de uitgevoerde werkzaamheden blijven de polisvoorwaarden quasi onveranderd. Wel noteren we in het bijzonder volgende aanpassingen : Betreffende de verzekerde activiteiten (artikel 3 Titel 1 van de polis) : Ter verduidelijking werden verschillende activiteiten, waarvan een aantal in de praktijk reeds gedekt waren, toegevoegd aan de polis teneinde steeds in overeenstemming te blijven met de werkelijkheid op het terrein : advies en bijstand inzake de overdracht/aankoop van handelsfondsen; vernieuwing van handelshuurovereenkomsten op voorwaarde dat deze activiteit is vastgelegd in een voorafgaande opdrachtbrief; de verplichtingen te vervullen in de hoedanigheid van aansprakelijke vertegenwoordiger van buitenlandse belastingplichtigen bij de Belgische overheden inzake btw, milieubelastingen, belastingen op verzekeringsverrichtingen, tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder voorbehoud van wat voorzien is in de polis voor de activiteiten van een sociaal secretariaat. Het is vanzelfsprekend dat wij in functie van de evolutie van eventuele nieuwe activiteiten uitgeoefend door een boekhouder(-fiscalist), de nodige dekking hiervoor zullen onderhandelen met de verzekeraar. De polis voorziet immers dat naast de wettelijk bepaalde opdrachten alsook de klassieke opdrachten van een BIBF-lid (zie artikel 3), elke activiteit van de boekhouder(-fiscalist) of de stagiair, ingeschreven bij het BIBF, die erkend wordt door het Bureau, in overleg met de verzekeraar, als zijnde behorend tot de normale beroepsactiviteit van de boekhouder (-fiscalist) of de stagiair verzekerd is. Ter verduidelijking wordt het punt 2 van artikel 5 (Titel I van huidige polis), «De kosten ter beperking van de schade» geschrapt. De huidige polis (versie 2010) bepaalt dat het opnieuw opmaken van foutieve documenten niet wordt gedekt als deze kunnen gecorrigeerd worden zonder andere kosten dan de herstellingskosten. Echter, in het kader van het schadebeheer, werd de verzekeraar onterecht aangesproken tot betaling van de honoraria en kosten van een tweede boekhouder(-fiscalist) die de volledige boekhouding opnieuw uitvoerde nadat de relatie tussen de klant en de eerste boekhouder(-fiscalist) verbroken werd. Teneinde dergelijke misverstanden in de toekomst te vermijden voorziet de nieuwe polis onder de rubriek «Doel van de verzekering» (artikel 4 Titel I van de polis) : dat de kosten noodzakelijk om de niet of slecht uitgevoerde diensten opnieuw uit te voeren of te corrigeren nooit ten laste zullen genomen worden, maar de gevolgen van de niet of slechte uitvoering blijven gedekt. Een polis beroepsaansprakelijkheid heeft inderdaad niet tot doel de correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden te dekken, maar wel de gevolgen van een slechte uitvoering. Om alle mogelijke misverstanden ter zake uit te sluiten wordt eveneens een expliciete uitsluiting opgenomen betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van de boekhouders(-fiscalisten) als bestuurder, zaakvoerder of bedrijfsleider. Immers een polis beroepsaansprakelijkheid heeft nooit (noch in de huidige noch in de nieuwe polis) als doel de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor bestuursfouten te dekken. Deze aansprakelijkheid kan evenwel verzekerd worden in een aparte polis (polis bestuurdersaansprakelijkheid) Wat betreft de territorialiteit is de waarborg wereldwijd verworven in geval van vordering (momenteel beperkt tot bepaalde landen) (artikel 7 en 9 Titel I van de polis). Zoals u merkt is de impact van deze wijzigingen eerder beperkt en zou dit een positieve invloed 3

4 moeten hebben op het evenwicht van de collectieve polis voorgesteld door het BIBF. De volledig nieuwe tekst kan geraadpleegd worden op het extranet van het BIBF (www.bibf.be extranet rubriek «documenten», subrubriek «verzekeringspolissen»). De Nationale Raad keurde op haar vergadering van 24 september 2010 deze nieuwe voorwaarden van de modelpolis goed. Valerie de Viron Senior Client Advisor Marsh Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht voor de bijzondere regels inzake btw Een zelfstandige heeft een handelszaak ter overname aangeboden gekregen. Deze persoon gaat binnenkort op pensioen. De overnemer overweegt de handelszaak onder te brengen in een nog op te richten vennootschap. Wanneer men met zulke overdracht te maken krijgt, dient men zich af te vragen wat de gevolgen zijn op het vlak van btw, zowel in hoofde van de overdrager als van de overnemer. Kan de overdracht van een handelszaak kwalificeren als een overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling? Met andere woorden, zal men de voorliggende situatie aftoetsen aan artikel 11 en 18, 3 WBTW? Dergelijke overdracht kan immers, onder voorwaarden, worden beschouwd als een niet-levering van goederen en kan in dat geval niet aan de btw onderworpen worden. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, spreekt men van een met btw belaste overdracht. In deze bijdrage wordt de toepassing van artikel 11 en 18, 3 van het Btw-Wetboek besproken. Wat zijn de voorwaarden en gevolgen op het vlak van de btw in hoofde van de overnemer en overdrager? Verder wordt toegelicht welk formulier de belastingplichtige dient te vervullen bij stopzetting van de economische activiteit. Toepassing van de artikelen 11 en 18, 3 WBTW 1. Toepassing van artikelen 11 en 18, 3 WBTW op de overdracht? Overeenkomstig artikel 11 WBTW wordt niet als levering beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de belasting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager voort te zetten. Overeenkomstig artikel 18, 3 WBTW worden als diensten niet beschouwd de in artikel 18, 1 WBTW bedoelde handelingen die, bij de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, bij wege van inbreng in een vennootschap of anderszins, onder de voorwaarden van artikel 11 worden verricht. Over het toepassingsgebied van artikel 11 van het Btw-Wetboek gaf het Europese Hof van Justitie meer duidelijkheid in haar arrest van 27 november : «Aldus is geen levering elke overdracht van een handelszaak of van een autonoom gedeelte van 1 H.v.J. 27 november 2003 inzake, C-497/01, inzake Zita Modes Sarl. 4

5 een onderneming met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een onderneming of een bedrijfsonderdeel vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend.... Bij een dergelijke overdracht moet de verkrijger evenwel de bedoeling hebben om de aldus overgedragen handelszaak of bedrijfsonderdeel te exploiteren, en niet om de betrokken activiteit onmiddellijk zonder meer te vereffenen en in voorkomend geval de voorraden te verkopen». Volgens het hof volstaat het dat een geheel van elementen of een vereniging van elementen wordt overgedragen, op voorwaarde dat ze de verderzetting van een economische activiteit toelaten. Bovendien dient deze voorwaarde, volgens het hof, steeds in hoofde van de overnemer te worden beoordeeld, en niet in hoofde van de overlater. Uitgaande van deze definitie van het hof blijkt dat artikel 11 van het Btw-Wetboek ook van toepassing kan zijn wanneer de overdrager sommige activa van de algemeenheid van goederen of van de bedrijfsafdeling naar aanleiding van de overdracht behoudt, op voorwaarde dat het de overnemer niet verhindert om aan de hand van de overgelaten elementen een autonome economische activiteit verder uit te oefenen. Het is daarentegen niet vereist dat de economische activiteit die door de overnemer zal worden voortgezet identiek is aan deze van de overdrager. Ook de hoedanigheid van de belastingplichtige natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft geen invloed op de toepassing van artikel 11 van het Btw-Wetboek. Wanneer m.a.w. de overdracht van een handelszaak, zonder dat daarbij andere activa- of passivabestanddelen worden overgedragen, het de overnemer mogelijk maakt de economische activiteit op een autonome manier verder te zetten, wordt in principe voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 11 WBTW. Er is dan bijgevolg geen btw verschuldigd op de overdracht en geen voorfinanciering van btw in hoofde van de overnemer. Wanneer het gebouw (zowel oud als nieuw gebouw) waarin de algemeenheid van goederen of de bedrijfsafdeling werd geëxploiteerd, of de zakelijke rechten op dit gebouw die aan de overdrager toebehoren, niet mee worden overgedragen, houdt dit derhalve in dat het niet-leveringsbeginsel besloten in artikel 11 WBTW van toepassing is voor zover het behoud van het gebouw of de zakelijke rechten met betrekking tot dit gebouw, niet van die aard is om de uitoefening van een autonome economische activiteit in hoofde van de overnemer te verhinderen. De waarde van de overdracht dient evenwel door de overdrager te worden opgenomen in rooster 00 van de periodieke btw-aangifte. De overnemer is niet verplicht om de waarde van de overdracht op te nemen in zijn aangifte. Doet hij het wel, dan wordt de inschrijving gedaan in rooster 81, 82 of 83. Anderzijds is, inzoverre niet wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 11 WBTW, de overdracht van cliënteel krachtens artikel 18, 1, tweede lid, 5 WBTW een belaste dienstprestatie. Concreet houdt dit in dat de overdrager aan de overnemer een factuur dient uit te reiken met toepassing van 21% Belgische btw. Deze uitgaande handeling wordt in de aangifte opgenomen in roosters 03 en 54. Naar aanleiding van de Europese rechtspraak heeft de Belgische administratie op 30 september 2009 een nieuwe circulaire nr. 46/2009 gepubliceerd 2 die haar standpunt inzake het toepasselijke btw-stelsel bij de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling weergeeft. Deze aanschrijving wordt strikt toegepast vanaf 1 januari Recht op aftrek van btw 2.1. Aftrek van btw in hoofde van de overdrager op kosten gedaan in het kader van de overdracht In haar administratieve beslissing van 23 december 2004 (nr. E.T ) zet de administratie haar standpunt uiteen betreffende de aftrek van btw geheven op diensten gebruikt ten behoeve van de overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling bedoeld in de artikelen 11 en 18, 3 van het Btw-Wetboek (gevolgen van het arrest van het H.v.J. van 22 februari 2001, Zaak C-408/98 - Abbey National). Haar beslissing is van toepassing zowel op de situaties bedoeld in artikel 11 als op deze bedoeld in artikel 18, 3 van het Btw-Wetboek. Onderscheid wordt gemaakt naargelang de overdrager al dan niet een belastingplichtige is met volledig recht op aftrek van de belasting geheven op 2 Circulaire nr. E.T (AOIF nr. 46/2009) d.d. 30 september

6 de goederen en diensten die hem werden verstrekt in het kader van zijn economische activiteit. i) Een belastingplichtige overdrager met volledig recht op aftrek kan alle btw, geheven op kosten gedaan in verband met de overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling, volledig in aftrek brengen. Het bedrag aan aftrekbare btw komt in rooster 59 van de aangifte. ii) Wanneer de overdrager daarentegen een belastingplichtige is die, in het kader van zijn economische activiteit, tegelijkertijd handelingen verricht(te) die recht op aftrek verlenen en handelingen die geen recht op aftrek verlenen, dient een onderscheid te worden gemaakt volgens de door deze belastingplichtige aangenomen aftrekregeling. Dienaangaande bestaan twee regelingen, met name aanwending van het algemeen verhoudingsgetal en de regel van het werkelijk gebruik. Belastingplichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast Wanneer de overdrager een belastingplichtige is, onderworpen aan de regel van het algemeen verhoudingsgetal bedoeld in artikel 46, 1 Btw-Wetboek, wordt de aftrekbare belasting bepaald door het algemeen verhoudingsgetal. Dat verhoudingsgetal dient dan te worden toegepast op het bedrag van de belasting geheven over de gedane uitgaven die verband houden met de overdracht van de algemeenheid van goederen of de bedrijfsafdeling. In dit verband verduidelijkt de administratie dat de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal ook van toepassing is, zelfs indien de overgedragen bedrijfsafdeling enkel bestaat uit handelingen die een volledig recht op aftrek verlenen. Dezelfde regeling is van toepassing in geval van overdracht van een algemeenheid van goederen voor het bepalen van de aftrekbare belasting met betrekking tot de uitgaven gedaan met het oog op die overdracht. Ook als die kosten enkel betrekking hebben op een bedrijfstak of een bedrijfsafdeling die een volledig recht op aftrek geniet, dient het verhoudingsgetal te worden toegepast. Belastingplichtige die de regel van het werkelijk gebruik toepast Wanneer de voornoemde uitgaven worden gedaan door een belastingplichtige die de regel van het werkelijk gebruik toepast, bedoeld in artikel 46, 2 van het Btw-Wetboek, en die uitgaven niet specifiek betrekking hebben op een activiteitensector of op een welbepaalde bedrijfsafdeling, dienen ze te worden aangemerkt als algemene onkosten die betrekking hebben op het geheel van de door de onderneming uitgeoefende activiteit. De btw geheven op deze kosten is aftrekbaar volgens een bijzonder verhoudingsgetal. Wanneer de door de belastingplichtige gedane uitgaven daarentegen duidelijk kunnen worden toegewezen aan één sector of aan één welbepaalde bedrijfstak, dient de belastingplichtige de aftrek te verrichten in functie van die toewijzing Herziening bij een overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling In hoofde van de overdrager In principe brengt de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling in hoofde van de overdrager geen herziening van btw met zich mee. De overnemer wordt immers geacht de persoon van de overdrager voort te zetten van wie hij de rechten en de plichten ten aanzien van de btw overneemt. Evenwel, in bepaalde situaties kan de overdrager toch moeten overgaan tot een herziening van de oorspronkelijk afgetrokken btw geheven op de verwerving, verbouwing of verbetering van de onroerende goederen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer het onroerend goed wordt overgedragen met toepassing van registratierecht of wanneer het onroerend goed wordt verhuurd zelfs aan de overnemer met vrijstelling van btw of nog bij gebruik van het goed voor privédoeleinden of andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit. Vestiging van een zakelijk recht ten voordele van de overnemer In het kader van een overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling, geeft de vestiging van een zakelijk recht op het gebouw waarin de activiteit werd geëxploiteerd ten voordele van de overnemer geen aanleiding tot een herziening van de oorspronkelijk afgetrokken btw in hoofde van de overdrager. Dit houdt stand voor zover de vruchtgebruiker het investeringsgoed ver- 6

7 der blijft gebruiken voor het verrichten van belastbare handelingen 3. Deze redenering kan mutatis mutandis worden toegepast op analoge gevallen die betrekking hebben op andere zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal of recht van gebruik) die aan hun rechthebbenden een bevoegdheid verschaffen om de onroerende goederen te gebruiken 4. Overdracht van huurrechten Wanneer de overdrager de huurrechten op een gebouw mee overdraagt, in het kader van een overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak van artikel 11 en 18, 3 WBTW, en de overdrager heeft aan dit gehuurde gebouw omvormings- of verbeteringswerken verricht die onderworpen zijn aan de vijfjarige herzieningstermijn, dient er geen herziening van btw te worden verricht in hoofde van de overdrager. Vestigen van huurrechten In het kader van een overdracht van artikel 11 en 18, 3 WBTW, waarbij huurrechten worden gevestigd op een onroerend goed waarin de overgedragen activiteit werd geëxploiteerd, zal de bestemmingswijziging aanleiding geven tot een herziening van de btw geheven op de verwerving, oprichting, omvorming of verbetering van het onroerend goed op voorwaarde dat de bestemmingswijziging zich voordoet gedurende de herzieningsperiode. De btw zal evenwel niet moeten worden herzien in volgende gevallen : een eenmanszaak wordt overgelaten aan een derde, maar de overdrager blijft wonen in een deel van het gebouw. Het andere deel wordt verhuurd aan de overnemer; een eenmanszaak wordt vennootschap en een deel van het gebouw wordt verhuurd aan de vennootschap, maar de overdrager private persoon blijft wonen in een ander deel van het gebouw. Ook in het geval dat een volledig bedrijfsgebouw wordt verhuurd, in het kader van een overdracht van artikel 11 WBTW, dient er geen herziening van btw te worden verricht op voorwaarde dat de overdrager een eenmanszaak is en een gebouw dat volledig voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, verhuurt aan de vennootschap waarvan hijzelf deelgenoot is. Personenwagens bij een overdracht van een algemeenheid In haar beslissing 5 licht de administratie toe over welke mogelijkheden de overdrager en overnemer beschikken in het kader van een overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak, wat betreft de personenwagens. Eerste geval : De auto, die geheel of gedeeltelijk voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt niet mee overgedragen. In dat geval wordt de auto geacht, onmiddellijk vóór de overdracht, aan het bedrijf te zijn onttrokken. De bij de aankoop afgetrokken btw moet, in voorkomend geval, teruggestort worden tot beloop van een vijfde voor het jaar waarin de onttrekking plaatsvindt en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. De belastingplichtige voldoet deze verplichting via rooster 54 van de btw-aangifte. De personenwagen vormt in dit geval geen beletsel voor de eventuele toepassing van artikel 11 en 18, 3 WBTW. Tweede geval : De auto, die geheel voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt wel mee overgedragen. In voorkomend geval, waarbij overdrager en overnemer voor de personenwagen die deel uitmaakt van de algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling, eenzelfde beroepsgebruik van de personenwagen toepassen, dient er geen herziening van de oorspronkelijke afgetrokken btw te gebeuren, noch in hoofde van de overdrager noch in hoofde van de overnemer. Bij gedeeltelijk privégebruik van de wagen, kan het ook zijn dat er geen herziening moet worden verricht aangezien de oorspronkelijke aftrek van btw reeds werd beperkt door het plafond van 50% van artikel 45, 2 van het Btw-Wetboek. 3 Hof van Cassatie, 11 oktober 2002, Stevens Koeltechniek SA t/ Belgische Staat en Beslissing nr. ET van 18 oktober Beslissing btw nr. ET van 26 januari Beslissing nr. E.T van 22 maart

8 Indien de overnemer de wagen uitsluitend voor zijn privédoeleinden zal gebruiken, vindt er uiteraard een onttrekking plaats 6. In dat geval dient de eerder afgetrokken btw te worden teruggestort ten belope van een vijfde voor het jaar waarin de onttrekking plaatsvindt en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. Derde geval : De auto wordt mee overgedragen, maar werd door de overdrager slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt. De administratie laat in dit geval de toepassing van artikel 11 WBTW toe met inbegrip van de auto. Er dient geen btw te worden geheven op het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de auto. Ook in dit geval kan er een herziening van btw plaatsvinden, naar analogie van het tweede geval. De mate waarin de herziening plaatsvindt wordt ook hier beperkt door het plafond van 50% van artikel 45, In hoofde van de overnemer In hoofde van de overnemer, kan in sommige gevallen een herziening van btw noodzakelijk zijn. Meer bepaald in het geval er zich een wijziging voordoet in de bestemming van de overgenomen bedrijfsmiddelen of van de andere goederen of diensten die werden overgenomen. Herziening is onafwendbaar wanneer de bedrijfsmiddelen na de overdracht voor een vrijgestelde activiteit worden aangewend. In dit geval dient de overnemer de voorheen afgetrokken btw op deze bedrijfsmiddelen te herzien, rekening houdend met de vijfjarige of vijftienjarige herzieningstermijn. Formaliteiten voor btw bij de stopzetting Indien de belastingplichtige zijn economische activiteit volledig stopzet, dient hij dit te melden aan het bevoegde btw-controlekantoor. De aangifte wordt ingediend wanneer alle activiteit wordt stopgezet. Dat wil zeggen wanneer er een definitief einde komt aan de economische werkzaamheid als belastingplichtige. De aangifte van stopzetting moet binnen de maand na de stopzetting worden ingediend. Het aangifteformulier moet worden ingediend bij het voor de belastingplichtige bevoegd controlekantoor. De aangifte moet worden gedaan op het formulier 604C. Indien de aangifte van stopzetting laattijdig wordt ingediend, bedraagt de boete 50,00 euro. Indien de aangifte onvolledig of onjuist is, bedraagt de boete 50,00 euro bij een louter toevallige overtreding. Is dit niet het geval, bedraagt de boete 500,00 euro per aangifte. Indien de aangifte niet wordt ingediend, bedraagt de boete in beginsel 500 euro. Baker Tilly Belgium 6 Btw-commentaar nr. 11/458 en Parlementaire Vraag nr. 26 van de senator Peeters d.d. 27 maart Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Etienne VERBRAEKEN, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Maria PLOUMEN, Etienne VERBRAEKEN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten

FLASH. Uitdrukkelijke erkenning van. Flash 1. Uitdrukkelijke erkenning van boekhoudersfiscalisten FLASH Vennootschapsbijdragen vanaf nu elk jaar geïndexeerd De vennootschappen moeten hun sociale bijdrage voor 2005 vóór 30 juni betalen. Een Koninklijk Besluit van 12 april 2005 (B.S. 26 april 2005) legt

Nadere informatie

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D

De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse. tewerkstelling I N H O U D De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een Nederlandse tewerkstelling Wonen aan de ene kant van de grens en werken aan de andere kant van de grens heeft zowel implicaties

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap

Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap p. 5/ Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement

Nadere informatie

Praktisch overzicht van de bewaring

Praktisch overzicht van de bewaring BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten p. 5/ Overname van een handelszaak of een vennootschap Te vermijden

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem

Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem Abnormale of goedgunstige voordelen kunnen in ondernemingen op twee vlakken problemen opleveren. Enerzijds is er een mogelijke

Nadere informatie

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties

FLASH. BTW - Verkoop van auto door belastingplichtige : maatstaf van heffing en eventuele regularisaties B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Nieuw huishoudelijk reglement Op 6 september 2002 keurde de Nationale Raad van het BIBF het nieuwe huishoudelijke reglement

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Geen activiteit, geen aftrek

Geen activiteit, geen aftrek BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Geen activiteit, geen aftrek p. 3/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 4 Geen activiteit, geen aftrek

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt p. 5/ Btw De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2

Inhoudsopgave. BTW eenheid Pagina 2 BTW EENHEID Inhoudsopgave Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Algemeen... 4 1.1 Wat is een BTW eenheid?... 4 2 Kenmerken en toepassingsvoorwaarden... 6 2.1 Financiële verbondenheid... 6

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit 1 BIBF Opleiding BIBF Stagiairs Zaterdag 02 maart 2013 Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit Ieder gebruik of vermenigvuldiging op gelijk welke wijze

Nadere informatie

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid

De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid De alarmbelprocedure : een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid 1. Inleiding In tijden van economische crisis is het thema bestuurdersaansprakelijkheid brandend actueel. Geconfronteerd

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag p. 3/ Voordelen alle aard bedrijfswagens FAQ Academische zitting en voorstelling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s

FLASH. Flash 1 Boekhoudkundige verwerking. investeringsreserve voor KMO s B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN FLASH Volgens informatie verstrekt door de FOD Financiën, is de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de verloop

Nadere informatie

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot

Herkwalificatie van interest tot. dividenden een stand van zaken I N H O U D. Herkwalificatie van interest tot In memoriam Georges Honoré Op 30 december 2008 is de Heer Georges Honoré op 78-jarige leeftijd overleden. De Heer Honoré was, als voormalig lid van de Nationale Raad van het BIBF, nauw betrokken bij het

Nadere informatie

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten

Kan de administratie roerende. inkomsten tot beroepsinkomsten BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? p.3/ Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie