Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF Jaar Aantal aange- Schadelast geven schades"

Transcriptie

1 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2011 p.4/ Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht voor de bijzondere regels inzake btw Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke boekhouder(-fiscalist) verplicht is zich te verzekeren in het kader van zijn beroepsaansprakelijkheid. Deze verplichting is uitdrukkelijk opgenomen in artikel 50, 1, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen die bepaalt dat : «Om erkend te worden en te blijven als boekhouder of als boekhouder-fiscalist, moet de betrokkene aan volgende voorwaarden voldoen : 1 instaan, in overeenstemming met het gemeen recht, voor de uitvoering van de professionele opdrachten die hij vervult en zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren door een verzekeringsovereenkomst goedgekeurd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut. Het is hem verboden, zich aan deze aansprakelijkheid te onttrekken, zelfs gedeeltelijk, door een bijzondere overeenkomst in geval van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden. Telkens als een opdracht bedoeld in artikel 49 wordt gegeven aan een door het Instituut erkende rechtspersoon, moet die onder haar vennoten, zaakvoerders of bestuurders een door het Instituut erkende vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aanduiden die instaat voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Voor die vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde tuchtrechtelijke aansprakelijkheid als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.» Het koninklijk besluit van 23 december 1997 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Instituut voorziet bovendien in artikel 14 dat : «De boekhouder BIB(F) is verplicht om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren door een verzekeringsovereenkomst. De algemene basisvoorwaarden en de minimumwaarborgen waaraan de verzekeringsovereenkomsten moeten voldoen, worden door de Raad vastgesteld. Het bewijs van deze onderschrijving zal steeds op verzoek van de Kamer moeten kunnen voorgelegd worden.» Het BIBF biedt net zoals de andere Instituten, sinds jaren, de mogelijkheid aan zijn leden om toe te treden tot de collectieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid die het BIBF onderschrijft. Vanzelfsprekend beantwoordt deze polis in elk opzicht aan de minimale waarborgen vastgesteld door de Raad van het BIBF en dient hij als refe- P Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli 1

2 rentie voor de boekhouders(-fiscalisten) die zich via een andere verzekeraar naar keuze willen verzekeren conform de minimale waarborgen voorzien in deze referentiepolis. 2. De evolutie van het contract sinds de aanvang Het is steeds ons doel en dat van het BIBF geweest om aan de leden van het BIBF de beste dekking aan de beste prijs aan te bieden. Ter informatie vindt u hieronder een vergelijkende tabel betreffende de verzekeringspremies sinds de aanvangsdatum van het contract. Premie boekhouder (-fiscalist) BIBF 01/10/ ,33 31/12/ ,29 31/12/ /12/ Zoals u zal merken is de premie nog steeds lager dan de basispremie vastgesteld bij de initiële onderschrijving van het contract. De keerzijde van de medaille is echter dat de schadestatistiek aantoont dat de evolutie van het aantal schadegevallen en hun schadelast niet gecompenseerd worden door de betaalde premies. Hieronder vindt u een aantal cijfergegevens in het kader van de collectieve polis betreffende de laatste jaren : Jaar Aantal aangegeven Schadelast schades Totaal Gemiddeld aantal schade-aangiftes per jaar : 97 Gezien deze evolutie, hadden het BIBF, de makelaar en de verzekeraar Marsh twee doelstellingen voor ogen in het kader van de hernieuwing van dit contract op 31 december 2010 : het nemen van noodzakelijke maatregelen om het economische evenwicht van de polis te behouden; het aanpassen van bepaalde clausules die aanleiding konden geven tot interpretatieproblemen wanneer een schadegeval zich voordoet. 3. Belangrijkste wijzigingen in de collectieve polis vanaf 31 december 2010 a) De verzekeringspremie Teneinde de resultaten van de collectieve polis te verbeteren, hebben wij een aanvaardbare verhoging van de jaarlijkse premie onderhandeld. Vanaf de volgende vervaldatum (01/01/2011) zal de premie 214 euro bedragen, hetgeen echter nog steeds lager is dan de initiële premie bij het begin van deze polis (220,33 euro). b) De vrijstellingen Een ander manier om de resultaten van het verzekeringscontract te beïnvloeden is een beduidende verhoging van de vrijstelling. Deze optie werd evenwel niet weerhouden. De vrijstellingen van de huidige polis (versie 2010) blijven ook in deze nieuwe polis behouden, met name : voor het eerste schadegeval : 500 euro; voor het tweede schadegeval : 625 euro; vanaf het derde schadegeval : euro. en dit per verzekeringsperiode van twee jaar. De frequentie van schadegevallen wordt geanalyseerd over een periode van twee jaar, waaronder men twee kalenderjaren verstaat (t.t.z. observatieperiode van 31/12/2010 tot 31/12/2012, vervolgens worden de tellers terug op nul gezet voor een nieuwe observatieperiode van 31/12/2012 tot 31/12/2014 en zo verder). Twee nieuwe bijzondere vrijstellingen werden echter geïntroduceerd in de polisvoorwaarden : In geval van verhoging n.a.v. een laattijdige neerlegging van jaarrekeningen bij de NBB zal een vrijstelling van toepassing zijn per jaarrekening (hetgeen in de praktijk reeds het geval is). Invoering van een nieuwe vrijstelling (10% van het schadegeval, minimum 500 euro en maximum euro) in geval van het niet respecteren van een termijn bepaald door de wet of het reglement waarvoor de bevoegde autoriteit ten minste één formele kennisgeving heeft verstuurd waaraan geen gevolg werd verleend en waardoor de verzekerde niet meer in staat is om tijdig te reageren omdat de uiterst toegestane termijn is verstreken. De bedoeling van deze nieuwe specifieke franchise is de tussenkomst van de verzekeraar te 2

3 beperken in het geval van reële nalatigheid van een boekhouder(-fiscalist). Pro memorie : in de huidige alsook in de nieuwe versie van deze polis is er nog een andere specifieke vrijstelling voorzien in het kader van het systeem «sos boekhouder». Deze bedraagt 500 euro per schadegeval en stijgt niet bij een nieuw schadegeval. c) Wijziging van een aantal contractuele bepalingen Inzake de verzekerde bedragen blijft de nieuwe polis ongewijzigd. Ook inzake de uitgevoerde werkzaamheden blijven de polisvoorwaarden quasi onveranderd. Wel noteren we in het bijzonder volgende aanpassingen : Betreffende de verzekerde activiteiten (artikel 3 Titel 1 van de polis) : Ter verduidelijking werden verschillende activiteiten, waarvan een aantal in de praktijk reeds gedekt waren, toegevoegd aan de polis teneinde steeds in overeenstemming te blijven met de werkelijkheid op het terrein : advies en bijstand inzake de overdracht/aankoop van handelsfondsen; vernieuwing van handelshuurovereenkomsten op voorwaarde dat deze activiteit is vastgelegd in een voorafgaande opdrachtbrief; de verplichtingen te vervullen in de hoedanigheid van aansprakelijke vertegenwoordiger van buitenlandse belastingplichtigen bij de Belgische overheden inzake btw, milieubelastingen, belastingen op verzekeringsverrichtingen, tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder voorbehoud van wat voorzien is in de polis voor de activiteiten van een sociaal secretariaat. Het is vanzelfsprekend dat wij in functie van de evolutie van eventuele nieuwe activiteiten uitgeoefend door een boekhouder(-fiscalist), de nodige dekking hiervoor zullen onderhandelen met de verzekeraar. De polis voorziet immers dat naast de wettelijk bepaalde opdrachten alsook de klassieke opdrachten van een BIBF-lid (zie artikel 3), elke activiteit van de boekhouder(-fiscalist) of de stagiair, ingeschreven bij het BIBF, die erkend wordt door het Bureau, in overleg met de verzekeraar, als zijnde behorend tot de normale beroepsactiviteit van de boekhouder (-fiscalist) of de stagiair verzekerd is. Ter verduidelijking wordt het punt 2 van artikel 5 (Titel I van huidige polis), «De kosten ter beperking van de schade» geschrapt. De huidige polis (versie 2010) bepaalt dat het opnieuw opmaken van foutieve documenten niet wordt gedekt als deze kunnen gecorrigeerd worden zonder andere kosten dan de herstellingskosten. Echter, in het kader van het schadebeheer, werd de verzekeraar onterecht aangesproken tot betaling van de honoraria en kosten van een tweede boekhouder(-fiscalist) die de volledige boekhouding opnieuw uitvoerde nadat de relatie tussen de klant en de eerste boekhouder(-fiscalist) verbroken werd. Teneinde dergelijke misverstanden in de toekomst te vermijden voorziet de nieuwe polis onder de rubriek «Doel van de verzekering» (artikel 4 Titel I van de polis) : dat de kosten noodzakelijk om de niet of slecht uitgevoerde diensten opnieuw uit te voeren of te corrigeren nooit ten laste zullen genomen worden, maar de gevolgen van de niet of slechte uitvoering blijven gedekt. Een polis beroepsaansprakelijkheid heeft inderdaad niet tot doel de correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden te dekken, maar wel de gevolgen van een slechte uitvoering. Om alle mogelijke misverstanden ter zake uit te sluiten wordt eveneens een expliciete uitsluiting opgenomen betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van de boekhouders(-fiscalisten) als bestuurder, zaakvoerder of bedrijfsleider. Immers een polis beroepsaansprakelijkheid heeft nooit (noch in de huidige noch in de nieuwe polis) als doel de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor bestuursfouten te dekken. Deze aansprakelijkheid kan evenwel verzekerd worden in een aparte polis (polis bestuurdersaansprakelijkheid) Wat betreft de territorialiteit is de waarborg wereldwijd verworven in geval van vordering (momenteel beperkt tot bepaalde landen) (artikel 7 en 9 Titel I van de polis). Zoals u merkt is de impact van deze wijzigingen eerder beperkt en zou dit een positieve invloed 3

4 moeten hebben op het evenwicht van de collectieve polis voorgesteld door het BIBF. De volledig nieuwe tekst kan geraadpleegd worden op het extranet van het BIBF (www.bibf.be extranet rubriek «documenten», subrubriek «verzekeringspolissen»). De Nationale Raad keurde op haar vergadering van 24 september 2010 deze nieuwe voorwaarden van de modelpolis goed. Valerie de Viron Senior Client Advisor Marsh Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht voor de bijzondere regels inzake btw Een zelfstandige heeft een handelszaak ter overname aangeboden gekregen. Deze persoon gaat binnenkort op pensioen. De overnemer overweegt de handelszaak onder te brengen in een nog op te richten vennootschap. Wanneer men met zulke overdracht te maken krijgt, dient men zich af te vragen wat de gevolgen zijn op het vlak van btw, zowel in hoofde van de overdrager als van de overnemer. Kan de overdracht van een handelszaak kwalificeren als een overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling? Met andere woorden, zal men de voorliggende situatie aftoetsen aan artikel 11 en 18, 3 WBTW? Dergelijke overdracht kan immers, onder voorwaarden, worden beschouwd als een niet-levering van goederen en kan in dat geval niet aan de btw onderworpen worden. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, spreekt men van een met btw belaste overdracht. In deze bijdrage wordt de toepassing van artikel 11 en 18, 3 van het Btw-Wetboek besproken. Wat zijn de voorwaarden en gevolgen op het vlak van de btw in hoofde van de overnemer en overdrager? Verder wordt toegelicht welk formulier de belastingplichtige dient te vervullen bij stopzetting van de economische activiteit. Toepassing van de artikelen 11 en 18, 3 WBTW 1. Toepassing van artikelen 11 en 18, 3 WBTW op de overdracht? Overeenkomstig artikel 11 WBTW wordt niet als levering beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de belasting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager voort te zetten. Overeenkomstig artikel 18, 3 WBTW worden als diensten niet beschouwd de in artikel 18, 1 WBTW bedoelde handelingen die, bij de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, bij wege van inbreng in een vennootschap of anderszins, onder de voorwaarden van artikel 11 worden verricht. Over het toepassingsgebied van artikel 11 van het Btw-Wetboek gaf het Europese Hof van Justitie meer duidelijkheid in haar arrest van 27 november : «Aldus is geen levering elke overdracht van een handelszaak of van een autonoom gedeelte van 1 H.v.J. 27 november 2003 inzake, C-497/01, inzake Zita Modes Sarl. 4

5 een onderneming met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een onderneming of een bedrijfsonderdeel vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend.... Bij een dergelijke overdracht moet de verkrijger evenwel de bedoeling hebben om de aldus overgedragen handelszaak of bedrijfsonderdeel te exploiteren, en niet om de betrokken activiteit onmiddellijk zonder meer te vereffenen en in voorkomend geval de voorraden te verkopen». Volgens het hof volstaat het dat een geheel van elementen of een vereniging van elementen wordt overgedragen, op voorwaarde dat ze de verderzetting van een economische activiteit toelaten. Bovendien dient deze voorwaarde, volgens het hof, steeds in hoofde van de overnemer te worden beoordeeld, en niet in hoofde van de overlater. Uitgaande van deze definitie van het hof blijkt dat artikel 11 van het Btw-Wetboek ook van toepassing kan zijn wanneer de overdrager sommige activa van de algemeenheid van goederen of van de bedrijfsafdeling naar aanleiding van de overdracht behoudt, op voorwaarde dat het de overnemer niet verhindert om aan de hand van de overgelaten elementen een autonome economische activiteit verder uit te oefenen. Het is daarentegen niet vereist dat de economische activiteit die door de overnemer zal worden voortgezet identiek is aan deze van de overdrager. Ook de hoedanigheid van de belastingplichtige natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft geen invloed op de toepassing van artikel 11 van het Btw-Wetboek. Wanneer m.a.w. de overdracht van een handelszaak, zonder dat daarbij andere activa- of passivabestanddelen worden overgedragen, het de overnemer mogelijk maakt de economische activiteit op een autonome manier verder te zetten, wordt in principe voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 11 WBTW. Er is dan bijgevolg geen btw verschuldigd op de overdracht en geen voorfinanciering van btw in hoofde van de overnemer. Wanneer het gebouw (zowel oud als nieuw gebouw) waarin de algemeenheid van goederen of de bedrijfsafdeling werd geëxploiteerd, of de zakelijke rechten op dit gebouw die aan de overdrager toebehoren, niet mee worden overgedragen, houdt dit derhalve in dat het niet-leveringsbeginsel besloten in artikel 11 WBTW van toepassing is voor zover het behoud van het gebouw of de zakelijke rechten met betrekking tot dit gebouw, niet van die aard is om de uitoefening van een autonome economische activiteit in hoofde van de overnemer te verhinderen. De waarde van de overdracht dient evenwel door de overdrager te worden opgenomen in rooster 00 van de periodieke btw-aangifte. De overnemer is niet verplicht om de waarde van de overdracht op te nemen in zijn aangifte. Doet hij het wel, dan wordt de inschrijving gedaan in rooster 81, 82 of 83. Anderzijds is, inzoverre niet wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 11 WBTW, de overdracht van cliënteel krachtens artikel 18, 1, tweede lid, 5 WBTW een belaste dienstprestatie. Concreet houdt dit in dat de overdrager aan de overnemer een factuur dient uit te reiken met toepassing van 21% Belgische btw. Deze uitgaande handeling wordt in de aangifte opgenomen in roosters 03 en 54. Naar aanleiding van de Europese rechtspraak heeft de Belgische administratie op 30 september 2009 een nieuwe circulaire nr. 46/2009 gepubliceerd 2 die haar standpunt inzake het toepasselijke btw-stelsel bij de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling weergeeft. Deze aanschrijving wordt strikt toegepast vanaf 1 januari Recht op aftrek van btw 2.1. Aftrek van btw in hoofde van de overdrager op kosten gedaan in het kader van de overdracht In haar administratieve beslissing van 23 december 2004 (nr. E.T ) zet de administratie haar standpunt uiteen betreffende de aftrek van btw geheven op diensten gebruikt ten behoeve van de overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling bedoeld in de artikelen 11 en 18, 3 van het Btw-Wetboek (gevolgen van het arrest van het H.v.J. van 22 februari 2001, Zaak C-408/98 - Abbey National). Haar beslissing is van toepassing zowel op de situaties bedoeld in artikel 11 als op deze bedoeld in artikel 18, 3 van het Btw-Wetboek. Onderscheid wordt gemaakt naargelang de overdrager al dan niet een belastingplichtige is met volledig recht op aftrek van de belasting geheven op 2 Circulaire nr. E.T (AOIF nr. 46/2009) d.d. 30 september

6 de goederen en diensten die hem werden verstrekt in het kader van zijn economische activiteit. i) Een belastingplichtige overdrager met volledig recht op aftrek kan alle btw, geheven op kosten gedaan in verband met de overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling, volledig in aftrek brengen. Het bedrag aan aftrekbare btw komt in rooster 59 van de aangifte. ii) Wanneer de overdrager daarentegen een belastingplichtige is die, in het kader van zijn economische activiteit, tegelijkertijd handelingen verricht(te) die recht op aftrek verlenen en handelingen die geen recht op aftrek verlenen, dient een onderscheid te worden gemaakt volgens de door deze belastingplichtige aangenomen aftrekregeling. Dienaangaande bestaan twee regelingen, met name aanwending van het algemeen verhoudingsgetal en de regel van het werkelijk gebruik. Belastingplichtige die het algemeen verhoudingsgetal toepast Wanneer de overdrager een belastingplichtige is, onderworpen aan de regel van het algemeen verhoudingsgetal bedoeld in artikel 46, 1 Btw-Wetboek, wordt de aftrekbare belasting bepaald door het algemeen verhoudingsgetal. Dat verhoudingsgetal dient dan te worden toegepast op het bedrag van de belasting geheven over de gedane uitgaven die verband houden met de overdracht van de algemeenheid van goederen of de bedrijfsafdeling. In dit verband verduidelijkt de administratie dat de aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal ook van toepassing is, zelfs indien de overgedragen bedrijfsafdeling enkel bestaat uit handelingen die een volledig recht op aftrek verlenen. Dezelfde regeling is van toepassing in geval van overdracht van een algemeenheid van goederen voor het bepalen van de aftrekbare belasting met betrekking tot de uitgaven gedaan met het oog op die overdracht. Ook als die kosten enkel betrekking hebben op een bedrijfstak of een bedrijfsafdeling die een volledig recht op aftrek geniet, dient het verhoudingsgetal te worden toegepast. Belastingplichtige die de regel van het werkelijk gebruik toepast Wanneer de voornoemde uitgaven worden gedaan door een belastingplichtige die de regel van het werkelijk gebruik toepast, bedoeld in artikel 46, 2 van het Btw-Wetboek, en die uitgaven niet specifiek betrekking hebben op een activiteitensector of op een welbepaalde bedrijfsafdeling, dienen ze te worden aangemerkt als algemene onkosten die betrekking hebben op het geheel van de door de onderneming uitgeoefende activiteit. De btw geheven op deze kosten is aftrekbaar volgens een bijzonder verhoudingsgetal. Wanneer de door de belastingplichtige gedane uitgaven daarentegen duidelijk kunnen worden toegewezen aan één sector of aan één welbepaalde bedrijfstak, dient de belastingplichtige de aftrek te verrichten in functie van die toewijzing Herziening bij een overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling In hoofde van de overdrager In principe brengt de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling in hoofde van de overdrager geen herziening van btw met zich mee. De overnemer wordt immers geacht de persoon van de overdrager voort te zetten van wie hij de rechten en de plichten ten aanzien van de btw overneemt. Evenwel, in bepaalde situaties kan de overdrager toch moeten overgaan tot een herziening van de oorspronkelijk afgetrokken btw geheven op de verwerving, verbouwing of verbetering van de onroerende goederen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer het onroerend goed wordt overgedragen met toepassing van registratierecht of wanneer het onroerend goed wordt verhuurd zelfs aan de overnemer met vrijstelling van btw of nog bij gebruik van het goed voor privédoeleinden of andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit. Vestiging van een zakelijk recht ten voordele van de overnemer In het kader van een overdracht van een algemeenheid van goederen of een bedrijfsafdeling, geeft de vestiging van een zakelijk recht op het gebouw waarin de activiteit werd geëxploiteerd ten voordele van de overnemer geen aanleiding tot een herziening van de oorspronkelijk afgetrokken btw in hoofde van de overdrager. Dit houdt stand voor zover de vruchtgebruiker het investeringsgoed ver- 6

7 der blijft gebruiken voor het verrichten van belastbare handelingen 3. Deze redenering kan mutatis mutandis worden toegepast op analoge gevallen die betrekking hebben op andere zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal of recht van gebruik) die aan hun rechthebbenden een bevoegdheid verschaffen om de onroerende goederen te gebruiken 4. Overdracht van huurrechten Wanneer de overdrager de huurrechten op een gebouw mee overdraagt, in het kader van een overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak van artikel 11 en 18, 3 WBTW, en de overdrager heeft aan dit gehuurde gebouw omvormings- of verbeteringswerken verricht die onderworpen zijn aan de vijfjarige herzieningstermijn, dient er geen herziening van btw te worden verricht in hoofde van de overdrager. Vestigen van huurrechten In het kader van een overdracht van artikel 11 en 18, 3 WBTW, waarbij huurrechten worden gevestigd op een onroerend goed waarin de overgedragen activiteit werd geëxploiteerd, zal de bestemmingswijziging aanleiding geven tot een herziening van de btw geheven op de verwerving, oprichting, omvorming of verbetering van het onroerend goed op voorwaarde dat de bestemmingswijziging zich voordoet gedurende de herzieningsperiode. De btw zal evenwel niet moeten worden herzien in volgende gevallen : een eenmanszaak wordt overgelaten aan een derde, maar de overdrager blijft wonen in een deel van het gebouw. Het andere deel wordt verhuurd aan de overnemer; een eenmanszaak wordt vennootschap en een deel van het gebouw wordt verhuurd aan de vennootschap, maar de overdrager private persoon blijft wonen in een ander deel van het gebouw. Ook in het geval dat een volledig bedrijfsgebouw wordt verhuurd, in het kader van een overdracht van artikel 11 WBTW, dient er geen herziening van btw te worden verricht op voorwaarde dat de overdrager een eenmanszaak is en een gebouw dat volledig voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, verhuurt aan de vennootschap waarvan hijzelf deelgenoot is. Personenwagens bij een overdracht van een algemeenheid In haar beslissing 5 licht de administratie toe over welke mogelijkheden de overdrager en overnemer beschikken in het kader van een overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak, wat betreft de personenwagens. Eerste geval : De auto, die geheel of gedeeltelijk voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt niet mee overgedragen. In dat geval wordt de auto geacht, onmiddellijk vóór de overdracht, aan het bedrijf te zijn onttrokken. De bij de aankoop afgetrokken btw moet, in voorkomend geval, teruggestort worden tot beloop van een vijfde voor het jaar waarin de onttrekking plaatsvindt en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. De belastingplichtige voldoet deze verplichting via rooster 54 van de btw-aangifte. De personenwagen vormt in dit geval geen beletsel voor de eventuele toepassing van artikel 11 en 18, 3 WBTW. Tweede geval : De auto, die geheel voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt wel mee overgedragen. In voorkomend geval, waarbij overdrager en overnemer voor de personenwagen die deel uitmaakt van de algemeenheid van goederen of bedrijfsafdeling, eenzelfde beroepsgebruik van de personenwagen toepassen, dient er geen herziening van de oorspronkelijke afgetrokken btw te gebeuren, noch in hoofde van de overdrager noch in hoofde van de overnemer. Bij gedeeltelijk privégebruik van de wagen, kan het ook zijn dat er geen herziening moet worden verricht aangezien de oorspronkelijke aftrek van btw reeds werd beperkt door het plafond van 50% van artikel 45, 2 van het Btw-Wetboek. 3 Hof van Cassatie, 11 oktober 2002, Stevens Koeltechniek SA t/ Belgische Staat en Beslissing nr. ET van 18 oktober Beslissing btw nr. ET van 26 januari Beslissing nr. E.T van 22 maart

8 Indien de overnemer de wagen uitsluitend voor zijn privédoeleinden zal gebruiken, vindt er uiteraard een onttrekking plaats 6. In dat geval dient de eerder afgetrokken btw te worden teruggestort ten belope van een vijfde voor het jaar waarin de onttrekking plaatsvindt en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. Derde geval : De auto wordt mee overgedragen, maar werd door de overdrager slechts gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt. De administratie laat in dit geval de toepassing van artikel 11 WBTW toe met inbegrip van de auto. Er dient geen btw te worden geheven op het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op de auto. Ook in dit geval kan er een herziening van btw plaatsvinden, naar analogie van het tweede geval. De mate waarin de herziening plaatsvindt wordt ook hier beperkt door het plafond van 50% van artikel 45, In hoofde van de overnemer In hoofde van de overnemer, kan in sommige gevallen een herziening van btw noodzakelijk zijn. Meer bepaald in het geval er zich een wijziging voordoet in de bestemming van de overgenomen bedrijfsmiddelen of van de andere goederen of diensten die werden overgenomen. Herziening is onafwendbaar wanneer de bedrijfsmiddelen na de overdracht voor een vrijgestelde activiteit worden aangewend. In dit geval dient de overnemer de voorheen afgetrokken btw op deze bedrijfsmiddelen te herzien, rekening houdend met de vijfjarige of vijftienjarige herzieningstermijn. Formaliteiten voor btw bij de stopzetting Indien de belastingplichtige zijn economische activiteit volledig stopzet, dient hij dit te melden aan het bevoegde btw-controlekantoor. De aangifte wordt ingediend wanneer alle activiteit wordt stopgezet. Dat wil zeggen wanneer er een definitief einde komt aan de economische werkzaamheid als belastingplichtige. De aangifte van stopzetting moet binnen de maand na de stopzetting worden ingediend. Het aangifteformulier moet worden ingediend bij het voor de belastingplichtige bevoegd controlekantoor. De aangifte moet worden gedaan op het formulier 604C. Indien de aangifte van stopzetting laattijdig wordt ingediend, bedraagt de boete 50,00 euro. Indien de aangifte onvolledig of onjuist is, bedraagt de boete 50,00 euro bij een louter toevallige overtreding. Is dit niet het geval, bedraagt de boete 500,00 euro per aangifte. Indien de aangifte niet wordt ingediend, bedraagt de boete in beginsel 500 euro. Baker Tilly Belgium 6 Btw-commentaar nr. 11/458 en Parlementaire Vraag nr. 26 van de senator Peeters d.d. 27 maart Noch deze publicatie, noch gedeelten van deze publicatie mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrievalsysteem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen info, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever : Etienne VERBRAEKEN, B.I.B.F. Legrandlaan 45, 1050 Brussel, Tel. 02/ , Fax. 02/ URL : http: //www.bibf.be. Redactie : Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Maria PLOUMEN, Etienne VERBRAEKEN. Adviesraad : Professor P. MICHEL, Professor Emeritus, Universiteit Luik, Professor C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Gerealiseerd in samenwerking met kluwer 8

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

Editoriaal van de Voorzitter

Editoriaal van de Voorzitter Editoriaal van de Voorzitter Ter gelegenheid van de jaarwisseling is het de gewoonte dat de Voorzitter het editoriaal van Pacioli verzorgt. Dit is een traditie en ik vind dat goede en zinvolle tradities

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Origine en achtergrond van het btw-vrije stelsel

Origine en achtergrond van het btw-vrije stelsel 227 HOOFDSTUK 1 Origine en achtergrond van het btw-vrije stelsel AFDELING 1 Inbreng van een algemeenheid of bedrijfsafdeling als een combinatie van belastbare handelingen 693. Artikel 2 van richtlijn 2006/112/EG

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK

DUIDING VAN DE PROBLEMATIEK Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.127.884 d.d. 05.10.2015 Reisbureaus Verzekeringen

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

De btw-impact van grensoverschrijdende reorganisaties

De btw-impact van grensoverschrijdende reorganisaties IFA 28 februari 2012 De btw-impact van grensoverschrijdende reorganisaties Stéphanie Houx 1 INLEIDING Context Een bedrijfsreorganisatie kan plaatsvinden via aandelentransacties de overdracht van een bedrijfstak

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht

Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht Deel 1: Aftrek en correcties

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen

2. Hof van Justitie bevestigt Seeling-mechanisme in hoofde van vennootschappen NIEUWSBRIEF BTW 27/04/2012 1. Geen btw-aftrek bij aankoop edele metalen De Belgische minister van financiën heeft in een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat er geen recht op aftrek van

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap Btw-eenheid in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1.1 Waarom een invoering van de btw-eenheid? De invoering van de btw-eenheid is nog niet zolang van kracht. Met ingang van 1 april 2007 voerde

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW

VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW VERVREEMDEN VAN EEN NIEUW GEBOUW MET BTW Van vele ondernemingen maken de bedrijfsgebouwen nog steeds een belangrijk actief uit. Voor de ondernemer zal de toepassing van registratierechten of van BTW de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

1 van 8 21/11/ :21

1 van 8 21/11/ :21 Federale Overheidsdienst Financiën Versie 3.1.7 Fisconetplus 21/11/2011, 12:20 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Home > Recente wijzigingen > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Document

Nadere informatie

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer

Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer Van mens tot mens, van ondernemer tot ondernemer BTW - Gemengd gebruik personenwagen INLEIDING I. Inleiding Nieuw artikel 45 1 Quinquies 1quinquies. Ten aanzien van de uit hun aard onroerende goederen

Nadere informatie

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 1) LEDENBIJDRAGE 2014 EN BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Zoals de voorgaande jaren, zal ook in 2014

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw

Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Eindelijk meer duidelijkheid over het verlaagd btw-tarief voor scholenbouw Achtergrond Met ingang van 1 januari 2016 is er een verlaagd btw-tarief van 6% voor scholenbouw van toepassing. Het verlaagd tarief

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen

de uit hun aard onroerende goederen, de andere bedrijfsmiddelen en de diensten die op grond van artikel 48, 2, aan de herziening zijn onderworpen Home > Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Beslissing BTW nr. ET 119.650 dd. 20.10.2011 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Directie I/7 Wetswijziging op 1 januari

Nadere informatie

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire De btw-administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het de btw-positie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

Tekst afgesloten op 20/11/2014. DE OPDRACHTBRIEF 1

Tekst afgesloten op 20/11/2014. DE OPDRACHTBRIEF 1 1 Tekst afgesloten op 20/11/2014. DE OPDRACHTBRIEF 1 INHOUDSTAFEL I. Inleiding...3 II. Toelichting...4 II.A. Identificatie van de cliënt...4 II.B. Identificatie van de beroepsbeoefenaar...4 II.C. De opdracht...5

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

Een verzekerd boekhouder (-fiscalist) is er twee waard 1

Een verzekerd boekhouder (-fiscalist) is er twee waard 1 Een verzekerd boekhouder (-fiscalist) is er twee waard Zoals elke economische beroepsbeoefenaar ongetwijfeld weet, is hij verplicht om zijn persoonlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. De verschillende

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2011 : toepassing van de btw op het terrein dat bij een nieuw gebouw behoort

Vanaf 1 januari 2011 : toepassing van de btw op het terrein dat bij een nieuw gebouw behoort BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ Vanaf 1 januari 2011 : toepassing van de btw op het terrein dat bij een nieuw gebouw behoort p.5/ Duur van het boekjaar p.6/ Analyse

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

FLASH. Aftrek van onroerende kosten van vennootschappen : stand van zaken I N H O U D

FLASH. Aftrek van onroerende kosten van vennootschappen : stand van zaken I N H O U D FLASH De Nationale Raad van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) heeft op haar vergadering van 24 april 2009 een nieuwe Voorzitter gekozen. De Heer Etienne Verbraeken werd

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. BTW-PLICHT...1 1. BTW-plicht in het algemeen...1 1.1. De rol van de belastingplichtige...1 1.2. Definitie van de belastingplichtige...1 1.3. Gevolgen van de belastingplicht...4

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.745/C) Verklarende nota Hierna een beknopt overzicht van de verzekeringsdekkingen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11

Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 Inhoud Woord vooraf... 3 Inleiding: situering van de problematiek en wettelijke bepalingen... 11 1. De vereniging... 17 1.1 Autonome groepering die onderscheiden wordt van haar leden. 17 1.2 Vereniging

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: De onroerende verhuur: een steeds enger wordend begrip...13 1.1 Definiëring van de onroerende verhuur...13 1.1.1 Algemeen...13 1.1.2 Belgisch administratief

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Boekhouders(-fiscalisten) krijgen nieuwe plichtenleer

Boekhouders(-fiscalisten) krijgen nieuwe plichtenleer BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Boekhouders(-fiscalisten) krijgen nieuwe plichtenleer p. 4/ Het permanent dossier of klantendossier p. 6/ Uw polis Burgerlijke

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (nr. E.T.119.650) d.d. 23.11.2015 Bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207. COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (Polis nummer 730.207.745/B) Verklarende nota Hierna een beknopt overzicht van de verzekeringsdekkingen

Nadere informatie

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW.

Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. Het optrekken van een gebouw door een aannemer voor privé-gebruik, bestemd voor verkoop en/of verhuur bespreking in PB en BTW. 1. BTW De BEROEPSOPRICHTER is de persoon die geregeld onder bezwarende titel

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERINGEN Home > Recente wijzigingen > Beslissing Btw nr. E.T.126.564/2 dd. 23.09.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Nadere informatie

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers.

Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Mededeling _2009_10 dd. 20 februari 2009 Wet van 27 maart 1995 op de verzekeringsbemiddeling - Klantenaanbrengers. Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF Samenwerken in een vennootschap Frank Haemers, Juridische dienst BIBF SYNERGIE, 1+1 = 3 Waarom is 1+1 = 3 bij samenwerken? Kennisuitbreiding : 2 weten meer dan 1 Schaalvergroting: delen van kosten, maar

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.:

DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE ERKENDE BOEKHOUDER (-FISCALIST) B.I.B.F.: DE IDEALE PARTNER VOOR KMO s Door Xavier SCHRAEPEN, Erkend Boekhouder-fiscalist B.I.B.F. A. De raadgever en bevoorrecht partner voor zelfstandigen, KMO s, vrije

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck

van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck stuk ingediend op 789 (2010-2011) Nr. 1 9 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Dirk Van Mechelen, Jan Peumans, Koen Van den Heuvel, Ludo Sannen, Filip Watteeuw en Lode Vereeck houdende

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie