Onderwijs examens afgenomen, diploma's met cijferlijsten uitgereikt. Leerlingen leerlingen en cursisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs 2.482 examens afgenomen, 3.476 diploma's met cijferlijsten uitgereikt. Leerlingen 11.815 leerlingen en 1.012 cursisten"

Transcriptie

1 Inhoud Onderwijs Leerlingen Personeel Financiën Jaarverslag 2011 Onderwijs examens afgenomen, diploma's met cijferlijsten uitgereikt Leerlingen leerlingen en cursisten Medewerkers 1076 medewerkers, 890 fte s Financiën Ruim 84 miljoen euro omzet Gewoon een goede school Koning Willem I College / School voor de Toekomst

2 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF INHOUD Jaarverslag in beeld Onderwijs Leerlingen FILM Voorwoord College van Bestuur door Coen Free Medewerkers Financiën Organogram FILM Drie Award leerlingen Missie, visie en kernwaarden Kwaliteitszorg Regionale verankering Bedrijfsvoering FILM Collegetour Onze studierichtingen Geconsolideerde balans Regiokaartje Locaties Opleidingsstromen Herkomst leerlingen FILM Communityweek 2011 Als bevoegd gezag van het Koning Willem I College verklaart het College van Bestuur dat al zijn (beroeps)opleidingen voldoen aan de daarvoor opgestelde wettelijke eisen.

3 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Organogram Organogram op groepsniveau Raad van Toezicht College van Bestuur Verantwoording Ondersteuning CvB Ondernemingsraad Governance & Control Diensten Afdelingen Projectbureaus Examinering Facilitair Bedrijf Financiële Zaken Human Resource Management Informatie Management IT-Force Studenten Succes Centrum Academie voor Media, Art & Performance Assistenten Gezondheidszorg BBO De Schalm Bedrijfsopleidingen Techniek Bouwinfra, Architectuur & Meubeldesign COSMO Academy De Waterfabriek, School voor Marketing en Techniek Educatie Finance, Banking & Insurance High Tech Metalektro ICT-Academie International Studies Jenaplanschool Antonius Abt Kinderopvang & Onderwijs Kort Middelbaar Beroepsonderwijs Lifestyle Marketing & Communicatie Middelbare Horeca School Mobiliteit & Logistiek Ondernemersacademie OSLO Sociaal Maatschappelijke Studies Sportacademie Talenacademie Thema s, Onderwijs en Projecten VAVO Verpleging & Verzorging Center for Teaching and Learning De Bono Expertisecentrum (Inter)nationale Projecten Projectbureau J4 Public Relations Koning Willem I College / School voor de Toekomst

4 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Organogram op groepsniveau Het bevoegd gezag van het Koning Willem I College is het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens het bestuur van de Stichting Regionaal Onderwijs Centrum s-hertogenbosch. Onder de stichting vallen verder: 27RV Loopbaantransfer BV (een dochtermaatschappij) Educatiestichting (een groepsmaatschappij) 24ZW BBO De Schalm (een aparte voorziening voor auditief beperkte studenten) 04DZ Jenaplanschool Antonius Abt (primair onderwijs) In schema: Groep Koning Willem I College Stichting Reginaal Onderwijs Centrum Koning Willem I College Loopbaantransfer BV Educatiestichting BBO De Schalm Jenaplanschool Antonius Abt Koning Willem I College / School voor de Toekomst

5 Voorwoord college van bestuur Op Expeditie naar MBO 15 In het voorliggend jaarverslag hebben we de verantwoording opgesteld in lijn met de wettelijke richtlijnen zoals neergelegd in de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van De verslaglegging is opgesteld op collegeniveau, op basis van de input van afdelingen, diensten en projectbureaus. Deze wijze van verslaglegging sluit aan bij onze eerste kernwaarde: 'Wij zijn een Communitycollege'. Wij zien onszelf als één college en we verantwoorden ons ook als zodanig. Met andere woorden: geen optelsom van losse onderdelen. De wijze van verslaglegging sluit aan op het organisatiemodel waarbij kritische bedrijfsprocessen centraal worden aangestuurd en de diverse organisatieonderdelen in lijn hiermee op decentraal niveau opereren. In het verslagjaar is in het overleg met directeuren van afdelingen en diensten, maar ook met de Raad van Toezicht, vanzelfsprekend het Actieplan MBO besproken. Dat plan laat helder zien waar het accent in het mbo in de komende jaren ligt: verhoging van kwaliteit (door meer onderwijstijd, betere examens en professionele leraren), verkorting van de opleidingsduur, vermindering van het aantal kwalificaties en opleidingen en een besturing en bedrijfsvoering die op orde zijn. Anders geformuleerd: kwalitatief goed onderwijs, macrodoelmatig aanbod van onderwijs, betrouwbare bedrijfsvoeringgegevens op basis waarvan sturing en verantwoording plaats vindt. We zijn van mening dat er geen andere project- of veranderorganisatie nodig is om de doelstellingen van het Actieplan te realiseren: doelen van het Actieplan sluiten immers naadloos aan op het ingezette beleid en onze eigen al voorgenomen (verbeter)acties. Die zijn geïntegreerd opgenomen in het Plan van aanpak (Koning Willem I College op Expeditie naar mbo 15) en bieden de contouren op strategisch en tactisch niveau. In 2011 zijn belangrijke stappen gezet om tijdig de onderdelen uit het actieplan van een passend antwoord te voorzien. We spreken het volste vertrouwen in onze medewerkers uit om deze boeiende expeditie succesvol te laten verlopen, met het einddoel mbo 15 scherp voor ogen. Drs. C. Free, voorzitter College van Bestuur Drs. C. van Gerven, lid College van Bestuur s-hertogenbosch, mei 2012

6 raad van toezicht College van bestuur samenstelling RAAD VAN TOEZICHT De heer drs. G.C.M. Mol (voorzitter) Mevrouw mr. M.J.J. Bogaerts-Tholen (secretaris) (tot 1 augustus 2011) Mevrouw mr. P.P.M. van Reijsen De heer P.A.H. Bleijs De heer mr. W.J.J. Louwers AA (penningmeester) De heer ir. G.J.P. van Oosten De heer drs. M.J.F. Weck De heer dr. Th. A. Wouters (tot 1 augustus 2011) LEDEN College van bestuur De heer drs. C.J.M. Free, voorzitter College van Bestuur Mevrouw Y. Moerman-van Heel, lid College van Bestuur (tot 1 augustus 2011) / vacature De heer drs. C.L.E.M. van Gerven, lid College van Bestuur Jaarverslag 2011 Verantwoording

7 Verantwoording raad van toezicht De Raad van Toezicht huldigt het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt governance zoals gedefinieerd in de Branchecode goed bestuur in de BVE-sector. De Raad van Toezicht werkt vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de Statuten, het Bestuursreglement Raad van Toezicht en het Directiereglement Koning Willem I College. De raad is tevens bevoegd gezag van de Jenaplanschool Antonius Abt; in lijn hiermee is het College van Bestuur van Koning Willem I College tevens College van Bestuur van Antonius Abt. De raad werkt vanuit haar rol als bevoegd gezag van Antonius Abt in lijn met de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. De Raad van Toezicht heeft in 2011 vier maal met het College van Bestuur overleg gevoerd over strategische beleidszaken: human resource management, onderwijsinnovatie, het voorkomen van (voortijdig) schooluitval, examinering, bevindingen toezicht door de Inspectie voor het Onderwijs, financiën en huisvesting. Elke vergadering start met een wisselend actueel thema, veelal verzorgd door medewerkers van het college. Vanuit de raad fungeren vier (gemandateerde) bestuurscommissies: Agendacommissie, Bestuurscommissie Bouwzaken, Bestuurscommissie Financiën en Remuneratiecommissie. In genoemde commissies hebben leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zitting op basis van hun expertise. Deze commissies bereiden besluiten van de Raad van Toezicht voor en dienen als klankbord voor het College van Bestuur. Maandelijks hebben de voorzitters van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur informeel overleg over beleidskwesties. De raad heeft in 2011 de jaarrekening over 2010 goedgekeurd. Actieplan en Expeditieplan. In het verslagjaar is in de Raad van Toezicht vanzelfsprekend het OCW Actieplan MBO besproken. Dat laat helder zien waar het accent in het mbo in de komende jaren ligt: verhoging van kwaliteit (door meer onderwijstijd, betere examens en professionele leraren), verkorting van de opleidingsduur, vermindering van het aantal kwalificaties en opleidingen; en een besturing en bedrijfsvoering die op orde zijn. De aangekondigde bezuiniging in de mbo-sector, en hoe dat op te vangen, is uitgebreid in de Raad aan de orde gesteld. De Raad van Toezicht heeft vanuit zijn toezichthoudende rol actief geanticipeerd op de beleidswijzigingen in het Actieplan MBO. De huidige bekostigingssystematiek, het belang van een meerjarenbegroting en macrodoelmatigheid van het regionale opleidingsaanbod zijn elementen van het perspectief van waaruit de raad zijn rol heeft ingevuld. Belangrijke aandachtspunten. Naast de aangekondigde middelenreductie voor de mbo-sector, zijn de demografische ontwikkelingen die wijzen op een structurele instroomdaling de komende jaren. Onverminderde aandacht is in 2011 besteed aan de thema s Governance & Control, risicomanagement en de verdere reductie van het aantal voortijdige ongediplomeerde schoolverlaters. De raad heeft in haar overleg met het College van Bestuur geconstateerd dat het college geen aparte veranderorganisatie nodig heeft om de doelstellingen van het Actieplan te realiseren: doelen van het Actieplan sluiten prima aan op het ingezette beleid en de eigen al voorgenomen (verbeter)acties. Het Plan van Aanpak (Koning Willem I College op Expeditie naar mbo 15) biedt de contouren op strategisch en tactisch niveau. In 2011 heeft de Raad afscheid genomen van mevrouw Y. Moerman-van Heel. Per 1 augustus 2011 heeft zij haar functie als lid College van Bestuur neergelegd, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De raad heeft mevrouw drs. D. Wesseling met ingang van 1 augustus 2011 benoemd als lid College van Bestuur. Koning Willem I College realiseert voor medio 2015 de vereiste kwaliteit door focus en herprioritering in de activiteiten die het uitvoert: we verzorgen alleen opleidingen die relevant zijn en waar we goed in zijn. We doen meer met minder: daartoe standaardiseren en optimaliseren we onze bedrijfsvoering voortdurend. We leveren kwaliteit met de daarvoor beschikbare middelen. Een delegatie van de raad heeft in 2011 samen met de voorzitter van het College van Bestuur overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht in november functionele voortgangsgesprekken met de leden van het College van Bestuur. De voorzitter van de raad en een (wisselend) lid van de Raad van Toezicht voeren gesprekken met de individuele leden van het College van Bestuur. Daarna spreekt de raad met het voltallige College van Bestuur, evalueert en maakt vervolgafspraken. De invulling van de rol van toezichthouder is ook in 2011 in een zelfevaluatie door de Raad aan de orde gesteld.

8 ONDERNEMINGSRAAD ONDERNEMINGSRAAD In de wetgeving die de introductie van de ondernemingsraden in de sector BVE regelt is bepaald dat de oude Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) op 1 maart 2011 vervalt. Instellingen hadden tot 1 maart 2011 de tijd om een Ondernemingsraad te kiezen en te installeren. In december 2010 heeft Koning Willem I College haar OR geïnstalleerd. Daardoor heeft gedurende het hele jaar de OR als werknemersvertegenwoordiging geopereerd. Zes keer heeft de OR overleg gevoerd met het College van Bestuur. In het overleg tussen OR en College van Bestuur is in 2011 op constructieve wijze aandacht besteed aan het strategisch beleid van Koning Willem I College; de vertaling van het actieplan speelde daarbij een belangrijke rol. De betekenis hiervan voor de taakverdeling en professionalisering van personeel, maar ook onderwerpen betreffende veiligheid-gezondheid-welzijn & milieu zijn in het overleg tussen OR en College van Bestuur in 2011 aan de orde gesteld. Onderwerpen op het gebied van financiën, veiligheidgezondheid-welzijn & milieu, en professionalisering van personeel. De samenstelling is een goede afspiegeling van alle geledingen binnen het Koning Willem I College. LEDEN ONDERNEMINGSRAAD De heer P. van Rijswijk, voorzitter De heer T. Rekkers, vice-voorzitter Mevrouw M. Baas Becking Mevrouw B. van Bakel-van de Ven De heer C. Blom De heer E. Brouwer De heer E. van der Gun Mevrouw M. Randoe De heer M. van der Rijt De heer A. van de Sande De heer P. Sax De heer R. van Uden Mevrouw M. Witlox De heer H. Wouters, secretaris VACATURE In 2011 is afscheid genomen van mevrouw M. Sanders, de heer H. Kempkens en de heer H. Melissen als leden van de OR.

9 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Missie, visie en kernwaarden Missie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan Visie Gewoon een goede school Kernwaarden 1. Wij zijn een Community College. We zijn een gemeenschap van lerenden, delen principes, waarden en normen en dragen een brede sociaaleconomische en cultuurhistorische visie uit, die onze community ten goede komt. Dat wordt nog eens extra benadrukt door ons duurzaamheidsbeleid en onze speciale activiteiten in en voor de community. Hier is onze community 2. Wij spreken alle talenten aan. Iedereen beschikt over waardevolle talenten. We ontwikkelen de talenten van onze leerlingen op basis van hun leerderskenmerken en hun meervoudige intelligentie. Hier zijn onze talenten 3. Wij voeden creatief denken. De basis is de ontwikkeling van denkvaardigheden waarbij lateraal denken, creativiteit en de nieuwste inzichten op het gebied van breinleren een belangrijke rol spelen. Hier is creatief denken 4. Wij verleggen onze grenzen. Ouders en maatschappij vertrouwen ons hun dierbaarste bezit toe: hun kinderen. Dit verplicht ons als verzorgers van onderwijs een leerling optimaal tot ontplooiing te laten komen. We zoeken daarom steeds weer de grenzen op (ook de internationale) om onze leerlingen het beste te kunnen bieden. Hier verleggen wij grenzen 5. Wij gaan voor een betere wereld. We zijn een UNESCO-school; we geloven in een duurzame, betere wereld. We tonen respect voor alles wat leeft op onze planeet. Respect voor de mens, religies, achtergronden en geaardheid zijn zaken die voorop staan. Hier gaan wij voor een betere wereld Koning Willem I College / School voor de Toekomst

10 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Community Tijdens de Community Week stellen niet minder dan 900 jongeren een week lang hun talenten ter beschikking aan de maatschappij. FILMPJE De Communitydag is een leuk, feestelijk dagje uit, een informele, laagdrempelige manier om kennis te maken met het Koning Willem I College. De school maakt met de Communitydag duidelijk dat het niet voor niets een Community College is: het enige in Nederland. FILMPJE De actieve alumnivereniging van het college, de A-Academy, organiseert op 20 oktober ter gelegenheid van het eenjarig bestaan een verrassend liefdadigheidsdiner. De opbrengst van het Charity Dinner komt ten goede aan de NONA Foundation. Deze stichting zet zich in voor kansarme tienermoeders en hun kinderen in Sri Lanka. Onder de talrijke prominenten bevindt zich ook de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland. Als enige mbo alumnivereniging (naast hogescholen/universiteiten) wordt de A-Academy genomineerd voor de landelijke Alumni Award FOTO De gemeente s-hertogenbosch verzorgt trainingen voor eerstejaars leerlingen van de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Deze trainingen worden bekroond met het certificaat Citytrainer. De jongeren die dit certificaat behalen, zetten zich in om andere jongeren te ondersteunen bij hun sportactiviteiten. FOTO Heel wat leerlingen van verschillende opleidingen van het Koning Willem I College zetten zich rondom Kerstmis in tijdens het Bosch Winterparadijs op de Parade in de binnenstad van s-hertogenbosch. FOTO Koning Willem I College / School voor de Toekomst

11 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF TALENTEN King s Fashion is de jaarlijkse, spectaculaire modeshow van eindexamenkandidaten van de opleiding Fashion & Design. Kenners zien deze opleiding als de grootste kweekvijver van modetalenten in de verre omtrek. FILMPJE Leerlingen van de opleidingen Fotografie, Animatie, Interactief, Art & Design en Filmmakers laten in de Grote Kerk in s-hertogenbosch hun eindexamenwerk aan het grote publiek zien. Leerlingen van de opleidingen Bouwkunde, Infratechniek, Architectuur, Urban Design en Meubeldesign presenteren hun afstudeerwerk in het Stadskantoor in s-hertogenbosch. In februari gaat de jaarlijkse theatervoorstelling van de theateropleiding in première. Het gaat deze keer om de productie Bosch Marieke, met Natasja d Armagnac als regisseur. FOTO Leerlinge Joyce Huijzer wordt in januari op de Horecava verkozen tot HorecaVakPunt leerling van het jaar. Joyce volgt de opleiding tot gastvrouw. FILMPJE Tijdens WorldSkills, het wereldkampioenschap voor beroepen dat in oktober plaatsvindt in Londen, behaalt onze leerling Geert Dorresteijn met zijn vak koudetechniek de bronzen medaille. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

12 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF CREATIEF DENKEN Het De Bono Expertisecentrum van het Koning Willem I College is in ons land hét centrum op het gebied van denkvaardigheden. De school verzorgt al jaren allerlei trainingen op het gebied van denkvaardigheden. Het jaar 2011 geeft een nieuwe impuls aan de activiteiten rond Meervoudige Intelligentie(s). In augustus komt het tot een leergang over dit onderwerp. Informatief - Feiten - Cijfers - Informatie verzamelen zonder interpretatie Intuïtief - Emotie - Gebruik van intuïtie - Een gevoelsoordeel zonder beargumenteerde rechtvaardiging Logisch negatief - Kritisch - Focus op zwakke plekken en risico s - Advocaat van de duivel - Het onderkennen van de gevaren Logisch positief - Optimistisch - Positief denken - Voordelen opsommen - Een poging tot rechtvaardiging Creatief - Associatief - Lateraal Denken - Nieuwe mogelijkheden zien Controlerend - Samenvatten - Analyseren - Filteren - Beslissen Koning Willem I College / School voor de Toekomst, s-hertogenbosch

13 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF WIJ VERLEGGEN ONZE GRENZEN Twee leerlingen autotechniek van het Koning Willem I College vertrekken op 6 februari in een opgeknapte tweedehands auto richting Gambia voor het project GO for Africa. Ze gaan daar onder meer les geven op een beroepsschool, in de basisvakken autotechniek, dieseltechniek en auto-elektronica. Leerlingen met leerlingen voor leerlingen, dat is dan ook het motto van GO for Africa. Website. Begin maart 2011 organiseert de European Foundation for Open and Digital Learning (EFODL) in samenwerking met Koning Willem I College / School voor de Toekomst een belangwekkende, internationale conferentie over innovatie. FOTO. De Sportacademie heeft de ambitie het rendement van de opleidingen te verhogen. De nieuwe aanpak is uniek in Nederland. Niet de eigen motorische vaardigheden van leerlingen staan centraal, maar de ontwikkeling van inzicht in alle aspecten van bewegen en kennisoverdracht. FOTO. Innovatiedrift is nergens sterker dan in het beroepsveld ict. Zo vindt werken met software en hardware niet langer plaats aan desktopcomputers of laptops. Onze leerlingen leren werken met Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). De ICT-Academie van het college speelt op deze eigentijdse technologie in door een private cloud van de school in te richten in School voor de Toekomst. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

14 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF WIJ GAAN VOOR EEN BETERE WERELD De opleiding Energie en Klimaat van de afdeling High Tech Metalektro is door de stichting Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) beoordeeld. DHO komt tot de conclusie dat de opleiding het item duurzaamheid al zo goed in het curriculum heeft ingebouwd, dat de opleiding nu al in aanmerking komt voor twee sterren. Tot dusver zijn er nog maar enkele opleidingen in ons land met een dergelijke kwalificatie beloond. FOTO. Het Koning Willem I College is nu UNESCO-school. UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO-scholen maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCOgedachtegoed: Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzaamheid. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

15 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Kwaliteitszorg Permanente kwaliteitsverbetering is de kern van onze professionele cultuur; de ontwikkeling van mechanische naar organische kwaliteitszorg zetten we niet alleen in ons personeelsbeleid maar ook in ons gedrag centraal. Een check op beslis wat je hebt beloofd (plan), doe wat je hebt beloofd (do), controleer wat je hebt gedaan (check) en beslis opnieuw ( act) hoort daar bij. Dat geldt evenzeer voor feedback geven en die weten te ontvangen. Vanuit de constatering dat kwaliteitszorg in veel (onderwijs) organisaties zich veelal beperkt tot procedureel op orde zijn heeft het Koning Willem I College al eerder stappen gezet om kwaliteitszorg daar boven uit te tillen: gewoon een goede school zijn betekent dat gedrag en houding van medewerkers de gewenste kwaliteit dagelijks weerspiegelen. In het kader daarvan zijn we in 2011 gestart met een overzicht van accreditatiecriteria. Die weerspiegelen onze visie maar ze fungeren tegelijkertijd ook als kompas om op koers te blijven en zo te voldoen aan de eisen die wij aan ons zelf stellen en die door externen zoals bedrijfsleven, Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie aan ons worden gesteld. In 2012 wordt dit overzicht ingebracht in de organisatie. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

16 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Onderwijs OveRZicht onderwijs 1. DOORSTROOM. Hier is de Doorstroompagina 2. Examinering Hier is onze Examinering 3. uitgelicht: Drie herkenbare opleidingsstromen Om te zorgen dat de opleidingen zo goed mogelijk aansluiten bij de ambities van de leerlingen heeft het Koning Willem I College zijn opleidingen verdeeld in Middelbaar Vak Onderwijs (MVO), Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) en Funderend Beroeps Onderwijs (FBO). MVO leidt leerlingen op tot de hooggewaardeerde vakman of vakvrouw met beroepstrots, waar het bedrijfsleven dringend om vraagt. De term MBO geldt alleen nog voor de volletijdsopleidingen op het hoogste niveau die recht geven op doorstroom naar het hbo. Tot slot is er het Funderend Beroeps Onderwijs (FBO). Hier krijgt de leerling een extra steuntje in de rug. FBO richt zich op eenvoudige beroepen én op doorstroming naar het Middelbaar Vak Onderwijs, om daar een startkwalificatie te behalen. Taal en rekenen Internationalisering De Waterfabriek FILMPJE. Middelbaar Vak Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Leren, loopbaan en burgerschap Ontwikkeling en innovatie WERK Associate Degree Primair onderwijs Funderend Beroeps Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Koning Willem I College / School voor de Toekomst

17 Onderwijs - DOORSTROOM Doorstroom VMBO MBO HBO Extra inspanningen zijn geleverd om de succeskansen van leerlingen te vergroten. Zowel van de leerlingen die instromen vanuit het vmbo als van leerlingen die doorstromen naar het hbo. Om de vierdejaars leerlingen van het vmbo beter voor te bereiden op de doorstroom naar het Koning Willem I College organiseren we jaarlijks het Sectorwerkstuk in samenwerking met 14 vmbo s. Bij de uitvoering van het sectorwerkstuk is ook een 20-tal bedrijven betrokken. Het sectorwerkstuk laat leerlingen kennis maken met het Koning Willem I College, de door hen gekozen afdeling en opleiding. Daarnaast is een programma voor loopbaanoriëntatie ontwikkeld voor en met het vmbo, Einstein4All, om leerlingen te helpen bij de keuze van een vervolgopleiding en die vaardigheden te ontwikkelen om succesvol te kunnen starten op de uiteindelijk gekozen beroepsopleiding. Op die manier proberen we, in samenspel met de toeleverende vmbo-scholen, de kansen op een succesvolle doorstroom te vergroten in beeld Het Actieplan Focus op vakmanschap heeft als belangrijk doel, de route vmbo-mbo-hbo korter en aantrekkelijker te maken, zodat het mbo kan concurreren met het havo. Mbo moet hier gezien worden in de nieuwe betekenis van dié opleidingen (niveau-4) die recht geven op doorstroom naar het hbo. Verkorting van het traject vmbo mbo hbo kan gerealiseerd worden door intensieve samenwerking met direct verwante opleidingen. Het college voert met diverse hogescholen trajecten om de doorstroom te bevorderen. Met Avans Hogeschool zijn, onder meer bij de Ict-opleiding, specifieke (verkorte) doorstroomprogramma s ontwikkeld. Het aantal leerlingen van het Koning Willem I college dat doorstroomt naar hogescholen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Onder meer mhbo trajecten zijn ingezet om de slaagcijfers van leerlingen in het hbo op een hoger niveau te brengen.

18 Onderwijs - EXAMINERING We streven er voortdurend naar de kwaliteit van examineringprocessen te verbeteren en te verhogen. Het regionale bedrijfsleven speelt daarin een belangrijke rol. Voornaamste actoren met betrekking tot het sturen en inrichten van de examineringsprocessen zijn de Centrale Examencommissie (CEC), de Subexamencommissies van de onderwijsafdelingen en de centrale Dienst Examinering (DEX). Optimalisering van examens en examenprocessen krijgt nog steeds de gewenste en noodzakelijke aandacht, -sterker nog: het is een belangrijk thema in het eerder genoemde accreditatiemodel. De kritiek op de kwaliteit van mbo-examens in-den-lande is in 2011 fors. Dat heeft geleid tot extra maatregelen op het gebied van de duur van de kwalificatiedossiers, sectorale examenprofielen en bpv-protocollen. We noemen ook nog het examenkeurmerk. Weinigen in het land hadden op enig moment nog exact in beeld hoe en wat met examinering. Een situatie waarin de keuze voor een centrale aansturing van examinering zijn waarde eens te meer heeft bewezen. Na beraad in enkele themameetings rond examinering is de twijfel ten aanzien van het nut van sectorale examenprofielen gedeeld met de MBO Raad. De verdere uitwerking van de sectorale examenprofielen naar regionale examenprofielen (één van de kritische succesfactoren) in ons college zullen we in de vorm van een project in 2012 uitvoeren. Examinering is een omvangrijk onderwijslogistiek proces. De volgende cijfers laten dat zien: 3476 diploma s zijn vervaardigd 3476 cijferlijsten en evenveel gewaarmerkte kopieën 260 certificaten Data-entry van resultaten Afname van examens, waarvan 106 formatieve en 2376 summatieve toetsen Voor deelname aan deze examens waren leerlingen opgegeven Er is in 2011 veel aandacht besteed aan de examenorganisatie van Nederlands en rekenen. Nader beleid is ontwikkeld en deels al uitgevoerd op het gebied van de centrale afname van deze examens.

19 Onderwijs - taal en rekenen Aan taal en taalontwikkeling besteden we veel aandacht. Taal is een belangrijke motor voor de ontwikkeling van mensen in onderwijs, beroep en samenleving. Verantwoording Voor Nederlands en rekenen hebben we in 2010 een meerjarenplan opgesteld, het Implementatieplan taal en rekenen. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, in het kader van de intensivering taal en rekenen. Op basis van dit implementatieplan is er voor het jaar 2011 een extra budget van toegekend aan het college. Een gedetailleerde verantwoording van de middelen die we hebben ontvangen in het kader van de Regeling Intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo is opgenomen in de jaarrekening. Instapniveau In het kalenderjaar 2011 hebben we bereikt dat 80 tot 90 procent van de eerstejaars leerlingen is getest op hun beginniveau voor zowel Nederlands als rekenen. Hiermee is ten opzichte van 2010 bevestigd dat een groot deel van de leerlingen nog steeds niet het gewenste instapniveau beheerst en er dus nog meer ingezet moet worden op taalen rekenonderwijs. Hierop investeren we flink: ongeveer 56 fte is uitgezet voor directe lessen Nederlands of rekenen, ten opzichte van 2010 een toename van 4 fte. Daarnaast investeert het college nog ongeveer 3 fte in de ondersteuning van individuele of kleine groepen deelnemers, buiten het reguliere lesprogramma om. Ingezette activiteiten We verwachten dat dankzij deze ingeroosterde lessen het taal- en rekenniveau van onze deelnemers gedurende de opleiding voldoende zal stijgen. Een aantal uitgevoerde en ingezette activiteiten in het kader van professionalisering van docenten bevordert de effectiviteit van deze lessen, bijvoorbeeld de (in voorjaar 2012 geplande) scholing rekendidactiek, de scholing taalassessoren en de bijeenkomsten met taal- en rekencoaches. Deze bijeenkomsten voor docenten Nederlands en rekenen zijn erop gericht om een beeld van de (landelijke) stand van zaken te schetsen, om de (examen)eisen die gesteld worden te verduidelijken, om de achterliggende overdenkingen toe te lichten en om te melden hoe we dit alles op het Koning Willem I College willen organiseren. Op deze wijze creëren we betrokkenheid, geven we richting en scheppen we duidelijkheid over de te volgen route. Dit komt de uitvoering van het taal- en rekenbeleid en zo uiteindelijk het te verzorgen taal- en rekenonderwijs binnen een afdeling ten goede. Bij dit alles worden de directeuren van de onderwijsafdelingen dan ook nauw betrokken: door middel van het klankbordoverleg en door vier maal per jaar tijdens het afdelingsdirecteurenoverleg een toelichting op de stand van zaken te geven. In 2011 is het deelnemen aan de pre-pilotexamens ook een belangrijke activiteit geweest. We hebben zowel aan taal als aan rekenen meegedaan met ongeveer 80 studenten van de afdeling Kinderopvang & Onderwijs. De afname is voorbereid volgens de geldende procedure. Dit is bijzonder nuttig geweest omdat het ons inzicht heeft gegeven in de zaken die we tegen zullen komen als we de pilotexamens op grotere schaal in 2012 gaan uitvoeren. We kunnen constateren dat we voor een deel van de activiteiten in de implementatiefase zitten en voor een ander deel in de incorporatiefase. Schooljaar is wat betreft Nederlands en rekenen voor het Koning Willem I College dan ook een overgangsjaar: na drie projectjaren willen we dat de organisatie van Nederlands en rekenen een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie wordt.

20 Onderwijs - Internationalisering Het is beleid van het college om elke leerling gedurende de opleiding een internationale ervaring op te laten doen. Dat gebeurt in de vorm van taalreizen, gemeenschappelijke projecten met buitenlandse partners, internationale gastleraren en studiereizen. In 2011 maakten bijna 1800 leerlingen gebruik van deze mogelijkheid. Ruim 200 leerlingen verbleven gedurende weken in 30 verschillende landen in Europa, Noord- en Zuid Amerika, Afrika en Azië voor een stage. Ruim 130 leraren en medewerkers werkten voor kortere of langere tijd voor ons college in het buitenland. Ze deden dit in het kader van jobshadowing, faculty exchangeprogrammes met US Community Colleges, taalreizenbegeleiding, deelname aan internationale projecten en conferenties, internationale stage- en studiebezoeken. De internationale activiteiten worden gefinancierd met Europees geld in de vorm van Leonardo- en Comenius subsidies, eigen bijdragen van leerlingen, sponsoracties en een eigen bijdrage van het college in beeld

21 Onderwijs - leren, loopbaan en burgerschap In het schooljaar zijn nieuwe kwalificatie-eisen voor Loopbaan en Burgerschap ingevoerd. Onderzoek in het begin van het jaar heeft laten zien dat op de meeste afdelingen binnen het college (Leren), Loopbaan en Burgerschap in het programma is opgenomen op een wijze die recht doet aan de wensen die onze leerlingen op de conferentie van mei 2010 (KingSize Burger) uitspraken. Ook bleek uit dit onderzoek dat de programma s prima voldoen aan de nieuwe kwalificatie-eisen, zodat er geen grote veranderingen plaats hoefden te vinden voor het schooljaar Wel bleek dat er grote verschillen zijn tussen sommige afdelingen. In 2012 wordt gewerkt aan het meer op één lijn brengen van de onderwijsactiviteiten op het gebied van LLB. Om leraren de gelegenheid te bieden lesmateriaal in te brengen en te delen is er in 2011 een plaats op Het Portaal (centraal digitaal medium voor medewerkers en leerlingen) ingericht. De Inspectie op bezoek Begin 2011 ontvingen we een positieve uitslag van drie inspectieonderzoeken die in 2010 waren uitgevoerd. De onderzoeken door de Inspectie hebben wederom bevestigd dat de kwaliteit van ons onderwijs op orde is, getuige de samenvatting zoals we die bij het instellingsprofiel lezen: De inspectie heeft bij geen enkele opleiding van deze instelling aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs of in dat van examens dan wel in het naleven van wet- en regelgeving. Alle opleidingen van deze instelling vallen onder basistoezicht. In 2011 heeft de Inspectie haar inspectiekader toegepast in de volgende onderzoeken bij Koning Willem I College: Afdeling KMBO (opleiding AKA). Oordeel: kwaliteit voldoende. Opleiding tandartsassistent. Oordeel: kwaliteit voldoende. Verder zijn in 2011 onderzoeken verricht naar de 850 urennorm bij de opleiding ICT Beheerder en mbo-verpleegkunde. Voor beide opleidingen luidde het oordeel dat een voldoende aantal uren is geprogrammeerd en gerealiseerd om te voldoen aan de vereiste van 850 klokuren.

22 Onderwijs - ontwikkeling en innovatie In 2011 hebben alle afdelingen ontwikkelactiviteiten uitgevoerd die er toe moeten leiden dat het leertraject meer beroepsgericht is: studiedagen, extra overleg met het bedrijfsleven, informatie-uitwisseling via leermeesteravonden en bedrijvendagen. Ook de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving versterkt de ombouw van de eindtermengrichte opleidingen naar Gewoon Goed Onderwijs. innovatie- en stagebox In 2011 hebben alle afdelingen ontwikkelactiviteiten uitgevoerd die moeten leiden tot de versterking van de praktijkgerichtheid in het leertraject: studiedagen, extra overleg met het bedrijfsleven om de praktijkgerichtheid te versterken, informatie-uitwisseling via leermeesteravonden, bedrijvendagen en een verdere ontwikkeling van het leermanagementsysteem versterken de ombouw van de eindtermgerichte opleidingen naar Gewoon Goed onderwijs. Verder is veel aandacht uitgegaan naar activiteiten gericht op de verbetering van de aansluiting in de beroepsonderwijskolom. De binnen- en buitenschoolse begeleiding wordt versterkt en de praktijkgerichtheid wordt nog extra versterkt door de organisatie van leraarstages en voor leerlingen worden oriëntatiestages georganiseerd. De middelen voor genoemde activiteiten zijn afkomstig van de stage- en innovatiebox, maar zijn substantieel aangevuld met middelen, afkomstig uit de reguliere lumpsumbekostiging. In cijfers: Ingezette innovatiemiddelen Koning Willem I College Subsidie Innovatie- en Stagebox 1,44 1, Eigen middelen Innovatiedoelen 2, ,68 Totaal aan middelen 3, Een gedetailleerd overzicht van bestede middelen in het kader van de stage- en innovatiebox is opgenomen in de separate jaarrekening.

23 Onderwijs - Primair onderwijs Onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van het Koning Willem I College ressorteert één school voor primair onderwijs: de Jenaplanschool Antonius Abt. Vanaf 2006 is het leerlingenaantal constant gestegen: van 405 in 2006 tot 607 in Dat betekent een stijging van 4% ten opzichte van Aantal leerlingen Antonius Abt (peildatum 1 oktober) Ruim 5% stroomt na afronding van het primair onderwijs door naar het vmbo, 35% naar vmbo-t/havo, 45% naar havo/vwo en 15% naar vwo/gymnasium. De grootste verschuiving zien we tussen 2007 en 2011 bij de uitstroom naar vmbo-t (van van 23 procent naar 5,5 procent) en vmbo-t/havo (van 11 naar 35 procent). De uitstroompercentages naar havo/vwo en vwo/gymnasium zijn nagenoeg gelijk gebleven. Voor meer informatie:

24 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Leerlingen KENGETALLEN KENGETALLEN INSTELLINGSSUCCES Onderwijslogistiek Voortijdig Schoolverlaten (VSV): succesvolle aanpak Zorgleerlingen Studentenraad Studenttevredenheid A-Academy: actieve alumnivereniging Herkomst leerlingen naar regio Koning Willem I College / School voor de Toekomst

25 Leerlingen - KENGETALLEN Leerlingen Totaal aantal leerlingen, uitgesplitst naar BOL, BBL, vavo & educatie (peildatum december) Bron: HRM BOL BBL, incl. dt-bol vavo & educatie BOL BBL, incl. Vavo & Totaal dt-bol Educatie in beeld het aantal leerlingen is de afgelopen jaren stabiel gebleven (rond de ). Het aandeel BOL-leerlingen tussen 2007 en 2011 is gestegen van 60 naar 65%.

26 Leerlingen - KENGETALLEN Instellingssucces totaal (%) peildatum: 1 oktober 1 Instellingssucces naar leerweg BOL BBL, incl. dt-bol Instellingssucces (%) , , , , ,81 1 In de eigen berekening ligt het diploma- en jaarresultaat iets hoger dan de door DUO berekende waarden. AKA-leerlingen die zonder diploma maar met werk uitstromen leiden tot een iets lager diplomaresultaat maar een hoger jaarresultaat. De trend bij de eigen en DUO s berekeningswijze is evenwel gelijk. Instellingssucces naar niveau In cijfers: BBL BOL Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau ,33 65, ,72 75,35 65, ,68 69,89 72,38 69,99 75,81 68, ,40 71,49 64,44 66,37 75,92 73, ,49 70,51 69,23 74,58 74,70 73, ,65 70,55 74,31 70,36 76,36 72,31

27 Leerlingen - Voortijdig Schoolverlaters Percentage Voortijdig Schoolverlaters , , , , ,3 De gepresenteerde gegevens geven het volgende beeld: Het rendement, gemeten naar instellingssucces en percentage VSV, is tussen 2007 en 2011 verder gestegen. Voortijdig Schoolverlaten (VSV): succesvolle aanpak Het Koning Willem I College kan de beste cijfers overleggen van alle roc s in Nederland als het gaat om het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De school heeft het probleem van steeds toenemende aantallen voortijdige schoolverlaters dan ook doeltreffend aangepakt. Cijfers die in 2011 bekend worden tonen aan dat het college daarmee landelijk gezien de beste resultaten van alle roc s heeft behaald over het schooljaar : een daling van 29,2%. In vergelijking met 2005 is er zelfs sprake van een daling van 34,8%. Naar verwachting zet deze lijn zich voort. Dit moet gaan leiden tot een daling van niet minder dan 40%! Directeur-generaal Primair en Voortgezet onderwijs mevrouw José Lazeroms brengt in februari een bezoek aan de school om zich op de hoogte te stellen van de activiteiten die de school in dit traject onderneemt. Op maandag 11 april brengt de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap mevrouw Marja van Bijsterveldt met hetzelfde doel een werkbezoek aan het Koning Willem I College. Ingezette middelen: het Toekomst-Loket (advies en hulp bij wens tot uitschrijven), Succesklas (leerling bij verkeerde opleidingskeuze begeiden naar goede keuze), Succespunt (aanpak ongeoorloofd schoolverzuim in vroeg stadium), Project Mentor Maatjes (speciale begeleiding allochtone leerlingen), Flexklassen (speciale begeleiding probleemleerlingen), Koersklas (begeleiding niveau 2-leerlingen naar keuze van meest geschikte studierichting) en een Startklas (voor leerlingen die nog niet in een niveau 3 of 4 opleiding kunnen starten).

28 Leerlingen - Onderwijslogistiek Een adequate onderwijslogistiek is noodzakelijk voor het (bege-) leiden van alle leerlingen en leerlingen naar het gewenste einddoel. Het is ook een instrument om potentieel voortijdig schoolverlaten in een vroegtijdig stadium te traceren en waar mogelijk te voorkomen. We hebben geconstateerd dat het bestaande leerlingen examenregistratiesysteem (Icaris en VolgPlus) het einde van hun levenscyclus naderen. De functionaliteiten van de systemen sluiten onvoldoende aan bij de strategische doelstellingen van het college met betrekking tot de inrichting van het proces rondom de loopbaan van de leerling. Er is behoefte aan grotere interoperabiliteit tussen de processen en de daarbij horende informatiesystemen. Om dit op te lossen is, na een intensief proces, gekozen voor EduArte. De implementatie van dit systeem zal dan ook leiden tot vervanging van de huidige leerling- en examenregistratiesystemen. In 2011 zijn belangrijke ontwikkelstappen gezet, die medio oktober tot invoering van EduArte hebben geleid.

29 Leerlingen - Zorgleerlingen Leerlingen hebben in toenemende mate extra zorg of support nodig om hun opleidingstraject met succes te kunnen voltooien. Het aantal van ruim testen die in het verslagjaar zijn afgenomen, wijst daar op. Ruim 600 rapportages zijn in 2011 gescreend. Die hebben vooral betrekking op dyslexie en dyscalculie. Ruim 230 leerlingen zijn begeleid door het schoolmaatschappelijk werk. Bijna 60 hiervan zijn doorverwezen naar een GGZ-instelling in de regio.

30 Leerlingen - leerlingenraad Binnen het college is er een inspraakorgaan dat opkomt voor de belangen van de leerlingen: de leerlingenraad. Vijftien leerlingen hebben zitting in deze raad. Zie deze link voor de leden en meer informatie

31 Leerlingen - Studenttevredenheid Het Studenten Succes Centrum van het Koning Willem I College behandelt de meeste vragen van leerlingen die het volgen van onderwijs direct of indirect raken. Mede daardoor is er slechts een klein aantal vragen dat leidt tot een officiële klacht: in 2011 zijn drie officiële klachten volgens de daartoe beschikbare klachtenprocedure door leerlingen ingediend. Daarvan is de eerste nog in 2011 ingetrokken. De overige twee klachten uit 2011 zijn inmiddels afgehandeld vanwege ongegrondverklaring. Drie leerlingen hebben zich in het verslagjaar met hun klacht gewend tot de Ombudslijn MBO. Ook deze klachten hebben niet geleid tot een officiële klachtenprocedure. Behalve het aantal klachten is een andere belangrijke bron voor het meten van studenttevredenheid de tweejaarlijkse JOB-enquête. Die is in 2010 voor het laatst afgenomen en zal in 2012 worden herhaald. Daarnaast zijn er regelmatig panelgesprekken van het College van Bestuur met qua samenstelling steeds wisselende groepen van leerlingen, aangevuld met lunchgesprekken op afdelingsniveau door afdelingsdirecteuren. Zo houden we voeling met wat leerlingen vinden van het onderwijs en de randvoorwaarden waarbinnen dat hun wordt aangeboden.

32 Leerlingen - A-academy A-Academy: actieve alumnivereniging De actieve alumnivereniging van het college, de A-Academy, organiseert op 20 oktober ter gelegenheid van het eenjarig bestaan een verrassend liefdadigheidsdiner. De opbrengst van het Charity Dinner komt ten goede aan de NONA Foundation. Deze stichting zet zich in voor kansarme tienermoeders en hun kinderen in Sri Lanka. Onder de talrijke prominenten bevindt zich ook de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland. Als enige alumnivereniging (naast hogescholen/universiteiten) wordt de A-Academy genomineerd voor de landelijke Alumni Award 2011.

33 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Drie Award leerlingen Deze leerlingen wonnen in 2011 een Koning Willem I College Award. Frenk de Award voor Innovatie, Zacky de Award voor bijdrage aan de Community en Jessie de Award voor Vakmanschap. Frenk de Rouw werd uiteindelijk Student van het Jaar. FILMPJE FILMPJE FILMPJE Frenk de Rouw Leeftijd: 25 jaar Woonplaats: s-hertogenbosch Opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra/ Verkeer en stedenbouw/urban Design Stage: BRO (advies- en ontwerpbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling) Plaats: Boxtel Zacky Derouich Leeftijd: 22 jaar Woonplaats: Rosmalen Opleiding: Helpende Zorg Stage: Psychogeriatrisch Centrum de Herven (demente ouderen) Plaats: s-hertogenbosch Jessie Bijveld Leeftijd: 20 jaar Woonplaats: Nuland Opleiding: Cosmo Academy (Leisure & Hospitality executive) Stage: Cosmo Entertainment (verblijfs- en/of dagrecreatie) Plaats: s-hertogenbosch/spanje Koning Willem I College / School voor de Toekomst

34 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Medewerkers KENGETALLEN Effectieve aanpak professionele ontwikkeling Medewerkertevredenheid Beste onderwijswerkgever 2010 Nominatie docent van het jaar ondernemingsraad De vijf P's Kwalitatief goede leraren is een belangrijke succesfactor in onderwijs, omdat uitstekende leerresultaten alleen behaald kunnen worden met excellente leraren. Daartoe hanteert het college de vijf P s, die de essentie van het leraarschap aan het Koning Willem I College vormen: 1. Praktijk- en vakkennis Een leraar dient hoogwaardige vakkennis te bezitten; hoe belangrijk competenties ook zijn, vakkennis blijft de basis van waaruit gewerkt wordt, maar wel gerelateerd aan de zich voortdurend vernieuwende praktijk van het beroepsleven. 2. Professionaliteit Een leraar dient de nieuwste inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek, leerpsychologieën en eigentijdse (vak) informatieverwerving te kunnen toepassen. 3. Performance Een leraar dient te zorgen voor een uitstekende presentatie (hoe kom ik over) en prestaties (resultaten) en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen. 4. Persoonlijkheid Een leraar dient een rolmodel te zijn in woord en daad, in waarden en normen, voor leerlingen/cursisten en collega s. 5. Passie Het beroep leraar moet een roeping zijn om het beste uit jezelf en je leerlingen te halen. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

35 Medewerkers - Kengetallen Aantal medewerkers en fte s (peildatum eind december) Aantal medewerkers Aantal fte Aantal Aantal fte medewerkers Bij een stabiele omvang van de leerlingenpopulatie is het aantal fte s, vergeleken met 2010, terug gebracht met 6%. De fte-reductie heeft, vooral bij medewerkers werkzaam in het secundair proces, plaats gevonden.

36 Medewerkers - professionele ontwikkeling Effectieve aanpak van professionele ontwikkeling Het Koning Willem I College heeft zijn professionaliseringsbeleid onder de loep genomen en ingezet op een minder vrijblijvende en meer effectieve aanpak. Net als voor de leerlingen, startte het Koning Willem I College daarom ook voor de leraren een doorlopende leerlijn, een leerlijn professionalisering als onderdeel van het HRM-beleid. Standaard is iedereen verplicht 80 uur per jaar te besteden aan het onderhoud van kennis en vaardigheden. Daarnaast biedt Koning Willem I College leraren die dat willen nu ook de kans door te groeien naar salarisschalen 11, 12 of 13. Met het nieuwe beleid geven ze hun persoonlijke ambities vorm, heeft het Koning Willem I College een gedegen onderhoud- en promotiebeleid en voldoen we aan de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) en het Professioneel Statuut.

37 Medewerkers - Medewerkertevredenheid De landelijke norm voor medewerkertevredenheid is 7,5. Op het Koning Willem I College is dat cijfer in 2011 ruim hoger: 7,7. Koning Willem I College vindt het oordeel van studenten, ouders en bedrijven, maar ook dat van haar eigen medewerkers van groot belang voor het handhaven en waar nodig bijstellen van haar beleid. Jaarlijks voeren we, onder verantwoordelijkheid van de dienst HRM het onderzoek naar medewerkertevredenheid uit. Met een norm van 7,5 lag deze in 2011 met 7,7 daar boven. Een resultaat dat tot tevredenheid stemt en dat we minimaal proberen vast te houden. In 2011 heeft geen enkele medewerker gebruik gemaakt van de officieel beschikbare klachtenregeling.

38 Medewerkers - onderwijswerkgever BESTE BAAS IN ONDERWIJSLAND! Het Koning Willem I College wordt door de Algemene Onderwijs Bond (AOB), de Docentenbank, GITP International BV en de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement uitgeroepen tot beste onderwijswerkgever 2010 in het mbo. Dit wordt op de nationale onderwijstentoonstelling NOT 2011 bekend gemaakt door Dr. R. Plasterk, oud-minister van Onderwijs in beeld

39 Medewerkers - Nominatie NOMINATIE DOCENT VAN HET JAAR 2011 In totaal leraren zijn aangemeld voor de landelijke verkiezing Docent van het jaar. Leraar Carla Pijnenburg van de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies hoort in haar categorie bij de beste drie, maar wint net niet. Carla wordt tijdens de bijeenkomst moreel gesteund en enthousiast aangemoedigd door een groot aantal collega s en andere bekenden, die samen per bus naar Hilversum zijn getogen. FILMPJE.

40 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Financiën OveRZichten 1. Geconsolideerde BALANS Per 31 december Geconsolideerde staat van Baten en lasten over Financiële kengetallen 4. Beloning bestuurders en honorering toezichthouders 5. Notitie Helderheid en uitbesteding Financieel beleid In het Regeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid' zijn extra middelen voor het mbo beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn onder andere bedoeld voor de kwaliteitsverbetering mbo, plusvoorzieningen, kwaliteit/leerlingenraming en het versterken van centrale en uniforme toetsing. Daarnaast vinden ook bezuinigingen plaats door het verkorten van de opleidingsduur, het vereenvoudigen van de kwalificatiestructuur, het invoeren van een leeftijdsgrens voor leerlingen van 30 jaar en ouder, de subsidietaakstelling en de efficiencykorting raden en instituten. Het actieplan mbo Focus op Vakmanschap geeft weer welke doelen het kabinet deze kabinetsperiode in het mbo wil bereiken. Het actieplan gaat in op de maatregelen ter verhoging van de kwaliteit, vereenvoudiging van het bve-stelsel en verbetering van de besturing en bedrijfsvoering. De thema s intensivering en verkorting hebben naar verwachting een aanzienlijke negatieve financiële impact. De ambitieuze doelen van het kabinet zullen per saldo met minder geld gerealiseerd dienen te worden. Meer kwaliteit leveren voor minder geld. Om tegemoet te komen aan bovenstaande kaderstelling heeft het Koning Willem I College in 2011 de interne besturing en bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd. Het onderwijsinformatiesysteem en het personeelsinformatiesysteem zijn vervangen. Duurzame kostenbesparingen zijn gerealiseerd door de operatie Jong voor Oud en een structurele omslag in kostensturing, kostenbewustzijn en gedrag. Door de kostenbesparingen is het nettoresultaat 2011 beduidend beter dan begroot. De liquiditeit en rentabiliteit zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

41 Geconsolideerde balans Per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) EUR EUR Activa Vaste activa Vlottende activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden 0 0 Kortlopende schulden

42 Geconsolideerde Staat Van baten en lasten over Begroting EUR EUR EUR Baten Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

43 Financiële kengetallen 2011 Liquiditeit (current ratio) Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen) Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering ,74 0,70 0,81-0, ,39 0,71 0,81-2, ,41 0,55 0,82-3, Liquiditeit (current ratio) Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen) Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

44 Beloning Bestuurders 2011 Deze gegevens zijn half juni 2012 terug te vinden in de volledige jaarrekening op de financiële pagina's van deze website.

45 Notitie Helderheid 2011 Notitie Helderheid in de bekostiging BVE (2004) Aansluitend bij de wettelijke regels die gelden voor bekostiging van beroepsonderwijs hanteert Koning Willem I College als uitgangspunt dat de prestatie die Koning Willem I College levert (het verzorgen van onderwijs) in verhouding staat tot de tegenprestatie van het Ministerie van OCW (beschikbaar stellen van bekostiging). De Notitie Helderheid noemt 8 aan bekostiging gerelateerde thema s. Per thema geven we hierna aan hoe Koning Willem I College hier invulling aan geeft. 1. Uitbesteding onderwijs OSLO (Schoen-, Lederwaren en Orthopedie) De opleidingen OSLO (Schoen-, Lederwaren en Orthopedie) heeft Koning Willem I College sinds oktober 2000 uitbesteed aan de Stichting SVGB. De uitoefening van de aan Koning Willem I College bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden met betrekking tot de opleidingen in de schoen-, lederwaren en orthopedie, wordt conform artikel 9.1.5, lid 3, van de WEB exclusief opgedragen aan het bestuur van SVGB. De uitvoeringslocatie is gelegen in Nieuwegein. Het Koning Willem I College blijft volledig verantwoordelijk voor deze deelnemers en is met SVGB een overeenkomst van opdracht aangegaan. Cosmo Academy (Leisure & Hospitality) Een uitbestedingvariant betreft de samenwerking van Koning Willem I College met het regionaal bedrijfsleven op het terrein van Leisure & Hospitality waar het de uitvoering van de beroepspraktijkvorming betreft. In geval een leerbedrijf ook buiten de begeleiding van de beroepspraktijkvorming onderwijs verzorgt heeft het Koning Willem I College dat uitbesteed. Hierbij is gekozen voor Cosmo Academy, gevestigd op de hoofdlocatie van KWIC te s-hertogenbosch. Het onderwijsprogramma, de huisvesting en de uitvoering van het onderwijs wordt door Koning Willem I College bepaald. 2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten Volgens de notitie Helderheid betreft het hier situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon, of waarin publieke middelen anderszins worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling. In 2011 was er binnen Koning Willem I College geen sprake van situaties (projecten of opleidingsactiviteiten) waarbij sprake was van vermenging van publieke en private middelen in de hiervoor genoemde zin. 3. Het verlenen van vrijstellingen Studenten konden in 2011 bij Koning Willem I College op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK), of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden (EVC), vrijstelling krijgen voor delen van een opleiding. De gehanteerde procedures zijn opgenomen in het Examenreglement Koning Willem I College. Bij volledige vrijstelling wordt een student ingeschreven als examendeelnemer. In geval de student nog diverse onderwijsonderdelen moet volgen alvorens tot diplomering te komen, wordt hij/zij voor de benodigde duur ingeschreven als onderwijsdeelnemer. 4. Les- en cursusgeld niet betaald door de student zelf In 2011 hebben geen les- of cursusgeldbetalingen door Koning Willem I College vanuit de reguliere bekostiging plaatsgevonden. Wel zijn voor specifieke gevallen betalingen gedaan door de Stichting Steunfonds Mathias Wolf, een aparte stichting op basis van private middelen. In geval van betaling van het cursusgeld door derden is een zogeheten derdengeld machtiging van de deelnemer voorhanden

46 Notitie Helderheid In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk Voor het in- en uitschrijven vlak voor respectievelijk na een teldatum hanteert Koning Willem I College strikte interne regels die voldoen aan de bekostigingsvoorwaarden die het Ministerie van OCW hanteert. Koning Willem I College garandeert dat studenten niet in meer dan één opleiding tegelijkertijd staan ingeschreven. 8. Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland Koning Willem I College verzorgt alleen onderwijs in Nederland. Buitenlandse studenten die hier rechtmatig verblijven en voldoen aan de inschrijfvoorwaarden, worden voor bekostiging in aanmerking gebracht. Regelmatig lopen studenten van Koning Willem I College stage in het buitenland. Daar waar mogelijk worden subsidies aangevraagd en ingezet ter dekking van de verblijfskosten. 6. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Het komt voor dat studenten van Koning Willem I College in individuele gevallen gedurende een opleiding willen overstappen naar een andere opleiding. Via gerichte loopbaanbegeleiding en een breed opleidingenaanbod kunnen de meesten van hen ingeschreven blijven waardoor voortijdige schooluitval wordt voorkomen. Koning Willem I College ziet er in haar inschrijvingsprocedure op toe dat een student alleen ingeschreven staat in de opleiding die hij/zij daadwerkelijk volgt. 7. Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven In 2011 heeft Koning Willem I College voor een aantal bedrijven maatwerktrajecten georganiseerd. Koning Willem I College voldoet daarbij aan de eisen die de wetgever aan BBL-trajecten stelt. Incidenteel betaalt een bedrijf of een andere organisatie een additionele bijdrage voor extra activiteiten, w.o. materiaalkosten of extra ondersteuning. Maatwerktrajecten in de hiervoor genoemde zin zijn gericht op deelname aan een in het CREBO geregistreerde opleiding met het oogmerk het traject met succes af te ronden.

47 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Regionale verankering Brabants Arbeidsmarkt Akkoord Het Koning Willem I College is mede-ondertekenaar van het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord Dit document is ook ondertekend door de provincie Noord-Brabant, door de wethouders van de zeven grootste Brabantse gemeenten en vertegenwoordigers van de vier Brabantse arbeidsmarktregio s. Enkele kernpunten uit het Akkoord: afstemming van beroepsonderwijs op wensen bedrijfsleven, verhogen van inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van Brabantse burgers en gezamenlijk werken aan het bieden van werkzekerheid en ontplooiings- en scholingsmogelijkheden van werkenden in de Brabantse bedrijven. Brancheregiocommissies Het is voor onderwijsinstellingen van groot belang een goed contact te onderhouden met het (regionale) bedrijfsleven. De brancheregiocommissies die we hebben ingericht vervullen in dit opzicht een belangrijke rol. Vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven en van andere organisaties participeren hierin. De brancheregiocommissies komen gemiddeld twee keer per jaar bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn de inhoud en vernieuwing van onze opleidingen, de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij opleiding en examinering, beroepspraktijkvorming en werkgelegenheid. Vanuit de commissies worden ook gastlessen en excursies verzorgd voor onze leerlingen. Gastcurator De nieuwe opleiding Communicatievormgeving nodigt elke periode een gastcurator uit het beroepenveld uit het dan lopende project te ondersteunen. Deze curator werkt in het bedrijfsleven aan een soortgelijk project. Zo ontwikkelt zich een win-win situatie: leerlingen en leraren profiteren van de actuele kennis en praktijkervaring van de curator en het bedrijfsleven houdt voeling met het onderwijs. Mini-ondernemingen Op meerdere onderwijsafdelingen zijn mini-ondernemingen actief. Zij slaan bruggen tussen school en bedrijfsleven/instellingen. In miniondernemingen ontwikkelen leerlingen ondernemersvaardigheden door Learning by doing. Zulke mini s kunnen ook maatschappelijk nuttige initiatieven ontplooien. Een prachtig voorbeeld is de mini Basten Events, die in hun actie Families voor Families niet minder dan 2.500,- inzamelen voor de familiekamers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Enexis levert opleidingsmateriaal voor monteur data/ elektra. Netbeheerder Enexis heeft in samenwerking met het Koning Willem I College een speciaal lespakket ontwikkeld dat roc s kunnen gebruiken voor het opleiden van monteurs data/elektra. Het opleidingsmateriaal, dat vanuit de praktijk is geschreven, voldoet aan alle eisen die zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

48 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Regionale verankering MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG Medewerkers van de Van Neynselgroep volgen op het college de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg. Het programma wordt volledig in samenwerking met die organisatie uitgevoerd. De medewerkers zijn allemaal al verzorgende IG en gaan met behulp van de MMZ-opleiding met name aan de slag met attitude, klantvriendelijke benadering, aandacht voor de individuele oudere. Ouders tellen mee! Op zaterdag 2 april organiseert het Koning Willem I College in School voor de Toekomst en het Koningstheater een interactieve conferentie voor ouders van jongeren: Ouders in de Branding, Puberbrein in de 21 e eeuw. Het is een dag met boeiende presentaties, interactieve workshops en gesprekken. Met onderwerpen die op school, in de opvoeding en in de belevingswereld van ouders en hun kinderen op dit moment actueel zijn. Ouders in de klas Ouders staan ook centraal tijdens Ouders in de Klas. Ouders die dat willen kunnen een halve of hele dag meedraaien in de klas van hun kind. Zo ervaren ze zelf wat hun kind dagelijks op school meemaakt. Soms een eye-opener! Centrale Examencommissie Er is een centrale examencommissie met onder meer vertegenwoordigers uit het regionale bedrijfsleven en het hbo. Koning Willem I College / School voor de Toekomst

49 Bedrijfsvoering - technologie Technologie speelt in alle aspecten en functies van een onderwijsorganisatie een grote rol. In dat kader zijn data van essentieel belang, zowel in de primaire als secundaire processen. Dit alles vereist zowel een geïntegreerde aanpak onder de noemer informatie- en technologiemanagement, als het effectief organiseren van kennisprocessen onder de noemer onderwijslogistiek. In dat proces hanteren we de volgende uitgangspunten: CENTRALE AANSTURING Centrale aansturing en bundeling van krachten. Dat betekent: één aansturing van alle bedrijfskritische systemen die met leerlingen te maken hebben, zodat strategie één op één vertaald wordt in inrichting en uitvoering. ICT Al onze inspanningen en investeringen met betrekking tot ICT staan heel duidelijk in het teken van onze missie, visie en vijf kernwaarden. Ze zullen heel concreet leiden tot betere leertrajecten, daardoor ook tot betere leerlingen met een hoger studierendement, daardoor ook tot tevredener leerlingen en daardoor uiteindelijk ook tot meer leerlingen en cursisten. TECHNOLOGIE Niet alles wat technisch mogelijk is, is ook wenselijk! Technologie kan en mag een leraar nooit vervangen, zeker niet bij leerprocessen van jonge mensen. AANSCHAFFEN VAN INFORMATIEVOORZIENING Bij het aanschaffen van informatievoorziening wordt altijd rekening gehouden met bewezen technologie, interoperabiliteit, centralisatie en compatibiliteit van de aan te schaffen voorziening. BEDRIJFSKRITISCHE SYSTEMEN Bedrijfskritische systemen worden in principe niet ge-outhost c.q. geoutsourced.

50 Bedrijfsvoering - technologie R&D-SITUATIE In een R&D-situatie wordt bekeken of een nieuwe technologie bruikbaar is voor de organisatie. GÉÉN SOFTWARE HOUSE We zijn géén software house. Dat wil zeggen: (in principe) bouwen we geen eigen applicaties, maar maken gebruik van standaardapplicaties die hun kwaliteit al bewezen hebben, zowel in primaire als in secundaire processen. MOBIELE TECHNOLOGIE We implementeren zoveel als mogelijk mobiele technologie, hetgeen plaatsonafhankelijk leren en werken mogelijk maakt. 24 UUR PER DAG EN 365 DAGEN PER JAAR BEREIKBAAR Het college is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar digitaal bereikbaar. Tijdonafhankelijk leren en werken is daardoor mogelijk. DIGITAAL COMMUNITYPORTAL De ontwikkeling van een digitaal communityportal is met kracht ter hand genomen. Hierbij is sprake van één portaal met één ingang voor de verschillende soorten belanghebbenden. Deze betreffen zowel interne doelgroepen (leerlingen en medewerkers) als externe doelgroepen (ouders, bedrijfsleven, overheid en onderwijsorganisaties). Deze ene ingang biedt achtereenvolgens: publieke toegang tot algemene informatie, doelgroepspecifieke informatie en (achter een individuele inlog) gepersonaliseerde informatie. INFORMATIEMANAGEMENT Het College van Bestuur heeft de informatiehuishouding verder geherstructureerd. ICT is daarbij als een belangrijk strategisch instrument gehanteerd. Uitgangspunt bij de herstructurering van de informatiehuishouding is de centrale aansturing van alle processen die de informatievoorziening raken. Informatiemanagement is verantwoordelijk voor deze centrale aansturing, de informatiestrategie, de informatiearchitectuur en het beheren van bedrijfskritische systemen. In 2011 zijn de volgende hoofdtrajecten gerealiseerd: - EduArte voor leerlingen. - Unit 4 voor medewerkers: Personeel & Salaris. - Herinrichting van - Management Dashboard is doorontwikkeld. BEREIKBAARHEID, BENUTTING EN EFFICIENCY In 2011 is veel aandacht besteed aan een optimale bereikbaarheid van het college voor leerlingen en medewerkers. Omvangrijke bouwactiviteiten in de directe omgeving van het college spelen hier in 2011 een belangrijke rol. Naar verwachting zijn die bouwactiviteiten medio 2012 afgerond. Constante aandacht gaat uit naar een zo optimaal mogelijke bezetting en benutting van bestaande (onderwijs)faciliteiten. Nog steeds behalen we op dit punt efficiency zonder verlies van onderwijskwaliteit.

51 Regiokaart s-hertogenbosch SINT- MICHIELS- GESTEL

52 Studierichtingen Horeca/Toerisme Zorg Welzijn/Kinderopvang/Onderwijs Sport Handel en Ondernemen Administratief/ Secretarieel KMBO Creatief ICT Voertuigen/Transport en Logistiek Juridisch Bouw/Infra/Hout/Afwerkingstechniek Uiterlijke Verzorging Elektro-/Installatie-/Proces-, Metaal- en Koudetechniek

53 Locaties Campus Vlijmenseweg (hoofdlocatie) Vlijmenseweg GW s-hertogenbosch Campus Techniek Onderwijsboulevard DE s-hertogenbosch Locatie Marathonloop Marathonloop AA 's-hertogenbosch Locatie Meester Vriensstraat Meester Vriensstraat JS s-hertogenbosch Locatie Schijndel Steeg 9-i 5482 WN Schijndel Locatie Boxtel Dr. de Brouwerlaan EE Boxtel Locatie Bouwhuis De Kleine Elst JK Rosmalen Locatie Stivako Oss Gasstraat Oost AV Oss Jenaplanschool Antonius Abt Oberon LT s-hertogenbosch

54 Home Onderwijs Leerlingen Medewerkers Financiën PDF Ouders in de branding Koning Willem I College / School voor de Toekomst

55 Totaal: België: 5 Duitsland: 1 Roosendaal Leeuwarden Groningen Assen Amsterdam Den Haag Middelburg s-hertogenbosch Maastricht Utrecht Lelystad Zwolle Arnhem Herkomst leerlingen Beroepsonderwijs naar regio

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Zo doen wij dat: professionaliseren. Josée Bours Marlies de Groot

Zo doen wij dat: professionaliseren. Josée Bours Marlies de Groot Zo doen wij dat: professionaliseren Josée Bours Marlies de Groot Waarom professionaliseren? Missie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan Collegebeleid Professioneel statuut Wet BIO IJkpunten:

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 26 november 2016 van uur Locatie Vlijmenseweg

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 26 november 2016 van uur Locatie Vlijmenseweg WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 26 november 2016 van 09.30 16.30 uur Locatie Vlijmenseweg Assistenten Gezondheidszorg Gebouw Z Apothekersassistent Doktersassistent Tandartsassistent Lokaal 2.20 Lokaal 2.62

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 25 november 2017 van uur Locatie Vlijmenseweg

WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 25 november 2017 van uur Locatie Vlijmenseweg WEGWIJZER OPEN DAG Zaterdag 25 november 2017 van 09.30 16.30 uur Locatie Vlijmenseweg Assistenten Gezondheidszorg Gebouw Z Apothekersassistent Tandartsassistent Doktersassistent Lokaal 2.20 Lokaal 2.36

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs

De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 28 november 2011 Betreft Kwaliteit van het mbo-onderwijs a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 250 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Het dienstbaarheidsconcept

Het dienstbaarheidsconcept Het dienstbaarheidsconcept Koning Willem I College - Dienst Governance & Control - Joost van der Staak 1 juni 2012 Pas op de plaats Wat zijn de succesfactoren in de organisatie gebleken? Wat zijn de inhoudelijke

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten 1 Agenda 1 Opening Suzan Bastings 2 Algemene inleiding Wellant Hans Jansen 3 Kengetallen en ratio s Joris van den Heuvel 4 Kwaliteitszorgcyclus

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal Op koers Het Regio College in 2011 3 2011 1 De medewerkers van het Regio College hebben in 2011 onverminderd gewerkt aan het verhogen van het studiesucces van de deelnemers en het versterken van de aantrekkingskracht

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie