Onderwerp vaststelling verordening Drank-en Horecawet als onderdeel (Afdeling 8A) van de Algemene Plaatselijke Verordening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp vaststelling verordening Drank-en Horecawet als onderdeel (Afdeling 8A) van de Algemene Plaatselijke Verordening"

Transcriptie

1 B en W voorstel 13INT02137 Onderwerp vaststelling verordening Drank-en Horecawet als onderdeel (Afdeling 8A) van de Algemene Plaatselijke Verordening Samenvatting voorstel In uw vergadering van 26 februari 2013 hebt u ingestemd met de ontwerp-verordening Drank- en Horecawet waarna deze ter kennis is gebracht aan de raad en gedurende zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen. Tegen het voorstel zijn twee zienswijzen ingediend die geen aanleiding geven de verordening aan te passen ofte herzien. Ontwerpbesluit 1. In te stemmen met de verordening Drank- en Horecawet als afdeling 8A van de Algemene Plaatselijke verordening en; 2. deze ter vaststelling voorleggen aan de raad in zijn^vergaderinç Openbaar akkoord V \ burgemeester Weiten S 0 wethouder Kotteman ft \ ' w wethouder Mulder wethouder Albers (S \ A bespreken afwijzen BESLUIT ^Conform i \ fa Aangehouden D Aangepast akkoord ũ Afwijzen d.d. i S-io-zoij Jf d.d. Opmerkingen college van Rheineplein DG Postbus AE Borne Telefoon fax

2 Programma 1. Leve Borne Portefeuillehouder Burgemeester Opgesteld door (tel.) Renate Plegt-Kuipers (tst 770) Afdeling 1 productgroep Paraaf steller Paraaf manager Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Concernstaf 1 Ondersteuning K 1 V Ŷ Afstemming intern Medezeggenschap Het voorstel is afgestemd met Wouter Ott (vergunningverlener DHW), Henk Richters (Handhaving en Toezicht) en Sabine Jurrien (iz bestemminsplan) Nee Pagina 2

3 1 Inleiding Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank-en Horecawet in werking getreden. Als gevolg hiervan wordt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op bedrijven met een drank- en horecavergunning waar dit voorheen de Voedsel- en Warenautoriteit was. De nieuwe wet bepaalt eveneens dat vanaf 1 januari 2014 bij gemeentelijke verordening regels worden gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank, dit ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Onder paracommerciële instellingen vallen onder andere sportverenigingen, dorpshuizen, kerkgenootschappen en scholen die in eigen beheer horecafaciliteiten exploiteren. De regels die nu bij verordening moeten worden vastgesteld zijn niet nieuw. Tot nu toe werden deze regels echter als voorwaarden opgenomen in de drank- en horecavergunning. Voor de implementatie van de nieuwe regelgeving is bij besluit van 27 november 2012 (12int01872, Bijlage I) een projectprogramma vastgesteld en een projectgroep in het leven geroepen. Bij besluit van 26 februari 2013 (13int00237, Bijlage II) heeft u ingestemd met de ontwerp-verordening Drank- en Horecawet als onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna APV). Deze ontwerpverordening is op 2 april 2013 ter kennis gebracht aan de raad en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Op grond van de gewijzigde Drank- en Horecawet geeft de burgemeester ruime bekendheid aan de totstandbrenging en de gevolgen van de verordening. Hiertoe is, naast de publicatie in de Bornsche Courant een informerende brief gestuurd naar alle bij de gemeente bekende ondernemingen met een Drank-en Horecavergunning. De ontwerp-verordening Drank- en Horecawet heeft van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Op 16 april 2013 hebben we de zienswijze van de IJsclub Zenderen /Stichting Clubhuis Het Hag ontvangen (13ink02827, Bijlage III). Diezelfde dag is eveneens een zienswijze ontvangen van de gezamenlijke horeca-ondernemers in Zenderen (13ink02820, Bijlage IV). Zienswijze IJsclub Zenderen en stichting Clubhuis Het Hag: De IJsclub Zenderen en Stichting Clubhuis Het Hag zijn van mening dat de bepalingen in artikel 2:34B van de ontwerpverordening over bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen niet de activiteiten treffen van de IJsclub en de stichting. Er bestaat echter wel bezorgdheid over de wijze waarop de gemeente genoemde regel interpreteert. Aangegeven wordt dat het clubhuis een in de statuten omschreven doel heeft tot het beheren, exploiteren, verhuren en onderhouden van een clubgebouw. In een ijsperiode wordt het clubhuis van november tot maart gebruikt als kantine. Tijdens deze periode wordt alcoholhoudende drank verstrekt waarvoor vergunning is verleend. Al sinds 1959, zo wordt in de zienswijze aangegeven, wordt het clubgebouw van april tot en met oktober verhuurd voor o.a. bijeenkomsten van persoonlijke aard. Er wordt dan door de verhuurder géén alcoholhoudende drank verkocht of verstrekt. Er is alleen sprake van verhuur van ruimte. De huurders van een ruimte van het clubgebouw organiseren geen bijeenkomsten die leiden tot oneerlijke concurrentie. De verhuur van ruimtes in het clubgebouw is een belangrijke bron van inkomsten en van belang voor het voortbestaan van de club. Voorts wordt in de zienswijze aangegeven dat de gewijzigde Drank- en Horecawet zich richt op het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren, het terugdringen van administratieve lasten voor ondernemers en vrijwilligers en het terugdringen van alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde. Het bestuur van de ijsclub en het bestuur van het clubhuis onderschrijven dit doel van harte. Het lijkt er nu echter op dat deze wijziging wordt aangegrepen om het voortbestaan van het clubhuis en daarmee de ijsclub onmogelijk te maken. Pagina 3

4 De Ijsbaan Zenderen en Clubhuis Het Hag zijn van mening dat de verhuur op een zodanige wijze geschiedt dat de horeca-ondernemers in Zenderen hier geen nadelen van ondervinden maar juist meeprofiteren doordat huurders veelal de horeca in Zenderen en omgeving inschakelen voor het consumptieve deel. De verhuur is naar hun oordeel in overeenstemming met de bestemmingsplanregels. Het clubgebouw heeft de bestemming "bijzondere bebouwing" met aanduiding CL, zijnde een clubgebouw ten behoeve van de ijsbaan en tevens zijnde een vakantiehuis. Een vakantiehuis geeft de mogelijkheid tot bijeenkomsten van persoonlijke aard. Het bestuur betreurt het dat het clubgebouw op het gebied van paracommercie als exces genoemd wordt. Bij het bestuur zijn echter geen klachten bekend. Graag zou het bestuur de klachten inzien zodat ze erop kan reageren. In de zienswijze wordt vervolgens gesteld dat de ijsclub door diverse (horeca-)ondernemers gesponsord wordt. Dat zou toch niet het geval zijn als er sprake zou zijn van oneerlijke mededinging? Dit geeft volgens het bestuur voldoende aan dat de verhuur van de ruimtes van het clubhuis een andere doelgroep betreft dan die waar de horeca belang bij heeft. Het bestuur meent dat regionaal dezelfde regels zouden moeten gelden om verplaatsing van activiteiten te voorkomen. Resumerend meent het bestuur van de IJsclub Zenderen en het Clubhuis Het Hag dat de huidige mogelijkheid van verhuur van het clubhuis voor persoonlijke bijeenkomsten mogelijk moet blijven of indien nodig mogelijk moet worden gemaakt omdat: de ijsclub de enige natuurijsbaan is in de gemeente Borne met een clubhuis; de verhuur van ruimte al geschiedt sinds de opening van het clubhuis in 1959; de ijsclub voor haar voortbestaan geen subsidie ontvangt van het rijk, de gemeente of de provincie en zelf in de financiële middelen moet voorzien om de vaste lasten te betalen; er geen sprake is van oneerlijke mededinging. Reactie op zienswijze IJsclub Zenderen en Clubgebouw Het Haq: Op dit moment heeft de IJsclub Zenderen een drank- en horecavergunning die is afgegeven op 12 november Deze vergunning voldoet in principe nog steeds mits: 1) de exploitatie van de vergunning ook door de IJsclub geschiedt (en niet door de Stichting), 2) de destijds opgegeven leidinggevende, zijnde de heer Broekmaat daar als leidinggevende aanwezig is (omdat hij in de vergunning staat) én er 3) een tweede leidinggevende wordt opgegeven die op grond van artikel 30a van de gewijzigde DHW kan worden toegevoegd aan de vergunning (geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel waardoor geen volledige nieuwe aanvraag is vereist). Van een vergunning op naam van de Stichting Clubgebouw Het Hag kan geen sprake zijn omdat de Stichting op grond van haar statuten niet kan worden aangemerkt als een paracommerciële instelling. Artikel 2:34B van de vast te stellen Verordening Drank- en Horecawet bepaalt dat paracommerciële rechtspersonen (zoals de IJsclub) geen alcoholhoudende drank mogen verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging. Dit artikel is opgenomen ter bescherming van de reguliere horecagelegenheden; om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat hierbij drie Pagina 4

5 elementen van belang zijn, te weten: 1) alcoholhoudende drank, 2) die bedrijfsmatig of anders dan om niet, 3) wordt verstrekt door een paracommerciële rechtspersoon. Wanneer er enkel sprake is van zaalverhuur waarbij de eventuele alcoholhoudende drank door de huurders zelf wordt meegenomen of elders wordt geregeld maar in ieder geval niet door de paracommerciële rechtspersoon zelf wordt verstrekt, vormt artikel 2:34B van de vast te stellen verordening derhalve géén belemmering. Dit wordt echter wél verboden in artikel 25, lid 2 van de Dranken Horecawet zelf. Dit artikel bepaalt dat het nuttigen van alcoholhoudende drank niet mag worden toegelaten buiten de rechtmatige uitoefening van het horecabedrijf, zoals bij het verhuren van het clubgebouw het geval is. Stichting Clubhuis het Hag heeft geen DHW-vergunning en de IJsclub mag op basis van de DHW-vergunning alleen alcohol schenken gedurende één uur voor aanvang tot één uur na beëindiging van de schaatsactiviteiten. Het verhuren van het clubgebouw voor feesten en partijen was vóór de wijziging van de Drank- en Horecawet al niet toegestaan op grond van artikel 25, lid 2 DHW. Vaststelling van de Verordening Drank- en Horecawet brengt geen verandering in deze situatie. Handhaving van de Drank- en Horecawet was een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bij de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 is de taak van toezicht en handhaving bij de burgemeester neergelegd. Daarnaast kan het verhuren van het clubhuis voor feesten en partijen strijdig zijn met de van toepassing zijnde bestemmingsplanvoorschriften of eventuele (gemeentelijke) subsidie- of huurvoorwaarden. Uit navraag bij de productgroep Ontwikkeling van de afdeling Grondgebied blijkt dat het clubgebouw specifiek bestemd is als 'clubgebouw ten behoeve van de ijsbaan', tevens zijnde vakantiehuis. Dit betekent dat het clubgebouw niet voor andere doelen, waaronder zelfstandige feestjes, gebruikt mag worden. De mogelijkheid voor het gebruik als vakantiehuis wordt niet overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De IJsclub Zenderen heeft hiermee ingestemd. Het verhuren van het clubgebouw voor feestjes levert op grond van het voorgaande een strijdigheid met de bestemmingsplanvoorschriften op en kan daarom alleen via dat traject gehandhaafd worden. Dat de ruimte al wordt verhuurd sinds de oprichting van het gebouw doet niets af aan het feit dat de verhuur voor feestjes in strijd is met de bestemmingsplanvoorschriften. Tijdens de ijsperiode is het de IJsclub toegestaan om vanaf een uur voor het opengaan van de ijsbaan tot een uur na het sluiten van de ijsbaan alcoholhoudende drank te schenken. Dit mag de IJsclub nu reeds op basis van de aan haar verstrekte DHW vergunning en de daarin opgenomen voorwaarden. Vaststelling van de verordening Drank- en Horecawet verandert niets aan de situatie voor de IJsclub. De regels die nu bij verordening worden vastgesteld waren immers ook al opgenomen in de vergunning die aan de IJsclub is verstrekt. Het verbod in artikel 25, lid twee uit de wet bestond ook al vóór de wijziging van de Drank- en Horecawet. In de zienswijze wordt aangegeven dat het bestuur van het clubgebouw het betreurt dat Clubgebouw Het Hag op het gebied van paracommercie als exces genoemd wordt. Het bestuur zegt niet op de hoogte te zijn van eventuele klachten. Na onderzoek van het dossier blijkt dat er in het verleden wel eens schriftelijke klachten zijn onderzocht door de Regionale commissie paracommercialisme en de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken. Dat gaat echter over de jaren 1997 en Bij de genoemde excessen wordt gedoeld op de verhuur van het clubgebouw voor feesten en partijen. Binnen de gemeente Borne was men op de hoogte van deze met de Drank- en Horecawet strijdige activiteiten naar aanleiding van mondelinge klachten. Tevens is in de discussie- cq Pagina 5

6 informatiebijeenkomst van 13 december 2012, waarin de wijzigingen in de Drank- en Horecawet zijn voorgelegd aan verschillende partijen (waaronder de BLOS, St. Welzijnswerk en KHN), de Ijsbaan genoemd vanwege het verhuren van het clubgebouw voor feesten en partijen hetgeen strijdig is met de aan de Ijsbaan verleende DHW-vergunning. De gemeente kon hiertegen echter niet optreden omdat dat een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was. Met de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 is deze taak nu ondergebracht bij de burgemeester, waardoor gemeentelijk optreden wél mogelijk is geworden. Zienswijze gezamenlijke horeca-ondernemers Zenderen: De gezamenlijke horeca-ondernemers geven aan de IJsclub een warm hart toe te dragen. De kleine feestjes die gehouden worden in het clubgebouw zijn vanwege de kleinschaligheid niet concurrerend voor de Zenderense horeca omdat het een andere doelgroep betreft. De horeca-ondernemers hebben geen problemen met de verhuur van het clubgebouw voor feestjes maar zien wel graag dat de plaatselijke horeca wordt aanbevolen voor het verzorgen van de drank en de buffetten. Daarnaast moeten er voor de feestjes in het clubhuis dezelfde regels gelden als voor de reguliere horeca waaronder bijvoorbeeld het rookverbod. Reactie op zienswijze gezamenlijke horeca-ondenemers Zenderen: Voor een reactie op de zienswijze van de gezamenlijke horeca-ondernemers Zenderen kan grotendeels verwezen worden naar hetgeen is verwoord naar aanleiding van de reactie op de zienswijze van de Ijsbaan en het Clubhuis. De vast te stellen verordening vormt geen belemmering voor het verhuren van het clubgebouw voor bijeenkomsten van persoonlijke aard, Artikel 25, lid 2 van de Drank- en Horecawet echter wel, alsook het vigerende bestemmingsplan. Op grond van de vast te stellen verordening en de reeds verleende vergunning aan de IJsbaan Zenderen mag er uitsluitend alcoholhoudende drank worden verstrekt gedurende de periode van één uur voor aanvang van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de IJsbaan tot één uur na beëindiging van deze activiteiten. Of het rookverbod uit de Tabakswet van toepassing is op Clubhuis Het Hag is onder meer afhankelijk van de afmetingen van de ruimte. Controle op het rookverbod wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en niet door het gemeentebestuur. Eventuele overtredingen van de Tabakswet dienen daarom gemeld te worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 2 Beoogd resultaat 1. de door de IJsclub Zenderen en de gezamenlijke horeca-ondernemers Zenderen ingediende zienswijzen weerleggen; 2. en de raad voorstellen om bijgevoegde Verordening Drank- en Horecawet vast te stellen. 3 Argumenten 3.1 De door het bestuur van IJsclub Zenderen en Clubhuis Het Hag ingediende zienswijzen richten zich met name op de bepalingen die zijn opgenomen in artikel 2:34B van de Vast te stellen Verordening Dranken Horecawet, zijnde het verbod tot het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging. Pagina 6

7 Zoals hierboven reeds is aangegeven werd deze beperking voor paracommerciële rechtspersonen voorheen reeds als voorwaarde opgenomen in de Drank- en Horecavergunning zoals dat ook is opgenomen in de huidige Drank- en Horecavergunning van de IJsclub Zenderen. Vaststelling van de Verordening Drank- en Horecawet heeft daardoor geen nadelige gevolgen voor de IJsclub Zenderen en Clubgebouw Het Hag in vergelijking met de huidige situatie. Met betrekking tot het verhuren van het clubgebouw voor feesten en partijen is er sprake van strijdigheid met artikel 25, lid 2 van de Drank- en Horecawet én de bestemmingsplanvoorschriften. Beide strijdigheden bestonden ook al voor de wijziging van de Drank- en Horecawet. Vaststelling van de Verordening Drank- en Horecawet brengt hierin geen verandering voor de IJsclub en het clubhuis. Handhaving van artikel 25, lid 2 van de Drank- en Horecawet was tot de wijziging van de wet een taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vanaf 1 januari 2013 is de taak van toezicht en handhaving echter bij de burgemeester neergelegd. Gelet op het voorgaande geven de ingediende zienswijzen geen aanleiding de reeds in uw vergadering van 26 februari 2013 aan u voorgelegde ontwerp-verordening aan te passen ofte herzien. 3.2 Na instemming met de verordening door uw college dient deze ter vaststelling te worden voorgelegd aan de raad in haar vergadering van 12 november Kanttekeningen Zoals ook reeds is vermeld in uw besluit van 26 februari 2013 (13int00237) wordt getracht op regionaal niveau te komen tot een gezamenlijke (regionale) verordening. Op dat moment was dat echter nog een stap te ver. Vanwege de verplichting om vóór 1 januari 2014 een verordening op grond van de Dranken Horecawet vast te stellen, is in de gemeente Borne de reeds ingezette plaatselijke ontwikkeling van een lokale verordening voortgezet met onderhavige verordening als resultaat. Mocht er te zijner tijd een regionale verordening komen, dan kan de gemeente Borne daar altijd nog op inhaken. 5 Kosten, baten en dekking Voor de bekostiging van het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet is door de raad in zijn vergadering van 25 juni 2013 reeds een budget beschikbaar gesteld van ,- per jaar. 6 Personeel en organisatie Van het ter beschikking gestelde budget van C ,- per jaar wordt de opleiding bekostigd van 2 BOA's tot DHW-toezichthouder. Uit dit budget zullen eveneens de uren bekostigd worden die besteed moeten worden aan het houden van toezicht en het handhaven van de regels in de Drank- en Horecawet en de Verordening. 7 Vervolg na besluitvorming college Na besluitvorming kan de Verordening Drank- en Horecawet ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad. Na vaststelling door de raad dient de Verordening bekendgemaakt te worden middels publicatie in de Bornsche Courant. Pagina 7

8 8 Communicatie De Verordening Drank- en Horecawet dient na vaststelling te worden gepubliceerd in de Bornsche Courant. Het bestuur van de IJsclub Zenderen, het bestuur van Clubgebouw Het Hag en de gezamenlijke horecaondernemers Zenderen zullen geïnformeerd worden over de besluitvorming. 9 Bijlage(n) Onderwerp; Begrotingsjaar: Datum raadsbesluit: Getoets op BTW-consequenties: EXPLOITATIE Kostenplaats Kostensoort l/s Omschrijving Laster Baten Totaal 0 0 KREDIETEN/RESERVES EN VOORZIENINGEN Orders Kostensoort l/s Omschrijving Lasten Baten Totaal 0 0 Voor begrotingswijziging Mutatie Na begrotingswijziging Stand Algemene reserve Stand Reserve Beleidsontwikkeling Stand Onvoorzien Pagina 8

Beheerplan begraafplaats

Beheerplan begraafplaats B en W voorstel 13INT02230 Onderwerp Beheerplan begraafplaats Samenvatting voorstel In de raadsvergadering van 1 oktober 2013 is door Borne Nu een initiatiefvoorstel ingediend om de taakstelling van i

Nadere informatie

akkoord Z ^Conform ū Aangepast akkoordlj^ d.d. t-l-ìaiw " j

akkoord Z ^Conform ū Aangepast akkoordlj^ d.d. t-l-ìaiw  j i G E M E E N T E B en W voorstel I4int223 Onderwerp 1e wijziging Legesverordening 214 Samenvatting voorstel Zondag 9 maart 214 worden de paspoorten en identiteitskaarten met een geldigheidsduur van tien

Nadere informatie

Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zenderen

Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zenderen B en W voorstel Onderwerp 14INT00809 Afwikkeling garantstelling geldlening Dorpshuis Zenderen Samenvatting voorstel De vereniging Dorpshuis Zenderen geeft in bijgaande brief van 31 maart 2014 aan dat het

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

, í. Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014

, í. Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014 B en W voorstel 13INT02955 Onderwerp Nota grondprijzen 2014 en memo parameters 2014 Samenvatting voorstel Door de prijsverschillen tussen de verschillende categorieën voor particuliere uitgifte woningbouw

Nadere informatie

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \

'O' akkoord. u D Aangehouden. d.d. K ; - I O - Z O ^ \ ... -. 'O' G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 12INT01364 Onderwerp Boekenonderzoek belastingdienst 2008-2011 Samenvatting voorstel Medio 2011 heeft door de Belastingdienst een boekenonderzoek plaatsgevonden

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

B en W voorstel 14INT Inzet budget pakketmaatregel AWBZ

B en W voorstel 14INT Inzet budget pakketmaatregel AWBZ B en W voorstel 14INT00470 Onderwerp Inzet budget pakketmaatregel AWBZ Samenvatting voorstel In 2009 is de pakketmaatregel AWBZ ingegaan. Deze bezuinigingsmaatregel hield ondermeer in dat mensen met psychosociale

Nadere informatie

í ļ Onderwerp Digitaliseren van 20.000 bouwvergunningen met behulp van social return

í ļ Onderwerp Digitaliseren van 20.000 bouwvergunningen met behulp van social return B en W voorste! 13INT02334 Onderwerp Digitaliseren van 20.000 bouwvergunningen met behulp van social return Samenvatting voorstel Met de inzet van minimaal 4 fte de bouwvergunningen uit de periode 1905-2010

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030

Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 B en W voorstel 14INT03990 Onderwerp Structuurvisie Borne 2030 Samenvatting voorstel De Ontwerp-Structuurvisie en het bijbehorende plan-mer zijn, naar aanleiding van nieuwe voorstellen vanuit de raad en

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Omdat financieel gezien er sprake kan zijn van een "gedeeltelijke" verantwoordelijkheid doen wij uw college het volgende voorstel:

Omdat financieel gezien er sprake kan zijn van een gedeeltelijke verantwoordelijkheid doen wij uw college het volgende voorstel: B en W voorstel I3int2577 Onderwerp Voorstel tot het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage in de kosten van vervanging fìret-plafonds basisschool de Esch in Borne, i.v.m. brandveiligheidsvoorschriften.

Nadere informatie

Plaatsen OV-fietsen bij NS-station Borne

Plaatsen OV-fietsen bij NS-station Borne B en W voorstel Onderwerp 15INT03073 Plaatsen OV-fietsen bij NS-station Borne Samenvatting voorstel Om het natransport per fiets bij het NS-station in Borne te verbeteren wordt voorgesteld om in 2016 acht

Nadere informatie

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid

B en W voorstel 15INT Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid B en W voorstel 15INT03349 Onderwerp Uitbreiding Bibob-beleid Samenvatting voorstel Om de nieuwe mogelijkheden van de Wet Bibob toe te kunnen passen, dient het huidige Bibob-beleid hierop aangepast te

Nadere informatie

Inwoners / Welzijn en Edu. Albers. : BLOS, J. van de Ende, L. Albers. : Nee : Openbaar

Inwoners / Welzijn en Edu. Albers. : BLOS, J. van de Ende, L. Albers. : Nee : Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming Inhoudelijk afgestemd

Nadere informatie

Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving.

Onderwerp. Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. B en W voorstel Onderwerp 14INT03338 Wegwerken achterstallig onderhoud oever Stroom Esch vijver door aanpassen oever en directe omgeving. Samenvatting voorstel In het aan uw college voorgestelde Plan van

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Gemeentebladnummer 2013 / 35 Docmannummer: 2013/10765 Vergaderdatum 26 september 2013 Agendapunt: 16 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller dhr.

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-2-2016 Nummer voorstel: 2016/6 Voor raadsvergadering d.d.: 08-03-2016 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp. Behouden schoolzwemmen voor leerlingen van de basisscholen t/m schooljaar 2017/2018

Onderwerp. Behouden schoolzwemmen voor leerlingen van de basisscholen t/m schooljaar 2017/2018 B en W voorstel 14INT00741 Onderwerp Behouden schoolzwemmen voor leerlingen van de basisscholen t/m schooljaar 2017/2018 Samenvatting voorstel In het kader van de ombuigingsopdracht 2012-2015 heeft de

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int00707. Onderwerp

B en W voorstel. 13int00707. Onderwerp B en W voorstel 13int00707 Onderwerp Vaststelling van de nieuwe Algemene subsidieverordening van de gemeente Borne met de bijzondere subsidieverordeningen Samenvatting voorstel Uw college heeft in uw vergadering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Regeling opvang zwerfdieren

Regeling opvang zwerfdieren B en W voorstel 12INT01927 Onderwerp Regeling opvang zwerfdieren Samenvatting voorstel - Voor de opvang, bewaring en overdracht van zwerfdieren een nieuwe overeenkomst te sluiten met de stichting Dieren

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Wtthouder Mulde. Nee Openbaar

Wtthouder Mulde. Nee Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdelingproductgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming Inhoudelijk afgestemd

Nadere informatie

Vervangingsinvesteringen ICT

Vervangingsinvesteringen ICT G M N T B R N B en W voorstel 12INT01468 nderwerp Vervangingsinvesteringen ICT Samenvatting voorstel Uit de post vervangingsinvesteringen C 18.595 onttrekken ten behoeve van reguliere vervangingen ICT

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20076 Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: mevrouw J. Klaren Onderwerp:

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting

a \ Q í p B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting B en W voorstel 13int02211 Onderwerp 1e wijziging begroting 2014-2017 Samenvatting voorstel De raad wordt voorgesteld de eerste wijziging van de begroting 2014-2017 vast te stellen. In dit voorstel zijn

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Wethouder Mulder. Openbaar

Wethouder Mulder. Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk rinnoetolri Hnnr ftol \ Afdeling/productgroep Reconstructie en aanleg geluidsarm asfalt op de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten en de Stroom Esch 12 april 2011

Nadere informatie

. y-,,ŷ. G E M E E N T E B O R N E 5-1. Z c, ĩ Q Iclcccrd. Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013.

. y-,,ŷ. G E M E E N T E B O R N E 5-1. Z c, ĩ Q Iclcccrd. Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013. . y-,,ŷ. G E M E E N T E B R N E 5-1. Z, ĩ Q Ilrd WìWļW Raadsvoorstel aoord voor KSDW geving aarai raadsvergadering 14-3-213 bespreken atwij/sn agendapunt eerst rspport nummer 13INT331 onderwerp Wijzigen

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol

bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol bestuursreglement kv De Hazenkamp richtlijnen alcohol Preambule In overweging nemende dat: - Sportvereniging op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning

Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning Aan Vereniging T.a.v. + Naam Adres Postcode + Plaats Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning 0512-581 234 Onderwerp De paracommerciële verordening Beste

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines

Tielse LTC. Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Bestuursreglement 'alcohol in sportkantines Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

vaststelling bestemmingsplan Stroom Esch

vaststelling bestemmingsplan Stroom Esch B en W voorstel 13INT01115 Onderwerp vaststelling bestemmingsplan Stroom Esch Samenvatting voorstel Het bestemmingsplan Stroom Esch biedt een nieuwe planologische regeling voor het woongebied Stroom Esch.

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE AALTEN 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de Drank- en Horecawet; b. vergunning : de vergunning

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 24 mei 2011. Rapportnummer: 2011/155

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 24 mei 2011. Rapportnummer: 2011/155 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 24 mei 2011 Rapportnummer: 2011/155 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat zij oneerlijke concurrentie

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl Aan: Burgemeester;

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op het te voeren beleid.

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op het te voeren beleid. Nota paracommercie horeca Inleiding In algemene zin is van paracommercie sprake als reguliere, commercieel-economisch opererende, bedrijven nadeel ondervinden van bedrijven/instellingen die onder aanzienlijk

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

CPO Starterslening 8 juni int00707 Ton ter Ellen Projectatelier / Projectatelier. Wethoudei Albers. Nee Openbaar

CPO Starterslening 8 juni int00707 Ton ter Ellen Projectatelier / Projectatelier. Wethoudei Albers. Nee Openbaar B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Afstemming Inhoudelijk afgestemd

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding

bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding bestuursreglement V.V. Bruchterveld Broekdijk 49 7695 TC Bruchterveld Clubhuis Noppenveste Meester Holtropstraat 3, 7695 TW Bruchterveld Inleiding In overweging nemende dat: verenigingen, stichtingen en

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-12-2013 Nummer voorstel: 2013/97 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2013 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 Riedsútstel Ried : 21 november 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 10 oktober 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : A. Dillema Taheakke

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie