Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2

3 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2010

4

5 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord Rekenkameronderzoeken Afgeronde onderzoeken Onderzoeken in bewerking Onderwerpselectie Strategie Tevredenheidsmeting PS Samenwerking en informatie-uitwisseling Onderzoekssuggesties vanuit de maatschappij Interne organisatie Personeel Kennismanagement Toelichting lasten Staat van baten en lasten Rekenkamer Oost-Nederland Balans Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling Toelichting staat van baten en lasten Toelichting op de balans Overige gegevens Accountantsverklaring Voorstel voor resultaatsbestemming Bijlage 1 Toelichting jaarrekeningposten... 33

6

7 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is opgericht bij besluit van Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel op 1 januari Vanaf dat moment is er volgens een gezamenlijk onderschreven besluit een Rekenkamer een instelling onder regiem van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Haar onderzoek is algemeen gericht op verbetering en bevordering van controle en kaderstelling door de beide Provinciale Staten. De Rekenkamer wordt gevormd door een driehoofdig bestuur en een uitvoeringsorganisatie. Het bestuur wordt gevormd door de volgende leden: P. van Dijk, voorzitter drs. R.S. de Heus EMIA RO, plv. voorzitter mr. Th.O.J. Lucardie De secretaris-directeur is drs. C.F.M. Bruggink RO De gegevens van de Rekenkamer Oost-Nederland zijn: Rekenkamer Oost-Nederland Achter de Muren Zandpoort GE Deventer Telefoon:

8 Leeswijzer Het jaarverslag 2009 van de Rekenkamer Oost-Nederland start met het voorwoord en is vervolgens opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel, het jaarverslag, verantwoordt het bestuur van de Rekenkamer zich over het gevoerde beleid. Allereerst komen in hoofdstuk 1 de afgeronde rekenkameronderzoeken aan de orde en de onderzoeken die nog in bewerking zijn. Verder wordt aandacht besteed aan de onderwerpselectie. Vervolgens gaat hoofdstuk 2 in op enkele aspecten van de strategie van de Rekenkamer. In hoofdstuk 3 komen personele en kennis aspecten aan bod. Tot slot geeft hoofdstuk 4 een toelichting op de verschillen tussen de budgetten en de realisatie. In het tweede deel, de jaarrekening, vindt de financiële verantwoording plaats. Een overzicht van de baten en lasten is te lezen in hoofdstuk 5 waarna in het 6 e hoofdstuk de balans is weergegeven. De hoofdstukken 7, 8 en 9 geven de grondslagen en toelichtingen aan ten aanzien van de staat van baten en lasten en de balans. In hoofdstuk 10 tot slot is de verklaring van de accountant bij de jaarrekening en het voorstel van het bestuur voor de resultaatsbestemming opgenomen.

9 Voorwoord Het afgelopen jaar is door de Rekenkamer hard gewerkt aan verschillende onderzoeken. Wij hadden de ambitie om u naast de opgeleverde onderzoeken ook de rapporten over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en Nationale Landschappen (NL) eind 2009 op te leveren. Dit is helaas niet gelukt. Beide onderzoeken hebben om uiteenlopende een groter capaciteitsbeslag gehad dan aanvankelijk was voorzien. We hopen evenwel dat dit de kwaliteit alleen maar ten goede is gekomen. Voor de timing van de publicaties van beide onderzoeken in 2010 was er geen probleem. Die bleek bij nader inzien juist prima te zijn uitgepakt. Wij werken er ondertussen intern hard aan om in de toekomst de publicaties van onderzoeken beter over het jaar te spreiden. Daartoe hebben we de interne planning verbeterd. Tegelijkertijd merken we op dat de onderzoeksmaterie veelal complex is en we daardoor soms onverwacht meer informatie moeten verzamelen en analyseren dan was voorzien. We willen in elk geval geen concessies doen aan de kwaliteit van onze rapporten. Over kwaliteit gesproken. We zijn bijzonder verheugd over het feit dat ons rapport Reserves en Voorzieningen, opgeleverd aan u in maart 2009, bij de zes genomineerden hoort voor de Goudvinkprijs 2009 van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamer en Rekenkamercommissies (NVRR). Een vakjury bepaalt jaarlijks welke Rekenkamer het beste Rekenkamerrapport heeft opgeleverd. Op 28 mei as. zal op het jaarlijkse NVRR-congres, dit maal gehouden in het Huis der provincie van Gelderland, de winnaar bekend worden gemaakt. Bij het zojuist genoemde onderzoek Reserves en Voorzieningen hebben we u, na de politieke behandeling, gevraagd naar uw mening. Zo kwamen onder meer de relevantie, kwaliteit en bruikbaarheid aan de orde. Het geeft ons veel nuttige informatie die we gebruiken om toekomstige onderzoeken nog beter te doen. Een kort verslag van de uitkomsten vindt u in paragraaf 1.1. Dan het financiële resultaat. We menen dat het geringe overschot laat zien dat we in staat zijn geweest om de aan ons toegekende publieke middelen optimaal in te zetten voor de doelen waarvoor de Rekenkamer is neergezet. Het eindoordeel daarover laten we graag aan. Namens de Rekenkamer Oost-Nederland, P. van Dijk, voorzitter C.F.M. Bruggink, directeur Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 1

10

11 1. Rekenkameronderzoeken 2009 In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de afgeronde onderzoeken aan de orde ( 1.1) en de overige onderzoeken die in 2009 in bewerking waren ( 1.2). Daarna volgen de activiteiten die zijn verricht om tot het onderzoeksprogramma 2010 te komen ( 1.3) Afgeronde onderzoeken De Rekenkamer leverde in 2009 over drie onderzoeksthema s in totaal zes rapporten op richting de Staten. De thema s waren: 1. Reserves en voorzieningen; 2. Follow-up verdrogingsbestrijding; 3. Verkenning jeugdzorg. Ad 1. Reserves en voorzieningen Dit rapport is in maart 2009 aan PS van beide Staten gezonden. De hoofdconclusie was dat nut en noodzaak van reserves en voorzieningen, op een enkele uitzondering na, buiten kijf staan. Verder is de verbetering van de onderbouwing van de hoogte van reserves en voorzieningen noodzakelijk om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid te kunnen waarborgen. Behandeling van het rapport in PS Bij de bespreking van het rapport in de commissie Algemeen Bestuur en Financiën van Gelderland op 1 april 2009, is besloten om de behandeling van het rapport te combineren met de bespreking van de beleidsnota 2009 inzake reserves en voorzieningen. Op 20 mei 2009 werd deze nota besproken. In de nota is aangegeven op welke wijze er invulling is of wordt gegeven aan de aanbevelingen. Op 27 mei heeft PS de nota vastgesteld. Op 20 mei 2009 werd in de commissie Economie Mobiliteit en Bestuur van Overijssel over het rapport gesproken. In deze vergadering werd eveneens de Nota Reserves, Voorzieningen en Doeluitkeringen Provincie Overijssel 2009 behandeld. In deze nota is aangegeven op welke wijze er invulling is of wordt gegeven aan de aanbevelingen. Op 16 september 2009 heeft PS deze nota vastgesteld. Mening van PS over het rapport De Rekenkamer heeft na het onderzoek met een online enquête gepeild hoe PS het rapport Bestemmen voor de toekomst waarderen. De enquête is in totaal door twaalf Statenleden ingevuld. Het rapport voldoet volgens de meeste respondenten aan de verwachtingen. De meeste respondenten vinden het onderwerp reserves en voorzieningen goed gekozen. Over de informatiewaarde van het rapport en de onderbouwing van de conclusies zijn twee respondenten niet tevreden, de overige respondenten wel. Over de behandeling van het rapport in de Statencommissies verschillen de meningen tussen de respondenten het sterkst, niet iedereen is daar tevreden over. Het rapport Bestemmen voor de toekomst krijgt van de respondenten gemiddeld een zeven. Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 3

12 Ad 2. Follow-up verdrogingsbestrijding Op 19 december 2006 heeft de Rekenkamer Oost-Nederland het onderzoeksrapport Pappen en Nathouden, verdrogingsbestrijding in de provincies Gelderland en Overijssel aangeboden aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel. Het bestuur van de Rekenkamer wilde graag PS inzicht geven in het vervolg op het rapport, het zogenaamde follow-up onderzoek. Het doel daarvan is inzicht te verkrijgen of, mede als gevolg van het rekenkamerrapport, acties zijn ondernomen om de geconstateerde problemen aan te pakken en te verbeteren. Het rapport is in april 2009 aan PS van beide provincies toegezonden. De algemene conclusie van het follow-up onderzoek was dat verdrogingsbestrijding in beeld is in beide provincies, dat er verschillende acties zijn opgepakt maar dat feitelijke resultaten zich grotendeels nog moeten uitwijzen. In het kader van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) worden bijvoorbeeld nog belangrijke keuzes en afspraken gemaakt over de hydrologische randvoorwaarden die nodig zijn om de natuurdoelen in TOP-gebieden te behalen. Daarmee wordt ook duidelijk wie wat moet doen om het afgesproken grondwaterregime te bereiken. Voor PS is het daarom van belang met regelmaat alert te blijven op de ontwikkelingen ten aanzien van verdrogingsbestrijding en zich te laten informeren over de uiteindelijke effecten op dit terrein. Behandeling van het rapport in PS In de Provincie Overijssel is het follow-up rapport op 20 mei 2009 via de lijst ingekomen stukken derden aangeboden aan de Statencommissie Ruimte, Water en Duurzaamheid. Het rapport heeft niet geleid tot verdere bespreking in de commissie. In de Provincie Gelderland is het follow-up rapport op 17 juni 2009 behandeld in de commissie Landelijke Gebied en Water. In het verslag van deze commissie staan verschillende vragen vanuit diverse fracties aan GS. GS heeft de vragen schriftelijk beantwoord via een brief op 21 september 2009 aan de commissie RWD. Ad 3. Verkenning Jeugdzorg De Rekenkamer heeft aan de hand van een vooronderzoek de mogelijkheden voor onderzoek op een rij gezet. Op initiatief van de Rekenkamer is in juni 2009 een gesprek geweest met de Statencommissies die Jeugdzorg in hun portefeuille hebben. Door de Rekenkamer zijn daarbij drie opties aan de Statenleden voorgelegd: 1. onderzoek naar de wachtlijst 2. onderzoek naar de invoering van trajectfinanciering 3. Geen onderzoek op dit moment Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 4

13 Voor een onderzoek naar jeugdzorg na 2010 zijn daarnaast door de aanwezige Statenleden enkele suggesties gedaan: o Instroom/overdracht vanuit de centra voor jeugd en gezin o Nazorg en recidive o Effectiviteit van de doorverwijzing en behandelplannen o Jeugd LVG en Jeugd GGZ o Loverboys o Effectiviteit van Eigen Kracht Conferenties Unaniem werd door de aanwezige PS-leden aan de Rekenkamer aangegeven dat gezien de turbulente ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg en met name rondom de problematiek van de wachtlijsten, er veel voor te zeggen was om te wachten met het uitvoeren van Rekenkamer onderzoek op dit terrein. Het bestuur van de Rekenkamer heeft dit advies overgenomen en voor 2009/2010 geen onderzoek naar jeugdzorg in de planning opgenomen. PS is hierover in juli 2009 geïnformeerd De Rekenkamer besteedt in haar onderwerpselectieproces wel continu aandacht aan dit maatschappelijk majeure onderwerp. Daarbij zullen de suggesties van de Staten en actuele ontwikkelingen in de afweging betrokken worden Onderzoeken in bewerking Naast de afgeronde onderzoeken is in 2009 gewerkt aan vier onderzoeken: 1. Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG); 2. Nationale Landschappen ; 3. Bodemsanering; 4. Innovatieroute Twente. Ad 1. Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) Het doel van het onderzoek naar ILG is om PS inzicht te verschaffen in de wijze waarop de provincies hun regierol hebben opgepakt. De onderzoekswerkzaamheden voor ILG hebben vrijwel geheel plaatsgevonden in Door de Rekenkamer is aanvankelijk gestreefd naar afronding van de twee ILG-onderzoeken in Gelderland en Overijssel in Het bleek echter noodzakelijk meer gegevens te verzamelen dan aanvankelijk was gepland. Ook heeft de analyse van de omvangrijke hoeveelheid gegevens extra tijd gevergd. De rapporten zijn in maart 2010 aangeboden aan de beide Provinciale Staten. Ad 2. Nationale Landschappen Het betreft een onderzoek uit het onderzoeksprogramma 2009 met als doel om allereerst inzicht te bieden in de bestuurlijke rol die de provincies Gelderland en Overijssel innemen in het Nationaal landschappenbeleid. Ten tweede om de doeltreffendheid van het gevoerde beleid tussentijds te evalueren. De onderzoekswerkzaamheden hebben voor het merendeel plaatsgevonden in 2009 en het rapport was ook gepland om op te worden opgeleverd aan PS in De Rekenkamer heeft in dit onderzoek Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 5

14 meerdere, deels nieuwe, onderzoeksmethodieken gebruikt. Zo is er een uitgebreide enquête uitgezet en zijn kaarten gebruikt om meer inzicht in de ruimtelijke effecten van het gevoerde beleid te geven. Het capaciteitsbeslag en de doorlooptijd vielen daardoor langer uit dan was voorzien. Het rapport wordt in mei 2010 aan PS van beide provincies opgeleverd. Ad 3. Bodemsanering Het onderzoek naar bodemsanering heeft tot doel om zicht te krijgen op de beleidskeuzes die provincies op dit terrein hebben gemaakt en welke leerervaringen dit heeft opgeleverd voor het nieuwe bodemsaneringsbeleid voor de periode In oktober 2009 is het onderzoek naar bodemsanering opgestart en naar verwachting zullen de onderzoekswerkzaamheden eind juni 2010 worden afgerond. De oplevering aan de beide Staten zal zo spoedig mogelijk en waarschijnlijk in september 2010 plaatsvinden. Ad 4. Innovatieroute Twente Het onderzoek naar de innovatieroute is ingesteld naar aanleiding van een verzoek van de Overijsselse Staten. Het onderzoek is gestart in december 2009 en wordt opgeleverd in juni 2010 aan PS Overijssel. De Rekenkamer zal de resultaten ook onder de aandacht brengen van de PS Gelderland. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de doelgerichtheid van de inzet van middelen. Verder worden er eventuele verbeterpunten aangereikt. Naast de provincie Overijssel wordt ook de Stuurgroep van het Innovatieplatform Twente betrokken in het proces van bestuurlijk hoor en wederhoor. De Stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van deelnemende partijen (w.o. Regio Twente en de Universiteit Twente) Onderwerpselectie Het identificeren van interessante en relevante onderzoeksonderwerpen is een belangrijke kernactiviteit van de Rekenkamer. Immers het gaat hier om de kernvraag doen we de goede onderzoeken. Binnen het onderzoeksteam is de verantwoordelijkheid voor het continu monitoren van de ontwikkelingen rond de provinciale beleidsonderwerpen en thema s verdeeld. Daardoor kan de aandacht binnen de Rekenkamer efficiënter en effectiever worden verdeeld. In 2009 is door een Statenfractie of een individueel Statenlid negen maal een verzoek ingediend of uitgesproken in bijvoorbeeld een commissievergadering om Rekenkameronderzoek te verrichten naar een bepaald onderwerp. Ook kwamen er drie onderzoeksverzoeken van inwoners uit Oost-Nederland. Alle verzoeken komen op een groslijst van de Rekenkamer. Door de onderzoekers worden er korte verkenningen uitgevoerd met de vraag of nader onderzoek opportuun is. De Rekenkamer hanteert hiervoor een set van criteria die zijn opgenomen in de onderzoeksprogramma s van de Rekenkamer. Eén van de PS-verzoeken heeft de Rekenkamer omgezet in een rekenkamer onderzoek, nl. de Innovatieroute Twente (zie paragraaf 2.2). Voor toekomstige onderzoeksprogrammering Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 6

15 2. Strategie Het bestuur van de rekenkamer vindt het samen met haar onderzoeksteam van groot belang om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te bieden voor het provinciaal bestuur. Zij doet dit onder meer door met regelmaat terug te kijken en daar lessen uit te trekken. Ook de band met Provinciale Staten is essentieel hierin. Daartoe zijn in 2009 gesprekken gevoerd met PS-leden ( 2.1.). Verder is de blik naar buiten gericht door samenwerking en informatie-uitwisseling met andere rekenkamers ( 2.2). Aparte aandacht wordt nog besteed aan de behoefte vanuit het bestuur om ook de maatschappij op enigerlei wijze te betrekken bij haar werkzaamheden ( 2.3) Tevredenheidsmeting PS De Rekenkamer Oost-Nederland heeft medio 2009 gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de Staten van Overijssel en Gelderland. Daardoor is inzicht verkregen in zaken die goed gaan en zaken die nog om extra aandacht vragen. De fractievoorzitters toonden zich over het algemeen tevreden over het functioneren van de Rekenkamer. Er werden zes aandachtspunten aangegeven. Deze zijn in het kort: 1. oriëntatie op de vraag hoe de uitvoering van de follow-up in de toekomst het beste gewaarborgd kan worden; 2. duidelijk de procedure voor onderwerpverzoeken uiteenzetten en bekijken of deze interactiever kan worden gemaakt; 3. gericht betrekken van een fractiespecialist of een commissievoorzitter bij de voorbereiding op een onderzoek; 4. waar relevant (een selectie van) Statenleden actief betrekken bij de uitvoering van onderzoek; 5. data van presentaties van rekenkamerrapporten zo goed mogelijk overleggen met de griffies; 6. vanuit de behoefte van PS tot meer debat over rekenkamerrapporten nagaan of er mogelijkheden zijn om het bestuurlijk hoor en wederhoor niet meer uit te voeren. De Rekenkamer heeft de bovenstaande resultaten in oktober 2009 in de vorm van een brief aan PS van beide provincies toegestuurd. De aandachtspunten waren grotendeels al onder de aandacht bij de Rekenkamer en worden verder opgepakt. Wij zullen u actief betrekken bij de bespreking van de uitkomsten van aandachtspunt 1 betreffende het hoor en wederhoor. Ook aandachtspunt 2 zullen we communiceren tegelijk met het moment dat we u jaarlijks uitnodigen om onderzoeksuggesties neer te leggen bij de Rekenkamer Samenwerking en informatie-uitwisseling De blik van de Rekenkamer is van buiten naar binnen gericht. Er wordt veel gedaan om de externe gerichtheid concreet vorm te geven. Zo zijn leden van het bestuur en onderzoekers regelmatig aanwezig in het provinciehuis. De commissie- en PS-vergaderingen worden regelmatig bezocht. Er zijn verder reguliere contactmomenten met Gedeputeerde Staten en de Commissarissen van de Koningin. Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 7

16 Ook in 2009 heeft de Rekenkamer bij de start van onderzoeken de betrokken ambtenaren geïnformeerd over doel en opzet van het onderzoek en konden er eventuele onduidelijkheden worden opgehelderd. Een dergelijke sessie gaat de Rekenkamer ook aan het eind van het onderzoeksproces houden met het oogmerk om de betrokken ambtenaren bij de overdracht van de onderzoeksresultaten van de Rekenkamer naar provinciale organisatie intensiever te betrekken. De provincie Lubelskie in het Zuidoosten van Polen heeft een jumelage overeenkomst met de provincie Gelderland. In het kielzog van deze jumelage heeft een kleine delegatie van de Rekenkamer een werkbezoek gebracht aan haar Poolse evenknie. Het doel was om kennis te maken en informatie uit te wisselen. Zo is onder meer gesproken over de overeenkomsten en verschillen van beide Rekenkamers en is onder meer een bezoek gebracht aan Sobibor. In december 2009 heeft de Rekenkamer een werkbezoek gebracht aan het huis der Provinciën in Brussel om zo meer zicht te krijgen op het beleidsveld Europa. Tevens zijn het Europees parlement en het Rekenhof van België bezocht. Er is het gebruikelijke overleg en informatie-uitwisseling geweest tussen de vijf provinciale rekenkamers. Waar mogelijk en nuttig wordt samengewerkt. Besturen en directeuren van de Provinciale Rekenkamers zien elkaar regelmatig, zo ook de medewerkers van de verschillende onderzoeksteams. De Rekenkamer Oost-Nederland is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). De voorzitter van de Rekenkamer is tevens vice-voorzitter van de NVRR. De NVRR kent verschillende themagerichte samenwerkingsverbanden (zogenaamde kringen). De Rekenkamer is betrokken bij de onderzoekskring en de rechtmatigheidskring en bij de Kring van Overijsselse Rekenkamers. Bij deze laatste kring wordt binnenkort besloten of ook de Gelderse gemeentelijke Rekenkamers zich hierbij kunnen aansluiten tot een nieuwe kring Oost Onderzoekssuggesties vanuit de maatschappij Het bestuur heeft in 2009 het plan opgevat om richting burgers de Rekenkamer meer zichtbaar te laten zijn. Bij de afronding van rapporten gebeurt dat door het publiceren van persberichten. In de uitvoering kunnen burgers betrokken worden door middel van bijvoorbeeld een interview of enquête. En ook bij de onderwerpselectie kunnen suggesties van burgers meerwaarde opleveren. Om dat laatste actiever op te zoeken is in september 2009 door de Rekenkamer aan de provincies gevraagd om een korte advertentie te plaatsen op de huis-aan-huis pagina in de lokale krant. In Overijssel heeft dat in september geleid tot plaatsing in Zie Overijssel. In reactie daarop hebben twee burgers de Rekenkamer benaderd met een onderzoekssuggestie. In Gelderland heeft de PS-commissie Algemeen Bestuur en Financiën aangegeven hier geen taak te zien voor de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft dit advies overgenomen. Zij tracht nu op andere wijzen, Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 8

17 bijvoorbeeld via burgerpanels, te achterhalen waar de interesses van burgers liggen voor Rekenkameronderzoek. 3. Interne organisatie 3.1. Personeel De management-assistentie is per juli 09 structureel uitgebreid met 0,5 fte. Verder heeft één onderzoeker een nieuwe werkkring gevonden bij de provincie Gelderland. Een onderzoeker die al gedetacheerd was bij de Rekenkamer heeft daarop een vaste aanstelling gekregen. Het onderzoeksteam bedroeg in 2009 in totaal 4,8 fte. De rekenkamer heeft in het vierde kwartaal een werving en selectieprocedure opgestart voor één fte aan extra onderzoekscapaciteit. In de begroting 2010 van de Rekenkamer is hiervoor budget gereserveerd. Per 1 januari 10 is een nieuwe medewerkers/onderzoeker aangesteld voor de duur van drie jaar. Met alle medewerkers van de Rekenkamer heeft de directeur gesprekken gevoerd conform de jaargesprekscyclus van de provincie Gelderland. De voorzitter van het bestuur van de Rekenkamer voert deze gesprekken met de directeur Kennismanagement Het bestuur en directeur hebben gezamenlijk een training omgaan met de media gevolgd. Het onderzoeksteam van de Rekenkamer heeft, naast individuele trainingen en opleidingen, ook gezamenlijk een training effectief rapporten schrijven gevolgd. Deze training heeft onder meer als concreet resultaat opgeleverd dat de scanbaarheid (d.w.z. het snel kunnen opzoeken van relevante informatie) van Rekenkamerrapporten verder is toegenomen. De Rekenkamer wil de sturing op het zorgvuldig plannen van capaciteit en tijd voor de onderzoeken verder verbeteren en heeft daartoe intern aanvullende afspraken gemaakt. Het doel is om onderzoeken evenwichtig verspreid over het jaar te kunnen aanbieden aan PS. Dit doel kan evenwel niet los worden gezien van de kwaliteit van de rapporten. Daaraan wil de Rekenkamer geen concessies doen. Dit kan van invloed zijn op de doorlooptijd van onderzoeken. Ook het adequaat kunnen inspelen op actuele kwesties kan een aanpassing van de onderzoeksplanning noodzakelijk maken. Een onderzoeksorganisatie zoals de Rekenkamer verzamelt veel informatie voor haar activiteiten. Daarbij is de lijn ingezet om zoveel mogelijk digitaal te werken. Een groot deel van de stukken is al digitaal beschikbaar bij de provincies of bij andere partijen. Daar waar nog met papier wordt gewerkt worden deze stukken zoveel mogelijk gescand. De procedures en afspraken hierover worden in overleg met de archivaris van de provincie Gelderland en met de overige Provinciale Rekenkamers afgestemd. Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 9

18

19 4. Toelichting lasten 2009 In dit hoofdstuk wordt de staat van baten en lasten zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van een toelichting voorzien. De toelichting is gebaseerd conform hetgeen hierover is bepaald in hoofdstuk 8 (toelichting staat van baten en lasten). Bestuur en Personeel Bestuursvergoeding en kosten De reiskosten van het bestuur zijn in 2009 geboekt op reis- en verblijfkosten personeel. Daardoor is er minder uitgegeven dan begroot. Reis en verblijfkosten personeel Voor een belangrijk deel komt de stijging door het feit dat in 2009, zoals hierboven al stond vermeld, reiskosten van het bestuur hierop zijn geboekt. Advertentiekosten werving personeel Door het werven van een nieuwe onderzoeker zijn (incidentele) advertentiekosten gemaakt. Opleidingen Er is intensief gewerkt aan het verder vergroten van het kennis- en vaardighedenniveau van de individuele medewerkers. Financieel was de omvang hiervan echter minder dan begroot. Ook op teamniveau is er geïnvesteerd. Gezien de kennisintensieve werkzaamheden van de Rekenkamer zal het opleidingsbudget in de toekomst belangrijk blijven. Inhuur Externe deskundigen Het beschikbare budget voor de inhuur van externe deskundigen bleek voldoende te zijn om de geplande onderzoeken uit te kunnen voeren. Ook in 2009 zijn alle onderzoek uitgevoerd door of onder directe regie van het eigen personeel van de Rekenkamer. Op onderdelen van het onderzoeksproces is inhuur van externe deskundigheid gerealiseerd, bijvoorbeeld de onderzoeken ILG en Nationale Landschappen. Uitzendkrachten In 2009 is nog een half jaar capaciteit voor 0,5 fte managementassistentie ingehuurd. Inmiddels is dit omgezet in een dienstverband bij de Rekenkamer. Huisvesting Energielasten De energielasten zijn in de praktijk lager uitgekomen en zullen voor de toekomst lager worden begroot. Onroerende Zaakbelasting De OZB is lager uitgekomen dan begroot. Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 11

20 Servicekosten Schoonmaakkosten Deze kosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Beveiliging Incidenteel zijn er in 2009 onderhoudskosten geweest aan de beveiligingsinstallatie. Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn vooraf lastig in te schatten. In de praktijk worden kosten als gevolg van incidentele aanpassingen aan de inrichting van het kantoor en het onderhoud van de tuin hierop geboekt. Telefoonkosten De telefoonkosten vallen lager uit dan begroot. Door de toename van het eigen personeel zal waarschijnlijk het begrote bedrag de werkelijkheid meer gaan benaderen. Informatievoorziening Onderhoud computerapparatuur De onderhoudskosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. De rekenkamer werkt met laptops. Gezien de relatief kleine aantallen computers is het lastig een betrouwbare inschatting te maken van de onderhoudskosten. Gezien het belang van goed onderhoud zal hiervoor het gereserveerde budget worden aangehouden. Extern drukwerk De Rekenkamer heeft meerdere rapporten laten drukken. Hier is in toenemende mate kleur gebruikt omdat dit soms sterk ondersteunend kan zijn aan de leesbaarheid van onderzoeksresultaten. Het gebruik van kleur kost daarentegen meer dan was begroot. Voor toekomstige begrotingen zal hier meer rekening mee gehouden worden. Boeken In de praktijk is iets meer aan vakliteratuur uitgegeven dan was begroot. Aanschaf automatiseringsapparatuur In 2009 is de website van de Rekenkamer gerestyled. De kosten komen direct ten laste van de resultatenrekening. Het bleek niet nodig de bedrijfsreserve aan te spreken. Kantoor Kantoorbenodigdheden De aanschaf van kantoorbenodigdheden is lastiger te plannen. In 2009 vielen deze kosten lager uit dan begroot. Accountantskosten De accountant heeft enige extra kosten doorgerekend aan de Rekenkamer ten behoeve van de controle-werkzaamheden. Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 12

21 Overig Algemene uitgaven In de begroting 2009 is deze post voor het eerst begroot. De uitgaven zijn lastig van tevoren in te schatten. In de praktijk is hier minder op uitgegeven dan was voorzien. Reserves Bedrijfsreserve (overschot/tekort) De Rekenkamer heeft een bedrijfsreserve voor o.m. investeringen in ICT, telefonie en kantoorinrichting voor zover deze niet uit de lopende begroting bekostigd kunnen worden. Ook kunnen eventuele extra activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van een symposium hiermee worden gefinancierd. In 2009 is er geen afboeking geweest op deze reserve. De bedrijfsreserve kan met maximaal 2% van het totaal budget per jaar worden gevoed tot een maximum van 3% van het jaarbudget. De bedrijfsreserve heeft inmiddels de maximale omvang bereikt. Onverdeeld resultaat Het onverdeelde resultaat van de Rekenkamer over 2009 bedraagt 8.394,-. Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 13

22

23 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 15

24

25 5. Staat van baten en lasten Rekenkamer Oost-Nederland Baten Rekenkamer Oost-Nederland 2009, bedragen exclusief BTW Baten Budget Realisatie Verschil Realisatie Bijdragen Provincies Bijdrage provincie Gelderland Bijdrage provincie Overijssel Onttrekking aan reserve BTW-Compensatie provincie Overijssel Creditrente bank Totaal Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 17

26 Lasten Rekenkamer Oost-Nederland per 31 december 2009 Lasten Budget Realisatie Verschil Realisatie Bestuur en Personeel Bestuursvergoedingen en -kosten Salarissen vast personeel Reis en verblijfkosten personeel Advertentiekosten werving personeel Opleidingen Subtotaal Inhuur Externe deskundigen Uitzendkrachten Subtotaal Huisvesting Energielasten Verzekeringen Huren Onroerende zaak belasting Subtotaal Servicekosten Schoonmaakkosten Beveiliging Onderhoudskosten Telefoonkosten Subtotaal Informatievoorziening Onderhoud computerapparatuur Extern drukwerk Boeken Contributie lidmaatschappen Aanschaf automatiseringsapparatuur Aanschaf telefonie-apparatuur 0 0 Subtotaal Kantoor Kantoorbenodigdheden Aanschaf meubilair 0 0 Uitbesteding administratie aan Prv Gld. Accountantskosten Subtotaal Jaarverslag 2009 Rekenkamer Oost-Nederland 18

Ontwerpbegroting 2015

Ontwerpbegroting 2015 Ontwerpbegroting 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies

Nadere informatie

lekenkamer OOST-NEDERLAND

lekenkamer OOST-NEDERLAND lekenkamer OOST-NEDERLAND Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. griffie, mevrouw R.Wiggers Postbus10078 8000GB Zwolle Deventer, 3 juni 2010 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/2-0/0 /6o^ 0

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2014

Ontwerpbegroting 2014 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9

Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem Ing. 15 juni 2009 PS2009-507 2009-011094 PS23/9 Deventer, 11 juni 2009 Aan: De leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem. Deventer, 30 juni 2010

Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem. Deventer, 30 juni 2010 Ing. 5 juli 2010 PS2010-59 2010-0 PS29/9 Provinciale Staten van Gelderland T.a.v. Griffie, dhr. P. Wannet Postbus 9090 6800 GX Arnhem Deventer, 30 juni 2010 Aan: De leden van Provinciale Staten van de

Nadere informatie

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl

J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl mm* Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevr. R. Wiggers Postbus 10078 8000GB Zwolle Deventer, 30 juni 2010 J>l» C J\ C J>!> J& d> J>1L tjl ; - AW :t >,? ir > J ; PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking

Ontwerpbegroting Concept = is nog in bewerking Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken... 2 1.1. Afgeronde onderzoeken 2006...2 1.2.

Nadere informatie

Rekenkamer. Voor overigevragen of opmerkingen over de begroting kunt u zichwenden tot ondergetekende.

Rekenkamer. Voor overigevragen of opmerkingen over de begroting kunt u zichwenden tot ondergetekende. Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevr. R. Wiggers Postbus178 8GB Zwolle Deventer, 11 juni 29 Rekenkamer PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5Aocg/56g D nt : 15 JUN 29 Routing a.d.

Nadere informatie

Begroting 2016 Deventer, juni 2015

Begroting 2016 Deventer, juni 2015 Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS door Cie AB Vaststellen door PS

Kennis van nemen Kaderstellen Controleren Adviseren PS door Cie AB Vaststellen door PS Provinciale Staten VOORBLAD provincie GELDERLAND Onderwerp Begroting Rekenkamer Oost-Nederland 27 SIS-nummer PS26-442 Agendering (advies griffie) CieAB CieEM CieLG CieRO CieVW CieWZ 14juni26 Provinciale

Nadere informatie

Bericht Page 1 of 1. Nanuru, MH (Anna) 3-4-2012

Bericht Page 1 of 1. Nanuru, MH (Anna) 3-4-2012 Bericht Page 1 of 1 Nanuru, MH (Anna) Oorspronkelijk bericht Van: Martine Kolk [mailto:m.kolk@rekenkameroost.nl] Namens Claudio F.M. Bruggink Verzonden: maandag 2 april 2012 14:25 Aan: marthavanabbema@planet.nl;

Nadere informatie

Deventer, 29 maart 2006

Deventer, 29 maart 2006 Provinciale Staten van Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland Postbus 9090 Achter de Muren Zandpoort 6 6800 GX Arnhem 7411 GE Deventer Griffie t.a.v. mevr. R. Wiggers Telefoon: 0570-665800 Fax: 0570-649702

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen. MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.

Hierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen. De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013

Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Campagne tegen Wapenhandel A. Spenglerstraat 71 1054 NH Amsterdam RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Resultaatvergelijking 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring

INT / 2435 A.van Genderen. Jaarstukken ODRU 2016 en accountantsverklaring Aan de raad van de Gemeente Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik c^ regio Utrecht Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088-022 50 00 info@odru.nl www.odru.nl

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf

Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Begroting 2016. 14 juli 2015

Begroting 2016. 14 juli 2015 Begroting 2016 14 juli 2015 Ter Hagestraat 9 5611 EG Eindhoven ( 040 244 18 74 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 59 785 De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke rekenkamer

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie