Bestuursrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2009-2"

Transcriptie

1

2

3 Bestuursrapportage

4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Samenvattend voorstel Financiële positie Exploitatie Reserves en voorzieningen Ontwikkelingen in de exploitatie Programma 0: Bedrijfsvoering Programma 1: Bestuur Programma 2: Veiligheid Programma 4: Wonen Programma 5: Buitenruimte Programma 6: Welzijn en zorg Programma 7: Cultuur, recreatie en sport Programma 8: Onderwijs Programma 9: Algemene dekking en onvoorzien Ontwikkelingen in de investeringen Grondexploitatie Bedrijfsvoering Overlopende posten...18 BIJLAGE 1 Overzicht mutaties in de exploitatie...20 BIJLAGE 2 Overzicht investeringskredieten...23 BIJLAGE 3 Overzicht projecten in de grondexploitatie...23 BIJLAGE 4.1 Bestuurlijke planner raad...24 BIJLAGE 4.2 Bestuurlijke planner college de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 2 van 34

5 1. Inleiding Overeenkomstig de vastgestelde planning & control cyclus bieden wij u de tweede burap 2009 aan. Een burap die belangrijke verbeteringen laat zien, zoals dat met u is besproken. We kunnen u een completer inzicht verstrekken in de voortgang van het jaar Een belangrijke vooruitgang is het overzicht en het inzicht in de stand van onze projecten, waarmee zowel de grondexploitaties als de investeringsprojecten worden bedoeld. Medio Maart 2009 is gestart met het interne project Projectmatig werken in Alblasserdam. Doelstelling is het professionaliseren van het projectmanagement, zowel binnen de cluster projectmanagement als in de rest van de organisatie. Onderdeel van het project is het invoeren van formats voor besluitvorming, rapportages, plannen van aanpak, etc. De eerste resultaten van de nieuwe formats zijn al zichtbaar, zoals de projectplannen Haven Zuid en LTS Esdoornlocatie, de projectopdrachten Lint Vinkenpolder en Fietspad Dijklint. In overleg met de auditcommissie is voor college en raad een rapportage opgezet die afgestemd is op de nieuwe werkwijze van projectmatig werken. Met de auditcommissie is afgesproken dat de rapportage een groeimodel is. Het is niet mogelijk om direct alle projecten van de organisatie in de juiste format en op hetzelfde kwaliteitsniveau te krijgen. Voor sommige projecten geldt dat de informatievlakken nog leeg zijn. Bij elke rapportage zullen meer projecten aan de eisen voldoen. De gebruikte format beoogt per project een korte indruk te geven van de stand van zaken en de ontwikkelingen op raadsniveau. Doelstelling is nog om te komen tot een overzicht van alle projecten op één A4, waarbij het voor raadsleden direct duidelijk is waar de knelpunten zitten. Dit overzicht wordt verwacht in de bestuurlijke projectrapportage behorend bij de 1 e Burap. In de bijlagen 2 en 3, die voor u ter inzage zijn gelegd, zijn alle projectformats opgenomen, waarvan in de hoofdstukken 6 en 7 een samenvatting wordt gegeven. Een ander verbeterpunt is de presentatie van de voortgang en ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. In de 1 e burap is daar al een aanzet toe gegeven, maar nu wordt er uitgebreider bij stilgestaan. Deze 2 e burap heeft de status van een afwijkingenrapportage. Dit betekent dat waar geen afwijkingen zijn te melden, dit niet terugkomt in deze rapportage. Het saldo van de mutaties bedraagt positief Dat betekent dat we voor 2009 blijven uitgaan van een storting in algemene reserve van In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van deze mutaties, waarbij tevens is aangegeven of er incidentele of structurele effecten zijn. De structurele effecten worden opnieuw bekeken in de eerste bestuursrapportage van. Het streven is erop gericht om voor 2009 te kunnen beschikken over een rechtmatigheidsverklaring. Een onderdeel daarvan vormt de zogenoemde begrotingsrechtmatigheid, waarbij kort gezegd, wordt getoetst of er sprake is van overschrijdingen. Alle uitgaven en inkomsten dienen binnen de door de raad beschikbaargestelde budgetten per programma te blijven. Met de aanpassing van diverse budgetten wordt hieraan een bijdrage geleverd. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen in de exploitatie. In bijlage 1 vindt u een totaal overzicht van deze afwijkingen met een toelichting. Afwijkingen in de exploitatie kunnen incidenteel en structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen doen zich eenmalig voor in het begrotingsjaar. Structurele afwijkingen hebben een doorwerking naar komende jaren. De afwijkingen die structureel doorwerken naar en volgende jaren komen terug in de eerstvolgende tussenrapportage over de ontwikkelingen in. We beraden ons nog op welke wijze we dit zullen doen. We hebben u tenslotte toegezegd om de P en C cyclus nader te bekijken, vooral door de andere opzet van onze programmastructuur. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 3 van 34

6 In hoofdstuk 5 is een samenvattend overzicht opgenomen van onze lopende investeringsprojecten. In de ter inzage gelegde bijlage 2 treft u van deze investeringen afzonderlijk een format aan, waarop de stand van zaken is toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft een stand van zaken van de jaarschijf 2009 van de grondexploitaties. Dit geeft inzicht in de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, uitsluitend in 2009 van de lopende complexen. Hoofdstuk 7 handelt helemaal over onze bedrijfsvoering. Hiermee geven we u inzicht waar we momenteel staand in de ontwikkeling hiervan. In de bijgevoegde bijlage 4 is de bestuurlijke planner opgenomen. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college en raad moeten plaats vinden. In hoofdstuk 8 staan we stil bij mogelijk te reserveren posten voor. Dit betreffen met name via de algemene uitkering ontvangen middelen voor bepaalde doeleinden. Zonder dat hier direct een bestedingsverplichting ligt, kunnen bepaalde uitgaven op deze onderwerpen eerst in plaats vinden. Daartoe dienen dan de benodigde middelen beschikbaar te blijven in. Tenslotte staan in hoofdstuk 9 een aantal zaken, die nog niet in de huidige prognose zijn meegenomen. 2. Samenvattend voorstel Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de aangeboden informatie in deze 2 e burap 2009; 2. Het positieve saldo in de exploitatie (structureel en incidenteel) van toe te voegen aan het budget onvoorziene uitgaven; 3. De ramingen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk 5 aan te passen; 4. De ramingen van de grondexploitaties zoals in hoofdstuk 6 is vermeld aan te passen; 5. De eventueel overblijvende budgetten uit de taakmutaties van de algemene uitkering 2009 en voor de culturele raad te storten in een bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ; 6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 4 van 34

7 3. Financiële positie 3.1 Exploitatie Samenvattend kunnen wij de afwijkingen in deze burap per programma als volgt samenvatten. In bijlage 1 vindt u een uitgebreide specificatie van deze onderdelen. Totaaloverzicht per programma 2e bestuursrapportage 2009 Pr. 0: Bedrijfsvoering Pr. 1: Bestuur Pr. 2: Veiligheid Pr. 3: Lokale economie Pr. 4: Wonen Pr. 5: Buitenruimte Pr. 6: Welzijn en zorg Pr. 7: Cultuur recreatie en sport Pr. 8: Onderwijs Pr. 9: Overige dekking en onvoorzien TOTAAL Dit saldo bestaat uit incidentele en structurele verschillen. Deze kan als volgt in beeld gebracht worden. In bijlage 1 vindt u wederom een specificatie van de incidentele en structurele mutaties. Totaaloverzicht structureel/incidenteel 2e bestuursrapportage 2009 Structureel Incidenteel Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan het budget onvoorzien. In de programmabegroting is op blz. 14 een tabel (tabel 7) opgenomen, waarin we inzicht geven in de budgettaire positie voor de komende jaren. Met de inzichten van de tweede bestuursrapportage van 2009 kan het volgende overzicht worden gemaakt. Saldo volgens programmabegroting Mutaties in de tweede bestuursrapportage Ede structurele doorwerking betreft met name de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voor het aantal werkplekken van , zoals toegelicht in hoofdstuk 4.0. Daarnaast zijn er nog wat kleinere posten. Deze structurele mutaties worden binnenkort kritisch bekeken en indien mogelijk worden er maatregelen genomen om deze extra kosten terug te dringen. In de eerste bestuursrapportage van komen we hierop terug. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 5 van 34

8 3.2 Reserves en voorzieningen Zoals in de inleiding vermeld verwachten we geen grote afwijking in de geprognosticeerde storting in de algemene reserve van Dit betekent dat we een belangrijke stap kunnen zetten in de vorming van ons weerstandsvermogen. De overige reserves en voorzieningen geven voor dit moment geen reden tot verdere opmerkingen. Voor de ontwikkeling van de algemene reserve grondexploitatie en voorziening afbouw afgesloten complexen verwijzen we u naar het hoofdstuk over de grondexploitatie. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 6 van 34

9 4. Ontwikkelingen in de exploitatie Hieronder vindt u kort en in hoofdlijnen een verklaring van de afwijkingen per programma. Het totaaloverzicht vindt u in bijlage 1. Uiteraard is het uitgangspunt om een zo zuiver mogelijke prognose te schetsen van de verwachte uitkomst van Er zijn echter een paar onderwerpen die nog niet ter hand zijn genomen, die mogelijk het saldo kunnen beïnvloeden. Dit betreffen in ieder geval: a. beoordeling van onze debiteuren; b. eventuele afwijkingen in de geraamde uren van de ambtelijke organisatie ten laste van de projecten en exploitatie. Er wordt wel integraal tijd geschreven vanaf 1 april 2009, maar er is nog geen actueel inzicht in de werkelijke ontwikkeling. 4.0 Programma 0: Bedrijfsvoering In het programma bedrijfsvoering is een herberekening gemaakt voor de personeelskosten. Hieruit blijkt, dat er een tekort is, dat vooral veroorzaakt door de externe inhuur. Het uitgangspunt is wel om uitsluitend in te huren op plaatsen waar vacatureruimte aanwezig is dan wel binnen projecten waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. Aangezien het inzicht in onze reguliere personeelskosten pas in september inzichtelijk is geworden door late aanlevering vanuit het SCD, is gebleken dat dit niet geheel is gerealiseerd, waardoor uiteindelijk toch een overschrijding wordt verwacht. Tevens is gebleken dat we bij ziekten op gevoelige posities toch inhuur moesten regelen, waarvoor geen budget beschikbaar is. De bijdrage aan het SCD voor de instandhouding van onze werkplekken blijkt na inventarisatie in september 2009 hoger uit te vallen. Bij de overgang naar het SCD is per abuis uitgegaan van 90 werkplekken, terwijl het er in werkelijkheid 125 blijken te zijn. Dit geeft een hogere bijdrage van 35 x = Overigens gaan we op korte termijn bezien op welke wijze we het aantal werkplekken terugdringen, teneinde deze in potentie structurele extra kosten te kunnen terugdringen. In dit programma zijn ook enkele voordelen te melden. De post verzekeringen laat een bate zien door gunstiger afgesloten verzekeringen. Door het positieve resultaat van het GRD over 2008 ontvangen wij extra na de reeds in de 1 e burap meegenomen een resultaatuitkering van Hiervan wordt besteed aan de ontwikkeling van het netwerk van de GR Drechtsteden (zie Drechtraad september 2009). Het resterende bedrag van is een incidenteel voordeel. 4.1 Programma 1: Bestuur Het tekort in programma 1 wordt veroorzaakt door een groot aantal wat kleinere posten. Extra kosten worden gemaakt voor representatie (o.a. burgemeesterswissel), voor de invoering van de basisregistratie personen, voor de voorbereiding op de wettelijk verplichte audit van de GBA in en voor de aanschaf van stemhokjes ten behoeve van de verkiezingen in. Ook laten de beleggingen in verband met kapitaalverzekeringen voor onze bestuurders een lager resultaat zien dan geprognosticeerd. De crisis is hier debet aan. 4.2 Programma 2: Veiligheid De overschrijding op het programma veiligheid wordt veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van aanschaf van dienstkleding voor nieuwe vrijwilligers en niet gebudgetteerde kosten voor de jeugdbrandweer en representatie c.q. festiviteiten. Deze hebben een structureel karakter, die ook al in de begroting van zijn meegenomen. Ook komen de kosten van de brand in januari 2009 bij Bochanen ten laste van dit programma. Hier staat tegenover, dat we het grootste deel van de kosten via de verzekering terug ontvangen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 7 van 34

10 4.3 Programma 4: Wonen Het overschot op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de kosten met betrekking tot de woonwagenstandplaatsen mee vallen. De extra kosten worden vooral veroorzaakt door een extra bijdrage aan de GRD Deltapoort en de kosten voor de verhuizing van de wereldwinkel. 4.4 Programma 5: Buitenruimte Op dit programma worden geen afwijkingen verwacht met uitzondering van de gladheidsbestrijding. Door de uitzonderlijk strenge winter hebben we substantieel meer kosten moeten maken voor de gladheidsbestrijding. Dit is in september naar voren gekomen, zodat dit niet in de 1e burap meegenomen kon worden. Op 5 oktober jl. hebben wij u een memo gestuurd, waarin is aangegeven dat we nadenken over hoe we de gladheidsbestrijding voordeliger kunnen inrichten. 4.5 Programma 6: Welzijn en zorg De grote bate op dit programma wordt vooral veroorzaakt door lagere bijdragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Voor uitbestede WMO taken en uitvoering van sociale wetgeving blijken aanpassingen van het budget noodzakelijk op basis van de 2 e marap van de GRD. Aangezien de afrekening over voorgaande jaren is ontvangen, blijkt de voorziening inburgering niet meer nodig. Dit laat een eenmalige bate zien. In de jaarrekening 2008 is het niet bestede deel van een doeluitkering, die bestemd was voor het Centrum Jeugd en Gezin opgenomen in het rekeningresultaat. Dit was niet juist, omdat deze bestemd moet blijven voor activiteiten die in 2009 worden uitgegeven. Ook is er een overschrijding op de festiviteiten van Luilak en oud/nieuw. Deze nemen een steeds prominentere plaats in de gemeente Alblasserdam. 4.6 Programma 7: Cultuur, recreatie en sport In de begroting 2009 is abusievelijk de opbrengst van de voormalige VVV in het stadskantoor opgenomen. Daarnaast zijn er hogere exploitatiekosten van het sportcentrum Blokweer.. Voorts is een raming opgenomen van ten behoeve van de culturele raad. 4.7 Programma 8: Onderwijs Het leerlingenvervoer is deze zomer aanbesteed. Het resultaat is gunstig uitgevallen. Hiertegenover staan hogere exploitatiekosten van het gymlokaal aan de Esdoornlaan. De verwachting was, dat deze in de zomer 2009 gesloopt zou worden. 4.8 Programma 9: Algemene dekking en onvoorzien De septembercirculaire heeft nadere inzichten gegeven in de inkomsten uit de algemene uitkering. Deze pakt voor 2009 negatief uit, vooral door de doorwerking van het vervallen van het voortgezet onderwijs in Alblasserdam. Dit verklaart tevens de terugbetalingen over voorgaande jaren. Het beschikbare budget voor de gevolgen van bezwaarschriften op het gebied van de ozb blijkt ontoereikend om dit op te vangen en houden we rekening met een extra benodigd bedrag van Van Netwerk hebben we een hoger incidenteel dividend ontvangen en ook de rentekosten zijn lager dan begroot. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 8 van 34

11 5. Ontwikkelingen in de investeringen Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de kredieten. Een gedetailleerde voortgangsrapportage per investeringskrediet vindt u in bijlage 2. Omschrijving Oorspr. Krediet Uitgegeven tm 2008 Begroot 2009 Werkelijk Restant Realisatie brandweerkazerne Brandweerwagens Hydrolisch redgereedschap TS Hydrolisch redgereedschap TS Pomp voor blusboot BRW BZK bepakking TS BRW BZK bepakking TS BRW Gelaatstukken BRW Valbeveiliging BRW Uitgaansuniformen Software licenties BRW Herinrichting Makadokop Sanering Havenkom (project Wipmolen) Aansluiting bypass op Cortgene Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil LAP doelstellingen Reconstructie Blokweerweg en Rijnstraat- Zwarte Paard Fietspad Dijklint Openbare verlichting Reconstructie Park huis te Kinderdijk Uitvoering GRP Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs) Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair) Uitbreiding begraafplaats (Grond) Nimos voor begraafplaats Onderkomen plantsoenen begraafplaats Automatisering administratie begraafplaats Project verbouw zwembad Onderz ontw sportprk Souburgh Nieuwbouw Landvast Inrichting Kompas Kubota trekker de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 9 van 34

12 Omschrijving Oorspr. Krediet Uitgegeven tm 2008 Begroot 2009 Werkelijk Restant 33 Plotter Bouwkunde BURU Toyota Dyna transporter Plants Transporter Plantsoenen centrum Transporter Plantsoenen wijk Oost Kopieerapparatuur Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis TOTAAL Af te sluiten kredieten Naar verwachting zullen ongeveer 15 kredieten op het eind van het jaar afgeraamd kunnen worden. De formele aframing vindt plaats bij de jaarrekening Bij te ramen kredieten Ad 12. Momenteel zijn we bezig met de laatste werkzaamheden voor de Makadopatio. Het huidige budget is echter niet voldoende. In het verleden hebben we voor de inrichting hiervan een bestemmingsreserve gevormd, herinrichting Makadopatio. Hier is aanwezig. We komen hier later nog op terug. Ad 42. De bouwkundige aanpassingen aan het gemeentehuis (nr. 39 hierboven) zal naar verwachting een tekort opleveren van Deze is veroorzaakt door een duurdere brandmeldinstallatie en niet begrote kosten voor de trap naar het dak van het gemeentehuis. Dit heeft een geringe stijging van de kapitaalslasten tot gevolg, die conform onze nota waarderings- en afschrijvingsbeleid in in de begroting wordt opgenomen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 10 van 34

13 6. Grondexploitatie Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de in 2009 geraamde baten en lasten van projecten in de grondexploitatie. In tabel 1 Een gedetailleerde voortgangsrapportage per project vindt u in bijlage 2. Onderstaande overzichten geven inzicht in de financiële voortgang van de onderscheiden complexen. Afwijkingen ten opzichte van de onderstaande ramingen over 2009 hoeft niet te betekenen dat de laatste geprognosticeerde uitkomst, zoals door u is vastgesteld in de actualisatie in juli 2009, zal afwijken. Hier kunnen wel signalen vanuit gaan, waarop zonodig in de projectrapportage wordt ingegaan. In het kader van de rechtmatigheid kunnen uitsluitend uitgaven plaatsvinden binnen de door de raad beschikbaar gestelde ramingen. Daarom willen we u in dit overzicht laten zien op welke onderdelen bijstellingen moeten plaatsvinden in de ramingen van Daarbij wordt wel aangetekend dat deze ramingen nog zijn gebaseerd op de actualisatie in TABEL 1 (- =voordelig) Onderhanden complexen Baten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte ontvangsten Restant Verolme Haven Zuid Mercon Kloos Waterhoven Cortgene Haven Noord- en Landzigt Algemene kosten grondexploitaties * * deze kosten worden nog over de complexen verdeeld De werkelijke bate van Verolme heeft betrekking op de ontvangen bijdrage van het rijk in het kader van Van der Laansubsidie. Deze zal tegelijkertijd worden besteed, die in deze 2 e burap zal worden geraamd. De bate bij haaven Zuid betreft de bijdrage vanuit de regio. De raming bij Waterhoven is gebaseerd op de actualisatie in Complexen nog niet in uitvoering Baten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte ontvangsten Restant LTS/Esdoornlokatie Oude Wipmolenlokatie Vinkenpolderweg-Souburgh Er wordt vanuit gegaan dat de bijdragen voor de LTS en de oude Wipmolen in 2009 worden ontvangen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 11 van 34

14 Afgesloten complexen Baten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte ontvangsten Restant Vinkenpolderweg Nieuwland Nieuw Kinderdijk Hoogendijk Touwbaan TOTAAL TABEL 2 (- = nadelig) Onderhanden complexen Lasten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte kosten 2009 Restant Verolme Haven Zuid Mercon Kloos Waterhoven Cortgene Haven Noord- en Landzigt Algemene kosten grondexploitaties * In de verwachte uitgaven van Verolme zijn de beschikbaar te stellen subsidies van Van der Laan middelen begrepen van * Deze kosten worden nog over de complexen verdeeld. In de begrote lasten zijn de interne uren opgenomen. De werkelijke kosten zijn rechtstreeks ten laste van de projecten gebracht. Complexen nog niet in uitvoering Lasten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte kosten 2009 Restant LTS/Esdoornlokatie Oude Wipmolenlokatie Vinkenpolderweg-Souburgh de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 12 van 34

15 Afgesloten complexen Lasten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte kosten 2009 Restant Vinkenpolderweg Nieuwland Nieuw Kinderdijk Hoogendijk Touwbaan Bij de jaarrekening 2008 is een voorziening gevormd voor de afbouw van deze complexen. Hiermee wordt inzicht verstrekt in het verloop hiervan. We gaan er vanuit dat de voorziening toereikend zal zijn. TOTAAL Winstverwachting 2009 Bij de Perspectiefnota is op pagina 11 aangegeven welke winsten werden verwachten in We gaan ervan uit dat de verkoop van de oude wipmolen én de eerste tranche van de verkoop van de lokatie Hof en Singel in 2009 hun beslag zullen krijgen. Dit geldt niet voor de verkoop van de boerderij aan de Randweg. Vooralsnog verwachten we dit in. Dit betekent concreet dat in 2009 een winst wordt verwacht van ca. 1,5 miljoen in plaats van de geraamde 2,1 miljoen. Dit betekent vervolgens dat er in 2009 minder aan de reserve Landvast kan worden toegevoegd. Dit hoeft nog geen verregaande consequenties te hebben voor deze reserve. Echter, mede in het licht van eerdere meldingen over de bouw van Landvast, zullen we voor u inzichtelijk maken wat deze ontwikkelingen daadwerkelijk betekenen. Voor winstverwachtingen in de toekomst is deze burap niet het geëigende middel om daar uitgebreid op in te gaan. Bij de Perspectiefnota 2011 komen we daar op terug. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 13 van 34

16 7. Bedrijfsvoering In de 1 e Burap hebben we een start gemaakt met het rapporteren over de stand van zaken inzake bedrijfsvoering. Deze lijn willen wij graag in de 2 e Burap doorzetten. Naast de stand van zaken bestuurlijke planner, plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering en verbetering kwaliteit programmabegroting hebben we de rapportage nu uitgebreid met organisatieontwikkeling, verloop verzuimcijfers (deze keer wat uitgebreid, expliciet verzoek van de raad) en opleiding en vorming. Bestuurlijke planner 2009 Sinds 2009 werkt de organisatie met een jaarplan. Het jaarplan is een nieuw instrument binnen onze P&C-cyclus. De doelstelling van het plan is een concrete vertaling naar inzet en acties van de beleiden bedrijfsvoeringopgaven die voortvloeien uit de programmabegroting, raadstoezeggingen en bestuurlijk vastgestelde notities. Daarnaast zijn opgaven opgenomen die het management ook noodzakelijk acht. Het hart van het jaarplan is de bestuurlijke planner. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college dan wel raad moet plaatsvinden. Wij benadrukken dat het werken met een bestuurlijke planner voor 2009 een eerste proeve betreft. De bestuurlijke planner wordt eens per kwartaal besproken in het MT. Via het gebruikelijke P&Cinstrument (Burap) wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de planning van raadsbesluiten. U vindt in bijlage 4.1 de stand van zaken van de bestuurlijke planner t.b.v. raad (peildatum 1 november 2009). Voor de volledigheid is tevens de stand van zaken per 1 november opgenomen over de voortgang van de geplande collegebesluitvorming (bijlage 4.2) Uitvoering plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering We zijn inmiddels vergevorderd met de uitvoering. Een paar zaken vragen nog specifieke aandacht en dat betreffen: - control projecten In de auditcommissie van 16 juni 2009 is een nieuw projectformulier voorgesteld aan de hand waarvan tussentijdse rapportages worden verstrekt. Binnen deze Burap treft u, conform die lijn, de stand van zaken aan. Daarnaast zijn we in september 2009 begonnen met de invoering van projectcontrol bij Concernstaf. - rechtmatigheid Het streven is om voor het jaar 2009 een zogenoemde rechtmatigheidsverklaring te krijgen. Voor de zomer is een notitie rechtmatigheid opgesteld, waarin een plan van aanpak is opgenomen voor noodzakelijke maatregelen. In het najaar zijn de eerste verbijzonderde audits gestart op ca. 10 belangrijke geldstromen, waaronder diverse legesinkomsten, leerlingenvervoer, subsidiebeheer. De uitkomsten van deze audits zijn nu nog niet bekend. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 14 van 34

17 - verplichtingenadministratie Een actie die nog tot uitvoering had moeten worden gebracht is de invoering van de verplichtingenadministratie Echter, voor de invoering daarvan zijn we afhankelijk van het SCD, waar de financiële administratie wordt gevoerd. De door daar ontstane vertraging leidt ertoe dat deze actie nu staat gepland voor het 3e kwartaal. Verbetering kwaliteit van de programmabegroting Bij de bespreking van de programmabegroting 2009 (november 2008) is bij de gemeenteraad en het college de behoefte ontstaan om de inhoud van de Alblasserdamse begroting verder te verbeteren. In een tweetal werkbijeenkomsten (14 mei en 15 juni) heeft de raad de inhoud van de begroting kritisch tegen het licht gehouden. De eerste werkbijeenkomst was bestemd om te benoemen in welke programma s het beleid wordt verdeeld (opbouw en indeling van de programma s). Dit heeft geleid tot een nieuwe programma-opzet: Programma 1 Dienstverlening en Bestuur Programma 2 Samenleving Programma 3 Ruimte De producten, zoals vorig jaar vastgesteld door college, blijven in tact en zijn per programma in thema s vervat ( het werken met thematieken ). De tweede bijeenkomst ging over het formuleren van doelstellingen, effecten en prestaties. Afgesproken was dat t.b.v. de programmabegroting per programma een thema werd uitgewerkt conform die denklijn. De door de raad geformuleerde verbeteringen zijn bij de opstelling van de begroting toegepast (eerste proeve). In de auditcommissie van november zal een terugblik plaatsvinden met als hoofdvraag: voldoet de eerste proeve van de programmabegroting nieuwe stijl aan de verwachtingen? Organisatieontwikkeling Gemeente Alblasserdam heeft haar kernwaarden in 2009 bepaald: een betrouwbare, transparante en betrokken organisatie. Daarnaast is intensief gewerkt aan het integriteitsvraagstuk: vrijwel alle medewerkers hebben in mei 2009 daadwerkelijk de eed of belofte afgelegd en een workshop integriteit gevolgd. Daarnaast is in 2009 gewerkt aan zaken als: - in Drechtstedenverband wordt onderzoek gedaan naar de positionering, verbreding en doorontwikkeling van het Ingenieursbureau Drechtsteden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor onze huidige organisatie op dit gebied. - Alblasserdam participeert ook in het regionale project Gewoon Samen dat erop gericht is om samenwerking te bewerkstelligen op gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer (o.a. gezamenlijke inkoop materialen). - in Drechtstedenverband is begonnen met het onderzoek naar samenwerkingsvormen op gebied van projectmanagement. De uitkomst kan van invloed zijn op de werkwijze van de werkeenheid PRM (onderdeel van afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling). - samenwerking en op termijn samenvoeging van de lokale brandweer met de brandweer van de gemeente Papendrecht en Sliedrecht (ondertekening intentieverklaring). 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 15 van 34

18 In november 2009 is het regionale HR-programma lokaal vastgesteld. In dit programma zijn acht thema s geprioriteerd die, vanuit een Drechtstedenbreed gedragen visie en gestelde kaders, lokaal door de deelnemers worden geïmplementeerd. Het uitgangspunt hierbij is om samen te werken aan een flexibele netwerkorganisatie. Verzuim 2e burap Het landelijk gemiddelde voor gemeentes van tot inwoners lag in 2007 op 3,9%. In de begroting 2009 is het streven opgenomen om op of onder dit landelijk gemiddelde uit te komen. Er waren op dat moment weinig andere gegevens beschikbaar. Inmiddels is bekend dat het gemiddelde verzuim bij gemeente Alblasserdam over ,8% bedroeg en het landelijk gemiddelde over 2008 voor kleine gemeenten was 4,4%. Op basis van deze gegevens lijkt het gekozen streefpercentage achteraf ambitieus. Het maandelijks verzuimpercentage in 2009 is als volgt: jan feb mrt apr Mei jun jul aug sept okt nov Dec Jaarpercentage ,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 Maandpercentage ,30 7,04 8,77 5,47 2,18 4,69 2,87 3,99 4,12 Streefpercentage 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 In de eerste maanden van 2009 was het verzuim hoog door o.a. een griepgolf en langdurig zieken. Door het MT is hierna gericht gestuurd op het voorkomen en terugdringen van het verzuim door het onderwerp prominent op diverse agenda s van MT en afdelingen te plaatsen en gerichte acties af te spreken (bijvoorbeeld inzet bedrijfsarts, onderwerp van gesprek bij functioneringsgesprekken en creatieve reïntegratietrajecten). Hoewel in en rond de zomerperiode het verzuim over het algemeen relatief lager ligt dan de overige maanden, zijn de effecten van de sturing door het MT al zichtbaar in de cijfers. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 16 van 34

19 Vorming en opleiding Begroot 2009 Besteed tm september % besteed t.o.v. begroting % Begin 2009 is een opleidingsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Per afdeling is daarin een opgenomen welke wensen er bij medewerkers leven voor het volgen van een cursus of opleiding, dan wel wat het afdelingshoofd aan training voor de afdeling of een medewerker wil. Een groot deel van de in 2009 gevolgde opleidingen en trainingen heeft betrekking op de beroepsspecifieke vereisten voor brandweer en jaarlijks terugkerende cursus EHBO. Daarnaast zijn er vakinhoudelijke cursussen gevolgd en trainingen op vaardigheden. De verwachting is, dat het budget voor vorming en opleiding in 2009 geheel besteed gaat worden. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 17 van 34

20 8. Overlopende posten Het komt vaak voor, dat budgetten in de exploitatie nog gebruikt moeten worden in het jaar daarop. Door ons begrotingsstelsel is dit normaal gesproken niet mogelijk. Gelden, die u in enig jaar beschikbaar stelt, dienen in datzelfde jaar uitgegeven te worden. Ook het Besluit Begroting en Verantwoording gaat uit van dit principe. Een uitzondering zijn door het rijk beschikbare gelden (voornamelijk doeluitkeringen), die apart op de balans mogen worden gezet. Er zijn twee mogelijkheden om noodzakelijke budgetten toch naar een volgend begrotingsjaar over te hevelen: 1. Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2009 de gelden afzonderlijk te bestemmen voor de specifieke doeleinden. Het nadeel is, dat deze gelden pas in juli beschikbaar komen. 2. De raad in het begrotingsjaar een besluit laten nemen om niet bestede budgetten beschikbaar te hebben voor het komende jaar en deze op de balans in een bestemmingsreserve te zetten. Wij stellen voor de volgende budgetten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden te zetten. 1. In de totale algemene uitkering ontvangen wij zogenoemde taakmutaties. De financiële middelen die door het Rijk onder de noemer taakmutatie beschikbaar worden gesteld hebben als doel om geld voor nieuwe taken naar gemeenten over te hevelen, taken voort te zetten of te intensiveren. Over het algemeen geldt dat aan deze middelen direct gerelateerde uitgaven ten grondslag liggen. De gemeenten zijn echter vrij om deze gelden te besteden. Voor de gemeente Alblasserdam gaat het in 2009 om een totaalbedrag van per saldo Hieronder vindt u de specificatie zien. Armoedebestrijding: Maatsch.part.kinderen Kinderopvang inburgeraars Toezicht en handhaving kwaliteit psz Maatschappelijke stages Verhoging sal.best.ambtsdragers Elektronisch Kinddossier Ketensamenwerking Langdurigheidstoeslag Dijkstal II (aanvullling) Uitvoering inburgering Wabo pakketmaatregel AWBZ Indexatie WOZ-kosten Totaal sept. circulaire In de gemeente Alblasserdam laten we deze gelden apart zien in de begroting. De nog resterende budgetten (dus beschikbaar gestelde budgetten via taakmutaties minus de al gemaakte kosten) op het eind van het jaar willen we zo mogelijk ook volgend jaar besteden aan het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Hiertoe moeten er concrete plannen aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om deze resterende budgetten uit de taakmutaties op het eind van het jaar over te hevelen naar de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 18 van 34

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad,

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad, Raadsmemo Onderwerp Besteding BDU Datum 4 juni 2013 Afzender Ad Cardon Tel.nr. (078) 770 6002 Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 1 juni 2010. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 1 juni 2010. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juni 2010 nummer 22 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 5 juli nummer 26

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 5 juli nummer 26 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juli 2011 nummer 26 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1

Eerste bestuursrapportage 2014 gemeente Mill en Sint Hubert, pagina 1 Bestuursrapportage 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2 Financiële samenvatting 3 3. Programma s 4 3.1 Programma 1: Dienstverlening, veiligheid en bestuur 4 3.2 Programma 2 Openbare ruimte 6 3.3 Programma

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014

Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014 Rapportage stand van zaken ombuigingen 2014 Door: Karen Veenstra Team: Financiën en belastingen Datum: 11 mei 2015 Status: definitief Inleiding De eerste bestuursrapportage 2014 sloot met forse nadelige

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie