Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden"

Transcriptie

1 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008

2 De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. De LCvV verricht haar werkzaamheden op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Bestelinformatie Dit jaarverslag is gepubliceerd op

3 Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Wmcz-kroniek De LCvV in Uitspraken 11 Bijlage 1. De samenstelling van de LCvV 14 3

4 Voorwoord In 2008 werden de contouren zichtbaar van de nieuwe wet waarin ook de positie van de cliëntenraden zal worden geregeld. In een brief aan de Tweede Kamer schetsten de minister en staatssecretaris van VWS op hoofdlijnen hoe zij de positie van cliëntenraden willen versterken. Verderop in dit jaarverslag kunt u hierover meer lezen. Commissies van vertrouwenslieden houden in de nieuwe wet hun positie als bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad. Enkele meningsverschillen die cliëntenraden nu aan de kantonrechter moeten voorleggen, zullen straks aan commissies van vertrouwenslieden worden voorgelegd. Voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden zal de nieuwe wet een verandering van haar werkwijze inhouden. Dat geldt met name als, zoals inmiddels herhaaldelijk door de bewindslieden van VWS is aangekondigd, het verzwaard adviesrecht van cliëntenraden wordt vervangen door een instemmingsrecht. Die verandering houdt in dat de LCvV besluiten, waarover de cliëntenraad negatief adviseert, anders zal moeten beoordelen dan nu het geval is. Wellicht brengen de komende veranderingen een stijging met zich mee van het aantal verzoeken dat aan de LCvV wordt voorgelegd. Dit aantal bleef in 2008 onder het gemiddelde. Naar het zich, op het moment waarop dit voorwoord geschreven wordt, laat aanzien, zal de LCvV in 2009 echter weer wat meer zaken behandelen. Via de website kunnen belangstellenden onze werkzaamheden volgen. Ik nodig u graag uit uw reacties op dit jaarverslag aan mij kenbaar te maken, u kunt daarvoor het algemene adres van de LCvV gebruiken: mr. J.L.P.G. van Thiel, voorzitter LCvV 4

5 1 Inleiding De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden legt in dit jaarverslag verantwoording af van haar werkzaamheden in Hoofdstuk 2 van dit jaarverslag schetst de ontwikkelingen in het verslagjaar met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in de zorgsector. In hoofdstuk 3 komen de interne aangelegenheden van de LCvV aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat over de uitspraken die de LCvV in de verslagperiode heeft gedaan. Deze uitspraken worden in dat hoofdstuk samengevat weergegeven. Bijlage 1 vermeldt de samenstelling van LCvV in de verslagperiode. De uitspraken van de LCvV zijn te vinden op de website Handige zoekfuncties maken het mogelijk om bijvoorbeeld alle uitspraken te vinden die betrekking hebben op een bepaald artikel uit de Wmcz of te zoeken op een bepaald trefwoord. 5

6 2 Wmcz-kroniek 2008 Inleiding Het in 2007 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is in 2008 niet verder behandeld. Minister Klink van VWS wil de Wmcz vervangen door een nieuwe wet, de Wet cliëntenrechten zorg. Het is niet meer de bedoeling van de minister om de Wmcz voordien nog te wijzigen. De nieuwe wet bevat, naast een regeling van de positie van de cliëntenraden, ook bepalingen over de rechten en plichten van individuele cliënten en over klachtrecht. De hoofdlijnen van de Wet cliëntenrechten zorg hebben de bewindslieden van VWS besproken met de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot twee uitspraken van de Tweede Kamer die alle twee van belang zijn voor de positie van cliëntenraden. Deze onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde. Wet cliëntenrechten zorg In hun brief Zeven rechten voor de cliënt in de zorg: Investeren in de zorgrelatie beschrijven de minister en de staatssecretaris van VWS hun plannen om de positie van cliënten in de zorgsector te versterken. Eén van de zeven rechten die in de brief beschreven worden, is het recht op medezeggenschap en goed bestuur. In dat kader krijgen ook cliëntenraden een plek. De bewindslieden kondigen aan dat zorgaanbieders volgens de nieuwe wet niet alleen lokale cliëntenraden moeten instellen, maar ook een centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad krijgt bevoegdheden ten aanzien van beleidsmatige besluiten en de lokale cliëntenraden krijgen bevoegdheden ten aanzien van besluiten die rechtstreeks ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer. Ook willen de bewindslieden de invloed van cliëntenraden bij fusies vergroten. De Wmcz geeft cliëntenraden hierbij adviesrecht, de bewindslieden willen dit in de nieuwe wet opwaarderen tot een verzwaard adviesrecht. Bespreking in de Tweede Kamer De plannen van de bewindslieden bleken op brede steun te kunnen rekenen van de Tweede Kamer. De positie van cliëntenraden leidde echter tot discussie. Veel Kamerleden waren het niet eens met het voornemen van de bewindslieden om het recht van cliëntenraden om iemand bindend voor te dragen ter benoeming tot lid van de raad van toezicht af te schaffen. In een motie werd de bewindslieden gevraagd van dit voornemen af te zien. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. In een tweede motie vraagt de Tweede Kamer de bewindslieden cliëntenraden een instemmingsrecht te geven bij besluiten over fusies en te zorgen dat cliëntenraden over voldoende financiële middelen kunnen beschikken. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen. 6

7 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 Aan de positie van cliëntenraden bij fusies is ook aandacht besteed door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. De RVZ heeft in haar advies Schaal en zorg in overweging gegeven om de positie van cliëntenraden te versterken door zorgaanbieders te verplichten om door een cliëntenraad voorgestelde alternatieven voor een fusie te onderzoeken. In hun brief Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit (juni 2008) werken de bewindslieden van VWS een manier om fusies in de zorgsector te beoordelen nader uit. Samen met de minister van Economische zaken bereiden zij een beleidsregel voor waarin wordt geregeld: n dat iedere voorgenomen fusie in de zorgsector die een marktaandeel van 35% of meer oplevert vergunningplichtig is en dus onderzocht moet worden door de NMa; n welke zorgspecifieke elementen door de NMa bij de beoordeling van fusievoornemens in de zorgsector moeten worden betrokken; n op welke wijze cliëntenraden en andere belanghebbenden bij de beoordeling van fusies door de NMa worden betrokken. 7

8 3 De LCvV in 2008 Wettelijk kader De Wmcz voorziet in een geschillenregeling die een rol toekent aan de kantonrechter en aan de commissie van vertrouwenslieden. Een beperkt aantal geschillen moet worden voorgelegd aan de kantonrechter. Het betreft bijvoorbeeld geschillen over de naleving van de verplichting om een cliëntenraad in te stellen en de verplichting om de cliëntenraad statutair het recht te geven een persoon bindend voor te dragen ter benoeming in de raad van toezicht. De overige geschillen moeten worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden. Een commissie van vertrouwenslieden heeft tot taak te bemiddelen en zonodig een bindende uitspraak te doen. De Wmcz voorziet niet in de mogelijkheid om van een uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden in beroep te gaan. De Wmcz voorziet evenmin in sancties voor het geval de zorgaanbieder een uitspraak van een commissie van vertrouwenslieden naast zich neerlegt. Wel blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de zorgaanbieder in dat geval een onrechtmatige daad pleegt en dat de cliëntenraad zich op die grond tot de rechter kan wenden om de zorgaanbieder te dwingen alsnog de uitspraak van de commissie na te leven. De Wmcz biedt de mogelijkheid dat de zorgaanbieder en de cliëntenraad zelf een commissie van vertrouwenslieden instellen dan wel gebruik maken van een commissie die is ingesteld door één of meerdere organisaties van cliënten en één of meerdere organisatie van zorgaanbieders. Zo n commissie is de LCvV. De LCvV geschetst De LCvV wordt in stand gehouden door vier brancheorganisaties - ActiZ, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de NVZ vereniging van ziekenhuizen - en drie organisaties van cliëntenraden: LOC, het LSR en KansPlus. De leden van de LCvV worden benoemd door een stuurgroep, waarin alle organisaties, die de LCvV in stand houden, vertegenwoordigd zijn. In 2008 besloot MEE Nederland toe te treden tot de LCvV. Zorgaanbieders die lid zijn van één van de genoemde brancheorganisaties en de cliëntenraden die door hen zijn ingesteld, kunnen een beroep doen op de LCvV. De kosten van de LCvV komen voor rekening van de organisaties die de LCvV in stand houden. Aan de organisatie van waaruit een beroep op de LCvV wordt gedaan, brengt de LCvV een bedrag in rekening ter hoogte van het griffierecht dat betaald zou moeten worden bij een procedure bij de kantonrechter. In 2008 was dat 285. De werkwijze van de LCvV is geregeld in een reglement. 8

9 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 Verzoeken De LCvV heeft in 2008 zeven verzoeken ontvangen om een uitspraak te doen. Eén verzoek werd ingetrokken. De zorgaanbieder had besloten af te zien van het besluit waartegen de cliëntenraad bezwaar maakte. Eén verzoek werd na de hoorzitting ingetrokken omdat de bestuurder en de cliëntenraad alsnog in onderling overleg hun meningsverschil konden oplossen. Vijf verzoeken zijn door de LCvV behandeld en hebben tot een uitspraak geleid, één daarvan is in 2009 vastgesteld en is daarom niet opgenomen in dit jaarverslag. Bemiddeling De LCvV biedt de mogelijkheid dat één van haar leden bemiddelt bij problemen in de samenwerking tussen een cliëntenraad en een zorgaanbieder. In 2008 hebben twee bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden. Tijdens het ene gesprek stond een verschil van inzicht over de wenselijkheid van een voorgenomen fusie centraal, het andere gesprek ging over problemen in de samenwerking tussen bestuurder en cliëntenraad. Vergaderingen 2008 De uitspraken van de LCvV worden vastgesteld door de voorzitter en twee leden. De LCvV vergadert twee maal per jaar, tijdens die vergaderingen bespreekt de commissie de uitspraken die in de voorgaande periode zijn vastgesteld. Op deze manier zijn alle commissieleden betrokken bij de uitspraken en kunnen de commissieleden de kwaliteit en consistentie daarvan bewaken. De cliëntenraden en bestuurders, die betrokken waren bij een procedure bij de LCvV of met wie een commissielid een bemiddelingsgesprek heeft gevoerd, ontvangen na verloop van enige tijd een evaluatieformulier van de LCvV. Daarop kunnen zij aangeven hoe zij terugkijken op de inzet van de LCvV en kunnen zij suggesties voor verbeteringen doen. In het verslagjaar hebben zeven van de acht bestuurders, die met de LCvV te maken hebben gehad, een ingevuld evaluatieformulier aan de LCvV teruggestuurd. De respons van cliëntenraden was lager, van vier van de acht cliëntenraden ontving de LCvV een ingevuld evaluatieformulier terug. Zowel cliëntenraden als bestuurders geven aan tevreden te zijn over het verloop van de procedure. Eén respondent gaf aan dat het te lang duurde voor het verslag van de hoorzitting beschikbaar was. Op de hoorzittingen kijken bestuurders en cliëntenraden zonder uitzondering met tevredenheid terug. Eén cliëntenraad had de indruk dat de LCvV met drie commissieleden wat zwaar vertegenwoordigd was tijdens de hoorzitting. 9

10 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 De cliëntenraden en bestuurders hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om suggesties te doen voor verbetering van de werkwijze van de LCvV. De LCvV streeft ernaar binnen acht weken na ontvangst van een verzoek een hoorzitting te houden. Dat is in 2008 in alle gevallen gelukt. Drie hoorzittingen zijn zeven weken na ontvangst van het verzoek gehouden, in drie gevallen kon dat al na vijf weken gebeuren. De LCvV streeft er vervolgens naar om binnen drie à vier weken na de hoorzitting de uitspraak te verzenden. Dat is in 2008 niet gelukt. De commissie had gemiddeld 13,2 weken nodig voor de behandeling van een verzoek. Dat is iets korter dan in 2007 het geval was, in dat jaar bedroeg de gemiddelde doorlooptijd 14,5 weken. De commissie wil de gemiddelde doorlooptijd verder verkorten met één à twee weken. Publiciteit De LCvV publiceert haar uitspraken op De uitspraken worden bovendien toegestuurd aan de organisaties die de LCvV in stand houden en aan een aantal vakbladen. De LCvV heeft in 2008 besloten haar jaarverslagen niet meer te laten drukken. Het jaarverslag 2007 was dan ook het eerste jaarverslag dat alleen digitaal is verschenen. In 2008 publiceerde de LCvV haar eerste jaarbericht. Met de jaarberichten wil de LCvV bestuurders en cliëntenraden beknopt informeren over haar werkzaamheden. Samenstelling LCvV Alle leden van de LCvV zijn benoemd met ingang van 1 januari Hun zittingstermijn is drie jaar. De samenstelling van de LCvV is in 2008 niet gewijzigd. 10

11 4 Uitspraken De uitspraken die de LCvV in 2008 heeft gedaan zijn in dit hoofdstuk samengevat. Van iedere uitspraak van de LCvV wordt een versie gemaakt waarin de namen ontbreken van de zorgaanbieder en van de instelling waarvoor de cliëntenraad is ingesteld. Deze geanonimiseerde versies van uitspraken publiceert de LCvV op LCvV Verzwaard adviesrecht bij benoeming hoofden units Deze uitspraak heeft betrekking op een geschil tussen een zorgaanbieder en een verwantenraad. Het geschil gaat over de vraag of de zorgaanbieder de verwantenraad gelegenheid moet geven om verzwaard advies uit te brengen over de benoeming van de hoofden van drie units. Eén van de units verleent alleen ambulante zorg, zodat geen sprake is van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven (art. 3, eerste lid, sub m Wmcz). Bij de benoeming van het hoofd van deze unit hoeft daarom geen verzwaard advies gevraagd te worden. De beide andere units bieden wel 24-uurs zorg. De verwantenraad moet daarom gelegenheid krijgen om over de benoeming van de hoofden van deze units verzwaard advies uit te brengen. Daaraan doet niet af dat het beoogde hoofd van de ene unit dezelfde functie al vervult op een andere plek in de organisatie en dat het beoogde hoofd van de andere unit deze functie al op tijdelijke basis vervult. In de procedure staat ook de positie van de verwantenraad ter discussie. De zorgaanbieder stelt zich op het standpunt dat deze binnen de medezeggenschapsstructuur geen formele positie heeft. De LCvV oordeelt echter dat de verwantenraad in deze situatie voor de toepassing van de Wmcz als cliëntenraad beschouwd moet worden. LCvV Besluit genomen voordat advies was uitgebracht De cliëntenraad en de zorgaanbieder uit deze uitspraak verschillen van mening over de vraag of het voornemen om een bemoeizorgproject te huisvesten in een gebouw waarin ook een activiteitencentrum en een inloophuis zijn gehuisvest, onder het verzwaard adviesrecht valt. De zorgaanbieder heeft op aandringen van de cliëntenraad advies gevraagd, maar vindt dat het geen verzwaard advies betreft. De zorgaanbieder heeft vervolgens het besluit genomen, zonder het advies van de cliëntenraad af te wachten. De zorgaanbieder voelde zich door tijdsdruk hiertoe genoodzaakt. De cliëntenraad vindt dat het verzwaard adviesrecht van toepassing is en heeft daarom de nietigheid van het besluit ingeroepen. De cliëntenraad vindt dat het verzwaard adviesrecht van toepassing is omdat het besluit de kwaliteit van zorg beïnvloedt. De LCvV oordeelt dat deze stelling onjuist is. Het verzwaard adviesrecht is niet van 11

12 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 toepassing omdat het voornemen van de zorgaanbieder geen betrekking heeft op één van de onderwerpen waarop volgens de Wmcz het verzwaard adviesrecht van toepassing is. Nu de zorgaanbieder echter advies gevraagd heeft, had hij de adviesprocedure correct moeten doorlopen. Hij had afspraken moeten maken met de cliëntenraad over de termijn waarbinnen deze zijn advies zou uitbrengen. Over dit advies had hij een overleg met de cliëntenraad moeten voeren, voordat hij een besluit nam. Door het besluit te nemen zonder het advies af te wachten, heeft de zorgaanbieder onzorgvuldig gehandeld ten opzichte van de cliëntenraad. LCvV Besluitvorming na beroep op nietigheid Een cliëntenraad die meent dat een besluit ten onrechte is genomen zonder dat hij gelegenheid heeft gekregen verzwaard advies uit te brengen, kan de nietigheid van dat besluit inroepen. De cliëntenraad uit deze uitspraak had de nietigheid ingeroepen van het besluit om de keuken te sluiten en over te schakelen op een andere manier van bereiding van de warme maaltijden. De zorgaanbieder heeft vervolgens de cliëntenraad alsnog gelegenheid gegeven verzwaard advies uit te brengen. De cliëntenraad brengt een negatief verzwaard advies uit, waarna de zorgaanbieder de LCvV vraagt te beoordelen of hij desondanks kan besluiten de keuken te sluiten. De LCvV oordeelt dat in een situatie zoals deze, waarin de zorgaanbieder het verzwaard advies vraagt nadat de cliëntenraad een beroep op nietigheid heeft gedaan, verwacht mag worden dat hij het besluit daadwerkelijk heroverweegt en zodanige ruimte creëert dat het advies van de cliëntenraad alsnog van wezenlijk belang kan zijn. In dit geval was hiervan niets gebleken, uit verschillende gebeurtenissen ontstond eerder de indruk dat de zorgaanbieder feitelijk zijn besluit handhaafde en al begon met de uitvoering daarvan. De LCvV oordeelde dat de zorgaanbieder hierdoor wezenlijk tekort had gedaan aan de belangen van cliëntenraad. Om die reden concludeert de LCvV dat de zorgaanbieder het besluit niet in redelijkheid kan nemen. LCvV Doorberekening kosten aan cliënten Deze uitspraak heeft betrekking op twee verzorgingshuizen. De kosten van de kabelaansluitingen in de appartementen van de bewoners en de premies van een collectieve inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering die ten behoeve van de bewoners zijn gesloten, zijn tot nu toe betaald door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wil deze kosten in het vervolg echter doorberekenen aan bewoners. Hij legt dit voornemen ter advisering voor aan de cliëntenraden van de verzorgingshuizen. Deze adviseren positief voor zover het nieuwe bewoners betreft. Zij adviseren echter negatief voor zover het om de huidige bewoners gaat. De zorgaanbieder vraagt 12

13 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 de LCvV te beoordelen of hij de kosten niettemin ook aan de huidige bewoners in rekening kan brengen. De LCvV neemt bij de beoordeling van dit verzoek in aanmerking dat deze kosten volgens de zogeheten groene lijst (een brochure die wordt uitgegeven door het College voor zorgverzekeringen) voor rekening van de bewoners zijn. Dat de zorgaanbieder de kosten tot nu toe niet doorberekende, wil niet zeggen dat hij dat ook in de toekomst moet blijven doen. De LCvV concludeert dat de zorgaanbieder in redelijkheid kan besluiten de kosten in rekening te brengen, ook aan de huidige bewoners. 13

14 Bijlage 1 Samenstelling Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (ultimo 2008) De heer mr. J.L.P.G. van Thiel (voorzitter) De heer Van Thiel was algemeen directeur van het College voor zorgverzekeringen. Hij vervult thans een toezichthoudende functie bij een algemeen ziekenhuis en bij een penitentiaire inrichting en is raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. De heer M.A. Aardema (lid) De heer Aardema was als manager werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Hij is voo van Zorgbelang Fryslân en is voo geweest van de cliëntenraad van een ziekenhuis. De heer dr. J.J. Belderok (lid) De heer Belderok was werkzaam als bestuurssecretaris bij een aanbieder van verpleging, verzorging en gehandicaptenzorg. Daarnaast is hij voo van de besturen van de stichting Kronos en de stichting Geron. Hij promoveerde op een studie over bewonersparticipatie in verzorgings- en verpleeghuizen. Mevrouw mr. dr. B.J.M. Frederiks (lid) Mevrouw Frederiks is gezondheidsjuriste. Zij promoveerde op een onderzoek naar de rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap. Zij is als universitair docent gezondheidsrecht verbonden aan het VU Medisch Centrum. De heer mr. J.A. Heeren (lid) De heer Heeren is advocaat met als specialisatie gezondheidsrecht. Hij is bovendien opgeleid tot mediator, voorzitter van een klachtencommissie in de zorgsector en voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten (SCIP). De heer P.O. Manni (lid) De heer Manni was werkzaam als patiëntenvertrouwenspersoon in de geestelijke gezondheidszorg. Hij is lid van enkele klachtencommissies in de zorgsector. Daarnaast zet hij zich in voor de verbetering van patiëntenrechten in het buitenland. 14

15 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 De heer mr. M.H. Ridder (lid) De heer Ridder is werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur in de zorgsector. Voordien was hij werkzaam als jurist bij de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. Hij is voorz van een aantal klachten- en geschillencommissies in de zorgsector. De heer mr. K.R. van Dijk (secretaris) De heer Van Dijk is werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur in de zorgsector. Hij is geen lid van de LCvV, maar staat de leden van de LCvV met raad en daad terzijde. 15

16 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden wordt in stand gehouden door: ActiZ is de brancheorganisatie van aanbieders van verpleging, verzorging en thuiszorg. Voor meer informatie over ActiZ, zie of bel GGZ Nederland is de organisatie van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Voor meer informatie over GGZ Nederland, zie of bel LOC zeggenschap in zorg is de organisatie van cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn. Voor meer informatie over LOC zie of bel Het LSR is het steunpunt voor cliëntenraden uit de gehandicaptenzorg en de curatieve sector. Voor meer informatie over het LSR, zie of bel De NVZ is de vereniging van ziekenhuizen. Voor meer informatie over de NVZ, zie of bel De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie van aanbieders van zorg aan mensen met een handicap. Voor meer informatie over de VGN, zie of bel VraagRaak is het steunpunt voor cliëntenraden van organisaties voor mensen met een verstandelijke handicap. VraagRaak maakt onderdeel uit van KansPlus. Voor meer informatie over VraagRaak, zie of bel

17 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2008 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Niasstraat 1 Postbus RE UTRECHT T E W 17

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 08-03 Datum : 24 november 2008 Partijen : Stichting (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de heer (naam), locatiemanager (locatie),

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-06 Datum : 13 november 2007 Partijen : de cliëntenraad , vertegenwoordigd door zijn voorzitter, ,

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-01 Datum : 29 maart 2007 Partijen : , vertegenwoordigd door de heer NN (bestuurder / algemeen directeur), hierna aangeduid

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-03 Datum : 22 juli 2009 Partijen : de (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de raad van bestuur, mevrouw (naam), hierna aangeduid

Nadere informatie

Jaarbericht 2010 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Jaarbericht 2010 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Jaarbericht 2010 Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) treedt op als bemiddelaar of scheidsrechter bij geschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders.

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 07-07 Datum : 8 november 2007 Partijen : de , vertegenwoordigd door , hierna aangeduid als: de directeur;

Nadere informatie

Jaarverslag Landel ke Commissie van Vertrouwenslieden

Jaarverslag Landel ke Commissie van Vertrouwenslieden Jaarverslag Landel ke Commissie van Vertrouwenslieden 2012 De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders.

Nadere informatie

Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2005 Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2005 De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCV) is bemiddelaar en scheidsrechter

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 04-05 (geanonimiseerd) Datum : 5 juli 2004 Partijen : de cliëntenraad van te , vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Jaarverslag Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 2014 De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders.

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Uitspraaknr. : Datum : 2 november 2011

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. Uitspraaknr. : Datum : 2 november 2011 Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 11-005 Datum : 2 november 2011 Partijen : De Cliëntenvertegenwoordigersraad X, verder ook te noemen verzoeker, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker

Partijen : Stichting <naam zorgaanbieder>, vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 12-003 Datum : 4 juli 2012 Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

De nieuwe WMCZ Presentatie Jaap Zwitser 1 november 2016

De nieuwe WMCZ Presentatie Jaap Zwitser 1 november 2016 De nieuwe WMCZ Presentatie Jaap Zwitser 1 november 2016 Inhoud presentatie Stand van zaken nieuwe wetgeving Wat is er nieuw Onduidelijkheden of minpunten Hoe verder Stand van zaken nieuwe wetgeving WMCZ

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 In dit document vindt u de reactie van LOC Zeggenschap in zorg op het wetsontwerp

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie WKCZ

Regeling Klachtencommissie WKCZ Regeling Klachtencommissie WKCZ Bijlage 2 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Toelichting op: Externe klachtenregeling WKCZ en Externe klachtenregeling WKCZ en WBOPZ De verschillende bepalingen uit de klachtenregeling WKCZ en de klachtenregeling WKCZ en

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade

Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Besluit tot instelling van de cliëntenraad lokale cliëntenraad Stichting Pleyade Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten zijn van groot belang en moeten zo dicht mogelijk bij de cliënt worden

Nadere informatie

Ad 1. Aanscherping toezicht op fusies

Ad 1. Aanscherping toezicht op fusies Aan de leden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer drs. A.J.M. Teunissen, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696

Nadere informatie

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY

INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY INSTELLINGSBESLUIT CLIËNTENRAAD WOONZORGCENTRUM RAFFY Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Instellingsbesluit van de cliëntenraad 3 Paragraaf 1 Begripsbepalingen 3 Paragraaf 2 Algemene bepalingen 4 Paragraaf

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft de afspraken met betrekking tot de behandeling van klachten Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk) Klachten. Dhr. G.

De klachtenregeling beschrijft de afspraken met betrekking tot de behandeling van klachten Zoekwoorden (zo uitgebreid mogelijk) Klachten. Dhr. G. Klachtenregeling Aafje thuiszorg huizen zorghotels Soort document (slechts 1 antwoord mogelijk) Kies uit (weghalen wat niet van toepassing is): - Reglement Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen.

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Waar staan we nu? Nienke Zwennes Goof Buijs Marga Steemers Bouwstenen voor de wijziging De huidige Wmcz De voorstellen op terrein van medezeggenschap

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten op wie de WKCZ van toepassing is. Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten

Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten Klachtenregeling voor cliënten van Zorggroep Sint Maarten Grondslag: Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg Bron: Zorggroep Sint Maarten mag, als lid van ActiZ, de model klachtenregeling die ActiZ

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Het gewone en verzwaarde adviesrecht in de praktijk

Het gewone en verzwaarde adviesrecht in de praktijk Het gewone en verzwaarde adviesrecht in de praktijk Het gewone adviesrecht in stappen: Stap 1: Start De zorgaanbieder stuurt (op tijd) een schriftelijke adviesaanvraag. Stap 2: Genoeg informatie en kennis

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie BOPZ

Regeling Klachtencommissie BOPZ Regeling Klachtencommissie BOPZ Bijlage 3 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

Informatie. Klachtenprocedure Cliënten

Informatie. Klachtenprocedure Cliënten Informatie Klachtenprocedure Cliënten Het spreekt voor zich dat cliënten/bewoners van de zorgvoorzieningen van Sint Annaklooster mogen rekenen op een zo goed mogelijke huisvesting, verpleging, verzorging

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten op wie de WKCZ en WBOPZ van toepassing is. Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN

REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN REGLEMENT VOOR DE CLIENTENRAAD VAN NETWERKPSYCHOLOGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. instelling: Netwerkpsychologen b. cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling

Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord. Klachten. Klachtbehandeling Klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord Klachten Klachtbehandeling In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie Analyse, kanttekeningen en aanbevelingen 1. Medezeggenschap van cliënten binnen de zorgsector 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! In het Sinai Centrum besteden we veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid rondom onze zorgverlening. Wij doen dit onder andere aan de hand van

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011

Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011 Klachtenreglement cliënten Riagg Groep Gebaseerd op het Model-Klachtreglement Wkcz/Bopz GGZ Nederland van augustus 2011 1/11 Raad van Bestuur Riagg Groep Aangepaste versie mei 2013 2/11 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE

Nadere informatie

Een klacht; wat doet u daarmee?

Een klacht; wat doet u daarmee? Een klacht; wat doet u daarmee? Inhoud Alle soorten klachten... 3 Wie kan een klacht indienen?... 3 Waar kunt u een klacht indienen?... 3 Plaats van ontstaan... 3 Afdeling Patiëntenservice... 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen & Procedures, nummer REG 002 Reikwijdte: Zorggroep KLACHTENREGELING CLIËNTEN Beheer inhoud: Kwaliteitsfunctionaris Verantwoordelijk: Bestuurder Opgeslagen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee!

Klachten, daar doen wij wat mee! Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Klachten, daar doen wij wat mee! 100222-KLACHTEN 2012 Aad Ouwendijk Holland = Gezondheid = 2 Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag De MR en heeft over een voorgenomen nieuwbouw op lokatie K. positief advies afgegeven. Nadat het advies was uitgebracht, is het bevoegd gezag teruggekomen op dit voorgenomen besluit. Het terugkomen op

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem Over Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Hoe zit het nu in elkaar? Organisaties kunnen zich aansluiten bij de Stichting.

Nadere informatie

Landelijke Geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke Geschillencommissie LPR - GGZ Nederland Landelijke Geschillencommissie LPR - GGZ Nederland Zitting d.d.: 9 januari 2003 Samenstelling geschillencommissie: Secretariaat geschillencommissie: prof. dr. J. E. M. Akveld, voorzitter dhr. P. Manni,

Nadere informatie

Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 TEN 2016 ACH KL

Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 TEN 2016 ACH KL KLACHTEN 2016 Klachten, daar doen wij wat mee! 2016 2 Inhoudsopgave Ontevreden? Laat het ons weten 4 Een klacht en dan? 4 Met welk soort klachten kunt u bij ons terecht? 4 Klachten over de uitvoering van

Nadere informatie