Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid"

Transcriptie

1 Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie N W O S

2 W N S O The reasonable man adapts himself to the world around him. The unreasonable man expects the world to adapt itself to him. Therefore all progress is made by unreasonable men. George Bernard Shaw

3 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent

4 W N S O 2007, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Grafische verzorging: Koninklijke Van Gorcum, Assen

5 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 4 1. Installatie van het programma 7 INHOUD 2. Werken met het DHH 9 3. Wat is er veranderd in webbased-versie? De module Signalering De module Diagnostiek De module Leerlingbegeiding De module Evaluatie 70

6 W N S O Inleiding VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een interactief instrument dat u ondersteunt bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. In dit webbased computerprogramma zijn de vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in vier modules. Module 1 is gericht op het signaleren van leerlingen die wellicht (hoog)begaafd zouden kunnen zijn. In deze module wordt aan de hand van een signaleringslijst voor ouders en leerkracht en de didactische gegevens bepaald of het voor een specifieke leerling zinvol kan zijn om intern diagnostisch onderzoek te doen. Module 2 vertegenwoordigt de fase van diagnostiek. Aan de hand van de door u verzamelde diagnostische gegevens kunt u vaststellen of de leerling zeer waarschijnlijk tot de groep (hoog)begaafde leerlingen behoort en of er aanpassingen in het leerstofaanbod en/of de begeleiding van de leerling wenselijk zijn. Op dit punt is een kanttekening op zijn plaats. Met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid pretenderen wij geenszins een vervangend systeem voor het meten van intelligentie gevonden te hebben. De intelligentietest blijft daarvoor het aangewezen instrument. Voor de praktijk van het onderwijs, waar het toch vooral draait om de vraag of er aanpassingen nodig zijn in het leerstofaanbod en of er aandachtspunten zijn voor de begeleiding van de leerling, menen wij dat u met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid in veel gevallen voldoende gegevens kunt verzamelen om deze vragen te beantwoorden. In alle gevallen waarbij er op basis van door u verzamelde gegevens twijfel blijft bestaan over de capaciteiten van de leerling of de aard en oorsprong van de problematiek waarmee de leerling kampt, is extern psychodiagnostisch onderzoek de aangewezen weg. In een aantal gevallen zult u ook nadrukkelijk op de noodzaak van verder onderzoek gewezen worden. Evenmin is het zo dat de uitslag van uw eigen onderzoek met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid een eventuele uitslag op in het verleden reeds gedaan intelligentieonderzoek overschrijft. Dat wil zeggen dat, indien een leerling in het verleden reeds hoogbegaafd bevonden is, het niet zo is dat, indien deze niet als zodanig door het protocol herkent wordt, de leerling plotseling niet meer hoogbegaafd is. De uitslag van het intelligentieonderzoek blijft dan staan, de leerling is gewoon hoogbegaafd. Wel is het zo dat uw waarnemingen door eventuele problemen met de leerling vertroebeld kunnen zijn waardoor leer- en persoonlijkheidseigenschappen minder sterk uit de verf komen. In bijna alle gevallen zie we dat, indien de leerling vervolgens langere tijd gedegen begeleid wordt, deze eigenschappen weer wel sterker naar voren komen en het welbevinden van de leerling zal gaan toenemen. In het protocol wordt dan ook gevraagd of er intelligentieonderzoek is gedaan bij de leerling en dit gegeven wordt meegenomen in de conclusie en richtlijnen. Module 3 is gericht op de begeleiding van de leerkracht bij het opzetten van een goed handelingsplan. In eerste instantie worden de gegevens die u in module 2 hebt verzameld, getoetst aan een aantal criteria om te bepalen of het voor de betrokken leerling wellicht verstandig is om na te denken over een mogelijke vervroegde doorstroming. In tweede

7 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen instantie gaat u (al dan niet met vervroegde doorstroming in uw achterhoofd) een handelingsplan schrijven. Daarvoor kunt u gebruik maken van het raamwerk handelingsplan dat is opgenomen. Resultaten uit module 2 zullen hierin zoveel mogelijk reeds zijn opgenomen om u dubbel werk te besparen. Vervolgens kunt u per vakgebied voor uw eigen methode de richtlijnen compacting downloaden. De richtlijnen onderscheiden twee niveaus (voor begaafde en getalenteerde leerlingen en voor hoogbegaafde leerlingen) en zijn uitgewerkt op leerstofblokniveau. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor verrijkingsonderwijs is een groot aantal materiaalrecensies opgenomen. Het is dus niet zo dat de betreffende materialen in het programma zijn opgenomen, het betreft alleen verkrijgbare materialen. In de recensies krijgt u alle informatie die u nodig hebt om een goede keuze te maken uit de verschillende materiaalsuggesties. Een uitzondering hierop vormen enkele lessuggesties voor kleuters. Hoewel dit om een beperkt aantal suggesties gaat, geven deze u voldoende handvatten om zelf verdere verrijkingslessen te maken bij materiaal dat u reeds in uw bezit hebt. Tot slot zijn er in module 3 pedagogische handelingssuggesties opgenomen. Deze zijn geformuleerd aan de hand van veel gestelde vragen en aan de hand van de items op de observatielijsten in module 2. De handelingssuggesties bieden tips hoe u in bepaalde situaties in de leerlingbegeleiding kunt handelen. Inleiding Module 4 verzorgt de begeleiding voor het moment van evaluatie. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in de evaluatie met ouders en de evaluatie met de leerling. In beide gevallen wordt tevens onderscheid gemaakt tussen evaluatie op korte en op lange termijn. Dit proces is bedoeld om u te helpen vaststellen of het door u opgezette handelingsplan voor de leerling beantwoordt aan de verwachtingen en of de gestelde doelen bereikt zijn. Daarbij wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre er sprake is van een verbetering in de situatie van de leerling. Omdat onze ervaring is dat gebruikers het liefst zoveel mogelijk ondersteunende informatie over het protocol en de te verrichten handelingen op het scherm zien terwijl ze in het protocol aan het werk zijn, is deze handleiding minder uitgebreid dan bij de vorige versie (2004) van dit protocol het geval was. Alle informatie die u nodig hebt om het protocol te gebruiken is direct opgenomen in het programma. Via directe instructie in de zwarte balk aan de rechterkant van het scherm krijgt u informatie over de stappen die u moet zetten. Door te klikken op het roze uitroepteken (rechts bovenaan op het scherm) krijgt u in een aantal gevallen nog wat meer achtergrondinformatie over de werking van het programma. Wel raden wij u aan om voordat u met het programma aan de slag gaat, in elk geval deze handleiding een keer door te nemen. Het is niet zo dat het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid een volledige vervanger is van de mens als begeleider en bedenker van begeleidingstrajecten. Met dit instrument pretenderen wij dit in elk geval niet. Het is wel zo dat het instrument u adviseert over de mogelijkheden die er zijn voor de begeleiding van een leerling. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet opvolgen van een advies blijft te allen tijden bij de gebruiker liggen. Er zijn namelijk altijd vormen van informatie denkbaar die van invloed kunnen zijn op een beslissing, maar die niet vervat kunnen worden in welke digitale procedure dan ook.

8 W N S O VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Als makers van het instrument zijn wij ons er terdege van bewust dat het handelen met kinderen altijd zeer zorgvuldig moet gebeuren en dat beslissingen nemen mensenwerk is. Wij meenden echter dat een groot deel van onze eigen kennis best gedigitaliseerd kon worden om zodoende leerkrachten effectiever te kunnen ondersteunen bij begeleidingsvraagstukken met betrekking tot hoogbegaafdheid. Als makers van het protocol willen we u er tot slot op wijzen dat het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen een tijdsinvestering in een leerling is die zich op de lange termijn eigenlijk altijd terugbetaald. Hoe zorgvuldiger het traject van diagnostiek wordt uitgevoerd, des te eenvoudiger kan het zijn om een gericht en effectief handelingsplan voor de leerling op te stellen. Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een opzichzelfstaand instrument, maar voor die gebruikers die graag meer achtergrondinformatie willen hebben over onze visie op hoogbegaafdheid en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, verwijzen wij naar een eerdere publicatie Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs (3 e druk 2007).

9 1 Installatie van het programma Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een op internet gepubliceerd instrument. Dit betekent dat u het programma niet op uw eigen computer of uw eigen netwerk installeert. U kunt direct in loggen zonder een voorafgaande installatie procedure. 1.1 Minimale systeemeisen Voor werken met de webbased versie van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid gelden de volgende systeemeisen: Windows 2000 of hoger (zoals Windows XP, Vista) Internet Explorer 6.0/7.0 of Firefox 2.0 Minimale schermresolutie: 1024 x Installatieprocedure Voor het webbased pakket is geen specifieke installatieprocedure nodig. Bent u echter al gebruiker van de desktop versie van DHH, dan bestaat er de mogelijkheid om uw leerlingdossiers te converteren naar de webbased versie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een extra conversieprogramma, dat als volgt wordt geïnstalleerd. Download het conversieprogramma van de dhh site (www.dhh-po.nl). Start het setup-programma door te dubbelklikken op het opgeslagen bestand. Nu wordt de setup-assistent gestart. Doorloop de setup-assistent en rond de installatie af. U kunt nu het programma gebruiken door onderstaande navigatie te volgen: - Start - Alle programma s - Rovecom - Conversietool HOOFDSTUK 1 Installatie van het programma

10 W N S O 1.3 Het programma openen VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Om met het programma te werken volgt u de volgende stappen: Open een nieuwe browser Navigeer naar de URL die speciaal voor uw school is aangemaakt. Deze heeft het volgende formaat: U bent nu aangekomen bij het algemene inlogscherm van het pakket. Log in met de gegevens zoals deze bij u bekend zijn door het invoeren van de gebruikersnaam, wachtwoord en het klikken op inloggen. U bent ingelogd en kunt het protocol gebruiken.

11 2 Werken met het DHH De handleiding is zodanig opgezet dat u per module de achtergrondinformatie vindt over de inhoud en betekenis van het protocol en de door u verzamelde gegevens. Dit helpt u bij het interpreteren van uw bevindingen. Informatie over de feitelijke werking van het programma, dus welke stappen u moet zetten om gegevens in te voeren en resultaten te bekijken treft u aan op internet, direct in het programma zelf. Daarvoor maakt u gebruik van de instructie die is opgenomen op de zwarte balk aan de rechterkant op uw scherm en de helpfunctie. De helpfunctie kunt u vinden rechtsboven op uw scherm (het roze vakje met het uitroepteken). Bij de vragenlijsten en tabellen in het protocol is een extra toelichting opgenomen die de gebruiker informatie biedt die ondersteuning biedt bij het invullen van de instrumenten. U vindt de toelichting door met de cursor op het vraagteken op uw scherm te gaan staan. De helptekst verschijnt in de zwarte balk aan de rechterkant van uw scherm. In de onderstaande twee paragrafen wordt uiteengezet welke gebruikers het protocol kent, wat hun mogelijkheden zijn en hoe u de keuze voor de juiste module maakt. HOOFDSTUK 2 Werken met het DHH 2.1 Welke gebruikers worden onderscheiden? U logt als gebruiker in op de website met uw eigen inloggegevens. Van de onderstaande inlogmogelijkheden is er in principe slechts één op u van toepassing. Systeembeheerder: - U kunt nieuwe gebruikers aanmaken en verwijderen (intern begeleiders en leerkrachten); - U kunt de gegevens van gebruikers bewerken (intern begeleiders en leerkrachten). Intern begeleider - U kunt nieuwe gebruikers aanmaken en verwijderen (leerkrachten); - U kunt de gegevens van gebruikers bewerken (leerkrachten); - U kunt nieuwe dossiers aanmaken (leerlingen); - U kunt dossiers verplaatsen en/of verwijderen ; - U kunt alle gegevens over alle leerlingen bekijken; - U kunt gegevens van een leerling invoeren/bewerken/verwijderen; - U kunt vanuit het dossier van een leerling de betreffende groepsleerkracht, ouders en/of leerling via een uitnodigen om een vragenlijst in te vullen; - U kunt de inlogcodes van ouders en leerlingen activeren en blokkeren. Leerkracht - U kunt nieuwe dossiers aanmaken voor leerlingen uit uw groep; - U kunt alle gegevens over de leerlingen van uw groep bekijken; - U kunt gegevens van een leerling invoeren/bewerken/verwijderen; - U kunt vanuit het dossier van een leerling de betreffende groepsleerkracht, ouders en/of leerling via een uitnodigen om een vragenlijst in te vullen; - U kunt de inlogcodes van ouders en leerlingen activeren en blokkeren.

12 W N O S 10 Ouders - Zij worden door de leerkracht of de intern begeleider uitgenodigd een vragenlijst over VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID hun kind in te vullen; - Zij hebben inzage in de gegevens van hun kind, zoals die zijn ingevuld op het tabblad Gegevens leerling van het leerling-dossier. Ouders kunnen geen verdere gegevens over hun kind bekijken/bewerken/verwijderen; - Ouders kunnen alleen een vragenlijst invullen die op dat moment van toepassing is. Zij hebben geen inzage in het verdere traject. Leerlingen - Zij worden door de leerkracht of de intern begeleider uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Zij kunnen geen verdere gegevens bekijken/bewerken/verwijderen; - Leerlingen hebben geen inzage in het verdere traject. U kiest uit een van de taken die u kunt uitvoeren en volgt vervolgens de instructies op het scherm op. 2.2 Keuze voor de juiste module Van ieder dossier dat u aanmaakt, zijn straks drie tabbladen voor u te bekijken. Gegevens Hierin staan algemene leerling-gegevens opgenomen zoals naam, adres, schoolverloop et cetera. Let goed op want als de verplichte velden niet zijn ingevuld kunt u niet verder in het protocol. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterix (*). Logingegevens Hierin treft u voor ouders en leerling de inlogcode en het wachtwoord aan dat zij nodig hebben om op daartoe bestemde momenten een vragenlijst digitaal te kunnen invullen. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om de lijsten af te drukken en ouders of leerling deze op papier te laten invullen. Traject Onder dit tabblad treft u de vier modules aan die de structuur van het protocol aangeven (signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie). In principe begint u het traject bij de fase van signalering. De signaleringsfase dient om vast te stellen of het raadzaam is verder intern diagnostisch onderzoek te doen naar de leerling. Zo wordt voorkomen dat u op basis van onvolledige informatie een conclusie trekt over een leerling. In deze fase wordt dus niet vastgesteld of de leerling mogelijkerwijs hoogbegaafd is! Alleen in die gevallen waarbij u al zeker weet dat u te maken hebt met een hoogbegaafde leerling (bijvoorbeeld op basis van intelligentieonderzoek of dat de kenmerken van hoogbegaafdheid zich zo duidelijk aftekenen dat u reeds heeft vastgesteld dat intern onderzoek naar de leerling noodzakelijk is) slaat u de signaleringsfase over. Stel dat uit eerder onder-

13 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen zoek gegevens over het intelligentieniveau van de leerling bekend zijn, dan geeft u dit aan in het tabblad leerlinggegevens. In die gevallen waarbij u hebt aangegeven dat u te maken hebt met een hoogbegaafde leerling, plaatst het programma automatisch een groen vinkje achter de module signalering in het tabbladtraject. In dat geval kunt u rechtstreeks beginnen met de fase voor diagnostiek, het doorlopen van de module signalering is in dat geval niet zinvol en zonde van de beschikbare tijd. Diagnostiek betekent in dit geval niet dat u opnieuw gaat vaststellen of de leerling wel echt hoogbegaafd is, maar dat u een profiel van de leerling gaat maken zodat u voor uw handelingsplan precies weet waar uw aandachtspunten bij deze leerling liggen. Ook wanneer er intelligentieonderzoek is gedaan, is het dus zinvol om de module diagnostiek te doorlopen. Wanneer u alleen informatie wilt over compactingrichtlijnen, suggesties voor verrijking of pedagogisch handelen, kunt u rechtstreeks naar module 3 Leerlingbegeleiding gaan. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarbij u rechtstreeks naar module 4 wilt voor de fase evaluatie. 11 HOOFDSTUK 2 Werken met het DHH

14 W N S O 3 Wat is er veranderd in de webbased-versie? 12 In deze handleiding hebben we een apart hoofdstuk ingeruimd voor gebruikers, VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID die eerst hebben gewerkt met de cd-rom versie van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Allereerst gaan we in op het importeren van oude dossiers in de nieuwe webbased versie. Vervolgens besteden we per module aandacht aan de dingen die er veranderd zijn in de webbased versie. Dit betreft een aantal aanvullingen, maar ook een groot aantal verbeteringen in de werking van het programma. Deze verbeteringen zult u als oude gebruiker zeker als een toegevoegde waarde ervaren. 3.1 Importeren dossiers uit cd-romversie Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (bedoeld voor intern begeleiders) De netwerkbeheerder moet eerst het conversieprogramma installeren (zie hiervoor hoofdstuk Installatie bladzijde 7). Om leerlingdossiers te importeren in de webbased versie volgt u de volgende stappen: Start het programma door te navigeren naar: Start -> Alle programma s -> Rovecom -> Conversietool. Klik op het vak waarin staat bestaand dossier omzetten. Selecteer het dossier dat u wilt importeren en klik op Openen. U krijgt op het scherm te zien of de conversie is gelukt. Nu is het dossier gereed om geïmporteerd te worden naar de webbased versie. U logt in op de webbased versie en gaat vervolgens naar beheer leerlingen. Onderaan de lijst met leerlingen vindt u het kopje Importeren dossier uit het oude protocol. Klik op Bladeren bij CSV-bestand. U gaat naar de C:\program files\lemma\dhh\dossiers. U selecteert het CSV-bestand van de leerling die u wilt importeren. Klik op Importeren. U krijgt een melding of de import succesvol is verlopen. Tip: wanneer u een grote hoeveelheid dossiers wilt importeren, is het handig deze eerst allemaal te concentreren en ze vervolgens allemaal te importeren. 3.2 Wat is er veranderd ten opzichte van de cd-rom versie van het protocol? In de webbased versie van het DHH worden verschillende gebruikers onderscheiden. Elke gebruiker krijgt een eigen inlogcode en wachtwoord toegekend. Alleen daarmee krijgt de gebruiker toegang tot het protocol. Iedere gebruiker krijgt dan bovendien alleen toegang tot gegevens en informatie die voor hem direct relevant zijn. Afhankelijk van uw rechten als gebruiker kunt u verschillende handelingen verrichten. Zo heeft een intern begeleider toegang tot alle gegevens van alle leerlingen in de school, maar heeft een leerkracht alleen toegang tot alle gegevens van leerlingen uit zijn eigen groep.

15 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen Elk dossier bestaat uit drie tabbladen. Gegevens Logingegevens Traject Gegevens Nieuwe dossiers: bij het aanmaken van een dossier dient u onder het tabblad Gegevens enkele nieuwe verplichte velden in te vullen. Zo dient u van elke leerling aan te geven of er resultaten van intelligentieonderzoek bekend zijn. Geïmporteerde dossiers: wanneer u een dossier hebt geïmporteerd verschijnt deze in eerste instantie alleen in het overzicht van de leerlingen bij beheer. U zoekt de leerling op via de snelzoekfunctie en klikt op wijzigen (let op: u kunt het dossier op dit moment nog niet openen door op de naam van de leerling te klikken). U vult de verplichte velden in (naam leerkracht, groep en of er wel of niet intelligentieonderzoek is gedaan) en eventuele andere ontbrekende gegevens en klikt op Opslaan. Vervolgens verschijnt het dossier van de leerling ook wanneer u gaat zoeken in de menubalk via het groepenoverzicht. Let op: wanneer u invult dat er gegevens van intelligentieonderzoek bekend zijn, kan het zijn dat de conclusie en richtlijnen van het protocol wijzigen. U voegt immers nieuwe gegevens toe. Logingegevens Hier vindt u de logincodes voor ouders en leerlingen, u kunt deze activeren en blokkeren. Traject Hier vindt u het stappenoverzicht per module, zoals u dat gewend bent uit het oude protocol. 13 HOOFDSTUK 3 Handleiding voor gebruikers cd-rom versie DHH Beheer dossiers Interne begeleiders krijgen rond de zomervakantie automatisch een melding op hen scherm te zien dat er straks dossiers verplaatst moeten worden naar de nieuwe leerkracht van de leerling. Totaal overzicht van dossiers is eenvoudiger te behouden Module 1 Signalering Onder het tabblad traject vindt u de vier modules van het protocol terug. Door te klikken op de link Signalering komt u automatisch in module 1. Indien van een leerling bekend is dat deze hoogbegaafd is (u hebt dit aangegeven bij het aanmaken van het dossier) slaat u automatisch de module signalering over. Het doorlopen van deze module heeft in dat geval geen zin meer. U ziet dan een groen vinkje achter de link signalering verschijnen.

16 W N O S 14 Bij geïmporteerde dossiers kan het zijn dat u wel de module signalering hebt doorlopen. De resultaten daarvan zijn dan nog wel zichtbaar, maar u kunt het signaleringsverslag VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID niet meer afdrukken. Module 1 is overzichtelijk ingedeeld in drie stappen: Onderzoek Resultaten Beslissen over het vervolgtraject Onderzoek U kunt ouders per uitnodigen online de signaleringslijst in te vullen. Ouders kunnen inloggen en direct online de signaleringslijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst met betrekking tot hun eigen kind invullen. Bovendien kunnen zij na het afronden van de vragenlijst uit deze module niet meer opnieuw inloggen. Eindresultaten in de vorm van grafieken en conclusies zijn daarbij voor ouders niet online beschikbaar. Indien gewenst kunnen ouders ook gewoon de gegevens op papier verstrekken, u kunt altijd lege formulieren afdrukken en hen deze ter hand stellen. Ouders die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor ouders inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Leerkrachten die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor leerkrachten inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Bij het verzamelen van bestaande didactische gegevens krijgt u per vakgebied online hulp voor het scoren door middel van de helpfunctie. De toelichting verschijnt aan de rechterzijde van uw scherm. Resultaten Er wordt meer rekening gehouden met zogenoemde grensgevallen en de subjectiviteit van observatiegegevens bij de advisering over het vervolgtraject. Grotere kans op tijdige herkenning van onderpresterende leerlingen door een hertelling bij grensgevallen. Scores van ouders en leerkrachten en didactische resultaten staan overzichtelijk onder de grafieken vermeld. De conclusies en grafieken van de module Signalering zijn eenvoudig te openen in ieder tekstverwerkingsprogramma (dus ook MS Word of Corel Word Perfect) en van daaruit af te drukken. Printproblemen uit het verleden zijn daarmee verholpen. U kunt het eindverslag Signalering eenvoudig opmaken zoals u dat op school gewend bent en ook eenvoudig afdrukken op papier waarop het logo van uw eigen school is opgenomen.

17 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen Bij afdruk van de conclusie en grafieken zijn legenda s onder de grafieken toegevoegd, waardoor deze ze meer inzichtelijk zijn voor ouders. 15 Beslissen over het vervolgtraject De besluitvormingsprocedure is aanzienlijk vereenvoudigd. Uw eigen mening over de onderzoeksresultaten wordt gevraagd waardoor u beter in staat bent uw beslissing aan ouders en overige betrokkenen te motiveren op het moment dat dit noodzakelijk is Module 2 Diagnostiek Module 2 is overzichtelijk ingedeeld in drie stappen: Onderzoek Resultaten Beslissen over het vervolgtraject Onderzoek U kunt ouders per uitnodigen online de observatielijst in te vullen. Ouders kunnen inloggen en direct online de observatielijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst met betrekking tot hun eigen kind invullen. Bovendien kunnen zij na het afronden van de vragenlijst uit deze module niet meer opnieuw inloggen. Eindresultaten in de vorm van grafieken en conclusies zijn daarbij voor ouders niet online beschikbaar. Indien gewenst kunnen ouders ook gewoon de gegevens op papier verstrekken, u kunt altijd lege formulieren afdrukken en hen deze ter hand stellen. Ouders die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor ouders inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Leerkrachten die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor leerkrachten inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Leerlingen kunnen inloggen en direct online de observatielijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst over zichzelf invullen. Bovendien kunnen zij na het afronden van de vragenlijst uit deze module niet meer opnieuw inloggen. Andere instrumenten en eindresultaten in de vorm van grafieken en conclusies zijn daarbij voor leerlingen niet online beschikbaar. Indien gewenst kunnen leerlingen ook gewoon de vragenlijst op papier invullen. U kunt altijd lege formulieren afdrukken en hen deze ter hand stellen. Leerlingen die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor leerlingen inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. HOOFDSTUK 3 Handleiding voor gebruikers cd-rom versie DHH

18 W N O S 16 Bij het verzamelen van bestaande didactische gegevens krijgt u per vakgebied online hulp voor het scoren door middel van de helpfunctie. De toelichting verschijnt aan de VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID rechterzijde van uw scherm. Doortoetsen vormt bij alle onderzoek een verplicht onderdeel van het diagnostisch proces. Voor de leerlingen in groep 1-2 kijkt u naar de kernontwikkelingsgebieden - taal/denken - wereldverkenning - ordenen - ruimtelijke oriëntatie - tijdsoriëntatie - taakgerichte vaardigheden U baseert uw conclusie op basis van de op uw school aanwezige ontwikkelingsschalen of observatie-instrumenten voor leerlingen groep 1-2. Voor leerlingen in groep 1-2 geeft u de voorsprong direct in maanden weer. Daarbij kunt u kiezen tussen de intervallen 0-6 maanden, 7-12 maanden, en meer dan 12 maanden. Bij het doortoetsen van de leerlingen in groep 3-8 toetst u door op: - spelling - begrijpend lezen - rekenen Het computerprogramma berekent automatisch de didactische voorsprong op een vakgebied voor leerlingen in groep 3-8. De omvang van de voorsprong wordt weergegeven binnen een van de drie mogelijke intervallen: 0-6 maanden, 7-12 maanden, en 12 maanden of meer. Resultaten Resultaten van intelligentieonderzoek, mits ingevoerd op het tabblad gegevens, prevaleren boven observatiegegevens. Indien een didactische voorsprong op voldoende vak-/ontwikkelingsgebieden is waargenomen, wordt dit meegewogen bij de eindconclusie over de veronderstelde capaciteiten van de leerling. Scores van ouders en leerkrachten staan overzichtelijk onder de grafieken vermeld. Het cluster faalangst is nauwkeuriger genormeerd waardoor er voor meer leerlingen een duidelijkere richtlijn voor interpretatie mogelijk is. Bij de beoordeling of er sprake is van onderpresteren worden resultaten van intelligentieonderzoek en een eventuele didactische voorsprong meegewogen. Bij de beoordeling of er sprake is van onderpresteren wordt meer rekening gehouden met scores die binnen grensgebieden vallen waardoor er voor leerlingen waar voorheen twijfel over bestond, duidelijkere richtlijnen gegeven kunnen worden. Het schrijven van het eindverslag wordt een stuk eenvoudiger omdat u om een grafiekanalyse te maken niet langer naar elke naar beneden afwijkende score hoeft te kijken. Er wordt een complete analyse van zorgitems per cluster verzorgd (met uitzondering van de clusters faalangst en onderpresteren omdat de afzonderlijke items in de verschillende

19 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen andere clusters terug te zien zijn). De functie om door middel van doorklikken op de afzonderlijke staafjes in de grafieken handmatig een analyse te maken, komt hiermee te vervallen. De conclusies en grafieken van de module Diagnostiek zijn eenvoudig te openen in ieder tekstverwerkingsprogramma (dus ook MS Word of Corel Word Perfect) en vandaar uit af te drukken. Printproblemen uit het verleden zijn daarmee verholpen. U kunt het eindverslag Diagnostiek eenvoudig opmaken zoals u dat op school gewend bent en ook eenvoudig afdrukken op papier waarop het logo van uw eigen school is opgenomen. Bij afdruk van de conclusie en grafieken zijn legenda s onder de grafieken toegevoegd, waardoor deze meer inzichtelijk zijn voor ouders. Beslissen over het vervolgtraject De besluitvormingsprocedure is aanzienlijk vereenvoudigd. Uw eigen mening over de onderzoeksresultaten wordt gevraagd waardoor u beter in staat bent uw beslissing aan ouders en overige betrokkenen te motiveren op het moment dat dit noodzakelijk is Module 3 Leerlingbegeleiding De adviesprocedure vervroegde doorstroming Er zijn een aantal vragen toegevoegd aan de adviesprocedure vervroegde doorstroming voor groep 1-2, zodat bij dit onderdeel nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de specifieke aandachtspunten die gelden voor kleuters. De indeling van de vragen is aangepast, het traject bestaat nu uit de volgende onderdelen: - basisvragen - didactische aandachtspunten - risicofactoren - strategische aandachtspunten. - Instroomvoorwaarden groep 3 (alleen bij groep 1-2) U kunt het traject op twee manieren doorlopen: - Via de basisprocedure. U krijgt één voor één alle vragen op het scherm te zien die u aldus beantwoordt. Op deze manier blijft het mogelijk het adviestraject te doorlopen voor leerlingen waarvoor u niet recentelijk module 2 heeft ingevuld of bij geïmporteerde dossiers, waarbij bijvoorbeeld de doortoetsgegevens ontbreken. - Via de geautomatiseerde procedure waarbij u het protocol zelf de onderzoeksbevindingen laat overnemen uit module 2. U hoeft nu nog slechts enkele vragen te beantwoorden en krijgt dan gelijk op basis van de bevindingen uit module 2 een advies. Aan het einde van het traject kunt u een grafische weergave van uw antwoorden afdrukken. Hierin kunt u terugvinden welke aspecten een positieve indicatie vormen (groen) voor een eventuele vervroegde doorstroming, welke aspecten mogelijk problemen kunnen geven (oranje) en welke aspecten een negatieve indicatie vormen (rood). 17 HOOFDSTUK 3 Handleiding voor gebruikers cd-rom versie DHH

20 W N O S VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID 18 U kunt het traject vervroegde doorstroming nu tussentijds afsluiten, zonder dat het traject dat u tot dan toe heeft doorlopen verloren gaat. Dus wanneer u op een later tijdstip verder wilt gaan met het doorlopen van het traject, blijven uw eerdere antwoorden bewaard. Opstellen handelingsplan Bij de didactische aanpassingen wordt per vakgebied aangegeven hoe groot de didactische voorsprong van de leerling is. Deze gegevens haalt het programma uit module 2 diagnostiek. U kunt aan de hand van deze gegevens een leerlijn kiezen (uiteraard ook aan de hand van de richtlijn die door het programma aan het eind van module 2 Diagnostiek is gegeven) en invullen welk verrijkingsmateriaal u wilt inzetten. Bij de pedagogische aandachtspunten wordt per cluster aangegeven hoe ouders en leerkracht hebben gescoord. Deze gegevens haalt het programma uit module 2 Diagnostiek. Vervolgens kunt u per aspect een opsomming krijgen van de zorgitems van dat onderdeel en kunt u selecteren welke zorgitems u wilt aanpakken in het handelingsplan. Voor ieder zorgitem is er een handelingssuggestie opgenomen in het protocol en vanaf hier kunt u rechtstreeks doorklikken naar de desbetreffende handelingssuggesties. U krijgt hierdoor directe ondersteuning bij het invullen van uw handelingsplan. Richtlijnen compacting Door de webbased versie bent u altijd verzekerd van de meest actuele richtlijnen voor compacting. Suggesties voor verrijking Door de webbased versie bent u altijd verzekerd van de meest actuele materiaalrecensies. Pedagogische handelingssuggesties In de huidige webbased versie is het aantal handelingssuggesties uitgebreid. Voor iedere vraag in de vragenlijst van module 2 Diagnostiek is er nu een handelingssuggestie beschikbaar Module 4 Evaluatie Evaluatie ouders korte termijn De opzet van het gespreksformulier is veranderd. Het formulier heeft nu de volgende indeling: - doelstellingen - didactische aandachtspunten - pedagogische aandachtspunten - verslag en gemaakte afspraken - conclusie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA)

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Steunpunt RI&E-instrumenten p/a Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.rie.nl info@rie.nl Datum maart 2014 versie 1.3 Auteurs Yvonne

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

SPSS voor marktonderzoek

SPSS voor marktonderzoek SPSS voor marktonderzoek SPSS 1 25-11-10 07:24 SPSS 2 25-11-10 07:24 SPSS voor marktonderzoek Praktisch gebruik van SPSS bij kwantitatief marktonderzoek Rein Memelink Tweede herziene druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding Muiswerk Online

Handleiding Muiswerk Online Handleiding Muiswerk Online Versie 2.2 (Indri) Copyright Muiswerk Educatief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 2 Cliëntoverzicht... 7 3 Instrumentoverzicht... 12 4 Beroepentest... 19

Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 2 Cliëntoverzicht... 7 3 Instrumentoverzicht... 12 4 Beroepentest... 19 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Minimale systeemvereisten... 5 1.2 Toegankelijkheid... 5 1.3 Privacy... 5 1.4 Inloggen... 5 1.5 Opslaan en afsluiten... 6 2 Cliëntoverzicht... 7 2.1 De menubalk... 7 2.1.1

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie