Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid"

Transcriptie

1 Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie N W O S

2 W N S O The reasonable man adapts himself to the world around him. The unreasonable man expects the world to adapt itself to him. Therefore all progress is made by unreasonable men. George Bernard Shaw

3 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent

4 W N S O 2007, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Grafische verzorging: Koninklijke Van Gorcum, Assen

5 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 4 1. Installatie van het programma 7 INHOUD 2. Werken met het DHH 9 3. Wat is er veranderd in webbased-versie? De module Signalering De module Diagnostiek De module Leerlingbegeiding De module Evaluatie 70

6 W N S O Inleiding VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een interactief instrument dat u ondersteunt bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. In dit webbased computerprogramma zijn de vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in vier modules. Module 1 is gericht op het signaleren van leerlingen die wellicht (hoog)begaafd zouden kunnen zijn. In deze module wordt aan de hand van een signaleringslijst voor ouders en leerkracht en de didactische gegevens bepaald of het voor een specifieke leerling zinvol kan zijn om intern diagnostisch onderzoek te doen. Module 2 vertegenwoordigt de fase van diagnostiek. Aan de hand van de door u verzamelde diagnostische gegevens kunt u vaststellen of de leerling zeer waarschijnlijk tot de groep (hoog)begaafde leerlingen behoort en of er aanpassingen in het leerstofaanbod en/of de begeleiding van de leerling wenselijk zijn. Op dit punt is een kanttekening op zijn plaats. Met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid pretenderen wij geenszins een vervangend systeem voor het meten van intelligentie gevonden te hebben. De intelligentietest blijft daarvoor het aangewezen instrument. Voor de praktijk van het onderwijs, waar het toch vooral draait om de vraag of er aanpassingen nodig zijn in het leerstofaanbod en of er aandachtspunten zijn voor de begeleiding van de leerling, menen wij dat u met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid in veel gevallen voldoende gegevens kunt verzamelen om deze vragen te beantwoorden. In alle gevallen waarbij er op basis van door u verzamelde gegevens twijfel blijft bestaan over de capaciteiten van de leerling of de aard en oorsprong van de problematiek waarmee de leerling kampt, is extern psychodiagnostisch onderzoek de aangewezen weg. In een aantal gevallen zult u ook nadrukkelijk op de noodzaak van verder onderzoek gewezen worden. Evenmin is het zo dat de uitslag van uw eigen onderzoek met het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid een eventuele uitslag op in het verleden reeds gedaan intelligentieonderzoek overschrijft. Dat wil zeggen dat, indien een leerling in het verleden reeds hoogbegaafd bevonden is, het niet zo is dat, indien deze niet als zodanig door het protocol herkent wordt, de leerling plotseling niet meer hoogbegaafd is. De uitslag van het intelligentieonderzoek blijft dan staan, de leerling is gewoon hoogbegaafd. Wel is het zo dat uw waarnemingen door eventuele problemen met de leerling vertroebeld kunnen zijn waardoor leer- en persoonlijkheidseigenschappen minder sterk uit de verf komen. In bijna alle gevallen zie we dat, indien de leerling vervolgens langere tijd gedegen begeleid wordt, deze eigenschappen weer wel sterker naar voren komen en het welbevinden van de leerling zal gaan toenemen. In het protocol wordt dan ook gevraagd of er intelligentieonderzoek is gedaan bij de leerling en dit gegeven wordt meegenomen in de conclusie en richtlijnen. Module 3 is gericht op de begeleiding van de leerkracht bij het opzetten van een goed handelingsplan. In eerste instantie worden de gegevens die u in module 2 hebt verzameld, getoetst aan een aantal criteria om te bepalen of het voor de betrokken leerling wellicht verstandig is om na te denken over een mogelijke vervroegde doorstroming. In tweede

7 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen instantie gaat u (al dan niet met vervroegde doorstroming in uw achterhoofd) een handelingsplan schrijven. Daarvoor kunt u gebruik maken van het raamwerk handelingsplan dat is opgenomen. Resultaten uit module 2 zullen hierin zoveel mogelijk reeds zijn opgenomen om u dubbel werk te besparen. Vervolgens kunt u per vakgebied voor uw eigen methode de richtlijnen compacting downloaden. De richtlijnen onderscheiden twee niveaus (voor begaafde en getalenteerde leerlingen en voor hoogbegaafde leerlingen) en zijn uitgewerkt op leerstofblokniveau. Om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor verrijkingsonderwijs is een groot aantal materiaalrecensies opgenomen. Het is dus niet zo dat de betreffende materialen in het programma zijn opgenomen, het betreft alleen verkrijgbare materialen. In de recensies krijgt u alle informatie die u nodig hebt om een goede keuze te maken uit de verschillende materiaalsuggesties. Een uitzondering hierop vormen enkele lessuggesties voor kleuters. Hoewel dit om een beperkt aantal suggesties gaat, geven deze u voldoende handvatten om zelf verdere verrijkingslessen te maken bij materiaal dat u reeds in uw bezit hebt. Tot slot zijn er in module 3 pedagogische handelingssuggesties opgenomen. Deze zijn geformuleerd aan de hand van veel gestelde vragen en aan de hand van de items op de observatielijsten in module 2. De handelingssuggesties bieden tips hoe u in bepaalde situaties in de leerlingbegeleiding kunt handelen. Inleiding Module 4 verzorgt de begeleiding voor het moment van evaluatie. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt in de evaluatie met ouders en de evaluatie met de leerling. In beide gevallen wordt tevens onderscheid gemaakt tussen evaluatie op korte en op lange termijn. Dit proces is bedoeld om u te helpen vaststellen of het door u opgezette handelingsplan voor de leerling beantwoordt aan de verwachtingen en of de gestelde doelen bereikt zijn. Daarbij wordt zichtbaar gemaakt in hoeverre er sprake is van een verbetering in de situatie van de leerling. Omdat onze ervaring is dat gebruikers het liefst zoveel mogelijk ondersteunende informatie over het protocol en de te verrichten handelingen op het scherm zien terwijl ze in het protocol aan het werk zijn, is deze handleiding minder uitgebreid dan bij de vorige versie (2004) van dit protocol het geval was. Alle informatie die u nodig hebt om het protocol te gebruiken is direct opgenomen in het programma. Via directe instructie in de zwarte balk aan de rechterkant van het scherm krijgt u informatie over de stappen die u moet zetten. Door te klikken op het roze uitroepteken (rechts bovenaan op het scherm) krijgt u in een aantal gevallen nog wat meer achtergrondinformatie over de werking van het programma. Wel raden wij u aan om voordat u met het programma aan de slag gaat, in elk geval deze handleiding een keer door te nemen. Het is niet zo dat het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid een volledige vervanger is van de mens als begeleider en bedenker van begeleidingstrajecten. Met dit instrument pretenderen wij dit in elk geval niet. Het is wel zo dat het instrument u adviseert over de mogelijkheden die er zijn voor de begeleiding van een leerling. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet opvolgen van een advies blijft te allen tijden bij de gebruiker liggen. Er zijn namelijk altijd vormen van informatie denkbaar die van invloed kunnen zijn op een beslissing, maar die niet vervat kunnen worden in welke digitale procedure dan ook.

8 W N S O VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Als makers van het instrument zijn wij ons er terdege van bewust dat het handelen met kinderen altijd zeer zorgvuldig moet gebeuren en dat beslissingen nemen mensenwerk is. Wij meenden echter dat een groot deel van onze eigen kennis best gedigitaliseerd kon worden om zodoende leerkrachten effectiever te kunnen ondersteunen bij begeleidingsvraagstukken met betrekking tot hoogbegaafdheid. Als makers van het protocol willen we u er tot slot op wijzen dat het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen een tijdsinvestering in een leerling is die zich op de lange termijn eigenlijk altijd terugbetaald. Hoe zorgvuldiger het traject van diagnostiek wordt uitgevoerd, des te eenvoudiger kan het zijn om een gericht en effectief handelingsplan voor de leerling op te stellen. Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een opzichzelfstaand instrument, maar voor die gebruikers die graag meer achtergrondinformatie willen hebben over onze visie op hoogbegaafdheid en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, verwijzen wij naar een eerdere publicatie Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs (3 e druk 2007).

9 1 Installatie van het programma Het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid is een op internet gepubliceerd instrument. Dit betekent dat u het programma niet op uw eigen computer of uw eigen netwerk installeert. U kunt direct in loggen zonder een voorafgaande installatie procedure. 1.1 Minimale systeemeisen Voor werken met de webbased versie van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid gelden de volgende systeemeisen: Windows 2000 of hoger (zoals Windows XP, Vista) Internet Explorer 6.0/7.0 of Firefox 2.0 Minimale schermresolutie: 1024 x Installatieprocedure Voor het webbased pakket is geen specifieke installatieprocedure nodig. Bent u echter al gebruiker van de desktop versie van DHH, dan bestaat er de mogelijkheid om uw leerlingdossiers te converteren naar de webbased versie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een extra conversieprogramma, dat als volgt wordt geïnstalleerd. Download het conversieprogramma van de dhh site (www.dhh-po.nl). Start het setup-programma door te dubbelklikken op het opgeslagen bestand. Nu wordt de setup-assistent gestart. Doorloop de setup-assistent en rond de installatie af. U kunt nu het programma gebruiken door onderstaande navigatie te volgen: - Start - Alle programma s - Rovecom - Conversietool HOOFDSTUK 1 Installatie van het programma

10 W N S O 1.3 Het programma openen VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Om met het programma te werken volgt u de volgende stappen: Open een nieuwe browser Navigeer naar de URL die speciaal voor uw school is aangemaakt. Deze heeft het volgende formaat: U bent nu aangekomen bij het algemene inlogscherm van het pakket. Log in met de gegevens zoals deze bij u bekend zijn door het invoeren van de gebruikersnaam, wachtwoord en het klikken op inloggen. U bent ingelogd en kunt het protocol gebruiken.

11 2 Werken met het DHH De handleiding is zodanig opgezet dat u per module de achtergrondinformatie vindt over de inhoud en betekenis van het protocol en de door u verzamelde gegevens. Dit helpt u bij het interpreteren van uw bevindingen. Informatie over de feitelijke werking van het programma, dus welke stappen u moet zetten om gegevens in te voeren en resultaten te bekijken treft u aan op internet, direct in het programma zelf. Daarvoor maakt u gebruik van de instructie die is opgenomen op de zwarte balk aan de rechterkant op uw scherm en de helpfunctie. De helpfunctie kunt u vinden rechtsboven op uw scherm (het roze vakje met het uitroepteken). Bij de vragenlijsten en tabellen in het protocol is een extra toelichting opgenomen die de gebruiker informatie biedt die ondersteuning biedt bij het invullen van de instrumenten. U vindt de toelichting door met de cursor op het vraagteken op uw scherm te gaan staan. De helptekst verschijnt in de zwarte balk aan de rechterkant van uw scherm. In de onderstaande twee paragrafen wordt uiteengezet welke gebruikers het protocol kent, wat hun mogelijkheden zijn en hoe u de keuze voor de juiste module maakt. HOOFDSTUK 2 Werken met het DHH 2.1 Welke gebruikers worden onderscheiden? U logt als gebruiker in op de website met uw eigen inloggegevens. Van de onderstaande inlogmogelijkheden is er in principe slechts één op u van toepassing. Systeembeheerder: - U kunt nieuwe gebruikers aanmaken en verwijderen (intern begeleiders en leerkrachten); - U kunt de gegevens van gebruikers bewerken (intern begeleiders en leerkrachten). Intern begeleider - U kunt nieuwe gebruikers aanmaken en verwijderen (leerkrachten); - U kunt de gegevens van gebruikers bewerken (leerkrachten); - U kunt nieuwe dossiers aanmaken (leerlingen); - U kunt dossiers verplaatsen en/of verwijderen ; - U kunt alle gegevens over alle leerlingen bekijken; - U kunt gegevens van een leerling invoeren/bewerken/verwijderen; - U kunt vanuit het dossier van een leerling de betreffende groepsleerkracht, ouders en/of leerling via een uitnodigen om een vragenlijst in te vullen; - U kunt de inlogcodes van ouders en leerlingen activeren en blokkeren. Leerkracht - U kunt nieuwe dossiers aanmaken voor leerlingen uit uw groep; - U kunt alle gegevens over de leerlingen van uw groep bekijken; - U kunt gegevens van een leerling invoeren/bewerken/verwijderen; - U kunt vanuit het dossier van een leerling de betreffende groepsleerkracht, ouders en/of leerling via een uitnodigen om een vragenlijst in te vullen; - U kunt de inlogcodes van ouders en leerlingen activeren en blokkeren.

12 W N O S 10 Ouders - Zij worden door de leerkracht of de intern begeleider uitgenodigd een vragenlijst over VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID hun kind in te vullen; - Zij hebben inzage in de gegevens van hun kind, zoals die zijn ingevuld op het tabblad Gegevens leerling van het leerling-dossier. Ouders kunnen geen verdere gegevens over hun kind bekijken/bewerken/verwijderen; - Ouders kunnen alleen een vragenlijst invullen die op dat moment van toepassing is. Zij hebben geen inzage in het verdere traject. Leerlingen - Zij worden door de leerkracht of de intern begeleider uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Zij kunnen geen verdere gegevens bekijken/bewerken/verwijderen; - Leerlingen hebben geen inzage in het verdere traject. U kiest uit een van de taken die u kunt uitvoeren en volgt vervolgens de instructies op het scherm op. 2.2 Keuze voor de juiste module Van ieder dossier dat u aanmaakt, zijn straks drie tabbladen voor u te bekijken. Gegevens Hierin staan algemene leerling-gegevens opgenomen zoals naam, adres, schoolverloop et cetera. Let goed op want als de verplichte velden niet zijn ingevuld kunt u niet verder in het protocol. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterix (*). Logingegevens Hierin treft u voor ouders en leerling de inlogcode en het wachtwoord aan dat zij nodig hebben om op daartoe bestemde momenten een vragenlijst digitaal te kunnen invullen. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om de lijsten af te drukken en ouders of leerling deze op papier te laten invullen. Traject Onder dit tabblad treft u de vier modules aan die de structuur van het protocol aangeven (signalering, diagnostiek, leerlingbegeleiding en evaluatie). In principe begint u het traject bij de fase van signalering. De signaleringsfase dient om vast te stellen of het raadzaam is verder intern diagnostisch onderzoek te doen naar de leerling. Zo wordt voorkomen dat u op basis van onvolledige informatie een conclusie trekt over een leerling. In deze fase wordt dus niet vastgesteld of de leerling mogelijkerwijs hoogbegaafd is! Alleen in die gevallen waarbij u al zeker weet dat u te maken hebt met een hoogbegaafde leerling (bijvoorbeeld op basis van intelligentieonderzoek of dat de kenmerken van hoogbegaafdheid zich zo duidelijk aftekenen dat u reeds heeft vastgesteld dat intern onderzoek naar de leerling noodzakelijk is) slaat u de signaleringsfase over. Stel dat uit eerder onder-

13 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen zoek gegevens over het intelligentieniveau van de leerling bekend zijn, dan geeft u dit aan in het tabblad leerlinggegevens. In die gevallen waarbij u hebt aangegeven dat u te maken hebt met een hoogbegaafde leerling, plaatst het programma automatisch een groen vinkje achter de module signalering in het tabbladtraject. In dat geval kunt u rechtstreeks beginnen met de fase voor diagnostiek, het doorlopen van de module signalering is in dat geval niet zinvol en zonde van de beschikbare tijd. Diagnostiek betekent in dit geval niet dat u opnieuw gaat vaststellen of de leerling wel echt hoogbegaafd is, maar dat u een profiel van de leerling gaat maken zodat u voor uw handelingsplan precies weet waar uw aandachtspunten bij deze leerling liggen. Ook wanneer er intelligentieonderzoek is gedaan, is het dus zinvol om de module diagnostiek te doorlopen. Wanneer u alleen informatie wilt over compactingrichtlijnen, suggesties voor verrijking of pedagogisch handelen, kunt u rechtstreeks naar module 3 Leerlingbegeleiding gaan. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarbij u rechtstreeks naar module 4 wilt voor de fase evaluatie. 11 HOOFDSTUK 2 Werken met het DHH

14 W N S O 3 Wat is er veranderd in de webbased-versie? 12 In deze handleiding hebben we een apart hoofdstuk ingeruimd voor gebruikers, VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID die eerst hebben gewerkt met de cd-rom versie van het Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Allereerst gaan we in op het importeren van oude dossiers in de nieuwe webbased versie. Vervolgens besteden we per module aandacht aan de dingen die er veranderd zijn in de webbased versie. Dit betreft een aantal aanvullingen, maar ook een groot aantal verbeteringen in de werking van het programma. Deze verbeteringen zult u als oude gebruiker zeker als een toegevoegde waarde ervaren. 3.1 Importeren dossiers uit cd-romversie Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (bedoeld voor intern begeleiders) De netwerkbeheerder moet eerst het conversieprogramma installeren (zie hiervoor hoofdstuk Installatie bladzijde 7). Om leerlingdossiers te importeren in de webbased versie volgt u de volgende stappen: Start het programma door te navigeren naar: Start -> Alle programma s -> Rovecom -> Conversietool. Klik op het vak waarin staat bestaand dossier omzetten. Selecteer het dossier dat u wilt importeren en klik op Openen. U krijgt op het scherm te zien of de conversie is gelukt. Nu is het dossier gereed om geïmporteerd te worden naar de webbased versie. U logt in op de webbased versie en gaat vervolgens naar beheer leerlingen. Onderaan de lijst met leerlingen vindt u het kopje Importeren dossier uit het oude protocol. Klik op Bladeren bij CSV-bestand. U gaat naar de C:\program files\lemma\dhh\dossiers. U selecteert het CSV-bestand van de leerling die u wilt importeren. Klik op Importeren. U krijgt een melding of de import succesvol is verlopen. Tip: wanneer u een grote hoeveelheid dossiers wilt importeren, is het handig deze eerst allemaal te concentreren en ze vervolgens allemaal te importeren. 3.2 Wat is er veranderd ten opzichte van de cd-rom versie van het protocol? In de webbased versie van het DHH worden verschillende gebruikers onderscheiden. Elke gebruiker krijgt een eigen inlogcode en wachtwoord toegekend. Alleen daarmee krijgt de gebruiker toegang tot het protocol. Iedere gebruiker krijgt dan bovendien alleen toegang tot gegevens en informatie die voor hem direct relevant zijn. Afhankelijk van uw rechten als gebruiker kunt u verschillende handelingen verrichten. Zo heeft een intern begeleider toegang tot alle gegevens van alle leerlingen in de school, maar heeft een leerkracht alleen toegang tot alle gegevens van leerlingen uit zijn eigen groep.

15 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen Elk dossier bestaat uit drie tabbladen. Gegevens Logingegevens Traject Gegevens Nieuwe dossiers: bij het aanmaken van een dossier dient u onder het tabblad Gegevens enkele nieuwe verplichte velden in te vullen. Zo dient u van elke leerling aan te geven of er resultaten van intelligentieonderzoek bekend zijn. Geïmporteerde dossiers: wanneer u een dossier hebt geïmporteerd verschijnt deze in eerste instantie alleen in het overzicht van de leerlingen bij beheer. U zoekt de leerling op via de snelzoekfunctie en klikt op wijzigen (let op: u kunt het dossier op dit moment nog niet openen door op de naam van de leerling te klikken). U vult de verplichte velden in (naam leerkracht, groep en of er wel of niet intelligentieonderzoek is gedaan) en eventuele andere ontbrekende gegevens en klikt op Opslaan. Vervolgens verschijnt het dossier van de leerling ook wanneer u gaat zoeken in de menubalk via het groepenoverzicht. Let op: wanneer u invult dat er gegevens van intelligentieonderzoek bekend zijn, kan het zijn dat de conclusie en richtlijnen van het protocol wijzigen. U voegt immers nieuwe gegevens toe. Logingegevens Hier vindt u de logincodes voor ouders en leerlingen, u kunt deze activeren en blokkeren. Traject Hier vindt u het stappenoverzicht per module, zoals u dat gewend bent uit het oude protocol. 13 HOOFDSTUK 3 Handleiding voor gebruikers cd-rom versie DHH Beheer dossiers Interne begeleiders krijgen rond de zomervakantie automatisch een melding op hen scherm te zien dat er straks dossiers verplaatst moeten worden naar de nieuwe leerkracht van de leerling. Totaal overzicht van dossiers is eenvoudiger te behouden Module 1 Signalering Onder het tabblad traject vindt u de vier modules van het protocol terug. Door te klikken op de link Signalering komt u automatisch in module 1. Indien van een leerling bekend is dat deze hoogbegaafd is (u hebt dit aangegeven bij het aanmaken van het dossier) slaat u automatisch de module signalering over. Het doorlopen van deze module heeft in dat geval geen zin meer. U ziet dan een groen vinkje achter de link signalering verschijnen.

16 W N O S 14 Bij geïmporteerde dossiers kan het zijn dat u wel de module signalering hebt doorlopen. De resultaten daarvan zijn dan nog wel zichtbaar, maar u kunt het signaleringsverslag VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID niet meer afdrukken. Module 1 is overzichtelijk ingedeeld in drie stappen: Onderzoek Resultaten Beslissen over het vervolgtraject Onderzoek U kunt ouders per uitnodigen online de signaleringslijst in te vullen. Ouders kunnen inloggen en direct online de signaleringslijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst met betrekking tot hun eigen kind invullen. Bovendien kunnen zij na het afronden van de vragenlijst uit deze module niet meer opnieuw inloggen. Eindresultaten in de vorm van grafieken en conclusies zijn daarbij voor ouders niet online beschikbaar. Indien gewenst kunnen ouders ook gewoon de gegevens op papier verstrekken, u kunt altijd lege formulieren afdrukken en hen deze ter hand stellen. Ouders die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor ouders inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Leerkrachten die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor leerkrachten inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Bij het verzamelen van bestaande didactische gegevens krijgt u per vakgebied online hulp voor het scoren door middel van de helpfunctie. De toelichting verschijnt aan de rechterzijde van uw scherm. Resultaten Er wordt meer rekening gehouden met zogenoemde grensgevallen en de subjectiviteit van observatiegegevens bij de advisering over het vervolgtraject. Grotere kans op tijdige herkenning van onderpresterende leerlingen door een hertelling bij grensgevallen. Scores van ouders en leerkrachten en didactische resultaten staan overzichtelijk onder de grafieken vermeld. De conclusies en grafieken van de module Signalering zijn eenvoudig te openen in ieder tekstverwerkingsprogramma (dus ook MS Word of Corel Word Perfect) en van daaruit af te drukken. Printproblemen uit het verleden zijn daarmee verholpen. U kunt het eindverslag Signalering eenvoudig opmaken zoals u dat op school gewend bent en ook eenvoudig afdrukken op papier waarop het logo van uw eigen school is opgenomen.

17 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen Bij afdruk van de conclusie en grafieken zijn legenda s onder de grafieken toegevoegd, waardoor deze ze meer inzichtelijk zijn voor ouders. 15 Beslissen over het vervolgtraject De besluitvormingsprocedure is aanzienlijk vereenvoudigd. Uw eigen mening over de onderzoeksresultaten wordt gevraagd waardoor u beter in staat bent uw beslissing aan ouders en overige betrokkenen te motiveren op het moment dat dit noodzakelijk is Module 2 Diagnostiek Module 2 is overzichtelijk ingedeeld in drie stappen: Onderzoek Resultaten Beslissen over het vervolgtraject Onderzoek U kunt ouders per uitnodigen online de observatielijst in te vullen. Ouders kunnen inloggen en direct online de observatielijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst met betrekking tot hun eigen kind invullen. Bovendien kunnen zij na het afronden van de vragenlijst uit deze module niet meer opnieuw inloggen. Eindresultaten in de vorm van grafieken en conclusies zijn daarbij voor ouders niet online beschikbaar. Indien gewenst kunnen ouders ook gewoon de gegevens op papier verstrekken, u kunt altijd lege formulieren afdrukken en hen deze ter hand stellen. Ouders die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor ouders inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Leerkrachten die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor leerkrachten inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. Leerlingen kunnen inloggen en direct online de observatielijst invullen. Zij hebben zeer beperkte gebruikersrechten en kunnen dus alleen de vragenlijst over zichzelf invullen. Bovendien kunnen zij na het afronden van de vragenlijst uit deze module niet meer opnieuw inloggen. Andere instrumenten en eindresultaten in de vorm van grafieken en conclusies zijn daarbij voor leerlingen niet online beschikbaar. Indien gewenst kunnen leerlingen ook gewoon de vragenlijst op papier invullen. U kunt altijd lege formulieren afdrukken en hen deze ter hand stellen. Leerlingen die online de vragenlijst invullen krijgen een heldere toelichting wat er van hen verwacht wordt. Bovendien kunnen zij per vraag een korte toelichting bekijken om te zien wat er precies met de vraag wordt bedoeld. Door veel met voorbeelden te werken zijn vragen voor leerlingen inzichtelijker en eenvoudiger te beantwoorden. HOOFDSTUK 3 Handleiding voor gebruikers cd-rom versie DHH

18 W N O S 16 Bij het verzamelen van bestaande didactische gegevens krijgt u per vakgebied online hulp voor het scoren door middel van de helpfunctie. De toelichting verschijnt aan de VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID rechterzijde van uw scherm. Doortoetsen vormt bij alle onderzoek een verplicht onderdeel van het diagnostisch proces. Voor de leerlingen in groep 1-2 kijkt u naar de kernontwikkelingsgebieden - taal/denken - wereldverkenning - ordenen - ruimtelijke oriëntatie - tijdsoriëntatie - taakgerichte vaardigheden U baseert uw conclusie op basis van de op uw school aanwezige ontwikkelingsschalen of observatie-instrumenten voor leerlingen groep 1-2. Voor leerlingen in groep 1-2 geeft u de voorsprong direct in maanden weer. Daarbij kunt u kiezen tussen de intervallen 0-6 maanden, 7-12 maanden, en meer dan 12 maanden. Bij het doortoetsen van de leerlingen in groep 3-8 toetst u door op: - spelling - begrijpend lezen - rekenen Het computerprogramma berekent automatisch de didactische voorsprong op een vakgebied voor leerlingen in groep 3-8. De omvang van de voorsprong wordt weergegeven binnen een van de drie mogelijke intervallen: 0-6 maanden, 7-12 maanden, en 12 maanden of meer. Resultaten Resultaten van intelligentieonderzoek, mits ingevoerd op het tabblad gegevens, prevaleren boven observatiegegevens. Indien een didactische voorsprong op voldoende vak-/ontwikkelingsgebieden is waargenomen, wordt dit meegewogen bij de eindconclusie over de veronderstelde capaciteiten van de leerling. Scores van ouders en leerkrachten staan overzichtelijk onder de grafieken vermeld. Het cluster faalangst is nauwkeuriger genormeerd waardoor er voor meer leerlingen een duidelijkere richtlijn voor interpretatie mogelijk is. Bij de beoordeling of er sprake is van onderpresteren worden resultaten van intelligentieonderzoek en een eventuele didactische voorsprong meegewogen. Bij de beoordeling of er sprake is van onderpresteren wordt meer rekening gehouden met scores die binnen grensgebieden vallen waardoor er voor leerlingen waar voorheen twijfel over bestond, duidelijkere richtlijnen gegeven kunnen worden. Het schrijven van het eindverslag wordt een stuk eenvoudiger omdat u om een grafiekanalyse te maken niet langer naar elke naar beneden afwijkende score hoeft te kijken. Er wordt een complete analyse van zorgitems per cluster verzorgd (met uitzondering van de clusters faalangst en onderpresteren omdat de afzonderlijke items in de verschillende

19 Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Identificatie en volledig begeleidingstraject hoogbegaafde leerlingen andere clusters terug te zien zijn). De functie om door middel van doorklikken op de afzonderlijke staafjes in de grafieken handmatig een analyse te maken, komt hiermee te vervallen. De conclusies en grafieken van de module Diagnostiek zijn eenvoudig te openen in ieder tekstverwerkingsprogramma (dus ook MS Word of Corel Word Perfect) en vandaar uit af te drukken. Printproblemen uit het verleden zijn daarmee verholpen. U kunt het eindverslag Diagnostiek eenvoudig opmaken zoals u dat op school gewend bent en ook eenvoudig afdrukken op papier waarop het logo van uw eigen school is opgenomen. Bij afdruk van de conclusie en grafieken zijn legenda s onder de grafieken toegevoegd, waardoor deze meer inzichtelijk zijn voor ouders. Beslissen over het vervolgtraject De besluitvormingsprocedure is aanzienlijk vereenvoudigd. Uw eigen mening over de onderzoeksresultaten wordt gevraagd waardoor u beter in staat bent uw beslissing aan ouders en overige betrokkenen te motiveren op het moment dat dit noodzakelijk is Module 3 Leerlingbegeleiding De adviesprocedure vervroegde doorstroming Er zijn een aantal vragen toegevoegd aan de adviesprocedure vervroegde doorstroming voor groep 1-2, zodat bij dit onderdeel nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de specifieke aandachtspunten die gelden voor kleuters. De indeling van de vragen is aangepast, het traject bestaat nu uit de volgende onderdelen: - basisvragen - didactische aandachtspunten - risicofactoren - strategische aandachtspunten. - Instroomvoorwaarden groep 3 (alleen bij groep 1-2) U kunt het traject op twee manieren doorlopen: - Via de basisprocedure. U krijgt één voor één alle vragen op het scherm te zien die u aldus beantwoordt. Op deze manier blijft het mogelijk het adviestraject te doorlopen voor leerlingen waarvoor u niet recentelijk module 2 heeft ingevuld of bij geïmporteerde dossiers, waarbij bijvoorbeeld de doortoetsgegevens ontbreken. - Via de geautomatiseerde procedure waarbij u het protocol zelf de onderzoeksbevindingen laat overnemen uit module 2. U hoeft nu nog slechts enkele vragen te beantwoorden en krijgt dan gelijk op basis van de bevindingen uit module 2 een advies. Aan het einde van het traject kunt u een grafische weergave van uw antwoorden afdrukken. Hierin kunt u terugvinden welke aspecten een positieve indicatie vormen (groen) voor een eventuele vervroegde doorstroming, welke aspecten mogelijk problemen kunnen geven (oranje) en welke aspecten een negatieve indicatie vormen (rood). 17 HOOFDSTUK 3 Handleiding voor gebruikers cd-rom versie DHH

20 W N O S VAN GERVEN/DRENTH DIGITAAL HANDELINGSPROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID 18 U kunt het traject vervroegde doorstroming nu tussentijds afsluiten, zonder dat het traject dat u tot dan toe heeft doorlopen verloren gaat. Dus wanneer u op een later tijdstip verder wilt gaan met het doorlopen van het traject, blijven uw eerdere antwoorden bewaard. Opstellen handelingsplan Bij de didactische aanpassingen wordt per vakgebied aangegeven hoe groot de didactische voorsprong van de leerling is. Deze gegevens haalt het programma uit module 2 diagnostiek. U kunt aan de hand van deze gegevens een leerlijn kiezen (uiteraard ook aan de hand van de richtlijn die door het programma aan het eind van module 2 Diagnostiek is gegeven) en invullen welk verrijkingsmateriaal u wilt inzetten. Bij de pedagogische aandachtspunten wordt per cluster aangegeven hoe ouders en leerkracht hebben gescoord. Deze gegevens haalt het programma uit module 2 Diagnostiek. Vervolgens kunt u per aspect een opsomming krijgen van de zorgitems van dat onderdeel en kunt u selecteren welke zorgitems u wilt aanpakken in het handelingsplan. Voor ieder zorgitem is er een handelingssuggestie opgenomen in het protocol en vanaf hier kunt u rechtstreeks doorklikken naar de desbetreffende handelingssuggesties. U krijgt hierdoor directe ondersteuning bij het invullen van uw handelingsplan. Richtlijnen compacting Door de webbased versie bent u altijd verzekerd van de meest actuele richtlijnen voor compacting. Suggesties voor verrijking Door de webbased versie bent u altijd verzekerd van de meest actuele materiaalrecensies. Pedagogische handelingssuggesties In de huidige webbased versie is het aantal handelingssuggesties uitgebreid. Voor iedere vraag in de vragenlijst van module 2 Diagnostiek is er nu een handelingssuggestie beschikbaar Module 4 Evaluatie Evaluatie ouders korte termijn De opzet van het gespreksformulier is veranderd. Het formulier heeft nu de volgende indeling: - doelstellingen - didactische aandachtspunten - pedagogische aandachtspunten - verslag en gemaakte afspraken - conclusie

Digitaal handelings protocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie Versie upgrade 2011

Digitaal handelings protocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie Versie upgrade 2011 Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent Digitaal handelings protocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie Versie upgrade 211 N W O S N W O S The reasonable man adapts himself to the world around him.

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Inlogscherm. Nieuw: Inloggen op basis van adres + wachtwoord. adres is uniek.

Inlogscherm. Nieuw: Inloggen op basis van  adres + wachtwoord.  adres is uniek. DHH versie 2016 Inlogscherm Nieuw: Inloggen op basis van e-mailadres + wachtwoord. E-mailadres is uniek. Dashboard Nieuw: Dashboard toont overzicht van laatst bewerkte leerling dossiers en quickscan groepen.

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk

Docentenhandleiding. Type-Basic Praktijk Docentenhandleiding Type-Basic Praktijk 2007 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

Extra les Muis en toetsenbord

Extra les Muis en toetsenbord Wegwijs in Windows 8.1 Extra les Muis en toetsenbord Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze extra les over het werken met de muis en het toetsenbord hoort bij Wegwijs

Nadere informatie

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17 Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ENTREE Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 13 Technische problemen 14 Malmberg

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Leerwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E-mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs

INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs INLOGLES LEERLINGEN ELO Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 8 Technische problemen 9 Malmberg

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Conversie procedure. Bibliotheek.net

Conversie procedure. Bibliotheek.net Conversie procedure Bibliotheek.net (stappenplan voor de Klikwereld mediatheek) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland E mail: helpdesk@stenvert.nl Internet:

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1 Doelstelling 3.2 Procedure 3.3 Verantwoordelijkheid 3.4 Wanneer? 3.5 Verslaglegging 3.6 Communicatie met ouders 4. Diagnostiek 4.1 Doelstelling

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

Deel I Introductie Clixmaster Studio

Deel I Introductie Clixmaster Studio Deel I Introductie Clixmaster Studio R5.0 Gebruikershandleidingen Clixmaster Studio Handleiding 1/12 Deel I - Introductie Clixmaster Studio 2010 Clixmaster BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Handleiding. Mijn NTI

Handleiding. Mijn NTI Handleiding Mijn NTI Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk augustus 2013 2013, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

4.Starten met Hart & Ziel

4.Starten met Hart & Ziel 4.Starten met Hart & Ziel Scholen kunnen zich gedurende het gehele schooljaar aanmelden voor Hart & Ziel. Besluit uw school om te gaan starten met Hart & Ziel dan worden de schoolgegevens opgevraagd en

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2

Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2 Handleiding Resultatenmonitor Kleuterplein 2 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Resultatenmonitor starten 4 2.1. De Resultatenmonitor starten 4 3 Observaties invoeren en bekijken 5 3.1. Naar een

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

... Inloggen Gebruikersaccounts aanmaken

... Inloggen Gebruikersaccounts aanmaken Handleiding 1. 2. Inhoudsopgave Opstarten VPI... 4 Inloggen... 4 Instellingen... 4 Gebruikersaccounts aanmaken... 4 Leerlingen... importeren door middel van DOD... 4 Leerlingen importeren door middel van

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Efficiënt werken met het DHH

Efficiënt werken met het DHH Efficiënt werken met het DHH 16 februari 2017 Sylvia Drent Adviesbureau hoogbegaafde kinderen Dashboard 1 Gebruik instrumenten Screening hele groep Screening individuele leerlingen Diagnostiek individuele

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding)

Snel aan de slag met. (Systeembeheer handleiding) Snel aan de slag met Klikwereld Systeembeheer (Systeembeheer handleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199, Fax: 033 457 0198 E

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding leerlingvolgsysteem

Handleiding leerlingvolgsysteem Handleiding leerlingvolgsysteem Het digikeuzebord waarbinnen een beredeneerd aanbod kinderen geobserveerd worden met een helder portfolio tot gevolg! Inleiding Welkom bij de handleiding voor het werken

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

De algemene procedure voor het downloaden van de specifieke vragenlijst is beschreven in hoofdstuk 3 en bestaat uit de volgende stappen:

De algemene procedure voor het downloaden van de specifieke vragenlijst is beschreven in hoofdstuk 3 en bestaat uit de volgende stappen: De elektronische vragenlijst downloaden Vooraf Om uw elektronische vragenlijst te kunnen invullen, heeft u zowel het programma CBSquest nodig als een bedrijfsspecifieke vragenlijst. In deze handleiding

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Inzage voor BAL/personeelszaken Inhoud 1. Inloggen... 1 2. Per medewerker gegevens bekijken en certificaten printen... 2 3. Rapportages... 4 4. Omschrijving

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Lesplan 4. Voorafgaand aan de les 5. Les opzet 6. Start met inloggen 7. Welke vragen kunt u verwachten 12 INLOGLES ENTREE mbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Lesplan 4 Voorafgaand aan de les 5 Les opzet 6 Start met inloggen 7 Welke vragen kunt u verwachten 12 Technische problemen 13 Malmberg s-hertogenbosch Alle

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten

Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten Gebruikers Handleiding Tropaz app voor zelfmeetcliënten 1/13 Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) Bleulandweg 3 2803 HG Gouda Telefoon: 0182-570237 E-mail: zelfmeten@ghdc.nl www.trombosedienstgouda.nl

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief leerlijnen

Nieuwsbrief leerlijnen Nieuwsbrief leerlijnen Beste gebruiker van de module leerlijnen, In deze nieuwsbrief vindt u informatie die voor u als gebruiker van de module leerlijnen in ParnasSys interessant is. Zo vindt u bijvoorbeeld

Nadere informatie