Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2

3 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel Organisatie...10 Lestijden...10 Lessentabel...10 Roosterwijzigingen en lesuitval...12 Vakantieregeling...12 Informatie via de mail...12 Zo zijn onze manieren...13 Lessen in orde...13 Schoolregels...14 Schooltijden...14 Corvee diensten...14 Incidentenregistratie...14 Fietsen en scooters...16 Leerlingrestaurant...16 Lesverwijdering...16 Afdelingsleiders, jaarlaagcoördinatoren, mentoren en OOP...18 Organisatie van ons VMBO...19 De structuur van het VMBO in het algemeen...19 GL/TL+ op de François Vatelschool...19 Vakcollege...21 Magister...21 Onderbouw...21 Voortgangsrapportage...22 De overgangsnormen voor de onderbouw...22 Beroepsrichtingen...23 Profielen Beroepsrichtingen François Vatel...24 Bovenbouw: 2-jarig examen...24 Overgang van het derde naar het vierde leerjaar...24 Revisie...25 Schoolexamens in de bovenbouw...26 Het Examenreglement...28 Slaag- en zakregeling VMBO...28 Stages...30 Maatschappelijke stage tweede leerjaar...30 Voorbeelden van maatschappelijke stages...30 Stage in het derde en vierde leerjaar...30 Leerlingbegeleiding...31 Onderwijskundige begeleiding: de docenten...31 De begeleiding door de mentor...31 Decaan...31 Sociaal-emotionele begeleiding...32 Bemiddeling tussen leerlingen bij ruzies e.d...32 Begeleiding bij rouw en scheiding...32 Seksuele intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik, pesten en geweld

4 Externe vertrouwenspersonen...32 Faalangst...33 Het zorgteam en het begeleidingsnetwerk...33 Taalproblemen...33 Leerlingen met een rugzakje...33 LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs)...33 Binnen- en buitenschoolse activiteiten...34 Schoolkampen...34 Open podium...34 CKV...34 Gastlessen...34 Maximum Sport Vatel...35 Excursies...36 Projecten...36 Schoolfeesten...36 Participatie...37 Medezeggenschapsraad...37 De klankbordgroep ouders...39 De klankbordgroep leerlingen...39 De mentor/ouderavonden...39 Practische ondersteuning ouders...39 Hoe te handelen als schoolverzuim optreedt...40 De leerling is ziek en moet thuisblijven...40 De leerling is al op school, maar gaat ziek naar huis...40 Er is een afspraak gemaakt met een arts, tandarts enz...40 De leerling kan niet met de lessen voor een bepaald vak meedoen...40 Extra verlof...40 Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen...41 Wettelijke aansprakelijkheid...42 De schoolongevallenverzekering...42 Kosten van het onderwijs...43 Ooievaarspas...43 Bijdrage in de leermiddelen...43 Boeken...45 Kleding...45 Lockers...45 Medewerkers François Vatelschool...46 Schoolleiding...46 Docenten met specifieken taken...46 Docenten...46 Onderwijs ondersteunend personeel...47 Klachtenregeling...48 College van Bestuur...48 Raad van Toezicht...48 Inspectie van het onderwijs...48 Privacybescherming...49 Persoonsgegevens...49 Foto s...49 Beveiligingscamera s...49 SVIB...49 Handige Links

5 Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Fijn dat u de moeite neemt deze schoolgids door te nemen. Er staat informatie in die van belang is voor uw kind. Door u daarin te verdiepen laat u uw kind zien dat school belangrijk is. Betrokkenheid van ouders bij de school is een van de voornaamste succesfactoren voor de prestaties en ontwikkeling van jongeren op school. Wij nodigen u dan ook uit een goede relatie met ons op te bouwen. Daarbij hoort dat we elkaar over en weer op de hoogte stellen van zaken die er toe doen voor het leren uw kind. Dan kan het gaan om zaken als bijv. dyslexie of beelddenken. Maar het kan ook gaan om zaken die de motivatie van uw kind kunnen beïnvloeden. Dat kunnen dingen op school zijn of dingen thuis zoals bijv. het feit dat er iemand ernstig ziek is die belangrijk is voor uw zoon of dochter of het feit dat uw zoon of dochter gepest wordt. De ene keer zullen we in staat zijn situaties te beïnvloeden, een andere keer kunnen we er misschien alleen maar rekening mee houden. Maar ook dat kan belangrijk zijn. Als u diepgaande belangstelling heeft voor de wijze waarop de school georganiseerd is en de doelen die zij nastreeft, kunt u het schoolplan downloaden van de site. Daar staan alle belangrijke zaken waar de school zich op richt, beschreven. De schoolgids beschrijft de huidige situatie. De schoolleiding heeft het recht om zaken te wijzigen (in voorkomende gevallen in overleg met de MR). Over belangrijke zaken wordt u tijdig geïnformeerd. De relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen krijgt o.a. vorm tijdens de contacten op de mentoravonden, op de ouder(informatie)gesprekken en in de gesprekken met de medezeggenschapsraad en de klankbordgroep. Belangrijk is echter ook het spontane contact op het moment dat er iets speelt dat u of wij moeten weten om uw kind recht te doen. Natuurlijk bent u altijd welkom in ons restaurant waar onze leerlingen de gasten verwennen. Op maandag, dinsdag en donderdag serveren wij een diner (inloop tussen uur tot uur) en op dinsdag en donderdag een lunch. Prijzen en bijzonderheden vindt u op onze site. De school en u zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van uw kind. Ons team staat weer in de steigers om er een mooi en succesvol jaar van te maken voor onze leerlingen. We hopen u daarin naast ons te vinden. Namens ons team, Marije van Gennip Directeur N.B. In de tekst mag voor iedere hij ook zij gelezen worden en voor ouders ook verzorgers. 5

6 Waarom de François Vatel School? Onze top tien redenen: Een kleine, veilige, persoonlijke school waar iedereen elkaar kent! Een bruisende school: veel praktijk, gastlessen, feesten, wedstrijden, excursies! A lle VMBO richtingen. Basis, Kader, Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg; doorstroom mogelijk. Vakcollege Horeca waardoor je een jaar bespaart op je MBO. Beroepsgerichte opleidingen; breed zijn de ICT-route en de STER opleiding. Als je hier van af komt heb je al diverse extra's in huis om verder te gaan in het MBO. Specifiek zijn de Horeca en de Bakkerij. Deze richtingen zijn toonaangevend op hun gebied in Nederland. Gratis Extra Sport: minstens 3 maal per week kun je na schooltijd gratis diverse extra sporten beoefenen. Van voetbal tot dans, van basketbal tot hockey! Lessen Leefstijl (sociaal-emotionele vaardigheden); hierdoor weet iedereen waar hij aan toe is omdat wij ons houden aan onze samen gemaakte afspraken. Pesten wordt op school niet geaccepteerd. Wij gaan respectvol met elkaar om! Er zijn leerling mediators die bemiddelen tussen leerlingen als dat nodig is. Iedere leerling is van de eerste tot de laatste les op school aanwezig. Leerlingen en ouders doen er toe en hebben invloed op beslissingen. 6

7 Ambities en kernwaarden De François Vatelschool is een school waar je gestimuleerd wordt het beste uit jezelf te halen als mens en, door heel veel praktijkleren, als toekomstig beroepsbeoefenaar Wij willen dat ieder van onze leerlingen trots kan zijn op zichzelf. Trots op wie hij is en wat hij kan. Wij hebben oog voor elke leerling. Daardoor ontdekken we wie hij is. Ieder mens is uniek. We kennen onze leerlingen en houden rekening met hen in de wijze waarop wij ons onderwijs inrichten. Voor iedere leerling bieden we voldoende veiligheid en uitdaging. Veiligheid vanuit aandacht, respect en interesse voor ieder leerling. Uitdaging in de vorm van openheid over te behalen resultaten, het stimuleren tot actief bezig zijn met leerdoelen en het stellen van prioriteiten voor en met de leerling. We belonen wat er is bijgeleerd, veel meer dan dat wij afrekenen op wat er nog niet gelukt is. Fouten maken mag. Soms moet het zelfs want van fouten maken leert een mens vaak het meest. Net zoals bij de leerling impliceert de missie ook dat ieder personeelslid gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij o.a. door onze personeelsleden uitstekende, up-to-date, faciliteiten te bieden op het gebied van scholing en werken zoals bijv. een goed gebouw, smartboards e.d. Dit doen we ook door aandacht te hebben voor ons personeel. Diegenen die werken met onze leerlingen zijn de sleutel tot hun succes. De invloed die de leraar heeft op goed onderwijs is 70%. Alleen al daarom streven we er naar die leraar te boeien en te binden en bovenal ook hen te stimuleren zich continue te ontwikkelen. De François Vatelschool is een school waar integriteit, ambitie, openheid, structuur, betrokkenheid en een positieve houding de kernwaarden zijn in ons werk We hebben de ambitie om een topschool te zijn. We streven dus naar het hoogst haalbare in ons werk. De pedagogische relatie waarin kennisverwerving plaatsvindt staat daarin voorop. We werken vanuit structuur omdat onze leerlingen veel structuur nodig hebben. Structuur biedt hen veiligheid. De structuur bieden wij via Lessen in Orde waarbij ons team werkt vanuit gezamenlijke afspraken over klassenmanagement, pedagogiek en didactiek. Succes beleef je samen. Naast structuur is dan ook oprechte betrokkenheid bij elkaar nodig zodat ieder gezien en gekend wordt. Zodat niemand uit de boot valt. Vanuit de veiligheid die structuur en betrokkenheid bieden, dagen wij onze leerlingen uit het beste van zichzelf te geven. Dit doen we door innovatief te zijn en door in onze didactiek, pedagogiek en sociaal- 7

8 psychologische begeleiding voortdurend te streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. Daarbij gaan we in principe uit van het positieve en van de toekomst van de leerling. Een positieve houding vraagt vertrouwen. Afspraak is afspraak. We doen wat we beloven. De François Vatelschool is een school waar leren en werken een succesbeleving wordt Bij ons werkt het personeel vanuit passie. Deze passie geven wij door aan onze leerlingen door hen te inspireren en te motiveren. Iedere medewerker en leerling dient succes te voelen; hij dient te ervaren wat hij leert en welke vaardigheden hij ontwikkelt. Niet afgerekend te worden op wat hij niet kan. Fouten maken mag, als je er maar van leert. Het succes wordt beleefd doordat wij continue gezamenlijk streven naar het bieden van de best mogelijke kwaliteit op dat moment. Daarom werken wij vanuit methoden die hun waarde wetenschappelijk bewezen hebben. Daarom innoveren we voortdurend top-down en bottom-up. Daarom werken we, als professioneel team, vanuit gedeelde uitgangspunten en met terechte trots. Kwaliteitszorg en resultaten De zorg voor een goede kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijk onderdeel van ons beleid. De kwaliteit van het onderwijs wordt in eerste instantie bepaald door de docenten. Sinds een aantal jaren spelen getallen daarbij een grote rol: het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs baseert zich op examenresultaten en in- en doorstroom gegevens en vergelijkt zo alle scholen in Nederland. Dit onderzoek leidt tot de zogenaamde kwaliteitskaart (op internet De kwaliteitskaart en de eindexamenresultaten maken het meetbare belangrijk. Wat niet wil zeggen dat daarmee ook al het belangrijke meetbaar is. Heel wat andere aspecten, die moeilijker meetbaar zijn, dragen wezenlijk bij aan de kwaliteit van een school, zoals het pedagogisch klimaat, de leerlingbegeleiding en de veiligheid in school. Dit zijn voor ons heel belangrijke kwaliteitsaspecten, maar deze staan niet op de kaart. In het inspectierapport nieuwe stijl komen deze aspecten wel aan bod. Door onze goede contacten met de ROC s in de regio is doorstroom in bijna alle gevallen gegarandeerd en zijn er voor onze leerlingen mogelijkheden in modules van het ROC op onze school examen te doen. Dit levert vrijstellingen op die de studieduur in het MBO kunnen verkorten. De opleidingscentra zien onze leerlingen graag komen omdat zij heel tevreden zijn over de kwaliteiten die onze leerlingen hebben. 8

9 Percentages eindexamenkandidaten Totaal aantal kandidaten 93 (100%) 106 (100%) 104 (100%) 68 (100%) Geslaagd 93 (100%) 97 (91,5%) 101 (97,1%) 64 (94,1%) Afgewezen 0 (0%) 7 (6,6%) 3 (2,9%) 3 (4,4%) Teruggetrokken 0 (0%) 1 (0,9%) 0 (0%) 1 (1,5%) Derde tijdvak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Basisberoeps kandidaten 38 (42%) 53 (50%) 56 (53,8%) 41 (60,3%) Geslaagd 38 (100%) 48 (90,6%) 53 (94,6%) 39 (95,1%) Afgewezen 0 (0%) 4 (7,5%) 3 (5,4%) 1 (2,4%) Teruggetrokken 0 (0%) 1 (1,9%) 0 (0%) 1 (2,4%) Derde tijdvak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Kaderberoeps kandidaten 55 (58%) 53 (50%) 48 (46,2%) 27 (39,7%) Geslaagd 55 (58%) 50 (94,3%) 48 (100%) 25 (92,6%) Afgewezen 0 (0%) 3 (5,7%) 0 (0%) 2 (7,4%) Teruggetrokken 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Derde tijdvak 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Opbrengstenprofiel 2013 De François Vatelschool haalt sinds mensenheugenis op divers gebied belangrijke prijzen in regionale en landelijke wedstrijden waarin goede leerlingen om de eer strijden. Vanouds deed zij dit op het gebied van koken, serveren, brood- en banketbakken. Sinds een paar jaar onderscheidt de Vatel zich ook op het gebied van debatteren en heeft zij ook hier de eerste landelijke hoofdprijs al binnen. Op het gebied van onderwijs is zij jarenlang een school geweest die er allereerst voor ging om zoveel mogelijk leerlingen kansen te bieden op een fijne opleiding en een waardevol VMBO diploma. Dit heeft geresulteerd in een hoog slagingspercentage voor velen. Nadeel daarvan was dat de school, ondanks het feit dat leerlingen voldoendes haalden voor het SE en het CE, bij de kaderopleiding gemiddeld lager scoorde dan het landelijk gemiddelde op het gebied van het onvertraagd halen van het diploma. Komend jaar zal de school bepalen of zij blijft gaan voor kansen voor zoveel mogelijk leerlingen 'of dat zij haar risico's beperkt en meer gaat voor de leerling bij wie succes valt te verwachten. Het verschil tussen het Schoolexamen en het Centraal Examen is soms groter dan 0,5 punt. Dit wordt een school aangerekend, zelfs al scoort zij, zoals bij ons het geval is, hoger dan andere scholen op het gemiddelde cijfer voor het Centraal Schriftelijk Examen. De politiek wil hiermee voorkomen dat scholen hun leerlingen te gemakkelijk aan een diploma helpen. Zij zien echter over het hoofd dat het Centraal Examen hele andere dingen vraagt dan het School Examen. Ook wordt de norm voor het cijfer voor het Centraal Examen landelijk bepaald en altijd zo berekend dat leerlingen gemiddeld rond de zes scoren. Als wij dit in de school overnemen, creëren we dus eigenlijk een zesjescultuur. Dit hebben wij dan ook niet gedaan. Wel zijn wij er meer dan in het verleden op gefocust dat te doen waarmee hoge resultaten voor (bijna) iedere leerling en leerweg worden gegarandeerd. Dit doen wij enerzijds door strengere toelatingseisen te stellen. Anderzijds worden onderwijsresultaten nu elke periode geëvalueerd en zijn verbetertrajecten uitgezet in de school. Wat wij allemaal doen om de beste resultaten te krijgen, kunt u lezen in het schoolplan. Dit schoolplan kunt u downloaden via de website (www.vatel.nl) en, indien u dat wenst, verkrijgen bij de receptie. De primaire ambitie van de François Vatel is het beste halen uit haar leerlingen en daar wordt door iedereen in het team harder dan ooit aan gewerkt. Meer informatie kunt u vinden op 9

10 Organisatie Lestijden Een lesuur duurt 50 minuten. Indien meerdere lesuren achter elkaar in hetzelfde vak gegeven worden, spreken we van een blokuur. Dit komt vooral voor bij gymnastiek en praktijkvakken. In het rooster lopen de lesuren door tot en met het twaalfde uur. Alleen de vierde klas horeca maakt gebruik van deze lesuren tot uur in verband met de verzorging van het diner voor de gasten in het restaurant. Om 8.15 uur gaat de eerste bel en als de tweede bel om 8.20 uur gaat dient een ieder in de lokalen te zijn. Na het tweede, vierde en zesde lesuur is er een pauze. Na afloop van deze pauzes gaat er ook een eerste en tweede bel. Bij de laatste bel dient iedereen in de lokalen te zijn. Op maandag stoppen de lessen altijd na het zevende uur. Daarna is er voor het team een vergadering gepland. Hierdoor is er minder lesuitval op andere momenten. In de pauzes surveilleert personeel in de hal, de aula en buiten. Lestijden: 1 e uur uur 2 e uur uur Pauze uur 3 e uur uur 4 e uur uur Pauze uur 5 e uur uur 6 e uur uur Pauze uur 7 e uur uur 8 e uur uur 9 e uur uur 10 e t/m 12 e uur uur Toelichting op het rooster Elke 4 e klas horeca heeft op een dag koken en op een andere dag serveren. Vandaar dat zij op die dagen later beginnen en tot uur op school kunnen zitten. Voor deze klassen wordt rond het 8 e en 9 e uur de pauze ingedeeld door de docenten. Lessentabel Aan de lessentabel kunt u aflezen hoeveel lessen per week aan de diverse vakken worden besteed. Bovendien is zichtbaar welke vakken in de verschillende klassen worden gegeven. De consumptieve richting omvat de afdelingen Horeca, Bakkerij, Sport, Toerisme en Recreatie. 10

11 11

12 Roosterwijzigingen en lesuitval We streven er naar zo min mogelijk lesuitval voor te laten komen. Het is helaas niet altijd te voorkomen. Als een docent ziek is of om een andere reden uitvalt, kan het zijn dat een andere docent de klas voor dat uur opvangt. Indien de lessen niet meer opgevangen kunnen worden, proberen we de lesuren van de klas(sen) zo te verschuiven dat er zo min mogelijk tussenuren in zitten. De wijzigingen van het rooster voor de volgende schooldag worden in principe uiterlijk om uur gepubliceerd op de lichtkrant. De roosterwijzigingen zijn op de website te vinden. De laatste wijzigingen worden 's ochtends doorgevoerd. Vanaf ca uur staan deze wijzigingen op de website. Vakantieregeling Deze vakantieregeling wijkt af van de landelijke vakantieregeling en is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Haags Onderwijs Beraad. Van Tot en met Start schooljaar Maandag 2 september 2013 Prinsjesdag Dinsdag 17 september 2013 (vanaf uur) Herfstvakantie Maandag 21 oktober 2013 Vrijdag 25 oktober 2013 Kerstvakantie Maandag 23 december 2013 Vrijdag 3 januari 2014 Voorjaarsvakantie Vrijdag 21 februari 2014 Vrijdag 28 februari 2014 Pasen Maandag 21 april 2014 Meivakantie Maandag 28 april 2014 Vrijdag 9 mei 2014 Hemelvaart Donderdag 29 mei 2014 Vrijdag 30 mei 2014 Pinksteren Maandag 9 juni 2014 Zomervakantie Maandag 21 juli 2014 Vrijdag 29 augustus 2014 Het is de school alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan om een leerling buiten deze perioden verlof te verlenen. Het doel hiervan is te garanderen dat leerlingen zoveel mogelijk alle tijd die de school besteedt aan leeractiviteiten benutten. Het is bovendien gebleken dat regelmatig verzuim uiteindelijk vaak leidt tot schooluitval. Meer informatie hierover vindt u onder hoe te handelen als schoolverzuim optreedt. De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te melden. Op het verzaken van die plicht staan hoge boetes. Om alle genoemde redenen gaat de school heel zorgvuldig om met het verwerken van uw evt. verlofaanvraag. Informatie via de mail Wij verzoeken u dringend ons te voorzien van uw juiste adres(sen) zodat wij u snel en met zo min mogelijk bijkomende kosten kunnen informeren over bepaalde zaken. Iedere cent die wij kunnen besparen op postzegels kan zo besteed worden aan het onderwijsleerproces zelf. 12

13 Zo zijn onze manieren Lessen in orde Met ingang van het schooljaar is de François Vatel gestart met het traject 'Lessen in Orde'. Dit traject bleek zo succesvol dat wij hiermee nog altijd doorgaan. Wat is Lessen In Orde? Lessen in Orde is gebaseerd op het afstemmen van de pedagogisch-didactische aanpak van leerkrachten op elkaar zodat er sprake is van leefregels die op iedere plek gedragen en toegepast worden. Op deze manier versterkt de aanpak van de ene leerkracht die van de andere en creëren zij samen een vertrouwde en dus veilige, plezierige omgeving. Een belangrijke basis voor goede resultaten. Voorspelbaarheid Door onze heldere, gestructureerde aanpak is het voor de leerlingen duidelijk wat de regels zijn en dat zij een reactie kunnen verwachten als zij die regels overtreden. Komend jaar zullen wij binnen ons team als speerpunt didactiek hebben. En dan in het bijzonder didactiek die zich richt op verschillende leerstijlen. Alleen zo kan de diversiteit tussen onze leerlingen voldoende aandacht krijgen. Uitgestelde aandacht Lessen in Orde leert de leerlingen te wachten tot de docent hen de aandacht geeft. Systematische aandachtsverdeling Door deze klassenmanagementstructuur krijgen in ieder geval alle leerlingen aandacht van de docent. Lessen in Orde is een systematische leerlijn die moet leiden tot zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk gedrag van de leerling. Het is bovendien een preventieve aanpak van gedragsproblemen. Gedrag Duidelijke regels tijdens de lessen zorgen voor een veilige leeromgeving. Een veilige school betekent niet alleen veiligheid tijdens de lessen, maar ook buiten de lessen. Daarom hanteren de collega's van de François Vatel duidelijke gedragsregels die o.m. in het onderdeel schoolregels, pagina 14, zijn verwoord. De collega's van de François Vatel gaan uit van aandacht, respect en interesse voor elkaar om op die manier een prettig leef- en leerklimaat te creëren. Zowel binnen onze beroepsprofielen waarin een juiste houding van belang is, als ook daarbuiten. Ook hierbij is een gemeenschappelijke aanpak van iedereen op school van belang. De praktijk De François Vatel startte in het schooljaar in leerjaar 1 en 2 met het traject. Het werken met de Z (Zs (zelfstandig werken in stilte), Zf (zelfstandig werken waarbij je mag fluisteren) is een vorm van klassenmanagement waarbij de leerlingen door een systematische aanpak en opbouw zelfstandig leren werken en verantwoording voor hun werk leren dragen. Dit jaar zal de 'instructietafel' worden ingevoerd. Bij de instructietafel kan een docent leerlingen extra uitleg geven terwijl de rest van de klas werkt volgens de werkregels. De instructietafel creëert tijd en ruimte tijdens de les om leerlingen met een achterstand, andere leerstijl of leerprobleem beter te begeleiden. Daarnaast werken de docenten van de François Vatel met een plan van aanpak. Tijdens de rapportvergaderingen wordt besproken welke leerlingen extra steun nodig hebben. Met het docententeam wordt bekeken: 'waar ligt het probleem?' en 'hoe gaan wij dat aanpakken?' Zo wordt heel concreet gekeken naar de individuele leerling en kunnen wij het probleem gezamenlijk aanpakken. 13

14 Schoolregels De basis van de schoolregels is dat je wederzijds respect voor elkaar hebt en dit toont. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich betrokken tonen bij elkaar, het personeel en de school en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor het tot stand komen van prettige relaties met elkaar. De omgangsregels zijn tot stand gekomen in samenwerking met een afvaardiging van de leerlingen. 1. Wij laten anderen in hun waarde en houden rekening met elkaar. Wij pesten dus niemand en zorgen er voor dat een ander geen last van ons heeft. 2. Wij zijn geweldloos; wij bedreigen niemand en doen anderen niet expres pijn. 3. Wapens, alcohol, drugs en vuurwerk zijn verboden. 4. Wij stelen niet en gaan voorzichtig om met de spullen van een ander. 5. Wij hebben recht op een eigen mening. We verkondigen die respectvol en we staan open voor de mening van anderen. 6. Wij houden de school en de omgeving heel, schoon en opgeruimd. 7. Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine en in de hal. Flesjes water mogen in de klas. 8. Walkmans, mobiele telefoons e.d. zijn binnen uit en in de locker. Tijdens de pauzes en tussenuren mogen ze op het schoolplein (dus buiten) wel gebruikt worden. 9. Jassen en hoofddeksels worden, als je de school binnenkomt, in de locker gedaan. 10. Wij zijn op tijd aanwezig in de lessen en zorgen er voor dat we alle benodigde spullen bij ons hebben. 11. Wij dragen in de praktijklessen de voorgeschreven vakkleding. Deze is schoon, heel en gestreken. Vakkleding wordt alleen op school gedragen Tijdens de pauze mag je daarmee op het schoolterrein. 12. Vrienden en kennissen zijn in de school alleen welkom bij speciale gelegenheden die worden aangegeven door de schoolleiding. 13. Roken in en rondom de school is niet toegestaan en ook alcohol en Energy Drinks zijn verboden. N.B. Bij specifieke situaties kan de schoolleiding dispensatie verlenen op de regels. N.B. Bij overtreding van de Nederlandse wet neemt de school contact op met de politie zo ook bij het vermoeden van een misdrijf. Schooltijden Onder schooltijden is het niet toegestaan buiten het schoolterrein te verblijven, dus ook niet tijdens een tussenuur. Dat betekent ook dat de leerlingen niet onder schooltijd naar het winkelcentrum mogen. Corvee diensten Iedereen van de François Vatelschool is verantwoordelijk voor de orde en netheid in en om het gebouw. Voor de ruimten die gemeenschappelijk worden gebruikt, is een corveedienst ingesteld, die vervuld wordt door de 1e en 2e klassen. Dhr. Verkerke is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken omtrent de corveedienst. Aan het begin van het schooljaar wordt een schema uitgereikt waarop de data en tijden staan vermeld waarop de leerling corvee heeft. Drie keer per dag na de pauze mogen deze leerlingen een kwartier tot twintig minuten later in de les komen om de school en haar omgeving schoon en netjes te houden. Incidentenregistratie Incidenten worden door ons genoteerd in het leerlingvolgsysteem (Magister). Dit wordt regelmatig ingezien door diegenen die daartoe gerechtigd zijn. Daardoor kunnen wij gepaste actie ondernemen. Dit kan neerkomen op het afhandelen van het incident en het oplossen van de problemen die dat incident met zich meebrengt. Het kan ook zo zijn dat wij beleid ontwikkelen op het voorkomen van incidenten. Dit zal vooral daar spelen waar incidenten vaker voorkomen. 14

15 15

16 Fietsen en scooters Fietsen en scooters mogen uitsluitend in de stalling worden gezet. Ze dienen goed op slot gezet te worden. In de stalling mag de motor niet draaien. Leerlingen mogen zich niet ophouden in de stallingen. Leerlingrestaurant Er is een leerling-restaurant waar de leerlingen koude dranken en diverse (gezonde) snacks kunnen kopen. Normaal gesproken kunnen leerlingen tegen lage prijzen dus eten en drinken bij ons kopen. Het kan echter weleens gebeuren dat het schoolrestaurant gesloten is. Omdat de leerlingen in de pauzes niet van het schoolplein mogen is het op bepaalde momenten van belang dat zij zelf brood meenemen. In het geval het schoolrestaurant gesloten zal zijn, zal dit tijdig aan de leerlingen verteld worden, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. Lesverwijdering De leerling wordt in principe alleen uit de les verwijderd als hij/zij ondanks waarschuwingen en andere straf ontoelaatbaar gedrag blijft vertonen. In het laatste geval kan dit ook niet zonder verdere gevolgen blijven voor verdere maartregelen zie hieronder. Lesverwijdering - protocol voor de leerling: Stappen als je uit de les wordt gestuurd: 1. Als je wordt verwijderd door de docent moet je je melden met een opdracht in de mediatheek. 2. Bij de mediatheek laat je je meegekregen opdracht zien. Daarna vul je het verwijderingsformulier netjes in (waarom ben je verwijderd, mogelijke oplossing, enz.). 3. Je lesverwijdering wordt genoteerd in het systeem waarna een brief en sms naar je ouders/verzorgers wordt verstuurd (bij elke verwijdering krijgen je ouders/verzorgers een sms en brief). 4. Na het lesuur moet je je terugmelden bij de docent met het gemaakte werk. De docent kan nu een afspraak met je maken voor een gesprek en zal het gemaakte werk nu of later bekijken. De docent geeft de afspraak ook door aan je mentor. Als je punt 1 t/m 4 goed gevolgd hebt, mag je de volgende keer weer de les in. Wat gebeurt er als je 3x uit de les bent gestuurd? Stappen 1 t/m 4, bovendien krijg je nu in de mediatheek een afspraak voor nakomen tijdens de 'strafmiddag'. De straf bedraagt twee lesuren. Wat gebeurt er als je 4x uit de les bent gestuurd? Stappenplan 1 t/m 4, bovendien krijg je nu in de mediatheek een afspraak voor nakomen tijdens de 'strafmiddag'. De straf bedraagt vier lesuren. Je mentor zal naar aanleiding van deze 4 e verwijdering je ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek op school. Wat gebeurt er als je 5x uit de les bent gestuurd? Stappenplan 1 t/m 4, bovendien krijg je nu een 'vierkant rooster'. Een vierkant rooster houdt in dat gedurende één week iedere dag aansluitend aan de laatste les een uur moet worden nagebleven. Je mentor nodigt samen met de jaarlaagcoördinator naar aanleiding van deze 5 e verwijdering je ouders/verzorgers uit voor een gesprek op school. Wat gebeurt er als je 6x uit de les bent gestuurd? Stappenplan 1 t/m 4, bovendien krijg je nu een 'blokrooster'. Een blokrooster houdt in dat gedurende 5 dagen je iedere dag van 8.20 tot uur op school aanwezig dient te zijn. Je dient je buiten de reguliere lestijden te melden in de mediatheek. Je mentor nodigt samen met de jaarlaagcoördinator naar aanleiding van deze 6 e verwijdering je ouders/verzorgers uit voor een gesprek op school. 16

17 Wat gebeurt er als je 7x uit de les bent gestuurd? Stappenplan 1 t/m 4, bovendien je wordt nu voor één dag intern geschorst. De afdelingsleider zal hierover contact met je ouders/verzorgers opnemen. Daarnaast zal de afdelingsleider samen met de mentor je ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek op school. Tijdens dit gesprek wordt gekeken onder welke voorwaarden je weer de lessen mag bezoeken. Wat gebeurt er als je 8x uit de les bent gestuurd? Stappenplan 1 t/m 4, bovendien je wordt nu voor één dag extern geschorst. De afdelingsleider zal hierover contact met je ouders/verzorgers opnemen. Daarnaast zal de afdelingsleider samen met de mentor je ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek op school. Tijdens dit gesprek wordt gekeken onder welke voorwaarden je weer de lessen mag bezoeken. Wat gebeurt er als je 9x uit de les bent gestuurd? Stappenplan 1 t/m 4 met, bovendien je wordt nu voor één of meerdere dagen geschorst. De afdelingsleider zal hierover contact met je ouders/verzorgers opnemen. Daarnaast zal de afdelingsleider samen met de mentor je ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek op school. Tijdens dit gesprek wordt gekeken onder welke voorwaarden je weer de lessen mag bezoeken. Afwijkende maatregelen door de schoolleiding De schoolleiding kan altijd een andere straf bepalen. Dit hangt af van de ernst van jouw gedrag op school. Bij blijvend wangedrag kan de directie je van school schorsen of zelfs verwijderen van school. Bij een externe schorsing zal altijd de afdeling leerplicht en de onderwijsinspectie worden ingeschakeld. N.B. Leerlingen die intern of extern geschorst worden krijgen een taak opgedragen gedurende de schorsing. 17

18 Afdelingsleiders, jaarlaagcoördinatoren, mentoren en OOP De François Vatelschool is georganiseerd in afdelingen, die onder leiding staan van een afdelingsleider. Voor elke jaarlaag is een jaarlaagcoördinator benoemd die de dagelijkse gang van zaken coördineert. De jaarlaagcoördinator werkt intensief samen met de mentoren en kan, indien nodig, als contactpersoon fungeren tussen de ouders en de mentor. Elke leerling heeft een mentor. Deze vormt voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Het hoofd OOP is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de organisatie van het werk van het ondersteunend personeel. De directeur is eindverantwoordelijk. Directeur Mw. M.I.S. van Gennip Afdelingsleider onderbouw Hr. K. van den Bulck Afdelingsleider bovenbouw Hr. J. van den Bos Hoofd OOP Hr. W. Teunissen Jaarlaagcoördinator 1 Hr. Hanemaaijer Jaarlaagcoördinator 2 Mw. Mulder Jaarlaagcoördinator 3 Mw. Bulder Jaarlaagcoördinator 4 Mw. Gelink Mentor klas 1A Mw. de Geus Mentor klas 1B Mw. Panken Mentor klas 1C Hr. Hanemaaijer Mentor klas 1D Hr. Diekema Mentor klas 2A1 Mw. Mulder Mentor klas 2A2 Hr. vd Hoogenband Mentor klas 2A3 Hr. vd Meulen Mentor klas 3C Hr. Staalduinen Mentor klas 3E Hr. Kool Mentor klas 3F Hr. Diekema Mentor klas 3T Mw. Klunder Mentor klas 4C Hr. de Mooy Mentor klas 4E Hr. Knobbe Mentor klas 4F Dhr Govers Mentor klas 4G Hr. van Neyhof Concierges Hr. Verkerke Hr. Heintz Mw. Swinkels Hr. Flipse Hr. van Leeuwen Winkelbediende / Schoonmaak Mw. van der Ree Dagroosters Mw. Ramdajal Financiële administratie Mw. Blijswijk Leerlingen administratie Mw. vd Brand Mentor klas 1E Hr. Sewradj Mentor klas 3V Hr. Broeren Mentor klas 4T Hr. Priester ICT medewerker Hr. Dijkman Receptie Mw. Gijzenij Mentor klas 1V Mw. Gelink Onderwijsassistent Hr. Heintz 18

19 Organisatie van ons VMBO De structuur van het VMBO in het algemeen Het VMBO kent 4 leerwegen en heeft een voorbereidende rol voor het MBO. De theoretische leerweg (TL) leidt op voor MBO middenkader niveau 3 en 4 De gemengde leerweg (GL) leidt op voor MBO middenkader niveau 3 en 4 De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op voor MBO middenkader niveau 3 en 4 De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor MBO basisberoepsgericht niveau 2 De François Vatelschool heeft alle vier de leerwegen. De theoretische en de gemengde leerweg zijn vooral gericht op het vergaren van theoretische kennis, de basisberoepsgerichte leerweg is vooral gericht op praktische kennis en de kaderberoepsgerichte leerweg verbindt de praktische en de theoretische kennis. Omdat de François Vatelschool vanouds al veel leerlingen had die een GL of TL advies hadden gekregen op de basisschool, bieden wij nu ook deze richting aan. Voor meer bijzonderheden zie het hoofdstuk GL/TL op de François Vatelschool. GL / TL+ op de François Vatelschool! Waar staat de + voor? Die staat voor praktijkvakken. Omdat je die doet, kun je een TL diploma halen met een certificaat dat aantoont dat je extra praktijk hebt gedaan. Als je een vak op het TL examen onvoldoende haalt, dan kun je dat vak wegstrepen en een GL diploma halen als je de praktijk voldoende hebt. Zo heb je dus meer kansen op een diploma, een leukere schooltijd door de praktijk en je wordt beter voorbereid op het feit dat je ooit een beroep gaat kiezen dan op een gewone Mavo of Theoretische leerweg. Kun je TL doen zonder praktijkvakken? Nee, want dan zou de opleiding de plus niet hebben. Praktijkvakken bieden je juist die extra ervaring! Wat kun je met het diploma doen? Als je het GL diploma hebt gehaald, dan kun je door naar een opleiding op niveau 4 van het MBO. Als je het TL diploma hebt gehaald dan kun je door stromen naar de HAVO of naar MBO niveau 4. Als je ook geslaagd bent voor de praktijkvakken krijg je daarvoor een certificaat. Welke richtingen kun je hier kiezen? Je kunt kiezen voor de Consumptieve Richting of de richting Dienstverlening en Commercie. Wat kan ik met de Consumptieve Richting doen? Deze richting is een mooie voorbereiding op de Middelbare Hotelschool en op opleidingen die met koken of serveren te maken hebben zoals bijv. leidinggevende koken of leidinggevende serveren. Het is ook een goede voorbereiding om verder te studeren als manager ondernemer. Al deze opleidingen zijn goede voorbereidingen om uiteindelijk naar het HBO te gaan. Maar ook als je uiteindelijk een heel andere kant op wilt gaan, leer je hier in ieder geval vast veel van organiseren, zelfstandig werken, samenwerken met anderen, omgaan met mensen. Daardoor biedt deze opleiding heel veel extra's boven de gewone theoretische leerweg of Mavo! Wat houdt Dienstverlening & Commercie precies in? Dat is een brede intersectorale leerweg die goed voorbereidt op diverse richtingen binnen het MBO. Intersectoraal betekent dat de opleiding je voorbereidt op meerdere sectoren. Je kunt je keuze voor een van die sectoren dus uitstellen tot je (nog) beter dan nu weet wat je wilt! 19

20 Wat kan ik met Dienstverlening en Commercie doen? De opleiding is een uitstekende voorbereiding op alle niveau 4 opleidingen binnen Handel en Commercie, Welzijn, Zorg, Economie en Sport & Bewegen. Maar ook de opleidingen binnen Toerisme en Recreatie, Leisure& Hospitality zijn goede keuzes. Ik wil na de TL naar de Havo toe. Kan dat met jullie opleiding? Ja, dat kan. Je kunt doorstromen naar twee profielen. Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. Er wordt verder van je verwacht dat je inzet, motivatie en werkhouding in orde zijn. Kan ik met GL ook doorstromen naar de Havo? In de meeste gevallen niet, maar we kunnen bij een van de scholen van Spinoza een goed woordje voor je doen en dan maak je grote kans. Voorwaarde is dan wel dat je gemiddeld een 7 staat voor alle vakken en dat je gemiddeld een 7 staat voor je eindexamenvakken. Als ik de TL of de GL niet haal, kan ik dan afstromen naar de kader opleiding? Ja, dat kan in bijna alle gevallen. Het is wel zo dat leerlingen binnen de kaderopleiding veel meer praktijk krijgen, vooral in de bovenbouw. Het hangt dus heel erg van het moment af dat je afstroomt hoe moeilijk of makkelijk dat gaat. Wanneer kies ik voor de Consumptieve Richting of voor Dienstverlening en Commercie? In de 2e klas ga je kiezen en in de 3e klas begin je dan in de richting van je keuze. Hoe maak ik die keuze? Je hebt in de beroepen carrousel al kennis gemaakt met de praktijklessen van de verschillende keuzes. Onze decaan ondersteunt jou bij het maken van de keuze, die het beste bij jou past. Is het een moeilijke opleiding? Als je voldoet aan de toelatingseisen, je positief in zet en ook hard werkt, is het goed te doen. Welke vakken krijg ik? Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie, biologie (mens en natuur), maatschappijleer (mens en maatschappij), tekenen, ckv, grafische vormgeving, drama, muziek, koken/serveren en veel sport. Wat zijn de toelatingseisen? Je hebt een Citoscore van 527 of een NIO of NDT toets die gelijkwaardig is. Je hebt een IQ vanaf 90 en geen noemenswaardige achterstanden. 20

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie