OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat DP Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat 19-1825 DP Alkmaar 072-5613233- info@desterrenwachter.nl - www.desterrenwachter.nl"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS De Sterrenwachter - Stempelmakerstraat DP Alkmaar Directie Bestuur Inspectie Directeur Hanneke Miedema Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Adjunct directeur Corry Seemann Rubenslaan MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs T.: Meldpunt:

2 2

3 Inhoudsopgave 3 Onze school 1. Een woord vooraf 1.1 Waarom een schoolgids? 2. Onze school en haar uitgangspunten 2.1 Onze school 2.2 Situering en grootte van de school 2.3 Samenwerking met ander scholen 2.4 Uitgangspunten 2.5 Doelstellingen 2.6 Klimaat van de school 3. Inhoud van het onderwijs 3.1 Vakken en methodes 4. Organisatie van het onderwijs 4.1 Aanmelding en toelating 4.2 Verwijdering of schorsing van leerlingen 4.3 Het werken in de groepen 4.4 Bijzondere activiteiten en voorzieningen 5. De zorg voor leerlingen 5.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 5.2 Het volgen van de ontwikkeling 5.3 Specifieke zorg voor leerlingen 5.4 Leerling gebonden financiering 5.5 Doubleren, versnellen en tweede leerlijn 5.6 De overgang naar het voortgezet onderwijs 6. Ouders en verzorgers 6.1 Contacten met ouders / verzorgers 6.2 Overige informatieverstrekking 6.3 Medezeggenschapsraad 6.4 Activiteitencommissie 6.5 Ouderbetrokkenheid 7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Speerpunten en evaluatie 7.2 Externe contacten 8. Het schoolteam 8.1 Taken en functies 9. Resultaten van het onderwijs 9.1 De inzet van de zorgverbreding 9.2 Kwaliteitsbewaking 9.3 Controle 10. Regelingen en afspraken 10.1 Schooltijden 10.2 Vakanties 10.3 Bijzondere omstandigheden 10.4 Aanvragen buitengewoon verlof 10.5 Ongeoorloofd verzuim 10.6 Verzekering 10.7 Aansprakelijkheid van school en gemeente 10.8 Vrijwillige ouderbijdrage Algemeen 10.9 Verloren voorwerpen Uitdelen tijdens verjaardagen Speelgoed, kostbaarheden en geld mee naar school Fietsen op het schoolplein Verkeersouders 11. De Stichting Ronduit 12. Kwaliteit op de scholen 12.1 Planning en beleid 12.2 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 12.3 Professionalisering 13. Communicatie in bijzondere situaties 13.1 Klachtenregeling 13.2 Vertrouwenspersonen 13.3 Meldcode huiselijk geweld 13.4 Schorsen en verwijderen 14. Diversen 14.1 De voor-, tussen en naschoolse opvang 14.2 Sponsoring 14.3 Buitengewoon verlof 14.4 Verzekering

4 1. Een woord vooraf 4 1. Een woord vooraf 1.1 Waarom een schoolgids? Dit is de schoolgids van openbare basisschool de Sterrenwachter. Deze gids vertelt wat er allemaal gebeurt op onze school. Dat heeft twee bedoelingen. `Nieuwe' ouders/verzorgers kunnen op basis van wat zij hierin lezen, beslissen of de Sterrenwachter een school voor hun kind is. Anderen kunnen erin lezen waar we als school voor staan, wat de Sterrenwachter allemaal wil bereiken en bereikt heeft en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs meten en bewaken. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heeft een positieve invloed op het welbevinden en het schoolsucces van kinderen. Deze gids beoogt de betrokkenheid van ouders te vergroten door de informatie te geven die noodzakelijk is om een goed beeld van de school te krijgen. Deze gids bestaat uit twee delen: de eigenlijke schoolgids, die u nu in handen hebt, en een losse informatiekalender waarin u actuele informatie vindt over bijvoorbeeld de groepenverdeling, de teamsamenstelling, de vakantieregeling en allerlei andere wetenswaardigheden. Nieuwe' ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek en een gesprek. U kunt dan na het lezen van deze schoolgids en de informatiekalender uw eventuele vragen of reacties kwijt en ook een goed beeld krijgen van onze school. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

5 2. Onze school en haar uitgangspunten 5 2. Onze school 2.4 Uitgangspunten In maart 2009 werd de naam De Sterrenwachter gekozen, omdat er veel vernieuwingen plaatsvonden en de school een nieuw elan nodig had. De Sterrenwachter is een beroep gericht op de toekomst en staat voor.: Een school waar ieder kind een ster is. Met oneindig veel mogelijkheden. Rekening houdend met de eigen glans en kleur. Gericht op talent ontwikkeling. Onze school is een openbare school voor kinderen van 4 tot 12 (13) jaar en valt onder de verantwoording van het bestuur Ronduit,basis voor onderwijs in Alkmaar. In 2007 is Peuterspeelzaal t Rakkertje in de school gekomen. De peuterleidsters werken nauw samen met onze school. We doen een gezamenlijk taalproject. Dit project begint bij de peuters en loopt door tot onze groep 3. Er is gebleken dat kinderen hierdoor in hun verdere schoolloopbaan opmerkelijk beter presteren. 2.1 Situering en grootte van de school De school staat in de wijk `t Rak-Zuid, een wijk die tegelijk met de school tot stand kwam. Op een steenworp afstand bevindt zich het stadspark De Rekerhout, waarvan we dankbaar gebruik maken. Onze school telt momenteel 107 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. In een kleine school is meer aandacht voor het individuele kind. De samenwerking tussen jong en oud heeft een belangrijke plaats in de school en heeft een voordelen bij de ontwikkeling van de kinderen. Rekening houden met elkaar en elkaars mogelijkheden. 2.3 Samenwerking met andere scholen De Sterrenwachter werkt samen met zes openbare basisscholen uit Cluster Noord. Met deze samenwerking willen de scholen hun onderwijs verbeteren door van en met elkaar te leren. Ons onderwijs is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, het aanleren van vaardigheden en het leren van respectvol omgaan met elkaar. Sleutelwoorden voor ons onderwijs zijn: Stimuleren, motiveren en waarderen. Goede interactie tussen leerkracht en leerling, tussen leerlingen onderling en tussen school en ouders is een belangrijke schakel in het leerproces. De school biedt een pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en teamleden zich veilig en prettig voelen. We houden zo optimaal mogelijk rekening met de verschillen van een ieder. Binnen de Sterrenwachter hebben we een goede zorgstructuur waardoor leerlingen snel de juiste hulp aangeboden krijgen. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de groep. Een goede communicatie tussen school en thuis zal de betrokkenheid van ouders vergroten, wat van belang is bij de ontwikkeling van de kinderen. Een cyclisch proces van beleid maken, uitvoeren en evalueren stelt ons in staat om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te bewaken en te verbeteren. 2.5 Doelstellingen Wij willen de kinderen zodanig begeleiden in hun ontwikkeling, dat zij enerzijds als medemens (rekening houden met elkaar, elkaar helpen, kunnen samenwerken, luisteren naar elkaar) en anderzijds als individu (ieder kind heeft een eigen aanleg en tempo) hun mogelijkheden en hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Naast het verwerven van kennis en inzicht (door spel en het aanleren van vaardigheden) gaat het dus ook om het zich eigen maken van omgangsvormen en waarden, welke voor het kind nu en later nodig zijn. Schooljaar

6 2. Onze school en haar uitgangspunten Klimaat van de school Het pedagogisch klimaat van een school is van grote invloed op de ontwikkeling van de eigen mogelijkheden van de leerlingen. Wij menen het pedagogisch klimaat binnen de school positief te beïnvloeden door de onderstaande punten: Het creëren van een ontspannen sfeer in de groep. Betrokkenheid bij en belangstelling voor elke leerling. Leeftijddoorbroken activiteiten, leren van elkaar. Maatregelen nemen om pestgedrag tegen te gaan door een protocol in elke groep. Het bieden van een duidelijke werkstructuur. Goed voorbeeldgedrag van de leerkracht. Het geven van zoveel mogelijke positieve feedback (goed gedrag bevestigen is beter dan negatief gedrag straffen). Duidelijke gedragsregels afspreken en nakomen. De leerlingen bevorderen van ontwikkelen en zelfstandigheid geven. Ruimte geven voor eigen initiatief zelfontdekkend bezig zijn. Ruimte geven voor creativiteit. Specifieke lessen aanbieden die het pedagogisch klimaat positief beïnvloeden. * Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

7 3. Inhoud van het onderwijs 7 3. Inhoud van het onderwijs 3.1 Vakken en methodes De kern van het onderwijs op de Sterrenwachter is gericht op het zo effectief mogelijk leren beheersen van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal, spelling en rekenen. Zonder deze vaardigheden wordt het moeilijk de wereld zelfstandig aan te kunnen. Door `zelfstandig werken' als werkwijze te gebruiken en in het dagprogramma als vanzelfsprekend een plaats te geven, zijn wij ervan overtuigd, dat kinderen op den duur hun taken beter aankunnen. Daarnaast is ruimschoots aandacht voor wereldoriëntatie, waarbij naast thematisch ook cursorisch wordt gewerkt. Het georganiseerd gebruik van internet via de computer speelt hierbij een rol. De creatieve handvaardigheid heeft een duidelijke plaats en de sociale aspecten van het onderwijs worden door middel van kringgesprekken, spel, projecten en vieringen ook planmatig gestimuleerd. Taalactiviteiten t/m groep 3 Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. Het onderwijsaanbod in de eerste twee leerjaren is mede gebaseerd op de methode KO-totaal De doelstelling van deze methode is het verbeteren van sociaal -communicatieve vaardigheden. Hierbij worden sociale vaardigheden geleerd, gericht op communicatie met anderen. De belangrijkste uitgangspunten van KOtotaal zijn verwerkt in de activiteiten. Deze activiteiten: stimuleren de brede ontwikkeling van jonge kinderen; doen een beroep op de actieve betrokkenheid van kinderen; zijn speels van opzet en stimuleren jonge kinderen om zelf dingen te ontdekken; lokken interactie uit tussen leidster/leerkracht en de kinderen en tussen de kinderen onderling; bieden een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen; garanderen een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen~ van 2,5 tot 6 jaar; doen waar mogelijk een beroep op de ouders; kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Met een bepaald thema als uitgangspunt wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat, verbetering van de zinsbouw enz. Enkele taalactiviteiten zijn: voorlezen, vertellen, gesprekjes voeren, boekbespreking houden, versjes aanleren, dramatiseren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het voorbereidend lezen en voorbereidend schrijven. In groep 3 gebruiken we de leesmethode Veilig leren lezen, de 2 e maanversie. (ingevoerd in augustus 2008) Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Er is een ruim aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen verwerken. Voor kinderen die al kunnen lezen bij de start van groep 3 zijn zelfs speciale lees- en werkboekjes beschikbaar. Veilig leren lezen is een structuurmethode. Zorgvuldig gekozen woorden worden gebruikt om kinderen de klankstructuur van ons schriftsysteem bij te brengen. De structureerwoorden worden in deze vernieuwde versie eerder losgelaten. De kinderen leren al snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Hiervoor zijn nieuwe materialen ontwikkeld, zoals de woordendoos en het klikklakboekje. In de thema's van de nieuwe methode Veilig leren lezen zijn naast de leerlijnen technisch lezen en begrijpend lezen ook spreken en luisteren, boekoriëntatie en verhaalbegrip, woordenschat, functioneel schrijven en spelling uitgewerkt. Halverwege het schooljaar is het leesonderwijs zodanig gevorderd, dat begonnen kan worden met tutor- en niveaulezen. Schooljaar

8 3. Inhoud van het onderwijs 8 Als de kinderen in tweetallen lezen, kan de leerkracht aan zwakkere lezers extra aandacht geven. Ook de computer wordt ingezet bij het leesonderwijs. Taal- en leesactiviteiten vanaf groep 4 Aansluitend op het leesonderwijs in groep 3 starten we in groep 4 met de gecombineerde taal- leesmethode Taalleesland. Deze gaat uit van de gedachte dat een methode die alle taalaspecten in samenhang aanbiedt, het meest effectief is voor leerlingen. In Taalleesland wordt gewerkt vanuit thema's. In elk thema wordt aandacht besteed aan lezen én taal. De lesdoelen hangen met elkaar samen. Wat de kinderen bijvoorbeeld bij Leesbegrip leren, wordt bij Stellen toegepast. Ook zijn teksten uit de leeslessen vaak het uitgangspunt voor de taallessen. Daarnaast zijn de lesmodellen, de manier van differentiëren, de toetsing en de remediëren bij taal en lezen gelijk. We hebben in 2006 voor deze methode gekozen omdat: taal, begrijpend - en studerend lezen worden geïntegreerd in één methode; er een gestructureerde, motiverende en activerende aanpak is, van bewez- en kwaliteit; er een aparte leergang Spelling is, afgestemd op Taal en Lezen; er veel differentiatiemogelijkheden zijn; er een weekritme is met vaste perioden voor alle lessen; er aandacht is voor samenwerkend leren; er woordenschatlessen zijn met visuele ondersteuning d.m.v. woordwebben; er extra materiaal is voor de leerling met meer mogelijkheden. Rekenactiviteiten In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op de volgende activiteiten: aanleren van begrippen: meer, minder, eerste, laatste, groot, klein enz.; sorteren: kleur, vorm, lengte enz. reeksen leggen; herkennen en benoemen van vormen tellen, herkennen en benoemen van de cijfersymbolen; tijdsordening: dagen van de week,ochtend, middag, avond, gisteren,vandaag etc. In groep 2 wordt en o.a. het ideeënboek van Pluspunt en Ko Totaal gebruikt om aan te sluiten op de methode in groep 3. Pluspunt is een moderne reken- en wiskundemethode die vanaf groep 3 gebruikt wordt. De methode sluit goed aan op de wiskunde in het voortgezet onderwijs. Ook in deze methode vinden we een duidelijke structuur, waarbij herhalingsstof en verrijkingsstof is opgenomen. Er is ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De leerstof is geordend in 12 blokken met een eigen thema. Elk blok bestaat uit 15 lessen. De twaalfde les is altijd een toetsles. Elke instructieles wordt gevolgd door twee zelfstandig door te werken lessen. Tijdens de lessen zelfstandig werken kan de leerkracht de kinderen, die dat nodig hebben, extra aandacht geven. Bij de toets kunnen de kinderen laten zien of ze alle onderdelen beheersen. Kinderen die het nodig hebben, krijgen hierna herhalingsoefeningen. Kinderen die deze herhaling niet nodig hebben, krijgen verrijkingsstof, dus moeilijker opdrachten. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

9 3. Inhoud van het onderwijs 9 Engelse taal Vanaf groep 1 t/m 8 krijgen de leerlingen één uur Engelse les. In de kleutergroepen verdeeld in twee keer 30 minuten. Eén nearly Native Speaker geeft de lessen en leert de echte Engels uitspraak. Het team heeft gekozen voor de methode Happy. Met Happy House in de groepen 1/2 en Happy street in groep 3 en 4 en Happy World voor groep 5 t/m 8 In de groepen 1 t/m 4 komt het gesproken woord veel aan bod. In een verhaaltje, een liedje en/of een dansje leren de kinderen de eerste Engelse woorden. Vanaf groep 5 wordt er ook geschreven in het Engels en worden de resultaten regelmatig getest. De school is lid van het Anglia netwerk en kan testen en toetsen afnemen, zodat de leerlingen gecertificeerd de school verlaten en kunnen kiezen voor voortgezet tweetalig onderwijs. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer In de groepen 1 en 2 wordt met wisselende thema's gewerkt. We hebben in de afgelopen jaren hiervoor materialen verzameld. Daarnaast worden er themacollecties van de provinciale bibliotheek geleend. Ook excursies zijn onderdelen van de wereldoriënterende vakken. In de groepen 3 t/m 4 wordt gewerkt aan wereldoriënterende aspecten van biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Vanaf groep 5 worden natuur en milieueducatie, geschiedenis en aardrijkskunde als aparte vakken gegeven. In de aardrijkskundemethode (vanaf groep 6) worden veel aardrijkskundige begrippen geleerd. De topografie leren de kinderen per provincie in groep 6, in g Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Wijzer door de wereld Deze methode is in 2001 aangeschaft. Groep 7 per land en in groep 8 per werelddeel. De geschiedenismethode Tijdstip behandelt ons land vanaf de prehistorie tot nu. Dit is een heel overzichtelijke, chronologisch opgebouwde methode. Het lesgeven met deze methode is voor kinderen en leerkrachten spannend en interessant. Leefwereld heet onze methode voor natuur, milieu en techniek (aangeschaft in 1999). Het is een moderne, op de praktijk afgestemde methode, die bij leerlingen en leerkrachten goed in de smaak valt. In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de verkeersmethode Wijzer op weg. In groep 7 nemen de leerlingen deel aan een praktisch en theoretisch verkeersexamen Als beide onderdelen met goed gevolg worden afgelegd, krijgen de kinderen hun verkeersdiploma. Expressie De expressievakken bestaan uit de onderdelen: tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Bij tekenen leren de kinderen hoe ze hun ideeën, waarnemingen en gevoelens in het platte vlak kunnen uiten. Daarvoor hebben ze kennis nodig van beeldaspecten, materialen en technieken. Voor handvaardigheid geldt hetzelfde als bij tekenen, maar dan gaat het om twee- en driedimensionale werkstukken. Bij het vak muziek ligt de nadruk op het opbouwen van een liedrepertoire. Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van ritmische instrumenten, het luisteren naar muziekfragmenten en het bewegen op muziek, en de begrippen maat en ritme. Dans en drama maken regelmatig onderdeel uit van de expressieactiviteiten. Schooljaar

10 3. Inhoud van het onderwijs 10 Bewegingsonderwijs Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les van een vakdocent. Er wordt bij bewegen gelet op veel bewegen en kwalitatief goed bewegen. Veel en goed bewegen is van belang voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen en stimuleert de groei en het zich fit voelen. In de groepen 1 en 2 wordt 8 uur per week aan bewegingsonderwijs besteed, zowel binnen in de speelzaal als buiten. De oudste kleuters krijgen les uit de methode Schrijfdans. Deze methode gaat op een speelse manier in op de ontwikkeling van de fijne motoriek van de kinderen. Vanaf groep 3 wordt er 2 maal per week gymnastiek gegeven. In groep 3 en 4 is er ook tijd vrijgemaakt om nog eens extra buiten te spelen. We werken volgens de methode Bewegingsonderwijs en Basisdocument Bewegingsonderwijs van Chris Mooij en Wim van Gelder. In groep 5 nemen de kinderen deel aan het schoolzwemmen. Vanaf groep 6 hebben alleen de kinderen die geen A-diploma hebben ook zwemles (als de organisatie dit toelaat). Sociaal-emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is van groot belang. Dit jaar starten we met Scol een nieuw leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel. De kinderen worden goed geobserveerd, waarbij gedrag en omgang met medeleerlingen en leerkracht, de mate van gemotiveerdheid voor school en leren, de manier van aandacht vragen, manier van uiten, zelfstandigheid en concentratie belangrijke onderdelen zijn. De methode De Vreedzame school is uitgangspunt bij de lessen. Als de sociaalemotionele ontwikkeling goed verloopt, is de kans op schoolsucces ook groot. Daarom wordt in de groepen veel tijd besteed aan het omgaan met elkaar, gevoelens, bespreken van eigenschappen, problemen oplossen, oorzaken van gedrag enz. Actief burgerschap en sociale integratie Actief burgerschap kan niet los gezien worden van een goede ontwikkeling van de sociale - en emotionele competenties van leerlingen. Het veronderstelt interacties, niet alleen tussen leerling, school en samenleving, maar ook tussen leerling, ouders, school en samenleving. Ouderbetrokkenheid is dus van groot belang. Tijdens ouderavonden, door nieuwsbrieven en oudergesprekken zullen we ouders betrekken bij de lessen van de Vreedzame school. Ook in andere lessen zal de ontwikkeling van sociale integratie en actief burgerschap aan de orde komen, zoals bij taal en wereldoriëntatie. Humanistisch Vormingsonderwijs De leerlingen van de groepen 7 en 8 worden in de gelegenheid gesteld Humanistisch Vormings Onderwijs ( HVO ) te volgen. In de HVO lessen, die eenmaal per week door een vakleerkracht HVO gegeven worden, leren kinderen op een kritische en creatieve manier omgaan met vragen die betrekking hebben op waarden en normen. Respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij kernwoorden. De kinderen onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën over wat goed of kwaad, mooi of lelijk, waar of onwaar, is. Zij worden aangemoedigd om te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Spel, kringgesprek, tekenen, rollenspel, verhalen en gedichten schrijven zijn de hulpmiddelen bij het samen uitwerken van de onderwerpen. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

11 4. Organisatie van het onderwijs 11 Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen worden deze lesthema's afgeleid van datgene wat de kinderen bezighoudt. Voorbeelden zijn : vriendschap, eerlijk zijn, dieren, gevoelens, familie, anders zijn, pesten, de dood, vooroordelen, verliefd, puberteit, kortom wat kinderen kunnen tegenkomen in hun leven. Omgaan met andere culturen Op school zitten kinderen uit verschillende culturen. Tijdens de lessen wereldoriëntatie komen de verschillen in cultuur ter sprake. Niet alleen de godsdienstige achtergrond, ook de verschillen in normen en waarden van de leerlingen worden uitgelegd. Respect leren hebben voor de andere cultuur is het doel bij deze kringgesprekken. 4. Organisatie van het onderwijs 4. 1 Aanmelding en toelating De Sterrenwachter is een openbare school. Dit houdt in, dat de school toegankelijk is voor ieder kind ongeacht zijn/haar culturele achtergrond, geloofs- en /of levensovertuiging. Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat, is dit meestal een grote stap. We willen samen met de ouders/verzorgers deze stap zo goed mogelijk voorbereiden en begeleiden. Daarom vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek met de directie plaats en krijgen ouders/ verzorgers de gelegenheid om in de school rond te kijken en kennis te maken met de toekomstige leerkracht(en). Indien gewenst kan de Intern begeleider ook aanwezig zijn bij dit gesprek. Daarnaast is het mogelijk ouders van de medezeggenschapsraad te vragen om aanvullende informatie te geven over hun ervaringen met de Sterrenwachter. Als uw kind van een andere basisschool komt, nemen wij eerst contact op met deze school, voordat wij uw kind toelaten. Om toegelaten te worden moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Gewoonlijk kunnen ingeschreven leerlingen vijf dagdelen komen wennen voor hun vierde verjaardag.. Dit wordt geregeld met de leerkracht(en). 4.2 Verwijdering of schorsing van leerlingen Het komt gelukkig zelden voor dat kinderen van school worden gestuurd: schorsing (voor een tijdje) of verwijdering (voorgoed). Dit gebeurt als het kind zich ernstig misdraagt, dus bij wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door de schooldirectie. Voordat zo'n besluit kan worden genomen zullen de groepsleraar, de directie en de ouders een gesprek hebben. Schooljaar

12 4. Organisatie van het onderwijs 12 Als het besluit eenmaal is genomen, mag een school de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt - en daar moet het schoolbestuur tenminste acht weken zijn best voor doen - mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Als het schoolbestuur een leerling wil verwijderen moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. 4.3 Het werken in de groepen De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, d.w.z. dat de kinderen in leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. De samenstelling van de groepen is een verantwoordelijkheid van de school. Gedurende het schooljaar wordt een bepaalde hoeveelheid leerstof doorgewerkt. In de klassen proberen wij een flexibele organisatie te hanteren. Naast het systeem van basisstof en extra stof of herhalingsstof, is het mogelijk dat kinderen op hun eigen niveau de school doorlopen. Aan het eind van ieder schooljaar worden de groepen ingedeeld, door de schoolleiding in overleg met het team, voor het volgend schooljaar. We streven naar een evenwichtige verdeling, die optimaal onderwijs mogelijk maakt. De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt besproken op een teamvergadering en op de medezeggenschapsraadvergadering. 4.4 Bijzondere activiteiten en voorzieningen Schoolmelk Op school wordt schoolmelk geleverd.behalve halfvolle melk kan ook volle melk, chocolademelk of yoghurtdrink gekozen worden. Bij de leerkrachten is een aanvraagformulier voor de schoolmelk op te vragen. De betaling gaat geheel buiten de school om d.m.v. acceptgirokaarten. U kunt uw kinderen natuurlijk ook zelf iets te drinken meegeven in een goed afsluitbare beker (geen priklimonade!), geen blikjes De schoolfotograaf Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Hij maakt een portret en groepsfoto's. Broertjes en zusjes mogen samen op de foto. Op welke dag hij langs komt, wordt bekendgemaakt in de Nieuwsbrief. Oud papier en lege batterijen In de hal van de school is een verzamelpunt voor oud papier en lege batterijen. 8 oktober Aan de viering van dit specifiek Alkmaarse feest neemt de school deel. De groepen 3 en 4 doen mee aan een lampionoptocht aan de vooravond van de feestdag. Op de feestdag zelf kunnen de leerlingen van de groepen 5 en 6 deelnemen aan de ballonnenwedstrijd. Afscheidsavond groep 8 In de laatste week van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. De kinderen treden op voor de leerlingen van de school. Op de afscheidsavond laten zij de musical aan de eigen ouders en familie zien. Aan het eind van de avond krijgen de kinderen een afscheidscadeau. Sport Bij voldoende animo neemt de school deel aan het schoolvoetbaltoernooi. Verder kunnen de kinderen tijdens een clinic kennismaken met sporten als: schermen, mountainbiken, enz. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

13 4. Organisatie van het onderwijs 13 Sportdag Jaarlijks wordt er een sport- en speldag georganiseerd. De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 gebruiken het schoolplein, het Hylas sportterrein of de Rekerhout om sportieve opdrachten uit te voeren. Theater Gedurende het schooljaar verzorgen groepen presentaties voor medeleerlingen door bijvoorbeeld een toneelstukje of sketch op te voeren of door het zingen van een lied. De ouders van de desbetreffende groepen kunnen hierbij aanwezig zijn. Vieringen Ieder jaar wordt het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest uitgebreid gevierd. Voor de lagere groepen komt Sinterklaas op school. De hogere groepen maken surprises voor elkaar. In de week voor Kerst is er `s avonds een kerstmaaltijd op school. Ter gelegenheid van Pasen wordt er iets georganiseerd. Als er aanleiding voor is, wordt ook in de klas aandacht aan vieringen met een andere culturele achtergrond besteed. Culturele Educatie Iedere groep tekent in op een project, voorstelling of ander evenement. Culturele educatie kan worden aangeboden door het Samenwerkingsverband Culturele Educatie Alkmaar. Schoolreisjes De schoolreizen vinden plaats in de laatste maanden van het schooljaar. Voor de kleuters kost dit reisje ca. 5,. De kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betalen ca. 20,-. De kinderen uit groep 8 gaan 3 dagen naar Texel. De kosten voor deze kinderen bedragen ca. 70,-. Schoolzwemmen Voor de kinderen uit groep 5 (soms groep 4/5 of 5/6) is er gedurende 20 aaneengesloten weken zwemles. Deze lessen worden door alle kinderen van groep 5 gevolgd. De zwemlessen maken deel uit van het bewegingsonderwijs op onze school. Zodra de zwemlessen stoppen krijgen de kinderen weer tweemaal per week gymnastiek. Tegen het einde van de zwemperiode krijgt u van ons een rekening van ca Hoofdluiscontrole Elke eerste woensdag van de maand wordt de gehele schoolbevolking op hoofdluis gecontroleerd door speciaal hiertoe opgeleide ouders. Ook na elke vakantie worden de kinderen op woensdag nagekeken. Omdat het een lastig en vaak hardnekkig verschijnsel is waar we allemaal last van kunnen hebben, is deze controle verplicht. Als er hoofdluis is geconstateerd, wordt u op de hoogte gebracht door de leerkracht en krijgt u het verzoek uw kind thuis te behandelen. Meer informatie over dit onderwerp is op school te verkrijgen. Excursies Het zich eigen maken van begrippen, kennis en vaardigheden vindt niet alleen in de school plaats, maar ook in situaties daarbuiten. We willen onze leerlingen mogelijkheden bieden om ervaringen op te doen buiten de school. De kennis van de wereld kan daardoor bij veel leerlingen toenemen. Schooljaar

14 5. De zorg voor leerlingen De zorg voor leerlingen 5.2 Het volgen van de ontwikkeling 5.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Nadat uw kind op school is ingeschreven neemt de leerkracht van de groep, waarin uw kind geplaatst is, contact met u op om een afspraak te maken voor een aantal wenmomenten'. Vanaf 4 jaar kan uw kind elke dag naar school. Wel komt het voor dat, in overleg, 4-jarigen de eerste weken alleen `s ochtends naar school gaan. Dit houdt verband met de vele nieuwe indrukken die deze kleuters moeten verwerken. Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. Vanaf die leeftijd moet verlof buiten de schoolvakanties aangevraagd worden bij de directie. Oudere kinderen die tussentijds geplaatst worden in andere groepen kunnen ook een kennismakingsbezoek afleggen. Aan de hand van het onderwijskundig rapport van de afleverende school begeleiden we deze leerlingen zo goed mogelijk in de nieuwe groep. Wij proberen er zo aan te werken, dat uw kind zich snel thuis voelt op de Sterrenwachter. Wij toetsen de schoolvorderingen van de kinderen meerdere keren per jaar. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op het gebied van taalspelling, lezen, en rekenen. Verder wordt de persoonlijke ontwikkeling gevolgd. Dit noemen we signalering. Verloopt de ontwikkeling anders dan verwacht, dan worden het programma en de begeleiding aangepast. Ouders/verzorgers worden hierover van tevoren door de interne begeleider en/of de groepsleerkracht geïnformeerd. Naast de toetsen die bij de methodes horen, nemen we ook landelijk genormeerde toetsen af volgens onderstaand schema: Groep 2: Taal, ordenen in januari en juni. Sociaal-emotioneel in de herfst. Groep 3: Sociaal-emotioneel in de herfst. Lezen in oktober, januarii, april en juni. Spelling en rekenen in februari en juni. Groep 4: Lezen in oktober, januari, maart en juni. Spelling en rekenen in januari en juni. Begrijpend lezen in februari en juni. Sociaal-emotioneel in de herfst. Groepen 5, 6 en 7: Lezen in oktober, maart en juni. Spelling en rekenen in januari en juni. Begrijpend lezen in januari. Sociaal-emotioneel in de herfst. Cito-entreetoets (groep 7) in mei. Groep 8: Lezen en spelling: in oktober. Rekenen in januari en oktober. Cito-eindtoets in februari. Sociaal-emotioneel in de herfst. Leerlingvolgsysteem De leervorderingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Dit is een overzicht waarop per leerling en per groep wordt bijgehouden in hoeverre de leerstof wordt beheerst. De gegevens worden verzameld in een leerlingendossier. Op deze manier hebben we van uw kind, vanaf de instap tot aan het verlaten van de school, een overzicht van de vorderingen en bijzondere aandachtspunten. Deze gegevens zijn ter inzage voor de ouders/verzorgers. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

15 5. De zorg voor leerlingen 15 Rapportage Vanaf groep 2 ontvangen de leerlingen twee maal per jaar een rapport met daarin een overzicht van de vorderingen. U wordt in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht(en) van uw kind over dit rapport van gedachten te wisselen. Indien de signalering daartoe aanleiding geeft, worden de vorderingen van individuele kinderen door de groepsleerkracht met de interne begeleider besproken. De interne begeleider onderzoekt welke aanpassing het programma voor individuele leerlingen behoeft, met als doel de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Indien nader onderzoek wenselijk is, wordt dit met de ouders/ verzorgers besproken. Alleen met toestemming van de ouders/verzorgers wordt een onderzoek uitgevoerd. Leerlingen en leerkrachten voeren individuele programma's zoveel mogelijk binnen de groep uit. De leerkrachten zijn in staat vroegtijdig problemen te signaleren en te herkennen. Onze orthotheek (een bestand aan hulpmaterialen) is daarbij van groot belang. De orthotheek wordt stapsgewijs uitgebreid. 5.3 Specifieke zorg voor leerlingen Een aantal kinderen heeft op een enkel vakgebied extra hulp nodig buiten de groep. Om leerlingen die belemmeringen ondervinden te begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces is op de Sterrenwachter een intern begeleider aangesteld. Het hoeft niet altijd te gaan om grote problemen en ook niet altijd om zwakke leerlingen. Ook gemakkelijk lerende kinderen kunnen het moeilijk hebben als ze te weinig uitgedaagd worden. Hoe eerder een kind geholpen wordt des te beter het is. Indien bovenstaande van toepassing is, maakt de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht een individueel- of groepshandelingsplan. Als alle geboden hulp geen vooruitgang biedt, wordt extra onderzoek gedaan en eventuele plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs geadviseerd. Een permanente commissie leerlingenzorg buigt zich over het onderwijskundig rapport en geeft een indicatie af voor een andere vorm van onderwijs De Sterrenwachter is aangesloten bij het samenwerkingsverband De Basis. In het Zorgplan is deze samenwerking onder woorden gebracht. Dit Zorgplan ligt ter inzage bij de directie. 5.4 Leerling gebonden financiering Met ingang van het cursusjaar hebben kinderen met een geïndiceerde handicap, op grond van het landelijk integratiebeleid, toegang tot de reguliere basisschool. Ouders hebben dus keuzevrijheid van onderwijs: de speciale school of met een rugzak naar een basisschool naar keuze, dus ook onze school. In die rugzak zitten middelen om uw kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om voor zo'n rugzak in aanmerking te komen moet u uw kind aanmelden bij een commissie voor indicatiestelling (CVI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepalen zij of uw kind in aanmerking komt voor indicering. Daarbij bent u als ouders formeel verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor indicatie. Ook wanneer uw kind al onze school bezoekt kan het, als het voldoet aan de criteria, van deze regeling gebruik maken. Als de CVI een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind bij ons op school aanmelden. We zullen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Daarbij verkennen we met elkaar de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van de school. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft, wordt er samen met u een handelingsplan gemaakt met ondersteuning van het speciaal onderwijs. Schooljaar

16 5. De zorg voor leerlingen 16 Kaders van de zorg Blijkt dat het voor de school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op te vangen, dan moeten we u, ook in het belang van uw kind, teleurstellen. Het recht op keuzevrijheid betekent namelijk geen toelatingsrecht in het reguliere onderwijs. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen bij de adviescommissie voor toelating en begeleiding. Op school kunt u informatie opvragen over de rugzakregeling in het algemeen, het adres van de betreffende CVI, het traject voor indicatiestelling, de geldende criteria voor indicering, de checklist met betrekking tot de toelating voor uw kind op onze school en de mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar. Mocht u overwegen uw kind met een rugzak te plaatsen op onze school, dan is het verstandig al in een vroeg stadium contact op te nemen met de directie en/of de intern begeleider, omdat het regelen van een verantwoorde opvang de nodige tijd kost. 5.5 Doubleren, versnellen en tweede leerlijn In groep 2 kan er sprake zijn van een verlengd kleuterjaar. Hierbij hanteren we het volgende stappenplan: We onderzoeken of het kind aan de tussen- en einddoelen voldoet van medio groep 2. De ontwikkelingen van het kind worden met de ouders besproken. We proberen in goed overleg tot overeenstemming te komen. Als een kind gaat vertragen, wordt altijd een handelingsplan gemaakt om de aanpak en de ontwikkeling te kunnen volgen. Bij een doublure in groep 2 zonder vooruitgang, wordt een kind aangemeld voor nader onderzoek. De uiteindelijke beslissing over doubleren wordt genomen door de directie van de school. Bij kinderen die voor januari zes jaar worden en nog niet naar groep 3 zijn gegaan is sprake van kleuterverlenging. De inspectie hanteert deze beleidslijn (verlenging vanaf vijf jaar en 9 maanden). Leerlingen die in oktober, november of december zes jaar worden gaan door naar groep 3 als het kind: een goede luisterhouding heeft een goede werkhouding heeft besef van taakgerichtheid heeft voldoende motivatie heeft geconcentreerd kan werken sociaal emotioneel geen belemmeringen heeft. Bij twijfel over de ontwikkeling van het kind kan in overleg met ouders gekozen worden voor een extra kleuterjaar. Voor kinderen met een verlenging zal een handelingsplan worden opgesteld. Het doubleren of versnellen in andere groepen is altijd na zorgvuldige afweging. Wij hanteren een procedure waarbij ouders en zorgteam nauw zijn betrokken. We houden rekening met de cognitieve én de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is uiteindelijk de bevoegdheid van een school om de groepsindeling te bepalen. Natuurlijk moet redelijkerwijs aangenomen worden dat doubleren of versnellen verbetering oplevert, anders zoeken we naar een andere oplossing, bijvoorbeeld een tweede leerlijn. Als we kiezen voor een tweede leerlijn, blijft het kind gewoon in de klas, maar krijgt het (gedeeltelijk) een eigen programma. 5.6 De overgang naar het voortgezet onderwijs De school neemt deel aan de Centrale Toetsing. Dit betekent dat bij de leerlingen die in groep 8 zitten de volgende toetsen worden afgenomen: De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO); Het Drempelonderzoek (leervorderingenonderzoek op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen); Een vragenlijst m.b.t. de sociaalemotionele ontwikkeling. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

17 6. Ouders en verzorgers 17 Het voordeel van deze vorm van toetsing is dat het een totaal beeld van de leerling geeft en daarmee goed aansluit bij de visie van de school. Deze toetsing geeft ook de ouders, leerkrachten en het voortgezet onderwijs een bredere kijk op de talenten van het kind. De Centrale Toetsing zal plaatsvinden op de school in de periode van oktober t/m december. De exacte data van deze toetsing staat in de informatie kalender en wordt aan gegeven in de nieuwsbrief..via speciale formulieren wordt aan de scholen voor voortgezet onderwijs algemene informatie verstrekt over de leerlingen. Alleen gegevens die van belang zijn voor een succesvolle schooltijd van de leerlingen worden verstrekt. Uitstroom Jaarlijks vermelden we in de informatiekalender de uitstroom van de laatste drie jaar. 6. Ouders en verzorgers 6.1 Contacten met ouders / verzorgers Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is daardoor een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een goed samenspel tussen school en thuis is daarom van groot belang. Voor vragen of opmerkingen nemen ouders eerst contact op met de groepsleerkracht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan nemen ze contact op met de directie. Verder zijn de volgende contactmogelijkheden tussen school en ouders/verzorgers in het leven geroepen: Klassenavonden Deze avonden worden aan het begin van het schooljaar georganiseerd om ouders/verzorgers te informeren over de gang van zaken in de groep gedurende het schooljaar. Tevens is het een mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind. Aan de ouders/verzorgers wordt ook de gelegenheid geboden om vragen te stellen aan de leerkracht (en) over de gang van zaken in de groep. 10-minutengesprekken Op deze momenten worden de ontwikkeling en de vorderingen van de individuele leerlingen met de ouders/verzorgers besproken en ligt het werk van de kinderen ter inzage. Voor alle leerlingen organiseren we begin november het eerste 10-minutengesprek. Hierbij ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Begin februari en in juni worden de andere gehouden in de week na de uitgave van het rapport. Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken. Schooljaar

18 6. Ouders en verzorgers 18 Algemene ouderavond Deze avond wordt in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie georganiseerd. De medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie leggen verantwoording af van hun werkzaamheden en activiteiten en presenteren het financieel jaarverslag. Op deze avond vindt ook de verkiezing van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad plaats volgens de daarvoor geldende reglementen. Tijdens de rondvraag wordt aan de ouders/verzorgers de gelegenheid geboden om over allerlei zaken betreffende de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie en de school vragen te stellen. Incidentele groepsavonden Ouders kunnen voor incidentele groepsavonden worden uitgenodigd. We denken hierbij bijvoorbeeld aan tussentijdse veranderingen in de organisatie van het onderwijs of aan informatieverstrekking over nieuwe ontwikkelingen binnen de school. 6.2 Overige informatieverstrekking Huisbezoek De groepsleerkracht kan op huisbezoek komen. Dit bezoek is bedoeld voor kennismaking of overleg. Ouders/verzorgers en leerkracht hebben dan wat meer de tijd om over kind en school te praten. Directie U kunt altijd een afspraak maken als u vragen of suggesties heeft of als er problemen zijn. Website Wij informeren de ouders/verzorgers regelmatig over zaken die met school te maken hebben via de website. Om de twee weken krijgen de leerlingen een Nieuwsbrief met actuele zaken. Op de website kunt u de Nieuwsbrieven ook lezen. De schoolgids en de informatiekalender worden jaarlijks aangepast met de geplande activiteiten en verander- of verbeterplannen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin een informatiekalender met daarin informatie over schoolzaken zoals: beleid komend schooljaar, vakantieregeling, samenstelling team en overzicht onderwijstaken, bijzondere data, sport, medezeggenschapsraad en activiteitencommissie. 6.3 Medezeggenschapsraad Aan de Sterrenwachter zijn een medezeggenschapsraad en een activiteiten- commissie verbonden. De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De leden van de medezeggenschapsraad houden zich bezig met beleidszaken van de school. Zesmaal per jaar wordt er vergaderd. Het gaat vooral om beleidszaken, zoals: formatieplan, activiteitenplan en onderwijskundig beleid. De MR heeft instemmings- of adviesrecht. De rechten en plichten staan in het reglement beschreven. De leden worden steeds voor twee jaar gekozen. Op de jaarvergadering in september worden indien nodig de ouders voor de MR gekozen. Op deze avond worden ook het jaarverslag, de begroting en het verslag van de kascommissie besproken. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda's en de notulen van de MR- vergaderingen vindt u op de prikborden in de hal. De medezeggenschapsorganen van alle openbare scholen kiezen uit hun midden 5 ouders en 5 leerkrachten in de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) De G.M.R. is een inspraakorgaan, dat zaken bespreekt die alle openbare scholen in Alkmaar aangaan. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

19 7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school Activiteitencommissie De activiteitencommissie denkt mee en helpt bij de organisatie van schoolevenementen. Het gaat hierbij om de Sinterklaasviering, Kerst- en Paasviering. Maar ook helpen zij mee bij de afscheidsavond van groep 8, sport- en speldag en ouderavond. De A.C. vergadert regelmatig. Bij die vergaderingen is een teamlid aanwezig. Deze commissie houdt een financiële administratie bij van het ouderfonds. Ouders met vragen of die ideeën hebben voor bovenstaande activiteiten en feesten kunnen hierover altijd contact opnemen met een van de AC-leden of de leerkrachten. De leden van de AC worden vermeld op de website van de Sterrenwachter. 6.5 Ouderbetrokkenheid Hulpouders in de school zijn zeer belangrijk. Zij begeleiden kinderen bij activiteiten, die zonder die hulp niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn. Het gaat hierbij onder andere om: ~ het begeleiden van kleine groepjes tijdens handvaardigheid ~ lessen ~ hulp op bijzondere feestdagen ~ hulp bij de jongste groepen ~ het begeleiden van kinderen tijdens een uitstapje ~ het plastificeren van boeken Toezicht en eindverantwoordelijkheid m.b.t. hulpouders liggen bij de leerkracht. 7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Speerpunten en evaluatie Speerpunten voor verandering Het optimaliseren van de opbrengsten. Groepsplannen voor rekenen en lezen maken, gericht op het verhogen van het niveau van de leerlingen. Na acht weken zullen de resultaten worden geanalyseerd en geëvalueerd waarna nieuwe doelen worden gesteld. Het werken aan een doorgaande lijn. Door klassenconsultaties van directie en collega s (collegiale consultaties) willen we het werken in de groepen op elkaar afstemmen. Van elkaar leren en elkaar adviseren is een meerwaarde voor de teamleden en de leerlingen. Het tweetalig onderwijs versterken. Engels beter integreren in de school; liedjes, dansjes en projecten uitvoeren. Contacten met Engelse scholen via e- twining in de bovenbouwgroepen. De sociaal-emotionele ontwikkeling goed volgen en verstevigen. Sociogrammen maken en het welbevinden observeren en enquêteren via het leerlingvolgsysteem SCOL. De resultaten van het sociogram en van de sociaal emotionele toetsen bespreken en interviews opzetten. Schooljaar

20 7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 20 Evaluatie van de speerpunten Twee studiedagen hebben bijgedragen aan het versterken van het mentorschap van de leerkrachten om studenten optimaal te begeleiden. Voor het vakgebied Rekenen zijn groepsplannen opgezet en uitgevoerd. Taal- en leesonderwijs: doelen t.b.v. de taalpilot zijn gehaald en eerder ingevoerde plannen zijn geborgd. De Engelse methode Happy house/ street/world en een Engels schoolplan voor gr. 1 t/m 8 zijn beide uit en ingevoerd. Het invoeren van een nieuw leerlingvolgsysteem Skol voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling zal in een volgend schooljaar worden uitgevoerd. Het opzetten van een meerjarenbeleidsplan voor 2011 tot Weer samen naar school. Onze school doet mee aan een samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Regelmatig heeft onze intern begeleider overleg met een specialist van het speciaal basisonderwijs. De begeleider geeft adviezen over het begeleiden van kinderen met speciale problemen. Dit alles is erop gericht om kinderen zo lang mogelijk verantwoord in het gewone basisonderwijs te houden. 7.2 Externe contacten Andere basisscholen Het team heeft via afgevaardigde(n) van de personeelsgeleding in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) contact met andere openbare basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Allerlei onderwijszaken, vooral zaken die de personele kant betreffen, worden in de vergadering van de GMR besproken. Naast dit georganiseerd overleg is er ook incidenteel contact met andere basisscholen. Het team heeft ook contacten met andere basisscholen via het Netwerk Intern Begeleiders. Kinderdagverblijf Kiddies Het kinderdagverblijf Kiddies is in hetzelfde gebouw gehuisvest. Hier is ook een buitenschoolse opvang georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Scholen voor voortgezet onderwijs Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs wordt vooral onderhouden door de leerkrachten van groep 8, de bouwcoördinator, de intern begeleider en de directie. Er is contact over de toelating van leerlingen, over oudleerlingen en over algemene zaken betreffende de basisvorming op het voortgezet onderwijs. Van deze scholen ontvangen wij de rapportgegevens van oud-leerlingen. Onderwijsbegeleidingsdienst De school maakt gebruik van de diensten van de onderwijsbegeleidingsdienst: De diensten bestaan uit: De mogelijkheid om gebruik te maken van het daar aanwezige, zeer uitgebreide diensten- en materiaalpakket ter ondersteuning van het onderwijs. De mogelijkheid om gebruik te maken van schoolbegeleiding, die bestaat uit: - begeleiding van directie, team en individuele leerkrachten. - individuele toetsing en begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. - allerlei vormen van nascholing. - helpdesk voor het computeronderwijs. - ondersteuning bij de uitvoering van WSNS. Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel uren er beschikbaar zijn voor begeleiding en nascholing Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

21 7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 21 Inspectie Vragen over onderwijs Postbus 51 beantwoordt algemene vragen over onderwijs voor het ministerie en de inspectie. Op de website van postbus 51 staan de meest gestelde vragen over onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen via de website van Postbus 51 of bellen naar (gratis). Klachten over onderwijs Klachten over het onderwijs op scholen of de organisatie van een school kunt u indienen bij de school zelf. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van deze klachten. Logopedie De kinderen van groep 2 worden alleen nog maar op spraak- en taalproblemen onderzocht. Daarna volgt zo nodig een verwijzing naar een logopedist buiten de school. Bibliotheek Alkmaar Jaarlijks biedt de bibliotheek door middel van een uitgebreide brochure aan alle groepen de mogelijkheid om leerlingen in contact te brengen met de bibliotheek. Van deze diensten, die in het activiteitenplan opgenomen worden, maken wij dankbaar gebruik. Vragen aan de inspectie Heeft u een vraag aan de inspectie, dan kunt u het antwoord waarschijnlijk vinden bij de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, vul dan het contactformulier in. Een link naar de meest gestelde vragen vindt u rechts bij 'handige links'. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noord-Kennemerland De school heeft contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Hiertoe behoren de schoolarts en assistent, de schoolverpleegkundige en de logopedist. Tot de leeftijd van 4 jaar worden kinderen op het consultatiebureau onderzocht. De oudste kleuters worden uitgebreid door de schoolarts onderzocht op het steunpunt van de GGD. Van u wordt verwacht dat u bij het onderzoek aanwezig bent. De kinderen van groep 6 worden door de verpleegkundige nagekeken. Ook dit onderzoek is op de GGD. De schoolarts is mevrouw Bea Bruin Bereikbaar in het gebouw van de GGD op de Hertog Aalbrechtweg 5. Telefoon: Klachtenregeling Het bestuur van de school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De secretariële ondersteuning van deze commissie is ondergebracht bij een onafhankelijke rechtspersoon: Stichting Onderwijsgeschillen. Indien u zich tot de Landelijk Commissie voor Geschillen WMS wilt wenden dan kunt u gebruik maken van de volgende gegevens: Stichting Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht (030) Contactpersonen ongewenste intimiteiten Deze persoon kan worden benaderd als er sprake is van mishandeling in welke vorm dan ook. Afhankelijk van de klacht kan zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Op dit moment zijn juf Bianca Cristofoli en juf Corry Seemann de contactpersonen. Schooljaar

22 8. Het schoolteam 22 Vertrouwensinspecteur De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Andere vragen kunt u stellen via de website van Postbus 51 of door te bellen naar (gratis). Sponsoring Sponsoring in het onderwijs biedt kansen, maar moet op een zorgvuldige manier gebeuren. Daarom heeft OCW samen met zestien organisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs, het Convenant Sponsoring opgesteld om op een verantwoorde manier met sponsoring om te gaan. Onze school hanteert de uitgangspunten en de kaders die in dit convenant zijn opgenomen. Ouders, leraren en leerlingen zullen via de medezeggenschapraad bij de beslissing om een sponsorcontract af te sluiten worden betrokken. De school zal bevorderen dat de sponsorcontracten gericht zijn op een gezonde levensstijl van leerlingen en dat de bedrijven vanuit een maatschappelijke betrokkenheid samenwerken met scholen. Deze samenwerking mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Bovendien mogen de kernactiviteiten van de school (met andere woorden: het primaire proces) niet afhankelijk worden van sponsoring. Het convenant ligt ter inzage bij het bestuur van de school. 8. Het schoolteam 8.1 Taken en functies in het team Naast directietaken en groepsleerkrachttaken onderscheiden wij de volgende taken en functies: Team Op onze school hebben we de volgende taken/ functies: Directeur Intern Begeleider (adjunct directeur) Groepsleerkracht ICT coördinator Interne cultuurcoördinator Conciërge Intern begeleider De interne begeleider coördineert de zorg aan de leerlingen in de school. Zij maakt de groepsen schooloverzichten na de toetsen. Samen met de remedial teacher en de leerkrachten analyseert zij de resultaten en organiseert extra hulp, zowel individueel als in groepsverband aan kinderen die dat nodig hebben. De ICT-er (Informatie en communicatie Technologie) De ICT-er is een leerkracht die gespecialiseerd is op het gebied van informatica. Zij stelt met de directie en het team een plan op, waarin wordt aangegeven hoe de computer kan worden ingezet bij de lessen in de klassen, bij zelfstandig werken of bij de administratie. Ook is de communicatie via de computer een belangrijk onderdeel ( , homepage, reportages maken, enzovoorts) Conciërge De conciërge draagt zorg voor het onderhoud van de inventaris op de school. Ook verricht zij/ hij huishoudelijke taken. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

23 9. De resultaten van het onderwijs 10. Regelingen en afspraken Resultaten van het onderwijs. 10. Regelingen en afspraken 9.1 De inzet van de zorgverbreding In hoofdstuk 5 wordt de zorg voor de leerlingen op de Sterrenwachter uiteengezet. Ieder jaar bespreken we met de medezeggenschapsraad welk deel van de formatie we aan deze zorg besteden en welk deel we gebruiken om de groepen te bezetten. Ook krijgt de medezeggenschapsraad inzage in de resultaten van de school. Niet de individuele maar de schoolopbrengsten. 9.2 Kwaliteitsbewaking Door middel van het leerlingvolgsysteem toetsen wij meerdere malen per jaar ons onderwijs. De toetsresultaten worden vergeleken met de landelijke norm. Dit geeft ons de mogelijkheid ons onderwijs voortdurend te evalueren en zo nodig bij te stellen. Op deze manier houden wij de kwaliteit van ons onderwijs op peil. De medezeggenschapsraad (MR) betrekken wij volop bij de voortgang van ons onderwijs. In de MR-vergadering bespreken wij de keuzes in ons formatie- en zorgplan. Bovendien vragen we de MR in te stemmen met het schoolplan, dat regelmatig bijgesteld wordt. Daarnaast bespreken wij nog tal van onderwijskundige en organisatorische zaken met de MR Schooltijden De schooltijden staan vermeld in de informatiekalender. Voor de groepen 1 en 2 is er een inloopmoment. Dit betekent, dat de kinderen `s morgens door hun ouders worden binnengebracht. De ouders die hun kind op komen halen, verzoeken wij niet voor uur of uur de school binnen te komen aangezien dit storend is voor de kinderen Vakanties Voor de Sterrenwachter geldt de vakantieregeling van het bestuur Ronduit in Alkmaar. De data staan in de informatie kalender Bijzondere omstandigheden Scholing van leraren Omdat het onderwijs op school continu in ontwikkeling is, is er een aantal studiedagen voor het team gepland, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied als op het gebied van organisatie. De studiedagen staan vermeld in de informatiekalender. Tijdens die studiedagen heeft uw kind vrij van school. 9.3 Controle Ons onderwijs stemmen wij af op de kerndoelen, die het ministerie voor het basisonderwijs stelt. Bij de keuze van methoden zijn de kerndoelen een uitgangspunt. We verantwoorden de keuze in het schoolplan en beschrijven hoe we met de methoden werken. Het schoolplan wordt door het bestuur vastgesteld en naar de inspecteur van het onderwijs gestuurd. De inspecteur stelt zich tijdens een schoolbezoek op de hoogte of het onderwijs dat wij geven, overeenkomt met de beschrijving in het schoolplan. De inspecteur brengt over een schoolbezoek verslag uit aan het schoolbestuur. Schooljaar

24 10. Regelingen en afspraken 24 Verlof Een leerkracht die ADV of buitengewoon verlof heeft, wordt vervangen door een andere leerkracht. Ziekte Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een vervanger. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te verdelen. Er wordt in principe geen groep naar huis gestuurd Aanvragen buitengewoon verlof Volgens de leerplichtwet moet elk kind dat volledig leerplichtig is (vanaf 5 jaar), elke schooldag naar school. Indien er gewichtige omstandigheden zijn, o.a. in het geval van een trouwfeest, jubileum of begrafenis, kan hiervan worden afgeweken. Voor extra vakantieverlof kan slechts bij hoge uitzondering toestemming gegeven worden, bijvoorbeeld als de ouders/ verzorgers door de werkgever verplicht worden hun vakantie buiten schooltijd op te nemen. Het verlof kunt u alleen aanvragen d.m.v. een daartoe bestemd formulier, dat minimaal 6 weken van tevoren aangevraagd kan worden bij de directie, eventueel vergezeld van een werkgeversverklaring. Vakantieverlof in de eerste twee weken van het schooljaar is niet mogelijk. Ongeoorloofd verlof wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht Ongeoorloofd verzuim De leerkrachten houden dagelijks een absentenlijst bij. Als een leerling afwezig is en niet afgemeld, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de ambtenaar leerplicht. Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur of en uur. Het telefoonnummer van de school is: Verzekering De kinderen zijn verzekerd tegen financiële schade door ongevallen. Hieronder valt niet de schade aan voorwerpen, zoals brillen en kleding.. De verzekering geldt van één uur voor schooltijd tot één uur erna. Ook geldt de verzekering tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van het onderwijzend personeel uitgevoerd. In geval van schade kunt u op school een aangifteformulier krijgen Aansprakelijkheid van school en gemeente Over de aansprakelijkheid van de schoolleiding, leerkrachten of gemeente bij diefstal of vermissing van voorwerpen uit het schoolgebouw is het volgende te zeggen: de gemeente kan geen verzekering van privé-eigendommen van leerlingen, van aan school verbonden personeel of van derden afsluiten i.v.m. het open karakter van de gebouwen. Dit betekent dat geen vergoeding van school of gemeente verstrekt kan worden bij vermissing of diefstal van privé-eigendommen. Dit geldt ook bij beschadiging van kleding (b.v. door verf of lijm), want ondanks het gebruik van schorten in groep 1 en 2 gebeuren er wel eens "ongelukjes".wij raden u dan ook aan hiermee rekening te houden bij de keuze van de schoolkleding. Wij bevelen een gezins-wa-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid ) aan. Deze verzekert onopzettelijk toegebrachte schade aan medeleerlingen. Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

25 10. Regelingen en afspraken Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige bijdragen worden door de activiteitencommissie gebruikt om een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sport- en speldagen, theatervoorstellingen, afscheid groep 8, aanschaf extra spelmaterialen enz. Ook reserveert men een bedrag voor het schoolreisje. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Komt uw kind in de loop van het jaar bij ons op school, dan gelden er vanaf januari kortingen. Over de betaling van de bijdrage krijgt u van de penning-meester bericht. U kunt een betalingsregeling treffen. Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten/uitgaven Verloren voorwerpen Laat u het ons weten als uw kind iets op school is kwijtgeraakt? In de kleine aula staat een mand, waarin alle gevonden voorwerpen worden bewaard. Na iedere vakantie worden de manden geleegd. Sleutels, sieraden ed. worden in een mandje bewaard. Veel gezoek kan voorkomen worden door kledingstukken, gymschoenen, tassen, bekers enz. van een naam te voorzien Uitdelen tijdens verjaardagen. Wij verzoeken u eraan mee te werken het snoepen op school tot een minimum te beperken. Tijdens verjaardagen vooral geen toffees of lollies laten uitdelen! U kunt b.v. denken aan zoute koekjes, worteltjes, stukjes komkommer, kaas Speelgoed, kostbaarheden en geld mee naar school Als kinderen speelgoed mee naar school nemen, kan dat afleiden, er kan ruzie om gemaakt worden of het kan stuk gaan. Speelgoed mag meegenomen worden als het bij een bepaald thema past. Als een kind jarig is mag het natuurlijk wel het pas gekregen speelgoed laten zien. Het zo maar meenemen van geld naar school raden wij af. Het meenemen van mobieltjes, mp3-spelers e.d. is slecht in overleg toegestaan Fietsen op het schoolplein Wij willen het aantal fietsen op het schoolplein beperkt houden. Daarom vragen wij uw medewerking voor het volgende: De kinderen komen zo veel mogelijk lopend naar school. Op het schoolplein mag vóór, tijdens en na schooltijd niet gefietst worden Verkeersouders Verkeersouders maken zich sterk om de omgeving rond school verkeersveilig te maken voor de leerlingen en binnen de school het verkeer onder de aandacht te brengen..3vo en verkeersoudersgroep Alkmaar ondersteunt verkeersouders met informatie en publicatie van persberichten. Tevens organiseren de verkeersouders, in samenspraak met het team, activiteiten als: op voeten en fietsen naar school, dode hoekspiegel bij vrachtwagens, fietscontrole en het praktisch verkeersexamen. Schooljaar

26 11. De Stichting Ronduit De Stichting Ronduit Basisscholen De Stichting Ronduit is de overkoepelende organisatie van onze basisschool, die binnen de gemeente Alkmaar het openbaar primair onderwijs vertegenwoordigt. Op 18 locaties in de stad, verdeeld over de wijken, wordt openbaar regulier basisonderwijs aangeboden. Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan en Ontwikkelingsgericht onderwijs. Ook heeft Ronduit een school voor asielzoekerkinderen. Onze school voor speciaal basisonderwijs (SBO), voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, heeft een groter voedingsgebied dan enkel de gemeente Alkmaar. De Piramide is met één locatie weliswaar gevestigd in Alkmaar Zuid (Overdie), maar verzorgt ook onderwijs aan kinderen die wonen in de omliggende gemeentes. 3 locaties Jenaplan Ontwikkelingsgericht onderwijs 3 locaties Dalton Montessori De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en psychiatrie (cluster 4), heeft vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder. Met ingang van 15 november 2010 is het Transferium te Heerhugowaard toegevoegd aan de Spinaker. De Spinaker vervult een regionale functie voor de kinderen in Noord-Holland Noord. De Stichting Ronduit is de overkoepelende organisatie van onze basisschool, die binnen de gemeente Alkmaar het openbaar primair onderwijs vertegenwoordigt. Op 18 locaties in de stad, verdeeld over de wijken, wordt openbaar regulier basisonderwijs aangeboden. Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan en Ontwikkelingsgericht onderwijs. Ook heeft Ronduit een school voor asielzoekerkinderen. School voor speciaal basisonderwijs School voor kinderen met gedragsen/of psychiatrische stoornissen (regionaal expertisecentrum) Alkmaar (SO en VSO) Hoorn (VSO) Heerhugowaard (VSO en Transferium) Den Helder Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

27 12. Kwaliteit op de scholen 27 Onze school voor speciaal basisonderwijs (SBO), voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek, heeft een groter voedingsgebied dan enkel de gemeente Alkmaar. De Piramide is met één locatie weliswaar gevestigd in Alkmaar Zuid (Overdie), maar verzorgt ook onderwijs aan kinderen die wonen in de omliggende gemeentes. De school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en psychiatrie (cluster 4), heeft vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Den Helder. Met ingang van 15 november 2010 is het Transferium te Heerhugowaard toegevoegd aan de Spinaker. De Spinaker vervult een regionale functie voor de kinderen in Noord-Holland Noord. De Stichting Ronduit heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkse praktijk op de scholen. Om het bestuur van de stichting te ondersteunen is gekozen voor professionele ondersteuning door een bestuursbureau met stafmedewerkers. Deze worden aangestuurd door een algemeen directeur met secretariële ondersteuning. De Stichting Ronduit heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkse praktijk op de scholen. Om het bestuur van de stichting te ondersteunen is gekozen voor professionele ondersteuning door een bestuursbureau met stafmedewerkers. Deze worden aangestuurd door een algemeen directeur met secretariële ondersteuning. 12. Kwaliteit op de scholen Kwaliteit mag geen toeval zijn. Onder kwaliteit verstaan wij het bereiken van de gestelde doelen naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de inspectie, de ouders en de leerlingen. Daarom proberen we systematisch de goede dingen beter te doen. Dit doen we door het opstellen van een beleidsplan voor vier jaren: het schoolplan het uitvoeren van zelfevaluaties, het afnemen van enquêtes en het maken van jaarverslagen en de schoolgids. Ter verbetering van de primaire processen worden binnen de school de leerlingen systematisch gevolgd via het leerlingvolgsysteem, is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van peuterspeelzalen en het voortgezet onderwijs over een betere aansluiting en is continue ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten speerpunt van beleid Planning en beleid Voor een periode van vier jaar wordt door ons een schoolplan opgesteld. Hierin worden de doelen van het onderwijs geformuleerd. Volgens de cyclus Plan (plannen van doelstellingen), Do (uitvoering van plannen), Check (zelfevaluatie/ visitatie), Act (bijstellen en verbeteren) wordt hier aan gewerkt. Het schoolplan neemt in de plancyclus dan ook een centrale plaats in. Doelstellingen van het schoolplan krijgen jaarlijks een vertaling naar het schooljaarplan. Deze jaarplannen specificeren de geformuleerde doelstellingen en geven activiteiten weer om ze te realiseren. Jaarlijks vindt een evaluatie van het uitgevoerde beleid plaats en krijgt zijn beslag in het jaarverslag De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden van de Stichting Ronduit en bestaat uit vertegenwoordigers van de veertien afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR en), te weten veertien personeelsleden en veertien ouders. In het GMR -reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de afzonderlijke MR en aan de GMR zijn overgedragen. Bevoegdheden, werkzaamheden, de wijze van facilitering en onderlinge communicatie worden beschreven in het Medezeggenschapsstatuut. De algemeen directeur voert namens het bestuur van Ronduit het overleg met de GMR, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de GMR en is tijdens (een deel van) de GMR-vergadering aanwezig. Hij draagt er zorg voor dat die beleidsstukken die instemming dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd worden aan de GMR. Daarnaast informeert hij de GMR over komende beleidsmatige ontwikkelingen en stelt de leden zo in de gelegenheid om een inbreng te hebben in de nader uit te werken beleidszaken. Schooljaar

28 13. Communicatie in bijzondere situaties Professionalisering Professionalisering van leerkrachten is naast het gebruik van goede lesmethoden en materialen essentieel voor de onderwijskwaliteit. Met de her- en bijscholing gaat het om individuele ontwikkeling van leerkrachten, groepsontwikkeling (bijv. specifiek gericht op de onderbouw) en het ontwikkelen van een heel team. Op onze school bestaat de mogelijkheid voor onderwijsassistenten en leerkrachten in opleiding om stage te lopen. Zij worden hierin begeleid door de groepsleerkracht. Binnen Ronduit hebben wij tevens een aantal Opleiders in de school (OPLIS), waaraan meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegekend om studenten te begeleiden. 13. Communicatie in bijzondere situaties 13.1 Klachtenregeling Klachten met betrekking tot een leerling. Als er een klacht is over de gang van zaken met betrekking tot een leerling op school, kan dit het beste gemeld worden aan de groepsleerkracht van die leerling. Als de leerkracht en ouder(s) er in overleg niet uitkomen, dan vindt er een gesprek plaats met de desbetreffende ouder(s), de leerkracht en de directie. Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt kan men zich, bij voorkeur via een van de contactpersonen van de school, wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Met een vertrouwenspersoon kunt u bijvoorbeeld spreken over de vooren nadelen van de verschillende (re)acties (zie tevens paragraaf 11.2). Hoe u ze kunt bereiken staat op de website van de school, onder de tab 'ouders'. De complete en formele klachtenregeling van het bestuur ligt ter inzage op onze school en staat tevens op onze website. Het bestuur van de school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De secretariële ondersteuning van deze commissie is ondergebracht bij een onafhankelijke rechtspersoon Stichting Onderwijsgeschillen. Daar kunt u, als u er met de school helemaal niet meer uitkomst, een formele klacht neerleggen. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie ander beslist. U kunt daarvoor gebruik maken van de volgende gegevens: Stichting Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht (030) Schoolgids o.b.s. De Sterrenwachter

Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann

Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann OBS DE Troubadour Adres: Stempelmakerstraat 19 1825 DP Alkmaar Tel. 072-5613233 Website : www.troubadour-alkmaar.nl Email: info@troubadour-alkmaar.nl Schoolleiding: Directeur mevrouw H.Miedema Rippingstraat

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie