Schoolplan Montessori afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008."

Transcriptie

1 Schoolplan Montessori afdeling I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein XL Amsterdam Schoolplan Asvo Montessori afdeling

2 Inhoud: Inleiding Blz Waar we voor staan Blz De organisatie van ons onderwijs Blz Zorg en begeleiding Blz Kwaliteitszorg Blz Leerstofinhoud Blz. 33 Asvo en ICT-beleid , bijlage Blz. 45 Schoolplan Asvo Montessori afdeling

3 Schoolplan Montessori afdeling Inleiding. Dit deelschoolplan van de Asvo Montessori afdeling geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode weer. Door dit te beschrijven in een plan willen we: In samenhang met de schoolgids onze ouders duidelijkheid bieden. Leggen wij verantwoording af naar het Bestuur, de MR, de directeur en de ouders van de school. Voldoen we aan de wettelijke verplichting over een schoolplan te beschikken. Het Montessori team heeft gezamenlijk aan de totstandkoming van dit plan gewerkt, o.l.v.de adjunct directeur, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Montessori afdeling. Ons uitgangspunt bij de totstandkoming en implementatie van dit plan is: Het plan moet door alle leden van ons team gedragen worden. Het plan moet goed leesbaar zijn, een werkdocument en geen papieren tijger. Er wordt jaarlijks geëvalueerd of de gestelde doelen in relatie tot de jaarplanning zijn gehaald. We zien ons deelschoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid voor onze afdeling wordt geformuleerd en vastgesteld. Het is voor ons een onmisbaar document, uitgangspunt en doel tegelijk, wat duidelijkheid moet bieden aan alle betrokkenen. Montessori team Asvo-school, mei Vera Arents, Adjunct-directeur Schoolplan Asvo Montessori afdeling

4 1. Waar we voor staan. 1.1.Algemeen. De missie van het Montessori team luidt als volgt: Kennisoverdracht en leren leren, spel en creativiteit. Hedendaags onderwijs dat zich geïnspireerd weet door het gedachtegoed van Maria Montessori ( ). Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde: De rechten van het kind. Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. Op onze afdeling werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Bij het lesgeven maken wij gebruik van op de eerste plaats het Montessori materiaal, maar ook van leerboeken uit diverse methodes, zelf ontwikkelde materialen, spelmateriaal en hulpmiddelen waaronder computers. 1.2.Kenmerken. Help mij het zelf te doen. De slagzin: Help mij het zelf te doen geeft de kern van de Montessori opvoeding en het Montessori onderwijs aan. Het proces van groot worden, moet het kind zelf volbrengen. Niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het zo belangrijk dat het kind de ruimte krijgt om de dingen die het zelf kan, ook zelf te doen. Allerlei indrukken prikkelen een kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoetkomen aan de basisbehoeften van een kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde. Pas als een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Wij hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer op school. Wederzijds vertrouwen en acceptatie binnen de sociale relaties van de kinderen, zowel tussen henzelf en de volwassenen in hun omgeving, als in contacten met hun leeftijdgenootjes zijn van het grootste belang. Ook hebben kinderen behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden we het belangrijk dat er op school boeiend onderwijs wordt gegeven; onderwijs dat de kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te exploreren. De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Wij als volwassenen hebben een belangrijke taak als cultuurdragers, want we kunnen kinderen vóórleven wat: wederzijds respect betekent, wat verdraagzaamheid, plichtsbetrachting en verantwoordelijkheidsgevoel betekenen. Wij willen graag een afspiegeling zijn van een samenleving, waarin samenwerken, solidariteit en gelijkwaardigheid geen holle frasen zijn, maar een werkelijkheid die in de samenwerking met alle betrokkenen vorm krijgt. Met alle betrokkenen! Daarom willen wij ons ook graag verzekeren van de betrokkenheid van de ouders die, daar gaan we van uit, bewust hebben gekozen voor onze Montessori afdeling. Betrokkenheid bij onze uitgangspunten voor de steun aan hun kind als Schoolplan Asvo Montessori afdeling

5 leerling, voor zijn of haar succes op school. Het eerste contact, de aanmelding, de ouderavonden, de activiteiten,de voortgangsgesprekken, en elke aanspraak daarna drukken uit: als wij niet op de wisselwerking met en steun van ouders kunnen rekenen, kunnen zij van ons niet vanzelfsprekend succes verwachten. 1.3.Zelfstandigheid. Maria Montessori was van mening dat aan de energie van het kind een onbewuste doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil zelf groot worden. Daarom moet het in alle vrijheid zelf kunnen bepalen wat het wil leren, naar aanleg en tempo. Het moet daarvoor een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, waarbij alle schoolse vakken en zaken evenwichtig aan bod komen. Daarbij heeft het de hulp van de volwassenen in zijn of haar omgeving nodig. 1.4.Vrije werkkeuze. Tijdens het dagelijks werken in de groepen, kiezen de kinderen hun eigen werk. Zo wordt tegemoet gekomen aan hun spontane belangstelling. In principe kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang ze met bepaalde werkjes bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde Montessori materiaal speelt daarin een belangrijke rol. Het is aantrekkelijk, meestal zelf corrigerend materiaal dat de kinderen stimuleert en hen de gelegenheid biedt langere tijd zelfstandig en geconcentreerd te oefenen. We spreken over vrijheid in gebondenheid. Dat wil zeggen, dat de groepsleerkracht daar waar nodig zal stimuleren, motiveren en sturen als het kind moeite heeft zijn keuze te bepalen. Het doel is het kind telkens op een hoger (leer)plan brengen en uit het kind te halen wat het in aanleg in zich heeft. 1.5.Kernpunten pluriformiteit, d.w.z. dat er ruimte dient te zijn voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, zonder dat het neutraal bijzondere uitgangspunt van de Asvo in het geding komt emancipatie en tolerantie onderschrijving en ondersteuning van de ouders bij de uitgangspunten van onze onderwijs- en opvoedingsmethode het werken en het samenwerken staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren), en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. met behulp van het kind-volg of leerlingvolgsysteem* worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen gevolgd om zorg op maat te geven, want kinderen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Daarom streven wij een actief na- en bijscholingsbeleid na. ( Zie ook het hoofdstuk: Zorg en begeleiding) Een goede samenwerking tussen schoolbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen! *Verduidelijking van de term volgt later in dit plan.(lvs) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

6 2. De organisatie van ons onderwijs. 2.1.De organisatie van de groepen. De ontwikkelingsfasen van het kind. Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan. Dit grondplan bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen, die ieder mens doorloopt. Elk van deze fasen staat niet op zichzelf, maar legt de basis voor de volgende. In deze fasen zijn er perioden van verhoogde belangstelling voor bepaalde aspecten uit de omgeving. Deze perioden worden de gevoelige perioden genoemd. De periode van 0-3 jaar.(de schepper) In deze periode neemt het jonge kind informatie op uit zijn/haar omgeving; het kind doet de indrukken onbewust op. Die omgeving moet dan ook zodanig zijn, dat het kind er van kan profiteren. Het is belangrijk dat het kind veel indrukken en ervaringen op kan doen. De periode van 3-6 jaar.(de werker) Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken op doen. Het is de gevoelige periode van het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor oefeningen uit het dagelijks leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van de handelingen. De periode van 6-9 jaar.(de verkenner) In deze periode willen kinderen zich aansluiten bij anderen. Gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. Ze zijn in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis. De periode van 9-12 jaar.(de wetenschapper) In deze periode gaat het kind verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een wereldbeeld op. Het denkt na over de plaats van de mens in de wereld. De kinderen zijn in de gevoelige periode voor het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Montessorigroepen volgen de indeling zoals hierboven beschreven. We hebben dan ook geen verdeling over jaarklassen, maar spreken van onderbouw ( groep 1 en 2 leeftijd 4-6 jaar), middenbouw ( groep 3, 4 en 5 leeftijd 6-9 jaar) en bovenbouw ( groep 6,7 en 8 leeftijd 9-12 jaar). Binnen één klaslokaal zitten dus kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkeling. Ieder kind is dan ook meerdere keren in zijn/haar schoolloopbaan de jongste, middelste of oudste binnen een sociale groep. Hierdoor worden de sociale ervaringen breder en zijn de mogelijkheden om hulp te geven of te krijgen optimaal. Voor hulp kan het kind zowel bij de groepsleerkracht als bij zijn medeleerlingen terecht. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

7 2.2.De leider/leidster. De taak van de leerkracht op onze afdeling is kinderen helpen zelf te werken. Dit is de basishouding van de groepsleider of leidster. Hoewel kinderen kunnen leren door zelfwerkzaamheid, is de rol van de groepsleerkracht van grote betekenis. Deze is er op getraind er voor te zorgen dat het kind activiteiten ontplooit. Behalve het zorgen voor een uitnodigende en veilige omgeving is het aanbieden van materialen, leerstof en het gebruik ervan van groot belang. Door de o.a. individuele vorm van les geven krijgt de leider of leidster een goed inzicht in de zwakke of sterke kanten van een kind. Observatie, registratie en toetsing vormen de peilers waarop de groepsleerkracht bouwt. De leerkrachten op onze afdeling hebben dan ook allemaal hun Montessori diploma op zak, wat garant staat voor deskundigheid en professionaliteit in hun vakgebied. 2.3.Activiteiten van de kinderen. Hoewel in een Montessori klas de onderwijsgevende niet altijd prominent aanwezig is, zijn de kinderen toch druk bezig. Op de tafel van ieder kind kan iets anders liggen en er wordt druk samengewerkt, overlegd of gelopen. Dit geeft voor de buitenstaander soms een wat rommelige indruk, waardoor het lijkt of iedereen zo maar wat doet. Niets is minder waar. Het zijn activiteiten die voort vloeien uit de keuzevrijheid die ieder kind heeft zoals hierboven omschreven. Er zijn veel open kasten met daarin allerlei materialen die aansluiten op de gevoelige perioden van ieder kind. Deze perioden komen niet bij ieder kind op precies hetzelfde moment en daarom moet er een ruime keuze aan leermiddelen voor handen zijn. De vrijheid die kinderen hebben is echter niet absoluut, maar gebonden aan regels. Dit garandeert in elke groep een duidelijke structuur van waaruit de leerlingen tot zelfstandigheidontwikkeling kunnen komen. In de groep heerst een rust en een sfeer van helpen en onderlinge acceptatie. 2.4.Materiaal. In het Montessorionderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een belangrijke plaats in. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken teneinde de stof te verwerken. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling(en). Hierdoor en door de manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in hun bezigheid op. Dit heeft een grote vormende waarde. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van de leid(st)er hun 'fouten' zelf kunnen ontdekken. Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit. Het vormt dan voortdurend een uitnodiging en dat is precies waar het om gaat. Aan het eind van de midden-, begin bovenbouw begint het materiaal plaats te maken voor een meer abstracte wijze van omgaan met de leerstof. Het materiaal maakt een vloeiende overgang mogelijk van concreet, via symbolisch naar een abstract denkniveau. Die herhaling concreet, symbolisch, abstract is in elke bouw opnieuw zichtbaar maar van toepassing op andere ontwikkelingsgebieden. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

8 2.5.Samenstelling van de groepen. Omdat een kind gemiddeld drie jaar bij dezelfde leerkracht in de groep zit, kan het in die periode rustig doorwerken in zijn/haar eigen tempo. Sommige kinderen zijn sneller dan de gemiddelde leerling en hebben verdiepende en verrijkende stof nodig, anderen zijn langzamer en moeten hard werken om aan het eind van een periode aan de vastgestelde eindtermen te kunnen voldoen. Deze eindtermen zijn landelijk vastgesteld. Binnen onze afdeling hebben wij een leerling volgsysteem waarin deze eindtermen zijn opgenomen. Wij proberen deze met de kinderen in tussenstappen te bereiken. Deze tussenstappen worden tussendoelen genoemd. Deze staan in onze z.g.overgangscriteria. Tussentijds en aan het eind van ieder schooljaar wordt bekeken of een leerling deze criteria gehaald heeft. Dit bepaalt mede of een kind uiteindelijk doorstroomt naar de volgende bouw, of naar het vervolgonderwijs. Soms wordt er, uiteraard altijd in overleg met de ouders, besloten dat het beter is voor een kind om nog een jaar langer in een bepaalde bouw te blijven of juist om vervroegd door te stromen. Dit heeft dan weer invloed op de samenstelling van de groep of de groepsgrootte. Momenteel bestaan de groepen op de Montessori afdeling gemiddeld uit 28 leerlingen. De verdeling van de leerlingen over de groepen is de verantwoordelijkheid van het team. Bij die indeling houden wij rekening met: Geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep Indien mogelijk vriendje of vriendinnetje dat mee gaat ( wensen v.h.kind zelf) Leeftijdsopbouw Evenwichtige verdeling van: jongens/meisjes, zorgleerlingen w.o. kinderen met een handicap Aantallen Als ouders van mening zijn dat de leerkracht bij het indelen met bepaalde aspecten rekening moet houden, kunnen zij dit aan de leider/leidster van hun kind duidelijk maken. Er kunnen door de leerkracht echter geen garanties worden afgegeven! De indeling van de groepen is een teambeslissing, waarbij bovenstaande criteria zorgvuldig worden afgewogen. Dat dit in sommige gevallen wellicht toch tot een teleurstelling kan leiden voor ouders en/of kind is helaas niet altijd te voorkomen. In de laatste twee maanden voor de zomervakantie krijgen kinderen de gelegenheid om vast een aantal keren in de volgende bouw mee te draaien om te wennen. 2.6.Personeel en IPB ( Integraal Personeels Beleidsplan) De asvo Montessori afdeling bestaat uit 6 klassen. Twee onderbouw groepen, twee middenbouw groepen en twee bovenbouw groepen. Het gemiddelde aantal kinderen per groep ligt momenteel rond de 28 leerlingen. De leerkrachten hebben allen een afgeronde Montessori opleiding gevolgd. Ook voor vervanging bij ziekte en ADV streven wij er naar om zo veel mogelijk te werken met mensen die de Montessori opleiding voltooid hebben. Door de krapte aan Montessori leerkrachten op de arbeidsmarkt lukt dit echter niet altijd. De leeftijds opbouw van het team loopt momenteel (2004) van eind twintig tot begin vijftig. Waarbij het zwaartepunt ligt tussen de 40 en 50 jaar. Het complete team bestaat inclusief IB er, adjunct-directeur en vaste vervangers uit 10 personen. Daarnaast delen wij met de reguliere afdeling van onze school vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

9 Het ministerie van OCW beoogt de beleidsvrijheid van onderwijsinstellingen te vergroten, middels de invoering van een nieuw financierings systeem (Lumpsum). De achterliggende gedachte hierbij is, dat scholen steeds beter in staat zijn om maatwerk te bieden. Onderwijs vernieuwingen en veranderende omstandigheden hebben uiteraard gevolgen voor de gang van zaken in de school. Wij staan nu voor de praktische invulling van het beleid in deze. Op onze afdeling richten wij ons, aansluitend op een traject dat dit schooljaar al ingezet is, op competentie management. De voorgestelde veranderingen stellen b.v. eisen aan de brede inzetbaarheid van medewerkers. De leiding heeft de taak om de talenten en competenties* van de medewerkers, de doelen van de organisatie en de verschillende taken en functies met elkaar te verbinden. Kort gezegd betekent dit: Wat kan en wil de medewerker en wat is goed voor de school. Bij competentie management gaat het om het optimaal managen van mens én organisatie. Collega s beschikken soms over verborgen kwaliteiten waar geen beroep op wordt gedaan. Een goed inzicht in deze kwaliteiten is dan ook naar onze mening essentieel. Competentiemanagement maakt deze kwaliteiten en talenten van mensen zichtbaar. En als mensen op hun kwaliteiten worden ingezet, functioneren ze het beste. Daarbij is het uiteraard wel van belang dat de individuele talenten en kwaliteiten van medewerkers elkaar aanvullen en in samenhang met elkaar worden ingezet. Want goede solisten vormen niet vanzelf een goed orkest. Daarom is er ook veel aandacht nodig voor de teamontwikkeling. Zo streven we naar gedeelde verwachtingen voor alle betrokkenen over de kwaliteit van ons onderwijs en wordt er vanuit de persoonlijke kwaliteiten van de teamleden gewerkt aan hun professionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om een geleidelijk proces, doelgericht en planmatig. Het hoeft niet allemaal in één keer. Het traject wat wij volgen is als volgt opgebouwd: Het vaststellen van de kerncompetenties op onze afdeling: wat hebben we nodig? Het in kaart brengen van de individuele competenties: wat heeft eenieder in huis?(2004) De afstemming van beide op elkaar.( ) Het doel waarnaar wij streven is: School belang: Vergroten van inzetbaarheid van medewerkers De juiste persoon op de juiste plaats Benutten van(onvermoede) talenten en kwaliteiten Tevreden medewerkers met plezier in hun werk Behoud van medewerkers (afname werkdruk) Laag ziekteverzuim Tevredenheid bij kinderen,medewerkers en ouders Permanente schoolontwikkeling Individueel belang: Beter zicht op eigen sterke en zwakke punten Verbeteren van ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaan kansen Verbeteren van functioneren Vergroten van de inzetbaarheid Toename van motivatie Plezier in het werk (afname werkdruk) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

10 Door middel van klassenbezoek, collegiale consultatie, functioneringsgesprekken, teamvergaderingen,studie- dan wel thema dagen, coaching en individuele nascholingstrajecten, proberen we te komen tot een eensluidende visie op ons onderwijs, kijken we naar wat er speelt aan toekomstige ontwikkelingen, naar ons schoolplan en naar wat er nodig is voor alle noodzakelijke functies. Zo stellen we met elkaar vast welke competenties onze afdeling kenmerken en hoe de taakverdeling, klassenverdeling e.d. er uit moet zien voor een zo optimaal mogelijke opbrengst, waarbij we de realiteit niet uit het oog verliezen. Op deze manier wordt het beleid van onze afdeling steeds meer een team aangelegenheid waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. Concreet ziet dat er als volgt uit: De teamleden krijgen ten minste 2x per jaar bezoek van de adjunct-directeur, die hiervan verslag opmaakt aan de hand van een binnen ons team afgesproken kijkwijzer. Dit verslag dient als uitgangspunt voor een gesprek. Dit gesprek is zowel een evaluatie als planningsgesprek. (P&E) De leerkracht en adjunct-directeur maken afspraken over de leervoornemens ( c.q.verbeterpunten) van de medewerker en evalueren de stand van zaken m.b.t.eerdere voornemens en afspraken. Dit is een cyclisch proces, waarin regelmatig doelen worden geformuleerd over de ontwikkeling van competenties en succesvol gedrag bij het teamlid. Dit vraagt van beide partijen een actieve gerichtheid op zowel de toekomst van de school als die van het individu, bij de afspraken die gemaakt worden. Aansluitend volgt dan een maal per jaar een functioneringsgesprek dat van te voren zowel door de leerkracht als de leidinggevende wordt voorbereid a.d.h.v.een formulier met uitleg, vragen en gesprekspunten. Dit gesprek geeft inzicht in de wensen, verlangens, sterke kanten en verbeterpunten van medewerkers en leent zich uitstekend om gecombineerd te worden met een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt en deze gegevens maken deel uit van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hierin draait het steeds om de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de leerkracht, in samenhang met de ontwikkeling en doelstelling van onze afdeling. Het gaat dus over: inzetbaarheid,scholing en doorstroming naar andere interne of externe functies. Hulp en ondersteuning bij het realiseren van de gemaakte afspraken krijgt de leerkracht ook van de intern begeleider. Eens in de twee jaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats. Daarnaast spreken medewerkers ook elkaar aan op hun competenties. Dit gebeurt d.m.v.collegiale consultatie, waarin ook de adjunct-directeur en de intern begeleider participeren. We nemen elkaars groepen over, zodat leerkrachten in staat worden gesteld bij elkaar te gaan kijken. Ook hierbij wordt de al eerder genoemde kijkwijzer gebruikt. Na afloop bespreken de collega s met elkaar wat er gezien is en worden er afspraken gemaakt, dan wel actiepunten ondernomen. Aan de bovenstaande cycli worden dan weer consequenties verbonden in de vorm van nascholingsactiviteiten als team of individueel, die met elkaar worden besproken en vastgelegd. Ook de zij-instromers en nieuwe leerkrachten draaien mee in dit traject, waarbij we een in aanvang intensievere cyclus volgen die de ontwikkeling van de medewerker in beeld brengt en de daarbij passende begeleidings vragen. Dit traject wordt van te voren met de nieuwe collega doorgesproken en zo nodig gaandeweg de periode in gezamenlijk overleg opnieuw vastgesteld. * Een competentie is een bekwaamheid van een medewerker opgebouwd uit drie deelgebieden: kennis, vaardigheden en attitude. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

11 3. Zorg en begeleiding. 3.1.Inleiding. Sinds augustus 1998 valt het basisonderwijs onder de Wet op het Primair onderwijs,(wpo) samen met de speciale scholen voor basisonderwijs. De grootste opdracht vanuit deze wet ligt bij de gewone basisscholen. Deze zal er in moeten slagen een onderwijsaanbod te realiseren dat ruimte biedt voor de verschillen tussen kinderen; verschillen in talent, tempo en temperament. De wet bevat het uitgangspunt dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling binnen de basisschool moeten kunnen doormaken. Voor ons als team betekent dit dat wij voortdurend bezig moeten zijn met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Een zaak die wij zeer serieus nemen. Uiteraard aanvaarden wij als rechtgeaarde montessorianen, elk groeiend kind als een uniek mens in wording met een te waarderen eigenheid en eigen mogelijkheden. Gedrag wordt niet snel als afwijkend of problematisch beschouwd. 3.2.Aanmelding kinderen met een handicap.( Zie ook 3.4.Zorgprofilering) Toch hechten wij er aan om middels dit document ook onze zorg uit te spreken over de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in het basisonderwijs. De toename van kinderen in het gewone basisonderwijs die speciale zorg behoeven ( de z.g. rugzak leerling) leidt o.i. niet altijd tot betere omstandigheden voor het kind zelf en ook niet voor de overige kinderen in de groep. Dit komt niet in de laatste plaats door het feit, dat wij, hoe graag we het ook zouden willen, niet altijd de juiste expertise en middelen in huis hebben om deze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Immers, wij zijn uiteindelijk gewone meesters en juffen die niet zijn opgeleid om les te geven aan leerlingen met een uitgesproken handicap. Daarom willen wij uiterst zorgvuldig te werk gaan bij toelating of weigering, bij aanmelding van de volgende leerlingen: Een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling ( ook wel een leerling met een rugzak genoemd) Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband (WSNS) Een leerling die teruggeplaatst wordt van een speciale school voor basisonderwijs Hierbij stellen wij onszelf een aantal pedagogische en onderwijskundige vragen* aan de hand waarvan wij bezien, of wij als afdeling in staat zijn de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in het beantwoorden van die vragen staat het belang van het kind en de mogelijkheden op onze afdeling om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Wij zullen bij de beantwoording gebruik maken van de eventuele aanwezige kennis bij de ouders zelf, de mogelijkheden van het Regionaal Expertise Centrum (REC) en van het samenwerkingsverband, WSNS. Ook zullen wij indien nodig niet aarzelen om advies in te winnen bij eventuele andere externe deskundigen. Dit alles uiteraard in voortdurend overleg met de ouders van het desbetreffende kind. De Interne Begeleider Schoolplan Asvo Montessori afdeling

12 ( I.B. er) van onze afdeling zal hierin het eerste aanspreekpunt en coördinator zijn. Bij het besluit tot toelating of weigering, zal er altijd sprake zijn van een teambesluit, We gaan er immers van uit dat bij toelating- de leerling zo mogelijk de hele basisschoolperiode bij ons welkom zal zijn. * Vragen die wij onszelf stellen: ( Zowel het belang van het kind, als het belang van de groep wordt steeds meegewogen) Welke hulpvraag stelt het kind en wat betekent dat voor: Pedagogisch klimaat: Geborgenheid Veiligheid Bevorderen van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid Pedagogisch differentiëren Acceptatie Didactisch klimaat: Leerstof aanbod Leerdoelen Werkwijzen Organisatie Leerlingenzorg: Leerlingvolgsysteem Potentieel aan middelen Inzet van middelen Professionalisering: Aantal leerkrachten dat ingezet kan worden(of andere assistentie) Kennis- en vaardigheidsniveau Nascholingsplanning ( Zorgprofilering) Interne communicatie Externe communicatie Ondersteuning : Samenwerkingsverband Eventuele andere/overige ondersteuning Schoolplan Asvo Montessori afdeling

13 3.3.Het intern begeleidingssysteem. Op onze afdeling hebben wij een intern begeleidingssysteem ingevoerd, dat een centrale rol speelt bij onderwijsvernieuwing en het verbeteren van de kwaliteit op allerlei gebieden. Het intern begeleidingssysteem bestaat uit het geheel van maatregelen dat op onze afdeling (en deels ook op schoolniveau) genomen is, om het onderwijs zodanig in te richten dat alle leerlingen hiervan optimaal kunnen profiteren. Het bevat de volgende componenten: Een intern begeleider ( die ook een halve dag per week beschikbaar is voor R.T.) Een leerling-volgsysteem Een systeem van leerling-besprekingen Een sociale kaart Een orthotheek De componenten hangen nauw samen en hebben elkaar nodig om te functioneren De intern begeleider. Op onze afdeling hebben wij een intern begeleider die tweeënhalve dag per week aanwezig is. Van deze tijd wordt een halve dag per week besteed aan R.T. De voornaamste taak van de I.B. er is zich bezig houden met het coördineren en organiseren van de leerlingenzorg.( Zie taakomschrijving)* Uiteraard is dit ingebed in de totale zorgcultuur op onze afdeling, waarin we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voorop hierbij staat dat wij als team van zowel onszelf als van anderen accepteren niet alles te kunnen. Het regelmatig ter discussie stellen van ons eigen gedrag en onze eigen vaardigheden speelt hierbij een belangrijke rol. De interne begeleider is de spil op onze afdeling als het gaat om de interne zorgstructuur. Met behulp van het leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van leerlingen geanalyseerd en bediscussieerd. Dit gebeurt in de z.g. kindervergadering, welke 1x per 6 weken door het team gehouden wordt onder voorzitterschap van de I.B. er. Daarnaast voert de intern begeleider 1x per 2 weken individueel overleg met elke leerkracht apart over de eventuele zorgkinderen in de groep en begeleid zij ook de leerkracht zelf indien nodig. De concrete gegevens vanuit het leerling volgsysteem, gekoppeld aan de observaties van de leerkracht en de I.B. er zelf en de eventuele aanbevelingen vanuit de collegiale consultatie in de kindervergadering liggen hierbij op tafel. De intern begeleider reikt de leerkracht advies, handvaten of leermiddelen aan die gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van het kind in de groep. Ook kan het zijn dat de I.B. er voor het desbetreffende kind een handelingsplan opstelt wat door de leerkracht in de groep wordt uitgevoerd. Wij streven er naar om de extra zorg die leerlingen behoeven zoveel mogelijk binnen de eigen groep te geven door de eigen groepsleerkracht. Dit past uiteraard ook binnen ons onderwijssysteem. De groepsleerkracht is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de leerling op school. We hebben er dan ook voor gekozen om de R.T. op onze afdeling uitsluitend te geven aan groep 1 t/m 4, dit in het kader van zo vroeg mogelijk signalering en hulpverlening en dan alleen voor kortdurende hulp.( Uiteraard speelt hierin ook mee dat er niet meer dan halve dag per week beschikbaar is voor R.T. activiteiten) Kinderen die structureel extra hulp nodig hebben buiten de groep, zijn hiervoor aangewezen op externe instanties. Vanzelfsprekend kunnen ouders voor hulp en advies bij het inroepen van deze instanties terecht bij de groepsleerkracht of de intern begeleider. Ook zullen wij zelf niet schromen om daar waar nodig externe specialistische hulp in te roepen (altijd in overleg met de ouders) ten einde een kind adequaat verder te kunnen helpen. Behalve begeleiding van de leerkrachten op individueel niveau (zowel t.a.v. kinderen als van de leerkracht zelf) wordt er 2x per jaar per groep een signaleringslijst afgenomen waarbij alle kinderen van de groep de revue passeren. Deze lijst maakt deel uit van de toetskalender(zie bijlage) die weer Schoolplan Asvo Montessori afdeling

14 onderdeel is van het leerlingvolgsysteem(lvs). Aan de hand van deze signaleringslijst( die wij intern het stoplichtverslag noemen) wordt bekeken of er op groepsniveau ook maatregelen ter verbetering nodig zijn. Naast de kindervergadering en het interne overleg op onze afdeling vindt er 6x per jaar Groot Kinder Overleg plaats.(gko). Hierbij zijn aanwezig: De interne begeleiders van de beide afdelingen van de Asvo De Pre Ambulante Begeleider (PAB) van het samenwerkingsverband waaronder de Asvo valt De schoolarts Een maatschappelijk werkende van de Schoolbegeleidingsdienst Een consulent van het samenwerkingsverband In dit overleg worden de zorg- en risico kinderen besproken en wordt advies ingewonnen over hoe verder te handelen. Van ieder kind wordt een leerling dossier bijgehouden wat door de I.B. er wordt gearchiveerd. Hierin bevinden zich alle gegevens van het kind over gezinssituatie, leervorderingen, afschriften van oudergesprekken en onderzoeken etc. Alle leerlingdossiers zitten veilig achter slot en grendel en zijn alleen toegankelijk voor de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie. Mocht het nodig zijn om gegevens uit te wisselen met derden omdat dit voor de begeleiding van de ontwikkeling van het kind nuttig zou kunnen zijn-dan wordt hierover vooraf met de ouders gecommuniceerd. Momenteel zijn wij druk bezig om ons LVS te digitaliseren. Bovenstaande in aanmerking nemend, is het belang van een intern begeleider voor het onderwijs zeer groot. Om de continuïteit van ons zorgsysteem dan ook te waarborgen, hebben wij er bewust voor gekozen om de intern begeleider niet in te zetten bij het vervangen van groepen in geval van afwezigheid van groepsleerkrachten bij ziekte e.d. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

15 * Taakomschrijving intern begeleider mont.afd.asvo-school. TAKEN OP NIVEAU VAN HET INDIVIDUELE KIND 1. Consultatiegesprekken met leerkrachten over individuele zorgkinderen (in algemene zin 1x per 2 weken, uitgezonderd de weken waarin de groepsresultaten besproken worden) 2. Het ondersteunen van het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan door de leerkracht. 3. Consultatiegesprekken met leerkrachten naar aanleiding van het werken met een handelingsplan (1x 6 weken) 4. (laten) uitvoeren van pedagogisch-didactisch onderzoek (PDO) en het (laten)schrijven van een verslag hiervan 5. Observatie op verzoek van de leerkracht of op initiatief van de IB-er (RT-er), verslaglegging en nabespreking 6. In overleg behulpzaam zijn bij het afnemen van een toets 7. Coördinatie van de (interne en externe) zorg TAKEN OP GROEPSNIVEAU 8. consultatiegesprekken met leerkrachten over groepsresultaten op basis van toetsgegevens uit kindvolgsysteem 9. Het ondersteunen van het opstellen en uitvoeren van speciale werkplannen 1 door de leerkracht 10. Consultatiegesprekken met leerkrachten naar aanleiding van het werken met een werkplan (1x 6 weken) 11. consultatiegesprekken met leerkrachten met betrekking tot individuele hulpvragen van de leerkracht TAKEN OP SCHOOLNIVEAU 12. coördinatie uitvoeren observaties en afnemen signaleringsinstrumenten van het kindvolgsysteem 13. Beheer van dossiers 14. Voorbereiden, leiden en notuleren van de kindervergadering ( op afdelingsniveau) 15. Het voeren van gesprekken met ouders en groepsleerkracht m.b.t. extra zorg (bijvoorbeeld aanvraag / resultaten extern onderzoek of aanvraag aanmelding Zorgplatform) 16. Het (laten) schrijven van de onderwijskundige rapportage voor het Zorgplatform. 17. Op verzoek van de leerkracht ondersteunen bij het voeren van oudergesprekken m.b.t. inbreng GKO, slechtnieuwsgesprekken / moeilijke gesprekken 18. Sociale kaart actueel houden 19. Pedagogisch-didactisch niveau bepalen van zij-instromers (door o.a. contact op te nemen met de vorige basisschool) 20. Overleg met directie (tenminste 4x per jaar) 21. Leveren van een bijdrage aan het schoolplan m.b.t. de kwaliteitszorg bijvoorbeeld door het nemen van initiatieven t.b.v. teamscholing, onderwijsinhoudelijke vernieuwingen en individuele- of teamprofessionalisering. 22. Actueel houden van de orthotheek 1 Werkplan is een aanpak op groepsniveau van zorgkinderen, meestal gebaseerd op toetsgegevens Schoolplan Asvo Montessori afdeling

16 23. Bijhouden van de procedure ( aanvraag, overzicht bewaken van noodzakelijke/gewenste uitgaven) LGF TAKEN OP BOVENSCHOOLS NIVEAU 24. Kennis van de landelijke en plaatselijke onderwijsontwikkeling actueel houden 25. Eigen professionalisering 26. Deelnemen aan het overleg met het Zorgplatform / Samenwerkingsverband 27. Initiëren van en/ of deelnemen aan speciale werkgroepen die de speciale zorg betreffen Schoolplan Asvo Montessori afdeling

17 Taakomschrijving van de remedial teaching ASVO Montessori afdeling. TAKEN OP HET NIVEAU VAN HET INDIVIDUELE KIND 1. zorgdragen voor een vertrouwde en veilige werksfeer 2. kind indien mogelijk en gewenst bekend maken met achtergrond en doelstelling van de extra hulp (motiveren) 3. zeer nauw aansluiten bij mogelijkheden en belangstelling van het kind 4. uitvoeren van het definitieve handelingsplan 5. eventueel tussentijds bijstellen van het handelingsplan TAKEN OP HET NIVEAU VAN DE LEERKRACHT 6. voorleggen van het (concept)handelingsplan aan het begin van de RT-periode 7. zo mogelijk overleggen over het RT tijdstip 8. indien noodzakelijk rapportage na iedere RT bijeenkomst 9. evaluatieverslag na afloop van de RT-periode 10. adviseren over vervolg in de klas TAKEN OP HET NIVEAU VAN DE INTERNE BEGELEIDER (van de andere afdeling) 11. vooroverleg over potentiële RT-kinderen 12. voorleggen van concept handelingsplan 13. vaststellen van definitieve handelingsplan 14. tussentijdse rapportage indien nodig /gewenst 15. evaluatieverslag na afloop van de RT-periode 16. adviseren / overleg over vervolg in de klas TAKEN OP HET NIVEAU VAN DE SCHOOL 17. signaleren van RT-trends in de school 18. adviseren over aanpak op afdelings- of schoolniveau 19. adviseren over aan te schaffen RT-middelen 20. adviseren over RT-beleid *De Commissie leerlingenzorg. De commissie leerlingenzorg maakt deel uit van het samenwerkingsverband, waar onze school toe behoort. In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) wordt er van uit gegaan dat de basisschool zo veel mogelijk leerlingen zelf kan opvangen en op een verantwoorde wijze kan begeleiden. Naast de specifieke hulp binnen de school kan ook hulp worden gevraagd bij de Commissie leerlingenzorg. Deze commissie bestaat uit een team van deskundigen uit het speciaal onderwijs. Daarnaast is het ook mogelijk dat een leerling via deze commissie het advies krijgt om toch over te stappen naar het speciaal onderwijs. Mocht hier sprake van zijn dan wordt er door de PCL(Permanente Commissie Leerlingenzorg) besloten of de betreffende leerling daadwerkelijk een beschikking krijgt voor het Speciaal Basisonderwijs. (SBO) Aanmelding bij de commissie gebeurt altijd in overleg met de ouders(die daarvoor toestemming moeten geven), de leerkracht en de intern begeleider. Wanneer ouders de toestemming hiervoor weigeren of op dit gebied van inzicht verschillen met de school, wordt hiervan altijd een aantekening gemaakt in het leerling dossier. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

18 Het leerling volgsysteem (LVS). De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en geregistreerd in ons leerling volgsysteem. Dit gebeurt door: Observaties van het kind Registratie van het werk Correctie van het werk Het afnemen van toetsen (Zie bijlage toetskalender) De procedure* die wij op onze afdeling hanteren om leerlingen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces te signaleren en hulp te bieden is de volgende: o De groepsleerkracht heeft na observatie of toetsing een probleem geconstateerd bij een kind, op welk terrein dan ook. o Wanneer de leider/leidster dit probleem niet zelf kan behandelen, vindt er overleg plaats met collega s en/of I.B. er o Er wordt eventueel verder geobserveerd of getoetst door de leerkracht zelf of de I.B. er o Als het probleem duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd o Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de leerkracht en I.B. er op effectiviteit o Heeft dit niet het gewenst effect of is het probleem niet duidelijk dan wordt het kind ingebracht in het GKO o Het advies van het GKO wordt verder gevolgd * Deze procedure wordt altijd gevolgd in nauw overleg met de ouders Hoe weten ouders hoe het met hun kind gaat. Onderbouw. Wanneer een kind bij ons op school komt, nodigt de leidster van de onderbouw de ouders na ongeveer 6 weken uit voor een kennismakingsgesprek, waarin zij te horen krijgen hoe het hun kind in de eerste weken is vergaan. Afhankelijk van de maand waarin het kind instroomt, volgt er halverwege het schooljaar nog een voortgangsgesprek. Aan het eind van het eerste jaar* ontvangt het kind een verslag waarin de vorderingen op leer en ontwikkelingsgebied staan en naar aanleiding hiervan hebben de ouders nogmaals een gesprek met de leidster. Groep 2: In de loop van dit schooljaar ontvangen de ouders van de leidster 2x een verslag met aansluitend een gesprek.in januari, (hierin wordt tevens besproken of het kind eventueel in aanmerking komt voor verlenging van de onderbouw periode) en in mei/juni. *(Tenzij het kind pas op school is, in dat geval is er alleen een kennismakings- of voortgangsgesprek.) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

19 Middenbouw. Groep 3: Na de herfstvakantie ( okt.nov.) is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht van de middenbouw. Eind januari ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van het kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. In juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Groep 4 en 5: Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van het kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. Mei/juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Voor de leerlingen uit groep 5 geldt, dat ouders tijdens dit gesprek tevens vernemen in welke bovenbouw groep hun kind het jaar daarop geplaatst wordt.(mocht er sprake zijn van middenbouw verlenging dan zal dit in het gesprek van Nov./Dec.al ter sprake zijn gekomen) Bovenbouw: Groep 6: : Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van hun kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. Mei/juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Groep 7: Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van hun kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. Mei/juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Het tijdstip van dit tweede gesprek kan iets variëren, omdat dit mede afhankelijk is van het binnen krijgen van de uitslagen v.d.cito-entree toets. De uitslag hiervan wordt n.l.ook in dit gesprek met de ouders besproken evenals de eventuele wenselijkheid tot bovenbouw verlenging.( Zie de toets kalender) Groep 8: Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van hun kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. In dit gesprek bespreekt de leerkracht tevens met hen het voorlopige advies voor het vervolg onderwijs. In februari, na de cito-eindtoets, heeft er een gesprek met de leerkracht plaats over de uitslag van de toets. Er volgt voor groep 8 daarna geen verslag meer. Algemeen: Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene ouderavond per groep, waarop de ouders informatie krijgen over de dagelijkse gang van zaken in de klas. Een keer per jaar organiseert het montessori-team een thema avond waarop een aspect uit ons onderwijs centraal staat. Daarnaast is er ook een maal per jaar een lesjes avond, waarop kinderen met hun ouders naar school komen en de rol van leerkracht voor even overnemen. Ze geven dan lesjes aan de ouders en laten zo zien waar ze op school mee bezig zijn. Voor de ouders van groep 8 is er in november een voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs De orthotheek. In de orthotheek staan de leer- en hulpmiddelen die wij op onze afdeling gebruiken om kinderen extra zorg te kunnen bieden. Jaarlijks wordt door ons steeds opnieuw bekeken of de gehanteerde middelen nog aan onze eisen voldoen of vervangen moeten worden. Ook alle middelen die nodig zijn i.v.m.de toetskalender, zijn op deze plek te vinden De sociale kaart. Dit is een overzicht van instellingen/deskundigen in de regio die wij kunnen raadplegen en waar we mee samenwerken wanneer daar behoefte aan bestaat. Deze sociale kaart hebben wij in de loop van de tijd samengesteld en deze wordt jaarlijks opgeschoond c.q.aangevuld. Het is de taak van de intern begeleider om deze gegevens up to date te houden. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

20 3.4. Zorgprofilering. De Asvo Montessori afdeling is sterk in het omgaan met individuele verschillen; het vormt zelfs het uitgangspunt van onze pedagogiek. Voor alle kinderen op onze afdeling geldt dat zij zich moeten kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo op hun eigen niveau mits de cumulatieve ontwikkelingsachterstand niet verder oploopt dan ca. ½ jaar in de onderbouw en ca.1 jaar aan het eind van de middenbouw en ca. 1½ jaar aan het eind van de bovenbouw. In elke bouw kan een verlenging plaatsvinden met een maximum van twee maal gedurende de gehele schoolperiode. Dit omdat het kind in het schooljaar dat het 14 wordt geen onderwijs meer mag ontvangen op een school voor primair onderwijs. Dit betekent dat kinderen met een intellectueel probleem en/of een leerachterstand gedurende enige tijd goed kunnen worden begeleid. De leerkrachten hebben algemene kennis over specifieke leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en schrijfproblemen (dysorthografie). De onderbouwleerkrachten beschikken over materiaal dat de fonologische vaardigheden en de leesvoorwaarden indien noodzakelijk extra stimuleert. Elke midden- en bovenbouwleerkracht beschikt in de groep over remediërend materiaal voor spelling, ( en binnenkort ook voor) begrijpend lezen en lezen. De leerkrachten hebben algemene kennis over het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. De leerkrachten kunnen een beroep doen op de interne begeleider voor signalering, diagnosticering en remediërende maatregelen /middelen. In de orthotheek zijn hiervoor literatuur en middelen beschikbaar. In de onderbouw kunnen kinderen met sociaal-emotionele problemen goed worden begeleid. Dit geldt ook voor de midden- en bovenbouw al vinden zij extra ondersteuning en scholing noodzakelijk bij het omgaan met meervoudige problematiek waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling ook een factor is. Voor alle groepen op onze afdeling geldt dat de optelsom van kinderen die speciale pedagogisch-didactische zorg nodig hebben niet boven de vijf kinderen per groep kan uitkomen. We streven er ook naar om niet meer dan twee kinderen met dezelfde of vergelijkbare stoornis in dezelfde groep te plaatsen. Hierbij telt de belasting voor de groep (kinderen en leerkracht) natuurlijk wel mee. Het ene kind is het andere niet en de zorg en aandacht die elk kind nodig heeft kan erg verschillen. De draagkracht van de groep, inclusief de leerkracht, is hierbij van cruciaal belang. Dit om de onderwijszorg aan alle kinderen in de groep te kunnen blijven garanderen. Voor een kind met een indicatie vanuit de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) voor plaatsing binnen het reguliere basisonderwijs met een leerlinggebonden budget geldt dat de wij in een aantal gevallen de noodzakelijke pedagogisch-didactische begeleiding kunnen bieden. Hieronder staat per cluster geformuleerd welke kinderen we kunnen begeleiden (onder A) en welke kinderen we onder bepaalde voorwaarden (scholing, materialen en middelen en begeleiding) kunnen begeleiden (onder B). Bij elke individuele aanmelding geldt dat we in nauw overleg met de ouders / verzorgers en op basis van zoveel mogelijk objectieve (onderzoeks-) gegevens de specifieke behoeften van het kind voor de volgende periode moeten inschatten om een antwoord te kunnen geven op de vraag of we dit kind voldoende begeleiding kunnen bieden. Bij elke overgang naar de volgende bouw (van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw) moet deze afweging opnieuw worden gemaakt. (Zie ook 3.2. Aanmelding kinderen met een handicap) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering:

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Het aangeven wat een school kan is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat een school kan is van vele factoren afhankelijk. Geld

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Aquarel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 13YV C1 Onderzoeksnummer : 291638 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 17 mei 2017 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool

Ondersteuningsprofiel. Koningin Wilhelminaschool Ondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Datum: 22 februari 2012 Aantal leerlingen: 226 Aantal groepen: 8 Aantal leerkrachten: 16 Korte toelichting bij het profiel In dit zorgprofiel vindt u informatie

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie