Schoolplan Montessori afdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008."

Transcriptie

1 Schoolplan Montessori afdeling I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein XL Amsterdam Schoolplan Asvo Montessori afdeling

2 Inhoud: Inleiding Blz Waar we voor staan Blz De organisatie van ons onderwijs Blz Zorg en begeleiding Blz Kwaliteitszorg Blz Leerstofinhoud Blz. 33 Asvo en ICT-beleid , bijlage Blz. 45 Schoolplan Asvo Montessori afdeling

3 Schoolplan Montessori afdeling Inleiding. Dit deelschoolplan van de Asvo Montessori afdeling geeft de voorgestelde schoolontwikkeling voor de periode weer. Door dit te beschrijven in een plan willen we: In samenhang met de schoolgids onze ouders duidelijkheid bieden. Leggen wij verantwoording af naar het Bestuur, de MR, de directeur en de ouders van de school. Voldoen we aan de wettelijke verplichting over een schoolplan te beschikken. Het Montessori team heeft gezamenlijk aan de totstandkoming van dit plan gewerkt, o.l.v.de adjunct directeur, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de Montessori afdeling. Ons uitgangspunt bij de totstandkoming en implementatie van dit plan is: Het plan moet door alle leden van ons team gedragen worden. Het plan moet goed leesbaar zijn, een werkdocument en geen papieren tijger. Er wordt jaarlijks geëvalueerd of de gestelde doelen in relatie tot de jaarplanning zijn gehaald. We zien ons deelschoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid voor onze afdeling wordt geformuleerd en vastgesteld. Het is voor ons een onmisbaar document, uitgangspunt en doel tegelijk, wat duidelijkheid moet bieden aan alle betrokkenen. Montessori team Asvo-school, mei Vera Arents, Adjunct-directeur Schoolplan Asvo Montessori afdeling

4 1. Waar we voor staan. 1.1.Algemeen. De missie van het Montessori team luidt als volgt: Kennisoverdracht en leren leren, spel en creativiteit. Hedendaags onderwijs dat zich geïnspireerd weet door het gedachtegoed van Maria Montessori ( ). Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde: De rechten van het kind. Wij stellen ons ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Door onze persoonlijke aandacht dragen wij bij aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten van ieder kind dat aan onze zorg is toevertrouwd. Op onze afdeling werken wij in een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Tegelijkertijd staat ons onderwijs midden in de wereld: binnen de klas is er aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Bij het lesgeven maken wij gebruik van op de eerste plaats het Montessori materiaal, maar ook van leerboeken uit diverse methodes, zelf ontwikkelde materialen, spelmateriaal en hulpmiddelen waaronder computers. 1.2.Kenmerken. Help mij het zelf te doen. De slagzin: Help mij het zelf te doen geeft de kern van de Montessori opvoeding en het Montessori onderwijs aan. Het proces van groot worden, moet het kind zelf volbrengen. Niemand kan dat voor hem of haar doen. Daarom is het zo belangrijk dat het kind de ruimte krijgt om de dingen die het zelf kan, ook zelf te doen. Allerlei indrukken prikkelen een kind om zich te ontwikkelen. Het is belangrijk dat deze prikkels een positief karakter hebben en tegemoetkomen aan de basisbehoeften van een kind. Een kind heeft behoefte aan veiligheid en liefde. Pas als een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Wij hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer op school. Wederzijds vertrouwen en acceptatie binnen de sociale relaties van de kinderen, zowel tussen henzelf en de volwassenen in hun omgeving, als in contacten met hun leeftijdgenootjes zijn van het grootste belang. Ook hebben kinderen behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden we het belangrijk dat er op school boeiend onderwijs wordt gegeven; onderwijs dat de kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te exploreren. De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Wij als volwassenen hebben een belangrijke taak als cultuurdragers, want we kunnen kinderen vóórleven wat: wederzijds respect betekent, wat verdraagzaamheid, plichtsbetrachting en verantwoordelijkheidsgevoel betekenen. Wij willen graag een afspiegeling zijn van een samenleving, waarin samenwerken, solidariteit en gelijkwaardigheid geen holle frasen zijn, maar een werkelijkheid die in de samenwerking met alle betrokkenen vorm krijgt. Met alle betrokkenen! Daarom willen wij ons ook graag verzekeren van de betrokkenheid van de ouders die, daar gaan we van uit, bewust hebben gekozen voor onze Montessori afdeling. Betrokkenheid bij onze uitgangspunten voor de steun aan hun kind als Schoolplan Asvo Montessori afdeling

5 leerling, voor zijn of haar succes op school. Het eerste contact, de aanmelding, de ouderavonden, de activiteiten,de voortgangsgesprekken, en elke aanspraak daarna drukken uit: als wij niet op de wisselwerking met en steun van ouders kunnen rekenen, kunnen zij van ons niet vanzelfsprekend succes verwachten. 1.3.Zelfstandigheid. Maria Montessori was van mening dat aan de energie van het kind een onbewuste doelgerichtheid ten grondslag ligt: het kind wil zelf groot worden. Daarom moet het in alle vrijheid zelf kunnen bepalen wat het wil leren, naar aanleg en tempo. Het moet daarvoor een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, waarbij alle schoolse vakken en zaken evenwichtig aan bod komen. Daarbij heeft het de hulp van de volwassenen in zijn of haar omgeving nodig. 1.4.Vrije werkkeuze. Tijdens het dagelijks werken in de groepen, kiezen de kinderen hun eigen werk. Zo wordt tegemoet gekomen aan hun spontane belangstelling. In principe kunnen ze zelf bepalen wanneer en hoe lang ze met bepaalde werkjes bezig willen zijn. Het speciaal ontwikkelde Montessori materiaal speelt daarin een belangrijke rol. Het is aantrekkelijk, meestal zelf corrigerend materiaal dat de kinderen stimuleert en hen de gelegenheid biedt langere tijd zelfstandig en geconcentreerd te oefenen. We spreken over vrijheid in gebondenheid. Dat wil zeggen, dat de groepsleerkracht daar waar nodig zal stimuleren, motiveren en sturen als het kind moeite heeft zijn keuze te bepalen. Het doel is het kind telkens op een hoger (leer)plan brengen en uit het kind te halen wat het in aanleg in zich heeft. 1.5.Kernpunten pluriformiteit, d.w.z. dat er ruimte dient te zijn voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan, zonder dat het neutraal bijzondere uitgangspunt van de Asvo in het geding komt emancipatie en tolerantie onderschrijving en ondersteuning van de ouders bij de uitgangspunten van onze onderwijs- en opvoedingsmethode het werken en het samenwerken staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar. er moet ruimte zijn om jezelf te zijn en we vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren. het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden. vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren), en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. met behulp van het kind-volg of leerlingvolgsysteem* worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen gevolgd om zorg op maat te geven, want kinderen en ouders hebben recht op een professionele begeleiding. Daarom streven wij een actief na- en bijscholingsbeleid na. ( Zie ook het hoofdstuk: Zorg en begeleiding) Een goede samenwerking tussen schoolbestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met zijn allen! *Verduidelijking van de term volgt later in dit plan.(lvs) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

6 2. De organisatie van ons onderwijs. 2.1.De organisatie van de groepen. De ontwikkelingsfasen van het kind. Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een bepaald grondplan. Dit grondplan bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen, die ieder mens doorloopt. Elk van deze fasen staat niet op zichzelf, maar legt de basis voor de volgende. In deze fasen zijn er perioden van verhoogde belangstelling voor bepaalde aspecten uit de omgeving. Deze perioden worden de gevoelige perioden genoemd. De periode van 0-3 jaar.(de schepper) In deze periode neemt het jonge kind informatie op uit zijn/haar omgeving; het kind doet de indrukken onbewust op. Die omgeving moet dan ook zodanig zijn, dat het kind er van kan profiteren. Het is belangrijk dat het kind veel indrukken en ervaringen op kan doen. De periode van 3-6 jaar.(de werker) Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken op doen. Het is de gevoelige periode van het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor oefeningen uit het dagelijks leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van de handelingen. De periode van 6-9 jaar.(de verkenner) In deze periode willen kinderen zich aansluiten bij anderen. Gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. Ze zijn in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis. De periode van 9-12 jaar.(de wetenschapper) In deze periode gaat het kind verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een wereldbeeld op. Het denkt na over de plaats van de mens in de wereld. De kinderen zijn in de gevoelige periode voor het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Montessorigroepen volgen de indeling zoals hierboven beschreven. We hebben dan ook geen verdeling over jaarklassen, maar spreken van onderbouw ( groep 1 en 2 leeftijd 4-6 jaar), middenbouw ( groep 3, 4 en 5 leeftijd 6-9 jaar) en bovenbouw ( groep 6,7 en 8 leeftijd 9-12 jaar). Binnen één klaslokaal zitten dus kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkeling. Ieder kind is dan ook meerdere keren in zijn/haar schoolloopbaan de jongste, middelste of oudste binnen een sociale groep. Hierdoor worden de sociale ervaringen breder en zijn de mogelijkheden om hulp te geven of te krijgen optimaal. Voor hulp kan het kind zowel bij de groepsleerkracht als bij zijn medeleerlingen terecht. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

7 2.2.De leider/leidster. De taak van de leerkracht op onze afdeling is kinderen helpen zelf te werken. Dit is de basishouding van de groepsleider of leidster. Hoewel kinderen kunnen leren door zelfwerkzaamheid, is de rol van de groepsleerkracht van grote betekenis. Deze is er op getraind er voor te zorgen dat het kind activiteiten ontplooit. Behalve het zorgen voor een uitnodigende en veilige omgeving is het aanbieden van materialen, leerstof en het gebruik ervan van groot belang. Door de o.a. individuele vorm van les geven krijgt de leider of leidster een goed inzicht in de zwakke of sterke kanten van een kind. Observatie, registratie en toetsing vormen de peilers waarop de groepsleerkracht bouwt. De leerkrachten op onze afdeling hebben dan ook allemaal hun Montessori diploma op zak, wat garant staat voor deskundigheid en professionaliteit in hun vakgebied. 2.3.Activiteiten van de kinderen. Hoewel in een Montessori klas de onderwijsgevende niet altijd prominent aanwezig is, zijn de kinderen toch druk bezig. Op de tafel van ieder kind kan iets anders liggen en er wordt druk samengewerkt, overlegd of gelopen. Dit geeft voor de buitenstaander soms een wat rommelige indruk, waardoor het lijkt of iedereen zo maar wat doet. Niets is minder waar. Het zijn activiteiten die voort vloeien uit de keuzevrijheid die ieder kind heeft zoals hierboven omschreven. Er zijn veel open kasten met daarin allerlei materialen die aansluiten op de gevoelige perioden van ieder kind. Deze perioden komen niet bij ieder kind op precies hetzelfde moment en daarom moet er een ruime keuze aan leermiddelen voor handen zijn. De vrijheid die kinderen hebben is echter niet absoluut, maar gebonden aan regels. Dit garandeert in elke groep een duidelijke structuur van waaruit de leerlingen tot zelfstandigheidontwikkeling kunnen komen. In de groep heerst een rust en een sfeer van helpen en onderlinge acceptatie. 2.4.Materiaal. In het Montessorionderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een belangrijke plaats in. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken teneinde de stof te verwerken. Het nodigt ook uit tot spontane herhaling van de handeling(en). Hierdoor en door de manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in hun bezigheid op. Dit heeft een grote vormende waarde. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van de leid(st)er hun 'fouten' zelf kunnen ontdekken. Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit. Het vormt dan voortdurend een uitnodiging en dat is precies waar het om gaat. Aan het eind van de midden-, begin bovenbouw begint het materiaal plaats te maken voor een meer abstracte wijze van omgaan met de leerstof. Het materiaal maakt een vloeiende overgang mogelijk van concreet, via symbolisch naar een abstract denkniveau. Die herhaling concreet, symbolisch, abstract is in elke bouw opnieuw zichtbaar maar van toepassing op andere ontwikkelingsgebieden. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

8 2.5.Samenstelling van de groepen. Omdat een kind gemiddeld drie jaar bij dezelfde leerkracht in de groep zit, kan het in die periode rustig doorwerken in zijn/haar eigen tempo. Sommige kinderen zijn sneller dan de gemiddelde leerling en hebben verdiepende en verrijkende stof nodig, anderen zijn langzamer en moeten hard werken om aan het eind van een periode aan de vastgestelde eindtermen te kunnen voldoen. Deze eindtermen zijn landelijk vastgesteld. Binnen onze afdeling hebben wij een leerling volgsysteem waarin deze eindtermen zijn opgenomen. Wij proberen deze met de kinderen in tussenstappen te bereiken. Deze tussenstappen worden tussendoelen genoemd. Deze staan in onze z.g.overgangscriteria. Tussentijds en aan het eind van ieder schooljaar wordt bekeken of een leerling deze criteria gehaald heeft. Dit bepaalt mede of een kind uiteindelijk doorstroomt naar de volgende bouw, of naar het vervolgonderwijs. Soms wordt er, uiteraard altijd in overleg met de ouders, besloten dat het beter is voor een kind om nog een jaar langer in een bepaalde bouw te blijven of juist om vervroegd door te stromen. Dit heeft dan weer invloed op de samenstelling van de groep of de groepsgrootte. Momenteel bestaan de groepen op de Montessori afdeling gemiddeld uit 28 leerlingen. De verdeling van de leerlingen over de groepen is de verantwoordelijkheid van het team. Bij die indeling houden wij rekening met: Geen broertjes/zusjes bij elkaar in de groep Indien mogelijk vriendje of vriendinnetje dat mee gaat ( wensen v.h.kind zelf) Leeftijdsopbouw Evenwichtige verdeling van: jongens/meisjes, zorgleerlingen w.o. kinderen met een handicap Aantallen Als ouders van mening zijn dat de leerkracht bij het indelen met bepaalde aspecten rekening moet houden, kunnen zij dit aan de leider/leidster van hun kind duidelijk maken. Er kunnen door de leerkracht echter geen garanties worden afgegeven! De indeling van de groepen is een teambeslissing, waarbij bovenstaande criteria zorgvuldig worden afgewogen. Dat dit in sommige gevallen wellicht toch tot een teleurstelling kan leiden voor ouders en/of kind is helaas niet altijd te voorkomen. In de laatste twee maanden voor de zomervakantie krijgen kinderen de gelegenheid om vast een aantal keren in de volgende bouw mee te draaien om te wennen. 2.6.Personeel en IPB ( Integraal Personeels Beleidsplan) De asvo Montessori afdeling bestaat uit 6 klassen. Twee onderbouw groepen, twee middenbouw groepen en twee bovenbouw groepen. Het gemiddelde aantal kinderen per groep ligt momenteel rond de 28 leerlingen. De leerkrachten hebben allen een afgeronde Montessori opleiding gevolgd. Ook voor vervanging bij ziekte en ADV streven wij er naar om zo veel mogelijk te werken met mensen die de Montessori opleiding voltooid hebben. Door de krapte aan Montessori leerkrachten op de arbeidsmarkt lukt dit echter niet altijd. De leeftijds opbouw van het team loopt momenteel (2004) van eind twintig tot begin vijftig. Waarbij het zwaartepunt ligt tussen de 40 en 50 jaar. Het complete team bestaat inclusief IB er, adjunct-directeur en vaste vervangers uit 10 personen. Daarnaast delen wij met de reguliere afdeling van onze school vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

9 Het ministerie van OCW beoogt de beleidsvrijheid van onderwijsinstellingen te vergroten, middels de invoering van een nieuw financierings systeem (Lumpsum). De achterliggende gedachte hierbij is, dat scholen steeds beter in staat zijn om maatwerk te bieden. Onderwijs vernieuwingen en veranderende omstandigheden hebben uiteraard gevolgen voor de gang van zaken in de school. Wij staan nu voor de praktische invulling van het beleid in deze. Op onze afdeling richten wij ons, aansluitend op een traject dat dit schooljaar al ingezet is, op competentie management. De voorgestelde veranderingen stellen b.v. eisen aan de brede inzetbaarheid van medewerkers. De leiding heeft de taak om de talenten en competenties* van de medewerkers, de doelen van de organisatie en de verschillende taken en functies met elkaar te verbinden. Kort gezegd betekent dit: Wat kan en wil de medewerker en wat is goed voor de school. Bij competentie management gaat het om het optimaal managen van mens én organisatie. Collega s beschikken soms over verborgen kwaliteiten waar geen beroep op wordt gedaan. Een goed inzicht in deze kwaliteiten is dan ook naar onze mening essentieel. Competentiemanagement maakt deze kwaliteiten en talenten van mensen zichtbaar. En als mensen op hun kwaliteiten worden ingezet, functioneren ze het beste. Daarbij is het uiteraard wel van belang dat de individuele talenten en kwaliteiten van medewerkers elkaar aanvullen en in samenhang met elkaar worden ingezet. Want goede solisten vormen niet vanzelf een goed orkest. Daarom is er ook veel aandacht nodig voor de teamontwikkeling. Zo streven we naar gedeelde verwachtingen voor alle betrokkenen over de kwaliteit van ons onderwijs en wordt er vanuit de persoonlijke kwaliteiten van de teamleden gewerkt aan hun professionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om een geleidelijk proces, doelgericht en planmatig. Het hoeft niet allemaal in één keer. Het traject wat wij volgen is als volgt opgebouwd: Het vaststellen van de kerncompetenties op onze afdeling: wat hebben we nodig? Het in kaart brengen van de individuele competenties: wat heeft eenieder in huis?(2004) De afstemming van beide op elkaar.( ) Het doel waarnaar wij streven is: School belang: Vergroten van inzetbaarheid van medewerkers De juiste persoon op de juiste plaats Benutten van(onvermoede) talenten en kwaliteiten Tevreden medewerkers met plezier in hun werk Behoud van medewerkers (afname werkdruk) Laag ziekteverzuim Tevredenheid bij kinderen,medewerkers en ouders Permanente schoolontwikkeling Individueel belang: Beter zicht op eigen sterke en zwakke punten Verbeteren van ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaan kansen Verbeteren van functioneren Vergroten van de inzetbaarheid Toename van motivatie Plezier in het werk (afname werkdruk) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

10 Door middel van klassenbezoek, collegiale consultatie, functioneringsgesprekken, teamvergaderingen,studie- dan wel thema dagen, coaching en individuele nascholingstrajecten, proberen we te komen tot een eensluidende visie op ons onderwijs, kijken we naar wat er speelt aan toekomstige ontwikkelingen, naar ons schoolplan en naar wat er nodig is voor alle noodzakelijke functies. Zo stellen we met elkaar vast welke competenties onze afdeling kenmerken en hoe de taakverdeling, klassenverdeling e.d. er uit moet zien voor een zo optimaal mogelijke opbrengst, waarbij we de realiteit niet uit het oog verliezen. Op deze manier wordt het beleid van onze afdeling steeds meer een team aangelegenheid waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. Concreet ziet dat er als volgt uit: De teamleden krijgen ten minste 2x per jaar bezoek van de adjunct-directeur, die hiervan verslag opmaakt aan de hand van een binnen ons team afgesproken kijkwijzer. Dit verslag dient als uitgangspunt voor een gesprek. Dit gesprek is zowel een evaluatie als planningsgesprek. (P&E) De leerkracht en adjunct-directeur maken afspraken over de leervoornemens ( c.q.verbeterpunten) van de medewerker en evalueren de stand van zaken m.b.t.eerdere voornemens en afspraken. Dit is een cyclisch proces, waarin regelmatig doelen worden geformuleerd over de ontwikkeling van competenties en succesvol gedrag bij het teamlid. Dit vraagt van beide partijen een actieve gerichtheid op zowel de toekomst van de school als die van het individu, bij de afspraken die gemaakt worden. Aansluitend volgt dan een maal per jaar een functioneringsgesprek dat van te voren zowel door de leerkracht als de leidinggevende wordt voorbereid a.d.h.v.een formulier met uitleg, vragen en gesprekspunten. Dit gesprek geeft inzicht in de wensen, verlangens, sterke kanten en verbeterpunten van medewerkers en leent zich uitstekend om gecombineerd te worden met een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt en deze gegevens maken deel uit van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hierin draait het steeds om de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de leerkracht, in samenhang met de ontwikkeling en doelstelling van onze afdeling. Het gaat dus over: inzetbaarheid,scholing en doorstroming naar andere interne of externe functies. Hulp en ondersteuning bij het realiseren van de gemaakte afspraken krijgt de leerkracht ook van de intern begeleider. Eens in de twee jaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats. Daarnaast spreken medewerkers ook elkaar aan op hun competenties. Dit gebeurt d.m.v.collegiale consultatie, waarin ook de adjunct-directeur en de intern begeleider participeren. We nemen elkaars groepen over, zodat leerkrachten in staat worden gesteld bij elkaar te gaan kijken. Ook hierbij wordt de al eerder genoemde kijkwijzer gebruikt. Na afloop bespreken de collega s met elkaar wat er gezien is en worden er afspraken gemaakt, dan wel actiepunten ondernomen. Aan de bovenstaande cycli worden dan weer consequenties verbonden in de vorm van nascholingsactiviteiten als team of individueel, die met elkaar worden besproken en vastgelegd. Ook de zij-instromers en nieuwe leerkrachten draaien mee in dit traject, waarbij we een in aanvang intensievere cyclus volgen die de ontwikkeling van de medewerker in beeld brengt en de daarbij passende begeleidings vragen. Dit traject wordt van te voren met de nieuwe collega doorgesproken en zo nodig gaandeweg de periode in gezamenlijk overleg opnieuw vastgesteld. * Een competentie is een bekwaamheid van een medewerker opgebouwd uit drie deelgebieden: kennis, vaardigheden en attitude. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

11 3. Zorg en begeleiding. 3.1.Inleiding. Sinds augustus 1998 valt het basisonderwijs onder de Wet op het Primair onderwijs,(wpo) samen met de speciale scholen voor basisonderwijs. De grootste opdracht vanuit deze wet ligt bij de gewone basisscholen. Deze zal er in moeten slagen een onderwijsaanbod te realiseren dat ruimte biedt voor de verschillen tussen kinderen; verschillen in talent, tempo en temperament. De wet bevat het uitgangspunt dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling binnen de basisschool moeten kunnen doormaken. Voor ons als team betekent dit dat wij voortdurend bezig moeten zijn met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Een zaak die wij zeer serieus nemen. Uiteraard aanvaarden wij als rechtgeaarde montessorianen, elk groeiend kind als een uniek mens in wording met een te waarderen eigenheid en eigen mogelijkheden. Gedrag wordt niet snel als afwijkend of problematisch beschouwd. 3.2.Aanmelding kinderen met een handicap.( Zie ook 3.4.Zorgprofilering) Toch hechten wij er aan om middels dit document ook onze zorg uit te spreken over de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn in het basisonderwijs. De toename van kinderen in het gewone basisonderwijs die speciale zorg behoeven ( de z.g. rugzak leerling) leidt o.i. niet altijd tot betere omstandigheden voor het kind zelf en ook niet voor de overige kinderen in de groep. Dit komt niet in de laatste plaats door het feit, dat wij, hoe graag we het ook zouden willen, niet altijd de juiste expertise en middelen in huis hebben om deze kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Immers, wij zijn uiteindelijk gewone meesters en juffen die niet zijn opgeleid om les te geven aan leerlingen met een uitgesproken handicap. Daarom willen wij uiterst zorgvuldig te werk gaan bij toelating of weigering, bij aanmelding van de volgende leerlingen: Een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling ( ook wel een leerling met een rugzak genoemd) Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband (WSNS) Een leerling die teruggeplaatst wordt van een speciale school voor basisonderwijs Hierbij stellen wij onszelf een aantal pedagogische en onderwijskundige vragen* aan de hand waarvan wij bezien, of wij als afdeling in staat zijn de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in het beantwoorden van die vragen staat het belang van het kind en de mogelijkheden op onze afdeling om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. Wij zullen bij de beantwoording gebruik maken van de eventuele aanwezige kennis bij de ouders zelf, de mogelijkheden van het Regionaal Expertise Centrum (REC) en van het samenwerkingsverband, WSNS. Ook zullen wij indien nodig niet aarzelen om advies in te winnen bij eventuele andere externe deskundigen. Dit alles uiteraard in voortdurend overleg met de ouders van het desbetreffende kind. De Interne Begeleider Schoolplan Asvo Montessori afdeling

12 ( I.B. er) van onze afdeling zal hierin het eerste aanspreekpunt en coördinator zijn. Bij het besluit tot toelating of weigering, zal er altijd sprake zijn van een teambesluit, We gaan er immers van uit dat bij toelating- de leerling zo mogelijk de hele basisschoolperiode bij ons welkom zal zijn. * Vragen die wij onszelf stellen: ( Zowel het belang van het kind, als het belang van de groep wordt steeds meegewogen) Welke hulpvraag stelt het kind en wat betekent dat voor: Pedagogisch klimaat: Geborgenheid Veiligheid Bevorderen van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid Pedagogisch differentiëren Acceptatie Didactisch klimaat: Leerstof aanbod Leerdoelen Werkwijzen Organisatie Leerlingenzorg: Leerlingvolgsysteem Potentieel aan middelen Inzet van middelen Professionalisering: Aantal leerkrachten dat ingezet kan worden(of andere assistentie) Kennis- en vaardigheidsniveau Nascholingsplanning ( Zorgprofilering) Interne communicatie Externe communicatie Ondersteuning : Samenwerkingsverband Eventuele andere/overige ondersteuning Schoolplan Asvo Montessori afdeling

13 3.3.Het intern begeleidingssysteem. Op onze afdeling hebben wij een intern begeleidingssysteem ingevoerd, dat een centrale rol speelt bij onderwijsvernieuwing en het verbeteren van de kwaliteit op allerlei gebieden. Het intern begeleidingssysteem bestaat uit het geheel van maatregelen dat op onze afdeling (en deels ook op schoolniveau) genomen is, om het onderwijs zodanig in te richten dat alle leerlingen hiervan optimaal kunnen profiteren. Het bevat de volgende componenten: Een intern begeleider ( die ook een halve dag per week beschikbaar is voor R.T.) Een leerling-volgsysteem Een systeem van leerling-besprekingen Een sociale kaart Een orthotheek De componenten hangen nauw samen en hebben elkaar nodig om te functioneren De intern begeleider. Op onze afdeling hebben wij een intern begeleider die tweeënhalve dag per week aanwezig is. Van deze tijd wordt een halve dag per week besteed aan R.T. De voornaamste taak van de I.B. er is zich bezig houden met het coördineren en organiseren van de leerlingenzorg.( Zie taakomschrijving)* Uiteraard is dit ingebed in de totale zorgcultuur op onze afdeling, waarin we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de leerlingen. Voorop hierbij staat dat wij als team van zowel onszelf als van anderen accepteren niet alles te kunnen. Het regelmatig ter discussie stellen van ons eigen gedrag en onze eigen vaardigheden speelt hierbij een belangrijke rol. De interne begeleider is de spil op onze afdeling als het gaat om de interne zorgstructuur. Met behulp van het leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van leerlingen geanalyseerd en bediscussieerd. Dit gebeurt in de z.g. kindervergadering, welke 1x per 6 weken door het team gehouden wordt onder voorzitterschap van de I.B. er. Daarnaast voert de intern begeleider 1x per 2 weken individueel overleg met elke leerkracht apart over de eventuele zorgkinderen in de groep en begeleid zij ook de leerkracht zelf indien nodig. De concrete gegevens vanuit het leerling volgsysteem, gekoppeld aan de observaties van de leerkracht en de I.B. er zelf en de eventuele aanbevelingen vanuit de collegiale consultatie in de kindervergadering liggen hierbij op tafel. De intern begeleider reikt de leerkracht advies, handvaten of leermiddelen aan die gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van het kind in de groep. Ook kan het zijn dat de I.B. er voor het desbetreffende kind een handelingsplan opstelt wat door de leerkracht in de groep wordt uitgevoerd. Wij streven er naar om de extra zorg die leerlingen behoeven zoveel mogelijk binnen de eigen groep te geven door de eigen groepsleerkracht. Dit past uiteraard ook binnen ons onderwijssysteem. De groepsleerkracht is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de leerling op school. We hebben er dan ook voor gekozen om de R.T. op onze afdeling uitsluitend te geven aan groep 1 t/m 4, dit in het kader van zo vroeg mogelijk signalering en hulpverlening en dan alleen voor kortdurende hulp.( Uiteraard speelt hierin ook mee dat er niet meer dan halve dag per week beschikbaar is voor R.T. activiteiten) Kinderen die structureel extra hulp nodig hebben buiten de groep, zijn hiervoor aangewezen op externe instanties. Vanzelfsprekend kunnen ouders voor hulp en advies bij het inroepen van deze instanties terecht bij de groepsleerkracht of de intern begeleider. Ook zullen wij zelf niet schromen om daar waar nodig externe specialistische hulp in te roepen (altijd in overleg met de ouders) ten einde een kind adequaat verder te kunnen helpen. Behalve begeleiding van de leerkrachten op individueel niveau (zowel t.a.v. kinderen als van de leerkracht zelf) wordt er 2x per jaar per groep een signaleringslijst afgenomen waarbij alle kinderen van de groep de revue passeren. Deze lijst maakt deel uit van de toetskalender(zie bijlage) die weer Schoolplan Asvo Montessori afdeling

14 onderdeel is van het leerlingvolgsysteem(lvs). Aan de hand van deze signaleringslijst( die wij intern het stoplichtverslag noemen) wordt bekeken of er op groepsniveau ook maatregelen ter verbetering nodig zijn. Naast de kindervergadering en het interne overleg op onze afdeling vindt er 6x per jaar Groot Kinder Overleg plaats.(gko). Hierbij zijn aanwezig: De interne begeleiders van de beide afdelingen van de Asvo De Pre Ambulante Begeleider (PAB) van het samenwerkingsverband waaronder de Asvo valt De schoolarts Een maatschappelijk werkende van de Schoolbegeleidingsdienst Een consulent van het samenwerkingsverband In dit overleg worden de zorg- en risico kinderen besproken en wordt advies ingewonnen over hoe verder te handelen. Van ieder kind wordt een leerling dossier bijgehouden wat door de I.B. er wordt gearchiveerd. Hierin bevinden zich alle gegevens van het kind over gezinssituatie, leervorderingen, afschriften van oudergesprekken en onderzoeken etc. Alle leerlingdossiers zitten veilig achter slot en grendel en zijn alleen toegankelijk voor de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie. Mocht het nodig zijn om gegevens uit te wisselen met derden omdat dit voor de begeleiding van de ontwikkeling van het kind nuttig zou kunnen zijn-dan wordt hierover vooraf met de ouders gecommuniceerd. Momenteel zijn wij druk bezig om ons LVS te digitaliseren. Bovenstaande in aanmerking nemend, is het belang van een intern begeleider voor het onderwijs zeer groot. Om de continuïteit van ons zorgsysteem dan ook te waarborgen, hebben wij er bewust voor gekozen om de intern begeleider niet in te zetten bij het vervangen van groepen in geval van afwezigheid van groepsleerkrachten bij ziekte e.d. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

15 * Taakomschrijving intern begeleider mont.afd.asvo-school. TAKEN OP NIVEAU VAN HET INDIVIDUELE KIND 1. Consultatiegesprekken met leerkrachten over individuele zorgkinderen (in algemene zin 1x per 2 weken, uitgezonderd de weken waarin de groepsresultaten besproken worden) 2. Het ondersteunen van het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan door de leerkracht. 3. Consultatiegesprekken met leerkrachten naar aanleiding van het werken met een handelingsplan (1x 6 weken) 4. (laten) uitvoeren van pedagogisch-didactisch onderzoek (PDO) en het (laten)schrijven van een verslag hiervan 5. Observatie op verzoek van de leerkracht of op initiatief van de IB-er (RT-er), verslaglegging en nabespreking 6. In overleg behulpzaam zijn bij het afnemen van een toets 7. Coördinatie van de (interne en externe) zorg TAKEN OP GROEPSNIVEAU 8. consultatiegesprekken met leerkrachten over groepsresultaten op basis van toetsgegevens uit kindvolgsysteem 9. Het ondersteunen van het opstellen en uitvoeren van speciale werkplannen 1 door de leerkracht 10. Consultatiegesprekken met leerkrachten naar aanleiding van het werken met een werkplan (1x 6 weken) 11. consultatiegesprekken met leerkrachten met betrekking tot individuele hulpvragen van de leerkracht TAKEN OP SCHOOLNIVEAU 12. coördinatie uitvoeren observaties en afnemen signaleringsinstrumenten van het kindvolgsysteem 13. Beheer van dossiers 14. Voorbereiden, leiden en notuleren van de kindervergadering ( op afdelingsniveau) 15. Het voeren van gesprekken met ouders en groepsleerkracht m.b.t. extra zorg (bijvoorbeeld aanvraag / resultaten extern onderzoek of aanvraag aanmelding Zorgplatform) 16. Het (laten) schrijven van de onderwijskundige rapportage voor het Zorgplatform. 17. Op verzoek van de leerkracht ondersteunen bij het voeren van oudergesprekken m.b.t. inbreng GKO, slechtnieuwsgesprekken / moeilijke gesprekken 18. Sociale kaart actueel houden 19. Pedagogisch-didactisch niveau bepalen van zij-instromers (door o.a. contact op te nemen met de vorige basisschool) 20. Overleg met directie (tenminste 4x per jaar) 21. Leveren van een bijdrage aan het schoolplan m.b.t. de kwaliteitszorg bijvoorbeeld door het nemen van initiatieven t.b.v. teamscholing, onderwijsinhoudelijke vernieuwingen en individuele- of teamprofessionalisering. 22. Actueel houden van de orthotheek 1 Werkplan is een aanpak op groepsniveau van zorgkinderen, meestal gebaseerd op toetsgegevens Schoolplan Asvo Montessori afdeling

16 23. Bijhouden van de procedure ( aanvraag, overzicht bewaken van noodzakelijke/gewenste uitgaven) LGF TAKEN OP BOVENSCHOOLS NIVEAU 24. Kennis van de landelijke en plaatselijke onderwijsontwikkeling actueel houden 25. Eigen professionalisering 26. Deelnemen aan het overleg met het Zorgplatform / Samenwerkingsverband 27. Initiëren van en/ of deelnemen aan speciale werkgroepen die de speciale zorg betreffen Schoolplan Asvo Montessori afdeling

17 Taakomschrijving van de remedial teaching ASVO Montessori afdeling. TAKEN OP HET NIVEAU VAN HET INDIVIDUELE KIND 1. zorgdragen voor een vertrouwde en veilige werksfeer 2. kind indien mogelijk en gewenst bekend maken met achtergrond en doelstelling van de extra hulp (motiveren) 3. zeer nauw aansluiten bij mogelijkheden en belangstelling van het kind 4. uitvoeren van het definitieve handelingsplan 5. eventueel tussentijds bijstellen van het handelingsplan TAKEN OP HET NIVEAU VAN DE LEERKRACHT 6. voorleggen van het (concept)handelingsplan aan het begin van de RT-periode 7. zo mogelijk overleggen over het RT tijdstip 8. indien noodzakelijk rapportage na iedere RT bijeenkomst 9. evaluatieverslag na afloop van de RT-periode 10. adviseren over vervolg in de klas TAKEN OP HET NIVEAU VAN DE INTERNE BEGELEIDER (van de andere afdeling) 11. vooroverleg over potentiële RT-kinderen 12. voorleggen van concept handelingsplan 13. vaststellen van definitieve handelingsplan 14. tussentijdse rapportage indien nodig /gewenst 15. evaluatieverslag na afloop van de RT-periode 16. adviseren / overleg over vervolg in de klas TAKEN OP HET NIVEAU VAN DE SCHOOL 17. signaleren van RT-trends in de school 18. adviseren over aanpak op afdelings- of schoolniveau 19. adviseren over aan te schaffen RT-middelen 20. adviseren over RT-beleid *De Commissie leerlingenzorg. De commissie leerlingenzorg maakt deel uit van het samenwerkingsverband, waar onze school toe behoort. In het kader van Weer Samen Naar School (WSNS) wordt er van uit gegaan dat de basisschool zo veel mogelijk leerlingen zelf kan opvangen en op een verantwoorde wijze kan begeleiden. Naast de specifieke hulp binnen de school kan ook hulp worden gevraagd bij de Commissie leerlingenzorg. Deze commissie bestaat uit een team van deskundigen uit het speciaal onderwijs. Daarnaast is het ook mogelijk dat een leerling via deze commissie het advies krijgt om toch over te stappen naar het speciaal onderwijs. Mocht hier sprake van zijn dan wordt er door de PCL(Permanente Commissie Leerlingenzorg) besloten of de betreffende leerling daadwerkelijk een beschikking krijgt voor het Speciaal Basisonderwijs. (SBO) Aanmelding bij de commissie gebeurt altijd in overleg met de ouders(die daarvoor toestemming moeten geven), de leerkracht en de intern begeleider. Wanneer ouders de toestemming hiervoor weigeren of op dit gebied van inzicht verschillen met de school, wordt hiervan altijd een aantekening gemaakt in het leerling dossier. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

18 Het leerling volgsysteem (LVS). De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en geregistreerd in ons leerling volgsysteem. Dit gebeurt door: Observaties van het kind Registratie van het werk Correctie van het werk Het afnemen van toetsen (Zie bijlage toetskalender) De procedure* die wij op onze afdeling hanteren om leerlingen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces te signaleren en hulp te bieden is de volgende: o De groepsleerkracht heeft na observatie of toetsing een probleem geconstateerd bij een kind, op welk terrein dan ook. o Wanneer de leider/leidster dit probleem niet zelf kan behandelen, vindt er overleg plaats met collega s en/of I.B. er o Er wordt eventueel verder geobserveerd of getoetst door de leerkracht zelf of de I.B. er o Als het probleem duidelijk is wordt er een handelingsplan opgesteld en uitgevoerd o Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de leerkracht en I.B. er op effectiviteit o Heeft dit niet het gewenst effect of is het probleem niet duidelijk dan wordt het kind ingebracht in het GKO o Het advies van het GKO wordt verder gevolgd * Deze procedure wordt altijd gevolgd in nauw overleg met de ouders Hoe weten ouders hoe het met hun kind gaat. Onderbouw. Wanneer een kind bij ons op school komt, nodigt de leidster van de onderbouw de ouders na ongeveer 6 weken uit voor een kennismakingsgesprek, waarin zij te horen krijgen hoe het hun kind in de eerste weken is vergaan. Afhankelijk van de maand waarin het kind instroomt, volgt er halverwege het schooljaar nog een voortgangsgesprek. Aan het eind van het eerste jaar* ontvangt het kind een verslag waarin de vorderingen op leer en ontwikkelingsgebied staan en naar aanleiding hiervan hebben de ouders nogmaals een gesprek met de leidster. Groep 2: In de loop van dit schooljaar ontvangen de ouders van de leidster 2x een verslag met aansluitend een gesprek.in januari, (hierin wordt tevens besproken of het kind eventueel in aanmerking komt voor verlenging van de onderbouw periode) en in mei/juni. *(Tenzij het kind pas op school is, in dat geval is er alleen een kennismakings- of voortgangsgesprek.) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

19 Middenbouw. Groep 3: Na de herfstvakantie ( okt.nov.) is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht van de middenbouw. Eind januari ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van het kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. In juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Groep 4 en 5: Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van het kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. Mei/juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Voor de leerlingen uit groep 5 geldt, dat ouders tijdens dit gesprek tevens vernemen in welke bovenbouw groep hun kind het jaar daarop geplaatst wordt.(mocht er sprake zijn van middenbouw verlenging dan zal dit in het gesprek van Nov./Dec.al ter sprake zijn gekomen) Bovenbouw: Groep 6: : Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van hun kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. Mei/juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Groep 7: Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van hun kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. Mei/juni volgt een tweede verslag met daaraan gekoppeld een gesprek. Het tijdstip van dit tweede gesprek kan iets variëren, omdat dit mede afhankelijk is van het binnen krijgen van de uitslagen v.d.cito-entree toets. De uitslag hiervan wordt n.l.ook in dit gesprek met de ouders besproken evenals de eventuele wenselijkheid tot bovenbouw verlenging.( Zie de toets kalender) Groep 8: Nov./ Dec. Ontvangen de ouders een verslag met daarin de vorderingen van hun kind op leer- en ontwikkelingsgebied en volgt er een gesprek met de leerkracht. In dit gesprek bespreekt de leerkracht tevens met hen het voorlopige advies voor het vervolg onderwijs. In februari, na de cito-eindtoets, heeft er een gesprek met de leerkracht plaats over de uitslag van de toets. Er volgt voor groep 8 daarna geen verslag meer. Algemeen: Aan het begin van elk schooljaar is er een algemene ouderavond per groep, waarop de ouders informatie krijgen over de dagelijkse gang van zaken in de klas. Een keer per jaar organiseert het montessori-team een thema avond waarop een aspect uit ons onderwijs centraal staat. Daarnaast is er ook een maal per jaar een lesjes avond, waarop kinderen met hun ouders naar school komen en de rol van leerkracht voor even overnemen. Ze geven dan lesjes aan de ouders en laten zo zien waar ze op school mee bezig zijn. Voor de ouders van groep 8 is er in november een voorlichtingsavond over het vervolgonderwijs De orthotheek. In de orthotheek staan de leer- en hulpmiddelen die wij op onze afdeling gebruiken om kinderen extra zorg te kunnen bieden. Jaarlijks wordt door ons steeds opnieuw bekeken of de gehanteerde middelen nog aan onze eisen voldoen of vervangen moeten worden. Ook alle middelen die nodig zijn i.v.m.de toetskalender, zijn op deze plek te vinden De sociale kaart. Dit is een overzicht van instellingen/deskundigen in de regio die wij kunnen raadplegen en waar we mee samenwerken wanneer daar behoefte aan bestaat. Deze sociale kaart hebben wij in de loop van de tijd samengesteld en deze wordt jaarlijks opgeschoond c.q.aangevuld. Het is de taak van de intern begeleider om deze gegevens up to date te houden. Schoolplan Asvo Montessori afdeling

20 3.4. Zorgprofilering. De Asvo Montessori afdeling is sterk in het omgaan met individuele verschillen; het vormt zelfs het uitgangspunt van onze pedagogiek. Voor alle kinderen op onze afdeling geldt dat zij zich moeten kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo op hun eigen niveau mits de cumulatieve ontwikkelingsachterstand niet verder oploopt dan ca. ½ jaar in de onderbouw en ca.1 jaar aan het eind van de middenbouw en ca. 1½ jaar aan het eind van de bovenbouw. In elke bouw kan een verlenging plaatsvinden met een maximum van twee maal gedurende de gehele schoolperiode. Dit omdat het kind in het schooljaar dat het 14 wordt geen onderwijs meer mag ontvangen op een school voor primair onderwijs. Dit betekent dat kinderen met een intellectueel probleem en/of een leerachterstand gedurende enige tijd goed kunnen worden begeleid. De leerkrachten hebben algemene kennis over specifieke leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie en schrijfproblemen (dysorthografie). De onderbouwleerkrachten beschikken over materiaal dat de fonologische vaardigheden en de leesvoorwaarden indien noodzakelijk extra stimuleert. Elke midden- en bovenbouwleerkracht beschikt in de groep over remediërend materiaal voor spelling, ( en binnenkort ook voor) begrijpend lezen en lezen. De leerkrachten hebben algemene kennis over het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. De leerkrachten kunnen een beroep doen op de interne begeleider voor signalering, diagnosticering en remediërende maatregelen /middelen. In de orthotheek zijn hiervoor literatuur en middelen beschikbaar. In de onderbouw kunnen kinderen met sociaal-emotionele problemen goed worden begeleid. Dit geldt ook voor de midden- en bovenbouw al vinden zij extra ondersteuning en scholing noodzakelijk bij het omgaan met meervoudige problematiek waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling ook een factor is. Voor alle groepen op onze afdeling geldt dat de optelsom van kinderen die speciale pedagogisch-didactische zorg nodig hebben niet boven de vijf kinderen per groep kan uitkomen. We streven er ook naar om niet meer dan twee kinderen met dezelfde of vergelijkbare stoornis in dezelfde groep te plaatsen. Hierbij telt de belasting voor de groep (kinderen en leerkracht) natuurlijk wel mee. Het ene kind is het andere niet en de zorg en aandacht die elk kind nodig heeft kan erg verschillen. De draagkracht van de groep, inclusief de leerkracht, is hierbij van cruciaal belang. Dit om de onderwijszorg aan alle kinderen in de groep te kunnen blijven garanderen. Voor een kind met een indicatie vanuit de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) voor plaatsing binnen het reguliere basisonderwijs met een leerlinggebonden budget geldt dat de wij in een aantal gevallen de noodzakelijke pedagogisch-didactische begeleiding kunnen bieden. Hieronder staat per cluster geformuleerd welke kinderen we kunnen begeleiden (onder A) en welke kinderen we onder bepaalde voorwaarden (scholing, materialen en middelen en begeleiding) kunnen begeleiden (onder B). Bij elke individuele aanmelding geldt dat we in nauw overleg met de ouders / verzorgers en op basis van zoveel mogelijk objectieve (onderzoeks-) gegevens de specifieke behoeften van het kind voor de volgende periode moeten inschatten om een antwoord te kunnen geven op de vraag of we dit kind voldoende begeleiding kunnen bieden. Bij elke overgang naar de volgende bouw (van onderbouw naar middenbouw en van middenbouw naar bovenbouw) moet deze afweging opnieuw worden gemaakt. (Zie ook 3.2. Aanmelding kinderen met een handicap) Schoolplan Asvo Montessori afdeling

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie