Ruud de Moor Centrum. Programma 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruud de Moor Centrum. Programma 2008"

Transcriptie

1 Ruud de Mr Centrum Prgramma 2008 Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Open Universiteit Nederland

2 Inhudspgave Vrwrd 3 1 Inleiding 4 - Organisatie 4 - Algemeen financieel kader 4 - Inhudelijke indeling van het prgramma Overkepelende activiteiten en resultaten 6 3 Thema s: activiteiten en resultaten 8 - Assessment en caching 8 - Netwerkleren 13 - Kennisinfrastructuur 17 - Kwaliteit van prfessinaliseren 20 4 Vraaggestuurde prjecten 22 - Kning Willem I Cllege prject Blijvend bekwaam 22 - Twents Carmel Cllege, Onderbuw-VO, Stichting Berepskwaliteit Leraren, ISISQ5 prject Feedbackscan 23 - Lerarenpleidingen prject Kennisbanken 24 - Pab-dcenten, Freudenthal Instituut, Uitgeverij Kninklijke Van Grcum prject Rekennderwijs primair nderwijs 26 - Lucas Onderwijs prject Netwerkleren 27 - Nrdelijke Hgeschl Leeuwarden prject Netwerkleren 29 - Sintermeertencllege prject E-prtfli 31 - Stichting Dwnsyndrm prject Research Dwnsyndrm 32 - Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs prject Zrgkinderen 33 5 Begrting OUN 2

3 Vrwrd In 2003 is het RdMC met haar research en ntwikkelwerk vr het prfessinaliseren van dcenten van start gegaan. Kmend jaar, 2008, wrdt het eerste lustrum gevierd. Vr het Centrum is het eerste lustrum een mijlpaal m extra aandacht aan te besteden. Bekend is dat het RdMC is pgericht in een peride dat dr OCW deltreffend gereageerd mest wrden m het pdemende lerarentekrt te bestrijden. Het RdMC kreeg in 2003 de heldere taakstelling bij te dragen aan de bestrijding van het lerarentekrt vanuit een tweede lijnspsitie. Het Centrum is met veel enthusiasme gestart en succesvl gebleken in de uitvering van haar taakstelling. Inmiddels zijn vele prducten beschikbaar m dcenten te steunen bij het ntwikkelen van hun vakmanschap. Deze prducten wrden dr velen in het nderwijsveld daadwerkelijk tegepast. Tch kan het bestaansrecht van het RdMC verder wrden versterkt als het Centrum slaagt twee delstellingen ng duidelijker waar te maken. a. Het verstevigen van de reputatie als Kennis en Expertise Centrum vr (nline) werkplekleren. De manier m inzicht te krijgen in de sterkte van de reputatie is uiteraard het meten van het gebruik van de in het Centrum beschikbare kennis. Het Centrum zal het kmende jaar nauwkeurig vlgen he grt het aantal gebruikers is van de beschikbare kennis en expertise en de daarvan afgeleide prducten, diensten, mdellen en prttypen. Maar k vindt het Centrum belangrijk te achterhalen wie de gebruikers zijn en welke hun ervaringen zijn met het gebruik van de prducten. De metingen zullen duidelijk zichtbaar maken he de kwaliteit dr gebruikers wrdt beleefd. De resultaten van deze metingen zullen een belangrijk huvast vrmen vr het Centrum m verder te buwen aan de reputatie. Een nadere uitwerking vr het verstevigen van de reputatie van het Centrum is te bereiken met het uitveren van kwalitatief hgwaardig praktijkgericht nderzek. De nderzekspbrengsten meten truwens gegeven de missie en visie van het RdMC nadrukkelijk gericht zijn p het versterken van de kwaliteit van het handelen en werken van dcenten en het verbeteren van hun werkmgeving en pleiding. Het aantal uitgebrachte papers, artikelen, gerganiseerde wrkshps en cnferenties zijn resultaten die bij de afznderlijke prjecten zullen wrden gepresenteerd. Het zijn werkresultaten die, als de daarin gecmmuniceerde kennis dr veel leraren en andere prfessinals wrden tegepast, indicatief zijn vr de reputatie van het Centrum. b. Vraagsturing is in het jaarprgramma een delstelling waar nadrukkelijker dan vrheen uitvering aan met wrden gegeven. In verleg met de Prgrammaraad zijn 9 prjecten gekzen die het nderwijsveld bij het RdMC heeft gemeld. Het Centrum zal zijn uiterste best den de afgesprken resultaten te behalen. In het jaarprgramma 2008 wrdt inzichtelijk gemaakt met welke activiteiten het RdMC aan de slag gaat en binnen welk kader de activiteiten wrden uitgeverd, achtereenvlgens beschrijven we in hfdlijnen enkele vrwaardelijke en algemene aspecten die vr een deltreffende en efficiënte uitvering van het werkprgramma 2008 en de daarin te behalen resultaten vereist en gewenst zijn. prf. dr. J.T.G. Gerrichhauzen Hgleraar-directeur van het Ruud de Mr Centrum vr prfessinalisering van nderwijsgevenden OUN 3

4 1 Inleiding Organisatie Vr de uitvering van het werkprgramma is een eenvudig en duidelijk pgezette rganisatie een ndzaak. Juist het werken in en met prjecten, dat tch als een wezenskenmerk van het Centrum is te zien, vergt dat in de rganisatie enkele centrale vrzieningen beschikbaar zijn. Uiteraard betreft het hier het management. Het is vanzelfsprekend dat zij een taakstelling hebben vr het ntwikkelen van de strategie, het aansturen van de werkprcessen, het tezien p de uitvering en het behalen van de resultaten. Maar k de afdeling bedrijfsvering die beschikbaar is vr het faciliteren en begeleiden van de werkzaamheden die in het primaire prces wrden verricht is vr een gede uitvering van het werkprgramma ndzakelijk. Daarnaast zijn twee vrzieningen, bij de uitvering van de activiteiten, die van zdanig belang zijn vr de uitvering van de primaire taakstelling van het Centrum dat deze als centrale vrziening gepsitineerd wrden. Het gaat m activiteiten die te maken hebben met het nline karakter van het veelvud van prducten en diensten die het RdMC beschikbaar heeft f ng in ntwikkeling gaat nemen. Ok is duidelijk dat de Cmmunicatie en Public Relatins van het Centrum naar het nderwijsveld ver de beschikbare prducten en diensten een deltreffende aanpak vraagt, die dr centralisatie van deze activiteiten beter is te bereiken. In de prjectrganisatie die het RdMC kenmerken zijn daarm de vlgende algemene vrzieningen herkenbaar: 1. Management 2. Bedrijfsvering (financiële en administratieve ndersteuning) 3. Virtuele leer- en werkmgeving (ict ndersteuning en expertisentwikkeling) 4. Cmmunicatie, PR en marketing. In 2008 zal verigens ng meer aandacht meten wrden besteed aan de rganisatie van de vraagsturing vr de jaren 2009 en verder. De aansturing van de vraagsturing is k centraal gerganiseerd, waarbij de Prgrammaraad een belangrijke taak heeft. Algemeen financieel kader Het financiële kader in de verplichtingenbrief van het Ministerie van OCW - spreekt van drie met elkaar samenhangende delen: Het basisdeel Een verbruggingsdeel Prgrammadeel (vraaggestuurd). Het basisdeel heeft betrekking p het in stand huden en de nadere invulling van het kennis- en expertisecentrum. Het verbruggingsdeel mvat activiteiten die zijn gericht p explitatie, beheer en implementatie van de bestaande prducten maar k activiteiten die gericht zijn p de mslag naar meer vraagsturing. Het prgrammadeel vr 2008 bestaat uit een aantal prjecten (minimaal ter hgte van 15% van de subsidie) die p verzek en in nauwe samenwerking met het werkveld tt stand zijn gekmen. Aan de Prgrammaraad zijn vr prjecten vrgesteld die nder het prgrammadeel pgenmen kunnen wrden en welke vlden aan de vlgende criteria: Er is sprake van een vraag vanuit het nderwijsveld De vraag past binnen de taakstelling van het RdMC en heeft direct betrekking p de prfessinalisering van leraren Beantwrding van de vraag is k vr anderen binnen de nderwijssectr van belang vanwege het generieke karakter van de vraag. De vragende partij draagt k zelf bij aan de beantwrding van de vraag dr inzet van persneel f anderszins De prjectbijschrijvingen vr dit prgrammadeel zijn terug te vinden in hfdstuk 4. 1 Vr 2009 zullen de criteria en de prcedure vr de intake van vraaggestuurde prjecten geëvalueerd en waar ndig met de Prgrammaraad bijgesteld wrden. OUN 4

5 Inhudelijke indeling van het prgramma 2008 In lijn met het strategisch meerjarenperspectief ( ) bestaat het werkprgramma 2008 uit een aantal activiteitenclusters, die gericht zijn p: a. de verdere ntwikkeling en disseminatie van kennis en expertise p het terrein van (nline) werkplekleren evenals de ntwikkeling (vraaggestuurd) van bijvrbeeld nieuwe instrumenten die dr leraren, pleiders f interne begeleiders p schlen ingezet kunnen wrden bij de bekwaamheidsntwikkeling van leraren. Daarbij is zwel (praktijk)nderzek als vraaggestuurd ntwerpen c.q. ntwikkelen een belangrijke basis. b. explitatie, beheer, nderhud en implementatie van eerder ntwikkelde instrumenten en prducten. c. vraaggestuurde prjecten Uit de cntacten met het nderwijsveld blijkt dat er een grte behefte bestaat aan meer integratie en samenhang tussen ntwikkelde prducten en diensten van het RdMC. Een tweede waarneming is dat meer flexibiliteit gewenst wrdt in de samenwerking met het nderwijsveld. Om in de beheften aan meer integratie, samenhang en flexibiliteit te vrzien is vraagsturing een belangrijk mechanisme. Hiermee wrdt het mgelijk vr nderwijsrganisaties en leraren maatwerk te leveren. Maar k m nieuwe prductcmbinaties en/f diensten samen te stellen. Vr een aanbd gerichte rganisatie, zals het Centrum in de eerste jaren van haar bestaan heeft gefunctineerd is dat een majeure cultuurverandering. In 2007 zijn er een aantal activiteiten uitgeverd die gericht waren p de gewenste mslag naar meer vraagsturing, vergrting van naamsbekendheid en het rganiseren van samenwerking met partners in het kader van landelijke regievering te bereiken. Deze activiteiten zullen in 2008 veel aandacht blijven vragen. In de verplichtingenbrief bepleit OCW een nadrukkelijke fcussering in het werkprgramma van het Centrum aan te brengen. Mede daarm definieert RdMC vr haar werkprgramma 2008 een aantal belangrijke inhudelijke speerpunten (thema s) in relatie tt de prfessinalisering van leraren en het (nline) werkplekleren. De activiteiten in het werkprgramma zullen zich cncentreren p: Assessment en caching Netwerkleren Kennisinfrastructuur Kwaliteit van prfessinaliseren Alvrens deze thema s nader naar activiteiten wrden verantwrd bespreken we eerst enkele meer generieke werkgebieden die vr het functineren van het Centrum van directe betekenis zijn m een betere relatie met het nderwijsveld te realiseren. OUN 5

6 2 Overkepelende activiteiten en resultaten Vr een rganisatie die meer in samenspraak met het nderwijsveld activiteiten en prjecten in ntwikkeling met nemen zijn enkele generieke werkgebieden van belang. In feite gaat het m activiteiten rnd de rganisatie van de vraagsturing, prduct- en naamsbekendheid, het gebruik van het web en het nderzek. - Verdere Organisatie van de Vraagsturing Het ministerie van OCW heeft in het verleg met het Ruud de Mr Centrum de verwachting uitgesprken dat het Ruud de Mr Centrum in de peride van 2007 tt en met 2010 in steeds sterkere mate vraaggestuurd zal werken. Vraaggestuurd werken was altijd al in het prgramma en in de ntwikkelstrategie van het Ruud de Mr Centrum een belangrijk bestanddeel. Nieuw is dat een Prgrammaraad, samengesteld met nafhankelijke experts, een duidelijke rl krijgt bij de samenstelling van het vraaggestuurde Prgrammadeel. In het najaar van 2007 is de Prgrammaraad met haar werk gestart. De rganisatie van de vraagsturing zal in 2008 in verleg met de Prgrammaraad nader meten wrden ntwikkeld. Dat betekent dat duidelijk zal meten wrden gecmmuniceerd met het nderwijsveld he geïnteresseerde rganisaties met het RdMC kunnen samenwerken met inzet van gezamenlijke middelen en expertise aan het werkplekleren van dcenten. Activiteiten en Resultaten 2008 Nadere inrichting en rganisatie van de vraagsturing Cmmunicatie met nderwijsveld ver rganisatie van de vraagsturing Inrichten jaarprgramma Prduct en naamsbekendheid Het Ruud de Mr Centrum wil bekend staan als een wetenschappelijke instelling die ndersteuning biedt vr het pleiden en prfessinaliseren van dcenten met behulp van afstandsmiddelen. Hewel steeds meer partijen en persnen in het veld het Ruud de Mr Centrum weten te vinden, wil het Centrum met het g p de disseminatie van prducten en diensten de PR en cmmunicatie verder versterken. In 2007 is een strategieplan beschikbaar gekmen m de prduct- en naamsbekendheid te vergrten. In 2008 zullen systematisch en p grtere schaal presentaties en vrlichtingsbezeken aan schlen en pleidingen wrden verzrgd. Er wrden sympsia, cngressen en veldbezeken uitgeverd. Centraal staat het nder de aandacht brengen van het Ruud de Mr Centrum bij leraren. Daarm participeert het Centrum in een cnsrtium met TELEAC, Kennisnet en SBL in het prject Lerarentv. De naamsbekendheid meten we nder meer aan aantallen Nieuwsbrief ntvangers, website bezeken, belangstellenden vr sympsia en afgenmen publicaties. Activiteiten en resultaten 2008 Verzrgen presentaties en vrlichting Organisatie sympsia, cngressen ver relevante thema s Organisatie Lustrumcngres Participatie in prjecten m imag en prfessinalisering leraar te verbeteren - Samenhangende presentatie middels het Web In het aflpende prgramma zijn de prducten en diensten in tamelijk gescheiden ntwikkelprcessen tt stand gekmen. Prducten en diensten wrden in het nieuwe prgramma waar mgelijk geïntegreerd aangebden. Met dat laatste wrdt bedeld dat deze zveel mgelijk in een zinvlle samenhang in een nderwijspraktijk wrden geïmplementeerd. In 2008 zal samen met Kn. Van Grcum een samenhangende RdMC webmgeving wrden uitgewerkt. De pzet is m via deze webmgeving de resultaten van alle activiteiten ver het (nline) werkplekleren te presenteren. In nze samenleving waar distributie en ntwikkeling van kennis meer en meer via het web verlpen is een heldere, vertuigende presentatie vr relevante delgrepen van leraren een ndzaak. Daarm zullen in 2008 de ndige activiteiten wrden uitgeverd m de vlgende resultaten te leveren. Resultaten 2008 samenhangende presentatie. Het ntwerpen en leveren van de eerste versies van: OUN 6

7 Kennisbank Werkplekleren waarin resultaten van nderzek ver het thema vr leraren tegankelijk zal wrden gemaakt Werkbank Werkplekleren waarin vr leraren cncrete prducten en instrumenten te raadplegen zijn. Deze werkbank mvat k het Videprtaal met alle vide s van RdMC (incl. achterliggende brnnen en tapes) Expertisebank Werkplekleren waarin gd practices ver prfessinaliseren van leraren wrden getnd (.a. implementatie IPB ; Ontwikkelen strmmdel; e.d) - Onderzek Meer dan in het verleden zal het Centrum vanwege de psitie als Kennis en Expertisecentrum aandacht besteden aan nderzek. Het gaat in hfdzaak m tegepast en praktijkgericht nderzek. Vr 2008 zal het (praktijk)nderzek zich richten p: evaluatie van ntwikkelde prducten met als del verbetering, maar k (beter) inzicht te verwerven wie nze gebruikers zijn, waar hun belangstelling f pririteiten liggen, he zij nze prducten en diensten gebruiken; dit type nderzek is vr alle beschikbare prducten en diensten vereist. nderzek naar pen vragen die vr het nderwijsveld (in het bijznder de samenwerkingspartners van het Ruud de Mr Centrum) relevant zijn. De fcus bij de nderzeksvragen is steeds gericht p het versterken van de prfessinalisering van de nderwijsgevende, met inzet van leren p de werkplek, binnen de cntext van leven lang leren. Bij de priritering van de nderzeksvragen gelden naast de hiervr genemde uitgangspunten k criteria als:. delgrep: de fcus is p micrniveau: de leraren en de lerarenpleiders en p mes niveau: de schlen en de lerarenpleidingen; primair staat de leraar (beginnend, in pleiding, zittend).. vragen bij technlgisch innvatieve prducten ( technlgisch in brede zin bedeld) hebben, gezien nze missie en expertise, een hge pririteit. lptijd van prjecten: vragen die snel te beantwrden zijn gaan in principe vr vragen die een langere adem vereisen (efficiëntie) Over de antwrden die vrtvleien uit dergelijk nderzek wrdt aan de wetenschap en aan de berepswereld gerapprteerd. Ontwerpgericht nderzek. Kerndel bij dit type nderzek is het ntwerpen van richtlijnen, prcedures, instrumenten, mdellen en prttypen die bruikbaar zijn m het functineren van dcenten en schlen delgericht te beïnvleden. Kennis, die met ntwerpgericht nderzek ntstaat, is primair bedeld vr gebruik dr prfessinals zals dcenten die wetenschappelijke kennis gebruiken bij het plssen van werkprblemen. Met het leveren van wetenschappelijk nderbuwde algemene kennis wrdt geprbeerd het handelen van nderwijsprfessinals bij de plssing van specifieke prblemen in nderwijsrganisaties behulpzaam te zijn. Het ntwerpgerichte nderzek zal in samenwerking met relevante partners, in het nderwijsveld meten wrden uitgeverd en gedissemineerd m aldus tt een brede verhging van de prfessinaliteit van de leraren te kmen. Vr de uitvering van het ntwerpen en ntwikkelen kan wrden gedacht aan wat transdisciplinair nderzek wrdt genemd. Dat wil zeggen, er wrden kringen gevrmd van een f meer schlen met ambitie p het terrein van prfessinaliseringsvragen, lerarenpleidingen, relevante lectraten bij de hgeschlen en de Open Universiteit die de kernen zijn waar deze visie ntwikkeld en gevalideerd wrdt en van waaruit de disseminatie plaats vindt. Naast de hiervr aangegeven nderzeksbenaderingen bevat het prgramma k prmtietrajecten. Vr deze trajecten geldt dezelfde inhudelijke kaderstelling. Alleen de berdelingsprcedures en de rganisatrische inbedding verschillen. Resultaten nderzek 2008: Bij de verschillende themalijnen zullen te realiseren resultaten wrden vermeld. Bij het nderzek en leren meten tenminste twee generieke resultaten behaald wrden. Mdellen die kunnen wrden tegepast bij:. het ntwikkelen en uitwerken van evidence based nderzek vr het prfessinaliseren p de werkplek. verbetering en herijking van de standaard evaluatieprcedure van ntwikkelde prducten en diensten OUN 7

8 3 Thema s Assessment en caching Bewustwrding van de prfessinaliteit die bij het leraarsberep hrt is ndig m leraren te prikkelen zich blijvend te ntwikkelen. De themalijn assessment en caching is gericht p de ndersteuning van leraren bij hun prfessinalisering. Deze ndersteuning vindt plaats dr middelen aan te reiken die leraren kunnen gebruiken bij en vr ntwikkeling. Hierna vlgt een verzicht van de activiteiten en resultaten vr Welke activiteiten ndernemen we in 2008 en welke vragen staan daarbij centraal? Bij de activiteiten binnen de themalijn Assessment en caching richten we ns in 2008 p de vlgende aspecten. We geven per aspect aan welke vragen van belang zijn bij het verder uitwerken van de gekzen activiteiten. 1. Stimuleren en inspireren Waar ligt de aanzet / trigger / stimulans tt prfessinaliseren? Welke persnlijke factren en welke externe factren beïnvleden het leren van leraren? He kunnen we leraren stimuleren m te gaan werken aan prfessinele ntwikkeling? 2. Leraren inzicht geven in cmpetentie -ntwikkeling He kunnen beginnende leraren bewust kijken naar hun eigen ntwikkeling c.q. leerpces? He kunnen leraren p een eenvudige wijze inzicht krijgen in hun cmpetentientwikkeling? Welke zelfevaluatie instrumenten staan ter beschikking van leraren? Welke mix van (nline) assessmentinstrumenten en caching p de werkplek is ndig? 3. Leraren inzicht geven in persnlijke aspecten van het leraarschap Welke persnlijke aspecten (kwaliteit, pvattingen, mtivatie) spelen naast kennis en vaardigheden een rl bij de ntwikkeling van leraren in de verschillende fasen van de lpbaan? He kunnen leraren zicht krijgen p die aspecten? Welke instrumenten zijn daarvr geschikt? 4. Inzicht mzetten in actie He kunnen leraren ndersteund wrden bij het maken van persnlijke ntwikkelplannen en daarbij behrende actieplannen? He kunnen ze een beeld krijgen van hun vrtgang? 5. Samenhang tussen persnlijke ntwikkeling en schlntwikkeling Wat is de stand van zaken in schlen als het gaat m implementatie persneelsbeleid in relatie tt lpbaanntwikkeling en bekwaamheidsntwikkeling van leraren? Welke instrumenten hanteren schlen bij ntwikkelingsgesprekken en berdelingsgesprekken zdat er samenhang ntstaat? Met betrekking tt bvengenemde vragen gaan we in 2008 kennis en expertise verder ntwikkelen, bundelen en ntsluiten. We inventariseren bestaande kennis, den nderzek en ntwerpen prttypes van instrumenten p basis van de verwrven inzichten. Afhankelijk van de aard van de resultaten wrden deze pgenmen in de kennisbank, de werkbank, de expertisebank f het kwaliteitskader. Daarnaast wrden bestaande instrumenten nderhuden en als nderdeel van de werkbank via een samenhangende webmgeving beschikbaar gesteld. Het stimuleren van het gebruik en de implementatie van bestaande instrumenten neemt een belangrijk nderdeel in de activiteiten in 2008 in. We werken hierbij samen met SBL, leraren, schlen, lerarenpleidingen en andere expertisecentra. OUN 8

9 Te behalen resultaten In het schema wrden per aspect weergegeven welke resultaten gerealiseerd wrden p de vlgende drie terreinen: kennis en expertise ntwikkeling ntwerpen en ntwikkelen van instrumenten beheer, nderhud, explitatie en implementatie OUN 9

10 RESULTATEN Kennis-/expertise-ntwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 1. Leraren stimuleren en inspireren 2. Leraren Inzicht geven in cmpetentientwikkeling Rapprt met de uitkmsten van de inventarisatie en (litt.)nderzek naar interne en externe factren die van invled zijn p het prfessinaliseren van leraren Gebruikersevaluaties van de (zelf)assessmentinstrumenten De prtal geeft k tegang tt gebruikersevaluaties Digitaal sensibiliseringsinstrument (INSPIRATOR) waarin leraren een beeld geven he zij werken aan hun bekwaamheidsntwikkeling inclusief ntwerp vr vervlgstap. De gedachte m.b.t. deze vervlgstap gaan in de richting van een spel waarmee leraren inzicht krijgen in hun keuzes aangaande prfessinaliseren en cllegiale cnsultatie via het web Teveging aan de waaier van instrumenten die deel uitmaken van LaP met instrumenten gericht p cruciale persnlijke kwaliteiten die een rl spelen bij de aanzet tt prfessinaliseren N.B. Het instrument Leraar als Persn (LaP) wrdt uitgebreid p basis van de resultaten van het nderzek Keuze c.q. ntwerp en ntwikkeling van een generiek scanplatfrm Herntwerp LaP m.b.v. generiek platfrm Herntwerp Prfrmas en mdularisering Een specifieke versie van Prfrmas vr de BVE-sectr Een virtuele (webbased) Werkplaats zelfevaluatie waar de leraar een aantal zelfevaluatie-instrumenten aantreft die in hun nderlinge samenhang wrden gepresenteerd en vrzien van relevante achtergrndinfrmatie en gebruiksmgelijkheden in samenwerking met SBL. De werkplaats bevat in elk geval alle bestaande RdMCassessmentinstrumenten plus de instrumenten van SBL. Ervaringen van gebruikers(grepen) Adviezen en wrkshps vr leraren en schlen (via team van caches/adviseurs z mgelijk i.s.m. SBL) Beschikbaarstelling en stimulering gebruik van Cmpetentiematrix (versie 1.0) Prfrmas (versie 1.0) Leraar als Persn (versie 2.0) Gebruiksmgelijkheden en FAQ bij de instrumenten Tegang tt de bestaande instrumenten (.a. via KvG mgeving, prtal RdMC en Werkplaats zelfevaluatie leraren) Ervaringen van gebruikers(grepen) Adviezen en wrkshps vr leraren en schlen (via team van caches/adviseurs z mgelijk i.s.m. SBL) OUN 10

11 RESULTATEN Kennis-/expertise-ntwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 3. Leraren Inzicht geven in persnlijke aspecten van het leraarschap 4. Inzicht mzetten in actie Rapprt met de uitkmsten van inventarisatie en (litt.)nderzek naar persnlijke aspecten in relatie tt de ntwikkelingen in leraarschap gekppeld aan de fasen in de lpbaan (drlpende ntwikkelingsgerichte assessmentlijn) Piltervaringen met prttype van assessmentinstrument Leraar in Kritische situaties N.B. In vraagsturingsprject Blijvend bekwaam met KW1C wrdt gezamenlijk praktijkexpertise ntwikkeld p dit terrein. Deze werkplaats maakt deel uit van het Platfrm zelfevaluatie vr leraren (in samenwerking met SBL) het platfrm biedt een blended werkmgeving vr leraren en bestaat uit de werkplaats zelfevaluatie in cmbinatie met een fysieke cmpnent bestaande uit een team van reginaal pererende adviseurs/caches die gebruikergrepen begeleiden, adviezen geven en wrkshps rganiseren. Een ntwerp vr een digitale trainingsvariant van het zelfassessmentinstrument Leraar in kritische situaties: Uitgewerkte scenari s van een 3-tal kritische situaties Prttype van een digitaal simulatiespel waarmee de leraar een beeld krijgt van zijn handelen in kritische berepssituaties en erin getraind kan wrden Uitbreiding LaP (diverse tests incl. visualisering en terugkppeling) Vrbeelden van prtcllen, frmats van instrumenten (POP frmulier, aanpak cllegiale cnsultatie, pzet ntwikkelgesprekken ) OUN 11

12 RESULTATEN Kennis-/expertise-ntwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 5. Samenhang tussen persnlijke ntwikkeling en schlntwikkeling Rapprt stand van zaken HRzelfmanagement en IPB Strmschema waarin prces en keuzemmenten zijn beschreven (als basis m zichtbaar te maken wat wel en ng niet gedaan wrdt in de praktijk) Gd practices IPB Bijdragen aan cngressen en cnferenties ver HRD/lpbaanntwikkeling in het nderwijs OUN 12

13 Netwerkleren Met netwerkleren wrdt begd nderwijsprfessinals in netwerken zveel mgelijk van elkaar te laten leren. Netwerkleren is gericht p het vinden en ntwikkelen van plssingen vr prblemen uit de nderwijspraktijk van leraren. De pzet is m samen plssingen te ntwikkelen en de ervaringen die de tepassingen van de plssingen pleveren nadrukkelijk met elkaar te delen. Welke activiteiten ndernemen we in 2008 en welke vragen staan daarbij centraal? Bij de activiteiten binnen de themalijn Netwerkleren richten we ns in 2008 p de vlgende aspecten. We geven per aspect aan welke vragen van belang zijn bij het verder uitwerken van de gekzen activiteiten en de daarbij te bereiken resultaten. 1. Leraren inzicht geven in praktijk prblemen en dilemma s bij het functineren in leernetwerken Welke prblemen ervaren leraren bij het participeren in leernetwerken? He wrden leraren gehlpen bij hun participatie in verschillende grepen (sectie, team, prjecten) en eventueel netwerken He gebruiken leraren leernetwerken vr vergrten van hun prfessinaliteit? 2. Het detecteren van bredplaatsen vr netwerkleren Waar is al een (lkaal) leernetwerk aanwezig f in ptentie aanwezig? Welke mechanismen bestaande bredplaatsen bevrderen daadwerkelijk het delen van kennis en ervaring tussen leraren He is een cultuur van nderwijskundig ndernemerschap te stimuleren? 3. Faciliteren van bredplaatsen vr leernetwerken Welke infrastructuren (de rganisatie van het netwerk, de bendigde cntent en instrumenten, ndersteunende ict mgeving) hebben leernetwerken ndig? He kunnen leraren getraind f begeleid wrden zdanig dat het participeren in en de resultaten uit netwerken verankerd is in het dagelijkse werk? He kunnen leraren in die leernetwerken geactiveerd wrden vr hun deskundigheidsbevrdering? 4. Faciliteren van leernetwerken ndersteunen Wat zijn de huidige leading practices rnd leernetwerken van leraren? He kunnen facilitatren hun leernetwerken ptimaal laten functineren? He kunnen die facilitatren nderling van elkaar kennis en expertise ntwikkelen? 5. Stimuleren netwerkleren vr prfessinalisering van nderwijs geven He kunnen betrkken experts en aanjagers rnd netwerkleren gezamenlijk het relatief nieuw dmein van netwerkleren een versnelde inbedding geven binnen educatief Nederland? Wat zijn de mgelijkheden van netwerkleren m de kwaliteit van het nderwijs te verhgen? Wat is de huidige stand van zaken? Welke prtcllen en prcedures zijn ndig m de kwaliteit van netwerkleren te bewaken? Met betrekking tt bvengenemde vragen gaan we in 2008 kennis en expertise verder ntwikkelen, bundelen en ntsluiten. We inventariseren bestaande kennis, den nderzek en ntwerpen prttypes van instrumenten p basis van de verwrven inzichten. Afhankelijk van de aard van de resultaten wrden de resultaten pgenmen in de kennisbank, de werkbank, de expertisebank f het kwaliteitskader. Daarnaast wrden bestaande instrumenten nderhuden en als nderdeel van de werkbank via een samenhangende webmgeving beschikbaar gesteld. Het stimuleren van het gebruik en de implementatie van bestaande instrumenten neemt een belangrijk nderdeel in de activiteiten in 2008 in. We werken hierbij samen met SBL, leraren, schlen, lerarenpleidingen en andere expertisecentra. OUN 13

14 Te behalen resultaten In het schema wrden per aspect weergegeven welke resultaten gerealiseerd wrden p de vlgende drie terreinen: 4. kennis en expertise ntwikkeling 5. ntwerpen en ntwikkelen van instrumenten 6. beheer, nderhud, explitatie en implementatie OUN 14

15 RESULTATEN Kennis-/expertisentwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 1. Leraren inzicht geven in praktijkprblemen & dilemma s bij het functineren in leernetwerken 2. Het detecteren van bredplaatsen vr netwerkleren 3. Faciliteren van bredplaatsen vr leernetwerken Website (nderdeel kennisbank WPL) met praktische handvatten vr leraren m.b.t. participatie in leernetwerken. Rapprt met de uitkmsten van inventarisatie en nderzek bij bredplaatsen. Rapprt met algemene verkenningsvragen en criteria vr detectie Website met praktische tips vr bendigde infrastructuur leernetwerken Ontwerpscan dan wel kennisdeelmgeving waarin leraren gehlpen wrden bij hun keuzen in leernetwerken Bijdrage aan ntwerp scan dan wel kennisdeelmgeving (zie bij 1) Ondersteunend instrument bij bepalen ntwikkelpad leernetwerk Ontwerp van ndersteunende virtuele netwerkinfrastructuur per bredplaats in 2008 Ontwikkeling train-the-trainer prgramma met bredplaatsen.* Vr kwaliteitsprcedure en criteria, zie themalijn Kwaliteit. Infrastructuur vr bestaande leernetwerken binnen bredplaatsen 2008* met implementatie van bendigde (RdMC) prducten en instrumenten Uitreiken certificaten van prfessinaliseringsactiviteiten dan wel ntwikkelwerkzaamheden binnen leernetwerken van bredplaatsen* 4. Facilitatren van leernetwerken ndersteunen Leading practices vr netwerkleren met praktijk vrbeelden facilitatren Ontwerp en ntwikkeling van ndersteunende virtuele netwerkinfrastructuur Ontwikkeling draaibeken vr (nline) trainingen en wrkshps vr leraren en teamleiders zdanig dat het participeren in en de resultaten uit netwerken verankerd is in het dagelijkse werk; Explitatiemdel vr landelijke gebruik ntwikkelde trainingen en wrkshps (via train-the-trainer prgramma) * Deze resultaten wrden gerealiseerd middels de vraagsturingsprjecten NHL en Lucas Een duurzaam leernetwerk vr facilitatren, met een greiend aantal leden. Het rganiseren en geven (nline) wrkshps rnd inzet leernetwerken inclusief certificering deelname. Pilts vr pschaling via train-thetrainer, en vr certificeringsmgelijkheden OUN 15

16 RESULTATEN Kennis-/expertisentwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 5. Stimuleren netwerkleren vr prfessinalisering van nderwijsgevenden Rapprt stand van zaken netwerkleren nder leraren. Website met huidige kennis rnd netwerkleren Rapprt praktijkgericht nderzek rnd peer caching, cmmunities en andere vrmen van leernetwerken Evaluatierapprt ver de instrumenten en trainingen/wrkshps Beschrijving rllen vr het detecteren, faciliteren, evalueren, drntwikkelen en verbinden van leernetwerken n.a.v. praktijkvragen Vr kwaliteitsprcedure en criteria, zie themalijn Kwaliteit. Een duurzaam actief netwerk van praktische experts dat netwerkleren vr leraren verder een plaats geeft in educatief Nederland NB. De kennisbank WPL geeft k tegang tt gebruikersnderzek en evaluaties. OUN 16

17 Kennisinfrastructuur Het RdMC heeft veel geïnvesteerd in de ntwikkeling van kennisbanken vr leraren. Het gaat m vakinhudelijke maar k m pedaggisch didactisch en vaardigheidsgerichte kennisbanken. In 2008 wrden de ntwikkelde kennisbanken nderhuden, geactualiseerd, gebrgd en geïmplementeerd. 1. Stimuleren gebruik kennis infrastructuur He kunnen we leraren stimuleren m te werken aan beschikbare kennismgevingen gerelateerd aan vakken, het pedaggisch en didactisch handelen en aan de vaardigheden van leraren? Welke interne en externe factren beïnvleden het gebruik van die kennismgevingen? He de beschikbare kennis z aan te bieden dat leraren er in hun dagelijkse praktijk gebruik van kunnen en willen maken? 2. Stimuleren bijdragen leraren aan kennismgevingen en kwaliteitscntrle daarp? Welke factren stimuleren leraren bijdragen te leveren aan kennismgevingen? Wat zijn de mgelijkheden van belnen en waarderen van bijdragen van leraren aan ntwikkeling kennismgeving? Wat zijn de certificeringsmgelijkheden van kwalitatieve ntwikkelbijdragen? 3. Ontwikkelen en duurzame explitatie kennisinfrastructuur He wrdt vrkmen dat kennismgevingen digital graveyards wrden? Wat is ndig m kennis die vr leraren van belang is duurzaam te brgen? He kunnen bestaande kennismgeving geactualiseerd en drntwikkeld wrden p basis van vragen van leraren? Met betrekking tt bvengenemde vragen gaan we in 2008 kennis en expertise verder ntwikkelen, bundelen en ntsluiten. We inventariseren bestaande kennis, den nderzek en ntwerpen prttypes van instrumenten p basis van de verwrven inzichten. Afhankelijk van de aard van de resultaten wrden de resultaten pgenmen in de kennisbank, de werkbank, de expertisebank f het kwaliteitskader. Daarnaast wrden bestaande instrumenten nderhuden en als nderdeel van de werkbank via een samenhangende webmgeving beschikbaar gesteld. Te behalen resultaten In het schema wrden per aspect weergegeven welke resultaten gerealiseerd wrden p de vlgende drie terreinen: 1. kennis en expertise ntwikkeling 2. ntwerpen en ntwikkelen van instrumenten 3. beheer, nderhud, explitatie en implementatie. OUN 17

18 RESULTATEN Kennis-/expertisentwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 1. Stimuleren gebruik kennisinfrastructuur 2. Stimuleren bijdragen leraren aan kennismgevingen en kwaliteitscntrle daarp Onderzeksrapprt naar presentatiewijze van RdMC kennismgevingen die recht det aan divers gebruik bij leraren 2 Methdisch mdel vr ntsluiten praktische kennis Website met geïnventariseerde materialen per vak, die dr VOschlen zelf zijn ntwikkeld, vrzien van kwaliteitsstempel 4 Rapprt met mgelijkheden belnen, waarderen en certificeren van ntwikkelbijdragen van leraren Aanpassen dan wel persnaliseren presentatiewijze van RdMC kennismgevingen n.a.v. nderzekrapprt (zie links) Ontwerpen en ntwikkelen nline wrkshps in het gebruik van kennismgevingen Vr kwaliteitsprcedure en criteria, zie themalijn Kwaliteit. Ontwerp van het redactieprces ter kwaliteitsbewaking (redactieraden) Vr kwaliteitsprcedure en criteria, zie themalijn Kwaliteit. Implementatie kennismgevingen bij schlen en lerarenpleidingen Organisatie van gebruikersdagen rnd bestaande kennismgevingen 3 Het rganiseren en geven (nline) wrkshps rnd gebruik kennismgevingen inclusief certificering. Pilts vr pschaling via trainthe-trainer, en vr certificeringsmgelijkheden Instellen van redactieraden per kennismgeving Opname kwalitatief gede materialen aan thema s binnen RdMC kennismgevingen. Certificeren f valriseren van kwalitatieve ntwikkelbijdragen van leraren aan kennismgevingen 2 M.b.t. lerarenpleidingen is dit ndergebracht in vraagsturingprject Gebruik RdMC-Kennisbanken bij Lerarenpleidingen 3 Vakgerelateerde kennismgevingen (Wiskunde, Natuurkunde, Bilgie, Scheikunde, Ecnmie en sinds 2007 k Duits), kennismgevingen rnd het pedaggisch&didactisch handelen van leraren (Palet, Casesbank Didiclass, 1-zrgrute) en de vaardigheden van nderwijsgevende (BOS cursus, cursus Infrmatievaardigheden, Tlkit E-didactiek) 4 Het betreft participatie RdMC in een extern prject OUN 18

19 RESULTATEN Kennis-/expertisentwikkeling bijdrage aan kennisbank WPL Ontwerp/ Ontwikkeling instrumenten bijdrage aan werkbank WPL Beheer, explitatie, nderhud, implementatie bijdrage aan expertisebank WPL 3. Ontwikkelen en duurzame explitatie kennisinfrastrucuur Methdes vr ntwerpen en tepassen p het terrein van videntwikkeling en tepassing Didactische handleiding "Het gebruik van beelden in het ecnmienderwijs" n.a.v. verkenning dr Fntys Leraren Opleiding Tilburg, Hgeschl van de Kunsten in Tilburg, Teleblik, CITO en CBS Rapprt met praktische handreikingen vr duurzame explitatie van kennismgevingen Ontwerp en ntwikkeling videtheek van alle vide s uit eerste beleidsperide Uitbreiding Kennisbank Ecnmie met beeldmateriaal.b.v. verkenning (zie links) Ontwikkeling Kennisplatfrm Duits (in wiki) Explitatiemdel nline cursus Infrmatievaardigheden, inclusief certificering en train-the-trainer prgramma Uitbreiding Kennisbank Wiskunde naar het primair nderwijs mede gefinancierd dr SLO en NVORWO Uitbreiding aantal thema s binnen kennisbank natuurkunde Bijstelling 1-zrgrute n.a.v. pilt eind 2007 Ontwerp en ntwikkeling Praktische ndersteuningsmgevingen vr nderwijsgevenden het reguliere basisnderwijs aan zrgkinderen. Onderhud en actualisatie van bestaande RdMC kennismgevingen Tegang tt de bestaande en geactualiseerde kennismgevingen (.a. via KvG mgeving en prtal RdMC) FAQ vr helpdesk leraren bij gebruik kennismgevingen Ontwikkelen kennisnetwerken en gebruikersgemeenschappen rnd kennismgevingen Functineel en technische beheer kennistetsen mgeving in QMP samen met lerarenpleidingen Participatie van deelnemers in de nline cursus Infrmatievaardigheden, inclusief certificaat vr deelnemers OUN 19

20 Kwaliteit van prfessinaliseren Opleiden, leren, ntwikkeling van bekwaamheid in meer algemene zin, prfessinalisering van leraren vergen altijd aandacht vr de kwaliteit van de aanpak die daarbij wrdt tegepast. Dat geldt zeker als de prfessinalisering p de een f andere wijze met werkplekleren wrdt uitgewerkt. Het waarbrgen van de kwaliteit bij nieuwe vrmen van leren en prfessinele ntwikkeling vraagt veel aandacht en zrg. Welke activiteiten ndernemen we in 2008 en welke vragen staan daarbij centraal? Bij de activiteiten binnen de themalijn Kwaliteit van prfessinaliseren richten we ns in 2008 p de vlgende aspecten. We geven per aspect aan welke vragen van belang zijn bij het verder uitwerken van de gekzen activiteiten en de daarbij te bereiken resultaten. 1. Kwaliteitsaspecten van werkplekleren Welke aspecten bepalen de kwaliteit van werkplekleren? He kan de kwaliteit van de leermgeving vastgesteld wrden? Welke eisen stelt werkplekleren aan de rganisatie, de (schl)pleiders/begeleiders en de instrumenten 2. Kwaliteitswaarbrging en kwaliteitskeurmerk He kan de kwaliteit van werkplekleren gebrgd wrden bij het (initieel) pleiden in de schl? (He) kan werkplekleren leiden tt certificering van leraren (.a. bij pschling?) (He) kan registratie van leraren bijdragen aan de kwaliteit van de leraar? Met betrekking tt bvengenemde vragen gaan we in 2008 kennis en expertise verder ntwikkelen, bundelen en ntsluiten. We inventariseren bestaande kennis, den nderzek en ntwikkelen kwaliteitskaders en prttypes van (kwaliteits)instrumenten p basis van de verwrven inzichten. Afhankelijk van de aard van de resultaten wrden de resultaten pgenmen in de kennisbank, de werkbank, f de expertisebank. We werken hierbij samen met SBL, leraren, schlen, lerarenpleidingen en andere expertisecentra. Te behalen resultaten In het schema wrden per aspect weergegeven welke resultaten gerealiseerd wrden p de vlgende drie terreinen: 1. kennis en expertise ntwikkeling 2. ntwerpen en ntwikkelen van instrumenten 3. beheer, nderhud, explitatie en implementatie OUN 20

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007

SAMEN LERAAR WORDEN. Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in professionele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 SAMEN LERAAR WORDEN Op weg naar ONDERWIJSKWALITEIT in prfessinele Leerwerkgemeenschappen (GROEIPLAN 2007 + 2008) Versie: 6 juni 2007 Cntactpersnen Carla Custers Directeur Kmbischl de Pas, Helden E-mail:

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Implementatie Leerlijnen

Implementatie Leerlijnen Nieuwsbrief nr. 6 December 2008 Implementatie Leerlijnen Wec-Raad, Pstbus 222, 3500 AE Utrecht, 030-276 9911 inf@wecraad.nl Inhudspgave Vanuit het KIT 1 Tetsntwikkeling speciaal nderwijs en speciaal basisnderwijs

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 5.4. Coöperatie Baronije UA Trainingsinfrmatieblad nr. 5.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl

Nadere informatie

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle Visie dcument Cmbinatiefuncties Brede schl, Zwlle Van Sprtservice Zwlle, De Muzerie, centrum vr de kunsten, Biblitheek Zwlle Inleiding De gemeente Zwlle start in 2008 met de impuls brede schlen, sprt en

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 17_A. Coöperatie Baronije UA nr. 17_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA

2015-2016. Trainingsinformatieblad nr. 18_A. Coöperatie Baronije UA nr. 18_A Cöperatie Barnije UA 2015-2016 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs

Observatielijst: Zelfregulatie in het onderwijs Observatielijst: Zelfregulatie in het nderwijs ZO! Observatielijst zelfregulatie in het nderwijs 1 Inhud 1. Inleiding 1.1 Uitgangspunten van de ZO! 1.2 Wat is de ZO!? 1.3 Het del van de ZO! 1.4 Delgrep

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie