ZORGPLAN VAN HET SWV Wijzigingen in vergelijking met zijn cursief en onderstreept weergegeven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN 2004 2005 VAN HET SWV 3801. Wijzigingen in vergelijking met 2003-2004 zijn cursief en onderstreept weergegeven"

Transcriptie

1 ZORGPLAN VAN HET SWV 3801 Wijzigingen in vergelijking met zijn cursief en onderstreept weergegeven versie dec 2003, geactualiseerd mei 2004

2 inhoudsopgave hoofdstuk paragraaf bladzijde inhoudsopgave 2 voorwoord 3 hoofdstuk 1 missie, visie, doel en middelen 1.1 inleiding 1.2 missie 1.3 visie doel middelen hoofdstuk 2 uitwerking van de doelstellingen 2.1 basisonderwijs 2.2 speciaal basisonderwijs 2.3 CLZ 2.4 PCL 2.5 GOA hoofdstuk 3 vormgeving van het SWV 3.1 de verantwoordelijkheid v.h. SWV 3.2 organisatie en communicatie 3.3 centrale dienst 3.4 klachtenregeling 3.5 geschillencommissie 3.6 herkomst en besteding middelen 3.7 omgeving 3.8 coördinatiegroep 3.9 stedelijk/regionaal wsns overleg 3.10 interne begeleiding hoofdstuk 4 raakvlakken 4.1 crisissituaties 4.2 school diagnose instrument 4.3 leerlinggebonden financiering 4.4 het jonge (risico) kind 4.5 participanten voortraject hoofdstuk 5 bijlagen / regelingen 5.1 verdeling middelen 2003/ verslagen CLZ / PCL 5.3 procedure vaststelling zorgplan 5.4 kengetallen v.h. SWV 5.5 samenvatting 3 oriëntaties op zorg 5.6 taakbeschrijving interne begeleider 5.7 grensverkeer 5.8 vastgestelde en via (voorgaande) zorgplannen verspreide WSNS documenten 5.9 verklarende woordenlijst 5.10 deelnemende schoolbesturen

3 voorwoord In navolging van het zorgplan is ook bij dit zorgplan voor gekozen om naast het vermelden van de nieuwe korte en lange termijndoelen, de bereikte doelen aan te geven. Tevens is een aantal evaluaties opgenomen, daar waar geen doelen werden geformuleerd. Actuele ontwikkelingen kunt u vinden op de website van WSNS: Zoals gebruikelijk zijn de op- en aanmerkingen van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden (gmr/mr), de intern begeleiders en de werkadviesgroep (wag) voor een belangrijk deel verwerkt. Evenals vorige jaren wordt er op gewezen dat de betekenis van de in het zorgplan opgenomen verwijspercentages gerelativeerd moet worden. In ieder geval doen ze geen uitspraak over de inzet en de kwaliteit van de scholen. Zorg voor kinderen begint in de klas, daar waar de leerkracht de kinderen ontmoet en andersom. Vandaar dat er belang wordt gehecht aan het feit dat missie en visie van dit zorgplan gedragen worden door het onderwijsveld. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en verplichtingen die de besturen van het SWV met de scholen samen zijn aangegaan, zijn de sleutelwoorden. De problematiek van alle dag op de scholen is bekend. Nog steeds is er sprake van vervangingsperikelen en personeelstekort.toch blijft het WSNS beleid van het SWV 3801 gericht op het helpen realiseren/verder verbeteren van adaptief onderwijs: onderwijs dat tegemoet komt aan de individuele kwaliteiten van ieder kind. Onderwijs dat als uitgangspunt heeft omgaan met verschillen tussen kinderen. Het bestuur van het SWV 3801 Laat ik je dit zeggen, jonge vriend, sprak heer Bommel, adaptief onderwijs is een kunst, als je begrijpt wat ik bedoel. Heer Ollie legde zijn hand vaderlijk op de schouder van Tom Poes en zei: maar zoals mijn goede vader altijd zei: het is ook de waan van de dag. vrij naar Marten Toonder: de Spiegelaar 3

4 hoofdstuk 1 missie, visie en doelen 1.1 inleiding De Vereniging Federatief Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Schiedam- Vlaardingen-Maassluis bestaat uit 52 scholen voor basisonderwijs en 9 speciale scholen voor basisonderwijs. Die scholen vertegenwoordigen verscheidene richtingen. Het aantal schoolbesturen bedraagt 10. Alle teams, directies en schoolbesturen van het Samenwerkingsverband (SWV) werken aan de realisering van de in de volgende hoofdstukken, door de besturen vastgestelde, uitgangspunten. Hiervan uitgaande legt iedere school in het schoolplan de visie vast, waarin tevens het huidige zorgprofiel van de school is omschreven. Voorts legt de school vast welke maatregelen worden genomen en welke activiteiten worden uitgevoerd die ertoe leiden dat het zorgprofiel van de school verder wordt ontwikkeld in overeenstemming met de uitgangspunten van het SWV, die in dit zorgplan staan omschreven. Dit dient planmatig te gebeuren en beschreven te worden in te bereiken doelen. Het schoolplan wordt voor een periode van 4 jaar vastgesteld. Het gaat hierbij om een beleidsdocument op schoolniveau met daarin opgenomen de formulering van het onderwijskundig beleid. De inhoud van het zorgplan van het SWV is mede bepalend voor de inhoud van het schoolplan. Wijzigingen van het zorgplan leiden tot aanvullingen op het schoolplan. 4

5 1.2 missie De missie is de opdracht die we onszelf stellen. Het kind is startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen. Dit is het uitgangspunt van het onderwijs in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Hierbij wordt uit gegaan van de drie basisbehoeften die ieder mens eigen zijn: de behoefte aan relatie, de behoefte aan competentie, de behoefte aan autonomie, Hierin verschillen kinderen niet van volwassenen, leerlingen niet van leraren. Het spreekt vanzelf, dat als je deze gedachten serieus neemt, je individuele verschillen serieus neemt, zodanig dat het kind onderwijs op maat dient te krijgen, een ononderbroken ontwikkeling. De leerling wordt de regisseur van zijn eigen ontwikkeling. De leraar zal het kind uitdagen en ondersteunen. Wanneer ik bijvoorbeeld in een grindlaag het gewicht van iedere steen bepaal en een gemiddelde waarde van 145 gram krijg, zegt dit zeer weinig over de werkelijke hoedanigheid van deze grindlaag. Het zou zelfs kunnen zijn dat niet één enkele steen precies 145 gram weegt. De werkelijke feiten worden door hun individualiteit gekenmerkt. Met een zekere overdrijving zou men kunnen zeggen dat het werkelijke beeld zogezegd op de uitzonderingen op de regel berust. uit: Maatschappij en individu door C.G. Jung De missie geeft weliswaar een ideaaltypisch beeld. Dat is een beschrijving van goed onderwijs altijd. De hardnekkigheid van de alledaagse problemen van de onderwijspraktijk is bekend. Het ideale zal nooit bereikt worden, het typische ( = onderwijs dat ieder beter past) misschien wel. Daar ligt onze verantwoordelijkheid, van werkvloer (leerkracht en kind) tot en met bestuur. Bron voor deze paragraaf: Over denken en doen door L. Stevens Een missie leidt tot een visie, die wordt verwoord in de volgende paragraaf. 5

6 1.3 visie Een gemeenschappelijke visie is een richting en geen punt. Visie maak(t) je. Bij het aangaan van het Samenwerkingsverband is gekozen voor de visie op afstemming om zo te komen tot het concretiseren van wat als de missie van het SWV wordt gezien. systeem gericht op het gemiddelde kind afstemming Dat betekent voor de praktijk dat de visie op hulpverlening en alarmering richting afstemming dient te gaan. Zie bijlage 5.5 Dat betekent: van een systeem gericht op het gemiddelde kind (dat niet bestaat) naar een systeem waar het kind startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen is. Dit vraagt een cultuuromslag op micro-, meso- en macroniveau. (Zie kader) Een gevolg van bovenstaande is dat de zorg steeds meer naar het kind zal gaan en het kind minder naar de zorg. drie niveaus: macro: niveau samenwerkingsverband bestuur en organisatie, PCL / CLZ, werkadviesgroep, netwerken meso: niveau school leerlingvolgsysteem, interne begeleiding, staf, enz. micro: groepsniveau, leerlingen en leerkrachten 6

7 1.4 doel en middelen doel van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft als doel het realiseren van de missie en visie, zoals vermeld in de paragrafen 1.2 en 1.3. Actuele ontwikkelingen kunt u vinden op de website van WSNS: Je bent driftig, zeg ik tegen een jongetje. Best, sla er maar op, niet te hard; word kwaad, maar niet meer dan één keer per dag. J. Korczak uit: Hoe hou je van een kind middelen Om het doel te bereiken worden de volgende middelen ingezet: a. missie en visie worden door een ieder in het SWV gedragen. - Door het uitdragen ervan. - Door een dialoog aan te gaan met leerlingen, leraren, interne begeleiders, ouders, (G)MR s, directies, besturen. b. professionalisering, om vorm te geven aan zorg op micro-, meso-, en macroniveau (integrale leerlingenzorg) - Door collegiale consultaties tussen basisscholen onderling en tussen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs. - Interne begeleidersnetwerken. - Pre-ambulante begeleiding (p.a.b.) op microniveau aangestuurd vanuit de CLZ en op mesoniveau i.o.m. de coördinator. - Studiedagen (stedelijk of regionaal) - Bij- en nascholing - Overleg met hulpverlenende instanties als de RIAGG, het Boddaert, Jeugdzorg, CED, enz. c. solidariteit wordt gekoppeld aan kwaliteit van de zorg. - Kwaliteit inzichtelijk maken door mede gebruik te maken van gegevens verkregen door middel van een schooldiagnose-instrument. Hiermee worden kwaliteiten en groeipunten kenbaar gemaakt. - Door evaluaties van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens vanuit rapportages door CLZ en PCL. - Door met scholen in gesprek te komen over hun verwijzingspercentage, hun gebruik van bovenschoolse zorg (zie 2.3) n.a.v. deze evaluaties. - Door met scholen hun deelnamepercentage SBO te bespreken n.a.v. deze evaluaties. d. de zorgverdieping binnen Speciaal Basis Onderwijs wordt vergroot. De expertise die binnen het SBO aanwezig is wordt behouden en waar mogelijk vergroot. e. de beschikbare bovenschoolse middelen vanuit het SBO worden op een efficiënte wijze ten behoeve van de leerlingenzorg ingezet. Dit gebeurt middels de C.L.Z. (zie 2.3). f. Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) en WSNS werken samen om de kansen van (zorg-)kinderen te vergroten. Zie par

8 hoofdstuk 2 uitwerking van de doelstellingen beleid en jaarlijkse invulling (2004/2005) Opmerkingen vooraf: Het langere termijn denken beslaat een planperiode van 4 jaar zoals die ook voor de schoolplannen geldt. Scholen dienen bij het werken aan de doelstellingen naast implementatie (invoering) tevens zorg te dragen voor borging. 2.1 Basisonderwijs - Bao Door de verbreding van de zorg is men in het basisonderwijs steeds beter in staat meer leerlingen meer zorg te bieden binnen de eigen school. Dat heeft een verdere uitbreiding van en diversiteit in de vraag om zorg tot gevolg, te denken valt aan ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en aan autisme spectrum stoornissen. De bovenschoolse zorg staat tot het tijdstip van afgeven van een beschikking door de PCL ten dienste van deze zorgverbreding. Om onderstaande doelstellingen te kunnen realiseren dienen directeuren en interne begeleiders structureel overleg te voeren. BEREIKTE DOELEN BASISONDERWIJS tot mei 2003: Terugblikkend naar de doelen gesteld in zorgplan kunnen we concluderen dat alle basisscholen in toenemende mate handelen conform de notitie CLZ. Er een verbetering van de rapportage van het voortraject richting CLZ, met name maatregelen en effecten. Scholen expliciteren duidelijker hun handelingsverlegenheid, het criterium voor een PCLbeschikking. Er is een toename in het gebruik van de helpdesk-clz. Alle basisscholen zijn op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande de LGF oftewel de Rugzak. Veel ib-ers hebben de voorlichtingsdagen vanuit de REC s bezocht. Iedere school heeft een exemplaar Model Onderwijskundig Rapport vanuit het SWV ontvangen.tevens ontvingen de basisscholen vanuit het SWV een leidraad hoe om te gaan met eventuele rugzakleerlingen. De basisscholen staan open voor professionalisering gezien 1. de toename van en interesse voor PAB op micro- en mesoniveau 2. de actieve deelname van IB-ers aan de netwerken en aan cursussen zoals b.v. coaching, nu ook gestart in Vlaardingen en Maasluis en afgerond in Schiedam. Voorts zijn we dit schooljaar ( ) gestart met een kwaliteitsimpuls voor het leesonderwijs, een leesproject Bruno geheten i.s.m. het CED Rotterdam voor alle scholen. Er is een initiatief van de SBO-scholen om met de basisscholen de ontwikkelingen van oud-leerlingen te bespreken. Dit jaar is in samenwerking met het Steunpunt Onderwijs een nieuw beleid ingezet het onderzoeken van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO of PrO. Het volledige onderzoek kan wanneer de basisschool dat wenst - worden afgenomen door medewerkers vanuit het Steunpunt Onderwijs. Deze leerlingen hoeven dan niet meer deel te nemen aan de Cito-eindtoets. Gezien het bovenstaande en gezien het dalende verwijzingspercentage en deelnamepercentage lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de basisscholen meer vorm en inhoud geven aan zorgverbreding. (vervolg basisonderwijs, par. 2.1) 8

9 doelen doelen langere termijn 1. Er is voortgaande verbetering van de rapportage van dit voortraject richting CLZ, met name maatregelen en effecten op de zorgniveaus 0, 1 en 2. Dit gezien het feit dat handelingsverlegenheid (criterium SBO) en onderwijsbelemmeringen (een van de criteria REC) schriftelijk beargumenteerd dienen te zijn. 2. Iedere school heeft een beschrijving van het gewenste zorgprofiel, zoals men dat in de komende jaren denkt te zullen bereiken, gekoppeld aan een schooldiagnoseinstrument. 3. Er is terugplaatsingsbeleid SBO-BAO 4. In het kader van professionalisering: -Basisscholen nemen op basis van vrijwilligheid deel aan het na- en bijscholingsaanbod via het leesproject Bruno in samenwerking met CED Rotterdam. -Basisscholen kunnen gebruikmaken van het aanbod vanuit het SBO om de ontwikkelingen van oud-leerlingen te bespreken. -Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het aanbod PAB op mesoniveau, mogelijk gemaakt door ondermeer gebruik te maken van de subsidieregeling verbetering zorg aan ll. SWV,s WSNS van maart De opleiding coaching voor ib-ers is afgerond. 1. `Afstemming (zie drie oriëntaties op zorg, par.5.5) zal steeds meer vorm krijgen. Ook de Interne begeleiding ontwikkelt zich richting afstemming. 2. Het nascholingsbeleid wordt hieraan zoveel mogelijk gekoppeld. 3. Bao bao- plaatsingen nemen toe naarmate we meer kennis hebben van de zorgprofielen van de scholen (zie de uitgave van het SWV: Methodes en Expertises jaar ). 4. De contacten met het SBO en de clusters 1 t/m 4 worden voortgezet en waar mogelijk versterkt. 5. Schoolplan en zorgplan zijn op elkaar afgestemd. 6. Er is vanuit alle sbo s in de regio sprake van een actief terugplaatsingsbeleid sbobao. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 2.2 Speciaal Basisonderwijs - SBO Door de verbreding van de zorg is men in het basisonderwijs steeds meer in staat leerlingen zorg te bieden binnen de eigen school. Een gevolg daarvan is de verdichting van de problematiek binnen het SBO. Normering i.v.m. plan van aanpak plaatsingsproblematiek: Voor het totaal aantal leerlingen op de school wordt uitgegaan van de volgende op de teldatum van het voorafgaande jaar gebaseerde norm: 1. voor een volledige groep met jonge risicokinderen geldt een norm van 12 leerlingen. Een jonge risicoleerling is een leerling die op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar jonger is dan 7 jaar. 2. voor alle andere leerlingen geldt een norm van gemiddeld 15 leerlingen per groep. 3. het totaal aantal groepen (inclusief groep of groepen jonge risicokinderen) wordt vermeerderd met 1 leerling. De sbo directie dient bij plaatsingproblematiek contact op te nemen met zijn/haar bestuurslid WSNS. Dit kan o.a. het geval zijn indien het totaal aantal leerlingen uitkomt boven het totaal van 1, 2 en 3 of bij een extreem aantal aanmeldingen van jonge risicokinderen op een school en de onmogelijkheid om de reeds aanwezige jonge risicoleerlingen te plaatsen in een andere groep. De ouderbrochure van het SBO is verkrijgbaar bij het secretariaat (p/a Dienst Educatie, postbus 1501, 3100 EA Schiedam). 9

10 BEREIKTE DOELEN SPECIAAL BASISONDERWIJS tot mei 2003: Terugblikkend naar de doelen gesteld in zorgplan kunnen we concluderen dat alle speciale basisscholen in toenemende mate gebruik maken van de helpdesk-clz. Het sbo is op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande de LGF oftewel de Rugzak. Veel ib-ers hebben de voorlichtingsdagen vanuit de REC s bezocht. Iedere school heeft een exemplaar Model Onderwijskundig Rapport vanuit het SWV ontvangen.tevens ontvingen ook de speciale basisscholen vanuit het SWV een leidraad hoe om te gaan met eventuele rugzakleerlingen. De speciale basisscholen staan open voor professionalisering gezien de actieve deelname van IB-ers aan de netwerken en aan cursussen zoals b.v. coaching, nu ook gestart in Vlaardingen en Maassluis en afgerond in Schiedam. Voorts is dit schooljaar ( ) gestart met een kwaliteitsimpuls voor het leesonderwijs, te weten het leesproject Bruno in samenwerking met het CED Rotterdam voor alle scholen. Er is een initiatief van de SBO-scholen om met de basisscholen de ontwikkelingen van oud-leerlingen te bespreken. Naast de bereikte doelen zoals hierboven vermeld geldt voor de sbo-scholen nog specifiek dat dit schooljaar is gestart met een interstedelijk overleg sbo-directies onder voorzitterschap van het coördinatieteam Vaststaande agendapunten zijn o.a. het terugplaatsingsbeleid sbo-bao en de visieontwikkeling voor het concept van een nieuw sbo. doelen Het SBO dient inzichtelijk te maken hoe de bovenschoolse middelen worden ingezet. 2. Er is een beschrijving van het gewenste zorgprofiel, zoals de school dat in de komende jaren denkt te zullen bereiken, gekoppeld aan een schooldiagnoseinstrument. 3. Er is een terugplaatsingsbeleid. 4. Er is regelmatig overleg tussen CLZ en SBO. 5. In het kader van zorgverdieping is de expertise van het SBO bewaard, verbeterd en eventueel herschikt. Hiervoor is een visie ontwikkeld in relatie tot het concept SBO. Eén van de praktische uitwerkingen hiervan is de introductie per 1 augustus 2004 van de leesklas met inzet van de speciaal voor dit doel opgeleide leesspecialisten uit het sbo.( zie leesklas correspondentie scholen) doelen langere termijn 1. Het SBO stelt zijn expertise / deskundigheid beschikbaar aan het basisonderwijs. 2. Schoolplan en zorgplan zijn op elkaar afgestemd. 3. Verdere visie-ontwikkeling over het concept SBO als gevolg van de voortgaande ontwikkelingen binnen de WEC. 4. Afstemming (zie drie oriëntaties op zorg, par.5.5) zal steeds meer vorm krijgen. Ook Interne begeleiding ontwikkelt zich richting afstemming. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 10

11 2.3 Commissie Leerlingen Zorg - CLZ De commissie leerlingenzorg (zie publicatie van april 2002 Werkwijze en organisatie van de CLZ van het SWV 38.01") heeft een drieledige bovenschoolse taak die nauw samenhangt met de kern van het W.S.N.S.-beleid, te weten het vergroten van de zorgverbreding in het basisonderwijs. De taken richten zich op: 1. onderzoek/consultatie /advisering 2. pre-ambulante begeleiding 3. helpdesk De werkwijze en toelatingscriteria van de CLZ zijn opgenomen in de publicatie werkwijze en organisatie CLZ van SWV 38.01, uitgave april De CLZ rapporteert regelmatig aan het bestuur. Aan het begin van ieder schooljaar wordt de samenstelling van de CLZ bekend gemaakt. De ouderbrochure CLZ is bij het secretariaat verkrijgbaar (p/a Dienst Educatie, postbus 1501, 3100 EA Schiedam). BEREIKTE DOELEN CLZ tot mei 2003: In het schooljaar is een begin gemaakt met de interstedelijke inzet van de CLZ. Er is nu één CLZ(-werkwijze) voor de 3 steden. Uit de evaluatie van de CLZ, in maart 2003, onder de reguliere basisscholen van Vlaardingen en Maassluis (Schiedam evalueerde vorig jaar) blijkt dat de omschakeling van 3 commissies naar één commissie in grote lijnen soepel is verlopen. Knelpunten die enkele scholen ervaren blijken veelal samen te hangen met de veranderde visie t.a.v. verwijzingscriteria voor SBO voortvloeiend uit WSNS-uitgangspunten. De CLZ stuurt de PAB aan op microniveau en incidenteel, indien ruimte en tijd aanwezig, in overleg met de coördinator op mesoniveau. Er is dit jaar in toenemende mate gebruik gemaakt van PAB op mesoniveau. Vanaf augustus 2003 zal de CLZ meld-/registratiepunt worden voor alle Rugzakleerlingen in ons SWV. Ook voor informatie en advies aangaande de LGF kan men terecht bij de CLZ-helpdesk, haar 4 e taak naast de onderzoeks- en adviestaak, PAB en helpdesk. Er is regelmatig contact tussen de REC s en de CLZ. Gedurende het schooljaar 2003/2004 wordt de werkwijze van de CLZ en in relatie daarmee die van de PCL geactualiseerd en aangepast. Zodra de aanpassing gereed is zal deze worden toegevoegd aan het zorgplan 11

12 (doelen CLZ, par. 2.3) doelen Ieder jaar zal een schriftelijke evaluatie van de CLZ/PCL werkzaamheden op de reguliere basisscholen plaatsvinden in opdracht van het bestuur. 2. Er is structureel overleg tussen CLZ en SBO met als doel afstemming. 3. Het voortraject van de zorg wordt jaarlijks kwalitatief beoordeeld door de CLZ: - In het kader van kwaliteitsverbetering aangaande bovenstaande zal er via de coördinatiegroep overleg zijn vanuit de CLZ met de IB-ers. - De CLZ zal, indien nodig, haar beoordeling van het voortraject tevens voorleggen aan participanten op niveau 2 (CED, logopedisten, fysiotherapeuten, enz.). 4. Er is jaarlijks een beoordeling van de inzet van de pre-ambulante begeleiding op mesoniveau i.o.m. de coördinator. doelen langere termijn De punten genoemd in dienen verder te worden uitgewerkt, te worden geïmplementeerd en te worden geborgd **. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: ** Borgen: hieronder wordt verstaan wortelen en bewaken. 2.4 Permanente Commissie Leerlingenzorg - PCL De PCL beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs aan de hand van de criteria die beschreven staan in de publicatie Werkwijze en organisatie van de CLZ van SWV. De samenstelling van de PCL wordt jaarlijks aan de scholen bekend gemaakt. De PCL rapporteert met de CLZ aan het bestuur. Deze rapportage wordt, na vaststelling door het bestuur, toegevoegd aan het zorgplan. De ouderbrochure PCL en de klachtenregeling PCL zijn bij het secretariaat verkrijgbaar. (p/a Dienst Educatie, postbus 1501, 3100 EA Schiedam). 12

13 2.5 Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid - GOA In de gemeentelijke onderwijsachterstandplannen worden maatregelen en activiteiten beschreven om zorgleerlingen extra opvang en begeleiding te bieden. Het gaat hierbij om onderwijs in de Nederlandse taal, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het deelnemen aan speciale voorzieningen. Het spreekt voor zich dat het onderwijsachterstandenplan en het zorgplan complementair zijn. Zie ook de website publicatie afstemming GOA W.S.N.S. BEREIKTE DOELEN GOA tot mei 2003: Ook dit jaar was er is overleg tussen medewerkers GOA, leden van de CLZ en coördinatoren. Met ingang van dit schooljaar is de helpdesk CLZ ook opengesteld voor medewerkers van peuterspeelzalen en ouders van peuters. Via de helpdesk CLZ is een aantal malen beroep gedaan op ondersteuning vanuit de PAB-ers in de peuterspeelzaal. Er is contact over afstemming van VVE-programma s op ontwikkelingsgericht denken en werken. IB-ers GOA participeren actief in IB-netwerken en WSNS-beleid. doelen Er is afstemming van (plaatselijke) ontwikkelingen, bv. overleg, netwerken, subsidieregelingen. 2. Er is overleg tussen coördinatoren en GOAmedewerkers. doelen langere termijn 1. Afstemming GOA - WSNS interstedelijk continueren. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 13

14 hoofdstuk 3 vormgeving van SWV 3.1 de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband De schoolbesturen scheppen gezamenlijk een kader waarbinnen concreet invulling gegeven wordt aan de verantwoordelijkheden van het SWV. Het SWV moet, wil zij op een verantwoorde wijze het zorgbudget beheren, inzicht hebben in de zorgstructuur van de bij het SWV aangesloten scholen. De schoolbesturen dragen er zorg voor dat het SWV de beschikking krijgt over het geen door de scholen moet worden ingediend teneinde in het zorgplan een concrete stand van zaken op te kunnen maken en dragen er verder zorg voor dat de formele afhandeling van het door het SWV vastgestelde zorgplan vóór 1 mei plaatsvindt (zie par. 5.3 traject zorgplan). 3.2 organisatie en communicatiestructuren BEREIKT DOEL: De algemene vergadering heeft de notitie Het bestuurlijk huis van het SWV 3801 vastgesteld. In 2003/2004 worden de onderdelen voorzover noodzakelijk concreet uitgewerkt.( zie bijlage: het bestuurlijk huis van het SWV 3801 voor de periode ) doelen Het nieuwe WSNS bestuur, dat in augustus 2003 is benoemd, presenteert in 2004 haar beleidsplan. doelen langere termijn 1. Worden in 2004 toegevoegd Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: Communicatie op regionaal niveau: 10 schoolbesturen ( algemene vergadering)) bestuur SWV 38.01, vormen van regionaal overleg,( wordt nader ingevuld) overleg SBO-directies de PCL, de CLZ, de voorzitters PCL en CLZ met het bestuur en de coördinatiegroep, de (landelijke) klachtencommissie. Communicatie op stedelijk niveau: directies van scholen, vormen van stedelijk overleg ( wordt nader ingevuld). GOA, CLZ, de coördinator, het netwerk van intern begeleiders. 14

15 Communicatie op schoolniveau: schoolleiding, interne begeleiders, het team, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, de CLZ, de ouders. 3.3 Centrale Dienst Het SWV houdt een Centrale Dienst in stand die onder verantwoordelijkheid van het bestuur fungeert 1: als verdeelstation van de zorgmiddelen en 2: als werkgever 3.4 klachtenregeling De klachtenregeling voor ouders is een uitvloeisel van de onderwijswetgeving. Elk schoolbestuur heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij een klachtencommissie. Ouders kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen. Voor klachten over de PCL heeft het bestuur van WSNS een aparte klachtenregeling vastgesteld. Verder is er volgens artikel 2 van deze klachtenregeling voor de permanente commissie leerlingenzorg van het SWV 3801 een vertrouwenspersoon benoemd (Dhr. G. Drukker, p/a Dienst Educatie Schiedam) en heeft het bestuur zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PCL. 3.5 geschillencommissie Het bestuur van SWV heeft zich aangesloten bij de landelijke geschillencommissie die is gevestigd in Groningen, Postbus 50081, 9702 EA Groningen. Zie ook de ouderfolders. 3.6 herkomst en besteding van middelen Jaarlijks wordt aan het zorgplan een overzicht toegevoegd betreffende de financiering van het speciaal basisonderwijs, de bovenschoolse zorgstructuur, het bestuur en beheer van het SWV ( in het voorjaar van 2004 zijn nog onvoldoende financiële gegevens beschikbaar om een reëel overzicht toe te voegen, vandaar dat het overzicht schooljaar 2003/2004 is toegevoegd ). 3.7 omgeving De zorg- en hulpverlening wordt zoveel mogelijk afgestemd op het aanbod van de instellingen van jeugd- en hulpverlening, zoals maatschappelijk werk, Steunpunt Onderwijs, jeugdzorg, jeugdzaken van politie Rijnmond. 3.8 coördinatiegroep Het SWV heeft een coördinatieteam ingesteld. De leden ervan adviseren het bestuur. Zij dragen zorg voor de voortgang van het bovenschoolse beleid; zij bereiden het zorgplan voor; coördineren de interne begeleiders-netwerken en de bovenschoolse nascholing, het (inter)stedelijk WSNS-overleg, overleg met SBO-directies en inhoudelijke thema-bijeenkomsten. Zij wonen het bestuurlijk overleg bij en het overleg met de voorzitters CLZ en PCL. Zij kunnen voorlichting verzorgen betreffende alle zaken het SWV aangaande. 3.9 het stedelijk/regionaal WSNS overleg ( voorheen WAG) De coördinatoren zorgen dat deze groepen enkele malen per jaar bij elkaar komen om de activiteiten van het SWV te bespreken en waar nodig voor te bereiden. 15

16 3.10 interne begeleiding Uit evaluatie over cursusjaar blijkt: Opkomstpercentage: gemiddeld 77% Professionalisering Zie zorgplan b: men geeft aan dat er duidelijk sprake is van competentievergroting. Men ervaart de bijeenkomsten als zinvol en als prettig. Het coördinatieteam en de medewerkers van de CLZ ervaren een grote mate van inzet en betrokkenheid bij de intern begeleiders. a. invulling binnen de scholen Om adaptief onderwijs in de scholen met succes te laten verlopen moet schoolintern het proces worden begeleid en bewaakt. De interne begeleiding vervult daarbij een belangrijke rol. Het is van belang om de continuïteit van interne begeleiding te waarborgen. Te denken valt daarbij aan het verdelen van de taak over meerdere personen of aan het invoeren van een "schaduw" interne begeleiding. Op schoolniveau wordt interne begeleiding verder uitgebouwd. De taakbeschrijving voor de interne begeleider en de richtinggevende uitspraken over de gewenste vaardigheidseisen zijn hierop afgestemd, zie bijlage 5.7. De scholen dragen er zelf zorg voor dat deze bekwaamheid wordt bereikt (en behouden) door nascholing te bieden. Bij een schoolgrootte van 300 leerlingen bestemt de school minimaal 2 dagen per week in het formatieplan voor interne begeleiding. Bij een andere schoolgrootte wordt de minimale interne begeleidingstijd naar verhouding aangepast. De interne begeleider(s) is/zijn tijdens de vastgestelde dagdelen vrijgesteld van lesgevende taken. b. netwerken De interne begeleider neemt deel aan het netwerk interne begeleiders op stadsniveau. De netwerken hebben een structurele plaats binnen de organisatie van het SWV. De organisatie en coördinatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinatoren. Voor de coördinatie en aansturing van de netwerken zijn uren beschikbaar. Aan het einde van een cursusjaar worden de bijeenkomsten geëvalueerd. Minimaal 1 interne begeleider per school neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten. Dit vereist het vastleggen van een vaste interne begeleidingsdag per stad (Schiedam op maandag, Maassluis op dinsdag en Vlaardingen op donderdag). 16

Meerjarenbeleidplan 2010-2015

Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Zorgen en je verantwoordelijk voelen voor alle kinderen in de regio. pag.1 INHOUD 1. Verklarende woordenlijst 2. Inleiding 3. Kengetallen van het samenwerkingsverband 4. Visie/

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014

Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Schoolgids Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur 2013-2014 Algemeen Deel SKPOEL Postbus 182 4870 AD Etten-Leur. Bestuursnummer 55303 Kamer van Koophandel 41103012 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie