ZORGPLAN VAN HET SWV Wijzigingen in vergelijking met zijn cursief en onderstreept weergegeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN 2004 2005 VAN HET SWV 3801. Wijzigingen in vergelijking met 2003-2004 zijn cursief en onderstreept weergegeven"

Transcriptie

1 ZORGPLAN VAN HET SWV 3801 Wijzigingen in vergelijking met zijn cursief en onderstreept weergegeven versie dec 2003, geactualiseerd mei 2004

2 inhoudsopgave hoofdstuk paragraaf bladzijde inhoudsopgave 2 voorwoord 3 hoofdstuk 1 missie, visie, doel en middelen 1.1 inleiding 1.2 missie 1.3 visie doel middelen hoofdstuk 2 uitwerking van de doelstellingen 2.1 basisonderwijs 2.2 speciaal basisonderwijs 2.3 CLZ 2.4 PCL 2.5 GOA hoofdstuk 3 vormgeving van het SWV 3.1 de verantwoordelijkheid v.h. SWV 3.2 organisatie en communicatie 3.3 centrale dienst 3.4 klachtenregeling 3.5 geschillencommissie 3.6 herkomst en besteding middelen 3.7 omgeving 3.8 coördinatiegroep 3.9 stedelijk/regionaal wsns overleg 3.10 interne begeleiding hoofdstuk 4 raakvlakken 4.1 crisissituaties 4.2 school diagnose instrument 4.3 leerlinggebonden financiering 4.4 het jonge (risico) kind 4.5 participanten voortraject hoofdstuk 5 bijlagen / regelingen 5.1 verdeling middelen 2003/ verslagen CLZ / PCL 5.3 procedure vaststelling zorgplan 5.4 kengetallen v.h. SWV 5.5 samenvatting 3 oriëntaties op zorg 5.6 taakbeschrijving interne begeleider 5.7 grensverkeer 5.8 vastgestelde en via (voorgaande) zorgplannen verspreide WSNS documenten 5.9 verklarende woordenlijst 5.10 deelnemende schoolbesturen

3 voorwoord In navolging van het zorgplan is ook bij dit zorgplan voor gekozen om naast het vermelden van de nieuwe korte en lange termijndoelen, de bereikte doelen aan te geven. Tevens is een aantal evaluaties opgenomen, daar waar geen doelen werden geformuleerd. Actuele ontwikkelingen kunt u vinden op de website van WSNS: Zoals gebruikelijk zijn de op- en aanmerkingen van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden (gmr/mr), de intern begeleiders en de werkadviesgroep (wag) voor een belangrijk deel verwerkt. Evenals vorige jaren wordt er op gewezen dat de betekenis van de in het zorgplan opgenomen verwijspercentages gerelativeerd moet worden. In ieder geval doen ze geen uitspraak over de inzet en de kwaliteit van de scholen. Zorg voor kinderen begint in de klas, daar waar de leerkracht de kinderen ontmoet en andersom. Vandaar dat er belang wordt gehecht aan het feit dat missie en visie van dit zorgplan gedragen worden door het onderwijsveld. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en verplichtingen die de besturen van het SWV met de scholen samen zijn aangegaan, zijn de sleutelwoorden. De problematiek van alle dag op de scholen is bekend. Nog steeds is er sprake van vervangingsperikelen en personeelstekort.toch blijft het WSNS beleid van het SWV 3801 gericht op het helpen realiseren/verder verbeteren van adaptief onderwijs: onderwijs dat tegemoet komt aan de individuele kwaliteiten van ieder kind. Onderwijs dat als uitgangspunt heeft omgaan met verschillen tussen kinderen. Het bestuur van het SWV 3801 Laat ik je dit zeggen, jonge vriend, sprak heer Bommel, adaptief onderwijs is een kunst, als je begrijpt wat ik bedoel. Heer Ollie legde zijn hand vaderlijk op de schouder van Tom Poes en zei: maar zoals mijn goede vader altijd zei: het is ook de waan van de dag. vrij naar Marten Toonder: de Spiegelaar 3

4 hoofdstuk 1 missie, visie en doelen 1.1 inleiding De Vereniging Federatief Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Schiedam- Vlaardingen-Maassluis bestaat uit 52 scholen voor basisonderwijs en 9 speciale scholen voor basisonderwijs. Die scholen vertegenwoordigen verscheidene richtingen. Het aantal schoolbesturen bedraagt 10. Alle teams, directies en schoolbesturen van het Samenwerkingsverband (SWV) werken aan de realisering van de in de volgende hoofdstukken, door de besturen vastgestelde, uitgangspunten. Hiervan uitgaande legt iedere school in het schoolplan de visie vast, waarin tevens het huidige zorgprofiel van de school is omschreven. Voorts legt de school vast welke maatregelen worden genomen en welke activiteiten worden uitgevoerd die ertoe leiden dat het zorgprofiel van de school verder wordt ontwikkeld in overeenstemming met de uitgangspunten van het SWV, die in dit zorgplan staan omschreven. Dit dient planmatig te gebeuren en beschreven te worden in te bereiken doelen. Het schoolplan wordt voor een periode van 4 jaar vastgesteld. Het gaat hierbij om een beleidsdocument op schoolniveau met daarin opgenomen de formulering van het onderwijskundig beleid. De inhoud van het zorgplan van het SWV is mede bepalend voor de inhoud van het schoolplan. Wijzigingen van het zorgplan leiden tot aanvullingen op het schoolplan. 4

5 1.2 missie De missie is de opdracht die we onszelf stellen. Het kind is startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen. Dit is het uitgangspunt van het onderwijs in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Hierbij wordt uit gegaan van de drie basisbehoeften die ieder mens eigen zijn: de behoefte aan relatie, de behoefte aan competentie, de behoefte aan autonomie, Hierin verschillen kinderen niet van volwassenen, leerlingen niet van leraren. Het spreekt vanzelf, dat als je deze gedachten serieus neemt, je individuele verschillen serieus neemt, zodanig dat het kind onderwijs op maat dient te krijgen, een ononderbroken ontwikkeling. De leerling wordt de regisseur van zijn eigen ontwikkeling. De leraar zal het kind uitdagen en ondersteunen. Wanneer ik bijvoorbeeld in een grindlaag het gewicht van iedere steen bepaal en een gemiddelde waarde van 145 gram krijg, zegt dit zeer weinig over de werkelijke hoedanigheid van deze grindlaag. Het zou zelfs kunnen zijn dat niet één enkele steen precies 145 gram weegt. De werkelijke feiten worden door hun individualiteit gekenmerkt. Met een zekere overdrijving zou men kunnen zeggen dat het werkelijke beeld zogezegd op de uitzonderingen op de regel berust. uit: Maatschappij en individu door C.G. Jung De missie geeft weliswaar een ideaaltypisch beeld. Dat is een beschrijving van goed onderwijs altijd. De hardnekkigheid van de alledaagse problemen van de onderwijspraktijk is bekend. Het ideale zal nooit bereikt worden, het typische ( = onderwijs dat ieder beter past) misschien wel. Daar ligt onze verantwoordelijkheid, van werkvloer (leerkracht en kind) tot en met bestuur. Bron voor deze paragraaf: Over denken en doen door L. Stevens Een missie leidt tot een visie, die wordt verwoord in de volgende paragraaf. 5

6 1.3 visie Een gemeenschappelijke visie is een richting en geen punt. Visie maak(t) je. Bij het aangaan van het Samenwerkingsverband is gekozen voor de visie op afstemming om zo te komen tot het concretiseren van wat als de missie van het SWV wordt gezien. systeem gericht op het gemiddelde kind afstemming Dat betekent voor de praktijk dat de visie op hulpverlening en alarmering richting afstemming dient te gaan. Zie bijlage 5.5 Dat betekent: van een systeem gericht op het gemiddelde kind (dat niet bestaat) naar een systeem waar het kind startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen is. Dit vraagt een cultuuromslag op micro-, meso- en macroniveau. (Zie kader) Een gevolg van bovenstaande is dat de zorg steeds meer naar het kind zal gaan en het kind minder naar de zorg. drie niveaus: macro: niveau samenwerkingsverband bestuur en organisatie, PCL / CLZ, werkadviesgroep, netwerken meso: niveau school leerlingvolgsysteem, interne begeleiding, staf, enz. micro: groepsniveau, leerlingen en leerkrachten 6

7 1.4 doel en middelen doel van het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft als doel het realiseren van de missie en visie, zoals vermeld in de paragrafen 1.2 en 1.3. Actuele ontwikkelingen kunt u vinden op de website van WSNS: Je bent driftig, zeg ik tegen een jongetje. Best, sla er maar op, niet te hard; word kwaad, maar niet meer dan één keer per dag. J. Korczak uit: Hoe hou je van een kind middelen Om het doel te bereiken worden de volgende middelen ingezet: a. missie en visie worden door een ieder in het SWV gedragen. - Door het uitdragen ervan. - Door een dialoog aan te gaan met leerlingen, leraren, interne begeleiders, ouders, (G)MR s, directies, besturen. b. professionalisering, om vorm te geven aan zorg op micro-, meso-, en macroniveau (integrale leerlingenzorg) - Door collegiale consultaties tussen basisscholen onderling en tussen basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs. - Interne begeleidersnetwerken. - Pre-ambulante begeleiding (p.a.b.) op microniveau aangestuurd vanuit de CLZ en op mesoniveau i.o.m. de coördinator. - Studiedagen (stedelijk of regionaal) - Bij- en nascholing - Overleg met hulpverlenende instanties als de RIAGG, het Boddaert, Jeugdzorg, CED, enz. c. solidariteit wordt gekoppeld aan kwaliteit van de zorg. - Kwaliteit inzichtelijk maken door mede gebruik te maken van gegevens verkregen door middel van een schooldiagnose-instrument. Hiermee worden kwaliteiten en groeipunten kenbaar gemaakt. - Door evaluaties van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens vanuit rapportages door CLZ en PCL. - Door met scholen in gesprek te komen over hun verwijzingspercentage, hun gebruik van bovenschoolse zorg (zie 2.3) n.a.v. deze evaluaties. - Door met scholen hun deelnamepercentage SBO te bespreken n.a.v. deze evaluaties. d. de zorgverdieping binnen Speciaal Basis Onderwijs wordt vergroot. De expertise die binnen het SBO aanwezig is wordt behouden en waar mogelijk vergroot. e. de beschikbare bovenschoolse middelen vanuit het SBO worden op een efficiënte wijze ten behoeve van de leerlingenzorg ingezet. Dit gebeurt middels de C.L.Z. (zie 2.3). f. Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) en WSNS werken samen om de kansen van (zorg-)kinderen te vergroten. Zie par

8 hoofdstuk 2 uitwerking van de doelstellingen beleid en jaarlijkse invulling (2004/2005) Opmerkingen vooraf: Het langere termijn denken beslaat een planperiode van 4 jaar zoals die ook voor de schoolplannen geldt. Scholen dienen bij het werken aan de doelstellingen naast implementatie (invoering) tevens zorg te dragen voor borging. 2.1 Basisonderwijs - Bao Door de verbreding van de zorg is men in het basisonderwijs steeds beter in staat meer leerlingen meer zorg te bieden binnen de eigen school. Dat heeft een verdere uitbreiding van en diversiteit in de vraag om zorg tot gevolg, te denken valt aan ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid en aan autisme spectrum stoornissen. De bovenschoolse zorg staat tot het tijdstip van afgeven van een beschikking door de PCL ten dienste van deze zorgverbreding. Om onderstaande doelstellingen te kunnen realiseren dienen directeuren en interne begeleiders structureel overleg te voeren. BEREIKTE DOELEN BASISONDERWIJS tot mei 2003: Terugblikkend naar de doelen gesteld in zorgplan kunnen we concluderen dat alle basisscholen in toenemende mate handelen conform de notitie CLZ. Er een verbetering van de rapportage van het voortraject richting CLZ, met name maatregelen en effecten. Scholen expliciteren duidelijker hun handelingsverlegenheid, het criterium voor een PCLbeschikking. Er is een toename in het gebruik van de helpdesk-clz. Alle basisscholen zijn op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande de LGF oftewel de Rugzak. Veel ib-ers hebben de voorlichtingsdagen vanuit de REC s bezocht. Iedere school heeft een exemplaar Model Onderwijskundig Rapport vanuit het SWV ontvangen.tevens ontvingen de basisscholen vanuit het SWV een leidraad hoe om te gaan met eventuele rugzakleerlingen. De basisscholen staan open voor professionalisering gezien 1. de toename van en interesse voor PAB op micro- en mesoniveau 2. de actieve deelname van IB-ers aan de netwerken en aan cursussen zoals b.v. coaching, nu ook gestart in Vlaardingen en Maasluis en afgerond in Schiedam. Voorts zijn we dit schooljaar ( ) gestart met een kwaliteitsimpuls voor het leesonderwijs, een leesproject Bruno geheten i.s.m. het CED Rotterdam voor alle scholen. Er is een initiatief van de SBO-scholen om met de basisscholen de ontwikkelingen van oud-leerlingen te bespreken. Dit jaar is in samenwerking met het Steunpunt Onderwijs een nieuw beleid ingezet het onderzoeken van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor LWOO of PrO. Het volledige onderzoek kan wanneer de basisschool dat wenst - worden afgenomen door medewerkers vanuit het Steunpunt Onderwijs. Deze leerlingen hoeven dan niet meer deel te nemen aan de Cito-eindtoets. Gezien het bovenstaande en gezien het dalende verwijzingspercentage en deelnamepercentage lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de basisscholen meer vorm en inhoud geven aan zorgverbreding. (vervolg basisonderwijs, par. 2.1) 8

9 doelen doelen langere termijn 1. Er is voortgaande verbetering van de rapportage van dit voortraject richting CLZ, met name maatregelen en effecten op de zorgniveaus 0, 1 en 2. Dit gezien het feit dat handelingsverlegenheid (criterium SBO) en onderwijsbelemmeringen (een van de criteria REC) schriftelijk beargumenteerd dienen te zijn. 2. Iedere school heeft een beschrijving van het gewenste zorgprofiel, zoals men dat in de komende jaren denkt te zullen bereiken, gekoppeld aan een schooldiagnoseinstrument. 3. Er is terugplaatsingsbeleid SBO-BAO 4. In het kader van professionalisering: -Basisscholen nemen op basis van vrijwilligheid deel aan het na- en bijscholingsaanbod via het leesproject Bruno in samenwerking met CED Rotterdam. -Basisscholen kunnen gebruikmaken van het aanbod vanuit het SBO om de ontwikkelingen van oud-leerlingen te bespreken. -Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het aanbod PAB op mesoniveau, mogelijk gemaakt door ondermeer gebruik te maken van de subsidieregeling verbetering zorg aan ll. SWV,s WSNS van maart De opleiding coaching voor ib-ers is afgerond. 1. `Afstemming (zie drie oriëntaties op zorg, par.5.5) zal steeds meer vorm krijgen. Ook de Interne begeleiding ontwikkelt zich richting afstemming. 2. Het nascholingsbeleid wordt hieraan zoveel mogelijk gekoppeld. 3. Bao bao- plaatsingen nemen toe naarmate we meer kennis hebben van de zorgprofielen van de scholen (zie de uitgave van het SWV: Methodes en Expertises jaar ). 4. De contacten met het SBO en de clusters 1 t/m 4 worden voortgezet en waar mogelijk versterkt. 5. Schoolplan en zorgplan zijn op elkaar afgestemd. 6. Er is vanuit alle sbo s in de regio sprake van een actief terugplaatsingsbeleid sbobao. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 2.2 Speciaal Basisonderwijs - SBO Door de verbreding van de zorg is men in het basisonderwijs steeds meer in staat leerlingen zorg te bieden binnen de eigen school. Een gevolg daarvan is de verdichting van de problematiek binnen het SBO. Normering i.v.m. plan van aanpak plaatsingsproblematiek: Voor het totaal aantal leerlingen op de school wordt uitgegaan van de volgende op de teldatum van het voorafgaande jaar gebaseerde norm: 1. voor een volledige groep met jonge risicokinderen geldt een norm van 12 leerlingen. Een jonge risicoleerling is een leerling die op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar jonger is dan 7 jaar. 2. voor alle andere leerlingen geldt een norm van gemiddeld 15 leerlingen per groep. 3. het totaal aantal groepen (inclusief groep of groepen jonge risicokinderen) wordt vermeerderd met 1 leerling. De sbo directie dient bij plaatsingproblematiek contact op te nemen met zijn/haar bestuurslid WSNS. Dit kan o.a. het geval zijn indien het totaal aantal leerlingen uitkomt boven het totaal van 1, 2 en 3 of bij een extreem aantal aanmeldingen van jonge risicokinderen op een school en de onmogelijkheid om de reeds aanwezige jonge risicoleerlingen te plaatsen in een andere groep. De ouderbrochure van het SBO is verkrijgbaar bij het secretariaat (p/a Dienst Educatie, postbus 1501, 3100 EA Schiedam). 9

10 BEREIKTE DOELEN SPECIAAL BASISONDERWIJS tot mei 2003: Terugblikkend naar de doelen gesteld in zorgplan kunnen we concluderen dat alle speciale basisscholen in toenemende mate gebruik maken van de helpdesk-clz. Het sbo is op de hoogte van de ontwikkelingen aangaande de LGF oftewel de Rugzak. Veel ib-ers hebben de voorlichtingsdagen vanuit de REC s bezocht. Iedere school heeft een exemplaar Model Onderwijskundig Rapport vanuit het SWV ontvangen.tevens ontvingen ook de speciale basisscholen vanuit het SWV een leidraad hoe om te gaan met eventuele rugzakleerlingen. De speciale basisscholen staan open voor professionalisering gezien de actieve deelname van IB-ers aan de netwerken en aan cursussen zoals b.v. coaching, nu ook gestart in Vlaardingen en Maassluis en afgerond in Schiedam. Voorts is dit schooljaar ( ) gestart met een kwaliteitsimpuls voor het leesonderwijs, te weten het leesproject Bruno in samenwerking met het CED Rotterdam voor alle scholen. Er is een initiatief van de SBO-scholen om met de basisscholen de ontwikkelingen van oud-leerlingen te bespreken. Naast de bereikte doelen zoals hierboven vermeld geldt voor de sbo-scholen nog specifiek dat dit schooljaar is gestart met een interstedelijk overleg sbo-directies onder voorzitterschap van het coördinatieteam Vaststaande agendapunten zijn o.a. het terugplaatsingsbeleid sbo-bao en de visieontwikkeling voor het concept van een nieuw sbo. doelen Het SBO dient inzichtelijk te maken hoe de bovenschoolse middelen worden ingezet. 2. Er is een beschrijving van het gewenste zorgprofiel, zoals de school dat in de komende jaren denkt te zullen bereiken, gekoppeld aan een schooldiagnoseinstrument. 3. Er is een terugplaatsingsbeleid. 4. Er is regelmatig overleg tussen CLZ en SBO. 5. In het kader van zorgverdieping is de expertise van het SBO bewaard, verbeterd en eventueel herschikt. Hiervoor is een visie ontwikkeld in relatie tot het concept SBO. Eén van de praktische uitwerkingen hiervan is de introductie per 1 augustus 2004 van de leesklas met inzet van de speciaal voor dit doel opgeleide leesspecialisten uit het sbo.( zie leesklas correspondentie scholen) doelen langere termijn 1. Het SBO stelt zijn expertise / deskundigheid beschikbaar aan het basisonderwijs. 2. Schoolplan en zorgplan zijn op elkaar afgestemd. 3. Verdere visie-ontwikkeling over het concept SBO als gevolg van de voortgaande ontwikkelingen binnen de WEC. 4. Afstemming (zie drie oriëntaties op zorg, par.5.5) zal steeds meer vorm krijgen. Ook Interne begeleiding ontwikkelt zich richting afstemming. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 10

11 2.3 Commissie Leerlingen Zorg - CLZ De commissie leerlingenzorg (zie publicatie van april 2002 Werkwijze en organisatie van de CLZ van het SWV 38.01") heeft een drieledige bovenschoolse taak die nauw samenhangt met de kern van het W.S.N.S.-beleid, te weten het vergroten van de zorgverbreding in het basisonderwijs. De taken richten zich op: 1. onderzoek/consultatie /advisering 2. pre-ambulante begeleiding 3. helpdesk De werkwijze en toelatingscriteria van de CLZ zijn opgenomen in de publicatie werkwijze en organisatie CLZ van SWV 38.01, uitgave april De CLZ rapporteert regelmatig aan het bestuur. Aan het begin van ieder schooljaar wordt de samenstelling van de CLZ bekend gemaakt. De ouderbrochure CLZ is bij het secretariaat verkrijgbaar (p/a Dienst Educatie, postbus 1501, 3100 EA Schiedam). BEREIKTE DOELEN CLZ tot mei 2003: In het schooljaar is een begin gemaakt met de interstedelijke inzet van de CLZ. Er is nu één CLZ(-werkwijze) voor de 3 steden. Uit de evaluatie van de CLZ, in maart 2003, onder de reguliere basisscholen van Vlaardingen en Maassluis (Schiedam evalueerde vorig jaar) blijkt dat de omschakeling van 3 commissies naar één commissie in grote lijnen soepel is verlopen. Knelpunten die enkele scholen ervaren blijken veelal samen te hangen met de veranderde visie t.a.v. verwijzingscriteria voor SBO voortvloeiend uit WSNS-uitgangspunten. De CLZ stuurt de PAB aan op microniveau en incidenteel, indien ruimte en tijd aanwezig, in overleg met de coördinator op mesoniveau. Er is dit jaar in toenemende mate gebruik gemaakt van PAB op mesoniveau. Vanaf augustus 2003 zal de CLZ meld-/registratiepunt worden voor alle Rugzakleerlingen in ons SWV. Ook voor informatie en advies aangaande de LGF kan men terecht bij de CLZ-helpdesk, haar 4 e taak naast de onderzoeks- en adviestaak, PAB en helpdesk. Er is regelmatig contact tussen de REC s en de CLZ. Gedurende het schooljaar 2003/2004 wordt de werkwijze van de CLZ en in relatie daarmee die van de PCL geactualiseerd en aangepast. Zodra de aanpassing gereed is zal deze worden toegevoegd aan het zorgplan 11

12 (doelen CLZ, par. 2.3) doelen Ieder jaar zal een schriftelijke evaluatie van de CLZ/PCL werkzaamheden op de reguliere basisscholen plaatsvinden in opdracht van het bestuur. 2. Er is structureel overleg tussen CLZ en SBO met als doel afstemming. 3. Het voortraject van de zorg wordt jaarlijks kwalitatief beoordeeld door de CLZ: - In het kader van kwaliteitsverbetering aangaande bovenstaande zal er via de coördinatiegroep overleg zijn vanuit de CLZ met de IB-ers. - De CLZ zal, indien nodig, haar beoordeling van het voortraject tevens voorleggen aan participanten op niveau 2 (CED, logopedisten, fysiotherapeuten, enz.). 4. Er is jaarlijks een beoordeling van de inzet van de pre-ambulante begeleiding op mesoniveau i.o.m. de coördinator. doelen langere termijn De punten genoemd in dienen verder te worden uitgewerkt, te worden geïmplementeerd en te worden geborgd **. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: ** Borgen: hieronder wordt verstaan wortelen en bewaken. 2.4 Permanente Commissie Leerlingenzorg - PCL De PCL beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs aan de hand van de criteria die beschreven staan in de publicatie Werkwijze en organisatie van de CLZ van SWV. De samenstelling van de PCL wordt jaarlijks aan de scholen bekend gemaakt. De PCL rapporteert met de CLZ aan het bestuur. Deze rapportage wordt, na vaststelling door het bestuur, toegevoegd aan het zorgplan. De ouderbrochure PCL en de klachtenregeling PCL zijn bij het secretariaat verkrijgbaar. (p/a Dienst Educatie, postbus 1501, 3100 EA Schiedam). 12

13 2.5 Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid - GOA In de gemeentelijke onderwijsachterstandplannen worden maatregelen en activiteiten beschreven om zorgleerlingen extra opvang en begeleiding te bieden. Het gaat hierbij om onderwijs in de Nederlandse taal, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het deelnemen aan speciale voorzieningen. Het spreekt voor zich dat het onderwijsachterstandenplan en het zorgplan complementair zijn. Zie ook de website publicatie afstemming GOA W.S.N.S. BEREIKTE DOELEN GOA tot mei 2003: Ook dit jaar was er is overleg tussen medewerkers GOA, leden van de CLZ en coördinatoren. Met ingang van dit schooljaar is de helpdesk CLZ ook opengesteld voor medewerkers van peuterspeelzalen en ouders van peuters. Via de helpdesk CLZ is een aantal malen beroep gedaan op ondersteuning vanuit de PAB-ers in de peuterspeelzaal. Er is contact over afstemming van VVE-programma s op ontwikkelingsgericht denken en werken. IB-ers GOA participeren actief in IB-netwerken en WSNS-beleid. doelen Er is afstemming van (plaatselijke) ontwikkelingen, bv. overleg, netwerken, subsidieregelingen. 2. Er is overleg tussen coördinatoren en GOAmedewerkers. doelen langere termijn 1. Afstemming GOA - WSNS interstedelijk continueren. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 13

14 hoofdstuk 3 vormgeving van SWV 3.1 de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband De schoolbesturen scheppen gezamenlijk een kader waarbinnen concreet invulling gegeven wordt aan de verantwoordelijkheden van het SWV. Het SWV moet, wil zij op een verantwoorde wijze het zorgbudget beheren, inzicht hebben in de zorgstructuur van de bij het SWV aangesloten scholen. De schoolbesturen dragen er zorg voor dat het SWV de beschikking krijgt over het geen door de scholen moet worden ingediend teneinde in het zorgplan een concrete stand van zaken op te kunnen maken en dragen er verder zorg voor dat de formele afhandeling van het door het SWV vastgestelde zorgplan vóór 1 mei plaatsvindt (zie par. 5.3 traject zorgplan). 3.2 organisatie en communicatiestructuren BEREIKT DOEL: De algemene vergadering heeft de notitie Het bestuurlijk huis van het SWV 3801 vastgesteld. In 2003/2004 worden de onderdelen voorzover noodzakelijk concreet uitgewerkt.( zie bijlage: het bestuurlijk huis van het SWV 3801 voor de periode ) doelen Het nieuwe WSNS bestuur, dat in augustus 2003 is benoemd, presenteert in 2004 haar beleidsplan. doelen langere termijn 1. Worden in 2004 toegevoegd Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: Communicatie op regionaal niveau: 10 schoolbesturen ( algemene vergadering)) bestuur SWV 38.01, vormen van regionaal overleg,( wordt nader ingevuld) overleg SBO-directies de PCL, de CLZ, de voorzitters PCL en CLZ met het bestuur en de coördinatiegroep, de (landelijke) klachtencommissie. Communicatie op stedelijk niveau: directies van scholen, vormen van stedelijk overleg ( wordt nader ingevuld). GOA, CLZ, de coördinator, het netwerk van intern begeleiders. 14

15 Communicatie op schoolniveau: schoolleiding, interne begeleiders, het team, de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, de CLZ, de ouders. 3.3 Centrale Dienst Het SWV houdt een Centrale Dienst in stand die onder verantwoordelijkheid van het bestuur fungeert 1: als verdeelstation van de zorgmiddelen en 2: als werkgever 3.4 klachtenregeling De klachtenregeling voor ouders is een uitvloeisel van de onderwijswetgeving. Elk schoolbestuur heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij een klachtencommissie. Ouders kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen. Voor klachten over de PCL heeft het bestuur van WSNS een aparte klachtenregeling vastgesteld. Verder is er volgens artikel 2 van deze klachtenregeling voor de permanente commissie leerlingenzorg van het SWV 3801 een vertrouwenspersoon benoemd (Dhr. G. Drukker, p/a Dienst Educatie Schiedam) en heeft het bestuur zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie PCL. 3.5 geschillencommissie Het bestuur van SWV heeft zich aangesloten bij de landelijke geschillencommissie die is gevestigd in Groningen, Postbus 50081, 9702 EA Groningen. Zie ook de ouderfolders. 3.6 herkomst en besteding van middelen Jaarlijks wordt aan het zorgplan een overzicht toegevoegd betreffende de financiering van het speciaal basisonderwijs, de bovenschoolse zorgstructuur, het bestuur en beheer van het SWV ( in het voorjaar van 2004 zijn nog onvoldoende financiële gegevens beschikbaar om een reëel overzicht toe te voegen, vandaar dat het overzicht schooljaar 2003/2004 is toegevoegd ). 3.7 omgeving De zorg- en hulpverlening wordt zoveel mogelijk afgestemd op het aanbod van de instellingen van jeugd- en hulpverlening, zoals maatschappelijk werk, Steunpunt Onderwijs, jeugdzorg, jeugdzaken van politie Rijnmond. 3.8 coördinatiegroep Het SWV heeft een coördinatieteam ingesteld. De leden ervan adviseren het bestuur. Zij dragen zorg voor de voortgang van het bovenschoolse beleid; zij bereiden het zorgplan voor; coördineren de interne begeleiders-netwerken en de bovenschoolse nascholing, het (inter)stedelijk WSNS-overleg, overleg met SBO-directies en inhoudelijke thema-bijeenkomsten. Zij wonen het bestuurlijk overleg bij en het overleg met de voorzitters CLZ en PCL. Zij kunnen voorlichting verzorgen betreffende alle zaken het SWV aangaande. 3.9 het stedelijk/regionaal WSNS overleg ( voorheen WAG) De coördinatoren zorgen dat deze groepen enkele malen per jaar bij elkaar komen om de activiteiten van het SWV te bespreken en waar nodig voor te bereiden. 15

16 3.10 interne begeleiding Uit evaluatie over cursusjaar blijkt: Opkomstpercentage: gemiddeld 77% Professionalisering Zie zorgplan b: men geeft aan dat er duidelijk sprake is van competentievergroting. Men ervaart de bijeenkomsten als zinvol en als prettig. Het coördinatieteam en de medewerkers van de CLZ ervaren een grote mate van inzet en betrokkenheid bij de intern begeleiders. a. invulling binnen de scholen Om adaptief onderwijs in de scholen met succes te laten verlopen moet schoolintern het proces worden begeleid en bewaakt. De interne begeleiding vervult daarbij een belangrijke rol. Het is van belang om de continuïteit van interne begeleiding te waarborgen. Te denken valt daarbij aan het verdelen van de taak over meerdere personen of aan het invoeren van een "schaduw" interne begeleiding. Op schoolniveau wordt interne begeleiding verder uitgebouwd. De taakbeschrijving voor de interne begeleider en de richtinggevende uitspraken over de gewenste vaardigheidseisen zijn hierop afgestemd, zie bijlage 5.7. De scholen dragen er zelf zorg voor dat deze bekwaamheid wordt bereikt (en behouden) door nascholing te bieden. Bij een schoolgrootte van 300 leerlingen bestemt de school minimaal 2 dagen per week in het formatieplan voor interne begeleiding. Bij een andere schoolgrootte wordt de minimale interne begeleidingstijd naar verhouding aangepast. De interne begeleider(s) is/zijn tijdens de vastgestelde dagdelen vrijgesteld van lesgevende taken. b. netwerken De interne begeleider neemt deel aan het netwerk interne begeleiders op stadsniveau. De netwerken hebben een structurele plaats binnen de organisatie van het SWV. De organisatie en coördinatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinatoren. Voor de coördinatie en aansturing van de netwerken zijn uren beschikbaar. Aan het einde van een cursusjaar worden de bijeenkomsten geëvalueerd. Minimaal 1 interne begeleider per school neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten. Dit vereist het vastleggen van een vaste interne begeleidingsdag per stad (Schiedam op maandag, Maassluis op dinsdag en Vlaardingen op donderdag). 16

17 hoofdstuk 4: raakvlakken 4.1 crisissituaties Er is sprake van een crisissituatie als een leerling beslist niet meer op een basisschool te handhaven is en door het schoolbestuur van deze basisschool verwijderd wordt of reeds verwijderd is. Het betreft m.n. kinderen die niet op het SBO doch op SO (REC) lijken te zijn aangewezen en waarvan de ouders weigeren hun kind aan te melden bij de CvI. Voor deze kinderen is geen opvang in het SBO. De basisschool dient bij een dergelijke impasse contact op te nemen met het schoolbestuur, de leerplichtambtenaar en inspectie. BEREIKTE DOELEN CRISISSITUATIES tot mei 2003: Aangaande het bovenstaande is dit schooljaar overleg geweest tussen SBO en CLZ. Tevens is er vanuit het coördinatieteam voorlichting gegeven aan de leerplichtambtenaren aangaande de LGF. doelen doelen langere termijn 1. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leerplichtambtenaren en coördinatieteam. 4.2 schooldiagnose-instrument Veel scholen zullen komende jaren voor het schoolplan een sterkte/zwakte analyse maken m.b.v. een schooldiagnose-instrument. Een aantal scholen heeft dit al gedaan, of is er mee bezig. Vanuit W.S.N.S. is een cursus aanbod gedaan voor het invoeren en hanteren van een schooldiagnose-instrument. BEREIKTE DOELEN SCHOOLDIAGNOSE: Het nascholingsaanbod SON-kwaliteitscyclus op zorg werd afgerond. doelen doelen langere termijn 1. Expertises van sbo- en bao-scholen zullen ten tweede male interstedelijk gepubliceerd worden. 2. Vanaf 2005 zal iedere school in staat zijn het eigen zorgprofiel in kaart te brengen d.m.v. een schooldiagnose-instrument. Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 17

18 4.3 de leerlinggebonden financiering (LGF-Rugzak) Middels de wet op de LGF wordt de keuzevrijheid van ouders vergroot. Ouders kunnen met een positieve beschikking van de CvI aangaande de toelaatbaarheid van hun kind, ook kiezen voor het meenemen van de bekostiging ( Rugzak ) naar het regulier basisonderwijs. De basisschool dient zich conform het protocol toelating op te stellen. Zie bijlage. Binnen ons SWV kan een leerling met een Rugzak niet rechtstreeks worden aangemeld bij het SBO. Om op SBO geplaatst te worden is immers een PCL-beschikking nodig. Deze PCL-beschikking wordt afgegeven op grond van handelingsverlegenheid binnen de basisschool, zoals dat geldt voor ieder kind in ons SWV. Dit betekent dat het kind met de Rugzak eerst naar het regulier basisonderwijs dient te gaan. Het kan echter voorkomen dat een basisschool handelingsverlegenheid ervaart in het begeleiden van het kind met een Rugzak. Deze handelingsverlegenheid mag dan geen gevolg zijn van de handicap van het kind, want die wordt immers gecompenseerd met de middelen uit de Rugzak. De handelingsverlegenheid zal dan met name gerelateerd zijn aan schoolfactoren. Te denken valt bijvoorbeeld aan leerkrachtentekort, ziekte van de leerkracht, organisatorische aanpassingen waardoor de instructiemogelijkheden voor het kind verminderen. In dergelijk geval kan de basisschool in samenwerking met de ouders- de leerling aanmelden bij de CLZ. Vervolgens zal op basis vanhandelingsverlegenheid binnen de basisschool de ClZ de ouders adviseren conform de notitie Werkwijze en organisatie van de CLZ van SWV regio 3801 (bijlage 5.8.6) : 1. PAB 2. Bao-baoplaatsing 3. SBO Voordat de CLZ over kan gaan tot een definitieve SBO-advisering dienen de ouders eerst met de SBO-school contact te hebben gehad over de vraag of hun kind aldaar geplaatst kan worden. De SBO-directeur doorloopt het stappenplan zoals aangegeven in bijlage Indien de SBO-school akkoord gaat met plaatsing stelt de directeur de ouders en de CLZ op de hoogte. Door de CLZ wordt vervolgens een schoolgebonden PCL-beschikking aangevraagd. De beschikking geldt dan alleen voor de desbetreffende SBO-school. BEREIKTE DOELEN LGF tot mei 2003: Dit schooljaar is aan de vooravond van de invoering LGF per augustus 2003 veel aandacht besteed aan voorlichting op macro- en mesoniveau. Intern begeleiders, directeuren en CLZ-leden hebben gebruik gemaakt van voorlichting vanuit de REC s. Ook vanuit het SWV zelf is regelmatig (schriftelijke) informatie gegeven in de IB-netwerken en middels de CLZ-helpdesk. Aan alle scholen is een tekstvoorbeeld protocol toelating leerlingen met een handicap voor schoolplan/-gids ter beschikking gesteld en een leidraad. 1 Dit protocol is gebaseerd op onze gemeenschappelijke missie binnen het SWV ten aanzien van het onderwijs aan kinderen. (zie 1.2) doelen Een vierde taak van de CLZ is contact- en informatiepunt. 2. CLZ is meld- en registratiepunt voor leerlingen met een Rugzak. doelen langere termijn Actuele ontwikkelingen aangaande bovenstaande doelen kunt u vinden op de website van WSNS: 18

19 4.4 het jonge risico kind Een jonge risicoleerling is een leerling die op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar jonger is dan 7 jaar met een hulpvraag waarop de basisschool geen passend pedagogisch en didactisch antwoord heeft. (Zie ook par. 2.2 SBO) Het SWV streeft, indien haalbaar, naar één expertisecentrum op verscheidene locaties.omdat er gedurende de afgelopen jaren sprake is van een terugloop van het aantal verwijzingen van jonge risico leerlingen naar de twee daarvoor bestemde voorzieningen, beraadt het bestuur zich met de betreffende schoolbesturen en sbo directies over de toekomst van de beide voorzieningen. Voorschoolse en vroegschoolse ontwikkeling sluiten nauwgezet op elkaar aan. Samenwerking tussen voorschoolse instellingen en de onderbouw van het reguliere en speciale basisonderwijs is essentieel. Bij de intake van kinderen voor groep 1 kan de basisschool voor informatie over het kind zich wenden tot: 1. Het consultatiebureau (a.d.h.v. het formulier te zenden aan Consultatie Bureaus, Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis). 2. De peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf. Zie publicaties: - Deze vuist op deze vuist. - Regie in de regio. (afstemming G.O.A. en W.S.N.S.) Uitgaven van het Proces Management Primair Onderwijs (website 4.5 participanten voortraject De CLZ en de PCL hebben de opdracht een kwalitatieve en kwantitatieve stand van zaken van het voortraject te maken. Deze stand van zaken wordt besproken met het bestuur en de coördinatiegroep (zie par c). In het schooljaar is er regelmatig overleg geweest met het CED over het voortraject. Dit wordtl de komende jaren gecontinueerd. doelen In het kader van kwaliteitsverbetering zal regelmatig overleg zijn vanuit de CLZ via de coördinatiegroep met de IB-ers. 2. De CLZ zal, indien nodig, haar beoordeling van het voortraject tevens voorleggen aan participanten op niveau 2 van het voortraject (CED, logopedistes, fysiotherapeuten, etc.) doelen langere termijn 1. Voortgaande afstemming tussen participanten voortraject en kwaliteitsverbetering in het realiseren van een continuüm van zorg voor ieder kind in regio

20 hoofdstuk 5 bijlagen / regelingen 5.1 verdeling van de middelen 2004/2005 Wordt in het voorjaar 2004, vóór de definitieve vaststelling, toegevoegd. Bijgaand treft u de financiële middelen (fre-inkomsten Cfi) van het SWV 3801 schooljaar 2003/2004 ter informatie aan. 5.2 rapportage CLZ / PCL De rapportage van het voorgaande schooljaar wordt, na vaststelling door het bestuur, aan het zorgplan toegevoegd. Hierin zijn de verwijzingscijfers van het afgelopen jaar opgenomen. 5.3 procedure vaststelling zorgplan actie tijdpad coördinatoren maken een concept voor het Periode april/juli 2003 bestuur bespreking concept zorgplan in 19 juni 2003 bestuursvergadering Vaststelling 1 e concept door de alg. vergadering september 2003 Toezending 1 e concept aan scholen en week van 1 september 2003 medezeggenschapsraden Schriftelijke reacties op dit concept naar vòòr 22 november 2003 secretariaat Coördinatoren vatten de reacties samen tussen 21/11 en 28/ Bespreking van de reacties door bestuur eind november/ begin december 2003 Coördinatoren maken een 2 e concept tussen 28/11 en 12/ Bespreking 2 e concept door bestuur begin december 2003 Voorlopige vaststelling door de algemene begin januari 2004 vergadering Verzending aan half januari 2004 schoolbesturen, scholen en medezeggenschapsraden Schoolbesturen dragen zorg voor formele vòòr 1 april 2004 besluitvorming: instemming (g)mr s Bespreking en vaststelling april 2004 incl. bestedingsvoorstel zorgmiddelen in de algemene vergadering van de federatie. 20

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden.

In de taakomschrijving van de PCL staat dat jaarlijks verslag gedaan wordt van de door PCL-leden verrichte werkzaamheden. Jaarverslag PCL 2013 2014 Gereformeerd primair onderwijs Zorgfederatie Kompas (56-09) Permanente commissie leerlingenzorg Postbus 139, 3800 AC Amersfoort 033-4701315 1 Amersfoort, oktober 2014 Voorwoord

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

ZORGPLAN 2010-2014. uitvoeringsplan 2012-2013. Samenwerkingsverband WSNS. Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling. Datum: Voorzitter

ZORGPLAN 2010-2014. uitvoeringsplan 2012-2013. Samenwerkingsverband WSNS. Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling. Datum: Voorzitter ZORGPLAN 2010-2014 uitvoeringsplan 2012-2013 Samenwerkingsverband WSNS Zuidwest Utrecht (21.02) Vaststelling Datum: Voorzitter INHOUD Inleiding Meerjarenbeleid 2010-2014 en tijdpad 1. Opdrachten passend

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S

De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S De zorgstructuur van het Samenwerkingsverband in beeld Basis is het beleidstuk Het zorgsysteem in het basisonderwijs SWV H-M-S Zorgniveau Toeleiding op basis van indicatoren door consultatiebureau medewerker

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 ZORGPLAN 2011-2012 Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 Zorgplan OBS meester G. Propschool 2011-2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Zorgverbreding

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking. onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige CHECKLIST TOELAATBAARHEIDSCRITERIA & NOODZAKELIJKE RAPPORTAGE m.b.t. INDICATIESTELLING VOOR HET ONDERWIJS AAN KINDEREN/DEELNEMERS MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP (ZMLK) Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering:

Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Beleidsplan aanname leerlingen m.b.t. Leerlinggebonden financiering: Het aangeven wat een school kan is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat een school kan is van vele factoren afhankelijk. Geld

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk?

Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? nr. 01 Invoering Passend Onderwijs, hoe ging het eerst eigenlijk? Nog een paar maanden en dan is de invoering van passend onderwijs een feit. Vanaf 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking.

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Weer Samen Naar School Monitor 2003

Weer Samen Naar School Monitor 2003 Weer Samen Naar School Monitor 2003 Samenvatting van de resultaten Ed Smeets Linda Sontag Nanda Poulisse 1 2 Voorwoord Voor u ligt de brochure van de Weer Samen Naar School-Monitor. De brochure bevat een

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk

zorgmakelaar. AB wordt geboden door Dienstencentrum. Dienstencentrum legt contact met de school. Arrangementen AB medischlichamelijk WERKWIJZE AANVRAGEN ARRANGEMENT ALGEMENE INFORMATIE In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke gebieden er een arrangement kan worden aangevraagd, welke rol het Loket heeft en hoe de communicatie

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs De Rugzak ingezet (het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering LGF 1 ) Wanneer de onderwijs- en zorgbehoeften van een leerling de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht en het schoolteam

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

De ontwikkeling van een brede school in pedagogisch-didactisch opzicht. Samenwerkingsproject SBO De Fontein met basisschool De Liaan.

De ontwikkeling van een brede school in pedagogisch-didactisch opzicht. Samenwerkingsproject SBO De Fontein met basisschool De Liaan. De ontwikkeling van een brede school in pedagogisch-didactisch opzicht. Samenwerkingsproject SBO De Fontein met basisschool De Liaan. 1 Passend Onderwijs Regio Noord - Limburg. Het bestuur van Stichting

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

INFORMATIE T.B.V. ZORGINSTELLINGEN en andere VOORSCHOOLSE ORGANISATIES.

INFORMATIE T.B.V. ZORGINSTELLINGEN en andere VOORSCHOOLSE ORGANISATIES. INFORMATIE T.B.V. ZORGINSTELLINGEN en andere VOORSCHOOLSE ORGANISATIES. Informatie m.b.t. indicatiestelling speciaal onderwijs/lgf t.b.v. zorginstellingen en andere voor- en vroegschoolse organisaties

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie

SWV Eemland Zorgplan 2011-2012. Collectieve Ambitie SWV-VO Eemland Postbus 1558 3800 BN Amersfoort 033 4480304 06 20539906 www.swveemland.nl - info@swveemland.nl SWV Eemland Zorgplan 2011-2012 Collectieve Ambitie I. Algemeen Op 11 februari 2010 heeft een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking

Algemene voorschriften voor het vaststellen van stoornis en beperking CHECKLIST INDICATIESTELLING ONDERWIJSSOORTEN CLUSTER 3: onderwijssoorten: lichamelijk gehandicapte kinderen (LG) en langdurig zieke kinderen (LZK) m.i.v. 01-08-2008 Toelichting: deze checklist is gebaseerd

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolgegevens Naam van de school Hoogholtje Adres Mernaweg 55a Postcode 9964 AR Woonplaats Wehe den Hoorn Telefoon 0595-571327 Website-adres www.hoogholtje.nl

Nadere informatie

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen

Tekst: Anita Michgelsen, Magda van der Wulp & Alyce Zandbergen De intern begeleider is een belangrijke professional als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Je bent de spil in de ondersteuning van leraren bij de begeleiding van hun leerlingen en hebt, afhankelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie