Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat GC Oisterwijk Tel: Homepage: Facebook: Open avond: 16 maart Open dag: 17 maart 2015

2

3 Inleiding Welkom op OBS de Kikkenduut, één van de 15 scholen die vallen onder het bestuur van de Stichting Opmaat Stichting Opmaat is een overkoepelend orgaan van 15 openbare basisscholen in Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. De stichting die in 2006 werd opgericht, behartigt de belangen van ruim 400 medewerkers, waaronder leerkrachten, staffunctionarissen en ondersteunend personeel. In totaal tellen de Opmaat basisscholen circa 3800 leerlingen. Opmaat is een professionele stichting voor openbaar onderwijs. Op de scholen van Opmaat zijn alle kinderen welkom. We willen een afspiegeling zijn van de totale samenleving en vanuit onze maatschappelijke opdracht zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten zich maximaal kunnen ontplooien tot zelfstandige, constructief kritische leden van de samenleving. Hoe toepasselijk de naam Opmaat is, zie je wanneer je het woordenboek erop naslaat, hier vind je achter het begrip opmaat meerdere betekenissen. Een van de definities is een eerste begin, net zoals onderwijs op de Opmaat-scholen een basis is voor verdere ontwikkeling. Daarnaast staat de naam voor onderwijs op maat, waarbij het gaat om optimale ontwikkeling van ieder kind binnen zijn of haar mogelijkheden. Tot slot is een opmaat de aanvang van een muzikale zin: speels, creatief en uitdagend. Wij zien het als onze opdracht om creatief en innovatief met kinderen aan de slag te gaan in een uitdagende omgeving. En zo is de cirkel rond. Leven is meer dan leren. Opmaat pleit nadrukkelijk voor ruimte voor creativiteit. Omdat het leven méér is dan alleen leren. Het traditionele onderwijs richt zich vooral op het cognitieve (met het hoofd leren) deel van het leren. Onze stichting is van mening dat aandacht voor het sociaal emotionele leren soms achterblijft. Wil je van kinderen uiteindelijk volwassenen maken die sterk staan in de maatschappij, dan mag vrijheid, artisticiteit en creativiteit in basisonderwijs niet ontbreken. Het motto van Opmaat is: met plezier op weg naar resultaat. Wij streven ernaar dat kinderen graag naar school gaan en leerkrachten met plezier werken op de Opmaat scholen. Deze uitgangspunten zijn verder op schoolniveau uitgewerkt in deze schoolgids. Het bestuur van Opmaat wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar. Marius Liebregts College van Bestuur Stichting Opmaat - 1 -

4 HOOFDSTUK 1. Kikkenduut, wie en wat ben je? Onze school is een school in beweging, een school midden in de maatschappij. Een werkplek die open staat voor iedereen. Zoals de maatschappij steeds onderhevig is aan verandering, zo is dat ook met het onderwijs. Onze taak is kinderen bewust te maken van datgene wat om hen heen gebeurt. Daarom staat het kind centraal en is de Kikkenduut gebaseerd op de eigenheid van het kind. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren. Een optimale en harmonische ontplooiing van het kind is een voorwaarde. Niet alleen op intellectueel gebied, maar ook op het sociale en bijvoorbeeld het artistieke vlak. Daartoe zal de school een verscheidenheid aan leersituaties moeten scheppen. De verschillen in eigenschappen, prestaties en gedrag leiden tot kritisch inzicht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Ze zullen proberen zich zo te gedragen dat niemand een ander stoort. Kinderen moeten zich veilig voelen en elkaar leren helpen. Ze hebben elkaar nodig!! Wij vinden voor alle kinderen daarom deze waarden van groot belang: eigenheid (ik), zelfontplooiing (groei) saamhorigheid (samen met jou) Samen vormt het de kernwaarde van onze school in de zin: Ik groei samen met jou. Zo proberen we een leefwereld te scheppen, waarin ze zich thuis voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waarin het kind echt centraal staat. Daarom moeten wij zorgen voor een omgeving waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden, niet alleen met mensen maar ook met dieren, planten en dingen die een uitdaging voor ze zullen zijn. Een uitnodiging om te willen leren. Op deze manier proberen we een ononderbroken ontwikkelingsproces te vormen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Een proces dat een goede basis vormt voor het voortgezet onderwijs. Aan kinderen met minder capaciteiten zal de mogelijkheid geboden worden om tot voortgang in de ontwikkeling te komen. Maar ook aan kinderen met veel capaciteiten en een snellere ontwikkeling moet de gelegenheid geboden worden goed te blijven functioneren

5 Doelen en activiteiten voor dit schooljaar. Onze school is steeds in ontwikkeling. Het onderwijs aan de kinderen is jaarlijks aan veranderingen onderhevig. Dat kan komen door de eigen schoolontwikkeling, de omgeving van de school of door bijvoorbeeld wetgeving. Jaarlijks stelt onze school vast waar we aan willen gaan werken. Dit is gebaseerd op wensen van het team, ouders en kinderen. Voor het schooljaar gaan we ons op de volgende veranderingsdoelen richten: a. Bespreking van Missie en Visie. b. Versterking cultuureducatie via het traject Cultuureducatie met Kwaliteit. Koppeling aan de schoolthema s c. Communicatie met en naar ouders. d. Taalmethode / Begrijpend Lezen.Spellingsonderwijs.Invoering en implementatie van de nieuwe taalmethode Alles Apart e. Opbrengstgericht werken. Het maken van groepsprofielen en groepsplannen (uitbreiding). Werken met trendanalyses. f. Zelfstandigheid en zelfsturing van leerlingen. 21st Century Skills g. Vernieuwing Rekenmethode. Rekendidactiek. Passend Reken- en Wiskundeonderwijs

6 HOOFDSTUK 2. Aanmelding en toelating. Aanmelding en toelating Op onze school is ieder kind van harte welkom. Onze school hanteert geen wachtlijst. Vanzelfsprekend is het voor de organisatie en verdeling van de leerlingen groepen raadzaam om uw kind tijdig aan te melden. Het aanmelden van een nieuwe leerling gebeurt door middel van een inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn op school bij Jessica (administratie) verkrijgbaar of via de schoolwebsite te downloaden. Na het afgeven van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Ongeveer 5 schoolweken voor de eerste schooldag wordt met u contact opgenomen. Uw kind ontvangt dan een uitnodigingskaartje van school voor oefendagen en verdere afspraken. Dan zal ook de leerkracht bij wie uw kind komt bekend zijn. Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden liefst een half jaar van tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor op elk tijdstip terecht. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. In de maand voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze 5 keer komen kennismaken. Komt het kind van een andere school, dan gaan wij ervan uit dat de school waar het kind nu zit door de ouders op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in overleg met die school vastgesteld. Onze school neemt altijd contact op met de school waar het kind vandaan komt. Het bestuur heeft een beleidsregel toelating leerlingen openbaar onderwijs. Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren: Zij bezoeken de jaarlijkse open avond/ dag, krijgen daar een schoolgids en maken daarna een afspraak met de directeur voor een gesprek. Open avond: maandag 16 maart Open dag: dinsdag 17 maart Zij vragen telefonisch een informatiepakket aan en maken een afspraak voor een rondleiding en een gesprek met de directeur Peter Ketelaars, In bepaalde gevallen, bv. op grond van onderwijskundige redenen, kan het voorkomen dat een kind niet wordt toegelaten. Als dat het geval is, wordt altijd verder overleg gevoerd met de ouder(s), verzorger(s)

7 HOOFDSTUK 3. Ouders en school. Een goede samenwerking is van groot belang voor uw kind. Als ouders bent u de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kind. Vanaf de leeftijd van 4 jaar draagt u een deel van die verantwoordelijkheid over aan de school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken en elkaars deskundigheid respecteren. Om dat goed te laten verlopen hanteren we op de scholen van de Stichting Opmaat een aantal omgangsregels. Hoe gaan we met elkaar om: - we spreken met respect over elkaar - als u uw kind aanmeldt op onze school stemt u daarmee in met de regels en afspraken zoals deze in de schoolgids vermeld staan - als er problemen zijn worden die niet in aanwezigheid van het kind besproken - bij verschil van mening wordt er samen gezocht naar een positieve oplossing Waar heeft u als ouder recht op: - u heeft recht op regelmatige informatie over de algemene gang van zaken op school. Dat betekent dat u jaarlijks de schoolgids krijgt en via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen - u heeft recht op informatie over de voortgang van uw kind op school. Hiervoor worden er minimaal twee keer per jaar verslaggesprekken gehouden. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Ook neemt de leerkracht het initiatief om u uit te nodigen voor een gesprek als daar aanleiding toe is Wat verwacht de school van u: - dat u de visie van de school onderschrijft en de afspraken nakomt - dat u als belangrijkste opvoeder van uw kind met de school meewerkt aan een positief gedrag van uw kind op school. - Dat u hetgeen in deze schoolgids staat accepteert als uitgangspunt van onze school (bijvoorbeeld hoofdluiscontrole). Hulp van ouders: De hulp van ouders op de scholen van Opmaat is buitengewoon belangrijk en waardevol voor de school en de kinderen. Daardoor kunnen wij een aantal extra activiteiten organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van u als ouders bij de school. Als het gaat om ouderhulp hanteren we drie belangrijke basisregels: - de ouders werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leerkracht(en) - van de ouders die meehelpen op school verwachten we dat ze nooit vertrouwelijke zaken van kinderen, leerkrachten en andere ouders vertellen aan derden - ouders moeten kunnen afzien van de belangen van hun eigen kind(eren) Bovendien zijn alle ouders in de gelegenheid om hun betrokkenheid bij het onderwijs op onze Opmaat-scholen nog op een andere manier tot uitdrukking te brengen, door bijv. zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de ouderraad

8 Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Ook bestuurlijke zaken worden aan de M.R. voorgelegd. Hiervoor heeft de M.R. voor een aantal onderwerpen een adviesfunctie aan de directie en/of het schoolbestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie en/of het schoolbestuur instemming nodig. De raad heeft regelmatig, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De ouders van de Kikkenduut worden door drie gekozen ouders vertegenwoordigd in de M.R. De andere leden, ook drie, zijn teamleden. Twee M.R. leden hebben zitting in de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). M.R. vergaderingen zijn in principe openbaar. Datum en agenda worden vooraf bekend gemaakt via de Nieuwsbrief. Inspraak is een belangrijk recht. U kunt van dat recht gebruik maken door deze vergaderingen bij te wonen of de ouders uit de M.R. aan te spreken. Voor hen is het belangrijk te weten hoe de meeste ouders over schoolzaken denken. De oudergeleding bestaat uit: De teamgeleding bestaat uit: Mary-Ann van Gisbergen Marion Kerkhof Edwin Kense Elvira Koenraadt Angelique Regouw Godelieve Ibes Juri Heise (GMR vertegenwoordiger oudergeleding) Henk Rösken (GMR vertegenwoordiger personeelsgeleding) Ouderraad. De Kikkenduut heeft een actieve ouderraad die veel voor onze kinderen organiseert. We streven naar een kleine ouderraad met een overkoepelende, organisatorische functie. Daarnaast bestaan er verschillende werkgroepen die zelfstandig, meestal samen met enkele leerkrachten, bepaalde activiteiten organiseren. De werkgroep organiseert en zoekt zo nodig extra hulpouders voor de uitvoering. Ellen Schellekens Angelique Regouw Wanda van Geisje van den Berg Bereikbaarheid ouderraad en medezeggenschapsraad: postadres is het schooladres

9 HOOFDSTUK 4. Schoolafspraken. a. Inloop De Kikkenduut is een kwartier voor het begin van de ochtendschooltijd open, dus zowel voor kinderen als ouders. Dat is dus om uur. De kinderen kunnen dan zelf kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Hierbij hoort slechts een spelregel: buiten is de plek om te spelen, te rennen, te schreeuwen. Binnen is het de plek om te werken, hierbij hoort een rustige sfeer. Van alle kinderen verwachten we natuurlijk dat ze op tijd aanwezig zijn. Ouders kunnen in overleg met de leerkracht in een groep meeluisteren of meehelpen. Als ouders in een groep helpen verzoeken wij hen ruim op tijd aanwezig zijn voor overleg. Voor ouders die helpen in een groep: - gedraag u zo onopvallend mogelijk; - praat niet onnodig tegen de leerkracht en volg de aanwijzingen op; - kinderen hebben in alle gevallen voorrang. Natuurlijk kan het voorkomen dat een groep niet gestoord wil of mag worden. We nemen aan dat u in dat geval wilt accepteren dat een leerkracht u vraagt om buiten de groep te blijven en op een ander tijdstip terug te komen. b. Ochtendpauze. In de kleine ochtendpauze pauze van uur tot uur (groep 3 t/m 8) hebben de meeste kinderen trek in iets. Geef ze daarom elke dag een klein hapje (fruit, drinken of iets dergelijks) mee, speciaal voor de pauze. Wij vragen U dringend geen snoepgoed mee te geven. De lunchpauze voor de groepen 1-2 is van , voor de groepen 3 t/m 8 van uur. c. Middagpauze. Alle kinderen mogen overblijven. Indien haalbaar en gewenst mogen de kinderen ook thuis lunchen. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en drinken mee. Dat drinken wordt in een koelkast bewaard. Als school vinden wij, dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om te bepalen wat zij hun kinderen als lunch meegeven. Wij vragen de ouders wel daarover goed na te denken en hun kinderen uitsluitend gezond eten en drinken mee te geven. Snoepen onder schooltijd blijven we afwijzen en zullen we dan ook niet tolereren. Om milieuredenen zijn wij tegen het meebrengen door kinderen van eet- en drinkwaren in pakjes e.d. Omdat ook leerkrachten zich dienen te houden aan de Arbeidstijdenwet, wordt tijdens de pauze tussen de middag gesurveilleerd door ouders en leerkrachten die dat mogen. De ouders ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding

10 In de groepen 1/ 2 wordt het overblijven door ouders verzorgd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden doen deze ouders dat op toerbeurt. Alle ouders van de groepen 1/2 komen vier- tot achtmaal per jaar aan de beurt. Onderling ruilen kan altijd. Ruim voor het begin van een periode krijgen de ouders het rooster waarop kan worden ingetekend. In de groepen 3 t/m 8 wordt het overblijven verzorgd door de leerkrachten. Kinderen ruimen zelf de groep op. Hier komen dus verder geen ouders aan te pas. Kosten overblijven. Het overblijven kost dit schooljaar 23,-. Dat is dus ongeveer 0,55 per kind per week. Er is een regeling voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen. d. Schooltijden / continurooster. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 gelden de volgende schooltijden: Maandag uur uur 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Weektotaal uur Voor de kinderen uit groep 3 gelden de volgende schooltijden: Maandag uur uur 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weektotaal uur Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 gelden de volgende schooltijden: Maandag uur uur 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weektotaal uur Jaartotaal voor de groepen per schooljaar Jaartotaal groep 1: 798 uur Jaartotaal groep 2: 798 uur Jaartotaal groep 3: 934 ½ uur Jaartotaal groep 4 t/m ½ uur - 8 -

11 e. Vakantierooster Vakanties eerste dag laatste dag Studiedag donderdag Vrije vrijdag feestweek Herfstvakantie Kerstvakantie Studieochtend woensdag Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag Paasmaandag Studiedag dinsdag Meivakantie Hemelvaart Pinkstermaandag Studiedag dinsdag Zomervakantie Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek; dat wil zeggen dat ze niet meer dan 7x per jaar een vierdaagse schoolweek mogen hebben buiten de vierdaagse schoolweken door reguliere feestdagen zoals bij Pasen en Pinksteren. Voor schooljaar zijn er 5 driedaagse of vierdaagse schoolweken op de Kikkenduut. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht. f. Leerplicht, ziekmeldingen en verlofdagen Leerplicht. Voor een kind betekent leerplicht dat hij/zij ingeschreven staat op een school en deze geregeld bezoekt. De volledige leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Voor 4-jarigen geldt de leerplichtwet niet. Ouders van een 5 jarig kind mogen, in overleg met de school hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan mag de school daar nog vijf extra uren aan toevoegen. Zodra een kind 6 jaar is, geldt de vrijstellingsmogelijkheid niet meer. In een aantal situaties is het volgens de leerplichtwet mogelijk ouders voor een bepaalde periode vrijstelling te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om: - bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid - als ouders overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs - als de leerplichtige onderwijs in het buitenland volgt - als de ouders een trekkend bestaan leiden Vrijstelling wordt altijd schriftelijk aangevraagd. Ziekmelding. Wij vragen U met nadruk om zo snel mogelijk, dus voor 8.30 uur, melding te maken van ziekte van uw kind. Als een kind zonder aankondiging niet aanwezig is, gaan we zelf proberen te achterhalen waar het is, want we voelen ons medeverantwoordelijk. We nemen in dergelijke gevallen telefonisch contact met u op

12 Verlofdagen. Buiten de schoolvakanties kan het voorkomen dat ouders om allerlei redenen verlof vragen. Er moet dan wel sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Een dergelijke aanvraag moet altijd schriftelijk en tijdig worden gedaan. Uitsluitend de directie van de school is bevoegd tot het éénmalig geven van verlof per schooljaar voor ten hoogste 10 dagen. Indien de periode van 10 dagen verlof per jaar wordt overschreden, heeft de directie van de school voor het geven van verlof toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Het besluit op het verzoek wordt door de directie van de school schriftelijk aan de ouders medegedeeld. De directie van de school vermeldt daarbij de mogelijkheid om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan. Indien de directeur van de school het voornemen heeft een verzoek af te wijzen, neem deze contact op met de leerplichtambtenaar. Als gewichtige omstandigheid kan worden aangemerkt: 1. Schorsing van het onderwijs. 2. Verbod om de school te bezoeken bij Algemene Maatregel van Bestuur. 3. Schorsing van het kind. 4. Sluiting van de school 5. Voldoen van wettige verplichting. 6. Verhuizing (1 dag) 7. Zeer extreme weersomstandigheden voor kinderen buiten de bebouwde kom. 8. Besmettelijke ziekte in het gezin. 9. Medische of sociale noodzaak op basis van een schriftelijk advies van een arts. 10. Vervullen van levensbeschouwelijke verplichtingen. 11. ( R)emigratieplannen voor het bezoeken van het ( R)emigratieland. 12. Overlijden van bloed- of aanverwant van de 1 e graad ten hoogste 4 dagen. 13. Overlijden van een bloed- of aanverwant van de 2 e graad ten hoogste 2 dagen. 14. Overlijden van bloed- of aanverwant van de 3 e en 4 e graad ten hoogste 1 dag. 15. Huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de 4 e graad 1 of 2 dagen afhankelijk van de afstand ½ jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1dag of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. 18. Viering van religieuze of nationale feest- en gedenkdag voor leerlingen uit andere culturen voor maximaal 2 dagen. 19. Extra vakantie onder schooltijd ten hoogste twee weken per schooljaar voor ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. N.B. Vakantie gedurende de eerste twee schoolweken is niet mogelijk. Extra vrij voor wintersport, bezoek aan land van herkomst, afwijkend vakantierooster van één van de andere kinderen, geen andere boekingsmogelijkheden, lagere prijzen buiten het seizoen, eerder aanrijden of later terugkomen om drukte te vermijden, eerder afreizen om voor een bepaalde tijd het vakantieadres te bereiken, bezoek van familie in een ander werelddeel wordt niet gehonoreerd. Bij twijfel of er sprake is van een geldige reden vindt controle plaats! Bij overtreding wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Deze kan overgaan tot het opmaken van een proces verbaal. Bij afwijzing van verlofaanvraag kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend. Leerkrachten krijgen een afschrift van deze aanvraag. Via de leerkracht van het oudste kind ontvangt u een kopie van de aanvraag. Ongeoorloofd verzuim, dus verzuim waarvoor geen toestemming werd verleend of waarbij de school niet op de hoogte is van de reden van afwezigheid, wordt volgens wettelijke verplichting doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Zoveel mogelijk worden vrije dagen of uren, te geven door de school vanwege b.v. excursies, congressen, studiedagen enz, van het team of enkele teamleden al aan het begin van het schooljaar gemeld. Uitzonderingen blijven wat dit betreft mogelijk

13 g. Gymrooster / sportkleding Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 gymmen in gymzaal den Boogerd, gelegen naast onze school. De kinderen van groep 1/2 gymmen in de speelzaal van de school. Zij hoeven geen sportkleding mee te brengen: gymschoentjes volstaan. Wij zouden het fijn vinden als de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun sportkleding in een linnen tas, voorzien van naam mee naar school brengen en die na de laatste gymles weer mee naar huis nemen (voor de was). We gebruiken geen uniforme gymkleding. Wel is het dragen van een turnpakje, of t-shirt en een korte broek verplicht. Het dragen van gymschoenen wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Let op: gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Gymrooster Maandag: Bevers Eekhoorns Krekels 3/ Mollen 4 Dinsdag: Dassen Egels Merels Lijsters 5/ Meikevers Veldmuizen 5 Gymrooster Woensdag: Bevers Krekels 3/ Eekhoorns 7 Donderdag: Merels Veldmuizen Lijsters 5/ Mollen Meikevers 3 Vrijdag: Egels Dassen

14 h. Huisregels We hanteren op school een aantal huisregels met het doel de drukte op school in goede banen te leiden en ons onderwijs zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, 1. De school begint om 8.30 uur. Vanaf uur mogen de kinderen de school in. Om uur wordt er eerst buiten gebeld en komen alle kinderen naar binnen. Als er binnen wordt gebeld, wordt er met de lessen begonnen en vragen we de ouders de school te verlaten. 2. We gaan er van uit dat de kinderen op tijd komen en vragen de ouders dat te bevorderen. Mocht een kind onverhoopt te laat komen, vragen we zonder storen binnen te komen. 3. Onze schooldag eindigt om uur, respectievelijk uur. Omdat we met de kinderen rustig willen afsluiten, vragen we de ouders buiten op hun kinderen te wachten. 4. Bij het werken en spelen in de hal geldt de regel: niets doen wat een ander stoort. Na het werken in de hal deze netjes achterlaten. Na schooltijd vragen we ook de ouders daar op te letten. 5. Bij de vieringen vragen we de ouders op tijd aanwezig te zijn en achteraan in de hal plaats te nemen. De weekopening op maandag begint om uur; de weekviering op donderdag om uur. 6. Onder de pauzes blijven de kinderen buiten. In verband met de overlast voor de groep, kan er onder schooltijd niet voor de ramen worden gespeeld. Toiletbezoek voor of na speeltijd. 7. Papier en ander afval wordt gescheiden (zowel binnen als buiten). Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken. 8. In verband met de veiligheid fietsen/steppen/skeeleren we niet op de speelplaats. Fietsen en steppen in de fietsenstalling, skeelers in de groep. Binnen mag niet worden geskeelerd. 9. In de grote pauze kan er, wanneer het weer dat toelaat, onder toezicht op het Dotterveld worden gevoetbald. De speelplaats is voor andere spelletjes, zoals tafeltennis, volgens een daartoe opgesteld rooster. 10. De jassen hangen we aan de kapstokken bij de groepen, de tassen zetten we in de kast. Skeelers e.d. blijven in de groep. 11. We vragen de ouders alleen gezonde traktaties mee te geven. 12. Uitnodigingen voor verjaardagen vragen we in verband met teleurgestelde kinderen, niet op school uit te delen. 13. Als er buiten kan worden gespeeld, dan trekken de kinderen hun jas aan. Dat gebeurt in principe wanneer de temperatuur 15 graden of lager is. De groepsleerkrachten wijzen de kinderen daarop voor ze naar buiten gaan. 14. De kinderen nemen geen verpakking mee naar buiten. De groepsleerkracht controleert dit. 15. De leerkracht(en) die buiten surveilleert /surveilleren bepaalt/bepalen (in onderling overleg) of er buiten kan worden gespeeld of dat het weer dat niet toelaat. Wanneer er binnen moet worden gepauzeerd zijn de surveillanten van die pauze verantwoordelijk voor het rustig verlopen van de pauze. Als de kinderen binnen pauzeren blijven ze in hun eigen groep. De computers worden dan niet gebruikt. Voor tafelvoetbal is een rooster 16. Wanneer een kind/kinderen zich niet aan de regels houdt/houden (zulks ter beoordeling van de surveillerende leerkracht) wordt/worden de kinderen naar binnen gestuurd om het oeps blad in te vullen. De surveillerende leerkracht is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling. We vragen aan de ouders om deze schoolregels te respecteren. Met de kinderen nemen we deze regels van tijd tot tijd door

15 HOOFDSTUK 5. Namen, adressen en informatie over instellingen. a. Adressen. De Kikkenduut school voor openbaar basisonderwijs Adres Burgemeester Verwielstraat 65 Postcode en plaats 5062 GC Oisterwijk Telefoon Homepage Directie Directeur Telefoon Waarnemend directeur Telefoon Peter Ketelaars Marie-Louise Sprangers Bevoegd gezag Stichting Opmaat Adres Postbus 5142 Postcode en plaats 5004 EC Tilburg Telefoon College van Bestuur De heer M. Liebregts Inspectie Mevrouw M. van Schijndel Inspectie van het onderwijs PO-3 Kantoor Utrecht Adres Park Voorn 4 Postbus Postbus 2730 Postcode en plaats 3500 GS Utrecht Telefoon Voor vragen van ouders Website Bankrekeningnummer van ouderraad en Stichting Frog (overblijfgelden, vrijwillige ouderbijdrage) NL34 INGB tnv Stichting Frog, te Oisterwijk

16 b. Namen onderwijzend en niet onderwijzend personeel. Peter Ketelaars (directeur) Marie-Louise Sprangers (MT - IB-er) Saskia van Duijnen Montijn (MT - groepsleerkracht) Karin Mertens (MT - groepsleerkracht), Yvonne ten Brink (groepsleerkracht), Godelieve Ibes (groepsleerkracht), Henk Rösken (groepsleerkracht), Yvonne Trommelen (groepsleerkracht), Elvira Koenraadt (groepsleerkracht), Dimphy Kulik (groepsleerkracht), Bernita Robben (groepsleerkracht), Marion Kerkhof (groepsleerkracht), Marjo Timmermans (groepsleerkracht), Maartje van den Bogaard (groepsleerkracht), Linda Verschuren (groepsleerkracht), Linda van der Loo (groepsleerkracht), Nadine van den Berg (groepsleerkracht), Marjon Schouten (groepsleerkracht) Rene Dentro (groepsleerkracht) Gerie Meerdink (groepsleerkracht) Saskia van Schooneveld (groepsleerkracht) Kim Hoofs (groepsleerkracht) Chris Dolce (groepsleerkracht) Karin van Hoogstraten (onderwijsassistente), Astrid Berkhout (vakleerkracht handvaardigheid) Interne contactpersonen: Marie-Louise Sprangers, René Dentro, Huishoudelijke dienst: Wim van Gorkom (conciërge) Marcel van Loon (conciërge) Gerrit Wouters Administratie: Jessica Persoons, Danslessen alle groepen: Marieke Muller-Jabusch Lessen Spaans groep 8: Marion van de Wouw Lessen handvaardigheid groep 3 t/m 8: Astrid Berkhout

17 c. Peuterspeelzalen (SPO) en Kinderdagverblijven. In de periode dat uw kind de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf bezoekt, wordt van alle kinderen de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in een overdrachtsformulier. Aan het einde van de peuterperiode krijgt u van de groepsleiding twee exemplaren van het overdrachtsformulier. Eén exemplaar is voor ouders zelf, het andere formulier is voor de basisschool. Wij verzoeken u het overdrachtsformulier op school in te leveren. Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven of de school over uw kind contact op mag nemen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Als u daar toestemming voor heeft gegeven neemt de school contact op met de peuterspeelzaal (PSZ) of kinderdagverblijf (KDV). Dan pas kan de PSZ of KDV aan school informatie doorgeven. Als uw kind in deze periode is aangemeld bij de Helpdesk Peuterspeelzalen voor sociaal-emotionele ontwikkeling heeft er een warme overdracht plaatsgevonden. Dat betekent dat er 6 weken voor de overgang van de basisschool een overdrachtsgesprek heeft plaatsgevonden tussen ouder, helpdesk, leid(st)er PSZ of KDV en school. Als uw kind via de helpdesk is aangemeld voor een logopedische of motorische screening vragen wij u dit verslag toe te voegen aan het overdrachtsformulier en in te leveren op school. Deze gegevens worden in het leerling-dossier van uw kind opgenomen. Als een kind in de 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar wordt kan hij/zij (indien ouders dit wensen) tot de eerste dag van de zomervakantie naar de peuterspeelzaal. Pas na de zomervakantie start het kind dan op school. Uiteraard gebeurt dit alleen na overleg tussen ouders en school. Als uw kind een aantal weken op school is zal de leerkracht een intakegesprek met u houden waarin de eerste indrukken, de schoolse periode en de overdracht van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wordt besproken. d. Buitenschoolse Opvang. Buitenschoolse opvang wordt in Oisterwijk door verschillende instellingen georganiseerd. U dient met deze instellingen contact op te nemen als u gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang. Op schoolniveau worden er met de directeur praktische afspraken gemaakt. U bent natuurlijk vrij om met aanbieders van kinderopvang afspraken te maken (die er volop zijn) of te kiezen voor gastouders. Een overzicht van mogelijkheden van buitenschoolse opvang in Oisterwijk: Kinderopvang Humanitas. Telefoon website: Kinderopvang Tierelier. Ingrid van Esch, telefoon of website: De Vlinder. Telefoon Website:

18 e. Onderwijs aan langdurig zieke leerling. De Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ) stelt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. Leraren van Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs staan hier niet alleen voor. In overleg met de Intern Begeleider of de Zorgcoördinator van de school, kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning van een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerling (OZL) verbonden aan één van de onderwijsadviesbureaus in het land. Voor kinderen en jongeren die in het ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Ook onderwijs hoort daarbij opdat: De zieke leerling een belangrijke sociale binding met zijn leeftijdsgenoten behoudt en hiermee sociaal isolement voorkomen wordt. Het onderwijsleerproces voortgezet wordt, waardoor leerachterstand zo veel mogelijk beperkt wordt. Er een beroep gedaan wordt op het gezonde deel van het kind/de jongere, wat het zelfvertrouwen versterkt. Leren, bouwen aan de toekomst is. Hiermee wordt perspectief geboden aan de chronische en/of langdurig zieke leerling. Heeft u vragen of wilt u meer weten wat een Consulent OZL voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de coördinator OZL bij Fontys Fydes. T: of via de mail:

19 HOOFDSTUK 6. Organisatie. Groepen-indeling Het maken van de groepsverdeling is een verantwoordelijkheid van het team. Aan de hand van de beschikbare groepen wordt een zo goed mogelijke groepsverdeling gemaakt Een aantal aandachtspunten bij de verdeling is: 1. de pedagogisch-didactische mogelijkheden van kinderen; 2. in sociaal opzicht zo n evenwichtig mogelijke verdeling; 3. een goede verdeling van de zorgleerlingen ; 4. kinderen uit één gezin bij voorkeur niet bij elkaar in de groep (indien mogelijk); 5. kinderen bij voorkeur niet langer dan twee jaar achtereen bij dezelfde leerkracht. Indeling Groep Leerkrachten 1-2 Libellen Maartje van den Boogaard (ma-di-do) Chris Dolce (wo) 1-2 Hommeltjes Yvonne Trommelen (ma-di) Dimphy Kulik (wo-do) 3 Meikevers Henk Rösken (ma-di-do-vr) Marjo Timmermans (wo) 3-4 Krekels Marjon Schouten (ma-di) Elvira Koenraadt (wo-do-vr) 4 Mollen Karin Mertens (ma-di-do-vr) Karin Hoogstraten (wo) 5 Veldmuizen Linda Verschuren (ma-di) Godelieve Ibes (wo-do-vr) 5-6 Lijsters René Dentro (di-wo-do-vr) Yvonne ten Brink (ma) 6 Merels Bernita Robben (ma-di-wo) Saskia van Schooneveld (do-vr) 7 Eekhoorns Linda van der Loo (ma-di-do-vr) Yvonne ten Brink (wo) 7 Bevers Saskia van Duijnen Montijn (ma-di-do-vr) Saskia van Schooneveld (wo) 8 Dassen Nadine van den Berg (ma-di-wo-do-vr) 8 Egels Kim Hoofs (ma-di) Marion Kerkhof (wo-do-vr)

20 Invallers Wanneer een personeelslid ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, is het t beste als de groep wordt overgenomen door een vaste invaller(ster). Deze is op de hoogte van de gang van zaken op school en in de klas. Voor invallen maken we gebruik van een invalpool. Mocht inval regelen niet op tijd lukken, treedt het volgende stappenplan in werking. 1. Parttimers en collega s worden gevraagd te vervangen. 2. De onderwijsassistent, de ICT-er en RT-er worden ingezet. Dit zal in beperkte mate gebeuren, omdat ze hun eigen taken naar behoren moeten kunnen blijven vervullen. 3. De directie en ib er worden ingezet. Ook dit zal in beperkte mate gebeuren (maximaal 1 dag per week). 4. De conciërge, stagiaires, vrijwilligers en ouders worden ingezet als toezichthouders. Aan dit toezicht zijn voorwaarden verbonden: aanwezige leerkrachten blijven eindverantwoordelijk en er ligt een noodprogramma voor de kinderen klaar. 5. Groepen worden opgesplitst. Deze optie dient een lage frequentie te hebben (een dag) 6. De kinderen worden naar huis gestuurd. Aan deze maatregel zijn de volgende voorwaarden verbonden: De opvang dient gegarandeerd te zijn. Ouders worden dus tevoren gebeld. Er is opvang op school voor kinderen die nergens terecht kunnen. Deze maatregel geldt maximaal één dag per groep. De inspectie en het bestuur worden ingelicht

21 HOOFDSTUK 7. Diverse informatie. a. Communie en vormsel De organisatie en de verantwoordelijkheid voor deelname aan communie en vormsel ligt in handen van de ouders. Jaarlijks doet een werkgroep van betrokkenen tijdig een beroep op belangstellenden. De school stelt daar eventueel tijd en ruimte voor beschikbaar. Meer info: Het initiatief wordt genomen door de werkgroep van het dekenaat. b. Dierverzorging en schooltuintjes Voor onze kinderen vinden we het opgroeien in een natuurlijke omgeving waardevol. Daarom zijn er dieren in de wei voor de school en zijn er schooltuintjes. Het verzorgen van de dieren vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een volwassene door de oudere kinderen, die daarbij steeds geholpen worden door kinderen uit de onderbouw. Er wordt volgens een rooster gewerkt. Alle groepen van de school hebben tevens de zorg voor een schooltuintje. In de meeste gevallen grenst dat direct aan het groepslokaal. c. Traktaties Kinderen die jarig zijn krijgen zowel in de groep als bij de weekopening extra aandacht. In de groep mag natuurlijk getrakteerd worden. Wij verzoeken de ouders dringend om alleen kleine en gezonde traktaties mee te geven. Ook de leerkracht zal zich bij zijn/haar verjaardag daar, in het kader van de voorbeeldfunctie, aan houden. d. Verzekeringen De Stichting Opmaat heeft een aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor personeel, leerlingen én hulpouders. Hulpouders staan omschreven als: diegenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband zoals schoolreisjes en excursies. Dit betekent dat tijdens schoolreisjes e.d. kinderen verzekerd zijn en dat de inzittendenverzekering van de oudertaxi s niet meer noodzakelijk is. Een schoolreisverzekering is niet afgesloten. De leerlingen blijven dus zelf aansprakelijk voor verlies of beschadiging van spullen en kunnen derhalve beter géén waardevolle spullen meenemen. e. Schooljaardag en kamp groep 8. Op 9 september is de schooljaardag met alle kinderen van de school. Deze dag wordt gehouden in de Drunense Duinen. Voor het vervoer van en naar de duinen wordt een bijdrage aan de ouders gevraagd. Groep 8 gaat op 1, 2 en 3 september 2014 op schoolkamp naar het prehistorisch Museum in Eindhoven. De financiële bijdrage voor de schooljaardag en het schoolkamp maakt geen onderdeel uit van de vrijwillige ouderbijdrage

22 f. De vrijwillige ouderbijdrage Jaarlijks stelt de Ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Dit gebeurt aan de hand van de begroting. Voor het schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 21,00. Komt een kind na 1 januari, dan is het 12,00. De Ouderraad zorgt voor de verzending van de facturen, voor het beheer van de gelden en de verantwoording van uitgaven naar de ouders. De totale ouderbijdrage wordt besteed aan extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. U kunt hierbij denken aan de keuzecursus, de sinterklaas- en kerstviering, de dieren op school, de schooltuin enz. g. Ouder-enquête We stellen het erg op prijs wanneer ouders op school met activiteiten willen helpen. Om deze hulp in kaart te brengen, krijgen alle ouders aan het begin van het schooljaar een ouder-enquête. De school geeft hierin aan welke hulp ze nodig heeft voor de activiteiten die het komende schooljaar worden ondernemen. Aan de hand van de gegevens uit de ouder-enquête kan de school bepalen of dat ook mogelijk is. Bij ouderhulp is het van belang, dat ouders kunnen afzien van de belangen van hun eigen kind, maar zich realiseren dat ze de schoolgemeenschap behulpzaam zijn. In vrijwel alle gevallen houdt het team de eindverantwoording voor de activiteiten waaraan ook ouders deelnemen. Een uitzondering op deze regel is het schooljaarfeest. Dit wordt geheel en onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad georganiseerd. h. Nieuwsbrief In de nieuwsbrief staat zowel actuele inhoudelijke als meer praktische informatie. De nieuwsbrief wordt door het team verzorgd en verschijnt op donderdagen in de even weken. De nieuwsbrief wordt aan de kinderen mee gegeven. Het is echter ook mogelijk om de nieuwsbrief per te ontvangen. De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op de website van de school. i. Hoofdluis Omdat hoofdluis steeds vaker voorkomt en daarmee een steeds groter probleem vormt, hebben we besloten onze inspanningen te richten op een frequente actieve controle van de kinderen en een gerichte benadering van ouders van kinderen met hoofdluis. Na elke vakantie worden kinderen gecontroleerd door ouders die daarvoor speciaal zijn benaderd en geïnstrueerd. De kinderen uit de groepen 1/2 krijgen een luizencape; deze nemen de kinderen mee naar groep 3 en daarna naar groep 4 enz. De communicatie over hoofdluis verloopt altijd via de leerkracht. Alle ouders worden tweemaal per schooljaar geïnformeerd over de aanpak van hoofdluis, terwijl ouders van kinderen waarbij hoofdluis frequent voorkomt rechtstreeks door de sociaalverpleegkundige van de GGD zullen worden benaderd. Door de Ouderraad is Wanda van Keulen ( ) als coördinator aangesteld. Gezien het belang van de hierboven geschetste aanpak, gaan we er van uit, dat alle ouders hiermee kunnen instemmen

23 Hieronder de jaarplanning voor hoofdluiscontrole in schooljaar periode controle week nr. Bijzonderheden zomer/herfst 1 e 35 herfst/winter 2 e 44 winter 3 e 2 winter/voorjaar 4 e 9 voorjaar 5 e 20 controle in de week na elke vakantie Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 hebben de beschikking over een luizencape van de Ouderraad. Kinderen worden geacht de cape steeds te gebruiken. Na de laatste gymles van de week gaan de gymspullen mee naar huis. De luizencape blijft op school. j. Sponsoring Sponsoring is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt in het basisonderwijs. We denken daarbij aan geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan onze school, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt. Omdat het bestuur van een school ten allen tijde verantwoordelijk is voor hetgeen binnen een schoolorganisatie plaatsvindt, moet het bestuur sponsoring goedkeuren. Sponsoring kan echter alleen bedoeld zijn als aanvulling op kernactiviteiten van de school. De overheid blijft verantwoordelijk voor de financiering van het onderwijs. Op zich zijn wij niet tegen sponsoring. Het kan immers een kans inhouden die we op een andere manier niet kunnen krijgen. We stellen aan sponsoring een aantal eisen: 1. De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van kinderen en in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school in gevaar brengen. 3. De sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden

24 k. Gevonden voorwerpen Vaak blijven er kledingstukken e.d. op school achter. Kleding wordt door ons bewaard in de mand gevonden voorwerpen in de conciërgeruimte. Voor elke vakantie worden deze gevonden voorwerpen in de hal uitgestald. Kleine zaken als horloges, sleutels e.d. worden in de conciërgeruimte bewaard en zijn daar mogelijk terug te vinden. l. Moederdag-Vaderdag Het is heerlijk als je op moeder- of vaderdag verrast wordt met een prachtige tekening. Aan verzoeken om hier wat aan te doen, komen we echter alleen tegemoet als het initiatief uitgaat van de kinderen. In algemene zin gaan de leerkrachten dus niet met de hele groep aan de slag. We willen ook rekening houden met de één-oudergezinnen waarbij niet altijd als vanzelfsprekend een vader of moeder aanwezig is. In de onderbouwgroepen worden er wel verschillende activiteiten aangeboden, maar we laten het aan de kinderen zelf over óf ze iets willen maken en wát ze dan willen maken. (Een cadeautje is pas leuk als het echt van het kind komt. Vandaar!! ) m. Schrijven met vulpen In verband met het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift laten we de kinderen in de groepen 1 en 2 vaak werken met wasco, kwast of vingerverf. In deze periode werken beide handen nog ongelijk en ongecoördineerd samen. Eind groep 2, begin groep 3 kunnen de meeste kinderen al symmetrisch werken en gaan ze een duidelijke voorkeur voor één hand ontwikkelen. Bij het leren schrijven zijn de juiste schrijfmaterialen van groot belang. Aanvankelijk gebruiken we vaak potloden en kleurpotloden. Als de kinderen er aan toe zijn krijgen ze in groep 4 van school éénmalig een vulpen om mee te schrijven. Wanneer de door school verstrekte vulpen kapot is, moet deze door de ouders worden vervangen of de kinderen schrijven verder met potlood. n. Mobiele telefoons In toenemende mate hebben de kinderen de beschikking over een mobiele telefoon. Als het nodig is mogen kinderen die mee naar school nemen. Echter liever niet. Wordt een mobiele telefoon mee naar school genomen dan wordt deze uitgezet en voor schooltijd bij de leerkracht ingeleverd. Na schooltijd krijgen de kinderen hun mobieltje weer terug. o. Vrijstelling van het onderwijs Als u wegens levensbeschouwelijke of godsdienstige opvattingen wilt dat uw kind aan bepaalde activiteiten niet deelneemt (bijvoorbeeld een kerstviering of een carnavalsviering) dan respecteren we dat. We zorgen er dan voor dat uw kind(eren)in overleg met u vervangende onderwijsactiviteiten krijgt aangeboden. De kinderen hebben dus wel gewoon school. p. Medicijngebruik Wanneer kinderen op school regelmatig medicijnen moeten innemen, verzoeken wij de ouders dringend hierover contact op te nemen met de betreffende groepsleerkracht. Zonder overleg worden door ons geen medicijnen verstrekt of medische handelingen verricht

25 q. Bibliotheek Ieder kind in Oisterwijk kan gratis lid worden van de bibliotheek in de Tiliander. Iedereen kan er natuurlijk boeken lenen. Boeken voor een werkstuk of voor hobby s. Maar natuurlijk ook leesboeken. Spannende, griezel-, dierenverhalen en nog veel meer. Voor de kleintjes zijn er platenboeken en speelleerpuzzels. Voor de kinderen van groep 3 boeken om thuis zelf het lezen te oefenen. Er mag ook gewoon in de leeshoeken een strip of een tijdschrift worden gelezen. Als er boeken mee naar huis worden genomen is een abonnement verplicht. Dat is tot 18 jaar gratis. Er kunnen boeken worden geleend maar ook jeugdvideo s, cd-rom s, cd-i s, cd s, geluidscassettes of dia s. Regelmatig zijn er leuke tentoonstellingen of wedstrijden rondom boeken waar kinderen aan mee kunnen doen. Als kinderen iets niet kunnen vinden, kunnen zij altijd bij het inlichtingenbureau van de bibliotheek vragen of iemand wil helpen. r. Autovervoer van kinderen Autovervoer van kinderen onder schooltijd geschiedt onder verantwoordelijkheid van de school. Het bestuur van onze school heeft voor hulpouders een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. Welke voorwaarden gelden voor het vervoer met particuliere auto s onder schooltijd? - voor kinderen tot 1.35m geldt dat ze in de auto gebruik maken van een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel - voor het incidenteel over beperkte afstand vervoeren van kinderen kleiner dan 1.35m is het gebruik van autostoeltjes of zittingverhoger niet verplicht - kinderen moeten altijd op de achterbank zitten - er worden met kinderen afspraken gemaakt over verkeersveilig gedrag. s. Verkeer Onze school is sinds 2009 BVL-gecertificeerd. Dit betekent dat onze school zich actief bezig houdt met verkeersveiligheid. Zo kennen we een actieve verkeerswerkgroep, waarin zowel ouders als leerkrachten zitten. Aan de hand van een jaarlijks activiteitenplan en een begroting worden verkeersinhoudelijke onderwijsprojecten en activiteiten gepland en uitgevoerd. Als voorbeelden noemen we het laten komen van de Edukar, de verkeersexamens, ANWB Streetwise e.d.. Middels de nieuwsbrieven van school worden de ouders op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid in en om de school. Op onze school fungeren Henk Rösken en saskia van Duijnen Montijn als verkeerscoördinator. Onze kinderen nemen deel aan het landelijke verkeersexamen, zowel aan het praktische als theoretische deel. Hierbij wordt getoetst of ze als voetganger en fietser op een juiste wijze aan het verkeer deelnemen

26 t. Computergebruik Op onze school wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computer en daaraan gerelateerde multimedia. Dat betekent bijvoorbeeld, dat kinderen gebruik kunnen maken van internet en . Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om en leren ook de kinderen hier goed en verantwoord mee om te gaan. We hebben hiervoor een en internetprotocol opgesteld, waarin we beschrijven hoe we met deze middelen omgaan. Dit protocol wordt jaarlijks met de kinderen besproken. U vindt dat protocol achter in deze schoolgids. We maken ook gebruik van digitale camera s om activiteiten vast te leggen, zoals vieringen, excursies en projecten. Deze foto s worden regelmatig op onze homepage geplaatst. Het kan zijn, dat u als ouder/verzorger bezwaar heeft tegen het plaatsen van dergelijke foto s waar uw kind op staat en/of tegen het aanmaken van een adres voor uw kind. In dat geval moet u dat schriftelijk kenbaar maken via het strookje dat u in deze schoolgids op de laatste bladzijde aantreft. Ontvangen we van u geen strookje, dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto s op de homepage waarop uw kind voorkomt en het aanmaken van een adres voor uw kind. u. Kerndoelen en methodes De wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor welke doelen na acht jaar basisonderwijs moeten worden bereikt. Deze kerndoelen zijn in 1998 definitief vastgelegd en geven de einddoelen voor Nederlandse taal, Engels, rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, lichamelijke opvoeding en kunstzinnige oriëntatie. In de periode na 1998 zijn de kerndoelen regelmatig aangepast en per 01 augustus 2006 gelden weer bijgestelde doelen. De methoden die we op onze school gebruiken geven een aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen. Voor Nederlandse taal gebruiken we: Alles Apart Voor lezen: Leeslijn. Voor rekenen: Pluspunt. Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur: Alles in 1 Voor lichamelijke opvoeding: Basislessen bewegingsonderwijs. Voor kunstzinnige oriëntatie: Moet je doen (muziek). Voor Engels: Alles in 1(vanaf groep 5) v. Vieringen We beginnen de schoolweek steeds met een weekopening van uur en sluiten een schoolweek af met een viering op donderdag van uur. Bij zulke vieringen zitten kinderen bij elkaar in de hal. Bij de Kerstviering hebben de kinderen s middag vrij en komen ze s avonds terug. Bij de carnavalsviering gaan de kinderen om uur respectievelijk om uur naar huis en komen ze voor de carnavalsviering terug. Over de precieze tijden informeren we u in de tweewekelijkse nieuwsbrief

27 w. Burgerschap en sociale integratie Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school wil de kinderen daar op een actieve wijze op voorbereiden. Burgerschap leer je door het te doen, door te ervaren wat het is. Het gaat om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook de kleine burger moet zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor zijn omgeving. De ontwikkeling in betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor deze omgeving, zijn een deel van de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen. Dat ervaren doen wij op verschillende manieren: Planmatig aandacht aan burgerschap en integratie: Deelname aan projecten/activiteiten; bezoek Kamp Vught, Sport4Kidz, Skate Clinic, Luister (NS), bezoek asielzoekerscentrum, museumbezoek, 4 meiviering, voorlezen bij peuterspeelzaal. Wat de school doet is gerelateerd aan de kenmerken van de wijk (omgeving): o Incidenten in de wijk bespreken, o Contact onderhouden met de wijkagent, o Kringgesprek over de ervaringen van de lln., o Ouderparticipatie bij diverse activiteiten van de school, o Betrekken van de wijkbewoners bij de school (schooljaarfeest). Onze school besteedt systematisch aandacht aan waarden en normen: o Kringgesprekken over actuele gebeurtenissen, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) o Respect bijbrengen voor diverse meningen; herkennen van visies die respectloos zijn, o Regeltjes aanleren; elkaar aankijken, uit laten praten, o Effecten van gedrag (Kanjertraining) o Gastlessen van bureau Halt over waarden en normen, o Aandacht voor social media, ook over digipesten Onze school besteedt systematisch aandacht aan deelname aan de samenleving: o Deelname aan diverse activiteiten; Oisterwijk 800+ activiteiten. o.a. containerproject, Kunst en Bomen, de Verborgen Tuin (cultuureducatie) o Aanleren van gedragsregels bij deelname aan buitenschoolse activiteiten, bijv. sporttoernooien en bezoek aan voorstellingen van Bisk, o Verkeerseducatie en aanleren van de regels, BVL school, Street Wise. o Natuur en milieu: Scheiden van afval en opruimen van afval na de kring, opruimen in de klas en op het schoolplein, Lentetocht, Herfsttocht, natuurexcursies, dierverzorging (schapenwei) en klassentuintjes. o SchoolTV: Koekeloere, TV weekjournaal, Nieuws uit de natuur. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de participatie in de democratische rechtsstaat: o Kinderen keuzes leren maken, o Klassenvergadering o Aandacht voor Prinsjesdag, Koningsdag Onze school besteedt aandacht aan hulp aan anderen; dichtbij en ver weg: o Aandacht voor (langdurig) zieke kinderen en leerkrachten, o Lief en leed delen met lln. en ouders, o Homogeen+ werken o Lessen jeugd EHBO gr. 8. o Jaarlijks actie voor een goed doel (Stichting de Vrolijkheid) o Kinderpostzegelactie voor een goed doel Onze school is een oefenplaats voor het in de praktijk brengen van burgerschap en integratie: o Samenwerken. Weekopening en weekviering

28 HOOFDSTUK 8. Wat gebeurt er als er extra aandacht nodig is? Wanneer zich bij een kind problemen voordoen, gaan we samen met de ouders na wat de werkelijke problemen zijn. U bent als ouder natuurlijk erg belangrijk in zo n gesprek: uw kind brengt immers meer tijd thuis door dan op school. Voor leerkrachten is het nuttig om te weten hoe een kind met leer- of gedragsproblemen zich thuis gedraagt. En door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van het kind en van de situatie waarin het verkeert. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven. Heel vaak zal het kind niet op alle gebieden de stof herhalen, maar alleen dat wat nodig is. We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van observaties, toetsen en leerlingvolgsystemen gaan we na hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en wat ze al weten en kunnen. Als we besluiten dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is dat het blijft zitten, overleggen we hierover in een zo vroeg mogelijk stadium met de ouders. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet blijven zitten wordt altijd in overleg tussen ouders en school genomen. Soms kunnen problemen worden opgelost en achterstanden worden weggewerkt door meer individuele aandacht te geven en door te werken met groepjes kinderen op verschillend niveau. In alle groepen wordt tijdens het Opmaatwerk zelfstandig gewerkt. In die tijd kan de leerkracht met individuele kinderen of groepjes werken. Soms wordt er voor de speciale hulp aan kinderen een beroep gedaan op deskundigen van speciale scholen die meer ervaring en deskundigheid hebben op bepaald gebied. Deze brengen dan advies uit. Van alle onderwijskundige rapporten krijgen ouders een afschrift. Passend onderwijs op onze school Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs. Wat is Passend onderwijs? Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner

29 Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is in onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. Wat kan de school bieden? Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen eind 2013 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website Samen met ouders Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk. Naar een andere school Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden. Toelaatbaarheidsverklaring Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht. Ondersteuning door het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013. Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel te maken hebben met extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinder Dagverblijf) heeft het samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen

30 Aanmelden door ouders Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden. Bezwaar maken Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids. Telefoon: Bezoekadres: Piushaven 3, Tilburg Postadres: Postbus 1372, 5004 BJ Tilburg Ondersteuningsteam: Op onze school is een ondersteuningsteam geformeerd. Het ondersteuningsteam bestaat uit IB-er (tevens voorzitter), consulent Passend Onderwijs, schoolmaatschappelijk werker, sociaal verpleegkundige en directeur (toehoorder). Over hun ondersteuningsgebied leest u hieronder. Op uitnodiging kan daar aan toegevoegd worden de leerkracht, een peuterspeelzaalleidster, een ambulant begeleider REC, jeugdarts enz. Het doel van het ondersteuningsteam bestaat uit het adviseren en ondersteunen van de school in het oplossen/verminderen van enkelvoudige leer- en/of gedragsproblematiek van kinderen, waarvan de oorsprong gelegen is in factoren die niet direct door school te beïnvloeden zijn. Met als resultaat: Betere en vroegtijdige signalering, tijdig en effectief ingrijpen Optimale begeleiding door gerichte handelingsadviezen Voorkomen van escalatie van problemen Betere afstemming tussen onderwijs en ondersteuning Als het niet goed gaat met uw kind, u heeft zorg over de sociale ontwikkeling of er zijn cognitieve problemen, kunt u altijd contact opnemen met de intern begeleider, Marie- Louise Sprangers. Zij probeert u dan zo goed mogelijk te helpen

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht.

Inleiding. Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Inleiding Het leergierige kind wil ontdekken en de wereld wil ontdekt worden. Wij willen dat Yore een bijdrage levert aan deze ontdekkingstocht. Uw kind is 26 uur per week bij ons op school aan het ontdekken.

Nadere informatie

20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t

20122S0CHOO1LGI3DS Z o r g v l i e t 20122013 S C H O O L G I D S Nutsschool Zorgvliet Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van Nutsschool Zorgvliet. Deze schoolgids heeft tot doel u duidelijkheid te verschaffen over de algemene

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t

Schoolgids 2011-2012. Op t Veld gebeurt t Schoolgids 2011-2012 Op t Veld gebeurt t Naam school : O.B.S. Op t Veld Adres school : Barnar 5A, 7826 EP Emmen Telefoon : 0591-629364 Fax : 0591-629874 E-mail : administratie@obs-optveld.nl Website :

Nadere informatie

Schoolinformatie ABC 2014-2015

Schoolinformatie ABC 2014-2015 Schoolinformatie ABC Onderdeel van de kindcentrumgids 2014-2015 Juli 2014 Beste ouder(s), Dit boekje is aanvullende school informatie op de kindcentrumgids. Het is bedoeld als naslagwerk en kan per schooljaar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl

Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2012-2013 van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie